Zorg voor kind en omgeving!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor kind en omgeving!"

Transcriptie

1 2012 Zorg voor kind en omgeving! Marlon Slegers Dpko1D

2 Plan van aanpak Situatieschets Ik heb nu een stage plek waar veel geregeld moet worden en het is natuurlijk belangrijk dat ook de stagiaires hieraan meewerken, ik denk dat ik door deze opdracht meer weet wat er allemaal omgaat in mijn stageplek en wat er allemaal gedaan en geregeld moet worden. Van deze opdracht leren we alle belangrijke momenten in een kinderdagverblijf zoals, verzorg momenten, werkzaamheden voor onderhoud en huishoudelijke werkzaamheden. Doelstellingen Een goede handleiding maken voor nieuwe stagiaires, die overzichtelijk en makkelijk te volgen is. Informatie van stage in het verslag hebben, zoals de protocollen over verzorg momenten, werkzaamheden voor onderhoud en huishoudelijke werkzaamheden. Het vorige blok is het me niet gelukt om de planning te volgen dus nu wil ik de planning goed volgen en bijwerken als dat nodig is. Ik weet hoe ze de verzorg momenten op stage regelen. Ik weet hoe ze de werkzaamheden voor het onderhoud van de ruimte en de spel-speelmaterialen op stage regelen. Ik weet hoe ze de overige huishoudelijke werkzaamheden op stage Vragen plannen. Hoe regelen ze de verzorg momenten op stage? Hoe regelen ze de werkzaamheden voor het onderhoud van de ruimte en de spel- en speelmaterialen op stage? Hoe regelen ze de overige huishoudelijke werkzaamheden op stage?

3 Hoe maak ik een goed overzicht waarin alle werkzaamheden van de stageplek overzichtelijk in staan? Hoe maak ik een goede handleiding voor nieuwe stagiaires? Activiteiten Op stage alle informatie regelen. ( protocollen, verzorg momenten, onderhoud van de ruimte en de spel-speelmaterialen en de overige huishoudelijke werkzaamheden ) Op internet overige informatie zoeken. Op internet zoeken hoe ik een goede handleiding kan maken. Planning Schoolweek Wat Schoolweek 32 Schoolweek 33 Schoolweek 34 Schoolweek 35 Plan van aanpak maken. Stage de opdracht laten zien en protocollen vragen. Plan van aanpak inleveren Go or no go. Plan van aanpak terug, bijwerken Verzorgingsmomenten uitwerken. Schoolweek 36 Overige huishoudelijke werkzaamheden uitwerken. Werkzaamheden voor het onderhoud van de ruimte en de spel- en speelmaterialen uitwerken. Alles in handleiding verwerken. Schoolweek 37 Handleiding afmaken. Terug koppelen naar stage. Aan het groepje mijn verslag laten zien of het goed is. Schoolweek 38 Alles inleveren! Controle over de opdracht Ik heb deze opdracht laten zien op stage en krijg daar veel hulp van. Zo begint een normale stage dag om half 3 maar nu gaan we elke week al om 2 uur bij elkaar zitten zodat ik alles kan vragen en terug kan koppelen naar stage. Zo heb ik veel controle over de opdracht.

4 Inhoud Inhoud. Plan van aanpak. Informatie en theorie van Sportstuif Verzorg momenten. Werkzaamheden voor onderhoud van de ruimte en de spelspeelmaterialen. Overige werkzaamheden. Visies van Sportstuif Overzicht, handleiding.

5 Informatie en theorie van Sportstuif 1. Wat doet uw kind Het accent van de opvang ligt op het aanbieden sport- en spelactiviteiten. Denk daarbij aan voetbal, hockey, trefbal, softbal, golf, frisbee, etc. En spelletjes zoals tikkertje, overlopertje, hints en allerlei spelletjes waarbij kinderen zich gemakkelijk aan kunnen sluiten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om rustig een boekje te gaan lezen, te luieren, huiswerk te maken of binnen te spelen. Sport is ons hoofdthema, maar het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen na school een plek hebben waar ze zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. Sportstuif gelooft niet in de zogenaamde brede school waar uw kind van s morgens vroeg tot s avonds verblijft. Uw kind zal niet meer het gevoel hebben dat hij of zij op school is en is in feite onder begeleiding aan het buitenspelen. Terug naar een gezonde basis dus. Zowel bij het opstellen van het dagprogramma en het jaarprogramma wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. 2.1 Locatie De activiteiten vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Sportstuif is gevestigd op het sportterrein van hockeyclub HCAS aan de Rootweg 3 te Asten. Daar heeft Sportstuif de beschikking over een kunstgrasveld, een grasveld en een sporthuis. Bij slecht weer wordt naar binnen uitgeweken. Sportstuif is geopend op: Maandag: 14:45 18:30 Dinsdag: 14:45 18:30 Donderdag: 14:45 18:30 Er is een mogelijkheid tot maximaal 30 kinderen op Sportstuifdagen. Sportstuif biedt opvang aan voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar.

6 2.2 Programma Hoe ziet een sportstuif dag eruit? 14:45 15:30 ontvangst kinderen, knutselen / spelletjes doen met kinderen; 15:30 15:45 groepsmoment (eten van fruit en wat drinken); 15:45 16:00 opruimen en jassen aan; 16:00 17:15 sport en spel activiteiten uitvoeren (bij warm weer extra pauze om te drinken); 17:15 18:30 Kinderen kunnen opgehaald worden. Vrij spelen (binnen en buiten). 2.3 Ontwikkeling van het kind De pedagogisch medewerkers van Sportstuif proberen de kinderen verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. De kinderen ontwikkelen zich persoonlijk op motorisch -, sociaal / emotioneel en cognitief gebied. Hieronder worden de aspecten verder uitgelegd Motorische ontwikkeling Bij Sportstuif wordt er, als het weer het toelaat, naar buiten gegaan om te sporten. De kinderen krijgen te maken met veel sport en spel activiteiten. Het gaat hierbij vooral om de grove motoriek en kennismaking met de Nederlandse sport en beweegcultuur. De kinderen zijn 75 minuten bezig met bewegen bij Sportstuif Sociaal emotionele ontwikkeling Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich in een ander kunnen verplaatsen, om kunnen gaan met winst en verlies, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Kinderen hebben recht op informatie en inspraak. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.

7 Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers vertrouwd zijn en leeftijdgenoten bekend. De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun interactie onderling en ondersteunen hen in het voorkomen en oplossen van conflicten. De pedagogisch medewerkers proberen kinderen gezamenlijk betekenisvolle ervaringen op te laten doen. Bij Sportstuif communiceert de beroepskracht met de kinderen en heeft hij een respectvolle houding naar de kinderen. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling en in het voorkomen en oplossen van conflicten. Er zijn afspraken en regels en er is duidelijkheid over de omgangsvormen. In iedere groep wordt gestreefd naar een ontspannen en open sfeer. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uitgenodigd tot participatie, gestimuleerd en ondersteund. De pedagogisch medewerkers bieden kinderen de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen door middel van spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting van de groepsruimte, die is afgestemd op de leeftijd van de kinderen Normen en waarden Het kind helpen omgaan met normen en waarden speelt in de opvoeding van kinderen een belangrijke rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften. Een kind wordt mede gevormd door omgang met volwassenen en andere kinderen. De omgang tussen volwassenen en kinderen is binnen de kinderopvang anders dan thuis. We proberen een kind uit te leggen dat niet alles en iedereen hetzelfde is. Elk gezin heeft een eigen cultuur, en elke cultuur heeft eigen waarden en normen. Elk kind is een individu met eigen opvattingen en ideeën. We zorgen voor een duidelijke structuur, een goede sfeer en veiligheid. Door zelf het goede voorbeeld te geven, willen we het kind helpen om te gaan met waarden en normen. We vinden het belangrijk, dat respect voor anderen uitgedragen wordt via de basishouding van de leiding. Respect voor anderen betekent voor ons dat we enerzijds ieder persoon als een waardevol persoon beschouwen, en dat anderzijds een ander in zijn waarde laten. We leren de kinderen om rekening te houden met de behoeften van een ander en de eigen

8 behoeften te uiten. Kinderen worden er op aangesproken en gecorrigeerd als gedrag of uitingen respectloos zijn. We leren kinderen, dat ze zorgvuldig om moeten gaan met speelgoed en andere materialen. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor eigen en andermans spullen. De kinderen worden gestimuleerd in het opruimen van de groep en de materialen waarmee ze gespeeld hebben. Als er buiten gespeeld wordt of bij uitstapjes, is er zorg voor de omgeving. 2.4 Emotionele veiligheid Het bieden van een veilige omgeving is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een veilig klimaat de basis is voor de ontwikkeling van het kind. Er zijn drie bronnen van veiligheid te onderscheiden: vaste en sensitieve verzorgers; aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten; de inrichting van de omgeving. De basis van een goede ontwikkeling is een gevoel van veiligheid en (zelf)vertrouwen. Het dagprogramma op Sportstuif geeft de kinderen een gevoel van veiligheid, doordat het een structuur aanbiedt van spelen, activiteiten, eten, dit alles aangepast aan hun behoeften en ontwikkelingsfase. Ieder kind heeft vertrouwen in zichzelf en in zijn omgeving. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om dit vertrouwen te voeden en te beschermen, door het kind te laten voelen dat het gezien, gekend en bemind wordt door mee te leven, te luisteren en er voor het kind te zijn. Onze filosofie is dat een kind bevestigen in dat waar het goed in is vroeg of laat het beste in het kind naar boven brengt. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Er wordt gestreefd naar vertrouwde medewerkers op de groep. Zowel de binnen als de buitenruimtes bij Sportstuif zijn kindvriendelijk ingericht. In een veilige omgeving kunnen kinderen zelfstandig op ontdekking gaan, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. We leren kinderen om te gaan met de consequenties en risico s van hun eigen gedrag. We helpen kinderen daarmee zelfstandiger te worden en om te gaan met gevaren. Wat wel of niet gevaarlijk is voor kinderen hangt af van leeftijd en

9 ontwikkeling. Kleine kinderen zien nog geen gevaren. Het is een belangrijke taak voor de pedagogisch medewerkers om zorg te dragen voor een veilige omgeving. Als kinderen groter worden en begrijpen wat we bedoelen, praten we over gevaren en maken we afspraken. Als kinderen de gevaren gaan begrijpen en zich goed houden aan afspraken, kunnen de grenzen steeds meer verruimd worden. Zo leren kinderen omgaan met gevaren, dit hoort bij de ontwikkeling tot zelfstandigheid. Verzorg momenten Eten en drinken :

10 Bij Sportstuif streven ze naar gezond leven en bewegen. De kinderen komen na school naar de locatie van Sportstuif, die zich bevind bij de kantine van het hockey team van Asten. Zo hebben we ook veel ruimte en 3 grote velden waar we op mogen. Aangezien de kinderen vanuit school komen en weer gaan voor het avond eten, hebben de kinderen weinig nodig op de naschoolse opvang. Ze eten alleen stukjes fruit als tussendoortje. Fruit zoals appel, peer en banaan maar ook komkommer en paprika kunnen ze dan uit kiezen. Wij ( Bregje en ik, de stagiaires )schillen het fruit en snijden het in stukjes voordat de kinderen er zijn zodat we genoeg tijd hebben. Als de kinderen er zijn gaan ze eerst spelen en gaan we met alle leiding activiteiten doen en dan in de pauze krijgen ze het fruit. We gaan dan altijd met iedereen op de banken zitten die zo in een kring staan om een tafel heen. Op de tafel zetten we dan de schaal met fruit. Sjors (leider van Sportstuif) laat iedereen rustig wachten, dan gaat hij zo alle namen af zodat iedereen even veel krijgt. Als kinderen genoeg hebben hoeven ze niks meer te pakken, het is maar een tussendoortje. Het is altijd leuk om het eten van fruit te doen met iedereen. Verder word er geen eetmoment meer gedaan op stage. Visie : Door de dagelijkse fruitmomenten te combineren met de kennisoverdracht aan jonge kinderen over gezond leven, maakt het kind sneller een structurele keuze voor gezonde voeding. Combineer dit met actief bewegen thuis en op school en 'gezond leven' is bereikbaar voor alle kinderen. Drinken : Tijdens het eten van het fruit krijgt iedereen die wil een glaasje ranja. Er is altijd ranja, maar als het warm is en kinderen veel drinken, drinken ze ook graag water. Verder hebben we op stage geen andere dranken voor de kinderen. Maar dat is ook niet nodig want ranja en water zijn gezond, ze vinden het lekker en meer hebben ze niet nodig. Visie : Water gezond is voor lichaam en geest. Slapen en rusten : De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan zijn van 4 t/m 12 jaar en hebben geen middag dutje meer nodig. Natuurlijk hebben ze wel rust nodig.

11 Maar zoals ik nu heb ervaren op stage moeten ze juist heel veel drukte kwijt van de hele dag op school zitten dus zijn juist heel actief! We hebben binnen in de ruimte grote zitzakken liggen waar ze zich wel terug kunnen trekken en rustig aan kunnen doen. Omdat we met Sportstuif veel actieve activiteiten doen hebben sommige kinderen, vooral de jongere ( 4 t/m 6 ong. ), er soms geen zin meer in dan mogen ze er ook voor kiezen om te stoppen met meespelen en naar binnen gaan om een rustig spelletje te doen. Als wij dit zien gaat er altijd iemand mee naar binnen zodat ze niet alleen zijn, het is veiliger en zo krijgen ze ook individuele aandacht. Visie : Zindelijkheid : De kinderen die naar de BSO komen zijn allemaal zindelijk. De grote gaan helemaal alleen naar de toilet. Met de kleine gaan we altijd even mee, alleen om te kijken of ze niks vergeten. Ze moeten het natuurlijk wel zelf kunnen op die leeftijd dus laten we ze het zelf doen. Natuurlijk laten we ze ook ooit alleen alles doen zonder dat er iemand bij is zo leren ze zichzelf redden. We vragen dan als ze terug zijn bijv. is het gelukt? heb je je handen gewassen? heb je doorgespoeld? Zodat ze alles nog eens terug moeten spoelen en goed na moeten denken wat ze allemaal gedaan hebben. Visie : Aan en

12 uitkleden/ zelfredzaamheid : De kinderen moeten op deze leeftijd steeds meer zelfredzaam worden met grote dingen. Zoals met andere kinderen spelen, spellen winnen en verliezen, omgaan met dingen die ze niet leuk vinden enzovoorts. Onze stage vind beweging bij kinderen heel belangrijk en daarom zijn er elke week activiteiten die we doen, die zijn altijd buiten. Er zijn altijd spellen die de sommige kinderen heel leuk vinden om te doen en sommige helemaal niet. De kinderen moeten zich daar over zetten, zich redden in die situatie. Zo zijn er veel situaties waarin kinderen zich nog niet zo goed in kunnen redden maar dat leren ze alleen maar door het over en over te doen. Kinderen moeten ook veel alleen kunnen. Zoals rits sluiten, schoenen strikken enzovoorts. ( visie : Handen wassen : We zorgen altijd dat als de kinderen binnen komen ze hun jas op hangen en dan als eerste hun handen wassen. De kinderen weten dit voortaan dus hoeven we niet zo vaak meer te zeggen. We moeten ze er soms nog wel even aan herinneren. Ook als we buiten activiteiten gaan doen en daarna de kinderen weer binnen willen gaan spelen moeten ze even hun handen wassen voor de hygiëne. ( visie :

13 Werkzaamheden voor onderhoud van de ruimte en de spel-speelmaterialen. De ruimte waarin onze BSO zich bevestigd is officieel een hockey kantine. Groepsruimte : De groepsruimte word bijgehouden door de hockey club, natuurlijk moeten wij wel zorgen dat het netjes en opgeruimd is wanneer de groep komt en wanneer we afsluiten. Wij vegen en doen alles af met een doekje als dat nodig is. We hebben in de groepsruimte een apart materialen hok waar we alles bewaren wat van ons is. Zo staan daar alle spellen zoals kinder-voetbaltafel, sjoelbak, blokken doos en de grote kast waar alle spelletjes en administratie in zit van ons. Buiten ruimte : We hebben een hele grote buiten ruimte tot onze beschikking, 1 hockey veld met goals en omheining en een groot grasveld. Wij hoeven deze niet te onderhouden maar moeten wel zorgen dat het netjes is. Er komen veel mensen op deze velden dus er kan nog wel eens rotzooi liggen zoals lege flesjes of papier. Deze moeten opgeruimd worden, dit doen wij als dat nodig is. Zo onderhouden wij de buiten ruimte voor de kinderen. Het is zonder rotzooi veel veiliger en schoner om te spelen. Sanitair : Het sanitair word gepoetst door de hockey club. Wij moeten wel altijd zorgen voor zeep en handdoeken omdat dat niet aanwezig is. Wij controleren of de wc s schoon zijn als we komen voor de hygiëne van de kinderen en ons.

14 Overige werkzaamheden Afwassen : Het bord waar het fruit op heeft gelegen en het mesje waar het fruit mee is gesneden is het enige wat wij moeten afwassen doen we dan gewoon met de hand. De stagiaires doen dit meestal, het is zo gedaan. Speelgoed opruimen : Alles wat we tevoorschijn halen op het begin van de dag moeten we aan het eind van de dag ook weer netjes opruimen, dit doen we altijd met z n alle ( Tessa, Sjors, Bregje en ik ) Als we buiten activiteiten hebben gedaan met materialen zoals bijv. hoepels, pionnen en ballen. Moeten we dat ook allemaal opruimen en de velden langs gaan of er nog ergens wat ligt. Alles moet weg zijn van Sportstuif zodat de hockeyers er geen last van hebben.

15 Visies van Sportstuif Het doel van Sportstuif is om de kinderen een sportieve naschoolse opvang aan te bieden: Op een plek waar de kinderen zich fijn en veilig voelen; waarbij we de kinderen op een speelse manier kennis laten maken met sport en spel; zodat de kinderen kennis maken met de verschillende takken van sport; door de activiteiten aan te passen aan het niveau van de groep; doordat de kinderen lekker actief bezig zijn verbeteren de motorische vaardigheden; Bij de sport- en spel activiteiten zal vooral de grove motoriek verbeteren; Bij de creatieve activiteiten zal de fijne motoriek aangesproken worden, want naast de buitenactiviteiten is er de mogelijkheid om binnen creatief te zijn door te kleuren, te knutselen enz. Buiten de motorische vaardigheden komen er uiteraard meer aspecten aan bod. Leren samen te spelen, omgaan met winst en verlies, omgaan met andere kinderen (in competitief verband), omgaan met emoties en leren om te gaan met materiaal. We willen de kinderen leren dat het goed en gezond is om voldoende te bewegen. Want door voldoende te bewegen voelen kinderen zich fitter, energieker en meer zelfverzekerd. Tegenwoordig hebben kinderen veel keuze in hun vrijetijdsbesteding, waarbij vaak voor de computer of tv gekozen wordt. We willen de kinderen leren dat er veel meer mogelijkheden van vrijetijdsbesteding zijn, en laten ervaren dat het gezellig, leuk en lekker is om actief bezig te zijn. Het voordeel van actief bezig zijn is dat de conditie, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie zal verbeteren. Daarnaast maken de kinderen kennis met de grondvormen van bewegen. Bij Sportstuif willen we de kinderen betrekken bij het aanbod. Er zal ook verschillend aanbod zijn! Hierbij leren we de kinderen omgaan met elkaar, de regels, winst en verlies, emoties en het materiaal. Op deze manier bieden we een veilige plek voor het kind waarin het op een plezierige manier samen kan spelen met andere kinderen.

16 Overzicht Sportstuif Wat? Wanneer? Hoe? Door wie? Nodigheden Opzetten Begin van de dag, 14:30 Alle spullen van Sportstuif uit het materialen hok, op de goede plek zetten. Fruit snijden Begin van de dag. Een bord en mes uit de keuken pakken en het fruit uit de grote kast, dan al het fruit in stukjes snijden en op het bord leggen. Kinderen ophalen Als de scholen uit zijn. Kinderen opvangen Als ze op Sportstuif aankomen Tessa rijd altijd naar verschillende scholen om daar kinderen op te halen. Je ontvangt de kinderen vriendelijk en laat ze hun jas ophangen. Iedereen - Stagiaire(s) Tessa - Iedereen - Fruit, bord en mes. Handen wassen Spelen/spelletjes spelen Groepsmoment met fruit hap Als de kinderen hun jas op hebben gehangen. Ong. 14:45 Ong. 15:30 We laten de kinderen altijd even hun handen wassen voor de hygiëne. De kinderen moeten rustig opstarten met een spelletje of een knutsel werkje. We zitten gezamenlijk om de tafel waar we het fruit uitdelen. Degene die er dan bij de kinderen is Iedereen - Iedereen - Stukjes fruit

17 Buiten activiteiten 16:00 We verzinnen elke keer een leuke of meerdere activiteiten. Kinderen kunnen opgehaald worden Opruimen 17:15 tot 18:30 Kinderen kiezen zelf nog een leuke activiteit om te doen tot dat ze worden opgehaald. Als alle kinderen weg zijn. We zetten alles terug op de plaats, in het materialen hok. Afwassen Wanneer er tijd is Bord en mes afwassen met de hand in de keuken. Vegen en poetsen Wanneer er tijd is Met een doekje de tafels afdoen en daarna met een bezem door de ruimte vegen. Iedereen Iedereen - Iedereen - Stagiaire(s) - Degene die tijd heeft Materialen die bij de activiteit horen. Bezem en een doekje.

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan BSO Nessie Kidz Locatie: Sam van Houtenstraat 15 1067 JA Amsterdam Tel.: 06-16596858/06-87101499 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Algemene informatie BSO Nessie Kidz 3 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Versie maart 2013 P.1 INHOUD P. 3 INLEIDING P. 4 PEDAGOGISCHE VISIE P. 5 KINDEROPVANG IN HET GROEN P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN Gevoel van emotionele veiligheid bieden

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Pedagogisch werkplan Kindercentrum Petteflet 2015 1 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens. Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Jonas 2015 Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.nl Teamleider Marga Walsteijn E. m.walsteijn@ludens.nl VOORWOORD

Nadere informatie

WERKPLAN. Petra Braam Kinderopvang Op Een Klein Stationnetje Werkplan

WERKPLAN. Petra Braam Kinderopvang Op Een Klein Stationnetje Werkplan WERKPLAN Petra Braam Kinderopvang Op Een Klein Stationnetje Werkplan Inhoud blz. Inleiding 2 Wie zijn wij 3 Meer over mij als gastouder 6 Bij ons binnen en buiten 8 De activiteiten 10 Overige informatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 1 Pedagogisch beleidsplan Spelen, bewegen, ontdekken en ontwikkelen in kindercentrum het groenehuis Inhoudsopgave Inleiding pagina 1 Onze visie op opvoeden pagina 2 Groepsgrootte, werkwijze groep en pedagogisch

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF DE MALLEMOLEN Januari 2012

KINDERDAGVERBLIJF DE MALLEMOLEN Januari 2012 KINDERDAGVERBLIJF DE MALLEMOLEN Januari 2012 Het team van de Mallemolen bestaat uit 4 vaste leidsters, dit zijn Nicole, Ellen, Corien en Danielle. Er is ook regelmatig een stagiaire op de groep. De Mallemolen

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje Het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Madeliefje Verticale groep 0-4 jaar December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op kinderen en op opvoeden 4 2. Pedagogische uitgangspunten 5 3.

Nadere informatie

Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan

Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan Kiddo Care Pag. 2 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kiddo Care B.V. Kiddo Care B.V. (hierna Kiddo Care) biedt dagopvang en buitenschoolse opvang

Nadere informatie