STG-7 Pag. 1 KETENANAL YSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STG-7 Pag. 1 KETENANAL YSE"

Transcriptie

1 KETENANALYSE STG-7

2 Management samenvatting Voor u ligt de ketenanalyse van Fri-Jado Euro Products: (verder: Fri-Jado), als onderdeel van de Carbon Footprint-analyse ten behoeve van de CO 2 -prestatieladder. Dit rapport geeft op basis van een analyse van bedrijfsprocessen aan, waar en bij welk procesonderdeel CO 2 -uitstoot plaatsvindt. Het draagt zo bij aan de kennisopbouw over de eigen organisatie en zet de contouren neer voor mogelijke verbeteringen. De gebruikte methodiek is conform de richtlijnen van het GHG-protocol. Hierbij is in vier fasen of stappen toegewerkt naar een inventarisatie van CO 2 -bronnen waarbij op basis van alle beschikbare kennis de uitstoot van CO 2 is gekwantificeerd. Op basis van deze procesanalyse is een levenscyclus analyse uitgevoerd van een product dat significant is voor het productengamma van Fri-Jado: de STG-7. Hierdoor is inzicht verkregen in de CO 2 -productie over de levenscyclus van het product. Door de keten van betrokken bedrijven te benaderen, is inzicht verkregen in de totale productie van CO 2 die door het betreffende product wordt veroorzaakt. De analyse van STG-7 heeft aangegeven dat binnen de de gehele ontwerp levensduur de CO 2 emissie is toe te rekenen aan het energieverbruik gedurende de levensfase (>95%). Onder anderen op basis van deze bevindingen is gekozen om het ontwerp van de STG-7 aan te passen aan nieuwe ontwerpcriteria: 20% minder tijdsduur en 10% energie efficiënter voor de bereiding van een lading product. De aandachtspunten die in de productontwikkeling van de nieuwe STG naar voren komen zijn: Isolatiedikte vergroten van 23 naar 35 mm; Andere luchtcirculatie ter verbetering van de homogene warmtedistributie; Standaard toepassing van besturingstechniek met betere regellogica; Optioneel een extra reflecterende laag aan de buitenzijde van een glazen deur Benutten van de restwarmte aan het eind van het bereidingsproces. Uit de planning van productontwikkeliong blijkt dat het CO 2 -bewustzijn reeds geruime tijd in de organisatie aanwezig is. In het begin van 2010 is de doorontwikkeling van de STG-7 ter hand genomen op basis van het bestaande model. Op afzonderlijke punten was al onderzoek gedaan naar componenten, mede in samenwerking met de leveranciers. Ook verbeteringen aan de zijde van de gebruikers worden doorgevoerd door middel van toegepaste besturingsystemen en beschrijvingen in de gebruiksaanwijzing. Hiermee is zowel upstream als downstream de keten betrokken bij verlaging van de CO 2 -emissie. 2 Ketenanalyse STG-7

3 Voorwoord In dit document is een levenscyclusanalyse van producten van Fri-Jado uitgevoerd naar aanleiding van de CO 2 -prestatieladder. Fri-Jado is net als andere bedrijven binnen TBI op het vlak van duurzaam ondernemen actief en heeft haar CO 2 -emissie in kaart gebracht. Tevens werkt zij aan het reduceren van de emissie die aan haar toe te rekenen is. De opzet en verificatie van de aangehouden methode van de CO 2 -berekeningen en de validatie van proces gerelateerde CO 2 -componenten is uitgevoerd door Business Improvement. Het document is door Fri-Jado Euro Products opgesteld, waarbij zij is ondersteund door Business Improvement. Business Improvement verbindt zich aan de inhoud en de conclusies in dit rapport. Inleiding Uitgangspositie Fri-Jado is met een aantal werkmaatschappijen op verschillende vlakken actief in het marktsegment van koelen, vriezen en verwarmen binnen de retailindustrie. Dit betreft de installatie en service van zowel merkonafhankelijke producten als door de organisatie ontwikkelde producten. De ontwikkeling en productie van laatstgenoemde producten, vindt met name plaats binnen Fri-Jado Euro Products te Etten-Leur. Fri-Jado is actief op het vlak van duurzaam ondernemen en heeft haar CO 2 -emissie in kaart gebracht. Tevens werkt Fri-Jado aan het reduceren van de emissie die aan haar toe te rekenen is. In dit kader zijn onder andere twee analyses uitgevoerd, één binnen Fri-Jado Euro Products en één binnen Frimex. De geanalyseerde processen betreffen de primaire processen van beide werkmaatschappijen en beslaan binnen de bedrijfsvoering een significant deel van de activiteiten. De geanalyseerde producten zijn onderdelen van de productenportfolio van Fri-Jado. Doelstelling Doelstelling van de procesanalyse is inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen binnen de processen die verantwoordelijk zijn voor een significant aandeel in de CO 2 -emissie. De methodiek die wordt gebruikt voor de analyses van enkele GHG-genererende (ketens van) activiteiten, staat beschreven in het GHG protocol, deel A, Corporate Accounting and Reporting Standard, hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries (pagina s 29 t/m 33). 3 Ketenanalyse STG-7

4 Aanpak Randvoorwaarden De volgende (rand)voorwaarden worden hierbij gesteld: De vier algemene stappen (pagina 30 en 31) vormen de herkenbare structuur van de analyse; Het dient hier te gaan om een significant deel van de emissies; Indien het bedrijf werken en/of leveringen aanbiedt, bijvoorbeeld een aannemer, dan dient de analyse tenminste een activiteit of een keten van activiteiten, uit de categorie Extraction and production of purchased materials and fuels en één activiteit uit een andere categorie te omvatten; Indien het bedrijf alleen diensten aanbiedt, bijvoorbeeld een ingenieursbureau, dan dient de analyse tenminste twee activiteiten uit verschillende categorieën te omvatten; Het resultaat van deze analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of, anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Stap 1 In een algemeen interview met een kennishebber van de klantorganisatie en de hierin uitgevoerde processen (bijvoorbeeld de projectleider) wordt gedocumenteerd wat de grenzen zijn van de rapporterende organisatie, welke productieprocessen zich hierin afspelen (we onderscheiden hierin daardoor de ondersteunende processen zoals boekhouding, personeelszaken, verkoop enzovoort) en welke van deze processen relevant zijn voor de uitgevende partij van de CO 2 -prestatieladder. Binnen de groep van relevante productieprocessen worden twee processen gekozen die deel uitmaken van de aanbieding aan de uitgevende partij en waarvan de analyse een aanvulling is op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten: ze dragen bij aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Voor deze processen worden vertegenwoordigers geïdentificeerd die detailkennis hebben van de betreffende processen. Deze vertegenwoordigers worden geïnterviewd en de aldus gegenereerde informatie wordt vastgelegd in een processtroomschema. Resultaat van deze fase zijn minimaal twee geanalyseerde processen, grafisch weergegeven in een processchema. Stap 2 Tijdens de tweede fase wordt bepaald welke processtappen relevante CO 2 -productie hebben. Van iedere processtap die in het processtroomschema is geïdentificeerd, wordt vastgelegd welke directe, indirecte of door derden gegenereerde CO 2 -productie kan worden geïdentificeerd. De directe en indirecte CO 2 -productie wordt gerapporteerd in de CO 2 -rapportage, de nadruk ligt hier op de CO 2 -productie bij derden en mogelijke verbeteringen door ketenintegratie en/of branche-initiatieven. Van iedere geïdentificeerde stap waarbij sprake is van CO 2 -productie, wordt tevens aangegeven of deze door derden wordt veroorzaakt. Stap 3 Tijdens de derde fase worden de partners in deze waardeketen geïdentificeerd. Alle emissies door derden kunnen worden toegerekend aan een ketenpartner. Deze ketenpartners zullen met de gegevens van de afdeling inkoop worden geïdentificeerd. Vaak zijn er meerdere leveranciers voor bepaalde producten of diensten; hiervan zal de leverancier met het grootste leveraandeel in ogenschouw worden genomen. Resultaat van deze fase is een visuele aanduiding binnen het grafische processchema waar partners emissies toevoegen aan het proces. Waar mogelijk, is dit aangevuld met de benoeming van de specifieke partners. 4 Ketenanalyse STG-7

5 Aanpak Stap 4 Tijdens de vierde fase worden zowel de eigen de emissies als die van derden gekwantificeerd. Van de leveranciers met hun productieproces zoals geïdentificeerd in stap 3, wordt een meest betrouwbare bron gevonden die uitspraken kan doen over de productie van CO 2 in het proces. Aangezien de CO 2 -rapportages binnen bedrijven nog in ontwikkeling zijn, is het aannemelijk dat deze gegevens niet bekend zijn. In deze situatie zal een benadering worden gekozen om tot een emissie van CO 2 te komen die overeenkomstig is met de omrekenmethodiek op basis van de GHG-conversiefactoren. Resultaat van deze fase is een gekwantificeerde opgave van CO 2 -emissies per processtap, typisch voor de processtap. Stap 5 Tijdens de vijfde fase worden de reductiedoelstellingen geformuleerd in samenwerking met één of meerdere van de in fase 3 geïdentificeerde ketenpartners. Life Cycle Analyse Process Input Grondstof delven Productie halffabrikaat Productie halffabrikaat Eigen Productie Distributie Gebruik End of life/ Afval Output Convergente producten Divergente producten Met de lijst van significante processtappen wordt van een product één levenscyclusanalyse opgezet. De keuze van een product gebeurt op basis van de significantie van de CO 2 -emissie, alsmede aan de mate van bijdrage het voortschrijdend maatschappelijk inzicht ten aanzien van CO 2 -emissie. In de praktijk van de prestatieladder zal dit nauw aansluiten bij te nemen initiatieven. Stap 6 Tijdens de zesde fase wordt de start gegeven aan één of meerdere initiatieven om de ketenreductiedoelstellingen te gaan halen. Hierbij wordt de gehele Demingcirkel doorlopen en reducties aangetoond aan certificerende instanties. 5 Ketenanalyse STG-7

6 Ketenanalyse projectenproces Fri-Jado B.V. Sinds haar oprichting in 1937 is Fri-Jado uitgegroeid tot een wereldwijd opererende specialist in het ontwikkelen, produceren en installeren van apparatuur voor het bereiden, bewaren en presenteren van levensmiddelen. Juist omdat Fri-Jado zo n breed werkveld bestrijkt, achten ze het geven van maatwerk, advies en aftersales-service minstens zo belangrijk als het leveren van hoogwaardige producten. Fri-Jado heeft haar organisatie opgesplitst in business-units. Binnen deze units is de Fri-Jado gespecialiseerde product- en marktkennis gebundeld. Fri-Jado hecht er veel waarde aan om naast de productie zo mogelijk ook de installatie en het onderhoud van haar apparatuur in eigen hand te houden. Alleen dan is het mogelijk de kwaliteit optimaal te beheersen en haar status van koploper in de branche blijvend waar te maken. In totaal zijn bij Fri-Jado ruim 600 medewerkers in dienst. De organisatie bestaat uit de businessunits: Fri-Jado Euro Products; Fri-Jado Installatiegroep; Fri-Jado Super Service; Frimex Retail Services; Fri-Jado Horeca automatisering. TBI-Techniek B.V. Fri-Jado B.V. R.J. Goedhart E.J. Bos Public Relations Secretariaat Personeel en Organisatie Kwaliteit, Arbo en Milieu Financiën Administratie en automatisering Fri-jado Euro Products Fri-Jado Installatiegroep Fri-Jado Super Service Frimex Retail Services Fri-Jado Horeca automatisering Sales International Bedrijfskoeling Service Onderhoud & Service Product Management Installatiebureau Operations Research & Development Project leiding Support Groep Operations Logistiek Purchasing Productie 6 Ketenanalyse STG-7

7 Ketenanalyse projectenproces Fri-Jado Euro Products levert wereldwijd aan de supermarkt- en cateringbranche via een uitgebreid distributienetwerk. Het export-productenpakket omvat professionele grillapparatuur, bake-off ovens en systemen en vitrines voor het warm en/of koud presenteren van levensmiddelen. Fri-Jado is vertegenwoordigd in 70 landen en heeft vestigingen in Engeland, Singapore en Verenigde Staten. Fri-Jado Installatiegroep levert en installeert een compleet programma koel- en vriesmeubelen met bijbehorende installaties in de supermarktbranche. Specifiek voor de horeca worden complete systemen geleverd voor het geautomatiseerd doseren van drank. Voor de realisatie van op maat gesneden foodconcepten kan Fri-Jado bogen op een ruime ervaring, ondersteund door een uitgekiend pakket apparatuur. Fri-Jado Super Service is een onafhankelijke, landelijk opererende, service- en onderhoudsorganisatie voor de supermarkt-, instelling- en cateringsbranche. Er worden een aantal op maat geschreven onderhoudscontacten aangeboden. Daarnaast levert Fri-Jado service op ad-hoc basis. Door gebruik te maken van het door Fri-Jado geleverde Adap-Kool systeem, worden afwijkingen in koelsystemen in het servicecenter gesignaleerd En kan direct actie worden ondernomen. Frimex Retail Services is actief als merkonafhankelijke installatiedienstverlener binnen de retailmarkt, zowel in het food als het non-food segment. Frimex adviseert, ontwikkelt en realiseert projecten op het gebied van elektrotechniek, telematica, koeltechniek, service en onderhoud. Activiteiten die een winkelformule op krachtige wijze ondersteunen. Twee zaken staan daarbij voorop: continuïteit van de bedrijfsvoering en een merkonafhankelijke productkeuze waarbij total cost of ownership centraal staat. 7 Ketenanalyse STG-7

8 Ketenanalyse projectenproces Ketenanalyse Ten behoeve van de ketenanalyse wordt Fri-Jado Euro Products als grootste business unit binnen de B.V. beschouwd. Fri-Jado Euro Products is producent van koel- en vries apparatuur en grillapparatuur, bake-off ovens. Deze apparatuur wordt ontworpen en geassembleerd in eigen beheer. De diverse producten worden door de eigen research & development-afdeling ontworpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de loop der tijd is opgebouwd. De producten worden in vaste samenstelling ontworpen, waarbij de dimensionering varieert. Van verschillende producten bestaat een Europese en een Amerikaanse uitvoering. De verschillen zitten in de toegepaste schroefdraadnormering en specifieke keuringseisen. De productie vindt plaats op bestelling (assemble-to-order) en het klantorder-ontkoppelpunt ligt derhalve bij de halffabricaten. Wanneer de klant een order plaatst, wordt op basis van de stuklijstexplosie (bill of materials) een material requirements-planning gemaakt. De koopmaterialen worden via de afdeling inkoop besteld en de maakdelen worden uit het magazijn gehaald of, waar nodig, gefabriceerd. Eindcontrole vindt plaats door middel van steekproeven. Ten behoeve van de ketenanalyse zien we de afdelingen inkoop en kwaliteitscontrole dan ook als ondersteunend aan het primaire proces en zijn zij buiten de waardeketen gehouden. 8 Ketenanalyse STG-7

9 Ketenanalyse projectenproces Boundary Fri-Jado Euro Products valt binnen de boundary van Fri-Jado. Fri-Jado productie Upstream Proces Downstream Start Order Order ontvangst Orderbevestiging Werk voorbereiding Productie voorbereiding Productieplanning MRP & capaciteitsplanning Besteladvies Besteladvies Inkoop Planlijst Goederenontvangst Inkoopopdrachten 2. 9 Ketenanalyse STG-7

10 Ketenanalyse projectenproces Fri-Jado productie Upstream Proces Downstream 1. Fabrikage van componenten Assembleren van seriematige producten Controle componenten Controle producten Assembleren van seriematige producten Correctief & preventief onderhoud Opslag magazijn Transport Nazorg en service Einde 10 Ketenanalyse STG-7

11 Opdracht De opdrachten worden ontvangen door de binnendienstmedewerkers; deze aanvragen kunnen o.a. binnenkomen: rechtstreeks van de klant; telefonisch/per post/per fax; via vertegenwoordiger/projectleider Nederland of Export. Indien op verzoek van de klant tekeningen ter keuring worden gevraagd, is de handelwijze als volgt: De tekeningen worden in tweevoud door de binnendienstmedewerker naar de klant verzonden, met het verzoek één stel tekeningen geaccordeerd te retourneren. Pas nadat de tekeningen zonder enig voorbehoud akkoord zijn bevonden, wordt de procedure voortgezet. Aan de hand van de opdracht wordt door of via de binnendienstmedewerker een orderbevestiging vervaardigd. In geval van standaardproducten geschiedt het samenstellen van omschrijvingen en de daarbij behorende prijzen via het interne computersysteem. Werkvoorbereiding Dit proces bestaat uit: Voorcalculatie; Verkooporder productie; Bestellen van goederen en diensten; Behandeling en opslag; Orderdocumenten. Productieplanning Dit proces is onder te verdelen in vier deelprocessen namelijk: Werkwijze seriematige producten; Werkwijze projectmatige orders; Capaciteitsplanning onderdelenfabricaten; Directe opdrachten/klussen. Werkvoorbereiding standaard. De opdrachten komen van de afdeling verkoop door middel van een productieopdracht of een weekafroep. Wanneer de opdracht van een externe klant afkomstig is, wordt door de werkvoorbereider een productieopdrachtformulier ingevuld. Deze opdrachten worden verwerkt in de capaciteitsplanning; De voorcalculatie wordt ingebracht in het productiebesturingssysteem, met behulp van het voorcalculatieprogramma. Vanuit de voorcalculatie worden de benodigde materialen aangevraagd in het reserveringsbestand voor uitlevering naar de productieafdelingen; Indien een standaard apparaat op verzoek van de klant moet worden aangepast, wordt dit door verkoop aan de betreffende werkvoorbereider doorgegeven. De werkvoorbereider past de betreffende materiaalbehoefte aan, en stuurt de betreffende productieafdeling, als zijnde een standaardproduct, aan. 11 Ketenanalyse STG-7

12 Werkvoorbereiding projecten. De opdrachten komen van de afdeling verkoop of door middel van een productieopdracht, voorzien van een specificatieblad of KAD-formulier. Wanneer de order direct afkomstig is van de externe klant wordt door de werkvoorbereider een productieopdracht ingevuld. Deze opdrachten worden verwerkt in de capaciteitsplanning; Door de werkvoorbereider wordt, in overleg met hoofd tekenkamer, bepaald of voor een opdracht tekenwerkzaamheden verricht moeten worden. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het aandragen van de gegevens; De voorcalculatie wordt handmatig ingebracht in het productiebesturingssysteem. De benodigde materialen kunnen zowel uit de voorcalculatie of direct in het reserveringsbestand worden geboekt; Onder projecten valt ook de inbesteding van werkzaamheden door derden. Werkvoorbereiding gecodeerde productaanmaak. De opdrachten voor halffabricaten worden door de werkvoorbereider uitgegeven, aangestuurd door middel van een voorraadoverzicht minimum onderschreiding, artikeloverzicht van leveranciers gesorteerd op inkooppakket of MRP overzicht. MRP overzichten worden, indien van toepassing, op twee detailniveaus uitgedraaid. De voorcalculatie wordt ingebracht in het productiebesturingssysteem met behulp van het voorcalculatieprogramma; Vanuit de voorcalculatie worden de benodigde materialen aangevraagd in het reserveringsbestand, voor uitlevering naar de productieafdelingen. Werkwijze seriematige producten Het jaar capaciteitsplan wordt opgesteld door middel van de verkoopprognoses, welke de afdeling verkoop in oktober afgeeft; De afdeling inkoop sluit met bovenstaande gegevens raamcontracten af met toeleveranciers ten aanzien van grondstoffen en hoofdcomponenten; Per periode (4 weken) wordt door de afdeling verkoop de eindproducten voor de volgende 6 periodes, middels een overzichtslijst, opgegeven; Het hoofd planning stelt per planperiode een materiaalbehoefte op en maakt een besteladvies; De werkvoorbereider/planner stelt een capaciteitsbehoefte op aan de hand van de voorgecalculeerde uren per product en per afdeling. Hieruit volgt een assemblageplanlijst, gemaakt in Lotus. Hierop staat het vaste aantal medewerk(st)ers per afdeling vermeld en er wordt rekening gehouden met vakantie/snipperdagen, percentage ziekteverzuim en eventuele ingeleende/uitgeleende medewerk(st)ers. De assemblage planlijst gaat naar de betreffende groepsleiders van de productie. 12 Ketenanalyse STG-7

13 Planning Werkwijze projectmatige orders De afdeling verkoop geeft een KAD-formulier af bij de werkvoorbereider/planner. Hierop staan uitvoering en leverdatum vermeld. De werkvoorbereider/planner bepaalt met deze gegevens de benodigde productieuren en plant deze in op de planlijst. De beschikbaarheid van het gecodeerd materiaal wordt door de werkvoorbereider bepaald door middel van het voorraadprogramma. Van ongecodeerde materialen, welke niet uit voorraad leverbaar zijn, worden de levertijden door de werkvoorbereider opgevraagd bij de leverancier. Aan de hand van deze gegevens wordt de haalbaarheid van de gevraagde leverdatum bepaald. Indien deze datum afwijkt, wordt met de opdrachtgever een nieuwe leverdatum afgesproken. Capaciteitsplanning onderdelenfabrikanten De door de werkvoorbereider verstrekte orders worden verwerkt door productieleiders van afdelingen voor onderdelen fabricaten in hun planningsoverzicht. Orders voor onderdelenfabricage worden op leverweek bewaard op de werkvoorbereiding tot de gereedmelding is ontvangen; De wekelijkse planning van de benodigde productiecapaciteit wordt aan de hand van het planningsoverzicht op productieafdelingniveau uitgewerkt en bewaakt door de betreffende productieleider. Directe opdrachten/klussen De groepsleiders van de bewerkingsafdelingen kunnen rechtstreeks een (kleine) order ontvangen. Dat wil zeggen: maximaal vier uur werk en materiaalkosten niet hoger dan 500,; Wanneer een directe opdracht gereed is, is de medewerker die de laatste bewerking uitvoert, verantwoordelijk voor de keuring. Bij goedkeuring tekent de medewerker de begeleidingskaart af; Het gevraagde product wordt begeleid door de orderbon. Wanneer het product gereed is, wordt het product, inclusief de orderbon, aan de interne transporteur aangeboden. Deze zorgt voor verder vervoer; De groepsleider boekt de gewerkte tijd op een vast ordernummer. De begeleidingskaart gaat naar het magazijn voor de afboeking van de materialen. Componenten fabricage Onder deze processen vallen de activiteiten die betrekking hebben op het vervaardigen van componenten benodigd voor de assemblage activiteiten. Processen bestaan uit plaatbewerking, lasactiviteiten en poedercoating. Componenten worden vervaardigd conform de afdelingsinstructies. 13 Ketenanalyse STG-7

14 Assembleren seriematige productie Gedurende dit proces worden componenten en halffabricaten samengesteld tot een eindproduct gebaseerd op een van te voren vastgestelde productenassortiment. Onder deze producten vallen bijvoorbeeld de grills, ovens en merchandisers. Producten worden vervaardigd conform de afdelingsinstructies. Assembleren projectmatige producten Gedurende dit proces worden componenten en halffabricaten samengesteld tot een eindproduct gebaseerd op specifieke eisen van de klant. Onder deze producten vallen bijvoorbeeld de koelvries -machines en de toonbanken. Koeltechnische machines worden als onderleverancier naar ontwerp van FIG geproduceerd. Producten worden vervaardigd conform afdelingsinstructies. Keuringen De half-/eindfabricaten komen tot stand naar aanleiding van een productieopdracht, dit geldt zowel voor de seriematige producten als voor projectmatige (eenmalige) producten. Tevens kunnen de productieleiders en/of groepsleiders een extra keuring bij de Kwaliteitsdienst aanvragen. Dan gaat de Kwaliteitsdienst na of het betreffende half-/eindfabricaat voldoet aan de gestelde wensen en eisen. Wanneer de producten worden goedgekeurd, wordt dit door middel van een stempel op de productieopdracht aangegeven. Bij afkeur neemt de Kwaliteitsdienst contact op met de betreffende productieleider en/of groepsleider, welke voor verdere afhandeling zorgt. Keuring van CNC- en conventionele afdelingen Bij de start van een productieopdracht schrijft de betreffende werkvoorbereider voor ieder tekeningnummer dat bij de opdracht hoort een werkorderroutering uit en vult de kop in: Datum; Ordernummer; Aantal; Code / tekeningnummer + revisie Alle gereed zijnde producten worden door middel van het invullen van een opboeklijst of een Identificatie sticker voor verdere verwerking vrijgegeven. Alle half-/eindfabricaten, welke handmatig worden vervaardigd of bewerkt, worden tijdens de productie visueel door de betreffende productiemedewerkers gecontroleerd. Wanneer de gehele serie is goedgekeurd, plaatst de productiemedewerker zijn paraaf op de werkorderroutering en geeft de producten vrij voor, eventuele, verdere verwerking. Van de half-/eindfabricaten, welke machinaal worden vervaardigd of bewerkt, wordt van elke productieserie minimaal de eerste en de laatste half-/eindfabricaat door de productiemedewerker gecontroleerd, op basis van de op de productieopdracht vermelde wensen en eisen. 14 Ketenanalyse STG-7

15 De groepsleiders controleren de half-/eindfabricaten door middel van steekproeven. Deze controle houdt in dat het half-/eindfabricaat wordt vergeleken met de op de productieopdracht vermelde wensen en eisen. Wanneer de producten gereed zijn, worden deze door de groepsleider of productiemedewerker opgeboekt via de computer en voorzien van een identificatiesticker en de werkorderroutering. Plaatwerkerij In de plaatwerkerij worden de volgende activiteiten uitgevoerd: a) laser snijden; e) tappen; b) knippen; f) afbramen; c) ponsen; g) persen; d) kanten; Lasserij De input van de lasserij is afkomstig van de productieopdrachten. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: a) lassen; d) polijsten; b) stift lassen; e) ontbramen; c) puntlassen; f) zagen. Voor het punt- en het schietstift lassen wordt na elke nieuwe instelling het resultaat gecontroleerd. Voor het puntlassen wordt minimaal tweemaal per productieserie een proefplaatje gelast. Door middel van het afpellen van het proefplaatje controleert de productiemedewerker of de puntlas visueel acceptabel is. Voor het schietstift lassen wordt voor aanvang van een productieserie op een representatief proefplaatje een proeflas gemaakt. Door middel van een buigtest wordt de deugdelijkheid van de las getest. Wanneer de proefplaatjes niet acceptabel zijn, stelt de productiemedewerker de lasparameters anders in, en last opnieuw een proefplaatje. De productiemedewerker bepaalt of de lasserie van een zodanige aard is dat er ook tussentijdse controles moeten worden uitgevoerd. Polijsten De input voor het polijsten is afkomstig van de productieopdrachten. Het polijsten wordt handmatig uitgevoerd. Tijdens het polijsten worden de half-/eindfabricaten visueel gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt er alleen gelet op eenvoudig traceerbare fouten, zoals bijvoorbeeld een kras op de zicht-zijde van een half-/eindfabricaat. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, wordt dit aan de betreffende groepsleider gemeld, welke voor verdere afhandeling zorgt. 15 Ketenanalyse STG-7

16 Poedercoaten De input van de spuiterij is afkomstig van de productieopdrachten. Het voorbereiden en poedercoaten worden batchgewijs uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het poedercoaten wordt tweemaal per dag een proefplaatje meegenomen. Het proefplaatje wordt door de productiemedewerker voorzien van een datum. De Kwaliteitsdienst onderwerpt het proefplaatje aan een aantal keuringen en beproevingen. Tijdens het inpakken worden zowel de producten, als de verpakking, door de productiemedewerker visueel gecontroleerd. Wanneer producten worden afgekeurd, wordt dit gemeld aan de productieleider deze zorgt voor de verdere afhandeling. Fijnbankwerkerij De input van de fijnbankwerkerij is afkomstig van de productieopdrachten. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: a) draaien; f) gereedschap slijpen; b) tappen; g) handmatige werkzaamheden; c) frezen; h) gereedschap maken; d) zagen; i) buigen. e) boren; CNC programmatuur Voor de pons/laser snijmachines worden door de programmeurs het programma geschreven. Keuring van assemblage afdelingen Voor projectmatige assemblage geldt dat de productiemedewerker voor assemblage controleert of alle componenten aanwezig zijn. Deze controle geschiedt aan de hand van de orderpicklijsten. Als de productiemedewerker constateert dat niet alle componenten zijn geleverd, registreert deze dat op de orderpicklijst en neemt contact op met de groepsleider, welke voor verdere afhandeling zorgt. Wanneer de controle is uitgevoerd wordt dit door middel van het paraferen van de orderpicklijst aantoonbaar gemaakt. Voor seriematige assemblage wordt deze controle niet uitgevoerd. Een materiaalbuffer wordt gevormd op de assemblagelijn, in het magazijn en door middel van Material Request Planning. Wanneer tijdens seriematige assemblage een vermoedelijk tekort aan materiaal wordt verwacht, meldt de productiemedewerker dit aan de groepsleider, welke voor verdere afhandeling zorgt. Tijdens het assemblageproces voert de productiemedewerker na iedere bewerkingsstap een controle uit op de uitgevoerde handeling. Waarna dit door middel van het plaatsen van het mannummer van de productiemedewerker, op het PBK aantoonbaar wordt gemaakt. Wanneer naar aanleiding van de controle aanpassingen nodig zijn, worden deze direct door de productiemedewerker uitgevoerd. Voor de assemblage van schakelpanelen geldt dat de productiemedewerker, voor vrijgave van een productieserie, deze serie controleert. Tevens wordt tijdens de assemblage van de montagedraden, op steekproefbasis, door middel van een belastingtest, de knelverbindingen gecontroleerd. Wanneer de productieserie is goedgekeurd, wordt door de productiemedewerker op de productieopdracht geparafeerd. De Kwaliteitsdienst wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van een steekproefcontrole op gerede schakelpanelen alvorens deze worden gebruikt of opgeboekt. 16 Ketenanalyse STG-7

17 De Kwaliteitsdienst controleert, steekproefsgewijs, de aangeboden schakelpanelen. Wanneer de partij wordt goedgekeurd, wordt dit door middel van een sticker op de schakelpanelen aangegeven. Groene stickers geven aan welke panelen daadwerkelijk zijn gekeurd. De witte stickers geven aan dat een schakelpaneel deel uitmaakt van een goedgekeurde partij. Wanneer het product is geassembleerd,wordt deze door de groepsleider en/of productiemedewerker ter keuring bij de Kwaliteitsdienst aangeboden. Nazorg en service Nazorg en service zijn bij producten van Fri-Jado Euro Products geregeld via de serviceorganisaties van het distributeurnetwerk. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn door Fri-Jado Euro Products een aantal voorzieningen getroffen. Training serviceorganisaties De serviceorganisaties van de distributeurs worden door medewerkers van Fri-Jado Euro Products getraind in het verhelpen van storingen en het verlenen van service aan producten van Fri-Jado Euro Products. Dit gebeurt voornamelijk op locatie. Technische helpdesk Ter ondersteuning van de serviceorganisaties is bij Fri-Jado Euro Products een helpdesk opgezet waar men met specifieke vragen terecht kan. Zij voorziet ook de serviceorganisaties van de benodigde informatie en documentatie. Intranet Middels een speciale Intranetsite kan de serviceorganisatie bij specifieke technische informatie alsmede bij een Frequent Asked Questions database voor alle producten. Interactive Sparepart system Op een CD-ROM is een kompleet overzicht beschikbaar van alle producten welke ooit bij Fri-Jado Euro Products zijn geproduceerd alsmede de bijbehorende technische documentatie, spare parts en onderdelenlijsten. Spare parts worden gegarandeerd voor beschikbaarheid tot tien jaar na facturatiedatum. Bijzondere gevallen van nazorg kunnen zich voordoen naar aanleiding van externe klachtmeldingen. In zulke gevallen beoordeelt klachtencoördinator Fri-Jado Euro Products welke acties nodig zijn en bewaakt deze acties. 17 Ketenanalyse STG-7

Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen. door J.P. van Eesteren en Business Improvement

Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen. door J.P. van Eesteren en Business Improvement Certificering op de CO 2 prestatieladder Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen door J.P. van Eesteren en Business Improvement Missie: Samen bouwen aan CO 2 reductie Datum: 10 december 2010 Opgesteld

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

Scope III Ketenanalyse. SPANWAND Productie & Aanbrengen

Scope III Ketenanalyse. SPANWAND Productie & Aanbrengen Scope III Ketenanalyse SPANWAND Productie & Aanbrengen Door Green Carbon Versie 3.1 mei 2010 Inhoud Inleiding 2 Fase I de Spanwand 4 Fase II Levencyclus analyse 7 Fase III Specificatie van activiteiten

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Kwaliteitsborgingsaspecten

Kwaliteitsborgingsaspecten Kwaliteitsborgingsaspecten bij de vervaardiging van gelaste constructies vm 85 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Lay-out en Productieplanning

Lay-out en Productieplanning Lay-out en Productieplanning ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMALE FABRIEKSLAY-OUT EN PRODUCTIEPLANNING BIJ EEN VERANDERENDE ORDERSTROOM Gerard Veerbeek s1219987 28 juli 2015 BSc-Thesis Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom.

Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom. 1 Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom. ir. W.P. Zijlman MBA Hilversum, augustus 2006 Universiteit van Amsterdam Opleiding tot Executive Master

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Protinus IT en de Distributie- / Waardeketen... 3 Oud denken... 3 Tier 2... 3 Tier 1... 3 Direct sales... 3 Het Protinus IT model... 4 2. Protinus IT

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 2 december 2013 Definitief N1302741 Openbaar II Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument

Nadere informatie