MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam"

Transcriptie

1 MJOP 014 VvE de Woning te Rotterdam

2 Inspectierapport NEN767 RAPPORT VvE de Woning Rotterdam Rapport Nummer : Datum : Status : gereed Colofon Rapport voor VvE de Woning Rotterdam Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de bouwkundige en installatietechnische elementen. Datum inspectie juni 014 Opdrachtgever VvE de Woning Rotterdam Rapport opgesteld door In opdracht van. P.A.C. Schuijs

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Algemeen Wijze van inspectie Uitgangspunten Conclusies en aanbevelingen Arbo en Veiligheid BTW Bepaling hoeveelheden Bepaling onderhoudsintervallen... CONDITIEBEPALING Algemeen Toepassing NEN 767 in rapport... 4 Ernst, omvang en intensiteit...4 Kosten correctief onderhoud Toepassing NEN 767 in meerjaren onderhoudsplan... 5 Conditie Vervangend of correctief onderhoud...5 Bepaling resterende theoretische levensduur SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN Indirecte projectvoorzieningen Buitenwanden Daken Buitenwandopeningen Balustrades en leuningen Dak openingen Vloerafwerkingen Beschermlagen buiten Beschermlagen binnen Dakafwerkingen...14

4 51 Warmteopwekking Afvoeren Water Luchtbehandeling Krachtstroom Verlichting Communicatie Beveiliging Transport Vaste gebruiksvoorzieningen...17

5 Rapport Pagina 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het doelmatig en objectief inspecteren van de nader genoemde bouwkundige elementen en gebouwinstallaties met het doel gegevens te verzamelen ten behoeve van: het op een bepaald niveau (afhankelijk van toepassing) houden van de betreffende installaties; het maken van een meerjarenonderhoudskostenraming (meerjarenplanning); het geven van adviezen voor vervangingsonderhoud; het geven voor adviezen voor investering / verbeterend onderhoud; het herstellen van geconstateerde schade; 1. Wijze van inspectie De bouwkundige elementen en installaties worden voornamelijk visueel op onderhoudstechnische aspecten geïnspecteerd. Voor de inspectie wordt geen demontage en/of destructief onderzoek verricht. Indien aanwezig zullen ook meetresultaten meegenomen worden in het onderzoek. 1.3 Uitgangspunten Bij het onderzoek en de beoordeling van de s zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Gebouwfunctie : wonen Meerjarenbudget is gebaseerd op kengetallen, kengetallen zijn niet statisch maar juist dynamisch van aard en daardoor onderhevig aan veranderingen door wijzigingen van indexcijfers, bijstellingen enz. De bouwkundige elementen en installaties worden geïnspecteerd tot componentniveau. Opgenomen zijn installaties in de technische ruimten en grotere componenten zoals luchtbehandelingskasten met de bijbehorende componenten. Gehanteerde meerjarenplan horizon bedraagt 5 jaar. 1.4 Conclusies en aanbevelingen Over het algemeen is het project goed en netjes uitgevoerd met mooie materialen ondanks deze materialen zijn er toch een aantal aandachtspunten die van belang zijn om het appartementen complex in goede staat te houden. In overleg met de VvE, Winter VvE Beheer en Brakel Atmos wordt gekeken om de ventilatievoorziening van de gevelroosters te wijzigen in een gestuurd systeem. De huidige roosters geven veel overlast in de vorm van bladeren, sneeuw en nattigheid. Indien de gegevens hiervan bekend zijn zal dit worden toegevoegd aan de MJOP. Het schilderwerk van de buitengevels zijn na de brand opnieuw geschilderd, het schilderwerk laat te wensen over. Volgens de voorzitter zijn hier al gesprekken gaande met het uitvoerende bedrijf, gezien de leeftijd zit hier nog gedeeltelijk garantie op conform de VVVF garantie voorwaarden. Het schilderwerk op het dak voornamelijk de boeiboorden en het kozijnwerk is matig uitgevoerd; De dakveiligheidsvoorzieningen zijn niet meer gekeurd na 008 en voldoet niet meer aan de eisen. Het eerder benoemde veiligheidsvoorziening mag dan ook niet meer gebruikt worden totdat het opnieuw gekeurd is. Het is wel aan te bevelen om voor het dak een onderhoudscontract af te sluiten. Het dak is vervuild door algen en mossen en grassen e.d. Het dak van de luifel is gedeeltelijk uitgevoerd met sedum dit dak is vervuild door onkruid, ook dit verdient onderhoud. In het gehele gebouw bevindt geen nood- en vluchtweg verlichting, in noodsituaties kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Het is dan ook de aanbeveling dit alsnog aan te brengen. In de bouwregelgeving (Europese richtlijnen) van 000 waaronder dit gebouw is gebouwd was dit geen verplichting. Hiermee is in de MJOP niet gerekend, omdat dit een onderdeel vormt van de mogelijke aanbieding van Brakel Atmos.

6 Rapport Pagina 1.5 Arbo en Veiligheid De gebouweigenaar dient dan te zorgen voor een veilige werkomgeving. In de meeste gevallen worden de werkzaamheden echter uitgevoerd door een externe partij, welke door de gebouweigenaar of Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt ingehuurd. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor veilig werken bij de werkgever. Echter, wanneer er onverhoopt een ongeval plaatsvindt, kan ook de gebouweigenaar of VvE (gedeeltelijk) aansprakelijk worden gesteld wanneer zij geen adequate veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Ook zal de uitvoerende partij de kosten van tijdelijke veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn doorberekenen. Hierdoor kan een gebouweigenaar of Vereniging van Eigenaren veel kosten besparen wanneer zij een DAK-RI&E laten uitvoeren en de benodigde maatregelen nemen zodat er veilig op hun dak gewerkt wordt. Het is daarom zinvol van het gehele gebouw een RI&E te laten maken zodat de VvE weet dat er verrassingen zijn in het kader van veiligheid. 1.6 BTW In de MJOP is een gemiddelde BTW percentage berekend van 1%. En een indexering van 1,9%. 1.7 Bepaling hoeveelheden De hoeveelheden zoals genoemd in het rapport zijn als volgt bepaald: door een eerder opgestelde MJOP; 1.8 Bepaling onderhoudsintervallen De genoemde onderhoudsintervallen zijn bepaald aan de hand van de NL/SfB, NEN 767 en opgave uit de BOEI handboeken van de Rijks Gebouwen Dienst. BOEI staat voor: Brandveiligheid; Onderhoud; Elektra; Informatie;

7 Rapport Pagina 3 Conditiebepaling.1 Algemeen De inspectie heeft plaatsgevonden ter beoordeling van de elementen conform NEN 767. In deze norm zijn scores opgenomen, welke de volgende schaal hebben: Conditie Omschrijving 1 Uitstekend Goed 3 Redelijk 4 Matig 5 Slecht 6 Zeer slecht De inspectie behelst een toetsing van de huidige van de elementen in relatie tot de gewenste of de waarin de elementen zouden behoren te zijn, met inachtneming van deugdelijk uitgevoerd onderhoud. Afwijkingen ten opzichte van de gewenste zijn opgenomen en voorzien van een risico en prioriteit. Deze geven de rangorde van belang aan indien niet alle gebreken welke leiden tot een slechtere dan gewenst, kunnen worden uitgevoerd. De verklaring van de schaal van de risico s is als volgt: Risico Omschrijving 1 Veiligheid / gezondheid Cultuurhistorische waarde 3 Gebruik en bedrijfsproces 4 Technische vervolgschade 5 Toename klachtenonderhoud 6 Beleving / esthetica 7 Technisch functioneel

8 Rapport Pagina 4. Toepassing NEN 767 in rapport Ernst, omvang en intensiteit Bij alle vermelde gebreken welke zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken wordt vermeld wat de ernst, de intensiteit en de omvang zijn. Conform NEN 767 zijn de mogelijk waarden: Ernst: G: Gering gebrek S: Serieus gebrek E: Ernstig gebrek Intensiteit: B: Beginstadium G: Gevorderd stadium E: Eindstadium Omvang: dit is een percentage, welke wordt ingedeeld als: 1: Incidenteel (< %) : Plaatselijk (> % < 10%) 3: Regelmatig (> 10% < 30%) 4: Aanzienlijk (> 30% < 70%) 5: Algemeen (> 70%) De omvang van een gebrek is gerelateerd aan de totale geïnspecteerde omvang. De is uiteindelijk bepaald aan de hand van deze gegevens met behulp van bijlage B van NEN 767. Kosten correctief onderhoud Een afwijking ten opzichte van de gewenste wordt veroorzaakt door gebreken aan een element. Het is echter niet per definitie noodzakelijk alle gebreken te verhelpen om te komen tot de gewenste. In het meerjaren onderhoudsplan zijn alleen kosten opgenomen voor die gebreken welke wel moeten worden verholpen om te komen tot de gewenste.

9 Rapport Pagina 5.3 Toepassing NEN 767 in meerjaren onderhoudsplan Conditie 0 Indien een element niet kan worden geïnspecteerd, is aan dit element een 0 gegeven en de vervanging met vier jaren vooruitgeschoven. Aangezien het element niet is geïnspecteerd, is het niet uitgesloten dat vervanging eerder dan na vier jaren aan de orde is. Vervangend of correctief onderhoud Indien een element niet voldoet aan de gewenste, wordt het uit te voeren onderhoud gebaseerd op de leeftijd van het element. Indien de leeftijd van het element binnen de theoretische levensduurverwachting valt, is een correctieve activiteit in het meerjaren onderhoudsplan opgenomen. Indien het element ouder is dan de theoretische levensduurverwachting, is vervanging van het element voorgesteld. Bepaling resterende theoretische levensduur Voor geïnspecteerde elementen waarbij het bouwjaar bekend is en het element niet over of nabij de theoretische levensduur is, wordt het vervangingsjaar bepaald aan de hand van de genoemde levensduur vermeld in NEN 767 deel. Oftewel het bouwjaar met daarbij opgeteld de levensduur is het vervangingsjaar. Voor geïnspecteerde elementen waarbij het bouwjaar niet bekend is en waaraan geen gebreken geconstateerd zijn, wordt de resterende theoretische levensduur aan de hand van de bepaald conform de verouderingskromme als opgenomen in NEN 767 deel 1.

10 Rapport Pagina 6 3 Samenvatting Buitenwanden niet constructief, algemeen (verzamelniveau) Metselwerk Buitenwanden constructief, algemeen (verzamelniveau) Beton Daken niet constructief, vlakke daken Vlakke daken Buitenwandopeningen gevuld met deuren, draaideuren Buitenwandopeningen gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau) Hout M Buitenwandopeningen gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau) Hout Balustrades en leuningen Balustrades, buitenbalustrades Buiten balustrades Dakopeningen gevuld, algemeen (verzamelniveau) Kunststof Vloerafwerkingen niet verhoogd, algemeen Tapijt Beschermlagen buiten schilderwerk Hout M Beschermlagen buiten schilderwerk Hout M Beschermlagen buiten schilderwerk Metaal

11 Rapport Pagina Beschermlagen buiten schilderwerk Steenachtige materialen/beton Beschermlagen binnen schilderwerk Hout M Beschermlagen binnen schilderwerk Hout M Beschermlagen binnen schilderwerk Metaal Beschermlagen binnen schilderwerk Steenachtige materialen/beton Dakafwerkingen afwerkingen, vlakke dakafwerkingen Bitumen M Dakafwerkingen afwerkingen, vlakke dakafwerkingen Bitumen M Dakafwerkingen afwerkingen, vlakke dakafwerkingen Lood Warmteopwekking centraal, schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig) Rookgasafvoeren ketel Afvoeren regenwater, afvoerinstallatie, buiten het gebouw Leidingen hemelwaterafvoer buiten, kunststof / metaal Water drinkwater, drukverhoging Drukverhogingsinstallaties drinkwater Luchtbehandeling lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie Algemeen Krachtstroom laagspanning, onbewaakt, 30 v v Algemeen

12 Rapport Pagina 8 Verlichting standaard, onbewaakt, 0/30 v Verlichtingsarmaturen Communicatie overdracht van geluid/spraak, intercom Deurintercominstallaties Beveiliging brand, algemeen (verzamelniveau) Algemeen Transport liften, elektrische liften Liftkooien Transport liften, elektrische liften Constructies in de schacht Transport liften, elektrische liften Aandrijvingen en regelingen Transport liften, elektrische liften Besturingen Vaste gebruiksvoorzieningen Standaard, meubilering Postkasten staal 5

13 Rapport Pagina 9 4 Onderzoeksresultaten 4.1 Indirecte projectvoorzieningen Materieelvoorziening, transport; Algemeen, vaste kranen, verrijdbare kranen, mobiele kranen, liften, heftableaus, overige hijsen hefwerktuigen 1 Stelpost Projectorganisatie, uitvoering; Algemeen, bouwvergaderingen, werkbesprekingen, coördinatie, kwaliteitscontrole, opneming en goedkeuring 1 PST 1 Buitenwanden Niet constructief, algemeen (verzamelniveau); Metselwerk 1136,5 M Constructief, algemeen (verzamelniveau); Beton 80 M

14 Rapport Pagina 10 7 Daken Niet constructief, vlakke daken; Vlakke daken 1 PST 5 1. dak veiligheid keuren Ernst: Serieus Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 100%. dak veiligheid keuren Ernst: Ernstig Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 100% 3. trap achter slot en grendel plaatsen Ernst: Serieus Intensiteit: Eind (hoog) Omvang: 100% 31 Buitenwandopeningen Gevuld met deuren, draaideuren; Draaideuren 47 ST 6 1. deurdranger terug aanbrengen voordeuren ivm brandveiligheid Ernst: Ernstig Intensiteit: Eind (hoog) Omvang: 100% Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau); Hout; M 706,4 M Gevuld met puien, algemeen (verzamelniveau); Hout 508, M1

15 Rapport Pagina Balustrades en leuningen Balustrades, buitenbalustrades; Buiten balustrades 380 M 3 1. mos en alg aangroei Ernst: Gering Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 75%. mos en alg aangroei Ernst: Gering Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 75% 37 Dak openingen Gevuld, algemeen (verzamelniveau); Kunststof ST 1. Breuk Ernst: Ernstig Intensiteit: Eind (hoog) Omvang: 0% 4 43 Vloerafwerkingen Niet verhoogd, algemeen; Tapijt 13, M

16 Rapport Pagina 1 46 Beschermlagen buiten Buiten schilderwerk; Hout; M1 3409,8 M Beschadiging Ernst: Serieus Intensiteit: Eind (hoog) Omvang: 45%. Barsten Ernst: Serieus Intensiteit: Eind (hoog) Omvang: 50% 3. Craquelé Ernst: Serieus Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 100% 4. Barsten Ernst: Serieus Intensiteit: Eind (hoog) Omvang: 55% Buiten schilderwerk; Hout; M 151,7 M 3 Buiten schilderwerk; Metaal 63,6 M Buiten schilderwerk; Steenachtige materialen/beton 80 M

17 Rapport Pagina Beschermlagen binnen Binnen schilderwerk; Hout; M 88 M 3 Binnen schilderwerk; Hout; M1 115,4 M1 1. schilderwerk schraal Ernst: Serieus Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 75% 4. openstaande verbindingen Ernst: Ernstig Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 5% Binnen schilderwerk; Metaal 06,6 M 1. corrosie Ernst: Ernstig Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 5% Binnen schilderwerk; steenachtige materialen/beton 318 M

18 Rapport Pagina Dakafwerkingen Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen; Bitumen; M 1014 M 1. Aangroei: mos, algen Ernst: Gering Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 55% luifeldak 3. Aangroei: mos, algen Ernst: Gering Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 45% hoofddak Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen; Bitumen; M1 180 M1 Afwerkingen, vlakke dakafwerkingen; Lood 60 M1 51 Warmteopwekking Centraal, schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig); Rookgasafvoeren ketel 4 ST 1. Uitwendige vervuiling Ernst: Gering Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 100% 5 Afvoeren Regenwater, afvoerinstallatie, buiten het gebouw; Leidingen hemelwaterafvoer buiten, kunststof / metaal 13 M1

19 Rapport Pagina Water Drinkwater, drukverhoging; Drukverhogingsinstallaties drinkwater 1 Stelpost 1. Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur Ernst: Gering Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 100% 57 Luchtbehandeling Lokale mechanische afzuiging, afzuig installatie; Algemeen 48 ST 1. Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur Ernst: Gering Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 100% 6 Krachtstroom Laagspanning, onbewaakt, 30 v v; Algemeen 1 PST 63 Verlichting Standaard, onbewaakt, 0/30 v; Verlichtingsarmaturen 84 ST 1. Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur Ernst: Gering Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 100%

20 Rapport Pagina Communicatie Overdracht van geluid/spraak, intercom; Deur intercominstallaties 1 Stelpost 1. Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur Ernst: Gering Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 100% 65 Beveiliging Brand, algemeen (verzamelniveau); Algemeen 1 PST 5 1. bestaande luiken niet voldoende Ernst: Ernstig Intensiteit: Gevorderd (midden) Omvang: 100% 66 Transport Liften, elektrische liften; Liftkooien 1 PST Liften, elektrische liften; Constructies in de schacht 1 PST Liften, elektrische liften; Aandrijvingen en regelingen 1 PST Liften, elektrische liften; Besturingen 1 PST

21 Rapport Pagina 17 7 Vaste gebruiksvoorzieningen Standaard, meubilering; Postkasten staal 1 Stelpost 1. ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% Ernst: Gering Intensiteit: Begin (laag) Omvang: 100%

22 Samenvatting meerjarenonderhoudsplan ref omschrijving Totaal Indirecte projectvoorzieningen Buitenwanden Daken Buitenwandopeningen Balustrades en leuningen Dakopeningen Vloerafwerkingen Beschermlagen Dakafwerkingen Warmteopwekking Afvoeren Water Luchtbehandeling Krachtstroom Verlichting Communicatie Beveiliging Transport Vaste gebruiksvoorzieningen Totaal: Afvoeren 0% 51 Warmteopwekking 3% 47 Dakafwerkingen 5% 57 Luchtbehandeling 64 Communicatie % 1% Water 1% 6 Krachtstroom Verlichtin 1% g 1% 65 Beveiliging 0% 66 Transport 8% 7 Vaste gebruiksvoorzieningen % Indirecte projectvoorzieningen 11% 1 Buitenwanden 9% 31 Buitenwandopeningen 9% 7 Daken 5% 46 Beschermlagen 33% 34 Balustrades en leuningen 9% 43 Vloerafwerkingen 1% 37 Dakopeningen 0%

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden

Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Multidisciplinair onderzoek Definitief Sportcomplex de Swaneburg Grontmij Nederland B.V. Haren, 18 december 2012 325346/157AR001, revisie 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Noordlandweg 1 te MIDSLAND bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19

Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19 BOUWTECHNISCHE KEURING Tussenwoning - Steenvlietstraat 19 4411 BG Rilland Bouwkundig Expertise Bureau Tel.: 055 516 556 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl www.woonhuisgarantie.nl Algemene gegevens:

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie