Onderzoek onderhoudstoestand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek onderhoudstoestand"

Transcriptie

1 Onderzoek onderhoudstoestand Datum: juni 2011 steller: Chris Meys, Sector Ruimte, afdeling Plannen en Projecten

2

3 Inhoudsopgave Pag. Samenvatting 3 Inleiding en aciitergrond 4 Onderzoeksopzet 6 Bestaande subsidiemogelijkheden voor religieuze monumenten 7 : Beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden 11 De Roermondse situatie 15 Aanbevelingen 18 Literatuurlijst 23 Bijlagen: Overzicht rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente Roermond Tabel financiële consequenties 2

4 Samenvatting Het onderhoud en de restauratie van monumentale religieuze gebouwen baart zorgen. Door de omvang en de typische stijlkenmerken van deze gebouwen is restauratie en onderhoud kostbaar. Als gevolg van de verregaande ontkerkelijking verminderen de mogelijkheden van de (kerk)besturen om deze lasten zelfstandig te dragen zienderogen. Het resultaat hiervan is dat belangrijke monumenten van onze cultuur met een prominente rol in het stadsbeeld, dreigen te vervallen en uiteindelijk gevaar lopen te verdwijnen. Een uitkomst die niet strookt met het Thema 'Prachtige Stad' zoals dat verwoord is in het Coalitieakkoord Op basis van voorliggend onderzoek is duidelijk geworden dat de Roermondse religieuze rijks- en gemeentelijke monumenten over het algemeen in een goede tot zeer goede onderhoudstoestand verkeren. De kosten voor het onderhoud kunnen desondanks echter niet meer (alleen) gedragen worden door de kerkbesturen. Omdat de religieuze monumenten niet alleen een sacrale functie vervullen en gelet op het Coalitieakkoord waarin monumentenzorg nadrukkelijk als een kerntaak is opgevat, zou aanleiding kunnen bestaan om samen met de (kerk)besturen, het bisdom en de andere overheden het onderhoud van deze gebouwen financieel meer dan voorheen te ondersteunen. Het huidige budget voor monumentenzorg en archeologie is ontoereikend om de religieuze monumenten op een adequate en structurele wijze te ondersteunen. Op basis van de Monumentenen archeologieverordening 2011 is subsidiëring mogelijk maar slechts tot een maximum bedrag van per monument per jaar. In een zesjarige periode is vanuit de gemeente een budget van vereist om een adequate bijdrage te leveren aan het onderhoud en restauratie van de religieuze monumenten in Roermond, gerelateerd aan de totale kosten ad Wanneer de aanbevelingen van het rapport overgenomen worden is het verstandig om een aanvullend subsidiebudget vrij te maken voor het onderhoud van de religieuze monumenten en daarbij een subsidieregeling te laten ontwerpen. Een dergelijke keuze betekent dat de gemeente structureel een budget daarvoor dient te reserveren. Het is in dat geval wenselijk dat de gemeente net zoals de provincie, het Rijk volgt in haar systematiek van zesjarige onderhoudssubsidies. Samenwerking tussen (kerk)besturen, met als inzet efficiencywinst, dient een voorwaarde te zijn voor subsidiëring evenals de monumentenstatus en op voorwaarde dat de religieuze monumenten in gebruik zijn voor de (ere-)dienst en dus als niet-rendabel kunnen worden gewaardeerd. 3

5 Inleiding en achtergrond Het onderhoud en de restauratie van monumentale religieuze gebouwen in Roermond, Limburg, maar ook in de rest van Nederland baart zorgen. ^Door de omvang en de typische stijlkenmerken van deze gebouwen is restauratie en onderhoud kostbaar. ^ Tegelijkertijd verminderen de mogelijkheden van de (kerk)besturen om deze lasten zelfstandig te dragen zienderogen. Uit recent onderzoek van het Bisdom Roermond bleek dat tussen 1992 en % van de katholieke kerkgebouwen in Limburg is gesloten als gevolg van voortschrijdende ontkerkelijking en de daarmee niet meer op te brengen onderhoudskosten van de kerkgebouwen.^ Het resultaat hiervan is dat belangrijke monumenten van onze cultuur dreigen te vervallen en uiteindelijk dreigen te verdwijnen. Een uitkomst die niet strookt met het Thema 'Prachtige Stad' zoals dat verwoord is in het Coalitieakkoord ; 'Onze gemeente kent een rijke tiistorie. Wij koesteren onze historie en daarmee het behoud van onze historische gebouwen'. Op pagina 24 van het Coalitieakkoord wordt over het onderwerp Monumenten gesteld:'onze monumenten vormen mede het kapitaal van onze stad. Bij de heroverweging van beleid in 2011 dient het monumentenbeleid haar verdiende plaats te behouden'.^ Wethouder Van Rey, portefeuillehouder monumentenzorg, heeft al geruime tijd aandacht voor de in de eerste alinea geschetste problematiek. Enkele jaren geleden heeft hij een gesprek over de kwestie gehad met de voormalig deken van de kathedraal. Naar aanleiding van de ernst van de situatie heeft hij in 2009 gepoogd in samenwerking met de Provincie bij de overige Limburgse gemeenten draagvlak te creëren voor een andere aanpak van het onderhoud van religieuze monumenten en voor een bredere overheidssteun in deze aangelegenheid. Voorzichtig moet geconcludeerd worden dat, behalve bij de Gemeente Roermond en bij de Provincie, het probleem onvoldoende wordt onderkend. Behoud van dergelijke monumentale gebouwen is gewenst. Niet alleen vanuit (architectuur)historisch en stedenbouwkundig oogpunt maar evenzeer vanuit citymarketing, toerisme en de sociaal maatschappelijke betekenis. Monumentale religieuze gebouwen nemen een centrale plaats in hun wijk of dorp in. Vaak maken ook andere instanties gebruik van deze monumentale religieuze monumenten, bijvoorbeeld als accommodatie om een jaarvergadering te houden of een concert te geven. Bovenstaande problematiek die in onderstaande praktijkvoorbeelden uit de doeken wordt gedaan vraagt om een gemeentelijke visie ten aanzien van de (mede-)verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze gebouwen. Recente praktijkvoorbeelden: De H. Hartkerk Tegen de in de vorige paragraaf geschetste achtergrond moet de problematiek van de H. Hartkerk worden bezien. De kerk in de wijk het Roermondse Veld vormt een bijzonder belangrijk (rijks)monument waarvan de hoge kosten voor het onderhoud niet meer door het kerkbestuur alleen gedragen kunnen worden. De H. Hartkerk heeft van het Rijk in het kader van de BRIM- ^ in heel Nederland staan ongeveer kerken waarvan er ruim een monumentenstatus hebben.' We spreken in deze studie van religieuze monumenten omdat het hoofdzakelijk maar niet alleen over kerkgebouwen gaat. De kosten van onderhoud bedragen in Nederland ongeveer 40% van de kerkelijke begroting. ' Persbericht oktober Overigens telt Limburg nu nog zo'n 360 R.K.-kerkgebouwen, waarvan 165 de status van rijksmonument hebben. " Gemeente Roermond, Coalitieakkoord , Roermond 2010, pag. 8, 9 en 24 4

6 subsidieregeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) op basis van de op gestelde subsidiabele kosten een maximale subsidie van gekregen (65% over het maximale subsidiabele bedrag van ), voor het herstel van de daken van het kerkgebouw. Deze werkzaamheden betreffen de eerste fase van het restauratieplan op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De tweede fase van het onderhoud start dan in 2017 en daar zal een bedrag van rond de één miljoen euro mee zijn gemoeid. Nu deze subsidie verleend is door het Rijk is behoud van de kerk nog steeds allerminst zeker. Er dient namelijk nog een gat van gedicht te worden waarvoor het kerkbestuur een beroep op de provincie en de gemeente heeft gedaan. Zelf dient het kerkbestuur nog bijeen te brengen. Op basis van het bestaand gemeentelijk beleid (opgenomen in hoofdstuk 4 van de Monumenten- en archeologieverordening 2011) zou aan de H. Hartkerk eenmaal per jaar een subsidie van maximaal kunnen worden verleend. Het behoeft geen uitleg dat dit een ontoereikend bedrag is voor een dergelijk project. Zonder een aanzienlijke bijdrage is het project financieel niet haalbaar. Bovendien wordt dan geen provinciale bijdrage verleend, een dergelijke bijdrage is door de provincie gekoppeld aan een gemeentelijke bijdrage. Daarnaast bestaat het risico dat zoals in bovenstaand voorbeeld gelden van Rijk en provincie onbenut blijven doordat de gemeente geen subsidie verstrekt. Op 8 juli 2010 heeft het college besloten een subsidie van te verlenen aan de H. Hartkerk. Het bestaande subsidiebudget was ontoereikend. In het kader van de vaststelling van de jaarrekening is door de raad beschikbaar gesteld waardoor de subsidie mogelijk gemaakt kon worden. De provincie Limburg heeft conform haar regeling eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld. De Ursulakapel In juli 2010 is van de Stichting Ursula Kapel een subsidieaanvraag ontvangen voor het laatste deel van de restauratie van de kapel gelegen aan de Voogdijstraat. Ook in deze casus gaat het om een groter religieus monument dat niet 'geholpen' is met de bestaande gemeentelijke subsidieregeling. De subsidiabele kosten van de laatste fase van de restauratie bedragen namelijk ,45. Momenteel kan vanuit de gemeente slechts het maximum subsidiebedrag van worden verleend. De Kapel in 't Zand Onlangs informeerde het kerkbestuur van de Kapel in 't Zand naar gemeentelijke subsidiemogelijkheden. Zij hebben van het Rijk een BRIM-subsidie van vedeend gekregen op basis van aan subsidiabele kosten. De provincie kan daar nog eens aan bijdragen mits de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. Dit bedrag is 10 % subsidie over een bedrag van aan subsidiabele kosten. Ook in dit project kan vanuit de gemeente slechts het maximum subsidiebedrag van worden verleend. Daarom is voor dit project aan de gemeenteraad een voorstel ingediend om subsidie mogelijk te maken vanuit de jaarrekening Op 7 juli 2011 heeft de raad besloten een subsidie van beschikbaar te stellen voor dit project. Aangezien in 2010 voor het eerst de rijksmonumentale kerkgebouwen in de BRIM-regeling konden instromen zijn ditjaar voor de eerste maal zo'n groot aantal subsidieverzoeken binnengekomen bij de gemeente. Reden te meer om eens te onderzoeken hoe het met de onderhoudstoestand van de religieuze monumenten in Roermond is gesteld. 5

7 Onderzoeksopdracht Aangezien de aan de H. Hartkerl< verstrekte subsidie een precedentwerking kan liebben voor subsidieaanvragen van andere religieuze monumenten werd besloten nader onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van gemeentelijke subsidie aan religieuze monumenten in Roermond. ^ Vraagstelling Het onderzoek dat uitgevoerd is moet een antwoord bieden op drie belangrijke vragen: 1. Hoe is het onderhoud van religieuze monumenten (in gebruik voor de eredienst) in Roermond geregeld en hoe is de onderhoudstoestand van deze monumenten? 2. Is een gemeentelijke bijdrage in het onderhoud van religieuze monumenten in Roermond te billijken? 3. Is een gemeentelijke bijdrage haalbaar en waaruit zou deze gemeentelijke bijdrage kunnen bestaan? Afbakening Het onderzoek dat is uitgevoerd had alleen betrekking op het onderhoud van de religieuze rijksmonumentale en gemeentelijke monumenten (zie het overzicht in de bijlage). Niet- monumentale kerken, kapellen en moskeeën etc. zijn niet meegenomen in het onderzoek. Onder onderhoud wordt verstaan het regulier onderhoud van een monument om het in stand te houden en verval tegen te gaan. In de bedragen die in deze studie genoemd worden in de tabel is voor zover van toepassing ook de restauratieachterstand meegenomen. Gevolgde werkwijze Om een goed beeld te krijgen van de onderhoudstoestand van de religieuze monumenten in Roermond is contact opgenomen met de afdeling Bouwzaken van het Bisdom Roermond. De afdeling Bouwzaken, in de persoon van de heer Broen, bouwinspecteur van het bisdom voor Noord- en Midden- Limburg, heeft de gemeente Roermond te woord gestaan. De met de heer Broen gevoerde gesprekken boden een goed algemeen overzicht maar riepen ook nadere vragen op. Om die reden zijn alle (kerk)besturen van een religieus monument uitgenodigd om op gesprek te komen (ook van de protestantse Minderbroederskerk en de Synagoge). Zij kennen de problematiek van hun eigen monument namelijk het beste. Deze gesprekken zijn in de maanden september tot en met november 2010 gevoerd aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst (zie dossier). In het kader van onderhavig onderzoek is met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Limburg gesproken. Om een beter inzicht te krijgen in de bestaande subsidiemogelijkheden is in de volgende paragraaf een overzicht opgenomen van de bestaande subsidiemogelijkheden die open staan voor religieuze monumenten. ^ Collegebesluit 29 maart 2010

8 Bestaande subsidiemogelijkheden voor religieuze monumenten Rijksmonumenten Landelijke subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten kunnen vanuit liet Rijk op basis van de BRliVI-regeling een subsidie van 65% van de subsidiabele kosten tegemoet zien met een maximaal subsidiebedrag van over een periode van zes jaar. De BRIM-regeling dekt onderhoud- en instandhoudingkosten. Kosten voor verbeteringen zoals nieuwe verwarming worden niet subsidiabel geacht. In 2010 is in totaal 69 miljoen euro BRIM-subsidie toegekend aan 421 rijksmonumenten. Het aandeel dat naar de rijksmonumentale kerkgebouwen is gegaan is groot te noemen. In totaal hebben 260 kerken 50 miljoen euro aan subsidie toegekend gekregen. Overigens was de BRIM-regeling ruimschoots overtekend. Er waren maar liefst 1183 aanvragen ingediend. Voor 2011 is 58 miljoen euro vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor de BRIM-regeling. Op 17 januari is bekend gemaakt dat de BRIM 2011 wederom ruimschoots overtekend is. Op de eerste dag dat aanvragen konden worden ingediend kwamen meer dan aanvragen binnen waardoor er een loting heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zullen er rond de 450 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Het gros van de monumenten zal dus buiten de boot vallen! De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft bevestigd dat voor de komende jaren de ingezette koers ten aanzien van de subsidiëring van rijksmonumenten wordt gehandhaafd. Bij het Nationaal Restauratiefonds is sinds 2009 een regeling in werking getreden die het mogelijk maakt voor eigenaren van rijksmonumentale kerken om een laagrentende lening af te sluiten om aanpassingen in het kerkgebouw te realiseren. Het gaat om werkzaamheden die nodig zijn om faciliteiten aan te brengen in een kerk, zoals sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Door deze faciliteiten kan de kerk naast de eredienst ook gebruikt worden voor andere doeleinden zoals concerten, tentoonstellingen en vergaderingen. Onderhoud van het gebouw kan dus niet uit deze lening worden gefinancierd. Provinciale subsidiemogelijkheden De provincie subsidieert rijksmonumenten volgens haar Monulisa regeling in 10% over de door het Rijk op basis van de BRIM-regeling vastgestelde subsidiabele kosten voor instandhouding en restauratie. De provinciale subsidiemogelijkheid staat alleen open als er een rijkssubsidie is verleend. De regeling voor instandhouding en restauratie kent geen maximum subsidiebedrag per monument maar wel een voor 2011 vastgesteld subsidieplafond van De provincie subsidieert daarnaast ook het onderhoud van rijksmonumenten met maximaal 50% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele kosten, met een maximum van per jaar en met dien verstande dat de subsidie nooit hoger is dan de door het Rijk verieende subsidie. ^ De provincie subsidieert in beide gevallen alleen op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde geldelijke bijdrage levert (matching). Indien de toe te kennen subsidie voor restauratie en instandhouding minder dan bedraagt dan Op 21 oktober 2010 gevoerd gesprek met mevr. M. Van de Bovenkamp van de Rijksdienst voor liet Cultureel Erfgoed ^ Onderhoud en instandhouding zijn begrippen die de provincie hanteert in haar subsidieregels om onderscheid tussen de nieuwe BRIM-regeling te maken en de oude BROM-regeling, beide rijksregelingen voor monumenten. Onder restauratie verstaat de provincie werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een monument maar het onderhoud en de instandhouding te boven gaan. Op basis artikel 2.a, lid 2 van de Monulisa-2011-regeling is een subsidieaanvraag mogelijk wanneer bij de aanvraag een kopie of kopieën van de beschikking(en) waaruit blijkt dat de besluitvorming inzake subsidies en vergunning(en) bij rijk en gemeente reeds heeft plaatsgevonden. Volgens ambtenaren van de provincie wordt hiermee een positieve subsidiebeschikking van rijk en gemeente bedoelt en dus vereist. Volgens de coördinatoren monumentenzorg en juristen van de gemeente Roermond is een beschikking vereist. Daarmee is niet gezegd dat het een positieve beschikking dient te zijn om subsidie bij de provincie te kunnen aanvragen. 7

9 wordt deze niet verieend. Voor de l<osten van onderlioud en buitengewoon herstel wordt geen subsidie verleend indien het subsidiebedrag minder dan 500 bedraagt. De provincie heeft te kennen gegeven dat de Monulisa-regeling blijft voorbestaan. Het beschikbare subsidiebudget wordt wellicht wel aangepast met het oog op de aankomende bezuinigingen. ^ Voor 2011 bedraagt het subsidieplafond Omdat sinds 2010 de kerkgebouwen in de BRIM-regeling zijn ingestroomd en dus ook gebruik kunnen maken van de provinciale Monulisa-regeling, ontstaat er een grote vraag van (kerk)besturen naar aanvullende gemeentelijke subsidie (om de restauratiebegroting rond te krijgen). Het provinciale beleid zal geëvalueerd worden. De verwachting is dat als gevolg van de economische crisis het provinciale subsidiebeleid de komende jaren zal worden gecontinueerd doch versoberd. De landelijke BRIM-regeling en de provinciale Monulisa 2011-regeling, voor eigenaren (rijks)monumenten en/of gebouwen die bestemd zijn voor de openbare eredienst, schrijven beiden voor dat de subsidie van overheidswege in totaal maximaal 90% van de subsidiabele kosten mag bedragen. Bedragen boven de 90% worden in mindering gebracht op de verstrekte subsidie. Gemeentelijke subsidiemogelijkheden Vanuit de gemeente Roermond kan een subsidie aan niet-rendabele rijksmonumenten worden verleend op grond van artikel 14 van de Monumenten- en archeologieverordening Het betreft een subsidie van 25% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van per jaar. In de nieuwe verordening die in 2011 verschijnt wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks een maximale subsidie te verlenen. Subsidiemogelijkheden door het bisdom Het bisdom levert geen bijdrage aan rijksmonumenten aangezien deze al op steun van de rijksoverheid, de provincie en in een enkel geval de gemeente kunnen rekenen. Het bisdom is geen eigenaar. De kerkbesturen zijn eigenaar. Overzicht huidige subsidiemogelijkheden religieuze rijksmonumenten Percentage van de subsidiabele kosten Maximaal subsidiebedrag Rijkssubsidie (BRIM-regeling) 65 % Provinciaal subsidie (Monulisaregeling) 10 % (bij matching door gemeente, thans dus maximaal 5.500) Gemeentelijke subsidie 25% Bisdom - - Totaalbedrag verdeeld over 6 jaar Telefonisch gevoerd gesprek met dhr. R. Theunissen, beleidsambtenaar van de provincie Limburg maart 2011

10 Gemeentelijke monumenten Landelijke subsidiemogelijkheden Religieuze gemeentelijke monumenten maken gebruik van een ander subsidieregime. Gemeentelijke monumenten kunnen geen beroep doen op rijksmiddelen. Provinciale subsidiemogelijkheden De provincie subsidieert op basis van de Monulisa 2011-regeling niet-monumentale gebouwen in gebruik voor de openbare eredienst voor buitengewoon herstel in 10% van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidiabele kosten. De provincie subsidieert alleen op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde geldelijke bijdrage levert (matching). De gemeentelijke subsidie bedraagt nu een subsidie van 25% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van per twee jaar. Indien de toe te kennen provinciale subsidie voor restauratie en instandhouding minder dan bedraagt dan wordt deze niet verleend. Voor de kosten van onderhoud en buitengewoon herstel wordt geen provinciale subsidie verleend indien het subsidiebedrag minder dan 500 bedraagt. De provinciale Monulisa 2011-regeling voor eigenaren van gebouwen die bestemd zijn voor de openbare eredienst schrijft voor dat de subsidie van overheidswege in totaal maximaal 90% mag bedragen van de subsidiabele kosten. Bedragen boven de 90% worden in mindering gebracht op de verstrekte subsidie. De provincie heeft te kennen gegeven dat de Monulisa-regeling blijft voorbestaan. Het beschikbare subsidiebudget wordt wellicht wel aangepast met het oog op de aankomende bezuinigingen. ^ Voor 2011 bedraagt het subsidieplafond Gemeentelijke subsidiemogelijkheden Vanuit de gemeente Roermond kan een subsidie aan gemeentelijke monumenten worden verleend op grond van de Monumenten- en archeologieverordening Het betreft een subsidie van 25% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van per jaar. In de nieuwe verordening die in 2011 verschijnt wordt de mogelijkheid geboden om jaadijks een maximale subsidie te vedenen. Subsidiemogelijkheden door het bisdom Religieuze gemeentelijke monumenten kunnen een subsidie van 20% van de subsidiabele kosten tegemoet zien waaraan geen maximum bedrag gekoppeld is. Het bisdom hanteert wel een subsidieplafond per jaar, maar de ervaring leert dat het subsidiebudget vrijwel nooit wordt uitgeput. Het bisdom is geen eigenaar. De kerkbesturen zijn eigenaar. Bij dit overzicht dient opgemerkt te worden dat de onderhoudskosten voor gemeentelijke monumenten niet onderdoen voor die van rijksmonumenten. Desondanks staan voor gemeentelijke religieuze monumenten minder subsidiemogelijkheden en overeenkomstige budgetten open. Telefoniscli gevoerd gesprek met dhr. R. Theunissen, beleidsambtenaar van de provincie Limburg op 23 maart

11 Overzicht huidige subsidiemogelijkheden religieuze gemeentelijke monumenten Percentage van de subsidiabele kosten Rijkssubsidie (BRIIVI-regeling) - - Maximaal subsidiebedrag Provinciaal subsidie (Monulisaregeling) 10 % (bij matching door gemeente, thans dus maximaal 5.500) Gemeentelijke subsidie 25% Bisdom 20% Geen Totaalbedrag maximumbedrag plus het bedrag dat het bisdom beschikbaar stelt, verdeeld over 6 jaar

12 Beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden Landelijke beleidsontwikkelingen De verwachting is dat in Nederland binnen een bestek van 10 jaar ongeveer 1200 van de ruim 4200 kerken hun deuren zullen sluiten. Landelijk gezien zijn er diverse manieren waarop overheden kerkbesturen ondersteunen om de gebouwen te onderhouden." Herbestemming van (kerk)gebouwen is op nationaal niveau een belangrijk thema. Zowel in het jaar van het Religieus Erfgoed, 2008 als in de in 2009 verschenen beleidsbrief MOMO (Modernisering Monumentenzorg) komt het thema herbestemming sterk naar voren. Deze beleidsbrief wordt door de huidige regering verder uitgewerkt. Een ander belangrijk punt dat landelijk speelt is het onderzoek naar en gebruik van kerken die al dan niet nog in gebruik zijn voor de openbare eredienst of voor andere doeleinden als: concerten, lezingen etc. Subsidiemogelijkheden in andere provincies De financiering van het onderhoud van kerkgebouwen heeft ook bij andere provincies de aandacht. Zo kunnen kerkgebouwen in de Provincie Noord-Holland een beroep doen op twee regelingen, een voor onderhoud en een voor restauratie. De Provincie Utrecht werkt met zogenaamde 'Erfgoedparels', dit zijn themajaren die de mogelijkheid van subsidies bepalen. In 2010 hebben de provincies Noord- Brabant, Utrecht en Zeeland de oprichting van een organisatie tot behoud en herbestemming van religieus erfgoed met een financiële bijdrage van per provincie mogelijk gemaakt. Deze nieuwe organisatie gaat eigenaren en gebruikers van kerkelijke gebouwen ondersteunen met kennis, ontwikkelcapaciteit en financiering bij het vinden van neven- en herbestemmingen. Voorzover nodig en noodzakelijk zal ook aankoop en beheer van de gebouwen mogelijk zijn. In Friesland is in 2008 een groot onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand en het gebruik van kerken.in Friesland biedt de provincie 15% subsidie voor onderhoud van rijksmonumentale kerkgebouwen. Niet-monumentale kerkgebouwen kunnen rekenen op een subsidie van 35% in het onderhoud. Voor alle kerken geldt een maximumbedrag van per jaar. Of er net als in Limburg sprake is van subsidieverlening op basis van matching is niet bekend. Subsidiemogelijkheden in andere gemeenten Er zijn gemeenten waar de steun bestaat uit het bekostigen van het abonnement op de Monumentenwacht. Ook worden facilitaire diensten aangeboden. Stichtingen tot behoud van monumentale kerkgebouwen worden opgericht en ontvangen structurele overheidssteun. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Oude Groninger Kerken die sinds 1969 bestaat. Sommige gemeenten hebben in hun subsidieverordening een aparte paragraaf gewijd aan deze problematiek, vaak met afwijkende subsidieregimes. De genieente Utrecht werkt met een 'Revolving Fund' waarbinnen in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds laagrentende leningen worden verstrekt. De gemeente Groningen heeft een aparte subsidieregeling voor rijks- en gemeentelijke religieuze monumenten. In Limburg heeft alleen de gemeente Sittard-Geleen een aparte subsidieregeling voor religieuze monumenten. De gemeenten Maastricht en Heeden verstrekken incidenteel gelden voor onderhoud aan religieuze monumenten. Sommige lagere overheden kopen religieuze monumenten aan om ze zelf te restaureren en her te bestemmen. " Landelijk is de problematiek onder de aandacht gebracht door de VNG. Door de VNG is in 2008, het jaar van het religieus erfgoed, een Handreiking Reiigieus Erfgoed, uitgegeven. (laatst gezien op ) 11

13 Ontwikkelingen in het Bisdom Roermond In mei 2011 zag het rapport Blauwdruk 2020 van het bisdom Roermond het daglicht. Het rapport geeft vigeer welke richting het bisdom voorziet voor de kerk in Limburg. Het bisdom concludeert in haar rapport dat de verregaande ontkerkelijking en het teruglopend kerkbezoek ook aan Limburg niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. De kerk is in de provincie Limburg als gevolg van voornoemde ontwikkelingen te ruim behuisd en moet haar gebouwenbestand inkrimpen. " Ten aanzien van onderhoud en restauratie van het aantal kerkgebouwen in Limburg signaleert het bisdom Roermond dat het een kostbare aangelegenheid is die niet of nauwelijks meer te bekostigen is. Daarbij kampen de meeste kerkbesturen met teruglopende inkomsten en het vinden van gekwalificeerde bestuursleden. Het bisdom Roermond is voornemens om 'strategische plaatsen van christelijke hoop' te creëren. Dat dienen plaatsen te zijn die beschikken over een actieve geloofgemeenschap. Het doel van het bisdom is tweeledig, ruimere parochies met minder (dure) kerkgebouwen en een professioneel en daadkrachtig kerkbestuur. Momenteel werken de ruim 300 parochies in Limburg al samen in clusterverband. Het bisdom gaat parochies verplichten om nog meer samen te werken, namelijk in federatieverband Binnen de gemeentegrenzen van Roermond ontstaan 3 federatieverbanden (zie onderstaande tabel). Federatie Parocfiiefederatie Kerkgebouwen H. Christoforus met de Kathedraal en de Munsterkerk, H. Michaël te Herten, Kapel in het Zand Parochiefederatie Roermond-Oost H. Hart van Jezus, H. Tomas, H. Laurentius, O.L.V. van Goede Raad en st. Jozef te Asenray Parochiefederatie Swalmen H. Lambertus te Swalmen, H. Theresia te Boukoul en H. Dionisius Asselt Tabel: R.K. parochiefederaties binnen de gemeente Roermond Een federatieverband kent één kerkbestuur met één exploitatie en één financiële administratie voor meerdere parochies en kerkgebouwen. Alle normale inkomsten uitgaven lopen via deze ene exploitatierekening. Buitengewone inkomsten en uitgaven zoals subsidies of uitgaven voor groot onderhoud komen rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van het vermogen respectievelijk de voorzieningen van de betrokken parochies.voor het kerkbestuur van een federatieverband is ook de taak weggelegd om een inventarisatie te maken van de kerkgebouwen die gehandhaafd moeten en kunnen blijven. In 2020 dienen in de hele provincie de federatieverbanden gerealiseerd te zijn, in de stedelijke gebieden in 2015.^^ Blauwdruk 2020 Bisdom Roermond p.16 " Blauwdruk 2020 Bisdom Roermond, p.9. Blauwdruk 2020 Bisdom Roermond p.20. Blauwdruk 2020 Bisdom Roermond p.15 " Blauwdruk 2020 Bisdom Roermond p.30 Alle normale inkomsten uitgaven lopen via deze ene exploitatierekening. Buitengewone inkomsten en uitgaven zoals subsidies of uitgaven voor groot onderhoud komen rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van het vermogen respectievelijk de voorzieningen van de betrokken parochies. Overigens blijven in de nieuwe administratie vermogens die door hun aard onverbrekelijk met een bepaalde parochie verbonden zijn zichtbaar. Blauwdruk 2020 Bisdom Roennond p.20 12

14 Om meer inkomsten te genereren is het bisdom bovendien voornemens om de kerkbijdrage in Limburg te verhogen tot 1% van het bruto-jaarinkomen van de parochiaan en de huidige vrijstelling van kerkengeld voor betalende parochianen voor trouw- en rouwmissen te schrappen. ^ Conclusie Op grond van de 'Blauwdruk 2020' mag verwacht worden dat de komende 10 jaar veel kerkgebouwen hun deuren zullen gaan sluiten. Of de kerkgebouwen behouden kunnen blijven is maar de vraag. Herbestemming blijft een lastige zaak omdat de meeste kerkgebouwen niet gemakkelijk te herinrichten zijn en een hoog energieverbruik hebben. Niet-monumentale gebouwen dreigen volgens het rapport daarbij als eerste het onderspit te delven omdat ze geen aanspraak kunnen maken op subsidiegelden. Het onderhoud van monumentale kerkgebouwen in het buitenland in het buitenland is de zorg voor het onderhoud op een heel andere wijze geregeld dan in Nededand. De scheiding tussen kerk en staat is daar niet zo pregnant aanwezig. In Nededand hechten we daar veel waarde aan terwijl het hier niet gaat om staatsteun aan de kerk maar staatssteun om het onderhoud van monumenten te bekostigen. In onderstaande paragrafen een korte schets van de financiering van het onderhoud van religieuze monumenten in de ons omringende landen. '^^ België In het vanouds grotendeels rooms-katholieke België is het beheer van de kerkgebouwen in handen van 'de kerkfabrieken'. Dit zijn openbare instellingen, waarin de kerkelijke en burgerlijke overheid verenigd zijn. De kosten van onderhoud van kerkgebouwen worden bijgepast door de burgerlijke gemeente. Deze kosten nemen gemiddeld 0,9 % van de gemeentelijke begroting in. Aan de restauraties van beschermde kerkgebouwen dragen ook andere overheden bij. Door de steeds groter wordende problemen met de instandhouding van kerken en kloosters verhevigt de laatste tijd de discussie over andersoortig gebruik en herbestemming van kerkgebouwen. De burgedijke gemeente heeft in de besluitvorming over de gebouwen meer inbreng dan in Nederland. Frankrijk In Frankrijk staan vrijwel alleen Rooms-katholieke kerkgebouwen. Alle gebouwen van voor 1905 zijn in eigendom van de staat. Steeds meer kerkgebouwen -vooral dorpskerken- zijn op dit moment ernstig in verval. De krant Le Figaro meldde in mei 2007 dat volgens een onderzoek van de Senaat op dit moment bijna 1/5 deel van de beschermde plattelandskerken bedreigd wordt in zijn voortbestaan. In Nederland is de scheiding tussen kerk en staat erg sterk ontwikkeld. Echter in andere landen, notabene in Frankrijk waar deze scheiding is uitgevonden, draagt de overheid wel in ruime mate bij aan het onderhoud van kerken. Desondanks is door het grote aantal kerken het subsidiegeld snel verdeeld. Blauwdruk 2020 Bisdom Roermond p 30 Tekst aan de hand van wvwv.toekomstkerkgebouwen.nl (laatst gezien op ) 13

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont!

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont! Investeren in Monumenten 2010 2 Woord vooraf Voor u ligt Investeren in Monumenten 2010. Een vervolg op het in 2007 door Nationaal Restauratiefonds uitgegeven rapport Investeren in Monumenten. Dit rapport

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren.

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Rapportage. Mogelijkheden voor het sportbeleid van de gemeente Winsum

Rapportage. Mogelijkheden voor het sportbeleid van de gemeente Winsum Rapportage Mogelijkheden voor het sportbeleid van de gemeente Winsum Een vergelijkend onderzoek onder plattelandsgemeenten door Rekenkamercommissie Het Hoogeland Aan Rekenkamercommissie Het Hoogeland Van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw.

Nadere informatie

Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe

Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe Auteurs: ing. P.A. Groen Ir. R. Gruben BAAC rapport B-09.0321 Juni 2010 Status: Definitief Onderzoek BRIM-regeling 2 Inhoudsopgave n Leeswijzer 5 1 2 3 4

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Op 21 januari 2011 organiseerde het Nationaal Programma Herbestemming een expertmeeting met betrokkenen uit de kerkelijke, publieke, private en

Op 21 januari 2011 organiseerde het Nationaal Programma Herbestemming een expertmeeting met betrokkenen uit de kerkelijke, publieke, private en EXPERT MEETING ONDERWEG VAN HEMEL NAAR AARDE Leegstaande kerken: van incidenten-politiek naar clusteraanpak Op 21 januari 2011 organiseerde het Nationaal Programma Herbestemming een expertmeeting met betrokkenen

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem.

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Bezien vanuit mijn ervaring als - directeur van Stadsherstel Amsterdam (nu 600 monumenten, werkkring:

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer In opdracht

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. V Dat. onto: \ ] J\jH 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. V<S/ïLO IS/ t5oé> Dat. onto: \ ] J\jH 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V Dat. onto: \ ] J\jH 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...5 1.1 Reikwijdte en inhoud... 5 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma... 5 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen...

Nadere informatie