Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur"

Transcriptie

1 Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Hoofdrapport

2 Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

3 0. Samenvatting Inleiding Relatie meerjarenprogramma en beleid Beleid Randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen Ontwikkelingen Convenant Hoofdvaarwegen en afkoop Winschoterdiep/Rensel Noordelijke samenwerking Van beheer naar verkeer Afstandsbediening bruggen en sluizen Juridische zaken Huisvesting Areaal, kwaliteit en scenario s Areaal Kwaliteit Normering en systematiek Nederlandse Norm NEN Uitgevoerd onderzoek en inspecties voor de nulmeting Overzicht nulsituatie Van onderzoek en inspecties naar jaarbudget Scenario s Differentiëren in kwaliteits- en onderhoudsniveau: drie scenario s Omschrijving scenario s Productbeschrijvingen en jaarbudget Productbeschrijvingen Vaarwegen Kunstwerken Wegen Verkeersmanagement Materieel en huisvesting Diensten t.b.v. derden Overzicht jaarbudget Slotopmerkingen Reikwijdte meerjarenprogramma Spelregels van dit meerjarenprogramma Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

4 0. Samenvatting In dit Meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur wordt beschreven op welke wijze de provinciale infrastructuur in de komende jaren zal worden beheerd en onderhouden. Tevens wordt een voorstel gedaan voor het benodigd jaarbudget. Dit programma is de opvolger van het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen , waarvan de werkingsduur in 2011 met een jaar is verlengd. De volgende werkwijze is gehanteerd. bij het opstellen van het meerjarenprogramma. De provinciale infrastructuur is onderverdeeld in een aantal producten. Voor alle producten zijn het doel, een omschrijving, de risico s, de omvang (areaal) en de nulsituatie beschreven. De nulsituatie beschrijft de huidige kwaliteit van het product. Vervolgens zijn, bij de meeste producten meerdere scenario s omschreven. Elk scenario beschrijft een wijze waarop het beheer en onderhoud kan plaatsvinden. Bij de verschillende scenario s zijn de benodigde jaarbudgetten bepaald. Tenslotte is voor elk product een voorstel gedaan voor een voorkeurscenario met het daarbij behorende jaarbudget. De jaarbudgetten van alle producten samen leiden tot een voorstel voor het benodigd totaal jaarbudget. Voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt voorgesteld een jaarbudget beschikbaar te stellen van ,-- (excl. personeelskosten). Dit is ,- meer dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld om incidenteel in de komende periode ,- per jaar beschikbaar te stellen om het achterstallig groot onderhoud aan de boordvoorzieningen in te lopen. Voorgesteld wordt dit bedrag voor te financieren uit de afkoopsom Beheer en Onderhoud Winschoterdiep/Rensel en dit bedrag (incl. de gederfde rente) in de jaren weer terug te laten vloeien in deze afkoopsom ten laste van dit meerjarenprogramma. Op deze wijze kan, door grotere bestekken in de markt te zetten, worden bespaard op uitvoeringskosten. Verder wordt in het algemeen voorgesteld het huidige beleid te continueren. In vergelijking met de vorige periode wordt het volgende opgemerkt: Het budget voor de gladheidsbestrijding dient verhoogd te worden als gevolg van de gestegen (gemiddelde) kosten in de afgelopen 10 jaar; Ten gevolge van investeringen in de kunstwerken in de huidige periode kan in de komende periode het jaarbudget (tijdelijk) worden verlaagd. Dit hoofdrapport geeft slechts een globaal overzicht van de verschillende producten, de scenario s, het voorkeurscenario en het totaal benodigde jaarbudget.voor een gedetailleerde omschrijving van de verschillende producten, de daarbij gehanteerde scenario s en de daaruit volgende jaarbudgetten wordt verwezen naar het bijbehorende bijlagenrapport. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

5 1. Inleiding De provincie voert het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur grotendeels uit in eigen beheer. Over de wijze waarop dit beheer en onderhoud plaats moet vinden, en het daarbij behorende budget, zijn in het verleden afspraken gemaakt in de vorm van een managementcontract. Vanaf 1997 is gewerkt met een dergelijk managementcontract, dat meestal een looptijd van vier jaar had. Dit Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur is de opvolger van het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen , waarvan de looptijd in 2011 met een jaar is verlengd tot eind Het voormalige managementcontract is nu gewijzigd in een meerjarenprogramma om beter aan te sluiten bij de reguliere programmering en verantwoording zoals die door de provinciale organisatie wordt gehanteerd. Doel van dit meerjarenprogramma is om voor een meerjarige periode (4 jaar) afspraken vast te leggen omtrent de wijze van beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen en het bijbehorende budget. Het opstellen van een meerjarenprogramma voorkomt enerzijds een belastende, tussentijdse politieke besluitvorming over allerlei beheer- en onderhoudsinvesteringen. Anderzijds geeft dit programma het management, binnen de gestelde kaders, een bepaalde vrijheid om het noodzakelijke beheer en onderhoud op de meest pragmatische en efficiënte wijze en tijdstip aan te pakken. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen gelden een aantal specifieke spelregels, die in het hoofdrapport zijn benoemd. Rapportage en verantwoording van dit meerjarenprogramma zal plaatsvinden via de reguliere planning en control cyclus. Het meerjarenprogramma bestaat uit een hoofdrapport en een bijlage rapport. In dit hoofdrapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de relatie tussen het meerjarenprogramma en de beleidskaders. Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen. De omvang van het areaal, de wijze waarop de kwaliteit is bepaald en de verschillende scenario s komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 5 worden de producten en de benodigde jaarbudgetten beschreven. Het laatste hoofdstuk behandelt de reikwijdte en de spelregels van het meerjarenprogramma. In het bijlage rapport is een gedetailleerde beschrijving van de producten, de scenario s en de budgetten opgenomen. 2. Relatie meerjarenprogramma en beleid 2.1 Beleid Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur is een wettelijke taak. Dit beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen vormt natuurlijk geen doel op zich, maar moet worden gezien in het licht van de doelstellingen die in het Provinciaal omgevingsplan (POP) zijn verwoord. De hoofddoelstelling van het POP luidt: Duurzame ontwikkeling: voldoende werkgelegenheid en een voor mens en dier leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien. Deze hoofddoelstelling is leidend. Daarnaast zijn er afgeleide doelstellingen in het POP die een relatie hebben met beheer en onderhoud. Deze zijn met name geformuleerd in het hoofdstuk Bereikbaar Groningen. Echter ook in andere delen van het POP zijn raakvlakken te vinden met beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Zo zijn er relaties met o.a. Ondernemend Groningen, Karakteristiek Groningen, Schoon en veilig Groningen en Energiek Groningen. De provincies hebben zich in het Klimaat- en Energieakkoord gecommitteerd, om vanaf 2010 voor tenminste 50% van de provinciale inkopen aan de duurzaamheidscriteria te voldoen. Duurzaamheid gaat over de balans tussen welzijn van mensen, de zorg voor het milieu en de economische vooruitgang. Deze drie aspecten moeten in onderling verband worden bekeken. De provincie Groningen heeft de ambitie om 100% duurzaam in te kopen. Wat wil zeggen dat naast het economische aspect ook milieu en welzijn als duurzaamheidsaspecten moeten worden meegenomen in het inkoopproces. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

6 De core business voor de afdeling beheer en onderhoud is het in stand houden van provinciale wegen en vaarwegen en de daarbij behorende objecten. Hiervoor wordt veel ingekocht. Dit kunnen producten zijn maar ook diensten en werken (variërend van werkhandschoenen, reparaties aan wegen en vaarwegen tot vervanging van openbare verlichting enzovoorts). In dit meerjarenprogramma is aangegeven op welke wijze duurzaamheid een rol kan spelen bij het beheer en onderhoud van infrastructuur. Binnen het areaal is ook een aantal rijksmonumenten aanwezig. Enerzijds biedt dit mogelijkheden om alternatieve geldstromen binnen te halen, anderzijds vragen deze monumenten om specifiek beheer en bescherming. In de periode van dit meerjarenprogramma zal via een inventarisatie meer duidelijkheid worden verkregen welke effecten deze monumentenstatus heeft op het beheer en onderhoud van deze objecten. 2.2 Randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen Bij het beheer en onderhoud van (provinciale) infrastructuur moet worden voldaan aan wettelijke verplichtingen. De belangrijkste zijn: Provinciewet Wegenwet Wegenverkeerswet Wet Geluidhinder Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) Wet Milieubeheer Flora- en Faunawet Boswet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Scheepvaartverkeerswet Binnenvaartwet Binnenvaartpolitiereglement (BPR) De bovengenoemde wet- en regelgeving is uitgangspunt en kaderstellend voor dit meerjarenprogramma. Ook zullen regels over het beheer in 2013 worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Daarnaast zijn er diverse (landelijke) richtlijnen en normen ontwikkeld, onder meer door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw (CROW), het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de International Organisation for Standardisation (ISO). Deze richtlijnen en normen hebben soms het karakter van een aanbeveling en soms nagenoeg de status van een wettelijke verplichting (bij voorbeeld normen voor de veiligheid van machines). Wanneer wordt afgeweken van de richtlijnen en normen dient de afwijking voldoende gemotiveerd te worden. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

7 3. Ontwikkelingen 3.1 Convenant Hoofdvaarwegen en afkoop Winschoterdiep/Rensel In december 2011 is een convenant gesloten tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Fryslân en de provincie Groningen. In dit convenant zijn de bestuurlijke afspraken vastgelegd over de nieuwe beheersituatie op de hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de afkoop van het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep/Rensel en uitbetaling van rijksbijdragen achterstallig onderhoud uit de Nota Mobiliteit. In de nieuwe beheersituatie wordt het Rijk eigenaar en beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl. In de periode zal nadere uitwerking van deze bestuurlijke afspraken plaatsvinden in separate overeenkomsten. De provincie houdt het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep/Rensel en van het Noord Willemskanaal. Voor het beheer en onderhoud van het Winschoterdiep/Rensel hebben wij eind 2011 een afkoopsom ontvangen van het Rijk. Voor het beheer en onderhoud van het Noord Willemskanaal blijft het Rijk (vooralsnog) bijdragen in de kosten van beheer en onderhoud, volgens een eerder gesloten convenant. Met name de implementatie van de nieuwe beheersituatie op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zal grote gevolgen hebben voor dit meerjarenprogramma. In 2012 (en mogelijk ook nog in 2013 en de eerste jaren daarna) is sprake van een overgangssituatie. In eerste instantie zullen nog bijdragen van het Rijk beschikbaar komen voor beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg (op declaratiebasis). Vanaf het moment dat het Rijk eigenaar en beheerder is zullen wij in de positie komen dat wij beheeren onderhoudsdiensten (bv. bediening,onderhoud, handhaving) uitvoeren in opdracht en voor rekening van het Rijk. Met het Rijk moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt over deze overgangsfase. In dit meerjarenprogramma is hierop alvast geanticipeerd: voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn de werken en diensten alvast ondergebracht in het product Diensten voor derden. 3.2 Noordelijke samenwerking Momenteel vindt in noordelijk verband overleg plaats over verdere samenwerking tussen de noordelijke provincies. Dit overleg richt zich onder meer op Shared Services (samenwerking ondersteunende diensten), samenwerking van de Ingenieursdiensten en samenwerking op een aantal gebieden voor wat betreft beheer infrastructuur. Samenwerking van de ingenieursdiensten gaat met name over bouwen en beheren van kunstwerken, landmeten en databeheer, aanbestedingskennis en wegontwerp. Bij beheer van infrastructuur wordt o.a. gesproken over incidentmanagement, strategische personeelsplanning van civieltechnisch personeel, uniformeren beheerkaders en samenwerking nautisch beheer. De bedoeling is dat eind 2012 duidelijkheid is verkregen over de meerwaarde die noordelijke samenwerking kan hebben voor de drie provincies, zodat nadere uitwerking kan plaatsvinden. De implementatie van verdere noordelijke samenwerking kan uiteraard effect hebben op dit voorliggende meerjarenprogramma. Zodra duidelijk is welke effecten dit zijn zullen hiervoor eventueel aanvullende voorstellen worden gedaan. 3.3 Van beheer naar verkeer In de komende jaren wordt ingezet op een optimaler gebruik van de bestaande infrastructuur. Op deze wijze kan worden bespaard op uitbreiding van de infrastructuur. Ingezet wordt o.a. op Dynamisch verkeersmanagement (DVM). Het doel van dynamisch verkeersmanagement is het informeren, geleiden en sturen van weggebruikers over het (regionale) wegennet zodat zij vlot, veilig en betrouwbaar kunnen reizen van A naar B. Het begrip dynamisch verwijst naar inzet van "realtime" maatregelen. Het pakket van maatregelen dat hiervoor nodig is, is onlangs opgestart en zal in de komende jaren verder worden uitgebreid. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het beheer van onze wegen en vaarwegen. Onderdeel van (D)VM is het invoeren van Incident Management (IM) op de belangrijkste provinciale wegen. Begin 2012 is gestart met de invoering van IM op de ring Groningen en de Eemshavenweg, door inzet van Rijkswaterstaat. In samenwerking met de 3 noordelijke provincies is de intentie uitgesproken om IM vanaf 2013 binnen de eigen provinciale dienst en in samenwerking met RWS te organiseren. De organisatorische en financiële aspecten worden momenteel onderzocht. In de komende periode van dit meerjarenprogramma kunnen hierdoor wijzigingen nodig zijn. De introductie van verkeersmanagement vraagt daarnaast specifieke Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

8 deskundigheid. Verkeersmanagement is aangemerkt als een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie van de regio Groningen Assen. Daarom heeft de provincie verkeersmanagement opgenomen in het MIT. In het najaar van 2012 zal voor een basispakket een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Daarin wordt ook voorgesteld, de inzet van IM op de ringweg en de toeleidende wegen naar de stad Groningen (structureel) te continueren. 3.4 Afstandsbediening bruggen en sluizen Voor de uitbreiding en modernisering van de afstandsbediening van bruggen en sluizen is in 2012 via een aparte voordracht een projectvoorstel voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit project heeft een looptijd van 2012 tot en met In deze periode ligt de nadruk op investeringen en de personeelskosten zullen geleidelijk dalen. Het project wordt voorgefinancierd uit de reserve Vervanging kunstwerken Winschoterdiep. De besparingen op personeelskosten zullen meteen worden ingezet ter financiering van het project. Na 2020 zal jaarlijks structureel bespaard kunnen worden. Na afronding van het project zal via evaluatie worden bepaald welk deel van de besparingen moet worden ingezet voor het structurele beheer, onderhoud en vervanging van de brug- en sluisbediening. Gedurende de komende periode leidt dit project niet tot effecten op de omvang van de financiën van dit meerjarenprogramma. 3.5 Juridische zaken Aan het eind van 2012 zal het college van Gedeputeerde Staten op grond van de Waterwet vaarwegen aan de provincie en gemeenten moeten toewijzen. Het beheer van de rest van de vaarwegen vervalt dan automatisch naar de waterschappen (uitgezonderd de vaarwegen die bij het Rijk in beheer zijn). Het gaat om een toedeling van het nautisch en vaarwegbeheer. Uitgangspunt is het vastleggen van de huidige situatie. Het is echter niet uitgesloten dat het beheer en onderhoud door de waterschappen meer zal omvatten dan nu het geval is. In dat geval moet rekening worden gehouden met een verzoek om compensatie van de zijde van de waterschappen. Daarnaast zal de provincie het gedeelte van het Hoendiep en het Reitdiep binnen de gemeente Groningen overdragen aan de gemeente Groningen. De provincie is bereid om het beheer en onderhoud af te kopen (areaalwijziging). Naar verwachting zullen de regels met betrekking tot het beheer van de vaarwegen met ingang van 2013 worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. De handhaving van milieudelicten zal in ieder geval in 2013 worden overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De boa s en toezichthouders van de huidige afdeling Vaarwegen zijn bevoegd inzake een aantal Milieudelicten (o.a. Scheepsafvalstoffenwet, Waterwet), zodat overgang van enkele taken naar de RUD zal gaan plaatsvinden. Enkele grote verzoeken om schadevergoeding op grond van de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen zijn nog niet afgehandeld, nu de provincie en de beheerder geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van bedragen. Tot slot mag niet onvermeld blijven de verplichting van overheden om met ingang van 2015 alle overheidsinformatie digitaal te hebben. Dat betekent dat een burger via internet een vergunning of andere dienst moet kunnen aanvragen en beleidsinformatie- en plannen moet kunnen inzien. Uitgangspunten hierbij zijn transparantie van bestuur en dienstverlening. 3.6 Huisvesting Momenteel beschikt de provincie over vijf steunpunten voor de buitendienst. Nu de beheerafdelingen zijn samengevoegd tot één afdeling Beheer & Onderhoud is het wenselijk het aantal steunpunten terug te brengen. Het huidige steunpunt van de WOP (Waterbouwkundige Onderhoudsploeg) wordt op termijn opgeheven vanwege de ligging in het plangebied van Meerstad. Tevens is vervangende huisvesting nodig van het steunpunt Groningen (voormalig wegbeheer) omdat dit niet meer voldoet aan de eisen op het gebied van milieu en bedrijfsvoering. Door de woningbouwontwikkeling rondom dit steunpunt ontstaan in toenemende mate ongewenste en onveilige verkeerssituaties. Momenteel loopt een extern onderzoek naar de huisvesting van de buitendiensten en worden drie huisvestingsvarianten nader uitgewerkt. Uitgangspunt is vermindering van het aantal steunpunten van Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

9 vijf naar twee of drie steunpunten. Voorstellen over de toekomstige huisvesting zullen buiten dit meerjarenprogramma worden voorgedragen aan Provinciale Staten. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

10 4. Areaal, kwaliteit en scenario s 4.1 Areaal In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het areaal dat de provincie Groningen momenteel in onderhoud en beheer heeft. Tabel 1. Omvang provinciale inftrastructuur (exclusief hoofdvaarwegen) Product 1. Vaarwegen Boordvoorzieningen Baggerwerk (incidenteel) Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair 2. Kunstwerken Sluizen(schutsluizen) Schutsluiscomplex Lauwersoog Vaste kunstwerken Beweegbare bruggen 3. Wegen Boordvoorzieningen Hoofdrijbaanverhardingen Fietspadverhardingen Bermen en sloten Beplantingen Openbare verlichting Bewegwijzering Overig wegmeubilair 4. Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Areaal ca. 166 km ca. 96,5 km 1 loswal 27 steigers 48 meldpunten 25 wacht- en ligplaatsen beroepsvaart 24 wacht- en ligplaatsen recreatievaart 80 stuks boeien voor de betonning 200 borden 5 stuks 1 sluis, brug, bedieningsgebouw, voorhavens en steigers 87 vaste bruggen 70 viaducten 23 onderdoorgangen ca. 600 duikers 47 stuks ca. 36 km ca. 560 km ca. 245 km ca. 460 ha bermen ca. 780 km sloten ca bomen ca. 150 ha bosplantsoen ca 8800 m2 rotondes ca lichtmasten ca armaturen ca. 450 objecten ca km belijning en m2 figuratie ca verkeersborden, 9600 reflectorpalen en 2300 m schrikhek ca. 64 km geleiderail ca. 6 km geluidscherm 538 halteplaatsen ca. 35 installaties Gladheidsbestrijding ca. 560 km weg (15 strooiroutes) ca. 245 km fietspad (11 strooiroutes) 5. Materieel en Huisvesting Auto s 69 bestelauto s, 5 vrachtauto s, 1 hoogwerker en 1 veegzuigauto Tractoren en maaiapparatuur 18 tactoren met maaiapparatuur, 1 graafmachine en 2 gazonmaaiers. Vaartuigen 1 inspectievaartuig, 2 werkschepen 1 speedboot, diverse kleine werkboten Overig materieel en gereedschappen Diverse machines, gereedschappen en aanhangwagens Gebouwen 5 steunpunten Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

11 4.2 Kwaliteit Normering en systematiek Om de conditie van onze infrastructuur objectief vast te leggen is gebruikt gemaakt van de Nederlandse Norm NEN Deze norm is echter nog volop in ontwikkeling. Objecten, bijvoorbeeld bruggen, kunnen via deze methodiek op onderdelen een objectieve conditiescore krijgen. Er is echter nog geen model beschikbaar om een totaalscore per object te berekenen. Vooralsnog hebben wij de NEN alleen toegepast bij de bepaling van de conditie van onze kunstwerken en verkeersregelinstallaties. Bij wegverhardingen zijn de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw (CROW) toegepast. Voor de andere producten is zoveel mogelijk via de NEN-systematiek of andere normen geïnventariseerd en gewaardeerd. Gedurende de uitvoering van dit programma zullen wij de ontwikkeling van de NEN-systematiek blijven volgen en waar mogelijk steeds uitgebreider toepassen op onze infrastructuur Nederlandse Norm NEN 2767 De NEN is een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De provincie krijgt hierdoor meer inzicht in de soorten gebreken en kan beter prioriteren. Bovendien is een toetsingsmiddel en sturingsmechanisme voor beheer en onderhoud voorhanden. De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespunts schaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en score 6 is de slechtst aan te treffen conditie. Hieronder zijn de scores in tabelvorm weergegeven. Tabel 2. Omschrijving conditiescores NEN 2767 Conditiescore Omschrijving Toelichting 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Uitgevoerd onderzoek en inspecties voor de nulmeting Voor de nulmeting zijn in de periode september 2011 tot en met maart 2012 de volgende onderzoeken en inspecties uitgevoerd: 1. Inspecties kunstwerken (inclusief hoofdvaarwegen) 270 kunstwerken (180 vaste bruggen, viaducten en tunnels, 76 beweegbare bruggen en 14 sluizen) zijn geïnspecteerd. De inspectiegegevens zijn verwerkt en vervolgens zijn de gedetailleerde kosten voor groot onderhoud berekend en is de restlevensduur ingeschat. 2. Inspecties kanalen en boordvoorzieningen en aanlegvoorzieningen De boordvoorzieningen en aanlegvoorzieningen zijn visueel geïnspecteerd. De staat van onderhoud en de restlevensduur zijn in kaart gebracht. Ten behoeve van baggerwerk zijn dieptepeilingen uitgevoerd. 3. Inspecties (electro)technisch gedeelte kunstwerken Voor een aantal kunstwerken is ook op basis van NEN 2767 het electro-technisch gedeelte geïnspecteerd. Aanvullend daarop is door eigen onderhoudspersoneel meer diepgaand onderzoek uitgevoerd o.a. naar de constructieve veiligheid. 4. Staat van onderhoud verhardingen (wegen en fietspaden) De onderhoudstoestand van de verhardingen wordt via metingen (meetwagen) en inspecties ingebracht in het beheerprogramma ViaView. Met behulp van dit programma is een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld. (CROW-systematiek) Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

12 4.2.4 Overzicht nulsituatie Het areaal is op basis van inspecties gekwalificeerd, in onderstaande tabel 3 is een overzicht gegeven. Tabel 3 Omschrijving nulsituatie van de producten Product Nulsituatie 1. Vaarwegen De (nog aanwezige) houten boordvoorziening ca. 23,2 km is van slechte kwaliteit en moet de komende jaren worden vervangen. Incidenteel baggerwerk is nodig op een aantal locaties waar het slib zich bij gebrek aan stroming snel afzet. Voor de aanlegvoorzieningen geldt dat er sprake is van enig achterstallig onderhoud. 2. Kunstwerken De waterkerende functie van de sluizen is voldoende. Van de Robbengatsluis moeten de houten deuren in de komende jaren fasegewijs worden vervangen door stalen deuren. De overige sluizen zijn van dusdanige kwaliteit dat in de komende periode geen groot onderhoud nodig is. De vaste kunstwerken en beweegbare bruggen hebben, na de investeringen in de afgelopen periode, een acceptabel kwaliteitsniveau. Aandachtspunten zijn betonschade, voegovergangen en kwaliteit van geleiderail. De onderhoudstoestand van de installaties is gemiddeld goed. 3. Wegen Vanwege de twee strenge winters 2009/2010 en 2010/2011 is het percentage wegvakken op de hoofdrijbanen met een onvoldoende kwaliteit toegenomen van 8% naar 16%.Ook is in de afgelopen periode, vanwege beperkt budget, minder geïnvesteerd in de hoofdrijbaanverhardingen. De fietspadverhardingen hebben voldoende kwaliteit en een acceptabele onderhoudsachterstand. De bermen worden ecologisch beheerd, een aantal bermen zijn in de afgelopen periode verstevigd. De staat van beplantingen langs veel wegen is verbeterd, echter de opgelopen achterstanden zijn zo groot dat nog meerdere jaren nodig zijn om deze weg te werken. Ruim een kwart van de openbare verlichting is voorzien van energiezuinige armaturen met dimfunctie. 4. Verkeersmanagement De verkeersregelinstallaties verkeren in ruim voldoende staat. Vanwege de toename van de (gemiddelde) kosten is voor de gladheidsbestrijding extra budget nodig. Vanaf 2012 is in samenwerking met rijkswaterstaat Incidentmanagement ingevoerd op de ring Groningen en de Eemshavenweg. 5. Materieel en huis- De onderhoudstoestand van de auto s, tractoren en maaiapparatuur is vesting goed. vanwege planmatig en preventief onderhoud. Het werkschip Thomas van Seeratt is in 2012 in gebruik genomen. De Aquarius (scheepvaartinspectie) en het werkschip DWK zijn aan vervanging toe. De huisvesting van de buitendiensten kan worden teruggebracht van vijf naar twee of drie steunpunten, hiervoor loopt een apart onderzoek Van onderzoek en inspecties naar jaarbudget Vanuit de bovenstaande nulsituatie zijn een drie scenario s (onderhoudsniveaus) ontwikkeld voor het beheer en onderhoud van de verschillende producten. Daarbij worden op grond van o.a. prioriteitsstelling en risico's, gedifferentieerde keuzes worden gemaakt met bijbehorende financiële consequenties. De scenario s zijn uitgewerkt in de volgende paragraaf. De financiële consequenties van deze scenario s zijn vervolgens in beeld gebracht. Vervolgens is er een voorstel gedaan voor het voorkeursscenario. Op basis van dit voorkeursscenario is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. en het jaarbudget voor de komende periode bepaald. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

13 4.3 Scenario s Differentiëren in kwaliteits- en onderhoudsniveau: drie scenario s Het is mogelijk om de provinciale infrastructuur op verschillende niveaus te onderhouden. Het maatschappelijk belang van de infrastructuur staat hierbij steeds centraal. De beheerfilosofie is er op gericht om de instandhouding van de infrastructuur gedurende een bepaalde periode op duurzame wijze te waarborgen. De verschillende producten in dit meerjarenprogramma zijn gekoppeld aan drie scenario s met daarbij horende kosten Omschrijving scenario s In dit meerjarenprogramma onderscheiden wij de volgende drie scenario s: Scenario 1: Functionele instandhouding In dit scenario worden de producten op een zodanige wijze beheerd en onderhouden, dat de functie in stand blijft en aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Incidenten, klachten omtrent kwaliteit en noodreparaties zullen voorkomen. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Scenario 2: Sober, doelmatig en verduurzamen In dit scenario worden de producten op een zodanige wijze beheerd en onderhouden, dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Daarnaast is er (gedifferentieerde) aandacht voor uiterlijke kwaliteitsaspecten (bv. kwaliteit schilderwerk). Bij groot onderhoud worden kansen afgewogen en benut om beheer en onderhoud stapsgewijs te verduurzamen door de toepassing van duurzame materialen en energiezuinige toepassingen. Achterstallig onderhoud wordt geleidelijk ingelopen. Scenario 3: Kwaliteit en duurzaamheid In dit scenario voldoen de producten aan de wettelijke eisen, waarbij bij beheer en onderhoud van de producten duurzame toepassingen leidend zijn. Investeren in kwaliteit en duurzaamheid op de korte termijn, zodat op de langere termijn de structurele beheers- en onderhoudskosten stabiliseren c.q afnemen per eenheid product. De voorbeeldfunctie als regionale overheid is zichtbaar en tastbaar. In hoofdstuk 5 is een overzicht opgenomen van de producten met de benodigde jaarbudgetten die behoren bij de drie bovengenoemde scenario s. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

14 5. Productbeschrijvingen en jaarbudget In dit hoofdstuk zijn de zes hoofdproducten globaal omschreven. Daarnaast worden van de verschillende producten de subproducten benoemd, de verschillende scenario s die zijn gehanteerd met de bijbehorende kosten per jaar en het uiteindelijke voorkeursscenario. Voor een gedetailleerde omschrijving van de subproducten en gehanteerde scenario s wordt verwezen naar het bijlagenrapport. 5.1 Productbeschrijvingen Vaarwegen Tot deze productgroep behoren de boordvoorzieningen (langs vaarwegen) en het incidenteel baggerwerk en de aanlegvoorzieningen. De kosten voor het onderhoud van baggerspeciedepots komen niet ten laste van dit meerjarenprogramma, maar worden gefinancierd uit een specifieke voorziening. Voor het onderdeel boordvoorzieningen langs vaarwegen zien de scenario s er als volgt uit: Incidenteel p.j. 1. Continuering huidig budget. Per jaar minimaal noodzakelijke vervanging. Achterstallig onderhoud loopt op naar 9,6 mln ultimo Wegwerken achterstallig onderhoud in de komende 10 jaar. Rest regulier onderhouden. 3. In komende 4 jaar alle houten damwand vervangen. Belangrijke vaarwegen tot 2025 vrij van groot onderhoud De voorkeur gaat uit naar scenario 2. Door in de komende periode extra middelen in te zetten wordt het achterstallig groot onderhoud (in deze periode deels) ingelopen. Dit vraagt voor de komende periode een incidentele investering van ,- per jaar te financieren uit de afkoopsom Winschoterdiep/Rensel. Voor incidenteel baggerwerk ziet het scenario er als volgt uit: 1. In voorkomende gevallen van locale omvang wordt het slib verwijderd. Voor aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair zien de scenario s er als volgt uit: 1. Functie blijft behouden, maar geen aandacht voor het uiterlijk. Het achterstallig onderhoud loopt geleidelijk op. 2. Aandacht voor het uiterlijk en achterstallig onderhoud neemt niet toe. 3. Preventief onderhoud. Achterstallig onderhoud neemt af. Scenario 2 heeft de voorkeur. Er wordt aandacht besteed aan het uiterlijk en het achterstallig onderhoud loopt niet verder op. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

15 5.1.2 Kunstwerken Tot deze productgroep behoren de sluizen, de vaste kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers) en de beweegbare bruggen (onderbouw en bovenbouw). Voor de sluizen zijn de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Er wordt tijdig onderhoud uitgevoerd zodat het achterstallig onderhoud niet verder oploopt. Voor het schutsluiscomplex Lauwersoog zijn de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Door tijdig onderhoud loopt het achterstallig onderhoud niet verder op. De sluisdeuren zullen fasegewijs worden vervangen in de komende jaren. Voor vaste kunstwerken zijn de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Het achterstallig onderhoud loopt niet verder op. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

16 Voor beweegbare bruggen zien de scenario s er als volgt uit: 1. Alleen onderhoud aan eind technische levensduur 2. Onderhoud op basis van reguliere intervallen Geen of weinig aandacht voor uitstraling. Achterstallig onderhoud loopt niet verder op. 3. Onderhoud op basis van reguliere intervallen, Vervanging voor einde levensduur waardoor minimaliseren van storingen, schades en klachten. Aandacht voor uitstraling en duurzaamheid. Scenario 2 heeft de voorkeur. Er wordt tijdig onderhoud uitgevoerd zodat het achterstallig onderhoud niet verder oploopt Wegen Tot deze productgroep behoren de boordvoorzieningen, de hoofdrijbaanverhardingen, de fietspadverhardingen, de bermen en sloten, de beplanting langs wegen en het wegmeubilair. Voor het onderdeel boordvoorzieningen (langs wegen) zien de drie scenario s er als volgt uit: 1. Minimaal onderhoud toepassen. Afschuivingen kunnen gaan plaatsvinden. 2. Onderhoud via meerjaren onderhoudsplan, geleidelijk inlopen op achterstallig onderhoud 3. Versneld vervangen van boordvoorzieningen, waardoor risico s worden geminimaliseerd Scenario 2 heeft de voorkeur. De opgelopen onderhoudsachterstand zal geleidelijk worden ingelopen. In het managementcontract is voor boordvoorzieningen wegen aangegeven dat het budget in de volgende contractperiode hoger zou moeten zijn. Wij gaan er echter vanuit dat door clustering van meerdere bestekken een behoorlijk aanbestedingsvoordeel behaald zal kunnen worden, gegeven de huidige marktsituatie. Voor de hoofdrijbaanverhardingen zijn de volgende drie scenario s uitgewerkt: 1. Minimaal planmatig onderhoud waardoor veel noodreparaties toegepast moeten worden. Geen toepassing van geluidreducerend asfalt. Huidig achterstallig onderhoud blijft bestaan 2. Planmatig onderhoud. Het huidige achterstallig onderhoud wordt geleidelijk ingelopen. Geluidreducerend asfalt wordt toegepast conform het Actieplan geluid 2e tranche. 3. Aanvullend op scenario 2: extra toepassen van geluidreducerend asfalt op gewenste plaatsen. De voorkeur gaat uit naar het tweede scenario, het huidig beleid wordt voortgezet en het achterstallig onderhoud wordt geleidelijk ingelopen. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

17 De drie scenario s voor de fietspadverhardingen komen samengevat op het volgende neer: 1. Minimaal onderhoud plegen (waarbij adhoc schades verholpen moeten worden) 2. Onderhoud uitvoeren conform meerjarenplan met (deels) toepassen van duurzamere materialen 3. Aanvullend op scenario 2 sneller toepassen van stabielere en onderhoudvriendelijkere betonverharding De voorkeur gaat uit naar het tweede scenario. De fietspadverhardingen blijven hiermee structureel in goede staat en veiligheid, duurzaamheid en comfort nemen geleidelijk toe. Voor het onderdeel bermen en sloten komen de drie scenario s samengevat op het volgende neer: 1. Maaien en maaisel laten liggen Ecologisch maaibeheer en gras afvoeren naar composteerinrichting 3. Ecologisch bermbeheer, maaisel (deels) duurzaam verwerken via vergisting. Hoewel de aanpak per scenario verschilt, zijn de jaarlijkse kosten in de beide laatste scenario s per jaar gelijk. Het tweede scenario heeft de voorkeur: continueren van het huidige beleid. Wel zullen wij ons in de komende periode oriënteren op een duurzamere verwerking (vergisting) van bermmaaisel. Voor de beplantingen zijn de volgende drie scenario s uitgewerkt: 1. Onderhoudscyclus van 5 jaar met bestrijding van eikenprocessierups zonder investeren in herplant 2. Onderhoudscyclus van 3 jaar met waar nodig nodige herstel en vervanging 3. Onderhoudscyclus van 3 jaar met inzet op gericht herstel en verjonging Voorgesteld wordt in te zetten op scenario 2. De kwaliteit van de bestaande beplanting verbetert hierdoor structureel en het duurzaamheidsprincipe wordt gewaarborgd. Voor het wegmeubilair (openbare verlichting, bewegwijzering, wegmarkering, wegbebakening, geleiderail, geluidschermen en haltevoorzieningen) zijn globaal de volgende scenario s uitgewerkt: 1. Minimaal planmatig onderhoud met ad-hoc vervanging(alleen wanneer verkeersveiligheid in geding is of niet meer wordt voldaan aan wettelijke eisen). Er ontstaat geleidelijk onderhoudsachterstand. 2. Planmatig onderhoud/vervanging toepassen onderhoudstoestand blijft op het huidige niveau. 3. Versnelde inzet om kwaliteit (bv. wegmarkering, halteplaatsen) te verhogen en planmatig herstel c.q. verzorging (verwijdering graffiti) toepassen De voorkeur gaat uit naar scenario 2. Voor openbare verlichting betekent dit dat het huidig beheer van het op duurzame wijze renoveren van de openbare verlichtingsinstallatie wordt gecontinueerd. Daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen van het POP en de beleidsnota Verlichting langs Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

18 provinciale wegen. Voor bewegwijzering betekent dit dat achterstallig onderhoud geleidelijk wordt ingelopen. Oude armaturen worden binnen 6 jaar vervangen door energiezuinige LED-armaturen of (waar mogelijk) reflecterende tekstplaten. Hiermee wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. Voor de andere productonderdelen betekent dit dat de kwaliteit gelijk blijft en de onderhoudsachterstand niet verder toeneemt c.q. geleidelijk wordt ingelopen Verkeersmanagement Tot deze productgroep behoren de bediening (van bruggen en sluizen), de regelgeving, de handhaving, de scheepvaartinspectie, de gladheidsbestrijding, de verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement wegen. De onderdelen bediening, regelgeving, handhaving, scheepvaartinspectie en verkeersmanagement wegen bestaan voor een belangrijk deel uit personele kosten. De materiële kosten voor deze onderdelen vallen onder het product Materieel en huisvesting. In het kader van de overdracht van het eigendom en beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden voor de Scheepvaartinspectie een aantal scenario s uitgewerkt. gericht op een gezamenlijk aanpak van deze taak met het Rijk en provincie Fryslȃn. Welke organisatorische en financiële gevolgen dit gedurende de looptijd van dit meerjarenprogramma heeft, is momenteel nog niet nader aan te duiden. Voor het product Gladheidsbestrijding zijn geen scenario s uitgewerkt. Uitgangspunt is, dat zowel voor de verkeersveiligheid, de hulpverleningsdiensten als voor het economische verkeer, de huidige inzet gehandhaafd moet blijven. De (gemiddelde) jaarlijkse kosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen vanwege de relatief strenge winterperioden. Hierdoor waren (veel) meer strooibeurten nodig. Tevens is de kostenstijging veroorzaakt door de (tijdelijke?) stijging van de zoutprijs, vanwege de grote vraag naar zout. De jaarlijkse kosten worden geraamd op ,-. Voor verkeersregelinstallaties zien de drie scenario s er als volgt uit: 1. Geen onderhoudscontracten, minimale inspectie, hogere vervangingsinterval hanteren 2. Werken met onderhoudscontracten, jaarlijkse inspectie, snelle signalering van uitval 3. Onderhoudscontracten, instandhouding en veiligheid optimaal geborgd, betere garantie doorstroming en veiligheid De voorkeur gaat uit naar scenario 3, omdat hiermee het best wordt aangesloten bij de wensen en doelstellingen van de provincie op het gebied van verkeersmanagement.. Voor verkeersmanagement wegen geldt dat een uitbreiding wordt voorzien van het pakket van maatregelen ten behoeve van het dynamisch verkeersmanagement (informeren, geleiden en sturen). Dit is een nieuwe activiteit die in de huidige periode is opgestart. In het najaar van 2012 zal hiervoor een separaat voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd, waarin ook de consequenties voor beheer en onderhoud worden meegenomen. Zie voor nadere toelichting ook paragraaf Materieel en huisvesting Tot deze productgroep behoren de auto s, tractoren (incl. maaiapparatuur), de vaartuigen, overig materieel en gereedschappen en de huisvesting. Voor auto s kan het jaarbudget naar beneden worden bijgesteld vanwege de areaalafname (afstoten taak muskusrattenbestrijding en overdracht vaarweg Lemmer-Delfzijl) en verdergaande efficiency. Voor tractoren (incl. maaiapparatuur) geldt dat de kosten aanzienlijk toenemen vanwege grotere vermogens(zwaardere tractoren), hogere brandstofkosten en (waarschijnlijk) wegvallen van de accijnsvrijstelling op rode diesel. De kosten voor vaartuigen nemen m.n. toe vanwege de hogere exploitatielasten en kapitaalslasten van de werkschepen, waaronder het nieuwe werkschip. Resumerend levert dit het volgende overzicht op: Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

19 Product huidig budget nieuw budget Auto s Tractoren en maaiapparatuur Vaartuigen Overig materieel en gereedschappen Huisvesting Het onderhoud van bedieningsgebouwen en onderhoudssteunpunten gebeurt op basis van periodieke inspecties. De onderhoudstoestand is voldoende Diensten t.b.v. derden Tot deze productgroep behoren onder andere de ingenieursdiensten. Het gaat hier om personeelskosten. De provincie voert werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit voor groot onderhoud en nieuwbouwprojecten. De werkzaamheden bestaan uit planvorming, maken van bestekken, aanbesteding, toezicht houden op de uitvoering en overdragen van werk aan de beherende en onderhoudsplichtige dienst. De huidige formatie is het minimum om een professioneel en levensvatbaar ingenieursbureau in stand te kunnen houden. Specialistische vakkennis en ervaringsvereisten kunnen bij deze omvang op hedendaags vereist peil worden gehouden.. Door het (gedeeltelijk) uitvoeren van werk voor derden wordt een deel van de formatie (ca. 2 fte) bekostigd. Bovendien wordt op deze wijze een gelijkmatig werkpakket gerealiseerd, wordt de werkcapaciteit volledig worden benut en de deskundigheid op het gewenste niveau gehouden. Het is de intentie om de diensten ten behoeve van derden enigszins uit te breiden in de komende periode. De baten hiervan komen ten gunste van dit meerjarenprogramma. Daarom zal nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met andere overheden in de regio welke niet beschikken over deze specifieke deskundigheid. De provincie zal, door de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar het Rijk in de nabije toekomst ook diensten voor het Rijk uit gaan voeren. Voor deze diensten zullen in het najaar van 2012 overeenkomsten worden opgesteld. Zo wordt de brug- en sluisbediening op deze hoofdvaarweg binnen onze provinciegrenzen in de komende jaren door ons voor het Rijk uitgevoerd. Over de uitvoering van andere diensten (o.a. beheer en onderhoud, scheepvaartinspectie, regelgeving en handhaving) ten behoeve van de hoofdvaarweg vindt momenteel nog overleg plaats. Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

20 5.2 Overzicht jaarbudget (excl apparaatskosten personeel) Producten Begroting 2013 Meerjarenprogramma Incidenteel per jaar Vaarwegen (exclusief hoofdvaarwegen) Boordvoorzieningen Baggerwerk Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair Diversen vaarwegen Baten overige vaarwegen Kunstwerken Sluizen Sluis complex Lauwersoog Baten sluis Lauwersoog incl. apperaatskosten Vaste kunstwerken Beweegbare bruggen Baten kunstwerken (afstandsbediening) Wegen Boordvoorzieningen Hoofdrijbaanverharding Fietspadverharding Bermen en sloten Beplantingen Wegmeubilair Diversen wegen Baten wegen Areaalwijzigingen wegen Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Baten VRI's (aandeel andere overheden) Gladheidsbestrijding Materieel en huisvesting Auto's Tractoren en maaiapparatuur Vaartuigen Overig materieel en gereedschappen Huisvesting Baten (aandeel hoofdvaarwegen) Diensten derden Lasten Baten Ingenieursdiensten Taakstelling/kortingen Inkoopkorting Incidentele middelen MC ( ) Taakstelling financieel perspectief 2015 (gem) Lumpsum Totaal incidenteel Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma provinciale infrastructuur

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015

Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 Onderhoud kapitaalgoederen Openbare ruimte 2012-2015 www.utrecht.nl Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2012-2015; versie 13-9-2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Leeswijzer 3 2 Juridisch kader 3

Nadere informatie

3.1 Weerstandsvermogen. 3.1.1 Weerstandscapaciteit

3.1 Weerstandsvermogen. 3.1.1 Weerstandscapaciteit PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de op dit moment bekend zijnde risico's (van materieel belang) op te kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 Waterschap Reest en Wieden; Meppel, november 2014 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2015-2019 van

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte

Eindrapport. Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem. Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Eindrapport Rekenkamercommissie Gemeente Haarlem Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Arnhem, 1 juli 2005 Eindrapport Onderzoek Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Haarlem Arnhem,

Nadere informatie

GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT

GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 C9806 -J Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 4 nhoudsopgave 1. nleiding 1 2.

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

BOUWSTENENNOTITIE GRONDBELEID. Provincie Groningen

BOUWSTENENNOTITIE GRONDBELEID. Provincie Groningen BOUWSTENENNOTITIE GRONDBELEID Provincie Groningen - EINDCONCEPT - GROND VOOR DISCUSSIE Colofon Deze Bouwstenennotitie Grondbeleid is opgesteld door de Projectgroep Grondbeleid. Datum: April 2013 Bestuurlijk

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Concept Begroting 2015

Concept Begroting 2015 Concept Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Versie t.b.v. de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm 858937) - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De begroting

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie