CODE VAN GOED ONDERHOUD VOOR RIOLERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CODE VAN GOED ONDERHOUD VOOR RIOLERINGEN"

Transcriptie

1 CODE VAN GOED ONDERHOUD VOOR RIOLERINGEN

2 INHOUDSTABEL 1. Situering van de Code van Goed Onderhoud voor riolen Belgische normen NBN EN 752: Buitenriolering NBN EN 752-1: Algemeenheden en definities NBN EN 752-2: Prestatie-eisen NBN EN 752-3: Planning NBN EN 752-4: Hydraulisch ontwerp en beschouwingen aangaande omgeving NBN EN 752-5: Rehabilitatie NBN EN 752-6: Rioolgemalen NBN EN 752-7: Beheer Definities Algemeenheden Doelstellingen Operationeel beheer Inventarisatie Periodieke inspectie/controle Bediening van pompinstallaties Soorten bediening Signalisatie en interpretatie van storingen Logboek Registratie van gegevens Bepalen van start-en stoppeilen Correcties Richtlijnen voor het onderhoudsvriendelijk maken van bestaande pompstations Bouwkundige constructie Deksels Veiligheid Duurzaamheid Onderhoudsvriendelijkheid Bedrijfszekerheid Onderhoud Lokale herstelling Reiniging Reinigen van riooldeksels Reinigen van straatkolken Onderhoudsacties pompstations Ongediertebestrijding Data-vereisten Onderzoek operationele problemen en praktijkoplossingen Leidingen Overstorten Straatkolken Pompstations Bronnen van aanvullende informatie Bijlage 1: Berekening slibhoeveelheden... 35

3 1. Situering van de Code van Goed Onderhoud voor rioleringen. De code van goed onderhoud is tot stand gekomen omdat het tot nu toe in Vlaanderen ontbreekt aan een handleiding voor de goede beheerder van een rioolstelsel. Omdat er reeds een Belgische norm bestaat die handelt over het beheer van buitenriolering, is de norm gebruikt als leidraad en verder uitgewerkt in praktische uitvoerende regels. De norm geeft immers geen concrete uitvoeringsnormen voor wat als goed onderhoud kan beschouwd worden. De code van goed onderhoud kadert in het veel grotere geheel van een totaalplan van inventarisatie, visuele inspectie, onderhoud, beheer, herstelling, renovatie, vernieuwing enz De code geeft enerzijds een aantal acties aan die onontbeerlijk zijn voor een goed beheer en anderzijds geeft ze een aantal praktische tips, richtlijnen, aanbevelingen die een goed beheer mogelijk maken en optimaliseren. De acties die onontbeerlijk zijn voor een goed beheer worden uitgediept, gemotiveerd en geconcretiseerd in concreet te nemen acties. De praktische aanbevelingen geven nuttige tips en zetten de goede rioolbeheerder aan tot nadenken en tot concrete doelgerichte acties. De code zal tevens een handleiding zijn voor de locale preventieadviseur voor het opstellen van een risicoanalyserapport. De wet op het welzijn van 4 augustus 1996 en zijn uitvoeringsbesluiten stelt de risico-evaluatie centraal en zegt dat de werkgever moet onderzoeken aan welke risico s zijn werknemers zijn blootgesteld. Om te besluiten danken wij hierbij alle medewerkers van de werkgroep 7 van Vlario die deze realisatie mogelijk gemaakt hebben en die door hun ervaringen en know-how te verwoorden de code van goed onderhoud vorm hebben gegeven. De voorzitter en de secretaris André Dauw en Danny Verhulst Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-3 -

4 2. Belgische normen. 2.1 NBN EN 752: Buitenriolering. Europese norm die omgezet is in een geregistreerde Belgische norm. Deze norm bestaat uit 7 delen. Ze behelzen de functionele eisen van rioolstelsels buiten gebouwen die werken onder vrij verval. De norm bepaalt de essentiële eisen voor goede praktijk in verschillende ontwerpactiviteiten met betrekking tot planning, ontwerp en werking van drains en rioolstelsels. De norm bestaat in drie talen (Frans, Duits en Engels). De norm is vrij praktisch opgesteld en dus nuttig om als beheerder te hanteren. Veel van de teksten gelden wel specifiek voor het ontwerp, en zijn dus minder interessant, indien u enkel bij het beheer van het stelsel betrokken bent en niet bij het ontwerp. De voor de rioolbeheerder belangrijkste paragrafen worden hieronder aangeduid. 2.2 NBN EN 752-1: Algemeenheden en definities. Definities van termen die veel gebruikt worden bij buitenrioleringen. 2.3 NBN EN 752-2: Prestatie-eisen. In paragraaf 6 staan een aantal functionele en operationele eisen voor het ontwerp, waar de rioolbeheerder op kan letten. Dit zal het beheer van het stelsel vergemakkelijken. Paragraaf 7 en paragraaf 8 geven aan hoe het functioneren van het riool beoordeeld kan worden. Als de gewenste prestatie niet wordt bereikt, is een verbeteractie vereist, in overeenstemming met de toegekende prioriteit. 2.4 NBN EN 752-3: Planning. Dit deel handelt over de (lange termijn) planning bij het ontwerp van rioolstelsels. Paragraaf 7 heeft het specifiek over het toegelaten water in het stelsel. Paragraaf 8.6 is een belangrijke paragraaf aangaande zelfreinigend vermogen van de leiding. Paragraaf 8.8 spreekt over de eisen aangaande toegankelijkheid van de rioolbuizen en inspectieschouwen. Het is belangrijk dat de inspectieschouwen voldoende groot zijn zodat inspectie- en freesrobots goed kunnen worden ingezet. Paragraaf 8.13 bespreekt gasvorming in het stelsel. Paragraaf 9 behandelt de overstorten op oppervlaktewater. 2.5 NBN EN 752-4: hydraulisch ontwerp en beschouwingen aangaande omgeving. Dit deel behandelt de principes die moeten gevolgd worden voor het hydraulisch ontwerp en overschouwingen van de invloed op de omgeving van rioolbuizen die voornamelijk onder vrij verval werken. In paragraaf 3 staan een aanvullende lijst met definities. De volgende paragrafen gaan in op de eisen en ontwerpparameters voor het (hydraulisch) ontwerp. 2.6 NBN EN 752-5: sanering. Dit deel behandelt de principes en procedures voor de planning en het ontwerp van de rehabilitatie van bestaande rioolbuizen die noodzakelijk zijn om vooropgestelde prestatieniveaus te behalen. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-4 -

5 In paragraaf 3 staan een aanvullende lijst met definities. Paragraaf 5 geeft aan hoe bestaande buizen moeten beoordeeld worden om goede structurele en operationele condities en milieuhygiënische prestaties te verkrijgen en te behouden. Dit is een zeer interessante paragraaf voor rioolbeheerders, omdat het een aantal essentiële uitgangpunten aanhaalt: - Problemen in bestaande buizen zijn dikwijls samenhangend en verbeteringswerken zullen vaak een aantal problemen tegelijk moeten aanpakken - Onderzoek moet dus ook zoveel mogelijk voor volledige stelsels worden uitgevoerd - Gedetailleerd onderzoek moet zoveel mogelijk gegevens in beschouwing nemen (ouderdom, locatie, functie van systeem, ) Een typische procedure is uitgewerkt in het stroomdiagram op pagina 6 van de norm. Paragraaf 6 handelt over de initiële planning. Volgende punten komen in het eerste punt aan bod: bepaling van prestatie-eisen, beoordeling van huidige prestatieniveau, keuze van aanpak van diagnostische studie, stellen van prioriteiten. Paragraaf 7 geeft richtlijnen over de aanpak van een diagnostische studie. Dit omvat het verzamelen van historische informatie, het vervolledigen van de inventaris, het hydraulisch onderzoek (hydraulisch onderzoek, modellering en controle, beoordeling), onderzoek van omgeving (effluent, waterdichtheid, ontvangend oppervlaktewater en andere) en onderzoek naar structurele kenmerken (voorbereiding, het onderzoek zelf, de beoordeling). Als dit uitgevoerd is, zal de rioolbeheerder voldoende gegevens hebben om de knelpunten te bepalen en hieruit een actieplan op te stellen. Paragraaf 8 geeft aan hoe geïntegreerde oplossingen kunnen worden uitgewerkt. Eerst wordt de oplossing geïdentificeerd: hydraulisch, milieutechnisch of structureel (stabiliteit). Op pagina 13 staat een algoritme dat kan gebruikt worden om de structurele oplossingen uit te werken. Dit leidt tot vervanging, reparatie of renovatie. Vervolgens worden de mogelijke oplossingen beoordeeld, zodat de optimale oplossing kan worden gekozen. Dit gebeurt aan de hand van volgende criteria: fasering van het werk, recyclage van materialen, sociale verstoring, toekomstig onderhoud, economische overwegingen, totale kost. Nadat de beste oplossing is gekomen, zal deze moeten uitgewerkt. Dit wordt besproken in paragraaf 9. Tot slot worden in paragraaf 10 een aantal veiligheidsoverwegingen aangehaald. 2.7 NBN EN 752-6: Rioolgemalen. Deze norm behandelt principes van planning en ontwerp van pompinstallaties, voor stelsels die onder vrij verval werken. Paragraaf 2 en 3 geven respectievelijk toepasbare Europese normen en definities. Paragraaf 6 handelt over de planning. De volgende paragraaf geeft richtlijnen voor het ontwerp. Deze paragraaf is ingedeeld in intern ontwerp, natte delen, externe lay-out, impact op omgeving, structureel ontwerp en onderhoudspunten. In het laatste puntje van paragraaf 7 (7.6) wordt ingegaan op de gegevens die vanuit het ontwerp moeten overdragen worden naar de beheerder. Paragraaf 8 handelt specifiek over leidingen onder druk. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-5 -

6 Paragraaf 9 gaat in op de componenten en de toestellen. Veel punten in deze paragrafen zijn interessant voor de rioolbeheerder, omdat ze specifiek handelen over de werking en het beheer van het pompstation. Indien de beheerder inspraak heeft bij de bouw van een nieuw gemaal, vindt hij/zij hier veel nuttige aandachtspunten. Paragraaf 10 bespreekt aspecten van gezondheid en veiligheid. Hier worden punten opgesomd die de beheerder zeker moet controleren. 2.8 NBN EN 752-7: Beheer. Dit is zonder twijfel voor een beheerder het belangrijkste deel. Het geeft de principes voor werking en onderhoud van drains en rioleringssystemen. Paragraaf 3 geeft een aantal bijkomende definities. In paragraaf 5 worden de doelstellingen (performantie volgens EN752-2), de werking (monitoren en regelen), het onderhoud (geplande taken en taken die voortkomen uit incidenten) en de vereisten voor effectieve werking en onderhoud besproken. Paragraaf 6 handelt over de planning. Het is opgesplitst in operationele planning en onderhoudsplanning. In het deel van de operationele planning wordt achtereenvolgens ingegaan op inspectie-routines, operationele procedures en noodplannen. In de volgende paragraaf wordt het onderhoudsplan omschreven. Er moet een onderhoudsstrategie uitgewerkt worden en er moeten onderhoudsfrequenties en monitoringseisen gedefinieerd worden. De onderhoudsstrategie kan gepland of reactief zijn, of een combinatie van beiden. Het gepland onderhoud bevat een programma dat problemen aanpakt die tijdens inspecties aan het licht zijn gekomen, waarbij de ernst van de gevolgen van een incident mee in rekening moeten worden genomen. Het crisis onderhoud is het antwoord op falingen en problemen op het moment dat ze optreden. Het is vooral van toepassing op systemen die kunnen functioneren met weinig of geen onderhoud. Er wordt ook geëist dat de effectiviteit van het onderhoud beoordeeld wordt door de performantie van het rioolstelsel te vergelijken met de vereisten. Voor een goed beheer zijn goede gegevens nodig. Paragraaf 7 handelt over de data-vereisten. Data moeten worden verzameld voor beheersdoeleinden, voor rapportering aan allerlei instanties (bijvoorbeeld in het kader van de milieu-wetgeving) en om te voldoen aan statutaire eisen (bijvoorbeeld tekeningen onderhouden die de ligging van openbare stelsels aangeven). Er kan heel veel informatie worden verzameld, maar de kosten stijgen evenredig. Daarom is het nuttig eerst goed na te denken over welke informatie er wordt verzameld en hoe dit wordt opgeslagen. GIS systemen kunnen daarbij een zeer goed hulpmiddel zijn. Paragraaf 8 geeft aan hoe een rioolbeheerder onderzoek kan uitvoeren naar operationele problemen. Om dit op een economische manier te doen, moet de rioolbeheerder de oorzaken van het probleem begrijpen. Wat en hoe er onderzocht kan worden staat in deze paragraaf opgesomd. De volgende paragraaf gaat in op de praktijk. Alle onderdelen van het stelsel worden besproken: rioolstrengen (functionele problemen en structurele problemen), mangaten en inspectiekamers, overstorten, berg(bezink)ingstanks, afscheiders, zandvangers en zinkputten, pompen, sifons, ongedierte, aansluitingen op bestaande drains en rioleringsstrengen, strengen die buiten gebruik gesteld zijn. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-6 -

7 Paragraaf 10 geeft de eisen voor opleiding en training van het personeel. Paragraaf 11 gaat in op de veiligheidsaspecten voor personeel en publiek: verantwoordelijkheden, veiligheidsvoorschriften, opleiding en supervisie, verkeersmaatregelen, degelijk materieel en BMP s, noodplan, afstoppingen, graafwerkzaamheden, contact met gevaarlijke stoffen. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-7 -

8 3. Definities. artikel aantasting afvalwater afzetting Be- en ontluchter hoekverdraaiing inhangende rubbering knijpleiding oppervlaktewater overstort persleiding sifon Telemetrie TPUB wervelventiel wortelingroei definities vermindering van de dikte van de buiswand in de gebruiksfase als gevolg van (bio)chemische of mechanische processen water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater aankoeking van slib, vet, kalk op de wanden een mechanisch constructieonderdeel gemonteerd op de persleiding voor het be- en/of ontluchten van de persleiding afwijking van de asrichting van een buis ten opzichte van de asrichting van de aanliggende buis rubberring die abnormaal zichtbaar is of waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt een rioolleiding met kleine diameter voor het reduceren (afknijpen) van het doorvoerdebiet - het stilstaande of stromende zoet, brak of zout water dat permanent of op geregelde tijdstippen op natuurlijke of kunstmatige wijze een deel van het oppervlak inneemt en dat deel uitmaakt van een waterhuishoudkundig systeem; - het stilstaande water dat permanent of op geregelde tijdstippen op natuurlijke wijze een deel van het aardoppervlak inneemt, dat niet in verbinding staat met het waterhuishoudkundig systeem maar wordt gevoed door hemelwater op de rioolleiding gebouwde overloopconstructie, voorzien van een overstortdrempel, voor de afvoer van overtollig hemelwater uit de riolering een buisleiding waarin het water onder een verhoogde druk van meer dan 0,1 MPa wordt afgevoerd - gedeelte van een rioleringssysteem dat lager gelegen is dan het stroomafwaartse gedeelte, met de bedoeling een obstakel uit de weg te gaan, en bijgevolg altijd slechts werkt onder druk - een leiding of constructie met een in lengteprofiel plaatselijk verlaagde loop van op afstand besturen en beheren van data van een pompstation ter plaatse uitgeharde buis is een in een bestaande buis aangebrachte kous welke voorafgaandelijk met kunststofhars wordt geïmpregneerd en vervolgens in situ tot een dunwandige buis wordt uitgehard een debietbegrenzer als contructie-onderdeel ingebouwd in een inspectieput, overstort of dergelijke, voor het beperken van het doorvoerdebiet wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of aansluitingen in het riool gegroeid zijn Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-8 -

9 4. Algemeenheden. 4.1 Doelstellingen. De doelstelling van een goed beheer is het behouden van de performantie van de leiding. Dit omvat onder andere: - het vermijden van blokkages en verstoppingen ; - het zorgen voor een permanente goede afvoer zodat de openbare hygiëne gegarandeerd blijft ; - het tenminste behalen van de vooropgestelde levensduur van het rioolstelsel of indien mogelijk van het verhogen er van ; - het beschermen van de grondwaterkwaliteit door het voortdurend bewaken van de waterdichtheid van het rioolstelsel ; - het beschermen van de kwaliteit van het oppervlaktewater ; - het terugdringen van overstromingen tot een aanvaardbare frequentie om overlast te beperken. Om deze doelstellingen te behalen moet een beheersplan opgemaakt worden, rond : - operationeel beheer : inventarisatie en inspectie ; - onderhoud : lokale herstelling, reiniging, 4.2 Operationeel Beheer Inventarisatie. Het is de bedoeling van de inventarisatie om alle data te finaliseren in een riooldatabank, hetzij in AquaGIS, hetzij door gebruik te maken van andere (GIS-)software waarvan het formaat uitwisselbaar is met Aqua GIS. Het is de bedoeling dat de riooldatabank een dynamisch instrument is dat permanent een geactualiseerd beeld geeft van het rioolstelsel in situ. Ze geeft op ieder moment een situatie "as-is". Dit is heel belangrijk : - om hydraulische berekeningen uit te voeren ; - als basis van een verantwoord en duurzaam beheer. De wijze waarop een toestandsclassificatie gebeurt na een visuele inspectie is vastgelegd in de norm NBN EN Periodieke inspectie/controle. Eén van de doelstellingen van een goed rioolbeheer is dat het rioolstelsel in een goede conditie gehouden wordt. De goede conditie is meetbaar door het uitvoeren van periodieke inspecties en periodieke controles. De presentatievorm van de toestand of de toestandsclassificatie is uitvoerig en éénduidig beschreven in de norm NBN EN Het komt er vooral op aan de periodiciteit van de periodieke inspecties en periodieke controles te definiëren. Om een goed beeld te krijgen van de toestand tijdens de visuele inspectie moeten de riolen, inspectieputten en andere constructies vooraf gereinigd worden en zullen ze tijdens de visuele inspectie zoveel mogelijk vrij zijn van rioolwater. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/04-9 -

10 De periodiciteit van de periodieke inspecties en periodieke controles wordt hierna uitgedrukt als p. Voor alle duidelijkheid: p = 0,1 per jaar wil zeggen een periodiciteit van één tiende per jaar of eens om de 10 jaar ; p = 0,5 per jaar wil zeggen ééns om de 2 jaar; p = 6 per jaar wil zeggen zes keer per jaar. Visuele inspectie voor mantoegankelijke riolen. Een riool wordt als mantoegankelijk gedefinieerd als de inwendige hoogte minstens 1,20 m bedraagt. De visuele inspectie is beschreven in het standaardbestek 250 versie 2.0 en volgende - hoofdstuk VII ptn en : De periodiciteit is: - in niet-waterwingebieden: p = 0,1/jaar. - in waterwingebieden: p = 0,2/jaar. Visuele inspectie voor niet-mantoegankelijke riolen. De visuele inspectie is beschreven in het standaardbestek 250 versie 2.0 en volgende - hoofdstuk VII ptn en De periodiciteit is: - in niet-waterwingebieden: p = 0,1/jaar. - in waterwingebieden: p = 0,2/jaar. Visuele inspectie van de inspectieputten. De visuele inspectie van de inspectieputten omvat: - het openen van de inspectieput; - de visuele inspectie van de algemene zichtbare toestand; - de visuele inspectie van het deksel en zijn kader; - het vaststellen of het deksel al dan niet rammelt of klikt; - de visuele inspectie van de wegbekleding rond de inspectieput; - het afdalen van de put is facultatief; - het weer sluiten van de inspectieput. De periodiciteit is: - voor inspectieputten in de rijweg of overrijdbaar door het verkeer: p = 0,5/jaar. - voor alle andere inspectieputten: p = 0,1/jaar. Periodieke controle van allerlei "afsluiters". Met "afsluiters" wordt bedoeld alle mogelijke afsluiters in algemene zin, zowel manueel als elektronisch bediend, die voorkomen in rioolstelsels. De controle omvat: - het nazicht van de werking: p = 2/jaar. - de visuele inspectie van de constructie: p = 1/jaar. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

11 Periodieke controle van allerlei "kleppen". De controle omvat: - het nazicht van de werking: p = 4/jaar. - de visuele inspectie van de constructie: p = 1/jaar. Periodieke controle van debietbegrenzers (wervelventielen, knijpleidingen,.). De controle omvat: - het nazicht van de werking: p = 6/jaar. - de visuele inspectie van de constructie: p = 1/jaar. Periodieke controle van overstortconstructies. De controle omvat de visuele inspectie van de algemene toestand. De periodiciteit p = 4/jaar. Periodieke controle van sifons De controle omvat: - het nazicht van de werking: p = 2/jaar. - de visuele inspectie van de constructie: p = 0,2/jaar Bediening van pompinstallaties Soorten bediening. Een pompstation kan bediend worden op 2 manieren: a. een lokale bediening met de mogelijkheid op hetzij een automatische, hetzij een manuele werking; b. een bediening van op afstand; a. Lokale bediening. Een pompstation is voorzien van een schakelkast waarin de schakelapparatuur en de bediening zijn ondergebracht. Een keuzeschakelaar met 3 standen bepaalt of het pompstation automatisch of manueel of niet werkt. a.1. Automatische werking. De automatische werking is de regel voor een pompstation. De manuele werking en de niet-werking zijn de uitzonderingen en komen alleen voor bij onderhoudswerkzaamheden en bij calamiteiten. Het starten en stoppen van de pompen gebeurt door ofwel vlotterschakelaars ofwel een druksensor, die ingesteld worden op bepaalde niveaus. Een automatische beurtwissel zorgt ervoor dat de pompen afwisselend werken waardoor zij op een gelijkmatige manier verslijten. Een noodpeil doet beide (het overgrote deel van het pompstation heeft 2 pompen) pompen samen werken (hoogwateralarm). Om drooglopen van de pompen ten allen tijde te vermijden, worden alle pompen automatisch uitgeschakeld wanneer het waterpeil in de pompkelder tot onder een bepaald niveau (boven het pomphuis en gelijk voor alle pompen) daalt (laagwateralarm). a.2. Manuele werking. Enkel daartoe bevoegd personeel zet de keuzeschakelaar op manuele werking. Elke pomp is voorzien van een start- en stop drukknop. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

12 Om veiligheidsredenen moet er over gewaakt worden dat bij manuele werking de operator de pomp volledig onder controle heeft. Bij manuele werking zal de pomp ook niet meer stoppen aan het ingestelde stoppeil maar wel verder blijven pompen tot het waterniveau soms tot onder het pomphuis daalt. Op dat moment verzamelt er zich lucht in het pomphuis waardoor een goede werking nog alleen kan mits de pomp eerst ontlucht wordt. b. Bediening van op afstand. In combinatie met de lokale bediening worden zeker de cruciale pompstations, en steeds meer en meer alle pompstations, bewaakt en bediend van op afstand door telemetrische systemen. Deze systemen hebben een intelligente besturings- en bewakingseenheid in de schakelkast zodat zij onafhankelijk kunnen functioneren. Dankzij een ingebouwd modem is elk pompstation verbonden met een centrale post en/of naar een sema-digit en/of naar een GSM. In een centrale post worden de alarmen van meerdere pompstations geregistreerd en intelligent beheerd. Dankzij deze registraties worden de storingen in grafieken en tijdsverloopfuncties verwerkt en kan de beheerder een storing reconstrueren en correctieve acties ondernemen. Vanuit deze centrale post kunnen ook de pompen manueel gestuurd worden, kunnen de start- en stopniveaus heringesteld worden enzovoort. Een registratie met melding naar sema-script / sema-digit / GSM geeft meteen de storing en zegt duidelijk over welke storing het bij welke pomp gaat. Een niet te verwaarlozen voordeel aan telemetrie is dat de beheerder van het pompstation de bewaking ervan kan uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven Signalisatie en interpretatie van storingen. De signalisatie is belangrijk en verduidelijkt aan de beheerder wat er gebeurt in het pompstation. Onder signalisatie wordt verstaan het geheel van allerlei tellers, meters en detecties. Al die gegevens geven een totaalbeeld van de werking en zijn een aanzet tot preventieve en acute acties. Urenteller per pomp: Het aantal draaiuren van de pompen zijn een maatstaf voor de goede werking van de automatisering, geven indicaties over o.a. mogelijke verstoppingen van de pompen, foute terugslagkleppen, het omgekeerd werken van één of meerdere overstorten en zijn ook een maatstaf voor slijtage. Impulsteller per pomp: De impulsen van de pompen geven een controle op het beurtwisselsysteem. De verhouding van het aantal draaiuren van een pomp ten opzichte van het aantal startimpulsen van die pomp geeft de gemiddelde duur van het in werking zijn van die pomp. Aan de hand van deze gemiddelde pomptijd kan er bij voorbeeld nagegaan worden of de pomp niet te vaak aan- en afslaat wat tot vroegtijdige slijtage kan leiden. Of met andere woorden : er kan dan nagegaan worden of de minimaal vereiste pomptijd gerespecteerd wordt. Bij droog weer moet de gemiddelde pomptijd nagenoeg constant blijven. Ampèremeter per pomp: De ampèremeter geeft een beeld van de werking van de pomp. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

13 Een verhoogde stroom kan wijzen op bijvoorbeeld een ophoping van vuil tussen waaier en pomphuis. Een verlaagde stroom kan wijzen op bijvoorbeeld een verstopping in de waaier zelf. De normale nominale stroomwaarde van elke pomp zal in de schakelkast gevisualiseerd zijn door bvb. een vaste (rode) naald op de ampèremeter, of een streep, een lijn Thermisch alarm per pomp: Een thermisch alarm is een absolute beveiliging van de pompmotor bij overbelasting. Het is wenselijk dat er een dubbele beveiliging is nl. één in de motor en één in de schakelkast Logboek. Het logboek is de historiek van het pompstation. Het bevat een schriftelijke neerslag van elke interventie, nazicht, herstelling, controle, keuring, onderhoudsbeurt, depannage enz en vertelt aldus de levensloop van het pompstation. Het is als document van onschatbare waarde omdat het het communicatiemiddel bij uitstek is tussen alle actoren. Het bevat een bladzijde per week en geeft inlichtingen over tijdstippen, wie er was, waarvoor die er was, welke vaststellingen er gedaan werden en welke acties nog moeten volgen. Het logboek blijft altijd in de schakelkast. Een dubbel van het weekrapport wordt verwerkt bij de centrale beheerder van de pompstations Registratie van gegevens. Al de bovengenoemde metingen kunnen voor een deel manueel geregistreerd worden, maar worden beter automatisch opgeslagen in een intelligente eenheid. Van hieruit kunnen ze opgevraagd of doorgeseind worden Bepalen van start- en stoppeilen. De start- en stoppeilen van de pompen worden ingesteld door rekening te houden met een aantal parameters. Parameters zijn o.a.: - Het nuttige volume dat verpompt wordt tussen start- en stoppeil moet bepaald worden, rekening houdend met de eisen van de constructeur van de pomp. Een pomp heeft een minimale draaitijd nodig en kan niet voortdurend starten en stoppen kort na elkaar. - De nuttige inhoud / afmetingen van de pompkelder. - Het toevoerpeil bij de intrede in het pompstation. Het startpeil van de pomp die als eerste in werking treedt moet onder de laagst gelegen B.O.K. van de in het pompstation toekomende leidingen gelegen zijn. - Het minimale waterpeil (laagwateralarm) dat nodig is om te beletten dat er lucht onder de pompen komt is juist boven de bovenkant van het pomphuis of cf. de gegevens van de pompfabrikant - Peilen van gravitair aangesloten kelders en overstorten in de omgeving. Ze kunnen in het pompstation worden aangeduid door middel van een peilmerk of een kritisch merkteken. - enz Correcties. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

14 Indien bij een zorgvuldig beheer van een bestaand pompstation blijkt dat de bestaande infrastructuur onvoldoende / onvolledig of zelfs foutief is, dan moeten de nodige correcties zo gauw mogelijk doorgevoerd worden opdat het beheer wel optimaal kan verlopen Richtlijnen voor het onderhoudsvriendelijk maken van bestaande pompstations. Het is bekend dat de nazorg van nogal wat bestaande pompstations niet evident is. Een aantal voor de hand liggende items als veiligheid, efficiëntie, risico's op ongevallen, betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid, onderhoudsvriendelijkheid, moeten beter benaderd worden. Vooral de items bedrijfszekerheid en onderhoudsvriendelijkheid kunnen meestal verbeterd worden. Om een pompstation op een verantwoorde manier te beheren is het nuttig en nodig om de hiernavolgende aandachtspunten te toetsen aan de situatie in situ, waarna een optimalisatie van het pompstation kan doorgevoerd worden.. Omdat we er van uit gaan dat pompstations met droog opgestelde pompen veel minder problematisch zijn in de nazorg worden ze hierna niet besproken. Pompstations met een natte opstelling, dwz. met de klassieke dompelpompen, zijn des te problematischer en worden hierna uitgebreid besproken Bouwkundige constructie. 1) Pompstations voor rioolwaters zijn sowieso ingeplant op het laagste punt van een rioolbekken, dat meestal nog als een gemengd stelsel is aangelegd. De grote volumes rioolwater die er worden opgepompt bij regenweer zijn verdund tot sterk verdund afvalwater. We kunnen er echter van uit gaan dat er in de toekomst meer en meer hemelwater wordt afgekoppeld dwz. dat de concentratie van het afvalwater sterk zal toenemen. Daarom is het aan te raden om de wanden van de pompkelders, die meestal in beton of metselwerk zijn uitgevoerd, te beschermen tegen de agressie van het afvalwater en van accidentele lozingen. Bovendien is er het basisgegeven dat een pompstation zeer lang, - d.w.z. veel langer dan 50 jaar, - zal bestaan en zal moeten kunnen blijven bestaan. Als men dan ook ziet waar de pompputten soms zijn ingeplant, wat de kostprijs is van de bouwkundige constructie, en wat de niet te vermijden sociaal-economische kost is die de vernieuwbouw met zich meebrengt, dan mag men met zekerheid stellen dat men ook de bouwkundige constructie moet optimaliseren om ze goed te kunnen beheren. Een duurzame bescherming van de (beton)wanden is daarom ten zeerste aan te raden. 2) De vlakke, horizontale oppervlakte van de vloer in de natte pompkelder moet zo klein mogelijk zijn om bezinking in de pompkelder te beperken. De "dode hoeken" worden best weggewerkt met bijvoorbeeld hellingsbeton naar de pompen toe. Men kan ook de gehele vloer uitwerken in helling naar de pompen toe. Het gebruik van geprefabriceerde vormstukken is een alternatief Deksels. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

15 Het is absoluut te vermijden om toegang te nemen tot de pompkelder via deksels die in de rijweg zijn ingeplant. Indien het toch zo is, dan zal er, als het technisch mogelijk is, een nieuwe toegang gemaakt worden buiten de rijweg. 1) De deksels die toegang geven tot de pompput moeten op een veilige manier en met normale mankracht te openen zijn door één persoon. Meervoudige dekselconstructies die niet alleen zwaar zijn, maar meestal ook niet scharnierend, zijn te vermijden. Elke keer dat meervoudige dekselconstructies in hun specifieke volgorde heen en weer geschoven worden, en er een en ander niet synchroon verloopt, bestaat het risico op ongevallen met in het beste geval heel wat materiële schade, maar ook met een serieuze kans op ernstige arbeidsongevallen. Dergelijke gecombineerde constructies worden, indien ze buiten de rijweg zijn ingeplant, zo gauw mogelijk vervangen door lichtere uitvoeringen die wel scharnierend zijn Veiligheid. 1) Om in een pompput de onderhoudswerkzaamheden veilig te doen verlopen is er altijd een verlichting aanwezig. De verlichting wordt gevoed met een maximale spanning van 24 Volt. 2) Om de onderhoudswerkzaamheden arbeidsvriendelijk te doen verlopen moet de natte pompkelder ook verlucht worden. Een absoluut minimum is dat er een natuurlijke verluchting is, waarbij er verse lucht in de natte pompkelder wordt ingebracht. De natuurlijke verluchting wordt verkregen door op minstens twee plaatsen een voldoende ruime verbinding te maken met de buitenatmosfeer. Als de natuurlijke verluchting niet uitvoerbaar is of onvoldoende rendeert dan moet er een geforceerde verluchting geplaatst worden. De nodige ventilatoren zorgen er dan voor dat het onderhoudspersoneel in verantwoorde omstandigheden kan werken. Omdat het afzuigen van "vieze lucht" enerzijds een onaanvaardbare overlast kan vormen voor de omgeving en anderzijds onaanvaardbaar lang kan duren vooraleer men een gewenst effect krijgt, is het veel beter om de ventilatoren gedurende de werkzaamheden verse buitenlucht te doen pompen in de pompkelder. Het is aan te raden een natuurlijke verluchting te combineren met een geforceerde verluchting. 3) Het ophalen van de pompen uit de natte pompkelder gebeurt bij voorkeur in één beweging d.w.z. zonder tussenhalte op de meestal aanwezige tussenvloer. Daarom is het aangewezen dat de deksels op maaiveldniveau zich ook juist boven de pompen bevinden. 4) De deksels boven de pompen, maar in de tussenvloer, moeten scharnierend opendraaien. Om veiligheidsredenen is het optimaal dat er ook een tweede scharnierend deksel aanwezig is juist onder het genoemde deksel. Dat tweede deksel is eigenlijk een rooster dat toelaat dat er visuele inspectie is van de pomp en de pompkelder. Alleen als de pomp moet opgehaald of teruggeplaatst worden, wordt het tweede "roosterdeksel" ook mee geopend. 5) De bovengrondse bedieningskast moet zo ingeplant zijn dat de operator die aan de besturing werkt zoveel mogelijk contact heeft met de collega in de pompput. Met contact wordt bedoeld het audio-visuele, d.w.z. ze kunnen elkaar verstaan en elkaar liefst ook zien. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

16 6) De bovengrondse bedieningskast zal nooit met opengedraaide deuren kijken naar westelijke / zuidwestelijke richting. Omdat de overheersende winden uit die richting komen zal bij regenweer, de regen ongehinderd in de geopende kast geduwd worden door de wind. Werkzaamheden aan de schakelkast (ook depannages) kunnen alsdan niet gebeuren én om veiligheidsredenen én omdat de apparatuur beschadigd wordt. 7) De toegang tot de pompput gebeurt via een vaste ladder (of vaste/uitschuifbare treden) met aan het boveneinde een uitschuifbare ladderinstap Duurzaamheid. Omdat er in een pompstation een agressieve atmosfeer is, is de keuze van de materialen belangrijk. Staal en aluminium zijn absoluut te mijden in een pompstation. De voorkeur gaat uit naar inox A4, brons, koper, gietijzer, HDPE, PVC, PU, PP, PE, polyester, composieten, epoxy, gres, keramische materialen Onderhoudsvriendelijkheid. 1) De ophaalkettingen van de pompen en de kabelbevestigingen bevinden zich bij voorkeur in de openingen van de deksels in de tussenvloer. 2) Naast een goede verlichting en verluchting, moet er ook een waterleidingaftakpunt zijn in of onmiddellijk naast de pompput. Het water is o.a. nodig om opgehaalde pompen te kunnen afspuiten. 3) Op maaiveldniveau zal er een verharde oppervlakte zijn. Dit is nodig enerzijds om te dienen als werkvloer om aan een pomp te kunnen werken, en anderzijds om de onderhoudsfirma toe te laten met een kraanwagen. 4) De terugslagklep en de afsluiter op de persleiding van elke pomp wordt op een goed bereikbare plaats gemonteerd. Pas dan kunnen zij ter gelegenheid van een periodieke controle op hun goede werking gecontroleerd worden. De werkzaamheden kunnen ook des te comfortabeler worden uitgevoerd Bedrijfszekerheid. 1) In de ruimte van een pompkelder, ook deze boven de tussenvloer, worden er nooit schakelkasten, niet-luchtdichte verbindingsdozen, half-open contacten geplaatst. 2) Op het toevoerende riool moet er een afsluiter zijn. Het is absoluut nodig om in geval van pannes, calamiteiten, de rioolwatertoevoer te kunnen afsluiten om de pompkelder te kunnen leeg maken. Daarom ook moet de as van de afsluiter verlengd worden tot op maaiveldniveau. 3) Indien de pompen bestuurd worden met vlotters of niveauwippers, dan moeten die geplaatst of herplaatst worden buiten de beïnvloedingssfeer van het toestromende rioolwater en van de pompen. Desnoods worden ze in een mantelbuis geplaatst. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

17 4) Omdat de bedrijfszekerheid cruciaal is, gebeurt de elektrische voeding bij voorkeur niet van de gewone laagspanningsnetvoeding maar wel van een directe voeding vanuit een hoogspanningscabine. Het gewone LS-net is te onderhevig aan defecten, onderbrekingen, allerlei storingen, zwerfstromen, enz. Een directe voeding vanuit een HS-cabine is heel wat duurder maar de hogere bedrijfszekerheid verantwoordt de meeruitgave die rap terugverdiend wordt door het vermijden van de schadeclaims van getroffen burgers bij overlast Onderhoud Lokale herstelling. Inleiding. De technische levensduur van een rioolstreng wordt in principe bepaald door het zwakste element in de streng. Het komt voor dat een rioolstreng qua afstroming, stabiliteit en waterdichtheid nog lang niet aan zijn einde is, terwijl er lokaal in de streng één of meerdere gebreken worden vastgesteld. Door deze gebreken te verhelpen kan het functioneren van de volledige streng weer voor langere tijd verzekerd worden. Een lokale herstelling houdt een beperkte toestandswijziging in, zodat enerzijds de lokale schade verholpen wordt, en dat anderzijds het oorspronkelijk functioneren van het systeem of rioolstreng hersteld wordt. Als zodanig wordt dit hier aanzien als onderhoud. Voorbeeld: Een betonnen riool is 5 jaar geleden aangelegd in een straat met bomen aan beide zijden van de weg. Een wortel van één van deze bomen is via een voeg in de streng gegroeid. Deze wortel hangt een heel stuk in het riool en doordat er zich papier en ander vuil aan vast heeft gehecht, vormt dit nu een obstakel in het vloeivlak, waarachter zich ook slib heeft verzameld. Het riool ligt boven de grondwaterstand. Er is dus geen probleem met de stabiliteit (buizen zijn relatief nieuw en niet aangetast). Er is eigenlijk ook geen probleem met de waterdichtheid. De buis ligt boven het grondwater en er zal dus geen water instromen door de opening die de ingedrongen wortel heeft gemaakt. Er zal bij normaal functioneren ook geen water uitstromen, aangezien de wortel bovenin de buis is ingedrongen en het riool in normale omstandigheden niet volledig gevuld is. Doordat het slib blijft staan, is er een duidelijk en terugkerend probleem met de waterafvoer. Als hier niets aan gedaan wordt, zal er steeds meer slib afgezet worden. Hierdoor zal de afvoercapaciteit verminderen en zal er op termijn water op straat kunnen blijven staan. Enkel reiniging zal het probleem slechts tijdelijk oplossen. Het is duidelijk dat door een lokale herstelling van deze voeg het oorspronkelijk functioneren van de gehele streng hersteld wordt. In eerste instantie zou men door het verwijderen van de wortelingroei het probleem kunnen verhelpen. Men dient er evenwel rekening mee te houden dat ook dit een tijdelijke oplossing is, omdat de wortel op termijn terug zal groeien. Daarom is het aan te raden ofwel de bomen te verwijderen, ofwel de voeg dicht te maken door middel van bijvoorbeeld een korte kous (TPUB). Een bijkomend voordeel van een korte kous is natuurlijk ook dat de waterdichtheid terug verzekerd is. Uit dit voorbeeld kunnen we leren dat door een relatief kleine ingreep de streng tijdelijk (enkel frezen) of definitief (frezen en korte kous) hersteld kan worden. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

18 Keuze van lokale herstelling. Er zijn een groot aantal technieken voor lokale herstellingen ontwikkeld, waarbij iedere techniek zijn specifieke kenmerken en toepassinggebied heeft. Het is belangrijk om uit dit groot aanbod de techniek te kiezen die het best toepasbaar is voor het specifieke schadebeeld. Een goed en uitgebreid overzicht van renovatietechnieken is terug te vinden in de Vlaamse Rioolrenovatie Catalogus (VLARIO). Hierin staan zowel technieken voor renovatie van de volledige streng alsook technieken voor lokale herstellingen. De meest gebruikte technieken voor lokale herstellingen zijn onder te brengen in één van de volgende categorieën: - freeswerkzaamheden met behulp van freesrobot : o verwijderen van instekende inlaten, wortels, rubberen ringen of inhangend voegmateriaal, verwijderen van afzetting of obstakels ; - injectietechnieken : o lekkages ; o zandinloop ; o scheuren ; - korte kous : o lekkage ; o zandinloop ; o verplaatsingen (axiaal/radiaal) ; o hoekverdraaiingen ; o scheuren ; - manchet : o lekkage ; o zandinloop ; o scheuren. Toepasbaarheid van een lokale herstelling. Voor de toepasbaarheid van een lokale herstelling zullen een aantal randvoorwaarden mee in overweging genomen moeten worden. Bij freeswerkzaamheden: - Zijn beide putten van de streng bereikbaar? - Zijn de putten voldoende groot om de frees te plaatsen? Dient het riool (tijdelijk) afgestopt te worden? - Kan de frees geplaatst werken in deze diameter? - Zijn er in de streng tussen de put van waaruit gewerkt wordt en de plaats waar de lokale herstelling wordt uitgevoerd geen obstakels die de bereikbaarheid van de schade verhinderen? Bij plaatsen van korte kous of manchet: - Zijn de putten voldoende groot om de herstelling vanuit deze put uit te voeren? - Is de gekozen herstelling mogelijk voor deze diameter? - Zijn er in de streng tussen de put van waaruit gewerkt wordt en de plaats waar de lokale herstelling wordt uitgevoerd geen obstakels die de bereikbaarheid van de schade verhinderen? - Is er een speciale behandeling van de buis vereist voordat de herstelling kan worden uitgevoerd? Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

19 Reiniging Reinigen van rioolstelsels. 1. Definitie. Het reinigen van rioolstelsels omvat het reinigen van riolen en van pompstations. Met riolen wordt hier bedoeld alle ingebuisde en/of ingekokerde leidingen die dienen voor het gravitair transport van afvalwater en/of hemelwater. Daaronder vallen alle gravitaire stelsels, zowel gemengd als gescheiden als alle andere stelsels, alle collectoren, alle duikers, met uitzondering van persleidingen. 2. Reinigen. Het reinigen van riolen en pompstations omvat : het verwijderen van alle slib, zand, vetten, afzettingen en alle andere bestanddelen die in riolen en pompstations aanwezig zijn ; het afvoeren van bovenvermelde materialen en bestanddelen naar hetzij een vergunde stortplaats hetzij een erkend verwerkingsbedrijf. Het verwijderen van uitgeharde mortel- en betonresten, van ingegroeide wortels en andere abnormale calamiteiten, vallen niet onder de normale reiniging. 3. Periodieke rioolreiniging als blijk van goed beheer. Het periodiek verwijderen van slib uit riolen heeft nogal wat voordelen : - het vermijden van wateroverlast. Als men niet tijdig het rioolslib ruimt dan is op ogenblikken dat er piekdebieten moeten afgevoerd worden de vrije sectie waarop het rioolstelsel berekend is maar voor een gedeelte beschikbaar. Als dan is de berekende theoretisch afvoercapaciteit niet aanwezig en kan er wateroverlast optreden die te vermijden was. - het verhogen van de levensduur van een riool. Als men er van uitgaat dat een riool een levensduur van 50 jaar moet halen (wat eigenlijk nog te weinig is!) dan heeft men er alle belang bij om de voornaamste agressor in het verouderingsproces zoveel mogelijk uit te schakelen. Wij hebben het hier in het bijzonder over BZA (biogene zwavelzuuraantasting). BZA gebeurt doordat vrijgekomen H 2 S (waterstofsulfide) zich omzet tot H 2 S0 4 (zwavelzuur), die genadeloos de buiswanden aanvalt. Als men weet dat een belangrijk deel van de H 2 S gevormd wordt in de aanwezige sliblaag, dan heeft men er alle belang bij om de sliblaag tijdig te verwijderen. De levensduur van aantastingsgevoelige buiswanden (zoals beton) kan er in belangrijke mate mee verhoogd worden. - het terugdringen van rioolgeuren. Omdat H 2 S voor een groot deel verantwoordelijk is voor de typische rioolgeuren die op bepaalde plaatsen storend zijn voor de omgeving, is het van belang dat de voedingsbodem tijdig verwijderd wordt. Concluderend kan men stellen dat het periodiek reinigen van riolen en pompstations een vorm van verantwoord beheer is van rioolstelsels. 4. Aanbevolen reinigingsfrequentie Riolen : aanbevolen reinigingsfrequentie. - Voor de eerste reinigingsbeurt is de reinigingsfrequentie eens om de 10 jaar of p = 0,1 jaar. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

20 Er wordt een planning opgemaakt waaruit blijkt dat na 10 jaar alle rioolstrengen hun eerste reinigingsbeurt zullen gekregen hebben. - Voor de volgende reinigingsbeurten neemt men als standaardrichtlijn p = 0,1 jaar, alhoewel en kan van afgeweken worden. In functie van de vaststellingen tijdens de eerste reinigingsbeurt en in functie van andere handelingen van goed beheer kan blijken dat voor bepaalde strengen van de standaardrichtlijn mag afgeweken worden. De afwijking wordt verantwoord. De aanbevolen reinigingsfrequentie voor riolen is eens om de 10 jaar. De periodiciteit bedraagt: p: 0,1/jaar Pompstations. Omdat een pompstation het stroomafwaartse eindpunt is van een riool (sub)bekken, en de vloerbodem heel wat lager ligt, is er automatisch heel wat bezinking van slib en afzetting van allerlei materialen. Alleen al om de bedrijfszekerheid van een pompstation te garanderen moet de pompkelder jaarlijks gereinigd worden. De standaardperiodiciteit: p = 1/ jaar. In specifieke gevallen kan blijken dat de standaardperiodiciteit te hoog of zelfs te laag uitvalt. Mits een verantwoording kan worden afgeweken van de standaardperiodiciteit. 5. Materieel. Het materieel dat ingezet wordt voor het reinigen van riolen en pompstations, bestaat minstens uit een hogedrukunit en een vacuümunit. Ze kunnen samen of afzonderlijk worden aangedreven. Een hogedrukunit is een installatie die water onder hoge druk zet door middel van een hogedrukpomp. Een hogedrukslang vervoert het water naar het riool om er te reinigen. Een vacuümunit is een installatie die een slibtank onder vacuüm plaatst zodat het slib, zand, opgezogen worden Reinigen van riolen. De aanbevolen werkdruk van de hogedrukpomp bedraagt 120 à 150 bar aan de pomp. Bij 150 bar is er nog een waterdebiet van minstens 250 l/min. De aanbevolen capaciteit van een vacuümpomp bedraagt minstens 2000 m³ lucht/uur. De aanbevolen slibtank heeft een inhoud van minstens 15 m³ Reinigen van pompstations. De aanbevolen werkdruk van de hogedrukpomp bedraagt 100 bar aan de pomp bij een waterdebiet van 100 l/minuut. De aanbevolen capaciteit van de vacuümpomp bedraagt minstens 2000 m³ lucht/uur. 6. Slibhoeveelheidstabel.(bijlage 1) Om discussies te voorkomen i.v.m. de verwijderde hoeveelheid slib uit de riolen wordt een slibhoeveelheidstabel opgemaakt. Vooraleer de werken te starten, zal de aannemer in aanwezigheid van de leidende ambtenaar, op enkele plaatsen de slibdikte nameten en zal tegensprekelijk een slibhoeveelheidstabel worden opgemaakt. Zo kan men de werkelijk aanwezige hoeveelheid slib vergelijken met de geraamde hoeveelheid uit het lastenboek. Code van Goed Onderhoud voor Rioleringen 01/04/

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen augustus, 2012 Deze Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Waterwegwijzer bouwen en verbouwen COLOFON Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij Met dank aan en in samenwerking met: Wendy Francken (VLARIO - kenniscentrum en overlegplatform

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer. rijkswaterstaat. BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988

Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer. rijkswaterstaat. BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst weg- en waterbouwkunde BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988 Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT 1 Colofon Opdracht: Project: GRP 2012-2018 Opsteller: G. van Tent Datum: december 2011 Status: Definitief Rapport 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Feitenonderzoek mechanische riolering

Feitenonderzoek mechanische riolering Feitenonderzoek mechanische riolering Stichting RIONED Ede Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 maart 2014 Verantwoording Titel : Feitenonderzoek mechanische riolering Projectnummer : 332358 Referentienummer

Nadere informatie

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater december 2013 1 Inleiding 4 2 Toepassingsgebied 5 3 Groendak 8 4 Hemelwaterput 9 4.1 Waarom een hemelwaterput

Nadere informatie

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen 2013-2017 Inhoud Bestuurlijke samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Waarom dit beleidsplan?... 6 1.2 Wat staat er in dit plan?... 6 1.3 Hoe lang is dit plan

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

Katern. afkoppelen, bufferen en infiltreren

Katern. afkoppelen, bufferen en infiltreren Katern afkoppelen, bufferen en infiltreren Versie 2 20 april 2005 Deze tekst werd samengesteld door: Raf Bouteligier, Guido Vaes en Jean Berlamont, Laboratorium voor Hydraulica, K.U.Leuven Anne Beeldens,

Nadere informatie

A. Nieuwe rioleringen

A. Nieuwe rioleringen Voor de aanleg van rioleringen is de norm NBN EN 1610 van toepassing voor zover er in de bepalingen van onderhavig hoofdstuk 7 niet van afgeweken wordt. A. Nieuwe rioleringen 1 RIOLERING EN AFVOER VAN

Nadere informatie

Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen

Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen Beleidsondersteunend document Februari 2013 Woord vooraf: In dit document wordt uitgegaan van de situatie na inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse 2014 31 Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer Voorwoord In de

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer, Definitief, 16 April 2013 Samenvatting Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 van de gemeente

Nadere informatie

Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015

Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015 Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015 stedelijk afvalwater, afvloeiend hemel Water en grondwater in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi

Nadere informatie

Bouwen aan een jeugdverblijf

Bouwen aan een jeugdverblijf Bouwen aan een jeugdverblijf Centrum voor jeugdtoerisme vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09/210.57.75 fax 09/210.57.80 ondersteuning@cjt.be www.cjt.be Bouwen aan een jeugdverblijf Praktische handleiding

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr. 236678.23 revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau

Nadere informatie

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 9 1.3 Procedures 9 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West oktober 2013 vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater

Nadere informatie