Zorg voor kind en omgeving!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor kind en omgeving!"

Transcriptie

1 2012 Zorg voor kind en omgeving! Marlon Slegers Dpko1D

2 Plan van aanpak Situatieschets Ik heb nu een stage plek waar veel geregeld moet worden en het is natuurlijk belangrijk dat ook de stagiaires hieraan meewerken, ik denk dat ik door deze opdracht meer weet wat er allemaal omgaat in mijn stageplek en wat er allemaal gedaan en geregeld moet worden. Van deze opdracht leren we alle belangrijke momenten in een kinderdagverblijf zoals, verzorg momenten, werkzaamheden voor onderhoud en huishoudelijke werkzaamheden. Doelstellingen Een goede handleiding maken voor nieuwe stagiaires, die overzichtelijk en makkelijk te volgen is. Informatie van stage in het verslag hebben, zoals de protocollen over verzorg momenten, werkzaamheden voor onderhoud en huishoudelijke werkzaamheden. Het vorige blok is het me niet gelukt om de planning te volgen dus nu wil ik de planning goed volgen en bijwerken als dat nodig is. Ik weet hoe ze de verzorg momenten op stage regelen. Ik weet hoe ze de werkzaamheden voor het onderhoud van de ruimte en de spel-speelmaterialen op stage regelen. Ik weet hoe ze de overige huishoudelijke werkzaamheden op stage Vragen plannen. Hoe regelen ze de verzorg momenten op stage? Hoe regelen ze de werkzaamheden voor het onderhoud van de ruimte en de spel- en speelmaterialen op stage? Hoe regelen ze de overige huishoudelijke werkzaamheden op stage?

3 Hoe maak ik een goed overzicht waarin alle werkzaamheden van de stageplek overzichtelijk in staan? Hoe maak ik een goede handleiding voor nieuwe stagiaires? Activiteiten Op stage alle informatie regelen. ( protocollen, verzorg momenten, onderhoud van de ruimte en de spel-speelmaterialen en de overige huishoudelijke werkzaamheden ) Op internet overige informatie zoeken. Op internet zoeken hoe ik een goede handleiding kan maken. Planning Schoolweek Wat Schoolweek 32 Schoolweek 33 Schoolweek 34 Schoolweek 35 Plan van aanpak maken. Stage de opdracht laten zien en protocollen vragen. Plan van aanpak inleveren Go or no go. Plan van aanpak terug, bijwerken Verzorgingsmomenten uitwerken. Schoolweek 36 Overige huishoudelijke werkzaamheden uitwerken. Werkzaamheden voor het onderhoud van de ruimte en de spel- en speelmaterialen uitwerken. Alles in handleiding verwerken. Schoolweek 37 Handleiding afmaken. Terug koppelen naar stage. Aan het groepje mijn verslag laten zien of het goed is. Schoolweek 38 Alles inleveren! Controle over de opdracht Ik heb deze opdracht laten zien op stage en krijg daar veel hulp van. Zo begint een normale stage dag om half 3 maar nu gaan we elke week al om 2 uur bij elkaar zitten zodat ik alles kan vragen en terug kan koppelen naar stage. Zo heb ik veel controle over de opdracht.

4 Inhoud Inhoud. Plan van aanpak. Informatie en theorie van Sportstuif Verzorg momenten. Werkzaamheden voor onderhoud van de ruimte en de spelspeelmaterialen. Overige werkzaamheden. Visies van Sportstuif Overzicht, handleiding.

5 Informatie en theorie van Sportstuif 1. Wat doet uw kind Het accent van de opvang ligt op het aanbieden sport- en spelactiviteiten. Denk daarbij aan voetbal, hockey, trefbal, softbal, golf, frisbee, etc. En spelletjes zoals tikkertje, overlopertje, hints en allerlei spelletjes waarbij kinderen zich gemakkelijk aan kunnen sluiten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om rustig een boekje te gaan lezen, te luieren, huiswerk te maken of binnen te spelen. Sport is ons hoofdthema, maar het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen na school een plek hebben waar ze zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. Sportstuif gelooft niet in de zogenaamde brede school waar uw kind van s morgens vroeg tot s avonds verblijft. Uw kind zal niet meer het gevoel hebben dat hij of zij op school is en is in feite onder begeleiding aan het buitenspelen. Terug naar een gezonde basis dus. Zowel bij het opstellen van het dagprogramma en het jaarprogramma wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. 2.1 Locatie De activiteiten vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Sportstuif is gevestigd op het sportterrein van hockeyclub HCAS aan de Rootweg 3 te Asten. Daar heeft Sportstuif de beschikking over een kunstgrasveld, een grasveld en een sporthuis. Bij slecht weer wordt naar binnen uitgeweken. Sportstuif is geopend op: Maandag: 14:45 18:30 Dinsdag: 14:45 18:30 Donderdag: 14:45 18:30 Er is een mogelijkheid tot maximaal 30 kinderen op Sportstuifdagen. Sportstuif biedt opvang aan voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar.

6 2.2 Programma Hoe ziet een sportstuif dag eruit? 14:45 15:30 ontvangst kinderen, knutselen / spelletjes doen met kinderen; 15:30 15:45 groepsmoment (eten van fruit en wat drinken); 15:45 16:00 opruimen en jassen aan; 16:00 17:15 sport en spel activiteiten uitvoeren (bij warm weer extra pauze om te drinken); 17:15 18:30 Kinderen kunnen opgehaald worden. Vrij spelen (binnen en buiten). 2.3 Ontwikkeling van het kind De pedagogisch medewerkers van Sportstuif proberen de kinderen verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. De kinderen ontwikkelen zich persoonlijk op motorisch -, sociaal / emotioneel en cognitief gebied. Hieronder worden de aspecten verder uitgelegd Motorische ontwikkeling Bij Sportstuif wordt er, als het weer het toelaat, naar buiten gegaan om te sporten. De kinderen krijgen te maken met veel sport en spel activiteiten. Het gaat hierbij vooral om de grove motoriek en kennismaking met de Nederlandse sport en beweegcultuur. De kinderen zijn 75 minuten bezig met bewegen bij Sportstuif Sociaal emotionele ontwikkeling Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich in een ander kunnen verplaatsen, om kunnen gaan met winst en verlies, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Kinderen hebben recht op informatie en inspraak. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.

7 Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers vertrouwd zijn en leeftijdgenoten bekend. De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun interactie onderling en ondersteunen hen in het voorkomen en oplossen van conflicten. De pedagogisch medewerkers proberen kinderen gezamenlijk betekenisvolle ervaringen op te laten doen. Bij Sportstuif communiceert de beroepskracht met de kinderen en heeft hij een respectvolle houding naar de kinderen. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling en in het voorkomen en oplossen van conflicten. Er zijn afspraken en regels en er is duidelijkheid over de omgangsvormen. In iedere groep wordt gestreefd naar een ontspannen en open sfeer. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uitgenodigd tot participatie, gestimuleerd en ondersteund. De pedagogisch medewerkers bieden kinderen de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen door middel van spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting van de groepsruimte, die is afgestemd op de leeftijd van de kinderen Normen en waarden Het kind helpen omgaan met normen en waarden speelt in de opvoeding van kinderen een belangrijke rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften. Een kind wordt mede gevormd door omgang met volwassenen en andere kinderen. De omgang tussen volwassenen en kinderen is binnen de kinderopvang anders dan thuis. We proberen een kind uit te leggen dat niet alles en iedereen hetzelfde is. Elk gezin heeft een eigen cultuur, en elke cultuur heeft eigen waarden en normen. Elk kind is een individu met eigen opvattingen en ideeën. We zorgen voor een duidelijke structuur, een goede sfeer en veiligheid. Door zelf het goede voorbeeld te geven, willen we het kind helpen om te gaan met waarden en normen. We vinden het belangrijk, dat respect voor anderen uitgedragen wordt via de basishouding van de leiding. Respect voor anderen betekent voor ons dat we enerzijds ieder persoon als een waardevol persoon beschouwen, en dat anderzijds een ander in zijn waarde laten. We leren de kinderen om rekening te houden met de behoeften van een ander en de eigen

8 behoeften te uiten. Kinderen worden er op aangesproken en gecorrigeerd als gedrag of uitingen respectloos zijn. We leren kinderen, dat ze zorgvuldig om moeten gaan met speelgoed en andere materialen. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor eigen en andermans spullen. De kinderen worden gestimuleerd in het opruimen van de groep en de materialen waarmee ze gespeeld hebben. Als er buiten gespeeld wordt of bij uitstapjes, is er zorg voor de omgeving. 2.4 Emotionele veiligheid Het bieden van een veilige omgeving is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een veilig klimaat de basis is voor de ontwikkeling van het kind. Er zijn drie bronnen van veiligheid te onderscheiden: vaste en sensitieve verzorgers; aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten; de inrichting van de omgeving. De basis van een goede ontwikkeling is een gevoel van veiligheid en (zelf)vertrouwen. Het dagprogramma op Sportstuif geeft de kinderen een gevoel van veiligheid, doordat het een structuur aanbiedt van spelen, activiteiten, eten, dit alles aangepast aan hun behoeften en ontwikkelingsfase. Ieder kind heeft vertrouwen in zichzelf en in zijn omgeving. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om dit vertrouwen te voeden en te beschermen, door het kind te laten voelen dat het gezien, gekend en bemind wordt door mee te leven, te luisteren en er voor het kind te zijn. Onze filosofie is dat een kind bevestigen in dat waar het goed in is vroeg of laat het beste in het kind naar boven brengt. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Er wordt gestreefd naar vertrouwde medewerkers op de groep. Zowel de binnen als de buitenruimtes bij Sportstuif zijn kindvriendelijk ingericht. In een veilige omgeving kunnen kinderen zelfstandig op ontdekking gaan, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. We leren kinderen om te gaan met de consequenties en risico s van hun eigen gedrag. We helpen kinderen daarmee zelfstandiger te worden en om te gaan met gevaren. Wat wel of niet gevaarlijk is voor kinderen hangt af van leeftijd en

9 ontwikkeling. Kleine kinderen zien nog geen gevaren. Het is een belangrijke taak voor de pedagogisch medewerkers om zorg te dragen voor een veilige omgeving. Als kinderen groter worden en begrijpen wat we bedoelen, praten we over gevaren en maken we afspraken. Als kinderen de gevaren gaan begrijpen en zich goed houden aan afspraken, kunnen de grenzen steeds meer verruimd worden. Zo leren kinderen omgaan met gevaren, dit hoort bij de ontwikkeling tot zelfstandigheid. Verzorg momenten Eten en drinken :

10 Bij Sportstuif streven ze naar gezond leven en bewegen. De kinderen komen na school naar de locatie van Sportstuif, die zich bevind bij de kantine van het hockey team van Asten. Zo hebben we ook veel ruimte en 3 grote velden waar we op mogen. Aangezien de kinderen vanuit school komen en weer gaan voor het avond eten, hebben de kinderen weinig nodig op de naschoolse opvang. Ze eten alleen stukjes fruit als tussendoortje. Fruit zoals appel, peer en banaan maar ook komkommer en paprika kunnen ze dan uit kiezen. Wij ( Bregje en ik, de stagiaires )schillen het fruit en snijden het in stukjes voordat de kinderen er zijn zodat we genoeg tijd hebben. Als de kinderen er zijn gaan ze eerst spelen en gaan we met alle leiding activiteiten doen en dan in de pauze krijgen ze het fruit. We gaan dan altijd met iedereen op de banken zitten die zo in een kring staan om een tafel heen. Op de tafel zetten we dan de schaal met fruit. Sjors (leider van Sportstuif) laat iedereen rustig wachten, dan gaat hij zo alle namen af zodat iedereen even veel krijgt. Als kinderen genoeg hebben hoeven ze niks meer te pakken, het is maar een tussendoortje. Het is altijd leuk om het eten van fruit te doen met iedereen. Verder word er geen eetmoment meer gedaan op stage. Visie : Door de dagelijkse fruitmomenten te combineren met de kennisoverdracht aan jonge kinderen over gezond leven, maakt het kind sneller een structurele keuze voor gezonde voeding. Combineer dit met actief bewegen thuis en op school en 'gezond leven' is bereikbaar voor alle kinderen. Drinken : Tijdens het eten van het fruit krijgt iedereen die wil een glaasje ranja. Er is altijd ranja, maar als het warm is en kinderen veel drinken, drinken ze ook graag water. Verder hebben we op stage geen andere dranken voor de kinderen. Maar dat is ook niet nodig want ranja en water zijn gezond, ze vinden het lekker en meer hebben ze niet nodig. Visie : Water gezond is voor lichaam en geest. Slapen en rusten : De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan zijn van 4 t/m 12 jaar en hebben geen middag dutje meer nodig. Natuurlijk hebben ze wel rust nodig.

11 Maar zoals ik nu heb ervaren op stage moeten ze juist heel veel drukte kwijt van de hele dag op school zitten dus zijn juist heel actief! We hebben binnen in de ruimte grote zitzakken liggen waar ze zich wel terug kunnen trekken en rustig aan kunnen doen. Omdat we met Sportstuif veel actieve activiteiten doen hebben sommige kinderen, vooral de jongere ( 4 t/m 6 ong. ), er soms geen zin meer in dan mogen ze er ook voor kiezen om te stoppen met meespelen en naar binnen gaan om een rustig spelletje te doen. Als wij dit zien gaat er altijd iemand mee naar binnen zodat ze niet alleen zijn, het is veiliger en zo krijgen ze ook individuele aandacht. Visie : Zindelijkheid : De kinderen die naar de BSO komen zijn allemaal zindelijk. De grote gaan helemaal alleen naar de toilet. Met de kleine gaan we altijd even mee, alleen om te kijken of ze niks vergeten. Ze moeten het natuurlijk wel zelf kunnen op die leeftijd dus laten we ze het zelf doen. Natuurlijk laten we ze ook ooit alleen alles doen zonder dat er iemand bij is zo leren ze zichzelf redden. We vragen dan als ze terug zijn bijv. is het gelukt? heb je je handen gewassen? heb je doorgespoeld? Zodat ze alles nog eens terug moeten spoelen en goed na moeten denken wat ze allemaal gedaan hebben. Visie : Aan en

12 uitkleden/ zelfredzaamheid : De kinderen moeten op deze leeftijd steeds meer zelfredzaam worden met grote dingen. Zoals met andere kinderen spelen, spellen winnen en verliezen, omgaan met dingen die ze niet leuk vinden enzovoorts. Onze stage vind beweging bij kinderen heel belangrijk en daarom zijn er elke week activiteiten die we doen, die zijn altijd buiten. Er zijn altijd spellen die de sommige kinderen heel leuk vinden om te doen en sommige helemaal niet. De kinderen moeten zich daar over zetten, zich redden in die situatie. Zo zijn er veel situaties waarin kinderen zich nog niet zo goed in kunnen redden maar dat leren ze alleen maar door het over en over te doen. Kinderen moeten ook veel alleen kunnen. Zoals rits sluiten, schoenen strikken enzovoorts. ( visie : Handen wassen : We zorgen altijd dat als de kinderen binnen komen ze hun jas op hangen en dan als eerste hun handen wassen. De kinderen weten dit voortaan dus hoeven we niet zo vaak meer te zeggen. We moeten ze er soms nog wel even aan herinneren. Ook als we buiten activiteiten gaan doen en daarna de kinderen weer binnen willen gaan spelen moeten ze even hun handen wassen voor de hygiëne. ( visie :

13 Werkzaamheden voor onderhoud van de ruimte en de spel-speelmaterialen. De ruimte waarin onze BSO zich bevestigd is officieel een hockey kantine. Groepsruimte : De groepsruimte word bijgehouden door de hockey club, natuurlijk moeten wij wel zorgen dat het netjes en opgeruimd is wanneer de groep komt en wanneer we afsluiten. Wij vegen en doen alles af met een doekje als dat nodig is. We hebben in de groepsruimte een apart materialen hok waar we alles bewaren wat van ons is. Zo staan daar alle spellen zoals kinder-voetbaltafel, sjoelbak, blokken doos en de grote kast waar alle spelletjes en administratie in zit van ons. Buiten ruimte : We hebben een hele grote buiten ruimte tot onze beschikking, 1 hockey veld met goals en omheining en een groot grasveld. Wij hoeven deze niet te onderhouden maar moeten wel zorgen dat het netjes is. Er komen veel mensen op deze velden dus er kan nog wel eens rotzooi liggen zoals lege flesjes of papier. Deze moeten opgeruimd worden, dit doen wij als dat nodig is. Zo onderhouden wij de buiten ruimte voor de kinderen. Het is zonder rotzooi veel veiliger en schoner om te spelen. Sanitair : Het sanitair word gepoetst door de hockey club. Wij moeten wel altijd zorgen voor zeep en handdoeken omdat dat niet aanwezig is. Wij controleren of de wc s schoon zijn als we komen voor de hygiëne van de kinderen en ons.

14 Overige werkzaamheden Afwassen : Het bord waar het fruit op heeft gelegen en het mesje waar het fruit mee is gesneden is het enige wat wij moeten afwassen doen we dan gewoon met de hand. De stagiaires doen dit meestal, het is zo gedaan. Speelgoed opruimen : Alles wat we tevoorschijn halen op het begin van de dag moeten we aan het eind van de dag ook weer netjes opruimen, dit doen we altijd met z n alle ( Tessa, Sjors, Bregje en ik ) Als we buiten activiteiten hebben gedaan met materialen zoals bijv. hoepels, pionnen en ballen. Moeten we dat ook allemaal opruimen en de velden langs gaan of er nog ergens wat ligt. Alles moet weg zijn van Sportstuif zodat de hockeyers er geen last van hebben.

15 Visies van Sportstuif Het doel van Sportstuif is om de kinderen een sportieve naschoolse opvang aan te bieden: Op een plek waar de kinderen zich fijn en veilig voelen; waarbij we de kinderen op een speelse manier kennis laten maken met sport en spel; zodat de kinderen kennis maken met de verschillende takken van sport; door de activiteiten aan te passen aan het niveau van de groep; doordat de kinderen lekker actief bezig zijn verbeteren de motorische vaardigheden; Bij de sport- en spel activiteiten zal vooral de grove motoriek verbeteren; Bij de creatieve activiteiten zal de fijne motoriek aangesproken worden, want naast de buitenactiviteiten is er de mogelijkheid om binnen creatief te zijn door te kleuren, te knutselen enz. Buiten de motorische vaardigheden komen er uiteraard meer aspecten aan bod. Leren samen te spelen, omgaan met winst en verlies, omgaan met andere kinderen (in competitief verband), omgaan met emoties en leren om te gaan met materiaal. We willen de kinderen leren dat het goed en gezond is om voldoende te bewegen. Want door voldoende te bewegen voelen kinderen zich fitter, energieker en meer zelfverzekerd. Tegenwoordig hebben kinderen veel keuze in hun vrijetijdsbesteding, waarbij vaak voor de computer of tv gekozen wordt. We willen de kinderen leren dat er veel meer mogelijkheden van vrijetijdsbesteding zijn, en laten ervaren dat het gezellig, leuk en lekker is om actief bezig te zijn. Het voordeel van actief bezig zijn is dat de conditie, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie zal verbeteren. Daarnaast maken de kinderen kennis met de grondvormen van bewegen. Bij Sportstuif willen we de kinderen betrekken bij het aanbod. Er zal ook verschillend aanbod zijn! Hierbij leren we de kinderen omgaan met elkaar, de regels, winst en verlies, emoties en het materiaal. Op deze manier bieden we een veilige plek voor het kind waarin het op een plezierige manier samen kan spelen met andere kinderen.

16 Overzicht Sportstuif Wat? Wanneer? Hoe? Door wie? Nodigheden Opzetten Begin van de dag, 14:30 Alle spullen van Sportstuif uit het materialen hok, op de goede plek zetten. Fruit snijden Begin van de dag. Een bord en mes uit de keuken pakken en het fruit uit de grote kast, dan al het fruit in stukjes snijden en op het bord leggen. Kinderen ophalen Als de scholen uit zijn. Kinderen opvangen Als ze op Sportstuif aankomen Tessa rijd altijd naar verschillende scholen om daar kinderen op te halen. Je ontvangt de kinderen vriendelijk en laat ze hun jas ophangen. Iedereen - Stagiaire(s) Tessa - Iedereen - Fruit, bord en mes. Handen wassen Spelen/spelletjes spelen Groepsmoment met fruit hap Als de kinderen hun jas op hebben gehangen. Ong. 14:45 Ong. 15:30 We laten de kinderen altijd even hun handen wassen voor de hygiëne. De kinderen moeten rustig opstarten met een spelletje of een knutsel werkje. We zitten gezamenlijk om de tafel waar we het fruit uitdelen. Degene die er dan bij de kinderen is Iedereen - Iedereen - Stukjes fruit

17 Buiten activiteiten 16:00 We verzinnen elke keer een leuke of meerdere activiteiten. Kinderen kunnen opgehaald worden Opruimen 17:15 tot 18:30 Kinderen kiezen zelf nog een leuke activiteit om te doen tot dat ze worden opgehaald. Als alle kinderen weg zijn. We zetten alles terug op de plaats, in het materialen hok. Afwassen Wanneer er tijd is Bord en mes afwassen met de hand in de keuken. Vegen en poetsen Wanneer er tijd is Met een doekje de tafels afdoen en daarna met een bezem door de ruimte vegen. Iedereen Iedereen - Iedereen - Stagiaire(s) - Degene die tijd heeft Materialen die bij de activiteit horen. Bezem en een doekje.

2015/2016. Pedagogisch beleidsplan

2015/2016. Pedagogisch beleidsplan 2015/2016 Pedagogisch beleidsplan Sportstuif 01-12-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie... 4 2. Wat doet uw kind... 5 2.1 Locatie... 5 2.2 Programma... 5 2.3 Ontwikkeling van het kind... 6 2.3.1

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 2015 Pedagogisch beleidsplan Sportstuif 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie... 4 2. Wat doet uw kind... 5 2.1 Locatie... 5 2.2 Programma... 5 2.3 Stamgroep... 6 2.4 Beroepskracht - kind ratio:... 6

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Concept

Pedagogisch beleidsplan. Concept Pedagogisch beleidsplan Concept 23 augustus 2011 Inhoud Voorwoord... 3 Wat is JimpyPlay?... 4 Visie en missie... 5 Activiteiten... 5 Pedagogische uitgangspunten... 6 Opvang... 6 De groepen... 6 Vrije tijd...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (BSO) Wingerdstraat 3 7621CP BORNE Registratienummer 224346726

Inspectierapport De Wingerd (BSO) Wingerdstraat 3 7621CP BORNE Registratienummer 224346726 Inspectierapport De Wingerd (BSO) Wingerdstraat 3 7621CP BORNE Registratienummer 224346726 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 26-03-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Buitenwereld (BSO) Generaal Eisenhowerweg 7 5056CR BERKEL-ENSCHOT Registratienummer 544520798

Inspectierapport BSO De Buitenwereld (BSO) Generaal Eisenhowerweg 7 5056CR BERKEL-ENSCHOT Registratienummer 544520798 Inspectierapport BSO De Buitenwereld (BSO) Generaal Eisenhowerweg 7 5056CR BERKEL-ENSCHOT Registratienummer 544520798 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport VSO OBS De Tandem (BSO) Havezathe 97 7608CL ALMELO Registratienummer 360049424

Inspectierapport VSO OBS De Tandem (BSO) Havezathe 97 7608CL ALMELO Registratienummer 360049424 Inspectierapport VSO OBS De Tandem (BSO) Havezathe 97 7608CL ALMELO Registratienummer 360049424 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 22-01-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Zevenklapper (BSO) Pampusstraat 28 1435LJ RIJSENHOUT Registratienummer 206182624

Inspectierapport BSO De Zevenklapper (BSO) Pampusstraat 28 1435LJ RIJSENHOUT Registratienummer 206182624 Inspectierapport BSO De Zevenklapper (BSO) Pampusstraat 28 1435LJ RIJSENHOUT Registratienummer 206182624 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 11-08-2014

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 21-01-2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang De Groene Weide 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang De Groene Weide, onderdeel van kinderdagverblijf De Groene Weide. Dit

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak KINDEROPVANG GRAAF JANTJE Kinderpvang K Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Visie 3. Pedagogische doelen bso 4. Wenbeleid 5. Dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Wagemaker opgemaakt d.d.: februari 2015 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Wagemaker is gevestigd in OBS de Wagemaker te Landsmeer.

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kinderatelier (BSO) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 209285825

Inspectierapport Het Kinderatelier (BSO) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 209285825 Inspectierapport Het Kinderatelier (BSO) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 209285825 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 29-09-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

groeien-spelen-ontwikkelen

groeien-spelen-ontwikkelen groeien-spelen-ontwikkelen Informatie 2015 Welkom bij Hamertje-tik! Je wilt dat je kind heerlijk kan spelen met kinderen van z n eigen leeftijd, ongestoord kan groeien en zich optimaal kan ontwikkelen.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart INFORMATIEBROCHURE TSO ICBO de Kwikstaart Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen de Stichting Interconfessioneel Basis Onderwijs te Uithoorn en Aalsmeer, juni 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De 5

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De 5 Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De 5 Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang De 5 1. Inleiding De inhoud van dit pedagogische beleid is terug te zien in het handelen van de dagelijkse praktijk. Dit verhoogt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Koperwiek is gehuisvest bij basisschool De Kopermolen in Klarenbeek. De locatie heeft 1 basisgroep in de leeftijd van 4 t/m

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan van BSO de Bonte Koe te Koewacht.

Pedagogisch werkplan van BSO de Bonte Koe te Koewacht. Pedagogisch werkplan van BSO de Bonte Koe te Koewacht. Pedagogisch werkplan van BSO de Bonte Koe. Wie zijn wij? - Wij zijn BSO de Bonte Koe te Koewacht. De vaste leidsters op de BSO zijn: - Marileen Vergouwen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN HET AVONTUUR KINDEROPVANG en BSO HET AVONTUUR

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN HET AVONTUUR KINDEROPVANG en BSO HET AVONTUUR PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN HET AVONTUUR KINDEROPVANG en BSO HET AVONTUUR Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 2 2 Missie 2 3 Visie 2 4 Pedagogische uitgangspunten 3 5 Pedagogische doelen of competenties 3 6 Hoe

Nadere informatie

Inspectierapport sport b.s.o. De Regenboog (BSO) Zienlaan 2 1911TR UITGEEST Registratienummer 470667217

Inspectierapport sport b.s.o. De Regenboog (BSO) Zienlaan 2 1911TR UITGEEST Registratienummer 470667217 Inspectierapport sport b.s.o. De Regenboog (BSO) Zienlaan 2 1911TR UITGEEST Registratienummer 470667217 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Uitgeest Datum inspectie: 10-03-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Adventure BSO Het Loo

Pedagogisch werkplan Adventure BSO Het Loo Pedagogisch werkplan Adventure BSO Het Loo 1. De locatie Buitenschoolse opvang Het Loo is gehuisvest op het scoutingterrein van Scouting Willem II/ Lady Baden-Powell in de wijk Berg en Bos in Apeldoorn.

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Arnhemseweg 160, 7335 DN Apeldoorn Roerdompweg 3, 7331 CL Apeldoorn Telefoon 055-5424503 Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Deel 1: Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kinderatelier (KDV) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 191612042

Inspectierapport Het Kinderatelier (KDV) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 191612042 Inspectierapport Het Kinderatelier (KDV) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 191612042 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 24-08-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 14-04-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Russenuil 4Teens (BSO) Macharenseweg 14 5346JM OSS Registratienummer 517733031

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Russenuil 4Teens (BSO) Macharenseweg 14 5346JM OSS Registratienummer 517733031 Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Russenuil 4Teens (BSO) Macharenseweg 14 5346JM OSS Registratienummer 517733031 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum

Nadere informatie

Voedingsbeleid ASKA. Inhoudsopgave: 1 Inleiding blz 2. 2 Doel blz 2. 3 Uitgangspunten: Wat vinden we belangrijk? blz 3

Voedingsbeleid ASKA. Inhoudsopgave: 1 Inleiding blz 2. 2 Doel blz 2. 3 Uitgangspunten: Wat vinden we belangrijk? blz 3 Voedingsbeleid ASKA Inhoudsopgave: 1 Inleiding blz 2 2 Doel blz 2 3 Uitgangspunten: Wat vinden we belangrijk? blz 3 4 Pedagogische basisdoelen en onze uitgangspunten blz 5 A018 Voedingsbeleid 030812 1/5

Nadere informatie

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Inhoud van de ochtend

Inhoud van de ochtend Inhoud van de ochtend 1. Introductie in Pedagogisch kader 2. Begeleiden van de groep 3. Ontwikkelingsgericht werken 4. Pauze (15 minuten) 5. Kinderparticipatie 6. Vragen over andere onderwerpen 7. Voornemens

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Algemeen pedagogisch beleid

Algemeen pedagogisch beleid Algemeen pedagogisch beleid Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Pedagogische cyclus 4 1.1 Algemeen pedagogisch beleid 4 1.2 Pedagogisch locatiebeleid Kids Talent.. 4 1.3 Pedagogische werkplannen. 4 1.4 Evaluatie.

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 03-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Eigenwijsjerijk (BSO) Schoolstraat 5 7101 GB WINTERSWIJK Registratienummer 241319377

Inspectierapport Eigenwijsjerijk (BSO) Schoolstraat 5 7101 GB WINTERSWIJK Registratienummer 241319377 Inspectierapport Eigenwijsjerijk (BSO) Schoolstraat 5 7101 GB WINTERSWIJK Registratienummer 241319377 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Dagcentrum De Boerderij (KDV) Cathalijnepad 1 5491GT SINT-OEDENRODE Registratienummer 944035127

Inspectierapport Dagcentrum De Boerderij (KDV) Cathalijnepad 1 5491GT SINT-OEDENRODE Registratienummer 944035127 Inspectierapport Dagcentrum De Boerderij (KDV) Cathalijnepad 1 5491GT SINT-OEDENRODE Registratienummer 944035127 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: SINT-OEDENRODE Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Lucebertschool. Overblijfprotocol. TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN

Lucebertschool. Overblijfprotocol. TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN Lucebertschool Overblijfprotocol TSO Zakedijkje 38ª 1862 HB BERGEN Hierbij ontvangt u informatie met betrekking tot de Tussen Schoolse Opvang. Hierin komen o.a. aan de orde hoe aanmelden, waar en hoe kunnen

Nadere informatie

Inspectierapport "Het Witte Huis" Tubbergen (BSO) Almeloseweg 22 7651NG TUBBERGEN Registratienummer 373805858

Inspectierapport Het Witte Huis Tubbergen (BSO) Almeloseweg 22 7651NG TUBBERGEN Registratienummer 373805858 Inspectierapport "Het Witte Huis" Tubbergen (BSO) Almeloseweg 22 7651NG TUBBERGEN Registratienummer 373805858 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TUBBERGEN Datum inspectie: 12-05-2014

Nadere informatie

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw

14 medewerkers? 12 Hoe vindt u de persoonlijke aandacht voor uw kind? Hoe vindt u de betrokkenheid van de pedagogische medewerkers bij uw 1 Waarom heeft u gekozen voor deze BSO? 2 Wat vindt u van de schriftelijke communicatie van de BSO? 3 Wat vindt u van de mondelinge communicatie van de BSO? 4 Wat vindt u van de praktische zaken rondom

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Verbinding Voetbalclub (BSO) Dommelpark 3 5492DD SINT-OEDENRODE Registratienummer 149400159

Inspectierapport BSO De Verbinding Voetbalclub (BSO) Dommelpark 3 5492DD SINT-OEDENRODE Registratienummer 149400159 > Inspectierapport BSO De Verbinding Voetbalclub (BSO) Dommelpark 3 5492DD SINT-OEDENRODE Registratienummer 149400159 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: SINT-OEDENRODE Datum

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten

Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten Pedagogisch werkplan Adventure BSO De Maten 1. De locatie De Adventure BSO is gehuisvest in het scoutinggebouw van De Hertog van Gelre in wijk De Maten in Apeldoorn. Op woensdag- en vrijdagmiddag bieden

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Bonte Koe (KDV) Honingloweg 30 7581PK LOSSER Registratienummer 176070941

Inspectierapport KDV De Bonte Koe (KDV) Honingloweg 30 7581PK LOSSER Registratienummer 176070941 Inspectierapport KDV De Bonte Koe (KDV) Honingloweg 30 7581PK LOSSER Registratienummer 176070941 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Losser Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie