Conclusies en aanbevelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conclusies en aanbevelingen"

Transcriptie

1 3 Conclusies en aanbevelingen 3.2 Onderhoud Conservering originele staat Onderhoud is doorgaans gericht op het behouden van de originele staat. Oorlogsmonumenten nemen In paragraaf 3.1 wordt het resultaat van de schouwing echter een bijzondere plaats in. Aan sommige wor- besproken. In de daarop volgende paragrafen wordt den in de loop der tijd bijvoorbeeld namen toege- aangekaart wat naar voren is gekomen uit de voegd, of delen veranderd. Omdat de monumenten schouwing (3.2 Onderhoud) en uit de interviews in zekere zin gebruiksvoorwerpen zijn (ze staan met beheerders (3.3 Beheer). De laatste paragraaf ten dienste van herdenking en informatie) is het bevat algemene aanbevelingen (3.4 Aanbevelingen). zinnig dergelijke veranderingen in te passen. Soms kunnen deze echter op gespannen voet staan met 3.1 Resultaat van schouwing het auteursrecht of andere belangen van de kun- Van de geschouwde oorlogsmonumenten is iets meer stenaar, of met kunsthistorisch inzicht waarbij ge- dan 50% (108 van de 203) in goede tot zeer staat. streefd wordt naar behoud van cultureel erfgoed, Deze monumenten hebben geen achterstallig on- liefst in de originele staat. Goede communicatie derhoud en vertonen geen ernstige mankementen. en overleg met betrokken partijen zijn bij verande- Een 28% van de monumenten (58 van de 203) is ringen daarom van groot belang. in redelijke staat. De overige 22% kampt met grotere problemen. De meest voorkomende man Teksten kementen zijn vervuiling, verwering, aangetast op- Extra aandacht moet uitgaan naar de teksten op mo- pervlak, alg en watersporen. Het zijn dus vooral numenten; deze zijn immers essentieel. Kies om de natuurlijke invloeden die zich laten gelden. te beginnen de juiste materialen. Gebruik geen be- De mankementen door menselijke invloeden zijn lettering op kunststof ondergrond, want dat materiaal zwerfvuil, graffiti, beschadigingen en vreemde toe- hecht moeizaam. Bedek teksten niet met transpa- voegingen. Zwerfvuil en vreemde toevoegingen rante platen (kunststof of folie), omdat vocht dan kunnen eenvoudig opgelost worden. Graffiti en niet weg kan en mogelijk ook aan andere materialen beschadigingen zijn dus de ernstigste mankementen schade zal berokkenen (foto 13). Een goed uit- als gevolg van menselijk handelen. gangspunt is om teksten te zien als onderdeel van het monument en dus regulier te onderhouden: werk verf en vergulding bij, vul ontbrekende letters aan en voorkom verwering. Foto 13: schade door vochtophoping 31 Nationaal Comité 4 en 5 mei

2 3.2.3 Materialen Voor monumenten worden veel verschillende materialen gebruikt, meestal in combinatie. Zorg voor goede bevestigingen en controleer die regelmatig. Naden en poreuze oppervlakken zijn een makkelijke bodem voor alg en vervolgens mos. Houd naden en poreuze oppervlakken schoon en zo droog mogelijk. Relatief veel baksteen vertoont problemen. Ook als het is toegepast als ondersteunend materiaal (sokkels of muren) moet het onderhouden worden: verwijder alg en mos, verwijder op tijd overhangend groen, heel voegwerk aan (met dezelfde mortel als origineel gebruikt is), en gebruik nooit een chemische laag om vocht te weren uit de steen. Natuursteen wordt veel gebruikt en neemt een aparte plaats in. Mits de soort goed wordt gekozen én gebruikt, is het een bestendig materiaal. Veel schade aan natuursteen wordt veroorzaakt door Foto 15: schade door hogedrukreiniging ondeskundige reiniging: het toepassen van zuur of schoonspuiten met water, al dan niet met Natuursteen kan men beter niet onder druk reinigen; schoonmaakmiddel, onder hoge druk (foto 14). chemisch reinigen of stomen is beter. Moet er Beide methoden geven onherstelbare schade. De toch op die manier worden gereinigd, dan dient enige oplossing is dan het monument geheel ver- men twee zaken in de gaten te houden: de toegepaste vangen. druk en de weersomstandigheden. Maximaal toe- Zuur gaat een verbinding aan met elementen in laatbaar (en alleen onder speciale omstandigheden) natuursteen. Hierdoor ontstaan onherstelbare en is een druk van 5 bar. Veel professionele bedrijven zeer ernstige verkleuringen. Foto 14 toont dergelijke gebruiken tot 200 bar voor het spuiten van gevels, ontsierende corrosie van ijzerdelen na reiniging en noemen 30 bar al een lage druk. De daardoor met zuur. aangebrachte schade is echter enorm en onomkeerbaar (foto 15). Foto 14: schade door gebruik van zuur Onderzoek technische staat van oorlogsmonumenten 32

3 6 mei.nl/herinneren /oorlogsmonumen ten/oorlogsmonu menten_in_beeld Wat het weer betreft: bij het onder druk schoonspuiten van een relatief open natuursteen wordt veel water ingebracht. Gebeurt dit in de vrieskou, dan is de kans op schade groot: het water in de natuursteen zet uit en drukt kleine steendeeltjes weg. Het is dus zaak bij de schoonmaak voorafgaand aan de herdenking van 4 mei rekening te houden met het weer. Het gebruik van zuur moet op alle materialen afgeraden worden. Elementen uit het materiaal kunnen reageren, waardoor verkleuringen ontstaan of stukken afbreken. Zuur mag alleen toegepast te worden door deskundigen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld voor het terugdringen van corrosiesmetten. Bij bevestigingen moeten de juiste materialen worden gebruikt. Zo dienen verbindingsmaterialen van roestvaststaal te zijn, alleen al om druipstrepen van roestwater te voorkomen. Bovendien mogen bouten en moeren niet losgewrikt kunnen worden. Het voorkómen van corrosie is een belangrijk punt. Laklagen en gepoedercoate oppervlakken dienen daarom goed onderhouden te worden. Het afwateren van de gebruikte vormen voorkomt dat vocht in naden of diepliggende delen het materiaal op den duur aantast of doet verkleuren. Verschillende metalen dienen zo te worden toegepast dat ze elkaar niet raken (galvanische isolatie) om corrosie te voorkomen. Ook moet worden voorkomen dat condens zich kan ophopen in muren of holle beelden. Een afsluitende laag aanbrengen op poreuze materialen om vochtinwerking te voorkomen werkt doorgaans averechts: op den duur zal dit leiden tot afstoting van de toplaag GPS Veel monumenten zijn niet direct zichtbaar vanaf de openbare weg, of zelfs moeilijk te vinden. Niet alleen voor het onderhoudspersoneel, ook voor bezoekers zou het handig zijn om de GPS-coördinaten ervan vast te leggen. Er bestaat een gratis app met informatie over oorlogsmonumenten 6. Mogelijk kan deze worden uitgebreid met de GPScoördinaten van alle monumenten. 3.3 Beheer Onderhoudsplan Het beheren van een collectie monumenten begint met een goede inventarisatie. Aan de hand van een analyse van de objecten kan de onderhoudsstrategie per onderdeel worden bepaald. Vervolgens kan een totaalplan worden opgesteld en het onderhoud structuur krijgen. In de Beleidshandreiking beheer en behoud oorlogsmonumenten en in de afstudeerscriptie Onderhoud van kunstwerken in de buitenlucht van Corrie van de Vendel wordt de methode om tot een onderhoudsplan te komen uitvoerig uitgelegd Alternatieve manieren van uitvoering van het onderhoud Met hulp van betrokken platforms als historische verenigingen of andere erfgoedorganisaties kan (klein) onderhoud aan monumenten goed worden uitgevoerd. Een vorm van 'adoptie', gericht op onderhoud, is hierbij wellicht een goed middel. Een goede begeleiding en instructie is daarbij onontbeerlijk Stimuleren van moreel besef Het lijkt zinnig om het morele besef te stimuleren middels actief beleid op het gebied van adoptie, waarmee jonge kinderen in aanraking komen met de lokale geschiedenis en de traditie van herdenken onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, onder andere door het gebruik van lesbrieven het stimuleren en ondersteunen van organisaties die betrokken zijn bij de monumenten het onderhouden van contacten met organisaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog Daaruit zullen de volgende dingen kunnen voortvloeien: betrokkenheid bij de monumenten, levendige herdenking, inzet bij (de organisatie van) onderhoud Nieuwe monumenten Er is geen beleid met betrekking tot het plaatsen van nieuwe monumenten. Deze worden meestal opgericht op initiatief van de bevolking of betrokken organisaties. Het is verstandig om hier gericht aandacht aan te besteden. Daarbij moet gestreefd worden naar een goede balans tussen het ondersteunen van deze acties enerzijds en toekomstig onderhoud van de monumenten anderzijds. Aan 33 Nationaal Comité 4 en 5 mei

4 te bevelen is om meteen afspraken te maken over de eigendomsverhoudingen en het uitvoeren van toekomstig onderhoud Registratie Het is wenselijk te komen tot een uniforme registratie. Deze zou technisch gericht moeten zijn en onder meer een beschrijving moeten geven van fundament, gebruikte materialen, tussenlagen en afwerking, manier van vervaardiging, kleurnummers, soortnamen van gebruikte verf, verfmethodes en dergelijke. Op deze manier is eventuele progressie van mankementen te monitoren, en kan ook nieuw falen beter worden vastgesteld Registratie van het onderhoud Ook de registratie van het onderhoud laat te wensen over; uitgevoerde acties worden nauwelijks gearchiveerd. Genoteerd zou moeten worden de datum van de registratie constateringen aan het monument (zowel een beschrijving van de goede staat als beschrijving van mankementen) ondernomen actie en de motivatie daarvoor gebruikte middelen vervolgadvies besluiten met betrekking tot het monument of de omgeving referentie aan fotomateriaal Documentatie van de monumenten Het blijft van belang de monumenten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld middels boeken, websites, databases, fiets- en wandelroutes, apps. Door de achtergronden te schetsen van de monumenten zal de betrokkenheid in de samenleving toenemen, wat op zijn beurt fondsen voor onderhoud genereert Beleidshandreiking De beleidshandreiking blijkt een functie te hebben wat betreft het initiëren van beleid op het gebied van oorlogsmonumenten het benadrukken van het belang van de oorlogsmonumenten het ondersteunen van aanvragen en beleidsnota s Diefstal Er is nauwelijks aandacht voor het voorkómen van diefstal van monumenten in de openbare ruimte. Door de gestegen koperprijs worden in toenemende mate bronzen beelden gestolen. Morele overwegingen vormen daarbij geen hinderpaal. Het is daarom aannemelijk dat ook bronzen monumenten gestolen zullen worden. 3.4 Aanbevelingen Algemeen De helft van de monumenten (108 van de 203) heeft geen achterstallig onderhoud en is dus in goede tot zeer goede staat. De relatief kleine mankementen aan deze 58 monumenten zouden met voldoende regulier onderhoud (waarbij mankementen sneller worden geconstateerd en opgelost) aan het licht zijn gekomen. Dit pleit voor het verbeteren van regulier onderhoud. Dit kan op twee manieren: zorgen dát het wordt uitgevoerd en dat het met voldoende kennis van zaken wordt uitgevoerd: stimuleren en ondersteunen. Van de 203 geschouwde monumenten hebben er 39 (20%) eenmalig onderhoud nodig om ernstig tot zeer ernstig achterstallig onderhoud weg te werken. Kennelijk hebben deze monumenten geen prioriteit. Mogelijk is er geen budget voor vrijgemaakt Schouwing Een regelmatige schouwing van de monumenten (minimaal éénmaal per jaar) is van belang voor het behoud. De algehele staat van onderhoud wordt dan bekeken, waarbij kleine mankementen in een vroeg stadium kunnen worden geconstateerd Overkoepelend orgaan en fonds Omdat er zo veel meespeelt bij het beheer van oorlogsmonumenten, zou het zinnig zijn een overkoepelend orgaan in te stellen met onderhoud en beheer als hoofdtaak. Een dergelijke instantie kan dan zorgen voor gestandaardiseerde registratie- en documentatiebladen en een beslisdiagram praktische en doelgerichte advisering Onderzoek technische staat van oorlogsmonumenten 34

5 coördinatie van contacten en stimuleren van expertise (nieuwsbrief, bijeenkomsten, digitale werkgroepen) het instellen van een meldpunt voor problemen aan, en met oorlogsmonumenten aansluiting bij contactgroepen over het onderhoud van kunstwerken (vanwege de parallelle thematiek) Het is wellicht ook mogelijk in een dergelijk orgaan een fonds onder te brengen voor het stimuleren en ondersteunen van het onderhoud Onderhoudsdienst Te overwegen valt een regionale onderhoudsdienst in het leven te roepen, naar het voorbeeld van de mobiele onderhoudsdienst van de Oorlogsgravenstichting. Een dergelijke dienst combineert de voordelen van expertise en geografische spreiding Adoptie Geconstateerd werd dat niet-geadopteerde monumenten technisch in betere staat zijn dan geadopteerde. Aanbevolen wordt een analyse uit te voeren bij een meer representatieve selectie monumenten, om te bepalen of dat in zijn algemeenheid geldt. Mocht dat zo zijn, dan is het zinnig om de oorzaak daarvan te achterhalen. Uitkomsten kunnen worden verwerkt in het adoptieprogramma van het Nationaal Comité Inzet deskundigheid Geconcludeerd is dat onherstelbare schade wordt toegebracht door ondeskundig onderhoud. Het is een absolute noodzaak om het onderhoud door deskundige onderhoudsmensen te laten uitvoeren Regelgeving Er is geen regelgeving voor het onderhoud van monumenten. Schades door gebruik van (onder andere) zuren en hoge druk bij reiniging zijn enorm en onomkeerbaar. Het zou goed zijn als hier bindende regelgeving voor wordt opgesteld. Mogelijk kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, als hoeder van het Nederlands erfgoed, het voortouw nemen voor dergelijke regelgeving en handhaving ervan Nieuwe monumenten Bij voorstellen voor nieuwe monumenten is het van belang te letten op de toegepaste materiaalsoort, de detaillering en de omgeving. Soms kunnen kleine aanpassingen het toekomstig onderhoud aanzienlijk vergemakkelijken. Het voorstel voor een nieuw monument komt niet altijd van degene die later ook het onderhoud zal uitvoeren. Het is goed om direct afspraken te maken over dat toekomstig onderhoud. Hieraan kunnen ook afspraken worden gekoppeld over het bezit van het monument Invloed van buiten de eigen organisatie Het lijkt zinnig om beleid te richten op het gelegenheid bieden en ondersteunen van herdenkingen door een organisatie steun te bieden, zodra deze een initiatief ontplooit de burgemeester of een hoge ambtenaar betrokkenheid te laten tonen Daar waar ook buiten de eigen organisatie betrokkenheid ontstaat, is het mogelijk over en weer iets voor elkaar te betekenen, ook op het gebied van onderhoud. Het gebruik van monumenten door betrokkenen rechtvaardigt het bestaansrecht ervan. Die betrokkenheid kan wel met zich meebrengen dat het monument in de loop van de tijd wordt aangepast Nulmeting De huidige schouwing kan gezien worden als een nulmeting. Het verdient aanbeveling om een dergelijke schouw over tien jaar nogmaals uit te voeren om te zien of de monumenten dan in een betere staat zijn. Buro DSB Corrie van de Vendel Augustus Betrekken van belangengroeperingen Het is zinnig goede contacten te onderhouden met organisaties op het gebied van herdenken en monumenten. De hierdoor ontstane band stimuleert de wederzijdse inzet voor oorlogsmonumenten. 35 Nationaal Comité 4 en 5 mei

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Waardevol Waterland. Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

Waardevol Waterland. Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Inhoud Inleiding 5 1. Regelgeving 6 2. Onderhoud en restauratie van monumenten 8 3.Bouwen en herstellen in beschermde stads-

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl FOTO COVER HOLLANDSE HOOGTE Colofon IMPULSPROGRAMMA ZWERFAFVAL Handreiking Resultaatgericht Reinigen is een uitgave van SenterNovem in het kader van het Impulsprogramma

Nadere informatie

Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy

Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy J. Venselaar bijgewerkt concept 2009.10.21 Toelichting bij dit rapport De

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen Onderzoek advieskwaliteit Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 Introductie en leeswijzer 3 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE

LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Inhoudsopgave - 1 - LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Leidraad MOOI Ede voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten in Ede LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker Interactieve borden Interactieve digiborden vinden steeds meer hun weg in vergaderzalen en scholen, maar ze hebben nog een veel groter toepassingsgebied. Het potentieel is enorm, maar eerst en vooral:

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Het controleren van de euroconversie

Het controleren van de euroconversie 15 Het controleren van de euroconversie Drs. A.R.J. Basten De introductie van de euro in de bedrijfsvoering gebeurt bij de meeste organisaties fasegewijs. De fase met een grote impact en vaak ook de laatste

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie