TOELICHTING BIJ VOORBEELDOVEREENKOMST VAN AEDES EN ARCARES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ VOORBEELDOVEREENKOMST VAN AEDES EN ARCARES"

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ VOORBEELDOVEREENKOMST VAN AEDES EN ARCARES voor de verhuur van een intramurale voorziening door een woningcorporatie aan een zorginstelling algemeen De voorbeeldovereenkomst is aangepast aan het nieuwe huurrecht dat op 1 augustus 2003 in werking is getreden. Per gelijke datum is de Huurwet komen te vervallen. De Huurwet was voor 1 augustus 2003 van toepassing op huurovereenkomsten mbt kantoor- en overige bedrijfsruimte. Eén van de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe huurrecht is de verruimde definitie van het begrip gebrek van het gehuurde. Voortaan zijn alle verplichtingen van de verhuurder in het kader van de huurovereenkomst samen te vatten onder de noemer gebrek. In het oude recht was het gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen dat de verhuurder verplicht is om (groot) onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde uit te voeren. In het nieuwe huurrecht is deze bepaling vervangen door de algemene omschrijving dat de verhuurder verplicht is gebreken aan het gehuurde te herstellen. Een gebrek hoeft overigens niet persé een technisch gebrek te zijn. Ook een andere omstandigheid waardoor de huurder niet het genot heeft van het gehuurde wat hij mocht verwachten bij het aangaan van de huurovereenkomst, kan een gebrek opleveren. Bijvoorbeeld overlast of bodemverontreiniging. Bij verhuur van niet-woonruimte (dus ook bij verhuur van een intramurale voorziening) kunnen de huurder en verhuurder in onderling overleg afspreken dat bepaalde omstandigheden niet als een gebrek zijn aan te merken. Welke omstandigheden dit zijn, moet goed in de huurovereenkomst worden omschreven. In de huurovereenkomst kan bijvoorbeeld worden omschreven dat onderhoudsgebreken aan voorzieningen die door de huurder zijn aangebracht, niet als gebrek worden beschouwd. In de modelovereenkomst is dit bijvoorbeeld opgenomen in artikel De verhuurder hoeft dit soort gebreken dan niet te herstellen. Ook kan opgenomen worden dat dat de verhuurder niet verplicht is schade als gevolg van lekkages te herstellen, omdat dit soort schade niet als gebrek wordt beschouwd. Bij afwijking van de wettelijke gebrekenregeling zal goed omschreven moeten worden welke omstandigheden door partijen niet als gebrek zullen worden aangemerkt. De huurder doet er dan goed aan zich te verzekeren tegen dit soort schade. Het meest vergaande zal zijn wanneer afgesproken wordt dat de verhuurder slechts het casco zal onderhouden en de huurder de binnenkant van het gehuurde (drager/inbouw). Indien hiertoe besloten wordt, zal in een (beschrijvings) bijlage bij de huurovereenkomst uitermate goed moeten worden omschreven welke verplichtingen bij de verhuurder rusten en welke bij de huurder in het kader van het uitvoeren van het herstel van gebreken. 1

2 Artikelsgewijze toelichting bij de huurovereenkomst Aanhef: De huurovereenkomst begint met een zogenaamde considerans. Dit zijn de overwegingen die partijen hebben doen besluiten om deze huurovereenkomst met elkaar aan te gaan. In de considerans kunnen partijen dus opnemen waarom zij met elkaar een huurovereenkomst wensen aan te gaan. Het belang van een considerans is groot. Met name gezien het feit dat er een huurovereenkomst wordt afgesloten voor een lange periode. Mochten er tussentijds problemen optreden en de personen die het huurcontract hebben gesloten niet meer werkzaam zijn bij de betreffende organisatie, dan kan aan de hand van de considerans nagegaan worden wat de bedoeling van beide partijen was om met elkaar deze huurovereenkomst te sluiten. Het gaat namelijk niet alleen om de letterlijke tekst van de overeenkomst, maar des te meer om hetgeen partijen beoogd hebben bij het aangaan van de overeenkomst. Dit wordt vaak duidelijk uit de considerans. In de considerans kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat partijen voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst besprekingen tot samenwerking hebben gevoerd, die geleid hebben tot een intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst kan vervolgens aan de huurovereenkomst worden gehecht of naar verwezen worden. Artikel 1: In artikel 1 wordt het gehuurde nader omschreven. Het is belangrijk een goede beschrijving op te nemen (inclusief tekeningen of plattegronden). In artikel 1.2 is de verplichting van de huurder opgenomen om het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst zelf grondig te inspecteren. De bedoeling hiervan is dat de huurder zelf natuurlijk als beste zal weten of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die hij er aan wil geven en die ook in het contract is opgenomen. Uiteraard zal dit zich meer voordoen bij nieuwbouw en niet voor de situatie waarin de huurder eerst zelf eigenaar/gebruiker was van het pand was. Dan mag de situatie bij de huurder bekend worden verondersteld. Maar ook dan is het verstandig een beschrijving op te nemen. (zie ook toelichting bij 5) Artikel 2: In artikel 2 is de bestemming van het gehuurde omschreven. Hiermee wordt niet het object van het gehuurde bedoeld, maar het gebruik van het gehuurde voor het doel dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad. Al naar gelang de bestemming kan een andere omschrijving worden gekozen. 2.2.: In principe is capaciteit de verantwoordelijkheid van de huurder en staat het los van de huurrelatie als zodanig. De betekenis van de bepaling ligt in het kunnen nakomen van de financiële verplichtingen van de huurder, aangezien de toegelaten capaciteit via de CTGbeleidsregels ook de basis vormt voor de financiering van onderhoud (zowel personele als materiële kosten) en instandhouding. 2

3 Artikel 3: In artikel 3 is de huurperiode opgenomen. Uitgegaan is van een huurperiode van 20 jaar. Hier is voor gekozen, omdat een huurovereenkomst voor bepaalde duur beide partijen de meeste zekerheid geeft: de verhuurder in zijn exploitatie en de huurder rechtszekerheid dat de huurovereenkomst 20 jaar zal duren. Uitgangspunt van een huurovereenkomst voor bepaalde duur is namelijk dat deze niet tussentijds mag worden opgezegd. Indien de huurovereenkomst wel tussentijds wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij in beginsel schadeplichtig jegens de verhuurder. In 3.2 is opgenomen dat uiterlijk in het 17 e jaar van de huurovereenkomst partijen in overleg zullen treden omtrent voortzetting van de huurovereenkomst. Het verdient aanbeveling om niet tot het laatste moment te wachten met het overleg. Er geldt een opzegtermijn van 36 maanden. Wordt gekozen voor voortzetting dan zal een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten. In deze overeenkomst kunnen dan weer nieuwe voorwaarden worden opgenomen. Het exploitatiemodel gaat uit van een kostendekkende huurprijsberekening voor de eerste 20 jaar. In die periode worden installaties en inbouw geheel afgeschreven. Bij ongewijzigde voortzetting van de verhuur na jaar 20 ontstaan dus exploitatiesaldi. Aedes en Arcares vinden het terecht dat dit bij de berekening van de nieuwe huurprijs na het uitvoeren van de benodigde aanpassingen verrekend wordt. Vindt geen overleg plaats, dan kan de huurovereenkomst worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 36 maanden Vindt geen overleg plaats en wordt ook niet opgezegd, dan is uitgangspunt dat de huurovereenkomst wordt verlengd met onbepaalde tijd. Uitgegaan wordt dat na 20 jaar het risico van de exploitatie in beginsel bij de verhuurder ligt. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben partijen het recht om de huurovereenkomst op ieder gewenst moment op te zeggen met inachtneming van een in het contract opgenomen opzegtermijn. Ook dan geldt een opzegtermijn van 36 maanden. Eventueel kan opgenomen worden dat de partij aan wie tijdens de voortzettingsperiode de huurovereenkomst wordt opgezegd, deze opzegging alsmede de daaraan ten grondslag gelegde reden(en) ter toetsing kan voorleggen in mediation overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze overeenkomst. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen zelf trachten tot een oplossing te komen. Beide partijen kunnen hier baat bij hebben. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden dat de huurovereenkomst in deze situatie met een nieuwe termijn van 20 jaar wordt verlengd. Partijen kunnen er voor kiezen een bepaling op te nemen waarin de huurder het recht verleend wordt de overeenkomst voort te zetten. De gedachte achter een dergelijk optierecht is dat de huurder zekerheid wil hebben over voortzetting indien bijvoorbeeld in het 15 e jaar voor eigen rekening wordt geïnvesteerd door de huurder (zie toelichting bij artikel 12), waarbij de afschrijving van deze investering doorloopt tot na het 20 e jaar. 3

4 Voorbeeldformulering: Verhuurder verleent huurder het recht om de huurovereenkomst na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn te laten voortduren indien huurder uiterlijk 24 maanden voor het verstrijken van voornoemde termijn bij aangetekend schrijven verklaart dat hij van dit recht gebruik wil maken. Partijen zullen dan overleg plegen omtrent de voorwaarden waaronder de verlenging kan plaatsvinden. 3.4: Als de huurovereenkomst binnen de 20 jaar door de huurder om overheidsredenen wordt opgezegd, dan is de huurder in beginsel schadeplichtig jegens de verhuurder. De verhuurder loopt de resterende huurtermijnen, waarop zijn exploitatie is gebaseerd, dan mis. In artikel 3.4. en 3.5. zijn twee situaties opgenomen: tussentijdse opzegging vanwege de overheid (bijvoorbeeld bij gedwongen sluiting) en tussentijdse opzegging op initiatief van de huurder (vrijwillige sluiting). In het eerste geval moeten beide partijen een beroep doen op het protocol uitbreiding garantiestructuur van 7 juni Bij vrijwillige opzegging door de huurder zal een andere schadevergoedingsregeling moeten worden vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is door Aedes en Arcares opgesteld. Deze is als bijlage opgenomen. In alle overige gevallen kan de huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigd worden als partijen hier beide mee instemmen, en bij rechterlijke uitspraak. Dit is opgenomen in lid 6. Artikel 4: In artikel 4 is de prijs van het gehuurde opgenomen. De prijs van het gehuurde is gebaseerd op de methodiek van het exploitatiemodel, die als bijlage is bijgevoegd. Wat de indexering betreft (4.3 t/m 4.6 en 4.8) is uitgegaan van het in de volkshuisvesting gebruikelijke indexeringscijfer, namelijk de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens. Artikel 5: In artikel 5 is de terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde omschreven. Dit zal zijn op de eerste werkdag gerekend vanaf de overeengekomen ingangsdatum van de huur. In het kader van vaststelling van gebreken aan het gehuurde, is het van groot belang om een beschrijving te maken van de staat van het gehuurde. Door middel van de beschrijving wordt duidelijk wat er precies gehuurd wordt en in welke staat het gehuurde zich bevindt. De beschrijving is een ondertekende bijlage. In de praktijk wordt vaak verwezen naar bestek en tekeningen. De huurder zal daarbij het gehuurde conform het bepaalde in artikel 1.2 moeten inspecteren en moeten bezien of het gehuurde nog gebreken bevat. Indien dit niet het geval is zal de huurder verklaren dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de verhuurder uiteraard verplicht om gebreken te herstellen. Dit is alleen anders indien partijen bepaalde omstandigheden niet als gebrek beschouwen. Artikel 6: In artikel 6 is de hoofdverplichting van de verhuurder omschreven. De hoofdverplichting luidt dat de verhuurder verplicht is op verlangen van de verhuurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de 4

5 verhuurder zijn te vergen. In het laatste geval kan gedacht worden aan uitgaven voor herstel van gebreken, vlak voordat bijvoorbeeld sloop of renovatie van het gehuurde plaatsvindt. De verhuurder is niet verplicht tot het herstel van gebreken die toe te rekenen zijn aan de huurder, dan wel waarvan overeengekomen is dat de huurder deze zou herstellen. In 6.2 is de wettelijke omschrijving van gebrek opgenomen. Aangezien dit een belangrijke wettelijke bepaling is, is deze integraal in de overeenkomst opgenomen. De definitie van gebrek is bij niet- woonruimte van regelend recht, dat wil zeggen dat de partijen afspaken kunnen maken over wat al dan niet als gebrek wordt beschouwd. Bijvoorbeeld de bepalingen dat bepaalde onderhoudstekortkomingen geen gebrek opleveren. Artikel 7 Gelet op de bestemming en de aard van het gehuurde zal het in de meeste gevallen toegestaan zijn aan de huurder om delen van het gehuurde onder te verhuren. Wel is een instructie opgenomen in die zin dat het gebruik door derden plaats moet vinden ten behoeve van de doelgroep van het gehuurde. Ook is opgenomen dat de huurder verplicht is dit te melden aan de verhuurder. Desgewenst kan in de huurovereenkomst worden opgenomen dat huurder verplicht is de naam en activiteiten van de beoogde onderhuurder te melden aan verhuurder. Artikel 8: In artikel 8 is de aansprakelijkheid van verhuurder en huurder opgenomen. Volgens de wet is de verhuurder aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek die na het aangaan van de huurovereenkomst is ontstaan en aan de verhuurder is toe te rekenen. De verhuurder is ook aansprakelijk indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was, de verhuurder het toen kende of behoorde te kennen, of aan de huurder te kennen heeft gegeven dat het gehuurde het gebrek niet had. Gaat het om schade als gevolg van gebreken die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan, dan is de verhuurder aansprakelijk als het ontstaan van het gebrek de verhuurder valt toe te rekenen. Bijvoorbeeld als de verhuurder ernstig nalatig is gebleven in de onderhoudsstaat van het gehuurde. Er kan dan sprake zijn van verwijtbaarheid. Dit is opgenomen in het zesde lid. Indien partijen bepaalde omstandigheden niet als gebrek beschouwen (en dus het begrip gebrek contractueel hebben ingeperkt, zie toelichting bij algemeen en artikel 6), dan is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk voor schade. Overmacht sluit aansprakelijkheid van beide partijen in beginsel uit. Dit kunnen extreme (weers) omstandigheden zijn, of andere omstandigheden. Huurder en verhuurder kunnen ook overwegen dit risico te verzekeren. Artikel 9: Aangezien de huurder de gebruiker van het pand is, is hij ook verplicht om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde. Bijvoorbeeld schade als gevolg van vorst, lekkage, brand en dergelijke. In artikel 9 zijn voorts de algemene 5

6 verplichtingen van de huurder opgenomen, waaronder de standaard gebruiksbepalingen zoals het verbod tot het veroorzaken van overlast en hinder, het verbod tot het houden van milieugevaarlijke zaken en dergelijke bepalingen. Artikel 10 In artikel 10 is de onderhoudsplicht van de huurder opgenomen. Het is verstandig de onderhoudsverplichting van de huurder en de verhuurder nader te omschrijven in een aparte bijlage, die deel uitmaakt van de huurovereenkomst. In deze bijlage kan bijvoorbeeld worden opgenomen welke voorzieningen op verzoek van huurder zijn aangebracht. Voor die voorzieningen heeft de huurder zelf de herstelplicht, tenzij anders wordt overeengekomen. Ook kan worden afgesproken dat de verhuurder alleen verantwoordelijk is voor het casco (bijv. drager/inbouw) en de met name benoemde onroerende aanhorigheden en dat de huurder zorgdraagt voor de binnenkant van het gehuurde dan wel voorzieningen die op verzoek van huurder zijn aangebracht. Wel moet dan in de huurovereenkomst worden opgenomen dat deze voorzieningen niet als gebrek worden aangemerkt. De verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk. Het is ook van groot belang gezamenlijk lange termijn onderhoudsplannen op te stellen, vast te stellen en uit te voeren teneinde een relatie te kunnen leggen tot functionele aanpassingen/ renovatie zoals opgenomen in het LTHP. Bovendien zijn meerjarenonderhoudsplanningen nodig om richting accountant de balanspost voorzieningen groot onderhoud te kunnen verantwoorden (Regeling Jaarverslaglegging Zorginstellingen). In de wet is voorts opgenomen dat de huurder de kleine herstellingen moet verrichten. Deze zijn weergegeven in een Besluit kleine herstellingen dat door de wetgever is opgesteld. Er kan ook voor gekozen worden de tekst van het Besluit integraal op te nemen in de huurovereenkomst, of als bijlage bij de huurovereenkomst. Artikel 11: In artikel 11 is de onderhoudsplicht van de verhuurder weergegeven. Hiervoor geldt hetzelfde als bij artikel 10. Verwezen kan worden naar een bijlage onderhoud huurder/verhuurder waarin is aangegeven welke gebreken door de verhuurder moeten worden hersteld. In artikel 11.3 is ook opgenomen dat de huurder dringende werkzaamheden aan het gehuurde zal toestaan. In de wet is deze gedoogplicht van de huurder opgenomen. Artikel 12: In artikel 12 is geregeld hoe gedurende de duur van de huurovereenkomst bepaalde wijzigingen, of functionele aanpassingen van het gehuurde kunnen worden aangebracht. Uitgangspunt is dat partijen hiertoe tijdig met elkaar in overleg treden en afspraken zullen maken hieromtrent. Een goede basis en instrument voor afspraken vormt het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP). 6

7 De situatie kan zich voordoen dat verhuurder op verzoek van de huurder bepaalde (zorgtechnische)n voorzieningen aanbrengt. De verhuurder zal de kosten hiervan vergoed willen zien via een huurverhoging. Dit is opgenomen in In 12.2 is de situatie beschreven waarin de huurder zelf voorzieningen, uitbreidingen of functionele aanpassingen en dergelijke aan het gehuurde wenst aan te brengen. Uitgangspunt is dat de verhuurder hiermee instemt. Alleen indien de voorzieningen e.d. nadelige gevolgen heeft voor de bouwconstructie, of sprake is van zwaarwegende bezwaren, kan de verhuurder zich tegen het aanbrengen van die voorzieningen verzetten. Uitgangspunt is dat huurder het aanbrengen van de voorzieningen voor eigen rekening doet, zodat een huurverhoging niet nodig zal zijn. De huurder is zelf verantwoordelijk is het herstel en de vervanging van de aangebrachte voorzieningen. Dit is opgenomen in Worden hierover andere afspraken gemaakt, dan zal dit tot uiting komen in de huurprijs. Artikel 13: In dit artikel is opgenomen hoe de huurder het gehuurde bij het einde van de huur moet opleveren. In de wet is bepaald dat de huurder het gehuurde na het einde van de huurovereenkomst moet opleveren conform de omschrijving die bij aanvang van de huurovereenkomst is opgemaakt. Indien er geen beschrijving is opgemaakt, wordt huurder geacht het gehuurde te hebben ontvangen in de staat waarin hij het gehuurde heeft gekregen bij aanvang van de huurovereenkomst. Nu huurder bij aanvang van de huurovereenkomst heeft verklaard dat het gehuurde in goede staat is, spreekt voor zich dat huurder het bij het einde van de huurovereenkomst ook in goede staat moet opleveren. Zijn er voorzieningen aangebracht door de huurder, dan dient de huurder deze bij het einde van de huur te verwijderen, tenzij anders wordt overeengekomen. Het is dan ook mogelijk om af te spreken dat huurder deze voorzieningen in het gehuurde achterlaat, al dan niet tegen een vergoeding. In lid 6 is een bepaling opgenomen voor roerende zaken die in het gehuurde achterblijven, zoals meubilair, gordijnen en dergelijke. Worden die niet door een volgende huurder overgenomen, dan vervallen deze zaken aan verhuurder indien ze bij het einde van de huurovereenkomst nog in het gehuurde aanwezig zijn. Artikel 14: In artikel 14 is voor beide partijen opgenomen wat de verplichtingen zijn indien zij in gebreke blijven in de nakoming van de huurovereenkomst. Artikel 15: Artikel 15 regelt het overleg tussen partijen. Uiteraard kan hier zelf een andere bepaling voor in de plaats worden gesteld. Artikel 16: In artikel 16 is een voorkeursrecht van een optie tot aankoop aan de huurder verleend gedurende een periode van vier maanden. Ook hiervan kan worden afgeweken. Uiteraard zal de 7

8 aankoop tegen een reële prijs moeten plaatsvinden. Desgewenst kan de huurder een taxatie laten uitvoeren, indien de verhuurder gebruik van het optierecht feitelijk buiten werking stelt door bijvoorbeeld het gehuurde tegen een zeer hoge prijs aan huurder aan te bieden en vervolgens voor een lagere prijs aan derden. Artikel 17: In de overeenkomst is het raadzaam een geschillenregeling op te nemen. Voorstel is geschillen in eerste instantie buiten rechte te beslechten, bijvoorbeeld met behulp van mediation alvorens naar de rechter te stappen. Artikel 18: In artikel 18 is de domicilie keuze opgenomen. Deze bepaling is van belang bij het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld ten behoeve van het betekenen van deurwaardersexploiten). Artikel 19: In artikel 19 wordt opgenomen welke bijlagen deel uitmaken van de huurovereenkomst. Aedes en Arcares hebben voorbeelden ontwikkeld voor de bijlagen 2 (exploitatiemodel en methode van huurprijsberekening), 4 (onderhoudsverdeling) en 7 (schadevergoedingsregeling). 8

VOORBEELD-HUUROVEREENKOMST VOOR DE VERHUUR VAN ZORGVASTGOED DOOR WONINGCORPORATIE AAN ZORGORGANISATIE 1

VOORBEELD-HUUROVEREENKOMST VOOR DE VERHUUR VAN ZORGVASTGOED DOOR WONINGCORPORATIE AAN ZORGORGANISATIE 1 TOELICHTING BEHOREND BIJ: VOORBEELD-HUUROVEREENKOMST VOOR DE VERHUUR VAN ZORGVASTGOED DOOR WONINGCORPORATIE AAN ZORGORGANISATIE 1 Achtergrond Dit jaar (2013) is een start gemaakt met extramuralisatie.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

voor de verhuur van een intramurale voorziening door een woningcorporatie aan een zorginstelling

voor de verhuur van een intramurale voorziening door een woningcorporatie aan een zorginstelling VOORBEELDHUUROVEREENKOMST van Aedes en Arcares voor de verhuur van een intramurale voorziening door een woningcorporatie aan een zorginstelling Een uitwerking van de gezamenlijke visie van Aedes en Arcares

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST 1 voor de verhuur van een zorgvastgoed voorziening door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie (ex 7:230a BW)

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST 1 voor de verhuur van een zorgvastgoed voorziening door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie (ex 7:230a BW) VOORBEELD HUUROVEREENKOMST 1 voor de verhuur van een zorgvastgoed voorziening door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie (ex 7:230a BW) De ondergetekenden: en...(naam corporatie); gevestigd te (plaats

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Terbeschikkingstelling en aanvaarding ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 1.2

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden voor garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Afwijking bepalingen Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Adres: Walstraat 52, 4381 EG Vlissingen Huurprijs 500,00 per maand excl. BTW

Adres: Walstraat 52, 4381 EG Vlissingen Huurprijs 500,00 per maand excl. BTW Adres: Walstraat 52, 4381 EG Vlissingen Huurprijs 500,00 per maand excl. BTW Omschrijving In het centrum van Vlissingen gelegen nette winkelruimte met een totale vloeroppervlakte van circa 70 m2. De ruimte

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding Artikel

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand

Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand Omschrijving Omschrijving van het object: Aan het Bellamypark te Vlissingen bieden wij u deze commerciële ruimte aan. De ruimte heeft

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Wegwijzer huurkwesties voetbalverenigingen

Wegwijzer huurkwesties voetbalverenigingen Wegwijzer huurkwesties voetbalverenigingen Veel voetbalclubs huren velden en/of gebouwen van hun gemeente. De onderlinge afspraken tussen deze twee partijen liggen dan vast in een huurcontract. Maar wat

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een model contract aan voor de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.

Nadere informatie

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven; Huurrecht 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) Bij huurrecht en een huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw. De meeste huurvragen hebben hier dan

Nadere informatie

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen:

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: Kamerhuurcontract Datum: Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: en naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: De woonruimte: Artikel 1 1. Verhuurder verhuurt

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen. De ondergetekenden: De Chr. woningstichting De Goede Woning, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijssen, Jan ter Horststraat nr. 5, hierna te noemen: "verhuurder", Naam Geboortedatum Hierna te noemen:

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

vera nderen ALs u de woning zelf in dit hoofdstuk aan de orde.

vera nderen ALs u de woning zelf in dit hoofdstuk aan de orde. ALs u de woning zelf wi Lt vera nderen Huurders veranderen in de loop van hun huurperiode vaak het nodige aan hun woning. Bijvoorbeeld omdat ze er een eigen accent aan willen geven, maar ook om ruimte

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

BEKNOPTE TOELICHTING VAN ENKELE BELANGRIJKE ASPECTEN VAN HET HUURRECHT VOOR WOONRUIMTE VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS

BEKNOPTE TOELICHTING VAN ENKELE BELANGRIJKE ASPECTEN VAN HET HUURRECHT VOOR WOONRUIMTE VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS BEKNOPTE TOELICHTING VAN ENKELE BELANGRIJKE ASPECTEN VAN HET HUURRECHT VOOR WOONRUIMTE VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS 5 OKTOBER 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding 5. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: huurder, HUUROVEREENKOMST Adm.nr: De ondergetekenden: Stichting WoonGoed 2-Duizend Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Reuver gemeente Beesel, aan de Pastoor Vranckenlaan 4, 5953 CP REUVER hierna te noemen:

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Fax (035) 646 16 01 info@dudokwonen.nl www.dudokwonen.nl HUUROVEREENKOMST voor onzelfstandige woonruimte Ondergetekenden: Dudok Wonen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Gebreken bij huur woonruimte: wie doet/betaalt wat?

Gebreken bij huur woonruimte: wie doet/betaalt wat? Gebreken bij huur woonruimte: wie doet/betaalt wat? Maarten van der Goot advocaat bouw en vastgoed Lezing ROZON 28 november 2013 Agenda 1. Inleiding 2. Wettelijke regeling 3. Besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie