cover Legaten & Giften in Praktijk: Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! PG 1 Raad bij een goede daad!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cover Legaten & Giften in Praktijk: Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! PG 1 Raad bij een goede daad!"

Transcriptie

1 Legaten & Giften in Praktijk: Raad bij een goede daad! Verenigingen en Stichtingen bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen cover Associations et Fondations habilitées à recevoir des dons déductibles fiscalement. Gratis! Gratuit Legs & Dons en Pratique: Un bon conseil, une bonne action! PG 1

2 Dankzij uw legaat kan een einde een nieuwe start betekenen. BE Grâce à votre legs, une fin peut signifier un nouveau départ. Dankzij uw steun kan Stichting tegen Kanker het onmisbare wetenschappelijk onderzoek blijven financieren, alsook patiënten en hun omgeving blijven steunen. Uw legaat geeft iedereen de kans op een lang en gezond leven. Lees meer over onze missie op pagina 101. Grâce à votre soutien, la Fondation contre le Cancer peut continuer à financer l indispensable recherche scientifique et à soutenir les patients et leurs proches. Votre legs offre à chacun la chance d avoir une vie longue et saine. Pour en savoir plus sur notre mission, rendez-vous à la page 66. PG 2 Adv_Stichting Kanker_A5-corr.indd 1 2/10/12 15:21

3 Inhoud Algemene informatie over het Testament, Legaten, Duolegaten en Giften Alfabetische Indeling Thematische Indeling Instellingen Lijst van Erkende Instellingen Sommaire Information Générale sur le Testament, les Legs, les dons et les duo-legs Classification Alphabétique Classification Thématique Institutions Liste de institutions agréées Realisatie - Legaten en giften in de praktijk Tess Schenkels - Pepingensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw Tel Fax 32/2/ Réalisation - Legs et dons en pratique Tess Schenkels - Pepingensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw Tél Fax 32/2/ PG 3

4 Algemene informatie over giften, legaten, duolegaten en het testament 1. Voordelen van notarisadvies Wilt u de vereniging van uw keuze steunen met een gift of een legaat? Dan is de notaris uw bevoorrechte gesprekspartner. Hij kent uw gezinssituatie en uw vermogen. Daarom is hij het best geplaatst om u te adviseren over hoe u schenkingen bij voorkeur uitvoert: via een gift of een legaat. Een gift doet u tijdens uw leven. Een schenking via legaat gebeurt na uw overlijden. In beide gevallen moet u rekening houden met rechtsprincipes. Een voorbeeld? Het eventuele wettelijke erfdeel van uw kinderen of ouders met andere woorden het deel van uw vermogen dat u minimaal voor hen moet opzijzetten. Kiest u voor een gift? Dan geeft de notaris u informatie over hoe dit moet gebeuren. Hij vertelt u over de voor- en nadelen van een authentieke schenking (met notariële acte) of een handgift. Schenkt u liever pas na uw overlijden? Dan helpt hij u een testament opstellen. Dat lijkt eenvoudig, maar elke situatie is uniek. U moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Bij een legaat zijn de juiste woorden en het soort legaat essentieel voor de correcte uitvoering van uw wensen na uw overlijden. Daarbij is het advies van uw notaris goud waard. De notaris geeft advies op drie vlakken: Eerst en vooral informeert hij u over welke aanpak de voorkeur geniet in uw concrete gezinssituatie en met uw vermogen. Daarbij houdt hij rekening met eventuele beperkingen van uw vrijheid om een deel van uw bezittingen weg te geven of in een legaat te stoppen. Het wettelijke erfdeel is er een van. Hij helpt u om uw schenking praktisch uit te voeren en uw testament met de juiste bewoordingen op te stellen. Hij waakt over de juridische correctheid van deze akten. Hij bewaart uw testament, zodat er na uw overlijden rekening wordt gehouden met uw laatste wilsbeschikkingen. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw Bergstraat Brussel Meer informatie: PG 4

5 2. Welke bezittingen kunt u schenken met een gift of legaat? Bent u zelf de eigenaar? Dan kunt u om het even welk onderdeel van uw bezittingen via een gift of legaat schenken zowel onroerend als roerend goed (zoals meubilair, baar geld, aandelen, juwelen). 3. Wat is een gift? De kans bij uitstek om de vereniging van uw keuze actief te steunen! Voor roerend en onroerend goed kan de schenking gebeuren onder drie vormen: De handgift bestaat uit de overdracht van een goed van hand tot hand. Het voordeel? Verplichte registratie is niet nodig. Zo vermijdt u de betaling van schenkingsrechten. Er is wel een voorwaarde: u moet nog meer dan drie jaar leven. De gift per overschrijving is een indirecte schenking die fiscaal sterk op de handgift lijkt: via een overboeking tussen bankrekeningen. De gift bij notariële acte is de enige mogelijkheid voor onroerend goed. De schenkingsrechten worden bij het neerleggen van de acte geïnd. De termijn van drie jaar is bij deze formule niet van toepassing. 4. Wat is een legaat? Het is een laatste wilsbeschikking waarbij u uw volledige vermogen of een deel ervan legateert aan een of meerdere begunstigden. Dat kunnen zowel fysieke personen als verenigingen zijn U kunt uw wilsbeschikking op verschillende manieren realiseren: Met een algemeen legaat laat u uw bezittingen aan een of meer begunstigden na. De legatarissen kunnen aanspraak maken op de totaliteit van uw nalatenschap, los van andere legaten die u hebt ingebouwd. Bij het legaat onder algemene titel laat u een evenredig deel van uw nalatenschap of een soort goed na. Voorbeelden: 25% van mijn nalatenschap of een kwart van mijn onroerend goed. Bij het legaat met bijzondere titel schenkt u een welbepaald goed aan de begunstigde van uw keuze. Voorbeelden: een bedrag van euro, mijn gebouw in Leuven, mijn uurwerk. Iedere legataris met uitzondering van de bijzondere betaalt zijn deel van de successierechten, afhankelijk van het deel dat hij krijgt. Maar iedere legataris verkrijgt zijn eigen successierechten, tenzij u dat in uw testament anders vastlegt Hoe laat u een legaat na? Stel een testament op. PG 5

6 Een testament kan verschillende vormen aannemen. De twee belangrijkste zijn: Het eigenhandig geschreven testament schrijft u zelf volledig met de hand. U dateert en ondertekent het. Uw notaris mag het voor u bewaren. Het openbaar testament dicteert u aan uw notaris. Die bewaart het met de grootste zorg Centraal Testamentenregister (CTR) In elk geval is het raadzaam om uw notaris te vragen om uw testament in het Centraal Testamentenregister (CTR) in te schrijven. Dan bent u er zeker van dat uw laatste wilsbeschikkingen na uw dood worden uitgevoerd. Alleen het feit dat u een testament opstelde, wordt geregistreerd. De inhoud komt er niet in: die blijft vertrouwelijk tot na uw overlijden. Onthoud wel dat een testament maar één auteur kan hebben. Is dit niet het geval? Dan kan het testament niet worden uitgevoerd na het overlijden van de eerste erflater, als de tweede nog leeft Waarom een testament? Maak een testament om uw vermogen te verdelen volgens regels die afwijken van de wettelijke standaarden. Op die manier laat u uw vermogen na aan andere begunstigden dan alleen maar uw kinderen, partner, verre of nabije verwanten afhankelijk van uw familieverbanden. Is er geen testament? Dan bepaalt de Belgische wetgeving dat al uw bezittingen worden verdeeld tussen de bevoorrechte (kinderen, partner, ouders) of wettelijke erfgenamen (broers, zusters, neven of nichten). Zonder bevoorrechte of wettelijke erfgenaam erft de staat uw bezittingen. Met een testament legt u zelf vast hoe u uw bezittingen wenst verdeeld te zien na uw overlijden natuurlijk met respect voor de wettelijke erfdelen van bepaalde erfgenamen. Als u deze regel respecteert, kunt u in hetzelfde testament uw familie, bepaalde leden ervan of de instelling van uw keuze voordelen toekennen. 5. Wat kost dat aan de instelling van uw voorkeur? Over het algemeen niet echt veel omdat de aanslagvoeten voor deze organisaties vastliggen en beperkt zijn. De instelling die u uitkiest, geniet dus optimaal van uw gift of legaat. PG 6

7 GIFTEN Wallonië Brussel Vlaanderen Voor een instelling van openbaar nut 7% 6,6% 7% Voor een VZW 7% 7% 7% LEGATEN Wallonië Brussel Vlaanderen Voor een instelling van openbaar nut 7% 6,6% 8,8% Voor een VZW 7% Tussen 12,5% en 25% 8,8% 6. Duolegaat alleen de fiscus krijgt minder! 6.1. Legaten voor een goed doel: u stelt een goede daad en uw erfgenamen hebben extra voordeel! U wenst een geldsom of een goed via legaat te schenken aan een instelling die u vertrouwt en steunt. Maar, denkt u, dan laat ik wel minder na aan mijn vriendin of mijn lievelingsnichtje. Niet noodzakelijk! Dankzij de techniek van het duolegaat laat u evenveel (of zelfs meer) na aan uw vriendin of nicht. En u steunt tegelijk een goed doel Hoe werkt een duolegaat? Het duolegaat steunt op artikel 64, tweede alinea van het erfrecht. Het principe is eenvoudig: u stelt een testament op ten voordele van de instelling van uw keuze. Die krijgt de opdracht om specifieke legaten die u vastlegt voor uw andere erfgenamen uit te voeren. Ze neemt ook de totaliteit van de erfenisrechten op zich tegen de aanslagvoet die op elk van hen van toepassing is Wat moet u doen? U moet het duolegaat, net zoals de klassieke variant, in uw testament opnemen. U vermeldt de instelling van uw keuze als volledige erfgenaam én de persoon of personen die u een specifiek legaat wilt schenken. U specificeert ook dat de instelling de specifieke legaten moet uitvoeren en zelf alle erfenisrechten (tegen de tarieven die gelden voor elke erfgenaam) moet betalen. PG 7

8 6.4. Voordelen Alleen de vereniging betaalt de successierechten. Uw andere erfgenamen betalen niets! Het voordeel van het duolegaat ligt in het feit dat erkende stichtingen en vzw s successierechten betalen tegen vastgelegde lagere aanslagvoeten. Op die manier ligt het totale bedrag van successierechten een stuk lager Een voorbeeld zegt meer dan duizend woorden Gewoon legaat Jan woont in Oostende en heeft geen kinderen. Hij laat in zijn testament euro na aan zijn vriend Pieter. Successierechten: euro (de aanslagvoet voor schenkingen aan derden bedraagt in Vlaanderen 45%); Pieter krijgt netto euro ( ). Duolegaat Jan laat ook nu euro na. Maar nu beslist hij om euro te schenken aan zijn vriend Pieter en euro aan de instelling van zijn keuze. Successierechten: euro (de instelling betaalt die integraal) 880 euro op het legaat aan de instelling en 6750 euro op het legaat aan Pieter. Pieter krijgt netto euro. De instelling krijgt netto: 2370 euro ( ). Wat gaat er naar de staat? De staat krijgt euro als Jan zijn euro rechtstreeks aan zijn vriend Pieter nalaat, maar slechts euro, als Jan zijn erfenis verdeelt onder zijn vriend Pieter en de vereniging van zijn keuze. Alternatief Gewoon legaat Mark uit Dinant is weduwnaar zonder kinderen. Hij laat bij testament een legaat van euro na aan zijn neef en euro aan een vriend. Successierechten = euro: euro op het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante); euro op het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 80% in Wallonië tussen andere personen); De neef krijgt netto euro ( ). De vriend krijgt netto euro ( ). PG 8

9 Duolegaat Mark schenkt nog altijd euro weg. Hij laat bij legaat euro na aan zijn neef, aan zijn vriend en euro aan instelling Y. Deze laatste krijgt de opdracht om alle successierechten te betalen, tegen het tarief dat op iedere erfgenaam van toepassing is. De successierechten bedragen euro: euro voor het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante); euro voor het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 60% in Wallonië tussen andere personen); 7000 euro voor de instelling (de aanslagvoet van 7% in Wallonië). Zijn neef krijgt netto euro. Zijn vriend krijgt netto euro. De instelling houdt netto euro ( ) over. Dankzij de techniek van het duolegaat: verhoogt het erfdeel van de neef en de vriend van Mark met minstens 20 procent; beschikt instelling Y over geld voor het project of de projecten die Mark selecteerde. Alleen de fiscus ziet zijn aandeel met ongeveer 45% dalen. Pas op! Dit is maar een voorbeeld. Voor uitstekende resultaten moet deze techniek rekening houden met uw familiale situatie en vermogenstoestand, maar ook met de berekeningswijze van de successierechten in het gewest waar u woont, en met de hoedanigheid van uw erfgenamen. De waarde van uw vermogen wijzigt zolang u leeft. Daarom is het aan te raden om eerder een percentage van uw vermogen via legaat toe te wijzen, dan een vast bedrag. Uw motivatie moet eerst en vooral filantropisch zijn. Het fiscale voordeel is een uitvloeisel daarvan. Het is van essentieel belang dat u aan het goede doel van uw keuze een voldoende groot aandeel nalaat, zodat die het duolegaat aanvaardt. U moet ook rekening houden met de doelstellingen die de instelling nastreeft en de werklast die het beheer van uw volledig erfenisdossier met zich brengt. Overweegt u om deze techniek toe te passen? Neem dan contact op met uw notaris én met de instelling die uw voorkeur wegdraagt. PG 9

10 6.6. Belastingvermindering voor uw eigen kinderen Het duolegaat is in de eerste plaats interessant, als u een verenging wilt steunen en tegelijk verre bloedverwanten een voordeel wilt bieden. Maar deze techniek kan ook voordelig zijn voor erfgenamen in eerste lijn. Het Waalse Gewest heft een belasting van 24% voor het deel boven euro en 30% voor het deel boven euro. Kijk even naar de situatie van de heer Libotin. Hij heeft zijn domicilie in Wallonië en laat zijn enige zoon Didier een miljoen euro na. Zonder duolegaat krijgt Didier netto euro in handen. Maar als de heer Libotin 22% van zijn vermogen of euro aan een goed doel schenkt en die organisatie opdracht geeft om alle successierechten te vereffenen, krijgt zijn zoon Didier netto euro. Na belasting houdt de instelling euro over. Dat is een heel nuttige gift voor haar. En ook Didier geniet van een bonus. 7. Wettelijk kader U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro voor elke schenking aan dezelfde instelling tijdens het lopend jaar. De vereniging stuurt u het fiscaal attest automatisch toe tijdens de maanden februari of maart van het jaar na uw gift. Met dit attest kunt u de gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo verlaagt u het belastbare bedrag en recupereert u tot de helft van uw gift (afhankelijk van uw aanslagvoet),. De wet legt wel maxima vast. Kan ik van een fiscaal voordeel genieten als ik een gift doe? Wilt u een fiscaal attest? Dan mag uw gift niet meer bedragen dan tien procent van uw netto jaarlijkse inkomsten, met een maximum van euro. Anders zou er geen grens staan op uw vrijgevigheid! 8. Wat zijn fiscale attesten? De instelling geeft u een ontvangstbewijs voor elke gift van 40 euro of meer. Met dit attest kan de schenker het bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen voor het lopende jaar. De volgende tabellen tonen aan welk fiscaal voordeel u geniet, afhankelijk van de geschonken bedragen en uw jaarlijkse inkomsten. Wij houden rekening met inkomsten tussen en euro. Verdient u meer? Dan verhoogt ook uw voordeel. PG 10

11 Wanneer krijg ik mijn attest? U krijgt het attest toegestuurd in het jaar na de gift(en): dus in de periode die voorafgaat aan de indiening van uw belastingaangifte. Voor meer informatie: De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving Open rekeningen boeken vertrouwen De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, opgericht in 1996, groepeert vandaag ruim 120 organisaties die de Ethische Code onderschrijven. Hun verbintenis beoogt een klimaat van vertrouwen en doorzichtigheid te scheppen, gunstig voor de inzameling van de middelen die zij nodig hebben voor de ontwikkeling van hun activiteiten van sociaal nut. VEF wil als overkoepelende vereniging en niet als certificatieorgaan, samen met haar leden, werken aan een cultuur van open boeken en waardige boodschappen; met respect voor de diegenen waarvoor de fondsen bestemd zijn en voor hen die onze werking mogelijk maken. Uiteindelijk komt het erop aan meer solidariteit los te maken bij onze medeburgers. Legaten en Giften in Praktijk, raad bij een goede daad hoopt tot deze doelstelling te kunnen bijdragen. VEF probeerde al geruime tijd om eenvormige en werkbare regels op te stellen voor financiële transparantie, gebaseerd op het Recht op informatie voor de schenkers en op externe certificatie. Begin 2006 heeft de Algemene Vergadering een Code van de Informatieplicht goedgekeurd, die op een beknopte en relatief eenvoudige manier al onze verplichtingen samenvat. Geen enkele lidorganisatie kan zich redelijkerwijze nog onttrekken aan een nauwgezet en volledig respect voor haar Informatie- en Transparantieplicht, waarop een belangrijk deel van de geloofwaardigheid van de Ethische Code en van de Vereniging gebaseerd is. De VEF publiceerde op haar website een oordeel over de rapporten van haar leden (www.vef-aerf.be). Verenigingen die (nog) geen lid zijn, kunnen zich laten inspireren door onze rapporteringsnormen en ook aan hun schenkers recht op informatie PG 11

12 toekennen De talloze milde schenkers voor het goede doel nodigen wij trouwens uit om, alvorens een gift te doen, nauwlettender toe te zien op de aanwezigheid van een transparantieverbintenis (dus op het EF-label) van de verenigingen en om actief gebruik te maken van het recht op informatie. De ethiek moet deel uit gaan maken van hun waarden en heeft de Vereniging, die nog voortdurend in beweging is, tot nadenken gestemd over de weg die zij in de toekomst wil bewandelen de komende tien jaar. Inmiddels, koos zij voor de uitdaging om, in overleg met de overheid, een voortrekkersrol te blijven spelen door te werken aan een breed toepassingsveld en door haar eigen kwaliteitscriteria op een hoger niveau te tillen. Van de wetgever en de overheid verwacht de VEF evenwel dat eindelijk werk wordt gemaakt van een regelgevend kader voor de vrijgevigheid in ons land, al was het maar om aan te tonen dat een latent wantrouwen bij een deel van de bevolking met betrekking tot solidariteitsoproepen grotendeels op onwetendheid en misvattingen gestoeld is. Wetgeving rond giften Er bestaan op het ogenblik in België geen wetten betreffende de fondswerving en het ethisch aspect hiervan. Voor diens oprichting en beheer heeft een vereniging of stichting de volgende wetteksten als referentiepunten: Wet vzw ivzw stichtingen Om de leemte aan wettelijk kader te dichten zijn er de voorbije legislaturen initiatieven genomen, tot en met wetsontwerpen in overleg met de VEF. KB boekhouding vzw ivzw stichtingen Fiscaal aftrekbare giften Giften van minstens 40 aan erkende instellingen of instellingen opgenomen in de wet met een wetenschappelijk, cultureel, sociaal of humanitair doel kunnen van de belastingen worden afgetrokken. Ook hier geldt dat je de fiscale attesten goed bijhoudt. Als je een bepaald attest niet hebt ontvangen, contacteer dan de instelling met de vraag of ze een duplicaat van het fiscaal attest kunnen toesturen. Tel de verschillende bedragen op en noteer het resultaat in vak VII, 3, code of code PG 12

13 Tot welk bedrag zijn giften fiscaal aftrekbaar? voor natuurlijke personen (particulieren): maximum 10% van het totale netto-inkomen (voor echtgenoten per persoon) met een absoluut plafond van EUR (voor echtgenoten per persoon). voor vennootschappen: maximum 5% van de belastbare winst met een absoluut maximum van EUR Fiscaal attest Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel? Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat u in het voorgaande jaar schonk aan een vereniging. Met het attest kan u uw bijdrage aftrekken van uw totaal netto inkomen. Onderstaande voorbeelden (*) geven u een indicatie van het fiscale voordeel dat u geniet. Merk op dat de tabellen geen rekening houden met de gemeentebelasting en de bijdrage aan de sociale zekerheid. Gezamenlijk belastbaar inkomen Gezamenlijk belastbaar inkomen U geeft 40 in % Uw Belastingsvoordeel van 0,01 tot % 7,5 van 7290,01 tot % 9 van 10380,01 tot % 12 van 17300,01 tot % 13,5 meer dan % 15 PG 13

14 Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest? Een fiscaal attest geldt voor de betalingen die de vereniging ontvangt op haar rekening(en) in de loop van het fiscaal jaar. Bijvoorbeeld. U doet een gift op 30 december De betaling staat op onze rekening op 31 december Het fiscaal attest wordt uitgereikt in op 2 januari Het fiscaal attest wordt uitgereikt in Voor meer Inlichtingen: AOIF Centrale Administratie Directie I /6B ( ) DIRECTIE I/6B (erkende VZW, giften) Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus Schaarbeek Tel: 0257/ (FR & NL) Fax: 0257/ Instellingen opgenomen in de wet: De Belgische universiteiten, de Belgische universitaire centra en de instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens; De Koninklijke academiën; Het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen Het «Fonds de la Recherche Scientifique FNRS» Het Rode Kruis van België De Koning Boudewijnstichting Het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen België Stichting naar Belgisch recht Het Paleis voor Schone Kunsten De Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen De beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen Het Fonds voor schadeloosstelling van de landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis PG 14

15 De Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Indien ze gedaan worden aan deze musea of aan deze openbare machten, voor bestemming aan hun musea, zijn giften onder de vorm van kunstwerken eveneens aftrekbaar in hoofde van de schenker. Het moet echter gaan om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel goed van het land of dat zij internationale faam genieten, en waarvan hij de geldwaarde heeft vastgesteld. Erkende instellingen: In tegenstelling met de instellingen vermeld in de wet, zijn deze instellingen onderworpen aan een erkenningsprocedure. Deze erkenning wordt toegestaan voor een beperkte periode. Zij zijn erkend in één van de volgende categorieën overeenkomstig artikel 104, 3, b, d, e, g, i, j,k,l, 4 of 4 bis, van het WIB 92: Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; Culturele instellingen; Instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan; Instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende rampen; Instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu; Instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben; VZW s waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren; Instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben; Instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden; Instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen. Deze lijst, die de toestand op 27 juli 2012 weergeeft, vermeldt per instelling de jaren waarvoor de erkenning werd toegestaan en waarvoor dus fiscale attesten aan de schenkers kunnen worden uitgereikt. Wegens plaatsgebrek, wordt de lijst beperkt tot drie jaren, nl. het lopende jaar en de twee vorige jaren. Met betrekking tot een instelling die niet is opgenomen in deze lijst kan de Directie I/6B van de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden gecontacteerd (tel ) PG 15

16 Information générale sur les Dons, les Legs, le legs en duo et le testament 1. Que peut vous apporter le conseil d un notaire? Vous souhaitez soutenir l association de votre choix, en lui faisant un don ou un legs? Le notaire sera votre interlocuteur privilégié. Connaissant votre situation familiale et patrimoniale, il est le mieux placé pour vous conseiller quant au type de libéralités que vous pourriez réaliser : don ou legs. Le premier se réalisera de votre vivant, le second n aura d effet qu à votre décès. Dans les deux cas, il faudra tenir compte de principes de droit comme éventuellement la réserve héréditaire de vos enfants ou de vos parents, càd de la part minimale de votre patrimoine qui leur est réservée. Si vous optez pour un don, il vous donnera une information claire sur la manière de réaliser celui-ci, sur les avantages et/ou désavantages de recourir à la donation authentique (par acte notarié) ou au don manuel, par exemple. Si, à l inverse, vous souhaitez attendre votre décès, il vous assistera dans la rédaction de votre testament. Rédiger son testament parait chose simple. Mais, chaque situation est unique. Tenir compte de son statut personnel, bien choisir ses mots et le type de legs seront déterminants pour la bonne exécution de vos volontés, après votre décès. Le conseil de votre notaire s avèrera précieux. En résumé, le notaire interviendra à trois niveaux Il vous informera tout d abord sur ce que vous pouvez faire compte tenu de votre situation familiale et patrimoniale particulière et éventuellement des limites (la réserve héréditaire) à votre liberté de donner et/ou léguer partie de vos biens. Ensuite et surtout, le notaire vous aidera à réaliser votre don ou à rédiger votre testament en utilisant les mots justes et en veillant à la sécurité juridique de ces actes. Enfin, il veillera à la conservation de votre testament, de manière à ce qu à votre décès, vos dernières volontés puissent être respectées Fédération Royale du Notariat Belge Rue de la Montagne, Bruxelles Pour plus d informations : PG 16

17 2. Quel bien puis-je donner ou léguer? A partir du moment où vous en êtes propriétaire, vous pouvez donner et léguer n importe quel bien, qu il s agisse d un immeuble ou d un bien meuble (meuble meublant, somme d argent, titres, bijoux, ). 3. C est quoi, un Don? C est l occasion de soutenir activement l association de votre choix! 3.1. Qu elle soit mobilière ou immobilière, la donation peut revêtir trois formes : le don manuel consiste en la remise de la main à la main du bien donné. Il a pour avantage de ne pas être obligatoirement enregistrable, et donc permet, si on le désire, d éviter le paiement de droits de donation, mais vous devez y survivre au-delà de 3 ans. le don par virement est une donation indirecte qui s assimile fiscalement au don manuel et se réalise par transferts de comptes la donation par acte notarié. Elle est la seule possibilité pour le don d immeuble. Les droits de donation sont perçus à l acte. Le délai de trois ans ne s applique plus. 4. C est quoi, un Legs? C est une disposition de dernières volontés par laquelle vous léguez tout ou partie de votre patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires, qu il s agisse de personnes physiques ou d associations Votre volonté peut revêtir différentes formes : le legs universel vous permet de léguer à un ou plusieurs bénéficiaires l ensemble de vos biens. Ces légataires auront vocation à recueillir l universalité de votre succession, hors les autres legs que vous auriez prévus. le legs à titre universel consiste à léguer une quote-part de votre succession ou un type de bien. Exemples : «25% de ma succession, ¼ de mes immeubles,» enfin, le legs particulier vous permet d attribuer un bien déterminé au bénéficiaire de votre choix. Exemples : «la somme de , mon immeuble situé à Louvain-la-Neuve, ma montre,» Chaque légataire, à l exception du légataire particulier, participera aux charges de la succession proportionnellement à la part recueillie. Mais chaque légataire acquittera ses propres droits de succession, sauf si vous en décidez PG 17

18 autrement dans votre testament Comment réaliser un legs? En rédigeant votre testament Un testament peut être rédigé sous différentes formes, dont les deux plus courantes sont : Le testament olographe, qui doit être entièrement écrit, daté et signé de votre main. Il peut être conservé par votre notaire. Le testament authentique, que vous dictez à votre notaire, qui le conservera précieusement Registre central des testaments (CRT) Dans tous les cas, il vous est conseillé de demander à votre notaire d inscrire votre testament au Registre central des Testaments (CRT), afin qu à votre décès vos dernières volontés soient respectées. Seule l existence de votre testament y sera renseigné, pas son contenu qui restera confidentiel jusqu à votre décès. Notez bien qu un testament ne peut avoir qu un seul auteur. A défaut, le décès du premier testateur ne permettrait pas l exécution de son testament, le second auteur étant encore en vie Pourquoi rédiger un testament? Pour transmettre votre patrimoine selon d autres règles que celles de la dévolution légale, càd à d autres bénéficiaires que vos seuls enfants, conjoint ou membres de votre famille proche ou lointaine, en fonction de la composition de votre famille. En l absence de testament, la loi belge prévoit la répartition de tous vos biens entre vos héritiers réservataires (enfants, conjoint, parents) ou légaux (frère, sœurs, neveux ou cousins). Si vous n avez ni héritier réservataire, ni héritier légal, c est l Etat qui héritera d office de tous vos biens. Rédiger un testament vous permet donc de déterminer vous-même la façon dont vous souhaitez voir distribués vos avoirs après votre décès, tout en respectant la réserve de certains de vos héritiers. En observant cette règle, vous pourrez favoriser, dans un même testament, votre famille, certains membres de celle-ci et l institution de votre choix. 5. Et combien cela coûtera-t-il à l institution que je favorise? En général, pas grand-chose dans la mesure où les taux appliqués à ces organisations sont fixes et réduits. Votre don ou votre legs sera donc utilisé de façon optimale par l institution choisie. PG 18

S EPTEMBRE. I 8e ANNEE I 2013 I PARAIT 5 FOIS PAR AN I I 8ste JAARGANG I 2013 I VERSCHIJNT 5 MAAL PER JAAR I

S EPTEMBRE. I 8e ANNEE I 2013 I PARAIT 5 FOIS PAR AN I I 8ste JAARGANG I 2013 I VERSCHIJNT 5 MAAL PER JAAR I ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 8e ANNEE I 2013 I PARAIT 5 FOIS PAR AN I I 8ste JAARGANG I 2013 I VERSCHIJNT 5 MAAL PER JAAR I 40 S EPTEMBRE EPTEMBER Belgische fiscaliteit:

Nadere informatie

INFO MAGAZINE. 6 questions pour bien

INFO MAGAZINE. 6 questions pour bien INFO MAGAZINE BELGIQUE - BELGÏE P.P. - P.B. 1000 Bruxelles x Brussel BC 5995 Bulletin d information de la fédération Royale des entreprises Complémentaires de la Construction asbl Nieuwsbrief van de Koninklijke

Nadere informatie

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD 49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. Al annexe MI-003 «compteurs d énergie électrique active» du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1 le point 5.1 est remplacé

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROPOSITION D ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROPOSITION D ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2008-2009 9 FEBRUARI 2009 SESSION ORDINAIRE 2008-2009 9 FEVRIER 2009 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2629/001 DOC 53 2629/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 février 2013 6 februari 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la législation en vue d instaurer

Nadere informatie

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 26 FÉVRIER 2013 26 FEBRUARI 2013 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003 QRVA 53 003 QRVA 53 003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

ANNEXES RAPPORT final ETUDE SUR LES POSSIBILITES DE RECONNAISSANCE DE L HABITAT GROUPE POUR LES PERSONNES EN PRECARITE SOCIALE, DIT HABITAT SOLIDAIRE

ANNEXES RAPPORT final ETUDE SUR LES POSSIBILITES DE RECONNAISSANCE DE L HABITAT GROUPE POUR LES PERSONNES EN PRECARITE SOCIALE, DIT HABITAT SOLIDAIRE ANNEXES RAPPORT final ETUDE SUR LES POSSIBILITES DE RECONNAISSANCE DE L HABITAT GROUPE POUR LES PERSONNES EN PRECARITE SOCIALE, DIT HABITAT SOLIDAIRE 1. Rapport des experts francophones P.02 2. Rapport

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85) DOC 54 1125/009 DOC 54 1125/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 juni 2015 30 juin 2015 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (Art. 38 tot 85) Wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1661/001 DOC 53 1661/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 juillet 2011 8 juli 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la législation en ce qui concerne

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 2 maart 2009 2 mars 2009 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 maart 2009 2 mars 2009 VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING UITGEBRACHT DOOR DE HEER Jean-Jacques

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 juni 2009 11 juin 2009

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 juni 2009 11 juin 2009 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 juni 2009 11 juin 2009 GEDACHTEWISSELING Chronische ziekten ÉCHANGE DE VUES Les maladies chroniques VERSLAG RAPPORT NAMENS

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif DOC 53 3335/001 DOC 53 3335/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 3 février 2014 3 februari 2014 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à un cadre légal spécifique

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95 1688/1 94 19S 1688/1 941 95 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1994-1995 (*) 25 JANUARI 1995 SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*) 25 JANVIER 1995

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances DOC 51 3064/001 DOC 51 3064/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 avril 2007 4 april 2007 PROJET DE LOI relatif à certains traitements de données à caractère personnel

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant réforme de l impôt des personnes physiques. houdende hervorming van de personenbelasting

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant réforme de l impôt des personnes physiques. houdende hervorming van de personenbelasting DOC 50 1270/009 DOC 50 1270/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 juli 2001 5 juillet 2001 WETSONTWERP houdende hervorming van de personenbelasting PROJET DE LOI

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

vice-premier ministre et ministre des Finances et des

vice-premier ministre et ministre des Finances et des Sénat de Belgique Session ordinaire 2011-2012 5-106COM Commission des Finances et des Affaires économiques Mercredi 23 novembre 2011 Séance de l après-midi Annales Handelingen Commissie voor de Financiën

Nadere informatie

art. Demandeurs d asile, personnes sans-papier et le logement Asielzoekers, mensen zonder papieren en huisvesting 2006#25 N 1/1837

art. Demandeurs d asile, personnes sans-papier et le logement Asielzoekers, mensen zonder papieren en huisvesting 2006#25 N 1/1837 art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit comprend

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie