Conditiemetingen volgens NEN M.J.C. Heijmans MRE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conditiemetingen volgens NEN 2767. M.J.C. Heijmans MRE"

Transcriptie

1 Conditiemetingen volgens NEN 2767 M.J.C. Heijmans MRE

2 Even voorstellen Marc Heijmans MRE Directeur PVM / Adviseur vastgoedmanagement Programmaleider / Docent: Opleiding RgdBOEI Vastgoedinspecteur/-adviseur. Vastgoed Business School Haagse Hogeschool (HHS) Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) Voorzitter normcommissie NTA 8027 Bereikbaar: of Van Nelle Ontwerpfabriek

3 Programma 18 augustus Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Voorbereiding inspectie

4 Waarom onderhoudsinspecties?

5 Waarom onderhoudsinspecties? Niveau Activiteit Output Proces Strategisch Portefeuille management SVB Plannen Monitoren Bijstellen Tactisch Asset management Complexplannen Meerjaren onderhoudsplannen Projectplannen Plannen Monitoren Bijstellen Operationeel Property management Jaarplannen Plannen Monitoren Uitvoeren

6 Aanleiding opstellen beheerplan Borgen van gevraagde kwaliteit Reductie van onzekerheid, verkleinen van risico's! Inzicht in kosten Plannen van de uitvoering van activiteiten Toezicht en verantwoording

7 Rol (technisch) beheerder 1.Huismeester Technische ondersteuning bedrijfsproces 2.Controller Kostenbeheersing Verbetering financiering 3.onderhandelaar 4.Ondernemer 5.Strateeg Verlaging/beheersen huisvestingskosten Risicobeheersing Verbetering interne communicatie Versterken integraal management Versterken corporate identity Optimaliseren processen en producten Realiseren strategisch personeelsmanagement Realiseren bedrijfsdoelstellingen Ondersteunen cultuurveranderingen Bijdrage in bedrijfsstrategie

8 Onderhoudsconcept Calamiteit Correctief onderhoud Klacht SAO Beheer & Onderhoud Storing Vervanging GAO TAO Preventief onderhoud Inspectie Aanvulling MC Wijziging Methodieken

9 Efficiënt onderhoud = Mix van onderhoud op klacht versus planmatig preventief onderhoud x,-- Totale Kosten aan onderhoud Kosten van planmatig onderhoud 0,-- Onderhoudsconcept Kosten van onderhoud op basis van klacht

10 Invulling Risicomanagement Reactief monitoren Risico indicatoren/ methodieken Actief monitoren Onderzoek en analyse Risico beheersen Inspecties en correctieve acties Trendanalyse Evaluatie Trendanalyse 10

11 Meten noodzakelijk

12 Problemen met inspecties Veel variatie in uitkomsten van inspecties; Verschil in inschatting (beleving?) van belang van gebreken en de gevolgen/risico s; Onduidelijke (of geen)protocol of instructie voor inspecteurs; Detailniveau niet afgestemd op doel inspectie; Kennis en kunde inspecteurs onvoldoende; Ontbreken van een objectieve meetlat.

13 Problemen met inspecties Probleem: De mening en specialismen van de inspecteur leiden tot een subjectieve weergave van de werkelijkheid. Oplossing: Uniforme inspectiemethodiek & vooraf vastgestelde onderhoudsniveaus. Vervangen Repareren Niets doen

14 Problemen met onderhoudsplanning Detailniveau inspectie niet afgestemd op doel planning; Onderhoudsplanning niet afgestemd op beleid en gewenst onderhoudsniveau; Geen samenhang tussen financieel beleid en vastgoedbeleid; Processen niet afgestemd op inspectie; Kennis en kunde medewerkers (stokpaardjes, oogkleppen, etc.); Software niet afgestemd of ingericht op gewenste werkwijze.

15 Problemen met onderhoudsplanning Probleem: De feiten komen niet overeen met de afgeleide feiten. Een onderhoudsplan is een interpretatie van de werkelijkheid Oplossing: Training van inspecteurs en voorkomen beleids-beslissingen in het veld

16 Een oplossing Conditiemeting volgens NEN 2767

17 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

18 Ontwikkeling conditiemeting in NL Basis in Engeland Housing Condition Surveys 1983 Introductie in NL voor Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) 1985 door Rijks Gebouwen Dienst (Rgd) doorontwikkeld naar gebouwen internationaal onderzoek naar conditieverloop Condition Assessment and Maintenance Strategies for Buildings and Building Components 2002 Initiatief door Rgd voor ontwikkelen norm 2005 Introductie NEN /2013 Actualisatie norm

19 Delen NEN 2767 NEN :2011+C1:2013 nl, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek. NEN :2008 nl, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijsten. NEN :2009, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 3: Aggregatie conditiescores tot Technische Index. NEN : Conditiemeting van Infrastructuur.

20 Wie gebruiken NEN2767 in NL? Rijksoverheid Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Defensie Woningbouwcorporaties Lagere overheden Provincies, gemeenten (Commerciële) vastgoedbeheerders Scholen, zorginstellingen, beleggers, verzekeraars Aannemers, adviseurs

21 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

22 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 NEN 2767 schept uniformiteit in de conditiescores per bouw- en installatiedeel door een waarde die de degradatie uitdrukt. NEN 2767 brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken en de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit. NEN 2767 geeft inzicht in de aangetroffen gebreken en is uitgangspunt voor een prioriteitsstelling: een rangorde in noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken. NEN 2767 is een toetsingsmiddel en sturingsmechanisme voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud..

23 Directe toepassingen vanuit NEN 2767 het in beeld brengen van de bestaande conditie van de gebouwenvoorraad; het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning; het verdelen van het onderhoudsbudget; het meten en controleren van onderhoudscondities; het ondersteunen van vastgoedbeheer en -beleid; het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over de gewenste conditie.

24 Meer indirecte toepassingen vanuit NEN 2767 het opstellen van een activiteitenplan op basis van het meerjarenonderhoudsplan; het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplan naar een jaarplan; het in beeld brengen van te verwachten kosten bij het nastreven van een bepaald kwaliteitsniveau; het uitvoeren van projectvoorbereiding en invullen van bestekken; het opstellen van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten; het overdragen van verantwoordelijkheden bij aanvang of beëindiging van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten.

25 Wat regelt NEN 2767 niet NEN 2767 stelt geen (ontwerp)eisen aan bouw- en installatiedelen. NEN 2767 geeft geen eisen voor de vorm van uitvoering van een inspectie; NEN 2767 gaat niet over de beoordeling van bouw- en installatiedelen; in NEN 2767 gaat het om een registratie van gebreken aan bouw- en installatiedelen. NEN 2767 geeft niet aan of een bouw- of installatiedeel moet worden vervangen of gerepareerd.

26 Resultaat NEN 2767 inspectie Consistente management informatie: Inzicht in (technische)kwaliteit van object/installaties; Inzicht in onderhoudsbehoefte; Inzicht in onderhoudskosten: meerjarenplanning; Risico s bij uitstel van maatregelen.

27 Voorbeelden

28 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

29 Toestandsmeting Inventarisatie en inspectie van de huisvesting Toestandsmeting: eenduidig objectief Feitelijk Gewenst

30 Welke onderdelen meten we?

31 Welke onderdelen meten we? Waar zijn we verantwoordelijk voor? Relevante bouw- en installatiedelen: Geven bij disfunctioneren aanleiding tot grote kostenconsequenties Leggen door omvang of korte levensduur een groot beslag op het onderhoudsbudget Zijn beleidsmatig van belang uit oogpunt van milieu, arbeidsomstandigheden, cultuur, etc. Gebouw Proces Functie Element NL-SfB elementencodering

32 Blik op portefeuille Waar is men verantwoordelijk voor? Vastleggen objectinfo/detailniveau (nen 2699) Per locatie Per pand, complex, woning, vhe Per gebouwdeel Per verdieping Per functionele eenheid Per ruimte Per huurder Per bouwdeel/installatie.. 32

33 Inventariseren Relatie inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau inventarisatie en inspectie moeten in verhouding staan tot het doel waarvoor de resultaten ingezet moeten worden inventarisatie- en inspectieresultaten dienen als input voor de begroting. Hoe nauwkeuriger de inspectie, hoe beter de begroting kan worden opgesteld Begrotingsniveau Niveaukenmerk Kostenkengetallen per: 1. Geheel bouwwerk of Aan het gebruik gerelateerde Gebouw ruimtelijke delen eenheid Kwaliteitsgegevens op het niveau van: 2. Elementclusters Elementcluster Ruimtelijke delen 3. Elementen Element Een ruimte of element 4. Technische oplossingen Technische oplossingen Technische oplossingen In NEN 2634 is de relatie vastgelegd tussen de begrotingsniveaus en de daaraan gerelateerde input van kwaliteitsgegevens. Deze norm is in 2013 vervangen door NEN

34 Inventariseren Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaalcombinaties/ onderdelen 34

35 Inventariseren Organisatiespecifiek Standaard Elementen Lijst (RVB) NLSfB Elementencodering Overig SROW, BOO-code, geen code STABU,..

36 NL-SfB elementencodering Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen (1-) onderbouw (11) bodemvoorzieningen (2-) bovenbouw (3-) afbouw (21) buitenwanden (31) buitenwandopening (4-)afwerkingen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateri aal-combinaties/ onderdelen (13) vloeren op grondslag (16) fundering constructie (17) paalfunderingen (22) binnenwanden (23) vloeren (24) trapconstructie (27) daken (32) binnenwandopening (33) vloeropeningen DAKEN (37) dakopeningen (43) vloerafwerkingen (47) dakafwerkingen (28) hoofddraagconstr.

37 Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaa l-combinaties/ onderdelen (5-) Wtb. Installatie (51) warmte opwekking (52) afvoeren (53) water (54) gassen (55) koudeopwekking (56) warmtedistributie (57) luchtbehandeling (6-) E- (61) centrale installatie. elc. Voorz. (62) krachtstroom (63) verlichting (64) communicatie (65) beveiliging (66) transport (7-) vaste inrichting (71) vaste verkeersvoorzieningen (72) vaste gebruiksvoorzieningen (73) vaste keukenvoorzieningen (74) vaste sanitairvoorzieningen (75) vaste onderhoudsvoorzieningen (58) regeling klimaat, sant.

38 NLSfB voorbeeld: Buitenwandafwerkingen (41.1) omschrijving verzameling van afwerkingen van de buitenzijde van buitenwanden, gerekend vanaf de wandconstructie functie bescherming en verfraaiing inbegrepen benodigde materialen, arbeid, materieel en hulpconstructies isolerende, akoestische en brandwerende afwerkingen gevelbekledingen en betimmeringen bepleisteringen betegelingen schilderafwerkingen uitgezonderd afwerkingen op de binnenzijde van buitenwanden afwerkingen, die één geheel vormen met de buitenwand voorzetwanden met een buitenspouwblad functie meeteenheid buitenwandafwerkingen worden gemeten in m²

39 Inventariseren (Nen , Nen 3699) Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaalcombinaties/ onderdelen Elementcode: HS 21 Buitenwanden PR 10 Niet constructief MAT 03 Metselwerk Omschrijving: metselwerk Elementcode: HS 27 Dakconstructies PR 10 Niet constructief MAT 01 Hout Omschrijving: boeiboorden 39

40 Voorbeeld deel 2 NEN 2767

41 Traditionele inspectie

42 Conditiemeting

43 Uitgangspunt is veroudering van elementen Conditie afhankelijk van veroudering (gebrekenbeeld)

44 Aanvangskwaliteit

45 Conditieverloop Technische staat (conditiescore) Monitoren kwaliteit Corrigeren kwaliteitstekorten Narooikosten Corrigeren kwaliteitsverliezen Temporiseren kwaliteitsverliezen Bouwfase Gebruiksfase Calamiteiten Oplevering Tijd

46 Visuele inspectie....met hulp van alle zintuigen en eenvoudige meetmiddelen Bouwkundig visueel digitale afstandsmeter; rolbandmaat (10 meter); waterpas; kompas; zaklamp; verrekijker; spiegel; scheurenloep/scheurenkaart; glasdiktemeter; zakmes/priem; hamer; digitale fotocamera; ladder (opvouwbaar); Bouwkundig beperkt specialistisch betondekkingsmeter; schmidthamer; phenolphtaleine testvloeistof (carbonatatiediepte); accuboormachine; endoscoop; voeghardheidsmeter; verflaagdiktemeter; vochtmeter; karsten buisset.

47 Conditie afhankelijk van: Gebrekenbeeld: Type gebrek (ernst) Omvang gebrek Ontwikkelingsstadium gebrek (intensiteit) Totale gebrekenbeeld (aggregatie) Theoretische veroudering (installaties)

48 Conditiescores Conditie Omschrijving Toelichting 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Niet meer te classificeren onder conditie 5

49 Conditie 1 Uitstekend Nieuwbouw of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Geringe vervuiling of graffiti bekladding als incident en incidenteel zeer geringe mechanische beschadigingen mogen als ze niet bedreigend zijn voor de functionaliteit van het element. Incidenteel mag een goed uitgevoerde en duurzame reparatie worden aangetroffen. De basiskwaliteit is goed en deugdelijk.

50 Conditie 2 Goed Een bouw- of installatiedeel dat kenmerken van een beginnende veroudering heeft. Incidenteel kan er ernstige materiaalaantasting worden aangetroffen in de vorm van corrosie of beginnende slijtage. De nieuwbouwglans is er duidelijk af. Het element kan duidelijk in- of uitwendige vuilaanhechting vertonen. Incidenteel kan een storing voorkomen. Plaatslijk mogen goed uitgevoerde duurzame reparaties worden aangetroffen.

51 Conditie 3 Redelijk Een bouw- of installatiedeel, waarvan het verouderingsproces duidelijk op gang gekomen is. Functionele gebreken en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. Het element kan plaatselijk ernstige materiaalaantasting vertonen of een duidelijke slijtage. Verouderingsprocessen beginnen zich duidelijk te manifesteren. Het element kan een sterke tot zeer sterke vervuiling vertonen. Storingen kunnen meer dan incidenteel voorkomen. Ook de basiskwaliteit kan matig zijn door materiaalkeuze, ontwerp of minder goede uitvoering.

52 Conditie 4 Matig Het element dat sterk onderhevig is aan het verouderingsproces. Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Incidenteel is het element onbruikbaar. Plaatselijk tot regelmatig komen gebreken aan materialen voor. Onderdelen kunnen vrijwel verdwenen zijn als deze het primaire functioneren niet bedreigen. Storingen kunnen met enige regelmaat optreden. Verouderingsprocessen zijn sterk gevorderd. Ook de basiskwaliteit kan oorzaak zijn. Er is dan sprake van zeer matig werk, structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering.

53 Conditie 5 Slecht Een element, waarvoor het verouderingsproces onomkeerbaar is geworden. Het element kan in aanzienlijke mate ernstige materiaalaantasting vertonen en/of een extreme slijtage. Verouderingsprocessen zijn zo sterk gevorderd, dat het element niet meer naar behoren functioneert. Door het regelmatig optreden van storingen ondervindt de gebruiker veel hinder. De basiskwaliteit kan slecht zijn door ontwerp, uitvoering of materiaalkeuze. Hierdoor treden regelmatig functionele gebreken op.

54 Conditie 6 Zeer slecht Een zo slechte toestand dat deze niet meer is te classificeren onder conditie 5.

55 Het ene gebrek is de andere niet classificatie van gebreken noodzakelijk

56 Ernstige gebreken Werking primair: gebreken waardoor het bouwdeel- of installatiedeel niet functioneert. Deze gebreken kunnen het gevolg zijn van primaire constructieve gebreken en materiaalintrinsieke gebreken. Constructief primair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden. Materiaalintrinsiek: gebreken die te maken hebben met degradatie van het materiaal waarvan het bouw- of installatiedeel gemaakt is. Basiskwaliteit: onjuiste ontwerp- en materiaalkeuzen beïnvloeden de werking, of de toegepaste materialen of middelen voldoen niet aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

57 Serieuze gebreken Werking secundair: gebreken waardoor het bouw- of installatiedeel niet voldoende functioneert, voorbeelden hiervan is verlies van medium (installaties). Constructief secundair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden, zonder het functioneren ervan direct aan te tasten. Materiaaloppervlak: gebreken aan het oppervlak van de materialen waarvan het bouw- of installatiedeel is gemaakt. Basiskwaliteit en veroudering onderdelen: gebreken aan onderdelen van het bouw- of installatiedeel die de functionaliteit van het bouw- of installatiedeel niet direct aantasten, bijvoorbeeld onjuiste dimensiekeuze (te groot, te klein e.d.).

58 Geringe gebreken Onderhoud: werkzaamheden voor het op lange termijn operationeel houden van het bouw- en installatiedeel zijn niet uitgevoerd, bijvoorbeeld bewegende delen zijn van onvoldoende smeermiddel voorzien. Afwerking: gebreken die de uitstraling van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden, voorbeelden zijn beschadigingen en vervuiling. Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen: gebreken aan subonderdelen van het bouw- of installatiedeel die geen afbreuk doen aan het functioneren van het bouwof installatiedeel, bijvoorbeeld onjuiste montage van subonderdelen. Verval: conditiemeting op basis van theoretische levensduur.

59 Classificatie gebreken

60 Gebrekenlijsten Nen Uit te breiden volgens bijlage A NEN

61 Voorbeeld gevel

62 Omvangbepaling hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage, van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699, of het percentage van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen Bij ongelijksoortige onderdelen/meeteenheden (stuks, meter) behoort de hoeveelheid te worden bepaald door een percentage van de vervangingskosten van het deel waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale vervangingskosten van het bouw- of installatiedeel.

63 Omvangsklassen (tabel 2)

64 Intensiteit Indicator die aangeeft in welk stadium het gebrek zich bevindt De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de intensiteit in drie klassen

65 Voorbeeld leidingnet: let op gegeven intensiteit en omvangbepaling!

66 Tabel 4 Matrix resulterende conditiescores Ernstige gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium) Serieuze gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium) Geringe gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium)

67 Opgave - bouwkunde Welke gebreken constateren we? mos- en algaangroei afbladderen houtrot corrosie 67

68 Opgave - werktuigbouwkunde Welke gebreken constateren we? Pomp maakt geluid Corrosie V-snaar gebroken Uitdrogen

69 Opgave - elektrotechniek Welke gebreken constateren we? Ophanging niet deugdelijk Losse kabels Afschermkap ontbreekt Verlichtingsterkte afgenomen

70 Opgave - transporttechniek Welke gebreken constateren we? Verwarming defect Veroudering besturing Afscherming kabels Slijtage kabels

71 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

72 OPGAVE: bepaal de conditie Element: trap Gebrek:? Omvang: 60 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

73 OPGAVE: bepaal de conditie Element: afwerklaag Gebrek:? Omvang: 15 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

74 OPGAVE: bepaal de conditie Element: gevel Gebrek:? Omvang: 9 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 1

75 OPGAVE: bepaal de conditie Element: kozijn Gebrek:? Omvang: 20 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

76 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagregeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

77 Vangnetconstructie: bepalen conditie op basis van verouderingskromme Let op: Alleen in specifieke gevallen te gebruiken: Nen : alleen bij de elementen waarbij dit expliciet is vermeld door vermelding van technische levensduur icm het gebrek verval. Maximale degradatie CVO=3, bij een maximale pve ondergrens CVO=3

78 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

79 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B De rekenmethodiek is noodzakelijk als er sprake is van meer gebreken of van series elementen met afwijkende condities; Uitgangspunt is het maken van een uitsplitsing van het totale element(en) naar delen die overeenkomen met een bepaalde conditie op basis van: 1. meer dan één gebrek op hetzelfde oppervlak 2. meerdere gebreken van hetzelfde ernst en dezelfde intensiteit 3. meerdere gebreken met een verschillend ernst of een afwijkende intensiteit

80 Conditiebepaling 1: meerdere gebreken op hetzelfde oppervlak Bij de berekening van de conditiescore van een bouw- of installatiedeel met meer dan één gebrek op hetzelfde oppervlak met een verschillend belang en/of een verschillende intensiteit van de verschillende gebreken moet worden uitgegaan van het gebrek dat leidt tot de hoogste (= slechtste) conditiescore

81 Conditiebepaling 1: meerdere gebreken op hetzelfde oppervlak Serieus gebrek in een gevorderd stadium Ernstig gebrek in een gevorderd stadium Conditie?

82 Conditiebepaling 2: meerdere gebreken van hetzelfde belang en dezelfde intensiteit Serieus gebrek in een gevorderd stadium Totaal gebreken S-G op element x: = 40% Conditie?

83 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Situatie 1 of 2 is niet van toepassing. Het bouw- of installatiedeel moet worden gesplitst in gedeelten waaraan één gebrek is en een resulterend gedeelte waaraan geen gebrek is. Het gebrek komt dan in omvang voor ieder gedeelte met een omvangscore 5 (100 %) volgens tabel 2 voor. De conditie per gedeelte moet dan worden bepaald met tabel 4. Het gedeelte waaraan geen gebrek is, heeft een conditiescore 1. De conditiescore van het bouw- of installatiedeel wordt vervolgens bepaald met de methodiek uit bijlage B.

84 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% Conditie?

85 stappen: Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Om de totale conditie te bepalen van een samenstel van delen met een afzonderlijke conditie, moet de omvang van ieder deel worden gecorrigeerd door vermenigvuldiging met een correctiefactor conform tabel B.1, afhankelijk van de conditie van het deel. Splits de oppervlakken of de verzameling in delen met dezelfde conditie. Registreer maatgevende gebreken en omvang. Bepaal het belang en de intensiteit, omvang = 100% Het resterende deel van het element heeft conditie 1 De gecorrigeerde omvang van de verschillende delen wordt opgeteld tot de gecorrigeerde totale omvang van het samenstel van delen. Na deling van de gecorrigeerde totale omvang door de oorspronkelijke totale omvang ontstaat een uitkomst, die met behulp van tabel B.2 tot de bijbehorende conditie van het samenstel van delen wordt herleid.

86 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B 86

87 Voorbeeld Een bouw- of installatiedeel kent het volgende gebrekenbeeld: Een ernstig gebrek, houtrot, in eindstadium op 20 % van het oppervlak Een serieus gebrek, beschadiging, in gevorderd stadium op 8 % van het oppervlak Een gering gebrek, mosgroei, in eindstadium op 5 % van het oppervlak Een gering gebrek, vervuiling, in beginstadium op 25 % van het oppervlak

88 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% Conditie?

89 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% CV=6 CV=4 CV=4 CV=2 CV=1 Conditie?

90 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Totaaloppervlak = 100 % Herleiding leidt tot: 20 % Conditie 6; 13 % Conditie 4; 25 % Conditie 2; 42 % Conditie 1. Uit de tabel B1volgt: 20 x x x x 1 = = / 100 = Uit tabel B2 is af te lezen: elementconditie = 4

91 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B, met overlap Gering gebrek in een begin stadium 40% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Overlap is 5% CV=1 CV=6 CV=2 Conditie?

92 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B, met overlap De berekeningsmethode zoals uitgewerkt in bijlage B Herleiding leidt tot: 20 % conditie 6 35 % (40-5) conditie 2 45 % conditie 1 Uit tabel B.1 volgt een optelling: 20 x x x 1 = /100= Hieruit volgt (tabel B.2): een conditiescore 4

93 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

94 Verdere aggregatie: bepaling van de conditie van een samenstel van elementen Uitgangspunt is een weging op basis van de vervangingswaarde en de conditie van de elementen; Correctiefactoren voor het relatief belang conform tabel B.1; Uitkomst gecorrigeerde vervangingswaarde ten opzichte van oorspronkelijke vervangingswaarde via tabel B.2 te herleiden naar conditie.

95 Verdere aggregatie: voorbeeld Bouw- of installatiedeel A Vervangingswaarde conditie 4, correctiefactor 1,3 Bouw- of installatiedeel B Vervangingswaarde conditie 5, correctiefactor 1,7 Bouw- of installatiedeel C Vervangingswaarde conditie 2, correctiefactor 1,02 Gecorrigeerde totale waarde deel A t/m C = (2000 * 1,3) + (4.000 * 1,7) + (5.000 * 1,02) = Totale waarde deel 1 t/m 7 = = Uitkomst deel A t/m C = / = 1,32 Conditie samenstel van de bouw- of installatiedelen A, B en C = 4

96 Oefeningen

97 Verouderingskromme: bepalen restlevensduur

98 Risico/prioriteiten Bij toepassing van de conditiemeting worden naast de kenmerken van gebreken organisatiespecifieke risico s van gebreken geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek aangegeven. Rgd aspectprioriteitenmatrix Nen , Bijlage D (informatief)

99 Risico/prioriteiten Nen , Bijlage D (informatief) Het effect wordt hierbij uitgedrukt in een driepuntsschaal. Onderscheid is gemaakt tussen geen of een zeer gering effect (1), een matig effect (2) en een sterk of ernstig effect (3). 99

100 Bepaling van ingrepen door de inspecteur

101 Soorten bewerkingen 0 Onbekend/niet te bepalen Van toepassing als geen van de andere codes is te defniëren. 1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie 2 Modificeren/verbeteren 3 Toevoegen van nieuwe elementen, uitbreiden, vervolgsysteem 4 Repareren 5 Slopen en verwijderen E Elders opgenomen

102 Kostenopgave door inspecteur Kengetallen, obv afzonderlijke acties, marge 5-10% Toerekening kosten Dubbele kosten

103 Voorbeeld inspectieformulier

104 Knelpuntenanalyse Gewenste kwaliteit Feitelijke kwaliteit B00: B00: Klasse 1 Klasse 4 Klasse 1 Klasse 4 Klasse 2 Klasse 5 Match? Klasse 2 Klasse 5 Klasse 3 Klasse 6 Klasse 3 Klasse 6 B00: Sanitaire ruimte (B00) 32- Functionele aspecten gebouw 32.3 Toegankelijkheid Bereikbaarheid

105 Planvorming: Integrale aanpak Van behandeling van onderdelen......naar denken in het geheel 105

106 Het resultaat Onderhoud uitvoeren zodat: voldaan wordt aan vigerende weten regelgeving; storingen en achteruitgang in kwaliteit worden voorkomen; geen ernstige gebreken optreden conform NEN 2767 (1 en 2); functionele eigenschappen, veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd; gebruikers een minimum aan overlast ondervinden.

107 Bedankt voor uw aandacht

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Even voorstellen Opgericht in 2000 Onderdeel Liftinstituut Holding bv > 22 medewerkers Werkgebieden: liften e.d., gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen,

Nadere informatie

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing Johan Smit Doel Inzicht in: Methodiek van conditiemeting en risicobeoordeling van gebreken voor gebouwen. Toepassing van NEN 2767 deel 1 en 2 in prestatiecontracten.

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 1 Voorstellen Agenda Ontwikkeling en trends m.b.t. resultaat gericht onderhoud Contractvormen Voor- en nadelen conditie

Nadere informatie

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam MJOP 014 VvE de Woning te Rotterdam Inspectierapport NEN767 RAPPORT VvE de Woning Rotterdam Rapport Nummer : Datum : 17-06-014 Status : gereed Colofon Rapport voor VvE de Woning Rotterdam Rapport betreffende

Nadere informatie

Conditie afhankelijk onderhoud

Conditie afhankelijk onderhoud Conditie afhankelijk onderhoud Inspectiemethodiek Vastgoedmanagement Conditie afhankelijk onderhoud dossier: F.05.140 datum: 01.08.2005 bouw- en vastgoedmanagement ago building Kempenstraat 9 3950 Bocholt

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:.

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:. Inhoudsopgave 1 Welkom in de wereld van Technisch Beheer Inleiding NEN 2767: instrument voor het bepalen van de conditie Onderhoudniveaus 2 Voorbeelden Minimumniveau Basisniveau Plusniveau 3 Fotocollage

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2767-1 (nl) Conditiemeting - Deel 1: Methodiek. Condition assessment - Part 1: Methodology

Nederlandse norm. NEN 2767-1 (nl) Conditiemeting - Deel 1: Methodiek. Condition assessment - Part 1: Methodology Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

RGVO. bij de Van Dijk Groep

RGVO. bij de Van Dijk Groep RGVO bij de Van Dijk Groep 2 Van. tot nu: Voorbeeld Project Spoorzone, Opdrachtgever De Woonplaats 2011, uit selectie verworven project 3 Van. tot nu: Nieuwbouw + 25 jaar onderhoud leveren (MJOP) Woningborg

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie

Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie Het Team Onderhoud van Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opdracht verleend een drietal afvalwaterzuiveringinstallaties (awzi s) te inspecteren op

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie RAPPORT BOUWKOSTEN illustratie GEGEVENS Project algemeen Projectnummer 13000B Opdrachtgever Olivier Bouwdeel Fase Algemene indirecte werkzaamheden Referentienummer 13000BZ050132011/0393/0393 Datum 17 mei

Nadere informatie

Gebruik conditiemeting voor

Gebruik conditiemeting voor NEN 2767 Gebruik als instrument voor vastgoedsturing en onderhoudsplanning Integratie van conditiemeting van gebouwen en infrastructuur Gebruik conditiemeting voor Het in beeld brengen van de technische

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto]

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto] STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN [Invoegen foto] COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van OCW Project : Bouwkundige schouw schoolgebouwen in 12 gemeenten Projectnummer : B0099.01.01 Datum

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Arnold Bosch: Remko de Haan: 1967 architect. 1988 vastgoed

Arnold Bosch: Remko de Haan: 1967 architect. 1988 vastgoed Remko de Haan: 1967 architect Arnold Bosch: 1988 vastgoed GEBOUWINFORMATIE STELLINGEN FAALKOSTEN BIJ INFORMATIEBEHEER STELLINGEN BEHEREN EN MUTEREN VAN INFORMATIE STELLINGEN INFORMATIE STRUCTUREREN EN

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Conditiemeting kunstwerken 2012

Conditiemeting kunstwerken 2012 Conditiemeting kunstwerken 2012 Objectnaam Objectnummer Locatie : Brug Bartelsluis : BV0053 : Wormer Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier A.C. Smidt Movares Nederland B.V. Kenmerk OHM-HHNK

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Voorbeelddocument. Inspectie Basiskwaliteit. 01 maart 2013. Bestaand straat

Voorbeelddocument. Inspectie Basiskwaliteit. 01 maart 2013. Bestaand straat Voorbeelddocument Inspectie Basiskwaliteit 01 maart 2013 Bestaand straat 2 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Vraagstelling Beperking van het onderzoek Methodiek Gebouwgegevens Inspectieresultaten bouwkundig

Nadere informatie

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone. Datum: September 2013 1 freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.be 1. INHOUD Inhoud 1. INHOUD... 2 2. INLEIDING... 3 2.1. Doel... 3 2.2.

Nadere informatie

Planon Building Management

Planon Building Management FACTSHEET Planon Building Management Dienstverlening voor integraal technisch vastgoedbeheer Even voorstellen Planon Building Management is een innovatieve dienstverlener die organisaties ontzorgt en in

Nadere informatie

Professionele Bachelor Bouw

Professionele Bachelor Bouw Professionele Bachelor Bouw CONDITIESTAATMETING EN PLANMATIG ONDERHOUD BIJ OPENBARE BESTUREN IN BELGIË Promotoren: Guy Van der Veken Patricia Loenders Gemeente Heist-op-den-Berg Hogeschool PXL Bachelorproef

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en Startpagina / Praktijkboeken / Corporaties & Vastgoedsturing / Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Bijlage

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud voor scholen in het Primair Onderwijs worden de beslissingslijnen korter. Deze situatie kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Renovatie van Hellende Daken, ook een kwestie van vogelhuisvesting

Renovatie van Hellende Daken, ook een kwestie van vogelhuisvesting Renovatie van Hellende Daken, ook een kwestie van vogelhuisvesting tijdelijke leegstand wegens renovatie Onderwerpen Korte introductie van Lafarge Roofing/Lafarge Dakproducten Traditioneel renoveren Conceptueel

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

hijsen zonder hangen

hijsen zonder hangen Wagenweg 58 2012 NG Haarlem (023) 531 90 95 info@toornend.com www.toornend.com hijsen zonder hangen studiemiddag VSCD: instandhouding en garantie 26 april 2010 mevrouw ir. K. Lian The senior projectmanager

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Grip op onderhoud. Marieke Franken Ghijsen (Reinier van Arkel) Jean-Marc Vloemans (HEVO)

Grip op onderhoud. Marieke Franken Ghijsen (Reinier van Arkel) Jean-Marc Vloemans (HEVO) Grip op onderhoud Marieke Franken Ghijsen (Reinier van Arkel) Jean-Marc Vloemans (HEVO) Historie Reinier van Arkel Groep 1442, Nalatenschap van Reinier van Arkel, een gasthuis voor de zotten der stad 1686,

Nadere informatie

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect ELEMENTENBEGROTING voor het project: nieuwbouw project nummer: project i.d. fase: VO datum: 19 augustus 2011 Architect pagina 1 11 BODEMVOORZIENINGEN - 16.274,00 *Opschonen van terrein 906,43 m2 1,20 1.088,00

Nadere informatie

Cursussen 2016 Januari 2016

Cursussen 2016 Januari 2016 Cursussen 2016 Januari 2016 INHOUD Cursussen 3 O-Prognose SE 4 O-Prognose EE 5 Gebouwbeheer met O-Prognose 6 Nieuwe release O-Prognose 2015 7 O-Prognose inspectie-app voor ipad 8 NEN 2767 met O-Prognose

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD bijlage Algemeen Examenreglement BOB bv 9011.13 NADERE BEPALINGEN VOOR TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD 1 Examencommissie (artikel 4) Technisch Beheerder/Opzichter

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Optimizer+ is het revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept. De softwaretool stelt

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam Project: VS14P15 Datum: 25 april 2014 RP VvE BEHEER Singel 100 3112 GS Schiedam Telefoon 073-851 1978 E-mail info@vsvastgoedadvies.nl

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

Handboek RgdBOEI -inspecties

Handboek RgdBOEI -inspecties Handboek RgdBOEI -inspecties Deel 1 Algemeen editie september 2012 Handboek RgdBOEI -inspecties Deel 1 Algemeen september 2012 Rijksgebouwendienst Voorwoord In 2009 verscheen de eerste uitgave van het

Nadere informatie

TECHNIEK EN RGVO. Spreker Edwin Hollander

TECHNIEK EN RGVO. Spreker Edwin Hollander TECHNIEK EN RGVO Spreker Edwin Hollander Bij wie komt standaard 1X per jaar de onderhoudsmonteur op bezoek? Wie voert zelf de regie over het onderhoud? Algemene ontwikkelingen in de technische onderhoudsmarkt

Nadere informatie

Handboek RgdBOEI -inspecties

Handboek RgdBOEI -inspecties Handboek RgdBOEI -inspecties Deel 2b Elektrotechniek 3 Handboek RgdBOEI-inspecties editie september 2012 Handboek RgdBOEI -inspecties Deel 2b Elektrotechniek september 2012 Rijksgebouwendienst Voorwoord

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Situatieschets... 3

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

WDW Ontwikkelend Beheer Partner van Sport- en Belevingscentrum De Scheg

WDW Ontwikkelend Beheer Partner van Sport- en Belevingscentrum De Scheg WDW Ontwikkelend Beheer Partner van Sport- en Belevingscentrum De Scheg wdw ontwikkelend beheer b.v. Smeenkhof 9 7425 AA Deventer T 0570 64 41 86 E info@wdwontwikkelendbeheer.nu W www.wdwontwikkelendbeheer.nu

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Onafhankelijk adviesbureau met 26 jaren ervaring op het gebied van bouw, onderhoud en energie

Onafhankelijk adviesbureau met 26 jaren ervaring op het gebied van bouw, onderhoud en energie Onafhankelijk adviesbureau met 26 jaren ervaring op het gebied van bouw, onderhoud en energie Voor gemeente, onderwijs, winkels, zorg en MKB betrouwbare, beheersbare en betaalbare huisvesting! Koningsweg

Nadere informatie

Bartels Safety Dashboard

Bartels Safety Dashboard Bartels Safety Dashboard Nederland - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije www.bartels.nl Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra Foto: kantorencomplex Univé in Apeldoorn Bartels Ingenieurs voor Bouw

Nadere informatie

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Inhoud Cursussen... 3 O-Prognose SE... 4 O-Prognose EE... 5 Gebouwbeheer met O-Prognose... 6 Nieuwe release O-Prognose 2014... 7 Inspectie-app O-Prognose voor

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Handboek RgdBOEI-inspecties

Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 2b Electrotechniek Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 2b Electrotechniek Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 03 Hoofdstuk 2 Standaard Elementenlijst 04 Hoofdstuk 3 Format

Nadere informatie

Handboek RgdBOEI-inspecties

Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 1 Algemeen Handleiding RgdBOEI-inspecties Deel 1 Algemeen Inhoudsopgave 1 Inleiding 04 2 RgdBOEI 06 2.1 Aanleiding en achtergrond 06 2.2 Doelstellingen 07 Maatschappelijk

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT OSBORNE www.atosborne.nl Masterclass Energiebesparing in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011 Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN.

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. OP NAAR DE FRISSE SCHOOL Schoolbesturen zijn de coaches en beheerders van onze toekomst. Het is hun MET WELK GELD? taak om een omgeving te creëren waarin leerlingen en

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

WELKOM op de Kromhoutkazerne

WELKOM op de Kromhoutkazerne WELKOM op de Kromhoutkazerne Adri van Dien Hoofd Portefeuillemanagement Defensie RVB 18 september 2015 Fort Vossegat & Nieuwe Hollandse Waterlinie Bomvrije wachtruimte, brug met de 12 gaten & Tamboershut

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

De filosofie van planmatig onderhoud

De filosofie van planmatig onderhoud De filosofie van planmatig onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Filosofie resultaatgericht vastgoedonderhoud

Nadere informatie

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden? Onderhoud wordt al

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING MEERJARENONDERHOUDSPLANNING VvE Dapperstraat 57 - Eerste Van Swindenstraat 371-375 te Amsterdam Project: VS14P22 Datum: 9 mei 2014 Kalhorn VvE Beheer Displaystraat 23 1033 RZ Amsterdam Telefoon 020-208

Nadere informatie

Opzet Masterclass. Risicomanagement & Op risico gebaseerd onderhoud

Opzet Masterclass. Risicomanagement & Op risico gebaseerd onderhoud Opzet Masterclass Risicomanagement & Op risico gebaseerd onderhoud Copyright Promaint BV Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Checklist gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier

Checklist gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier 3 Checklist gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier Gebouw Eisen Beleid Organisatie Instrumenten Een gebouwdossier is noodzakelijk voor het goed kunnen beheren van een gebouw: de eerste

Nadere informatie

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud Veelzijdig Vakmanschap Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00 Service & Onderhoud Friso neemt uw zorg uit handen. Voor onderhoud... Wat kunnen wij voor u betekenen? Reparatie Onderhoud

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING GEBOUWEN 2012

BELEIDSPLAN ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING GEBOUWEN 2012 BELEIDSPLAN ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING GEBOUWEN 2012 Afdeling Openbare Ruimte Team B&O, Bouwkunde Oktober 2012 Beleidsplan Onderhoud en Instandhouding Gebouwen 1. SAMENVATTING BELEIDSPLAN 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: K13.0008 NVO Bouwkeuringen kastanjelaan 14 3741 CN Baarn Tel: 06-17118016 Web: www.nvobouwkeuringen.nl Email: info@nvobouwkeuringen.nl Kvk: 32164287 Utrechtseweg 297 3818 EJ Amersfoort Inhoudsopgave

Nadere informatie

Optimalisatie van waardecreatie mbv. Integraal vastgoed beheer

Optimalisatie van waardecreatie mbv. Integraal vastgoed beheer Optimalisatie van waardecreatie mbv. Integraal vastgoed beheer 11 oktober 2011 Michel Grijpink De Hogeschool Utrecht 6 Faculteiten FNT Bachelor Onderzoek Masters CvNT het bij- en nascholings instituut

Nadere informatie