OPTIMALISEREN VAN PREVENTIEF ONDERHOUD IN DE GEBOUWENSECTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPTIMALISEREN VAN PREVENTIEF ONDERHOUD IN DE GEBOUWENSECTOR"

Transcriptie

1 OPTIMALISEREN VAN PREVENTIEF ONDERHOUD IN DE GEBOUWENSECTOR Frank De Troyer Leuven, Departement ASRO, augustus 1999

2 Inhoudstafel Woord vooraf 1. Inleiding 2. Princiepvoorbeeld 3. Model voor enkel curatieve vervangingen 4. Model voor preventieve vervanging bij vooropgestelde leeftijd 5. Model voor preventieve vervanging met vooropgestelde periodiciteit 6. Model zonder beperkingen op verloop in functie van leeftijd van faalkansen, onderhoudskosten en herstellingskosten 7. Model voor toestandsafhankelijk preventief onderhoud 8. Besluit 9. Referenties 2

3 Woord vooraf Als besluit van een algemeen overzicht over technieken om onderhoudsbeslissingen te ondersteunen bij allerlei industriële toepassingen besluiten Pintelon en Gelders (1): Although the impact of maintenance on the company s financial results may be considerable, maintenance management has been neglected for a long time, both in practice and in research. Fortunately, this is changing. In een meer recente terugblik op het toepassen van wiskundige modellen bij onderhoud suggereert Scarf (2): Modellers should also consider what might be gained from: 1. Restricting attention to simple models, and approximate solutions to problems of interest to decision-makers; 2. Investing proportionally more effort working with engineers and managers, and in the collection of data relating to problems of interest. Hij citeert Baker (3): Models may be extended in numerous ways, beyond the reasonable limits of the data that is likely to be available in practice. Deze studie beschrijft een aantal modellen die een evenwicht trachten te vinden tussen complexiteit en relevantie voor de praktijk. Een belangrijk doel is bewustmaking van haalbare kostenbesparingen en motivatie om gegevens te verzamelen. Het probleem van opbouwen en actueel houden van gegevensbanken (4 tot 8)werd reeds elders gesteld. Even belangrijk is de mogelijkheid om via parametersimulaties de meest efficiënte toepassing te selecteren. De twee belangrijkste resultaten zijn: een model voor het optimaliseren van het ogenblik voor preventief onderhoud zowel in het geval van interventies bij vooropgestelde leeftijd als bij ingrepen met vooropgestelde frequentie. Het model legt geen beperkingen op voor het verloop van volgende parameters in functie van de tijd: kans op stukgaan, gemiddelde kost voor preventieve ingreep en gemiddelde kost voor curatieve ingreep een model voor kostensimulaties bij Toestandsafhankelijk onderhoud. Metingen kunnen hierbij fouten voorspellen die toch niet zouden optreden zonder ingreep en kunnen, anderzijds, soms falingen niet aankondigen. Daardoor kan het aantal interventies groeien met de tijd. Verkennende simulaties kunnen uitgevoerd worden voordat overgestapt wordt op Toestandsafhankelijk onderhoud met eventueel automatisch en continu meten. Vele uitbreidingen liggen voor de hand zoals het optimaliseren van het combineren van interventies. 3

4 1. Inleiding Als een aantal gebouwdelen voldoen aan de geëiste prestaties (stabiliteit, brandveiligheid, akoestische isolatie, ) gaan ze vele jaren mee. Andere hebben een veel kortere technische levensduur. Het is economisch gezien belangrijk om wat een lange technische levensverwachting heeft zodanig te ontwerpen dat het lang functioneel bruikbaar blijft: stramienmaat van de draagstructuur; gebouwdiepte (i.v.m. uitzicht, verlichting en verluchting, ); positie van trap- en liftkokers; positie van schachten voor hoofdleidingen; mogelijkheden voor horizontale circulatie; Om deze gebouwdelen te kunnen blijven gebruiken dienen componenten met een korte technische levensduur regelmatig onderhouden en vervangen te worden. Meerdere strategieën zijn mogelijk: enkel vervangen wat stuk gaat (curatief) vervangen voor iets stuk gaat (preventief) Het ogenblik voor een preventieve vervangen kan op verschillende manier bepaald worden: bij een vooropgestelde leeftijd van de component met een vastgelegde periodiciteit bij het registreren dat bepaalde prestaties afnemen. Ofwel grijpt men in als de prestatie onder een bepaalde drempelwaarde daalt, ofwel als de vermindering t.o.v. de vorige meting groter is dan de vooropgestelde waarden. De informatietechnologie laat toe om een massa geregistreerde gegevens te gebruiken voor het uitwerken van een onderhoudspolitiek. De toegenomen mogelijkheden voor het meten van prestaties (eventueel automatisch en continu) voegen daar nog extra dimensies aan toe. Verder in deze tekst wordt, vertrekkende van een princiepvoorbeeld, de samenhang van parameters besproken. Het verworven inzicht kan de toepassing van deze technieken in de praktijk van de gebouwensector bevorderen. 4

5 2. Princiepvoorbeeld Vervangingsstrategieën voor lampen Lampen lijken aangewezen componenten om te gebruiken in dit inleidend voorbeeld (9): er is een duidelijk falingstoestand (ze brandt of ze brandt niet) men heeft vaak een groot aantal identieke componenten per lamptype is de kans op overleven in functie van het aantal branduren gekend (dus de verwachte levensduur en de spreiding daarop ) (fig. 1). Eventueel dient er een correctie aangebracht te worden voor de schakelfrequentie (fig. 2). De lichtintensiteit die, na een vlak verloop, tegen het einde van de verwachte levensduur snel afneemt zou als indicator kunnen gebruikt worden voor een nakend stukgaan (fig. 3). In dit voorbeeld wordt een productiehal 24 u op 24 u verlicht (geen daglicht) omwille van een continu productieproces. De lampen zijn te bereiken vanop een steigerconstructie die opgebouwd wordt op de rolbrug boven de hal. Deze rolbrug wordt heel regelmatig gebruikt voor de productie. Meerdere intervenieerscenario zijn mogelijk: Spoedinterventies: hierbij eist men dat een lamp binnen een zekere tijdspanne na de melding van het defect vervangen is. Daartoe dient een ploeg in stand-by te zijn om te interveniëren. Voor elke interventie heeft men transportkosten (van de stock, naar de afvalcontainer), constructiekosten voor de steiger, kosten voor wachttijden van de interventieploeg als de rolkraan bij voorrang gebruikt wordt voor het productieproces, extra kosten voor de vertraging van de productie door het gebruiken van de rolbrug voor de vervanging van de lamp. Gezien de plafondverlichting een algemene basisverlichting betreft is de urgentie meestal niet zo groot. Voor specifieke werkplekverlichting kan een spoedinterventie wel noodzakelijk zijn. 5

6 Lampkenmerken i.v.m. levensduur % overleven of stuk 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Kans per periode Branduren % overlevenden gecummuleerde Gauss-verdeling kans stukgaan rond periode Fig.: 1. Percentage t.o.v. 3 uur gemiddelde Invloed van schakelfrequentie op levensduur y = 42,878Ln(x) + 51,881 R 2 =,9976 Meetwaarden Log. (Meetwaarden) Branduren per start Fig.: 2. Vermindering van lichtstroom Correctiefactor t.o.v. lichtstroom bij 1 uur 1, 8, 6, 4, 2,, TL 26 mm TL 38 mm Poly. (TL 26 mm) Poly. (TL 38 mm) Branduren Fig.: 3. y = -2E-11x 3 + 6E-7x 2 -,61x + 99,318 R 2 =,9852 y = -2E-11x 3 + 5E-7x 2 -,42x + 99,746 R 2 =,995 6

7 Curatieve interventies met vastgelegd maximum voor de gemiddelde tijd tussen het melden van de storing en de ingreep. Binnen de opgelegde maximumgrens kan de interventie gepland worden zodat het productieproces weinig of niet gehinderd wordt en een aantal kosten (aan- en afvoer, steigerconstructie) gemiddeld over een beperkte reeks verdeeld kunnen worden. Curatieve interventies en preventieve vervangen bij vooropgestelde leeftijd: de curatieve interventies gebeuren zoals hoger. Daarnaast worden alle lampen die ouder zijn dan een vooropgestelde leeftijd ook vervangen. Dit betekent dat per lamp bijgehouden wordt wanneer ze in gebruik genomen werd. Voor deze preventieve ingreep heeft men meer planningsvrijheid en de transport- en steigerkosten per lamp zijn beperkter daar deze verdeeld wordt over een grotere reeks. Curatieve interventies en preventieve vervanging met vooropgestelde periodiciteit: de curatieve ingrepen gebeuren weer zoals hoger. Daarnaast worden om de zoveel maand alle lampen vervangen. Bij dit type van preventieve vervangen zijn de kosten per lamp het laagst: de kost voor het opbouwen en afbreken van de steiger wordt verdeeld over alle lampen boven één rolbrug; aan- en afvoer kan efficiënt georganiseerd worden. De vervangen lampen kunnen eventueel nog verder gebruikt worden op een plaats die eenvoudig te bereiken is. Gezien het groot aantal vervangingen dient dergelijke operatie gepland te worden op een ogenblik dat de rolbrug (haast) niet nodig is voor de productie (ombouw of onderhoud van de productie-installatie). 7

8 3. Model voor enkel curatieve vervangingen Hoe in het model het aantal vervangingen per periode berekend wordt kan best toegelicht worden met een geschematiseerd voorbeeld (fig. 4). Men start op ogenblik met 1 lampen. De gemiddelde levensverwachting is (in dit princiepvoorbeeld) 3 periodes als volgt gespreid: 2 % gaat stuk in de 2de periode, 6 % in de 3de en opnieuw 2 % in de 4de periode. Alle lampen worden vervangen door een identiek type. Van de 2 lampen die dienden vervangen te worden in de 2de periode gaan er 4 (2 x 2 %) stuk in de 4de periode, 12 (2 x 6 %) in de 5de periode en opnieuw 4 in de 6de periode. Door dergelijke berekening te herhalen voor alle de tweede vervangingen per periode op te tellen constateren we dat de spreiding ronde 6de periode reeds groter geworden is. De som van al deze vervangen (fig. 5) levert een curve die steeds minder gaat schommelen rond het gemiddeld aantal vervangingen per periode: 1/3 = 333 stuks. Hoe groter de spreiding in verhouding tot de gemiddelde levensduur hoe sneller de pieken afgevlakt worden. Invoer voor het kosten-simulatiemodel zijn: - lampkenmerken: de gemiddelde levensverwachting voor elke lamp en de spreiding daarop (in branduren) - gebruikskenmerken: hoeveel lampen er zijn en hoeveel uren per dag en dagen per jaar deze branden - kostengegevens: kost voor een curatieve vervanging, de groeivoet per jaar van deze kost en de actualisatievoet per jaar. Gezien deze kost hoofdzakelijk bestaat uit loonkosten kan verwacht worden dat deze op langere termijn sterker stijgt dan de algemene prijsinflatie. In alle verdere simulaties werden voor groeivoet en actualisatievoet respectievelijk 2 % en 6 % per jaar verondersteld. Voor verdere berekeningen werd als tijdseenheid 1 maand genomen. Jaarlijkse groeipercentages dienen omgerekend te worden tot maandelijkse: (1 + r j ) = (1 + r m ) 12. 8

9 Initieel aantal 4 4 componenten Aantal vervangingen Eerste vervanging Eerste vervanging in jaar 2 Tweede vervangin van deze eerste vervanging Eerste vervanging in jaar 3 Tweede vervangin van deze eerste vervanging Eerste vervanging in jaar 4 Tweede vervangin van deze eerste vervanging Tijd tweede verv.( Eerste verv jaar 4) tweede verv.( Eerste verv jaar 3) tweede verv.( Eerste verv jaar 2) Fig. 4 9

10 Fig. : Periodes Periodes Aantal vervangingen 1

11 Via de gebruiksintensiteit wordt een levensduur in branduren omgezet in maanden. Het continuproces van stukgaan en vervangen wordt herleid naar discrete ogenblikken: alle lampen die volgens een Gaussverdeling stukgaan tussen een halve maand vóór en een halve maand na het einde van de beschouwde maand worden op het einde van die maand ingerekend. Gezien de groeivoet per maand (g m ) kleiner is dan de actualisatievoet per maand (a m ) wordt maand na maand (t) de huidige waarde (HW) van de prijs op dat ogenblik (P t ) steeds kleiner. (P o = prijs nu) HW [ P ] t 1+ g = P 1+ a m m t De grafiek (fig. 6 boven) met de huidige waarde van de vervangingskosten per maand is een combinatie van dit dalend verloop en het schommelend verloop van het aantal vervangingen. De grafiek (fig. 6 onder) met de som van de huidige waarden tot het ogenblik t laat toe te overzien wat de trend is op langere termijn en wat de situatie is als het proces op een willekeurig ogenblik wordt afgebroken. Gezien de huidige waarde van de kosten per periode steeds kleiner wordt, wordt de helling steeds minder stijl. Hoe groter de actualisatievoet en/of hoe kleiner de groeivoet hoe minder snel deze curve stijgt. 11

12 3. Huidige Waarde van vervangingskosten per periode 2. Huidige Waarde Periodes Som van Huidige Waarde tot een periode Som Huidige Waarde Periodes Fig. : 6. 12

13 4. Model voor preventieve vervangingen bij vooropgestelde leeftijd Een bijkomende invoerparameter van dit model is de leeftijd (in maanden) waarbij alle lampen vervangen worden. Verder worden de principes besproken aan de hand van de invoergegevens van fig. 7. Figuur 8 illustreert dit geval. De leeftijd voor preventieve vervanging is 11 maand. Dit wil zeggen tot en met de 11de maand wordt curatief vervangen zoals hoger, maar daarenboven wordt verondersteld dat op het einde van die elfde maand alle lampen preventief worden vervangen die ouder zijn dan 11 maand (dus die nog niet curatief vervangen werden). Op dat ogenblik zijn dus alle lampen vervangen of curatief of preventief. Er wordt nu verondersteld dat van elke lamp wordt bijgehouden wanneer ze laatst vervangen werd. Op elk ogenblik is dus de leeftijd gekend en op basis hiervan kan preventief vervangen worden. Dit is ongebruikelijk voor lampen maar denkbaar. Voor een aantal machines is dit evident: totaal aantal draaiuren, totaal aantal omwentelingen, Het doel van dit voorbeeld is in het algemeen vervangen bij vooropgestelde leeftijd te vergelijken met vervangen volgens vaste periode. Fig. 9 stelt de vervangbeurten in de eerste 22 maand voor. In de eerste cyclus van 11 maand is de eerste curatieve vervanging de 6de maand. De eerste curatieve vervanging van de tweede cyclus van 11 maand gebeurt reeds in de 15de maand dus de 4de maand van de tweede cyclus. De eerste van de lampen die vroeg in de eerste cyclus aangebracht werden ter vervanging van lampen die stuk gingen, gaan op hun beurt stuk. Gezien we preventief vervangen na 11 maand zijn er ook reeds vóór de 22ste maand preventieve vervangingen. De som van alle preventieve en curatieve vervangingen is weer 1 % (dus in het totaal 1 stuks) van eerste cyclus en 1 stuks van 2de cyclus. De verhouding Totaal aantal preventie en vervangingen / Totaal aantal curatieve vervangingen blijft constant. De oppervlakte van de respectievelijke staafdiagrammen is gelijk, maar hun verdeling over de cyclus verschilt. 13

14 Fig. : 7 Gegevens van uitgewerkt voorbeeld INVOER Lampkenmerken Gemid, levensduur = 9. h Spreiding = 1.55 h Gebruikskenmerken Aantal lampen 1 Branduren per dag 24 h/d Dagen per jaar 36 d/j Bedrijfstijd/jaar = 8.64 h/j Kosten Kost curative vervanging = 554 BEF Kost preventive vervannging = 256 BEF Groeivoet kosten per jaar = 2% Actualisatievoet per jaar = 5% BEREKENINGEN Levensverwachting in kalendertijd = 12,5 Maanden Spreiding in kalendertijd = 2,15 Maanden Maandelijkse groeivoet kosten =,17% Maandelijkse actualisatievoet =,41% VOORSTEL PREVENTIEVE VERVANGING preventieve vervanging na = 11, Maanden Kans reeds stuk op ogenblik van vervanging : 32,11% 9,% 8,% Kans Kans (preventie Kans (preventie + (preventie 7,% Kans enkel + curatief) curatief) enkel + curatief) enkel curatief / Kans totaal enkel curatief / maand preventief 6,% Maand maand /maand /maand /maand Kans (preventie + curatief) totaal 1,% /maand,%,%,% 5,% 2,% Kans,% (preventie,% + curatief),% enkel 3,% curatief,% /maand,%,% 4,1%,1%,1%,% 4,% Kans (preventie + curatief) enkel 5,5%,5%,5%,% preventief /maand 6,21%,21%,21%,% 3,% 7,74%,74%,74%,% 8 2,15% 2,15% 2,15%,% 9 5,1% 5,1% 5,1%,% 2,% 1 9,47% 9,47% 9,47%,% 11 14,47% 82,36% 14,47% 67,89% 12 17,89%,%,%,% 1,% 13 17,89%,%,%,% 14 14,47%,%,%,% 15 9,47%,%,%,%,% 16 5,1%,%,%,% 17 2,15%,%,%,% 18Fig. :8., 74%,%,%,% 19,21%,%,%,% 2,5%,%,%,% Maanden

15 Curatieve en preventieve vervangingen - Start met 1 lampen - Preventieve vervanging na 11 maand Vervangingen per maand Gecummuleerde vervangingen maanden Curatief vervangen lampen in beschouwde maand Preventief vervangen lampen in beschouwde maand Gecumuleerde som van preventieve vervangingen Gecumuleerde som van preventieve en curatieve vervangingen (1) Fig.: 9 15

16 Fig. 1 stelt het aantal vervangingen per maand voor in het geval men enkel curatief vervangt of curatief en preventief. In het tweede geval is het aantal vervangingen gemiddeld hoger en zijn de schommelingen veel extremer. Ook in dat tweede geval worden de schommelingen gedempt. De curve begint per cyclus steeds vroeger te stijgen. Deze twee effecten ( dempen van schommelingen en vroegere aanloop van curve ) gelden zowel voor het curatieve als de preventieve aandeel van de vervangingen fig. 11). Bij de Huidige waarde van de kosten per maand valt het volgende op: (fig. 12) neerwaartse trend (gezien (1 + g)/(1 + a)) < 1) de huidige waarde van de kosten bij preventief en curatief vervangen zijn gemiddeld lager in dit voorbeeld. Hierbij speelt een rol hoeveel een preventieve vervanging goedkoper is dan een curatieve en hoeveel zij voorkomen. Dit laatste wordt dan weer beïnvloed door het vooropgestelde leeftijd voor de preventieve ingreep. Een beeld van het globale resultaat wordt verkregen door de som van de huidige waarden tot ogenblik t uit te zetten (fig. 13). Vanaf het 13de jaar is een strategie van preventief vervangen voordeliger. (bij ingreep na 11 maand en gegeven kostenverhouding) Enkel in jaar 11 en 12 is deze duurder. De besparing neemt (gemiddeld gezien) toe met de jaren. Men kan zich de vraag stellen wat de optimale leeftijd is voor een preventief ingrijpen. Het resultaat van een aantal simulaties met verschillende parameters geeft figuur 14. Hierbij wordt er verondersteld dat er een stuk onzekerheid is over hoeveel een curatief ingrijpen duurder is dan een preventief. De simulaties voor de som van de Huidige waarde over 12 maand gebeurden voor 4 gevallen: curatief 5x duurder, 3x duurder, 2x duurder en (als theoretisch extreem) even duur. 16

17 9, 8, Vervangingen enkel curatief / maand 7, Vervangingen (preventie + curatief) totaal /maand 6, Aantal vervangingen 5, 4, 3, 2, 1,, Fig.1 Maanden 8, 7, Vervangingen (preventie + curatief) curatief deel /maand 6, Vervangingen (preventie + curatief) preventief deel /maand Aantal vervangingen 5, 4, 3, 2, 1,, Maanden Fig

18 HW verv.enkel curatief / maand 3. HW verv. (preventie + curatief) curatief deel /maand HW verv. (preventie + curatief) preventief deel /maand 25. HW verv. (preventie + curatief) totaal /maand HW kosten per maand Fig Maanden Som tot t HW verv. (preventie + curatief) enkel curatief /maand Som tot t HW verv. (preventie + curatief) enkel preventiefl /maand Som tot t HW verv. (preventie + curatief) totaal /maand Som tot t HW verv.enkel curatief / maand Som HW tot t Maanden Fig

19 Curatief 1% van preventief Curatief 2% van preventief Curatief 3% van preventief Som HW over 12 maanden Curatief 5% van preventief 4. Fig. 2.14, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, Componenten Leeftijd van bij vervangingskosten preventieve Som HW over 12 maand Curatief deel Preventief deel Som Gemiddelde levensverwachting 9 maand Gemiddelde spreiding daarop 2, maand Leeftijd bij preventieve vervanging Fig 15 19

20 Volgende besluiten kunnen getrokken worden: - als men de leeftijd voor preventieve vervanging heel vroeg kiest (± voor 6 maand) vallen alle curven samen: alle vervangingen zijn preventief en onafhankelijk van de kost van curatieve ingrepen. - als men beslist slechts op heel hoge leeftijd preventief in te grijpen (± na 18 maand) gebeuren alle ingrepen curatief en zit men in het vlak verloop van de curve. Hoe hoger de curatieve kost hoe hoger dit plateau. - Als de kost voor curatief ingrijpen niet duurder is dan preventief kan men enkel maar meer uitgeven door lampen die nog niet stuk zijn te vervangen. De totale kosten bestaan uit 2 componenten: (fig. 15) - de kost voor preventieve ingrepen. Deze wordt gelijk aan nul als de leeftijd voor een preventieve ingreep groter is dan de gemiddelde levensverwachting plus ongeveer 3 maal de spreiding. - De kost voor curatieve ingrepen die een plafond bereikt vanaf het hoger vermelde ogenblik (alle ingrepen curatief). Het optimale ogenbik voor preventief vervangen ligt vóór gemiddelde levensverwachting maar hangt af van het complexe samenspel van de verhouding van preventieve kosten / curatieve kosten kosten en de verhouding spreiding / levensverwachting. Fig. 16 geeft de verhouding Totale kost preventief / Totale kost curatief in functie van de leeftijd bij preventieve vervanging voor verschillende verhoudingen kost curatieve vervanging / kost preventiever vervanging (steeds zelfde levensverwachting en zelfde spreiding daarop). De optimale leeftijd voor preventieve ingreep wordt beperkt beïnvloed door deze laatste kostenverhouding en is in dit voorbeeld 9 à 8 maand. Als curatief ingrijpen relatief duurder is verschuift dit optimum naar een jongere leeftijd. De leeftijd voor preventieve vervanging te jong kiezen kan zeer duur uitvallen. De besparingen kunnen aanzienlijk zijn: 25 % van de Totale kost bij enkel curatief ingrijpen tot bijna 65% van de totale kost. 2

21 2,% 175,% Totale kost preventief / totale kost curatief 15,% 125,% 1,% 75,% 5,% 25,% Kost curatief 2% van kost preventief Kost curatief 3% van kost preventief Kost curatief 4% van kost preventief Kost curatief 5% van kost preventief,% Leeftijd bij preventieve vervanging (maanden) Fig

22 . Model voor preventieve vervanging met vooropgestelde periodiciteit. Nadeel van de hoger besproken strategie is dat per lamp op het ogenblik van de vervanging moet bijgehouden worden om daaruit het tijdstip van de preventieve vervanging te bepalen (x maand later), als de lamp voordien niet stukgaat. Een alternatieve strategie is alle lampen preventief te vervangen na een vastgelegd aantal maanden. Deze strategie kan op meerdere manieren concreet uitgewerkt worden: naast de lampen die curatief vervangen werden gedurende deze maand worden alle lampen preventief vervangen. Het totaal aantal vervangen lampen in die maand is dan groter dan 1%. in die maand worden geen lampen meer curatief vervangen maar worden ze allen preventief vervangen (1 % tegen kostprijs preventief ) tot de helft van de maand wordt curatief vervangen, daarna worden alle lampen preventief vervangen (ook meer dan 1 %) Fig. 17 illustreert dat bij curatief vervangen de zelfde cyclus zich steeds blijft herhalen. Gemiddeld worden er meer lampen vervangen dan bij enkel curatief ingrijpen. Ook het aandeel van de preventieve en curatieve component blijft in deze nieuwe strategie uiteraard gelijk (fig. 18). De curve met de Som van de HW over 12 maand (fig. 19A) leert ons dat, alhoewel het aantal vervangingen hoger is in dit geval dan bij enkel curatief ingrijpen, de totale kost kan lager zijn. Zowel de verhouding preventieve vervangingskost / curatieve vervangingskost, als de verwachte levensduur, de spreiding op de levensduur en vooropgestelde vervangingsfrequentie beïnvloeden het eindresultaat. Ook hier (fig. 19B) kan door een aantal simulatie- runs gezocht worden welk de optimale periodiciteit is voor preventief vervangen. Hierbij werd uitgegaan van dezelfde kosten voor curatieve ingrepen als bij vervanging op vastgelegde leeftijd. Een preventieve ingreep is in dit geval (grote reeks) echter 1 % goedkoper verondersteld dan bij vervangen op vaste leeftijd. 22

23 1., 9, 8, 7, Aantal vervangingen 6, 5, 4, Vervangingen enkel curatief / maand Vervangingen (preventie + curatief) totaal /maand 3, 2, 1,, Maanden Fig , 9, 8, MaandenAantal vervangingen 7, 6, 5, 4, 3, Vervangingen (preventie + curatief) curatief deel /maand Vervangingen (preventie + curatief) preventief deel /maand 2, 1,, Maanden Fig

24 Som tot t HW verv. (preventie + curatief) enkel curatief /maand Som tot t HW verv. (preventie + curatief) enkel preventiefl /maand Som tot t HW verv. (preventie + curatief) totaal /maand Som tot t HW verv.enkel curatief / maand Som van Huidige Waarde tot t Fig. 19A Maanden 18. Som HW over 12 maanden Curatief 111% van preventief Curatief 221% van preventief Curatief 332% van preventief Curatief 553% van preventief Fig 19B, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, Interval bij preventieve vervanging 24

25 Wat opvalt is het eigenaardig schommelend verloop van de curven bij hogere waarden voor interval voor vervagingen. Dit is een gevolg van het feit dat de Som van de Huidige Waarde van de vervangingskosten steeds werd berekend over een periode van 12 maand. Als men elke 15 maand vervangt dan worden 8 vervangingen ingerekend (ook de 12ste maand) en bij elke 16 maand slechts 7. Ook het merendeel van de curatieve vervangingen kunnen net binnen of net buiten de tijdshorizon van 12 maand liggen. Dit deel van de curven is echter niet interessant, vandaar dat het model niet verder verfijnd werd. De minimale totale kosten worden in het voorbeeld weer bereikt rond 8 à 9 maand. De twee strategieën: curatief vervangen bij vaste leeftijd of volgens vaste periodiciteit worden vergeleken in fig. 2. De kosten (fig. 2A) liggen telkens beduidend lager dan bij enkel curatief ingrijpen maar liggen dicht bij elkaar. De Som van de Huidige Waarden tot t geeft aan dat als het proces op bepaalde ogenblikken zou afgebroken worden de ene dan weer de andere strategie een beperkt voordeel zou opgeleverd hebben. De ingrepen komen per cyclus steeds vroeger bij de strategie bij vaste leeftijd (fig. 2B). Dit is terug te vinden in de curven met de Som van de Huidige Waarden (fig. 2A). Wat hier niet ingerekend werd is de kost om per lamp het vervangingsmoment bij te houden om het ogenblik van preventief ingrijpen daaruit af te leiden. Dit laat vermoeden dat de strategie volgens vaste periodiciteit in veel gevallen om praktische redenen te verkiezen zal zijn. 25

26 Enkel Curatief P & C totaal, vaste leeftijd P & C totaal, vaste periode Som HW tot t Maanden P & C cu ra tie f d e e l, va ste le e ftijd 2.5. P&C curatief deel, vaste periode Som HW tot t Maanden P&C preventief deel, vaste leeftijd P&C preventief deel, vaste periode Som HW tot t Maanden Fig. 2A 26

27 1 8 Enkel Curatief P & C totaal, v aste leeftijd Vervangingen 6 4 P & C totaal, v aste periode Maanden P&C curatief deel, vaste leeftijd P&C curatief deel, vaste periode 9 Aantallen Maanden P&C preventief deel, vaste leeftijd 6 P&C preventief deel, vaste periode Aantallen Maanden Fig. 2B 27

28 6. Model zonder beperkingen op verloop in functie van leeftijd van faalkansen, onderhoudskosten en herstellingskosten. Hoger besproken princiepvoorbeelden laten toe inzicht op te bouwen in het samenspel van meerdere parameters. In dit punt wordt het model uitgebreid naar een meer complexe en realistische situatie. De hypothese hierbij is dat voor heel wat installatiecomponenten men gaandeweg statistische gegevens verzameld heeft over faalkansen, curatieve herstellingskosten en preventieve vernieuwingskosten. Installaties gaan steeds meer een belangrijk onderdeel van de gebruikskosten van gebouwen uitmaken. Gegevens kunnen verzameld worden door de dienst verantwoordelijk voor het gebouwbeheer voor één groot complex of, wat tot een veel bredere basis voor een statistische analyse kan leiden, door bedrijven gespecialiseerd in specifieke installatiesystemen. Volgende hypothesen worden vooropgesteld: Van een component kent men een falingstatistiek. Dit dient niet noodzakelijk een Gaussverdeling te zijn. In veel gevallen kan men veronderstellen dat als één deelcomponent minder goed presteert dit voor andere deelcomponenten een extra belasting betekent. Daardoor stijgt de kans op falen sterker dan bijvoorbeeld de som van de twee Gaussverdelingen van 2 individuele componenten. Een willekeurige falingstatistiek kan ingevoerd worden (fig. 21). De kosten om een component, die stuk gegaan is, te herstellen kunnen gemiddeld gezien verschillen voor een component die op jongere leeftijd stukgaat t.o.v. een component die later faalt. Het opgestelde model legt geen beperkingen op wat betreft het verloop van deze kostenstatistiek in functie van de leeftijd. Er wordt verondersteld dat na de herstelling de component als nieuw is, dit wil zeggen met dezelfde falingstatistiek als voordien. 28

29 In het model kan de kost voor een preventieve onderhoudsbeurt (die evenzeer een component in en situatie als nieuw terugbrengt ) verschillen van periode tot periode. In het algemeen kan men verwachten dat als de revisie langer uitgesteld wordt, de kosten met de tijd zullen stijgen. De kost voor revisie op zeer jonge leeftijd zullen waarschijnlijk niet dalen onder een minimale drempel. Ook hier kan per periode om het even welk bedrag ingevoerd worden voor deze preventieve vernieuwingskosten Kost herstelling na stukgaan in overeenkomstige maand Kost vernieuwing bij leeftijd in maand Kans op stukgaan 5% 45% 4% 35% 3% Kosten 8 25% kansen 6 2% 4 15% 1% 2 5% Maand % Fig

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Maintenance Management. Een nieuw paradigma

Maintenance Management. Een nieuw paradigma Maintenance Management. Een nieuw paradigma D2010 1 Maintenance Management. Een nieuw paradigma 1 Dr. ir. J. H. M. ter Brake 1. Inleiding D2010 1 2. Stellingen D2010 2 3. Literatuur D2010 32 Paradigma:

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Onderzoek in opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Life Cycle Cost Analysis als instrument om verantwoorde keuzen te maken bij ontwerp en keuze van systemen voor de realisatie van bouwprojecten voor welzijns en gezondheidsvoorzieningen. Onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Maximumfactuur en kleine risico s: verdeling van de eigen bijdragen voor gezondheidszorg in België

Maximumfactuur en kleine risico s: verdeling van de eigen bijdragen voor gezondheidszorg in België Maximumfactuur en kleine risico s: verdeling van de eigen bijdragen voor gezondheidszorg in België Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti, Carine Van de Voorde (1) 1. INLEIDING Overal

Nadere informatie

POWERS. Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt

POWERS. Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt Februari 2001 ECN-C--01-033 POWERS Simulatie van prijsvorming en investeringsbeslissingen in een geliberaliseerde Nederlandse elektriciteitsmarkt F.A.M. Rijkers J.J. Battjes F.H.A. Janszen * M. Kaag *

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Verkenning naar de invloed maatschappelijk verantwoord beleggen op het rendement risicoprofiel Koers / waarde aandeel risico / rendement profiel algemeen risicobeheersing

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Vlaams Gewest 30 juni 2005. Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1

Vlaams Gewest 30 juni 2005. Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1 Vlaams Gewest 30 juni 2005 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1 2 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 30 juni 2005 We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

Gelijkheid komt niet met de jaren De invloed van sociale achtergrond en geslacht tijdens de schoolloopbaan

Gelijkheid komt niet met de jaren De invloed van sociale achtergrond en geslacht tijdens de schoolloopbaan Gelijkheid komt niet met de jaren De invloed van sociale achtergrond en geslacht tijdens de schoolloopbaan Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux 1 Summary Equality does not come with the years: the effect

Nadere informatie

Aandelenlease: niet bij rendement alleen

Aandelenlease: niet bij rendement alleen Aandelenlease: niet bij rendement alleen Autoriteit Financiële Markten 1 1 Inleiding Sinds het einde van de jaren tachtig is de markt voor aandelenlease sterk gegroeid. De gunstige ontwikkelingen op de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Koen Huisman, 195397 maart 2005 Masterscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen Capaciteitsgroep

Nadere informatie

De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005)

De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005) Amsterdam, september 2007 De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005) dr. P.H.G. Berkhout (SEO) drs C. van Klaveren (SEO) drs J. van der Valk (CBS) drs. R. de Vries (CBS) SEO Economisch Onderzoek doet

Nadere informatie

Lay-out en Productieplanning

Lay-out en Productieplanning Lay-out en Productieplanning ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMALE FABRIEKSLAY-OUT EN PRODUCTIEPLANNING BIJ EEN VERANDERENDE ORDERSTROOM Gerard Veerbeek s1219987 28 juli 2015 BSc-Thesis Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer 1: - Forecasting -

Productie en Voorraadbeheer 1: - Forecasting - 20 14 Productie en Voorraadbeheer 1: - Forecasting - Paul Durlinger Durlinger Consultancy 24-2-2014 Inhoudsopgave 3 Forecasting 3 3.0 Inleiding 3 3.1 Data-correctie 9 3.1.0 Inleiding 9 3.1.1 Datacorrectie

Nadere informatie

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen:

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Beslissysteem voor Google Adwords

Beslissysteem voor Google Adwords Beslissysteem voor Google Adwords Robin Zagers {r.zagers@student.utwente.nl} februari 2007 University of Twente Chair Databases Department of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering 2010 2011 Masterproef Gebruik van de reële optiebenadering voor investeringsevaluatie

Nadere informatie