Financieel Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Beleidsplan"

Transcriptie

1 Financieel Beleidsplan Conceptmatig samengesteld door: mevrouw drs. A.A. Aalbregtse RA Financial consultant Comeet Vertaald naar de organisatie SPOM door: Werkgroep Lumpsum: Roland Brans Gerard Hofman Marius Peters Definitieve versie: oktober 2007 Bijgesteld op 28 oktober 2010 Financieel beleidsplan Lumpsum definitief.doc 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Aanleiding 3 A. Implementatieplan 3 B. Medezeggenschapsstructuur 4 2. Inleiding 5 A. Rechtsvorm 5 B. Organisatiestructuur 6 C. Besturingsfilosofie 7 D. Missie en doelstellingen 7 E. Lumpsumfinanciering 9 F. Beleidscyclus 9 F.1 Planning & Control lange termijn 10 F.2 Planning & Control korte termijn 11 G. Financieel Beheer De Jaarrekening 14 A. Conclusies en aanbevelingen; opzet en inhoud 14 B 1. Reserves en voorzieningen 15 B 2. Kortlopende schulden 16 C Materiële vaste activa 17 C 1. Activeringscriteria Financieel Beleid 20 A. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Treasury Afspraken en besluiten; een samenvatting Ken- en stuurgetallen 25 Bijlage 1 Budgettoedeling 26 Bijlage 2 Activeringscriteria 28 Bijlage 3 Procedure vaste activa 29 Bijlage 4 Ken- en stuurgetallen 31 Bijlage 5 Het herverdeelmodel lumpsum personeel 32 Bijlage 6 Verhoudingentabel van de functieschalen 34 Bijlage 7 Lijst met afkortingen 35 Pagina 2 van 37

3 1. Aanleiding A. Implementatieplan In navolging van andere onderwijssectoren worden met ingang van 1 augustus 2006 ook voor het primair onderwijs de lumpsum-financiering en een nieuwe financiële verslaglegging in de vorm van een jaarverslag ingevoerd. Het ministerie beoogt hiermee schoolbesturen en scholen in staat te stellen zelf beleid te ontwikkelen en zodoende omwille van de kwaliteit onderwijs op maat te bieden. Door de invoering van de lumpsumfinanciering wordt het huidige bekostigingsstelsel, het Formatie Budgetsysteem (FBS) verlaten. De implementatie van de lumpsumfinanciering en de nieuwe financiële jaarverslaglegging heeft zowel beleidsmatige consequenties voor het bestuur en de school als meer operationele consequenties voor de ondersteunende administratieve staf c.q. het administratiekantoor. De nieuwe wetgeving vereist een zorgvuldige voorbereiding door het Bestuur en het management. De Stichting SPOM heeft een implementatieplan lumpsum opgesteld, waarin zijn opgenomen: De opzet van een projectgroep. De projectgroep is samengesteld uit: - Roland Brans - Gerard Hofman - Marius Peters Het opstellen van de begrotingsbrief. Besturingsmodel toeziend bestuur uitwerken/vaststellen Infonet als tool voor managementrapportage implementeren Schoolplannen; SPOM breed worden de nieuwe schoolplannen in uitgewerkt en lumpsumproof uitgewerkt. Medezeggenschap nieuwe WMS uitwerken/vaststellen per 1 januari 2008 Het opstellen van een financieel beleidsplan. Dit beleidsplan bevat o.a. de onderdelen: risicoanalyse, vermogensherschikking (indeling reserves, voorzieningen en kortlopende schulden) en kengetallen. Het opstellen van meerjarenbegrotingen. De meerjarenbegroting geeft niet alleen inzicht in opbrengsten (rijksgelden en gemeentelijke projectgelden), kosten en personeelsformatie, maar ook in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen, investeringsbegroting, meerjarenonderhoudsplanning, liquiditeitsontwikkeling en stuur- en kengetallen. Het taeren van de inventaris per 1 januari Het beoordelen van de jaarrekening, het inrichten van de administratieve organisatie, het aanpassen van het rekeningschema. Het beoordelen van lumpsum uitputtingsoverzichten; het beoordelen van de rapportage over het verloop van de budgetten. Het inventariseren van aanvullende informatiebehoeften. Pagina 3 van 37

4 B. Medezeggenschapsstructuur Met de invoering van lumpsumfinanciering en de nieuwe regels voor verslaglegging is de structuur van medezeggenschap gewijzigd, ondermeer ten aanzien van: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een GMR wordt voor alle stichtingen met ingang van 1 augustus 2007 verplicht, indien meerdere brinnummers ressorteren onder het bevoegd gezag. SPOM heeft al sinds 1 januari 2003 een GMR. De GMR. Deze krijgt na de invoering van de WMS bij SPOM m.i.v. 1 januari 2008 een wettelijk vastgelegde stevige adviesbevoegdheid t.a.v. de financiën; Transparante besluitvorming ondermeer op basis van het managementstatuut; Een actieve informatieplicht vanuit het bevoegd gezag o.a. betreffende de begroting en de jaarrekening waarin de scholen afzonderlijk zichtbaar zijn. In de systematiek van de WMS worden aan de GMR een aantal eigenstandige bevoegdheden toegekend. In dat kader bepaalt artikel 16 lid 2: De GMR wordt tevens vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit m.b.t.: a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen, die aan het bevoegd gezag t.b.v. elk van de scholen uit de openbare kas zijn toegerekend of van anderen zijn ontvangen; b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau; Bovendien treedt de GMR, "Indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen", in de plaats van de MR van die scholen; artikel 16 lid 1. M.a.w.; alle MR-bevoegdheden verschuiven naar de GMR indien ze onder het vorenstaande criterium vallen. Onder de WMO moesten die bevoegdheden worden overgedragen door de MR'en, onder de WMS gebeurt dat automatisch. In het kader van de financiën zijn de volgende onderwerpen geregeld op MR-niveau: - artikel 11 sub b is adviesrecht op schoolniveau voor het bepaalde onder artikel 16 lid 2 sub a; zie hiervoor; - sponsoring (artikel 10 sub f; instemming); - nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school (artikel 11 sub n; advies); - vaststelling of wijziging van het beleid mbt het overdragen van de bekostiging (artikel 12 sub j; instemming personeelsdeel) - ouderbijdrage (artikel 13 sub c; instemming ouderdeel). E.e.a. laat onverlet dat zowel MR als GMR gebruik kunnen (blijven) maken van hun bij wet toegekende algemene bevoegdheden zoals het initiatiefrecht en het recht op informatie. Pagina 4 van 37

5 2. Inleiding A. Rechtsvorm De stichting SPOM is een stichting met de statutaire zetel in Boven-Leeuwen. Het bestuurskantoor staat in Horssen. Onder haar bevoegd gezag ressorteren 17 scholen voor primair onderwijs, die met ca. 350 personeelsleden onderwijs verzorgen voor meer dan 3750 leerlingen. Het bestuur van SPOM heeft haar visie op besturen uitgewerkt in de nota bestuur en bovenschools management van februari Op hoofdlijnen betekent dit dat het bestuur: - toezicht houdt op het functioneren van de stichting c.q. de algemeen directeur; - toeziet op de realisatie van de doelstelling; - belangrijke beleidsaspecten in relatie tot de doelstelling van de stichting bij- en vaststelt; - de kwaliteitscyclus volgt; evalueren, bijstellen enz; - het algemeen, financieel en sociaal jaarverslag vaststelt; De managementstructuur van de organisatie is als volgt opgebouwd: 1. De algemeen directeur; 2. Bovenschoolse Beleidsgroep (BBG); 3. De directeuren van de 16 Basisscholen en de sbo school; Ter ondersteuning van het bestuur en management worden diensten ingekocht bij de Onderwijs Service Groep (OSG), locatie Nijmegen. Dit administratiekantoor draagt zorg voor de salaris- en personeelsadministratie, is verantwoordelijk voor een adequate financiële administratie, geeft ondersteuning op het gebied van huisvesting en formatie en geeft desgewenst juridische adviezen en ondersteuning. Pagina 5 van 37

6 B. Organisatiestructuur Secretariaat Archiveren, notuleren, post verwerken, verwerken van BM facturen, agenda opstellen en versturen, secretarieel ondersteunen van bestuur, DBR en algemeen directeur Bovenschoolse beleidsgroep (B.B.G.) van 3 directeuren; Ieder jaar 1 lid wisselen. Bij afwezigheid van de algemeen directeur vervangt 1 lid voor maimaal 3 mnd. Bij langdurige afwezigheid wordt een interim directeur benoemd SPOM Bestuur Algemeen directeur; 1 fte Integraal eindverantwoordelijk. Specifiek verantwoordelijk voor de volgende beleidsterrreinen: 1. Algemene zaken Eterne contacten, Innovatie. 2. Onderwijs 3. Personele zaken; m.n. beleid IPB (competentie)management. GMR Staf Fase 1: P&O; HBO 1 fte Beleidsondersteuning IPB, verzuim, Wet Poortwachter, werving en selectie, begeleiding van personeel, sociaal jaarverslag, formatie en planning, FG, beoordeling, personele conflicten Evt. tijdelijk inhuren van epertise op financieel gebied. Fase 2: Financieel; MEAO 0,5 fte treasuring, voorbereiden jaarrekening, benchmarken, fin.rapportage aan directeuren, verwerken facturen Materieel; MBO 0,5 fte aanvragen HVP, begeleiding projecten, budgetbewaking, toezicht, meerjarenbegrotingen opstellen, oplevering IHP, Arbozaken (veiligheid) MR school MR 4 school MR school MR school Etc. Etc. Pagina 6 van 37

7 C. Besturingsfilosofie Het bestuur draagt op basis van de statuten eindverantwoordelijkheid voor de hele stichting. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, zoals in concept vastgelegd in de nota Bestuur en management. De algemeen directeur is gemandateerd tot het uitvoeren van taken en uitoefenen van bevoegdheden zoals vastgelegd in het concept document Managementstatuut van SPOM. De algemeen directeur is voor de gemandateerde taken en bevoegdheden eindverantwoordelijk naar het bestuur. De algemeen directeur is onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en draagt zorg van de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De taken van de directeur bestrijken alle onderdelen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het concept document Managementstatuut van SPOM, d.d. januari Het uitgangspunt is intergaal schoolleider met goede ondersteuning vanuit het bovenschools management. SPOM heeft de visie op leidinggeven uitgewerkt in de nota Krachtige scholen, passend leiderschap. Deze nota is september 2007 vastgesteld. De nota heeft grote gevolgen voor de inrichting van het management, voor de wijze waarop leiding wordt gegeven en voor de faciliteren en positionering van de leidinggevenden. Het managementteam van de scholen bestaat vanaf de implementatiedatum uit directeur, teamleiders of bouwcoördinatoren. De essentie van leiding geven is in de visie van SPOM gelegen in het onderwijskundig en persoonlijk leiderschap. D. Missie, visie en doelstellingen De missie van de Stichting SPOM is verwoord in de volgende opdracht waar we gezamenlijk voor staan: De Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Maas en Waal (SPOM) maakt het haar scholen mogelijk onderwijs te bieden: dat recht doet aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen en hun ouders/verzorgers, dat past in de huidige pluriforme samenleving. dat gericht is op de optimale ontwikkeling van individuele mogelijkheden. Tegen de achtergrond van de geografische inrichting van het voedingsgebied van de scholen verplicht de Stichting zich al het mogelijke te doen om onderwijs aan te bieden in alle woonkernen. De missie van de organisatie is uitgewerkt in de volgende visie: De Stichting voor Primair Onderwijs in Maas en Waal is een samenwerkingsbestuur dat gevormd is na een samenwerkingstraject van enkele jaren. De stichting stimuleert de scholen onder haar gezag het onderwijs aan de kinderen zo in te richten dat het voldoet aan het in de mission statement gestelde. Daarnaast stimuleert de Stichting de scholen betrokkenheid met de gemeenschap in de woonkern te weerspiegelen in het schoolbeleid. De visie is voor de periode vertaald in de volgende doelen: Kwalitatief goed onderwijs bieden is onze kerntaak. We willen de kinderen een nabije en veilige school bieden met veel individueel gerichte zorg en aandacht. We streven naar betrokken en bekwaam personeel. We willen de deskundigheid van leerkrachten blijven bevorderen en evalueren. Financieel beleidsplan Lumpsum definitief.doc 7

8 Personeel wordt een aantrekkelijke werkplek geboden, waar met plezier en in teamverband gewerkt kan worden. We gaan steeds uit van de eigen kracht en mogelijkheden van iedere school. De huidige pluriformiteit in onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke identiteit wordt nu en in de toekomst gewaarborgd. Binnen SPOM gaan we uit van solidariteit, betrokkenheid, vertrouwen en openheid. Draagvlak op alle niveaus voor verdergaande samenwerking is een belangrijke voorwaarde. Scholen maken optimaal gebruik van elkaars sterke kanten en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Het financiële en materiële beleid richt zich op het efficiënt inzetten van alle middelen ter ondersteuning en realisatie van de gestelde doelen. We gaan steeds op zoek naar de dingen die ons binden. We willen werken vanuit en aan een gezamenlijke en gedeelde visie. Vergelijk het met een orkest: zodra duidelijk is welk stuk het orkest wil spelen (organisatiedoelstelling), weet de dirigent ook welke instrumenten hiervoor nodig zijn. Hiermee worden de voorwaarden geboden waaronder de leerlingen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen en tot goede resultaten kunnen komen. De doelen worden vanuit het strategische beleidsplan zo SMART mogelijk uitgewerkt in afzonderlijke jaarplannen. SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden) De volgende thema s komen hierbij onder andere aan bod: - Integraal Personeels Beleid (IPB) - Informatie en communicatietechnologie (ICT) - De opzet van het managementinformatiesysteem - Kwaliteitszorg; invoeren van WMK - Ontwikkelen van beleid rondom huisvesting (IHP) Pagina 8 van 37

9 E. Lumpsum financiering Met ingang van 1 augustus 2006 werd het Formatie Budgetsysteem afgeschaft en vindt de bekostiging van de personele component plaats op basis van lumpsumfinanciering. De berekening van het lumpsumbudget vindt plaats op schoolniveau volgens het daaraan gekoppelde brinnummer. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van het brinnummer t.w. aantal leerlingen onderbouw, aantal leerlingen bovenbouw, gewicht van de school, nevenvestigingen, gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel. De verdeling van de lumpsumgelden vindt plaats op bestuursniveau. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de zgn. BOA gelden, de etra subsidie op basis van de leerlingenweging. Dit zijn specifieke middelen, bestemd voor achterstandssituaties op bepaalde scholen. Binnen het primair onderwijs zijn de volgende financieringsstromen te onderscheiden: Budget voor materiële instandhouding; Budget voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (P.A.B.); Budget voor de personele formatie; Geoormerkte bedragen; Overige gelden. De bekostiging van de personele component (budget voor personeelsformatie) zal in eerste instantie vrijwel haarfijn aansluiten op het schoolspecifieke personele lastenpatroon door inbouw van tijdelijke schoolspecifieke elementen in de Bekostigingsformules, bijvoorbeeld: de gewogen gemiddelde leeftijd voor leraren, handhaving van de huidige groeiregeling en de kleine scholentoeslag. Het is echter te verwachten, dat deze elementen in de toekomst gaan verdwijnen en, evenals binnen de overige onderwijssectoren, uiteindelijk een financiering sec op basis van landelijke gemiddelden wordt beoogd. F. Beleidscyclus Op bijna alle beleidsterreinen en onderdelen ervan kan men vijf fasen onderscheiden in de beleidscyclus. Iedere geleding binnen de onderwijsinstelling heeft een specifieke rol en verantwoordelijkheid in deze cyclus. De eacte bevoegdheden staan omschreven in statuut en reglement. De beleidscyclus is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. Initiatief / Voorbereiding 5. Evaluatie 2. Overleg met de (G)MR 4. Uitvoering 3. Besluitvorming Pagina 9 van 37

10 In bovenstaande werkwijze zijn twee cycli van planning&control te ontdekken: een lange termijn en een jaarlijkse planning&control cyclus, welke verschillend van karakter zijn. F.1 Planning & Control; lange termijn De eerste cyclus van planning&control gaat over het meerjaren strategisch beleidsplan. Hierin is de visie van het bestuur en de scholen op langere termijn uitgewerkt. De middelen die hiervoor nodig zijn worden in een aparte meerjarenbegroting uitgewerkt; welke middelen zijn nodig om de doelen te bereiken, wat is de discrepantie met de te verwachten inkomsten, welke keuzes en prioriteiten worden er gemaakt? Deze beleidscyclus duurt vier jaar en komt overeen met de inhoud en termijn van het strategisch beleidsplan en de schoolplannen. De volgende elementen zijn onderdeel van deze cyclus: Onderwerp Verantwoordelijke Tijd Ondersteuning 1. Missie / visie Bestuur op organisatie niveau 2. Meerjarenbeleid; strategisch (Algemeen) directeur beleidsplan en schoolplan initieert Eenmaal per vier jaar Eenmaal per vier jaar Algemeen directeur directeuren 3. Meerjarenbeleid; strategisch beleidsplan en schoolplan Bestuur stelt vast Eenmaal per vier jaar 4. Kwantificeren van terugkerende kosten uitgezet in de tijd 5. Kwantificeren van incidentele kosten uitgezet in de tijd (Algemeen) directeur Jaarlijkse bijstelling A.K. (Algemeen) directeur Jaarlijkse bijstelling A.K. 6. Confrontatie met inkomsten (Algemeen) directeur Jaarlijks 7. Keuzes maken c.q. prioriteiten stellen (Algemeen) directeur Eenmaal per vier jaar Staflid P & O 8. Opstellen meerjarenbegroting (Algemeen) directeur Eenmaal per vier jaar, jaarlijkse bijstelling 9. Vaststellen meerjarenbegroting op bestuursniveau Bestuur Eenmaal per vierjaar, jaarlijkse bijstelling A.K. 10. Eventueel bijstellen meerjarenbegroting (Algemeen) directeur Jaarlijks 11. Start nieuwe cyclus (Algemeen) directeur Eenmaal per vier jaar * (Algemeen) directeur betekent dat beiden, algemeen directeur en schooldirecteur, hiervoor op respectievelijk bovenschools en schools niveau verantwoordelijk zijn. Pagina 10 van 37

11 F. 2 Planning & Control; korte termijn Afgeleid van het meerjarenbeleid is er ook een jaarlijkse cyclus van planning & control. De volgende elementen zijn onderdeel van deze cyclus. De eploitatiebegroting per jaar is leidraad voor het handelen in dat jaar. Onderwerp Wanneer Uitgevoerd door Verantwoordelijke 1. Opstellen jaarbegroting oktober (t-1) * Concept vanuit A.K. (Algemeen) directeur 2. Vaststellen jaarbegroting oktober (t-1) Algemeen directeur Algemeen directeur 3. Vaststellen bestuursbegroting Oktober (t-1) Bestuur Algemeen directeur 4. Monitoring/Bewaking eenmaal per Gegevens vanuit A.K.; (Algemeen) directeur kwartaal draaitabel en infonet 5. Managementrapportages 3 keer per jaar Gegevens vanuit A.K.; Algemeen directeur draaitabel en infonet 6. Opstellen jaarverslag in cijfers april Algemeen Directeur Algemeen directeur i.s.m. penningmeester SPOM 7. Opstellen jaarverslag in letters mei (Algemeen) directeur (Algemeen) directeur i.s.m. penningmeester SPOM 8. Accountantscontrole mei Accountant Bestuur jaarrekening 9. Vaststellen jaarverslag juni Bestuur Bestuur 10. Eventuele bijstelling van beleid september Algemeen directeur Bestuur 11. Start nieuwe cyclus januari Algemeen directeur Bestuur * Met oktober (t-1) wordt het jaar dat voorafgaat aan het moment van de peiling bedoeld Pagina 11 van 37

12 G. Financieel beheer Hier volgt een uiteenzetting van de opzet en het beheer van de (bovenschoolse) middelen en het bestuursbudget. 1 Binnen de kaders van het financieel beleidsplan van het bestuur, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, stelt de directeur jaarlijks in overleg met het A.K., in oktober een voorstel op voor een begroting en een meerjarenbegroting, de 4 jarencyclus gekoppeld aan de schoolplancyclus met een doorkijk naar een periode van 10 jaar, met toelichting. Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen. 2 Nadat het bestuur c.q. de algemeen directeur de verschillende begrotingen waaronder een investeringsbegroting heeft vastgesteld, zijn algemeen directeur en directeuren bevoegd tot het aangaan van verplichtingen binnen de onderscheiden vastgestelde begrotingsposten. 3 Procuratiehouder voor de bestuursbegroting is de penningmeester namens het bestuur. De procuratiehouder voor de bovenschoolse begroting en de begroting voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid is de algemeen directeur. De procuratiehouder voor de schoolbegrotingen is de directeur. 4 Aan de hand van (management)rapportages bewaken het bestuur en de algemeen directeur het gevoerde financiële beleid op organisatie- en op schoolniveau. 5 SPOM heeft met en aantal leveranciers afspraken gemaakt betreffende centrale inkoop: Onderwijsleerpakketten, copiers, schilderen, scholing in het kader van BHV, keuringen in het kader van veiligheid. 6 Bij bedragen boven worden op basis van een deugdelijk PvE minimaal 3 offertes aangevraagd. De algemeen directeur beoordeelt de offertes. De structuur van het financiële beheer is weergegeven in onderstaand overzicht. FINANCIËN 1 Financieel beleidsplan; opstellen Initiatief Voorbereiding Alg. dir (G).M.R Advies GMR art 16, lid 2, sub a en b Besluitvorming, vaststelling Bestuur Uitvoering Evaluatie Bestuur 1 Financieel beleidsplan uitvoeren. Alg. dir Alg dir. Alg. dir. Bestuur 2 Opstellen voorschriften financieel beheer. 3 Opstellen model begroting en jaarrekening 4 Meerjarenbegroting. Alg. dir Alg. dir Alg. dir Dir. Dir. Advies MR Art 11 b Advies GMR Art 16, lid 2 Alg dir. Dir. Alg dir. Alg dir. Dir. Alg dir. Alg dir. Dir. Alg dir. 5 Jaarbegroting. Alg. dir Dir. Dir. Alg dir. Dir. Alg dir. 7 Jaarrekening opstellen in GMR cijfers en letters. Alg. dir Dir. Ter info Alg dir. 7. Beheer eigen vermogen en voorzieningen (o.a. reserveringen, beleggingen versus liquiditeit). 8. Aangaan van contracten en andere financiële verplichtingen binnen de kaders van het vigerende begrotingsbeleid: Alg. dir Alg. dir Dir. overleggen Volgens vigerend treasury statuut Bestuur Dir. Bestuur Alg. dir. Bestuur. Alg. Dir. Dir. Dir. Dir. Pagina 12 van 37

13 FINANCIËN 9. Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school. 10. Beleid m.b.t. fondswerving en sponsoring. Initiatief Voorbereiding Beleid Alg. dir Alg. dir Uitvoering Dir (G).M.R Advies MR; art 11 sub n. Instemming MR; Art. 10 sub f. Besluitvorming, vaststelling Uitvoering Evaluatie Alg dir. Dir. beleid Alg dir. Alg dir. Dir. Alg. dir. 11. Accountantscontrole Alg. dir Bestuur Alg dir. Dir. = Directeur Alg. dir = Algemeen directeur Uit oogpunt van adequaat financieel management worden alle liquiditeiten centraal beheerd volgens het geldende treasury statuut. Een klein deel van de gelden wordt decentraal beheerd voor die zaken welke onmiddellijk om een contante betaling vragen; de zgn. kleine kas. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de budgettoedeling t.b.v. de eploitatielasten op centraal en decentraal niveau, respectievelijk algemeen directeur en directeur. Pagina 13 van 37

14 3. De Jaarrekening A. Conclusies en aanbevelingen t.a.v. de opzet en inhoud jaarrekening oude stijl: Conclusies: De balans is op het niveau van het bevoegd gezag opgesteld. De eploitatierekening is zowel op het niveau van het bevoegd gezag beschikbaar als uitgesplitst naar de brin- nummers van De grondslagen ten aanzien van de waardering van de diverse activa en passiva en de resultaatbepaling zijn opgenomen, hetgeen eveneens is voorgeschreven in het nieuwe jaarverslag Het financieel jaarverslag is tot nu toe cijfermatig van opzet. Woordelijke toelichting en analyse ontbreken tot nu toe vrijwel geheel. Acties: Om het jaarverslag aan te passen aan de geconstateerde tekortkomingen wordt het als volgt aangepast: Het wordt voorzien van een bestuursverslag. Hierbij wordt ingegaan op zaken als: de algemene instellingsgegevens, de financiën op balansdatum (hoe staan we ervoor? eventueel met behulp van ken- en stuurgetallen), de gang van zaken gedurende het verslagjaar (o.a. toelichting op de gemaakte beleidskeuzes in relatie tot het ontstane eploitatieresultaat, ontwikkeling van het aantal leerlingen) en toekomstige ontwikkelingen, zoals fusie, samenwerking en nieuwe beleidsaspecten. Dit bestuursverslag is een verplichting in het kader van het nieuwe jaarverslag; De begrotingscijfers zijn als aparte kolom vermeld in de afzonderlijke eploitatierekeningen. Het heeft de voorkeur van de werkgroep lumpsum deze op te nemen tussen de cijfers van het actuele jaar en het daaraan voorafgaande jaar. Dit betreft ook een verplichting in het kader van het nieuwe jaarverslag. Vervolgens kunnen de oorzaken van realisatieafwijkingen ten opzichte van de begroting en de eventuele consequenties daarvan op het resultaat en hiermee dus op de reservevorming worden toegelicht; De lay-out van het huidige jaarverslag wordt overeenkomstig de nieuwe richtlijnen van EFJ ingericht. Dit vergemakkelijkt o.a. de vergelijking van het huidige jaar met het voorafgaande jaar. Een kasstroomoverzicht maakt aan de hand van balans- en eploitatie-elementen het verloop duidelijk tussen de liquide middelen aan het begin van het boekjaar en aan het einde van het boekjaar; Onderdeel van het nieuwe jaarverslag is een bijlage (D2 formulier) met daarin opgenomen een specificatie van de ontvangen rijksbijdragen. Ten aanzien van de geoormerkte bijdragen geldt dat per afzonderlijke subsidie dient te worden aangegeven welk deel reeds is ingezet, gescheiden in eploitatiekosten en investeringen. In het nieuwe jaarverslag richting OCW worden alle geldstromen verantwoord, die verkregen zijn vanuit de reguliere subsidiestromen. Uitzondering hierop vormen die private geldstromen welke in aparte rechtspersonen zijn ondergebracht en waarover het bestuur van de stichting geen directe zeggenschap heeft. Denk aan de middelen van ouderraden, acties enz. Voor deze middelen zijn aparte stichtingen in het leven geroepen. Deze rekeningen vallen onder de noemer van Stichting vrienden van. Pagina 14 van 37

15 B.1 Reserves en voorzieningen Ten aanzien van het eigen vermogen en de reserves geldt dat in het nieuwe model jaarverslag alle reserves onder de hoofdrubriek eigen vermogen moeten worden geschaard. De subrubrieken betreffen: het stichtingskapitaal (bedoeld wordt hierbij de eerste inleg bij de oprichting van de stichting), de algemene reserve en de bestemmingsreserve(s). Voor voorzieningen i.c. groot onderhoud, geldt op basis van bedrijfseconomische grondslagen, dat hieraan specifieke toekomstige betalingsverplichtingen dan wel (financiële) risico s ten grondslag dienen te liggen, waarvan de eacte omvang nog onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te schatten op basis van de huidige onderhoudsrapportages. Voorzieningen maken derhalve deel uit van het vreemd vermogen (op lange termijn). Pagina 15 van 37

16 In het nieuwe jaarverslag onderscheidt men de volgende subrubrieken: reserves, onderhoudsvoorziening, voorziening personele verplichtingen. SPOM heeft de volgende reserves en voorzieningen: 1. Algemene reserve Aan deze reserve wordt het jaarlijkse eploitatieresultaat toegevoegd dan wel onttrokken. Deze reserve blijft bestaan. De algemene reserve moet minimaal 20% van de jaarlijkse MTI zijn. Is deze hoger dan 25%, dan wordt het meerdere overgeboekt naar de vz onderhoud. 2. Reserve Personeel en arbeidsmarktbeleid Deze reserve betreft het nog niet ingezette budget ten behoeve van personele doeleinden; ouderschapsverlof, functiedifferentiatie, nascholing, etc. Deze reserve wordt opgenomen onder de bestemmingsreserves, sub personele reserves en benoemd als reserve Personeel en arbeidsmarktbeleid. 3. Reserve bestuurlijke krachtenbundeling (BKB) Deze reserve betreft de nog resterende gelden van de doelsubsidie bestuurlijke krachtenbundeling. Deze reserve wordt onderdeel van de reserve voor bestuur en management 4. Voorzieningen Onderwijsleerpakket (OLP), Meubilair en ICT OLP, meubilair en ICT middelen worden geactiveerd en afgeschreven. De bestaande voorzieningen zijn m.i.v. 1 januari 2006 opgeheven en via een herschikkingsbesluit in de jaarrekening opgenomen. 5. Voorziening Onderhoud Meerjarig onderhoud ter zake van de vaste activa van de Stichting. Jaarlijks wordt een bedrag in de vorm van een percentage van de Materiële Instandhouding (M.I.) aan de voorziening toegevoegd; de zgn. dotatie. Uitgaven voor meerjarig onderhoud worden per school gespecificeerd en uitgewerkt in geactualiseerde meerjarenramingen met een looptijd van 10 jaar. 6. Spaarverlof De Stichting spaarfonds is per 1 augustus 2004 opgeheven. De middelen zijn gestort in een voorziening zodat de verplichtingen kunnen worden nagekomen. 7. Voorziening personele verplichting: BAPO Deze voorziening moet gerealiseerd worden om de kosten voor medewerkers, die gebruik maken van het recht op uitgestelde BAPO, de zgn oude BAPO rechten, te kunnen betalen. Het herschikkingsbesluit hield o.a. een overheveling van ten gunste van deze voorziening in. B 2. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden in principe binnen een jaar afgewikkeld. Gezien het karakter van deze posten kunnen deze ongewijzigd blijven. De (nog niet ingezette) bestemmingsbijdragen dienen in het nieuwe jaarrekeningmodel eveneens onder de kortlopende schulden te worden verantwoord. Pagina 16 van 37

17 C. Materiële vaste activa De volledigheid van de passiva hangt samen met een bedrijfseconomisch juiste weergave van de activa. In de nieuwe verslaggevingregels is opgenomen dat zowel materiële activa (bijvoorbeeld inventaris, methoden en voorraden) als financiële vaste activa (bijvoorbeeld nevengeschakelde rechtspersonen en gegarandeerde geldleningen) en immateriële vaste activa (bijvoorbeeld ontwikkelkosten) dienen te worden opgenomen in de balans. Tot nu toe hanteerden veel onderwijsinstellingen, zo ook SPOM, het systeem van fondsvorming (het opbouwen van reserves en/of voorzieningen) en financiering van deze activa (vervanging van inventaris en methoden) rechtstreeks vanuit deze fondsen. SPOM heeft vanwege de invoering van lumpsum gekozen voor het bedrijfseconomisch juiste systeem van activeren en afschrijven. Een taatie van de inventaris en lesmethoden op basis van vastgestelde activeringscriteria (soorten inventaris, afschrijvingstermijnen en ondergrens waarde activa) is intussen uitgevoerd door het Zuid Nederlandse Epertise Bureau (ZNEB) uit Breda. Deze activa worden in de balans opgenomen door tegenover de ingebrachte boekwaarde aan de passivazijde van de balans binnen het eigen vermogen een herwaarderingsreserve op te voeren. Volgens de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling moet de vrijval van de herwaarderingsreserve geboekt worden ten gunste van de algemene reserve. Ten slotte dient in dit kader te worden opgemerkt dat gebouwen en terreinen niet in de balans behoeven te worden opgenomen indien het economisch eigendom berust bij de gemeente. Veelal is dit het geval. Bouwkundige investeringen gefinancierd uit eigen middelen dienen dus wel geactiveerd en derhalve ook getaeerd te worden. Pagina 17 van 37

18 C.1 Activeringscriteria In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de activeringscriteria voor inventaris, meubilair, OLP- en ICT-middelen op basis van in de sector onderwijs algemeen gehanteerde normen, welke zijn toegesneden op de Stichting SPOM. Alle zaken betreffende het onderhoud van het gebouw worden niet geactiveerd maar ten laste gebracht van de voorziening Onderhoud gebracht. In bijlage 3 is de administratieve beheerprocedure voor de vaste activa opgenomen. Na de vermogensherschikking zien de fondsen er als volgt uit: Eigen vermogen: 1. Algemene reserves Algemene reserve publieke middelen Materiële reserves; dat zijn de oude voorzieningen OLP, ICT en meubilair. 2. Bestemmingsreserves Personele reserves: Vreemd vermogen: 3. Voorzieningen: Onderhoudsvoorziening Voorziening personele verplichtingen: Bapo 4. Schulden korte termijn Overlopende passiva Doelsubsidie WSNS Spaarverlof Pagina 18 van 37

19 Weergave balans van de Stichting SPOM na herschikking van de jaarrekening 2006 Na de door ons voorgestelde herschikking kan de balans per 31 december 2006 van de Stichting als volgt worden weergegeven: Balans per 31 december 2006 in Materiële vaste activa Eigen vermogen: Meubilair p.m. Algemene reserve publieke middelen ICT-middelen p.m. Algemene reserve private middelen p.m. Onderwijsleerpakket p.m. Materiële res: oude vz. OLP, ICT, meubilair Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve: Reserve personeelsbeleid Innovatiefonds. Totaal eigen vermogen Financiële vaste activa Effecten Vreemd vermogen: Voorzieningen: Onderhoudsvoorziening Voorziening pers. Verplicht: Bapo Vlottende activa: Vorderingen Kortlopende schulden: - Vooruitbetaald en overige - Doelsubsidie WSNS vorderingen - Spaarverlof p.m. Liquide middelen p.m. Deposito s Totaal vlottende activa - Overig Totaal kortlopende schulden ======== + ======== + Totaal Totaal Pagina 19 van 37

20 4. Financieel beleid Het financieel beleid is erop gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en doelstellingen van de school. Op lange termijn moeten de continuïteit van het onderwijs, de werkgelegenheid en de materiële voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van de geprognosticeerde leerlingaantallen. De basis is gelegen in de jaarlijkse toestroom van nieuwe leerlingen naar de scholen van SPOM. Dit biedt de beste garantie dat voldoende financiële randvoorwaarden aanwezig zijn om missie en doelstellingen blijvend te realiseren. Om de continuïteit te waarborgen is weerstandsvermogen (vrij besteedbare reserves) nodig. De omvang van het benodigde weerstandvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel. De werkgroep Lumpsum heeft de volgende deelgebieden in kaart gebracht: Deelgebied Onderwerp Bevindingen Leerlingen Ontwikkeling leerlingaantallen De komende jaren een stijging van ongeveer 50 leerlingen per jaar t/m 2010, daarna wordt. een lichte daling verwacht Kwaliteit onderwijs Kwaliteit onderwijskundig beleid Op SPOM niveau goed. Zie PKO s 2006 Personeel Leeftijdsopbouw Een derde deel van de medewerkers van 52 jaar en ouder Deeltijders wordt toegevoegd Gebouwen Achterstallig/uitgesteld onderhoud risico ligt bij gemeente; Kubus, Druten Zuid, Mariaschool en De Dijk. Onderhoudsintensiteit Bij de andere scholen volgens onderhoudsrapportages van A.K. en Asset De totale score resulteert in een bepaald percentage van de totale eploitatielast, het zgn. weerstandsvermogen. De risicoanalyse is een momentopname, derhalve is het gewenst deze 1 keer in de vier jaar uit te voeren. Het weerstandsvermogen is het vrije deel van het eigen vermogen (totale eigen vermogen verminderd met de herwaarderingsreserve inventaris) dat minimaal benodigd is om onvoorzienbare tegenslagen c.q. risico s op te vangen. Het ministerie zal de gemiddelde landelijke cijfers tezijnertijd publiceren. Hieraan wil SPOM zich de eerste jaren conformeren. Naast weerstandvermogen zijn voorzieningen noodzakelijk ter egalisatie van uitgaven in de tijd (o.a. de onderhoudsvoorziening) of ter dekking van toekomstige betalingsverplichtingen die hun oorzaak vinden in de bedrijfsvoering van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren (o.a. de voorziening spaarverlof). De omvang van de voorziening wordt afgestemd op het (verwachte) uitgavenpatroon. Bij de invoering van de nieuwe jaarrekeningvoorschriften en daaraan gekoppelde wijzigingen in het administratieve systeem zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gewijzigd. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling luiden nu als volgt. A. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De vaste activa worden gewaardeerd tegen de taatiewaarde verminderd met de afschrijvingen. De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening in mindering gebracht. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de taatiewaarde. Afschrijvingen zullen plaatsvinden volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur. Pagina 20 van 37

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1 NOTITIE 1. De vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage, geïnd door school en/of ouderraad(vereniging) is vrijwillig. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Boekjaar

Financieel jaarverslag. Boekjaar Financieel jaarverslag Boekjaar 2012-2013 Algemene toelichting Informatie over de instelling De instelling (rechtsvorm: stichting) is op 9 november 2007 opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie