Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren CROHO nr. Aardrijkskunde vt Economie (algemeen) vt Economie (bedrijfs) vt Geschiedenis vt Christelijke Hogeschool Windesheim Hobéon Certificering BV December 2009 Auditteam: W.L.M. Blomen A.J.M. van Gils drs. M.G. van Riessen mw P.E.J.G. Clement (student) mw I.C.E.J. Sieben (student) secretarissen: mw. drs. M.S. Bijkerk mr. Q.J. Bunschoten

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de School of Education Visitatierapport Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Kwaliteit lerarenopleiding Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie en Programma BEVINDINGEN EN BEOORDELING 11 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 11 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 11 Facet 1.2. Niveau Bachelor 14 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 16 Onderwerp 2: Programma 17 Facet 2.1. Eisen HBO 17 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 19 Facet 2.3. Samenhang Programma 22 Facet 2.4. Studielast 24 Facet 2.5. Instroom 26 Facet 2.6. Duur 29 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 30 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 33 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 37 Facet 3.1. Eisen HBO 37 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 39 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 41 Onderwerp 4: Voorzieningen 43 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 43 Facet 4.2. Studiebegeleiding 45 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 48 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 48 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 50 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 52 Onderwerp 6: Resultaten 54 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema hbo bacheloropleiding Tweedegraads LO, Aardrijkskunde, vt, afstandsleren Oordeelschema hbo bacheloropleiding Tweedegraads LO, Algemene Economie, vt, afstandsleren Oordeelschema hbo bacheloropleiding Tweedegraads LO, Bedrijfseconomie, vt, afstandsleren Oordeelschema hbo bacheloropleiding Tweedegraads LO, Geschiedenis, vt, afstandsleren Integraal oordeel/ advies aan NVAO 65 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie

6

7 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie heeft opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde hbo bacheloropleidingen Bereik van de beoordeling Centrale afspraken Bij de beoordeling van de lerarenopleidingen heeft Hobéon Certificering de toezeggingen van de voorzitter van de NVAO aan de Staatssecretaris (brief voorzitter NVAO aan de Staatssecretaris OCW, d.d. 22 november 2008, NVAO/ /FV) uitgevoerd. Zie paragraaf 1.5, Kwaliteit van Lerarenopleidingen. Bovendien heeft Hobéon Certificering nadere afspraken gemaakt met hogescholen en de NVAO over de inrichting van het accreditatietrajecten. Deze vinden hun grondslag in het volgende Generieke benadering A. Hobéon Certificering beoordeelt zoveel mogelijk aspecten, i.c. de facetten en onderwerpen uit het NVAO-beoordelingskader, op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau. Specifieke aspecten die per cluster, opleiding en/of variant afzonderlijk en zelfstandig zijn ingevuld, worden telkens op dat niveau beoordeeld. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen, op het niveau waarop ze aangestuurd worden, wordt de accreditatielast voor de daaronder liggende niveaus beperkt. B. De tweedegraads lerarenopleidingen kenmerken zich door - onderlinge samenhang - inhoudelijke samenwerking in o.a. ADEF-verband. De lerarenopleidingen zijn georganiseerd in clusters (Mens en Maatschappij, Talen en Science). Hobéon Certificering heeft haar opzet van het beoordelingsproces en de rapportage hierop afgestemd. Een aantal aspecten is voor alle opleidingen binnen een cluster en tussen clusters gelijk. Daarbij gaat het om (een deel van) de doelstellingen, werkplekleren/opleiden in de School, personeelsbeleid en kwaliteitszorg. Ook minoren en lectoraten komen bij dit gemeenschappelijke deel aan de orde. Op het niveau van clusters hebben wij gesproken met docenten, studenten, curriculumcommissies, toets- en examencommissies. Tevens hebben wij studiemateriaal, toetsen, afstudeerscripties en andere werk van studenten beoordeeld. Deze laatstgenoemde materialen zijn natuurlijk opleidingsspecifiek en in de beoordeling van de opleiding zelf opgenomen. De gemeenschappelijke aspecten, op clusterniveau of nog hoger, hebben wij steekproefsgewijs geverifieerd op opleidingsniveau Uitwerking Deze uitgangspunten zijn zichtbaar in opzet, uitvoering en rapportage: Per cluster zijn vakdeskundigen en werkvelddeskundigen in de auditteams opgenomen. In een aantal gevallen zijn correspondenten ingeschakeld die op afstand specifieke onderdelen hebben beoordeeld. Tijdens de audit kwamen eerst generieke onderwerpen aan de orde, daarna volgde verificatie op opleidingsniveau. Per cluster hebben we één adviesrapport geschreven, waarin de verschillen en/of eigenheden van opleidingen en varianten binnen het cluster tot uitdrukking komen. Christelijke Hogeschool Windesheim 1

8 Situatie Christelijke Hogeschool Windesheim In de onderhavige hogeschool is sprake van een duidelijk op cluster- en opleidingsniveau waarneembare krachtige sturing op generiek niveau. Generiek niveau en clusterniveau vallen hierbij voor een groot gedeelte samen. In onze rapportage komt dit tot uitdrukking in clusterrapporten die veel generieke bevindingen gemeenschappelijk hebben. Bevindingen die wij vervolgens op opleidingsniveau hebben getoetst, hetgeen uiteindelijk tot een afzonderlijk oordeel van elke opleiding heeft geleid De Christelijke Hogeschool Windesheim, in casu School of Education, verzorgt de hbo bacheloropleidingen voor tweedegraads leraren. Het onderhavige rapport heeft betrekking op: Crohonr: Aardrijkskunde vt Algemene Economie vt*) Bedrijfseconomie vt*) Geschiedenis vt *) Het betreft hier ook kopopleidingen; Sinds 2005 kunnen studenten met een specifieke, afgeronde hbo- of wo-vakvooropleiding kiezen voor de kopopleiding. De studenten die hiervoor kiezen volgen een programma met een omvang van 60 EC s dat grotendeels gesitueerd is in de beroepspraktijk en behalen daarmee een tweedegraadsbevoegdheid. De regeling is gebaseerd op landelijk vastgestelde kaders. De VT opleidingen worden in samenwerking met de LOI aangeboden in de vorm afstandsleren De wijze waarop het afstandsleren en de kopopleidingen voldoen aan de NVAOcriteria voor accreditatie is in de betreffende adviesrapporten in algemene zin beschreven. Alleen voor de aspecten waar voor de verschillende varianten specificering noodzakelijk is of als wenselijk wordt gezien, wordt per onderwerp nader ingegaan op de voor de verschillende varianten bepalende kenmerken Hobéon Certificering heeft de lerarenopleidingen verdeeld in drie clusters, te weten: Mens en Maatschappij, (aardrijkskunde, economie (algemeen), economie (bedrijfs-) en geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn), Talen (Engels, Nederlands, Frans, Duits) en Science (biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde). Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de opleidingen van het cluster Mens en Maatschappij in één rapport samengevat omdat alle opleidingen binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader aangeboden worden. Niettemin wordt in het rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de verschillende opleidingen en de verschillende varianten zichtbaar gemaakt In het jaar 2002 zijn de lerarenopleidingen Duits, Frans en Gezondheidszorg en welzijn gestart. Omdat deze later toegevoegd zijn aan het aanbod van lerarenopleidingen, hebben deze opleidingen een andere cyclus met betrekking tot de accreditatie en heeft dit rapport dus geen betrekking op deze opleidingen. Deze opleidingen zijn in 2008 geaccrediteerd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review Meester in leerkracht van de School of Education van de Hogeschool Windesheim. Christelijke Hogeschool Windesheim 2

9 1.3. Karakteristiek van de School of Education In 1979 is de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle van start gegaan. In 1986 fuseerde de lerarenopleiding met een aantal andere opleidingen tot de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim. In het jaar 2000 is de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs/Beroeps- en Volwasseneducatie een samenwerkingsverband aangegaan op het terrein van afstandsonderwijs met de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI). Stapsgewijs zijn nagenoeg alle lerarenopleidingen (behalve natuur- en wiskunde) in afstandsleren opgezet. Studenten kunnen hierdoor kiezen om de lerarenopleiding grotendeels plaats-, tijd-, en tempo-onafhankelijk te volgen: een flexibele vorm van studeren via het internet. De studenten die in de variant afstandsleren studeren, volgen hetzelfde programma als de studenten uit de voltijd dagopleiding. Het verschil tussen de twee varianten is met name zichtbaar in de vorm waarin de studiebegeleiding en de stagebegeleiding plaatsvindt. In heeft de School het major-minormodel ingevoerd voor al haar opleidingen. Centraal staat competentieleren op basis van de SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) - competenties, in een vraaggestuurd curriculum. Dit nieuwe curriculum wordt zoveel mogelijk vormgegeven in de context van kenmerkende beroepssituaties, waardoor de student leert aan de hand van authentieke beroepssituaties. De missie van de Lerarenopleiding is verwoord in Education Valley uit 2006 en geactualiseerd in Enkele passage uit Education Valley: De School of Education van Windesheim draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs, kennisontwikkeling en kenniscirculatie door het opleiden van leraren en andere professionals, praktijkonderzoek en dienstverlening. De School of Education wil een topinstelling zijn met een breed portfolio dat studenten opleidt tot competente leraren en professionals. Belangrijk daarin is waardevol onderwijs dat opleidt tot meelopers en dwarsliggers (socialisatie- en emancipatiefunctie), waar pedagogische kwaliteit centraal staat, dat leidt tot ontmoeting, identiteit en burgerschap, geïnspireerd door christelijke bronnen. Vanuit het verleden heeft de Lerarenopleiding sterke banden met het protestants christelijk voortgezet onderwijs. Tegenwoordig vervult de lerarenopleiding vooral een regionale functie. In haar curriculum is er aandacht voor identiteit in brede zin in de onderwijseenheden Beroep. De School of Education heeft een directeur met eindverantwoordelijkheid. De afdeling VO/BVE/PTH wordt aangestuurd door een manager. De manager wordt ondersteund door een hogeschoolhoofddocent en clustermanagers. Iedere afzonderlijke opleiding heeft een studieleider. De studieleider is verantwoordelijk voor het operationele proces binnen de opleiding en wordt aangestuurd door de clustermanager. De School of Education bestaat uit een aantal marktgroepen: VO/BVE/PTH; Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Daarnaast is er een aantal opleidingen met een status aparte, zoals Theologie en Levensbeschouwing, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, en Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO). De Lerarenopleiding VO/BVE (exclusief PTH) telt 2427 studenten, waarvan 1192 in de dagopleiding en 1235 in het traject afstandsleren (peildatum 2008). Er werken 95 lerarenopleiders voor 78 fte en vier managers voor 4 fte. De flexibele schil voor het afstandsleren bedraagt 30 lerarenopleiders met een omvang van 3,5 fte (peildatum november 2008). In de afgelopen jaren is er een stijging te zien geweest in het aantal studenten. Christelijke Hogeschool Windesheim 3

10 Via het Regionaal Platform Arbeidsvoorziening werkt de opleiding samen met een viertal scholen in de zogeheten dieptepilot Opleidingsschool. In de dieptepilot wordt experimenteel verder vormgegeven aan een opleidingsstructuur voor Opleiden in de school. Daarnaast is de opleiding partner in de dieptepilot Academische Opleidingsschool van het Assink Scholengemeenschap in Haaksbergen. Op het ogenblik wordt er met twee curricula gewerkt binnen de opleidingen. Het betreft hierbij het curriculum oude stijl, waarvan het laatste cohort in 2005 begonnen is en waarvan de studenten in 2009 in het vierde jaar studeren. Vanaf 2006 hanteert de opleiding een nieuw curriculum, gebaseerd op het major-minorsysteem en op de missie van de opleiding, verwoord in Education Valley uit Bij de beoordeling van de opleidingen is uitgegaan van het curriculum nieuwe stijl, tenzij dat anders vermeld is Visitatierapport In de voorgaande visitaties (2003) zijn de opleidingen steeds voldoende beoordeeld. Op een aantal deelaspecten scoorden de opleidingen onvoldoende, te weten: Het waarborgen van het voldoen aan de beoogde kwalificaties is onvoldoende. De behaalde rendementen van de lerarenopleidingen waren te laag. Er is geen sprake van systematische evaluatie en verbetering van kwaliteit. Het toetsbeleid voldeed niet. Naar aanleiding van de visitatie in 2003 heeft de NVAO gevraagd een notitie met de betrekking tot de stand van zaken te schrijven. Medio januari 2006 is de Stand van zaken notitie 2006 aan de NVAO aangeboden. Deze notitie geeft in het generieke deel aan welke maatregelen de Lerarenopleiding genomen heeft, waardoor aangetoond wordt dat de studenten voldoen aan de beoogde kwalificaties. Ook wordt beschreven welke maatregelen genomen zijn voor het behalen van een kwantitatief aanvaardbaar rendement. De stand van zaken notitie is in november 2006 door de NVAO goedgekeurd. In oktober 2008 hebben de eerste drie opleidingen van de Lerarenopleiding de officiële accreditatie verkregen van de NVAO, namelijk Duits, Frans en Gezondheidszorg & Welzijn. Deze opleidingen en de opleidingen waarop het onderhavige rapport betrekking heeft, hebben een identiek generiek gedeelte. Ook is er in november 2008 een interne audit op Schoolniveau uitgevoerd. De focus van deze interne audit lag op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de School of Education als geheel en betrof alle randvoorwaarden voor goed onderwijs en met name de besturingsen ondersteunende processen. Als sterk punt wordt de heldere visie van de directeur genoemd. Hij verwacht van managers, lerarenopleiders en andere medewerkers een professionele houding in een cultuur van verantwoordelijkheid nemen en eigen ondernemerschap. Daarbij zijn transparantie in besluitvorming en elkaar aanspreken op kwaliteit van groot belang. Het management van de Lerarenopleiding deelt deze visie en draagt haar mee uit. Flankerend is een aanzet gemaakt met een beloningssysteem gerelateerd aan functioneren. Het auditteam heeft toen voorts geconstateerd, dat: er sprake is van onvoldoende systematische vermelding van resultaten; er veel meetgegevens aanwezig zijn die onvoldoende inzicht en overzicht geven. De meetgegevens worden onvoldoende geanalyseerd. De School of Education heeft in 2008 een aantal initiatieven genomen om tot verbetering te komen van de ondersteunende processen, met name door het Bedrijfsbureau en de Regeltafel, het afstemmingsoverleg van afdelingsmanagers binnen de school ten aanzien van operationele processen. Het management beschrijft dat er in de School of Education een sterke urgentie leeft wat betreft de noodzaak van een procesmatige inrichting. Zij acht het van groot belang dat initiatief is genomen tot het samenstellen van één kwaliteitshandboek voor de hele School of Education. Daarin is de nieuw opgestelde P&Ccyclus geïntegreerd. Christelijke Hogeschool Windesheim 4

11 Tijdens de recentste audit is het auditteam tot eenzelfde conclusie gekomen als het interne auditteam, te weten dat de uitkomsten uit evaluaties op Schoolniveau nog niet altijd tot gestructureerde verbeteracties op lange termijn leiden. Het auditteam is echter van mening dat dit binnen de korte termijn tussen de interne audit (november 2008) en de recente audit (april 2009) ook nog niet structureel vormgegeven kan zijn en ziet dat de opleiding wel verbetermaatregelen genomen heeft Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleidingen van de tweedegraads lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleidingen voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO- Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingen en opleidingsvarianten geldt het volgende: De betreffende tweedegraads lerarenopleidingen hebben zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling ten minste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een tweedegraads lerarenopleiding op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door School of Education aangeleverde schriftelijke informatie: Management Review MR; Studiegids; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Christelijke Hogeschool Windesheim 5

12 Op basis van de door School of Education aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de verschillende opleidingen en opleidingsvarianten. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding(-en) op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten een externe onafhankelijke deskundige op het gebied van werkveld, één externe onafhankelijke deskundige met generieke didactische kennis, per cluster (Science, Talen en Mens en Maatschappij) één vakdeskundige, twee studenten, één lead auditor en twee secretarissen vanuit Hobéon Certificering. Daarnaast heeft Hobéon Certificering twee correspondenten ingezet, die de verschillende vakken inhoudelijk beoordeeld hebben. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding(en) overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma/de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding(-en) werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. 1 Visitatie heeft op 14 en 15 april 2009 plaatsgevonden. Christelijke Hogeschool Windesheim 6

13 Kwaliteit lerarenopleiding Hobéon Certificering heeft bij het beoordelen van de tweedegraads lerarenopleiding rekening gehouden met de afspraken tussen de NVAO en de VBI s op dit terrein. Dit naar aanleiding van een brief van de Staatssecretaris aan de NVAO (d.d. 14/11/07) inzake Accreditatie van lerarenopleidingen. Hierin geeft de staatssecretaris aan dat de lerarenopleidingen de afgelopen jaren veel energie gestoken hebben in behoud en verbetering van kwaliteit en in het creëren van waarborgen voor duurzame kwaliteit. Verder geeft zij aan dat in het accreditatietraject zekerheid dient te worden verkregen dat de opleiding aan studenten biedt wat zij nodig hebben om voldoende voorbereid en op HO-niveau het beroep van leraar uit te oefenen. In overleg tussen de NVAO en de VBI s is vervolgens een aantal afspraken gemaakt wat betreft de samenstelling van de panels, de duur en de omvang van de site visit aan de tweedegraads lerarenopleiding, de inhoud van het curriculum en het gerealiseerde niveau. Hobéon Certificering heeft de samenstelling van het auditteam voorafgaand aan de audit voorgelegd aan de NVAO. De NVAO heeft de samenstelling van het auditteam als adequaat beoordeeld. Om de externe legitimering verder te borgen heeft het auditteam tijdens de audit extra gesprekken gevoerd met studenten, docenten en werkveld. Bij de audit zijn (tussen)producten van studenten beoordeeld waaronder portfolio s, toetsen en werkstukken. In het programma van de visitaties is, naast de reguliere gesprekken, ook ruimte gemaakt voor gesprekken met (deels at random) studenten en docenten tijdens lesbezoek. Het curriculum van de verschillende tweedegraads lerarenopleiding is door het auditteam nadrukkelijk tegen het licht gehouden. Concreet betekent dit dat gekeken is naar zowel de vakinhoudelijk kant ervan als naar de specifieke vakdidactiek. Wij merken op dat in de rapportage aandacht besteed is aan het aantal contacturen (colleges, werk- en projectgroepen en individuele begeleiding waarbij de student in direct contact staat met de docent), de docent/student ratio en het opleidingsniveau van de docenten. Ook is door het auditteam voorafgaand aan en tijdens de audit de wijze bestudeerd waarop de opleiding het Opleiden in de School heeft vormgegeven. Meer in het bijzonder heeft het auditteam concrete informatie bestudeerd waaruit blijkt op welke wijze de samenwerking tussen scholen en de opleiding vorm heeft gekregen en op welke wijze de opleiding de kwaliteit van het Opleiden in de School borgt. Hiermee volgt Hobéon Certificering de toezeggingen van de voorzitter van de NVAO aan de Staatssecretaris inzake de beoordeling van de kwaliteit van de lerarenopleiding (brief voorzitter NVAO aan de Staatssecretaris OCW, d.d. 22 november 2008, NVAO/ /FV). Het auditteam heeft verder gekeken naar de ontwikkeling van de kennisbases voor de verschillende opleidingen. In opdracht van het Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten (ADEF) is in de ontwikkeling van een landelijke kennisbasis voor de onderscheiden tweedegraads lerarenopleidingen tot stand gekomen. De kennisbasis betreft het geheel aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden die een leraar vo/bve in een bepaald schoolvak moet bezitten. Het auditteam heeft kunnen constateren dat de Hogeschool Windesheim meewerkt aan het vaststellen van de vakinhoudelijke eindkwalificaties. Zie verder bij facet Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Christelijke Hogeschool Windesheim 7

14 Onderwerp 1) Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. 2) Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. 3) Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet 4) Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening 5) Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Christelijke Hogeschool Windesheim 8

15 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Panelleden dhr..blomen voorzitter Audit en kwaliteitzorg deskundigheid x Onderwijs deskundigheid Werkveld Deskundigheid Vakinhoudelijke deskundigheid Studentgebonden deskundigheid dhr. Van Gils (werkvelddeskundige) dhr. Van Riessen (vakdeskundige Mens en Maatschappij) Q. Bunschoten, M. Bijkerk (secretarissen) mw. P. Clement, mw. I. Sieben (studentleden auditteam) x x x x x x x x Het auditteam van Hobéon Certificering heeft expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De werkveld- en vakdeskundigen hebben zich in hun beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De lead auditor, de heer Blomen, heeft ruime auditervaring binnen het hoger onderwijs. Hij is sinds lang in het hbo werkzaam, eerst bij de HBO-raad, vervolgens als directeur van Hobéon en voert sinds het begin van het accreditatiestelsel audits uit in het hbo. De heer Van Gils is sinds de jaren 70 in het onderwijs werkzaam en bekleedt sinds begin jaren 90 leidinggevende functies in het voortgezet onderwijs, onder andere als voorzitter van het College van Bestuur van het Scala College. De heer Van Riessen is als vakdidacticus geschiedenis verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij projectmedewerker bij het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. De heer Bunschoten en mevrouw Bijkerk hebben in hun rol als secretaris meerdere malen deel uit gemaakt van een auditteam. Mevrouw Clement en mevrouw Sieben zijn studenten aan de lerarenopleiding van Fontys Sittard en hebben in die hoedanigheid deel uitgemaakt van het auditteam. Tevens hebben de heer Vankan (aardrijkskunde) en de heer Welp (economie) als correspondenten de inhoudelijke documenten met betrekking tot het programma van de betreffende opleidingen beoordeeld. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. Christelijke Hogeschool Windesheim 9

16 Deelnemers visitatie en Programma Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor het programma en een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II. Christelijke Hogeschool Windesheim 10

17 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAOcriterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Algemeen: De missie van Windesheim ten aanzien van de tweedegraads lerarenopleidingen is vastgelegd in het document Education Valley. Hierin staat verwoord dat de School of Education van Windesheim bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en kennisontwikkeling en circulatie in het onderwijs door het opleiden van leraren en andere professionals, het doen van praktijkonderzoek en het bieden van dienstverlening. De School of Education wil een topinstelling zijn met een breed portfolio, waardevol onderwijs, uitstekende relaties en samenwerking met omgeving en stakeholders, topdocenten en een optimale bedrijfsvoering. Het beroepsbeeld bij de respectievelijke opleidingen kent de volgende elementen: Identiteit vormgeven vanuit de christelijk-joodse traditie Opleiden met pedagogische kwaliteit en opleiden tot burgerzin Vraagsturing en competentiegericht opleiden Opleiden op basis van het negenveldenmodel van de kennisbasis van Stichting Beroepskwaliteit Leraren In het kader van de Wet BiO zijn in 2005 landelijke bekwaamheidseisen vastgesteld voor leraren, opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). De opleiding hanteert deze SBL-competenties als referentiekader. De hbo-kwalificaties worden gedekt door de SBL-competenties. Daarnaast hebben de gezamenlijke directeuren van de tweedegraads lerarenopleidingen, verenigd in het ADEF, regiegroepen samengesteld om de kwaliteit vast te stellen en te verbeteren, het zogenaamde K3-project: Kennisbasis, Kennistoetsen en Kennisbank. Doel van het project is: opschonen en harmoniseren van aanwezige kennis per vak, voltooien van kennisbases kennis van afgestudeerden is vastgelegd, extern gelegitimeerd en gevalideerd. Hierover een duidelijk signaal naar de buitenwereld afgeven. het maken van items voor de kennistoetsen. De kennisbasis wordt medio 2009 voltooid en gepubliceerd. De kennistoetsen worden verplicht gesteld voor het cohort dat in met de studie begint. Er komt een propedeusetoets, een LiO-bekwaamheidstoets en een startbekwaamheidstoets. Windesheim participeert in dit project door aan de vakredacties deel te nemen. In het Bestuurscharter lerarenopleidingen (HBO-raad, 2006) wordt gesteld dat er in het VO/BVE behoefte is aan verschillende typen leraren die naast elkaar functioneren en die elkaar qua expertise aanvullen. Deze expertise wordt binnen de opleidingen verkregen door profilering gericht op verdieping van vakinhoudelijk vorming, beroepspraktijkvorming of zorgontwikkeling. De opleiding geeft hier vorm aan door drie verschillende uitstroomprofielen te hanteren. Christelijke Hogeschool Windesheim 11

18 De lerarenopleiding onderhoudt een sterke band met het werkveld, vanaf de jaren negentig via de Epos-consultatiegroep, in 2006 is deze groep opgegaan in de Beleidsraad en de Onderwijsadviesraad. Daarnaast spelen medewerkers een belangrijke rol in het onderhouden en uitbreiden van contacten met scholen in het kader van het opleiden van studenten. Door deze relaties met vakgenoten en het beroepenveld zijn de opleidingen in staat de actuele ontwikkelingen te borgen. Regionaal wordt contact gehouden met het werkveld door het Regionaal Platform Arbeidsvoorzieningen, met name over de werkgelegenheid in de regio. Via dit platform werkt de School of Education ook samen met een viertal scholen in een dieptepilot, waarbinnen geëxperimenteerd wordt over de opleidingsstructuur voor Opleiden in de School. Daarnaast is Windesheim partner in de dieptepilot Academische Opleidingsschool van de Assink Scholengemeenschap in Haaksbergen. Tevens heeft de opleiding in 2007 in samenwerking met het werkveld validatiecongressen voor de opleidingen gehouden om vast te stellen of de opleidingen zijn ingericht op basis van de vigerende beroepscompetenties en of de opleiding studenten aflevert die inzetbaar zijn in een breed tweedegraadsveld. Op internationaal vlak wordt er samengewerkt met de Artevelde-Hogeschool in Gent. Medewerkers van de hogeschool zullen in 2009 wederom wederzijds participeren in elkaars interne audits. De verschillende opleidingen hebben op volgende wijze de kennisbasis vastgesteld en onderhouden op volgende wijze contact met het werkveld: Geschiedenis: De kennisbasis van Geschiedenis is in 2006 besproken en geaccordeerd in het landelijk overleg van tweedegraads lerarenopleiders en teamleiders Geschiedenis in samenspraak met het Instituut voor Geschiedenisdidactiek en met het bestuur en de Commissie Lerarenopleiding van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland. Aansluitend bij de kennisbasis is enkele jaren geleden in een coproductie van de lerarenopleidingen een digitale kennisbasistoets c.q. voortgangstoets ontwikkeld. Voorts is in dit traject in het voorjaar van 2008 op initiatief van enkele Amsterdamse collega s én gebaseerd met medewerking van alle andere tweedegraads lerarenopleidingen (via een redactieraad) een handboek voor aanstaande leraren gepubliceerd dat de kennisbasis dekt. Deze publicatie is voor studenten verplichte literatuur. Economie: De kennisbases van Economie zijn in 2007 en 2008 besproken en geaccordeerd in het landelijk overleg van de coördinatoren van de tweedegraads lerarenopleidingen Economie. Aansluitend aan de kennisbasis wordt op dit moment binnen het K3-project als een coproductie van de lerarenopleidingen een digitale kennisbasistoets c.q. voortgangstoets ontwikkeld. Het derde element, de (vooral didactische) kennisbank is voor Economie al beschikbaar. Deze kennisbasis is op onderwerpen vastgesteld, niveaubepaling is hierbij nog niet aan de orde geweest. Een viertal docenten van de opleiding heeft meegewerkt aan de opzet en vulling van de kennisbank. In het landelijk overleg van studieleiders van de lerarenopleidingen economie is er echter nog wel behoefte de kennisbasis van niveau-indicaties te voorzien. Realisatie vindt plaats tijdens het ontwikkelen en vullen van de Kennistoets. Een eerste aanzet hiertoe was op 28 november 2008 in Utrecht. Aardrijkskunde: De kennisbasis van Aardrijkskunde is in juni 2007 besproken en geaccordeerd in het landelijk overleg van tweedegraads lerarenopleiders en teamleiders Aardrijkskunde. Christelijke Hogeschool Windesheim 12

19 Aansluitend bij de kennisbasis wordt op dit moment binnen het K3-project als een coproductie van de lerarenopleidingen een digitale kennisbasistoets c.q. voortgangstoets ontwikkeld. De lerarenopleiding Aardrijkskunde van Windesheim is inhoudelijk betrokken bij deze ontwikkeling. De opleiding legt eigen accenten ten aanzien van wereldburgerschaps educatie, mondialisering en duurzaamheid. Dit resulteert bijvoorbeeld in een nieuw vak Milieugeografie. Het auditteam is van mening dat de Lerarenopleiding op een juiste wijze aansluiting gevonden heeft bij de landelijke eisen en een vertaalslag heeft gemaakt naar de eigen visie. Ook is het auditteam van mening dat de opleiding op juiste wijze de interactie met het afnemende werkveld aangaat en op die wijze goed geïnformeerd is over de eisen die het werkveld aan afgestudeerden van de opleidingen stellen. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle opleidingen binnen het cluster Mens en Maatschappij van de Lerarenopleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding hanteert als eindtermen de landelijk vastgelegde SBL-competenties en sluit daarmee aan bij de eisen die door vakgenoten gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein. De School heeft invulling gegeven aan de door de HBO-raad vastgestelde behoefte aan verschillende typen leraren door een heel duidelijke profileringmogelijkheid in het curriculum op te nemen. De School participeert in het ADEF en werkt mee aan het K3-project. Op verschillende niveaus wordt contact met het werkveld onderhouden, onder meer door de Beleidsraad, de Onderwijsadviesraad en de validatiecongressen. Uit bestudering van de opleidingsspecifieke documenten en na gesprekken met afgevaardigden van het cluster Mens en Maatschappij tijdens de audit heeft het auditteam kunnen vaststellen dat het algemene beleid van de Lerarenopleiding een vertaling heeft gevonden in de afzonderlijke opleidingen en dat de eindkwalificaties van deze opleidingen daarmee aansluiten op de eisen die door vakgenoten stellen aan de opleiding. Christelijke Hogeschool Windesheim 13

20 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen Algemeen De opleiding baseert zich bij de inrichting van de opleidingen op volgende parameters: de Dublin Descriptoren de hbo-kwalificaties de SBL competenties De SBL-competenties zijn op landelijk niveau vastgesteld en omvatten de volgende componenten: interpersoonlijk pedagogisch vakinhoudelijk en didactisch organisatorisch samenwerken met collega s samenwerken met de omgeving reflectie en ontwikkeling De SBL-competenties zijn geformuleerd op drie niveaus, namelijk op het basis- het gevorderden en het bachelorniveau. Ze worden binnen de opleidingen op bachelorniveau afgesloten en sluiten hierdoor aan bij de algemeen geaccepteerde beschrijving van het bachelorniveau. De SBL-competenties zijn door Windesheim samengevoegd met de generieke HBO-competenties, waaraan de lerarenopleiding twee competenties toegevoegd heeft, te weten Zelfsturing en Pedagogische Kwaliteit. Vervolgens heeft de School deze competenties gekoppeld aan de vijf Dublin Descriptoren. Deze relatie is in een matrix uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld de competentie op het terrein van vakinhoud en didactiek op de volgende wijze gekoppeld aan de vijf Dublin Descriptoren: Kennis en inzicht: met inachtneming van theoretische en methodische kennis met betrekking tot het fundament en de leerinhouden van vakken, didactiek (in relatie tot leren), opbouw en samenhang schoolmethodes, doorlopende leerlijnen. Toepassen kennis en inzicht: in een specifieke onderwijscontext kunnen ontwerpen en uitvoeren en passend maken van leerinhoud(en) via methodieken en didactiek op basis van integratie tussen praktische kennis (schoolmethoden en leerinhouden), methodische- en theoretische kennis en op basis van de diagnose van de eigen praktijk. Oordeelsvorming: beredeneerde keuzes maken mede op basis van praktijkonderzoek met betrekking tot didactiek (in relatie tot leren) en inhoud van het vak en gericht op de verbetering van de eigen schoolpraktijk. Communicatie: uitleggen en verantwoorden van keuzes en hierbij rekening houdend met de doelgroep ten aanzien van de didactiek, de inhoud van het vak en de doelgroep leerlingen. Leervaardigheden: systematisch oriënteren, plannen en uitvoeren van ontwikkel- en verbeteracties en reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en het kunnen inschakelen van professionele leervormen (o.a. via intervisie en supervisie). In een schema is deze koppeling voor de opleidingen vervolgens beschreven per competentie, waarbij een relatie wordt gelegd naar de kennisbasis voor de opleiding. Christelijke Hogeschool Windesheim 14

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT Utrecht, juli 2011 Voorwoord Steeds meer universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie