Conditiemetingen volgens NEN M.J.C. Heijmans MRE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conditiemetingen volgens NEN 2767. M.J.C. Heijmans MRE"

Transcriptie

1 Conditiemetingen volgens NEN 2767 M.J.C. Heijmans MRE

2 Even voorstellen Marc Heijmans MRE Directeur PVM / Adviseur vastgoedmanagement Programmaleider / Docent: Opleiding RgdBOEI Vastgoedinspecteur/-adviseur. Vastgoed Business School Haagse Hogeschool (HHS) Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) Voorzitter normcommissie NTA 8027 Bereikbaar: of Van Nelle Ontwerpfabriek

3 Programma 18 augustus Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Voorbereiding inspectie

4 Waarom onderhoudsinspecties?

5 Waarom onderhoudsinspecties? Niveau Activiteit Output Proces Strategisch Portefeuille management SVB Plannen Monitoren Bijstellen Tactisch Asset management Complexplannen Meerjaren onderhoudsplannen Projectplannen Plannen Monitoren Bijstellen Operationeel Property management Jaarplannen Plannen Monitoren Uitvoeren

6 Aanleiding opstellen beheerplan Borgen van gevraagde kwaliteit Reductie van onzekerheid, verkleinen van risico's! Inzicht in kosten Plannen van de uitvoering van activiteiten Toezicht en verantwoording

7 Rol (technisch) beheerder 1.Huismeester Technische ondersteuning bedrijfsproces 2.Controller Kostenbeheersing Verbetering financiering 3.onderhandelaar 4.Ondernemer 5.Strateeg Verlaging/beheersen huisvestingskosten Risicobeheersing Verbetering interne communicatie Versterken integraal management Versterken corporate identity Optimaliseren processen en producten Realiseren strategisch personeelsmanagement Realiseren bedrijfsdoelstellingen Ondersteunen cultuurveranderingen Bijdrage in bedrijfsstrategie

8 Onderhoudsconcept Calamiteit Correctief onderhoud Klacht SAO Beheer & Onderhoud Storing Vervanging GAO TAO Preventief onderhoud Inspectie Aanvulling MC Wijziging Methodieken

9 Efficiënt onderhoud = Mix van onderhoud op klacht versus planmatig preventief onderhoud x,-- Totale Kosten aan onderhoud Kosten van planmatig onderhoud 0,-- Onderhoudsconcept Kosten van onderhoud op basis van klacht

10 Invulling Risicomanagement Reactief monitoren Risico indicatoren/ methodieken Actief monitoren Onderzoek en analyse Risico beheersen Inspecties en correctieve acties Trendanalyse Evaluatie Trendanalyse 10

11 Meten noodzakelijk

12 Problemen met inspecties Veel variatie in uitkomsten van inspecties; Verschil in inschatting (beleving?) van belang van gebreken en de gevolgen/risico s; Onduidelijke (of geen)protocol of instructie voor inspecteurs; Detailniveau niet afgestemd op doel inspectie; Kennis en kunde inspecteurs onvoldoende; Ontbreken van een objectieve meetlat.

13 Problemen met inspecties Probleem: De mening en specialismen van de inspecteur leiden tot een subjectieve weergave van de werkelijkheid. Oplossing: Uniforme inspectiemethodiek & vooraf vastgestelde onderhoudsniveaus. Vervangen Repareren Niets doen

14 Problemen met onderhoudsplanning Detailniveau inspectie niet afgestemd op doel planning; Onderhoudsplanning niet afgestemd op beleid en gewenst onderhoudsniveau; Geen samenhang tussen financieel beleid en vastgoedbeleid; Processen niet afgestemd op inspectie; Kennis en kunde medewerkers (stokpaardjes, oogkleppen, etc.); Software niet afgestemd of ingericht op gewenste werkwijze.

15 Problemen met onderhoudsplanning Probleem: De feiten komen niet overeen met de afgeleide feiten. Een onderhoudsplan is een interpretatie van de werkelijkheid Oplossing: Training van inspecteurs en voorkomen beleids-beslissingen in het veld

16 Een oplossing Conditiemeting volgens NEN 2767

17 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

18 Ontwikkeling conditiemeting in NL Basis in Engeland Housing Condition Surveys 1983 Introductie in NL voor Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) 1985 door Rijks Gebouwen Dienst (Rgd) doorontwikkeld naar gebouwen internationaal onderzoek naar conditieverloop Condition Assessment and Maintenance Strategies for Buildings and Building Components 2002 Initiatief door Rgd voor ontwikkelen norm 2005 Introductie NEN /2013 Actualisatie norm

19 Delen NEN 2767 NEN :2011+C1:2013 nl, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek. NEN :2008 nl, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijsten. NEN :2009, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 3: Aggregatie conditiescores tot Technische Index. NEN : Conditiemeting van Infrastructuur.

20 Wie gebruiken NEN2767 in NL? Rijksoverheid Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Defensie Woningbouwcorporaties Lagere overheden Provincies, gemeenten (Commerciële) vastgoedbeheerders Scholen, zorginstellingen, beleggers, verzekeraars Aannemers, adviseurs

21 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

22 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 NEN 2767 schept uniformiteit in de conditiescores per bouw- en installatiedeel door een waarde die de degradatie uitdrukt. NEN 2767 brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken en de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit. NEN 2767 geeft inzicht in de aangetroffen gebreken en is uitgangspunt voor een prioriteitsstelling: een rangorde in noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken. NEN 2767 is een toetsingsmiddel en sturingsmechanisme voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud..

23 Directe toepassingen vanuit NEN 2767 het in beeld brengen van de bestaande conditie van de gebouwenvoorraad; het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning; het verdelen van het onderhoudsbudget; het meten en controleren van onderhoudscondities; het ondersteunen van vastgoedbeheer en -beleid; het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over de gewenste conditie.

24 Meer indirecte toepassingen vanuit NEN 2767 het opstellen van een activiteitenplan op basis van het meerjarenonderhoudsplan; het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplan naar een jaarplan; het in beeld brengen van te verwachten kosten bij het nastreven van een bepaald kwaliteitsniveau; het uitvoeren van projectvoorbereiding en invullen van bestekken; het opstellen van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten; het overdragen van verantwoordelijkheden bij aanvang of beëindiging van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten.

25 Wat regelt NEN 2767 niet NEN 2767 stelt geen (ontwerp)eisen aan bouw- en installatiedelen. NEN 2767 geeft geen eisen voor de vorm van uitvoering van een inspectie; NEN 2767 gaat niet over de beoordeling van bouw- en installatiedelen; in NEN 2767 gaat het om een registratie van gebreken aan bouw- en installatiedelen. NEN 2767 geeft niet aan of een bouw- of installatiedeel moet worden vervangen of gerepareerd.

26 Resultaat NEN 2767 inspectie Consistente management informatie: Inzicht in (technische)kwaliteit van object/installaties; Inzicht in onderhoudsbehoefte; Inzicht in onderhoudskosten: meerjarenplanning; Risico s bij uitstel van maatregelen.

27 Voorbeelden

28 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

29 Toestandsmeting Inventarisatie en inspectie van de huisvesting Toestandsmeting: eenduidig objectief Feitelijk Gewenst

30 Welke onderdelen meten we?

31 Welke onderdelen meten we? Waar zijn we verantwoordelijk voor? Relevante bouw- en installatiedelen: Geven bij disfunctioneren aanleiding tot grote kostenconsequenties Leggen door omvang of korte levensduur een groot beslag op het onderhoudsbudget Zijn beleidsmatig van belang uit oogpunt van milieu, arbeidsomstandigheden, cultuur, etc. Gebouw Proces Functie Element NL-SfB elementencodering

32 Blik op portefeuille Waar is men verantwoordelijk voor? Vastleggen objectinfo/detailniveau (nen 2699) Per locatie Per pand, complex, woning, vhe Per gebouwdeel Per verdieping Per functionele eenheid Per ruimte Per huurder Per bouwdeel/installatie.. 32

33 Inventariseren Relatie inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau inventarisatie en inspectie moeten in verhouding staan tot het doel waarvoor de resultaten ingezet moeten worden inventarisatie- en inspectieresultaten dienen als input voor de begroting. Hoe nauwkeuriger de inspectie, hoe beter de begroting kan worden opgesteld Begrotingsniveau Niveaukenmerk Kostenkengetallen per: 1. Geheel bouwwerk of Aan het gebruik gerelateerde Gebouw ruimtelijke delen eenheid Kwaliteitsgegevens op het niveau van: 2. Elementclusters Elementcluster Ruimtelijke delen 3. Elementen Element Een ruimte of element 4. Technische oplossingen Technische oplossingen Technische oplossingen In NEN 2634 is de relatie vastgelegd tussen de begrotingsniveaus en de daaraan gerelateerde input van kwaliteitsgegevens. Deze norm is in 2013 vervangen door NEN

34 Inventariseren Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaalcombinaties/ onderdelen 34

35 Inventariseren Organisatiespecifiek Standaard Elementen Lijst (RVB) NLSfB Elementencodering Overig SROW, BOO-code, geen code STABU,..

36 NL-SfB elementencodering Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen (1-) onderbouw (11) bodemvoorzieningen (2-) bovenbouw (3-) afbouw (21) buitenwanden (31) buitenwandopening (4-)afwerkingen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateri aal-combinaties/ onderdelen (13) vloeren op grondslag (16) fundering constructie (17) paalfunderingen (22) binnenwanden (23) vloeren (24) trapconstructie (27) daken (32) binnenwandopening (33) vloeropeningen DAKEN (37) dakopeningen (43) vloerafwerkingen (47) dakafwerkingen (28) hoofddraagconstr.

37 Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaa l-combinaties/ onderdelen (5-) Wtb. Installatie (51) warmte opwekking (52) afvoeren (53) water (54) gassen (55) koudeopwekking (56) warmtedistributie (57) luchtbehandeling (6-) E- (61) centrale installatie. elc. Voorz. (62) krachtstroom (63) verlichting (64) communicatie (65) beveiliging (66) transport (7-) vaste inrichting (71) vaste verkeersvoorzieningen (72) vaste gebruiksvoorzieningen (73) vaste keukenvoorzieningen (74) vaste sanitairvoorzieningen (75) vaste onderhoudsvoorzieningen (58) regeling klimaat, sant.

38 NLSfB voorbeeld: Buitenwandafwerkingen (41.1) omschrijving verzameling van afwerkingen van de buitenzijde van buitenwanden, gerekend vanaf de wandconstructie functie bescherming en verfraaiing inbegrepen benodigde materialen, arbeid, materieel en hulpconstructies isolerende, akoestische en brandwerende afwerkingen gevelbekledingen en betimmeringen bepleisteringen betegelingen schilderafwerkingen uitgezonderd afwerkingen op de binnenzijde van buitenwanden afwerkingen, die één geheel vormen met de buitenwand voorzetwanden met een buitenspouwblad functie meeteenheid buitenwandafwerkingen worden gemeten in m²

39 Inventariseren (Nen , Nen 3699) Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaalcombinaties/ onderdelen Elementcode: HS 21 Buitenwanden PR 10 Niet constructief MAT 03 Metselwerk Omschrijving: metselwerk Elementcode: HS 27 Dakconstructies PR 10 Niet constructief MAT 01 Hout Omschrijving: boeiboorden 39

40 Voorbeeld deel 2 NEN 2767

41 Traditionele inspectie

42 Conditiemeting

43 Uitgangspunt is veroudering van elementen Conditie afhankelijk van veroudering (gebrekenbeeld)

44 Aanvangskwaliteit

45 Conditieverloop Technische staat (conditiescore) Monitoren kwaliteit Corrigeren kwaliteitstekorten Narooikosten Corrigeren kwaliteitsverliezen Temporiseren kwaliteitsverliezen Bouwfase Gebruiksfase Calamiteiten Oplevering Tijd

46 Visuele inspectie....met hulp van alle zintuigen en eenvoudige meetmiddelen Bouwkundig visueel digitale afstandsmeter; rolbandmaat (10 meter); waterpas; kompas; zaklamp; verrekijker; spiegel; scheurenloep/scheurenkaart; glasdiktemeter; zakmes/priem; hamer; digitale fotocamera; ladder (opvouwbaar); Bouwkundig beperkt specialistisch betondekkingsmeter; schmidthamer; phenolphtaleine testvloeistof (carbonatatiediepte); accuboormachine; endoscoop; voeghardheidsmeter; verflaagdiktemeter; vochtmeter; karsten buisset.

47 Conditie afhankelijk van: Gebrekenbeeld: Type gebrek (ernst) Omvang gebrek Ontwikkelingsstadium gebrek (intensiteit) Totale gebrekenbeeld (aggregatie) Theoretische veroudering (installaties)

48 Conditiescores Conditie Omschrijving Toelichting 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Niet meer te classificeren onder conditie 5

49 Conditie 1 Uitstekend Nieuwbouw of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Geringe vervuiling of graffiti bekladding als incident en incidenteel zeer geringe mechanische beschadigingen mogen als ze niet bedreigend zijn voor de functionaliteit van het element. Incidenteel mag een goed uitgevoerde en duurzame reparatie worden aangetroffen. De basiskwaliteit is goed en deugdelijk.

50 Conditie 2 Goed Een bouw- of installatiedeel dat kenmerken van een beginnende veroudering heeft. Incidenteel kan er ernstige materiaalaantasting worden aangetroffen in de vorm van corrosie of beginnende slijtage. De nieuwbouwglans is er duidelijk af. Het element kan duidelijk in- of uitwendige vuilaanhechting vertonen. Incidenteel kan een storing voorkomen. Plaatslijk mogen goed uitgevoerde duurzame reparaties worden aangetroffen.

51 Conditie 3 Redelijk Een bouw- of installatiedeel, waarvan het verouderingsproces duidelijk op gang gekomen is. Functionele gebreken en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. Het element kan plaatselijk ernstige materiaalaantasting vertonen of een duidelijke slijtage. Verouderingsprocessen beginnen zich duidelijk te manifesteren. Het element kan een sterke tot zeer sterke vervuiling vertonen. Storingen kunnen meer dan incidenteel voorkomen. Ook de basiskwaliteit kan matig zijn door materiaalkeuze, ontwerp of minder goede uitvoering.

52 Conditie 4 Matig Het element dat sterk onderhevig is aan het verouderingsproces. Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Incidenteel is het element onbruikbaar. Plaatselijk tot regelmatig komen gebreken aan materialen voor. Onderdelen kunnen vrijwel verdwenen zijn als deze het primaire functioneren niet bedreigen. Storingen kunnen met enige regelmaat optreden. Verouderingsprocessen zijn sterk gevorderd. Ook de basiskwaliteit kan oorzaak zijn. Er is dan sprake van zeer matig werk, structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering.

53 Conditie 5 Slecht Een element, waarvoor het verouderingsproces onomkeerbaar is geworden. Het element kan in aanzienlijke mate ernstige materiaalaantasting vertonen en/of een extreme slijtage. Verouderingsprocessen zijn zo sterk gevorderd, dat het element niet meer naar behoren functioneert. Door het regelmatig optreden van storingen ondervindt de gebruiker veel hinder. De basiskwaliteit kan slecht zijn door ontwerp, uitvoering of materiaalkeuze. Hierdoor treden regelmatig functionele gebreken op.

54 Conditie 6 Zeer slecht Een zo slechte toestand dat deze niet meer is te classificeren onder conditie 5.

55 Het ene gebrek is de andere niet classificatie van gebreken noodzakelijk

56 Ernstige gebreken Werking primair: gebreken waardoor het bouwdeel- of installatiedeel niet functioneert. Deze gebreken kunnen het gevolg zijn van primaire constructieve gebreken en materiaalintrinsieke gebreken. Constructief primair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden. Materiaalintrinsiek: gebreken die te maken hebben met degradatie van het materiaal waarvan het bouw- of installatiedeel gemaakt is. Basiskwaliteit: onjuiste ontwerp- en materiaalkeuzen beïnvloeden de werking, of de toegepaste materialen of middelen voldoen niet aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

57 Serieuze gebreken Werking secundair: gebreken waardoor het bouw- of installatiedeel niet voldoende functioneert, voorbeelden hiervan is verlies van medium (installaties). Constructief secundair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden, zonder het functioneren ervan direct aan te tasten. Materiaaloppervlak: gebreken aan het oppervlak van de materialen waarvan het bouw- of installatiedeel is gemaakt. Basiskwaliteit en veroudering onderdelen: gebreken aan onderdelen van het bouw- of installatiedeel die de functionaliteit van het bouw- of installatiedeel niet direct aantasten, bijvoorbeeld onjuiste dimensiekeuze (te groot, te klein e.d.).

58 Geringe gebreken Onderhoud: werkzaamheden voor het op lange termijn operationeel houden van het bouw- en installatiedeel zijn niet uitgevoerd, bijvoorbeeld bewegende delen zijn van onvoldoende smeermiddel voorzien. Afwerking: gebreken die de uitstraling van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden, voorbeelden zijn beschadigingen en vervuiling. Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen: gebreken aan subonderdelen van het bouw- of installatiedeel die geen afbreuk doen aan het functioneren van het bouwof installatiedeel, bijvoorbeeld onjuiste montage van subonderdelen. Verval: conditiemeting op basis van theoretische levensduur.

59 Classificatie gebreken

60 Gebrekenlijsten Nen Uit te breiden volgens bijlage A NEN

61 Voorbeeld gevel

62 Omvangbepaling hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage, van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699, of het percentage van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen Bij ongelijksoortige onderdelen/meeteenheden (stuks, meter) behoort de hoeveelheid te worden bepaald door een percentage van de vervangingskosten van het deel waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale vervangingskosten van het bouw- of installatiedeel.

63 Omvangsklassen (tabel 2)

64 Intensiteit Indicator die aangeeft in welk stadium het gebrek zich bevindt De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de intensiteit in drie klassen

65 Voorbeeld leidingnet: let op gegeven intensiteit en omvangbepaling!

66 Tabel 4 Matrix resulterende conditiescores Ernstige gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium) Serieuze gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium) Geringe gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium)

67 Opgave - bouwkunde Welke gebreken constateren we? mos- en algaangroei afbladderen houtrot corrosie 67

68 Opgave - werktuigbouwkunde Welke gebreken constateren we? Pomp maakt geluid Corrosie V-snaar gebroken Uitdrogen

69 Opgave - elektrotechniek Welke gebreken constateren we? Ophanging niet deugdelijk Losse kabels Afschermkap ontbreekt Verlichtingsterkte afgenomen

70 Opgave - transporttechniek Welke gebreken constateren we? Verwarming defect Veroudering besturing Afscherming kabels Slijtage kabels

71 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

72 OPGAVE: bepaal de conditie Element: trap Gebrek:? Omvang: 60 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

73 OPGAVE: bepaal de conditie Element: afwerklaag Gebrek:? Omvang: 15 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

74 OPGAVE: bepaal de conditie Element: gevel Gebrek:? Omvang: 9 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 1

75 OPGAVE: bepaal de conditie Element: kozijn Gebrek:? Omvang: 20 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

76 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagregeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

77 Vangnetconstructie: bepalen conditie op basis van verouderingskromme Let op: Alleen in specifieke gevallen te gebruiken: Nen : alleen bij de elementen waarbij dit expliciet is vermeld door vermelding van technische levensduur icm het gebrek verval. Maximale degradatie CVO=3, bij een maximale pve ondergrens CVO=3

78 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

79 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B De rekenmethodiek is noodzakelijk als er sprake is van meer gebreken of van series elementen met afwijkende condities; Uitgangspunt is het maken van een uitsplitsing van het totale element(en) naar delen die overeenkomen met een bepaalde conditie op basis van: 1. meer dan één gebrek op hetzelfde oppervlak 2. meerdere gebreken van hetzelfde ernst en dezelfde intensiteit 3. meerdere gebreken met een verschillend ernst of een afwijkende intensiteit

80 Conditiebepaling 1: meerdere gebreken op hetzelfde oppervlak Bij de berekening van de conditiescore van een bouw- of installatiedeel met meer dan één gebrek op hetzelfde oppervlak met een verschillend belang en/of een verschillende intensiteit van de verschillende gebreken moet worden uitgegaan van het gebrek dat leidt tot de hoogste (= slechtste) conditiescore

81 Conditiebepaling 1: meerdere gebreken op hetzelfde oppervlak Serieus gebrek in een gevorderd stadium Ernstig gebrek in een gevorderd stadium Conditie?

82 Conditiebepaling 2: meerdere gebreken van hetzelfde belang en dezelfde intensiteit Serieus gebrek in een gevorderd stadium Totaal gebreken S-G op element x: = 40% Conditie?

83 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Situatie 1 of 2 is niet van toepassing. Het bouw- of installatiedeel moet worden gesplitst in gedeelten waaraan één gebrek is en een resulterend gedeelte waaraan geen gebrek is. Het gebrek komt dan in omvang voor ieder gedeelte met een omvangscore 5 (100 %) volgens tabel 2 voor. De conditie per gedeelte moet dan worden bepaald met tabel 4. Het gedeelte waaraan geen gebrek is, heeft een conditiescore 1. De conditiescore van het bouw- of installatiedeel wordt vervolgens bepaald met de methodiek uit bijlage B.

84 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% Conditie?

85 stappen: Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Om de totale conditie te bepalen van een samenstel van delen met een afzonderlijke conditie, moet de omvang van ieder deel worden gecorrigeerd door vermenigvuldiging met een correctiefactor conform tabel B.1, afhankelijk van de conditie van het deel. Splits de oppervlakken of de verzameling in delen met dezelfde conditie. Registreer maatgevende gebreken en omvang. Bepaal het belang en de intensiteit, omvang = 100% Het resterende deel van het element heeft conditie 1 De gecorrigeerde omvang van de verschillende delen wordt opgeteld tot de gecorrigeerde totale omvang van het samenstel van delen. Na deling van de gecorrigeerde totale omvang door de oorspronkelijke totale omvang ontstaat een uitkomst, die met behulp van tabel B.2 tot de bijbehorende conditie van het samenstel van delen wordt herleid.

86 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B 86

87 Voorbeeld Een bouw- of installatiedeel kent het volgende gebrekenbeeld: Een ernstig gebrek, houtrot, in eindstadium op 20 % van het oppervlak Een serieus gebrek, beschadiging, in gevorderd stadium op 8 % van het oppervlak Een gering gebrek, mosgroei, in eindstadium op 5 % van het oppervlak Een gering gebrek, vervuiling, in beginstadium op 25 % van het oppervlak

88 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% Conditie?

89 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% CV=6 CV=4 CV=4 CV=2 CV=1 Conditie?

90 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Totaaloppervlak = 100 % Herleiding leidt tot: 20 % Conditie 6; 13 % Conditie 4; 25 % Conditie 2; 42 % Conditie 1. Uit de tabel B1volgt: 20 x x x x 1 = = / 100 = Uit tabel B2 is af te lezen: elementconditie = 4

91 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B, met overlap Gering gebrek in een begin stadium 40% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Overlap is 5% CV=1 CV=6 CV=2 Conditie?

92 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B, met overlap De berekeningsmethode zoals uitgewerkt in bijlage B Herleiding leidt tot: 20 % conditie 6 35 % (40-5) conditie 2 45 % conditie 1 Uit tabel B.1 volgt een optelling: 20 x x x 1 = /100= Hieruit volgt (tabel B.2): een conditiescore 4

93 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

94 Verdere aggregatie: bepaling van de conditie van een samenstel van elementen Uitgangspunt is een weging op basis van de vervangingswaarde en de conditie van de elementen; Correctiefactoren voor het relatief belang conform tabel B.1; Uitkomst gecorrigeerde vervangingswaarde ten opzichte van oorspronkelijke vervangingswaarde via tabel B.2 te herleiden naar conditie.

95 Verdere aggregatie: voorbeeld Bouw- of installatiedeel A Vervangingswaarde conditie 4, correctiefactor 1,3 Bouw- of installatiedeel B Vervangingswaarde conditie 5, correctiefactor 1,7 Bouw- of installatiedeel C Vervangingswaarde conditie 2, correctiefactor 1,02 Gecorrigeerde totale waarde deel A t/m C = (2000 * 1,3) + (4.000 * 1,7) + (5.000 * 1,02) = Totale waarde deel 1 t/m 7 = = Uitkomst deel A t/m C = / = 1,32 Conditie samenstel van de bouw- of installatiedelen A, B en C = 4

96 Oefeningen

97 Verouderingskromme: bepalen restlevensduur

98 Risico/prioriteiten Bij toepassing van de conditiemeting worden naast de kenmerken van gebreken organisatiespecifieke risico s van gebreken geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek aangegeven. Rgd aspectprioriteitenmatrix Nen , Bijlage D (informatief)

99 Risico/prioriteiten Nen , Bijlage D (informatief) Het effect wordt hierbij uitgedrukt in een driepuntsschaal. Onderscheid is gemaakt tussen geen of een zeer gering effect (1), een matig effect (2) en een sterk of ernstig effect (3). 99

100 Bepaling van ingrepen door de inspecteur

101 Soorten bewerkingen 0 Onbekend/niet te bepalen Van toepassing als geen van de andere codes is te defniëren. 1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie 2 Modificeren/verbeteren 3 Toevoegen van nieuwe elementen, uitbreiden, vervolgsysteem 4 Repareren 5 Slopen en verwijderen E Elders opgenomen

102 Kostenopgave door inspecteur Kengetallen, obv afzonderlijke acties, marge 5-10% Toerekening kosten Dubbele kosten

103 Voorbeeld inspectieformulier

104 Knelpuntenanalyse Gewenste kwaliteit Feitelijke kwaliteit B00: B00: Klasse 1 Klasse 4 Klasse 1 Klasse 4 Klasse 2 Klasse 5 Match? Klasse 2 Klasse 5 Klasse 3 Klasse 6 Klasse 3 Klasse 6 B00: Sanitaire ruimte (B00) 32- Functionele aspecten gebouw 32.3 Toegankelijkheid Bereikbaarheid

105 Planvorming: Integrale aanpak Van behandeling van onderdelen......naar denken in het geheel 105

106 Het resultaat Onderhoud uitvoeren zodat: voldaan wordt aan vigerende weten regelgeving; storingen en achteruitgang in kwaliteit worden voorkomen; geen ernstige gebreken optreden conform NEN 2767 (1 en 2); functionele eigenschappen, veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd; gebruikers een minimum aan overlast ondervinden.

107 Bedankt voor uw aandacht

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing Johan Smit Doel Inzicht in: Methodiek van conditiemeting en risicobeoordeling van gebreken voor gebouwen. Toepassing van NEN 2767 deel 1 en 2 in prestatiecontracten.

Nadere informatie

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Over het bepalen en bewaken van de kwaliteit van gebouwen SBR 1998 rapportage is niet meer leverbaar Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018 1

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018 1 Gebouwenbeheerplan Inhoudsopgave Wat is gebouwenbeheer... 2 Facility management... 2 Instandhouding... 2 Aanpassing... 3 Gebouwenbeheerprogramma... 4 Conditiemethodiek... 4 Conditiescore... 4 Uitwerking

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 2 december 2013 Definitief N1302741 Openbaar II Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument

Nadere informatie

MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN age Vastgesteld

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 www.utrecht.nl Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2012-2015; versie 13-9-2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Leeswijzer 3 2 Juridisch kader 3

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Cogas Infra en Beheer B.V. Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 (openbaar) Pagina 1 van 60 Dit is de openbare versie van het KCD 2013 van Cogas Infra en Beheer

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw)

Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) 27 juli 2006 status: definitief 2 1 MANAGEMENTSAMENVATTING... 5 2 INLEIDING... 13 2.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK... 13 2.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK... 13

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 1 4 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 5 6 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 Kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Eindrapport Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Arnhem, 1 juli 2005 Eindrapport Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Haarlem Arnhem,

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Afstudeerrapport Enschede, 19-08-2010 Auteur: W.W. Hegeman Saxion Hogeschool Enschede Stichting Pioneering VERSIE 1.0 DEFINITIEF Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie