TOELICHTING BIJ VOORBEELDOVEREENKOMST VAN AEDES EN ARCARES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ VOORBEELDOVEREENKOMST VAN AEDES EN ARCARES"

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ VOORBEELDOVEREENKOMST VAN AEDES EN ARCARES voor de verhuur van een intramurale voorziening door een woningcorporatie aan een zorginstelling algemeen De voorbeeldovereenkomst is aangepast aan het nieuwe huurrecht dat op 1 augustus 2003 in werking is getreden. Per gelijke datum is de Huurwet komen te vervallen. De Huurwet was voor 1 augustus 2003 van toepassing op huurovereenkomsten mbt kantoor- en overige bedrijfsruimte. Eén van de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe huurrecht is de verruimde definitie van het begrip gebrek van het gehuurde. Voortaan zijn alle verplichtingen van de verhuurder in het kader van de huurovereenkomst samen te vatten onder de noemer gebrek. In het oude recht was het gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen dat de verhuurder verplicht is om (groot) onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde uit te voeren. In het nieuwe huurrecht is deze bepaling vervangen door de algemene omschrijving dat de verhuurder verplicht is gebreken aan het gehuurde te herstellen. Een gebrek hoeft overigens niet persé een technisch gebrek te zijn. Ook een andere omstandigheid waardoor de huurder niet het genot heeft van het gehuurde wat hij mocht verwachten bij het aangaan van de huurovereenkomst, kan een gebrek opleveren. Bijvoorbeeld overlast of bodemverontreiniging. Bij verhuur van niet-woonruimte (dus ook bij verhuur van een intramurale voorziening) kunnen de huurder en verhuurder in onderling overleg afspreken dat bepaalde omstandigheden niet als een gebrek zijn aan te merken. Welke omstandigheden dit zijn, moet goed in de huurovereenkomst worden omschreven. In de huurovereenkomst kan bijvoorbeeld worden omschreven dat onderhoudsgebreken aan voorzieningen die door de huurder zijn aangebracht, niet als gebrek worden beschouwd. In de modelovereenkomst is dit bijvoorbeeld opgenomen in artikel De verhuurder hoeft dit soort gebreken dan niet te herstellen. Ook kan opgenomen worden dat dat de verhuurder niet verplicht is schade als gevolg van lekkages te herstellen, omdat dit soort schade niet als gebrek wordt beschouwd. Bij afwijking van de wettelijke gebrekenregeling zal goed omschreven moeten worden welke omstandigheden door partijen niet als gebrek zullen worden aangemerkt. De huurder doet er dan goed aan zich te verzekeren tegen dit soort schade. Het meest vergaande zal zijn wanneer afgesproken wordt dat de verhuurder slechts het casco zal onderhouden en de huurder de binnenkant van het gehuurde (drager/inbouw). Indien hiertoe besloten wordt, zal in een (beschrijvings) bijlage bij de huurovereenkomst uitermate goed moeten worden omschreven welke verplichtingen bij de verhuurder rusten en welke bij de huurder in het kader van het uitvoeren van het herstel van gebreken. 1

2 Artikelsgewijze toelichting bij de huurovereenkomst Aanhef: De huurovereenkomst begint met een zogenaamde considerans. Dit zijn de overwegingen die partijen hebben doen besluiten om deze huurovereenkomst met elkaar aan te gaan. In de considerans kunnen partijen dus opnemen waarom zij met elkaar een huurovereenkomst wensen aan te gaan. Het belang van een considerans is groot. Met name gezien het feit dat er een huurovereenkomst wordt afgesloten voor een lange periode. Mochten er tussentijds problemen optreden en de personen die het huurcontract hebben gesloten niet meer werkzaam zijn bij de betreffende organisatie, dan kan aan de hand van de considerans nagegaan worden wat de bedoeling van beide partijen was om met elkaar deze huurovereenkomst te sluiten. Het gaat namelijk niet alleen om de letterlijke tekst van de overeenkomst, maar des te meer om hetgeen partijen beoogd hebben bij het aangaan van de overeenkomst. Dit wordt vaak duidelijk uit de considerans. In de considerans kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat partijen voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst besprekingen tot samenwerking hebben gevoerd, die geleid hebben tot een intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst kan vervolgens aan de huurovereenkomst worden gehecht of naar verwezen worden. Artikel 1: In artikel 1 wordt het gehuurde nader omschreven. Het is belangrijk een goede beschrijving op te nemen (inclusief tekeningen of plattegronden). In artikel 1.2 is de verplichting van de huurder opgenomen om het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst zelf grondig te inspecteren. De bedoeling hiervan is dat de huurder zelf natuurlijk als beste zal weten of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die hij er aan wil geven en die ook in het contract is opgenomen. Uiteraard zal dit zich meer voordoen bij nieuwbouw en niet voor de situatie waarin de huurder eerst zelf eigenaar/gebruiker was van het pand was. Dan mag de situatie bij de huurder bekend worden verondersteld. Maar ook dan is het verstandig een beschrijving op te nemen. (zie ook toelichting bij 5) Artikel 2: In artikel 2 is de bestemming van het gehuurde omschreven. Hiermee wordt niet het object van het gehuurde bedoeld, maar het gebruik van het gehuurde voor het doel dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad. Al naar gelang de bestemming kan een andere omschrijving worden gekozen. 2.2.: In principe is capaciteit de verantwoordelijkheid van de huurder en staat het los van de huurrelatie als zodanig. De betekenis van de bepaling ligt in het kunnen nakomen van de financiële verplichtingen van de huurder, aangezien de toegelaten capaciteit via de CTGbeleidsregels ook de basis vormt voor de financiering van onderhoud (zowel personele als materiële kosten) en instandhouding. 2

3 Artikel 3: In artikel 3 is de huurperiode opgenomen. Uitgegaan is van een huurperiode van 20 jaar. Hier is voor gekozen, omdat een huurovereenkomst voor bepaalde duur beide partijen de meeste zekerheid geeft: de verhuurder in zijn exploitatie en de huurder rechtszekerheid dat de huurovereenkomst 20 jaar zal duren. Uitgangspunt van een huurovereenkomst voor bepaalde duur is namelijk dat deze niet tussentijds mag worden opgezegd. Indien de huurovereenkomst wel tussentijds wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij in beginsel schadeplichtig jegens de verhuurder. In 3.2 is opgenomen dat uiterlijk in het 17 e jaar van de huurovereenkomst partijen in overleg zullen treden omtrent voortzetting van de huurovereenkomst. Het verdient aanbeveling om niet tot het laatste moment te wachten met het overleg. Er geldt een opzegtermijn van 36 maanden. Wordt gekozen voor voortzetting dan zal een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten. In deze overeenkomst kunnen dan weer nieuwe voorwaarden worden opgenomen. Het exploitatiemodel gaat uit van een kostendekkende huurprijsberekening voor de eerste 20 jaar. In die periode worden installaties en inbouw geheel afgeschreven. Bij ongewijzigde voortzetting van de verhuur na jaar 20 ontstaan dus exploitatiesaldi. Aedes en Arcares vinden het terecht dat dit bij de berekening van de nieuwe huurprijs na het uitvoeren van de benodigde aanpassingen verrekend wordt. Vindt geen overleg plaats, dan kan de huurovereenkomst worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 36 maanden Vindt geen overleg plaats en wordt ook niet opgezegd, dan is uitgangspunt dat de huurovereenkomst wordt verlengd met onbepaalde tijd. Uitgegaan wordt dat na 20 jaar het risico van de exploitatie in beginsel bij de verhuurder ligt. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben partijen het recht om de huurovereenkomst op ieder gewenst moment op te zeggen met inachtneming van een in het contract opgenomen opzegtermijn. Ook dan geldt een opzegtermijn van 36 maanden. Eventueel kan opgenomen worden dat de partij aan wie tijdens de voortzettingsperiode de huurovereenkomst wordt opgezegd, deze opzegging alsmede de daaraan ten grondslag gelegde reden(en) ter toetsing kan voorleggen in mediation overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze overeenkomst. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen zelf trachten tot een oplossing te komen. Beide partijen kunnen hier baat bij hebben. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden dat de huurovereenkomst in deze situatie met een nieuwe termijn van 20 jaar wordt verlengd. Partijen kunnen er voor kiezen een bepaling op te nemen waarin de huurder het recht verleend wordt de overeenkomst voort te zetten. De gedachte achter een dergelijk optierecht is dat de huurder zekerheid wil hebben over voortzetting indien bijvoorbeeld in het 15 e jaar voor eigen rekening wordt geïnvesteerd door de huurder (zie toelichting bij artikel 12), waarbij de afschrijving van deze investering doorloopt tot na het 20 e jaar. 3

4 Voorbeeldformulering: Verhuurder verleent huurder het recht om de huurovereenkomst na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn te laten voortduren indien huurder uiterlijk 24 maanden voor het verstrijken van voornoemde termijn bij aangetekend schrijven verklaart dat hij van dit recht gebruik wil maken. Partijen zullen dan overleg plegen omtrent de voorwaarden waaronder de verlenging kan plaatsvinden. 3.4: Als de huurovereenkomst binnen de 20 jaar door de huurder om overheidsredenen wordt opgezegd, dan is de huurder in beginsel schadeplichtig jegens de verhuurder. De verhuurder loopt de resterende huurtermijnen, waarop zijn exploitatie is gebaseerd, dan mis. In artikel 3.4. en 3.5. zijn twee situaties opgenomen: tussentijdse opzegging vanwege de overheid (bijvoorbeeld bij gedwongen sluiting) en tussentijdse opzegging op initiatief van de huurder (vrijwillige sluiting). In het eerste geval moeten beide partijen een beroep doen op het protocol uitbreiding garantiestructuur van 7 juni Bij vrijwillige opzegging door de huurder zal een andere schadevergoedingsregeling moeten worden vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is door Aedes en Arcares opgesteld. Deze is als bijlage opgenomen. In alle overige gevallen kan de huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigd worden als partijen hier beide mee instemmen, en bij rechterlijke uitspraak. Dit is opgenomen in lid 6. Artikel 4: In artikel 4 is de prijs van het gehuurde opgenomen. De prijs van het gehuurde is gebaseerd op de methodiek van het exploitatiemodel, die als bijlage is bijgevoegd. Wat de indexering betreft (4.3 t/m 4.6 en 4.8) is uitgegaan van het in de volkshuisvesting gebruikelijke indexeringscijfer, namelijk de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens. Artikel 5: In artikel 5 is de terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde omschreven. Dit zal zijn op de eerste werkdag gerekend vanaf de overeengekomen ingangsdatum van de huur. In het kader van vaststelling van gebreken aan het gehuurde, is het van groot belang om een beschrijving te maken van de staat van het gehuurde. Door middel van de beschrijving wordt duidelijk wat er precies gehuurd wordt en in welke staat het gehuurde zich bevindt. De beschrijving is een ondertekende bijlage. In de praktijk wordt vaak verwezen naar bestek en tekeningen. De huurder zal daarbij het gehuurde conform het bepaalde in artikel 1.2 moeten inspecteren en moeten bezien of het gehuurde nog gebreken bevat. Indien dit niet het geval is zal de huurder verklaren dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de verhuurder uiteraard verplicht om gebreken te herstellen. Dit is alleen anders indien partijen bepaalde omstandigheden niet als gebrek beschouwen. Artikel 6: In artikel 6 is de hoofdverplichting van de verhuurder omschreven. De hoofdverplichting luidt dat de verhuurder verplicht is op verlangen van de verhuurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de 4

5 verhuurder zijn te vergen. In het laatste geval kan gedacht worden aan uitgaven voor herstel van gebreken, vlak voordat bijvoorbeeld sloop of renovatie van het gehuurde plaatsvindt. De verhuurder is niet verplicht tot het herstel van gebreken die toe te rekenen zijn aan de huurder, dan wel waarvan overeengekomen is dat de huurder deze zou herstellen. In 6.2 is de wettelijke omschrijving van gebrek opgenomen. Aangezien dit een belangrijke wettelijke bepaling is, is deze integraal in de overeenkomst opgenomen. De definitie van gebrek is bij niet- woonruimte van regelend recht, dat wil zeggen dat de partijen afspaken kunnen maken over wat al dan niet als gebrek wordt beschouwd. Bijvoorbeeld de bepalingen dat bepaalde onderhoudstekortkomingen geen gebrek opleveren. Artikel 7 Gelet op de bestemming en de aard van het gehuurde zal het in de meeste gevallen toegestaan zijn aan de huurder om delen van het gehuurde onder te verhuren. Wel is een instructie opgenomen in die zin dat het gebruik door derden plaats moet vinden ten behoeve van de doelgroep van het gehuurde. Ook is opgenomen dat de huurder verplicht is dit te melden aan de verhuurder. Desgewenst kan in de huurovereenkomst worden opgenomen dat huurder verplicht is de naam en activiteiten van de beoogde onderhuurder te melden aan verhuurder. Artikel 8: In artikel 8 is de aansprakelijkheid van verhuurder en huurder opgenomen. Volgens de wet is de verhuurder aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek die na het aangaan van de huurovereenkomst is ontstaan en aan de verhuurder is toe te rekenen. De verhuurder is ook aansprakelijk indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was, de verhuurder het toen kende of behoorde te kennen, of aan de huurder te kennen heeft gegeven dat het gehuurde het gebrek niet had. Gaat het om schade als gevolg van gebreken die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan, dan is de verhuurder aansprakelijk als het ontstaan van het gebrek de verhuurder valt toe te rekenen. Bijvoorbeeld als de verhuurder ernstig nalatig is gebleven in de onderhoudsstaat van het gehuurde. Er kan dan sprake zijn van verwijtbaarheid. Dit is opgenomen in het zesde lid. Indien partijen bepaalde omstandigheden niet als gebrek beschouwen (en dus het begrip gebrek contractueel hebben ingeperkt, zie toelichting bij algemeen en artikel 6), dan is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk voor schade. Overmacht sluit aansprakelijkheid van beide partijen in beginsel uit. Dit kunnen extreme (weers) omstandigheden zijn, of andere omstandigheden. Huurder en verhuurder kunnen ook overwegen dit risico te verzekeren. Artikel 9: Aangezien de huurder de gebruiker van het pand is, is hij ook verplicht om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde. Bijvoorbeeld schade als gevolg van vorst, lekkage, brand en dergelijke. In artikel 9 zijn voorts de algemene 5

6 verplichtingen van de huurder opgenomen, waaronder de standaard gebruiksbepalingen zoals het verbod tot het veroorzaken van overlast en hinder, het verbod tot het houden van milieugevaarlijke zaken en dergelijke bepalingen. Artikel 10 In artikel 10 is de onderhoudsplicht van de huurder opgenomen. Het is verstandig de onderhoudsverplichting van de huurder en de verhuurder nader te omschrijven in een aparte bijlage, die deel uitmaakt van de huurovereenkomst. In deze bijlage kan bijvoorbeeld worden opgenomen welke voorzieningen op verzoek van huurder zijn aangebracht. Voor die voorzieningen heeft de huurder zelf de herstelplicht, tenzij anders wordt overeengekomen. Ook kan worden afgesproken dat de verhuurder alleen verantwoordelijk is voor het casco (bijv. drager/inbouw) en de met name benoemde onroerende aanhorigheden en dat de huurder zorgdraagt voor de binnenkant van het gehuurde dan wel voorzieningen die op verzoek van huurder zijn aangebracht. Wel moet dan in de huurovereenkomst worden opgenomen dat deze voorzieningen niet als gebrek worden aangemerkt. De verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk. Het is ook van groot belang gezamenlijk lange termijn onderhoudsplannen op te stellen, vast te stellen en uit te voeren teneinde een relatie te kunnen leggen tot functionele aanpassingen/ renovatie zoals opgenomen in het LTHP. Bovendien zijn meerjarenonderhoudsplanningen nodig om richting accountant de balanspost voorzieningen groot onderhoud te kunnen verantwoorden (Regeling Jaarverslaglegging Zorginstellingen). In de wet is voorts opgenomen dat de huurder de kleine herstellingen moet verrichten. Deze zijn weergegeven in een Besluit kleine herstellingen dat door de wetgever is opgesteld. Er kan ook voor gekozen worden de tekst van het Besluit integraal op te nemen in de huurovereenkomst, of als bijlage bij de huurovereenkomst. Artikel 11: In artikel 11 is de onderhoudsplicht van de verhuurder weergegeven. Hiervoor geldt hetzelfde als bij artikel 10. Verwezen kan worden naar een bijlage onderhoud huurder/verhuurder waarin is aangegeven welke gebreken door de verhuurder moeten worden hersteld. In artikel 11.3 is ook opgenomen dat de huurder dringende werkzaamheden aan het gehuurde zal toestaan. In de wet is deze gedoogplicht van de huurder opgenomen. Artikel 12: In artikel 12 is geregeld hoe gedurende de duur van de huurovereenkomst bepaalde wijzigingen, of functionele aanpassingen van het gehuurde kunnen worden aangebracht. Uitgangspunt is dat partijen hiertoe tijdig met elkaar in overleg treden en afspraken zullen maken hieromtrent. Een goede basis en instrument voor afspraken vormt het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP). 6

7 De situatie kan zich voordoen dat verhuurder op verzoek van de huurder bepaalde (zorgtechnische)n voorzieningen aanbrengt. De verhuurder zal de kosten hiervan vergoed willen zien via een huurverhoging. Dit is opgenomen in In 12.2 is de situatie beschreven waarin de huurder zelf voorzieningen, uitbreidingen of functionele aanpassingen en dergelijke aan het gehuurde wenst aan te brengen. Uitgangspunt is dat de verhuurder hiermee instemt. Alleen indien de voorzieningen e.d. nadelige gevolgen heeft voor de bouwconstructie, of sprake is van zwaarwegende bezwaren, kan de verhuurder zich tegen het aanbrengen van die voorzieningen verzetten. Uitgangspunt is dat huurder het aanbrengen van de voorzieningen voor eigen rekening doet, zodat een huurverhoging niet nodig zal zijn. De huurder is zelf verantwoordelijk is het herstel en de vervanging van de aangebrachte voorzieningen. Dit is opgenomen in Worden hierover andere afspraken gemaakt, dan zal dit tot uiting komen in de huurprijs. Artikel 13: In dit artikel is opgenomen hoe de huurder het gehuurde bij het einde van de huur moet opleveren. In de wet is bepaald dat de huurder het gehuurde na het einde van de huurovereenkomst moet opleveren conform de omschrijving die bij aanvang van de huurovereenkomst is opgemaakt. Indien er geen beschrijving is opgemaakt, wordt huurder geacht het gehuurde te hebben ontvangen in de staat waarin hij het gehuurde heeft gekregen bij aanvang van de huurovereenkomst. Nu huurder bij aanvang van de huurovereenkomst heeft verklaard dat het gehuurde in goede staat is, spreekt voor zich dat huurder het bij het einde van de huurovereenkomst ook in goede staat moet opleveren. Zijn er voorzieningen aangebracht door de huurder, dan dient de huurder deze bij het einde van de huur te verwijderen, tenzij anders wordt overeengekomen. Het is dan ook mogelijk om af te spreken dat huurder deze voorzieningen in het gehuurde achterlaat, al dan niet tegen een vergoeding. In lid 6 is een bepaling opgenomen voor roerende zaken die in het gehuurde achterblijven, zoals meubilair, gordijnen en dergelijke. Worden die niet door een volgende huurder overgenomen, dan vervallen deze zaken aan verhuurder indien ze bij het einde van de huurovereenkomst nog in het gehuurde aanwezig zijn. Artikel 14: In artikel 14 is voor beide partijen opgenomen wat de verplichtingen zijn indien zij in gebreke blijven in de nakoming van de huurovereenkomst. Artikel 15: Artikel 15 regelt het overleg tussen partijen. Uiteraard kan hier zelf een andere bepaling voor in de plaats worden gesteld. Artikel 16: In artikel 16 is een voorkeursrecht van een optie tot aankoop aan de huurder verleend gedurende een periode van vier maanden. Ook hiervan kan worden afgeweken. Uiteraard zal de 7

8 aankoop tegen een reële prijs moeten plaatsvinden. Desgewenst kan de huurder een taxatie laten uitvoeren, indien de verhuurder gebruik van het optierecht feitelijk buiten werking stelt door bijvoorbeeld het gehuurde tegen een zeer hoge prijs aan huurder aan te bieden en vervolgens voor een lagere prijs aan derden. Artikel 17: In de overeenkomst is het raadzaam een geschillenregeling op te nemen. Voorstel is geschillen in eerste instantie buiten rechte te beslechten, bijvoorbeeld met behulp van mediation alvorens naar de rechter te stappen. Artikel 18: In artikel 18 is de domicilie keuze opgenomen. Deze bepaling is van belang bij het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld ten behoeve van het betekenen van deurwaardersexploiten). Artikel 19: In artikel 19 wordt opgenomen welke bijlagen deel uitmaken van de huurovereenkomst. Aedes en Arcares hebben voorbeelden ontwikkeld voor de bijlagen 2 (exploitatiemodel en methode van huurprijsberekening), 4 (onderhoudsverdeling) en 7 (schadevergoedingsregeling). 8

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR BERGINGEN STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand Huur van een bedrijfspand Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, huren het pand waar zij hun bedrijfsactiviteiten in verrichten. Daarbij komt veel kijken. Wat zijn de rechten en plichten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 2014 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 ARTIKEL

Nadere informatie

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie december 2013)

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie december 2013) Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie december 2013) Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Bij dit modelhuurcontract is een voorbeeld gevoegd

Nadere informatie

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014)

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014) Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014) Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Bij dit modelhuurcontract is een voorbeeld gevoegd

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Contract Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR WOONRUIMTE VAN MOOILAND Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Huurdersinformatie Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde...

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Onderdeel van de huurovereenkomst. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. Uitgereikt voor of bij

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Reikwijdte opleveringsverplichtingen

Reikwijdte opleveringsverplichtingen Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder mr. I.C.K. Mol en mr. E.H.H. Schelhaas * 1. Inleiding Zowel verhuurder als huurder worden geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:...

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:... MODEL-HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner Naam: Voornamen:.... Geboorteplaats:.. Geboortedatum: - -.. - -..... Beroep:.... Woonplaats:....

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST (documentversie 27 oktober 2014)

HUUROVEREENKOMST (documentversie 27 oktober 2014) HUUROVEREENKOMST (documentversie 27 oktober 2014) De ondergetekenden: Bouwvereniging Onze Woning, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, hierna te noemen: "verhuurder", en 1.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Versie 1 januari 2011 daar zijn we thuis Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden p. 4 Meer dan één huurder p. 4 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing

Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing mr. A.H.J. Bogaards en mr. A. de Fouw * Dit artikel beoogt een aantal veel voorkomende opleveringsproblemen bij (vooral de aanvang

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van Thuisvester,, Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer. Artikel 1.

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van Thuisvester,, Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer. Artikel 1. Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van Thuisvester,, Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer. Artikel 1. 1. Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie