Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland"

Transcriptie

1 Bijlage I Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland Functiegericht wateronderhoud in het stedelijk gebied Lemstervaart Datum: xxxxxxx

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doel en afbakening Leeswijzer Begrippen: eigendom, beheer en onderhoud Inleiding Eigendom Beheer Onderhoud Wetgeving en beleid op het gebied van beheer en onderhoud Landelijke wetgeving Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland Maatwerkovereenkomst Stedelijk Waterplan Lemsterland Gemeentelijk beleid Waterschapsbeleid Functionele indeling Inleiding Afbakening Stadswater Water voor Beleving Water voor Natuur Kwaliteitscatalogus Inleiding Onderdelen Meetlat Keuze beeldkwaliteit Kwaliteitsniveau kiezen Vastgestelde beeldkwaliteit Areaal stedelijk water pagina 1

3 Bijlagen Nummer en omschrijving Bijlage 1 Uitzonderingen beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies Bijlage 2 Toelichting onderdelen Bijlage 3 Kwaliteitscatalogus Bijlage 4 Exoten Bijlage 5 Bronvermeldingen Toelichting Particuliere (bouw)werken die een normaal beheer en onderhoud in de weg staan Tekst als toelichting op de catalogus-onderdelen Catalogus Beschrijving bestrijding van invasie exoten Bronvermeldingen Kaarten Nummer en omschrijving Kaart 1 Overzichtskaart watergangen bebouwde kom e.o. Kaart 2 Beheerverantwoordelijkheid t/m 2012 Kaart 3 Over te dragen watergangen en aanwezige kunstwerken Kaart 4 Functiekaart Kaart 5 Beeldkwaliteit Kaart 6 Beheerverantwoordelijkheid oevers Kaart 7 Beheerverantwoordelijkheid oeverconstructies Kaart 8 Locaties natuurvriendelijke inrichting oevers. Toelichting Alle watergangen in de bebouwde kom en omgeving inclusief de kunstwerken Beheerverantwoordelijke van de natte bak tot en met 2012 De in beheer over te dragen watergangen en de aanwezige kunstwerken. Deze laatste zijn stuwputten, die in beheer bij de gemeente blijven. T.a.v. het stuwgedeelte hiervan is Artikel 3, lid 6 van de Maatwerkovereenkomst van toepassing. De functieaanduiding van de over te dragen watergangen Kwaliteitsniveau van de natte bak Kaart met beheerverantwoordelijkheid van de oevers. Kaart met beheerverantwoordelijkheid van de oeverconstructies. Kaart met locaties waar naar aanleiding van het Waterplan oevers natuurvriendelijk zijn ingericht. pagina 2

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Binnen de gemeente Lemsterland ligt een gebied dat valt binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Dit is de wijk Lemstervaart in Lemmer. Het beheer van het stedelijk water in de wijk Lemstervaart wordt uitgevoerd door de gemeente Lemsterland. De gemeente beheert het stedelijk water als onderdeel van de openbare ruimte. Zij voert het onderhoud uit, bedient de kunstwerken voor een optimaal peilbeheer en richtte het watersysteem in. Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009, is het waterschap aangewezen als de regionale waterbeheerder, ook van het stedelijk water. Op dit moment voert de gemeente nog het beheer en onderhoud van het watersysteem in de wijk Lemstervaart zelf uit. Gemeente en waterschap hebben afgesproken 2012 als overgangsjaar te zien waarin een aantal taken gezamenlijk of al volledig door het waterschap worden uitgevoerd. Waterschap Zuiderzeeland neemt vanaf januari 2013 het beheer en onderhoud van het stedelijk water op zich. In de afgelopen jaren heeft het waterschap met de gemeenten gelegen binnen haar beheergebied stedelijke waterplannen opgesteld. Ook bij het waterplan van de gemeente Lemsterland is het waterschap voor wat betreft de wijk Lemstervaart nauw betrokken geweest. In het waterplan is opgenomen dat de overdracht van het stedelijk water in de wijk Lemstervaart aangegrepen zal worden om een kwaliteitsverbetering van het watersysteem te realiseren. Het waterschap, alle Flevolandse gemeenten en de gemeente Lemsterland hebben op 29 juni 2009 op hoofdlijnen afspraken over de overdracht van beheer en onderhoud gemaakt in de Regionale bestuursovereenkomst stedelijk water Flevoland 2009 (ROSW-2009). De bestuursafspraken die zijn vastgesteld in de ROSW-2009, worden verder uitgewerkt in maatwerkovereenkomsten per gemeente. Het Beheer- en onderhoudsplan Stedelijk Water Gemeente Lemsterland is onderdeel van de maatwerkovereenkomst, zie ook afbeelding 1.1. Op het moment dat de maatwerkovereenkomsten zijn opgesteld, kan de daadwerkelijke overdracht van beheer en onderhoud plaatsvinden. De daadwerkelijke overdracht is per 1 januari pagina 3

5 Grondwater Stedelijk waterplan Riolering Oppervlakte water Bestuurlijke overeenkomst Maatwerkovereenkomst juridische kapstok taak- en kostenverdeling taakuitvoering achterstallig communicatie Beheer- en onderhoudsplan Inrichtingsmaatregelen plan Afbeelding 1.1 Planhiërarchie Voor het opstellen van dit beheer- en onderhoudsplan is een gezamenlijke projectgroep van gemeente en waterschap samengesteld. 1.2 Doel en afbakening Dit beheer- en onderhoudsplan beschrijft de gewenste onderhoudskwaliteit van het stedelijk water in de gemeente Lemsterland. De onderhoudskwaliteit wordt uitgedrukt in een beeld en beeldkwaliteit genoemd. Gemeente en waterschap kunnen tijdens de uitvoering van het beheer en onderhoud van het stedelijk water een beroep doen op de beeldkwaliteit zoals vastgelegd in dit beheer- en onderhoudsplan, gebaseerd op de functietoekenning zoals vastgesteld in het stedelijk waterplan en volgens de inrichtingseisen van het beeldkwaliteitsplan. Het beheer- en onderhoudsplan behandelt de beeldkwaliteit van de watergangen die door het waterschap van de gemeente in beheer en onderhoud worden overgenomen. Hieronder vallen watergangen die altijd watervoerend zijn, waarbij het waterpeil het streefpeil is en die een rol vervullen in de waterafvoer, -aanvoer, -berging en ecologie. Op kaart 2 is de beheerverantwoordelijkheid van de watergangen tot en met 2012 opgenomen. De watergangen en kunstwerken waarvan het beheer en onderhoud wordt overgenomen door het waterschap staan op kaart 3. In dit plan wordt de gewenste beeldkwaliteit van de natte bak, de oeverconstructies, de oevers, waterbodem en de peilregulerende kunstwerken van deze watergangen vastgelegd. pagina 4

6 Dit plan beschrijft de huidige situatie anno Voor de overdracht van toekomstige wateren wordt in het kader van de watertoets de functie-indeling gemaakt. In de maatwerkovereenkomst zijn de uitgangspunten voor overdracht van het beheer van toekomstige wateren bepaald. Het beheer- en onderhoudsplan beschrijft het reguliere beheer en onderhoud van het huidige watersysteem en doet dus geen uitspraken over herinrichting en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het beheer en onderhoud is gericht op het behoud, Afbeelding 1.2 Inrichtingsmaatregelen maken geen onderdeel uit van dit plan herstel en ontwikkeling van potentieel aanwezige waarden door gebruik te maken van de huidige inrichting. De gemeente Lemsterland en Waterschap Zuiderzeeland stellen dit beheer- en onderhoudsplan vast, als onderdeel van de maatwerkovereenkomst. Het beheer- en onderhoudsplan zal de eerste drie jaar na de overdracht van het Stedelijk water aan het waterschap jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien. Na verloop van de eerste drie jaar zal het beheer- en onderhoudsplan elke 5 jaar worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien. 1.3 Leeswijzer Dit beheer- en onderhoudsplan begint met een toelichting op de termen eigendom, beheer en onderhoud in hoofdstuk 2. Het relevante beleid op het gebied van beheer en onderhoud is samengevat in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de indeling van de watergangen in functionele clusters beschreven. De systematiek van de kwaliteitskeuze komt in hoofdstuk 5 aan de orde, waarna in hoofdstuk 6 de middels deze systematiek gekozen niveaus voor de beeldkwaliteit beschreven worden. pagina 5

7 2 Begrippen: eigendom, beheer en onderhoud 2.1 Inleiding Eigendom, beheer en onderhoud worden veelal in één adem genoemd. Het zijn echter afzonderlijke termen met een eigen achtergrond. Vooral de term beheer wordt door diverse organisaties nogal eens verschillend geïnterpreteerd. Om hierin duidelijkheid te verschaffen geeft dit hoofdstuk een toelichting bij deze termen. 2.2 Eigendom In veel gevallen geeft de eigendomssituatie van watergangen en kunstwerken aan welke instantie het onderhoud moet uitvoeren. Echter, voor het stedelijk water van de gemeente Lemsterland zijn de gemeente en Waterschap Zuiderzeeland samen overeengekomen dat de gemeente eigenaar blijft van de watergangen en ondergrond van de kunstwerken en dat het waterschap uit hoofde van de Waterwet de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het water dat in eigendom is van de gemeente op zich neemt. De gemeente Lemsterland heeft circa 1,6kilometer watergang van het stedelijk water in de wijk Lemstervaart in eigendom. Een klein en zeer beperkt deel is in bezit van een particuliere eigenaar. 2.3 Beheer Waterbeheer bestaat volgens de toelichting bij de Waterwet uit beleid en operationeel beheer. Beleid krijgt vooral vorm via normering, planning, coördinatie, algemeen verbindende voorschriften en zorg voor het wettelijk beheersinstrumentarium. Het operationeel beheer is de specifieke zorg voor afzonderlijke oppervlaktewater- en grondwaterlichamen, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. In de waterwet wordt dit kortweg aangemerkt als beheer. De waterbeheerder (de waterschappen voor de regionale watersystemen en het Rijk voor het hoofdwatersysteem) is verantwoordelijk voor het operationele waterbeheer. Vaak wordt het beheer ook onderscheiden in passief beheer en actief beheer. Het passief beheer omvat: Planvorming: Nieuwe plannen worden getoetst aan de wetgeving en beleid, waarna eventueel gehandeld wordt om deze tot uitvoering te laten komen; Vergunningverlening, handhaving en toezicht: Het toezicht vindt plaats op basis van de keurbepalingen en andere wettelijke bepalingen. Het waterschap kan hier gefundeerd van afwijken door keurontheffingen en watervergunningen te verstrekken aan ingelanden; pagina 6

8 Peilbeheer: Het peilbeheer in stedelijk gebied is één van de taken van het waterschap. Hiervoor maakt het waterschap gebruik van peilbesluiten, die voorschrijven welk peil gehandhaafd moet worden; Schouw: Ook de zogenaamde schouw op particuliere sloten is een passieve beheeractiviteit. Het waterschap houdt met deze handhavingstaak toezicht op het functioneren van het watersysteem voor zover in onderhoud bij particulieren en instanties. Het actieve beheer van watersystemen omvat: Het zorg dragen voor de uitvoering van concrete werkzaamheden ten behoeve van het beheer en onderhoud van stedelijk water, zoals benoemd in dit beheeren onderhoudsplan. Onder deze concrete werkzaamheden valt het beheer en onderhoud (maar bijvoorbeeld ook grotere aanpassingen aan waterstaatswerken ten behoeve van waterkwaliteit, kwantiteit of veiligheid). Onderhoud omvat de concrete reguliere werkzaamheden ter onderhoud van de waterstaatswerken. Met het woord beheer als onderdeel van het beheer en onderhoud, wordt bedoeld het feitelijk beheersmatig handelen, zoals het dagelijks beheren van de stuwen en gemalen. Het beheer- en onderhoudsplan richt zich enkel op het beheer en onderhoud van het stedelijk water. Operationeel beheer Passief beheer Actief beheer Beheer en onderhoud Andere werkzaamheden Het actieve en passieve beheer richt zich op veiligheid, kwantiteit en kwaliteit voor zowel de hydrologische als ecologische aspecten van het watersysteem. Bij integraal waterbeheer wordt rekening gehouden met de functies (bebouwing, natuur, recreatie) in een gebied. Zowel het actieve als het passieve beheer zal op integrale wijze plaatsvinden. Integraal waterbeheer kenmerkt zich door de samenhang met de omgeving. pagina 7

9 2.4 Onderhoud Onderhoud omvat de concrete reguliere werkzaamheden ter onderhoud van de waterstaatswerken. Waterschap en gemeente maken onderscheid in verschillende vormen van onderhoud, zie onderstaand figuur. Planmatig onderhoud omvat de (meer)jaarlijkse maaiwerkzaamheden. Met groot onderhoud worden activiteiten als baggerwerkzaamheden en het plaatsen en herstellen van oeverconstructies bedoeld. Vervanging betreft het nieuw plaatsen van een voorziening bij het bereiken van het einde van de technische levensduur. Afbeelding 2.1 Achterstallig onderhoud Daarnaast is er nog dagelijks verzorgend onderhoud zoals het verwijderen van zwerf- en drijfvuil en storingsonderhoud. Aanleg Planmatig onderhoud Groot onderhoud Vervanging Onderhouds toestand Onderhoudscyclus Tijd pagina 8

10 3 Wetgeving en beleid op het gebied van beheer en onderhoud 3.1 Landelijke wetgeving De Waterwet, die in 2009 in werking is getreden, integreert bestaande wetten op het gebied van waterbeheer zoals de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grondwaterwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De hierboven genoemde wet- en regelgeving heeft een beperkte invloed op het beheer en onderhoud van watergangen. De invloed van de Flora- en faunawet op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is daarentegen aanzienlijk. De Flora- en faunawet regelt het soortenbeschermingsbeleid in Nederland. De meeste waterschappen in Nederland, waaronder ook Waterschap Zuiderzeeland, hebben de sectorale uitwerking hiervan (de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (bron 1) ondertekend. De gedragscode is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die organisaties in en langs watergangen uitvoeren. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, dan: voldoen organisaties aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet; hoeven voor onderhoudswerkzaamheden geen ontheffingen te worden aangevraagd; worden ecologische inventarisaties uitgevoerd, zodat belangen van flora en fauna zorgvuldig meegewogen worden. De Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen is van toepassing op alle watergangen waarvan het beheer en onderhoud wordt overgedragen aan het waterschap. 3.2 Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland Met de Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland (ROSW-2009) (bron 2) zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeenten en waterschap voor de uitvoering van beheer en onderhoud van de watergangen en kunstwerken vastgelegd. Het gaat daarbij om de overdracht van het beheer en onderhoud van stedelijk water aan het waterschap. De wateren die voor overdracht in aanmerking komen, hebben een belangrijke functie voor het integrale watersysteem en zijn in het bebouwde gebied ook belangrijk voor de openbare ruimte. De Regionale Bestuursovereenkomst Stedelijk Water Flevoland is opgesteld door de Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland en is op 29 juni 2009 door alle partijen ondertekend. pagina 9

11 3.3 Maatwerkovereenkomst In de ROSW-2009 zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt wat wordt overgedragen, onder welke voorwaarden, wie waarvoor verantwoordelijk wordt en hoe de kosten worden verdeeld. In de maatwerkovereenkomsten zijn deze afspraken per gemeente verder uitgewerkt en aangevuld. Bij het maken van deze afspraken is rekening gehouden met het belang om werkbare afspraken te maken. Een taakverdeling die op voorhand kan leiden tot ingewikkelde verrekeningen is, net als een in het veld niet te definiëren onderscheid, onwenselijk. Daarom is gezocht naar praktisch uitvoerbare voorstellen met zo min mogelijk verrekeningen / administratieve lasten. 3.4 Stedelijk Waterplan Lemsterland Het Waterplan Lemsterland (bron 3) is vastgesteld door de gemeente en door het waterschap. Het waterschap en gemeente hebben beide een actieve rol gespeeld bij het opstellen van dit plan. Het doel van het waterplan is het hebben, houden en realiseren van een veilig en ecologisch gezond watersysteem, dat voldoet aan zijn functie. Het waterplan anticipeert voor de wijk Lemstervaart op de komende overdracht van het actieve beheer en onderhoud van de watergangen naar het waterschap. In het waterplan zijn voor de wijk Lemsterland enkele specifieke ambities voor de inrichting en het beheer en onderhoud van de wateren opgenomen. In het waterplan zijn aan het water geen functies toegekend. Mogelijke maatregelen die in het Waterplan worden genoemd zijn: afkoppelen, baggeren, natuurvriendelijk inrichten van de oevers en het beperken van de aanvoer van IJsselmeerwater. De overdracht van de watergangen en het op te stellen beheer- en onderhoudsplan zullen worden aangegrepen om de huidige staat van het watersysteem in Lemstervaart te verbeteren. In 2012 zijn in combinatie met het baggeren van de watergang de oevers van de centrale watergang in de wijk Lemstervaart waar mogelijk natuurvriendelijk ingericht. Zie kaart Gemeentelijk beleid Gemeente Lemsterland is beheerder van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. De gemeente beheert tot op dit moment het stedelijk water als onderdeel van de openbare ruimte. 3.6 Waterschapsbeleid Waterschap Zuiderzeeland beheert alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen in Flevoland en in een klein deel van Friesland en Overijssel. Het waterschap hanteert het standpunt, dat de zorg voor recreatieve voorzieningen geen onderdeel uitmaakt van haar integrale waterbeheerstaken. Het waterschap verleent wel medewerking aan het recreatief medegebruik van wateren in haar beheersgebied. pagina 10

12 Enkele relevante beleidsstukken van het waterschap op het gebied van beheer en onderhoud in het stedelijk gebied zijn: Implementatienota (bron 7) Waterbeheerplan (bron 8) Baggervisie (bron 9) Beleid waterkeringen (bron 10) pagina 11

13 4 Functionele indeling 4.1 Inleiding De watergangen waarop dit beheer- en onderhoudsplan betrekking heeft, liggen in de wijk Lemstervaart in de plaats Lemmer. De betreffende watergangen zijn weergegeven op kaart 3. De totale lengte van de watergangen waarvoor dit plan geldt, is circa 1,8 kilometer. 4.2 Afbakening Het waterschap is direct verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de watergangen met een waterhuishoudkundig belang. In stedelijk gebied betreft dit de watergangen met de volgende kenmerken: altijd watervoerend; waterpeil is streefpeil; vervult rol in de waterafvoer en -aanvoer, berging en ecologie. Het beheer en onderhoud van de watergangen die niet voldoen aan bovengenoemde kenmerken (bijvoorbeeld wegsloten) gaat niet over naar het waterschap. De watergang Lemster Hop aan de noordkant van Lemstervaart is, ondanks dat deze al in beheer en eigendom van Waterschap Zuiderzeeland is, ook in dit beheer- en onderhoudsplan opgenomen. Dit omdat deze watergang zowel waterhuishoudkundig als qua beleving voor Lemstervaart belangrijk is. De door het waterschap over te nemen wateren zijn onderverdeeld in drie functionele watertypen. Deze verdeling vormt het uitgangspunt voor het vaststellen van functiegericht beheer en onderhoud. De functies zijn: Stadswater; Water voor Beleving; Water voor Natuur. Functietoewijzing Het Waterplan Lemsterland kent geen functietoewijzing aan wateren. Omdat het beheer- en onderhoudsplan is gebaseerd op functiegericht onderhoud, is aan de door het waterschap in beheer te nemen wateren een functie toegewezen. Voor deze wateren is de functie Water voor Beleving toegewezen. Uitzondering hierop is de kwelsloot langs de dijk. Deze krijgt geen specifieke functie toegewezen. De functie van de wateren is te zien op kaart 4. In de volgende paragrafen worden de drie functies toegelicht. De functies Stadswater en Water voor Natuur worden hier alleen ter referentie beschreven, want in Lemstervaart geldt alleen de functie Water voor Beleving. pagina 12

14 4.3 Stadswater De stedelijke omgeving heeft een direct effect op deze wateren. De wateren zijn cultuurlijk ingericht en er is weinig ruimte aanwezig om een natuurlijke inrichting mogelijk te maken. Ter illustratie is de stadgracht in Emmeloord weergegeven op de afbeelding hier naast. Zichtbaar is een strak onderhouden watergang met weinig tot geen begroeiing van waterplanten. In de wijk Lemstervaart is geen water aangewezen als Stadswater. Afbeelding 4.1 Stadswater: De Gracht in het centrum van Emmeloord 4.4 Water voor Beleving De wateren zijn ingericht om het water te 'beleven', om ervan te genieten. Deze wateren zijn uitgerust met natuurvriendelijke en/of kindvriendelijke oevers, waardoor het aantrekkelijk is om in deze omgeving te zijn. Al het water behalve de kwelsloot zoals aangeven op kaart 4 heeft de functie Water voor beleving. Het beheer en onderhoud van de kwelsloot langs de dijk neemt het waterschap wel over (feitelijk heeft het waterschap al het beheer en onderhoud van deze watergang). Hij krijgt verder geen functie toegewezen in het kader van dit beheer- en onderhoudsplan. Afbeelding 4.2 Water voor Beleving langs de Schouw te Lemstervaart. pagina 13

15 4.5 Water voor Natuur De stedelijke omgeving heeft een gering effect op deze wateren. De wateren zijn natuurlijk ingericht, of de ruimte is aanwezig om een natuurlijke inrichting mogelijk te maken. Watergerelateerde flora en fauna heeft de ruimte om zich te ontwikkelen, dit wordt gestimuleerd door de inzet van ecologische beheermaatregelen. De verschillende watergangen die de functie Water voor Natuur hebben gekregen, sluiten waar mogelijk op elkaar aan om zo hoogwaardige Afbeelding 4.3 Water voor Natuur in ecologische verbindingszones te vormen. Ter Wijkpark West in Emmeloord illustratie is een watergang in Wijkpark West te Emmeloord weergegeven op de afbeelding hier naast. Zichtbaar zijn de natuurlijk gevormde overs en de overvloedig aanwezige vegetatie naast en in de waterpartij. In de wijk Lemstervaart is geen water aangewezen als Water voor Natuur. pagina 14

16 5 Kwaliteitscatalogus 5.1 Inleiding Het beheer- en onderhoudsplan beschrijft het gewenste resultaat door gebruik te maken van een kwaliteitscatalogus. Hierin staan de mogelijke (beeld)kwaliteiten beschreven die kunnen gelden voor de diverse onderdelen van het stedelijk water. De kwaliteitscatalogus wordt door het waterschap in alle gemeenten binnen haar beheergebied ingezet. Voor de watergangen in Lemstervaart is één beeldkwaliteit van toepassing. Dit is de beeldkwaliteit Basis. Voor elk onderdeel zijn de mogelijke kwaliteitsniveaus vastgelegd in een 3-schaal (Hoog, Basis en Laag): de meetlat. Door deze onderverdeling is het mogelijk om de ambitie voor de verschillende onderdelen concreet te maken. De meetlat kan gebruikt worden om de diverse onderdelen op niveau te brengen of om dit niveau vast te houden. Dit plan beantwoordt dus niet de hoe-vraag (= inputtaal, zie bijvoorbeeld traditionele frequentiebestekken), maar beschrijft het gewenste resultaat gedurende een vast te leggen onderhoudsperiode (=outputtaal). 5.2 Onderdelen Het onderhoudswerk rondom en in watergangen is verdeeld in een aantal onderdelen. De onderdelen zijn zodanig gekozen dat er samenhang aanwezig is met de onderhoudswerkzaamheden. Op deze wijze is een doorvertaling naar kosten goed te maken. De onderdelen zijn weergegeven in tabel 5.1. Wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is staat beschreven in de maatwerkovereenkomst, die leidend is. In het algemeen is het waterschap verantwoordelijk is voor de onderdelen ten behoeve van een waterhuishoudkundige functie en is de gemeente verantwoordelijk voor de onderdelen met een functie ten behoeve van de ruimtelijke ordening met behorende beeldkwaliteit, met uitzondering van de natte bak. Op kaarten 6 en 7 is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de oevers en de oeverconstructies. Tabel 5.1 Onderdelen Onderdeel Bijzonderheid Verantwoordelijke Natte bak Maaibeeld Waterschap Waterbodem Slibdikte Waterschap Waterhuishoudkundig beheerde oever Schade- en maaibeeld Waterschap Natuurvriendelijke oever Botanisch beeld Waterschap Oever ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit, bijvoorbeeld gazon, beplanting, zichthoeken, visplekken, etc. Maaibeleid Gemeente pagina 15

17 Onderdeel Bijzonderheid Verantwoordelijke Gemengde oever: oever waar zowel delen ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit als delen met waterhuishoudkundig beheer voorkomen (bijvoorbeeld oevers met riethorsten 1, afgewisseld met intensief (gazon)beheer) Constructies voor oeverbescherming ten behoeve van het waterhuishoudkundig belang Constructies ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit Duiker Peilregulerend kunstwerk Maaibeeld Scheefstand/beschadiging Scheefstand/beschadiging Functionaliteit, doorstroomprofiel, verzorging Functionaliteit, gebruiksveiligheid, verzorging Waterschap en gemeente Waterschap, voor uitzonderingen zie bijlage 1 Gemeente Verzorging: waterschap Technische staat: wegbeheerder Waterschap Zwerf- en drijfvuil Beeld, verzorgingsgraad Gemeente Kadavers Beeld, verzorgingsgraad Waterschap 2 De afbeelding hieronder geeft de diverse onderdelen nader aan in een dwarsprofiel. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen. Watergang Oever Natuurvriendelijke oever Zwerf- en drijfvuil Insteek Oever constructie Natte bak Waterbodem Insteek Afbeelding 5.1 Theoretisch dwarsprofiel 1 Bij riethorsten ligt het accent op ecologische waarden. In verband met flora en fauna wordt het riet gefaseerd gemaaid, waarbij elk jaar gedeelten van de rietvegetatie gespaard blijven (de riethorsten), zodat er altijd meerjarig riet aanwezig is. Voor vogels, vissen, libellen en vlinders heeft overjarig riet een belangrijke functie. De locatie van de horsten zal meestal per jaar verschillen om verhouting te voorkomen. Horstbeheer komt niet alleen voor in combinatie met intensief (gazonbeheer), ook wordt horstbeheer bij volledige rietoevers toegepast. In dat geval wordt de oever gezien als een waterhuishoudkundig beheerde oever. 2 Het waterschap is verantwoordelijk voor het verwijderen van kadavers voor die watergangen die het waterschap beheert in stedelijk gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontvangen en vernietigen ervan. De gemeente zal het verwijderen van kadavers in het stedelijk gebied voor het waterschap uitvoeren. In het Draaiboek Botulismebestrijding 2012 (bron 11) staat de werkwijze voor de omgang met dode dieren beschreven. pagina 16

18 5.3 Meetlat In paragraaf 5.2 zijn de verschillende onderdelen van een watergang benoemd. Voor elk van deze onderdelen zijn de mogelijke kwaliteitsniveaus beschreven met een zogenaamde meetlat. Een meetlat beschrijft heldere prestatie-eisen door gebruik te maken van: kwaliteitsniveaus kwaliteitsbeschrijvingen kwaliteitsnormen foto's en/of beelden De kwaliteitsbeschrijvingen en -normen zijn leidend. Elke meetlat kent drie verschillende kwaliteitsniveaus. De normen van de kwaliteitsniveaus zijn deels ervaringsnormen en sluiten aan bij landelijke normen zoals CROW, RAW, Nederland Schoon en Alterra. De meetlatten in dit onderhoudsplan kunnen in drie groepen verdeeld worden: 1. de technische staat: is het heel? 2. de verzorgingsgraad: is het schoon? 3. de ecologie: wat is de ecologische waarde? Als voorbeeld is hieronder de meetlat voor de natte bak weergegeven. Niveaus Beeld Kwaliteitsniveau Hoog Kwaliteitsniveau Basis Kwaliteitsniveau Laag Beschrijving Schoon. Er is wel enige begroeiing aanwezig. Norm > 80% aaneengesloten schoon. Matig schoon. Een deel van het profiel is begroeid. > 60% aaneengesloten schoon. Begroeid. Een groot deel van het profiel is begroeid. > 30% aaneengesloten schoon. Afbeelding 5.2 Voorbeeld van een kwaliteitsmeetlat voor de natte bak De meetlatten zijn gebundeld in de kwaliteitscatalogus die in bijlage 3 is opgenomen. In het volgende hoofdstuk is voor de verschillende onderdelen het afgesproken niveau voor de beeldkwaliteit beschreven. Niet voor alle onderdelen hebben gemeente en waterschap meerdere kwaliteitsniveaus vastgesteld. Toch zijn in bijlage 3 voor die onderdelen meerdere niveaus opgenomen om als referentie te dienen. De oever ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit kan ook zeer veel verschijningsvormen hebben, waarbij geldt dat de functionaliteit van de watergang niet negatief beïnvloed mag worden. Het beeld wordt bepaald door de ruimtelijke eisen, niet door functionele eisen vanuit het waterbeheer. pagina 17

19 In de kwaliteitscatalogus zijn voorbeelden van de waterhuishoudkundig beheerde oever, oever ten behoeve van de ruimtelijke ordening met bijbehorende beeldkwaliteit en de gemengde oever opgenomen. Het beschreven kwaliteitsniveau is een richtlijn voor de beeldkwaliteit. pagina 18

20 6 Keuze beeldkwaliteit 6.1 Kwaliteitsniveau kiezen Het niveau voor de beeldkwaliteit is afgeleid uit de ambities en doelstellingen die in het stedelijk waterplan zijn vastgelegd. Het Stedelijk Waterplan Lemsterland is als uitgangspunt genomen voor het vastleggen van de beeldkwaliteit. Per functie van de watergang (zie ook hoofdstuk 4) is op basis van de meetlatten voor elk onderdeel (hoofdstuk 5) een concreet niveau voor de gewenste beeldkwaliteit gekozen. Het kwaliteitsniveau, beschreven in dit beheer- en onderhoudsplan, is bedoeld voor de komende jaren en geeft de (beeld)kwaliteit weer die aanwezig moet zijn. In de praktijk is het niet overal wenselijk te kiezen voor een kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op basis van de functie van de watergang. De overeengekomen kwaliteitsniveaus zijn beschreven in onderstaande paragraaf en weergegeven op kaart 5. Het gewenste kwaliteitsniveau kan op een locatie afwijken van het vastgestelde niveau door: Belemmeringen ten opzichte van de streefbeelden (bijvoorbeeld aanwezigheid oeverconstructies); Aanwezigheid beschermde flora en/of fauna. Afbeelding 6.1 Onderhoud van stedelijk water is soms een heikel karwei door beperkte bereikbaarheid 6.2 Vastgestelde beeldkwaliteit De kwaliteitsniveaus in de kwaliteitscatalogus in bijlage 3 worden beschreven met een kwaliteitsbeschrijving, een kwaliteitsnorm en ondersteund met een beeld. De vastgestelde beeldkwaliteit voor de verschillende onderdelen is beschreven in onderstaande tekst. De gekozen beeldkwaliteit van de natte bak is tevens op kaart 5 weergegeven. Natte bak Waterplanten hebben een positieve invloed op de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Op kaart 5 Beeldkwalieit is per watergang de gekozen ambitie weergegeven. Prioritair voor alle watergangen is dat de wateraanvoer en -afvoer gewaarborgd zijn. Snel groeiende exotische waterplanten als Grote waternavel en Waterteunisbloem zijn zeer belemmerend voor de wateraanvoer en -afvoer. Deze waterplanten moeten dan ook zo snel mogelijk bestreden worden. Voor exoten bestrijding wordt verwezen naar bijlage 4. pagina 19

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

B-wateren en C-wateren

B-wateren en C-wateren Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl B-wateren en C-wateren beleidsregels Datum maart 2005 Opgemaakt door

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Keur Delfland 19 februari 2015

Keur Delfland 19 februari 2015 Keur Delfland 19 februari 2015-1 - Inhoudsopgave Keur Delfland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Verplichtingen Hoofdstuk 2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012 Waterlopen: Nummer Naam Eigendom Beheer Onderhoud Bijzonderheden OAF-W-3118 Ruiten Aa Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s OAF-W-3138 Ruiten Aa Waterschap Hunze en

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Hoofdstuk Omschrijving acties Betrokken instanties Hoofdstuk 1 1.6.3 de Natuurwetgeving Het waterschap implementeert de Flora- en faunawet door de werkwijze uit de gedragscode

Nadere informatie

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken 10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken Kader Keur Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O)

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O) Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (N.V.O) kunt u op basis van de verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 een bijdrage aanvragen in de kosten. Om in aanmerking

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan Watergangen Stedelijk Gebied 2015-2018

Meerjaren Onderhoudsplan Watergangen Stedelijk Gebied 2015-2018 Registratienummer 196300 Meerjaren Onderhoudsplan Watergangen Stedelijk Gebied 2015-2018 Augustus 2014 H.J. Ticheler/A.J. Wonink Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274

Nadere informatie

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren Visie Stichting RIONED Waardevol stadswater slim realiseren Waardevol stadswater slim realiseren De aanpak van stadswater moet breder. Beschouw de omgeving, de functies, de vormgeving én de kwaliteit van

Nadere informatie

Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers

Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers Status definitief Versie 1 Rotterdam, maart 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 4 3. Ecokleurenkoers... 5 3.1 Inleiding... 5 3.2 Hoofdwatergangen...

Nadere informatie

Het groeiende beek concept

Het groeiende beek concept Het groeiende beek concept Een ontwikkelingsstrategie voor de Wilderbeek Aanleiding In juni 07 is de Wilderbeek verlegd ten behoeve van de aanleg van de A73. De Wilderbeek kent over het traject langs de

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 Nota zienswijzen Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 1 1 Aanleiding Aan de Raaksmaatsweg 4 in t Veld ligt een agrarisch bedrijf met akkerbouw, bloembollenteelt en bolbloemenbroeierij. Dit bedrijf is

Nadere informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie Bijlage 2; notitie aanvullende informatie blz. (a) Locatie (1.1)...2 (b) Huidige situatie (1.1)...2 (c) Doel van de ontgronding (1.3)...2 (d) Oppervlakte te ontgraven natuurvriendelijke oever (2.1)...3

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats. Emiel Brouwer en Pim de Kwaadsteniet

Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats. Emiel Brouwer en Pim de Kwaadsteniet Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats Emiel Brouwer en Pim de Kwaadsteniet Aanleiding Aanleg natuurvriendelijke oevers belangrijk in waterbeheer Bij aanleg mist vaak de relatie met de

Nadere informatie

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort De Waterwet in het kort De Waterwet in het kort Waarom een nieuwe Waarom een nieuwe Waterwet? Waterwet? Klimaatverandering Nederland is een waterland. Dat een groot deel van ons land onder de zeespiegel

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

BETOMAT betonblokkenmat

BETOMAT betonblokkenmat BETOMAT betonblokkenmat 1 1. Inleiding Betomat, flexibel toepasbare betonblokkenmat. Systeem PE-G R Betomat kan in diverse soorten worden geleverd. In het algemeen worden de matten gebruikt om oevers en

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Onderhoudsbeelden wateren en waterkeringen Overzicht beschermde flora en fauna Overzicht probleemflora en -fauna

Onderhoudsbeelden wateren en waterkeringen Overzicht beschermde flora en fauna Overzicht probleemflora en -fauna Onderhoudsbeelden wateren en waterkeringen Overzicht beschermde flora en fauna Overzicht probleemflora en -fauna Onderhoudsbeeld wateren 3. Eén droog talud en één natte oever begroeid Na de maaibeurt staat

Nadere informatie

K W A L I T E I T S C A T A L O G U S

K W A L I T E I T S C A T A L O G U S K W A L I T E I T S C A T A L O G U S e n s c h e d e INHOUDSOPGAVE pag TECHNISCHE STAATVERHARDING asfalt 1 TECHNISCHE STAATVERHARDING TECHNISCHE STAAT TECHNISCHE STAAT TECHNISCHE STAAT TECHNISCHE STAAT

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Agrariërs

Nieuwsbrief Agrariërs Nieuwsbrief Agrariërs Baggeren landelijk gebied 2014 en 2015 Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Oevers 2x maaien Oever 2

Oevers 2x maaien Oever 2 Oevers 2x maaien Oever 2 De vegetatie is rijk aan diverse soorten kruiden, zoals kattenstaart, grote waterweegbree en zwanebloem en behoort tot het Watertorkruidverbond (Oenanthion aquaticae). De vegetatie

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht?

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht? FAQ s 1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? Nee, Rijnland geeft vertrouwen en ruimte waar dat kan en stelt voorwaarden waar dat moet. Iedereen heeft minimaal de verplichting om zorgvuldig

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet

Waterbodems in de Waterwet Waterbodems in de Waterwet Baggernet Eefje Bruinsma (RWS Corporate Dienst) De Waterwet Integratie van de volgende sectorale wetten: Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Wet verontreiniging zeewater

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

NEE. Van: W. van Bodegraven Tel nr: 8304 Nummer: 15A.00039

NEE. Van: W. van Bodegraven Tel nr: 8304 Nummer: 15A.00039 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: W. van Bodegraven Tel nr: 8304 Nummer: 15A.00039 Datum: 20 januari 2015 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van der Marel,

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud watergangen

Beheerplan onderhoud watergangen HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Beheerplan onderhoud watergangen 2014-2017 Team Onderhoud Waterkeringen en Watergangen 4 maart 2014 CONCEPT Beheerplan onderhoud watergangen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Soorten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Uitvoeringsregeling Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water Oude Rijngebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Gewijzigde regeling, vastgesteld bij besluit van het college van

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Waarom u stemt voor de waterschappen op 18 maart 2015 Veiligheid tegen overstromingen en gezond en schoon water

Nadere informatie

Uitgangspuntennota Legger oppervlaktewateren 2012

Uitgangspuntennota Legger oppervlaktewateren 2012 Uitgangspuntennota Legger oppervlaktewateren 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Colofon Auteur Projectgroep Legger Oppervlaktewateren 2012 Projectgroep Stuurgroep Opdrachtgever Michael de Burger

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte

Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte Veel gemeenten bezuinigen op groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte 1. Gemeentelijk gras wordt nog wel gemaaid maar niet meer afgevoerd; men gaat vaak over op klepelen of sikkelen. Dode bomen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Woudenberg en Renswoude

Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Woudenberg en Renswoude Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Woudenberg en Renswoude Definitief Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem Mevrouw C.M.D. Otte Postbus 330 3830 AJ Leusden T 033-4346000 F 033-4346345 E cotte@wve.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde

Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde 22 december 2011 Zoon buro voor ecologie Colofon Project: Quickscan natuur terrein aan de Bosruiter in Zeewolde Opdrachtgever: mro Uitvoerder Zoon

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

8 Handelen in een waardevolle oever

8 Handelen in een waardevolle oever 8 Handelen in een waardevolle oever 8.1 Inleiding Rijnland streeft naar een watersysteem met een goede ecologische kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk dat flora en fauna leefruimte hebben. Oevers zijn

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 IN 10-3498 Datum: 2010-08-05 PLAN: Nieuw vestiging grondgebonden agrarisch bedrijf (kenmerk 20.051_O_005_92100663) Algemene projectgegevens: Projectomschrijving:

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN,

Nadere informatie

Oud riet in sloten. Minder doen voor meer natuur

Oud riet in sloten. Minder doen voor meer natuur Oud riet in sloten Minder doen voor meer natuur 3 Handvaten voor rietslootbeheer Voor een mooier landschap, meer natuur en schoner water. 4 Waarom oud riet? Lang was het de gewoonte om alle sloten in

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN SCHIPHOL GEMEENTE HAAR- LEMMERMEER, DEFINITIEF 13 NOVEMBER 2008.

WATERPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN SCHIPHOL GEMEENTE HAAR- LEMMERMEER, DEFINITIEF 13 NOVEMBER 2008. WATERPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN SCHIPHOL GEMEENTE HAAR- LEMMERMEER, DEFINITIEF 13 NOVEMBER 2008. Algemeen In de toekomstig te handhaven en te versterken concurrentiepositie van de Luchthaven Schiphol als

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Contents 1 Management Summary wat vinden de inwoners belangrijk? 2 4 3 Inhoudelijke taakinvulling 14 4 Bijlagen 24 Rol van Rijnland in de maatschappij

Nadere informatie

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap ONTWIKKELING NATUURZONE SPORTPARK ELSKENS OOSTERHOUT DATUM: augustus 2014, Landschapsplan en kwaliteitsinvestering Landschap kenmerk: ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s \A/E-T-TERSKIP FRYSLÂN BügelHajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 B9T4 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, rr meil zor5 Bijlage(n): Ons kenmerk:

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER

BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER BELEIDSREGELS VOOR WATERKERING, WATERKWANTITEIT EN GRONDWATER VOOR BRABANTBREDE UNIFORME KEUR V 1.0 Vastgesteld Dagelijks bestuur 3 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING BELEIDSREGELS... 3 BELEID OPPERVLAKTEWATER...

Nadere informatie

Beheer- en onderhoudsplan Watersystemen. Beleidsdeel

Beheer- en onderhoudsplan Watersystemen. Beleidsdeel z Beheer- en onderhoudsplan Watersystemen Beleidsdeel 2014 Oktober 2014 Tekst: Greetje Kampinga-Werkman en Steven Verbeek Foto voorkant: Aernout Steegstra (Rudie Wiersma Fotografie) 2 3 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart 1 Voorwoord De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder

Nadere informatie

Legger regionale waterkering

Legger regionale waterkering Legger regionale waterkering Apeldoorns Kanaal, Anklaarseweg-Koudhoornsesluis Definitief Datum 28 september 2009 Opgemaakt door J. Borgers Afdeling Planvorming Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 2 INHOUD...

Nadere informatie

KABELS EN LEIDINGEN. Criteria voor aanleg en beheer

KABELS EN LEIDINGEN. Criteria voor aanleg en beheer KABELS EN LEIDINGEN Criteria voor aanleg en beheer Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het elektriciteits- en gasnet. In de grond liggen hiervoor talloze kabels

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats Vlaardingervaart-Zuid

Ontwerp-projectplan natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats Vlaardingervaart-Zuid Ontwerp-projectplan natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats Vlaardingervaart-Zuid Opsteller: M. Kraaijeveld Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: VO 701660 Datum: 11-02-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie