Monitoringplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoringplan 2013-2020"

Transcriptie

1 Monitoringplan DEF in het kader van emissiehandel Voor BKG-installaties die op grond van een risicobeheersing een vereenvoudigd standaard sjabloon voor het monitoringplan mogen gebruiken Eenvoudig MP-DEF /56

2 Inhoudstafel 1 RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SJABLOON INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN EN HET ONDERHOUD VAN HET MONITORINGPLAN ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEDRIJFSLOCATIE VERANTWOORDELIJKHEDEN MANAGEMENTSYSTEMEN HOOFDLIJNEN VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN BINNEN DE BEDRIJFSLOCATIE Lijst van Annex I activiteiten Omschrijving bedrijfsactiviteiten SCHEMA WAAROP ALLE BRONSTROMEN EN MEETINSTRUMENTEN ZIJN AANGEGEVEN INFORMATIE OVER JAARLIJKSE EMISSIES BRONSTROMEN EN EMISSIEBRONNEN BRONSTROMEN EMISSIEBRONNEN Emissiebronnen met brandstofemissies Emissiebronnen met procesemissies DELEN VAN DE INSTALLATIE DIE BUITEN EU-ETS VALLEN (INDIEN VAN TOEPASSING) INFORMATIEBRONNEN GEBRUIKT OM DE EMISSIES TE BEPALEN INFORMATIEBRONNEN VOOR REFERENTIEWAARDEN BIJ BEREKENINGSFACTOREN LABORATORIA EN METHODEN GEBRUIKT BIJ ANALYSES VAN BEREKENINGSFACTOREN BEREKENINGSMETHODE VOOR EMISSIES DETAILS VAN BRONSTROMEN Brandstofemissies Procesemissies MEETINSTRUMENTEN EN MEETSYSTEMEN Lijst met meetinstrumenten Verbrandingsemissies Procesemissies Onderhoudsplannen voor meetinstrumenten Procedure voor het onderhouden van meetinstrumenten gebruikt voor het bepalen van activiteitsdata ONZEKERHEIDSBEREKENING Brandstoffen Grondstoffen PROCEDURES VAN TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN EEN BEREKENINGSMETHODE Procedure voor analyses Procedure voor staalnameplannen Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van het staalnameplan Procedure voor het bepalen van de voorraden aan het begin en het einde van een rapporteringsjaar MANAGEMENT EN CONTROLE MANAGEMENT Management van personeel Management van verbetering Management van wijzigingen Management van tijdelijke wijzigingen in de monitoringmethode DATABEHEER CONTROLEACTIVITEITEN Eenvoudig MP-DEF /56

3 6.3.1 Risicobeheer Kwaliteitsborging van meetapparatuur Kwaliteitsborging IT-systeem Interne auditeringen Correcties en corrigerende maatregelen Uitbestede processen Dataregistratie en archivering Ontbrekende gegevens Geplande of effectieve veranderingen inzake het capaciteitsniveau, het activiteitsniveau en de werking van de installatie BIJLAGEN BIJLAGE 1: ONDERBOUWING NIVEAUVEREISTEN ACTIVITEITSDATA PER BRONSTROOM TOOL-BOX MOGELIJKE EMISSIES Voorbeelden van brandstofemissies: In te vullen in Voorbeeld Procesemissies: In te vullen in MEETINSTRUMENTEN EN MEETSYSTEMEN Voorbeelden van meetinstrumenten in te vullen in Verbrandingsemissies Procesemissies MOGELIJKE NIVEAUS Voorbeelden van niveaus in geval van brandstofemissies in te vullen in Voorbeeld van niveaus in geval van procesemissies in te vullen in MOGELIJKE PROCEDURES Voorbeeld voor: Procedure voor analyses (in te vullen in 5.4.1) Voorbeeld voor: Procedure voor staalnameplannen (in te vullen in 5.4.2) Voorbeeld voor: Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van het staalnameplan (in te vullen in 5.4.3) Voorbeeld voor: Procedure voor het bepalen van de voorraden aan het begin en het einde van een rapporteringsjaar (in te vullen in 5.4.4) ONZEKERHEID OP AFGAS Eenvoudig MP-DEF /56

4 1 Richtlijnen en voorwaarden 1.1 Instructies voor het invullen van het sjabloon 1. Het gebruik van dit gestandaardiseerd vereenvoudigd sjabloon voor het monitoringplan is enkel toegelaten voor BKG-installaties waarvan de emissies eenvoudig bewaakt kunnen worden. Een risicobeoordeling moet uitsluitsel geven of dit inderdaad het geval is. Voor het uitvoeren van deze risicobeoordeling is er een sjabloon opgesteld. De risicobeoordeling bestaat uit drie stappen: In een eerste stap wordt nagegaan of de installatie al dan niet te complex is voor het gebruik van een gestandaardiseerd vereenvoudigd monitoringplan. Indien de exploitant op één van de volgende zeven vragen ja moet antwoorden, komt de installatie sowieso niet in aanmerking voor het gebruik van het gestandaardiseerd vereenvoudigd monitoringplansjabloon: Gaat het over een installatie van categorie C, die andere dan commerciële standaard brandstoffen gebruikt? Gaat het over een installatie die de monitoringmethode op basis van meting (CEMS) gebruikt? Gaat het over een installatie die activiteiten uitvoert waar PFC of N2O wordt uitgestoten? Gaat het over een installatie voor het afvangen, vervoeren of geologisch opslagen van broeikasgassen (CCS)? Gaat het over een installatie die gebruik maakt van de fall back methode in overeenstemming met art. 22? Gaat het over een installatie die laboratoriumanalyses moet gebruiken in overeenstemming met Art. 33 tot 35? (Berekeningsfactoren volgen uit analyses) Gaat het over een installatie die meer dan drie grote bronstromen moet monitoren? Indien de exploitant op elke bovenstaande vraag nee heeft geantwoord, kan hij overgaan naar de tweede stap van de risicobeoordeling. In deze tweede stap moet de exploitant nagaan of de installatie behoort tot één van de categorieën waarvoor het mogelijk is om het vereenvoudigd gestandaardiseerd monitoringplan te gebruiken: Gaat het over een installatie van categorie A of B en heeft ze alleen aardgas als grote bronstroom? Gebruikt de installatie enkel commerciële standaard brandstoffen (Gasolie, lichte stookolie, lampolie, kerosine, ethaan, propaan, butaan) en heeft ze geen procesemissies? Voldoet de installatie aan alle volgende voorwaarden: o Kan enkel facturen gebruiken voor de monitoring o Gebruikt enkel referentiewaarden voor de berekeningsfactoren o Er zijn maximaal 10 bronstromen Voldoet de installatie aan alle volgende voorwaarden: o De jaarlijkse CO2(e)-emissies zijn kleiner dan ton? o Grote bronstromen gebruiken enkel factuurdata voor de monitoring Emitteert de installatie fossiele CO2 enkel uit kleine en de-minimis bronstromen? Eenvoudig MP-DEF /56

5 Gaat het over een installatie van categorie A, die commerciële standaardbrandstoffen of aardgas verbrandt en daarnaast procesemissies heeft, waarvan de samenstelling voldoende frequent en nauwkeurig bepaald wordt? Gaat het over een installatie van categorie A, die commerciële standaardbrandstoffen of aardgas verbrandt en daarnaast afgassen of restvloeistoffen verbrandt, waarvan de samenstelling voldoende frequent en nauwkeurig bepaald wordt? Indien de exploitant op één (of meer) van bovenstaande antwoorden ja heeft geantwoord, kan hij overgaan tot de derde stap van de risicobeoordeling. In deze derde (en laatste) stap wordt nagegaan of er voldoende controleactiviteiten worden toegepast die procedureel vastgelegd zijn. Hiertoe moet de exploitant een risicoanalyse uitvoeren. Voor deze risicoanalyse is tevens een sjabloon in excel beschikbaar. Voor installaties met geringe emissies kan een vereenvoudigd sjabloon gehanteerd worden voor deze risicoanalyse. Als uit deze derde stap blijkt dat er voldoende controleactiviteiten toegepast worden en procedureel vastgelegd zijn, kan voor deze installatie het gestandaardiseerd vereenvoudigd monitoringplansjabloon gebruikt worden. 2. Elke exploitant moet alle hoofdstukken invullen: Gelieve alle velden van het sjabloon in te vullen die op uw installatie van toepassing zijn. Als er in een tabel te weinig lijnen beschikbaar zijn, kan men door het kopiëren van een blanco lijn uit de tabel bijkomende lijnen toevoegen. De hoofdstukken 2, 3 en 4 bevatten eenvoudige specifieke installatiegegevens. Hoofdstuk 5 bevat de details voor de berekening van emissies en onzekerheden: punt 3 hieronder geeft hierover meer uitleg In hoofdstuk 6 Management en controle dient de exploitant de procedures te specificeren die zorgen voor een goed beheer van het EU-emissierechtensysteem in de installatie. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, MRR worden voor alle punten uit hoofdstuk 6 gestandaardiseerde procedures voorgesteld, die de exploitant mag gebruiken. Hij dient er wel voor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de manier van werken in de installatie. Het staat hem uiteraard vrij één of meerdere van deze procedures te vervangen door eigen procedures. 3. Hoofdstuk 5 van dit sjabloon is modulair opgezet. Aangezien statistisch blijkt dat meer dan 50% van de exploitanten kleine emittenten zijn die steeds aardgas en in iets mindere mate gasolie als bronstroom gebruiken werden alle gegevens voor deze twee bronstromen reeds ingevuld. Daarnaast vindt men in hoofdstuk 8 een Tool-box met andere ingevulde bronstromen als voorbeelden en daarbij steeds een blanco tabel voor de secties 5.1 (bronstromen), 5.2 (meetsystemen) en 5.3 (onzekerheidsberekeningen). De ingevulde tabellen uit de Tool-box kunnen eenvoudig gekopieerd worden naar de betrokken sectie. Als er geen aardgas of gasolie aanwezig is in de installatie laat men de tabellen, die hierop slaan, weg. Eenvoudig MP-DEF /56

6 Als er andere bronstromen aanwezig zijn dan de ingevulde voorbeelden, kan men hiervoor de blanco tabel uit de Tool-box invullen en daarna naar de juiste sectie kopiëren. Ook sectie 5.4 met procedures in geval van analyses en voorraadbeheer is reeds vooraf ingevuld met Niet van toepassing omdat dit het geval is in de meeste gevallen waarvoor dit sjabloon dient. Als een exploitant wel analyses dient uit te voeren, kan hij de ingevulde procedures uit de Tool-box kopiëren. 4. Er is geen aparte handleiding beschikbaar, de handleiding is in het sjabloon zelf verwerkt. Om dit sjabloon zo eenvoudig mogelijk te houden, is ervoor geopteerd om de informatieve teksten te verplaatsen naar Tool-box. 5. Regelmatig wordt er verwezen naar wetgevingsartikelen. Tenzij anders aangeduid, gaat het steeds om artikelen uit de Europese Verordening (EU) Nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad. (hierna MRR aangeduid) 6. Gebruikte kleurencodes in dit sjabloon Omdat dit sjabloon meerdere doelstellingen tracht te realiseren, is met kleurencodes gewerkt. Blauwe tekst: bevat instructies voor het invullen van het sjabloon met verwijzingen naar de MRR en eventueel naar de Europese richtsnoeren. Paarse tekst: de tool-box is ingevuld als voorbeeld en moet in het zwart overschreven worden met de correcte gegevens van de installatie. Als de ingevulde tekst reeds correct is, mag hij uiteraard behouden worden en past men alleen de kleur aan. Groene tekst: gebruikt in ingevulde procedures die de exploitant mag behouden voor zover deze overeenkomen met de praktijk in de installatie. De exploitant mag deze tekst steeds wijzigen, indien hij dit nodig acht. Zwarte tekst: mag in principe niet veranderd worden, tenzij deze in tegenspraak zou zijn met de situatie binnen de installatie. Rode tekst: verwijst naar de regels van toepassing op installaties met geringe emissies (< ton CO 2(e) /jaar) Gele achtergrond De kolom met deze hoofding bevat uitklapbare keuze menu s. Andere achtergronden hebben de bedoeling de leesbaarheid te vergroten Eenvoudig MP-DEF /56

7 1.2 Instructies voor het indienen en het onderhoud van het monitoringplan 1. Het voorstel tot monitoringplan moet uiterlijk op 15 november van elk jaar elektronisch ingediend worden bij het Verificatie Bureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV), op volgend adres: 2. Bij de indiening van het initieel voorstel tot monitoringplan uiterlijk op 15 november 2012 dient de exploitant overeenkomstig artikel 12, lid 1, MRR de volgende bijlagen te voegen: a. De onderbouwing van de niveauvereisten van de activiteitdata en de berekeningsfactoren per bronstroom. Hierbij vertrekt men van de vermelde niveaus voor de activiteitdata en de berekeningsfactoren van de bronstromen onder sectie 5.3. Installaties met geringe emissies mogen zich beperken tot onzekerheid op activiteitdata. b. De risicobeoordeling waarmee aangetoond wordt dat dit vereenvoudigd monitoringplan mag gebruikt worden. 3. De verplichting om bijkomende bijlagen aan het monitoringplan toe te voegen is afhankelijk van de specifieke situatie van de BKG-installatie, bijvoorbeeld: a. Onderbouwing van de technische competentie van niet-geaccrediteerde laboratoria, voor wie - zoals vermeld onder sectie hiervan gebruik maakt; b. Onderbouwing van de duurzaamheid van vloeibare biomassa, voor wie deze bronstroom gebruikt; c. Bemonsteringsplan voor wie onder sectie 5.4 hiernaar verwijst d. Overzicht van gegevensstroomactiviteiten als er vanuit sectie 6.2 naar verwezen wordt; e. Onderbouwing van de technische onhaalbaarheid of onredelijke kosten bij het niet voldoen aan de vereiste niveaus, voor wie op deze clausule een beroep wenst te doen; f. Andere bijlagen waarnaar vanuit hoofdstuk 5 verwezen wordt. 4. Het monitoringplan dient actueel te blijven en continu te verbeteren. Wijzigingen aan het monitoringplan worden opgenomen in het logboek wijzigingen en jaarlijks opgenomen in een geactualiseerde versie van het monitoringplan die uiterlijk op 15 november bij het VBBV ingediend gestuurd. 5. Indien het verificatieverslag van een installatie belangrijke vastgestelde afwijkingen of aanbevelingen voor verbeteringen bevat, dient de exploitant overeenkomstig artikel 69, lid 4, MRR uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin dit verificatieverslag door de verificateur is uitgebracht, bij het VBBV een verslag ter goedkeuring in te dienen. In dit verslag wordt beschreven hoe en wanneer de exploitant de door de verificateur vastgestelde afwijkingen heeft verholpen of denkt te verhelpen en de aanbevolen verbeteringen heeft uitgevoerd of denkt uit te voeren. Installaties met geringe emissies (< ton CO 2(e) ) zijn hiervan vrijgesteld. 6. Overeenkomstig artikel 69, lid 1, MMR dient elke exploitant die niet de niveaus toepast overeenkomstig artikel 26, lid 1, MRR bij de berekeningsmethode - of artikel 41, lid 1, MRR bij continue emissiemeetsystemen (CEMS) of die de fallback-methode toepast, regelmatig te onderzoeken of de toegepaste monitoringmethode kan verbeterd worden. Hiertoe dient de exploitant een verbeteringsverslag in bij het VBBV ter goedkeuring op uiterlijk: Eenvoudig MP-DEF /56

8 30 juni, om de vier jaar voor installaties van categorie A; 30 juni, om de twee jaar voor installaties van categorie B, 30 juni, van elk jaar voor installaties van categorie C. De eerste indiening wordt verwacht uiterlijk op 30 juni Hoofdstuk 8 Tool-box maakt geen onderdeel uit van het in te dienen ingevuld sjabloon. Eenvoudig MP-DEF /56

9 2 Algemene bedrijfsgegevens 2.1 Algemene gegevens van de bedrijfslocatie Code2.1 Gegevens exploitant Naam exploitant (1) Bedrijfsgegevens Pierlot Referentie basismilieuvergunning (2) Lidstaat Bevoegde autoriteit Gegevens exploitatiezetel Naam BKG-installatie België Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie Farmarave VER-code 199 Adres: straat + nummer Brugsebaan 23 Adres: postcode + plaats Gegevens maatschappelijke zetel 9000 Gent Adres: straat + nummer Turnhoutsebaan 27 Adres: postcode + plaats 2100 Deurne Algemeen telefoonnummer 03/ Algemeen faxnummer 03/ Gegevens contactpersoon Monitoringplan Naam en voornaam Functie Bellekens Jan Energie-coördinator Telefoon 03/ adres (1) rechtspersoon of natuurlijke persoon die de installatie beheert (2) Indien de site waarover u rapporteert gevat wordt door één milieuvergunning, rapporteert u de referentie van deze milieuvergunning. Indien u rapporteert over een site die gevat wordt door meerdere milieuvergunningen, rapporteert u de referenties van alle (basis)milieuvergunningen op de site. 2.2 Verantwoordelijkheden Code2.2 Verantwoordelijkheden Bevoegden Naam Functie Bevoegde voor ondertekening MP Jef Pierlot CEO Bevoegde voor ondertekening EJR Jef Pierlot CEO Eenvoudig MP-DEF /56

10 Bevoegde voor opstellen MP en EJR Bellekens Jan Energie-coördinator 2.3 Managementsystemen Managementsysteem Omschrijving Geldig tot? Kwaliteit ISO /12/2014 Milieu ISO /12/2014 Energie ISO /12/ Hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijfslocatie Lijst van Annex I activiteiten Selecteer de in Bijlage I van de Richtlijn 2003/87/EG genoemde activiteiten die in uw installatie worden uitgevoerd en vul de capaciteit in, wanneer aan de activiteit een drempelwaarde is verbonden. Bij de eerste door u geselecteerde Annex I activiteit neemt u A1 als referentie, bij de tweede relevante activiteit A2, enz Op deze manier kan u later in dit monitoringplan op een éénvoudige manier verwijzen naar deze activiteiten. "Capaciteit heeft in deze context niets te maken met de capaciteit bepaald in het kader van de toewijzing van emissierechten, maar betekent hier het volgende: Het thermisch ingangsvermogen van een verbrandingseenheid (uitgedrukt in MWth): is het vermogen berekend met het maximale brandstofdebiet en de onderste verbrandingswaarde van de brandstof. Indien alleen het uitgangsvermogen bekend is, kan men terugrekenen naar het ingangsvermogen door te delen door het rendement; technische productiecapaciteit van de in Annex I genoemde activiteiten. Code2.4 Overzicht Annex I activiteiten Ref. v/d activiteit Annex I activiteit Capaciteit van de activiteit Eenheid Capaciteit Type BKG A1 Verbranding van brandstoffen 30 MWth CO Omschrijving bedrijfsactiviteiten Geef een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, waaruit duidelijk blijkt welke brandstoffen/grondstoffen/hulpstoffen worden ingezet die de broeikasgasemissies veroorzaken en welke producten worden geproduceerd. Beschrijf ook eventuele activiteiten die niet onder EU-ETS vallen. {In te vullen door de exploitant } Eenvoudig MP-DEF /56

11 2.5 Schema waarop alle bronstromen en meetinstrumenten zijn aangegeven Geef indien er andere bronstromen dan aardgas aanwezig zijn - in een schema alle grote en kleine bronstromen aan evenals emissiebronnen en relevante debietmeters binnen de installatie. In het schema moet duidelijk worden: welke bronstromen op welke emissiebronnen zijn aangesloten op welke plaats de relevante meters zijn aangebracht wat de afbakening van de ETS-installatie is. Gebruik zo veel mogelijk namen (bvb referenties uit hoofdstuk 3, bvb B1, ), identificaties en nummers die binnen de eigen inrichting gangbaar zijn. Opgelet: Onderstaand schema is een voorbeeld!!! Afgas FT36 P-36 T-36 AI 40 Aardgas Stoomketel FI302 EVHI Gasolie CVketel Eenvoudig MP-DEF /56

12 2.6 Informatie over jaarlijkse emissies Vul hier de gemiddelde jaaremissie in om de categorie van uw installatie te bepalen. Gebruik de gemiddelde geverifieerde emissies van de laatste drie jaren of, indien deze gegevens niet beschikbaar of ongeschikt zijn, geef een conservatieve schatting van de gemiddelde jaaremissie, inclusief overgedragen CO 2 maar exclusief CO 2 uit biomassa (met emissiefactor 0). Code2.6 Emissieniveau Installatiecategorie Categorie Van toepassing < 25 kton A X 25 kton X < 50 kton A 50kton X < 500 kton B Code2.6b Emissieberekening ton CO 2(e) Berekende gemiddelde emissies laatste 3 jaren BKG-emissie van de BKG-installatie in BKG-emissie van de BKG-installatie in BKG-emissie van de BKG-installatie in Installatie met lage emissies? (gemiddelde jaarlijkse emissies < ton CO 2(e) /j) Ja Opmerking: De limiet van ton CO 2(e) /j is exclusief CO 2 afkomstig uit biomassa (met emissiefactor 0). Onderbouwing van de geschatte jaaremissie: Als de opgegeven totale emissies niet overeenkomen met uw keuze voor kleine emittent of niet gebaseerd zijn op geverifieerde emissies, geef dan hier een verklaring daarvoor Eenvoudig MP-DEF /56

13 3 Bronstromen en emissiebronnen 3.1 Bronstromen Een bronstroom is "een specifiek brandstoftype, product of grondstoftype waarvan het gebruik of de productie aanleiding geeft tot emissies van relevante broeikasgassen uit één of meer emissiebronnen". Hieronder vallen alle brandstoffen, grondstoffen en producten die in de installatie moeten gemonitord worden. Ook bronstromen die deels of geheel uit biomassa bestaan dienen vermeld te worden. De exploitant is vrij in de keuze van de naam van de bronstroom (bijvoorbeeld "aardgas", "gasolie"). De typering van een bronstroom is aan regels gebonden en wordt verder toegelicht in Bijlage II van de MRR en Art 3 (31). Maak een onderscheid tussen bronstromen die aanleiding geven tot verbrandingsemissies (BV) en deze die resulteren in procesemissies (BP). Code3.1a Bronstromen voor verbrandingsemissies Ref Naam Type Grootte BV1 Aardgas Overige gasvormige & vloeibare brandstoffen Groot BV2 Gasolie Commerciële standaardbrandstoffen De-minimis Code3.1b Bronstromen voor procesemissies Ref Naam Type Grootte 3.2 Emissiebronnen Een emissiebron is "een afzonderlijk aanwijsbaar deel van een installatie of een proces binnen een installatie van waaruit de relevante broeikasgassen vrijkomen". Hieronder vallen alle verbrandingsinstallaties en installaties met procesemissies. De informatie die u hier invoert, moet betrekking hebben op de in Annex I genoemde activiteiten die plaatsvinden in uw installatie. Geef voor verbrandingseenheden ook het thermisch ingangsvermogen op. De activiteitsreferentie verwijst naar de activiteitsreferentie in onderdeel Als een emissiebron bij meer dan één activiteit hoort, vul dan waar nodig 'A1, A2', 'A1-A3' in. Vermeld ook de bronstro(o)m(en) uit 3.1 die verbonden zijn met een bepaalde emissiebron. Eenvoudig MP-DEF /56

14 3.2.1 Emissiebronnen met brandstofemissies Code3.2.1 Ref Naam Emissiebronnen Geïnstalleerd vermogen(mw) Activiteit Bronstromen SV1 Stoomketel A 60 A1 B1, B2 SV2 CV-ketel 0.1 A1 B Emissiebronnen met procesemissies Code3.2.2 Emissiebronnen Ref Naam Activiteit Bronstromen 3.3 Delen van de installatie die buiten EU-ETS vallen (indien van toepassing) Geef informatie over alle delen van de installatie en activiteiten die niet onder EU-ETS vallen, als de voor deze activiteiten gebruikte brandstoffen of materialen gemeten worden met meetinstrumenten die ook van toepassing zijn op de in Bijlage I van de MRR genoemde activiteiten. Overzicht delen van de installatie die buiten ETS vallen Ref. Emissiebron Bronstromen Emissiebronnen SE1 Aardgas (doorgeleverd naar externe verbruiker) via meter 3 CV-ketel Eenvoudig MP-DEF /56

15 4 Informatiebronnen gebruikt om de emissies te bepalen 4.1 Informatiebronnen voor referentiewaarden bij berekeningsfactoren Noem alle relevante informatiebronnen die u gebruikt om referentiewaarden te achterhalen voor berekeningsfactoren volgens Art. 31. Meestal zijn dit "statische" bronnen, zoals IPCC, MRR Bijlage VI, Handbook of Chemistry & Physics... Als standaardwaarden jaarlijks veranderen kan u verwijzen naar een "dynamische" informatiebron, zoals de C.A. website. Gebruikte informatiebronnen Nr IB-1 IPCC-waarde uit Bijlage VI van MRR Beschrijving van de informatiebron 4.2 Laboratoria en methoden gebruikt bij analyses van berekeningsfactoren Vermeld de methoden gebruikt voor de analyses van brandstoffen en grondstoffen voor berekeningsfactoren als het niveau dit vereist. Als het labo niet EN ISO/IEC geaccrediteerd is moet u aantonen dat het technisch competent is volgens Art. 34. Gebruik hiervoor een toegevoegde bijlage. Als in lijn gaschromatografen gebruikt worden moet aan de vereisten van Art. 32 voldaan zijn. Nr-Labo Naam Laboratorium Parameter Analyse methode ISO geaccrediteerd hiervoor? (ja/neen) Indien nee: hoe gelijkwaardigheid aangetoond? LAB-1 Eigen labo C-gehalte afgas EN 15101:2011 Ja nvt Eenvoudig MP-DEF /56

16 5 Berekeningsmethode voor emissies 5.1 Details van bronstromen De totale CO 2 -emissie die jaarlijks gemonitord wordt met behulp van de berekeningsmethode is de som van de emissies van alle gemonitorde bronstromen vermeld onder 3.1. Geef nu per bronstroom aan hoe de CO 2 -emissie berekend wordt met vermelding van de gebruikte meetinstrumenten en berekeningsfactoren. Details van de meetinstrumenten worden onder ingegeven. Biomassa bronstromen worden eveneens als bronstroom opgenomen, ook als ze 100% biomassa bevatten. Men vermeldt de netto calorische waarde en de emissiefactor alsof de bronstroom 100% fossiel zou zijn en gebruikt de juiste waarde voor de biomassafractie. (voor een bronstroom die 100% biomassa bevat, bvb biogas is de biomassafractie gelijk aan 1) Meer details over de achtergrond van bepaalde velden vindt men in hoofdstuk 8 Tool-box Indien er procedures vereist zijn voor het uitvoeren van analyses, voor het opzetten en opvolgen van staalnameplannen en voor het meten van voorraden en het berekenen van verbruiken uit voorraden wordt vanuit de bronstroom naar de betreffende procedures in 5.4 verwezen. Normaal zijn deze procedures niet van toepassing tenzij men bedrijfseigen brandstoffen stookt. De exploitant dient dan de procedures zelf in te vullen maar houdt hij ze best zo algemeen mogelijk Brandstofemissies BV1 Aardgas Brandstofemissie Toegepaste monitoringmethode Type meting Standaard Continu Eigenaar meetinstrument hoeveelheid A. Formule emissieberekening Formule Exploitant Ingevulde formule (eenheden en vaste waarden) CO2-emissie=Verbruik *EF*OF/1000 Ton CO 2 = V aardgas [GJ ovw ]* 56.1 [kg CO2/GJ OVW ] *0.995 / 1000 B. Bepaling van het verbruik Omschrijving methode voor de bepaling Facturatiegegevens Formule V = MWh bvw *3.6* V : verbruik in GJ MWh bvw : verbruik volgens factuur C. Bepaling van de calorische waarde: CW Wijze van bepaling De calorische waarde is bevat in MWh-waarden van de factuur en is gemeten door de leverancier D. Bepaling van de emissiefactor: EF Ingevulde formule (eenheden, vaste waarden, factoren) V [GJ] = MWh bvw [fact]*3.6 [GJ/MWh ovw ]* [MWh ovw / MWh bvw ] Eenheid en/of vaste waarde Wijze van bepaling Vaste waarde uit IB-1 Eenheid en/of vaste waarde 56.1 kg CO2/GJ OVW Eenvoudig MP-DEF /56

17 E. Bepaling van de oxidatiefactor: OF Wijze van bepaling Eenheid en/of vaste waarde Vaste waarde uit IB BV2 Gasolie Brandstofemissie Toegepaste monitoringmethode Type meting Standaard Batch Eigenaar meetinstrument hoeveelheid Indien Leverancier, vul dan aan: A. Formule emissieberekening Formule - Meting bereikt zelfde niveau als eigen meting - Gebruik van facturen - Leverancier en exploitant zijn onafhankelijk Leverancier Ingevulde formule (eenheden en vaste waarden) Ja Ja Ja CO2-emissie = Verbruik * EF*OF/1000 Ton CO 2 = Verbruik [liter] 0.85*42.697/1000 / 1000* [kg CO2/GJ OVW ]* 0.99 B. Bepaling van het verbruik Omschrijving methode voor de bepaling Facturen Verbruik (liter) Formule Ingevulde formule (eenheden, vaste waarden, factoren) C. Bepaling van de calorische waarde: CW Wijze van bepaling Vaste waarde uit IB-1 Eenheid en/of vaste waarde GJ OVW /ton * = MJ OVW /liter D. Bepaling van de emissiefactor: EF Wijze van bepaling Vaste waarde uit IB-1 E. Bepaling van de oxidatiefactor: OF Wijze van bepaling Eenheid en/of vaste waarde kg CO2/GJ OVW Eenheid en/of vaste waarde Vaste waarde uit IB Procesemissies Enkel toevoegen indien van toepassing. Zie voorbeelden in hoofdstuk 8 Tool-box Eenvoudig MP-DEF /56

18 5.2 Meetinstrumenten en meetsystemen Lijst met meetinstrumenten Beschrijf hier de specificatie en locatie van meetsystemen voor elke bronstroom waarvan de emissies door berekening bepaald worden. Onder locatie vermeldt u de plaats waar de meter voorkomt in de installatie en in het processtroomdiagram. Vermeld voor elk meetinstrument de opgegeven onzekerheid evenals het meetbereik waarop deze onzekerheid van toepassing is volgens de constructeur van het meetinstrument. In sommige gevallen dient men de onzekerheid op te geven voor twee verschillende meetbereiken. Onder Operationeel bereik verstaat men het meetbereik dat meestal van toepassing is in de installatie. Voorzie een beschrijving voor alle meetinstrumenten gebruikt voor het monitoren van emissies inclusief submeters gebruikt voor het meten van uitgaande brandstofstromen. Gebruik bij gasdebietmeters Nm³/h indien de druk- en temperatuurcompensatie toegevoegd is aan de debietmeter en m³/h indien de p/tcompensatie apart is uitgevoerd. Voeg in dit laatste geval de specificaties van de P- en T-instrumenten afzonderlijk toe. Alle opgegeven instrumenten moeten duidelijk identificeerbaar zijn met een uniek ID-nummer (bvb een serienummer). Nochtans zal het vervangen van instrumenten in geval van beschadiging niet leiden tot een significante wijziging op grond van Art.15 (3).De unieke identificatie moet daarom apart van het monitoring plan gedocumenteerd worden. Voorzie hiervoor een aparte geschreven procedure Verbrandingsemissies Bronstroom Meetinstrument Meetbereik Aangegeven Operationeel Maximaal bereik in onzekerheid Ref Naam Naam Meetprincipe bereik in % absolute waarde BV1 Aardgas FI302 Turbinemeter 55 % Am³/h Nm 3 /h U FI 302 = 1%: 0-20% MB 0.5%: %MB Controlefrequentie meetinstrument Jaarlijkse Serieschakeling EVHI-302 P/T-compensatie U PT 302 = 1 % Jaarlijks BV2 Gasolie Meetstok Niveaumeting 65 % 0-20 ton BV3 Eenvoudig MP-DEF /56

19 Procesemissies Bronstroom Meetinstrument Meetbereik Aangegeven onzekerheid Operationeel Maximaal bereik in Ref Naam Naam Meetprincipe bereik in % absolute waarde Controlefrequentie meetinstrument Onderhoudsplannen voor meetinstrumenten Procedure voor het onderhouden van meetinstrumenten gebruikt voor het bepalen van activiteitsdata Deze procedure is slechts relevant als men bij de monitoring meetinstrumenten in eigen beheer gebruikt. Naam procedure Onderhoud meetinstrumenten voor CO 2 -emissies Referentie Diagram (indien nodig) Korte beschrijving van de procedure Verantwoordelijke Waar worden data bewaard? OND-CO2-Meters Nvt Naam IT-systeem ---- Toegepaste standaard ---- De procedure beschrijft de aard, frequentie en registratie van de onderhoudsactiviteiten die uitgevoerd worden aan de meetinstrumenten opgelijst in tabel van het monitoringplan Hoofd Onderhoud Computer Dienst Onderhoud Eenvoudig MP-DEF /56

20 5.3 Onzekerheidsberekening Niveaus (= vereisten waaraan moet voldaan worden) Geef hier per bronstroom informatie over vereist en toegepast niveau evenals over de laatste, behaalde onzekerheid voor activiteitsdata. Voor berekeningsfactoren geeft men enkel het vereiste en de toegepaste niveau weer. Het vereiste niveau volgt uit de regelgeving (MRR). Het toegepaste niveau is deze die overeengekomen is met het VBBV. Het toegepaste niveau kan zowel strenger zijn als minder streng mits goedkeuring van het VBBV dan de vereiste. De behaalde onzekerheid voor activiteitsdata is het resultaat van de onzekerheidsberekening van het laatste jaar: de hier vermelde waarde is enkel indicatief. In overeenstemming met Art 26 dient de exploitant die een berekeningsmethode gebruikt,voor elke parameter het hoogste niveau toe te passen. De niveaus voor activiteitsgegevens zijn opgenomen in Bijlage II van de MRR, deze voor berekeningsfactoren in Bijlage V van de MRR. Nochtans kunnen activiteitsdata en berekeningsfactoren onder minder strenge niveaus vallen in volgende gevallen: Installaties met lage emissies (< 25 ktonco 2e /jaar) mogen op grond van Art. 47(2) van MRR zowel voor activiteitsdata als voor berekeningsfactoren het laagste niveau invullen in het monitoring plan tenzij een hoger niveau zonder inspanning van de exploitant haalbaar is (Richtsnoer 1; 7.1) Er gelden minder strenge eisen voor kleine en 'de-minimis' bronstromen.(art. 19(3) van de MRR) o Kleine bronstromen: hoogst haalbare niveau met een minimum van niveau 1 o De minimis bronstromen: hoogst haalbare niveau zonder bijkomende kosten. Als zelfs niveau 1 niet haalbaar is wegens hoge of onredelijke kosten mag de exploitant een gedocumenteerde en onderbouwde conservatieve schattingsmethode voorstellen Gegronde redenen om toepassing van een lager niveau te vragen aan het VBBV zijn: Als de exploitant kan aantonen dat het behalen van het vereiste niveau leidt tot onredelijke kosten (Art. 18) Als de exploitant kan aantonen dat het behalen van het vereiste niveau technisch niet haalbaar is (Art. 17) Opmerking: Voor de oxidatiefactor en conversiefactor mag altijd niveau 1 worden toegepast: d.w.z. men gebruikt een oxidatiefactor van 100%. Kleine emittenten (< 25 kton CO 2(e) /jaar) dienen éénmalig een berekening van de onzekerheden uit te voeren voor die grote bronstromen waarvan verbruiken niet op facturen gebaseerd zijn en deze berekening samen met het monitoringplan voor 2013 in te sturen. Meer informatie over dit onderwerp vindt men onder 8.3. Eenvoudig MP-DEF /56

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 is een hulpmiddel bij het opstellen van monitoringsplannen en bijbehorende

Nadere informatie

Leidraad CO 2. -monitoring

Leidraad CO 2. -monitoring Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring is een hulpmiddel bij het opzetten van de monitoringsplannen van bedrijfslocaties 1 die onder het systeem van CO 2 -emissiehandel

Nadere informatie

Hulpdocument risicoanalyse

Hulpdocument risicoanalyse Hulpdocument risicoanalyse 1. DEFINITIES Intrinsiek risico Controlerisico Controlesysteem De kans op onjuiste opgaven van een parameter in het jaarlijkse emissieverslag die materieel zou kunnen zijn, afzonderlijk

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport

Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Deze toelichting en handleiding is bedoeld als leidraad (met FAQs) voor indieners,

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014 Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen

Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen Algemene verspreiding (Contract 021392) Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen Deel 2: Stappenplan en eindconclusies J. Duerinck,

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Ministerie van VROM Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN

HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN ZOALS BEDOELD IN VLAREM II ART. 5.59.3.2 1 VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE AFDELING MILIEU-INSPECTIE

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) PBL-Notitie Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Hans Eerens en Harry Wilting December 2013 Publicatienummer 1168 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen Groningenweg 10 telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Beoordelingsrichtlijn Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen BRL SIKB 11000 BRL SIKB 11000 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Kwaliteitsrichtlijnen 2014 Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Peter W.M. van Nederpelt 22-01-2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Noorderpoort. Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2016

Noorderpoort. Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2016 Noorderpoort Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2016 Colofon Datum 28-8-2014 Titel Informatiebeveiligingsbeleid Noorderpoort 2014-2016 Dienst / school / auteur Dhr. M.A. Broekhuizen, Dhr. G. Fokkema Versie

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie