Financieel Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Beleidsplan"

Transcriptie

1 Financieel Beleidsplan Conceptmatig samengesteld door: mevrouw drs. A.A. Aalbregtse RA Financial consultant Comeet Vertaald naar de organisatie SPOM door: Werkgroep Lumpsum: Roland Brans Gerard Hofman Marius Peters Definitieve versie: oktober 2007 Bijgesteld op 28 oktober 2010 Financieel beleidsplan Lumpsum definitief.doc 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Aanleiding 3 A. Implementatieplan 3 B. Medezeggenschapsstructuur 4 2. Inleiding 5 A. Rechtsvorm 5 B. Organisatiestructuur 6 C. Besturingsfilosofie 7 D. Missie en doelstellingen 7 E. Lumpsumfinanciering 9 F. Beleidscyclus 9 F.1 Planning & Control lange termijn 10 F.2 Planning & Control korte termijn 11 G. Financieel Beheer De Jaarrekening 14 A. Conclusies en aanbevelingen; opzet en inhoud 14 B 1. Reserves en voorzieningen 15 B 2. Kortlopende schulden 16 C Materiële vaste activa 17 C 1. Activeringscriteria Financieel Beleid 20 A. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Treasury Afspraken en besluiten; een samenvatting Ken- en stuurgetallen 25 Bijlage 1 Budgettoedeling 26 Bijlage 2 Activeringscriteria 28 Bijlage 3 Procedure vaste activa 29 Bijlage 4 Ken- en stuurgetallen 31 Bijlage 5 Het herverdeelmodel lumpsum personeel 32 Bijlage 6 Verhoudingentabel van de functieschalen 34 Bijlage 7 Lijst met afkortingen 35 Pagina 2 van 37

3 1. Aanleiding A. Implementatieplan In navolging van andere onderwijssectoren worden met ingang van 1 augustus 2006 ook voor het primair onderwijs de lumpsum-financiering en een nieuwe financiële verslaglegging in de vorm van een jaarverslag ingevoerd. Het ministerie beoogt hiermee schoolbesturen en scholen in staat te stellen zelf beleid te ontwikkelen en zodoende omwille van de kwaliteit onderwijs op maat te bieden. Door de invoering van de lumpsumfinanciering wordt het huidige bekostigingsstelsel, het Formatie Budgetsysteem (FBS) verlaten. De implementatie van de lumpsumfinanciering en de nieuwe financiële jaarverslaglegging heeft zowel beleidsmatige consequenties voor het bestuur en de school als meer operationele consequenties voor de ondersteunende administratieve staf c.q. het administratiekantoor. De nieuwe wetgeving vereist een zorgvuldige voorbereiding door het Bestuur en het management. De Stichting SPOM heeft een implementatieplan lumpsum opgesteld, waarin zijn opgenomen: De opzet van een projectgroep. De projectgroep is samengesteld uit: - Roland Brans - Gerard Hofman - Marius Peters Het opstellen van de begrotingsbrief. Besturingsmodel toeziend bestuur uitwerken/vaststellen Infonet als tool voor managementrapportage implementeren Schoolplannen; SPOM breed worden de nieuwe schoolplannen in uitgewerkt en lumpsumproof uitgewerkt. Medezeggenschap nieuwe WMS uitwerken/vaststellen per 1 januari 2008 Het opstellen van een financieel beleidsplan. Dit beleidsplan bevat o.a. de onderdelen: risicoanalyse, vermogensherschikking (indeling reserves, voorzieningen en kortlopende schulden) en kengetallen. Het opstellen van meerjarenbegrotingen. De meerjarenbegroting geeft niet alleen inzicht in opbrengsten (rijksgelden en gemeentelijke projectgelden), kosten en personeelsformatie, maar ook in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen, investeringsbegroting, meerjarenonderhoudsplanning, liquiditeitsontwikkeling en stuur- en kengetallen. Het taeren van de inventaris per 1 januari Het beoordelen van de jaarrekening, het inrichten van de administratieve organisatie, het aanpassen van het rekeningschema. Het beoordelen van lumpsum uitputtingsoverzichten; het beoordelen van de rapportage over het verloop van de budgetten. Het inventariseren van aanvullende informatiebehoeften. Pagina 3 van 37

4 B. Medezeggenschapsstructuur Met de invoering van lumpsumfinanciering en de nieuwe regels voor verslaglegging is de structuur van medezeggenschap gewijzigd, ondermeer ten aanzien van: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een GMR wordt voor alle stichtingen met ingang van 1 augustus 2007 verplicht, indien meerdere brinnummers ressorteren onder het bevoegd gezag. SPOM heeft al sinds 1 januari 2003 een GMR. De GMR. Deze krijgt na de invoering van de WMS bij SPOM m.i.v. 1 januari 2008 een wettelijk vastgelegde stevige adviesbevoegdheid t.a.v. de financiën; Transparante besluitvorming ondermeer op basis van het managementstatuut; Een actieve informatieplicht vanuit het bevoegd gezag o.a. betreffende de begroting en de jaarrekening waarin de scholen afzonderlijk zichtbaar zijn. In de systematiek van de WMS worden aan de GMR een aantal eigenstandige bevoegdheden toegekend. In dat kader bepaalt artikel 16 lid 2: De GMR wordt tevens vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit m.b.t.: a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen, die aan het bevoegd gezag t.b.v. elk van de scholen uit de openbare kas zijn toegerekend of van anderen zijn ontvangen; b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau; Bovendien treedt de GMR, "Indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen", in de plaats van de MR van die scholen; artikel 16 lid 1. M.a.w.; alle MR-bevoegdheden verschuiven naar de GMR indien ze onder het vorenstaande criterium vallen. Onder de WMO moesten die bevoegdheden worden overgedragen door de MR'en, onder de WMS gebeurt dat automatisch. In het kader van de financiën zijn de volgende onderwerpen geregeld op MR-niveau: - artikel 11 sub b is adviesrecht op schoolniveau voor het bepaalde onder artikel 16 lid 2 sub a; zie hiervoor; - sponsoring (artikel 10 sub f; instemming); - nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school (artikel 11 sub n; advies); - vaststelling of wijziging van het beleid mbt het overdragen van de bekostiging (artikel 12 sub j; instemming personeelsdeel) - ouderbijdrage (artikel 13 sub c; instemming ouderdeel). E.e.a. laat onverlet dat zowel MR als GMR gebruik kunnen (blijven) maken van hun bij wet toegekende algemene bevoegdheden zoals het initiatiefrecht en het recht op informatie. Pagina 4 van 37

5 2. Inleiding A. Rechtsvorm De stichting SPOM is een stichting met de statutaire zetel in Boven-Leeuwen. Het bestuurskantoor staat in Horssen. Onder haar bevoegd gezag ressorteren 17 scholen voor primair onderwijs, die met ca. 350 personeelsleden onderwijs verzorgen voor meer dan 3750 leerlingen. Het bestuur van SPOM heeft haar visie op besturen uitgewerkt in de nota bestuur en bovenschools management van februari Op hoofdlijnen betekent dit dat het bestuur: - toezicht houdt op het functioneren van de stichting c.q. de algemeen directeur; - toeziet op de realisatie van de doelstelling; - belangrijke beleidsaspecten in relatie tot de doelstelling van de stichting bij- en vaststelt; - de kwaliteitscyclus volgt; evalueren, bijstellen enz; - het algemeen, financieel en sociaal jaarverslag vaststelt; De managementstructuur van de organisatie is als volgt opgebouwd: 1. De algemeen directeur; 2. Bovenschoolse Beleidsgroep (BBG); 3. De directeuren van de 16 Basisscholen en de sbo school; Ter ondersteuning van het bestuur en management worden diensten ingekocht bij de Onderwijs Service Groep (OSG), locatie Nijmegen. Dit administratiekantoor draagt zorg voor de salaris- en personeelsadministratie, is verantwoordelijk voor een adequate financiële administratie, geeft ondersteuning op het gebied van huisvesting en formatie en geeft desgewenst juridische adviezen en ondersteuning. Pagina 5 van 37

6 B. Organisatiestructuur Secretariaat Archiveren, notuleren, post verwerken, verwerken van BM facturen, agenda opstellen en versturen, secretarieel ondersteunen van bestuur, DBR en algemeen directeur Bovenschoolse beleidsgroep (B.B.G.) van 3 directeuren; Ieder jaar 1 lid wisselen. Bij afwezigheid van de algemeen directeur vervangt 1 lid voor maimaal 3 mnd. Bij langdurige afwezigheid wordt een interim directeur benoemd SPOM Bestuur Algemeen directeur; 1 fte Integraal eindverantwoordelijk. Specifiek verantwoordelijk voor de volgende beleidsterrreinen: 1. Algemene zaken Eterne contacten, Innovatie. 2. Onderwijs 3. Personele zaken; m.n. beleid IPB (competentie)management. GMR Staf Fase 1: P&O; HBO 1 fte Beleidsondersteuning IPB, verzuim, Wet Poortwachter, werving en selectie, begeleiding van personeel, sociaal jaarverslag, formatie en planning, FG, beoordeling, personele conflicten Evt. tijdelijk inhuren van epertise op financieel gebied. Fase 2: Financieel; MEAO 0,5 fte treasuring, voorbereiden jaarrekening, benchmarken, fin.rapportage aan directeuren, verwerken facturen Materieel; MBO 0,5 fte aanvragen HVP, begeleiding projecten, budgetbewaking, toezicht, meerjarenbegrotingen opstellen, oplevering IHP, Arbozaken (veiligheid) MR school MR 4 school MR school MR school Etc. Etc. Pagina 6 van 37

7 C. Besturingsfilosofie Het bestuur draagt op basis van de statuten eindverantwoordelijkheid voor de hele stichting. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, zoals in concept vastgelegd in de nota Bestuur en management. De algemeen directeur is gemandateerd tot het uitvoeren van taken en uitoefenen van bevoegdheden zoals vastgelegd in het concept document Managementstatuut van SPOM. De algemeen directeur is voor de gemandateerde taken en bevoegdheden eindverantwoordelijk naar het bestuur. De algemeen directeur is onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en draagt zorg van de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De taken van de directeur bestrijken alle onderdelen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het concept document Managementstatuut van SPOM, d.d. januari Het uitgangspunt is intergaal schoolleider met goede ondersteuning vanuit het bovenschools management. SPOM heeft de visie op leidinggeven uitgewerkt in de nota Krachtige scholen, passend leiderschap. Deze nota is september 2007 vastgesteld. De nota heeft grote gevolgen voor de inrichting van het management, voor de wijze waarop leiding wordt gegeven en voor de faciliteren en positionering van de leidinggevenden. Het managementteam van de scholen bestaat vanaf de implementatiedatum uit directeur, teamleiders of bouwcoördinatoren. De essentie van leiding geven is in de visie van SPOM gelegen in het onderwijskundig en persoonlijk leiderschap. D. Missie, visie en doelstellingen De missie van de Stichting SPOM is verwoord in de volgende opdracht waar we gezamenlijk voor staan: De Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Maas en Waal (SPOM) maakt het haar scholen mogelijk onderwijs te bieden: dat recht doet aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen en hun ouders/verzorgers, dat past in de huidige pluriforme samenleving. dat gericht is op de optimale ontwikkeling van individuele mogelijkheden. Tegen de achtergrond van de geografische inrichting van het voedingsgebied van de scholen verplicht de Stichting zich al het mogelijke te doen om onderwijs aan te bieden in alle woonkernen. De missie van de organisatie is uitgewerkt in de volgende visie: De Stichting voor Primair Onderwijs in Maas en Waal is een samenwerkingsbestuur dat gevormd is na een samenwerkingstraject van enkele jaren. De stichting stimuleert de scholen onder haar gezag het onderwijs aan de kinderen zo in te richten dat het voldoet aan het in de mission statement gestelde. Daarnaast stimuleert de Stichting de scholen betrokkenheid met de gemeenschap in de woonkern te weerspiegelen in het schoolbeleid. De visie is voor de periode vertaald in de volgende doelen: Kwalitatief goed onderwijs bieden is onze kerntaak. We willen de kinderen een nabije en veilige school bieden met veel individueel gerichte zorg en aandacht. We streven naar betrokken en bekwaam personeel. We willen de deskundigheid van leerkrachten blijven bevorderen en evalueren. Financieel beleidsplan Lumpsum definitief.doc 7

8 Personeel wordt een aantrekkelijke werkplek geboden, waar met plezier en in teamverband gewerkt kan worden. We gaan steeds uit van de eigen kracht en mogelijkheden van iedere school. De huidige pluriformiteit in onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke identiteit wordt nu en in de toekomst gewaarborgd. Binnen SPOM gaan we uit van solidariteit, betrokkenheid, vertrouwen en openheid. Draagvlak op alle niveaus voor verdergaande samenwerking is een belangrijke voorwaarde. Scholen maken optimaal gebruik van elkaars sterke kanten en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Het financiële en materiële beleid richt zich op het efficiënt inzetten van alle middelen ter ondersteuning en realisatie van de gestelde doelen. We gaan steeds op zoek naar de dingen die ons binden. We willen werken vanuit en aan een gezamenlijke en gedeelde visie. Vergelijk het met een orkest: zodra duidelijk is welk stuk het orkest wil spelen (organisatiedoelstelling), weet de dirigent ook welke instrumenten hiervoor nodig zijn. Hiermee worden de voorwaarden geboden waaronder de leerlingen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen en tot goede resultaten kunnen komen. De doelen worden vanuit het strategische beleidsplan zo SMART mogelijk uitgewerkt in afzonderlijke jaarplannen. SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden) De volgende thema s komen hierbij onder andere aan bod: - Integraal Personeels Beleid (IPB) - Informatie en communicatietechnologie (ICT) - De opzet van het managementinformatiesysteem - Kwaliteitszorg; invoeren van WMK - Ontwikkelen van beleid rondom huisvesting (IHP) Pagina 8 van 37

9 E. Lumpsum financiering Met ingang van 1 augustus 2006 werd het Formatie Budgetsysteem afgeschaft en vindt de bekostiging van de personele component plaats op basis van lumpsumfinanciering. De berekening van het lumpsumbudget vindt plaats op schoolniveau volgens het daaraan gekoppelde brinnummer. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van het brinnummer t.w. aantal leerlingen onderbouw, aantal leerlingen bovenbouw, gewicht van de school, nevenvestigingen, gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel. De verdeling van de lumpsumgelden vindt plaats op bestuursniveau. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de zgn. BOA gelden, de etra subsidie op basis van de leerlingenweging. Dit zijn specifieke middelen, bestemd voor achterstandssituaties op bepaalde scholen. Binnen het primair onderwijs zijn de volgende financieringsstromen te onderscheiden: Budget voor materiële instandhouding; Budget voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (P.A.B.); Budget voor de personele formatie; Geoormerkte bedragen; Overige gelden. De bekostiging van de personele component (budget voor personeelsformatie) zal in eerste instantie vrijwel haarfijn aansluiten op het schoolspecifieke personele lastenpatroon door inbouw van tijdelijke schoolspecifieke elementen in de Bekostigingsformules, bijvoorbeeld: de gewogen gemiddelde leeftijd voor leraren, handhaving van de huidige groeiregeling en de kleine scholentoeslag. Het is echter te verwachten, dat deze elementen in de toekomst gaan verdwijnen en, evenals binnen de overige onderwijssectoren, uiteindelijk een financiering sec op basis van landelijke gemiddelden wordt beoogd. F. Beleidscyclus Op bijna alle beleidsterreinen en onderdelen ervan kan men vijf fasen onderscheiden in de beleidscyclus. Iedere geleding binnen de onderwijsinstelling heeft een specifieke rol en verantwoordelijkheid in deze cyclus. De eacte bevoegdheden staan omschreven in statuut en reglement. De beleidscyclus is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. Initiatief / Voorbereiding 5. Evaluatie 2. Overleg met de (G)MR 4. Uitvoering 3. Besluitvorming Pagina 9 van 37

10 In bovenstaande werkwijze zijn twee cycli van planning&control te ontdekken: een lange termijn en een jaarlijkse planning&control cyclus, welke verschillend van karakter zijn. F.1 Planning & Control; lange termijn De eerste cyclus van planning&control gaat over het meerjaren strategisch beleidsplan. Hierin is de visie van het bestuur en de scholen op langere termijn uitgewerkt. De middelen die hiervoor nodig zijn worden in een aparte meerjarenbegroting uitgewerkt; welke middelen zijn nodig om de doelen te bereiken, wat is de discrepantie met de te verwachten inkomsten, welke keuzes en prioriteiten worden er gemaakt? Deze beleidscyclus duurt vier jaar en komt overeen met de inhoud en termijn van het strategisch beleidsplan en de schoolplannen. De volgende elementen zijn onderdeel van deze cyclus: Onderwerp Verantwoordelijke Tijd Ondersteuning 1. Missie / visie Bestuur op organisatie niveau 2. Meerjarenbeleid; strategisch (Algemeen) directeur beleidsplan en schoolplan initieert Eenmaal per vier jaar Eenmaal per vier jaar Algemeen directeur directeuren 3. Meerjarenbeleid; strategisch beleidsplan en schoolplan Bestuur stelt vast Eenmaal per vier jaar 4. Kwantificeren van terugkerende kosten uitgezet in de tijd 5. Kwantificeren van incidentele kosten uitgezet in de tijd (Algemeen) directeur Jaarlijkse bijstelling A.K. (Algemeen) directeur Jaarlijkse bijstelling A.K. 6. Confrontatie met inkomsten (Algemeen) directeur Jaarlijks 7. Keuzes maken c.q. prioriteiten stellen (Algemeen) directeur Eenmaal per vier jaar Staflid P & O 8. Opstellen meerjarenbegroting (Algemeen) directeur Eenmaal per vier jaar, jaarlijkse bijstelling 9. Vaststellen meerjarenbegroting op bestuursniveau Bestuur Eenmaal per vierjaar, jaarlijkse bijstelling A.K. 10. Eventueel bijstellen meerjarenbegroting (Algemeen) directeur Jaarlijks 11. Start nieuwe cyclus (Algemeen) directeur Eenmaal per vier jaar * (Algemeen) directeur betekent dat beiden, algemeen directeur en schooldirecteur, hiervoor op respectievelijk bovenschools en schools niveau verantwoordelijk zijn. Pagina 10 van 37

11 F. 2 Planning & Control; korte termijn Afgeleid van het meerjarenbeleid is er ook een jaarlijkse cyclus van planning & control. De volgende elementen zijn onderdeel van deze cyclus. De eploitatiebegroting per jaar is leidraad voor het handelen in dat jaar. Onderwerp Wanneer Uitgevoerd door Verantwoordelijke 1. Opstellen jaarbegroting oktober (t-1) * Concept vanuit A.K. (Algemeen) directeur 2. Vaststellen jaarbegroting oktober (t-1) Algemeen directeur Algemeen directeur 3. Vaststellen bestuursbegroting Oktober (t-1) Bestuur Algemeen directeur 4. Monitoring/Bewaking eenmaal per Gegevens vanuit A.K.; (Algemeen) directeur kwartaal draaitabel en infonet 5. Managementrapportages 3 keer per jaar Gegevens vanuit A.K.; Algemeen directeur draaitabel en infonet 6. Opstellen jaarverslag in cijfers april Algemeen Directeur Algemeen directeur i.s.m. penningmeester SPOM 7. Opstellen jaarverslag in letters mei (Algemeen) directeur (Algemeen) directeur i.s.m. penningmeester SPOM 8. Accountantscontrole mei Accountant Bestuur jaarrekening 9. Vaststellen jaarverslag juni Bestuur Bestuur 10. Eventuele bijstelling van beleid september Algemeen directeur Bestuur 11. Start nieuwe cyclus januari Algemeen directeur Bestuur * Met oktober (t-1) wordt het jaar dat voorafgaat aan het moment van de peiling bedoeld Pagina 11 van 37

12 G. Financieel beheer Hier volgt een uiteenzetting van de opzet en het beheer van de (bovenschoolse) middelen en het bestuursbudget. 1 Binnen de kaders van het financieel beleidsplan van het bestuur, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, stelt de directeur jaarlijks in overleg met het A.K., in oktober een voorstel op voor een begroting en een meerjarenbegroting, de 4 jarencyclus gekoppeld aan de schoolplancyclus met een doorkijk naar een periode van 10 jaar, met toelichting. Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen. 2 Nadat het bestuur c.q. de algemeen directeur de verschillende begrotingen waaronder een investeringsbegroting heeft vastgesteld, zijn algemeen directeur en directeuren bevoegd tot het aangaan van verplichtingen binnen de onderscheiden vastgestelde begrotingsposten. 3 Procuratiehouder voor de bestuursbegroting is de penningmeester namens het bestuur. De procuratiehouder voor de bovenschoolse begroting en de begroting voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid is de algemeen directeur. De procuratiehouder voor de schoolbegrotingen is de directeur. 4 Aan de hand van (management)rapportages bewaken het bestuur en de algemeen directeur het gevoerde financiële beleid op organisatie- en op schoolniveau. 5 SPOM heeft met en aantal leveranciers afspraken gemaakt betreffende centrale inkoop: Onderwijsleerpakketten, copiers, schilderen, scholing in het kader van BHV, keuringen in het kader van veiligheid. 6 Bij bedragen boven worden op basis van een deugdelijk PvE minimaal 3 offertes aangevraagd. De algemeen directeur beoordeelt de offertes. De structuur van het financiële beheer is weergegeven in onderstaand overzicht. FINANCIËN 1 Financieel beleidsplan; opstellen Initiatief Voorbereiding Alg. dir (G).M.R Advies GMR art 16, lid 2, sub a en b Besluitvorming, vaststelling Bestuur Uitvoering Evaluatie Bestuur 1 Financieel beleidsplan uitvoeren. Alg. dir Alg dir. Alg. dir. Bestuur 2 Opstellen voorschriften financieel beheer. 3 Opstellen model begroting en jaarrekening 4 Meerjarenbegroting. Alg. dir Alg. dir Alg. dir Dir. Dir. Advies MR Art 11 b Advies GMR Art 16, lid 2 Alg dir. Dir. Alg dir. Alg dir. Dir. Alg dir. Alg dir. Dir. Alg dir. 5 Jaarbegroting. Alg. dir Dir. Dir. Alg dir. Dir. Alg dir. 7 Jaarrekening opstellen in GMR cijfers en letters. Alg. dir Dir. Ter info Alg dir. 7. Beheer eigen vermogen en voorzieningen (o.a. reserveringen, beleggingen versus liquiditeit). 8. Aangaan van contracten en andere financiële verplichtingen binnen de kaders van het vigerende begrotingsbeleid: Alg. dir Alg. dir Dir. overleggen Volgens vigerend treasury statuut Bestuur Dir. Bestuur Alg. dir. Bestuur. Alg. Dir. Dir. Dir. Dir. Pagina 12 van 37

13 FINANCIËN 9. Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school. 10. Beleid m.b.t. fondswerving en sponsoring. Initiatief Voorbereiding Beleid Alg. dir Alg. dir Uitvoering Dir (G).M.R Advies MR; art 11 sub n. Instemming MR; Art. 10 sub f. Besluitvorming, vaststelling Uitvoering Evaluatie Alg dir. Dir. beleid Alg dir. Alg dir. Dir. Alg. dir. 11. Accountantscontrole Alg. dir Bestuur Alg dir. Dir. = Directeur Alg. dir = Algemeen directeur Uit oogpunt van adequaat financieel management worden alle liquiditeiten centraal beheerd volgens het geldende treasury statuut. Een klein deel van de gelden wordt decentraal beheerd voor die zaken welke onmiddellijk om een contante betaling vragen; de zgn. kleine kas. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de budgettoedeling t.b.v. de eploitatielasten op centraal en decentraal niveau, respectievelijk algemeen directeur en directeur. Pagina 13 van 37

14 3. De Jaarrekening A. Conclusies en aanbevelingen t.a.v. de opzet en inhoud jaarrekening oude stijl: Conclusies: De balans is op het niveau van het bevoegd gezag opgesteld. De eploitatierekening is zowel op het niveau van het bevoegd gezag beschikbaar als uitgesplitst naar de brin- nummers van De grondslagen ten aanzien van de waardering van de diverse activa en passiva en de resultaatbepaling zijn opgenomen, hetgeen eveneens is voorgeschreven in het nieuwe jaarverslag Het financieel jaarverslag is tot nu toe cijfermatig van opzet. Woordelijke toelichting en analyse ontbreken tot nu toe vrijwel geheel. Acties: Om het jaarverslag aan te passen aan de geconstateerde tekortkomingen wordt het als volgt aangepast: Het wordt voorzien van een bestuursverslag. Hierbij wordt ingegaan op zaken als: de algemene instellingsgegevens, de financiën op balansdatum (hoe staan we ervoor? eventueel met behulp van ken- en stuurgetallen), de gang van zaken gedurende het verslagjaar (o.a. toelichting op de gemaakte beleidskeuzes in relatie tot het ontstane eploitatieresultaat, ontwikkeling van het aantal leerlingen) en toekomstige ontwikkelingen, zoals fusie, samenwerking en nieuwe beleidsaspecten. Dit bestuursverslag is een verplichting in het kader van het nieuwe jaarverslag; De begrotingscijfers zijn als aparte kolom vermeld in de afzonderlijke eploitatierekeningen. Het heeft de voorkeur van de werkgroep lumpsum deze op te nemen tussen de cijfers van het actuele jaar en het daaraan voorafgaande jaar. Dit betreft ook een verplichting in het kader van het nieuwe jaarverslag. Vervolgens kunnen de oorzaken van realisatieafwijkingen ten opzichte van de begroting en de eventuele consequenties daarvan op het resultaat en hiermee dus op de reservevorming worden toegelicht; De lay-out van het huidige jaarverslag wordt overeenkomstig de nieuwe richtlijnen van EFJ ingericht. Dit vergemakkelijkt o.a. de vergelijking van het huidige jaar met het voorafgaande jaar. Een kasstroomoverzicht maakt aan de hand van balans- en eploitatie-elementen het verloop duidelijk tussen de liquide middelen aan het begin van het boekjaar en aan het einde van het boekjaar; Onderdeel van het nieuwe jaarverslag is een bijlage (D2 formulier) met daarin opgenomen een specificatie van de ontvangen rijksbijdragen. Ten aanzien van de geoormerkte bijdragen geldt dat per afzonderlijke subsidie dient te worden aangegeven welk deel reeds is ingezet, gescheiden in eploitatiekosten en investeringen. In het nieuwe jaarverslag richting OCW worden alle geldstromen verantwoord, die verkregen zijn vanuit de reguliere subsidiestromen. Uitzondering hierop vormen die private geldstromen welke in aparte rechtspersonen zijn ondergebracht en waarover het bestuur van de stichting geen directe zeggenschap heeft. Denk aan de middelen van ouderraden, acties enz. Voor deze middelen zijn aparte stichtingen in het leven geroepen. Deze rekeningen vallen onder de noemer van Stichting vrienden van. Pagina 14 van 37

15 B.1 Reserves en voorzieningen Ten aanzien van het eigen vermogen en de reserves geldt dat in het nieuwe model jaarverslag alle reserves onder de hoofdrubriek eigen vermogen moeten worden geschaard. De subrubrieken betreffen: het stichtingskapitaal (bedoeld wordt hierbij de eerste inleg bij de oprichting van de stichting), de algemene reserve en de bestemmingsreserve(s). Voor voorzieningen i.c. groot onderhoud, geldt op basis van bedrijfseconomische grondslagen, dat hieraan specifieke toekomstige betalingsverplichtingen dan wel (financiële) risico s ten grondslag dienen te liggen, waarvan de eacte omvang nog onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te schatten op basis van de huidige onderhoudsrapportages. Voorzieningen maken derhalve deel uit van het vreemd vermogen (op lange termijn). Pagina 15 van 37

16 In het nieuwe jaarverslag onderscheidt men de volgende subrubrieken: reserves, onderhoudsvoorziening, voorziening personele verplichtingen. SPOM heeft de volgende reserves en voorzieningen: 1. Algemene reserve Aan deze reserve wordt het jaarlijkse eploitatieresultaat toegevoegd dan wel onttrokken. Deze reserve blijft bestaan. De algemene reserve moet minimaal 20% van de jaarlijkse MTI zijn. Is deze hoger dan 25%, dan wordt het meerdere overgeboekt naar de vz onderhoud. 2. Reserve Personeel en arbeidsmarktbeleid Deze reserve betreft het nog niet ingezette budget ten behoeve van personele doeleinden; ouderschapsverlof, functiedifferentiatie, nascholing, etc. Deze reserve wordt opgenomen onder de bestemmingsreserves, sub personele reserves en benoemd als reserve Personeel en arbeidsmarktbeleid. 3. Reserve bestuurlijke krachtenbundeling (BKB) Deze reserve betreft de nog resterende gelden van de doelsubsidie bestuurlijke krachtenbundeling. Deze reserve wordt onderdeel van de reserve voor bestuur en management 4. Voorzieningen Onderwijsleerpakket (OLP), Meubilair en ICT OLP, meubilair en ICT middelen worden geactiveerd en afgeschreven. De bestaande voorzieningen zijn m.i.v. 1 januari 2006 opgeheven en via een herschikkingsbesluit in de jaarrekening opgenomen. 5. Voorziening Onderhoud Meerjarig onderhoud ter zake van de vaste activa van de Stichting. Jaarlijks wordt een bedrag in de vorm van een percentage van de Materiële Instandhouding (M.I.) aan de voorziening toegevoegd; de zgn. dotatie. Uitgaven voor meerjarig onderhoud worden per school gespecificeerd en uitgewerkt in geactualiseerde meerjarenramingen met een looptijd van 10 jaar. 6. Spaarverlof De Stichting spaarfonds is per 1 augustus 2004 opgeheven. De middelen zijn gestort in een voorziening zodat de verplichtingen kunnen worden nagekomen. 7. Voorziening personele verplichting: BAPO Deze voorziening moet gerealiseerd worden om de kosten voor medewerkers, die gebruik maken van het recht op uitgestelde BAPO, de zgn oude BAPO rechten, te kunnen betalen. Het herschikkingsbesluit hield o.a. een overheveling van ten gunste van deze voorziening in. B 2. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden in principe binnen een jaar afgewikkeld. Gezien het karakter van deze posten kunnen deze ongewijzigd blijven. De (nog niet ingezette) bestemmingsbijdragen dienen in het nieuwe jaarrekeningmodel eveneens onder de kortlopende schulden te worden verantwoord. Pagina 16 van 37

17 C. Materiële vaste activa De volledigheid van de passiva hangt samen met een bedrijfseconomisch juiste weergave van de activa. In de nieuwe verslaggevingregels is opgenomen dat zowel materiële activa (bijvoorbeeld inventaris, methoden en voorraden) als financiële vaste activa (bijvoorbeeld nevengeschakelde rechtspersonen en gegarandeerde geldleningen) en immateriële vaste activa (bijvoorbeeld ontwikkelkosten) dienen te worden opgenomen in de balans. Tot nu toe hanteerden veel onderwijsinstellingen, zo ook SPOM, het systeem van fondsvorming (het opbouwen van reserves en/of voorzieningen) en financiering van deze activa (vervanging van inventaris en methoden) rechtstreeks vanuit deze fondsen. SPOM heeft vanwege de invoering van lumpsum gekozen voor het bedrijfseconomisch juiste systeem van activeren en afschrijven. Een taatie van de inventaris en lesmethoden op basis van vastgestelde activeringscriteria (soorten inventaris, afschrijvingstermijnen en ondergrens waarde activa) is intussen uitgevoerd door het Zuid Nederlandse Epertise Bureau (ZNEB) uit Breda. Deze activa worden in de balans opgenomen door tegenover de ingebrachte boekwaarde aan de passivazijde van de balans binnen het eigen vermogen een herwaarderingsreserve op te voeren. Volgens de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling moet de vrijval van de herwaarderingsreserve geboekt worden ten gunste van de algemene reserve. Ten slotte dient in dit kader te worden opgemerkt dat gebouwen en terreinen niet in de balans behoeven te worden opgenomen indien het economisch eigendom berust bij de gemeente. Veelal is dit het geval. Bouwkundige investeringen gefinancierd uit eigen middelen dienen dus wel geactiveerd en derhalve ook getaeerd te worden. Pagina 17 van 37

18 C.1 Activeringscriteria In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de activeringscriteria voor inventaris, meubilair, OLP- en ICT-middelen op basis van in de sector onderwijs algemeen gehanteerde normen, welke zijn toegesneden op de Stichting SPOM. Alle zaken betreffende het onderhoud van het gebouw worden niet geactiveerd maar ten laste gebracht van de voorziening Onderhoud gebracht. In bijlage 3 is de administratieve beheerprocedure voor de vaste activa opgenomen. Na de vermogensherschikking zien de fondsen er als volgt uit: Eigen vermogen: 1. Algemene reserves Algemene reserve publieke middelen Materiële reserves; dat zijn de oude voorzieningen OLP, ICT en meubilair. 2. Bestemmingsreserves Personele reserves: Vreemd vermogen: 3. Voorzieningen: Onderhoudsvoorziening Voorziening personele verplichtingen: Bapo 4. Schulden korte termijn Overlopende passiva Doelsubsidie WSNS Spaarverlof Pagina 18 van 37

19 Weergave balans van de Stichting SPOM na herschikking van de jaarrekening 2006 Na de door ons voorgestelde herschikking kan de balans per 31 december 2006 van de Stichting als volgt worden weergegeven: Balans per 31 december 2006 in Materiële vaste activa Eigen vermogen: Meubilair p.m. Algemene reserve publieke middelen ICT-middelen p.m. Algemene reserve private middelen p.m. Onderwijsleerpakket p.m. Materiële res: oude vz. OLP, ICT, meubilair Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve: Reserve personeelsbeleid Innovatiefonds. Totaal eigen vermogen Financiële vaste activa Effecten Vreemd vermogen: Voorzieningen: Onderhoudsvoorziening Voorziening pers. Verplicht: Bapo Vlottende activa: Vorderingen Kortlopende schulden: - Vooruitbetaald en overige - Doelsubsidie WSNS vorderingen - Spaarverlof p.m. Liquide middelen p.m. Deposito s Totaal vlottende activa - Overig Totaal kortlopende schulden ======== + ======== + Totaal Totaal Pagina 19 van 37

20 4. Financieel beleid Het financieel beleid is erop gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en doelstellingen van de school. Op lange termijn moeten de continuïteit van het onderwijs, de werkgelegenheid en de materiële voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van de geprognosticeerde leerlingaantallen. De basis is gelegen in de jaarlijkse toestroom van nieuwe leerlingen naar de scholen van SPOM. Dit biedt de beste garantie dat voldoende financiële randvoorwaarden aanwezig zijn om missie en doelstellingen blijvend te realiseren. Om de continuïteit te waarborgen is weerstandsvermogen (vrij besteedbare reserves) nodig. De omvang van het benodigde weerstandvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel. De werkgroep Lumpsum heeft de volgende deelgebieden in kaart gebracht: Deelgebied Onderwerp Bevindingen Leerlingen Ontwikkeling leerlingaantallen De komende jaren een stijging van ongeveer 50 leerlingen per jaar t/m 2010, daarna wordt. een lichte daling verwacht Kwaliteit onderwijs Kwaliteit onderwijskundig beleid Op SPOM niveau goed. Zie PKO s 2006 Personeel Leeftijdsopbouw Een derde deel van de medewerkers van 52 jaar en ouder Deeltijders wordt toegevoegd Gebouwen Achterstallig/uitgesteld onderhoud risico ligt bij gemeente; Kubus, Druten Zuid, Mariaschool en De Dijk. Onderhoudsintensiteit Bij de andere scholen volgens onderhoudsrapportages van A.K. en Asset De totale score resulteert in een bepaald percentage van de totale eploitatielast, het zgn. weerstandsvermogen. De risicoanalyse is een momentopname, derhalve is het gewenst deze 1 keer in de vier jaar uit te voeren. Het weerstandsvermogen is het vrije deel van het eigen vermogen (totale eigen vermogen verminderd met de herwaarderingsreserve inventaris) dat minimaal benodigd is om onvoorzienbare tegenslagen c.q. risico s op te vangen. Het ministerie zal de gemiddelde landelijke cijfers tezijnertijd publiceren. Hieraan wil SPOM zich de eerste jaren conformeren. Naast weerstandvermogen zijn voorzieningen noodzakelijk ter egalisatie van uitgaven in de tijd (o.a. de onderhoudsvoorziening) of ter dekking van toekomstige betalingsverplichtingen die hun oorzaak vinden in de bedrijfsvoering van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren (o.a. de voorziening spaarverlof). De omvang van de voorziening wordt afgestemd op het (verwachte) uitgavenpatroon. Bij de invoering van de nieuwe jaarrekeningvoorschriften en daaraan gekoppelde wijzigingen in het administratieve systeem zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gewijzigd. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling luiden nu als volgt. A. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De vaste activa worden gewaardeerd tegen de taatiewaarde verminderd met de afschrijvingen. De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening in mindering gebracht. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de taatiewaarde. Afschrijvingen zullen plaatsvinden volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur. Pagina 20 van 37

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen INLEIDING p. 1 Inleiding 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen Hoofdstuk 1. Planning & control cyclus

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 03. Jaarverslag 2007 2

Inhoud. Voorwoord 03. Jaarverslag 2007 2 Jaarverslag 2007 Inhoud Voorwoord 03 Hoofdstuk 1 Instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur 05 1.2 Samenstelling bestuur 06 1.3 Organisatiestructuur 06 1.4 Fusie GPO-WN 07 1.5 Kenmerken bestuur, directies,

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan

Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief Meerjarenbegroting en bestuursformatieplan Schooljaar 2014-2015 t/m 2017-2018 en kalenderjaar 2015-2018 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding... 4 1.2. Besluitvormingsproces

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie