BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD. Voor meer informatie ing. Marc Hopman t: of

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD. Voor meer informatie ing. Marc Hopman t: 035-5434343 of mho@atosborne.nl"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 WERKOMSCHRIJVING TECHNISCH ONDERHOUD

2 Werkomschrijving Technisch onderhoud Inhoudsopgave: Blz. 1 WERKZAAMHEDEN INLEIDING TAKEN RESPONSTIJDEN EN CONSIGNATIEDIENST BEREIKBAARHEID EN MELDING VAN STORINGEN INVENTARISATIE EN CONDITIEMETING REGISTRATIE KOSTENVERREKENING OVERLEG EN RAPPORTAGES OVERLEG / AANSPREEKPUNTEN VERSLAGEN BESPREKINGEN RAPPORTAGES MEERJARENONDERHOUDSPLANNING VEILIGHEIDS-, MILIEU- EN GEZONDHEIDSPLAN EN VERSLAG BEOORDELING EN MALUSREGELING INLEIDING BEOORDELING Beoordelingscriteria Staat van onderhoud: Afhandeling werkplan: Bedrijfszekerheid: Responstijd: Energieprestatie: Algemene indruk aannemer: REGISTRATIE BEOORDELINGSCRITERIA TOTAAL MOGELIJKE SANCTIES TEKORTKOMINGEN MOGELIJKE SANCTIES ENERGIEPRESTATIE APPENDICES: 1. Gebouwoverzichten en -oppervlaktegegevens. 2. Overzicht van installaties en toelichtingen. 3. Format beoordelingsformulieren.

3 Bijlage 1, blad 1 van 18 1 werkzaamheden 1.1 Inleiding De in dit document omschreven werkzaamheden betreffen het volgens prestatie-afspraken in conditie houden van de installaties van.(naam opdrachtgever) op de locatie (naam locatie) te..(stad). Door middel van preventief en storingsonderhoud. Een en ander onder aansturing van (functie) van.(naam opdrachtgever). Ingegaan wordt op taken van de Aannemer, responstijden, omvang van de te onderhouden installaties, te leveren prestaties, registratie, rapportages en kostenverrekening en energieprestatie. Daarnaast wordt ingegaan op overlegstructuren, contactpersonen, prestatiebeoordeling en beoordeling van de energieprestatie. De werkzaamheden in het kader van vervangend onderhoud worden uitgevoerd volgens het afsprakendocument in bijlage 6. Deze werkzaamheden worden jaarlijks vastgesteld en op projectbasis uitgevoerd en bestaan uit het planmatig uitvoeren van vooraf vastgestelde werkzaamheden aan de installaties en/of onderdelen als gevolg van een toestandsinspectie dan wel door de opdrachtgever gewenste wijzigingen en/of uitbreidingen. Bij de voorbereiding van deze werkzaamheden kan..(naam opdrachtgever) de kennis en ervaring van de aannemer inschakelen en vragen om een globale kostenraming. 1.2 Taken De Aannemer houdt de onder de Overeenkomst vallende installaties met de daartoe behorende apparatuur in de gewenste conditie. Tevens dient een continu functioneren te worden bewerkstelligd. Daartoe worden eisen gesteld aan de bedrijfszekerheid van installaties en responstijden op (storings)meldingen. De Aannemer bereikt dit doel door het verrichten van preventief en storingsonderhoud aan gebouwgebonden installaties zoals geïnventariseerd in Appendix 2.

4 Bijlage 1, blad 2 van 18 De Aannemer stelt hiertoe jaarlijks een preventief onderhoudsplan op en voert dit uit. Dit is een plan voor alle reguliere (c.q. jaarlijks terugkerende) onderhoudswerkzaamheden. In dit plan zijn opgenomen de uit te voeren onderhoudsactiviteiten voor de verschillende installaties met de daar bij behorende frequentie van onderhoudswerkzaamheden en controles. Een en ander minimaal te specificeren voor de volgende soorten installaties en volgens de volgende indeling: NL SFB NR AANDUIDING (naam installatie) De Aannemer heeft voor de uitvoering van het storingsonderhoud een adequate organisatie. De tot het contract behorende geplande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de voor de Opdrachtgever geldende normale kantooruren, te weten op werkdagen van uur tot uur. 1.3 Responstijden en consignatiedienst Storingen aan installaties dienen binnen dit contract tijdig en op adequate wijze te worden verholpen. Zij worden geacht te zijn opgelost wanneer tenminste afdoende noodmaatregelen zijn getroffen, zodat de bedrijfsvoering van de (naam opdrachtgever) niet wordt belemmerd. Het definitief verhelpen van de storing zal als een nieuwe storing worden beschouwd, waarvoor de afspraken zoals vermeld in gelden m.b.t. het eigen risico. De responsetijden worden weergegeven in appendix 2 of mondeling gemeld door de technisch coördinator. De responstijd geldt voor meldingen van klachten en storingen en geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf signalering aan. Er worden vier soorten responstijden onderscheiden: Prioriteit 1: urgente storingen en calamiteiten die de bedrijfsvoering van het primaire proces direct verstoren. In deze gevallen dient de Aannemer binnen 0,5 uur contact op te nemen met (naam opdrachtgever) (zoals onder 1.4 is aangegeven) en de werkzaamheden op de locatie binnen 1 uur aan te vangen en zonder onderbreking uit te voeren tot deze zijn afgerond. Prioriteit 2: reguliere klachten en storingen waarbij er sprake is van een verstoring van het primaire proces. Deze werkzaamheden dienen binnen kantoortijden 2 uur na melding te worden aangevangen en binnen 1 kalenderdag te worden afgerond.

5 Bijlage 1, blad 3 van 18 Prioriteit 3: overige werkzaamheden waarbij er geen sprake is van vervolgschade of directe verstoring van het primaire proces. De werkzaamheden dienen uiterlijk 2 werkdagen na melding te worden gestart en uiterlijk 5 werkdagen na de startdatum te worden opgeleverd, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. Prioriteit 4: overige werkzaamheden waarbij er geen sprake is van vervolgschade of directe verstoring van het primaire proces. De werkzaamheden dienen aan te vangen volgens afspraak en uiterlijk 1 maand na de startdatum te worden opgeleverd, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. 1.4 Bereikbaarheid en melding van storingen De Aannemer is te allen tijde telefonisch bereikbaar via een Centrale meldkamer voor urgente storingen en calamiteiten en zorgt voor reactie en afhandeling hiervan binnen de gestelde responstijden. De Aannemer kan op verschillende manieren worden opgeroepen bij storingen en calamiteiten: Via de (functie) of via een opdrachtbon uit het FMIS systeem (bijvoorbeeld Planon). Dit is in hoofdzaak tijdens de genoemde openingstijden. De Aannemer krijgt informatie omtrent de aard van de storing, locatie en prioriteit van de melding. Eventuele aanvullende informatie omtrent storingen kan in het gebouwbeheerssysteem worden opgevraagd. Via het gebouwbeheerssysteem worden automatisch storingen gemeld in de meldkamer van de aannemer. Deze storingen dienen direct te worden opgevolgd (ook in het weekend). De locaties worden geopend door de beveiliging. Deze is bereikbaar onder het nummer. Daarnaast dient te allen tijde de..(functie) geïnformeerd te worden. 1.5 Inventarisatie en conditiemeting De te onderhouden installaties zijn vermeld onder 1.2. waarbij de indelingssystematiek van de NL-SfB geldt. Voor een gespecificeerd overzicht van de te onderhouden installaties wordt verwezen naar Appendix 2. Per installatie en hoofdonderdelen zijn de volgende gegevens geïnventariseerd: 1. soort, locatie en code, merk en type; 2. capaciteiten per installatie, bouwjaar/revisiejaar; 3. conditiemeting en opgave gewenste conditie. Ad 4. De conditiemeting bestaat uit het toetsen van de installatie aan 2 parameters, te weten: gebrek; I/O score. Voor de conditiemeting wordt gewerkt met een 6 puntsschaal, waarbij conditie 1 als beste geldt, en conditie 6 als slechtste. Voor een nadere toelichting op deze parameters en op de gehanteerde methode van conditiemeting wordt verwezen naar Appendix 2 en de NEN Daarnaast is een toelichting op onderhoudswerkzaamheden opgenomen.

6 Bijlage 1, blad 4 van 18 Ten behoeve van de beoordeling van de "staat van onderhoud" en de "bedrijfszekerheid", volgens resp en van deze werkomschrijving, zijn bij appendix 2 overzichten opgenomen ter invulling van het begrip "installaties" bij de beoordeling volgens hoofdstuk Registratie De Aannemer dient een document bij te houden voor het administreren van relevante onderhoudsgegevens zoals: 1. storingen, middels een werkorder gekoppeld aan een inventariscode; 2. logboeken per installatie; 3. planningsgegevens van de contractactiviteiten; 4. bijhouden van tekeningen en technische installaties schema s. Wanneer deze niet digitaal zijn dienen deze gedigitaliseerd te worden. Ad. 1. Per storing wordt een order, die door de Huismeester wordt aangemaakt, afgehandeld en worden door de Aannemer minimaal de volgende gegevens ingevoerd in het systeem: datum en tijd gereed; urenverantwoording en gebruikte materialen; inventarisnummer van de installatie; rapportage van uitgevoerde werkzaamheden. Ad. 2. De logboeken worden per installatie bijgehouden. Bij vervanging of bij een nieuwe installatie dient dit verwerkt te worden. De aannemer levert de juiste gegevens aan. En verwerkt deze. Ad. 3. Per geplande onderhoudsactiviteit worden de planningsgegevens door de Aannemer aangeleverd. De opdrachtgever voert deze gegevens in. Wekelijks zal van de geplande activiteiten een werkorder worden aangemaakt. Veelal zal de gebruiker van het complex/locatie ruim voor de aanvraag van de werkzaamheden worden geïnformeerd. Dit zal de.(functie) aan de hand van deze planning doen. 1.7 Kostenverrekening Preventief onderhoud Alle kosten voor preventief onderhoud (inclusief uren, materialen/onderdelen en hulpmiddelen) worden volgens de in deze werkomschrijving vastgelegde prestatieafspraken tegen een vaste jaarlijkse vergoeding afgehandeld. Storingen De kosten van de eerste 4 manuur voor het verhelpen van een defect of een storing, vermeerderd met de kosten van materialen ten bedrage van maximaal 300,- exclusief BTW per storing, worden volgens de in deze werkomschrijving vastgelegde prestatieafspraken afgehandeld en zijn begrepen in de vaste jaarlijkse vergoeding. In geval van een storing waarbij de kosten hoger zijn dan in bovengenoemde alinea omschreven, worden de vervolgwerkzaamheden aangemerkt als correctieve werkzaamheden. Hierbij wordt vooraf een kostenopgave verstrekt en schriftelijke toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. Voor prijsvorming geldt bijlage 6 Afsprakendocument. Bij werkzaamheden naar aanleiding van storingen met prioriteit 1 en 2, vindt verantwoording achteraf plaats.

7 Bijlage 1, blad 5 van 18 Het oplossen van storingen komt volledig voor rekening van de Aannemer ook als deze storingen door verkeerd gebruik, met uitzondering van molest, door opdrachtgever dan wel personeel van de opdrachtgever of bezoekers worden veroorzaakt. Overige afspraken De Aannemer garandeert dat vervangende onderdelen tijdig beschikbaar zijn, conform de verplichtingen voortkomende uit deze omschrijving van de werkzaamheden en genoemde responstijden. Bij het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden worden alle voorkomende onderdelen uitsluitend vervangen door hetzelfde fabricaat/type tenzij de Opdrachtgever voorafgaand toestemt in een ander fabricaat/type. De Aannemer garandeert dat de verbruiksmaterialen nieuw, ongebruikt en geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.

8 Bijlage 1, blad 6 van 18 2 overleg en rapportages 2.1 Overleg / aanspreekpunten De Aannemer levert naar de Opdrachtgever de volgende aanspreekpunten: De Projectleider, deze is eenduidig aanspreekpunt voor de Opdrachtgever op de locatie of locaties. Alle werkbesprekingen, rapportages en aanvragen voor meerwerk lopen via deze functionaris of, bij afwezigheid, via zijn vervanger. De Projectleider draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het Contract, inclusief het naleven van alle prestatie-eisen. De Accountmanager, deze is verantwoordelijk voor het Contract en de bewaking daarvan. De Aannemer neemt aan de volgende overlegstructuren deel: 1. Werkoverleg op uitvoeringsniveau (wekelijks per locatie). Projectleider van de Aannemer of een door de aannemer aangewezen persoon. Technisch coördinator of door hem aangewezen personen. 2. Voortgangsoverleg en bespreking maandrapportages (één keer per maand per locatie). Aanwezig: Projectleider van de Aannemer. Technisch coördinator of door hem aangewezen personen. 3. Overleg prestatiemeting (één keer per kwartaal). Aanwezig: De Accountmanager en Projectleider van de Aannemer. Portefeuillehouder Technisch Zaken. Eén of meerdere technisch coördinatoren. (Onafhankelijke adviseur). 4. Contractoverleg (één keer per jaar). Aanwezig: Account- en Projectleider vanuit de Aannemer. Facilitair Manager & Hoofd inkoop. In het onder 4 genoemde overleg kan de Opdrachtgever in overleg met de Aannemer bijstellingen van het Contract bespreken, naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in het afgelopen Contractjaar. Dit kan leiden tot aanpassingen. 2.2 Verslagen besprekingen Verslagen van de besprekingen zoals genoemd onder punten 1, 2, 3 en 4 van paragraaf 2.1. worden opgesteld door de Aannemer en moeten worden goedgekeurd door de Opdrachtgever. Verslagen van de besprekingen worden uiterlijk twee weken na afloop verstrekt.

9 Bijlage 1, blad 7 van Rapportages De Aannemer levert in het kader van de besprekingen de volgende vaste rapportages op papier en in elektronische vorm (MS-Office), waarbij voor de lay-out (tenzij anders wordt vermeld) een voorstel aan de Opdrachtgever wordt gedaan: Maandelijks Overzicht alle openstaande en uitgevoerde werkzaamheden. Logboek per object verricht onderhoudswerkzaamheden. Kwartaal Werkplanning Overzicht alle extra werkzaamheden en totale kosten Kwartaal Rapportage toestand van de installaties. Energie rapportage. Datum schema voor preventief onderhoud. Klachten en storingen en responstijden ten behoeve van prestatiemeting. Jaarlijks Plannen ter verbetering van eigen performance en aanbevelingen aan de Opdrachtgever. Meerjarenonderhoudsplanning ten behoeve van vervangingsonderhoud. Veiligheids-, milieu- en gezondheidsjaarverslag en veiligheids-, milieu-, en gezondheidsplan. 2.4 Meerjarenonderhoudsplanning Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de verrichte werkzaamheden en wordt een voorstel gedaan ten behoeve van de overall meerjarenonderhoudsplanning van de Opdrachtgever met adviezen van de Aannemer omtrent het benodigd vervangingsonderhoud. 2.5 Veiligheids-, milieu- en gezondheidsplan en verslag In het jaarlijks uit te brengen veiligheids- milieu en gezondheidsplan voor de werkzaamheden staat tenminste weergegeven: Een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak van de te nemen veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen, voorzieningen, samenwerking en overleg en wijze van bewaking van het plan; Een verslag van de genomen veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen, voorzieningen, samenwerking en overleg, alsmede het verzuim en de verzuimoorzaken over het afgelopen jaar. De risico-inventarisatie van de Aannemer dient tenminste te voldoen aan de eisen van het V&G-plan welke is opgenomen in deze overeenkomst onder bijlage 4.

10 Bijlage 1, blad 8 van 18 3 beoordeling en malusregeling 3.1 Inleiding Het algemene uitgangspunt voor de beoordeling is als volgt: SCORE: BEOORDELING T.O.V. DE NORM: KWALIFICATIE: 3 Voldoet volledig aan de norm goed 2 Voldoet op enkele punten niet aan de norm, zij het in beperkte mate redelijk 1 Voldoet op meerdere punten niet aan de norm, zij het in beperkte mate matig 0 Voldoet op veel punten niet aan de norm, zij het in beperkte mate òf voldoet op enkele punten in ruime mate niet aan de norm slecht 3.2 Beoordeling Beoordelingscriteria De Aannemer wordt beoordeeld op de volgende aspecten: Staat van onderhoud Dit omvat het handhaven van de gewenste staat (conditieschaal) van onderhoud van de te onderhouden installaties. Afhandeling werkplan Het volgen van een vooraf aangegeven werkplan voor onderhoud van de installaties. Bedrijfszekerheid Deze geeft het maximale aantal storingen per installatie aan gedurende bedrijfsuren. Responstijd Deze geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf signalering aan. Uitvoering afsprakendocument Deze geeft een totaalindruk van de werkzaamheden in het kader van de afhandeling van projecten volgens het afsprakendocument Algemene aspecten Deze geven de totale indruk van de werkzaamheden van de Aannemer weer. Energieprestatie Dit omvat het exploiteren van een energie vriendelijk gebouw waarbij de functionaliteit en gebruik niet belemmerd wordt. Met als referentie de berekening voor uit de EPA en een jaar metingen uit de praktijk.

11 Bijlage 1, blad 9 van Staat van onderhoud: Beschrijving Dit betreft het handhaven van de gewenste staat van onderhoud. Beoordelingsmethode en rapportages Eén keer per jaar wordt door de opdrachtgever of derden een steekproef van 5% van de aanwezige installaties opgenomen. Voor de huidige conditie verwijzen wij naar appendix 2. Bepaling Scores Voor elk van de 2 parameters (gebrek, i/o score) wordt een score bepaald. De scores van de 2 parameters vormen samen de conditiescore. Deze scores worden vergeleken met de van tevoren vastgelegde norm. Per installatie wordt de totale (gesommeerde) afwijking bepaald ten opzichte van de norm door de verschillen tussen de actuele conditiescore en de norm bij elkaar op te tellen. De prestatiescore voor dit criterium wordt nu bepaald door (het aantal installaties met) de grootste gesommeerde afwijking. Is deze afwijking gelijk aan 0, dan levert dat de hoogste score op. Er zijn de volgende mogelijke scores. De weegfactor van de score is De gemeten conditie wijkt nergens af van de norm. 2. Het aantal opgenomen installaties met een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm van 1 of 2 punten, is niet groter dan 1. Er zijn geen installaties met een afwijking die groter is dan 2 punten. 1. Het aantal opgenomen installaties met een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm van 1 of 2 punten, is niet groter dan 2. Het aantal opgenomen installaties met een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm van meer dan 2 punten, is niet groter dan De normen zoals genoemd onder 3,2 en 1 worden niet gehaald. (zie format beoordelingsformulier Appendix 3).

12 Bijlage 1, blad 10 van Afhandeling werkplan: Beschrijving Dit betreft het volgen van het vooraf aangegeven werkplan voor preventief onderhoud. Beoordelingsmethode en rapportages De Aannemer houdt een checklist bij aan de hand van het werkplan. Een keer per maand wordt hierbij de afwijking van de norm aangegeven. Bepaling Scores De score wordt bepaald door de mate van voortgang van het werkplan aan de hand van de Checklist. Mogelijke scores zijn: 3. De voortgang van de werkzaamheden is conform het werkplan (0-5% van de activiteiten wijkt af; de afwijking is kleiner dan 1 maand). 2. De voortgang van de werkzaamheden wijkt op enkele punten af van het werkplan (5-10% wijkt af; de afwijking is kleiner dan 1 maand). 1. De voortgang van de werkzaamheden wijkt op meerdere punten af van het werkplan (10-15% wijkt af; de afwijking is kleiner dan 1 maand). 0. De voortgang van de werkzaamheden wijkt op veel punten af van het werkplan (meer dan 15%; en/of de afwijking is groter dan 1 maand).

13 Bijlage 1, blad 11 van Bedrijfszekerheid: Beschrijving De bedrijfszekerheid wordt gemeten per installatie en wordt gebaseerd op het maximale aantal ongewenste storingen per installatie (de installaties zoals benoemd in de bijlage) gedurende bedrijfsuren. Beoordelingsmethode en rapportages De norm is voor de locaties Landhuis en Koetshuis voor installaties met: Conditie 1: maximaal 1 storing per kwartaal. Conditie 2: maximaal 1 storing per kwartaal. Conditie 3: maximaal 2 storingen per kwartaal. Conditie 4: maximaal 2 storingen per kwartaal. Per installatie. De Aannemer overlegt hiertoe één keer per kwartaal een rapportage die als basis dient voor de beoordeling (zie format Appendix 3). Bepaling scores Mogelijke scores zijn: 3. Geen overschrijding van de norm. 2. De norm wordt voor maximaal 5% van de installaties overschreden; er zijn geen overschrijdingen, waarbij de afwijking met de norm groter dan 1 is. 1. De norm wordt voor maximaal 20% van de installaties overschreden; er zijn geen overschrijdingen waarbij de afwijking van de norm groter dan 1 storing is voor conditie 0 t/m 2, en/of waarbij de afwijking van de norm groter dan 2 storingen is voor conditie 3 t/m 6). 0. Er is een grote overschrijding van de norm.

14 Bijlage 1, blad 12 van Responstijd: Beschrijving De responstijd geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf signalering aan als genoemd onder 1.3. Beoordelingsmethode En Rapportages De Aannemer overlegt hiertoe een keer per kwartaal een rapportage die als basis dient voor de beoordeling (zie format Appendix 3). Bepaling scores De score wordt bepaald door de mate waarin de gewenste responstijden zijn gerealiseerd. Mogelijke scores zijn: 3. Geen overschrijding van de norm. 2. Incidentele overschrijding van de norm (maximaal 5% van het aantal storingen); geen ernstige overschrijdingen (50% of meer van de reactietijd). 1. Incidentele overschrijding van de norm bij prioriteit 1 (maximaal 5% van het aantal storingen)/ regelmatig overschrijding van de norm bij prioriteit 2 of 3 (5%-10% van het aantal storingen); geen ernstige overschrijdingen (50 % of meer van de reactietijd). 0. Regelmatige overschrijding van de norm bij alle prioriteiten.

15 Bijlage 1, blad 13 van Energieprestatie: Energieverbruik Punten - 20% Max. 9 punten 0% 5 punten 20% Min. 1 punt Energierapportage Vier energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Drie van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Twee van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Eén van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. Punten 3 punten 2 punten 1 punten 0 punten Beschrijving De energieprestatie staat los van de prestatie voor het preventief en storingsonderhoud. De bonus malusregeling wordt dan ook niet over de contractkosten gerekend maar over de besparing op de werkelijke jaarlijkse energierekening. De energieprestatie van het gebouw wordt iedere maand gemeten en door de aannemer gerapporteerd. Eventuele afwijkingen dienen zorgvuldig onderbouwd te worden... (naam opdrachtgever) geeft de aannemer inzage in de volgende systemen of gegevens: alarminstallatie voor het uitlezen van de werkelijke bedrijfstijden; het toegangscontrole systeem voor de actuele bezettingscijfers; het personeelsbestand voor het bepalen van het aantal gebruikers; het gebouwbeheerssysteem. Als referentie geldt de berekening uit de EPA (appendix 3 bladzijde 12) en één jaar praktijkmetingen. Maatregelen ten behoeve van een gunstigere energieprestatie van het gebouw mag geen invloed hebben op het gebruik en de functionaliteiten van het gebouw. Aan de hand van een berekeningsmodel welke opgesteld is door. worden de punten voor de energieprestatie berekend.

16 Bijlage 1, blad 14 van 18 Beoordelingsmethode en rapportages De beoordeling geschiedt aan de hand van een eens per maand in te vullen meteropname formulier. Daarnaast wordt er per jaar een energierapport opgesteld en wordt de aannemer 1x per jaar beoordeeld op de energieprestatie. De beoordelingspunten die op het formulier aan de orde komen zijn: energieprestatie; kwaliteit rapportage. Bepaling scores Score: Energieverbruik 9 punten. Wanneer het energieverbruik met 20% is afgenomen. 5 punten. Wanneer het energieverbruik gelijk is aan de referentie. 1 punt. Wanneer het energieverbruik met 20% is toegenomen. Kwaliteit rapportage 3 punten. Bij een uitstekend onderbouwd energierapport. Vier van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. 2 punten. Bij een goed onderbouwd energierapport. Drie van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. 1 punt. Bij een voldoende onderbouwd energierapport. Twee van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie zijn zorgvuldig onderbouwd. 0 punten. Bij een slecht onderbouwd energierapport. Één van de energie afwijkingen ten opzichte van de referentie is zorgvuldig onderbouwd. Bij geen energie afwijkingen dient er wel een energierapport te worden opgesteld met een omschrijving wat de bedrijfstijden, bezettingen etc. zijn geweest.

17 Bijlage 1, blad 15 van Algemene indruk aannemer: Beschrijving De algemene indruk van de werkzaamheden van de Aannemer. Beoordelingsmethode en rapportages De beoordeling geschiedt aan de hand van een eens per kwartaal in te vullen totaal evaluatie formulier (zie Bijlage 1, appendix 3). De beoordelingspunten die op het formulier aan de orde komen zijn: professionaliteit van het ingezet personeel; kwaliteit van het werk; betrouwbaarheid; veiligheid, arbo en milieu; communicatie. Bepaling scores Score: 3 punten: voldoet aan de norm; voldoet bij tenminste 12 van de 13 criteria aan de verwachtingen. 2 punten: voldoet op enkele punten niet aan de norm; voldoet bij 10 van de 13 criteria aan de verwachtingen. 1 punt: voldoet op meerdere punten niet aan de norm; voldoet bij 7 van de 13 criteria aan de verwachtingen. 0 punten: voldoet op veel punten niet aan de norm; voldoet aan minder dan 7 van de 13 criteria aan de verwachtingen.

18 Bijlage 1, blad 16 van Registratie beoordelingscriteria totaal Eén keer per kwartaal is er overleg tussen de Opdrachtgever en de Aannemer omtrent de prestaties en er is een toetsmoment. Voor criteria waarvan op dat moment geen meting plaats kan vinden, geldt de maximumscore. Voor de beoordeling is een formulier ontwikkeld met een totaalscore, aan de hand waarvan een malus of sanctie wordt vastgesteld. De beoordeling vindt plaats per locatie. Voor de registratie van de beoordelingscriteria zoals in hoofdstuk 2 weergegeven wordt het volgende formulier gebruikt: INDELING BEOORDELINGSCRITERIA WAARDERING MAX. MIN. Onderhoud Installaties Beoordeling Algemeen staat van onderhoud (telt 3x) afhandeling werkplan bedrijfszekerheid responstijd Afsprakendocument (projecten) uitvoering algemeen: professionaliteit; kwaliteit; service; betrouwbaarheid; veiligheid, Arbo en milieu; communicatie. 3 0 TOTAAL SCORE Maximaal 24 Zie ook het format eindbeoordelingsformulier in Bijlage 1, appendix 3.

19 Bijlage 1, blad 17 van Mogelijke sancties TOTAALSCORE KORTING OP DE IN PUNTEN VASTE AANNEEMSOM 20 t/m 24 n.v.t. OPMERKING 16 t/m 19-2% 15-4% 14-6% 13-8% Indien deze score langer dan één kwartaal duurt, is er sprake van tekortkoming. < 13-10% Bij deze overallscore is er altijd sprake van tekortkoming. Bij een matige of onvoldoende prestatie van de Aannemer zal de Opdrachtgever een korting van maximaal 10% van de vaste aanneemsom per kwartaal op de betaling met betrekking tot de betreffende Locatie inhouden, volgens bovenstaande tabel. Een totaal score van 19 punten en minder zal voor de Opdrachtgever aanleiding zijn tot het inhouden van een dergelijke malus. Tijdens het overleg zal de Aannemer aangeven voor de onderdelen met een onvoldoende of matige score welke oorzaken hebben geleid tot deze score, welke maatregelen worden genomen en wanneer. 3.5 Tekortkomingen Het onderstaande geldt alleen voor het prestatiegericht onderhoud gedeelte en niet voor de energieprestatie. In de volgende situaties is er sprake van tekortkoming: indien een Totaalscore van 13 punten of een prestatie op één onderdeel van 1 punt voor dat onderdeel langer dan één kwartaal duurt is er sprake van tekortkoming; bij een overall-prestatie van minder dan 13 punten is er altijd sprake van tekortkoming. Tekortkoming kan leiden tot opzegging van de Overeenkomst. De Opdrachtgever zal de Aannemer in dit geval schriftelijk in gebreke stellen en de Aannemer een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

20 Bijlage 1, blad 18 van Mogelijke bonus energieprestatie TOTAALSCORE BONUS/MALUS IN PUNTEN 10 t/m ,5% OPMERKING 9 t/m % 4 t/m 8 0% 2 t/m 3-5% 1-10% De bonus/malus wordt berekend over de kostenbesparing. De kostenbesparing is het verschil van de eindafrekening van het huidige jaar en de eindafrekening van het voorgaande jaar. De bonus geldt voor de gehele contractduur. Echter dienen de investeringen voor energiebesparing door de Aannemer van dit contract gedaan te worden.

21 BIJLAGE 1: APPENDIX 1 LOCATIE OVERZICHTEN EN -OPPERVLAKTEGEGEVENS

22 Bijlage 1; appendix 1, blad 1 van 1 Locatie overzicht

23 BIJLAGE 1: APPENDIX 2 OVERZICHT VAN INSTALLATIES EN TOELICHTINGEN

24 Bijlage 1: appendix 2, Blad 1 van 1 1 Inventarisatie Installaties

25 BIJLAGE 1; APPENDIX 3 FORMAT BEOORDELINGSFORMULIEREN

26 Bijlage 1, Appendix 3, bladzijde 1 van 11 Bepaling Totaal score FORMAT EINDBEOORDELINGSFORMULIER Indeling aspecten Beoordelingscriteria Score Maximum Onderhoud installaties Staat van onderhoud (3x) 9 Afhandeling werkplan 3 Bedrijfszekerheid 3 Responstijden 3 Algemene beoordeling Uitvoering projecten 3 Uitvoering algemeen 3 Totaal score

27 Bijlage 1, Appendix 3, bladzijde 2 van 11 CONDITIEMETING FORMAT BEOORDELINGSFORMULIER Installatie(omschrijving) Conditiemetingparameters Totale Installatie 1 Installatie 2 Installatie 3 Installatie 4 meting norm afwijking meting norm afwijking meting norm afwijking meting norm afwijking Gebrek I/O Score. Aantal installaties met een afwijking groter dan 2 punten/totaal aantal Installaties Aantal installaties met een afwijking groter dan 2 punten/totaal aantal Installaties Prestatiescore Conditiescore Afwijking Mogelijke scores zijn: 3. De gemeten conditie wijkt nergens af van de norm. 2. Het aantal installaties die een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm heeft van 1 of 2 punten per installatie is niet groter dan 5% van het totaal aantal installaties. Er zijn geen installaties met een afwijking die groter is dan 2 punten. 1. Het aantal installaties die een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm heeft van 1 of 2 punten per installatie is niet groter dan 10 % van het totaal aantal installaties; Het aantal installaties dat een grootste gesommeerde afwijking van de gemeten conditie ten opzichte van de norm heeft van meer dan 2 punten per installatie is niet groter dan 3 % van het totaal aantal installaties. 0. De normen zoals genoemd onder 3,2 en 1 worden niet gehaald.

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld prestatiecontract voor het onderhoud, beheer en energiemanagement van een Energie OpwekInstallatie.

Dit is een voorbeeld prestatiecontract voor het onderhoud, beheer en energiemanagement van een Energie OpwekInstallatie. Prestatiecontract onderhoud, beheer en energiemanagement 2 februari 2011 Dit is een voorbeeld prestatiecontract voor het onderhoud, beheer en energiemanagement van een Energie OpwekInstallatie. Local is

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT WIJZIGINGSHISTORIE Versie Datum Opmerkingen 4.6 10-4-2014 Telefoonnummer van de Support Desk gewijzigd. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVEREENKOMST EN PARTIJEN... 3 1.2 DOEL

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures EASI2010 en Nadere Overeenkomst cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Datum 25 augustus 2012 Status Definitief Versie

Nadere informatie

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1 Pagina 1 van 34 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificeringsschema. 3.0 Introductie 3.1 Bedrijfsvergunning 3.2 Verzekering 3.3 Taal 3.4 Kwaliteitssysteem 3.5 Veiligheidssysteem 3.6 LPS 1233

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tussen: naam opdrachtgever. in leverancier. voor de levering, installatie, inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur.

OVEREENKOMST. tussen: naam opdrachtgever. in leverancier. voor de levering, installatie, inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur. OVEREENKOMST vul in naam project tussen: vul in naam opdrachtgever en vul in leverancier order: vul in or dernummer voor de levering, installatie, inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Betreft: TiC Narrow Casting software en/of (audiovisuele) hardware Algemene voorwaarden Versie: 1.4 1 2012 Epatra, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden TexelSites

Algemene Voorwaarden TexelSites Algemene Voorwaarden TexelSites Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en TexelSites tot stand te komen overeenkomst. 2. De overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Algemene Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Pagina 1 van 48 Versie april 2013 Inhoudsopgave: A ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 2. TOEPASSELIJKHEID/AFWIJKINGEN 7 3. OPDRACHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen Groningenweg 10 telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Beoordelingsrichtlijn Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen BRL SIKB 11000 BRL SIKB 11000 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars Normdocument Beheerders Verenigingen van Eigenaars Versie 1.0 1 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Normdocument... 3 1.2 Voor wie bestemd... 3 1.3 Toepassing... 3 2. Terminologie... 4 2.1

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie