cover Legaten & Giften in Praktijk: Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! PG 1 Raad bij een goede daad!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cover Legaten & Giften in Praktijk: Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! PG 1 Raad bij een goede daad!"

Transcriptie

1 Legaten & Giften in Praktijk: Raad bij een goede daad! Verenigingen en Stichtingen bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen cover Associations et Fondations habilitées à recevoir des dons déductibles fiscalement. Gratis! Gratuit Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! PG 1

2 Dankzij uw legaat kan een einde een nieuwe start betekenen. BE Grâce à votre legs, une fin peut signifier un nouveau départ. Dankzij uw steun kan Stichting tegen Kanker het onmisbare wetenschappelijk onderzoek blijven financieren, alsook patiënten en hun omgeving blijven steunen. Uw legaat geeft iedereen de kans op een lang en gezond leven. Lees meer over onze missie op pagina 101. Grâce à votre soutien, la Fondation contre le Cancer peut continuer à financer l indispensable recherche scientifique et à soutenir les patients et leurs proches. Votre legs offre à chacun la chance d avoir une vie longue et saine. Pour en savoir plus sur notre mission, rendez-vous à la page 66. PG 2 Adv_Stichting Kanker_A5-corr.indd 1 2/10/12 15:21

3 Inhoud Algemene informatie over het Testament, Legaten, Duolegaten en Giften Alfabetische Indeling Thematische Indeling Instellingen Lijst van Erkende Instellingen Sommaire Information Générale sur le Testament, les Legs, les dons et les duo-legs Classification Alphabétique Classification Thématique Institutions Liste de institutions agréées Realisatie - Legaten en giften in de praktijk Tess Schenkels - Pepingensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw Tel Fax 32/2/ Réalisation - Legs et dons en pratique Tess Schenkels - Pepingensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw Tél Fax 32/2/ PG 3

4 Algemene informatie over giften, legaten, duolegaten en het testament 1. Voordelen van notarisadvies Wilt u de vereniging van uw keuze steunen met een gift of een legaat? Dan is de notaris uw bevoorrechte gesprekspartner. Hij kent uw gezinssituatie en uw vermogen. Daarom is hij het best geplaatst om u te adviseren over hoe u schenkingen bij voorkeur uitvoert: via een gift of een legaat. Een gift doet u tijdens uw leven. Een schenking via legaat gebeurt na uw overlijden. In beide gevallen moet u rekening houden met rechtsprincipes. Een voorbeeld? Het eventuele wettelijke erfdeel van uw kinderen of ouders met andere woorden het deel van uw vermogen dat u minimaal voor hen moet opzijzetten. Kiest u voor een gift? Dan geeft de notaris u informatie over hoe dit moet gebeuren. Hij vertelt u over de voor- en nadelen van een authentieke schenking (met notariële acte) of een handgift. Schenkt u liever pas na uw overlijden? Dan helpt hij u een testament opstellen. Dat lijkt eenvoudig, maar elke situatie is uniek. U moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Bij een legaat zijn de juiste woorden en het soort legaat essentieel voor de correcte uitvoering van uw wensen na uw overlijden. Daarbij is het advies van uw notaris goud waard. De notaris geeft advies op drie vlakken: Eerst en vooral informeert hij u over welke aanpak de voorkeur geniet in uw concrete gezinssituatie en met uw vermogen. Daarbij houdt hij rekening met eventuele beperkingen van uw vrijheid om een deel van uw bezittingen weg te geven of in een legaat te stoppen. Het wettelijke erfdeel is er een van. Hij helpt u om uw schenking praktisch uit te voeren en uw testament met de juiste bewoordingen op te stellen. Hij waakt over de juridische correctheid van deze akten. Hij bewaart uw testament, zodat er na uw overlijden rekening wordt gehouden met uw laatste wilsbeschikkingen. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw Bergstraat Brussel Meer informatie: PG 4

5 2. Welke bezittingen kunt u schenken met een gift of legaat? Bent u zelf de eigenaar? Dan kunt u om het even welk onderdeel van uw bezittingen via een gift of legaat schenken zowel onroerend als roerend goed (zoals meubilair, baar geld, aandelen, juwelen). 3. Wat is een gift? De kans bij uitstek om de vereniging van uw keuze actief te steunen! Voor roerend en onroerend goed kan de schenking gebeuren onder drie vormen: De handgift bestaat uit de overdracht van een goed van hand tot hand. Het voordeel? Verplichte registratie is niet nodig. Zo vermijdt u de betaling van schenkingsrechten. Er is wel een voorwaarde: u moet nog meer dan drie jaar leven. De gift per overschrijving is een indirecte schenking die fiscaal sterk op de handgift lijkt: via een overboeking tussen bankrekeningen. De gift bij notariële acte is de enige mogelijkheid voor onroerend goed. De schenkingsrechten worden bij het neerleggen van de acte geïnd. De termijn van drie jaar is bij deze formule niet van toepassing. 4. Wat is een legaat? Het is een laatste wilsbeschikking waarbij u uw volledige vermogen of een deel ervan legateert aan een of meerdere begunstigden. Dat kunnen zowel fysieke personen als verenigingen zijn U kunt uw wilsbeschikking op verschillende manieren realiseren: Met een algemeen legaat laat u uw bezittingen aan een of meer begunstigden na. De legatarissen kunnen aanspraak maken op de totaliteit van uw nalatenschap, los van andere legaten die u hebt ingebouwd. Bij het legaat onder algemene titel laat u een evenredig deel van uw nalatenschap of een soort goed na. Voorbeelden: 25% van mijn nalatenschap of een kwart van mijn onroerend goed. Bij het legaat met bijzondere titel schenkt u een welbepaald goed aan de begunstigde van uw keuze. Voorbeelden: een bedrag van euro, mijn gebouw in Leuven, mijn uurwerk. Iedere legataris met uitzondering van de bijzondere betaalt zijn deel van de successierechten, afhankelijk van het deel dat hij krijgt. Maar iedere legataris verkrijgt zijn eigen successierechten, tenzij u dat in uw testament anders vastlegt Hoe laat u een legaat na? Stel een testament op. PG 5

6 Een testament kan verschillende vormen aannemen. De twee belangrijkste zijn: Het eigenhandig geschreven testament schrijft u zelf volledig met de hand. U dateert en ondertekent het. Uw notaris mag het voor u bewaren. Het openbaar testament dicteert u aan uw notaris. Die bewaart het met de grootste zorg Centraal Testamentenregister (CTR) In elk geval is het raadzaam om uw notaris te vragen om uw testament in het Centraal Testamentenregister (CTR) in te schrijven. Dan bent u er zeker van dat uw laatste wilsbeschikkingen na uw dood worden uitgevoerd. Alleen het feit dat u een testament opstelde, wordt geregistreerd. De inhoud komt er niet in: die blijft vertrouwelijk tot na uw overlijden. Onthoud wel dat een testament maar één auteur kan hebben. Is dit niet het geval? Dan kan het testament niet worden uitgevoerd na het overlijden van de eerste erflater, als de tweede nog leeft Waarom een testament? Maak een testament om uw vermogen te verdelen volgens regels die afwijken van de wettelijke standaarden. Op die manier laat u uw vermogen na aan andere begunstigden dan alleen maar uw kinderen, partner, verre of nabije verwanten afhankelijk van uw familieverbanden. Is er geen testament? Dan bepaalt de Belgische wetgeving dat al uw bezittingen worden verdeeld tussen de bevoorrechte (kinderen, partner, ouders) of wettelijke erfgenamen (broers, zusters, neven of nichten). Zonder bevoorrechte of wettelijke erfgenaam erft de staat uw bezittingen. Met een testament legt u zelf vast hoe u uw bezittingen wenst verdeeld te zien na uw overlijden natuurlijk met respect voor de wettelijke erfdelen van bepaalde erfgenamen. Als u deze regel respecteert, kunt u in hetzelfde testament uw familie, bepaalde leden ervan of de instelling van uw keuze voordelen toekennen. 5. Wat kost dat aan de instelling van uw voorkeur? Over het algemeen niet echt veel omdat de aanslagvoeten voor deze organisaties vastliggen en beperkt zijn. De instelling die u uitkiest, geniet dus optimaal van uw gift of legaat. PG 6

7 GIFTEN Wallonië Brussel Vlaanderen Voor een instelling van openbaar nut 7% 6,6% 7% Voor een VZW 7% 7% 7% LEGATEN Wallonië Brussel Vlaanderen Voor een instelling van openbaar nut 7% 6,6% 8,8% Voor een VZW 7% Tussen 12,5% en 25% 8,8% 6. Duolegaat alleen de fiscus krijgt minder! 6.1. Legaten voor een goed doel: u stelt een goede daad en uw erfgenamen hebben extra voordeel! U wenst een geldsom of een goed via legaat te schenken aan een instelling die u vertrouwt en steunt. Maar, denkt u, dan laat ik wel minder na aan mijn vriendin of mijn lievelingsnichtje. Niet noodzakelijk! Dankzij de techniek van het duolegaat laat u evenveel (of zelfs meer) na aan uw vriendin of nicht. En u steunt tegelijk een goed doel Hoe werkt een duolegaat? Het duolegaat steunt op artikel 64, tweede alinea van het erfrecht. Het principe is eenvoudig: u stelt een testament op ten voordele van de instelling van uw keuze. Die krijgt de opdracht om specifieke legaten die u vastlegt voor uw andere erfgenamen uit te voeren. Ze neemt ook de totaliteit van de erfenisrechten op zich tegen de aanslagvoet die op elk van hen van toepassing is Wat moet u doen? U moet het duolegaat, net zoals de klassieke variant, in uw testament opnemen. U vermeldt de instelling van uw keuze als volledige erfgenaam én de persoon of personen die u een specifiek legaat wilt schenken. U specificeert ook dat de instelling de specifieke legaten moet uitvoeren en zelf alle erfenisrechten (tegen de tarieven die gelden voor elke erfgenaam) moet betalen. PG 7

8 6.4. Voordelen Alleen de vereniging betaalt de successierechten. Uw andere erfgenamen betalen niets! Het voordeel van het duolegaat ligt in het feit dat erkende stichtingen en vzw s successierechten betalen tegen vastgelegde lagere aanslagvoeten. Op die manier ligt het totale bedrag van successierechten een stuk lager Een voorbeeld zegt meer dan duizend woorden Gewoon legaat Jan woont in Oostende en heeft geen kinderen. Hij laat in zijn testament euro na aan zijn vriend Pieter. Successierechten: euro (de aanslagvoet voor schenkingen aan derden bedraagt in Vlaanderen 45%); Pieter krijgt netto euro ( ). Duolegaat Jan laat ook nu euro na. Maar nu beslist hij om euro te schenken aan zijn vriend Pieter en euro aan de instelling van zijn keuze. Successierechten: euro (de instelling betaalt die integraal) 880 euro op het legaat aan de instelling en 6750 euro op het legaat aan Pieter. Pieter krijgt netto euro. De instelling krijgt netto: 2370 euro ( ). Wat gaat er naar de staat? De staat krijgt euro als Jan zijn euro rechtstreeks aan zijn vriend Pieter nalaat, maar slechts euro, als Jan zijn erfenis verdeelt onder zijn vriend Pieter en de vereniging van zijn keuze. Alternatief Gewoon legaat Mark uit Dinant is weduwnaar zonder kinderen. Hij laat bij testament een legaat van euro na aan zijn neef en euro aan een vriend. Successierechten = euro: euro op het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante); euro op het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 80% in Wallonië tussen andere personen); De neef krijgt netto euro ( ). De vriend krijgt netto euro ( ). PG 8

9 Duolegaat Mark schenkt nog altijd euro weg. Hij laat bij legaat euro na aan zijn neef, aan zijn vriend en euro aan instelling Y. Deze laatste krijgt de opdracht om alle successierechten te betalen, tegen het tarief dat op iedere erfgenaam van toepassing is. De successierechten bedragen euro: euro voor het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante); euro voor het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 60% in Wallonië tussen andere personen); 7000 euro voor de instelling (de aanslagvoet van 7% in Wallonië). Zijn neef krijgt netto euro. Zijn vriend krijgt netto euro. De instelling houdt netto euro ( ) over. Dankzij de techniek van het duolegaat: verhoogt het erfdeel van de neef en de vriend van Mark met minstens 20 procent; beschikt instelling Y over geld voor het project of de projecten die Mark selecteerde. Alleen de fiscus ziet zijn aandeel met ongeveer 45% dalen. Pas op! Dit is maar een voorbeeld. Voor uitstekende resultaten moet deze techniek rekening houden met uw familiale situatie en vermogenstoestand, maar ook met de berekeningswijze van de successierechten in het gewest waar u woont, en met de hoedanigheid van uw erfgenamen. De waarde van uw vermogen wijzigt zolang u leeft. Daarom is het aan te raden om eerder een percentage van uw vermogen via legaat toe te wijzen, dan een vast bedrag. Uw motivatie moet eerst en vooral filantropisch zijn. Het fiscale voordeel is een uitvloeisel daarvan. Het is van essentieel belang dat u aan het goede doel van uw keuze een voldoende groot aandeel nalaat, zodat die het duolegaat aanvaardt. U moet ook rekening houden met de doelstellingen die de instelling nastreeft en de werklast die het beheer van uw volledig erfenisdossier met zich brengt. Overweegt u om deze techniek toe te passen? Neem dan contact op met uw notaris én met de instelling die uw voorkeur wegdraagt. PG 9

10 6.6. Belastingvermindering voor uw eigen kinderen Het duolegaat is in de eerste plaats interessant, als u een verenging wilt steunen en tegelijk verre bloedverwanten een voordeel wilt bieden. Maar deze techniek kan ook voordelig zijn voor erfgenamen in eerste lijn. Het Waalse Gewest heft een belasting van 24% voor het deel boven euro en 30% voor het deel boven euro. Kijk even naar de situatie van de heer Libotin. Hij heeft zijn domicilie in Wallonië en laat zijn enige zoon Didier een miljoen euro na. Zonder duolegaat krijgt Didier netto euro in handen. Maar als de heer Libotin 22% van zijn vermogen of euro aan een goed doel schenkt en die organisatie opdracht geeft om alle successierechten te vereffenen, krijgt zijn zoon Didier netto euro. Na belasting houdt de instelling euro over. Dat is een heel nuttige gift voor haar. En ook Didier geniet van een bonus. 7. Wettelijk kader U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro voor elke schenking aan dezelfde instelling tijdens het lopend jaar. De vereniging stuurt u het fiscaal attest automatisch toe tijdens de maanden februari of maart van het jaar na uw gift. Met dit attest kunt u de gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo verlaagt u het belastbare bedrag en recupereert u tot de helft van uw gift (afhankelijk van uw aanslagvoet),. De wet legt wel maxima vast. Kan ik van een fiscaal voordeel genieten als ik een gift doe? Wilt u een fiscaal attest? Dan mag uw gift niet meer bedragen dan tien procent van uw netto jaarlijkse inkomsten, met een maximum van euro. Anders zou er geen grens staan op uw vrijgevigheid! 8. Wat zijn fiscale attesten? De instelling geeft u een ontvangstbewijs voor elke gift van 40 euro of meer. Met dit attest kan de schenker het bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen voor het lopende jaar. De volgende tabellen tonen aan welk fiscaal voordeel u geniet, afhankelijk van de geschonken bedragen en uw jaarlijkse inkomsten. Wij houden rekening met inkomsten tussen en euro. Verdient u meer? Dan verhoogt ook uw voordeel. PG 10

11 Wanneer krijg ik mijn attest? U krijgt het attest toegestuurd in het jaar na de gift(en): dus in de periode die voorafgaat aan de indiening van uw belastingaangifte. Voor meer informatie: De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving Open rekeningen boeken vertrouwen De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, opgericht in 1996, groepeert vandaag ruim 120 organisaties die de Ethische Code onderschrijven. Hun verbintenis beoogt een klimaat van vertrouwen en doorzichtigheid te scheppen, gunstig voor de inzameling van de middelen die zij nodig hebben voor de ontwikkeling van hun activiteiten van sociaal nut. VEF wil als overkoepelende vereniging en niet als certificatieorgaan, samen met haar leden, werken aan een cultuur van open boeken en waardige boodschappen; met respect voor de diegenen waarvoor de fondsen bestemd zijn en voor hen die onze werking mogelijk maken. Uiteindelijk komt het erop aan meer solidariteit los te maken bij onze medeburgers. Legaten en Giften in Praktijk, raad bij een goede daad hoopt tot deze doelstelling te kunnen bijdragen. VEF probeerde al geruime tijd om eenvormige en werkbare regels op te stellen voor financiële transparantie, gebaseerd op het Recht op informatie voor de schenkers en op externe certificatie. Begin 2006 heeft de Algemene Vergadering een Code van de Informatieplicht goedgekeurd, die op een beknopte en relatief eenvoudige manier al onze verplichtingen samenvat. Geen enkele lidorganisatie kan zich redelijkerwijze nog onttrekken aan een nauwgezet en volledig respect voor haar Informatie- en Transparantieplicht, waarop een belangrijk deel van de geloofwaardigheid van de Ethische Code en van de Vereniging gebaseerd is. De VEF publiceerde op haar website een oordeel over de rapporten van haar leden (www.vef-aerf.be). Verenigingen die (nog) geen lid zijn, kunnen zich laten inspireren door onze rapporteringsnormen en ook aan hun schenkers recht op informatie PG 11

12 toekennen De talloze milde schenkers voor het goede doel nodigen wij trouwens uit om, alvorens een gift te doen, nauwlettender toe te zien op de aanwezigheid van een transparantieverbintenis (dus op het EF-label) van de verenigingen en om actief gebruik te maken van het recht op informatie. De ethiek moet deel uit gaan maken van hun waarden en heeft de Vereniging, die nog voortdurend in beweging is, tot nadenken gestemd over de weg die zij in de toekomst wil bewandelen de komende tien jaar. Inmiddels, koos zij voor de uitdaging om, in overleg met de overheid, een voortrekkersrol te blijven spelen door te werken aan een breed toepassingsveld en door haar eigen kwaliteitscriteria op een hoger niveau te tillen. Van de wetgever en de overheid verwacht de VEF evenwel dat eindelijk werk wordt gemaakt van een regelgevend kader voor de vrijgevigheid in ons land, al was het maar om aan te tonen dat een latent wantrouwen bij een deel van de bevolking met betrekking tot solidariteitsoproepen grotendeels op onwetendheid en misvattingen gestoeld is. Wetgeving rond giften Er bestaan op het ogenblik in België geen wetten betreffende de fondswerving en het ethisch aspect hiervan. Voor diens oprichting en beheer heeft een vereniging of stichting de volgende wetteksten als referentiepunten: Wet vzw ivzw stichtingen Om de leemte aan wettelijk kader te dichten zijn er de voorbije legislaturen initiatieven genomen, tot en met wetsontwerpen in overleg met de VEF. KB boekhouding vzw ivzw stichtingen Fiscaal aftrekbare giften Giften van minstens 40 aan erkende instellingen of instellingen opgenomen in de wet met een wetenschappelijk, cultureel, sociaal of humanitair doel kunnen van de belastingen worden afgetrokken. Ook hier geldt dat je de fiscale attesten goed bijhoudt. Als je een bepaald attest niet hebt ontvangen, contacteer dan de instelling met de vraag of ze een duplicaat van het fiscaal attest kunnen toesturen. Tel de verschillende bedragen op en noteer het resultaat in vak VII, 3, code of code PG 12

13 Tot welk bedrag zijn giften fiscaal aftrekbaar? voor natuurlijke personen (particulieren): maximum 10% van het totale netto-inkomen (voor echtgenoten per persoon) met een absoluut plafond van EUR (voor echtgenoten per persoon). voor vennootschappen: maximum 5% van de belastbare winst met een absoluut maximum van EUR Fiscaal attest Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel? Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat u in het voorgaande jaar schonk aan een vereniging. Met het attest kan u uw bijdrage aftrekken van uw totaal netto inkomen. Onderstaande voorbeelden (*) geven u een indicatie van het fiscale voordeel dat u geniet. Merk op dat de tabellen geen rekening houden met de gemeentebelasting en de bijdrage aan de sociale zekerheid. Gezamenlijk belastbaar inkomen Gezamenlijk belastbaar inkomen U geeft 40 in % Uw Belastingsvoordeel van 0,01 tot % 7,5 van 7290,01 tot % 9 van 10380,01 tot % 12 van 17300,01 tot % 13,5 meer dan % 15 PG 13

14 Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest? Een fiscaal attest geldt voor de betalingen die de vereniging ontvangt op haar rekening(en) in de loop van het fiscaal jaar. Bijvoorbeeld. U doet een gift op 30 december De betaling staat op onze rekening op 31 december Het fiscaal attest wordt uitgereikt in op 2 januari Het fiscaal attest wordt uitgereikt in Voor meer Inlichtingen: AOIF Centrale Administratie Directie I /6B ( ) DIRECTIE I/6B (erkende VZW, giften) Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus Schaarbeek Tel: 0257/ (FR & NL) Fax: 0257/ Instellingen opgenomen in de wet: De Belgische universiteiten, de Belgische universitaire centra en de instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens; De Koninklijke academiën; Het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen Het «Fonds de la Recherche Scientifique FNRS» Het Rode Kruis van België De Koning Boudewijnstichting Het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen België Stichting naar Belgisch recht Het Paleis voor Schone Kunsten De Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen De beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen Het Fonds voor schadeloosstelling van de landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis PG 14

15 De Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Indien ze gedaan worden aan deze musea of aan deze openbare machten, voor bestemming aan hun musea, zijn giften onder de vorm van kunstwerken eveneens aftrekbaar in hoofde van de schenker. Het moet echter gaan om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel goed van het land of dat zij internationale faam genieten, en waarvan hij de geldwaarde heeft vastgesteld. Erkende instellingen: In tegenstelling met de instellingen vermeld in de wet, zijn deze instellingen onderworpen aan een erkenningsprocedure. Deze erkenning wordt toegestaan voor een beperkte periode. Zij zijn erkend in één van de volgende categorieën overeenkomstig artikel 104, 3, b, d, e, g, i, j,k,l, 4 of 4 bis, van het WIB 92: Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; Culturele instellingen; Instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan; Instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende rampen; Instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu; Instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben; VZW s waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren; Instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben; Instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden; Instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen. Deze lijst, die de toestand op 27 juli 2012 weergeeft, vermeldt per instelling de jaren waarvoor de erkenning werd toegestaan en waarvoor dus fiscale attesten aan de schenkers kunnen worden uitgereikt. Wegens plaatsgebrek, wordt de lijst beperkt tot drie jaren, nl. het lopende jaar en de twee vorige jaren. Met betrekking tot een instelling die niet is opgenomen in deze lijst kan de Directie I/6B van de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden gecontacteerd (tel ) PG 15

16 Information générale sur les Dons, les Legs, le legs en duo et le testament 1. Que peut vous apporter le conseil d un notaire? Vous souhaitez soutenir l association de votre choix, en lui faisant un don ou un legs? Le notaire sera votre interlocuteur privilégié. Connaissant votre situation familiale et patrimoniale, il est le mieux placé pour vous conseiller quant au type de libéralités que vous pourriez réaliser : don ou legs. Le premier se réalisera de votre vivant, le second n aura d effet qu à votre décès. Dans les deux cas, il faudra tenir compte de principes de droit comme éventuellement la réserve héréditaire de vos enfants ou de vos parents, càd de la part minimale de votre patrimoine qui leur est réservée. Si vous optez pour un don, il vous donnera une information claire sur la manière de réaliser celui-ci, sur les avantages et/ou désavantages de recourir à la donation authentique (par acte notarié) ou au don manuel, par exemple. Si, à l inverse, vous souhaitez attendre votre décès, il vous assistera dans la rédaction de votre testament. Rédiger son testament parait chose simple. Mais, chaque situation est unique. Tenir compte de son statut personnel, bien choisir ses mots et le type de legs seront déterminants pour la bonne exécution de vos volontés, après votre décès. Le conseil de votre notaire s avèrera précieux. En résumé, le notaire interviendra à trois niveaux Il vous informera tout d abord sur ce que vous pouvez faire compte tenu de votre situation familiale et patrimoniale particulière et éventuellement des limites (la réserve héréditaire) à votre liberté de donner et/ou léguer partie de vos biens. Ensuite et surtout, le notaire vous aidera à réaliser votre don ou à rédiger votre testament en utilisant les mots justes et en veillant à la sécurité juridique de ces actes. Enfin, il veillera à la conservation de votre testament, de manière à ce qu à votre décès, vos dernières volontés puissent être respectées Fédération Royale du Notariat Belge Rue de la Montagne, Bruxelles Pour plus d informations : PG 16

17 2. Quel bien puis-je donner ou léguer? A partir du moment où vous en êtes propriétaire, vous pouvez donner et léguer n importe quel bien, qu il s agisse d un immeuble ou d un bien meuble (meuble meublant, somme d argent, titres, bijoux, ). 3. C est quoi, un Don? C est l occasion de soutenir activement l association de votre choix! 3.1. Qu elle soit mobilière ou immobilière, la donation peut revêtir trois formes : le don manuel consiste en la remise de la main à la main du bien donné. Il a pour avantage de ne pas être obligatoirement enregistrable, et donc permet, si on le désire, d éviter le paiement de droits de donation, mais vous devez y survivre au-delà de 3 ans. le don par virement est une donation indirecte qui s assimile fiscalement au don manuel et se réalise par transferts de comptes la donation par acte notarié. Elle est la seule possibilité pour le don d immeuble. Les droits de donation sont perçus à l acte. Le délai de trois ans ne s applique plus. 4. C est quoi, un Legs? C est une disposition de dernières volontés par laquelle vous léguez tout ou partie de votre patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires, qu il s agisse de personnes physiques ou d associations Votre volonté peut revêtir différentes formes : le legs universel vous permet de léguer à un ou plusieurs bénéficiaires l ensemble de vos biens. Ces légataires auront vocation à recueillir l universalité de votre succession, hors les autres legs que vous auriez prévus. le legs à titre universel consiste à léguer une quote-part de votre succession ou un type de bien. Exemples : «25% de ma succession, ¼ de mes immeubles,» enfin, le legs particulier vous permet d attribuer un bien déterminé au bénéficiaire de votre choix. Exemples : «la somme de , mon immeuble situé à Louvain-la-Neuve, ma montre,» Chaque légataire, à l exception du légataire particulier, participera aux charges de la succession proportionnellement à la part recueillie. Mais chaque légataire acquittera ses propres droits de succession, sauf si vous en décidez PG 17

18 autrement dans votre testament Comment réaliser un legs? En rédigeant votre testament Un testament peut être rédigé sous différentes formes, dont les deux plus courantes sont : Le testament olographe, qui doit être entièrement écrit, daté et signé de votre main. Il peut être conservé par votre notaire. Le testament authentique, que vous dictez à votre notaire, qui le conservera précieusement Registre central des testaments (CRT) Dans tous les cas, il vous est conseillé de demander à votre notaire d inscrire votre testament au Registre central des Testaments (CRT), afin qu à votre décès vos dernières volontés soient respectées. Seule l existence de votre testament y sera renseigné, pas son contenu qui restera confidentiel jusqu à votre décès. Notez bien qu un testament ne peut avoir qu un seul auteur. A défaut, le décès du premier testateur ne permettrait pas l exécution de son testament, le second auteur étant encore en vie Pourquoi rédiger un testament? Pour transmettre votre patrimoine selon d autres règles que celles de la dévolution légale, càd à d autres bénéficiaires que vos seuls enfants, conjoint ou membres de votre famille proche ou lointaine, en fonction de la composition de votre famille. En l absence de testament, la loi belge prévoit la répartition de tous vos biens entre vos héritiers réservataires (enfants, conjoint, parents) ou légaux (frère, sœurs, neveux ou cousins). Si vous n avez ni héritier réservataire, ni héritier légal, c est l Etat qui héritera d office de tous vos biens. Rédiger un testament vous permet donc de déterminer vous-même la façon dont vous souhaitez voir distribués vos avoirs après votre décès, tout en respectant la réserve de certains de vos héritiers. En observant cette règle, vous pourrez favoriser, dans un même testament, votre famille, certains membres de celle-ci et l institution de votre choix. 5. Et combien cela coûtera-t-il à l institution que je favorise? En général, pas grand-chose dans la mesure où les taux appliqués à ces organisations sont fixes et réduits. Votre don ou votre legs sera donc utilisé de façon optimale par l institution choisie. PG 18

19 DONS Wallonie Bruxelles Flandre Pour une fondation d utilité publique 7% 6,6% 7% Pour une ASBL 7% 7% 7% LEGATEN Wallonie Bruxelles Flandre Pour une fondation d utilité publique 7% 6,6% 8,8% Pour une ASBL 7% De 12,5% à 25% 8,8% 6. Legs en duo Seul le fisc y perd! 6.1. Faire un legs à l humanitaire : vous faites une bonne action et vos héritiers y gagnent! Vous souhaitez léguer une somme d argent ou un bien à une institution qui a votre confiance et que vous soutenez déjà. «Mais, pensez-vous, je laisserai forcément moins à mon ami ou à ma nièce préférée». Pas nécessairement! Grâce à la technique du legs en duo, vous laisserez autant (sinon plus) à votre ami ou à votre nièce et vous soutiendrez une bonne cause Comment fonctionne ce système? Le legs en duo trouve son origine dans l article 64, alinéa 2 du code des droits de succession. Son principe est simple : vous rédigez un testament en faveur de l institution de votre choix, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers prévus pour vos autres héritiers et de prendre en charge l intégralité des droits de succession (au taux dû par chacun). 6.3 Comment mettre cette technique en œuvre? Comme un legs classique, vous devez le prévoir dans votre testament. Vous y désignez l institution de votre choix comme légataire universelle et la personne que vous souhaitez gratifier comme légataire particulier. Vous précisez aussi que l institution devra délivrer le legs particulier tout en PG 19

20 prenant à sa charge le paiement de l entièreté des droits de succession (au taux de chaque légataire) Avantages. Seule l association payera les droits de succession. Vos autres héritiers ne doivent avancer aucune somme! L intérêt de ce mécanisme réside dans le fait que les fondations ou asbl agréées s acquittent des droits de succession à des taux fixes et réduits, ce qui allège considérablement la masse totale de droits à payer Un exemple valant toujours mieux qu un long discours Legs ordinaire. Jean habite à Ostende et n a pas d enfant. Il lègue, par testament, à son ami Pierre. Droits de succession : (45% - tarif en Flandre, entre toutes autres personnes) Part nette pour Pierre : ( ) Legs en duo Jean dispose toujours de , mais cette fois, il décide de léguer à son ami Pierre et à l institution de son choix. Droits de successions : (entièrement acquittés par l institution) 880 pour l institution (8,8%) et pour Pierre Part nette pour Pierre : Part nette pour l institution : ( ) Que perçoit l état? Il perçoit si Jean lègue à son ami Pierre et si Jean partage ses avoirs entre son ami Pierre et l association de son choix. Alternative Legs ordinaire. Marc, de Dinant, est veuf, sans enfant. Il lègue, par testament, une somme de à son neveu et une somme de à un ami : Droits de successions : pour son neveu (de 25 à 55% - tarif en Wallonie, entre oncle et tante) pour son ami (de 30 à 80% - tarif en Wallonie, entre toutes autres personnes) Part nette de son neveu : ( ) Part nette de son ami : ( ) PG 20

LEGATEN & GIFTEN IN DE PRAKTIJK LEGS & DONS EN PRATIQUE

LEGATEN & GIFTEN IN DE PRAKTIJK LEGS & DONS EN PRATIQUE Deze praktische gids wordt u aangeboden door de verenigingen. Ce guide pratique vous est offert par les associations. LEGATEN & GIFTEN IN DE PRAKTIJK LEGS & DONS EN PRATIQUE Raad bij een goede daad! Un

Nadere informatie

Legs & Dons en Pratique: Legaten & Giften in Praktijk: Raad bij een goede daad! Un bon conseil, une bonne action! EMMENEZ-MOI - GRATUIT

Legs & Dons en Pratique: Legaten & Giften in Praktijk: Raad bij een goede daad! Un bon conseil, une bonne action! EMMENEZ-MOI - GRATUIT Legaten & Giften in Praktijk: Raad bij een goede daad! Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! NEEM ME MEE - GRATIS 2012 EMMENEZ-MOI - GRATUIT www.legaten-giften.be Verenigingen en Stichtingen

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2014

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2014 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 er JANVIER 2014 BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2014 01-01- 2014 SdPSP Service Paiements Place

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE Afdeling IV. Wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Section IV. Modifications de la

Nadere informatie

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2016

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2016 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 er JANVIER 2016 BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2016 01-01- 2016 SdPSP Service Paiements Tour

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2010 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS

BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2010 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2010 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 er JANVIER 2010 01-01-2010 versie 12/02/2010 FOD FINANCIEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

"Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen:

Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen: Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124308/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE over DUO-LEGATEN EN SCHENKING Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst!

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! Via een legaat kan u zowel uw dierbaren als kinderen die er helemaal alleen voor staan iets moois nalaten.

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio

Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio I. Legaten en grotere giften U mag vrij bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt. De enige beperking is het voorbehouden erfdeel dat alleszins

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 129 / 1-95 / 96 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 13 OKTOBER 1995 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 13 OCTOBRE

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman fam.vermogensrecht.book Page i Wednesday, June 1, 2005 12:41 PM i Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië Hélène Casman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2015

BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2015 BAREME PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR PENSIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 BAREMA BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR PENSIOENEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2015 01-01- 2015 SdPSP Service Paiements Place

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCH NETWERK VAN STICHTINGEN RÉSEAU BELGE DE FONDATIONS

BELGISCH NETWERK VAN STICHTINGEN RÉSEAU BELGE DE FONDATIONS BELGISCH NETWERK VAN STICHTINGEN RÉSEAU BELGE DE FONDATIONS 21.10.04 1 Agenda Approbation du compte-rendu de la réunion des membres du Réseau du 17.06.04 Approbation des statuts du Réseau Belge de Fondations

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL XV/MA - Serv. dact. 74/Oo A 23/41 - Bruxelles, le 12

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Paritair Comité voor de bewakingsen/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE Toetredingsprocedure Nationale Eliten Kern Versie 2015-01 Afkortingen ILS: International Life Saving Federation ILSE: International

Nadere informatie