VAM Da RgDACTla. Beste Lutr",nen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAM Da RgDACTla. Beste Lutr",nen,"

Transcriptie

1 VAM Da RgDACTla Beste Lutr,nen, Bruinverbrand en roodgerand we wee te ug van vakantie. Wat een tijd! De verhalen zijn niet van de lucht. We hebben nog gedacht aan een speciale vakantieverhalenbijlage ma r al snel overboord geworpen. op het nippertje binnenqrduik-avontuur uit Frankwillen ve jullie ech: r onthouden. Ve de beginnen we allemaal mel vol enthousiasme aan het nieu duikseizoen waa in weer van alles gepland is: instructeurs hebben nieuwe opleidingen geor- 9aniseerd en ook de evenelllentencommissie heeft weer heel wat in haar mars. gn wij? Wij vonden: een nieuw clubbladjaar. een nieuw gezicht. Iets gee. stijl, vinden we zelf. Laten we ook dit jaa even succesvol maken doo met zijn allen het blad te voorzien van leuke, interessante èn spannende verhalen. Want. zo bleek uit de enquête, daar is zeker behoefte aan. De ande e esultaten uit de enquête staan verde op in het blad gepubliceerd. Ben je het er niet mee eens? Schrijf het ons dan. In dit nu_er int oduceren we ook weer eens een nieuwe rubriek: PERS-lucht. Hierin vindt je een ko te san>envattin9 van artikelen over {onde lwate spo t uit diverse binnen- en buitenlandse kranten. Verder brencjen we. net als vroecjer, weer recjelmatig bestuursnieuws, zoals berichten van voo zitte en secretaris, en notulen van vergadecîncjen. Ook de nieuwe P.R. vrouw, Ma jolijn van Osch, wordt in dit clubblad aan de tand Cjevoeld; wat is zij van plan met Lutra? Dat is dus wat je in dit clubblad kunt verwachten; ook voor het volcjende clubblad hebben we weer het een en ande op stapel staan. Daarbij zit dan een verhaal over vakantie aan de Rode Zee en een gedetailleerd verhaal over de Titanic, hoe en waarom dit schip zonk. Ook zul je in het volgende clubblad geïnformeerd worden over de nieuwe gezichten, die je ongetwijfeld hebt gezien binnen de club. Genoe9 dus om te kijken voor het blijven natuurlijk lezen in vo1gende uitkijken dit blad, en om naar uit te nummer. Wij van de redactie naar jullie nieuwe copij. Fons, Ingrid.

2 VOORZIMTBN DONA.TEURS J Graag illen we, als bestuur, een oude gewoonte weer nieuw leven l blazen, nl. MlaiSt eens wat van je horenm Onder het kopje voorzetten wil ik proberen o jullie wat beter op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. Eén van de dingen die de komende tijd nieuw zal zijn is het feit dat er voortaan (volgens ons huurcontract) toezicht moet zijn aan de bak. We hebben besloten dat tijdens instructies dat toezicht door de instructeur z5l plaatsvinden. en op de overgebleven dagen door leden die een rescue brevet hebben. Dus rescuers, als er een verzoek komt om mee te doen, reageer dan eens enthousiast. je hoeft niet per sé op de hoge stoel te gaan zitten ' op het terr5s is voldoende. Verder Is de opleiding weer gestart; nl. een open 5ter cursus op 6 oktober (een 5dvanced open water kon niet V5n start gaan door gebrek aan belangstelling). Ook is het verheugend dat opnieuw enkele mensen zich hebben gemeld voor een dlve astercursus., Mogelijk kan dan op den duur het aantal instructeurs bij Lutra worden verhoogd. Een ander punt van aandacht i ons gezicht naar buiten De nieuwe cursisten staan niet meer zo te dringen als vroeger Daarom hebben we besloten wat meer aan de weg te : gaan ṭlmmeren. Harjolijn van Osch heeft aangeboden om daarbij. als PR-vrouw op te treden. Ook gaan we dit jaar weer verder met de introductie-avonden. In principe zullen we die. plannen op de eerste dinsdag van de maand. Nu is besloten om alle leden aan te melden bij de NOB. hebben we gemerkt dat so llige gezinsleden besloten hebben hun lidmaatschap van Lutra op te zeggen (vanwege de financiele gevolgen). we vinden dat wel spijtig. darom wil ik hier eens wijzen op de mogelijkheid om donateur te worden van Lutra. Een donateur is iemand die een bijdrage levert aan de vereniging. zonder lid te zijn. Donateurs worden dus ook geen lid van de NOB. Een donateur van Lutr heeft geen stelllrecht op een vergadering (Illaar mag na.tuurlijk wel kolllen) en kan ook niet aan de opleidingen deelne1l'len. Maar daar staat te!genover dat donateurs op dinsdag vanaf van het bad gebruik liioqen IlIaken. Dus indien je zin hebt 0111 te zwemmen maar geen lid van Lutra wil worden. denk dan eens aan deze mogelijkheid. ls je,,1 lid bent van Lutra. breng dit dan eens onder de aandacht van mensen die Lutra een wrm hart toedragen en ook wel eens een keertje willen zwemrtlen. Oe donatie moet wel minimal 7.50 per maand bedragen. Rob Vader D n een laatste op rking: we hebben allelliaisi zo onze elqen gedachten over duiken (PADI, NOB) en die is ook al weer anders dan de gedachten d ie bi j niet-duikers leven (denk maar eens aan de Caballero borden langs de Kennedylaanl. Toch vormen we salllen een vereniging; laten we r sa en voor zorgen dat Lutra een boeiende vereniging blijft. die z'n leden voldoende te bieden heeft. Rob Vader I l

3 VAN OE SBCRBTARIS SwaMBADURllM Ket het nieuwe sei oen ijn ook de opleidingen weer gestart. Zoals de Open Water Oiver cursus, gegeven door Emiel en de Oive aster cursus, gegeven door Randy. Voorts worden op regel atige basis introductie-avonden gehouden. Oe eerste avonden uit de e serie vonden plaats op 29 september en 3 november. Ret ani voor de e introducties was redelijk: 10 belangstellenden op de eerste en 5 op de tweede avond. De kosten voor deze en andere introductie-avonden zijn fl. 25,-- voor de hele avond; daarvoor wordt een theoretisch gedeelte gegeven en een praktisch gedeelte -et persluehtapparatuur in het wembad. Voo.r inlichtingen en opgave van familie, vrienden en kennissen kun je terecht bij on e PR-vrouw, arjolijn van Osch (telefoonnummer )11). zegt het voort 1I Zoals bij iedereen, naar ik aanneem, bekend zal zijn moet ieder lid van Lutra aangellleid worden bij de N.O.B. Een aantal mensen heeft nog niet gereageerd op mijn oproep, in het.einummer van het clubblad, om een pasfoto in te leveren. Deze mensen heb ik een brief gestuurd met daarbij een inschrijfformulier dat ik per omgaande post, ingevuld en verge eld van die pasfoto, terugverwacht. Bij de N.O.B. ijn zeer fraaie instructieboeken te verkrijgen, welke zelfs de goedkeuring van de PADI instructeurs hebben. Tevens ijn er geplastificeerde H.O.a. duiktabellen verkrijgbaar. oe kosten bedragen resp. fl. 31,50 voor het instructieboek en fl. 4,-- voor de duiktabel. Belangstellenden kunnen deze bij.ij bestellen. Opnieuw is in de afgelopen periode onduidelijkheid ontstaan over wie nu op welk tijdstip gebruik kn mken van het b3d. In de afgelopen bestuursvergadering hebben we opnieuw vastgesteld wat de regels zouden moeten zijn. Uitgangspunt daarbij is dat het verenigingsgebeuren voorrang heeft boven -privé-belangen-. Een ander uitgangspunt is dat we geen besluiten nemen met eeuwigheidswaarde. Voorlopig hebben _ tot het volgende besloten: de eerste dinsdag van de liiaand is het gehele bad de gehele avond beschikbaar voor de leden. Kogelijk vinden dan op dat moment ook introdukties plaats. Ook kunnen we denken aan wedstrijden tussen groepen leden, of iets dergelijks. op andere dinsdagen geldt de volgende regeling: : training geyorderden (bedoeld wordt eigenlijk iedereen die op dit moment geen opleiding volgt!; hi.erbij wordt in principe het gehele bad gebruikt. lndien leden suggesties willen inbrengen voor de vorm van de e training, dan wordt dat op prijs gesteld : opleiding plus een baan voor vrij-zwe, mers-. Hoe groot deze baan wordt is moeilijk van te voren af te spreken, dat zal afhangen van de cursus die op dat moment wordt gegeven. Mogelijk moet in onderling overleq wat worden samengewerkt (bv. als de opleidi.ng het gehele diepe stuk nodig heeftl, maar ik denk dat dat geen problemen zl opleveren. Tot zover de berichten van het secretariaat, keer _er. Ruud aou. de volgende Deze regeling is een prineipe-accoordm, odat we daar ook van af kunnen wijken ala dat nodig blijkt te zi jn; het al alleen zo liioeten zijn dat dat een uit ondering is en geen regel. Duidelijke overlllacht-situaties ontstan indien er twee cursussen tegelijk plaatsvinden, maar het ziet ernaar uit dat dat dit jaar niet het geval zal zijn. Hopelijk kunnen we met deze regeling alle -belangengroepenbinnen Lutr naar tevredenheid aan een beetje water helpen. Rob Vader s

4 VAN OE COORDINATOR OPu:.IDINGEN REANIMATIE-CURSUS Wij hebben Alfred Blomoert (Nederlandse HartsllchtJn9 tx>1i,l1t,j gevonden om ook dit jaar oon Lut.ra-Ieden een reanlfl'lot.lecursus te geven. Deze cursus duurt. t.wee <'Ivonden en z<'ll pl<'latsvlnden OP dinsd<'l9 I december van uur en dinsdag e dece er van uur in de Floor Evers SCholengemeenschap. De cursus 9<'1at al leen door als er minimaal 12 deelnemers zijn. Oe eerste dinsdog van deze cursus is bestemd voor beginners. terwi.! I de tweede dinsdag tevens de herhalin9scursus is voor diegenen die al een realllnlllltle-c:ertifh;:oat hebben. De cursus wordt afgesloten met de UItreikIng van het reanimatie-certiticoat en verlenging van dit certiflcoat. Oe kosten voor deze cursus zijn fl per persoon voor beginners en rl per persoon voor de herh<'llingscursisten. Deze kosten dienen bij inschrijving te worden voldoon. Bij onvoldoende deelnome goot de cursus niet door en krijgen degenen die reeds ingeschreven hadden hun geld terug. Noot, Een reanimatu!-certificaat geeft vrijstelling voor dlt BIJSTANDSTEAM onderdee I bij het 2 sters NOB exomen. Sinds haar oprichting heeft onze vereniging een zogenaomd 'BI) standsteam. Dit is een groep geoefende duikers die zich dag en nacht beschlkbaor stelt (dus oproepbaar is) om bij speciale colorniteiten aon politie of brondweer assistentie te verlenen. DIt betreft voak onprettige acties als verdrinking of zoekacties In watergebieden. Oe hiervoor benodigde duikers moeten daarom naast de nodige geoefendheid ook bestand zijn tegen de onprettige situdtie bij verdrinking of zoekacties in vuil water. Oe loatste ja en is weinig of geen beroep gedaan op dit bijstandsteam. omdat 1e Gemeentebrandweer over een eigen duikteam beschikte. toch IS het prettig wanneer corpsen wanneer nodig een beroep OP ons kan doen. Het bestaan van ons teem is de laatste jaren wat verwaterd. D arom Willen we dit teem weer nieuw leven inblazen. Oefeningen ln ijsduiken. lijnsignalen. blindzwemmen etc. zullen tijdens het uur voor gevorderden georganiseerd worden. Voor deelname oan dit team moet men minstens In het bezit zijn van het 2 sters NOB brevet of het Advanced Open Water brevet. Opgave kan bij ondergetekende geschieden. Bij opgave s.v.p. de volgende gegevens vermelden; duikervarlng (brevet of classificatie opleidingen) bereikbaarheid (telefoon overdag (werk) en nacht (thuis) I kennis (EHBO. reanimatie. Usdui.k. lijnsignalen. etc.) INSCHALING 2 STERS N.O.B. BREVET Lutra-Ieden die niet in het bezit ziin v<'ln een 2 st ers NOB brevet maar wel van een al dan niet gelljkw ardig ander brevet (Advanced Open Woter Dlver etc.) kunnen zich opgeven voor inschaling. Zij moeten lid ZIJn vdn de Nederlandse Onderwatersportbond en een formulh,r met bl.ibehorende gegeven bij mij Inleveren. Deze gegevens worden opgestuurd naar het Bondsbureau waor een InschalingscommiSSIe bepaald In hoeverre betreffende kandidaat kan deelnemen aan het 2-sters NOB examen. Voor inschaling tot l-sters NOB brevet IS een!'iemakkell.1ker regeling In de maak. V 08 8V8N8N8NT8NCOMMISSI8 Hier even een korte oltlschrijving van de evenementen die het komende half jaar georganiseerd worden, 2a febr. 'ea Au orally. Ook dit jaar is er weer een autorally. zijn nog niet bekend, maar die zie je te op het publicatiebord. Organisatie: Wille, Verhees Jeroen Slommaart 24 DD9e.be,; Paëlla/fo o-.90nd. Exacte,egevens zijner tijd wel Deze keer eens iets anders, voor Spanjegangers dagelijkse kost, maar wel heerlijk. Tijdens die avond is een o\'erzlcht te :den van wat (duik) foto's uit de privé-collecties van verschillende leden. Zo, nu zijn jullie in grote lijnen geïnformeerd over de evenementen. We hopen jullie ALLEMAAL hierbij te ontmoeten. Tot ziens De Evenementencom.issie. 1'8 KOOP: Rubber boot, merk Zodiac, type Mark 11. Lengte 4.20 meter + extra ankerogen op de boeg Houten vlonde, plus twee zi planken Spatscher. plus afdekhoes Afstandsbedieninq, -otor 14 PI Suzuki plus tank (21 liter) Trailer Alles in zeer goede staat Prijs: fl ,-- Infor etie bij: R. van Roy Crack. ate 7. Eindhoven telefoon: ,,

5 VERGADERING ALGBMBBH 8ESTUUR O.O. 22 JONI 1987 VERGAOBRING ALGEMEEN 8ESTUUR O.O. 1 SEPTEM8ER 1987 Contributie-achterstanden. uit de financiële overzichten is gebleken dat een aantal leden een contributie-achterstand hebben. Op dinsdag 23 juni zullen deze leden voor zover aanwe2ig aangesproken worden door de penningmeester. De overigen 2ullen een aanmaningsbrief ontvangen. Indien niet op deze brief gereageerd wordt :zullen die leden eind augustus telefonisch benaderd worden. Rob vader stelt voor in de maanden oktober, februari en juni opnieuw het overzicht van achterstallige contributies te bespreken. Ton van emenade zal daartoe een overzicht maken. Veiligheid d Rob vader meldt dat volgens de nieuwe huurbepalingen de hul.lrder verplicht is zorg te dragen voor twee toezichthoudende personen. Deze personen dienen in het be2it te zijn van het diploma zwemonderwijzer volledig bevoegd te zijn in EHBO en kennis te hebben van reanimatie. Bij georganiseerd verenigingszwemmen is slechts 1 toezichthouder vereist. Indien een vereniging hieraan niet kan voldoen wordt de mogelijkheid geboden een toezichthouder in te huren voor fl. 28,SO per uur. Rob vader bespreekt met Hr. Beekwilder. IDtroductieavonden. Besloten wordt door te gaan met de introductieavonden. Rob Vader stelt voor met ingang van september op regelmatige wijze advertenties te plaatsen om zodoende een continuiteit te kunnen waarborgen. Clubblad. Op voorstel van Rob Vader zullen in het vervolg regelmatig berichten van de voorzitter. de secretaris en de opleidingen in het clubblad opgenomen worden. Ook de volledige notulen van bestuursvergaderingen en berichten van de N08 zullen gepl.lbliceerd worden. Het clubblad zal 5-6 maal per jaar verschijnen. Vergaderdata. Met ingang van september 1987 wordt de eerste donderdag van de maand aangewezen als vaste vergaderavond. Duikveekead j.. i. De opleidingen zal verzocht worden in de toekomst de duiken zo te plannen dat dit geen problemen oplevert.et de achterban. 'l'on van e.. enade meldt dat een aantal mensen zwart- gecampeerd hebben. Dit is geen juiste gang van zaken en dient in het vervolg niet meer voor te komen. Blbliotb_k Besloten wordt een budget van f1. 100,- vast te stellen voor aanschaf/vervanging van boeken in de bibliotheek. In januari zal be eken worden of het animo dusdanig is dat dit bodget gecontlnueerd kan worden. osten Oive-aster opleidingen. 1\.an het bestul.lr is een voorstel toegezonden voor de kosten van de Divemaster opleiding. Na discussie worden de totale kosten van deze opleiding vastgesteld op fl (dit bedrag is exclusief extra te plannen divemaster-week:nds). Rooster opleid ingen. Bij afwe2igheid van de volgende data vastgesteld 1S september 06 oktober coördinator opleidingen worden de voor de geplande twee opleidingen: 1\.anvang Advanced Open Water opleiding. Aanvang Open Water opleiding. Ruud BOl.lwman meldt dat voor de Open Water opleiding nog slechts 3 aanmeldingen zijn binnengekomen. Jeroen Blommaart zal een over2icht van de aanvangsdata van de opleidingen maken dat dinsdag 8 september op het aankondigingsbord zal hangen. Voorts wordt besloten voor de aanvang van de Open Water opleiding nog een introductie-avond te plannen. De datum voor deze avond wordt vastgesteld op 29 september. Door middel van een advertentie zal getracht worden zowel geïnteresseerden voor deze introductie-avond als voor de Open Water opleiding te werven. Fons Sanders en Marjolijn van Osch zl.llien voor een ontwerp van een dergelijke advertentie zorgdragen. veiligheid zweabad-avonden. Verwezen wordt naar de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 22 jl.lni jl. waarin deze problematiek aan de orde werd gesteld. Het overleg tussen Rob vader en Hennie Beekwilder heeft geresulteerd in het volgende voorstel: Tijdens de instructie-avonden zal het toezicht bij de instructeur berosten, terwijl voor de resterende avonden toezicht gehouden zal worden door leden die in het bezit zijn van een rescue-brevet. Jeroen Blommaart zal een dienstrooster voor rescue-gebrevetteerden opstellen zodat aan deze eis voldaan kan worden. Rondvraag. Fons Sanders stelt voor een wat meer opvallende advertentie te plaatsen waarin, naast de aankondiging van de introductieavond ook de aanvangsdata van de opleidingen vefll'leld zal worden. Besloten wordt zaterdag 12 september deze advertentie in het Eindhovens Dagblad te plaatsen. De kosten van deze advertentie m0gen ca. fl. 100,-- bedragen. Voor de vacatl.lre van Public Relations officer zijn twee aanmeldingen binnengekomen: Bert Dolieslagers en Harjolijn vlln Osch. Na overleg wordt besloten laatstgenoemde als P.R. vrol.lw aan te stellen. 8 9

6 WIH 15 NOU WAT 1111 Wie is nou wat??? Deze vraag komt de laatste tijd toch wel eens naar boven. En dn niet of iellland nou bkker, groenteboer, techneut of iets anders is. Haar wat voor brevetten hij of zij nou eigenlijk heeft. (la de brevetten lijst weer eens up-to-date te brengen drukken we hieronder een lijst af met n,men en brevetten. Als je nou ziet dat jouw gegevens verouderd zijn, laat het mij d,n even weten. _ Bakker Bavel van Blo llaart BIOlllmaart Boesten Bombeeek Bouwman Broek van de Martin Brouns Brouns Clijsen Crombeecke Del ièqe Dolieslager Oucker Erkamps Bsvelt Byndhoven Fabel Fitters Franken Gerhard Giller GorCUID van Gorcum van Groenen Groot de Haan de Haar van de Haaren van HarlÜlton Hart 't Hart09 Heijden v.d. Heines Hoekstra Hof van het Horrik van Jansen Jansen Frederik Frans J. Jeroen Marcia Ge< Robin Ruud Huub,wim Leo Robert Edk Anton Bert paul Sander. v. 2. Jao Marjan Ronald Guus Hans Bert Jeanne Marcel Peter John Dirk W Jules Johan Kees Hetty Jao Henk Gerard Harco Bram paul l MOT A R R 2 DM OH 2 DM,1\,01010,1\,01010 R 2 OH, OH AOWD R tl' A AOWD A OH Kemenade van Ton Kemenade van Renri Klaassen Cees Knoops Koch Koppen Kort Kraker Kuiten Laar V.d. Laar V.d. Lammers LUka Mannetje 't Marques Martens Heer van der Mortel v.d. Mortel v.d. OOmens Oord van de Osch van Osch van Otten Otten Pilage Reniers Ri js.,t jek Rooij van ROy van Sanders Sanders Tempelaar!! GeertJan Jan2ric Erniel. Paul Ro' Martin Trudy Rans Herbert Jack Randy Jacobien 80' Piet Peter Jao Koos Ingrid Marjolyn EDliel John J. Stan Reynders Paddy v. Henk Anton '0' Fons Elly SCh.. idhallier Willy SChlllÎdt Ruud Schoot v.d. Julien Sessink Benno Slnulders Erwin SUIveren van Too Staveren van Mieke Stolll\eijer Andre Joachim AOW AOW AOW )' R A A R A Cl A 12' R A IJ OPL1 Cl 01011,. OW 2 AOW 1 AOW, 2 AI,. I' OH Tielemans Wout Vr iens Willy Tielemans Hennie Vries, d. Kees Vader Robert, Wannijn Bert Veldhoven,. Hein J. Weetzel Jo Verhees wi llem ow Weetzel To Vernooy Derry vwendel d. Joode Joop 0' Vierhout Harcel OH weyer, d. Hrry Vossen v.d. L.odewi jk Wolterbeek Henri Wolterbeek Paul A Voor de goede orde vermeld ik hieronder nog even de betekenis van de diverse afkortingen, hoewel ik aanneem dat deze bij de meeste leden wel bekend zullen zijn. Open Water aiver,l\, Advanced Op' Water oiver, Rescue Oiver OH Oivemaster HO Master Oiver AI Assistant lnstnlctor OWI Open Water Instructor, St.ers H08 brevet!., Instructeur sters H08.. c., Instructeur.. sters CMAS Graag ontving ik :to snel mogelijk jullie reacties op de:ze lijst. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. Ingrid van Osch 10 \l

7 INTRRVIEW ET DB P.R. VROUW ZOdis jullie hebben kunnen lezen is Lutra een P.R. vrouw rijker geworden, nl. Marjolijn van Osch. Wat is zij allemaal van plan..? De redactie ging op onderzoek uit: opleidingen en ecn demonstratie materialen. Verder wil ik proberen journalisten naar het Ottenbad te krijgen, en als het effe kan ook n09 in duikpak. VanzelfspreKend komt er daarna een bloemrijk verhaal in deze of gene krant te staan. Red.: No. 1'jo l ij. je zat at i da evaet,u'cloulli6sie, U heb je de p.. blic 1'elaeio, erobij. liaarom hllb je deze dubbete taal( op ja geo.mll? Red. : Tot stot, 1:,,8n!Ja.. ag8tmatig bllroichtg6ving i het clbbtad V61'tJachten? HvO: De evenementencommissie heeft zich tot taak gesteld om de leden van de club te betrekken bij allerlei activiteiten, die voornamelijk met duiken te maken hebben. Als lid van de Be ben je bij uitstek op de hoogte van alle activiteiten die binnen de club worden ontplooid. Natuurlijk moeten de evenementen die wij organiseren ook bij de leden bekend worden, en daar komt al een stukje PR bij kijken, zoals het maken van affiches en het verstrekken van informatie. Van die club-pr- is het maar een kleine stap naar externe PRo Afgezien daarvan lijkt het mij heel leuk werk, en dat is eigenlijk de reden. Red.: Hoc zie jll het we.. k va lien PH-vrouw? MvO: NatuurlijK, hoe kan ik anders bepaalde zaken bekend maken binnen de club of oproepen plaatsen voor medewerkers. Het clubblad is een afspiegeling van wat zich in de vereniging afspeelt en dus ecn belangrijk stuk WgereedschSp. DuS als ik iets te melden heb is het clubblad als eerste daarvan op de hoogt. HvO: Dat is een wat moeilijke vraag. PR is een heel breed gebied. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de PR-vrouw overal moet zijn waar een mogelijkheid bestaat Lutra en de duiksport te promoten. Dat houdt dus in het plaatsen van advertenties, alert zijn op allerlei evenelllenten zoals zwemfestijnen, jaar_rkten, braderieën waar Lutra.et een demonstratieteam aanwezig kan zijn, organisatie van de inmiddels bekende introductie-avonden, contacten met de pers en zo kan ik nog wel even doorgaan. Red.: at h.b j. jllz.lf al. do.l geet,ld? MvO: Dat lijkt me voor de hand liggen. De mensen duidelijk IlIaken dat duiken een schitterende sport is en dat Lutra di! vereniging bij uitstek is 0 die sport te gaan beoefenen. Red.: Ho. de k je dat do. t. b... ik.n? MvO: Dat doel Kan alleen bereikt worden door veel prolilotie en publiciteit. De acties die in in liiijn hoofd heb? Dat ijn natuurlijk nog maar vage ideeen, maar het ou niet slecht i jn als Lutra een echt demonstratieteam zou vormen waar.ee je je als vereniging durft te vertonen. toals bijvoocbeeld een delllonstratie rescue, zoals voclg jaar al eens gegeven is, een demonatratie )(, 12 IJ

8 RESULTAAT ENQUETK CLUBBLAD PERSLUCIIT In het clubblad van mei 1987 publiceerden we een vragenlijst met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Slechts 10\ van de leden heeft aan dit verzoek voldaan. Jammer! De redactie zal zeker proberen alle suggesties in het clubblad te verwerken. Voor ieders informatie drukken we hieronder de resultaten van de enquete af. } } Een 70 jaa r oude, op scherp staande, mijn uit de Eerste Wereldo o rlog werd door duikers gevonden bij Den Osse. De mijn, die op ca. 20 meter uit de kust werd gevonden, is door de vli Opruimingsdienst gedemonteerd. Bent U bekend -et he t clubblad :oals dat er voor 1985/86 uit.ag? ja: 9n nee: 9\ Waaroc leest U het clubblad? Verslagen en algemene mededelingen Informatie over even ementen Op de hoogte blijven van de gebeurtenissen binnen de club. Omdat het leuk is en gemakkelijk leest. wat vindt U van het for aat? goed '00\ De teksten :ijn door het verkleinen te slecht lees baar. oneens 100\ Vindt U dat het worden? j. (Nadat het 50\ clubblad aan het huisadres ge:onden liik)et twee weken in de vijfka.p gelegen heeft.) nee 50\ Vindt 0 dat het clu bb lad vaker.aet verschijnen? Hoewel enkelen iedere maand een clubblad wilde zien bleek de huidige frequentie van verschijnen voldoende. We houden het dus daar maar bij. Vindt 0 dat de ledenlijst in ieder clubblad afgedrukt _t vorden? ja 50\ oee 50\ wat voor artikelen.neten er volgens U in het clubblad staan? Artikelen ovee: Aan en verkoop 2e hands materiaal. Vakantiebeste.mingen. viezen ovee (nieuwe) duikappaeatuur. Ouikstekken in Nederland. Berichten van de diverae co issies binnen Lutra (evenementen, trainingen, materialen, bestuur). Wat.ist U in het clubblad en wat is Ow _ning over het blad? Gemist werden vooral: de introductie van nieuwe leden via het clubblad, artikelen over ervaringen met duikstekken in zowei binnen- als buitenland, ervaringen van beginnende duikers en het programma van de ge vorderden training. Over het algemeen ls men wel tevreden over het clubblad. ) J Twee flessen Hoët, Chandon champagne uit 1898 zijn opgedoken van het luxe cruiseschip RMS Republic dat voor de kust van Hassachu5sets zonk. De flessen zijn inmiddels geveild bij Christie's. Of de wijn n09 smaakte en wat de opbrengst was vertelt het artikel niet. AT'T (Amedcan Telephone, Telegraph) heeft last van nachtmerries; nachtmerries over haaien die hun mooie glasvezel telefoonkabels als dental floss gebruiken en vervolgens oppeu zelen. Stel je eena voor: één enkel hapje van een diepzeetelefoonlijntje levert een reparatierekening op van dollar. Om het -kabelknabbelentegen te gaan worden nu alle draden voorzien van een stalen omhulsel (de oude, koperen, kabels waren vo or de vi ssen niet ècht smakelijkl. Bent D bereid clobblad? ja: 41\ <lelt regel_tig iets te achr ijwen het nee: 59'

9 ; Hier horen we er niet veel meer van, ma<lr buitenlandse kranten staan bol van de verwikkelingen rond de itanic. Zoals we op televisie hebben kunnen zien is er een expeditie op touw gezet om waardevolle objecten naar boven te halen (volgens tegenstanders om 't graf te plunderen). /l.merikaanse tegenstanders hebben zelfs de Senaat ingeschakeld. Daar is een wetsontwerp aangeboden waarin staat dat het verboden is enig voorwerp van de RHS Titanic in Amerika in te voeren met het doel er winst op te maken. Voorstanders vinden dat allemaal maar flauwekul. Waarom zou iemand geen bordje van de Titanic mogen kopen? Er zitten (waarschijnlijk) geen bacteriën op, het is geen dodelijk wapen. En. zo zeggen ze, als je alles op de Titanic moet laten liggen, moet je dan ook alles terugbrengen wat uit de pyramides gehaald is want ook dat zijn graven. I<ortom een enorme heibel tussen voor- en tegenstanders van deze expeditie. De Franse onderneming COHEX gaat een serie proeven doen waarbij duikers een lfiengsel van zuurstof en waterstof gaan inademen. Dit mengsel lijkt beter te voldoen dan de gebruikelijke heliumjzuurstofmengsels. Uit een aantal proefnemingen blijkt dat het gas een gemakkelijker ademhaling geeft, mindere vermoeiheid van de spieren en levert niet de vaak voorkomende gewrichtspijn op. Experimenten tot nu toe hebben aangetoond dat muizen zonder bezwaar en zonder letsel op een diepte van 2000 meter kunnen leven. Ook hebben acht duikers 18 dagen op een gesimuleerde diepte van 520 m. doorgebracht. In de loop van het jaar 'laat men een reële duik wagen naar 500 meter om in de praktijk te testen of werken op deze diepte tot de mogelijkheden behoort. Het moest er wel van komen. Naast alle- andere maatregelen in de Golfoorlog is er nu een op duikgebied bijgekomen. Reagan, hiermee reagerend op de toenemende vijandigheden in dit gebied, heeft alle export van duikapparatuur vanuit de US naar Iran verboden. Engeland barst toch wel van de tradities. Ook nu: weer is een onderzoek ingesteld naar Nessie, het monster h Ne. e an C : d e kostende. : ;, ' : :: snapt. Hoewel midden meter groots 20 met boten even later Er is dus een blijvende industrie), Deep Scan is helemaal mislukt. ; t! :, OPGEDOKEN IN DE BRIEVENBUS ER GROEIT WERR KORAAL IN OE MIDDELLANDSE ZEE Er groeit weer koraal in de Middellandse zee. En dat terwijl onderwatertoerisme de laatste jaren flink is toeqenomen. Sterker nog: sportduikers zijn er zelfs, onbewust, de directe oorzaak van dat de natuur op de zeebodem zich herstelt. Met name bij de lslas Medas, tot beschermd natuurgebied uitgeroepen eilanden voor de Spaanse kust waar jaarlijks tienduizenden sportduikers een kijkje komen nemen. Wat blijkt? Hun uitgeademde lucht zorgde voor meer zuurstof dan Moeder Natuur ooit -deed waardoor koraal beter gedijt dan ooit tevoren. Nou,is het koraal hier nooit helemáál weggeweest zegt duikschoolhouder Jochen Stark uit Estartit die dit gebied als z'n broekzak kent. Maar je moest de plekjes wel weten te vinden, en er vervolgens je mond over houden. Want anders liep je grote kans dat de stukken erqens op een schoorsteenmantel terecht zouden komen. Jochen leert zijn pupillen respect te hebben voor alles wat onder water groeit en je lfioet het niet in je hoofd halen een takje koraal of een ander waardevol stuk zeeflora als souvenir van de bodem te plukken. Veel leerlingen zijn toevallige vakantieganqers die nooi t van plan war,en te gaan duiken, maar uit nieuwsgierigheid of verveling een kijkje kwamen nemen. Vóór ze 't weten sjouwen ze over het strand, gekleed in zwarte duikpi\kken (de zogenaamde wetsuits) en 17 J slepend met flessen en loodgordel. Ongeveer de helft van mijn klanten krijq ik zo binnen zegt Jochen.Ruim de helft van z'n leerlinqen bestaat uit Nederlanders, onder wie opvallend veel Limburgers. Een Duitser liet zelfs verontwaardigd weten niet meer terug te komen omdat we teveel Nederlands spraken lacht hij. Onzin want we proberen zo internationaal mogelijk te zijn. Nationaliteit is onbelangrijk, alleen iemands onderwaterervarinq teltm. De naast de school liggende Poseidon Nemrodbar is hét ontmoetingspunt voor duikende vakantiegangers, die de smaak te pakken gekregen hebben. In Nederlands en Duits worden afspraken gemaakt voor de volqende daq en herinneringen opgehaald aan belevenissen die soms net zo gekleurd zijn als verhalen in visserslatijn. Gevaarlijker Volgens Stark zit er ook een nadeel aan de vlucht die het duiken de laatste jaren heeft genomen. Vroeger was een duiker écht enthousiast en zette zich er ook voor in. Maar opleidingen zyn slechter aan het worden. Men wil alleen maar duiker zijn, er niet écht iets voor doen.hun conditie is vaak slecht. Zo wordt duiken dus qevaarlijker, dat staat voor mij vast. Aan duiken zyn heel wat risico's verbonden en het is niet iets dat je zo even tussendoor doet. Sinds de commercie de duiksport heeft ontdekt, is de kwaliteit er niet op vooruit gegaan.ouiken is big business geworden. De bus moet vol dus wordt vaak

10 niet zo gelet op veiligheid-, klaagt de onderwaterveteraan. -Ik maak het vaak genoeg mee dat mensen die in Nederland hun brevet haalden niet in staat zijn alleen te duiken-. oe sport is zo popuia! r geworden dat het een belangrijke economische motor is voor menige badplaats. Alleen al in Estartit zijn duikers en hun familie tijdens het acht filaanden durende seizoen goed voor ca. 40\ van het hele toeristische lnko_n van de plaatselijke gemeenschap.-bij mij is het nog alt.ijd volzegt Jochen, maar met feestdagen als Pinksteren en Pasen organiseren veel clubs korte duik vakanties _t als gevolg dat de anders zo rustige haven dan meer lijkt op de Kalverstraat in Amsterdaa. Boten met duikers moeten dan af en aan varen. Dat is niet meer verantwoord. Ongelukken liggen dan voor de hand. In de rest van het seizoen valt dat wel mee. Gelukkig maar want duiken is een sterk individuele sport. Van mensen die niet van drukte houden. Bn zo moet het ook blijven-. Jochen Stark is een oude rot in het vak. Waar hij ook komt overal ontmoet hij mensen die de kennismaking met de onderwaterwereld aan hem te danken hebben. Als jongen al werd hij gefaacineerd door de zee. Om de kneepjes te leren kennen meldde hij zich bij de Duitae arine vaar hij tot kikvorsman en mijnenduiker werd op<;j'eleid. Hij werkte in Frankrijk, Engeland en Amerika en diende ook Iange tijd bij de Nederlandse marine in Den Helder. Na 12 jaar lang elke cent te hebben gespaard richtte hij een achool op waar iedereen het duiken zou kunnen leren. Eerst in Tanzania toen in Tenerife maar dat werd geen succes. In 1913 begon hij in Estartit. -Hoewel de duiksport nog in de kinderschoenen ston4 is het me hier uiteindelijk gelukt-, grijnst Jochen. -Haar toen ik begon had ik flessen en een halve compressor o die te vullen. Minder... ro n NU, na 14 jaar, gaat Estartit door voor één van de belangrijkste duikcentra in het Middellandse Zeegebied. Intussen heeft Stark met 5 collega's, te IlIaken die ook enkele keren per dag naar de eilanden varen om er vele duikers naar toe te brengen. Anders dan liien zou verwachten is het aantal vrouwelijke duikers de laatste jaren afgenomen. -Vroeger was de verhouding 40 vrouwen tegen 60 mannen- ze t Stark nu bestaat nog maar éen kwart van de duikers uit vrouwen. En hun aantal daalt nog verder. Persoonlijk denk ik dat veel vrouwen schrikken van de macho-achtige sfeer in dit mannenwereldje. Veel mannen willen een duikster wél tien als vrouw maar niet als duiker En dat is erg jammer.- Jocben heeft twee... te Nederlandse instructeurs. Hij gaat zelf nog wel eens liiee, maar het liefst duikt hij alleen om te fotograferen al is dat niet verstandig. Als ik meega als duikleider, dan 1IIag ik graag ergens onder water gaan zitten kijken naar wat al die stommelingen om me heen doen-. Stommelingen? -Jazeker. Want de Ifteeste duikers weten niet dat ze bekeken worden. Het is eigenlijk net alsof je op een terrasje zit en iedereen langs ziet gaan. Duiken is een sport waarbij bij sommigen de oerlllens weer bovenkomt. Zodra de stropdas uit kan. gaat liien heel gek doen, alles valt dan van hen af. SOIM'Iige duikers zijn dan gewoon hartstikke gek-. HORIZONTAAL: YSR90RGEN BBLLRTJKS 3. Je moet hem kunnen leggen, /\laar er niet in raken. IS) 5. Beest met een fijne neus Luchtreis (9) 11. Niet bij neerzitten, aantrekken! (6) 12 Ouikklok (1) Ij: Die koe is anders wel in orde I)) I. J)-ê ft...t::.orc:l rhn(;rp SCh hu, n.:;l,.lln verkpi'rd VERTICAAL:,. Dat beest lijkt!ii'n neus uit te kolllen (1) 2. Rugzak? (8) Die cirkel stelt niets voor 11,.' 6. Doe af zeg! Carnaval is voorbij (6) 1. Appeltje voor de dorst? (1) 8. Verorberde ge dat onder druk? () 9. Instituten voor instructeurs en vissen (1) 13. Als U dit woord vindt bent U aan het slot. (3)

11 la PRANC. St. Tropez, Cannes, Monaco, Ca.alaire en Gàssin. Mie kent deze na-en niet. Van de laatste twee kan ik wel gelo'en dat je wat moeite hebt ze te identificeren, maar het zijn de namen van de twee franse plaatsjes wallr het groepje f'rankrijk hun vakantie heeft doorgebracht. Dat groepje bestond uit de familie Vader, Jeroen en Marcia Blommaart, Henri van Kemenade, Fons Sanders en mijzelf. liet verhaal beqint op een zonniqe vrijdaqmiddag alwaar zich e n karavaan van drie auto's op koers zette naar de echte Nlddellandse-zee-zon. Broem, broe. en na een ritje van een u.ur of twintig kwamen _ aan in een stikheet Gassin alwaar we beqeleid werden naar ons appartement. Oe bulle uitqeladen en daarna rechtstreeks naar het strand en in het water, want de temperatuur was toch wel een beetje hoqer dan we qewend waren uit Nederland. s... onds terugqekeerd naar het appartement waar na enige tijd iedereen qesetteld was (we kwamen er te ens achter dat de douche maar warm water had voor een man of acht, dus nummer neqen had pech. Welnu, de vakantie kan beqinnen! De eerste taak die ons te wachten stond was het uitpluizen waar een qoed strand te vinden was, waar het vulstation en een trailerhelling voor de Lutraboot te vinden waren en last but not least, de bakker voor de ech.te warme franse croissants... oor ons keizerlijke petit déjeuner. Na al dit harde werk terug naar het inmiddels qevonden strandje dat et een lanqe trap kon worden bereikt (záá6lig als je in de brapdende hitte met je duikpak naar beneden of erger nog ' omhooq mocht sjouwen). Wat is nu een vakantie in St. Tropez zonder eigen jscht? Welnu, de Lutra-boot werd opgeblazen en vervoerd naar de haven van Cavslaire. Boot te water, mensen erin, en op weq naar een leuk strandje elders. Dat het niet verstandig is om met zeven man in een opblaasboot je te qaan zitten hebben we nu ook wel in de <;laten (die andere twee hin<;len op een surfplank achter aan de boot, ook niet echt leukl. Wat nu? Besloten werd ons te verdelen in twee ploeqen, de bootsjouwploeg en de spulsjouwploeg. De bootsjouwploe<;l zorgde er elke morqen voor dat de boot te water werd gelaten en de sets erln. werden <;Ieladen, de spulsjouwploeg installeerde zich met een huishouden van Jan Steen op het strand (jawel ' alles die lange trap afl. Ka eniqe tijd begon het duikersblood toch wel te kriebelen DuS, de boot in en zoeken. Na eni<;le tijd te hebben qevare en te hebben rondqekeken besloten we toch Illaar het zekere voor het on ekere te nemen; plons... gras. Ben waarlijk prachtig enqels gazon at rekte zich voor onze duikbrillen uit : Het mocht dan wel eens <;lelllaaid worden, Illaar het was onmlskenbaar gras. 20 Diep teleurqesteld keerde de eerste ploeg terug en mocht de tweede hun geluk gaan beproeven. Wie schets onze verbazing toen zij wel terugkwamen met de meest fantastische verhalen over inktvissen en qorqonen en vis en murenes en spons en slakken en zovoorts. Een dagje of wat later besloten we eens naar Hyères te qaan, omdat 'arcia en Jeroen daar het jaar tevoren fantastische ervarinqen hadden opgedaan. Goed idee, ware het niet dat het geheugen Jeroen in de steek liet: Waar was nu dat strandje? Na enig zoeken en vloeken van Rob vader die de pech had de trailer achter de auto te hebben, werd het strandje gevonden. En het was de moeite waard. De inktvissen vlogen om je oren Ifiquurlijk natuurlijk, hè), kortom erq liiooi. De volgende daq besloten we, qeboqen over de zeekaart, eens een i>09ing te doen wat wrakken te localiseren. Tenslotte staan ze erg mooi aangegeven op de kaart, en!liet een beetje kompaskoersen uitzetten liioet dat toch _1 lukken. Jeroen was hierin de specialist, en zette dan ook een perfecte koers uit. Aldus de boot in met een situatieschets en de kaart en op weg naar het Spaans Galjoen. Niet te geloven maar waar, de heren komen teruq met een brede grijns op het <;Iezicht en een heel verhaal over dat archeolo<;lische schip wat ze hadden ge vonden. Later bleek dat het inderdaad een schip was uit 1100 wat de bouwmaterialen voor een kerk naar Cavalaire had vervoerd. oe qrote kerkklok bleek echter een iets te zware be astinq. Nu hadden we de smaak goed te pakken. Iedere avond werd de kaart qrondiq bestudeerd en koersen zorgvuldig tot op de duizendste graad En iedere ochtend qoolden we met het anker een deuk in het dek van dat wrak (in onze dromen, dan). In werkelijkheid hebben we veel <;Ie zocht en <;Iepeild en uiteindelijk werd dan een wrak ontdekt. oe eerste ploeq <;Iing duiken en kwtllll met de meest fantastische verhalen terug. Die rakbaars, die is wel even lang als arjo11jn nou, ietsjes korter dan, hou het op zo'n rui... anderhalve.eterl. Bij nadere controle was het inderdaad best wel een grote vis, maar lanq niet de Moby Diek die eerder werd omschreven. oe volqende da<;l eens op pad naar Monaco, want een paar mensen wilden hun kapitaal verqokken en iedereen wilde het Jacques cousteauo-museum zien. Het museum was erg liiooi, met qrote aquaria en hele zalen met opgezette beesten. Hier kreeg IIlchiel het een beetje te kwaad bij het zien van een zeehondebabietje liiet zijn moeder, 21 helemaal vol!liet zaa<;lsei.

12 D arna do r de stad gedwaald en natuurlijk na... r het lijk palets. Dat was het enige stukje onaco wat tectuur een beetje kon bekoren. want de stad niet moeders mooiste. Uiteindelijk het tocht : de casino's. Eerst n09 eens je ogen uitkijken naar de kapitale villa's op wielen die daar achteloos op de stoep waren geparkeerd, en dan naar binnen. van.. de Besloten werd dan -aar in twee ploegen te duiken. Eerst een duik met Rob van een half uur en daarna met Henri. Op ich niet o 'n grote ramp, wat erger was was de bijnaam die ik de rest van de vakantie opgeplakt kreeg: Oecol entje. Die avond weer een onverbeterlijk diner, klaargemaakt door de dames van de haute cuisine, Margriet en Marcill.. Even een applausje. zelden 0 lekker gegeten. Het is daarnaast ook nog eens een hele kunst om voor o'n hele ploeg elke avond weer iets goeds op tafel te zetten. JaaMer, Nicolette en ichiel mochten niet aee ogdat je minstens 18 moet zijn. dus bleef arqriet ook buiten. oe overgeblevenen stevenden op de deur af, daar werden Jeroen en arcia eruit geplukt. Redên: Marcia zag er te jong uit. En toen waren er nog vier. Het casino was best indrukwekkend, en op het moment dat Rob ijn camera optilde om een foto te maken werd ook hij verwijderd. Geen camera's toeqestaan. En toen waren er nog drie. Na even grof gegokt te een auto.aat 110 PPR.) en verloren te hebben liepen we door Eens w... s er... fqesproken dat we met de hele ploeq bij emiel op beoek ouden q... n, die op dezcude tijd een pa... r kilometer verderop ou itten. Die paar kilometer bleken toch wel honderd kilometer te zijn. Omdat we niet te laat wilden zijn en ElDiel. volqens zijn zeqqen. om 10 uur zou vertrekken om te qaan duiken. stonden we die ochtend o uur op en zaten we om uur in de auto. Zo'n twee uur later kwamen we aan in 8and01. en na een poosje kwam de boerderij in zicht. Na wat lawaai te hebben gem... akt kwamen er een paar slaperiqe gezichten uit het raar! qestoken. %0 vroeg had blijkbaar ook niet gehoeven. Na gezamenlijk te hebben ontbeten uiteindelijk op pad naar de zee. Margriet ginq met de andere niet-duikende dames op een lu e wijze met de veerboot!!lee, terwijl wij hotsend en botsend over de q'olven raceten. Alleen..... het strandje was wel even wat verder lopen en daar hadden wij geen last van. naar de echte roulettetafels. Hier werden de twee overgebleven heren uiteindelijk wegqestuurd, je kan je niet RIet een korte b oek in een dermate chique gelegenheid vertonen En toen was er nog maar één. En die was solidair en gin9 mee naar buiten. Na het verorberen van een qigantische ijs we daarna maar weer naar Na wat heen en weer gevaar eindelijk boven de duikstek, dus plons. Wel een beetje een akelig idee om de boot 'Zo helemaal alleen te laten liggen, maar ja, dat kon niet anders. Het was een hele mooie duikstek met pracht ige beqroeiing en veel vis, er groeide zelfs bloedkoraal. ElllÎel was druk in de weer met zijn onderwater-soniet-videocamera, waarbij ik met pijn in mijn Philips-hart moet erkennen dat het wel een heel mooi apparaatje was. Na de duik lekker in de on gelegen, totdat het tijd was om op te stappen. Dat gaf weer heel wat gehijs, maar uiteindelijk was alles weer terug op de vaste wal en konden we op zoek naar een eethuisje. Oe dag erop weer duiken. Ditmaal niet op een wrak maar een rif wat zo'n es meter onder de waterspiegel ' begon ot een metertje of 30 doorliep. Henri, Rob. Pons en ik in e boot en tuffen maar. Na een kleine drie kwa rtier kwamen e aan op de du kstek en konden we ons optuigen. En dan: Heeft iemand mijn lood gezien? wie heeft er mijn loodgordel i de boot qeladen?-. Niemand dus. en duiken zonder lood 15 zelfs voor een Van Itelllenade een te qrote opgave. En dat hebben we gevonden. Een leuk restaurant met uitgerekend die avond een diner-dansantl Doen dus. We hadden alleen wat beter in de gaten moeten houden dat een diner dansant een langdurige business is en dat wij nog een tochtje van een uurtje of twee voor de boeg hadden. oe obers hadden dat niet in de gaten. en deden dan ook alles op hun dooie ge_kt : Vous ave'& des vacances. WIesdames et _ssieurs. Uiteindelijk ve trokken we om een uur of twaalf, de Vaders waren al ee der -et de kinderen op pad geqaan, want die lagen al ruim een uur onder de tafel te slapen. Een lange, maar leuke dag dus. Eenmaal weer terug in Gassin stortten we ons weer vol VuUIt op de zeekaart {de brandplekken zitten er nog opl. oitmaal had J roen een perfecte peiling gellaakt. dus die elfde dag er op af. Ditmaal gebruikten we de -volqbootmethode-. oat gaat prima. Eerst gingen Rob en Jeroen naar beneden. op 21 23

13 'l!oek n,: ar het wrak. Wat duurt dat toch l<'1ng, als je op die boot 'l!lt te wachten. Uiteindelijk met opqetogen signalen naar de oppervlakte: We hebben 'em!. Nada de heren ujt e coot waren konden Henri en ik langs de uitgeworpen boel ll)n naar beneden. Effe uitzwenunen, en daar doemde inderdaad al wat donkers op. Jawel, de achtersteven van een schip Jaet een heleboel rotzooi er 0.. heen, losse ankers en ander ondefinieerbaar spul. Na even rond de prachtig begroeide massa te hebben gezwoen even een blik op de diept eter. Bloeb! Dat was niet de bedoeling 1 De tabellen erbl). 0 jee, dat staat er niet op. Wat nu, gokken maar. Bhjkb... ar hebben we goed gegokt, want af'1e:zien van wat zenuwen hebben we het er '1oed van a!'1ebracht. oe volgende keer toch de duik wat beter plannen. Na deze ervaring besloten we Illaar Oln een echte boot te charteren, die ons precies kon vertellen waar nu dat wrak moest 1 '1gen. Met z'n allen op het dek en varen. oe schipper goolde een deuk in het dek van het wrak (hij wel 'et zijn sonarapparatuur) en daar maakten we een prach i'1e. goed geplande duik op een in vrij qoede staat verkerend wrak. Je kon de davids. waaraan de reddingsboten hadden qehangen, noq precies zien staan, de eierkapsels hingen overal, met prachtiqe gorqonen, langoustes, veel vissen de kombui nog in goede staat, deuren die noq half in ' hun SCharnleren hangen, prachtiq. Uiteindelijk, ik kan nog wel uuuuren en pagina's lang doorprat n over deze fantastische vakantie, werd het tijd om aan Inpakken te gaan denken. Alle rotzooi moest weer in de auto's die na een drieweeks verblijf in Frankrijk danig gehavend en verbouwd waren (Rob had een volvo met verbogen uitlaat, ik een Honda zonder uitlaat). Uiteindelijk zat alles in in de auto, en toen was het zo ver. Die ochtend op een onchristelijke tijd je bed uit (ik geloof dat het OJ.JO uur was, maar liiijn oqen zaten nog dicht J, even ontbijten voor zover de maag dat toeliet, en daarna in de auto en en route. De terugreis verliep perfect en zonder problemen, alhoewel de Honda-ploeg bang w.. s dat de motor van de Volvo op een gegeven aoment onder de auto vandaan zou komen rollen (die volvo is een echte James Bond-auto, liiet z'n rookgordijnen die voor de zich ner'1ens van bewuste medeweggebruiker worden aanqelegd J. Uiteindelijk; de Nederlandse '1rens en'. het bordje Eindhoven. De paarden roken stal, en het gestage pasje van 120 veranderde alras in In een um van tijd zaten we bij de Vaders aan de koffie en werden we allelilaal voorzien van ons ontbijt voor de volgende ochtend. Tot zover het verhaal over deze vakantie, een vakantie die als zeer '1eslaa'1 mag worden bestempeld (als de anderen mijn mening delen, tenminste ). Marjolijn van Osch. LANGS Dil OCJIII:STBII: GUIG Dil ARIl dat de vakanties (voor de meesten) voorbij zijn sommige souvenirs toch wat apart waren... het souvenir van Julien misschien wel lid wordt wij maar hopen dat het dan geen e.-kuus wordt dat sommigen weer akelig diep zijn geweest de wet van Martini (Bianco oh oh oh) weer gold zeker voor decolientje en consorte dat Emiel ook weer naar Engeland ging.. hij daar voortaan een bi jnaam heeft... emiel. No-bell!! wij niet weten of dat op deco- of scheepsbellen slaat dat ook Dirk in Engeland van de partij was.. hij zijn naalll ook daar waar maakte... helaas ging niet alleen zijn ontbijt overboord wij dáárvan echt met een.end vol (11 tanden staan dat Lutra een -gezicht naar buiten- krijgt. Het Gezicht Lutra gaat promoten wij wèl hopen dat zij dan haar duik.asker afzet dat er een paëlla-avond kolllt.et foto' s van ingrediënten en hun woonomgeving. dat daarvan één kiek wordt bekroond... met de 'zilveren onderwatercamera... Gossepietje, es kijke of ik no'1 wa kiekjes heb II!I dat wij oo wel eens moraliserend willen doen... ; omdat duiken bij een club heel erg leuk is. daarvoor wel contributie verschuldigd is. èchte duikers die automat isch voldoen.

14 ' Ra l, van Blomllaal't Bloornaart Boesten, ' k -... Broek, van de,,- 8,_ Clijsen Crcrrbeecke Deli Dellevoet Doli r Donk, van de D\J::ker - Esvelt Eyndhoven van Fitters Fcanken Gerhard Giller Gorco.n, van GorC\J1l, van G Groot, de _. de HaM, van de flaaren. van Haniltoo Hart 't Hart 't Ha Heijden, v.d. Heines Hoekstca, Hof. van het Horrik van ldeler J I(efaenade. van. van 'lamsen I<noops koekenbier ' Korte, de Kraker Iaar v.d. laar v.d. Fr<!der ik Ar90nautenlaan W EINIlHOVfN Frans Beziershof 5627 NS EIN:lllOVEN J. llinnenwiertzstr te El Jeroen Jupitersiogel JG Marcia Jupitersiogel 1) 5241.xi ROSW\LEN Ger Plcint I:ll Robin 'I\leevoren s: tljfnrn Ruud Strylant pr EltI:JtIOVEN Martin Th. Vincidorstf BK EltOKl\fElIl Huub De Bleker C wîjl1 Eckartsewe9 Nr<! J4Il EINlH)VfN Leo Stry laot PI' EII'IlK)\IaI Robert Karel de Grotelo SW El Erik Franltendaal )) 5653 PO EllOKJ\IEN Anten De Klokkem'laker CV 1JEU.O)VDI Bert Spireastraat GH EltolClllDl Henk Juralaan CK Eltt:lllJ'JDl Pau! Li jntleelo;straat \ te EIIDWFJiI Sander Teq:lellaan ZP EI Rob Bourgognelaan KS EI E. Wilgenhof 'n4 GEU:K'IP Jan tlagenk SB EI _ Marjan St. Jorislaan PH EI. Rooald Vaalserbergweq CC EINJOO\/E2II Guus Dijkstraat PR Hans!loog Geldrop BH GEImOP Bert Imstenrade BI. EItaIJIIEN Jeanne Imstenrade BI. ElJOmEliI Kareel Chalonhof LG EI Peter Arnazonelaan KW EI John RlWenberg Pl' EI Dirk Kootwijkstr&rt lip EI w Molenstraat 38e 5701 A3 HElJoI(H) Jules Dordognel3an IJ; EllUIM!N Johan 'lh:maslaan GL EItUIJIIJEN Maarten Corapad at EllUIM!N 1':ees Gen.Bentinckstr GV EI Hetty J.v.C8Welleln UI EIl'I:lOCNIi}l Jan LeEmkuilen SZ BEST Henk Pasakker lts SCMm!ElI Gerard Jan Cafpstraat ZH HEU«Hl Kar<Xl J.v.WlIssenaerstr CG fle[kh) Ben de lqp!1e r:r EI Paul Eirdhovenseweg la 5524 l\n Sl'EIMSEL TorI Hinkelbrits Ai' BEST Kenri Leenkuylen VS GEUR:P Cees Lavalpad IL EI Geert,Jan velj)n. Mon1::ga'fteryln BG EI1UIJV'EJt Jan-Erie Kapelstraat BX.I'1'ERS8t (si Peter Groningenhof CS HEU«Hl aniel F. Luykenstraat JM EIMJtIOVE2.I Rob Ericalaan CA W1IAU\E Virginia Groningenhof CS 1tElJoDI) Paul Joh. Vemeerstr IQ! EllUIM!N Martin Kronehoefstr IC EIMJtKlIIEN Trwy Krooehoefstr IC EIlU(JIIaI Hans waleweinlaan Cl( GE:UR:P ' ' '

15 '''... Cl<a lierbert 5alviastraat 16 Lirden, v.d. ' Jan Cllrsteozweg 251 Mannetje, 't Jook Haldlerenl44ll 4,,y Leuvenlaan 21,teM Jaeobien Fransebaan 206 Mortel, van de Piet Liesselseweg 16 Mortel, van de Pete< Liessel 18 JM Heecjhtak.lter )4 C):)rd. van de ' Julian.sstr_t 29 O8do, van Ingrid Chalorilot 7 Osdl., van Marjolyn Gruttostr_t 18 ott.en!'}niel W. Prinzenstraat. ' 0''', Joim Kerkstraat 21 Pi_ Waterpoort 39 J... Renier8 Ston De Witt3tr_t 8..,..,' ''''y Bmderstraat 29 Rij_ijck,. ' (.)tcl.amenstraat 55 Rcoij, van,,, PinistèrelaM 18 Roy. OM Rob Crackstat.e 7. sondem '' Be raclml'l 22 sonde,. Elly Herlaer n.sc:tm idtwner Willy HolstrMt J.v.Capellelaan 158 Sd\oot;, van de Julien G.v.Swietensu. 76 Sd\utter J 'lweeliogenl.aan 6S Sessink Bonno WillEm'3u ,. Erwin lge aken 72 van Ton Gentiaanstraat 15 Staveren, van Hielre GentiaarostrMt 15 Stolrneijer KaalaJd<;er 26 -,,, JOIId\im Jan carsrenzweg 251 Tielanans - Hertoo:J J!IIl I ln 8 TieleMns Hennie Hertoo:J Jan t In 8 v_, 'ob.t lam 8 Veldhoven, OM llein Jan fleezermeg 256 F v.-.. WillED Erato 20.. Viemout!Woel Raelalltlaan 256 Vc::6serl, van de Lr::devijk De le 407 Vriens Willy GeI!tlerstrMt 28 Vries, de Oen HMg 59 wannijn Be NeereinclgeWe9 24 _' Tinelstraat 190 -=Ol Ton TinelstfMt 190 v.wenae1. de Joo:Je Joop BoerhMvrelaan 70 Meyer, de HM'Y Cherboul'91aan. 33 Wolterbeek Kenri Spieckenswe9 14a WOlterbeek,..u Spierkensrofeog 14. JM 5492 JP ST 0fDENU)E 5665 'til Gf 569\ ZV soo 5628 WE EI 5627 JJ FJ 5751 Kt. DflJRNE 5151 Kl. 0El.IfI:NE 5625 SW el 5616 AH EI 5627 U; EItI:lt()IMt 5667 N GaIlROP 5701 fw<i Hf:lloICN) 5735 II'l liarlf.:-fux'iu VI< GElDROP 5501 XT S062 te OlsrmwIJK 5644 EltOlJJEN '0 EltOlJllJEN 5655 HK er 5627 rn ElJOt:::lYaf 5653 KX EI BP EI 5642 UI EltOiCllm 5017 HB TILBURG 5632 At. EltOl:lll'N 5611 He EIIQVJl,}ö 5231 VW Of:{ OOSCH 6026 VU MAARHEEZE 6026 VJ IWIRH E 5625 sp; EI 5665 TH GEUHlP 5616 CB EI S6t6 ce El!lHl'JDl 5627 MI' EI 5643 EItI:lHCJIIm 5631 KR EltDDIE),I 5665 at QURP 5632 lm EItDDIE),I 5632 SK El 5555 AP AA 00S'l'ElBEERS 5654 (.\( EI 5654 LX EI 5644 BE EIMlIDIIEN 5627 EIIDD'JI:N 5491 RJ st.omehlooe 5491 RJ St.ClEDfBICX)E Q )47) G Bl G Cl Cl G

Secretariaat: Zevensprong 8, 5683 KR BEST. Gironummer: 1542649. laaneden. AIS b

Secretariaat: Zevensprong 8, 5683 KR BEST. Gironummer: 1542649. laaneden. AIS b N GEVAL VAN DOOMPP'""-TAND o s' P!!D" ; 7JUNVJZN ;;. ; )" ; ljst- Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester CoOrdinator Opleidingen Evenementencommissaris Materia!encommissaris LUTERATUUR Marc Verdiesen

Nadere informatie

IN GEVAL VAN NOOD LUTERATUUR. UCOMPIIIIIJTANKlI! 5' A, :... 0.-. ti I... ". 1115 1'11... '111... _. 711

IN GEVAL VAN NOOD LUTERATUUR. UCOMPIIIIIJTANKlI! 5' A, :... 0.-. ti I... . 1115 1'11... '111... _. 711 IN GEVAL VAN NOOD UCOMPIIIIIJTANKlI! 5' A, :... 0.-. ti I... ". 1115 1'11.... '111... _. 711 pa...,..,...,... tri 1...... JO pan" :DIa;.. c...j "... 0 '..... I7IICI;nL -(-------

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Een club voor iedereen

Een club voor iedereen het kettingblad Cluborgaan van de WielerVereniging Holten verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 175 stuks. December 2009 Jaargang 26 Nr.4 Wielervereniging Holten Een club voor iedereen RACE Trek Concorde

Nadere informatie

Clubmagazine. Jaargang 15-2011. Clubmagazine Berkendonk, Jaargang 15 (2011) Hans Talboom (Hansie) Rosas, foto C.Talboom.

Clubmagazine. Jaargang 15-2011. Clubmagazine Berkendonk, Jaargang 15 (2011) Hans Talboom (Hansie) Rosas, foto C.Talboom. Clubmagazine Hans Talboom (Hansie) Rosas, foto C.Talboom. Timmy, Berkendonk, foto S.Bijlsma Jaargang 15-2011 Pagina 1 Mark en Marc vol in plané Pagina 2 Redactie 4 Activiteiten kalender seizoen 2011 6

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

Deze maand o.a.: - Paasduik met brunch - Stekkenplek Egypte - Hart onder de riem en nog veel meer..

Deze maand o.a.: - Paasduik met brunch - Stekkenplek Egypte - Hart onder de riem en nog veel meer.. Deze maand o.a.: - Paasduik met brunch - Stekkenplek Egypte - Hart onder de riem en nog veel meer.. Rubriek: Paginanummer: Van de voorzitters 3 Activiteitenkalender 4 Doe t lekker zelf 5 Ingezonden stukken

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

Jaargang 26 nummer 5 - november 2012

Jaargang 26 nummer 5 - november 2012 Jaargang 26 nummer 5 - november 2012 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

We worden alsmaar groter

We worden alsmaar groter seconer Contactblad voor senioren van BPRR en Texaco nieuws Jaargang 16 - no. 1-15 januari 2014 We worden alsmaar groter We mogen ons de laatste tijd verheugen op een flinke toename van het aantal Seconer

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Feest 25 jaar 1 van de 4! 1 Hot Road Review. 27 jaar. 15e Meeuwen-Makrelen-Loop. Diversiteit! Wat in het begin nog een soort must do voor

Feest 25 jaar 1 van de 4! 1 Hot Road Review. 27 jaar. 15e Meeuwen-Makrelen-Loop. Diversiteit! Wat in het begin nog een soort must do voor Jaargang 27 - februari 2011 nummer 1 www.hagueroadrunners.nl Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Wintersport Conditio Culinair Wheel of Energy 3 4 Haagse Marathon Zevenheuvelenloop 27 jaar

Nadere informatie

PR- & COMMUNICATIE COMMISSIE

PR- & COMMUNICATIE COMMISSIE INHOUDSOPGAVE Jaargang 33, nummer 4, 17 mei 2010 Blz. Algemene gegevens 2 Van de Redactie 3 De ziekenboeg 4 Agenda ALV 17 mei 2010 6 Van de voorzitter 7 Uit de TC-kamer 9 Onze website 10 Mutaties ledenbestand

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2011 jaargang 21 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2011 jaargang 21 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2011 jaargang 21 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Amsterdam Windsurfing Postbus 75565 1070 An Amsterdam www.amsterdamwindsurfing.nl. De mastvoet. nr.1 2009 01

Amsterdam Windsurfing Postbus 75565 1070 An Amsterdam www.amsterdamwindsurfing.nl. De mastvoet. nr.1 2009 01 Amsterdam Windsurfing Postbus 75565 1070 An Amsterdam www.amsterdamwindsurfing.nl De mastvoet nr.1 2009 01 de mastvoet nr. 1 maart 2009 De mastvoet nr.1 2009 02 Open: ma 10.00-18.00 uur, di t/m vr 9.00-18.00

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

HOT ROAD REVIEW. Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4. Hardlopers willen luxe. Ren de Kerststrandloop. www.hagueroadrunners.

HOT ROAD REVIEW. Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4. Hardlopers willen luxe. Ren de Kerststrandloop. www.hagueroadrunners. Jaargang 29 - december 2013 Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Kiek de Vreught: de kracht van wandelen 4 Hardlopers willen luxe Ren de Kerststrandloop www.hagueroadrunners.nl 6 17 2 INHOUD

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 20 nr 109 april 2007 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 20 NR 109 APRIL 2007 1

Nadere informatie