THOS. Beleidsplan Bestuur Thos. 05 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013"

Transcriptie

1 THOS Beleidsplan Beleidsplan Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: Website:

2 2 Beleidsplan Voorwoord U zult zich wellicht afvragen waarom een tennisvereniging een beleidsplan nodig heeft. Thos draait goed, er wordt sportief gepresteerd, er is gezelligheid, de contributies komen binnen en er zijn altijd nog voldoende vrijwilligers beschikbaar voor klusjes. En, overigens, de term beleidsplan is toch iets wat in het bedrijfsleven gebruikt wordt, wat moet Thos hiermee? De vraag is of de vereniging in de toekomst vanzelf goed blijft draaien. Denk eens aan het volgende: Kunnen we vacatures in het bestuur en commissies gemakkelijk invullen (wat is overigens de functieinhoud van de functies?)? Wordt de jeugd zodanig opgevangen en begeleid, dat over een aantal jaren nog steeds sportief op niveau gepresteerd kan worden? Hoe staat Thos er financieel voor, kunnen we grote uitgaven opvangen of kunnen we investeren in nieuwe banen? Hoe lang kunnen we nog een balletje slaan op de gravelbanen? Is de huidige structuur de juiste om in de toekomst Thos nog te kunnen besturen? Ook wij als Thos krijgen steeds meer te maken met een (snel) veranderende en steeds complexer wordende omgeving. De veranderende rol van de overheid, een afname van het aantal beschikbare vrijwilligers, het gebrek aan financiële middelen en de tendens tot professionalisering zijn enkele voorbeelden van veranderingen waar veel verenigingen mee geconfronteerd worden. Daarnaast blijkt dat, naarmate we als vereniging groter worden zowel qua leden aantal als vrijwilligers aantal, het runnen van de vereniging ingewikkelder wordt. Bij een beleidsplan gaat het om de continuïteit en professionaliteit van Thos. Het geeft overzicht en verduidelijkt samenhang in de structuur van Thos, zodanig dat opvolgende bestuurders en vrijwilligers weten waar de vereniging naar toe gaat. Naast het geven van inzicht in samenhang en structuur van Thos is het beleidsplan een besturingsinstrument. Voor de bestuurder zelf is het een houvast en toetsingsinstrument voor de te volgen richting. Voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Met andere woorden, het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen in Thos wordt vormgegeven. Geen incidenten management meer, maar met een visie de blik op de toekomst gericht. Het bestuur hoopt dat dit beleidsplan de leden een handvat aanreikt om constructief mee te denken en met het bestuur samen te werken. Dit is voor Thos van groot belang en nodig om de verenigingszaken nu en in de toekomst goed te kunnen blijven regelen. Grave, 05 februari 2013 Marcel de Veer Voorzitter THOS

3 3 Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Inleiding 4 4. Huidige situatie 5 5. Bestuurlijke structuur 6 6. Communicatie 7 7. Financieel beleid 8 8. Accommodatie beleid 8 9. Paviljoen beleid Sponsoring beleid Ledenwerving en ledenbehoud Senioren beleid Junioren Beleid Technisch Beleid Vrijwilligersbeleid 15 Bijlage 1: Geprognotiseerde financiële cijfers Bijlage 2: Geprognotiseerd ledenverloop Bijlage 3: Taak- en functieomschrijving bestuur 20 Bijlage 4: Taak- en functieomschrijving commissies 22 Bijlage 5: SWOT-analyse door bestuur 26 Bijlage 6: Uitslagen uitgevoerde enquête 27

4 4 Beleidsplan Inleiding Dit Beleidsplan van Thos is een vernieuwing van eerdere beleidsplannen. Een vernieuwing die mede ingegeven wordt door een zich steeds veranderende samenleving om ons heen. Daarnaast willen we als bestuur zo transparant mogelijk zijn richting de leden. In de diverse bijlagen wordt daarom een uitgebreide onderbouwing aangegeven van de diverse aannames, zoals de financiële doelstelling en het ledenverloop. Cijfers die geen statisch geheel mogen zijn, maar periodiek bekeken, beoordeeld en aangepast dienen te worden om er voor te zorgen dat de doelstellingen zoals die op de ALV 2013 gesteld zijn in 2017 ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daar waar dat niet mogelijk blijkt te zijn, kan tijdig worden bijgestuurd en dient de aanpassing jaarlijks tijdens de ALV gecommuniceerd te worden. Daarnaast willen we dit beleidsplan tevens gebruiken om duidelijkheid te geven in de structuur van Thos en de functies van het bestuur en de diverse commissies. Op deze wijze kan een ieder direct zien bij welke commissie, welke verantwoordelijkheid ligt, waarbij het bestuur de uiteindelijke eindverantwoordelijke is. Mede door deze twee zaken hoopt het bestuur een groot draagvlak te creëren onder de leden voor dit beleidsplan. Voor het creëren van dit draagvlak is gestart om door middel van een enquête te onderzoeken wat er leeft onder leden en of dit afwijkt ten opzichte van de gedachtegang van het bestuur. Vervolgens is bekeken op welke wijze de uitkomsten van de enquête vertaald moeten en/of kunnen worden in het beleidsplan. Het resultaat van de enquête is verwerkt in bijlage 5 van dit beleidsplan. Uitgangspunt bij het opstellen van het beleidsplan blijft de in de statuten vermelde doelstelling van de vereniging onder artikel 3: 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; het vormen van een band tussen zijn leden; het maken van een propaganda voor het tennisspel; het vertegenwoordigen van zijn leden tegenover de vereniging: KNLTB; het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging; het uitschrijven van- en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienst staan; al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het nader te noemen Huishoudelijk Reglement. Bovenstaande doelstellingen klinken wellicht heel algemeen en in sommige gevallen weer heel specifiek, maar het mag duidelijk zijn dat veel onderliggende zaken van het grootste belang zijn om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Hierbij valt onder andere te denken aan: Het op peil houden van het ledenbestand De communicatie tussen bestuur, commissies en leden te bevorderen en transparant te houden. Het voeren van een verantwoord financieel beleid dat gericht is op de instandhouding van de vereniging. Zorg dragen dat het sportpark voldoet aan de eisen van deze tijd, zowel op het gebied van milieu, veiligheid als comfort. In hoofdstuk 4 zal gestart worden met het beschrijven van de situatie anno 2012 waarbij ook kort terug gekeken zal worden op de afgelopen jaren, zeker waar dit van belang is om een toekomstvisie op te kunnen stellen. Vervolgens wordt de structuur van Thos weergegeven. In de vervolg hoofdstukken zullen per beleidsterrein de uitgangspunten worden benoemd. Aan het einde van het beleidsplan treft u de diverse bijlagen met daarin onder andere de functie omschrijvingen, de uitkomst van de enquête, de geprognotiseerde financiële cijfers en het geprognotiseerde ledenverloop.

5 5 Beleidsplan Huidige situatie Een nieuw beleidsplan behoort natuurlijk te beginnen bij een korte beschrijving van de situatie anno nu. Hierbij kunnen we met gemengde gevoelens terug kijken op diverse zaken. Financieel komen we langzaam maar zeker weer boven nul. Door de vervanging van de French Court banen in kunstgrasbanen hebben we in redelijk zwaar weer gezeten, zonder dat de leden daar nu heel veel van gemerkt hebben. Door de komst van de kunstgrasbanen hebben we wel gemerkt dat bij veel leden het tennisplezier weer wat terug gekomen is. Het werd nu weer mogelijk om gedurende het gehele jaar te tennissen, maar belangrijker voor de weersomstandigheden in Nederland, na een fikse regenbui kun je weer snel de baan op. Dit is de sfeer binnen de vereniging ten goede gekomen. Nadat de banen waren vervangen is een groot gedeelte van de verharding aangepakt. De banen zijn nu weer goed bereikbaar, zonder dat je bang hoeft te zijn je enkels te breken. En omdat het oog ook wat wil is er gewerkt met dezelfde tegel soort. Door enkele stormen, was het ook noodzakelijk om op plekken het hekwerk te schoren of zelfs helemaal opnieuw te plaatsen. Ons paviljoen heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Van het ongemakkelijke, kille meubilair naar het sfeervolle zelfgemaakte meubilair. Daarbij in het midden van het paviljoen een aantal hogere tafels die een mooi uitzicht bieden over de diverse banen. Daarnaast heeft er ook het nodige schilderwerk plaats gevonden, waardoor het hele paviljoen weer een frisse uitstraling heeft. Bij het vervangen van de banen, het opknappen van het paviljoen en de groenvoorziening is heel veel werk door eigen leden gedaan. Belangrijk natuurlijk voor de kosten, maar ook goed om te zien dat leden iets extra s willen doen voor hun vereniging. Ook in de toekomst zal het vrijwilligerswerk van groot belang blijven om Thos een gezonde vereniging te houden. De afgelopen jaren is het rustiger geworden op de competitie zondagen. Diverse senioren teams hebben de overstap gemaakt naar de zaterdag. Helaas is de aanwas van junioren teams achter gebleven bij de verwachting en is er dus niet meer die ouderwetse drukte op de zondag. Voor die drukte en gezelligheid moet je nu op de zaterdag en de vrijdagavond komen. Deze twee dagen zijn bijna overbezet en zorgen voor veel leuke wedstrijden en vooral veel gezelligheid op ons park. Buiten de competitie om worden er behoorlijk wat wedstrijden gespeeld. Het scala aan activiteiten mag gerust omvangrijk genoemd worden. Tel daarbij op de racketavonden en de heren/dames ochtenden en je mag er van uit gaan dat er menig balletje geslagen wordt op ons park. In 2012 is ook de laatste Thos-Thuis bij onze leden op de deurmat gevallen. Een blad dat er altijd op en top uitzag. Helaas werd er de laatste jaren steeds minder kopij aangeleverd, waardoor steeds een select groepje op het laatste moment in de pen mocht klimmen. Het digitale tijdperk heeft het papieren tijdperk ingehaald. Veel nieuwsberichten komen tot ons via de website. Daarnaast hebben we ook een opstart gemaakt met Facebook en Twitter. Ook hier staan de ontwikkelingen niet stil en zullen we als Thos proberen mee te blijven gaan met alle vernieuwingen. Achter de schermen proberen we ook mee te gaan met alle ontwikkelingen. Steeds meer gaat digitaal en geïntegreerd in één pakket. Ook Thos is aan het testen en heeft getest het afgelopen jaar. We zijn overgestapt van financieel pakket, wat ook nog eens een besparing van 300 opleverde. We gaan overstappen op een pakket voor de ledenadministratie dat beter aansluit bij de eisen van deze tijd. Daarnaast hebben we het digitaal archiveringssysteem op de schop genomen om daar ook meer transparantie te verkrijgen. Transparantie, een woord van deze tijd. Een beweging die we als bestuur ook ingezet hebben. Onderling maar ook richting de leden. Weer zo n vernieuwingsslag, kortom Thos staat midden in de samenleving en probeert ook mee te gaan in die zelfde samenleving. In 2013 willen en moeten we deze lijn doortrekken, mee gaan met alle ontwikkelingen om ons heen en in gesprek blijven met de leden.

6 6 Beleidsplan Bestuurlijke structuur De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van Thos. De ALV kiest de voorzitter, de overige leden van het bestuur en de kascontrolecommissie. Tevens stelt de ALV het beleidsplan vast. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, de vertegenwoordiging ervan naar buiten en de zorg voor continuïteit. In het bestuur hebben drie personen zitting die verder geen commissie vertegenwoordigen (voorzitter, secretaris en penningmeester) en het dagelijks bestuur vormen. De overige bestuursleden maken deel uit van het algemeen bestuur en vertegenwoordigen hun commissie. Binnen Thos is het de ALV die het beleid bepaald. Niet het bestuur of de commissies, maar de ALV dient richting te geven aan de koers die Thos moet gaan varen. Het bestuur heeft er voor gekozen om door middel van de enquête te trachten zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in de gewenste koers, om zo zelf het beleidsplan op te kunnen stellen. Voor een volgende editie is het ook mogelijk dat er vanuit de ALV een commissie gevormd wordt, die de opdracht krijgt om een nieuw beleidsplan op te stellen. Vervolgens is het bestuur er mee belast om het meer jaren plan en de daarbij behorende doelstellingen, te vertalen in een jaarlijks plan en tussentijdse doelstellingen. Tevens dient het bestuur te bewaken dat Thos op koers blijft, waarbij veranderende omstandigheden niet uit het oog mogen worden verloren. Daar waar nodig kan het bestuur vanuit het beleidsplan specifieke opdrachten geven aan een commissie. De diverse commissies dienen het beleidsplan te vertalen naar een aanpak voor hun eigen specifieke terrein. Periodiek toetst het bestuur of de koers die iedere commissie vaart nog past binnen de koers van het algemeen beleidsplan. Tot slot legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de ALV over de gevaren koers en de bijsturingen die wellicht noodzakelijk zijn voor de komende periode. Elke commissievoorzitter is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn/haar commissie. Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdelijke commissies te benoemen, al dan niet voor gezeten door een lid van het bestuur. Deze commissies brengen rechtstreeks verslag uit aan de voorzitter. Hieronder staat het organogram zoals dat van toepassing was op Doordat er een vacature is voor de functie van penningmeester, wordt het dagelijks bestuur op dit moment gevormd door de Voorzitter, de Secretaris en de voorzitter van de Technische Commissie. De rol van vice-voorzitter ligt bij Aad Kamps (TC). Voorzitter Marcel de Veer Secretaris Monique Wanrooij Penningmeester Technische Commissie Paviljoen Commisse Baan Commissie Wedstrijd Commissie Jeugd Commissie Sponsor Commissie vacature Aad Kamps Marcel Voet Jan ten Broeke Inge Arnts Marcel Nelen Mik van Koppen Ledenadministratie Julia Kruijsen Het bestuur is het kloppend hart van de vereniging. Zij moet proactief, initiërend en ondersteunend zijn. Daarbij moet zij oog hebben voor alle groeperingen binnen de vereniging. Hiervoor is een volledig bestuur nodig, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Eén van de prioriteiten is dan ook het op sterkte houden en krijgen van het bestuur met leden die over de nodige ervaring, kennis en enthousiasme beschikken. Het bestuur komt periodiek bijeen om het beleid binnen de vereniging te bespreken. Vaste agenda punten zijn: Financiële kengetallen en realisatie beleidsplan op financieel gebied. Ledenverloop en realisatie beleidsplan op gebied van ledenaanwas. Wat er speelt binnen de diverse commissies.

7 7 Beleidsplan Jaarlijks roept het bestuur de ALV bijeen om verslag uit te brengen van het afgelopen jaar. Daarin worden minimaal de volgende zaken geagendeerd: Algemeen verslag afgelopen boekjaar. Financieel verslag afgelopen boekjaar / Begroting komende boekjaar. Verslag kascontrole commissie (deze commissie rapporteert altijd rechtstreeks aan de ALV). Voortgang realisatie beleidsplan. In 2010 is een voorzichtige opstart gemaakt met het vormgeven van een technische commissie. In de jaren 2011 en 2012 is dit verder vorm gegeven. Door wisselingen in samenstelling van deze commissie, bestuurswisseling en een onderbezetting binnen de jeugdcommissie, is er op dit moment geen eenduidige taakverdeling tussen de technische commissie en de jeugdcommissie. Beide commissies proberen daar waar mogelijk, taken op te pakken en uit te voeren. De laatste jaren heeft de jeugdcommissie structureel te maken met een onderbezetting. Behalve dat er daardoor een te grote claim qua tijd komt te liggen bij de commissieleden individueel, is er ook een leegloop aan kennis en ervaring ontstaan. Voor de komende periode zal dan ook goed in kaart gebracht moeten worden of de huidige structuur met wedstrijdcommissie, jeugdcommissie en technische commissie zo moet blijven bestaan en zo ja, wie welke taken moet uitvoeren. Speerpunten voor het bestuurlijk beleid de komende jaren: In 2013 dient er invulling gegeven te worden aan de vacature van penningmeester. In 2013 zal het organogram aangepast worden op basis van eventuele nieuwe functies/commissies als gevolg van dit beleidsplan en zal dit zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden. Het op sterkte houden van de samenstelling van het bestuur. In 2013 zullen de aanwezige functie omschrijvingen en werkzaamheden worden geüpdatet. In 2013/2014 in kaart brengen wat de ideale structuur is met betrekking tot het takenpakket van de wedstrijdcommissie, jeugdcommissie en technische commissie. In 2015 dienen eventuele gewenste veranderingen opgestart te worden. 6. Communicatie In een grijsverleden was de Thos-Thuis het communicatiemiddel binnen Thos. Nieuwszaken, maar ook aankondigingen verliepen via de periodieke uitgaven van dit blad. Tegenwoordig kunnen we 365 dagen per dag tennissen en willen we eigenlijk alles zo snel mogelijk weten. Het lezen van een clubblad is alleen nog leuk voor de sfeer, nieuwsfeiten willen we eerder hebben. Daarnaast eist de samenleving dat we steeds transparanter worden. Wat doen we als bestuur en hoe gaan we met bepaalde zaken om. Geen achter-kamertjes-politiek maar naar buiten treden met onze beslissingen. Een paar jaar geleden werd er nog gezegd dat een gerucht als een lopend vuurtje rond ging. Heden ten dagen zorgt social media er voor dat een en ander vele malen sneller gaat. Voor het bestuur is het dan ook wenselijk om eerder en sneller naar buiten te treden. Er is echter niet altijd de behoefte om alle vuile was buiten te hangen. Er zal dus zorgvuldig om gegaan moeten worden met het inzetten van de diverse kanalen. Daarbij speelt de opstelling van de leden ook een belangrijke rol. De een wacht het nieuws rustig af en de ander is er constant naar op zoek. Maar ook niet iedereen voelt zich happy of verplicht om actief te zijn op Facebook, Twitter en regelmatig te surfen op internet. Vanuit het bestuur mag dan ook verwacht worden dat naast alle berichten op deze media een mogelijkheid bekeken wordt om op een bepaalde wijze nieuws af te leveren bij de leden. Hierbij zijn we op dit moment de mogelijkheden en kosten van een digitale nieuwsbrief aan het beoordelen. Hierin wordt dan vooral veel heil gezien op het moment dat het bestuur besluiten neemt die van belang zijn voor de leden. Speerpunten voor het communicatie beleid de komende jaren: Er voor zorgen dat de leden, ondanks het verdwijnen van de Thos-Thuis, periodiek geïnformeerd worden over wat er allemaal speelt binnen Thos. In 2013 zal onderzocht worden wat de haalbaarheid is van een digitale nieuwsbrief.

8 8 Beleidsplan Financieel beleid De afgelopen jaren heeft Thos op financieel gebied in behoorlijk zwaar weer gezeten. Door de vervroegde vervanging van 6 French Court banen in 6 kunst grasbanen, heeft Thos te maken gehad met een aanzienlijke desinvestering en het aangaan van niet voorziene financiële verplichtingen. Deze zaken maken het extra belangrijk dat Thos naast de contributie voldoende inkomsten kan genereren uit het paviljoen en de sponsoring. Zonder deze inkomsten zou de contributie op een onaanvaardbaar hoog niveau komen te liggen. Uit de cijfers van bijlage 1 blijkt dat we uit het dal naar boven aan het klimmen zijn. Bij een realisering van het beleidsplan mag zelfs gezegd worden dat we dat met behoorlijke sprongen doen. Voorwaarde is wel dat er een strak financieel beleid gevoerd wordt, waarbij rekening gehouden wordt met het op kunnen vangen van tussentijdse onverwachtse tegenvallers. Hierbij dient gerealiseerd te worden dat voor investeringen niet steeds aangeklopt hoeft te worden bij financiële instellingen. Uitgangspunt van het beleid is en blijft dat er een strak financieel beleid gevoerd wordt, dat gericht is op het gezond houden c.q. verbeteren van de financiële positie van Thos en het in standhouden en verbeteren van alle voorzieningen op ons park. Daarbij is het vertrekpunt de contributie op een betaalbaar peil te houden. Voor het voeren van een gezond financieel beleid wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten: Jaarlijks wordt voorafgaand aan het kalenderjaar een sluitende begroting opgesteld op basis van verwachte kosten en baten die goedgekeurd dient te worden door de ALV. Jaarlijks wordt achteraf een financiële afrekening opgesteld die gepresenteerd en goedgekeurd dient te worden door de ALV. Thos bouwt reserves op om ook in de toekomst aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, denk hierbij aan een voorziening groot onderhoud. Onder het motto de gebruiker betaalt betalen de leden van Thos uitsluitend voor de diensten die ze feitelijk afnemen. De contributie biedt daarom een basispakket aan voorzieningen. Extra voorzieningen, zoals tennisles, competitie en toernooien, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Om de uitgaven jaarlijks in de pas te laten lopen met de inkomsten wordt door het bestuur aan budgetbewaking gedaan. Nog niet alle activiteiten verlopen via budgettering. De contributie wordt jaarlijks verhoogd met het gemiddelde prijsindexcijfer zoals dat gepubliceerd is door het CBS. Op basis van de huidige stand van zaken zijn binnen ons paviljoen geen grote investeringen te verwachten. Anders ligt dat met betrekking tot de banen. Met betrekking tot de gravelbanen wordt het steeds moeilijker deze op een aanvaardbaar niveau van bespeelbaarheid te krijgen. Gedurende het voorjaar (de competitie en het Open Toernooi) spelen deze banen echter nog een belangrijke rol. Speerpunten voor het financieel beleid de komende jaren: In de jaren zal verder gegaan worden met het budgetteren van alle activiteiten en het aanwijzen van verantwoordelijken hiervoor. In 2015 zal gestart worden met het in kaart brengen van de financiële haalbaarheid en noodzaak van het vervangen van 2 of 4 gravelbanen door kunstgrasbanen en op welke termijn dit haalbaar is. In 2013 zal beoordeeld worden welke voordelen eventuele versnelde aflossingen voor Thos opleveren. Hierbij dient meegenomen te worden het directe financiële voordeel (de hogere hypotheekrente ten opzichte van de lage spaarrente) maar ook de mindere afhankelijkheid van de huidige thuisbankier. In 2013 zal onderzocht worden of er kostenreductie mogelijk is de algemene kosten Gas, Electra, ADSL, telefonie en t.v. 8. Accommodatie beleid De conditie van de 6 grasbanen is uitstekend te noemen. Verwacht mag dan ook worden dat deze nog minimaal 10 jaar meegaan, voordat ze aan vervanging toe zijn. Om de grasbanen in deze conditie te behouden is de winterperiode vaak een kritische periode. Vooral bij opdooi is het van groot belang dat de banen dan gesloten blijven. In die situatie is de ondergrond nog bevroren, maar de boven laag is ontdooit.

9 9 Beleidsplan Indien er dan op gespeeld wordt, lopen we de bovenlaag kapot. Vandaar dat Thos in de winterperiode een vrij strak regiem hier op voert. Liever één dagje langer dicht, dan over vijf jaar slechte banen. Anders gesteld is het met de 6 gravelbanen. Ons park, 13 banen, stamt nog uit de tijd dat we over de leden hadden. Dat levert een ander financieel plaatje op en een andere vraag over de beschikbaarheid van vrije banen. De afgelopen jaren is er steeds met man en macht aan gewerkt om de gravelbanen in een goede conditie te houden. De toplaag is nog uit de vorige eeuw en zal vroeg of laat vervangen moeten worden. Dit vergt echter een behoorlijke investering. Onderhoud technische redenen, mos en algen groei maken dat er de afgelopen twee jaar meer gravel afgeschraapt is dan er nieuwe bijgebracht werd. Tevens is er gefreesd en dit te samen heeft er voor gezorgd dat de waterdoorlatendheid en de bespeelbaarheid sterk verbeterd zijn. Hierdoor wordt gerealiseerd dat de absolute noodzaak tot vervanging uitgesteld kan worden. Bij het huidige ledenaantal is het ombouwen van 6 gravelbanen naar 6 grasbanen een niet logische aangelegenheid. Het kostenplaatje ligt hiervoor veel te hoog. Daarbij kan ook door het jaar heen geconstateerd worden dat de banen 11 en 12 slechts minimaal gebruikt worden. Alleen tijdens de voorjaarscompetitie worden baan 1 tot en met % benut en baan 11 en 12 voor ongeveer 60%. Door te rekenen met de normen van de KNLTB, 80 leden bij verlichte banen, kan geconcludeerd worden dat bij het huidige leden aantal 6 grasbanen bijna toereikend moeten zijn. Bij een realisatie van de gewenste groei komt dit aantal op 8 tot 10 te liggen. De inschatting wordt gemaakt dat het vervangen van 4 gravelbanen in 4 kunstgrasbanen een kostenplaatje oplevert van Gezien het feit dat de huidige baan 11 en 12 niet verlicht zijn, is het vervangen van deze banen absoluut nog niet aan de orde. Extra banen zorgen ook voor extra onderhoud, zowel qua uren als qua financiën. Na een eventuele vervanging van de banen 7 tot en met 10, zal dan ook kritisch gekeken moeten worden wat er met de laatste twee gravelbanen en de minibanen dient te gebeuren. Hiervoor zal te zijner tijd wellicht overleg met de gemeente Grave van belang zijn. Het cultiveren van deze drie banen zou uiteindelijk nog kunnen leiden tot een aanzienlijke kostenpost door het af te voeren materiaal. De groenvoorziening staat er op dit moment goed bij. Op de lange termijn is het wenselijk om de laurierhagen te vervangen omwille van esthetica, ouderdom en onderhoud. Als fraai vormgegeven windvanger met een minimum aan onderhoud is het type haag op de kop van baan 3 en 4 ideaal. Een investering in dit kader wordt geschat op 6.000,-. Vervanging kan geschieden in meerdere fases, waardoor de investering ook over meerdere jaren verspreid kan worden. De erfverharding en de hekwerken verkeren in goede staat. Vervanging staat hiervoor niet op de planning. Uitzondering hierop vormt het drie meter hoge hekwerk achter de oefenmuur. Reparatie of gedeeltelijke vervanging is wenselijk. Voor het opstellen van een plan van aanpak zal wel mee genomen moeten worden wat er in de toekomst met baan 12 en 13 gaat gebeuren. Speerpunten voor het accommodatie beleid de komende jaren: In 2013 het opstellen van een investeringsplan ten behoeve van de groenvoorziening achter de banen. Het in 2014 uit laten voeren van onderzoek naar de bestaande ondergrond van de gravelbanen en de vereisten om daarop grasbanen te kunnen leggen. Er bestaan gerede twijfels over het functioneren van de drainage en de kwaliteit van het zandbed. De kosten hiervan worden ingeschat op In 2013 in kaart brengen van de mogelijkheden met het hekwerk achter de tennismuur. Het zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden, maar daar waar dat noodzakelijk is de juiste expertise inschakelen. 9. Paviljoen beleid Het paviljoen vervult een centrale rol binnen Thos. Hier wordt toch min of meer het sociale fundament onder de vereniging gelegd. Ook hier hebben we echter te maken met een steeds verder individualiserende samenleving die het ook nog steeds drukker krijgt. Mensen willen graag regelmatig een uurtje tennissen, maar nemen daarna steeds minder de tijd om gezellig iets te drinken.

10 10 Beleidsplan Toch moeten we er voor zorgen dat het paviljoen zo veel mogelijk open is. Mensen de kans geven om binnen te komen, langzaam weer iets laten opbloeien. Uiteindelijk zorgt de gezelligheid in het paviljoen voor een hogere opbrengst en dus ook minder verhoging van de contributie. Voor het maximaal open houden van het paviljoen is het noodzakelijk dat de commissie op volle sterkte is. Zeker in de winter maanden (november tot en met februari) is het relatief rustig in het paviljoen. Dit wordt natuurlijk mede veroorzaakt doordat in de overige maanden alle activiteiten zijn. Om omzet te genereren en of leden toch naar binnen te krijgen zal bekeken gaan worden of het organiseren van niet-tennisactiviteiten in deze periode aan slaat binnen Thos. De prijsstelling in het paviljoen kan getypeerd worden als normaal. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat eventuele omzetstijgingen in eerste instantie gezocht dienen te worden in meer verkopen en niet in het verhogen van de prijzen. Het assortiment is redelijk uitgebreid en wordt aangepast aan het betreffende seizoen. Omdat veel personeel bestaat uit Thos-leden die maar 3x per jaar een bardienst draaien, is het haast onmogelijk om een zeer uitgebreid assortiment aan te gaan bieden. De kans op foutjes en daardoor een zakkende marge is te groot. Wel zal in overweging genomen worden om tijdens de weekenden van de toernooien een iets uitgebreider assortiment in de keuken aan te bieden. Wellicht dat hiervoor ook aparte diensten in geroosterd kunnen worden. De inventaris van het paviljoen is op dit moment op orde, waardoor op de korte termijn geen grote investeringen noodzakelijk zijn. Gedacht vanuit het soms wijzigend assortiment en aanbiedingen zou het wenselijk zijn om een scherm neer te hangen waarop deze zaken aangeprezen kunnen worden. In 2012 is al gestart met het eigen verbruik binnen Thos beter in beeld te brengen. Dit geeft ook weer een beter inzicht in de marge. Alle verbruikte consumpties dienen aangeslagen te worden bij de betreffende commissie. Per saldo wordt vervolgens 50% van de verkoopprijs doorbelast naar de betreffende commissie. Speerpunten voor het sponsor beleid de komende jaren: In 2013 zal gestart worden met een organiseren van niet-tennisactiviteiten in de winterperiode. In 2013 in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn om het assortiment tijdens de weekenden van de toernooien uit te breiden voor wat betreft etenswaren. In 2013 en de daarop volgende jaren wordt er naar gestreefd alle consumpties aan te slaan op de kassa: of contante omzet of overboeking op een commissie. 10. Sponsoring beleid Sponsors zijn vandaag de dag voor een club van levensbelang, of anders gezegd van overlevingsbelang. Dit geldt zeer zeker voor Thos omdat we een geprivatiseerde vereniging zijn, wat inhoudt dat alle bezittingen (onderhoud) en activiteiten (organisatie) zelf bekostigd dienen te worden. Sponsor zijn of worden heeft enerzijds met goodwill en liefde voor de sport en de vereniging te maken en anderzijds met het verkrijgen van een stuk publiciteit. Thos prijst zich gelukkig met het feit dat op dit moment vastgesteld kan worden dat diverse sponsoren Thos steunen. Het beleid van Thos is er op gericht om langere contracten met sponsoren aan te gaan. Hiervoor bieden we meerdere pakketten aan, waardoor een sponsor een keuze kan maken en niet altijd aan een hoofdprijs vast zit. Met de huidige economische crisis zal het niet eenvoudig zijn om nieuwe sponsoren te vinden. Toch zal de komende jaren de focus moeten liggen op een verdere uitbreiding van het aantal. Naast het werven van sponsoren is het in de huidige tijd van het allergrootste belang om de relatie met de huidige sponsoren goed te onderhouden. Ook als zij noodgedwongen een stapje terug moeten doen, moet het contact behouden blijven. Uit het oog, uit het hart is een slechte benadering. Als over een paar jaar de economie weer aantrekt, hopen we dat de sponsoren weer klaar staan voor Thos en dan is het van belang om ook nu de contacten goed te onderhouden.

11 11 Beleidsplan Door het wegvallen van de Thos-Thuis is er een sponsor mogelijkheid verloren gegaan waarbij het mogelijk was tegen relatief kleinere bedragen Thos als sponsor te ondersteunen. In een aantal gevallen zal deze eerste, kleine stap aanleiding kunnen zijn om door te groeien naar een volwaardige sponsor. Hierdoor loopt Thos het risico dat de sponsoropbrengsten in 2013 terug gaan lopen. Het is daarom noodzakelijk om nieuwe mogelijkheden van sponsoring te bekijken. In 2013 zal daarom gestart worden met het onderzoeken van de mogelijkheden van narrowcasting. Indien we dit in eigen beheer doen, kunnen we sponsoren weer op een laagdrempelige wijze binnen halen en kunnen we bestaande sponsoren weer iets extra s bieden. Tevens kunnen we narrowcasting inzetten als een communicatiemiddel binnen Thos. In de moderne tijd is netwerken voor ondernemers belangrijk geworden. Vaak worden op speciale bijeenkomst nieuwe zakelijke contacten gelegd. Thos zou daar ook een rol in kunnen spelen. Het paviljoen leent zich uitstekend om iets dergelijks te organiseren. Veel faciliteiten zijn aanwezig om een geslaagde bijeenkomst op te zetten. Het organiseren van de jaarlijkse sponsor dag is hier een voorbeeld van. In 2013 zal verder onderzocht gaan worden of er een netwerkavond/middag opgezet kan worden voor onze sponsoren waarbij we een gevarieerd aanbod kunnen bieden. Omdat sponsoring een belangrijke inkomstenbron is voor Thos, is het noodzakelijk dat ondanks de economische crisis, de inkomsten mee stijgen met de inflatiecijfers. Het simpel weg verhogen van de prijs per pakket is een korte termijn oplossing, die waarschijnlijk tot gevolg heeft dat sponsoren gaan afhaken. Een jaarlijkse groei van 2% dient dan ook met name gerealiseerd te worden door een toename van het aantal sponsoren. Speerpunten voor het sponsor beleid de komende jaren: In 2013 wordt de mogelijkheden van narrowcasting verder onderzocht en indien realiseerbaar, ingevoerd. In 2013 wordt gestart met het opstellen van een onderhoudsplan waarbij alle sponsoren periodiek bezocht gaan worden. In 2013 wordt gestart met het op sterkte brengen van de commissie, waarbij er naar gestreefd wordt om in 2014 de commissie op de gewenste bezetting te hebben. Er wordt gestart met een publicatieplan, waarbij de verwerving van nieuwe sponsoren, dan wel sponsoren die hun contract verlengen, kenbaar wordt gemaakt op (minimaal) de website. In 2013/2014 wordt gestart met het in kaart brengen welke rol Thos kan spelen bij netwerk dagen voor sponsoren. 11. Ledenwerving en ledenbehoud Landelijk en regionaal is er al een aantal jaren op rij de tendens van een dalend aantal leden. Bij Thos hebben we die tendens een tijd lang kunnen ontlopen. In 2012 is echter ook bij Thos het ledenaantal terug gelopen. Evaluatie ten opzichte van de afgelopen jaar leert dat de belangrijkste oorzaak hier van is het niet slagen van de ledenwerfactie bij de senioren in maart van dat jaar. Het is echter te kort door de bocht om hier uit de conclusie te trekken dat een goede ledenwerfactie garant staat voor een niet terug lopend ledenaantal. Een goed beleid op het behouden van leden is zeker zo belangrijk. Tennissen is in eerste instantie een individuele sport, een sport waarbij je niet aan het handje genomen wordt door teamgenoten. Veel nieuwe leden moeten zelf uitzoeken hoe het allemaal werkt. Het is dan ook van het grootste belang dat nieuwe leden zich snel thuis gaan voelen binnen Thos. Statistieken tonen aan dat 70% van de nieuwe leden binnen 1,5 jaar weer afhaken. De aanwas van nieuwe leden is een absolute noodzaak om er voor te zorgen dat Thos ook in de toekomst nog bestaansrecht heeft. Door een goed beleid op ledenbehoud dient weer de situatie te ontstaan dat Thos een echte vereniging is, waarin iedereen elkaar kent en waarvan je in principe je leven lang lid blijft. Een optimale sfeer op het park speelt hierin ook een belangrijke rol.

12 12 Beleidsplan Uit cijfers van de KNLTB en andere sportbonden blijkt dat een leden aantal van 625 voor Thos een realistische doelstelling is. Dit mede gezien in het kader van het inwoner aantal van de gemeente Grave en de beschikbare accommodatie. In bijlage 2 van dit beleidsplan is uitgewerkt in welke stappen het bestuur dit leden aantal wil bereiken. De ledenwerving voor de junioren en de senioren hebben een apart karakter. De komende jaren zal voor de ledenwerving aangesloten en/of uitgegaan worden van de volgende initiatieven: Junioren (leeftijd tot 18 jaar) Maak Kennis Met Tennis: junioren kunnen deelnemen aan een aantal proeflessen en kunnen daarin ervaren of tennissen voor hen een leuke sport is. Deze junioren worden nog niet aangemeld bij de KNLTB. Twee maal per jaar zal een dergelijke actie opgestart worden. Na afloop van de proeflessen kunnen de junioren zich aanmelden als lid van Thos en instromen in de reguliere trainingscyclus. SjorsSportief: een initiatief van de gemeente waarbij jeugd aan kan geven graag eens kennis te willen maken met tennis (en/of Thos). Schooltennis: in overleg met een aantal basisscholen binnen de gemeente Grave wordt voor kinderen uit een bepaald leerjaar de gymles tijdelijk vervangen door tennisles. De opzet is om jeugd bekend te maken met de tennissport en om te laten zien hoe leuk tennissen is. Vervolgens kunnen zij instromen in de MKMT-actie en/of de reguliere tennistrainingen. Senioren (leeftijd vanaf 18 jaar) Open Tennisdagen KNLTB: een landelijke actie opgezet vanuit de KNLTB waarbij in de landelijke pers aandacht is voor het tennissen. Deze actie wordt meestal in de laatste week van maart gehouden. Naast de landelijke aandacht blijft het wel van belang om lokale bekendheid te geven aan de actie. Vervolgens kunnen belangstellenden gedurende een bepaalde periode een proeflidmaatschap aanvragen. Ledenwerfactie in augustus/september: belangstellenden kunnen tegen een gereduceerd tarief enkele lessen krijgen en gedurende een bepaalde periode onbeperkt tennissen. Na afloop van de actie kunnen ze definitief lid worden van Thos. Bovenstaande leeftijdsgrenzen zijn niet heilig. In onderling overleg kan besloten worden om jongeren in de leeftijd van 16+ in sommige gevallen aan te laten sluiten bij de senioren. Het behouden van leden hangt natuurlijk ook nauw samen met het organiseren van de juiste activiteiten. De contact personen richting de nieuwe leden moeten dan ook optreden als belangrijke informant richting andere commissies indien knelpunten geconstateerd worden. Het schrijven van beleid op het behouden van leden blijft moeilijk. Hierbij is de factor contact namelijk van groot belang. Daar zijn echter geen harde normen voor. In nog op te stellen notities zal de aanpak concreter uitgewerkt moeten worden. Het lijkt wel belangrijk te zijn dat voor de jeugd met name de ouders geïnformeerd worden over het reilen en zeilen binnen Thos. Daarbij valt te denken om tijdens acties als Maak Kennis Met Tennis alle ouders na twee weken uit te nodigen bij Thos en ze bij te praten over organisatorische zaken binnen Thos. Speerpunten voor het ledenbeleid de komende jaren: In de jaren ledenwerfacties opzetten die er voor zorgen dat de aanwas gerealiseerd wordt in aantallen zoals die aangegeven zijn in bijlage 2 van dit beleidsplan. Het periodiek monitoren van het leden verloop om tijdig bij te kunnen sturen voor de realisatie van het beleidsplan. In 2013 minimaal 3 welkomst bijeenkomsten plannen voor nieuwe senior leden en minimaal 2 voor junior leden en hun ouders/verzorgers. Deze laatste dienen gepland te worden gedurende de MKMT actie. Het voeren van een duidelijke communicatie richting nieuwe leden zodat zij (of hun ouders/verzorgers) weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. In 2013 opstellen van een notitie ten behoeven van ledenwerving en ledenbehoud bij de senioren en een opstart maken met de uitvoering hiervan. In 2013/2014 opstellen van een notitie ten behoeven van de doorstroom van junioren naar senioren.

13 13 Beleidsplan Senioren beleid De groep senioren (zijnde leden ouder dan 18 jaar) bestaat uit een groep mensen met elk hun eigen behoeften. Hierbij kan een grove verdeling worden gemaakt in: Nieuwe leden. Actieve leden. Niet actieve, uitsluitend vrij tennissende leden. Leden ouder dan 65 jaar. Belangrijk is dat elk Thos-lid plezier ervaart in het tennis, waarbij het tennisplezier waar mogelijk wordt verhoogd door het jaarlijks aanbieden van prestatieve en niet-prestatieve tennisactiviteiten. Tennisplezier is een persoonlijke beleving, die daardoor dus moeilijk meetbaar of uit te drukken is in aantallen van bijvoorbeeld deelname. De wedstrijdcommissie organiseert een groot aantal activiteiten, waarbij met uitzondering van de KNLTB voorjaarscompetitie, een daling valt vast te stellen aan inschrijvingen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de afname van het leden aantal, toename van de sociale druk, meer activiteiten bij andere verenigingen en dat deelnemers eerder wat nieuws willen. Hierbij is tevens geconstateerd dat vaak een vaste groep van leden bij de activiteiten aanwezig is. Op dit moment is het ook voor de wedstrijdcommissie onduidelijk wat veel leden willen. Wellicht kunnen wij wel denken dat we nog meer, nog gerichter moeten organiseren, maar het zou goed kunnen dat de overgrote meerderheid het zo wel prima vindt. Dat ze bijvoorbeeld het tennisplezier halen uit een uurtje vrij tennis en geen behoeften hebben aan allerlei activiteiten. In de loop van 2013 willen we dit verder in kaart brengen, om zo vanaf 2014 de activiteiten beter op de behoeften te laten aansluiten. Vanuit diverse hoeken bereikt Thos het signaal dat er behoefte is om binnen de diverse toernooien meer aandacht te besteden aan de sterkere spelers (niveau en in mindere mate 5) die een positieve impuls hebben op het gehele toernooi. Dit zorgt er voor dat ook de lagere speelsterktes een andere benadering krijgen waardoor een toernooi een echt toernooi wordt. Dit zorgt er in de meeste gevallen ook voor dat het aantal bezoekers (zowel niet deelnemers als reeds uitgevallen deelnemers) toeneemt. Dat zorgt weer voor meer gezelligheid en omzet. Speerpunten voor het senioren beleid de komende jaren: In de jaren in november de deelname aan de activiteiten beoordelen en bijsturen voor de nieuwe activiteitenkalender. In de jaren deelname aan de activiteiten verder promoten zodat in 2017 gerealiseerd wordt dat de deelname aan de diverse activiteiten met 20% is toegenomen. In 2013 wordt in kaart gebracht welke behoeften er leven onder de diverse groepen senioren. Met ingang van 2014 zal dan gestart worden de activiteitenkalender hierop aan te passen. In 2013 wordt gestart met het actief benaderen van sterkere speelsterktes voor zowel het Open Toernooi als de clubkampioenschappen. Er wordt naar gestreefd om vanaf 2014 een bezetting te hebben op de speelsterktes bij het Open Toernooi. 13. Junioren Beleid Vergelijkbaar met de senioren bestaat de jeugd (alle leden 18 jaar en jonger) uit verschillende categorieën met heel verschillende behoeftes. Natuurlijk zijn daar de nieuwe leden, vaak jonge kinderen die samen met hun ouders de weg moeten vinden binnen Thos en tennis als sport. Daarnaast zijn er de actieve jeugdleden. De 8-11 jarigen die vooral kennis willen maken met wedstrijden spelen in rood/oranje competitie en toernooien (voorheen mini en driekwart tennis) en de jarigen waarbij het wedstrijdelement steeds belangrijker wordt zonder daarbij het plezier in tennis uit het oog te verliezen. Voor al deze leden is het belangrijk dat ze met plezier naar THOS gaan en daar leren tennissen door training en wedstrijden in een veilig en betrokken vereniging.

14 14 Beleidsplan De afgelopen jaren is een neerwaartse trend zichtbaar waarbij met name in de leeftijdscategorie jarige het lastig is gebleken om jeugdleden te behouden voor THOS. Er is een daling in het aantal actieve jeugdleden, zichtbaar in zowel de voorjaarscompetitie als in de toernooideelname. Het is lastig vast te stellen wat hier de oorzaak voor is. Minder jeugdleden betekent steeds minder leeftijdsgenoten, minder mogelijkheden om teams te vormen, maar ook minder spelers met gelijkwaardig niveau. Een oorzaak is ook te vinden in de steeds drukkere agenda van de kinderen met steeds meer keuze mogelijkheden. Het bestuur en de jeugdcommissie heeft zicht tot doel gesteld om deze trend in de komende jaren te doorbreken. Een van de speerpunten voor 2013 is naast deelname aan de voorjaarscompetitie ook meedoen aan de najaarscompetitie. De drempel om na de voorjaarscompetitie mee te doen aan toernooien is te groot gebleken en veel kinderen spelen hierdoor eigenlijk maar weinig wedstrijden. Deelname aan de najaarscompetitie zorgt voor meer continuïteit en verhoogt de sociale interactie van de kinderen binnen de vereniging. Verder wordt in 2013 voor het eerst de clubkampioenschappen gezamenlijk met de senioren georganiseerd. We hopen dat dit initiatief, naast meer sfeer, ook een positief effect zal hebben op het aantal deelnemers, met name van de oudere jeugd. Belangrijk is dat een jeugdlid plezier beleeft aan tennis. Hiervoor organiseert de jeugdcommissie verschillende activiteiten, onder andere het ouder-kind toernooi maar ook de racketmiddagen op de woensdag en een rood-oranje toernooi voor de 8-11 jaar. Prestatief tennis kan worden beoefend tijdens het open-rabo toernooi. Dit zullen vaste onderdelen zijn van de jaarkalender. De jeugdcommissie zou graag het aantal activiteiten uitbreiden maar heeft op dit moment te maken met een structurele onderbezetting. Belangrijk voor de komende jaren is voldoende bezetting te krijgen die vervolgens benut kan worden om nieuwe ideeën uit te werken en aldus een impuls te geven aan jeugdtennis binnen THOS. Het instellen van de technische commissie heeft geleid tot een verandering in taken en verantwoordelijkheden. Zoals in hoofdstuk 5 (Bestuurlijke Structuur) al is aangegeven zal in 2013 een opstart gemaakt worden om te beoordelen of de huidige structuur nog optimaal is. Dit zal gebeuren in samenwerking met de wedstrijdcommissie en de technische commissie. Speerpunten voor het junioren beleid de komende jaren: In 2013 starten met de deelname aan de najaarscompetitie. In 2013 de commissie versterken en vanaf 2014 de commissie op ideale sterkte behouden. De komende jaren het accent leggen op passie, plezier en beleving bij de jeugd en minder op niveau. Het realiseren van een verhoging van de deelname aan activiteiten. Hierbij zijn de clubkampioenschappen en het Open Jeugdtoernooi belangrijke speerpunten. 14. Technisch Beleid Het schrijven van technisch beleid is een lastig verhaal. Het is mooi om op te nemen dat je op de landelijke zondag competitie in 2017 een team in de eerste klasse wilt hebben. Maar wat nu als de leden die zich aanmelden niet het potentiele talent hebben, heb je dan gefaald? Ik denk het niet, net zo min als dat we kunnen stellen dat we geslaagd zijn als we twee teams landelijk hebben spelen. Technisch beleid mag niet los gezien worden van het beleid voor de junioren, senioren en ledenbehoud. Wel mag gesteld worden dat technisch beleid dusdanig moet zijn dat het iedereen uitdaagt. Uitdaagt om weer een stapje hoger te gaan. Kortom, technisch beleid moet er op gericht zijn om alle Thos-leden te verbeteren in hun tennisspel. Daarbij is spelplezier en ongedwongenheid het uitgangspunt. Het is alom bekend dat deze facetten er voor zorgen dat mensen meer gaan tennissen en daardoor vanzelf meer plezier ervaren en een stap(je) vooruit gaan. Daarbij is het logisch dat ieder lid zijn/haar eigen ambities heeft. Ondanks bovenstaande kanttekeningen speelt het technisch beleid een cruciale rol binnen Thos. Zeker op het gebied van visie, continuïteit en kwaliteit is dit de commissie die zaken tijdig kan signaleren en daar waar nodig kan bijsturen. In hun rol zijn ze namelijk het eerste aanspreekpunt voor de tennisschool. Het is de tennisschool die weer een grote invloed heeft op al deze zaken. Denk maar aan het feit als de tennisschool

15 15 Beleidsplan weinig uitdaging biedt in de lessen, of als ze leden niet enthousiasmeren. Dan is de kans groot dat het plezier en dus de deelname aan activiteiten en vervolgens het ledenaantal terug gaat lopen. Zonder dat dus direct doelstellingen gekoppeld kunnen worden aan het technisch beleid in aantallen, heeft dit beleid wel een grote invloed op het welzijn van Thos. Van belang voor dit alles is een goede open dialoog met de tennisschool. Deze partij kan Thos helpen veel doelstellingen te verwezenlijken die in dit beleidsplan staan. Veel doelstellingen moeten vertaald worden naar de bijdrage van de tennisschool om zo stappen vooruit te kunnen maken. De komende jaren zal de focus vooral liggen op het recreatieve tennissen. Dat wil niet zeggen lang leven de lol, in tegen deel. Om tennissen leuk te maken is het van belang dat je af en toe een wedstrijd wint, een fatsoenlijke bal terug kunt slaan en dat je plezier hebt in het spel. Daarbij spelen ook mentale zaken een rol. Hierbij kan tijdens de tennislessen voldoende aandacht besteed worden aan de techniek, tactiek en het mentale aspect. Door dit te combineren met spelplezier zijn wij ervan overtuigd dat het niveau van de jeugd binnen Thos zal stijgen. De visie van Thos om te komen tot een hoger tennisniveau is op dit moment gericht op het verhogen van het spelplezier. Vandaar uit zal er een toename te zien zijn van deelname aan activiteiten, een toename van het aantal leden, het meer tennissen en uiteindelijk een stijging van het niveau. Tennissen is nu eenmaal een sport die je veel moet beoefenen om beter te worden. Een cirkel die opgestart moet worden vanuit plezier, alleen dan houden leden het lang vol. Speerpunten voor het technisch beleid de komende jaren: Thos wil voldoende mogelijkheden bieden aan alle leden om te kunnen tennissen op een niveau passend bij de individuele mogelijkheden en behoeften. Thos beoogt een dermate hoog spelniveau in de vereniging te bewerkstelligen zodat nagenoeg alle leden op hun niveau kunnen spelen. Dit is zeker cruciaal voor het behouden van ambitieuze en talentvolle jeugd. Uiteindelijk zal dit een positieve invloed hebben op het totale ledenbestand. De tennislessen zijn geschikt voor beginners, recreanten, jeugd en getalenteerde spelers. De lessen worden gegeven door gediplomeerde tennistrainers. De technische commissie blijft continu in overleg met de tennisschool om te evalueren de visie van Thos en de tennisschool nog gelijk is. 15. Vrijwilligersbeleid Thos prijst zich gelukkig met een zeer omvangrijke groep gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. Veelal mensen die daarnaast ook nog andere werkzaamheden hebben en die toch tijd willen steken in het organiseren van talrijke activiteiten, het open houden van het paviljoen en/of het onderhouden van ons park. Om financieel een gezonde vereniging te blijven moet de zelfwerkzaamheid beschouwd worden als de hoeksteen van de vereniging. Daarbij is er absoluut geen belang om zwaarte punten te leggen bij bepaalde commissies en/of werkzaamheden. Allemaal leveren zij een zeer belangrijke bijdrage die Thos tot een bloeiende vereniging maken. Op dit moment kunnen de meeste commissies terug vallen op een groep van vrijwilligers die groot genoeg is om alle werkzaamheden te kunnen doen. Er mag echter niet verwacht worden van al deze mensen dat zij nog tot in lengte van jaren op deze wijze actief blijven. Om diverse doelen in dit beleidsplan te kunnen doen slagen is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk leden zich als vrijwilliger op een positieve wijze inzetten en zich verantwoordelijk voelen voor datgene wat hij/zij doet voor Thos. Het karakter van Thos wordt in hoge mate bepaald door de vrijwilligers die binnen Thos werkzaam zijn. Daarnaast is het van belang dat vrijwilligerswerk geschied in een prettige omgeving, met positieve kaders die de vrijwilliger ook het gevoel geven dat hij/zij een positieve bijdrage levert aan Thos. In dat kader is het van groot belang dat commissies onderling een goede samenwerking en communicatie hebben. Niet wedijveren tegen elkaar, maar samen het belang van Thos voorop stellen. Het is onmogelijk om het iedereen altijd naar de zin te maken of zijn/haar zin te geven. Het is echter wel mogelijk om elkaar met respect te behandelen

16 16 Beleidsplan en in te zien dat een ieder uit het belang van Thos handelt. In veel gevallen ligt onderlinge communicatie ten grondslag aan dit gebeuren. Daarnaast is het van groot belang dat de commissies openstaan voor de dialoog en goed op de hoogte zijn van zaken die spelen en leven in andere commissies. Niet alle functies binnen commissies zullen altijd opgevuld kunnen worden. Daarbij kan er voor gekozen worden om bepaalde werkzaamheden uit te besteden of om bepaalde activiteiten (tijdelijk) van de kalender te schrappen. In een aantal zaken bestaat er wellicht ook de mogelijkheid om gebruik te maken van stagiaires. Het is zeker de moeite van het uitzoeken waard op welke fronten deze groep een ondersteuning kan bieden aan Thos. Speerpunten voor het vrijwilligersbeleid de komende jaren: In 2013 openstaande vacatures binnen de commissies voor 90% opgevuld. In 2014 dient dit 95% te zijn en in de daarop volgende jaren dient dit percentage stabiel te blijven. In 2013 onderzoeken en in kaart brengen op welke wijze stagiaires een bijdrage kunnen leveren binnen Thos. Eventuele kansen dienen in 2014 uitgewerkt te worden en contacten dienen gelegd te worden. Vanaf 2015 dienen mogelijkheden daadwerkelijk in de praktijk gebracht te worden. In 2013 zal een algemeen stuk opgesteld worden om het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen van de leden. Vanaf 2014 zal minimaal 4x per jaar op het nog nader te benoemen wijze het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht gebracht worden van leden. In 2013 zal gestart worden met het opgang brengen van de onderlinge dialoog tussen de commissies waardoor een betere samenwerking gerealiseerd kan worden. Vanuit het bestuur zal nog bekeken worden op welke wijze dit het beste ingevuld kan worden.

17 17 Beleidsplan Bijlage 1: Geprognotiseerde financiële cijfers Op basis van de cijfers van de afgelopen jaren is een financiële prognose opgesteld tot en met Deze cijfers zullen de komende jaren de grondslag vormen voor het opstellen van de diverse budgetten. Het blijft noodzakelijk om periodiek de budgetten te monitoren om zo tijdig te kunnen bijsturen. Uitgangspunten bij het opstellen van de prognose zijn geweest: De contributieopbrengst is conform de ledenaantallen uit bijlage 2 van het beleidsplan , rekening houdend met de minimum inschatting van 383 senioren, 131 junioren/studenten en 16 steunende leden. Bruto-marge bar is geïndexeerd met 1,5%. De te ontvangen subsidie van de Gemeente is met 10 % per jaar verminderd. De opbrengsten Sponsoring zijn aangehouden op het niveau van 2012 verminderd met de opbrengsten van de advertentiegelden uit Thos-thuis. De overige opbrengsten (vrijval bardienstverplichting) is voor de komende jaren begroot als De aflossingen en de rente leningen zijn conform aflossingsschema Rabobank. De afschrijvingen zijn berekend conform verloop vaste activa. De overige exploitatiekosten zijn begroot op 2012 met indexering van 1,5%. Op basis van bovenstaande aannames is onderstaande resultaatrekening opgesteld voor de komende periode. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het resultaat over 2012 ook nog een voorlopig resultaat is Baten Contributies Sponsoring Bruto marge bar Subsidies Overige opbrengsten Lasten Algemene kosten Baancommissie Paviljoencommissie Thos Thuis Wedstrijdcommissie Jeugdcommissie Afschrijvingen Technische commissie Ledenwerving Sponsorcommissie Financiële lasten Winstsaldo Bovenstaande prognose met betrekking tot het resultaat laten een positieve ontwikkeling zien. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om weer een positief banksaldo op te bouwen en de leningen aanzienlijk te verlagen. Tevens laat de opstelling zien dat ook de komende jaren de contributie de belangrijkste inkomstenbron is. Het op peil houden van het ledenbestand is dus een voorwaarde om een financieel gezonde vereniging te houden. In de prognose zitten verder geen grote investeringen verwerkt, dan wel de toekomstige vervanging van de huidige gravelbanen.

18 18 Beleidsplan Bovenstaande resultaat prognose leidt uiteindelijk tot onderstaande balansen. Ter vergelijk is de definitieve balans per mee genomen als referentiekader Activa Paviljoen Tennisbanen Lichtinstallatie Inventaris Vlottende activa Liquiditeiten Passiva Eigen vermogen Voorz. groot ondh Leningen Vlottende passiva Samengevat zouden de cijfers het volgende verloop van de liquiditeitspositie van Thos tot gevolg hebben: Liquide middelen Dotatie voorziening Afschrijvingen Aflossingen Resultaat Vlottende activa minus passiva Liquide middelen Dotatie voorziening Afschrijvingen Aflossingen Resultaat Liquide middelen Dotatie voorziening Afschrijvingen Aflossingen Resultaat Liquide middelen Dotatie voorziening Afschrijvingen Aflossingen Resultaat Liquide middelen Dotatie voorziening Afschrijvingen Aflossingen Resultaat Liquide middelen Uit bovenstaande opstelling blijkt dat bij een continuering van het huidige beleid er met ingang van 2015 weer gesproken kan worden over een situatie waarin we planningen kunnen gaan maken om investeringen te gaan doen zoals het vervangen van gravelbanen in kunstgrasbanen.

19 19 Beleidsplan Bijlage 2: Geprognotiseerd ledenverloop Zoals aangegeven in het beleidsplan streeft Thos er naar om per een ledenbestand te hebben van 625 leden. Hieronder ziet u het verloop weergegeven in een tabel: Senioren Studenten Junioren Steunend Groei 2 % 6 % 3 % 3 % 2 % De aanwas van 95 leden in vijf jaar betekent een te realiseren stijging van 18%. De afgelopen jaren is er telkens een terug loop geweest in het ledenaantal, waarbij 2012 door diverse omstandigheden het dieptepunt was. In 2013 zal getracht worden om te samen met de nieuwe tennisschool deze curve om te bouwen, waarbij we er van uitgaan dat we daar in 2014 pas echt de vruchten van kunnen plukken. 14% Jaarlijks te realiseren groei 12% As#tel' 10% 8% 6% 4% Senioren Studenten Junioren 2% 0% Omschrijving van de diverse groepen: Senioren: leden van 18 jaar en ouder die actief tennissen; Junioren: leden tot 18 jaar die actief tennissen; Studenten: leden in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar die studeren en een studieverklaring kunnen overleggen; Steunend: leden die (tijdelijk) niet actief tennissen. De groep Steunend is een extra inkomst voor Thos. We willen echter voorkomen dat een toename van deze groep een bevredigend beeld geeft over het ledenverloop. Zij spelen namelijk niet actief tennissen en hebben dus een invloed op het banen beleid, de inkomsten in het paviljoen en hun contributie is aanzienlijk lager dan dat van een actief senior lid. Een actief beleid op deze groep zou opgenomen kunnen worden als extra inkomstenbron voor Thos.

20 20 Beleidsplan Bijlage 3: Taak- en functieomschrijving bestuur Op grond van artikel 9 van de statuten dient het bestuur te bestaan uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die alle drie meerderjarig dienen te zijn. De voorzitter wordt door de ALV in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de gekozen personen in onderling overleg verdeeld. Bij het ontstaan van een vacature kan het bestuur de beslissing nemen om een vervanger op ad-interim basis aan te wijzen. Tijdens de eerst volgende ALV dient het betreffende bestuurslid gekozen te worden. Bestuursleden worden door de ALV steeds voor een periode van drie jaar gekozen. De bestuursleden kiezen in onderling overleg de vice-voorzitter. 1. Voorzitter Doel van de functie: het in goede banen leiden van de vereniging. Het leiden van de vereniging. Het leiden van de bestuurs- en ledenvergadering. Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten. Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere verenigingen. Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken. Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement. 2. Secretaris Doel van de functie: belast met de algehele correspondentie van de vereniging. De agenda opstellen voor de bestuurs- en ledenvergadering. Notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen. Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post. Uitreiken tennispasjes KNLTB aan het begin van het seizoen. In overleg met de voorzitter het jaarverslag van de vereniging opstellen. Zorg dragen voor een juiste archivering. Beheren van het archief. 3. Penningmeester Doel van de functie: voert het financieel beheer van de vereniging. Beheren van de geldmiddelen. Verzorgen van de financiële administratie. Het doen van betalingen namens de vereniging. Zorg dragen voor het versturen van nota s ten behoeven van sponsorgelden. Zorg dragen voor de inning van gelden (contributies, sponsorgelden, subsidies, etc.). Verzorgen van de jaarstukken. Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de ALV. Het onderhouden van contacten met de bank. Nauwe contacten onderhouden met de ledenadministratie. Inzage geven aan de kascontrolecommissie van de kas, alle boeken en bescheiden. 4. Voorzitter Technische Commissie Doel van de functie: leiding geven aan en eindverantwoordelijk over de technische commissie. Het leiden van commissievergaderingen. Coördineren van de verschillende commissietaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken. Contactpersoon tussen de tennisvereniging en de tennisschool. Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijkse budget en de financiën van de technische commissie. Het communiceren van relevante informatie aan en naar bestuur en leden van de vereniging en ouders van juniorleden van de vereniging inzake tennistraining en competitie-indeling junioren.

Beleid: Het verenigingsbeleidsplan

Beleid: Het verenigingsbeleidsplan Beleid: Het verenigingsbeleidsplan Laat besturen niet aan het toeval over Het runnen van een zwemvereniging wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappelijke omgeving steeds moeilijker.

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Beleidsplan 2016-2019 Fit For Future Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Inleiding Voor het bepalen van een duidelijke visie voor de NTC 2016-2019 is een nieuw beleidsplan een logisch vervolg. Welke

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL 2016-2018 30 mei 2016 Versie 4.0 Jeugdcommissie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Toelichting... 4 3. Jeugdtennis in Nederland... 5 4. Jeugdbeleid

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d TENNIS PROMOTOR NAJAARSWEG 17 7532SK ENSCHEDE 053 2600112 info@tennispromotor.nl www.tennispromotor.nl Inleiding Ledenwerving is voor iedere tennisvereniging

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN.

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. Beleidsplan -2010 / Tennisvereniging Hoorn 1 Dit beleidsplan is in haar eerste versie in december 1996 tot stand gekomen. Vervolgens heeft een eerste herziening plaatsgevonden

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019

Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019 1 Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019 Tennisvereniging LTC Steenwijk / KNLTB 68809 Oprichtingsdatum : 16 maart 1923 Parklocatie : J.H.W. Pasmanweg 10 te Tuk ( Overijssel ) Accommodatie

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2020 Tennisvereniging De Gouw Zaandam

Beleidsplan 2015 2020 Tennisvereniging De Gouw Zaandam TENNISVERENIGING DE GOUW Karel Lotsylaan 6 Postbus 1367 Tel. 075-6166605 1508 EA Zaandam 1500 AJ Zaandam www.tvdegouw.nl Beleidsplan 2015 2020 Tennisvereniging De Gouw Zaandam 1/9 INLEIDING Tennisvereniging

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans Sporters EXperience KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden 2 VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden en

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Beleidsplan Prestatief Tennis

Beleidsplan Prestatief Tennis Beleidsplan Prestatief Tennis 2011 2016 Verzendlijst Harry Duin Jan Tervoort Mauk Smit Marco Welbergen Lodewijk Klein Hans de Ruiter Ronald van der Linde Frank Janssen Versiebeheer 03-07-2011 Opgesteld

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017

Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017 Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017 1. Inleiding Ten behoeve van de continuïteit van de vereniging en als leidraad voor toekomstige besturen heeft het bestuur een beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt vormde

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN SAMEN OP WEG NAAR EEN BLOEIEND 2018 ALGEMEEN BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING BERGENSHUIZEN 2014 2018 Pagina: 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1... Inleiding... 3 2... Missie... 3 3... Visie... 3 4... Belanghebbenden...

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Handboek beleidsplan voor clubs

Handboek beleidsplan voor clubs Inleiding Het runnen van een sportclub wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappelijke omgeving steeds moeilijker. Verenigingsbestuurders moeten vaak moeilijke en voor een vereniging

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013 Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 1 Colofon Uitgave: Tennisvereniging Zuid-Berghuizen Activiteitencommissie, Toernooicommissie & Jeugdcommissie Schapendijk 35 7574 PG ldenzaal E-mail:

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee!

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev" SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC CS LO- '2.» Cl 4 5 m OM O D M \ HISTORIE TENNIS IN MAASLAND TV M (1964) KNLTB vereniging Nu: 3 banen met 270 leden De Commandeur (1980) Recreatieve vereniging Nu: 9 banen 1140 leden Duo lidmaatschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil...

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil... pagina 1 van 5 In dit nummer: â Trainingen â Activiteiten Tennisschool V&P â V&P Jeugdfonds â Sponsoren â Schooltennis â Tennisvakantie Tennisschool V&P Telefoon: 0183-851490 Nellie van Kolstraat 20 E-mail:

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie