Monitoringplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoringplan 2013-2020"

Transcriptie

1 Monitoringplan DEF in het kader van emissiehandel Voor BKG-installaties die op grond van een risicobeheersing een vereenvoudigd standaard sjabloon voor het monitoringplan mogen gebruiken Eenvoudig MP-DEF /56

2 Inhoudstafel 1 RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SJABLOON INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN EN HET ONDERHOUD VAN HET MONITORINGPLAN ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEDRIJFSLOCATIE VERANTWOORDELIJKHEDEN MANAGEMENTSYSTEMEN HOOFDLIJNEN VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN BINNEN DE BEDRIJFSLOCATIE Lijst van Annex I activiteiten Omschrijving bedrijfsactiviteiten SCHEMA WAAROP ALLE BRONSTROMEN EN MEETINSTRUMENTEN ZIJN AANGEGEVEN INFORMATIE OVER JAARLIJKSE EMISSIES BRONSTROMEN EN EMISSIEBRONNEN BRONSTROMEN EMISSIEBRONNEN Emissiebronnen met brandstofemissies Emissiebronnen met procesemissies DELEN VAN DE INSTALLATIE DIE BUITEN EU-ETS VALLEN (INDIEN VAN TOEPASSING) INFORMATIEBRONNEN GEBRUIKT OM DE EMISSIES TE BEPALEN INFORMATIEBRONNEN VOOR REFERENTIEWAARDEN BIJ BEREKENINGSFACTOREN LABORATORIA EN METHODEN GEBRUIKT BIJ ANALYSES VAN BEREKENINGSFACTOREN BEREKENINGSMETHODE VOOR EMISSIES DETAILS VAN BRONSTROMEN Brandstofemissies Procesemissies MEETINSTRUMENTEN EN MEETSYSTEMEN Lijst met meetinstrumenten Verbrandingsemissies Procesemissies Onderhoudsplannen voor meetinstrumenten Procedure voor het onderhouden van meetinstrumenten gebruikt voor het bepalen van activiteitsdata ONZEKERHEIDSBEREKENING Brandstoffen Grondstoffen PROCEDURES VAN TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN EEN BEREKENINGSMETHODE Procedure voor analyses Procedure voor staalnameplannen Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van het staalnameplan Procedure voor het bepalen van de voorraden aan het begin en het einde van een rapporteringsjaar MANAGEMENT EN CONTROLE MANAGEMENT Management van personeel Management van verbetering Management van wijzigingen Management van tijdelijke wijzigingen in de monitoringmethode DATABEHEER CONTROLEACTIVITEITEN Eenvoudig MP-DEF /56

3 6.3.1 Risicobeheer Kwaliteitsborging van meetapparatuur Kwaliteitsborging IT-systeem Interne auditeringen Correcties en corrigerende maatregelen Uitbestede processen Dataregistratie en archivering Ontbrekende gegevens Geplande of effectieve veranderingen inzake het capaciteitsniveau, het activiteitsniveau en de werking van de installatie BIJLAGEN BIJLAGE 1: ONDERBOUWING NIVEAUVEREISTEN ACTIVITEITSDATA PER BRONSTROOM TOOL-BOX MOGELIJKE EMISSIES Voorbeelden van brandstofemissies: In te vullen in Voorbeeld Procesemissies: In te vullen in MEETINSTRUMENTEN EN MEETSYSTEMEN Voorbeelden van meetinstrumenten in te vullen in Verbrandingsemissies Procesemissies MOGELIJKE NIVEAUS Voorbeelden van niveaus in geval van brandstofemissies in te vullen in Voorbeeld van niveaus in geval van procesemissies in te vullen in MOGELIJKE PROCEDURES Voorbeeld voor: Procedure voor analyses (in te vullen in 5.4.1) Voorbeeld voor: Procedure voor staalnameplannen (in te vullen in 5.4.2) Voorbeeld voor: Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van het staalnameplan (in te vullen in 5.4.3) Voorbeeld voor: Procedure voor het bepalen van de voorraden aan het begin en het einde van een rapporteringsjaar (in te vullen in 5.4.4) ONZEKERHEID OP AFGAS Eenvoudig MP-DEF /56

4 1 Richtlijnen en voorwaarden 1.1 Instructies voor het invullen van het sjabloon 1. Het gebruik van dit gestandaardiseerd vereenvoudigd sjabloon voor het monitoringplan is enkel toegelaten voor BKG-installaties waarvan de emissies eenvoudig bewaakt kunnen worden. Een risicobeoordeling moet uitsluitsel geven of dit inderdaad het geval is. Voor het uitvoeren van deze risicobeoordeling is er een sjabloon opgesteld. De risicobeoordeling bestaat uit drie stappen: In een eerste stap wordt nagegaan of de installatie al dan niet te complex is voor het gebruik van een gestandaardiseerd vereenvoudigd monitoringplan. Indien de exploitant op één van de volgende zeven vragen ja moet antwoorden, komt de installatie sowieso niet in aanmerking voor het gebruik van het gestandaardiseerd vereenvoudigd monitoringplansjabloon: Gaat het over een installatie van categorie C, die andere dan commerciële standaard brandstoffen gebruikt? Gaat het over een installatie die de monitoringmethode op basis van meting (CEMS) gebruikt? Gaat het over een installatie die activiteiten uitvoert waar PFC of N2O wordt uitgestoten? Gaat het over een installatie voor het afvangen, vervoeren of geologisch opslagen van broeikasgassen (CCS)? Gaat het over een installatie die gebruik maakt van de fall back methode in overeenstemming met art. 22? Gaat het over een installatie die laboratoriumanalyses moet gebruiken in overeenstemming met Art. 33 tot 35? (Berekeningsfactoren volgen uit analyses) Gaat het over een installatie die meer dan drie grote bronstromen moet monitoren? Indien de exploitant op elke bovenstaande vraag nee heeft geantwoord, kan hij overgaan naar de tweede stap van de risicobeoordeling. In deze tweede stap moet de exploitant nagaan of de installatie behoort tot één van de categorieën waarvoor het mogelijk is om het vereenvoudigd gestandaardiseerd monitoringplan te gebruiken: Gaat het over een installatie van categorie A of B en heeft ze alleen aardgas als grote bronstroom? Gebruikt de installatie enkel commerciële standaard brandstoffen (Gasolie, lichte stookolie, lampolie, kerosine, ethaan, propaan, butaan) en heeft ze geen procesemissies? Voldoet de installatie aan alle volgende voorwaarden: o Kan enkel facturen gebruiken voor de monitoring o Gebruikt enkel referentiewaarden voor de berekeningsfactoren o Er zijn maximaal 10 bronstromen Voldoet de installatie aan alle volgende voorwaarden: o De jaarlijkse CO2(e)-emissies zijn kleiner dan ton? o Grote bronstromen gebruiken enkel factuurdata voor de monitoring Emitteert de installatie fossiele CO2 enkel uit kleine en de-minimis bronstromen? Eenvoudig MP-DEF /56

5 Gaat het over een installatie van categorie A, die commerciële standaardbrandstoffen of aardgas verbrandt en daarnaast procesemissies heeft, waarvan de samenstelling voldoende frequent en nauwkeurig bepaald wordt? Gaat het over een installatie van categorie A, die commerciële standaardbrandstoffen of aardgas verbrandt en daarnaast afgassen of restvloeistoffen verbrandt, waarvan de samenstelling voldoende frequent en nauwkeurig bepaald wordt? Indien de exploitant op één (of meer) van bovenstaande antwoorden ja heeft geantwoord, kan hij overgaan tot de derde stap van de risicobeoordeling. In deze derde (en laatste) stap wordt nagegaan of er voldoende controleactiviteiten worden toegepast die procedureel vastgelegd zijn. Hiertoe moet de exploitant een risicoanalyse uitvoeren. Voor deze risicoanalyse is tevens een sjabloon in excel beschikbaar. Voor installaties met geringe emissies kan een vereenvoudigd sjabloon gehanteerd worden voor deze risicoanalyse. Als uit deze derde stap blijkt dat er voldoende controleactiviteiten toegepast worden en procedureel vastgelegd zijn, kan voor deze installatie het gestandaardiseerd vereenvoudigd monitoringplansjabloon gebruikt worden. 2. Elke exploitant moet alle hoofdstukken invullen: Gelieve alle velden van het sjabloon in te vullen die op uw installatie van toepassing zijn. Als er in een tabel te weinig lijnen beschikbaar zijn, kan men door het kopiëren van een blanco lijn uit de tabel bijkomende lijnen toevoegen. De hoofdstukken 2, 3 en 4 bevatten eenvoudige specifieke installatiegegevens. Hoofdstuk 5 bevat de details voor de berekening van emissies en onzekerheden: punt 3 hieronder geeft hierover meer uitleg In hoofdstuk 6 Management en controle dient de exploitant de procedures te specificeren die zorgen voor een goed beheer van het EU-emissierechtensysteem in de installatie. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, MRR worden voor alle punten uit hoofdstuk 6 gestandaardiseerde procedures voorgesteld, die de exploitant mag gebruiken. Hij dient er wel voor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de manier van werken in de installatie. Het staat hem uiteraard vrij één of meerdere van deze procedures te vervangen door eigen procedures. 3. Hoofdstuk 5 van dit sjabloon is modulair opgezet. Aangezien statistisch blijkt dat meer dan 50% van de exploitanten kleine emittenten zijn die steeds aardgas en in iets mindere mate gasolie als bronstroom gebruiken werden alle gegevens voor deze twee bronstromen reeds ingevuld. Daarnaast vindt men in hoofdstuk 8 een Tool-box met andere ingevulde bronstromen als voorbeelden en daarbij steeds een blanco tabel voor de secties 5.1 (bronstromen), 5.2 (meetsystemen) en 5.3 (onzekerheidsberekeningen). De ingevulde tabellen uit de Tool-box kunnen eenvoudig gekopieerd worden naar de betrokken sectie. Als er geen aardgas of gasolie aanwezig is in de installatie laat men de tabellen, die hierop slaan, weg. Eenvoudig MP-DEF /56

6 Als er andere bronstromen aanwezig zijn dan de ingevulde voorbeelden, kan men hiervoor de blanco tabel uit de Tool-box invullen en daarna naar de juiste sectie kopiëren. Ook sectie 5.4 met procedures in geval van analyses en voorraadbeheer is reeds vooraf ingevuld met Niet van toepassing omdat dit het geval is in de meeste gevallen waarvoor dit sjabloon dient. Als een exploitant wel analyses dient uit te voeren, kan hij de ingevulde procedures uit de Tool-box kopiëren. 4. Er is geen aparte handleiding beschikbaar, de handleiding is in het sjabloon zelf verwerkt. Om dit sjabloon zo eenvoudig mogelijk te houden, is ervoor geopteerd om de informatieve teksten te verplaatsen naar Tool-box. 5. Regelmatig wordt er verwezen naar wetgevingsartikelen. Tenzij anders aangeduid, gaat het steeds om artikelen uit de Europese Verordening (EU) Nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad. (hierna MRR aangeduid) 6. Gebruikte kleurencodes in dit sjabloon Omdat dit sjabloon meerdere doelstellingen tracht te realiseren, is met kleurencodes gewerkt. Blauwe tekst: bevat instructies voor het invullen van het sjabloon met verwijzingen naar de MRR en eventueel naar de Europese richtsnoeren. Paarse tekst: de tool-box is ingevuld als voorbeeld en moet in het zwart overschreven worden met de correcte gegevens van de installatie. Als de ingevulde tekst reeds correct is, mag hij uiteraard behouden worden en past men alleen de kleur aan. Groene tekst: gebruikt in ingevulde procedures die de exploitant mag behouden voor zover deze overeenkomen met de praktijk in de installatie. De exploitant mag deze tekst steeds wijzigen, indien hij dit nodig acht. Zwarte tekst: mag in principe niet veranderd worden, tenzij deze in tegenspraak zou zijn met de situatie binnen de installatie. Rode tekst: verwijst naar de regels van toepassing op installaties met geringe emissies (< ton CO 2(e) /jaar) Gele achtergrond De kolom met deze hoofding bevat uitklapbare keuze menu s. Andere achtergronden hebben de bedoeling de leesbaarheid te vergroten Eenvoudig MP-DEF /56

7 1.2 Instructies voor het indienen en het onderhoud van het monitoringplan 1. Het voorstel tot monitoringplan moet uiterlijk op 15 november van elk jaar elektronisch ingediend worden bij het Verificatie Bureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV), op volgend adres: 2. Bij de indiening van het initieel voorstel tot monitoringplan uiterlijk op 15 november 2012 dient de exploitant overeenkomstig artikel 12, lid 1, MRR de volgende bijlagen te voegen: a. De onderbouwing van de niveauvereisten van de activiteitdata en de berekeningsfactoren per bronstroom. Hierbij vertrekt men van de vermelde niveaus voor de activiteitdata en de berekeningsfactoren van de bronstromen onder sectie 5.3. Installaties met geringe emissies mogen zich beperken tot onzekerheid op activiteitdata. b. De risicobeoordeling waarmee aangetoond wordt dat dit vereenvoudigd monitoringplan mag gebruikt worden. 3. De verplichting om bijkomende bijlagen aan het monitoringplan toe te voegen is afhankelijk van de specifieke situatie van de BKG-installatie, bijvoorbeeld: a. Onderbouwing van de technische competentie van niet-geaccrediteerde laboratoria, voor wie - zoals vermeld onder sectie hiervan gebruik maakt; b. Onderbouwing van de duurzaamheid van vloeibare biomassa, voor wie deze bronstroom gebruikt; c. Bemonsteringsplan voor wie onder sectie 5.4 hiernaar verwijst d. Overzicht van gegevensstroomactiviteiten als er vanuit sectie 6.2 naar verwezen wordt; e. Onderbouwing van de technische onhaalbaarheid of onredelijke kosten bij het niet voldoen aan de vereiste niveaus, voor wie op deze clausule een beroep wenst te doen; f. Andere bijlagen waarnaar vanuit hoofdstuk 5 verwezen wordt. 4. Het monitoringplan dient actueel te blijven en continu te verbeteren. Wijzigingen aan het monitoringplan worden opgenomen in het logboek wijzigingen en jaarlijks opgenomen in een geactualiseerde versie van het monitoringplan die uiterlijk op 15 november bij het VBBV ingediend gestuurd. 5. Indien het verificatieverslag van een installatie belangrijke vastgestelde afwijkingen of aanbevelingen voor verbeteringen bevat, dient de exploitant overeenkomstig artikel 69, lid 4, MRR uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin dit verificatieverslag door de verificateur is uitgebracht, bij het VBBV een verslag ter goedkeuring in te dienen. In dit verslag wordt beschreven hoe en wanneer de exploitant de door de verificateur vastgestelde afwijkingen heeft verholpen of denkt te verhelpen en de aanbevolen verbeteringen heeft uitgevoerd of denkt uit te voeren. Installaties met geringe emissies (< ton CO 2(e) ) zijn hiervan vrijgesteld. 6. Overeenkomstig artikel 69, lid 1, MMR dient elke exploitant die niet de niveaus toepast overeenkomstig artikel 26, lid 1, MRR bij de berekeningsmethode - of artikel 41, lid 1, MRR bij continue emissiemeetsystemen (CEMS) of die de fallback-methode toepast, regelmatig te onderzoeken of de toegepaste monitoringmethode kan verbeterd worden. Hiertoe dient de exploitant een verbeteringsverslag in bij het VBBV ter goedkeuring op uiterlijk: Eenvoudig MP-DEF /56

8 30 juni, om de vier jaar voor installaties van categorie A; 30 juni, om de twee jaar voor installaties van categorie B, 30 juni, van elk jaar voor installaties van categorie C. De eerste indiening wordt verwacht uiterlijk op 30 juni Hoofdstuk 8 Tool-box maakt geen onderdeel uit van het in te dienen ingevuld sjabloon. Eenvoudig MP-DEF /56

9 2 Algemene bedrijfsgegevens 2.1 Algemene gegevens van de bedrijfslocatie Code2.1 Gegevens exploitant Naam exploitant (1) Bedrijfsgegevens Pierlot Referentie basismilieuvergunning (2) Lidstaat Bevoegde autoriteit Gegevens exploitatiezetel Naam BKG-installatie België Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie Farmarave VER-code 199 Adres: straat + nummer Brugsebaan 23 Adres: postcode + plaats Gegevens maatschappelijke zetel 9000 Gent Adres: straat + nummer Turnhoutsebaan 27 Adres: postcode + plaats 2100 Deurne Algemeen telefoonnummer 03/ Algemeen faxnummer 03/ Gegevens contactpersoon Monitoringplan Naam en voornaam Functie Bellekens Jan Energie-coördinator Telefoon 03/ adres (1) rechtspersoon of natuurlijke persoon die de installatie beheert (2) Indien de site waarover u rapporteert gevat wordt door één milieuvergunning, rapporteert u de referentie van deze milieuvergunning. Indien u rapporteert over een site die gevat wordt door meerdere milieuvergunningen, rapporteert u de referenties van alle (basis)milieuvergunningen op de site. 2.2 Verantwoordelijkheden Code2.2 Verantwoordelijkheden Bevoegden Naam Functie Bevoegde voor ondertekening MP Jef Pierlot CEO Bevoegde voor ondertekening EJR Jef Pierlot CEO Eenvoudig MP-DEF /56

10 Bevoegde voor opstellen MP en EJR Bellekens Jan Energie-coördinator 2.3 Managementsystemen Managementsysteem Omschrijving Geldig tot? Kwaliteit ISO /12/2014 Milieu ISO /12/2014 Energie ISO /12/ Hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijfslocatie Lijst van Annex I activiteiten Selecteer de in Bijlage I van de Richtlijn 2003/87/EG genoemde activiteiten die in uw installatie worden uitgevoerd en vul de capaciteit in, wanneer aan de activiteit een drempelwaarde is verbonden. Bij de eerste door u geselecteerde Annex I activiteit neemt u A1 als referentie, bij de tweede relevante activiteit A2, enz Op deze manier kan u later in dit monitoringplan op een éénvoudige manier verwijzen naar deze activiteiten. "Capaciteit heeft in deze context niets te maken met de capaciteit bepaald in het kader van de toewijzing van emissierechten, maar betekent hier het volgende: Het thermisch ingangsvermogen van een verbrandingseenheid (uitgedrukt in MWth): is het vermogen berekend met het maximale brandstofdebiet en de onderste verbrandingswaarde van de brandstof. Indien alleen het uitgangsvermogen bekend is, kan men terugrekenen naar het ingangsvermogen door te delen door het rendement; technische productiecapaciteit van de in Annex I genoemde activiteiten. Code2.4 Overzicht Annex I activiteiten Ref. v/d activiteit Annex I activiteit Capaciteit van de activiteit Eenheid Capaciteit Type BKG A1 Verbranding van brandstoffen 30 MWth CO Omschrijving bedrijfsactiviteiten Geef een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, waaruit duidelijk blijkt welke brandstoffen/grondstoffen/hulpstoffen worden ingezet die de broeikasgasemissies veroorzaken en welke producten worden geproduceerd. Beschrijf ook eventuele activiteiten die niet onder EU-ETS vallen. {In te vullen door de exploitant } Eenvoudig MP-DEF /56

11 2.5 Schema waarop alle bronstromen en meetinstrumenten zijn aangegeven Geef indien er andere bronstromen dan aardgas aanwezig zijn - in een schema alle grote en kleine bronstromen aan evenals emissiebronnen en relevante debietmeters binnen de installatie. In het schema moet duidelijk worden: welke bronstromen op welke emissiebronnen zijn aangesloten op welke plaats de relevante meters zijn aangebracht wat de afbakening van de ETS-installatie is. Gebruik zo veel mogelijk namen (bvb referenties uit hoofdstuk 3, bvb B1, ), identificaties en nummers die binnen de eigen inrichting gangbaar zijn. Opgelet: Onderstaand schema is een voorbeeld!!! Afgas FT36 P-36 T-36 AI 40 Aardgas Stoomketel FI302 EVHI Gasolie CVketel Eenvoudig MP-DEF /56

12 2.6 Informatie over jaarlijkse emissies Vul hier de gemiddelde jaaremissie in om de categorie van uw installatie te bepalen. Gebruik de gemiddelde geverifieerde emissies van de laatste drie jaren of, indien deze gegevens niet beschikbaar of ongeschikt zijn, geef een conservatieve schatting van de gemiddelde jaaremissie, inclusief overgedragen CO 2 maar exclusief CO 2 uit biomassa (met emissiefactor 0). Code2.6 Emissieniveau Installatiecategorie Categorie Van toepassing < 25 kton A X 25 kton X < 50 kton A 50kton X < 500 kton B Code2.6b Emissieberekening ton CO 2(e) Berekende gemiddelde emissies laatste 3 jaren BKG-emissie van de BKG-installatie in BKG-emissie van de BKG-installatie in BKG-emissie van de BKG-installatie in Installatie met lage emissies? (gemiddelde jaarlijkse emissies < ton CO 2(e) /j) Ja Opmerking: De limiet van ton CO 2(e) /j is exclusief CO 2 afkomstig uit biomassa (met emissiefactor 0). Onderbouwing van de geschatte jaaremissie: Als de opgegeven totale emissies niet overeenkomen met uw keuze voor kleine emittent of niet gebaseerd zijn op geverifieerde emissies, geef dan hier een verklaring daarvoor Eenvoudig MP-DEF /56

13 3 Bronstromen en emissiebronnen 3.1 Bronstromen Een bronstroom is "een specifiek brandstoftype, product of grondstoftype waarvan het gebruik of de productie aanleiding geeft tot emissies van relevante broeikasgassen uit één of meer emissiebronnen". Hieronder vallen alle brandstoffen, grondstoffen en producten die in de installatie moeten gemonitord worden. Ook bronstromen die deels of geheel uit biomassa bestaan dienen vermeld te worden. De exploitant is vrij in de keuze van de naam van de bronstroom (bijvoorbeeld "aardgas", "gasolie"). De typering van een bronstroom is aan regels gebonden en wordt verder toegelicht in Bijlage II van de MRR en Art 3 (31). Maak een onderscheid tussen bronstromen die aanleiding geven tot verbrandingsemissies (BV) en deze die resulteren in procesemissies (BP). Code3.1a Bronstromen voor verbrandingsemissies Ref Naam Type Grootte BV1 Aardgas Overige gasvormige & vloeibare brandstoffen Groot BV2 Gasolie Commerciële standaardbrandstoffen De-minimis Code3.1b Bronstromen voor procesemissies Ref Naam Type Grootte 3.2 Emissiebronnen Een emissiebron is "een afzonderlijk aanwijsbaar deel van een installatie of een proces binnen een installatie van waaruit de relevante broeikasgassen vrijkomen". Hieronder vallen alle verbrandingsinstallaties en installaties met procesemissies. De informatie die u hier invoert, moet betrekking hebben op de in Annex I genoemde activiteiten die plaatsvinden in uw installatie. Geef voor verbrandingseenheden ook het thermisch ingangsvermogen op. De activiteitsreferentie verwijst naar de activiteitsreferentie in onderdeel Als een emissiebron bij meer dan één activiteit hoort, vul dan waar nodig 'A1, A2', 'A1-A3' in. Vermeld ook de bronstro(o)m(en) uit 3.1 die verbonden zijn met een bepaalde emissiebron. Eenvoudig MP-DEF /56

14 3.2.1 Emissiebronnen met brandstofemissies Code3.2.1 Ref Naam Emissiebronnen Geïnstalleerd vermogen(mw) Activiteit Bronstromen SV1 Stoomketel A 60 A1 B1, B2 SV2 CV-ketel 0.1 A1 B Emissiebronnen met procesemissies Code3.2.2 Emissiebronnen Ref Naam Activiteit Bronstromen 3.3 Delen van de installatie die buiten EU-ETS vallen (indien van toepassing) Geef informatie over alle delen van de installatie en activiteiten die niet onder EU-ETS vallen, als de voor deze activiteiten gebruikte brandstoffen of materialen gemeten worden met meetinstrumenten die ook van toepassing zijn op de in Bijlage I van de MRR genoemde activiteiten. Overzicht delen van de installatie die buiten ETS vallen Ref. Emissiebron Bronstromen Emissiebronnen SE1 Aardgas (doorgeleverd naar externe verbruiker) via meter 3 CV-ketel Eenvoudig MP-DEF /56

15 4 Informatiebronnen gebruikt om de emissies te bepalen 4.1 Informatiebronnen voor referentiewaarden bij berekeningsfactoren Noem alle relevante informatiebronnen die u gebruikt om referentiewaarden te achterhalen voor berekeningsfactoren volgens Art. 31. Meestal zijn dit "statische" bronnen, zoals IPCC, MRR Bijlage VI, Handbook of Chemistry & Physics... Als standaardwaarden jaarlijks veranderen kan u verwijzen naar een "dynamische" informatiebron, zoals de C.A. website. Gebruikte informatiebronnen Nr IB-1 IPCC-waarde uit Bijlage VI van MRR Beschrijving van de informatiebron 4.2 Laboratoria en methoden gebruikt bij analyses van berekeningsfactoren Vermeld de methoden gebruikt voor de analyses van brandstoffen en grondstoffen voor berekeningsfactoren als het niveau dit vereist. Als het labo niet EN ISO/IEC geaccrediteerd is moet u aantonen dat het technisch competent is volgens Art. 34. Gebruik hiervoor een toegevoegde bijlage. Als in lijn gaschromatografen gebruikt worden moet aan de vereisten van Art. 32 voldaan zijn. Nr-Labo Naam Laboratorium Parameter Analyse methode ISO geaccrediteerd hiervoor? (ja/neen) Indien nee: hoe gelijkwaardigheid aangetoond? LAB-1 Eigen labo C-gehalte afgas EN 15101:2011 Ja nvt Eenvoudig MP-DEF /56

16 5 Berekeningsmethode voor emissies 5.1 Details van bronstromen De totale CO 2 -emissie die jaarlijks gemonitord wordt met behulp van de berekeningsmethode is de som van de emissies van alle gemonitorde bronstromen vermeld onder 3.1. Geef nu per bronstroom aan hoe de CO 2 -emissie berekend wordt met vermelding van de gebruikte meetinstrumenten en berekeningsfactoren. Details van de meetinstrumenten worden onder ingegeven. Biomassa bronstromen worden eveneens als bronstroom opgenomen, ook als ze 100% biomassa bevatten. Men vermeldt de netto calorische waarde en de emissiefactor alsof de bronstroom 100% fossiel zou zijn en gebruikt de juiste waarde voor de biomassafractie. (voor een bronstroom die 100% biomassa bevat, bvb biogas is de biomassafractie gelijk aan 1) Meer details over de achtergrond van bepaalde velden vindt men in hoofdstuk 8 Tool-box Indien er procedures vereist zijn voor het uitvoeren van analyses, voor het opzetten en opvolgen van staalnameplannen en voor het meten van voorraden en het berekenen van verbruiken uit voorraden wordt vanuit de bronstroom naar de betreffende procedures in 5.4 verwezen. Normaal zijn deze procedures niet van toepassing tenzij men bedrijfseigen brandstoffen stookt. De exploitant dient dan de procedures zelf in te vullen maar houdt hij ze best zo algemeen mogelijk Brandstofemissies BV1 Aardgas Brandstofemissie Toegepaste monitoringmethode Type meting Standaard Continu Eigenaar meetinstrument hoeveelheid A. Formule emissieberekening Formule Exploitant Ingevulde formule (eenheden en vaste waarden) CO2-emissie=Verbruik *EF*OF/1000 Ton CO 2 = V aardgas [GJ ovw ]* 56.1 [kg CO2/GJ OVW ] *0.995 / 1000 B. Bepaling van het verbruik Omschrijving methode voor de bepaling Facturatiegegevens Formule V = MWh bvw *3.6* V : verbruik in GJ MWh bvw : verbruik volgens factuur C. Bepaling van de calorische waarde: CW Wijze van bepaling De calorische waarde is bevat in MWh-waarden van de factuur en is gemeten door de leverancier D. Bepaling van de emissiefactor: EF Ingevulde formule (eenheden, vaste waarden, factoren) V [GJ] = MWh bvw [fact]*3.6 [GJ/MWh ovw ]* [MWh ovw / MWh bvw ] Eenheid en/of vaste waarde Wijze van bepaling Vaste waarde uit IB-1 Eenheid en/of vaste waarde 56.1 kg CO2/GJ OVW Eenvoudig MP-DEF /56

17 E. Bepaling van de oxidatiefactor: OF Wijze van bepaling Eenheid en/of vaste waarde Vaste waarde uit IB BV2 Gasolie Brandstofemissie Toegepaste monitoringmethode Type meting Standaard Batch Eigenaar meetinstrument hoeveelheid Indien Leverancier, vul dan aan: A. Formule emissieberekening Formule - Meting bereikt zelfde niveau als eigen meting - Gebruik van facturen - Leverancier en exploitant zijn onafhankelijk Leverancier Ingevulde formule (eenheden en vaste waarden) Ja Ja Ja CO2-emissie = Verbruik * EF*OF/1000 Ton CO 2 = Verbruik [liter] 0.85*42.697/1000 / 1000* [kg CO2/GJ OVW ]* 0.99 B. Bepaling van het verbruik Omschrijving methode voor de bepaling Facturen Verbruik (liter) Formule Ingevulde formule (eenheden, vaste waarden, factoren) C. Bepaling van de calorische waarde: CW Wijze van bepaling Vaste waarde uit IB-1 Eenheid en/of vaste waarde GJ OVW /ton * = MJ OVW /liter D. Bepaling van de emissiefactor: EF Wijze van bepaling Vaste waarde uit IB-1 E. Bepaling van de oxidatiefactor: OF Wijze van bepaling Eenheid en/of vaste waarde kg CO2/GJ OVW Eenheid en/of vaste waarde Vaste waarde uit IB Procesemissies Enkel toevoegen indien van toepassing. Zie voorbeelden in hoofdstuk 8 Tool-box Eenvoudig MP-DEF /56

18 5.2 Meetinstrumenten en meetsystemen Lijst met meetinstrumenten Beschrijf hier de specificatie en locatie van meetsystemen voor elke bronstroom waarvan de emissies door berekening bepaald worden. Onder locatie vermeldt u de plaats waar de meter voorkomt in de installatie en in het processtroomdiagram. Vermeld voor elk meetinstrument de opgegeven onzekerheid evenals het meetbereik waarop deze onzekerheid van toepassing is volgens de constructeur van het meetinstrument. In sommige gevallen dient men de onzekerheid op te geven voor twee verschillende meetbereiken. Onder Operationeel bereik verstaat men het meetbereik dat meestal van toepassing is in de installatie. Voorzie een beschrijving voor alle meetinstrumenten gebruikt voor het monitoren van emissies inclusief submeters gebruikt voor het meten van uitgaande brandstofstromen. Gebruik bij gasdebietmeters Nm³/h indien de druk- en temperatuurcompensatie toegevoegd is aan de debietmeter en m³/h indien de p/tcompensatie apart is uitgevoerd. Voeg in dit laatste geval de specificaties van de P- en T-instrumenten afzonderlijk toe. Alle opgegeven instrumenten moeten duidelijk identificeerbaar zijn met een uniek ID-nummer (bvb een serienummer). Nochtans zal het vervangen van instrumenten in geval van beschadiging niet leiden tot een significante wijziging op grond van Art.15 (3).De unieke identificatie moet daarom apart van het monitoring plan gedocumenteerd worden. Voorzie hiervoor een aparte geschreven procedure Verbrandingsemissies Bronstroom Meetinstrument Meetbereik Aangegeven Operationeel Maximaal bereik in onzekerheid Ref Naam Naam Meetprincipe bereik in % absolute waarde BV1 Aardgas FI302 Turbinemeter 55 % Am³/h Nm 3 /h U FI 302 = 1%: 0-20% MB 0.5%: %MB Controlefrequentie meetinstrument Jaarlijkse Serieschakeling EVHI-302 P/T-compensatie U PT 302 = 1 % Jaarlijks BV2 Gasolie Meetstok Niveaumeting 65 % 0-20 ton BV3 Eenvoudig MP-DEF /56

19 Procesemissies Bronstroom Meetinstrument Meetbereik Aangegeven onzekerheid Operationeel Maximaal bereik in Ref Naam Naam Meetprincipe bereik in % absolute waarde Controlefrequentie meetinstrument Onderhoudsplannen voor meetinstrumenten Procedure voor het onderhouden van meetinstrumenten gebruikt voor het bepalen van activiteitsdata Deze procedure is slechts relevant als men bij de monitoring meetinstrumenten in eigen beheer gebruikt. Naam procedure Onderhoud meetinstrumenten voor CO 2 -emissies Referentie Diagram (indien nodig) Korte beschrijving van de procedure Verantwoordelijke Waar worden data bewaard? OND-CO2-Meters Nvt Naam IT-systeem ---- Toegepaste standaard ---- De procedure beschrijft de aard, frequentie en registratie van de onderhoudsactiviteiten die uitgevoerd worden aan de meetinstrumenten opgelijst in tabel van het monitoringplan Hoofd Onderhoud Computer Dienst Onderhoud Eenvoudig MP-DEF /56

20 5.3 Onzekerheidsberekening Niveaus (= vereisten waaraan moet voldaan worden) Geef hier per bronstroom informatie over vereist en toegepast niveau evenals over de laatste, behaalde onzekerheid voor activiteitsdata. Voor berekeningsfactoren geeft men enkel het vereiste en de toegepaste niveau weer. Het vereiste niveau volgt uit de regelgeving (MRR). Het toegepaste niveau is deze die overeengekomen is met het VBBV. Het toegepaste niveau kan zowel strenger zijn als minder streng mits goedkeuring van het VBBV dan de vereiste. De behaalde onzekerheid voor activiteitsdata is het resultaat van de onzekerheidsberekening van het laatste jaar: de hier vermelde waarde is enkel indicatief. In overeenstemming met Art 26 dient de exploitant die een berekeningsmethode gebruikt,voor elke parameter het hoogste niveau toe te passen. De niveaus voor activiteitsgegevens zijn opgenomen in Bijlage II van de MRR, deze voor berekeningsfactoren in Bijlage V van de MRR. Nochtans kunnen activiteitsdata en berekeningsfactoren onder minder strenge niveaus vallen in volgende gevallen: Installaties met lage emissies (< 25 ktonco 2e /jaar) mogen op grond van Art. 47(2) van MRR zowel voor activiteitsdata als voor berekeningsfactoren het laagste niveau invullen in het monitoring plan tenzij een hoger niveau zonder inspanning van de exploitant haalbaar is (Richtsnoer 1; 7.1) Er gelden minder strenge eisen voor kleine en 'de-minimis' bronstromen.(art. 19(3) van de MRR) o Kleine bronstromen: hoogst haalbare niveau met een minimum van niveau 1 o De minimis bronstromen: hoogst haalbare niveau zonder bijkomende kosten. Als zelfs niveau 1 niet haalbaar is wegens hoge of onredelijke kosten mag de exploitant een gedocumenteerde en onderbouwde conservatieve schattingsmethode voorstellen Gegronde redenen om toepassing van een lager niveau te vragen aan het VBBV zijn: Als de exploitant kan aantonen dat het behalen van het vereiste niveau leidt tot onredelijke kosten (Art. 18) Als de exploitant kan aantonen dat het behalen van het vereiste niveau technisch niet haalbaar is (Art. 17) Opmerking: Voor de oxidatiefactor en conversiefactor mag altijd niveau 1 worden toegepast: d.w.z. men gebruikt een oxidatiefactor van 100%. Kleine emittenten (< 25 kton CO 2(e) /jaar) dienen éénmalig een berekening van de onzekerheden uit te voeren voor die grote bronstromen waarvan verbruiken niet op facturen gebaseerd zijn en deze berekening samen met het monitoringplan voor 2013 in te sturen. Meer informatie over dit onderwerp vindt men onder 8.3. Eenvoudig MP-DEF /56

Monitoringplan 2013-2020

Monitoringplan 2013-2020 Monitoringplan 2013-2020 ABC in het kader van emissiehandel Voor BKG-installaties die niet louter een op berekening gebaseerde monitoringmethode gebruiken ABC-3113 1/69 Inhoudstafel 1 RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Monitoringplan 2013-2020

Monitoringplan 2013-2020 Monitoringplan 013-00 GHI in het kader van emissiehandel Voor BKG installaties die enkel een op berekening gebaseerde monitoringmethode gebruiken en niet in aanmerking komen voor een vereenvoudigd standaard

Nadere informatie

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Versie 1.0 Datum: xx-xx-20xx NB: Dit is een voorbeeld van een referentiedocument behorend bij een monitoringsplan. Dit voorbeeld hoort bij het voorbeeld-mp

Nadere informatie

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel 14 juni 2013 Jorre De Schrijver Team Klimaat Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG) Programma Inleiding emissiehandel

Nadere informatie

Handleiding Monitoringplan 2008-2012 Deel II: Operationeel Deel

Handleiding Monitoringplan 2008-2012 Deel II: Operationeel Deel Handleiding Monitoringplan 2008-2012 Deel II: Operationeel Deel definitieve versie 1 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS... 4 1.1. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEDRIJFSLOCATIE... 4 1.2. HOOFDLIJNEN VAN

Nadere informatie

Aandachtspunten monitoringsplan EU-ETS 2013-2020. Algemeen: Invullen format monitoringsplan

Aandachtspunten monitoringsplan EU-ETS 2013-2020. Algemeen: Invullen format monitoringsplan Aandachtspunten monitoringsplan EU-ETS 2013-2020 Versie 4 (24 oktober 2012) In dit document vindt u meer informatie over de uitwerking van de monitoringsregels uit de Europese Monitorings- en Rapportage

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 is een hulpmiddel bij het opstellen van monitoringsplannen en bijbehorende

Nadere informatie

L 181/30 Publicatieblad van de Europese Unie 12.7.2012

L 181/30 Publicatieblad van de Europese Unie 12.7.2012 L 181/30 Publicatieblad van de Europese Unie 12.7.2012 VERORDENING (EU) Nr. 601/2012 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 is een hulpmiddel bij het opstellen van monitoringsplannen en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene informatie monsternemingsplan 1

Algemene informatie monsternemingsplan 1 Algemene informatie monsternemingsplan 1 Monsternemingsplan Indien u voor de monitoring in het kader van EU ETS berekeningsfactoren bepaalt door analyses, dan moet u bij de NEa ter goedkeuring een monsternemingsplan

Nadere informatie

Hulpdocument risicoanalyse

Hulpdocument risicoanalyse Hulpdocument risicoanalyse 1. DEFINITIES Intrinsiek risico Controlerisico Controlesysteem De kans op onjuiste opgaven van een parameter in het jaarlijkse emissieverslag die materieel zou kunnen zijn, afzonderlijk

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

Jaarafsluiting Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag Charlotte Spitters

Jaarafsluiting Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag Charlotte Spitters 1 Jaarafsluiting 2015 Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag Charlotte Spitters Inhoud Nalevingscyclus Emissieverslag Verificatie Verificatierapport Verbeterrapportages Meldingen Aanleveren emissieverslag

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer LNE.be/themas/klimaatverandering Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Ga naar de onlineversie. EU ETS INFO DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE In dit nummer Over deze nieuwsbrief Voorstel EC over

Nadere informatie

Leidraad CO 2. -monitoring

Leidraad CO 2. -monitoring Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring is een hulpmiddel bij het opzetten van de monitoringsplannen van bedrijfslocaties 1 die onder het systeem van CO 2 -emissiehandel

Nadere informatie

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Bijlage 3 behorende bij artikel I, onderdeel O, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2006 2115 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2006/201750] 4 MEI 2006. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II

Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II 26.2.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 59/37 BIJLAGE II Richtsnoeren betreffende de emissies van verbrandingsactiviteiten zoals genoemd in bijlage I van de richtlijn 1. INLEIDING De specifieke

Nadere informatie

Afdeling 2.1 van de Regeling monitoring handel in emissierechten wordt als volgt gewijzigd:

Afdeling 2.1 van de Regeling monitoring handel in emissierechten wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van., nr. DGM/K&L2010016258 tot wijziging van de Regeling monitoring handel in emissierechten in verband met het verstrekken

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie

RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie Datum : 11 februari 2004 Document nummer : Versie Nummer : Naam van de beheerder : Inleiding De Ministeriële Regeling CO2 index WKK treedt op 1 juli 2004

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Meetvoorwaarden MEP / CO 2 index

Meetvoorwaarden MEP / CO 2 index eetvoorwaarden EP / CO 2 index Opbouw en stand van zaken artin Risseeuw / Hans Davidse 5 Juni 2003 Nauwkeurig meten? 5% fout in E meting WKK Installatie Input: 100 GJ brandstof Output: 36.8 35 GJ elektriciteit

Nadere informatie

Toelichting bij het sjabloon: Monitoring Protocol CO 2 -emissies

Toelichting bij het sjabloon: Monitoring Protocol CO 2 -emissies Toelichting bij het sjabloon: Monitoring Protocol CO 2 -emissies 25 maart 2005 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. TOEPASSINGSGEBIED MONITORING PROTOCOL EN RAPPORTERING VAN CO 2 -EMISSIES...

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties Nieuwsbrief MilieuTechnologie, maart 1995 (Kluwer, jaargang 2, nummer 3) Jan Gruwez, TREVI nv Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties In de context van VLAREM II worden industriële inrichtingen

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage vloeibare biomassa Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Datum Versie V1.

Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage vloeibare biomassa Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Datum Versie V1. Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage vloeibare biomassa Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) Datum 20-4-2017 Versie V1.0 Colofon Titel Contactpersoon Handleiding bij de duurzaamheidsrapportage

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT!

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! Omschrijving Lincon BV Lincon is een ingenieursbureau met zijn wortels in de wereld van beton en betonconstructies. Het bedrijf bestaat al ruim 15

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BIJLAGEN bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de beperking van de emissies van bepaalde

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020

Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020 Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020 18 maart 2011 Stijn Caekelbergh Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Inhoud presentatie Inleiding Basisprincipes Opsplitsing in sub installaties

Nadere informatie

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0)

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0) BIJLAGE A1 CO 2 EMISSIE-BEREKENING 2015 Versie 24 maart 2016 (v1.0) Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Emissie berekening 3 3. Toelichting per werkblad

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Carbon Capture & Storage (CCS): Richtlijn 2009/31/EG en het Implementatietraject

Carbon Capture & Storage (CCS): Richtlijn 2009/31/EG en het Implementatietraject Carbon Capture & Storage (CCS): Richtlijn 2009/31/EG en het Implementatietraject Prof. mr. dr. Martha Roggenkamp Groningen Centre of Energy Law (RUG) en participant Cato2 Brinkhof Advocaten, Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn Inventaris & reductieplan Project Krispijn Opgesteld door: Kader BV Versie: 1.0 Datum: februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Beschrijving project... 4 2 Verantwoordelijkheden... 4 3 Referentieperiode...

Nadere informatie

Infoblad Energieplanning

Infoblad Energieplanning Infoblad Energieplanning Waarover gaat het? Bedrijven met een groot energieverbruik worden van overheidswege verplicht maatregelen te nemen om rationeel om te gaan met energie en dit te rapporteren aan

Nadere informatie

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014 Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014 Datum 19 december 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Jaarlijkse vaststelling

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie d.d L 229/48 NL Publicatieblad van de Europese Unie 31.8.

Publicatieblad van de Europese Unie d.d L 229/48 NL Publicatieblad van de Europese Unie 31.8. L 229/48 NL Publicatieblad van de Europese Unie 31.8.2007 BIJLAGE II Richtsnoeren betreffende de emissies van verbrandingsactiviteiten zoals genoemd in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG 1. GRENZEN EN

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth)

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth) Projectbureau Nieuw Aardgas NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 9 AL Den Haag Postbus 93144 09 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon A.J. van der Vlugt Monitoren van het effect van nieuw

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

Leveranciersvragenlijst

Leveranciersvragenlijst Pagina : 1 van 5 Ten behoeve van ons Kwaliteit Management Systeem (HACCP), en de borging van de voedselveiligheid binnen ons bedrijf, verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarafsluiting Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag Charlotte Spitters

Jaarafsluiting Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag Charlotte Spitters 1 Jaarafsluiting 2016 Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag Charlotte Spitters 14 januari 2016 Inhoud Nalevingscyclus Emissieverslag Verificatie Verificatierapport Verbeterrapportages Meldingen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit.

Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit. Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit. Voor elke inrichting of broeikasgasinstallatie waarvoor in het nationaal toewijzingbesluit emissierechten zijn toegewezen,

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice Geef uw login en paswoord in. Lees de gebruikdersvoorwaarden

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

IN WERKING STELLEN VAN DE TEMPERATUURHERLEIDING VAN EEN ELEKTRONISCHE

IN WERKING STELLEN VAN DE TEMPERATUURHERLEIDING VAN EEN ELEKTRONISCHE PROCEDURE V15-3-01-N Datum: 08-04-2002 Pagina: 2/5 IN WERKING STELLEN VAN DE TEMPERATUURHERLEIDING VAN EEN ELEKTRONISCHE AANWIJSINRICHTING BIJ EEN MEETINSTALLATIE GEMONTEERD OP EEN TANKWAGEN 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2016 en emissiehandel 2016

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2016 en emissiehandel 2016 Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2016 en emissiehandel 2016 Datum 17 december 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam NIE/emissiemonitoring: jaarlijkse

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie