Nota Onderhoud Gebouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Onderhoud Gebouwen 2012-2015"

Transcriptie

1 Jiska van den Bremen

2 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe nota onderhoud gebouwen gemeente Vlagtwedde In mei 2007 is de eerste nota onderhoud gebouwen door de raad van de gemeente Vlagtwedde vastgesteld. In artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen van de financiële verordening van de gemeente Vlagtwedde, die op 11 november 2003 in de raad is vastgesteld, wordt onder lid 3 omschreven dat eenmaal in de vier jaar een nota onderhoud gebouwen ter behandeling en vaststelling aan de raad wordt aangeboden. In artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen wordt onder lid 3 het volgende geschreven: Het college biedt eenmaal in de vier jaar een nota onderhoud gebouwen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen twee maanden nadat de nota is aangeboden. Na vier jaar is er een nieuw moment gekomen om de stand van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor het heden en de toekomst opnieuw te gaan bekijken. Voor u ligt de nieuwe en tweede nota onderhoud gebouwen van de gemeente Vlagtwedde. 2-23

3 Samenvatting In deze nota onderhoud gebouwen gemeente Vlagtwedde zijn alle gemeentelijke gebouwen en objecten meegenomen, inclusief de gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange. Hierdoor is er een totaal overzicht ontstaan. In de vorige nota werd er een onderhoudsniveau gehanteerd, waarbij de gebouwen goed werden onderhouden. In deze nota wordt uitgegaan van een ander onderhoudsniveau vanaf 2012, namelijk op het niveau van minimaal redelijk. In het kader van de druk die staat op de algemene financiële middelen achten wij dit een acceptabel niveau. Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is vanaf 2007 een Voorziening ingesteld. Deze Voorziening kan gehandhaafd blijven, wel is het verstandig een storting van euro te doen. Hierdoor is het startniveau van de Voorziening in 2015 minimaal euro. De jaarlijkse storting hangt af van het uit te voeren onderhoud en zal per boekjaar bekeken worden. Vanaf 2012 wordt er naast deze al bestaande Voorziening een nieuwe Voorziening gecreëerd, specifiek voor het onderhoud van de gebouwen in de vesting Bourtange. In deze Voorziening wordt eenmalig euro gestort, voor de periode tot Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de kosten voor onze gebouwen in de Vesting Bourtange. Vanuit de voorziening kunnen de financiële middelen worden verstrekt, zodat het onderhoud uitgevoerd kan worden. Vanuit de projectgroep Bourtange zal een en ander in een budget subsidie contract met de Stichting Vesting Bourtange vast worden gelegd, hierin worden ook de verplichtingen opgenomen voor het uit te voeren onderhoud. 3-23

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Beleidskader Besluit onderhoudsniveau Huidig onderhoudsniveau Soorten onderhoud Overige onderhoudseisen Welke gebouwen zijn er? De gebouwen van de gemeente Vlagtwedde De gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange Financiën De gebouwen van de gemeente Vlagtwedde: De gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange: Onderhoudsniveau vanaf Bijlage 1a Onderhoudsplanning Algemene Gemeentelijke Gebouwen Bijlage 1b Onderhoudsplanning Algemene Gemeentelijke Gebouwen Bijlage 2 Onderhoudsplanning Gemeentelijke Gebouwen Bourtange Bijlage 3 Wat is onderhoud? Bijlage 4 - Inspectie, beheer en onderhoud Bijlage 5 gemeentelijke gebouwen gemeente Vlagtwedde

5 1. Inleiding In de eerste helft van 2011 zijn de gebouwen van de gemeente Vlagtwedde (op)nieuw geïnspecteerd door Draaijer +Partner. Dit vormt de basis van een nieuw meerjareninvesteringplan, hierin zijn alle onderhoudskosten meegenomen van 2012 tot Ook de gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange zijn geïnspecteerd (in 2008). De resultaten van deze inspectie zijn opgenomen in een meerjarenplan 2009 tot Deze nota behandelt het onderhoud van alle gebouwen in de gemeente Vlagtwedde, voor de periode Er is voor gekozen om de gemeentelijke gebouwen in de vesting ook op te nemen in deze nota. Ook nieuw in deze nota zijn de overige gebouwen en objecten die in de begroting van taakveld bouwkunde staan. Door deze toevoegingen (ten opzichte van de vorige nota) ontstaat een transparant beeld voor de totale post onderhoud gebouwen, dat bestaat uit het regulier onderhoud (ldd-bouwkunde) en het groot onderhoud (MIP). In het hoofdstuk Beleidskader wordt omschreven tot welk onderhoudniveau de gemeentelijke gebouwen van de gemeente Vlagtwedde worden onderhouden. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de gebouwen die in deze nota zijn meegenomen. In hoofdstuk 4 vindt u de financiële consequentie van het onderhoud. Voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeente Vlagtwedde en de gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange zijn, omwille van de duidelijkheid afzonderlijke financiële paragrafen opgenomen. Het laatste hoofdstuk behandelt de mogelijkheden van het onderhoudsniveau vanaf 2012, inclusief de financiële gevolgen. 5-23

6 2. Beleidskader 2.1 Besluit onderhoudsniveau Alle gemeentelijke gebouwen hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal een visitekaartje van de gemeente. Het is dan ook van belang dat de gemeentelijke gebouwen uit esthetisch oogpunt een goede uitstraling hebben. Belangrijker nog is de technische onderhoudsstaat van een gebouw, waarbij veiligheid en gezondheid natuurlijk bovenaan staan (zie bijlage 4). Toch zijn er keuzes te maken over het onderhoudniveau van de gebouwen. De aspecten veiligheid en gezondheid van de gebruikers en de wet- en regelgeving zullen bij bezuinigingen niet voor discussie vatbaar zijn. Echter over het onderhoudsniveau van onder andere het technische en esthetische aspect van het gebouw kan de beslissing genomen worden om het onderhoud op een ander niveau te brengen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de onderhoudsniveaus: uitstekend, goed, redelijk, matig, slecht en zeer slecht, die in bijlage 4 zijn uitgewerkt. De eisen die gesteld worden aan de geplande onderhoudsactiviteiten zijn afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau dat bereikt moet worden na uitvoering van de onderhoudsactiviteiten. In de bijlage 1 en 2 waarin het totale onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te zien is, is zoals eerder genoemd bij de inspectie uitgegaan van een goed onderhoudsniveau. De onderhoudsstaat van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald door het onderhoudsbeleid van de gemeente Vlagtwedde. Tijdens de laatste inspectie van de gebouwen van dit jaar is het gewenste onderhoudsniveau aangehouden zoals deze bepaald is in de nota onderhoud gebouwen van 2007 (onderhoudsniveau goed). Er is tijdens de inspectie gekozen voor het onderhoudsniveau goed, zodat bij een eventuele bezuinigingsronde naar niveau redelijk ruimte ontstaat om keuzes te maken uit wel of niet uit te voeren onderdelen. 2.2 Huidig onderhoudsniveau Op dit moment is de meerjarenbegroting van de gemeentelijke gebouwen gebaseerd op een onderhoudsniveau bepaald in 2007 (niveau 2-goed). Voor gebouwen die in de toekomst afgestoten zullen worden zal alleen het regulier onderhoud gepleegd worden, maar voor deze gebouwen zal op een bepaald moment een keuze gemaakt moeten worden of groot onderhoud nog noodzakelijk is. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de gebouwen die betrokken zijn bij de MFA in. 2.3 Soorten onderhoud De onderhoudsplanning van de gemeente Vlagtwedde is onverdeeld in 4 delen, te weten: Conditieafhankelijk onderhoud, jaarbegroting: Conditieafhankelijk onderhoud is het onderhoud dat verwacht wordt door afname van de conditie van een bepaald bouwdeel. Een voorbeeld hiervan is het schilderwerk. 6- Jaarlijks wordt een grote schilderbeurt gegeven aan een gebouw, echter dit is afhankelijk van de conditie van het schilderwerk. Wanneer het schilderwerk nog een goede conditie heeft in het jaar dat onderhoud gepleegd zou worden, dan kan dit nog een jaar uitgesteld worden. 6-23

7 Conditieafhankelijk onderhoud, meerjarenplan: Ook dit conditieafhankelijk onderhoud heeft te maken met de verwachte afname van de conditie van een bepaald bouwdeel. Echter in het meerjarenplan staan vooral de grote investeringen gepland. Bijvoorbeeld vervanging van een CV-ketel in een zwembad, vervanging van de vloerbedekking in het gemeentehuis of vervanging van de dakbedekking op het politiebureau. Correctief onderhoud: Dit is het onderhoud dat wordt uitgevoerd op het moment van storing of calamiteiten. Bijvoorbeeld bij lekkage van een dak of bij een CV-storing. Preventief onderhoud: Het preventief onderhoud wil zeggen het onderhoud dat preventief, bedoeld om erger te voorkomen, uitgevoerd zal worden. Het zijn vooral de jaarlijkse keuringen en controles van bijvoorbeeld de CV-ketels. Als bijlage 1 en 2 aan deze nota zijn de onderhoudsplanningen toegevoegd. Deze onderhoudsplanningen zijn dit jaar gemaakt voor de gemeentelijke gebouwen van de gemeente Vlagtwedde en in 2008 voor de gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange. 2.4 Overige onderhoudseisen Naast het bouwkundig in stand houden van de gemeentelijke accommodaties is er ook veel landelijke wet- en regelgeving, waar rekening mee moet worden gehouden in de te onderhouden accommodaties. Dit is vaak een complexe materie. Ook is er gemeentelijk beleid waarmee rekening gehouden moet worden. Bovengenoemde kaders zijn belangrijke onderdelen binnen het uit te voeren onderhoud. Meerdere kaders zijn al geïmplementeerd binnen het onderhoud, echter er zijn ook nog enkele onderdelen welke nog doorgevoerd dienen te worden. Ook in de afgelopen 4 jaar hebben we weer een aantal stappen in de goede richting gezet. 7-23

8 De kaders die al in het onderhoud meegenomen worden zijn: Beveiligingsinstallaties/Verzekering (inbraakbeveiliging) Bliksembeveiliging Bouwverzekering (CAR) Brandbeveiliging Gebouwenbeheer Gebruiksvergunning Infiltratie/afkoppeling hemelwater (gedeeltelijk) Keuring arbeidsmiddelen Legionella (niet-leidingwaterinstallaties) Legionella (Waterleidingbesluit) Liften NEN 3140 (keuring electrische installaties en arbeidsmiddelen) RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) Aanbesteden Energiebeheer Gebouwencartotheek Attractiebesluit (speelvoorzieningen) Controle gasinstallaties Klimaatbeheersing Het is niet eenvoudig de kosten in te schatten voor de omschreven onderhoudswerkzaamheden die volgen uit wet- en regelgeving. Zonder eerst een gedegen onderzoek te doen naar de betreffende onderdelen is het vaak niet haalbaar een kostenraming neer te leggen. Het voorstel is daarom de kostenraming van de specifieke beleidsbepalende onderdelen toe te voegen aan toekomstige voorstellen. Dan rest er nog een aantal kaders waarin we het landelijke beleid volgen, op gemeentelijk niveau is hier (nog) geen beleid op geschreven. Op dit moment worden de onderstaande kaders meegenomen in het uit te voeren onderhoud. Voor de toekomst kunnen hier nog eigen keuzes in gemaakt worden, zoals op dit moment in het project duurzaamheid wordt gedaan. Arbowet/Arbobesluit (algemeen) CO2 detectie EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw)/Energielabel Noodoverlopen platte daken RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) Toegankelijkheid 8-23

9 3. Welke gebouwen zijn er? 3.1 De gebouwen van de gemeente Vlagtwedde De gemeente heeft diverse soorten gebouwen in beheer, in bijlage 5 is hiervan een overzicht te zien. De verschillende gebouwen hebben allemaal hun eigen karaktertechnische eigenschappen in het gebruik, beheer en al dan niet wettelijke voorschriften. Deze diversiteit zorgt voor een extra moeilijkheidsgraad in het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, dit vraagt om een brede deskundigheid. Binnen de eigen organisatie zal een brede kennis aanwezig moeten zijn om de juiste besluiten te kunnen nemen. De afgelopen 4 jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het gebouwenbestand van de gemeente Vlagtwedde. Zo zijn er 3 nieuwe schoolgebouwen gebouwd, één woning gesloopt, een nieuw kindercentrum gebouwd, een jeugdgebouw nieuw gebouwd en een jeugdgebouw aangekocht en verbouwd. Ook zijn in deze nota, in afwijking op de vorige nota, de diverse zaken zoals abri s, fietsenbergingen, speelweiden en schaftwagens meegenomen. De gehele begroting van het taakveld bouwkunde, met uitzondering van de scholen is in de nota onderhoud gebouwen verwerkt. Voor een aantal gebouwen (zie bijlage 5) zijn bijzondere aanvullingen: - Kleedgebouw t Heem is overgedragen aan de voetbalvereniging FC ter Apel, echter heeft de gemeente nog wel de verantwoordelijkheid over de legionella-installatie en het atletiekgebouw. - De kwekerij in Vlagtwedde is voor onvoorziene kosten wel meegenomen in de begroting, dit betekent dat aan dit pand alleen regulier onderhoud gepleegd wordt. Het groot onderhoud is daarom ook niet meegenomen in deze nota. Het pand is op dit moment in gebruik door de leer-werk-kwekerij van de gemeente Vlagtwedde. - Ditzelfde geldt voor de gemeentewerkplaats in Vlagtwedde. De werkplaats is helemaal uit de begroting verdwenen en zal tot eind 2012 gebruikt worden door de leer-werkkwekerij. Daarna zal bekeken moeten worden wat er met dit gebouw gaat gebeuren, gezien de bezuiniging die hierop is doorgevoerd. - Voor de woningen die nog in gebruik zijn geldt het volgende. De woning aan de Dorpsstraat 19, zal per 1 januari 2012 leeg komen te staan. Er zal geen nieuwe huurder worden gezocht, omdat er op dit moment besprekingen gaande zijn over een MFA in, waarvan ook de gebruikers van het naastgelegen voormalig groene kruisgebouw gebruik gaan maken. De woning aan de Heembadweg in Ter Apel wordt via Ad Hoc Beheer in gebruik gegeven aan een huurder (anti-kraakwacht). Dit in het kader van de plannen voor het Moekespark. 3.2 De gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange In bijlage 5 is een overzicht te zien van de gebouwen in de vesting Bourtange. De Molen in de Vesting Bourtange is eigendom van de gemeente Vlagtwedde en staat als zodanig in de begroting van de gemeente Vlagtwedde, als onderdeel van de gemeentelijke gebouwen (algemeen). Om een volledig beeld te krijgen van de gebouwen en onderhoudskosten in de Vesting Bourtange is het verstandig de molen onder te brengen bij 9-23

10 het onderdeel gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange en ook te laten vallen onder de Voorziening voor de gebouwen in de Vesting Bourtange. In het verleden was er veel begeleiding en nauwe ambtelijke betrokkenheid van de gemeente Vlagtwedde voor het onderhoud van de gebouwen in de Vesting Bourtange. Na verloop van tijd heeft de SVB (Stichting Vesting Bourtange) het onderhoud overgenomen, wegens het wegvallen van de ambtelijke inbreng. De SVB ontvangt nu voor het onderhoud een kleine bijdrage, die onvoldoende is in vergelijking met datgene wat er eigenlijk nodig is om de gebouwen te kunnen onderhouden

11 4. Financiën 4.1 De gebouwen van de gemeente Vlagtwedde: In bijlage 1a is een overzicht te zien van de totale onderhoudskosten zoals deze in de onderhoudsplanning staan. Bij de berekening van de kosten is, door Draaijer+Partner, uitgegaan van een goed onderhoudsniveau (niveau 2). In het verleden was er naast de reguliere begroting een Meerjareninvesteringsplan, MIP 250, waarbij gemiddeld euro werd geïnvesteerd in het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Dit MIP project liep tot 2010, hierna zijn er geen extra bedragen toegevoegd aan het groot onderhoud gebouwen. Wel is bij de vorige nota onderhoud gebouwen in 2007, een voorziening onderhoud gebouwen ingesteld. Met behulp van deze voorziening is het mogelijk te schuiven in de uit te voeren werken, wanneer de werkzaamheden door omstandigheden eerder of later uitgevoerd dienen te worden. De stand van de voorziening op 1 januari 2011 is euro. Zoals in de onderhoudsplanning in bijlage 1a te zien is, is er meer budget nodig om het onderhoudniveau op een goed niveau te houden dan het budget uit de reguliere begroting toe laat. De theoretische planning zal, zoals eerder genoemd, afwijken van de werkelijkheid, door het schuiven in de uit te voeren werken. Het is daarom verstandig in deze nota 4 jaar vooruit te kijken en een nieuwe inspectie uit te laten voeren in Wanneer er in 2012 een bedrag van euro in de voorziening wordt gestort kan het huidige onderhoudsniveau tot en met 2015 gecontinueerd worden. Hierbij is uitgegaan van een restbedrag van euro in de voorziening eind In 2015 zal dan na de inspectie weer een nieuwe nota onderhoud gebouwen geschreven worden, waarin een conclusie voor de daarop volgende jaren geschreven zal worden. De verwachting is dat er dan wijzigingen zijn doorgevoerd in het gebouwenbestand van de gemeente, waarbij de gebouwen met hoge onderhoudskosten wellicht zijn opgenomen in een nieuwbouwproject. In 2010 is een eerste stap gezet om te bezuinigen op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Hierbij is 10% bezuinigd op het regulier onderhoud en 15% op het schilderwerk van de gemeentelijke gebouwen. Op het moment van deze beslissing, het bezuinigen op het onderhoudsbudget, is de stap naar een ander onderhoudsniveau in feite al gemaakt. In deze nota kan daar de naam redelijk onderhoudsniveau aan gegeven worden. Voorstel is daarom ook om in totaal 20% te bezuinigen in de onderhoudsplanning, door het niet uitvoeren of uitstellen van werkzaamheden, dit is inclusief de eerder genoemde 10% en 15% die al bezuinigd is. Hierdoor zit er tot 2016 nog euro in de Voorziening onderhoud gebouwen. Om enige zekerheid in te calculeren voor de start van een volgende nota onderhoud gebouwen, kan er een extra storting van euro gedaan worden. Hierdoor zal het eindsaldo van de Voorziening minimaal euro zijn. (zie bijlage 1b) Ook de ingeplande werkzaamheden voor het zwembad, en het gemeentehuis zijn verwerkt in de onderhoudsplanning

12 In de volgende hoofdstukken kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn voor het onderhoud in de komende jaren, inclusief de financiën. 4.2 De gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange: Voor de gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange krijgt de SVB op dit moment een subsidie van euro (incl. BTW) per jaar (pijldatum 2011). Ook in het overzicht van de gebouwen in de vesting Bourtange (bijlage 2) is te zien dat er meer geld nodig is, dan de SVB op dit moment krijgt voor het onderhoud, om de gebouwen in stand te houden. Uit het overzicht blijkt dat de SVB nu ruim euro per jaar nodig heeft om de gebouwen op een goed onderhoudsniveau te krijgen en te houden. Dit bedrag is overigens inclusief circa euro per jaar voor de standerdmolen Bourtange die tot heden in de begroting van de gemeente Vlagtwedde stond. In bijlage 2 is de totale onderhoudplanning te zien. Het klein onderhoud wordt door de SVB zelf geregeld en bekostigd, dit onderdeel zit in de reguliere begroting van de SVB. Het benodigde budget voor de gebouwen in de Vesting Bourtange is euro, hiermee kunnen de gebouwen op een goed niveau worden onderhouden. Wanneer een bezuiniging van 20% doorgevoerd wordt op de onderhoudsplanning, waardoor het onderhoudsniveau van goed naar redelijk gaat, zal er euro nodig zijn voor de periode van

13 5. Onderhoudsniveau vanaf 2012 In dit hoofdstuk kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn voor de komende jaren. De verschillende niveaus om het onderhoud uit te voeren aan alle gemeentelijke gebouwen worden benoemd met de financiële consequenties die dit heeft. Er zijn 4 mogelijkheden: Gemeentelijke gebouwen gemeente Vlagtwedde: 1. Een eenmalige dotatie van euro te storten in de voorziening, hierdoor is er voldoende budget om al het onderhoud tot 2016 uit te voeren op goed niveau. In 2015 zal een nieuwe inspectie uitgevoerd worden, waarbij de nieuwe stand van zaken bekeken kan worden (zie bijlage 1a); 2. Een eenmalige dotatie van euro te storten in de voorziening. En een taakstellende ombuiging doorvoeren op het onderhoudsniveau, waarbij 20% wordt bezuinigd op het onderhoud en het onderhoudsniveau minimaal redelijk zal worden in plaats van goed. Hierdoor is er voldoende budget om het onderhoud tot 2016 uit te voeren op minimaal redelijk niveau. Door de eenmalige dotatie ontstaat een minimumplafond van euro in de voorziening van In 2015 zal een nieuwe inspectie uitgevoerd worden, waarbij de nieuwe stand van zaken bekeken wordt (zie bijlage 1b); Gezien de bezuinigingen die de gemeente Vlagtwedde moet doorvoeren en de stappen die in 2010 al zijn doorgevoerd, lijkt het logisch ook in het onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen hiermee rekening te houden. Hierdoor is punt 3 uit bovenstaand overzicht de meest logische stap in het doorvoeren van bezuinigingen op het onderhoud. Hierbij zal het onderhoudsniveau dus van goed naar redelijk gaan (zie bijlage 1b). Bij het terugdraaien van het onderhoudsniveau van goed naar redelijk zullen de gebouwonderdelen in technische en vooral ook esthetische staat achteruitgaan. Het onderhoud wordt in de meeste gevallen uitgesteld of niet uitgevoerd, wanneer er geen technische noodzaak is. Er is bij uitvoering van onderhoudsniveau uitstekend tot en met redelijk (niveau 1 t/m 3) geen sprake van kapitaalsvernietiging. Pas vanaf matig onderhoud, niveau 4, zal hier sprake van zijn

14 Voor de gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange kan eenzelfde lijn gehanteerd worden als voor de andere gebouwen van de gemeente Vlagtwedde. Daardoor is hier punt 2 uit onderstaand overzicht de meest logische stap, zodat ook in de vesting een taakstellende bezuiniging wordt doorgevoerd van 20%. Gemeentelijke gebouwen Vesting Bourtange: 1. voorziening instellen van euro om het onderhoud voor de periode te continueren op het onderhoudsniveau goed; 2. voorziening instellen van euro om het onderhoud voor de periode te continueren op het onderhoudsniveau redelijk. Hierbij is 20% in mindering gebracht op het totaal benodigde onderhoudsbudget Met het instellen van een voorziening voor de gemeentelijke gebouwen in de vesting (om daarmee het onderhoud te kunnen garanderen onder regie van de gemeente) vervalt de huidige jaarlijkse bijdrage van euro (2011) aan de SVB. Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de vesting Bourtange is er dan nog de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Hierin zal vanuit de projectgroep Bourtange nog een duidelijke taakverdeling gemaakt worden. Maar vooruitlopend hierop wordt geadviseerd de SVB het onderhoud te laten uitvoeren onder regie en toezicht van de gemeente Vlagtwedde. Hierbij wordt gedacht aan een jaarlijkse inspectie met overleg over de te onderhouden onderdelen en wat te onderhouden is. De inspectierapporten die in 2008 gemaakt zijn, zullen hiervoor de leidraad vormen. Verder is het verstandig de molen in Bourtange over te zetten van de huidige Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de nieuwe Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange. Op deze manier zijn alle gebouwen in de Vesting Bourtange in een Voorziening samengevoegd. Er ontstaat daardoor een compleet beeld van alle gemeentelijke gebouwen in de Vesting Bourtange. Tevens wordt geadviseerd de onderdelen, genoemd in het hoofdstuk 1.4: Overige Onderhoudseisen, in een later stadium verder uit te werken. Verder is het noodzakelijk in 2015 een nieuwe inspectie uit te laten voeren, waarbij de uitkomst meegenomen kan worden bij het opstellen van een nieuwe nota onderhoud gebouwen. Met behulp van deze inspectie kan voor de nieuwe periode bekeken worden welke middelen nodig zijn om de gebouwen te onderhouden

15 Bijlage 1a Onderhoudsplanning Algemene Gemeentelijke Gebouwen Onderhoudsniveau goed (2) 15-23

16 Bijlage 1b Onderhoudsplanning Algemene Gemeentelijke Gebouwen Onderhoudsniveau redelijk (3) 16-23

17 Bijlage 2 Onderhoudsplanning Gemeentelijke Gebouwen Bourtange 17-23

18 Bijlage 3 Wat is onderhoud? o Wat is het te plegen onderhoud? De Dikke Van Dale schrijft hierover: het in goede staat houden van zaken. De mate van het te plegen onderhoud hangt af van de kwaliteit van het gebouw en de gewenste kwaliteit na onderhoud. De volgende kwaliteitsniveaus worden voor de technische staat van een gebouw gesteld: 1. uitstekend Nieuwbouwkwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Zeer incidenteel kan een gebrek voorkomen ten gevolge van een calamiteit (bijvoorbeeld vandalisme), maar niet door veroudering. 2. goed Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Het bouwdeel/element is ingelopen, de nieuwigheid is er duidelijk af. Functievervulling is zonder meer gewaarborgd. 3. redelijk Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebreken zoals houtrot, corrosie e.d. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de functievervulling opgetreden zijn. 4. matig Het verouderingsproces heeft het bouwdeel/element duidelijk in zijn greep. De beste tijd is voorbij, het einde nadert. Storingen in de functievervulling komen plaatselijk voor en/of zijn al meerdere malen voorgekomen. 5. slecht Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. De functievervulling van het totaal is niet meer gewaarborgd. Het einde is in feite bereikt. 6. zeer slecht Het verouderingsproces is dusdanig gevorderd dat sprake is van voortdurende storing in de functievervulling van het bouwdeel/element. Na het bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau, wordt duidelijk hoeveel onderhoud gepleegd moet worden. Hier kunnen de bijbehorende kosten aan gekoppeld worden. o Wat is normkostensystematiek? Met de normkostensystematiek maak je de kosten van het onderhoud inzichtelijk, vergelijkbaar en controleerbaar. Een voorbeeld hiervan is een meerjarenbegroting waarin de jaarlijkse onderhoudskosten van alle gebouwen voor bijvoorbeeld 10 jaar inzichtelijk zijn gemaakt o Wat is meerjarig budgettair beslag? Het begrip meerjarig budgettair beslag houdt in dat we proberen te voorspellen hoeveel geld de instandhouding van de gemeentelijke gebouwen op termijn kost. Ook dit wordt in een meerjarenbegroting vast gelegd

19 Bijlage 4 - Inspectie, beheer en onderhoud Wat is een technische inspectie? Een technische inspectie van de gebouwen is nodig voor het benoemen en inventariseren van knelpunten aan een gebouw. In de eerste helft van 2011 zijn een groot aantal gemeentelijke gebouwen geïnventariseerd en geïnspecteerd. De knelpunten die gevonden zijn, zijn verwerkt in een activiteitenlijst, waarmee het verschil tussen de feitelijke en gewenste situatie in kaart is gebracht. Met behulp van deze lijst is het mogelijk een meerjarenonderhoudsplan te maken. En met dit plan komt er inzicht in de toekomstige onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om het gebouw op een bepaald kwaliteitsniveau te krijgen en te houden. Beheer en onderhoud Het beheren en onderhouden van een gebouw is een vrij complexe zaak, in de ruimte waarin we verblijven, zien we al een grote diversiteit aan materialen en installaties waarmee het gebouw is samengesteld en ingericht. Al deze materialen hebben voor de instandhouding van het gebouw onderhoud nodig of ze moeten na het verstrijken van de levensduur vervangen worden. Door de diversiteit aan materialen en installaties is er ook een diversiteit aan kennis nodig. Met behulp van deze kennis kunnen keuzes gemaakt worden voor het uit te voeren onderhoud. Zo kunnen verschillende materiaalkeuzes gemaakt worden voor een gebouw welke nog decennia mee moet als voor een gebouw welke afgestoten zal gaan worden. Zoals genoemd wordt de kwaliteit van de gebruikte materialen in de loop van de jaren minder. Op dat moment is het nodig onderhoud te plegen. In onderstaand figuur is het prestatieverlies van de materialen en/of constructie uitgezet tegen de tijd. Prestatieverlies en onderhoud kwaliteitsniveau Tijd Bij ingebruikname van een gebouw is het kwaliteitsniveau uitstekend. (zie tabel in bijlage 1) 19-23

20 Aspect en Urgentie Om met een beperkt budget zo efficiënt mogelijk de gebouwen te kunnen onderhouden is informatie nodig over de verschillende gebouwen. Tijdens de inspectie van het gebouw is per onderdeel een graadmeter ingevoerd voor het effect van het wel of niet uitvoeren van de voorgestelde onderhoudsactiviteit. Of een onderhoudsactiviteit wel of niet moet worden uitgevoerd wordt bepaald met een tweetal aanvullende parameters, te weten: Het onderhoudsaspect of het aspect: de reden waarom een activiteit wordt uitgevoerd; De urgentie: de noodzaak waarom een activiteit moet worden uitgevoerd. Het volgende, in volgorde van prioriteit, aspecten zijn van belang bij het onderhouden van een gebouw. Veiligheid / gezondheid Dit aspect richt zich op gebreken die het risico op lichamelijk letsel van de gebruikers of bezoekers van de betreffende gebouwen kunnen inhouden. Voorbeelden hiervan zijn: Loszittende delen; Onvoldoende stabiel hekwerk; Gebreken die de constructie in gevaar brengen, zoals bijvoorbeeld houtrot in de vloeren. Wet- en regelgeving Dit aspect richt zich op onderhoudsmaatregelen die wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden hier van zijn keuringen van c.v.-ketels en liften. Cultuur / historische waarde Dit aspect betreft situaties waarbij bouwdelen, afwerkingen, e.d. met kunsthistorische-, architectonische waarde, o.i.d. verloren dreigen te gaan in geval van uitstel onderhoudsmaatregelen. Bedrijfsproces Het functioneren van het bedrijfsproces komt in gevaar als het gebrek niet wordt verholpen. Bijvoorbeeld door een daklekkage dreigt er water in een meterkast binnen te dringen, zodat hierdoor de kans bestaat dat de meterkast wordt uitgeschakeld en niet meer functioneert. Functioneren van bouw- en/of installatiedelen Dit aspect betreft het niet meer optimaal functioneren van bouw- en of installatiedelen zonder dat dit direct invloed heeft op het bedrijfsproces van de gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn het slecht functioneren van ramen, deuren, kranen, schakelaars, enz. Esthetisch / ergernis Dit aspect richt zich op zaken welke samenhangen met esthetica, het aanzien, het beleven van, enz. Voorbeelden van de bijbehorende gebreken zijn: Verkleuring / bekladding; Vervuiling; Marginaal uitgevoerd onderhoud (slechte reparaties) 20-23

*ZEA10A94659* Zaaknummer: ZA.15-34877/DN.15-7435. Nota onderhoud gebouwen 2016-2019

*ZEA10A94659* Zaaknummer: ZA.15-34877/DN.15-7435. Nota onderhoud gebouwen 2016-2019 *ZEA10A94659* Zaaknummer: ZA.15-34877/DN.15-7435 Nota onderhoud gebouwen 2016-2019 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe Nota onderhoud gebouwen gemeente Vlagtwedde 2015-2019 In mei 2007 is de eerste Nota onderhoud

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Gebouwen beheerplan

Gebouwen beheerplan Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

Projectnummer 16HBO Omschrijving werkwijze BBA. Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen Diverse objecten gemeente

Projectnummer 16HBO Omschrijving werkwijze BBA. Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen Diverse objecten gemeente Projectnummer Omschrijving werkwijze BBA Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen 2017 2026 Diverse objecten gemeente Voerendaal d.d. 23 september 2016 PROJECT: Omschrijving werkwijze BBA BETREFT: Omschrijving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Meerjarenbeleidsplan gemeentelijke gebouwen Volgnr Portefeuillehouder wethouder R.

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Meerjarenbeleidsplan gemeentelijke gebouwen Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Onderwerp Meerjarenbeleidsplan gemeentelijke gebouwen 2012-2024 Volgnr. 2011-051 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar H.J.P. Smulders Afdeling Ruimte Datum voorstel 25 augustus 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 2 van 6

Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 2 van 6 Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 2 van 6 De huidige kwaliteit van het onderhoud De meerjaren onderhoudsplanning heeft in de afgelopen 8 jaar zijn nut absoluut bewezen. Op basis van de jaarlijkse inspecties

Nadere informatie

nota planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen en

nota planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen en nota planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten 2007-2010 september 2006 nota planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten 2007-2010 inhoudsopgave 1. inleiding...5 2. toelichting

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/26755 zaaknr.: Z/C/16/33885 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/26755 zaaknr.: Z/C/16/33885 Raadsvoorstel *Z01863F2FE2* documentnr.: INT/C/16/26755 zaaknr.: Z/C/16/33885 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2017-2020 gemeentelijke gebouwen Cuijk Datum college : 17 januari 2017

Nadere informatie

Bijlage 2. Beleidsplan Beheer- en onderhoud gemeentelijke gebouwen

Bijlage 2. Beleidsplan Beheer- en onderhoud gemeentelijke gebouwen Bijlage 2 Beleidsplan Beheer- en onderhoud gemeentelijke gebouwen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Doelstelling...3 3 Beleidsaspecten...3 3.1 Onderhoudsbeleid...3 3.2 Beheerbeleid...4 3.3 Overige beleidsaspecten...4

Nadere informatie

Inleiding en achtergrond pag 2 - TUOB-systematiek. Groot-, Klein en Dagelijks Onderhoud pag 3. Kwaliteitsscore pag 4

Inleiding en achtergrond pag 2 - TUOB-systematiek. Groot-, Klein en Dagelijks Onderhoud pag 3. Kwaliteitsscore pag 4 Inhoudsopgave Inleiding en achtergrond pag 2 - TUOB-systematiek Groot-, Klein en Dagelijks Onderhoud pag 3 Kwaliteitsscore pag 4 Conditie gemeentelijke accommodaties pag 6 Evaluatie TUOB pag 6 Duurzaamheid

Nadere informatie

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies.

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. *Z005B5C8EB3* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 Agendanr. Aan de Raad No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 mei 2011 Onderwerp: Financiële eindrapportage MIP

Nadere informatie

g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx

g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx g. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2014-O.docx Versie 18-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Bestaande situatie gemeentelijke gebouwen...

Nadere informatie

In bijlage 1 is een actueel overzicht weergeven van de aanwezige gemeentelijke gebouwen (1A) en scholen (1B).

In bijlage 1 is een actueel overzicht weergeven van de aanwezige gemeentelijke gebouwen (1A) en scholen (1B). Raadsvergadering : 16 februari 2012 Agendapunt : 11 Mill, 17 januari 2012 Onderwerp : Actualisatie van het meerjarige onderhoudsplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en scholen. Geachte raad, ADVIES/VOORGESTELDE

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons Conditiemetingen volgens NEN2767 To Simons Probleem 1 Probleem 2 Vastgoedstrategie Van vastgoedbeleid naar uitvoering Van vastgoedbeleid naar uitvoering MeerJaren(onderhouds)Plan (MJP) Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 1 juli 2013 Agenda nr: 15 Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplanning (hierna verder te noemen MJOP) gebouwen.

Raadsvergadering d.d. 1 juli 2013 Agenda nr: 15 Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplanning (hierna verder te noemen MJOP) gebouwen. Raadsnota Raadsvergadering d.d. 1 juli 2013 Agenda nr: 15 Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplanning (hierna verder te noemen MJOP) gebouwen. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Info beschikbaar op : 4 november 2010 Raadsvergadering : 11 november 2010 Behandeld door : Ad Priems Portefeuillehouder : Eric van den Dungen Registratienummer : 153

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud voor scholen in het Primair Onderwijs worden de beslissingslijnen korter. Deze situatie kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare en Gebouwde Omgeving Reg.nr. B&W d.d. 21-07-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Beheer Openbare Ruimte DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Conditie afhankelijk onderhoud

Conditie afhankelijk onderhoud Conditie afhankelijk onderhoud Inspectiemethodiek Vastgoedmanagement Conditie afhankelijk onderhoud dossier: F.05.140 datum: 01.08.2005 bouw- en vastgoedmanagement ago building Kempenstraat 9 3950 Bocholt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:.

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:. Inhoudsopgave 1 Welkom in de wereld van Technisch Beheer Inleiding NEN 2767: instrument voor het bepalen van de conditie Onderhoudniveaus 2 Voorbeelden Minimumniveau Basisniveau Plusniveau 3 Fotocollage

Nadere informatie

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer.

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Inleiding De conditiemeting is als oorsprong ontstaan in Engeland. Dit is ontwikkeld door Housing Condition Surveys om de kwaliteit

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Situatieschets... 3

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt:

GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt: Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt: Reg.nr: VROM/2008/4870 R.T.G. 17 juni 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2007-2016 m.b.t. gemeentelijke

Nadere informatie

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Even voorstellen Opgericht in 2000 Onderdeel Liftinstituut Holding bv > 22 medewerkers Werkgebieden: liften e.d., gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen,

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Team Vastgoed gemeente Roerdalen maart 2013 1 1. Achterstallig Onderhoud De afgelopen

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 29 oktober 2015

Aan de Raad Raad Made, 29 oktober 2015 Aan de Raad Raad Made, 29 oktober 2015 OPINIERONDE 26 november 2015 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering 10 december 2015 Onderwerp: Beheer van het vastgoed van de gemeente Drimmelen Registratienummer:

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Gemeente Houten. Onderhoud gemeentelijke accommodaties

Gemeente Houten. Onderhoud gemeentelijke accommodaties Gemeente Houten Onderhoud gemeentelijke accommodaties rapport: 120017-1 datum: maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Vastgoedbeheer 3 Onderhoud uitbesteden? 4 Advies 1 Inleiding 1.1 Aanleiding van de

Nadere informatie

Gebouwenbeheerplan 2014-2033

Gebouwenbeheerplan 2014-2033 Bijlage 1, 30 mei 2013 Gebouwenbeheerplan 2014-2033 1 Gebouwenbeheerplan 2014-2033 Begin 2013 zijn alle gebouwen geïnspecteerd. Vanuit de inspectiegegevens is het geactualiseerde gebouwenbeheerplan opgesteld.

Nadere informatie

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014018 Datum : 04-10-2014 Status : Gereed

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot Betreft... MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot MJOP conform de NEN 2767 Siriusdreef 16 2132 WT Hoofddorp T 088 222 15 00 KvK 30102719 kontek.nl Kontek heeft vestigingen in Hoofddorp,

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Raad: Beslissing:

Voorstel aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 25 augustus 2011 Portefeuillehouder : Eric van den Dungen Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 368 Onderwerp : huisvesting sporthal Beekdal

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Vastgoed gemeente Roerdalen

Vastgoed gemeente Roerdalen Vastgoed gemeente Roerdalen Beheer en onderhoud 2014, versie 1.4 Pagina 1 Inhoudsopgave Vastgoed gemeente Roerdalen... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1 Kader... 4 1.2 Initiatief... 5 1.3 Functie

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten Beantwoording vragen raadscommissie d.d. 24 06 2014 inzake beheerplan civiele objecten De heer Zwijgers (CDA) geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de genoemde bedragen maximale bedragen zijn. Klopt. Zo

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component

Nadere informatie

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto]

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto] STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN [Invoegen foto] COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van OCW Project : Bouwkundige schouw schoolgebouwen in 12 gemeenten Projectnummer : B0099.01.01 Datum

Nadere informatie

Beheerplan Gebouwen Echt Susteren

Beheerplan Gebouwen Echt Susteren Beheerplan Gebouwen Echt Susteren 2012-2021 1 Woord vooraf Voor u ligt het Beheerplan Gebouwen Echt-Susteren 2012 2021. Dit beleidsplan is samengesteld door de afdeling Beheer. De gemeente heeft veel gebouwen

Nadere informatie

SCHOLEN & HUISVESTING

SCHOLEN & HUISVESTING SCHOLEN & HUISVESTING Wij ontzorgen, u maakt de keuzes! Planmatig Onderhoud volgens NEN 2767 Niet Planmatig Onderhoud (Servicedesk) Shared Service Center Onderwijshuisvesting Projectbegeleiding nieuwbouw

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012-2021 Gemeentebladnummer: 2012/51 Docmannummer 2012/10531 Vergaderdatum: 27 september 2012 Agendapunt: Portefeuillehouder Ir. J. Pleijers/ nieuwe wethouder

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Analyse periode 2008-2012... 6 3.1 Situatie na de herindeling (2007)... 6 3.2 Opbouw en verloop van de

Nadere informatie

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 juli 2013. Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak gefaseerde sanering asbest, brandveiligheid

Nadere informatie

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat 157 275 te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014013 Datum : 21-09-2014 Datum

Nadere informatie

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

SCHOUW SCHOLEN 2014. BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Schimmelpenninckstraat 22 Dakbedekking en dakramen:

SCHOUW SCHOLEN 2014. BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Schimmelpenninckstraat 22 Dakbedekking en dakramen: SCHOUW SCHOLEN 2014 De onderhoudswerkzaamheden uit 2014 en 2015 uit het Meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 van Stichting Scala zijn door de gemeente geïnspecteerd op basis van de onderhoud strategie veilig

Nadere informatie

*Z00E963E468* documentnr.: INT/C/15/16828 zaaknr.: Z/C/15/18967

*Z00E963E468* documentnr.: INT/C/15/16828 zaaknr.: Z/C/15/18967 *Z00E963E468* documentnr.: INT/C/15/16828 zaaknr.: Z/C/15/18967 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Evaluatie 2014 en jaarplanning 2015 meer jaren onderhoud gebouwen Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder

Nadere informatie

Planmatig onderhoud kernbezit 2017

Planmatig onderhoud kernbezit 2017 Planmatig onderhoud kernbezit 2017 Onderhoudsprogramma Auteur: Afdeling: Team: R.L. Lubbinge Datum: 03-05-2017 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Uitgangspunten en begrippen...4 Uitgangspunten...4

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeentelijke Gebouwen

Beleidsplan Gemeentelijke Gebouwen Beleidsplan Gemeentelijke Gebouwen ( niet schoolgebouwen ) Wijzigingshistorie Versie Datum Status Auteur 0.1 08-02-2012 Concept Normen Hamstra 1.0 28-09-2012 Definitief Martijn Lohschelder Titel rapport

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

Nr Houten, 8 november Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties

Nr Houten, 8 november Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties Raadsvoorstel Nr. 2011-060 Houten, 8 november 2011 Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties Beslispunten: 1. De meerjaren onderhoudsplannen (MOP s)

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen To Simons Even voorstellen CeDuBo: promotie duurzaam bouwen sinds 2001 CDG : Centrum duurzaam gebouwbeheer

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en Startpagina / Praktijkboeken / Corporaties & Vastgoedsturing / Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Bijlage

Nadere informatie

1. In te stemmen met het voorliggende "Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ;

1. In te stemmen met het voorliggende Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ; Aan de gemeenteraad Roden, 10 oktober 2012 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt : 6.1/17102012 d.djtpïöliz R a a d Documentnr.: RV12.0351 A^^.j2^tu^v4 Onderwerp Gebouwenbeheerplan 2012-2014 Onderdeel

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Nota van Inlichtingen Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Gemeente Terschelling

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing Johan Smit Doel Inzicht in: Methodiek van conditiemeting en risicobeoordeling van gebreken voor gebouwen. Toepassing van NEN 2767 deel 1 en 2 in prestatiecontracten.

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 1 van 7

Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 1 van 7 Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 27 september 2011 Agendapunt: RTG: n.v.t. AAN DE RAAD Onderwerp: Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MOP) 1. Samenvatting Gemeente Nuth heeft 33

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORES01. Tuinmuren vesting Heusden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORES01. Tuinmuren vesting Heusden Zaaknummer: OORES01 Onderwerp Tuinmuren vesting Heusden Collegevoorstel Inleiding De vesting Heusden heeft het predicaat: beschermd stadsgezicht Dit heeft tot gevolg dat alles wat er in de vesting gebeurt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Jaarplan 2012 onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Jaarplan 2012 onderhoud gemeentelijke gebouwen. Openbaar Onderwerp Jaarplan 2012 onderhoud gemeentelijke gebouwen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de Stadsbegroting zijn bedragen

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Van take off tot landing. BOUWSTAD Projectmanagement B.V.

Van take off tot landing. BOUWSTAD Projectmanagement B.V. Van take off tot landing Begeleiding van A tot Z bij nieuwbouw, renovatie en restauratie Wie op zoek is naar het gemak van een en hetzelfde aanspreekpunt voor begeleiding bij alle disciplines in zowel

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie