Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur"

Transcriptie

1 Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Hoofdrapport

2 Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

3 0. Samenvatting Inleiding Relatie meerjarenprogramma en beleid Beleid Randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen Ontwikkelingen Convenant Hoofdvaarwegen en afkoop Winschoterdiep/Rensel Noordelijke samenwerking Van beheer naar verkeer Afstandsbediening bruggen en sluizen Juridische zaken Huisvesting Areaal, kwaliteit en scenario s Areaal Kwaliteit Normering en systematiek Nederlandse Norm NEN Uitgevoerd onderzoek en inspecties voor de nulmeting Overzicht nulsituatie Van onderzoek en inspecties naar jaarbudget Scenario s Differentiëren in kwaliteits- en onderhoudsniveau: drie scenario s Omschrijving scenario s Productbeschrijvingen en jaarbudget Productbeschrijvingen Vaarwegen Kunstwerken Wegen Verkeersmanagement Materieel en huisvesting Diensten t.b.v. derden Overzicht jaarbudget Slotopmerkingen Reikwijdte meerjarenprogramma Spelregels van dit meerjarenprogramma Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

4 0. Samenvatting In dit Meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur wordt beschreven op welke wijze de provinciale infrastructuur in de komende jaren zal worden beheerd en onderhouden. Tevens wordt een voorstel gedaan voor het benodigd jaarbudget. Dit programma is de opvolger van het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen , waarvan de werkingsduur in 2011 met een jaar is verlengd. De volgende werkwijze is gehanteerd. bij het opstellen van het meerjarenprogramma. De provinciale infrastructuur is onderverdeeld in een aantal producten. Voor alle producten zijn het doel, een omschrijving, de risico s, de omvang (areaal) en de nulsituatie beschreven. De nulsituatie beschrijft de huidige kwaliteit van het product. Vervolgens zijn, bij de meeste producten meerdere scenario s omschreven. Elk scenario beschrijft een wijze waarop het beheer en onderhoud kan plaatsvinden. Bij de verschillende scenario s zijn de benodigde jaarbudgetten bepaald. Tenslotte is voor elk product een voorstel gedaan voor een voorkeurscenario met het daarbij behorende jaarbudget. De jaarbudgetten van alle producten samen leiden tot een voorstel voor het benodigd totaal jaarbudget. Voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt voorgesteld een jaarbudget beschikbaar te stellen van ,-- (excl. personeelskosten). Dit is ,- meer dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld om incidenteel in de komende periode ,- per jaar beschikbaar te stellen om het achterstallig groot onderhoud aan de boordvoorzieningen in te lopen. Voorgesteld wordt dit bedrag voor te financieren uit de afkoopsom Beheer en Onderhoud Winschoterdiep/Rensel en dit bedrag (incl. de gederfde rente) in de jaren weer terug te laten vloeien in deze afkoopsom ten laste van dit meerjarenprogramma. Op deze wijze kan, door grotere bestekken in de markt te zetten, worden bespaard op uitvoeringskosten. Verder wordt in het algemeen voorgesteld het huidige beleid te continueren. In vergelijking met de vorige periode wordt het volgende opgemerkt: Het budget voor de gladheidsbestrijding dient verhoogd te worden als gevolg van de gestegen (gemiddelde) kosten in de afgelopen 10 jaar; Ten gevolge van investeringen in de kunstwerken in de huidige periode kan in de komende periode het jaarbudget (tijdelijk) worden verlaagd. Dit hoofdrapport geeft slechts een globaal overzicht van de verschillende producten, de scenario s, het voorkeurscenario en het totaal benodigde jaarbudget.voor een gedetailleerde omschrijving van de verschillende producten, de daarbij gehanteerde scenario s en de daaruit volgende jaarbudgetten wordt verwezen naar het bijbehorende bijlagenrapport. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

5 1. Inleiding De provincie voert het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur grotendeels uit in eigen beheer. Over de wijze waarop dit beheer en onderhoud plaats moet vinden, en het daarbij behorende budget, zijn in het verleden afspraken gemaakt in de vorm van een managementcontract. Vanaf 1997 is gewerkt met een dergelijk managementcontract, dat meestal een looptijd van vier jaar had. Dit Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur is de opvolger van het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen , waarvan de looptijd in 2011 met een jaar is verlengd tot eind Het voormalige managementcontract is nu gewijzigd in een meerjarenprogramma om beter aan te sluiten bij de reguliere programmering en verantwoording zoals die door de provinciale organisatie wordt gehanteerd. Doel van dit meerjarenprogramma is om voor een meerjarige periode (4 jaar) afspraken vast te leggen omtrent de wijze van beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen en het bijbehorende budget. Het opstellen van een meerjarenprogramma voorkomt enerzijds een belastende, tussentijdse politieke besluitvorming over allerlei beheer- en onderhoudsinvesteringen. Anderzijds geeft dit programma het management, binnen de gestelde kaders, een bepaalde vrijheid om het noodzakelijke beheer en onderhoud op de meest pragmatische en efficiënte wijze en tijdstip aan te pakken. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen gelden een aantal specifieke spelregels, die in het hoofdrapport zijn benoemd. Rapportage en verantwoording van dit meerjarenprogramma zal plaatsvinden via de reguliere planning en control cyclus. Het meerjarenprogramma bestaat uit een hoofdrapport en een bijlage rapport. In dit hoofdrapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de relatie tussen het meerjarenprogramma en de beleidskaders. Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen. De omvang van het areaal, de wijze waarop de kwaliteit is bepaald en de verschillende scenario s komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 5 worden de producten en de benodigde jaarbudgetten beschreven. Het laatste hoofdstuk behandelt de reikwijdte en de spelregels van het meerjarenprogramma. In het bijlage rapport is een gedetailleerde beschrijving van de producten, de scenario s en de budgetten opgenomen. 2. Relatie meerjarenprogramma en beleid 2.1 Beleid Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur is een wettelijke taak. Dit beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen vormt natuurlijk geen doel op zich, maar moet worden gezien in het licht van de doelstellingen die in het Provinciaal omgevingsplan (POP) zijn verwoord. De hoofddoelstelling van het POP luidt: Duurzame ontwikkeling: voldoende werkgelegenheid en een voor mens en dier leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien. Deze hoofddoelstelling is leidend. Daarnaast zijn er afgeleide doelstellingen in het POP die een relatie hebben met beheer en onderhoud. Deze zijn met name geformuleerd in het hoofdstuk Bereikbaar Groningen. Echter ook in andere delen van het POP zijn raakvlakken te vinden met beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Zo zijn er relaties met o.a. Ondernemend Groningen, Karakteristiek Groningen, Schoon en veilig Groningen en Energiek Groningen. De provincies hebben zich in het Klimaat- en Energieakkoord gecommitteerd, om vanaf 2010 voor tenminste 50% van de provinciale inkopen aan de duurzaamheidscriteria te voldoen. Duurzaamheid gaat over de balans tussen welzijn van mensen, de zorg voor het milieu en de economische vooruitgang. Deze drie aspecten moeten in onderling verband worden bekeken. De provincie Groningen heeft de ambitie om 100% duurzaam in te kopen. Wat wil zeggen dat naast het economische aspect ook milieu en welzijn als duurzaamheidsaspecten moeten worden meegenomen in het inkoopproces. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

6 De core business voor de afdeling beheer en onderhoud is het in stand houden van provinciale wegen en vaarwegen en de daarbij behorende objecten. Hiervoor wordt veel ingekocht. Dit kunnen producten zijn maar ook diensten en werken (variërend van werkhandschoenen, reparaties aan wegen en vaarwegen tot vervanging van openbare verlichting enzovoorts). In dit meerjarenprogramma is aangegeven op welke wijze duurzaamheid een rol kan spelen bij het beheer en onderhoud van infrastructuur. Binnen het areaal is ook een aantal rijksmonumenten aanwezig. Enerzijds biedt dit mogelijkheden om alternatieve geldstromen binnen te halen, anderzijds vragen deze monumenten om specifiek beheer en bescherming. In de periode van dit meerjarenprogramma zal via een inventarisatie meer duidelijkheid worden verkregen welke effecten deze monumentenstatus heeft op het beheer en onderhoud van deze objecten. 2.2 Randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen Bij het beheer en onderhoud van (provinciale) infrastructuur moet worden voldaan aan wettelijke verplichtingen. De belangrijkste zijn: Provinciewet Wegenwet Wegenverkeerswet Wet Geluidhinder Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) Wet Milieubeheer Flora- en Faunawet Boswet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Scheepvaartverkeerswet Binnenvaartwet Binnenvaartpolitiereglement (BPR) De bovengenoemde wet- en regelgeving is uitgangspunt en kaderstellend voor dit meerjarenprogramma. Ook zullen regels over het beheer in 2013 worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Daarnaast zijn er diverse (landelijke) richtlijnen en normen ontwikkeld, onder meer door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw (CROW), het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de International Organisation for Standardisation (ISO). Deze richtlijnen en normen hebben soms het karakter van een aanbeveling en soms nagenoeg de status van een wettelijke verplichting (bij voorbeeld normen voor de veiligheid van machines). Wanneer wordt afgeweken van de richtlijnen en normen dient de afwijking voldoende gemotiveerd te worden. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

7 3. Ontwikkelingen 3.1 Convenant Hoofdvaarwegen en afkoop Winschoterdiep/Rensel In december 2011 is een convenant gesloten tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Fryslân en de provincie Groningen. In dit convenant zijn de bestuurlijke afspraken vastgelegd over de nieuwe beheersituatie op de hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de afkoop van het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep/Rensel en uitbetaling van rijksbijdragen achterstallig onderhoud uit de Nota Mobiliteit. In de nieuwe beheersituatie wordt het Rijk eigenaar en beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl. In de periode zal nadere uitwerking van deze bestuurlijke afspraken plaatsvinden in separate overeenkomsten. De provincie houdt het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep/Rensel en van het Noord Willemskanaal. Voor het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep/Rensel hebben wij eind 2011 een afkoopsom ontvangen van het Rijk. Voor het beheer en onderhoud van het Noord Willemskanaal blijft het Rijk (vooralsnog) bijdragen in de kosten van beheer en onderhoud, volgens een eerder gesloten convenant. Met name de implementatie van de nieuwe beheersituatie op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zal grote gevolgen hebben voor dit meerjarenprogramma. In 2012 (en mogelijk ook nog in 2013 en de eerste jaren daarna) is sprake van een overgangssituatie. In eerste instantie zullen nog bijdragen van het Rijk beschikbaar komen voor beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg (op declaratiebasis). Vanaf het moment dat het Rijk eigenaar en beheerder is zullen wij in de positie komen dat wij beheeren onderhoudsdiensten (bv. bediening,onderhoud, handhaving) uitvoeren in opdracht en voor rekening van het Rijk. Met het Rijk moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt over deze overgangsfase. In dit meerjarenprogramma is hierop alvast geanticipeerd: voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn de werken en diensten alvast ondergebracht in het product Diensten voor derden. 3.2 Noordelijke samenwerking Momenteel vindt in noordelijk verband overleg plaats over verdere samenwerking tussen de noordelijke provincies. Dit overleg richt zich onder meer op Shared Services (samenwerking ondersteunende diensten), samenwerking van de Ingenieursdiensten en samenwerking op een aantal gebieden voor wat betreft beheer infrastructuur. Samenwerking van de ingenieursdiensten gaat met name over bouwen en beheren van kunstwerken, landmeten en databeheer, aanbestedingskennis en wegontwerp. Bij beheer van infrastructuur wordt o.a. gesproken over incidentmanagement, strategische personeelsplanning van civieltechnisch personeel, uniformeren beheerkaders en samenwerking nautisch beheer. De bedoeling is dat eind 2012 duidelijkheid is verkregen over de meerwaarde die noordelijke samenwerking kan hebben voor de drie provincies, zodat nadere uitwerking kan plaatsvinden. De implementatie van verdere noordelijke samenwerking kan uiteraard effect hebben op dit voorliggende meerjarenprogramma. Zodra duidelijk is welke effecten dit zijn zullen hiervoor eventueel aanvullende voorstellen worden gedaan. 3.3 Van beheer naar verkeer In de komende jaren wordt ingezet op een optimaler gebruik van de bestaande infrastructuur. Op deze wijze kan worden bespaard op uitbreiding van de infrastructuur. Ingezet wordt o.a. op Dynamisch verkeersmanagement (DVM). Het doel van dynamisch verkeersmanagement is het informeren, geleiden en sturen van weggebruikers over het (regionale) wegennet zodat zij vlot, veilig en betrouwbaar kunnen reizen van A naar B. Het begrip dynamisch verwijst naar inzet van "realtime" maatregelen. Het pakket van maatregelen dat hiervoor nodig is, is onlangs opgestart en zal in de komende jaren verder worden uitgebreid. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het beheer van onze wegen en vaarwegen. Onderdeel van (D)VM is het invoeren van Incident Management (IM) op de belangrijkste provinciale wegen. Begin 2012 is gestart met de invoering van IM op de ring Groningen en de Eemshavenweg, door inzet van Rijkswaterstaat. In samenwerking met de 3 noordelijke provincies is de intentie uitgesproken om IM vanaf 2013 binnen de eigen provinciale dienst en in samenwerking met RWS te organiseren. De organisatorische en financiële aspecten worden momenteel onderzocht. In de komende periode van dit meerjarenprogramma kunnen hierdoor wijzigingen nodig zijn. De introductie van verkeersmanagement vraagt daarnaast specifieke Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

8 deskundigheid. Verkeersmanagement is aangemerkt als een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie van de regio Groningen Assen. Daarom heeft de provincie verkeersmanagement opgenomen in het MIT. In het najaar van 2012 zal voor een basispakket een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Daarin wordt ook voorgesteld, de inzet van IM op de ringweg en de toeleidende wegen naar de stad Groningen (structureel) te continueren. 3.4 Afstandsbediening bruggen en sluizen Voor de uitbreiding en modernisering van de afstandsbediening van bruggen en sluizen is in 2012 via een aparte voordracht een projectvoorstel voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit project heeft een looptijd van 2012 tot en met In deze periode ligt de nadruk op investeringen en de personeelskosten zullen geleidelijk dalen. Het project wordt voorgefinancierd uit de reserve Vervanging kunstwerken Winschoterdiep. De besparingen op personeelskosten zullen meteen worden ingezet ter financiering van het project. Na 2020 zal jaarlijks structureel bespaard kunnen worden. Na afronding van het project zal via evaluatie worden bepaald welk deel van de besparingen moet worden ingezet voor het structurele beheer, onderhoud en vervanging van de brug- en sluisbediening. Gedurende de komende periode leidt dit project niet tot effecten op de omvang van de financiën van dit meerjarenprogramma. 3.5 Juridische zaken Aan het eind van 2012 zal het college van Gedeputeerde Staten op grond van de Waterwet vaarwegen aan de provincie en gemeenten moeten toewijzen. Het beheer van de rest van de vaarwegen vervalt dan automatisch naar de waterschappen (uitgezonderd de vaarwegen die bij het Rijk in beheer zijn). Het gaat om een toedeling van het nautisch en vaarwegbeheer. Uitgangspunt is het vastleggen van de huidige situatie. Het is echter niet uitgesloten dat het beheer en onderhoud door de waterschappen meer zal omvatten dan nu het geval is. In dat geval moet rekening worden gehouden met een verzoek om compensatie van de zijde van de waterschappen. Daarnaast zal de provincie het gedeelte van het Hoendiep en het Reitdiep binnen de gemeente Groningen overdragen aan de gemeente Groningen. De provincie is bereid om het beheer en onderhoud af te kopen (areaalwijziging). Naar verwachting zullen de regels met betrekking tot het beheer van de vaarwegen met ingang van 2013 worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. De handhaving van milieudelicten zal in ieder geval in 2013 worden overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De boa s en toezichthouders van de huidige afdeling Vaarwegen zijn bevoegd inzake een aantal Milieudelicten (o.a. Scheepsafvalstoffenwet, Waterwet), zodat overgang van enkele taken naar de RUD zal gaan plaatsvinden. Enkele grote verzoeken om schadevergoeding op grond van de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen zijn nog niet afgehandeld, nu de provincie en de beheerder geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van bedragen. Tot slot mag niet onvermeld blijven de verplichting van overheden om met ingang van 2015 alle overheidsinformatie digitaal te hebben. Dat betekent dat een burger via internet een vergunning of andere dienst moet kunnen aanvragen en beleidsinformatie- en plannen moet kunnen inzien. Uitgangspunten hierbij zijn transparantie van bestuur en dienstverlening. 3.6 Huisvesting Momenteel beschikt de provincie over vijf steunpunten voor de buitendienst. Nu de beheerafdelingen zijn samengevoegd tot één afdeling Beheer & Onderhoud is het wenselijk het aantal steunpunten terug te brengen. Het huidige steunpunt van de WOP (Waterbouwkundige Onderhoudsploeg) wordt op termijn opgeheven vanwege de ligging in het plangebied van Meerstad. Tevens is vervangende huisvesting nodig van het steunpunt Groningen (voormalig wegbeheer) omdat dit niet meer voldoet aan de eisen op het gebied van milieu en bedrijfsvoering. Door de woningbouwontwikkeling rondom dit steunpunt ontstaan in toenemende mate ongewenste en onveilige verkeerssituaties. Momenteel loopt een extern onderzoek naar de huisvesting van de buitendiensten en worden drie huisvestingsvarianten nader uitgewerkt. Uitgangspunt is vermindering van het aantal steunpunten van Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

9 vijf naar twee of drie steunpunten. Voorstellen over de toekomstige huisvesting zullen buiten dit meerjarenprogramma worden voorgedragen aan Provinciale Staten. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

10 4. Areaal, kwaliteit en scenario s 4.1 Areaal In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het areaal dat de provincie Groningen momenteel in onderhoud en beheer heeft. Tabel 1. Omvang provinciale inftrastructuur (exclusief hoofdvaarwegen) Product 1. Vaarwegen Boordvoorzieningen Baggerwerk (incidenteel) Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair 2. Kunstwerken Sluizen(schutsluizen) Schutsluiscomplex Lauwersoog Vaste kunstwerken Beweegbare bruggen 3. Wegen Boordvoorzieningen Hoofdrijbaanverhardingen Fietspadverhardingen Bermen en sloten Beplantingen Openbare verlichting Bewegwijzering Overig wegmeubilair 4. Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Areaal ca. 166 km ca. 96,5 km 1 loswal 27 steigers 48 meldpunten 25 wacht- en ligplaatsen beroepsvaart 24 wacht- en ligplaatsen recreatievaart 80 stuks boeien voor de betonning 200 borden 5 stuks 1 sluis, brug, bedieningsgebouw, voorhavens en steigers 87 vaste bruggen 70 viaducten 23 onderdoorgangen ca. 600 duikers 47 stuks ca. 36 km ca. 560 km ca. 245 km ca. 460 ha bermen ca. 780 km sloten ca bomen ca. 150 ha bosplantsoen ca 8800 m2 rotondes ca lichtmasten ca armaturen ca. 450 objecten ca km belijning en m2 figuratie ca verkeersborden, 9600 reflectorpalen en 2300 m schrikhek ca. 64 km geleiderail ca. 6 km geluidscherm 538 halteplaatsen ca. 35 installaties Gladheidsbestrijding ca. 560 km weg (15 strooiroutes) ca. 245 km fietspad (11 strooiroutes) 5. Materieel en Huisvesting Auto s 69 bestelauto s, 5 vrachtauto s, 1 hoogwerker en 1 veegzuigauto Tractoren en maaiapparatuur 18 tactoren met maaiapparatuur, 1 graafmachine en 2 gazonmaaiers. Vaartuigen 1 inspectievaartuig, 2 werkschepen 1 speedboot, diverse kleine werkboten Overig materieel en gereedschappen Diverse machines, gereedschappen en aanhangwagens Gebouwen 5 steunpunten Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

11 4.2 Kwaliteit Normering en systematiek Om de conditie van onze infrastructuur objectief vast te leggen is gebruikt gemaakt van de Nederlandse Norm NEN Deze norm is echter nog volop in ontwikkeling. Objecten, bijvoorbeeld bruggen, kunnen via deze methodiek op onderdelen een objectieve conditiescore krijgen. Er is echter nog geen model beschikbaar om een totaalscore per object te berekenen. Vooralsnog hebben wij de NEN alleen toegepast bij de bepaling van de conditie van onze kunstwerken en verkeersregelinstallaties. Bij wegverhardingen zijn de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw (CROW) toegepast. Voor de andere producten is zoveel mogelijk via de NEN-systematiek of andere normen geïnventariseerd en gewaardeerd. Gedurende de uitvoering van dit programma zullen wij de ontwikkeling van de NEN-systematiek blijven volgen en waar mogelijk steeds uitgebreider toepassen op onze infrastructuur Nederlandse Norm NEN 2767 De NEN is een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De provincie krijgt hierdoor meer inzicht in de soorten gebreken en kan beter prioriteren. Bovendien is een toetsingsmiddel en sturingsmechanisme voor beheer en onderhoud voorhanden. De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespunts schaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en score 6 is de slechtst aan te treffen conditie. Hieronder zijn de scores in tabelvorm weergegeven. Tabel 2. Omschrijving conditiescores NEN 2767 Conditiescore Omschrijving Toelichting 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Uitgevoerd onderzoek en inspecties voor de nulmeting Voor de nulmeting zijn in de periode september 2011 tot en met maart 2012 de volgende onderzoeken en inspecties uitgevoerd: 1. Inspecties kunstwerken (inclusief hoofdvaarwegen) 270 kunstwerken (180 vaste bruggen, viaducten en tunnels, 76 beweegbare bruggen en 14 sluizen) zijn geïnspecteerd. De inspectiegegevens zijn verwerkt en vervolgens zijn de gedetailleerde kosten voor groot onderhoud berekend en is de restlevensduur ingeschat. 2. Inspecties kanalen en boordvoorzieningen en aanlegvoorzieningen De boordvoorzieningen en aanlegvoorzieningen zijn visueel geïnspecteerd. De staat van onderhoud en de restlevensduur zijn in kaart gebracht. Ten behoeve van baggerwerk zijn dieptepeilingen uitgevoerd. 3. Inspecties (electro)technisch gedeelte kunstwerken Voor een aantal kunstwerken is ook op basis van NEN 2767 het electro-technisch gedeelte geïnspecteerd. Aanvullend daarop is door eigen onderhoudspersoneel meer diepgaand onderzoek uitgevoerd o.a. naar de constructieve veiligheid. 4. Staat van onderhoud verhardingen (wegen en fietspaden) De onderhoudstoestand van de verhardingen wordt via metingen (meetwagen) en inspecties ingebracht in het beheerprogramma ViaView. Met behulp van dit programma is een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld. (CROW-systematiek) Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

12 4.2.4 Overzicht nulsituatie Het areaal is op basis van inspecties gekwalificeerd, in onderstaande tabel 3 is een overzicht gegeven. Tabel 3 Omschrijving nulsituatie van de producten Product Nulsituatie 1. Vaarwegen De (nog aanwezige) houten boordvoorziening ca. 23,2 km is van slechte kwaliteit en moet de komende jaren worden vervangen. Incidenteel baggerwerk is nodig op een aantal locaties waar het slib zich bij gebrek aan stroming snel afzet. Voor de aanlegvoorzieningen geldt dat er sprake is van enig achterstallig onderhoud. 2. Kunstwerken De waterkerende functie van de sluizen is voldoende. Van de Robbengatsluis moeten de houten deuren in de komende jaren fasegewijs worden vervangen door stalen deuren. De overige sluizen zijn van dusdanige kwaliteit dat in de komende periode geen groot onderhoud nodig is. De vaste kunstwerken en beweegbare bruggen hebben, na de investeringen in de afgelopen periode, een acceptabel kwaliteitsniveau. Aandachtspunten zijn betonschade, voegovergangen en kwaliteit van geleiderail. De onderhoudstoestand van de installaties is gemiddeld goed. 3. Wegen Vanwege de twee strenge winters 2009/2010 en 2010/2011 is het percentage wegvakken op de hoofdrijbanen met een onvoldoende kwaliteit toegenomen van 8% naar 16%.Ook is in de afgelopen periode, vanwege beperkt budget, minder geïnvesteerd in de hoofdrijbaanverhardingen. De fietspadverhardingen hebben voldoende kwaliteit en een acceptabele onderhoudsachterstand. De bermen worden ecologisch beheerd, een aantal bermen zijn in de afgelopen periode verstevigd. De staat van beplantingen langs veel wegen is verbeterd, echter de opgelopen achterstanden zijn zo groot dat nog meerdere jaren nodig zijn om deze weg te werken. Ruim een kwart van de openbare verlichting is voorzien van energiezuinige armaturen met dimfunctie. 4. Verkeersmanagement De verkeersregelinstallaties verkeren in ruim voldoende staat. Vanwege de toename van de (gemiddelde) kosten is voor de gladheidsbestrijding extra budget nodig. Vanaf 2012 is in samenwerking met rijkswaterstaat Incidentmanagement ingevoerd op de ring Groningen en de Eemshavenweg. 5. Materieel en huis- De onderhoudstoestand van de auto s, tractoren en maaiapparatuur is vesting goed. vanwege planmatig en preventief onderhoud. Het werkschip Thomas van Seeratt is in 2012 in gebruik genomen. De Aquarius (scheepvaartinspectie) en het werkschip DWK zijn aan vervanging toe. De huisvesting van de buitendiensten kan worden teruggebracht van vijf naar twee of drie steunpunten, hiervoor loopt een apart onderzoek Van onderzoek en inspecties naar jaarbudget Vanuit de bovenstaande nulsituatie zijn een drie scenario s (onderhoudsniveaus) ontwikkeld voor het beheer en onderhoud van de verschillende producten. Daarbij worden op grond van o.a. prioriteitsstelling en risico's, gedifferentieerde keuzes worden gemaakt met bijbehorende financiële consequenties. De scenario s zijn uitgewerkt in de volgende paragraaf. De financiële consequenties van deze scenario s zijn vervolgens in beeld gebracht. Vervolgens is er een voorstel gedaan voor het voorkeursscenario. Op basis van dit voorkeursscenario is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. en het jaarbudget voor de komende periode bepaald. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

13 4.3 Scenario s Differentiëren in kwaliteits- en onderhoudsniveau: drie scenario s Het is mogelijk om de provinciale infrastructuur op verschillende niveaus te onderhouden. Het maatschappelijk belang van de infrastructuur staat hierbij steeds centraal. De beheerfilosofie is er op gericht om de instandhouding van de infrastructuur gedurende een bepaalde periode op duurzame wijze te waarborgen. De verschillende producten in dit meerjarenprogramma zijn gekoppeld aan drie scenario s met daarbij horende kosten Omschrijving scenario s In dit meerjarenprogramma onderscheiden wij de volgende drie scenario s: Scenario 1: Functionele instandhouding In dit scenario worden de producten op een zodanige wijze beheerd en onderhouden, dat de functie in stand blijft en aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Incidenten, klachten omtrent kwaliteit en noodreparaties zullen voorkomen. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Scenario 2: Sober, doelmatig en verduurzamen In dit scenario worden de producten op een zodanige wijze beheerd en onderhouden, dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Daarnaast is er (gedifferentieerde) aandacht voor uiterlijke kwaliteitsaspecten (bv. kwaliteit schilderwerk). Bij groot onderhoud worden kansen afgewogen en benut om beheer en onderhoud stapsgewijs te verduurzamen door de toepassing van duurzame materialen en energiezuinige toepassingen. Achterstallig onderhoud wordt geleidelijk ingelopen. Scenario 3: Kwaliteit en duurzaamheid In dit scenario voldoen de producten aan de wettelijke eisen, waarbij bij beheer en onderhoud van de producten duurzame toepassingen leidend zijn. Investeren in kwaliteit en duurzaamheid op de korte termijn, zodat op de langere termijn de structurele beheers- en onderhoudskosten stabiliseren c.q afnemen per eenheid product. De voorbeeldfunctie als regionale overheid is zichtbaar en tastbaar. In hoofdstuk 5 is een overzicht opgenomen van de producten met de benodigde jaarbudgetten die behoren bij de drie bovengenoemde scenario s. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

14 5. Productbeschrijvingen en jaarbudget In dit hoofdstuk zijn de zes hoofdproducten globaal omschreven. Daarnaast worden van de verschillende producten de subproducten benoemd, de verschillende scenario s die zijn gehanteerd met de bijbehorende kosten per jaar en het uiteindelijke voorkeursscenario. Voor een gedetailleerde omschrijving van de subproducten en gehanteerde scenario s wordt verwezen naar het bijlagenrapport. 5.1 Productbeschrijvingen Vaarwegen Tot deze productgroep behoren de boordvoorzieningen (langs vaarwegen) en het incidenteel baggerwerk en de aanlegvoorzieningen. De kosten voor het onderhoud van baggerspeciedepots komen niet ten laste van dit meerjarenprogramma, maar worden gefinancierd uit een specifieke voorziening. Voor het onderdeel boordvoorzieningen langs vaarwegen zien de scenario s er als volgt uit: Incidenteel p.j. 1. Continuering huidig budget. Per jaar minimaal noodzakelijke vervanging. Achterstallig onderhoud loopt op naar 9,6 mln ultimo Wegwerken achterstallig onderhoud in de komende 10 jaar. Rest regulier onderhouden. 3. In komende 4 jaar alle houten damwand vervangen. Belangrijke vaarwegen tot 2025 vrij van groot onderhoud De voorkeur gaat uit naar scenario 2. Door in de komende periode extra middelen in te zetten wordt het achterstallig groot onderhoud (in deze periode deels) ingelopen. Dit vraagt voor de komende periode een incidentele investering van ,- per jaar te financieren uit de afkoopsom Winschoterdiep/Rensel. Voor incidenteel baggerwerk ziet het scenario er als volgt uit: 1. In voorkomende gevallen van locale omvang wordt het slib verwijderd. Voor aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair zien de scenario s er als volgt uit: 1. Functie blijft behouden, maar geen aandacht voor het uiterlijk. Het achterstallig onderhoud loopt geleidelijk op. 2. Aandacht voor het uiterlijk en achterstallig onderhoud neemt niet toe. 3. Preventief onderhoud. Achterstallig onderhoud neemt af. Scenario 2 heeft de voorkeur. Er wordt aandacht besteed aan het uiterlijk en het achterstallig onderhoud loopt niet verder op. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

15 5.1.2 Kunstwerken Tot deze productgroep behoren de sluizen, de vaste kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers) en de beweegbare bruggen (onderbouw en bovenbouw). Voor de sluizen zijn de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Er wordt tijdig onderhoud uitgevoerd zodat het achterstallig onderhoud niet verder oploopt. Voor het schutsluiscomplex Lauwersoog zijn de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Door tijdig onderhoud loopt het achterstallig onderhoud niet verder op. De sluisdeuren zullen fasegewijs worden vervangen in de komende jaren. Voor vaste kunstwerken zijn de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Het achterstallig onderhoud loopt niet verder op. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

16 Voor beweegbare bruggen zien de scenario s er als volgt uit: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Er wordt tijdig onderhoud uitgevoerd zodat het achterstallig onderhoud niet verder oploopt Wegen Tot deze productgroep behoren de boordvoorzieningen, de hoofdrijbaanverhardingen, de fietspadverhardingen, de bermen en sloten, de beplanting langs wegen en het wegmeubilair. Voor het onderdeel boordvoorzieningen (langs wegen) zien de drie scenario s er als volgt uit: 1. Minimaal onderhoud toepassen. Afschuivingen kunnen gaan plaatsvinden. 2. Onderhoud via meerjaren onderhoudsplan, geleidelijk inlopen op achterstallig onderhoud 3. Versneld vervangen van boordvoorzieningen, waardoor risico s worden geminimaliseerd Scenario 2 heeft de voorkeur. De opgelopen onderhoudsachterstand zal geleidelijk worden ingelopen. In het managementcontract is voor boordvoorzieningen wegen aangegeven dat het budget in de volgende contractperiode hoger zou moeten zijn. Wij gaan er echter vanuit dat door clustering van meerdere bestekken een behoorlijk aanbestedingsvoordeel behaald zal kunnen worden, gegeven de huidige marktsituatie. Voor de hoofdrijbaanverhardingen zijn de volgende drie scenario s uitgewerkt: 1. Minimaal planmatig onderhoud waardoor veel noodreparaties toegepast moeten worden. Geen toepassing van geluidreducerend asfalt. Huidig achterstallig onderhoud blijft bestaan 2. Planmatig onderhoud. Het huidige achterstallig onderhoud wordt geleidelijk ingelopen. Geluidreducerend asfalt wordt toegepast conform het Actieplan geluid 2e tranche. 3. Aanvullend op scenario 2: extra toepassen van geluidreducerend asfalt op gewenste plaatsen. De voorkeur gaat uit naar het tweede scenario, het huidig beleid wordt voortgezet en het achterstallig onderhoud wordt geleidelijk ingelopen. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

17 De drie scenario s voor de fietspadverhardingen komen samengevat op het volgende neer: 1. Minimaal onderhoud plegen (waarbij adhoc schades verholpen moeten worden) 2. Onderhoud uitvoeren conform meerjarenplan met (deels) toepassen van duurzamere materialen 3. Aanvullend op scenario 2 sneller toepassen van stabielere en onderhoudvriendelijkere betonverharding De voorkeur gaat uit naar het tweede scenario. De fietspadverhardingen blijven hiermee structureel in goede staat en veiligheid, duurzaamheid en comfort nemen geleidelijk toe. Voor het onderdeel bermen en sloten komen de drie scenario s samengevat op het volgende neer: 1. Maaien en maaisel laten liggen Ecologisch maaibeheer en gras afvoeren naar composteerinrichting 3. Ecologisch bermbeheer, maaisel (deels) duurzaam verwerken via vergisting. Hoewel de aanpak per scenario verschilt, zijn de jaarlijkse kosten in de beide laatste scenario s per jaar gelijk. Het tweede scenario heeft de voorkeur: continueren van het huidige beleid. Wel zullen wij ons in de komende periode oriënteren op een duurzamere verwerking (vergisting) van bermmaaisel. Voor de beplantingen zijn de volgende drie scenario s uitgewerkt: 1. Onderhoudscyclus van 5 jaar met bestrijding van eikenprocessierups zonder investeren in herplant 2. Onderhoudscyclus van 3 jaar met waar nodig nodige herstel en vervanging 3. Onderhoudscyclus van 3 jaar met inzet op gericht herstel en verjonging Voorgesteld wordt in te zetten op scenario 2. De kwaliteit van de bestaande beplanting verbetert hierdoor structureel en het duurzaamheidsprincipe wordt gewaarborgd. Voor het wegmeubilair (openbare verlichting, bewegwijzering, wegmarkering, wegbebakening, geleiderail, geluidschermen en haltevoorzieningen) zijn globaal de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Minimaal planmatig onderhoud met ad-hoc vervanging(alleen wanneer verkeersveiligheid in geding is of niet meer wordt voldaan aan wettelijke eisen). Er ontstaat geleidelijk onderhoudsachterstand. 2. Planmatig onderhoud/vervanging toepassen onderhoudstoestand blijft op het huidige niveau. 3. Versnelde inzet om kwaliteit (bv. wegmarkering, halteplaatsen) te verhogen en planmatig herstel c.q. verzorging (verwijdering graffiti) toepassen De voorkeur gaat uit naar scenario 2. Voor openbare verlichting betekent dit dat het huidig beheer van het op duurzame wijze renoveren van de openbare verlichtingsinstallatie wordt gecontinueerd. Daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen van het POP en de beleidsnota Verlichting langs Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

18 provinciale wegen. Voor bewegwijzering betekent dit dat achterstallig onderhoud geleidelijk wordt ingelopen. Oude armaturen worden binnen 6 jaar vervangen door energiezuinige LED-armaturen of (waar mogelijk) reflecterende tekstplaten. Hiermee wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. Voor de andere productonderdelen betekent dit dat de kwaliteit gelijk blijft en de onderhoudsachterstand niet verder toeneemt c.q. geleidelijk wordt ingelopen Verkeersmanagement Tot deze productgroep behoren de bediening (van bruggen en sluizen), de regelgeving, de handhaving, de scheepvaartinspectie, de gladheidsbestrijding, de verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement wegen. De onderdelen bediening, regelgeving, handhaving, scheepvaartinspectie en verkeersmanagement wegen bestaan voor een belangrijk deel uit personele kosten. De materiële kosten voor deze onderdelen vallen onder het product Materieel en huisvesting. In het kader van de overdracht van het eigendom en beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden voor de Scheepvaartinspectie een aantal scenario s uitgewerkt. gericht op een gezamenlijk aanpak van deze taak met het Rijk en provincie Fryslȃn. Welke organisatorische en financiële gevolgen dit gedurende de looptijd van dit meerjarenprogramma heeft, is momenteel nog niet nader aan te duiden. Voor het product Gladheidsbestrijding zijn geen scenario s uitgewerkt. Uitgangspunt is, dat zowel voor de verkeersveiligheid, de hulpverleningsdiensten als voor het economische verkeer, de huidige inzet gehandhaafd moet blijven. De (gemiddelde) jaarlijkse kosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen vanwege de relatief strenge winterperioden. Hierdoor waren (veel) meer strooibeurten nodig. Tevens is de kostenstijging veroorzaakt door de (tijdelijke?) stijging van de zoutprijs, vanwege de grote vraag naar zout. De jaarlijkse kosten worden geraamd op ,-. Voor verkeersregelinstallaties zien de drie scenario s er als volgt uit: 1. Geen onderhoudscontracten, minimale inspectie, hogere vervangingsinterval hanteren 2. Werken met onderhoudscontracten, jaarlijkse inspectie, snelle signalering van uitval 3. Onderhoudscontracten, instandhouding en veiligheid optimaal geborgd, betere garantie doorstroming en veiligheid De voorkeur gaat uit naar scenario 3, omdat hiermee het best wordt aangesloten bij de wensen en doelstellingen van de provincie op het gebied van verkeersmanagement.. Voor verkeersmanagement wegen geldt dat een uitbreiding wordt voorzien van het pakket van maatregelen ten behoeve van het dynamisch verkeersmanagement (informeren, geleiden en sturen). Dit is een nieuwe activiteit die in de huidige periode is opgestart. In het najaar van 2012 zal hiervoor een separaat voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd, waarin ook de consequenties voor beheer en onderhoud worden meegenomen. Zie voor nadere toelichting ook paragraaf Materieel en huisvesting Tot deze productgroep behoren de auto s, tractoren (incl. maaiapparatuur), de vaartuigen, overig materieel en gereedschappen en de huisvesting. Voor auto s kan het jaarbudget naar beneden worden bijgesteld vanwege de areaalafname (afstoten taak muskusrattenbestrijding en overdracht vaarweg Lemmer-Delfzijl) en verdergaande efficiency. Voor tractoren (incl. maaiapparatuur) geldt dat de kosten aanzienlijk toenemen vanwege grotere vermogens(zwaardere tractoren), hogere brandstofkosten en (waarschijnlijk) wegvallen van de accijnsvrijstelling op rode diesel. De kosten voor vaartuigen nemen m.n. toe vanwege de hogere exploitatielasten en kapitaalslasten van de werkschepen, waaronder het nieuwe werkschip. Resumerend levert dit het volgende overzicht op: Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

19 Product huidig budget nieuw budget Auto s Tractoren en maaiapparatuur Vaartuigen Overig materieel en gereedschappen Huisvesting Het onderhoud van bedieningsgebouwen en onderhoudssteunpunten gebeurt op basis van periodieke inspecties. De onderhoudstoestand is voldoende Diensten t.b.v. derden Tot deze productgroep behoren onder andere de ingenieursdiensten. Het gaat hier om personeelskosten. De provincie voert werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit voor groot onderhoud en nieuwbouwprojecten. De werkzaamheden bestaan uit planvorming, maken van bestekken, aanbesteding, toezicht houden op de uitvoering en overdragen van werk aan de beherende en onderhoudsplichtige dienst. De huidige formatie is het minimum om een professioneel en levensvatbaar ingenieursbureau in stand te kunnen houden. Specialistische vakkennis en ervaringsvereisten kunnen bij deze omvang op hedendaags vereist peil worden gehouden.. Door het (gedeeltelijk) uitvoeren van werk voor derden wordt een deel van de formatie (ca. 2 fte) bekostigd. Bovendien wordt op deze wijze een gelijkmatig werkpakket gerealiseerd, wordt de werkcapaciteit volledig worden benut en de deskundigheid op het gewenste niveau gehouden. Het is de intentie om de diensten ten behoeve van derden enigszins uit te breiden in de komende periode. De baten hiervan komen ten gunste van dit meerjarenprogramma. Daarom zal nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met andere overheden in de regio welke niet beschikken over deze specifieke deskundigheid. De provincie zal, door de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar het Rijk in de nabije toekomst ook diensten voor het Rijk uit gaan voeren. Voor deze diensten zullen in het najaar van 2012 overeenkomsten worden opgesteld. Zo wordt de brug- en sluisbediening op deze hoofdvaarweg binnen onze provinciegrenzen in de komende jaren door ons voor het Rijk uitgevoerd. Over de uitvoering van andere diensten (o.a. beheer en onderhoud, scheepvaartinspectie, regelgeving en handhaving) ten behoeve van de hoofdvaarweg vindt momenteel nog overleg plaats. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

20 5.2 Overzicht jaarbudget (excl apparaatskosten personeel) Producten Begroting 2013 Meerjarenprogramma Incidenteel per jaar Vaarwegen (exclusief hoofdvaarwegen) Boordvoorzieningen Baggerwerk Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair Diversen vaarwegen Baten overige vaarwegen Kunstwerken Sluizen Sluis complex Lauwersoog Baten sluis Lauwersoog incl. apperaatskosten Vaste kunstwerken Beweegbare bruggen Baten kunstwerken (afstandsbediening) Wegen Boordvoorzieningen Hoofdrijbaanverharding Fietspadverharding Bermen en sloten Beplantingen Wegmeubilair Diversen wegen Baten wegen Areaalwijzigingen wegen Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Baten VRI's (aandeel andere overheden) Gladheidsbestrijding Materieel en huisvesting Auto's Tractoren en maaiapparatuur Vaartuigen Overig materieel en gereedschappen Huisvesting Baten (aandeel hoofdvaarwegen) Diensten derden Lasten Baten Ingenieursdiensten Taakstelling/kortingen Inkoopkorting Incidentele middelen MC ( ) Taakstelling financieel perspectief 2015 (gem) Lumpsum Totaal incidenteel Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

28 oktober 2008 Corr.nr. 2008-59328, KB Nummer 38/2008 Zaaknr. 136810

28 oktober 2008 Corr.nr. 2008-59328, KB Nummer 38/2008 Zaaknr. 136810 28 oktober 2008 Corr.nr. 2008-59328, KB Nummer 38/2008 Zaaknr. 136810 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het sluiten van een nieuw managementcontract voor

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel Eusebiusbuitensingel 66 6828 HZ Arnhem Postbus 9070 6800 ED Arnhem T (026) 368 89 11 F (026) 363 48 97 don-info@rws.nl Onderwerp: ramingsanalyse van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx

g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx Versie 18-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Bestaande situatie gemeentelijke gebouwen...

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015 deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen

Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015 deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015 deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur 2 Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2012-2015 deel

Nadere informatie

Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009

Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 2009 onderhoud provinciale weginfrastructuur Gedeputeerde Staten Provincie Noord Holland November 2004 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Even voorstellen Opgericht in 2000 Onderdeel Liftinstituut Holding bv > 22 medewerkers Werkgebieden: liften e.d., gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

РЖЗФКСЧЖХТОГР ЗГЧЦСПГЦЛХЗЗФЖЗ НЧРХЦЩЗФНЗР ЗЗОТОГРШГРКЗЦ РЖЗФКСЧЖХТОГР ГЦЦЗРИФГХЦФЧЕЦЧЧФ X Storing 1 Inspectie 2 Telemetrie 3 Medewerker onderhoud Registreren storing 4 Medewerker onderhoud

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Situatieschets... 3

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

onderhoud infrastructuur

onderhoud infrastructuur onderhoud infrastructuur provincie Groningen 2007 2013 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 13 april 2015 Geachte leden der Provinciale Staten van Groningen, Hierbij bieden wij het door ons op 18

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 1 Voorstellen Agenda Ontwikkeling en trends m.b.t. resultaat gericht onderhoud Contractvormen Voor- en nadelen conditie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Friesland (FR) DGBK T.a.v. de Provinciale BDF Staten 2500 EA Den Haag www. rijksoverheid.ni www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Turfmarkt

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud voor scholen in het Primair Onderwijs worden de beslissingslijnen korter. Deze situatie kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis

Nadere informatie

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen Bijlage 3 Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 STATION 0...4 Komen tot een nulmeting... 4 STATION 1...5 Opstellen plancyclus groot onderhoud...

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Herijking onderhoudsbeleidkaders 2013. Provinsje Fryslân November 2013

Herijking onderhoudsbeleidkaders 2013. Provinsje Fryslân November 2013 Herijking onderhoudsbeleidkaders 2013 Provinsje Fryslân November 2013 Samenvatting De provincie Fryslân heeft een groot areaal aan infrastructuur in beheer en/of eigendom. Al deze wegen, vaarwegen en kunstwerken

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Versie: 8-2-2010 17:13 Documentnaam: probegr_pres_01.doc Inhoud Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2 Beleidskader 2 Veranderingen in doelen 2 Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zots

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zots Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 00 500 EA Den Haag Provincie Overijssel (OV) T.a.v. de Provinciale Staten Postbus 0078 8000 GB ZWOLLE Datum 0 mei 05 Betreft

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Presentatie beheermodellen voor verenigingen. Speeltuinen. Stadsontwikkeling Vastgoed

Presentatie beheermodellen voor verenigingen. Speeltuinen. Stadsontwikkeling Vastgoed Presentatie beheermodellen voor verenigingen Speeltuinen Stadsontwikkeling Vastgoed 11 12 2012 Inhoud Dagvoorzitter Opening, welkom, doel, agenda SO Vastgoed Het waarom van de invoering kostendekkende

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

MUSKUSRATTEN- EN BEVERRATTENBESTRIJDING PROVINCIE GRONINGEN JAARPLAN 2008

MUSKUSRATTEN- EN BEVERRATTENBESTRIJDING PROVINCIE GRONINGEN JAARPLAN 2008 MUSKUSRATTEN- EN BEVERRATTENBESTRIJDING PROVINCIE GRONINGEN JAARPLAN 2008 Afdeling Kanaalbeheer maart 2008 2 Inhoudsopgave pag. A. Samenvatting prestatieafspraken muskus- en beverrattenbestrijding... 4

Nadere informatie

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouwen Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht De voorbije jaren zijn volop zonnepanelen geplaatst op de daken van veel gebouwen. Daarbij

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I

Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I Nota Interbestuurlijk Toezicht 2013-I van het college van burgemeester en wethouders van Winsum over de uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht. Vastgesteld op 7 mei

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Grondslag Besluit B&W 18 maart 2014 - In te stemmen met de uitgangspunten, planning en werkwijze van het nader onderzoek naar de mogelijkheden

Grondslag Besluit B&W 18 maart 2014 - In te stemmen met de uitgangspunten, planning en werkwijze van het nader onderzoek naar de mogelijkheden gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 22-01-2015 13 feb 2015/0021 Nummer 14-134 Onderwerp Overdracht werkzaamheden cluster Technische Uitvoering (gemeentewerf) Aan de raad, Onderwerp Overdracht

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Privatiseren veldonderhoud voetbalvelden 13ini01280

Privatiseren veldonderhoud voetbalvelden 13ini01280 Privatiseren veldonderhoud voetbalvelden 13ini01280 1. De opdracht In de begroting 2013 e.v. is de volgende taakstelling ten aanzien van de voetbalvelden opgenomen: 1. In 2013 een bezuiniging van 67.500,--

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Voorzieningen muskusrattenbeheer Groningen Nummer: Bestuursstukken\1054 Agendapunt: 6 DB: Ja 16-4-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur A.M. Schneider Telefoon 5113691 E-mail: a.schneider@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/38395 Bijlage

Nadere informatie