BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD. Voor meer informatie ing. Marc Hopman t: of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD. Voor meer informatie ing. Marc Hopman t: 035-5434343 of mho@atosborne.nl"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD

2 Werkomschrijving Technisch onderhoud Inhoudsopgave: Blz. 1 WERKZAAMHEDEN INLEIDING TAKEN RESPONSTIJDEN EN CONSIGNATIEDIENST BEREIKBAARHEID EN MELDING VAN STORINGEN INVENTARISATIE EN CONDITIEMETING REGISTRATIE KOSTENVERREKENING OVERLEG EN RAPPORTAGES OVERLEG / AANSPREEKPUNTEN VERSLAGEN BESPREKINGEN RAPPORTAGES MEERJARENONDERHOUDSPLANNING VEILIGHEIDS-, MILIEU- EN GEZONDHEIDSPLAN EN VERSLAG BEOORDELING EN MALUSREGELING INLEIDING BEOORDELING Beoordelingscriteria Staat van onderhoud: Afhandeling werkplan: Bedrijfszekerheid: Responstijd: Energieprestatie: Algemene indruk aannemer: REGISTRATIE BEOORDELINGSCRITERIA TOTAAL MOGELIJKE SANCTIES TEKORTKOMINGEN MOGELIJKE SANCTIES ENERGIEPRESTATIE APPENDICES: 1. Gebouwoverzichten en -oppervlaktegegevens. 2. Overzicht van installaties en toelichtingen. 3. Format beoordelingsformulieren.

3 Bijlage 1, blad 1 van 18 1 werkzaamheden 1.1 Inleiding De in dit document omschreven werkzaamheden betreffen het volgens prestatie-afspraken in conditie houden van de installaties van.(naam opdrachtgever) op de locatie (naam locatie) te..(stad). Door middel van preventief en storingsonderhoud. Een en ander onder aansturing van (functie) van.(naam opdrachtgever). Ingegaan wordt op taken van de Aannemer, responstijden, omvang van de te onderhouden installaties, te leveren prestaties, registratie, rapportages en kostenverrekening en energieprestatie. Daarnaast wordt ingegaan op overlegstructuren, contactpersonen, prestatiebeoordeling en beoordeling van de energieprestatie. De werkzaamheden in het kader van vervangend onderhoud worden uitgevoerd volgens het afsprakendocument in bijlage 6. Deze werkzaamheden worden jaarlijks vastgesteld en op projectbasis uitgevoerd en bestaan uit het planmatig uitvoeren van vooraf vastgestelde werkzaamheden aan de installaties en/of onderdelen als gevolg van een toestandsinspectie dan wel door de opdrachtgever gewenste wijzigingen en/of uitbreidingen. Bij de voorbereiding van deze werkzaamheden kan..(naam opdrachtgever) de kennis en ervaring van de aannemer inschakelen en vragen om een globale kostenraming. 1.2 Taken De Aannemer houdt de onder de Overeenkomst vallende installaties met de daartoe behorende apparatuur in de gewenste conditie. Tevens dient een continu functioneren te worden bewerkstelligd. Daartoe worden eisen gesteld aan de bedrijfszekerheid van installaties en responstijden op (storings)meldingen. De Aannemer bereikt dit doel door het verrichten van preventief en storingsonderhoud aan gebouwgebonden installaties zoals geïnventariseerd in Appendix 2.

4 Bijlage 1, blad 2 van 18 De Aannemer stelt hiertoe jaarlijks een preventief onderhoudsplan op en voert dit uit. Dit is een plan voor alle reguliere (c.q. jaarlijks terugkerende) onderhoudswerkzaamheden. In dit plan zijn opgenomen de uit te voeren onderhoudsactiviteiten voor de verschillende installaties met de daar bij behorende frequentie van onderhoudswerkzaamheden en controles. Een en ander minimaal te specificeren voor de volgende soorten installaties en volgens de volgende indeling: NL SFB NR AANDUIDING (naam installatie) De Aannemer heeft voor de uitvoering van het storingsonderhoud een adequate organisatie. De tot het contract behorende geplande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de voor de Opdrachtgever geldende normale kantooruren, te weten op werkdagen van uur tot uur. 1.3 Responstijden en consignatiedienst Storingen aan installaties dienen binnen dit contract tijdig en op adequate wijze te worden verholpen. Zij worden geacht te zijn opgelost wanneer tenminste afdoende noodmaatregelen zijn getroffen, zodat de bedrijfsvoering van de (naam opdrachtgever) niet wordt belemmerd. Het definitief verhelpen van de storing zal als een nieuwe storing worden beschouwd, waarvoor de afspraken zoals vermeld in gelden m.b.t. het eigen risico. De responsetijden worden weergegeven in appendix 2 of mondeling gemeld door de technisch coördinator. De responstijd geldt voor meldingen van klachten en storingen en geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf signalering aan. Er worden vier soorten responstijden onderscheiden: Prioriteit 1: urgente storingen en calamiteiten die de bedrijfsvoering van het primaire proces direct verstoren. In deze gevallen dient de Aannemer binnen 0,5 uur contact op te nemen met (naam opdrachtgever) (zoals onder 1.4 is aangegeven) en de werkzaamheden op de locatie binnen 1 uur aan te vangen en zonder onderbreking uit te voeren tot deze zijn afgerond. Prioriteit 2: reguliere klachten en storingen waarbij er sprake is van een verstoring van het primaire proces. Deze werkzaamheden dienen binnen kantoortijden 2 uur na melding te worden aangevangen en binnen 1 kalenderdag te worden afgerond.

5 Bijlage 1, blad 3 van 18 Prioriteit 3: overige werkzaamheden waarbij er geen sprake is van vervolgschade of directe verstoring van het primaire proces. De werkzaamheden dienen uiterlijk 2 werkdagen na melding te worden gestart en uiterlijk 5 werkdagen na de startdatum te worden opgeleverd, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. Prioriteit 4: overige werkzaamheden waarbij er geen sprake is van vervolgschade of directe verstoring van het primaire proces. De werkzaamheden dienen aan te vangen volgens afspraak en uiterlijk 1 maand na de startdatum te worden opgeleverd, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. 1.4 Bereikbaarheid en melding van storingen De Aannemer is te allen tijde telefonisch bereikbaar via een Centrale meldkamer voor urgente storingen en calamiteiten en zorgt voor reactie en afhandeling hiervan binnen de gestelde responstijden. De Aannemer kan op verschillende manieren worden opgeroepen bij storingen en calamiteiten: Via de (functie) of via een opdrachtbon uit het FMIS systeem (bijvoorbeeld Planon). Dit is in hoofdzaak tijdens de genoemde openingstijden. De Aannemer krijgt informatie omtrent de aard van de storing, locatie en prioriteit van de melding. Eventuele aanvullende informatie omtrent storingen kan in het gebouwbeheerssysteem worden opgevraagd. Via het gebouwbeheerssysteem worden automatisch storingen gemeld in de meldkamer van de aannemer. Deze storingen dienen direct te worden opgevolgd (ook in het weekend). De locaties worden geopend door de beveiliging. Deze is bereikbaar onder het nummer. Daarnaast dient te allen tijde de..(functie) geïnformeerd te worden. 1.5 Inventarisatie en conditiemeting De te onderhouden installaties zijn vermeld onder 1.2. waarbij de indelingssystematiek van de NL-SfB geldt. Voor een gespecificeerd overzicht van de te onderhouden installaties wordt verwezen naar Appendix 2. Per installatie en hoofdonderdelen zijn de volgende gegevens geïnventariseerd: 1. soort, locatie en code, merk en type; 2. capaciteiten per installatie, bouwjaar/revisiejaar; 3. conditiemeting en opgave gewenste conditie. Ad 4. De conditiemeting bestaat uit het toetsen van de installatie aan 2 parameters, te weten: gebrek; I/O score. Voor de conditiemeting wordt gewerkt met een 6 puntsschaal, waarbij conditie 1 als beste geldt, en conditie 6 als slechtste. Voor een nadere toelichting op deze parameters en op de gehanteerde methode van conditiemeting wordt verwezen naar Appendix 2 en de NEN Daarnaast is een toelichting op onderhoudswerkzaamheden opgenomen.

6 Bijlage 1, blad 4 van 18 Ten behoeve van de beoordeling van de "staat van onderhoud" en de "bedrijfszekerheid", volgens resp en van deze werkomschrijving, zijn bij appendix 2 overzichten opgenomen ter invulling van het begrip "installaties" bij de beoordeling volgens hoofdstuk Registratie De Aannemer dient een document bij te houden voor het administreren van relevante onderhoudsgegevens zoals: 1. storingen, middels een werkorder gekoppeld aan een inventariscode; 2. logboeken per installatie; 3. planningsgegevens van de contractactiviteiten; 4. bijhouden van tekeningen en technische installaties schema s. Wanneer deze niet digitaal zijn dienen deze gedigitaliseerd te worden. Ad. 1. Per storing wordt een order, die door de Huismeester wordt aangemaakt, afgehandeld en worden door de Aannemer minimaal de volgende gegevens ingevoerd in het systeem: datum en tijd gereed; urenverantwoording en gebruikte materialen; inventarisnummer van de installatie; rapportage van uitgevoerde werkzaamheden. Ad. 2. De logboeken worden per installatie bijgehouden. Bij vervanging of bij een nieuwe installatie dient dit verwerkt te worden. De aannemer levert de juiste gegevens aan. En verwerkt deze. Ad. 3. Per geplande onderhoudsactiviteit worden de planningsgegevens door de Aannemer aangeleverd. De opdrachtgever voert deze gegevens in. Wekelijks zal van de geplande activiteiten een werkorder worden aangemaakt. Veelal zal de gebruiker van het complex/locatie ruim voor de aanvraag van de werkzaamheden worden geïnformeerd. Dit zal de.(functie) aan de hand van deze planning doen. 1.7 Kostenverrekening Preventief onderhoud Alle kosten voor preventief onderhoud (inclusief uren, materialen/onderdelen en hulpmiddelen) worden volgens de in deze werkomschrijving vastgelegde prestatieafspraken tegen een vaste jaarlijkse vergoeding afgehandeld. Storingen De kosten van de eerste 4 manuur voor het verhelpen van een defect of een storing, vermeerderd met de kosten van materialen ten bedrage van maximaal 300,- exclusief BTW per storing, worden volgens de in deze werkomschrijving vastgelegde prestatieafspraken afgehandeld en zijn begrepen in de vaste jaarlijkse vergoeding. In geval van een storing waarbij de kosten hoger zijn dan in bovengenoemde alinea omschreven, worden de vervolgwerkzaamheden aangemerkt als correctieve werkzaamheden. Hierbij wordt vooraf een kostenopgave verstrekt en schriftelijke toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. Voor prijsvorming geldt bijlage 6 Afsprakendocument. Bij werkzaamheden naar aanleiding van storingen met prioriteit 1 en 2, vindt verantwoording achteraf plaats.

7 Bijlage 1, blad 5 van 18 Het oplossen van storingen komt volledig voor rekening van de Aannemer ook als deze storingen door verkeerd gebruik, met uitzondering van molest, door opdrachtgever dan wel personeel van de opdrachtgever of bezoekers worden veroorzaakt. Overige afspraken De Aannemer garandeert dat vervangende onderdelen tijdig beschikbaar zijn, conform de verplichtingen voortkomende uit deze omschrijving van de werkzaamheden en genoemde responstijden. Bij het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden worden alle voorkomende onderdelen uitsluitend vervangen door hetzelfde fabricaat/type tenzij de Opdrachtgever voorafgaand toestemt in een ander fabricaat/type. De Aannemer garandeert dat de verbruiksmaterialen nieuw, ongebruikt en geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.

8 Bijlage 1, blad 6 van 18 2 overleg en rapportages 2.1 Overleg / aanspreekpunten De Aannemer levert naar de Opdrachtgever de volgende aanspreekpunten: De Projectleider, deze is eenduidig aanspreekpunt voor de Opdrachtgever op de locatie of locaties. Alle werkbesprekingen, rapportages en aanvragen voor meerwerk lopen via deze functionaris of, bij afwezigheid, via zijn vervanger. De Projectleider draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het Contract, inclusief het naleven van alle prestatie-eisen. De Accountmanager, deze is verantwoordelijk voor het Contract en de bewaking daarvan. De Aannemer neemt aan de volgende overlegstructuren deel: 1. Werkoverleg op uitvoeringsniveau (wekelijks per locatie). Projectleider van de Aannemer of een door de aannemer aangewezen persoon. Technisch coördinator of door hem aangewezen personen. 2. Voortgangsoverleg en bespreking maandrapportages (één keer per maand per locatie). Aanwezig: Projectleider van de Aannemer. Technisch coördinator of door hem aangewezen personen. 3. Overleg prestatiemeting (één keer per kwartaal). Aanwezig: De Accountmanager en Projectleider van de Aannemer. Portefeuillehouder Technisch Zaken. Eén of meerdere technisch coördinatoren. (Onafhankelijke adviseur). 4. Contractoverleg (één keer per jaar). Aanwezig: Account- en Projectleider vanuit de Aannemer. Facilitair Manager & Hoofd inkoop. In het onder 4 genoemde overleg kan de Opdrachtgever in overleg met de Aannemer bijstellingen van het Contract bespreken, naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in het afgelopen Contractjaar. Dit kan leiden tot aanpassingen. 2.2 Verslagen besprekingen Verslagen van de besprekingen zoals genoemd onder punten 1, 2, 3 en 4 van paragraaf 2.1. worden opgesteld door de Aannemer en moeten worden goedgekeurd door de Opdrachtgever. Verslagen van de besprekingen worden uiterlijk twee weken na afloop verstrekt.

9 Bijlage 1, blad 7 van Rapportages De Aannemer levert in het kader van de besprekingen de volgende vaste rapportages op papier en in elektronische vorm (MS-Office), waarbij voor de lay-out (tenzij anders wordt vermeld) een voorstel aan de Opdrachtgever wordt gedaan: Maandelijks Overzicht alle openstaande en uitgevoerde werkzaamheden. Logboek per object verricht onderhoudswerkzaamheden. Kwartaal Werkplanning Overzicht alle extra werkzaamheden en totale kosten Kwartaal Rapportage toestand van de installaties. Energie rapportage. Datum schema voor preventief onderhoud. Klachten en storingen en responstijden ten behoeve van prestatiemeting. Jaarlijks Plannen ter verbetering van eigen performance en aanbevelingen aan de Opdrachtgever. Meerjarenonderhoudsplanning ten behoeve van vervangingsonderhoud. Veiligheids-, milieu- en gezondheidsjaarverslag en veiligheids-, milieu-, en gezondheidsplan. 2.4 Meerjarenonderhoudsplanning Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de verrichte werkzaamheden en wordt een voorstel gedaan ten behoeve van de overall meerjarenonderhoudsplanning van de Opdrachtgever met adviezen van de Aannemer omtrent het benodigd vervangingsonderhoud. 2.5 Veiligheids-, milieu- en gezondheidsplan en verslag In het jaarlijks uit te brengen veiligheids- milieu en gezondheidsplan voor de werkzaamheden staat tenminste weergegeven: Een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak van de te nemen veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen, voorzieningen, samenwerking en overleg en wijze van bewaking van het plan; Een verslag van de genomen veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen, voorzieningen, samenwerking en overleg, alsmede het verzuim en de verzuimoorzaken over het afgelopen jaar. De risico-inventarisatie van de Aannemer dient tenminste te voldoen aan de eisen van het V&G-plan welke is opgenomen in deze overeenkomst onder bijlage 4.

10 Bijlage 1, blad 8 van 18 3 beoordeling en malusregeling 3.1 Inleiding Het algemene uitgangspunt voor de beoordeling is als volgt: SCORE: BEOORDELING T.O.V. DE NORM: KWALIFICATIE: 3 Voldoet volledig aan de norm goed 2 Voldoet op enkele punten niet aan de norm, zij het in beperkte mate redelijk 1 Voldoet op meerdere punten niet aan de norm, zij het in beperkte mate matig 0 Voldoet op veel punten niet aan de norm, zij het in beperkte mate òf voldoet op enkele punten in ruime mate niet aan de norm slecht 3.2 Beoordeling Beoordelingscriteria De Aannemer wordt beoordeeld op de volgende aspecten: Staat van onderhoud Dit omvat het handhaven van de gewenste staat (conditieschaal) van onderhoud van de te onderhouden installaties. Afhandeling werkplan Het volgen van een vooraf aangegeven werkplan voor onderhoud van de installaties. Bedrijfszekerheid Deze geeft het maximale aantal storingen per installatie aan gedurende bedrijfsuren. Responstijd Deze geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf signalering aan. Uitvoering afsprakendocument Deze geeft een totaalindruk van de werkzaamheden in het kader van de afhandeling van projecten volgens het afsprakendocument Algemene aspecten Deze geven de totale indruk van de werkzaamheden van de Aannemer weer. Energieprestatie Dit omvat het exploiteren van een energie vriendelijk gebouw waarbij de functionaliteit en gebruik niet belemmerd wordt. Met als referentie de berekening voor uit de EPA en een jaar metingen uit de praktijk.

11 Bijlage 1, blad 9 van Staat van onderhoud: Beschrijving Dit betreft het handhaven van de gewenste staat van onderhoud. Beoordelingsmethode en rapportages Eén keer per jaar wordt door de opdrachtgever of derden een steekproef van 5% van de aanwezige installaties opgenomen. Voor de huidige conditie verwijzen wij naar appendix 2. Bepaling Scores Voor elk van de 2 parameters (gebrek, i/o score) wordt een score bepaald. De scores van de 2 parameters vormen samen de conditiescore. Deze scores worden vergeleken met de van tevoren vastgelegde norm. Per installatie wordt de totale (gesommeerde) afwijking bepaald ten opzichte van de norm door de verschillen tussen de actuele conditiescore en de norm bij elkaar op te tellen. De prestatiescore voor dit criterium wordt nu bepaald door (het aantal installaties met) de grootste gesommeerde afwijking. Is deze afwijking gelijk aan 0, dan levert dat de hoogste score op. Er zijn de volgende mogelijke scores. De weegfactor van de score is De gemeten conditie wijkt nergens af van de norm. 2. Het aantal opgenomen installaties met een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm van 1 of 2 punten, is niet groter dan 1. Er zijn geen installaties met een afwijking die groter is dan 2 punten. 1. Het aantal opgenomen installaties met een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm van 1 of 2 punten, is niet groter dan 2. Het aantal opgenomen installaties met een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm van meer dan 2 punten, is niet groter dan De normen zoals genoemd onder 3,2 en 1 worden niet gehaald. (zie format beoordelingsformulier Appendix 3).

12 Bijlage 1, blad 10 van Afhandeling werkplan: Beschrijving Dit betreft het volgen van het vooraf aangegeven werkplan voor preventief onderhoud. Beoordelingsmethode en rapportages De Aannemer houdt een checklist bij aan de hand van het werkplan. Een keer per maand wordt hierbij de afwijking van de norm aangegeven. Bepaling Scores De score wordt bepaald door de mate van voortgang van het werkplan aan de hand van de Checklist. Mogelijke scores zijn: 3. De voortgang van de werkzaamheden is conform het werkplan (0-5% van de activiteiten wijkt af; de afwijking is kleiner dan 1 maand). 2. De voortgang van de werkzaamheden wijkt op enkele punten af van het werkplan (5-10% wijkt af; de afwijking is kleiner dan 1 maand). 1. De voortgang van de werkzaamheden wijkt op meerdere punten af van het werkplan (10-15% wijkt af; de afwijking is kleiner dan 1 maand). 0. De voortgang van de werkzaamheden wijkt op veel punten af van het werkplan (meer dan 15%; en/of de afwijking is groter dan 1 maand).

13 Bijlage 1, blad 11 van Bedrijfszekerheid: Beschrijving De bedrijfszekerheid wordt gemeten per installatie en wordt gebaseerd op het maximale aantal ongewenste storingen per installatie (de installaties zoals benoemd in de bijlage) gedurende bedrijfsuren. Beoordelingsmethode en rapportages De norm is voor de locaties Landhuis en Koetshuis voor installaties met: Conditie 1: maximaal 1 storing per kwartaal. Conditie 2: maximaal 1 storing per kwartaal. Conditie 3: maximaal 2 storingen per kwartaal. Conditie 4: maximaal 2 storingen per kwartaal. Per installatie. De Aannemer overlegt hiertoe één keer per kwartaal een rapportage die als basis dient voor de beoordeling (zie format Appendix 3). Bepaling scores Mogelijke scores zijn: 3. Geen overschrijding van de norm. 2. De norm wordt voor maximaal 5% van de installaties overschreden; er zijn geen overschrijdingen, waarbij de afwijking met de norm groter dan 1 is. 1. De norm wordt voor maximaal 20% van de installaties overschreden; er zijn geen overschrijdingen waarbij de afwijking van de norm groter dan 1 storing is voor conditie 0 t/m 2, en/of waarbij de afwijking van de norm groter dan 2 storingen is voor conditie 3 t/m 6). 0. Er is een grote overschrijding van de norm.

14 Bijlage 1, blad 12 van Responstijd: Beschrijving De responstijd geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf signalering aan als genoemd onder 1.3. Beoordelingsmethode En Rapportages De Aannemer overlegt hiertoe een keer per kwartaal een rapportage die als basis dient voor de beoordeling (zie format Appendix 3). Bepaling scores De score wordt bepaald door de mate waarin de gewenste responstijden zijn gerealiseerd. Mogelijke scores zijn: 3. Geen overschrijding van de norm. 2. Incidentele overschrijding van de norm (maximaal 5% van het aantal storingen); geen ernstige overschrijdingen (50% of meer van de reactietijd). 1. Incidentele overschrijding van de norm bij prioriteit 1 (maximaal 5% van het aantal storingen)/ regelmatig overschrijding van de norm bij prioriteit 2 of 3 (5%-10% van het aantal storingen); geen ernstige overschrijdingen (50 % of meer van de reactietijd). 0. Regelmatige overschrijding van de norm bij alle prioriteiten.

15 Bijlage 1, blad 13 van Energieprestatie: Energieverbruik Punten - 20% Max. 9 punten 0% 5 punten 20% Min. 1 punt Energierapportage Vier energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Drie van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Twee van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Eén van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Punten 3 punten 2 punten 1 punten 0 punten Beschrijving De energieprestatie staat los van de prestatie voor het preventief en storingsonderhoud. De bonus malusregeling wordt dan ook niet over de contractkosten gerekend maar over de besparing op de werkelijke jaarlijkse energierekening. De energieprestatie van het gebouw wordt iedere maand gemeten en door de aannemer gerapporteerd. Eventuele afwijkingen dienen zorgvuldig onderbouwd te worden... (naam opdrachtgever) geeft de aannemer inzage in de volgende systemen of gegevens: alarminstallatie voor het uitlezen van de werkelijke bedrijfstijden; het toegangscontrole systeem voor de actuele bezettingscijfers; het personeelsbestand voor het bepalen van het aantal gebruikers; het gebouwbeheerssysteem. Als referentie geldt de berekening uit de EPA (appendix 3 bladzijde 12) en één jaar praktijkmetingen. Maatregelen ten behoeve van een gunstigere energieprestatie van het gebouw mag geen invloed hebben op het gebruik en de functionaliteiten van het gebouw. Aan de hand van een berekeningsmodel welke opgesteld is door. worden de punten voor de energieprestatie berekend.

16 Bijlage 1, blad 14 van 18 Beoordelingsmethode en rapportages De beoordeling geschiedt aan de hand van een eens per maand in te vullen meteropname formulier. Daarnaast wordt er per jaar een energierapport opgesteld en wordt de aannemer 1x per jaar beoordeeld op de energieprestatie. De beoordelingspunten die op het formulier aan de orde komen zijn: energieprestatie; kwaliteit rapportage. Bepaling scores Score: Energieverbruik 9 punten. Wanneer het energieverbruik met 20% is afgenomen. 5 punten. Wanneer het energieverbruik gelijk is aan de referentie. 1 punt. Wanneer het energieverbruik met 20% is toegenomen. Kwaliteit rapportage 3 punten. Bij een uitstekend onderbouwd energierapport. Vier van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. 2 punten. Bij een goed onderbouwd energierapport. Drie van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. 1 punt. Bij een voldoende onderbouwd energierapport. Twee van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. 0 punten. Bij een slecht onderbouwd energierapport. Één van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie is zorgvuldig onderbouwd. Bij geen energie afwijkingen dient er wel een energierapport te worden opgesteld met een omschrijving wat de bedrijfstijden, bezettingen etc. zijn geweest.

17 Bijlage 1, blad 15 van Algemene indruk aannemer: Beschrijving De algemene indruk van de werkzaamheden van de Aannemer. Beoordelingsmethode en rapportages De beoordeling geschiedt aan de hand van een eens per kwartaal in te vullen totaal evaluatie formulier (zie Bijlage 1, appendix 3). De beoordelingspunten die op het formulier aan de orde komen zijn: professionaliteit van het ingezet personeel; kwaliteit van het werk; betrouwbaarheid; veiligheid, arbo en milieu; communicatie. Bepaling scores Score: 3 punten: voldoet aan de norm; voldoet bij tenminste 12 van de 13 criteria aan de verwachtingen. 2 punten: voldoet op enkele punten niet aan de norm; voldoet bij 10 van de 13 criteria aan de verwachtingen. 1 punt: voldoet op meerdere punten niet aan de norm; voldoet bij 7 van de 13 criteria aan de verwachtingen. 0 punten: voldoet op veel punten niet aan de norm; voldoet aan minder dan 7 van de 13 criteria aan de verwachtingen.

18 Bijlage 1, blad 16 van Registratie beoordelingscriteria totaal Eén keer per kwartaal is er overleg tussen de Opdrachtgever en de Aannemer omtrent de prestaties en er is een toetsmoment. Voor criteria waarvan op dat moment geen meting plaats kan vinden, geldt de maximumscore. Voor de beoordeling is een formulier ontwikkeld met een totaalscore, aan de hand waarvan een malus of sanctie wordt vastgesteld. De beoordeling vindt plaats per locatie. Voor de registratie van de beoordelingscriteria zoals in hoofdstuk 2 weergegeven wordt het volgende formulier gebruikt: INDELING BEOORDELINGSCRITERIA WAARDERING MAX. MIN. Onderhoud Installaties Beoordeling Algemeen staat van onderhoud (telt 3x) afhandeling werkplan bedrijfszekerheid responstijd Afsprakendocument (projecten) uitvoering algemeen: professionaliteit; kwaliteit; service; betrouwbaarheid; veiligheid, Arbo en milieu; communicatie. 3 0 TOTAAL SCORE Maximaal 24 Zie ook het format eindbeoordelingsformulier in Bijlage 1, appendix 3.

19 Bijlage 1, blad 17 van Mogelijke sancties TOTAALSCORE KORTING OP DE IN PUNTEN VASTE AANNEEMSOM 20 t/m 24 n.v.t. OPMERKING 16 t/m 19-2% 15-4% 14-6% 13-8% Indien deze score langer dan één kwartaal duurt, is er sprake van tekortkoming. < 13-10% Bij deze overallscore is er altijd sprake van tekortkoming. Bij een matige of onvoldoende prestatie van de Aannemer zal de Opdrachtgever een korting van maximaal 10% van de vaste aanneemsom per kwartaal op de betaling met betrekking tot de betreffende Locatie inhouden, volgens bovenstaande tabel. Een totaal score van 19 punten en minder zal voor de Opdrachtgever aanleiding zijn tot het inhouden van een dergelijke malus. Tijdens het overleg zal de Aannemer aangeven voor de onderdelen met een onvoldoende of matige score welke oorzaken hebben geleid tot deze score, welke maatregelen worden genomen en wanneer. 3.5 Tekortkomingen Het onderstaande geldt alleen voor het prestatiegericht onderhoud gedeelte en niet voor de energieprestatie. In de volgende situaties is er sprake van tekortkoming: indien een Totaalscore van 13 punten of een prestatie op één onderdeel van 1 punt voor dat onderdeel langer dan één kwartaal duurt is er sprake van tekortkoming; bij een overall-prestatie van minder dan 13 punten is er altijd sprake van tekortkoming. Tekortkoming kan leiden tot opzegging van de Overeenkomst. De Opdrachtgever zal de Aannemer in dit geval schriftelijk in gebreke stellen en de Aannemer een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

20 Bijlage 1, blad 18 van Mogelijke bonus energieprestatie TOTAALSCORE BONUS/MALUS IN PUNTEN 10 t/m ,5% OPMERKING 9 t/m % 4 t/m 8 0% 2 t/m 3-5% 1-10% De bonus/malus wordt berekend over de kostenbesparing. De kostenbesparing is het verschil van de eindafrekening van het huidige jaar en de eindafrekening van het voorgaande jaar. De bonus geldt voor de gehele contractduur. Echter dienen de investeringen voor energiebesparing door de Aannemer van dit contract gedaan te worden.

21 BIJLAGE 1: APPENDIX 1 LOCATIE OVERZICHTEN EN -OPPERVLAKTEGEGEVENS

22 Bijlage 1; appendix 1, blad 1 van 1 Locatie overzicht

23 BIJLAGE 1: APPENDIX 2 OVERZICHT VAN INSTALLATIES EN TOELICHTINGEN

24 Bijlage 1: appendix 2, Blad 1 van 1 1 Inventarisatie Installaties

25 BIJLAGE 1; APPENDIX 3 FORMAT BEOORDELINGSFORMULIEREN

26 Bijlage 1, Appendix 3, bladzijde 1 van 11 Bepaling Totaal score FORMAT EINDBEOORDELINGSFORMULIER Indeling aspecten Beoordelingscriteria Score Maximum Onderhoud installaties Staat van onderhoud (3x) 9 Afhandeling werkplan 3 Bedrijfszekerheid 3 Responstijden 3 Algemene beoordeling Uitvoering projecten 3 Uitvoering algemeen 3 Totaal score

27 Bijlage 1, Appendix 3, bladzijde 2 van 11 CONDITIEMETING FORMAT BEOORDELINGSFORMULIER Installatie(omschrijving) Conditiemetingparameters Totale Installatie 1 Installatie 2 Installatie 3 Installatie 4 meting norm afwijking meting norm afwijking meting norm afwijking meting norm afwijking Gebrek I/O Score. Aantal installaties met een afwijking groter dan 2 punten/totaal aantal Installaties Aantal installaties met een afwijking groter dan 2 punten/totaal aantal Installaties Prestatiescore Conditiescore Afwijking Mogelijke scores zijn: 3. De gemeten conditie wijkt nergens af van de norm. 2. Het aantal installaties die een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm heeft van 1 of 2 punten per installatie is niet groter dan 5% van het totaal aantal installaties. Er zijn geen installaties met een afwijking die groter is dan 2 punten. 1. Het aantal installaties die een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm heeft van 1 of 2 punten per installatie is niet groter dan 10 % van het totaal aantal installaties; Het aantal installaties dat een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm heeft van meer dan 2 punten per installatie is niet groter dan 3 % van het totaal aantal installaties. 0. De normen zoals genoemd onder 3,2 en 1 worden niet gehaald.

BIJLAGE 1E STORINGSPROTOCOL

BIJLAGE 1E STORINGSPROTOCOL BIJLAGE 1E Inhoudsopgave 1 Storingsprocedure 3 1.1 Oplossen van storingen 3 1.2 Melden storingen 3 1.2.1 Meldtijden storing 3 1.3 Responstijd 3 1.4 Fixtijd 3 1.5 Toepassing prioriteiten 3 1.5.1 Herstellen

Nadere informatie

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Bijlage C Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Behorende bij de overeenkomst wegens : Nieuwbouw twee 300 m schermenschietbanen op de Johannes Postkazerne te

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Basisrapport Prestatiemeten Deel A: Ingeneursbureaus

Basisrapport Prestatiemeten Deel A: Ingeneursbureaus Basisrapport Prestatiemeten Deel A: Ingeneursbureaus Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Basisrapport: Algemeen Deel... 2 1.2 Gebruik van Prestatiemeting als gunningcriterium... 2 2 Algemeen 3 2.1 Indicatoren...

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie SLA bij Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende het onderhoud van de Dashboardfunctie van het DRIS 1. Inleiding 1.1. Doel Doel van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE Hoofdstuk 70 Technische bepalingen voor contracten waarbij gebruik wordt gemaakt van de prestatie-eisen uit de CROW-kwaliteitscatalogus CROW Galvanistraat

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling

EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling EVC Beoordelings- en ontwikkeltraject AF-Erkenningsregeling Het EVC (Elders Verworven Competenties) beoordelings- en ontwikkeltraject AF is bedoeld om bedrijven die in eerste instantie niet voldoen aan

Nadere informatie

Bijlage 8ADa Toelichting K.1 EMVI-Prestatiemeting

Bijlage 8ADa Toelichting K.1 EMVI-Prestatiemeting Bijlage 8ADa Toelichting K. EMVI-Prestatiemeting Bij het bestek WW-800024-B0, BRM Holzenbosch, is de EMVI-prestatiemeting van toepassing. Deze toelichting wil inzicht geven in het doel en het gebruik van

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Breda B.V. (GOB) Wildbaan KA ETTEN-LEUR Registratienummer

Inspectierapport ViaViela Breda B.V. (GOB) Wildbaan KA ETTEN-LEUR Registratienummer Inspectierapport ViaViela Breda B.V. (GOB) Wildbaan 3 4874KA ETTEN-LEUR Registratienummer 508591077 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Etten-Leur Datum inspectie: 25-07-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat AG OLDENZAAL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Het Musje (GOB) Bloemenstraat 47 7571AG OLDENZAAL Registratienummer 809337198 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 24-05-2016

Nadere informatie

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8 Afsprakenstelsel eherkenning Service Level Versie 1.8 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Service Level... 1 1 Inleiding... 5 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de Beschrijving Groslijst-systematiek voor de onderhandse aanbestedingen van ingenieursdiensten HHNK

Bijlage 2 bij de Beschrijving Groslijst-systematiek voor de onderhandse aanbestedingen van ingenieursdiensten HHNK Gedragscode prestatiemeten ingenieursdiensten HHNK Bijlage 2 bij de Beschrijving Groslijst-systematiek voor de onderhandse aanbestedingen van ingenieursdiensten HHNK Auteur G.J. de Groot Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Onderhoud. Afdeling Ontwikkeling RvE Gemeentelijk Vastgoed Gemeente Amsterdam

Onderhoud. Afdeling Ontwikkeling RvE Gemeentelijk Vastgoed Gemeente Amsterdam Onderhoud Afdeling Ontwikkeling RvE Gemeentelijk Vastgoed Gemeente Amsterdam 30 september 2016 VRAGEN Hoe professioneel? Welke info? Welke ontwikkelpunten? 30 september 2016 Manager Ontwikkeling Technisch

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie