Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland"

Transcriptie

1 Bijlage I Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland Functiegericht wateronderhoud in het stedelijk gebied Lemstervaart Datum: xxxxxxx

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doel en afbakening Leeswijzer Begrippen: eigendom, beheer en onderhoud Inleiding Eigendom Beheer Onderhoud Wetgeving en beleid op het gebied van beheer en onderhoud Landelijke wetgeving Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland Maatwerkovereenkomst Stedelijk Waterplan Lemsterland Gemeentelijk beleid Waterschapsbeleid Functionele indeling Inleiding Afbakening Stadswater Water voor Beleving Water voor Natuur Kwaliteitscatalogus Inleiding Onderdelen Meetlat Keuze beeldkwaliteit Kwaliteitsniveau kiezen Vastgestelde beeldkwaliteit Areaal stedelijk water pagina 1

3 Bijlagen Nummer en omschrijving Bijlage 1 Uitzonderingen beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies Bijlage 2 Toelichting onderdelen Bijlage 3 Kwaliteitscatalogus Bijlage 4 Exoten Bijlage 5 Bronvermeldingen Toelichting Particuliere (bouw)werken die een normaal beheer en onderhoud in de weg staan Tekst als toelichting op de catalogus-onderdelen Catalogus Beschrijving bestrijding van invasie exoten Bronvermeldingen Kaarten Nummer en omschrijving Kaart 1 Overzichtskaart watergangen bebouwde kom e.o. Kaart 2 Beheerverantwoordelijkheid t/m 2012 Kaart 3 Over te dragen watergangen en aanwezige kunstwerken Kaart 4 Functiekaart Kaart 5 Beeldkwaliteit Kaart 6 Beheerverantwoordelijkheid oevers Kaart 7 Beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies Kaart 8 Locaties natuurvriendelijke inrichting oevers. Toelichting Alle watergangen in de bebouwde kom en omgeving inclusief de kunstwerken Beheerverantwoordelijke van de natte bak tot en met 2012 De in beheer over te dragen watergangen en de aanwezige kunstwerken. Deze laatste zijn stuwputten, die in beheer bij de gemeente blijven. T.a.v. het stuwgedeelte hiervan is Artikel 3, lid 6 van de Maatwerkovereenkomst van toepassing. De functieaanduiding van de over te dragen watergangen Kwaliteitsniveau van de natte bak Kaart met beheerverantwoordelijkheid van de oevers. Kaart met beheerverantwoordelijkheid van de oeverconstructies. Kaart met locaties waar naar aanleiding van het Waterplan oevers natuurvriendelijk zijn ingericht. pagina 2

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Binnen de gemeente Lemsterland ligt een gebied dat valt binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Dit is de wijk Lemstervaart in Lemmer. Het beheer van het stedelijk water in de wijk Lemstervaart wordt uitgevoerd door de gemeente Lemsterland. De gemeente beheert het stedelijk water als onderdeel van de openbare ruimte. Zij voert het onderhoud uit, bedient de kunstwerken voor een optimaal peilbeheer en richtte het watersysteem in. Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009, is het waterschap aangewezen als de regionale waterbeheerder, ook van het stedelijk water. Op dit moment voert de gemeente nog het beheer en onderhoud van het watersysteem in de wijk Lemstervaart zelf uit. Gemeente en waterschap hebben afgesproken 2012 als overgangsjaar te zien waarin een aantal taken gezamenlijk of al volledig door het waterschap worden uitgevoerd. Waterschap Zuiderzeeland neemt vanaf januari 2013 het beheer en onderhoud van het stedelijk water op zich. In de afgelopen jaren heeft het waterschap met de gemeenten gelegen binnen haar beheergebied stedelijke waterplannen opgesteld. Ook bij het waterplan van de gemeente Lemsterland is het waterschap voor wat betreft de wijk Lemstervaart nauw betrokken geweest. In het waterplan is opgenomen dat de overdracht van het stedelijk water in de wijk Lemstervaart aangegrepen zal worden om een kwaliteitsverbetering van het watersysteem te realiseren. Het waterschap, alle Flevolandse gemeenten en de gemeente Lemsterland hebben op 29 juni 2009 op hoofdlijnen afspraken over de overdracht van beheer en onderhoud gemaakt in de Regionale bestuursovereenkomst stedelijk water Flevoland 2009 (ROSW-2009). De bestuursafspraken die zijn vastgesteld in de ROSW-2009, worden verder uitgewerkt in maatwerkovereenkomsten per gemeente. Het Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland is onderdeel van de maatwerkovereenkomst, zie ook afbeelding 1.1. Op het moment dat de maatwerkovereenkomsten zijn opgesteld, kan de daadwerkelijke overdracht van beheer en onderhoud plaatsvinden. De daadwerkelijke overdracht is per 1 januari pagina 3

5 Grondwater Stedelijk waterplan Riolering Oppervlakte water Bestuurlijke overeenkomst Maatwerkovereenkomst juridische kapstok taak- en kostenverdeling taakuitvoering achterstallig communicatie Beheer- en onderhoudsplan Inrichtingsmaatregelen plan Afbeelding 1.1 Planhiërarchie Voor het opstellen van dit beheer- en onderhoudsplan is een gezamenlijke projectgroep van gemeente en waterschap samengesteld. 1.2 Doel en afbakening Dit beheer- en onderhoudsplan beschrijft de gewenste onderhoudskwaliteit van het stedelijk water in de gemeente Lemsterland. De onderhoudskwaliteit wordt uitgedrukt in een beeld en beeldkwaliteit genoemd. Gemeente en waterschap kunnen tijdens de uitvoering van het beheer en onderhoud van het stedelijk water een beroep doen op de beeldkwaliteit zoals vastgelegd in dit beheer- en onderhoudsplan, gebaseerd op de functietoekenning zoals vastgesteld in het stedelijk waterplan en volgens de inrichtingseisen van het beeldkwaliteitsplan. Het beheer- en onderhoudsplan behandelt de beeldkwaliteit van de watergangen die door het waterschap van de gemeente in beheer en onderhoud worden overgenomen. Hieronder vallen watergangen die altijd watervoerend zijn, waarbij het waterpeil het streefpeil is en die een rol vervullen in de waterafvoer, -aanvoer, -berging en ecologie. Op kaart 2 is de beheerverantwoordelijkheid van de watergangen tot en met 2012 opgenomen. De watergangen en kunstwerken waarvan het beheer en onderhoud wordt overgenomen door het waterschap staan op kaart 3. In dit plan wordt de gewenste beeldkwaliteit van de natte bak, de oeverconstructies, de oevers, waterbodem en de peilregulerende kunstwerken van deze watergangen vastgelegd. pagina 4

6 Dit plan beschrijft de huidige situatie anno Voor de overdracht van toekomstige wateren wordt in het kader van de watertoets de functie-indeling gemaakt. In de maatwerkovereenkomst zijn de uitgangspunten voor overdracht van het beheer van toekomstige wateren bepaald. Het beheer- en onderhoudsplan beschrijft het reguliere beheer en onderhoud van het huidige watersysteem en doet dus geen uitspraken over herinrichting en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het beheer en onderhoud is gericht op het behoud, Afbeelding 1.2 Inrichtingsmaatregelen maken geen onderdeel uit van dit plan herstel en ontwikkeling van potentieel aanwezige waarden door gebruik te maken van de huidige inrichting. De gemeente Lemsterland en Waterschap Zuiderzeeland stellen dit beheer- en onderhoudsplan vast, als onderdeel van de maatwerkovereenkomst. Het beheer- en onderhoudsplan zal de eerste drie jaar na de overdracht van het Stedelijk water aan het waterschap jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien. Na verloop van de eerste drie jaar zal het beheer- en onderhoudsplan elke 5 jaar worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien. 1.3 Leeswijzer Dit beheer- en onderhoudsplan begint met een toelichting op de termen eigendom, beheer en onderhoud in hoofdstuk 2. Het relevante beleid op het gebied van beheer en onderhoud is samengevat in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de indeling van de watergangen in functionele clusters beschreven. De systematiek van de kwaliteitskeuze komt in hoofdstuk 5 aan de orde, waarna in hoofdstuk 6 de middels deze systematiek gekozen niveaus voor de beeldkwaliteit beschreven worden. pagina 5

7 2 Begrippen: eigendom, beheer en onderhoud 2.1 Inleiding Eigendom, beheer en onderhoud worden veelal in één adem genoemd. Het zijn echter afzonderlijke termen met een eigen achtergrond. Vooral de term beheer wordt door diverse organisaties nogal eens verschillend geïnterpreteerd. Om hierin duidelijkheid te verschaffen geeft dit hoofdstuk een toelichting bij deze termen. 2.2 Eigendom In veel gevallen geeft de eigendomssituatie van watergangen en kunstwerken aan welke instantie het onderhoud moet uitvoeren. Echter, voor het stedelijk water van de gemeente Lemsterland zijn de gemeente en Waterschap Zuiderzeeland samen overeengekomen dat de gemeente eigenaar blijft van de watergangen en ondergrond van de kunstwerken en dat het waterschap uit hoofde van de Waterwet de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het water dat in eigendom is van de gemeente op zich neemt. De gemeente Lemsterland heeft circa 1,6kilometer watergang van het stedelijk water in de wijk Lemstervaart in eigendom. Een klein en zeer beperkt deel is in bezit van een particuliere eigenaar. 2.3 Beheer Waterbeheer bestaat volgens de toelichting bij de Waterwet uit beleid en operationeel beheer. Beleid krijgt vooral vorm via normering, planning, coördinatie, algemeen verbindende voorschriften en zorg voor het wettelijk beheersinstrumentarium. Het operationeel beheer is de specifieke zorg voor afzonderlijke oppervlaktewater- en grondwaterlichamen, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. In de waterwet wordt dit kortweg aangemerkt als beheer. De waterbeheerder (de waterschappen voor de regionale watersystemen en het Rijk voor het hoofdwatersysteem) is verantwoordelijk voor het operationele waterbeheer. Vaak wordt het beheer ook onderscheiden in passief beheer en actief beheer. Het passief beheer omvat: Planvorming: Nieuwe plannen worden getoetst aan de wetgeving en beleid, waarna eventueel gehandeld wordt om deze tot uitvoering te laten komen; Vergunningverlening, handhaving en toezicht: Het toezicht vindt plaats op basis van de keurbepalingen en andere wettelijke bepalingen. Het waterschap kan hier gefundeerd van afwijken door keurontheffingen en watervergunningen te verstrekken aan ingelanden; pagina 6

8 Peilbeheer: Het peilbeheer in stedelijk gebied is één van de taken van het waterschap. Hiervoor maakt het waterschap gebruik van peilbesluiten, die voorschrijven welk peil gehandhaafd moet worden; Schouw: Ook de zogenaamde schouw op particuliere sloten is een passieve beheeractiviteit. Het waterschap houdt met deze handhavingstaak toezicht op het functioneren van het watersysteem voor zover in onderhoud bij particulieren en instanties. Het actieve beheer van watersystemen omvat: Het zorg dragen voor de uitvoering van concrete werkzaamheden ten behoeve van het beheer en onderhoud van stedelijk water, zoals benoemd in dit beheeren onderhoudsplan. Onder deze concrete werkzaamheden valt het beheer en onderhoud (maar bijvoorbeeld ook grotere aanpassingen aan waterstaatswerken ten behoeve van waterkwaliteit, kwantiteit of veiligheid). Onderhoud omvat de concrete reguliere werkzaamheden ter onderhoud van de waterstaatswerken. Met het woord beheer als onderdeel van het beheer en onderhoud, wordt bedoeld het feitelijk beheersmatig handelen, zoals het dagelijks beheren van de stuwen en gemalen. Het beheer- en onderhoudsplan richt zich enkel op het beheer en onderhoud van het stedelijk water. Operationeel beheer Passief beheer Actief beheer Beheer en onderhoud Andere werkzaamheden Het actieve en passieve beheer richt zich op veiligheid, kwantiteit en kwaliteit voor zowel de hydrologische als ecologische aspecten van het watersysteem. Bij integraal waterbeheer wordt rekening gehouden met de functies (bebouwing, natuur, recreatie) in een gebied. Zowel het actieve als het passieve beheer zal op integrale wijze plaatsvinden. Integraal waterbeheer kenmerkt zich door de samenhang met de omgeving. pagina 7

9 2.4 Onderhoud Onderhoud omvat de concrete reguliere werkzaamheden ter onderhoud van de waterstaatswerken. Waterschap en gemeente maken onderscheid in verschillende vormen van onderhoud, zie onderstaand figuur. Planmatig onderhoud omvat de (meer)jaarlijkse maaiwerkzaamheden. Met groot onderhoud worden activiteiten als baggerwerkzaamheden en het plaatsen en herstellen van oeverconstructies bedoeld. Vervanging betreft het nieuw plaatsen van een voorziening bij het bereiken van het einde van de technische levensduur. Afbeelding 2.1 Achterstallig onderhoud Daarnaast is er nog dagelijks verzorgend onderhoud zoals het verwijderen van zwerf- en drijfvuil en storingsonderhoud. Aanleg Planmatig onderhoud Groot onderhoud Vervanging Onderhouds toestand Onderhoudscyclus Tijd pagina 8

10 3 Wetgeving en beleid op het gebied van beheer en onderhoud 3.1 Landelijke wetgeving De Waterwet, die in 2009 in werking is getreden, integreert bestaande wetten op het gebied van waterbeheer zoals de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grondwaterwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De hierboven genoemde wet- en regelgeving heeft een beperkte invloed op het beheer en onderhoud van watergangen. De invloed van de Flora- en faunawet op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is daarentegen aanzienlijk. De Flora- en faunawet regelt het soortenbeschermingsbeleid in Nederland. De meeste waterschappen in Nederland, waaronder ook Waterschap Zuiderzeeland, hebben de sectorale uitwerking hiervan (de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (bron 1) ondertekend. De gedragscode is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die organisaties in en langs watergangen uitvoeren. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, dan: voldoen organisaties aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet; hoeven voor onderhoudswerkzaamheden geen ontheffingen te worden aangevraagd; worden ecologische inventarisaties uitgevoerd, zodat belangen van flora en fauna zorgvuldig meegewogen worden. De Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen is van toepassing op alle watergangen waarvan het beheer en onderhoud wordt overgedragen aan het waterschap. 3.2 Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland Met de Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland (ROSW-2009) (bron 2) zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeenten en waterschap voor de uitvoering van beheer en onderhoud van de watergangen en kunstwerken vastgelegd. Het gaat daarbij om de overdracht van het beheer en onderhoud van stedelijk water aan het waterschap. De wateren die voor overdracht in aanmerking komen, hebben een belangrijke functie voor het integrale watersysteem en zijn in het bebouwde gebied ook belangrijk voor de openbare ruimte. De Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland is opgesteld door de Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland en is op 29 juni 2009 door alle partijen ondertekend. pagina 9

11 3.3 Maatwerkovereenkomst In de ROSW-2009 zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt wat wordt overgedragen, onder welke voorwaarden, wie waarvoor verantwoordelijk wordt en hoe de kosten worden verdeeld. In de maatwerkovereenkomsten zijn deze afspraken per gemeente verder uitgewerkt en aangevuld. Bij het maken van deze afspraken is rekening gehouden met het belang om werkbare afspraken te maken. Een taakverdeling die op voorhand kan leiden tot ingewikkelde verrekeningen is, net als een in het veld niet te definiëren onderscheid, onwenselijk. Daarom is gezocht naar praktisch uitvoerbare voorstellen met zo min mogelijk verrekeningen / administratieve lasten. 3.4 Stedelijk Waterplan Lemsterland Het Waterplan Lemsterland (bron 3) is vastgesteld door de gemeente en door het waterschap. Het waterschap en gemeente hebben beide een actieve rol gespeeld bij het opstellen van dit plan. Het doel van het waterplan is het hebben, houden en realiseren van een veilig en ecologisch gezond watersysteem, dat voldoet aan zijn functie. Het waterplan anticipeert voor de wijk Lemstervaart op de komende overdracht van het actieve beheer en onderhoud van de watergangen naar het waterschap. In het waterplan zijn voor de wijk Lemsterland enkele specifieke ambities voor de inrichting en het beheer en onderhoud van de wateren opgenomen. In het waterplan zijn aan het water geen functies toegekend. Mogelijke maatregelen die in het Waterplan worden genoemd zijn: afkoppelen, baggeren, natuurvriendelijk inrichten van de oevers en het beperken van de aanvoer van IJsselmeerwater. De overdracht van de watergangen en het op te stellen beheer- en onderhoudsplan zullen worden aangegrepen om de huidige staat van het watersysteem in Lemstervaart te verbeteren. In 2012 zijn in combinatie met het baggeren van de watergang de oevers van de centrale watergang in de wijk Lemstervaart waar mogelijk natuurvriendelijk ingericht. Zie kaart Gemeentelijk beleid Gemeente Lemsterland is beheerder van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. De gemeente beheert tot op dit moment het stedelijk water als onderdeel van de openbare ruimte. 3.6 Waterschapsbeleid Waterschap Zuiderzeeland beheert alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen in Flevoland en in een klein deel van Friesland en Overijssel. Het waterschap hanteert het standpunt, dat de zorg voor recreatieve voorzieningen geen onderdeel uitmaakt van haar integrale waterbeheerstaken. Het waterschap verleent wel medewerking aan het recreatief medegebruik van wateren in haar beheersgebied. pagina 10

12 Enkele relevante beleidsstukken van het waterschap op het gebied van beheer en onderhoud in het stedelijk gebied zijn: Implementatienota (bron 7) Waterbeheerplan (bron 8) Baggervisie (bron 9) Beleid waterkeringen (bron 10) pagina 11

13 4 Functionele indeling 4.1 Inleiding De watergangen waarop dit beheer- en onderhoudsplan betrekking heeft, liggen in de wijk Lemstervaart in de plaats Lemmer. De betreffende watergangen zijn weergegeven op kaart 3. De totale lengte van de watergangen waarvoor dit plan geldt, is circa 1,8 kilometer. 4.2 Afbakening Het waterschap is direct verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de watergangen met een waterhuishoudkundig belang. In stedelijk gebied betreft dit de watergangen met de volgende kenmerken: altijd watervoerend; waterpeil is streefpeil; vervult rol in de waterafvoer en -aanvoer, berging en ecologie. Het beheer en onderhoud van de watergangen die niet voldoen aan bovengenoemde kenmerken (bijvoorbeeld wegsloten) gaat niet over naar het waterschap. De watergang Lemster Hop aan de noordkant van Lemstervaart is, ondanks dat deze al in beheer en eigendom van Waterschap Zuiderzeeland is, ook in dit beheer- en onderhoudsplan opgenomen. Dit omdat deze watergang zowel waterhuishoudkundig als qua beleving voor Lemstervaart belangrijk is. De door het waterschap over te nemen wateren zijn onderverdeeld in drie functionele watertypen. Deze verdeling vormt het uitgangspunt voor het vaststellen van functiegericht beheer en onderhoud. De functies zijn: Stadswater; Water voor Beleving; Water voor Natuur. Functietoewijzing Het Waterplan Lemsterland kent geen functietoewijzing aan wateren. Omdat het beheer- en onderhoudsplan is gebaseerd op functiegericht onderhoud, is aan de door het waterschap in beheer te nemen wateren een functie toegewezen. Voor deze wateren is de functie Water voor Beleving toegewezen. Uitzondering hierop is de kwelsloot langs de dijk. Deze krijgt geen specifieke functie toegewezen. De functie van de wateren is te zien op kaart 4. In de volgende paragrafen worden de drie functies toegelicht. De functies Stadswater en Water voor Natuur worden hier alleen ter referentie beschreven, want in Lemstervaart geldt alleen de functie Water voor Beleving. pagina 12

14 4.3 Stadswater De stedelijke omgeving heeft een direct effect op deze wateren. De wateren zijn cultuurlijk ingericht en er is weinig ruimte aanwezig om een natuurlijke inrichting mogelijk te maken. Ter illustratie is de stadgracht in Emmeloord weergegeven op de afbeelding hier naast. Zichtbaar is een strak onderhouden watergang met weinig tot geen begroeiing van waterplanten. In de wijk Lemstervaart is geen water aangewezen als Stadswater. Afbeelding 4.1 Stadswater: De Gracht in het centrum van Emmeloord 4.4 Water voor Beleving De wateren zijn ingericht om het water te 'beleven', om ervan te genieten. Deze wateren zijn uitgerust met natuurvriendelijke en/of kindvriendelijke oevers, waardoor het aantrekkelijk is om in deze omgeving te zijn. Al het water behalve de kwelsloot zoals aangeven op kaart 4 heeft de functie Water voor beleving. Het beheer en onderhoud van de kwelsloot langs de dijk neemt het waterschap wel over (feitelijk heeft het waterschap al het beheer en onderhoud van deze watergang). Hij krijgt verder geen functie toegewezen in het kader van dit beheer- en onderhoudsplan. Afbeelding 4.2 Water voor Beleving langs de Schouw te Lemstervaart. pagina 13

15 4.5 Water voor Natuur De stedelijke omgeving heeft een gering effect op deze wateren. De wateren zijn natuurlijk ingericht, of de ruimte is aanwezig om een natuurlijke inrichting mogelijk te maken. Watergerelateerde flora en fauna heeft de ruimte om zich te ontwikkelen, dit wordt gestimuleerd door de inzet van ecologische beheermaatregelen. De verschillende watergangen die de functie Water voor Natuur hebben gekregen, sluiten waar mogelijk op elkaar aan om zo hoogwaardige Afbeelding 4.3 Water voor Natuur in ecologische verbindingszones te vormen. Ter Wijkpark West in Emmeloord illustratie is een watergang in Wijkpark West te Emmeloord weergegeven op de afbeelding hier naast. Zichtbaar zijn de natuurlijk gevormde overs en de overvloedig aanwezige vegetatie naast en in de waterpartij. In de wijk Lemstervaart is geen water aangewezen als Water voor Natuur. pagina 14

16 5 Kwaliteitscatalogus 5.1 Inleiding Het beheer- en onderhoudsplan beschrijft het gewenste resultaat door gebruik te maken van een kwaliteitscatalogus. Hierin staan de mogelijke (beeld)kwaliteiten beschreven die kunnen gelden voor de diverse onderdelen van het stedelijk water. De kwaliteitscatalogus wordt door het waterschap in alle gemeenten binnen haar beheergebied ingezet. Voor de watergangen in Lemstervaart is één beeldkwaliteit van toepassing. Dit is de beeldkwaliteit Basis. Voor elk onderdeel zijn de mogelijke kwaliteitsniveaus vastgelegd in een 3-schaal (Hoog, Basis en Laag): de meetlat. Door deze onderverdeling is het mogelijk om de ambitie voor de verschillende onderdelen concreet te maken. De meetlat kan gebruikt worden om de diverse onderdelen op niveau te brengen of om dit niveau vast te houden. Dit plan beantwoordt dus niet de hoe-vraag (= inputtaal, zie bijvoorbeeld traditionele frequentiebestekken), maar beschrijft het gewenste resultaat gedurende een vast te leggen onderhoudsperiode (=outputtaal). 5.2 Onderdelen Het onderhoudswerk rondom en in watergangen is verdeeld in een aantal onderdelen. De onderdelen zijn zodanig gekozen dat er samenhang aanwezig is met de onderhoudswerkzaamheden. Op deze wijze is een doorvertaling naar kosten goed te maken. De onderdelen zijn weergegeven in tabel 5.1. Wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is staat beschreven in de maatwerkovereenkomst, die leidend is. In het algemeen is het waterschap verantwoordelijk is voor de onderdelen ten behoeve van een waterhuishoudkundige functie en is de gemeente verantwoordelijk voor de onderdelen met een functie ten behoeve van de ruimtelijke ordening met behorende beeldkwaliteit, met uitzondering van de natte bak. Op kaarten 6 en 7 is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de oevers en de oeverconstructies. Tabel 5.1 Onderdelen Onderdeel Bijzonderheid Verantwoordelijke Natte bak Maaibeeld Waterschap Waterbodem Slibdikte Waterschap Waterhuishoudkundig beheerde oever Schade- en maaibeeld Waterschap Natuurvriendelijke oever Botanisch beeld Waterschap Oever ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit, bijvoorbeeld gazon, beplanting, zichthoeken, visplekken, etc. Maaibeleid Gemeente pagina 15

17 Onderdeel Bijzonderheid Verantwoordelijke Gemengde oever: oever waar zowel delen ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit als delen met waterhuishoudkundig beheer voorkomen (bijvoorbeeld oevers met riethorsten 1, afgewisseld met intensief (gazon)beheer) Constructies voor oeverbescherming ten behoeve van het waterhuishoudkundig belang Constructies ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit Duiker Peilregulerend kunstwerk Maaibeeld Scheefstand/beschadiging Scheefstand/beschadiging Functionaliteit, doorstroomprofiel, verzorging Functionaliteit, gebruiksveiligheid, verzorging Waterschap en gemeente Waterschap, voor uitzonderingen zie bijlage 1 Gemeente Verzorging: waterschap Technische staat: wegbeheerder Waterschap Zwerf- en drijfvuil Beeld, verzorgingsgraad Gemeente Kadavers Beeld, verzorgingsgraad Waterschap 2 De afbeelding hieronder geeft de diverse onderdelen nader aan in een dwarsprofiel. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen. Watergang Oever Natuurvriendelijke oever Zwerf- en drijfvuil Insteek Oever constructie Natte bak Waterbodem Insteek Afbeelding 5.1 Theoretisch dwarsprofiel 1 Bij riethorsten ligt het accent op ecologische waarden. In verband met flora en fauna wordt het riet gefaseerd gemaaid, waarbij elk jaar gedeelten van de rietvegetatie gespaard blijven (de riethorsten), zodat er altijd meerjarig riet aanwezig is. Voor vogels, vissen, libellen en vlinders heeft overjarig riet een belangrijke functie. De locatie van de horsten zal meestal per jaar verschillen om verhouting te voorkomen. Horstbeheer komt niet alleen voor in combinatie met intensief (gazonbeheer), ook wordt horstbeheer bij volledige rietoevers toegepast. In dat geval wordt de oever gezien als een waterhuishoudkundig beheerde oever. 2 Het waterschap is verantwoordelijk voor het verwijderen van kadavers voor die watergangen die het waterschap beheert in stedelijk gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontvangen en vernietigen ervan. De gemeente zal het verwijderen van kadavers in het stedelijk gebied voor het waterschap uitvoeren. In het Draaiboek Botulismebestrijding 2012 (bron 11) staat de werkwijze voor de omgang met dode dieren beschreven. pagina 16

18 5.3 Meetlat In paragraaf 5.2 zijn de verschillende onderdelen van een watergang benoemd. Voor elk van deze onderdelen zijn de mogelijke kwaliteitsniveaus beschreven met een zogenaamde meetlat. Een meetlat beschrijft heldere prestatie-eisen door gebruik te maken van: kwaliteitsniveaus kwaliteitsbeschrijvingen kwaliteitsnormen foto's en/of beelden De kwaliteitsbeschrijvingen en -normen zijn leidend. Elke meetlat kent drie verschillende kwaliteitsniveaus. De normen van de kwaliteitsniveaus zijn deels ervaringsnormen en sluiten aan bij landelijke normen zoals CROW, RAW, Nederland Schoon en Alterra. De meetlatten in dit onderhoudsplan kunnen in drie groepen verdeeld worden: 1. de technische staat: is het heel? 2. de verzorgingsgraad: is het schoon? 3. de ecologie: wat is de ecologische waarde? Als voorbeeld is hieronder de meetlat voor de natte bak weergegeven. Niveaus Beeld Kwaliteitsniveau Hoog Kwaliteitsniveau Basis Kwaliteitsniveau Laag Beschrijving Schoon. Er is wel enige begroeiing aanwezig. Norm > 80% aaneengesloten schoon. Matig schoon. Een deel van het profiel is begroeid. > 60% aaneengesloten schoon. Begroeid. Een groot deel van het profiel is begroeid. > 30% aaneengesloten schoon. Afbeelding 5.2 Voorbeeld van een kwaliteitsmeetlat voor de natte bak De meetlatten zijn gebundeld in de kwaliteitscatalogus die in bijlage 3 is opgenomen. In het volgende hoofdstuk is voor de verschillende onderdelen het afgesproken niveau voor de beeldkwaliteit beschreven. Niet voor alle onderdelen hebben gemeente en waterschap meerdere kwaliteitsniveaus vastgesteld. Toch zijn in bijlage 3 voor die onderdelen meerdere niveaus opgenomen om als referentie te dienen. De oever ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit kan ook zeer veel verschijningsvormen hebben, waarbij geldt dat de functionaliteit van de watergang niet negatief beïnvloed mag worden. Het beeld wordt bepaald door de ruimtelijke eisen, niet door functionele eisen vanuit het waterbeheer. pagina 17

19 In de kwaliteitscatalogus zijn voorbeelden van de waterhuishoudkundig beheerde oever, oever ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit en de gemengde oever opgenomen. Het beschreven kwaliteitsniveau is een richtlijn voor de beeldkwaliteit. pagina 18

20 6 Keuze beeldkwaliteit 6.1 Kwaliteitsniveau kiezen Het niveau voor de beeldkwaliteit is afgeleid uit de ambities en doelstellingen die in het stedelijk waterplan zijn vastgelegd. Het Stedelijk Waterplan Lemsterland is als uitgangspunt genomen voor het vastleggen van de beeldkwaliteit. Per functie van de watergang (zie ook hoofdstuk 4) is op basis van de meetlatten voor elk onderdeel (hoofdstuk 5) een concreet niveau voor de gewenste beeldkwaliteit gekozen. Het kwaliteitsniveau, beschreven in dit beheer- en onderhoudsplan, is bedoeld voor de komende jaren en geeft de (beeld)kwaliteit weer die aanwezig moet zijn. In de praktijk is het niet overal wenselijk te kiezen voor een kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op basis van de functie van de watergang. De overeengekomen kwaliteitsniveaus zijn beschreven in onderstaande paragraaf en weergegeven op kaart 5. Het gewenste kwaliteitsniveau kan op een locatie afwijken van het vastgestelde niveau door: Belemmeringen ten opzichte van de streefbeelden (bijvoorbeeld aanwezigheid oeverconstructies); Aanwezigheid beschermde flora en/of fauna. Afbeelding 6.1 Onderhoud van stedelijk water is soms een heikel karwei door beperkte bereikbaarheid 6.2 Vastgestelde beeldkwaliteit De kwaliteitsniveaus in de kwaliteitscatalogus in bijlage 3 worden beschreven met een kwaliteitsbeschrijving, een kwaliteitsnorm en ondersteund met een beeld. De vastgestelde beeldkwaliteit voor de verschillende onderdelen is beschreven in onderstaande tekst. De gekozen beeldkwaliteit van de natte bak is tevens op kaart 5 weergegeven. Natte bak Waterplanten hebben een positieve invloed op de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Op kaart 5 Beeldkwalieit is per watergang de gekozen ambitie weergegeven. Prioritair voor alle watergangen is dat de wateraanvoer en -afvoer gewaarborgd zijn. Snel groeiende exotische waterplanten als Grote waternavel en Waterteunisbloem zijn zeer belemmerend voor de wateraanvoer en -afvoer. Deze waterplanten moeten dan ook zo snel mogelijk bestreden worden. Voor exoten bestrijding wordt verwezen naar bijlage 4. pagina 19

Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Urk

Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Urk Bijlage I Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Urk Functiegericht wateronderhoud in stedelijk gebied Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel en afbakening... 4 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren.

Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Bijlage II Resultaat inventarisatie en plan van aanpak wegwerken achterstanden baggeren. Lemstervaart, gemeente Lemsterland Datum: xxxxxxx pagina 1 1. INLEIDING 1.1 Doel Dit document heeft tot doel de

Nadere informatie

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 1 Diepte-/profielschouw, wat en waarom? EEN SLOOT MOET EEN SLOOT BLIJVEN. Het is om meerdere redenen belangrijk dat de diepte en breedte van een sloot door

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

MEMO maaibeleid. Beheergroep Streefbeeld en maairegime Waar kan dit voorkomen Gazon

MEMO maaibeleid. Beheergroep Streefbeeld en maairegime Waar kan dit voorkomen Gazon MEMO maaibeleid Met ingang van 1 januari 2016 is het maaibeleid voor grassen in de fysieke openbare njimte gewijzigd. Dit had ie maken met een verschuiving van middelen binnen het programma kwaliteit fysieke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei 1 OPSTELLER VOORSTEL: M. Gorter AFDELING: Openbare Werken PORTEFEUILLEHOUDER: R.J. Boersma. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 15 april 2009 ONDERWERP: Overdracht

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Maatwerkovereenkomst. Tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water

Maatwerkovereenkomst. Tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Urk en Waterschap Zuiderzeeland Stedelijk water Datum: 8 oktober 2010 Versie: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel

Nadere informatie

voorlopig BEHEER- EN ONDERHOUDS- PLAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

voorlopig BEHEER- EN ONDERHOUDS- PLAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS voorlopig BEHEER- EN ONDERHOUDS- PLAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS Archimedesweg 1 W.N. van der Heeden postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071) 3 063 063 Versie / Oplage: telefax (071) 5 123 916

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 projectnr. 14362-259809 revisie D2 16 mei 2013 auteur(s) R. Kloppenborg D. Nuus Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal Postbus 140 9500 AC

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen 13.0634 brochure WT.indd 1 Onderhoud is belangrijk Watergangen zorgen voor aanvoer, afvoer en berging van water. Goed onderhoud

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus Uw partner in groen Beeldbestek volgens CROW catalogus Inhoudsopgave 1. Wat kunnen/mogen we van Axentgroen verwachten... 2 2. Inleiding... 3 3. Schaalbalken... 3 4. Beter communiceren met beelden... 3

Nadere informatie

Beleidsregel 2. Beschermingszone

Beleidsregel 2. Beschermingszone Beleidsregel 2 1 Inleiding Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Via vergunningverlening en handhaving stelt Rijnland eisen aan

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

MEETLAT. Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte

MEETLAT. Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte MEETLAT Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte Inhoud Voorwoord 4 Integrale kwaliteit in de openbare ruimte 5 Kwaliteit Openbare Ruimte: meetbaar en herkenbaar 6 Verharding Asfalt 8 Verharding Elementen 10

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Vraag: Waarom verandert de onderhoudsinrichting in het projectgebied Ramelerwaterleiding? Waterschap Groot Salland heeft in 2008

Nadere informatie

Bijlage III. Schouwbeleid deel 2. Doorkijk naar de praktijk. September 2008. concept 20 dec. 1

Bijlage III. Schouwbeleid deel 2. Doorkijk naar de praktijk. September 2008. concept 20 dec. 1 Bijlage III Schouwbeleid deel 2 Doorkijk naar de praktijk September 2008 concept 20 dec. 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe schoon is schoon genoeg? 4 o Inhoud van de schouw 4 o Legger 4 Waar beoordelen we

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

B ijlage Referentieboek

B ijlage Referentieboek B ijlage Referentieboek Behorende bij Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Bijlage Referentieboek Bijlage Referentieboek Referentieboek voor bepaling

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1 Groen 3 1.1 3 1.2 Verzorgingsgraad 11 2 Verharding 12 2.1 12 2.2 Verzorgingsgraad 17 3 Meubilair 21 3.1 21 3.2 Verzorgingsgraad

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Erftoegangsweg 60 km/h. Erftoegangsweg 30 km/h. Groen onderbroken. Groen doorgetrokken

Erftoegangsweg 60 km/h. Erftoegangsweg 30 km/h. Groen onderbroken. Groen doorgetrokken 28 Groen onderbroken Groen doorgetrokken Erftoegangsweg 60 km/h Erftoegangsweg 30 km/h Uitvoeren in asfalt. (Beeld Vormtweg). Wegbreedte > of gelijk 4,5 m. Geen asmarkering maar onderbroken kantmarkering

Nadere informatie

Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland

Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland Opsteller: P. Jol Status: Concept Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701666 Datum: 29-04-2014 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren

3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3 Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren 3.1 Inleiding Wateren worden onderverdeeld in drie categorieën:

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Watervergunning (raam)

Watervergunning (raam) Watervergunning (raam) Voor het leggen van een hogedrukgasleiding op de locatie Thematerweg, Schoolstraat en Plan Haarzicht te Vleuten Datum 30 juni 2017 Zaaknummer 13568 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

AJA drantpn. Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water ^ 2Z~Z~ZBli.

AJA drantpn. Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland. Stedelijk water ^ 2Z~Z~ZBli. Maatwerkovereenkomst Tussen gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland Stedelijk water ^ É ^ WATERSCHAP AJA drantpn ^ LAND Datum: Versie: _ 8 okbec2010_ Definitief 1663 ^ 2Z~Z~ZBli Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen Projecttitel : Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen Kenmerk : Legger PWV ROSM 20121022 Opgesteld door

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Watervergunning Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Datum 17 mei 2017 Zaaknummer 12440 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Keur Delfland 19 februari 2015

Keur Delfland 19 februari 2015 Keur Delfland 19 februari 2015-1 - Inhoudsopgave Keur Delfland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Verplichtingen Hoofdstuk 2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken

Nadere informatie

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader 5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 Zonder vergunning van het bestuur is het verboden waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen (met inbegrip

Nadere informatie

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden:

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden: Vragen en antwoorden baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Waarom is het nodig om te baggeren? Baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is nodig om een goede aan- en afvoer van water te kunnen

Nadere informatie

B-wateren en C-wateren

B-wateren en C-wateren Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl B-wateren en C-wateren beleidsregels Datum maart 2005 Opgemaakt door

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 26 februari 2013 SWS/PWB S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 5 februari 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 15 Ecologisch

Nadere informatie

Concept. Legger van de Boezemwateren van Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam Achtergronddocument. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Concept. Legger van de Boezemwateren van Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam Achtergronddocument. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Legger van de Boezemwateren van Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam Achtergronddocument Concept Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Roderik Bijlard De uitvoerende taak van het Hoogheemraadschap Amstel,

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg

bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg Vergunninghouder Datum 9 juni 2017 Casecode W-17.01294 Kenmerk 17.088844 Watervergunning bouwen van een kademuur aan de Polygoongracht ter hoogte van Ad Windighof 4 in Amsterdam IJburg OLO kenmerk 2995453

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere 2012 Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus VEERE Aan de hand van deze kwaliteitscatalogus kunnen we de openbare ruimte van de gemeente Veere beoordelen.

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum 3 0 HAART behandeld door M. Rijsberman. dossiernummer.

U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum 3 0 HAART behandeld door M. Rijsberman. dossiernummer. Gemeente Lelystad t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 91 8200 AE LELYSTAD uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U09-06327 behandeld door M. Rijsberman doorkiesnummer 0320-278982 onderwerp Overdracht waterbeheer

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

7 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten

7 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten 7 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten 7.1 Inleiding Plaatsgebonden drijvende objecten komen veel voor in het watersysteem. Hieronder verstaat Rijnland in ieder geval: woonboten, woonschepen,

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer en Groene glazenmaker

Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer en Groene glazenmaker Persbericht Platform Berend Botje Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer en Groene glazenmaker Inleiding De afgelopen jaren heeft stichting Platform Berend Botje er regelmatig

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012 Waterlopen: Nummer Naam Eigendom Beheer Onderhoud Bijzonderheden OAF-W-3118 Ruiten Aa Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s OAF-W-3138 Ruiten Aa Waterschap Hunze en

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Het wijzigen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing

WATERVERGUNNING. Het wijzigen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing WATERVERGUNNING Het wijzigen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Vlaaslossing Nummer vergunning: Z2015-1710 Datum vergunning: 31 juli 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanhef... 3 2.

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2

Nadere informatie

WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Voor America

WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Voor America WATERVERGUNNING Het aanleggen en hebben van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Voor America Nummer vergunning: 2014.17534 Datum vergunning: 8 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. AANHEF... 3 2.

Nadere informatie

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken 10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken Kader Keur Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Actief en passief beheer stedelijk water

Actief en passief beheer stedelijk water Actief en passief beheer stedelijk water Loslaten waar mogelijk, goed regelen waar nodig AV 25 juni 2013 J. Eerens-Kostense Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Waterkwaliteit verbeteren!

Waterkwaliteit verbeteren! Waterkwaliteit verbeteren! Erwin Rebergen Beheerder grond- en oppervlaktewater 6 juni 2013 1 Onderwerpen Waarom spant zich in om de waterkwaliteit te verbeteren? Wat willen we bereiken? Hoe willen we een

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats op de locatie Prinses Beatrixstraat 23 in Bunnik Datum 2 juni 2017 Zaaknummer 12643 Poldermolen

Nadere informatie

INSPECTIEDOCUMENT PROGRAMMA VAN EISEN VISUELE INSPECTIE REGIONALE WATERKERINGEN

INSPECTIEDOCUMENT PROGRAMMA VAN EISEN VISUELE INSPECTIE REGIONALE WATERKERINGEN INSPECTIEDOCUMENT PROGRAMMA VAN EISEN VISUELE INSPECTIE REGIONALE WATERKERINGEN Groningen, november 2004 1. Inleiding De gebeurtenissen in Wilnis en Rotterdam in de zomer van 2003, waarbij wateroverlast

Nadere informatie

Aanleg van een vissteiger of visstoep

Aanleg van een vissteiger of visstoep Aanleg van een vissteiger of visstoep Nederland is een paradijs voor sportvissers. Er is een overvloed aan viswater met een aantrekkelijke visstand. Helaas zijn grote delen van het Nederlandse viswater

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta Nr. 3842 1 mei 2017 Bekendmaking Algemene regels project 'Sloten, oevers en dijken op orde' 1. Inleiding Op

Nadere informatie

voor het plaatsen van een beschoeiing buiten de initiële oeverlijn

voor het plaatsen van een beschoeiing buiten de initiële oeverlijn Vergunninghouder Sarah Vaughanstraat 11 in Amsterdam Datum 30 mei 2017 Casecode W-17.01090 Kenmerk 17.084998 Watervergunning voor het plaatsen van een beschoeiing buiten de initiële oeverlijn Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 14 december 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Sweco Nederland

Nadere informatie