VAM Da RgDACTla. Beste Lutr",nen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAM Da RgDACTla. Beste Lutr",nen,"

Transcriptie

1 VAM Da RgDACTla Beste Lutr,nen, Bruinverbrand en roodgerand we wee te ug van vakantie. Wat een tijd! De verhalen zijn niet van de lucht. We hebben nog gedacht aan een speciale vakantieverhalenbijlage ma r al snel overboord geworpen. op het nippertje binnenqrduik-avontuur uit Frankwillen ve jullie ech: r onthouden. Ve de beginnen we allemaal mel vol enthousiasme aan het nieu duikseizoen waa in weer van alles gepland is: instructeurs hebben nieuwe opleidingen geor- 9aniseerd en ook de evenelllentencommissie heeft weer heel wat in haar mars. gn wij? Wij vonden: een nieuw clubbladjaar. een nieuw gezicht. Iets gee. stijl, vinden we zelf. Laten we ook dit jaa even succesvol maken doo met zijn allen het blad te voorzien van leuke, interessante èn spannende verhalen. Want. zo bleek uit de enquête, daar is zeker behoefte aan. De ande e esultaten uit de enquête staan verde op in het blad gepubliceerd. Ben je het er niet mee eens? Schrijf het ons dan. In dit nu_er int oduceren we ook weer eens een nieuwe rubriek: PERS-lucht. Hierin vindt je een ko te san>envattin9 van artikelen over {onde lwate spo t uit diverse binnen- en buitenlandse kranten. Verder brencjen we. net als vroecjer, weer recjelmatig bestuursnieuws, zoals berichten van voo zitte en secretaris, en notulen van vergadecîncjen. Ook de nieuwe P.R. vrouw, Ma jolijn van Osch, wordt in dit clubblad aan de tand Cjevoeld; wat is zij van plan met Lutra? Dat is dus wat je in dit clubblad kunt verwachten; ook voor het volcjende clubblad hebben we weer het een en ande op stapel staan. Daarbij zit dan een verhaal over vakantie aan de Rode Zee en een gedetailleerd verhaal over de Titanic, hoe en waarom dit schip zonk. Ook zul je in het volgende clubblad geïnformeerd worden over de nieuwe gezichten, die je ongetwijfeld hebt gezien binnen de club. Genoe9 dus om te kijken voor het blijven natuurlijk lezen in vo1gende uitkijken dit blad, en om naar uit te nummer. Wij van de redactie naar jullie nieuwe copij. Fons, Ingrid.

2 VOORZIMTBN DONA.TEURS J Graag illen we, als bestuur, een oude gewoonte weer nieuw leven l blazen, nl. MlaiSt eens wat van je horenm Onder het kopje voorzetten wil ik proberen o jullie wat beter op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. Eén van de dingen die de komende tijd nieuw zal zijn is het feit dat er voortaan (volgens ons huurcontract) toezicht moet zijn aan de bak. We hebben besloten dat tijdens instructies dat toezicht door de instructeur z5l plaatsvinden. en op de overgebleven dagen door leden die een rescue brevet hebben. Dus rescuers, als er een verzoek komt om mee te doen, reageer dan eens enthousiast. je hoeft niet per sé op de hoge stoel te gaan zitten ' op het terr5s is voldoende. Verder Is de opleiding weer gestart; nl. een open 5ter cursus op 6 oktober (een 5dvanced open water kon niet V5n start gaan door gebrek aan belangstelling). Ook is het verheugend dat opnieuw enkele mensen zich hebben gemeld voor een dlve astercursus., Mogelijk kan dan op den duur het aantal instructeurs bij Lutra worden verhoogd. Een ander punt van aandacht i ons gezicht naar buiten De nieuwe cursisten staan niet meer zo te dringen als vroeger Daarom hebben we besloten wat meer aan de weg te : gaan ṭlmmeren. Harjolijn van Osch heeft aangeboden om daarbij. als PR-vrouw op te treden. Ook gaan we dit jaar weer verder met de introductie-avonden. In principe zullen we die. plannen op de eerste dinsdag van de maand. Nu is besloten om alle leden aan te melden bij de NOB. hebben we gemerkt dat so llige gezinsleden besloten hebben hun lidmaatschap van Lutra op te zeggen (vanwege de financiele gevolgen). we vinden dat wel spijtig. darom wil ik hier eens wijzen op de mogelijkheid om donateur te worden van Lutra. Een donateur is iemand die een bijdrage levert aan de vereniging. zonder lid te zijn. Donateurs worden dus ook geen lid van de NOB. Een donateur van Lutr heeft geen stelllrecht op een vergadering (Illaar mag na.tuurlijk wel kolllen) en kan ook niet aan de opleidingen deelne1l'len. Maar daar staat te!genover dat donateurs op dinsdag vanaf van het bad gebruik liioqen IlIaken. Dus indien je zin hebt 0111 te zwemmen maar geen lid van Lutra wil worden. denk dan eens aan deze mogelijkheid. ls je,,1 lid bent van Lutra. breng dit dan eens onder de aandacht van mensen die Lutra een wrm hart toedragen en ook wel eens een keertje willen zwemrtlen. Oe donatie moet wel minimal 7.50 per maand bedragen. Rob Vader D n een laatste op rking: we hebben allelliaisi zo onze elqen gedachten over duiken (PADI, NOB) en die is ook al weer anders dan de gedachten d ie bi j niet-duikers leven (denk maar eens aan de Caballero borden langs de Kennedylaanl. Toch vormen we salllen een vereniging; laten we r sa en voor zorgen dat Lutra een boeiende vereniging blijft. die z'n leden voldoende te bieden heeft. Rob Vader I l

3 VAN OE SBCRBTARIS SwaMBADURllM Ket het nieuwe sei oen ijn ook de opleidingen weer gestart. Zoals de Open Water Oiver cursus, gegeven door Emiel en de Oive aster cursus, gegeven door Randy. Voorts worden op regel atige basis introductie-avonden gehouden. Oe eerste avonden uit de e serie vonden plaats op 29 september en 3 november. Ret ani voor de e introducties was redelijk: 10 belangstellenden op de eerste en 5 op de tweede avond. De kosten voor deze en andere introductie-avonden zijn fl. 25,-- voor de hele avond; daarvoor wordt een theoretisch gedeelte gegeven en een praktisch gedeelte -et persluehtapparatuur in het wembad. Voo.r inlichtingen en opgave van familie, vrienden en kennissen kun je terecht bij on e PR-vrouw, arjolijn van Osch (telefoonnummer )11). zegt het voort 1I Zoals bij iedereen, naar ik aanneem, bekend zal zijn moet ieder lid van Lutra aangellleid worden bij de N.O.B. Een aantal mensen heeft nog niet gereageerd op mijn oproep, in het.einummer van het clubblad, om een pasfoto in te leveren. Deze mensen heb ik een brief gestuurd met daarbij een inschrijfformulier dat ik per omgaande post, ingevuld en verge eld van die pasfoto, terugverwacht. Bij de N.O.B. ijn zeer fraaie instructieboeken te verkrijgen, welke zelfs de goedkeuring van de PADI instructeurs hebben. Tevens ijn er geplastificeerde H.O.a. duiktabellen verkrijgbaar. oe kosten bedragen resp. fl. 31,50 voor het instructieboek en fl. 4,-- voor de duiktabel. Belangstellenden kunnen deze bij.ij bestellen. Opnieuw is in de afgelopen periode onduidelijkheid ontstaan over wie nu op welk tijdstip gebruik kn mken van het b3d. In de afgelopen bestuursvergadering hebben we opnieuw vastgesteld wat de regels zouden moeten zijn. Uitgangspunt daarbij is dat het verenigingsgebeuren voorrang heeft boven -privé-belangen-. Een ander uitgangspunt is dat we geen besluiten nemen met eeuwigheidswaarde. Voorlopig hebben _ tot het volgende besloten: de eerste dinsdag van de liiaand is het gehele bad de gehele avond beschikbaar voor de leden. Kogelijk vinden dan op dat moment ook introdukties plaats. Ook kunnen we denken aan wedstrijden tussen groepen leden, of iets dergelijks. op andere dinsdagen geldt de volgende regeling: : training geyorderden (bedoeld wordt eigenlijk iedereen die op dit moment geen opleiding volgt!; hi.erbij wordt in principe het gehele bad gebruikt. lndien leden suggesties willen inbrengen voor de vorm van de e training, dan wordt dat op prijs gesteld : opleiding plus een baan voor vrij-zwe, mers-. Hoe groot deze baan wordt is moeilijk van te voren af te spreken, dat zal afhangen van de cursus die op dat moment wordt gegeven. Mogelijk moet in onderling overleq wat worden samengewerkt (bv. als de opleidi.ng het gehele diepe stuk nodig heeftl, maar ik denk dat dat geen problemen zl opleveren. Tot zover de berichten van het secretariaat, keer _er. Ruud aou. de volgende Deze regeling is een prineipe-accoordm, odat we daar ook van af kunnen wijken ala dat nodig blijkt te zi jn; het al alleen zo liioeten zijn dat dat een uit ondering is en geen regel. Duidelijke overlllacht-situaties ontstan indien er twee cursussen tegelijk plaatsvinden, maar het ziet ernaar uit dat dat dit jaar niet het geval zal zijn. Hopelijk kunnen we met deze regeling alle -belangengroepenbinnen Lutr naar tevredenheid aan een beetje water helpen. Rob Vader s

4 VAN OE COORDINATOR OPu:.IDINGEN REANIMATIE-CURSUS Wij hebben Alfred Blomoert (Nederlandse HartsllchtJn9 tx>1i,l1t,j gevonden om ook dit jaar oon Lut.ra-Ieden een reanlfl'lot.lecursus te geven. Deze cursus duurt. t.wee <'Ivonden en z<'ll pl<'latsvlnden OP dinsd<'l9 I december van uur en dinsdag e dece er van uur in de Floor Evers SCholengemeenschap. De cursus 9<'1at al leen door als er minimaal 12 deelnemers zijn. Oe eerste dinsdog van deze cursus is bestemd voor beginners. terwi.! I de tweede dinsdag tevens de herhalin9scursus is voor diegenen die al een realllnlllltle-c:ertifh;:oat hebben. De cursus wordt afgesloten met de UItreikIng van het reanimatie-certiticoat en verlenging van dit certiflcoat. Oe kosten voor deze cursus zijn fl per persoon voor beginners en rl per persoon voor de herh<'llingscursisten. Deze kosten dienen bij inschrijving te worden voldoon. Bij onvoldoende deelnome goot de cursus niet door en krijgen degenen die reeds ingeschreven hadden hun geld terug. Noot, Een reanimatu!-certificaat geeft vrijstelling voor dlt BIJSTANDSTEAM onderdee I bij het 2 sters NOB exomen. Sinds haar oprichting heeft onze vereniging een zogenaomd 'BI) standsteam. Dit is een groep geoefende duikers die zich dag en nacht beschlkbaor stelt (dus oproepbaar is) om bij speciale colorniteiten aon politie of brondweer assistentie te verlenen. DIt betreft voak onprettige acties als verdrinking of zoekacties In watergebieden. Oe hiervoor benodigde duikers moeten daarom naast de nodige geoefendheid ook bestand zijn tegen de onprettige situdtie bij verdrinking of zoekacties in vuil water. Oe loatste ja en is weinig of geen beroep gedaan op dit bijstandsteam. omdat 1e Gemeentebrandweer over een eigen duikteam beschikte. toch IS het prettig wanneer corpsen wanneer nodig een beroep OP ons kan doen. Het bestaan van ons teem is de laatste jaren wat verwaterd. D arom Willen we dit teem weer nieuw leven inblazen. Oefeningen ln ijsduiken. lijnsignalen. blindzwemmen etc. zullen tijdens het uur voor gevorderden georganiseerd worden. Voor deelname oan dit team moet men minstens In het bezit zijn van het 2 sters NOB brevet of het Advanced Open Water brevet. Opgave kan bij ondergetekende geschieden. Bij opgave s.v.p. de volgende gegevens vermelden; duikervarlng (brevet of classificatie opleidingen) bereikbaarheid (telefoon overdag (werk) en nacht (thuis) I kennis (EHBO. reanimatie. Usdui.k. lijnsignalen. etc.) INSCHALING 2 STERS N.O.B. BREVET Lutra-Ieden die niet in het bezit ziin v<'ln een 2 st ers NOB brevet maar wel van een al dan niet gelljkw ardig ander brevet (Advanced Open Woter Dlver etc.) kunnen zich opgeven voor inschaling. Zij moeten lid ZIJn vdn de Nederlandse Onderwatersportbond en een formulh,r met bl.ibehorende gegeven bij mij Inleveren. Deze gegevens worden opgestuurd naar het Bondsbureau waor een InschalingscommiSSIe bepaald In hoeverre betreffende kandidaat kan deelnemen aan het 2-sters NOB examen. Voor inschaling tot l-sters NOB brevet IS een!'iemakkell.1ker regeling In de maak. V 08 8V8N8N8NT8NCOMMISSI8 Hier even een korte oltlschrijving van de evenementen die het komende half jaar georganiseerd worden, 2a febr. 'ea Au orally. Ook dit jaar is er weer een autorally. zijn nog niet bekend, maar die zie je te op het publicatiebord. Organisatie: Wille, Verhees Jeroen Slommaart 24 DD9e.be,; Paëlla/fo o-.90nd. Exacte,egevens zijner tijd wel Deze keer eens iets anders, voor Spanjegangers dagelijkse kost, maar wel heerlijk. Tijdens die avond is een o\'erzlcht te :den van wat (duik) foto's uit de privé-collecties van verschillende leden. Zo, nu zijn jullie in grote lijnen geïnformeerd over de evenementen. We hopen jullie ALLEMAAL hierbij te ontmoeten. Tot ziens De Evenementencom.issie. 1'8 KOOP: Rubber boot, merk Zodiac, type Mark 11. Lengte 4.20 meter + extra ankerogen op de boeg Houten vlonde, plus twee zi planken Spatscher. plus afdekhoes Afstandsbedieninq, -otor 14 PI Suzuki plus tank (21 liter) Trailer Alles in zeer goede staat Prijs: fl ,-- Infor etie bij: R. van Roy Crack. ate 7. Eindhoven telefoon: ,,

5 VERGADERING ALGBMBBH 8ESTUUR O.O. 22 JONI 1987 VERGAOBRING ALGEMEEN 8ESTUUR O.O. 1 SEPTEM8ER 1987 Contributie-achterstanden. uit de financiële overzichten is gebleken dat een aantal leden een contributie-achterstand hebben. Op dinsdag 23 juni zullen deze leden voor zover aanwe2ig aangesproken worden door de penningmeester. De overigen 2ullen een aanmaningsbrief ontvangen. Indien niet op deze brief gereageerd wordt :zullen die leden eind augustus telefonisch benaderd worden. Rob vader stelt voor in de maanden oktober, februari en juni opnieuw het overzicht van achterstallige contributies te bespreken. Ton van emenade zal daartoe een overzicht maken. Veiligheid d Rob vader meldt dat volgens de nieuwe huurbepalingen de hul.lrder verplicht is zorg te dragen voor twee toezichthoudende personen. Deze personen dienen in het be2it te zijn van het diploma zwemonderwijzer volledig bevoegd te zijn in EHBO en kennis te hebben van reanimatie. Bij georganiseerd verenigingszwemmen is slechts 1 toezichthouder vereist. Indien een vereniging hieraan niet kan voldoen wordt de mogelijkheid geboden een toezichthouder in te huren voor fl. 28,SO per uur. Rob vader bespreekt met Hr. Beekwilder. IDtroductieavonden. Besloten wordt door te gaan met de introductieavonden. Rob Vader stelt voor met ingang van september op regelmatige wijze advertenties te plaatsen om zodoende een continuiteit te kunnen waarborgen. Clubblad. Op voorstel van Rob Vader zullen in het vervolg regelmatig berichten van de voorzitter. de secretaris en de opleidingen in het clubblad opgenomen worden. Ook de volledige notulen van bestuursvergaderingen en berichten van de N08 zullen gepl.lbliceerd worden. Het clubblad zal 5-6 maal per jaar verschijnen. Vergaderdata. Met ingang van september 1987 wordt de eerste donderdag van de maand aangewezen als vaste vergaderavond. Duikveekead j.. i. De opleidingen zal verzocht worden in de toekomst de duiken zo te plannen dat dit geen problemen oplevert.et de achterban. 'l'on van e.. enade meldt dat een aantal mensen zwart- gecampeerd hebben. Dit is geen juiste gang van zaken en dient in het vervolg niet meer voor te komen. Blbliotb_k Besloten wordt een budget van f1. 100,- vast te stellen voor aanschaf/vervanging van boeken in de bibliotheek. In januari zal be eken worden of het animo dusdanig is dat dit bodget gecontlnueerd kan worden. osten Oive-aster opleidingen. 1\.an het bestul.lr is een voorstel toegezonden voor de kosten van de Divemaster opleiding. Na discussie worden de totale kosten van deze opleiding vastgesteld op fl (dit bedrag is exclusief extra te plannen divemaster-week:nds). Rooster opleid ingen. Bij afwe2igheid van de volgende data vastgesteld 1S september 06 oktober coördinator opleidingen worden de voor de geplande twee opleidingen: 1\.anvang Advanced Open Water opleiding. Aanvang Open Water opleiding. Ruud BOl.lwman meldt dat voor de Open Water opleiding nog slechts 3 aanmeldingen zijn binnengekomen. Jeroen Blommaart zal een over2icht van de aanvangsdata van de opleidingen maken dat dinsdag 8 september op het aankondigingsbord zal hangen. Voorts wordt besloten voor de aanvang van de Open Water opleiding nog een introductie-avond te plannen. De datum voor deze avond wordt vastgesteld op 29 september. Door middel van een advertentie zal getracht worden zowel geïnteresseerden voor deze introductie-avond als voor de Open Water opleiding te werven. Fons Sanders en Marjolijn van Osch zl.llien voor een ontwerp van een dergelijke advertentie zorgdragen. veiligheid zweabad-avonden. Verwezen wordt naar de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 22 jl.lni jl. waarin deze problematiek aan de orde werd gesteld. Het overleg tussen Rob vader en Hennie Beekwilder heeft geresulteerd in het volgende voorstel: Tijdens de instructie-avonden zal het toezicht bij de instructeur berosten, terwijl voor de resterende avonden toezicht gehouden zal worden door leden die in het bezit zijn van een rescue-brevet. Jeroen Blommaart zal een dienstrooster voor rescue-gebrevetteerden opstellen zodat aan deze eis voldaan kan worden. Rondvraag. Fons Sanders stelt voor een wat meer opvallende advertentie te plaatsen waarin, naast de aankondiging van de introductieavond ook de aanvangsdata van de opleidingen vefll'leld zal worden. Besloten wordt zaterdag 12 september deze advertentie in het Eindhovens Dagblad te plaatsen. De kosten van deze advertentie m0gen ca. fl. 100,-- bedragen. Voor de vacatl.lre van Public Relations officer zijn twee aanmeldingen binnengekomen: Bert Dolieslagers en Harjolijn vlln Osch. Na overleg wordt besloten laatstgenoemde als P.R. vrol.lw aan te stellen. 8 9

6 WIH 15 NOU WAT 1111 Wie is nou wat??? Deze vraag komt de laatste tijd toch wel eens naar boven. En dn niet of iellland nou bkker, groenteboer, techneut of iets anders is. Haar wat voor brevetten hij of zij nou eigenlijk heeft. (la de brevetten lijst weer eens up-to-date te brengen drukken we hieronder een lijst af met n,men en brevetten. Als je nou ziet dat jouw gegevens verouderd zijn, laat het mij d,n even weten. _ Bakker Bavel van Blo llaart BIOlllmaart Boesten Bombeeek Bouwman Broek van de Martin Brouns Brouns Clijsen Crombeecke Del ièqe Dolieslager Oucker Erkamps Bsvelt Byndhoven Fabel Fitters Franken Gerhard Giller GorCUID van Gorcum van Groenen Groot de Haan de Haar van de Haaren van HarlÜlton Hart 't Hart09 Heijden v.d. Heines Hoekstra Hof van het Horrik van Jansen Jansen Frederik Frans J. Jeroen Marcia Ge< Robin Ruud Huub,wim Leo Robert Edk Anton Bert paul Sander. v. 2. Jao Marjan Ronald Guus Hans Bert Jeanne Marcel Peter John Dirk W Jules Johan Kees Hetty Jao Henk Gerard Harco Bram paul l MOT A R R 2 DM OH 2 DM,1\,01010,1\,01010 R 2 OH, OH AOWD R tl' A AOWD A OH Kemenade van Ton Kemenade van Renri Klaassen Cees Knoops Koch Koppen Kort Kraker Kuiten Laar V.d. Laar V.d. Lammers LUka Mannetje 't Marques Martens Heer van der Mortel v.d. Mortel v.d. OOmens Oord van de Osch van Osch van Otten Otten Pilage Reniers Ri js.,t jek Rooij van ROy van Sanders Sanders Tempelaar!! GeertJan Jan2ric Erniel. Paul Ro' Martin Trudy Rans Herbert Jack Randy Jacobien 80' Piet Peter Jao Koos Ingrid Marjolyn EDliel John J. Stan Reynders Paddy v. Henk Anton '0' Fons Elly SCh.. idhallier Willy SChlllÎdt Ruud Schoot v.d. Julien Sessink Benno Slnulders Erwin SUIveren van Too Staveren van Mieke Stolll\eijer Andre Joachim AOW AOW AOW )' R A A R A Cl A 12' R A IJ OPL1 Cl 01011,. OW 2 AOW 1 AOW, 2 AI,. I' OH Tielemans Wout Vr iens Willy Tielemans Hennie Vries, d. Kees Vader Robert, Wannijn Bert Veldhoven,. Hein J. Weetzel Jo Verhees wi llem ow Weetzel To Vernooy Derry vwendel d. Joode Joop 0' Vierhout Harcel OH weyer, d. Hrry Vossen v.d. L.odewi jk Wolterbeek Henri Wolterbeek Paul A Voor de goede orde vermeld ik hieronder nog even de betekenis van de diverse afkortingen, hoewel ik aanneem dat deze bij de meeste leden wel bekend zullen zijn. Open Water aiver,l\, Advanced Op' Water oiver, Rescue Oiver OH Oivemaster HO Master Oiver AI Assistant lnstnlctor OWI Open Water Instructor, St.ers H08 brevet!., Instructeur sters H08.. c., Instructeur.. sters CMAS Graag ontving ik :to snel mogelijk jullie reacties op de:ze lijst. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. Ingrid van Osch 10 \l

7 INTRRVIEW ET DB P.R. VROUW ZOdis jullie hebben kunnen lezen is Lutra een P.R. vrouw rijker geworden, nl. Marjolijn van Osch. Wat is zij allemaal van plan..? De redactie ging op onderzoek uit: opleidingen en ecn demonstratie materialen. Verder wil ik proberen journalisten naar het Ottenbad te krijgen, en als het effe kan ook n09 in duikpak. VanzelfspreKend komt er daarna een bloemrijk verhaal in deze of gene krant te staan. Red.: No. 1'jo l ij. je zat at i da evaet,u'cloulli6sie, U heb je de p.. blic 1'elaeio, erobij. liaarom hllb je deze dubbete taal( op ja geo.mll? Red. : Tot stot, 1:,,8n!Ja.. ag8tmatig bllroichtg6ving i het clbbtad V61'tJachten? HvO: De evenementencommissie heeft zich tot taak gesteld om de leden van de club te betrekken bij allerlei activiteiten, die voornamelijk met duiken te maken hebben. Als lid van de Be ben je bij uitstek op de hoogte van alle activiteiten die binnen de club worden ontplooid. Natuurlijk moeten de evenementen die wij organiseren ook bij de leden bekend worden, en daar komt al een stukje PR bij kijken, zoals het maken van affiches en het verstrekken van informatie. Van die club-pr- is het maar een kleine stap naar externe PRo Afgezien daarvan lijkt het mij heel leuk werk, en dat is eigenlijk de reden. Red.: Hoc zie jll het we.. k va lien PH-vrouw? MvO: NatuurlijK, hoe kan ik anders bepaalde zaken bekend maken binnen de club of oproepen plaatsen voor medewerkers. Het clubblad is een afspiegeling van wat zich in de vereniging afspeelt en dus ecn belangrijk stuk WgereedschSp. DuS als ik iets te melden heb is het clubblad als eerste daarvan op de hoogt. HvO: Dat is een wat moeilijke vraag. PR is een heel breed gebied. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de PR-vrouw overal moet zijn waar een mogelijkheid bestaat Lutra en de duiksport te promoten. Dat houdt dus in het plaatsen van advertenties, alert zijn op allerlei evenelllenten zoals zwemfestijnen, jaar_rkten, braderieën waar Lutra.et een demonstratieteam aanwezig kan zijn, organisatie van de inmiddels bekende introductie-avonden, contacten met de pers en zo kan ik nog wel even doorgaan. Red.: at h.b j. jllz.lf al. do.l geet,ld? MvO: Dat lijkt me voor de hand liggen. De mensen duidelijk IlIaken dat duiken een schitterende sport is en dat Lutra di! vereniging bij uitstek is 0 die sport te gaan beoefenen. Red.: Ho. de k je dat do. t. b... ik.n? MvO: Dat doel Kan alleen bereikt worden door veel prolilotie en publiciteit. De acties die in in liiijn hoofd heb? Dat ijn natuurlijk nog maar vage ideeen, maar het ou niet slecht i jn als Lutra een echt demonstratieteam zou vormen waar.ee je je als vereniging durft te vertonen. toals bijvoocbeeld een delllonstratie rescue, zoals voclg jaar al eens gegeven is, een demonatratie )(, 12 IJ

8 RESULTAAT ENQUETK CLUBBLAD PERSLUCIIT In het clubblad van mei 1987 publiceerden we een vragenlijst met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Slechts 10\ van de leden heeft aan dit verzoek voldaan. Jammer! De redactie zal zeker proberen alle suggesties in het clubblad te verwerken. Voor ieders informatie drukken we hieronder de resultaten van de enquete af. } } Een 70 jaa r oude, op scherp staande, mijn uit de Eerste Wereldo o rlog werd door duikers gevonden bij Den Osse. De mijn, die op ca. 20 meter uit de kust werd gevonden, is door de vli Opruimingsdienst gedemonteerd. Bent U bekend -et he t clubblad :oals dat er voor 1985/86 uit.ag? ja: 9n nee: 9\ Waaroc leest U het clubblad? Verslagen en algemene mededelingen Informatie over even ementen Op de hoogte blijven van de gebeurtenissen binnen de club. Omdat het leuk is en gemakkelijk leest. wat vindt U van het for aat? goed '00\ De teksten :ijn door het verkleinen te slecht lees baar. oneens 100\ Vindt U dat het worden? j. (Nadat het 50\ clubblad aan het huisadres ge:onden liik)et twee weken in de vijfka.p gelegen heeft.) nee 50\ Vindt 0 dat het clu bb lad vaker.aet verschijnen? Hoewel enkelen iedere maand een clubblad wilde zien bleek de huidige frequentie van verschijnen voldoende. We houden het dus daar maar bij. Vindt 0 dat de ledenlijst in ieder clubblad afgedrukt _t vorden? ja 50\ oee 50\ wat voor artikelen.neten er volgens U in het clubblad staan? Artikelen ovee: Aan en verkoop 2e hands materiaal. Vakantiebeste.mingen. viezen ovee (nieuwe) duikappaeatuur. Ouikstekken in Nederland. Berichten van de diverae co issies binnen Lutra (evenementen, trainingen, materialen, bestuur). Wat.ist U in het clubblad en wat is Ow _ning over het blad? Gemist werden vooral: de introductie van nieuwe leden via het clubblad, artikelen over ervaringen met duikstekken in zowei binnen- als buitenland, ervaringen van beginnende duikers en het programma van de ge vorderden training. Over het algemeen ls men wel tevreden over het clubblad. ) J Twee flessen Hoët, Chandon champagne uit 1898 zijn opgedoken van het luxe cruiseschip RMS Republic dat voor de kust van Hassachu5sets zonk. De flessen zijn inmiddels geveild bij Christie's. Of de wijn n09 smaakte en wat de opbrengst was vertelt het artikel niet. AT'T (Amedcan Telephone, Telegraph) heeft last van nachtmerries; nachtmerries over haaien die hun mooie glasvezel telefoonkabels als dental floss gebruiken en vervolgens oppeu zelen. Stel je eena voor: één enkel hapje van een diepzeetelefoonlijntje levert een reparatierekening op van dollar. Om het -kabelknabbelentegen te gaan worden nu alle draden voorzien van een stalen omhulsel (de oude, koperen, kabels waren vo or de vi ssen niet ècht smakelijkl. Bent D bereid clobblad? ja: 41\ <lelt regel_tig iets te achr ijwen het nee: 59'

9 ; Hier horen we er niet veel meer van, ma<lr buitenlandse kranten staan bol van de verwikkelingen rond de itanic. Zoals we op televisie hebben kunnen zien is er een expeditie op touw gezet om waardevolle objecten naar boven te halen (volgens tegenstanders om 't graf te plunderen). /l.merikaanse tegenstanders hebben zelfs de Senaat ingeschakeld. Daar is een wetsontwerp aangeboden waarin staat dat het verboden is enig voorwerp van de RHS Titanic in Amerika in te voeren met het doel er winst op te maken. Voorstanders vinden dat allemaal maar flauwekul. Waarom zou iemand geen bordje van de Titanic mogen kopen? Er zitten (waarschijnlijk) geen bacteriën op, het is geen dodelijk wapen. En. zo zeggen ze, als je alles op de Titanic moet laten liggen, moet je dan ook alles terugbrengen wat uit de pyramides gehaald is want ook dat zijn graven. I<ortom een enorme heibel tussen voor- en tegenstanders van deze expeditie. De Franse onderneming COHEX gaat een serie proeven doen waarbij duikers een lfiengsel van zuurstof en waterstof gaan inademen. Dit mengsel lijkt beter te voldoen dan de gebruikelijke heliumjzuurstofmengsels. Uit een aantal proefnemingen blijkt dat het gas een gemakkelijker ademhaling geeft, mindere vermoeiheid van de spieren en levert niet de vaak voorkomende gewrichtspijn op. Experimenten tot nu toe hebben aangetoond dat muizen zonder bezwaar en zonder letsel op een diepte van 2000 meter kunnen leven. Ook hebben acht duikers 18 dagen op een gesimuleerde diepte van 520 m. doorgebracht. In de loop van het jaar 'laat men een reële duik wagen naar 500 meter om in de praktijk te testen of werken op deze diepte tot de mogelijkheden behoort. Het moest er wel van komen. Naast alle- andere maatregelen in de Golfoorlog is er nu een op duikgebied bijgekomen. Reagan, hiermee reagerend op de toenemende vijandigheden in dit gebied, heeft alle export van duikapparatuur vanuit de US naar Iran verboden. Engeland barst toch wel van de tradities. Ook nu: weer is een onderzoek ingesteld naar Nessie, het monster h Ne. e an C : d e kostende. : ;, ' : :: snapt. Hoewel midden meter groots 20 met boten even later Er is dus een blijvende industrie), Deep Scan is helemaal mislukt. ; t! :, OPGEDOKEN IN DE BRIEVENBUS ER GROEIT WERR KORAAL IN OE MIDDELLANDSE ZEE Er groeit weer koraal in de Middellandse zee. En dat terwijl onderwatertoerisme de laatste jaren flink is toeqenomen. Sterker nog: sportduikers zijn er zelfs, onbewust, de directe oorzaak van dat de natuur op de zeebodem zich herstelt. Met name bij de lslas Medas, tot beschermd natuurgebied uitgeroepen eilanden voor de Spaanse kust waar jaarlijks tienduizenden sportduikers een kijkje komen nemen. Wat blijkt? Hun uitgeademde lucht zorgde voor meer zuurstof dan Moeder Natuur ooit -deed waardoor koraal beter gedijt dan ooit tevoren. Nou,is het koraal hier nooit helemáál weggeweest zegt duikschoolhouder Jochen Stark uit Estartit die dit gebied als z'n broekzak kent. Maar je moest de plekjes wel weten te vinden, en er vervolgens je mond over houden. Want anders liep je grote kans dat de stukken erqens op een schoorsteenmantel terecht zouden komen. Jochen leert zijn pupillen respect te hebben voor alles wat onder water groeit en je lfioet het niet in je hoofd halen een takje koraal of een ander waardevol stuk zeeflora als souvenir van de bodem te plukken. Veel leerlingen zijn toevallige vakantieganqers die nooi t van plan war,en te gaan duiken, maar uit nieuwsgierigheid of verveling een kijkje kwamen nemen. Vóór ze 't weten sjouwen ze over het strand, gekleed in zwarte duikpi\kken (de zogenaamde wetsuits) en 17 J slepend met flessen en loodgordel. Ongeveer de helft van mijn klanten krijq ik zo binnen zegt Jochen.Ruim de helft van z'n leerlinqen bestaat uit Nederlanders, onder wie opvallend veel Limburgers. Een Duitser liet zelfs verontwaardigd weten niet meer terug te komen omdat we teveel Nederlands spraken lacht hij. Onzin want we proberen zo internationaal mogelijk te zijn. Nationaliteit is onbelangrijk, alleen iemands onderwaterervarinq teltm. De naast de school liggende Poseidon Nemrodbar is hét ontmoetingspunt voor duikende vakantiegangers, die de smaak te pakken gekregen hebben. In Nederlands en Duits worden afspraken gemaakt voor de volqende daq en herinneringen opgehaald aan belevenissen die soms net zo gekleurd zijn als verhalen in visserslatijn. Gevaarlijker Volgens Stark zit er ook een nadeel aan de vlucht die het duiken de laatste jaren heeft genomen. Vroeger was een duiker écht enthousiast en zette zich er ook voor in. Maar opleidingen zyn slechter aan het worden. Men wil alleen maar duiker zijn, er niet écht iets voor doen.hun conditie is vaak slecht. Zo wordt duiken dus qevaarlijker, dat staat voor mij vast. Aan duiken zyn heel wat risico's verbonden en het is niet iets dat je zo even tussendoor doet. Sinds de commercie de duiksport heeft ontdekt, is de kwaliteit er niet op vooruit gegaan.ouiken is big business geworden. De bus moet vol dus wordt vaak

10 niet zo gelet op veiligheid-, klaagt de onderwaterveteraan. -Ik maak het vaak genoeg mee dat mensen die in Nederland hun brevet haalden niet in staat zijn alleen te duiken-. oe sport is zo popuia! r geworden dat het een belangrijke economische motor is voor menige badplaats. Alleen al in Estartit zijn duikers en hun familie tijdens het acht filaanden durende seizoen goed voor ca. 40\ van het hele toeristische lnko_n van de plaatselijke gemeenschap.-bij mij is het nog alt.ijd volzegt Jochen, maar met feestdagen als Pinksteren en Pasen organiseren veel clubs korte duik vakanties _t als gevolg dat de anders zo rustige haven dan meer lijkt op de Kalverstraat in Amsterdaa. Boten met duikers moeten dan af en aan varen. Dat is niet meer verantwoord. Ongelukken liggen dan voor de hand. In de rest van het seizoen valt dat wel mee. Gelukkig maar want duiken is een sterk individuele sport. Van mensen die niet van drukte houden. Bn zo moet het ook blijven-. Jochen Stark is een oude rot in het vak. Waar hij ook komt overal ontmoet hij mensen die de kennismaking met de onderwaterwereld aan hem te danken hebben. Als jongen al werd hij gefaacineerd door de zee. Om de kneepjes te leren kennen meldde hij zich bij de Duitae arine vaar hij tot kikvorsman en mijnenduiker werd op<;j'eleid. Hij werkte in Frankrijk, Engeland en Amerika en diende ook Iange tijd bij de Nederlandse marine in Den Helder. Na 12 jaar lang elke cent te hebben gespaard richtte hij een achool op waar iedereen het duiken zou kunnen leren. Eerst in Tanzania toen in Tenerife maar dat werd geen succes. In 1913 begon hij in Estartit. -Hoewel de duiksport nog in de kinderschoenen ston4 is het me hier uiteindelijk gelukt-, grijnst Jochen. -Haar toen ik begon had ik flessen en een halve compressor o die te vullen. Minder... ro n NU, na 14 jaar, gaat Estartit door voor één van de belangrijkste duikcentra in het Middellandse Zeegebied. Intussen heeft Stark met 5 collega's, te IlIaken die ook enkele keren per dag naar de eilanden varen om er vele duikers naar toe te brengen. Anders dan liien zou verwachten is het aantal vrouwelijke duikers de laatste jaren afgenomen. -Vroeger was de verhouding 40 vrouwen tegen 60 mannen- ze t Stark nu bestaat nog maar éen kwart van de duikers uit vrouwen. En hun aantal daalt nog verder. Persoonlijk denk ik dat veel vrouwen schrikken van de macho-achtige sfeer in dit mannenwereldje. Veel mannen willen een duikster wél tien als vrouw maar niet als duiker En dat is erg jammer.- Jocben heeft twee... te Nederlandse instructeurs. Hij gaat zelf nog wel eens liiee, maar het liefst duikt hij alleen om te fotograferen al is dat niet verstandig. Als ik meega als duikleider, dan 1IIag ik graag ergens onder water gaan zitten kijken naar wat al die stommelingen om me heen doen-. Stommelingen? -Jazeker. Want de Ifteeste duikers weten niet dat ze bekeken worden. Het is eigenlijk net alsof je op een terrasje zit en iedereen langs ziet gaan. Duiken is een sport waarbij bij sommigen de oerlllens weer bovenkomt. Zodra de stropdas uit kan. gaat liien heel gek doen, alles valt dan van hen af. SOIM'Iige duikers zijn dan gewoon hartstikke gek-. HORIZONTAAL: YSR90RGEN BBLLRTJKS 3. Je moet hem kunnen leggen, /\laar er niet in raken. IS) 5. Beest met een fijne neus Luchtreis (9) 11. Niet bij neerzitten, aantrekken! (6) 12 Ouikklok (1) Ij: Die koe is anders wel in orde I)) I. J)-ê ft...t::.orc:l rhn(;rp SCh hu, n.:;l,.lln verkpi'rd VERTICAAL:,. Dat beest lijkt!ii'n neus uit te kolllen (1) 2. Rugzak? (8) Die cirkel stelt niets voor 11,.' 6. Doe af zeg! Carnaval is voorbij (6) 1. Appeltje voor de dorst? (1) 8. Verorberde ge dat onder druk? () 9. Instituten voor instructeurs en vissen (1) 13. Als U dit woord vindt bent U aan het slot. (3)

11 la PRANC. St. Tropez, Cannes, Monaco, Ca.alaire en Gàssin. Mie kent deze na-en niet. Van de laatste twee kan ik wel gelo'en dat je wat moeite hebt ze te identificeren, maar het zijn de namen van de twee franse plaatsjes wallr het groepje f'rankrijk hun vakantie heeft doorgebracht. Dat groepje bestond uit de familie Vader, Jeroen en Marcia Blommaart, Henri van Kemenade, Fons Sanders en mijzelf. liet verhaal beqint op een zonniqe vrijdaqmiddag alwaar zich e n karavaan van drie auto's op koers zette naar de echte Nlddellandse-zee-zon. Broem, broe. en na een ritje van een u.ur of twintig kwamen _ aan in een stikheet Gassin alwaar we beqeleid werden naar ons appartement. Oe bulle uitqeladen en daarna rechtstreeks naar het strand en in het water, want de temperatuur was toch wel een beetje hoqer dan we qewend waren uit Nederland. s... onds terugqekeerd naar het appartement waar na enige tijd iedereen qesetteld was (we kwamen er te ens achter dat de douche maar warm water had voor een man of acht, dus nummer neqen had pech. Welnu, de vakantie kan beqinnen! De eerste taak die ons te wachten stond was het uitpluizen waar een qoed strand te vinden was, waar het vulstation en een trailerhelling voor de Lutraboot te vinden waren en last but not least, de bakker voor de ech.te warme franse croissants... oor ons keizerlijke petit déjeuner. Na al dit harde werk terug naar het inmiddels qevonden strandje dat et een lanqe trap kon worden bereikt (záá6lig als je in de brapdende hitte met je duikpak naar beneden of erger nog ' omhooq mocht sjouwen). Wat is nu een vakantie in St. Tropez zonder eigen jscht? Welnu, de Lutra-boot werd opgeblazen en vervoerd naar de haven van Cavslaire. Boot te water, mensen erin, en op weq naar een leuk strandje elders. Dat het niet verstandig is om met zeven man in een opblaasboot je te qaan zitten hebben we nu ook wel in de <;laten (die andere twee hin<;len op een surfplank achter aan de boot, ook niet echt leukl. Wat nu? Besloten werd ons te verdelen in twee ploeqen, de bootsjouwploeg en de spulsjouwploeg. De bootsjouwploe<;l zorgde er elke morqen voor dat de boot te water werd gelaten en de sets erln. werden <;Ieladen, de spulsjouwploeg installeerde zich met een huishouden van Jan Steen op het strand (jawel ' alles die lange trap afl. Ka eniqe tijd begon het duikersblood toch wel te kriebelen DuS, de boot in en zoeken. Na eni<;le tijd te hebben qevare en te hebben rondqekeken besloten we toch Illaar het zekere voor het on ekere te nemen; plons... gras. Ben waarlijk prachtig enqels gazon at rekte zich voor onze duikbrillen uit : Het mocht dan wel eens <;lelllaaid worden, Illaar het was onmlskenbaar gras. 20 Diep teleurqesteld keerde de eerste ploeg terug en mocht de tweede hun geluk gaan beproeven. Wie schets onze verbazing toen zij wel terugkwamen met de meest fantastische verhalen over inktvissen en qorqonen en vis en murenes en spons en slakken en zovoorts. Een dagje of wat later besloten we eens naar Hyères te qaan, omdat 'arcia en Jeroen daar het jaar tevoren fantastische ervarinqen hadden opgedaan. Goed idee, ware het niet dat het geheugen Jeroen in de steek liet: Waar was nu dat strandje? Na enig zoeken en vloeken van Rob vader die de pech had de trailer achter de auto te hebben, werd het strandje gevonden. En het was de moeite waard. De inktvissen vlogen om je oren Ifiquurlijk natuurlijk, hè), kortom erq liiooi. De volgende daq besloten we, qeboqen over de zeekaart, eens een i>09ing te doen wat wrakken te localiseren. Tenslotte staan ze erg mooi aangegeven op de kaart, en!liet een beetje kompaskoersen uitzetten liioet dat toch _1 lukken. Jeroen was hierin de specialist, en zette dan ook een perfecte koers uit. Aldus de boot in met een situatieschets en de kaart en op weg naar het Spaans Galjoen. Niet te geloven maar waar, de heren komen teruq met een brede grijns op het <;Iezicht en een heel verhaal over dat archeolo<;lische schip wat ze hadden ge vonden. Later bleek dat het inderdaad een schip was uit 1100 wat de bouwmaterialen voor een kerk naar Cavalaire had vervoerd. oe qrote kerkklok bleek echter een iets te zware be astinq. Nu hadden we de smaak goed te pakken. Iedere avond werd de kaart qrondiq bestudeerd en koersen zorgvuldig tot op de duizendste graad En iedere ochtend qoolden we met het anker een deuk in het dek van dat wrak (in onze dromen, dan). In werkelijkheid hebben we veel <;Ie zocht en <;Iepeild en uiteindelijk werd dan een wrak ontdekt. oe eerste ploeq <;Iing duiken en kwtllll met de meest fantastische verhalen terug. Die rakbaars, die is wel even lang als arjo11jn nou, ietsjes korter dan, hou het op zo'n rui... anderhalve.eterl. Bij nadere controle was het inderdaad best wel een grote vis, maar lanq niet de Moby Diek die eerder werd omschreven. oe volqende da<;l eens op pad naar Monaco, want een paar mensen wilden hun kapitaal verqokken en iedereen wilde het Jacques cousteauo-museum zien. Het museum was erg liiooi, met qrote aquaria en hele zalen met opgezette beesten. Hier kreeg IIlchiel het een beetje te kwaad bij het zien van een zeehondebabietje liiet zijn moeder, 21 helemaal vol!liet zaa<;lsei.

12 D arna do r de stad gedwaald en natuurlijk na... r het lijk palets. Dat was het enige stukje onaco wat tectuur een beetje kon bekoren. want de stad niet moeders mooiste. Uiteindelijk het tocht : de casino's. Eerst n09 eens je ogen uitkijken naar de kapitale villa's op wielen die daar achteloos op de stoep waren geparkeerd, en dan naar binnen. van.. de Besloten werd dan -aar in twee ploegen te duiken. Eerst een duik met Rob van een half uur en daarna met Henri. Op ich niet o 'n grote ramp, wat erger was was de bijnaam die ik de rest van de vakantie opgeplakt kreeg: Oecol entje. Die avond weer een onverbeterlijk diner, klaargemaakt door de dames van de haute cuisine, Margriet en Marcill.. Even een applausje. zelden 0 lekker gegeten. Het is daarnaast ook nog eens een hele kunst om voor o'n hele ploeg elke avond weer iets goeds op tafel te zetten. JaaMer, Nicolette en ichiel mochten niet aee ogdat je minstens 18 moet zijn. dus bleef arqriet ook buiten. oe overgeblevenen stevenden op de deur af, daar werden Jeroen en arcia eruit geplukt. Redên: Marcia zag er te jong uit. En toen waren er nog vier. Het casino was best indrukwekkend, en op het moment dat Rob ijn camera optilde om een foto te maken werd ook hij verwijderd. Geen camera's toeqestaan. En toen waren er nog drie. Na even grof gegokt te een auto.aat 110 PPR.) en verloren te hebben liepen we door Eens w... s er... fqesproken dat we met de hele ploeq bij emiel op beoek ouden q... n, die op dezcude tijd een pa... r kilometer verderop ou itten. Die paar kilometer bleken toch wel honderd kilometer te zijn. Omdat we niet te laat wilden zijn en ElDiel. volqens zijn zeqqen. om 10 uur zou vertrekken om te qaan duiken. stonden we die ochtend o uur op en zaten we om uur in de auto. Zo'n twee uur later kwamen we aan in 8and01. en na een poosje kwam de boerderij in zicht. Na wat lawaai te hebben gem... akt kwamen er een paar slaperiqe gezichten uit het raar! qestoken. %0 vroeg had blijkbaar ook niet gehoeven. Na gezamenlijk te hebben ontbeten uiteindelijk op pad naar de zee. Margriet ginq met de andere niet-duikende dames op een lu e wijze met de veerboot!!lee, terwijl wij hotsend en botsend over de q'olven raceten. Alleen..... het strandje was wel even wat verder lopen en daar hadden wij geen last van. naar de echte roulettetafels. Hier werden de twee overgebleven heren uiteindelijk wegqestuurd, je kan je niet RIet een korte b oek in een dermate chique gelegenheid vertonen En toen was er nog maar één. En die was solidair en gin9 mee naar buiten. Na het verorberen van een qigantische ijs we daarna maar weer naar Na wat heen en weer gevaar eindelijk boven de duikstek, dus plons. Wel een beetje een akelig idee om de boot 'Zo helemaal alleen te laten liggen, maar ja, dat kon niet anders. Het was een hele mooie duikstek met pracht ige beqroeiing en veel vis, er groeide zelfs bloedkoraal. ElllÎel was druk in de weer met zijn onderwater-soniet-videocamera, waarbij ik met pijn in mijn Philips-hart moet erkennen dat het wel een heel mooi apparaatje was. Na de duik lekker in de on gelegen, totdat het tijd was om op te stappen. Dat gaf weer heel wat gehijs, maar uiteindelijk was alles weer terug op de vaste wal en konden we op zoek naar een eethuisje. Oe dag erop weer duiken. Ditmaal niet op een wrak maar een rif wat zo'n es meter onder de waterspiegel ' begon ot een metertje of 30 doorliep. Henri, Rob. Pons en ik in e boot en tuffen maar. Na een kleine drie kwa rtier kwamen e aan op de du kstek en konden we ons optuigen. En dan: Heeft iemand mijn lood gezien? wie heeft er mijn loodgordel i de boot qeladen?-. Niemand dus. en duiken zonder lood 15 zelfs voor een Van Itelllenade een te qrote opgave. En dat hebben we gevonden. Een leuk restaurant met uitgerekend die avond een diner-dansantl Doen dus. We hadden alleen wat beter in de gaten moeten houden dat een diner dansant een langdurige business is en dat wij nog een tochtje van een uurtje of twee voor de boeg hadden. oe obers hadden dat niet in de gaten. en deden dan ook alles op hun dooie ge_kt : Vous ave'& des vacances. WIesdames et _ssieurs. Uiteindelijk ve trokken we om een uur of twaalf, de Vaders waren al ee der -et de kinderen op pad geqaan, want die lagen al ruim een uur onder de tafel te slapen. Een lange, maar leuke dag dus. Eenmaal weer terug in Gassin stortten we ons weer vol VuUIt op de zeekaart {de brandplekken zitten er nog opl. oitmaal had J roen een perfecte peiling gellaakt. dus die elfde dag er op af. Ditmaal gebruikten we de -volqbootmethode-. oat gaat prima. Eerst gingen Rob en Jeroen naar beneden. op 21 23

13 'l!oek n,: ar het wrak. Wat duurt dat toch l<'1ng, als je op die boot 'l!lt te wachten. Uiteindelijk met opqetogen signalen naar de oppervlakte: We hebben 'em!. Nada de heren ujt e coot waren konden Henri en ik langs de uitgeworpen boel ll)n naar beneden. Effe uitzwenunen, en daar doemde inderdaad al wat donkers op. Jawel, de achtersteven van een schip Jaet een heleboel rotzooi er 0.. heen, losse ankers en ander ondefinieerbaar spul. Na even rond de prachtig begroeide massa te hebben gezwoen even een blik op de diept eter. Bloeb! Dat was niet de bedoeling 1 De tabellen erbl). 0 jee, dat staat er niet op. Wat nu, gokken maar. Bhjkb... ar hebben we goed gegokt, want af'1e:zien van wat zenuwen hebben we het er '1oed van a!'1ebracht. oe volgende keer toch de duik wat beter plannen. Na deze ervaring besloten we Illaar Oln een echte boot te charteren, die ons precies kon vertellen waar nu dat wrak moest 1 '1gen. Met z'n allen op het dek en varen. oe schipper goolde een deuk in het dek van het wrak (hij wel 'et zijn sonarapparatuur) en daar maakten we een prach i'1e. goed geplande duik op een in vrij qoede staat verkerend wrak. Je kon de davids. waaraan de reddingsboten hadden qehangen, noq precies zien staan, de eierkapsels hingen overal, met prachtiqe gorqonen, langoustes, veel vissen de kombui nog in goede staat, deuren die noq half in ' hun SCharnleren hangen, prachtiq. Uiteindelijk, ik kan nog wel uuuuren en pagina's lang doorprat n over deze fantastische vakantie, werd het tijd om aan Inpakken te gaan denken. Alle rotzooi moest weer in de auto's die na een drieweeks verblijf in Frankrijk danig gehavend en verbouwd waren (Rob had een volvo met verbogen uitlaat, ik een Honda zonder uitlaat). Uiteindelijk zat alles in in de auto, en toen was het zo ver. Die ochtend op een onchristelijke tijd je bed uit (ik geloof dat het OJ.JO uur was, maar liiijn oqen zaten nog dicht J, even ontbijten voor zover de maag dat toeliet, en daarna in de auto en en route. De terugreis verliep perfect en zonder problemen, alhoewel de Honda-ploeg bang w.. s dat de motor van de Volvo op een gegeven aoment onder de auto vandaan zou komen rollen (die volvo is een echte James Bond-auto, liiet z'n rookgordijnen die voor de zich ner'1ens van bewuste medeweggebruiker worden aanqelegd J. Uiteindelijk; de Nederlandse '1rens en'. het bordje Eindhoven. De paarden roken stal, en het gestage pasje van 120 veranderde alras in In een um van tijd zaten we bij de Vaders aan de koffie en werden we allelilaal voorzien van ons ontbijt voor de volgende ochtend. Tot zover het verhaal over deze vakantie, een vakantie die als zeer '1eslaa'1 mag worden bestempeld (als de anderen mijn mening delen, tenminste ). Marjolijn van Osch. LANGS Dil OCJIII:STBII: GUIG Dil ARIl dat de vakanties (voor de meesten) voorbij zijn sommige souvenirs toch wat apart waren... het souvenir van Julien misschien wel lid wordt wij maar hopen dat het dan geen e.-kuus wordt dat sommigen weer akelig diep zijn geweest de wet van Martini (Bianco oh oh oh) weer gold zeker voor decolientje en consorte dat Emiel ook weer naar Engeland ging.. hij daar voortaan een bi jnaam heeft... emiel. No-bell!! wij niet weten of dat op deco- of scheepsbellen slaat dat ook Dirk in Engeland van de partij was.. hij zijn naalll ook daar waar maakte... helaas ging niet alleen zijn ontbijt overboord wij dáárvan echt met een.end vol (11 tanden staan dat Lutra een -gezicht naar buiten- krijgt. Het Gezicht Lutra gaat promoten wij wèl hopen dat zij dan haar duik.asker afzet dat er een paëlla-avond kolllt.et foto' s van ingrediënten en hun woonomgeving. dat daarvan één kiek wordt bekroond... met de 'zilveren onderwatercamera... Gossepietje, es kijke of ik no'1 wa kiekjes heb II!I dat wij oo wel eens moraliserend willen doen... ; omdat duiken bij een club heel erg leuk is. daarvoor wel contributie verschuldigd is. èchte duikers die automat isch voldoen.

14 ' Ra l, van Blomllaal't Bloornaart Boesten, ' k -... Broek, van de,,- 8,_ Clijsen Crcrrbeecke Deli Dellevoet Doli r Donk, van de D\J::ker - Esvelt Eyndhoven van Fitters Fcanken Gerhard Giller Gorco.n, van GorC\J1l, van G Groot, de _. de HaM, van de flaaren. van Haniltoo Hart 't Hart 't Ha Heijden, v.d. Heines Hoekstca, Hof. van het Horrik van ldeler J I(efaenade. van. van 'lamsen I<noops koekenbier ' Korte, de Kraker Iaar v.d. laar v.d. Fr<!der ik Ar90nautenlaan W EINIlHOVfN Frans Beziershof 5627 NS EIN:lllOVEN J. llinnenwiertzstr te El Jeroen Jupitersiogel JG Marcia Jupitersiogel 1) 5241.xi ROSW\LEN Ger Plcint I:ll Robin 'I\leevoren s: tljfnrn Ruud Strylant pr EltI:JtIOVEN Martin Th. Vincidorstf BK EltOKl\fElIl Huub De Bleker C wîjl1 Eckartsewe9 Nr<! J4Il EINlH)VfN Leo Stry laot PI' EII'IlK)\IaI Robert Karel de Grotelo SW El Erik Franltendaal )) 5653 PO EllOKJ\IEN Anten De Klokkem'laker CV 1JEU.O)VDI Bert Spireastraat GH EltolClllDl Henk Juralaan CK Eltt:lllJ'JDl Pau! Li jntleelo;straat \ te EIIDWFJiI Sander Teq:lellaan ZP EI Rob Bourgognelaan KS EI E. Wilgenhof 'n4 GEU:K'IP Jan tlagenk SB EI _ Marjan St. Jorislaan PH EI. Rooald Vaalserbergweq CC EINJOO\/E2II Guus Dijkstraat PR Hans!loog Geldrop BH GEImOP Bert Imstenrade BI. EItaIJIIEN Jeanne Imstenrade BI. ElJOmEliI Kareel Chalonhof LG EI Peter Arnazonelaan KW EI John RlWenberg Pl' EI Dirk Kootwijkstr&rt lip EI w Molenstraat 38e 5701 A3 HElJoI(H) Jules Dordognel3an IJ; EllUIM!N Johan 'lh:maslaan GL EItUIJIIJEN Maarten Corapad at EllUIM!N 1':ees Gen.Bentinckstr GV EI Hetty J.v.C8Welleln UI EIl'I:lOCNIi}l Jan LeEmkuilen SZ BEST Henk Pasakker lts SCMm!ElI Gerard Jan Cafpstraat ZH HEU«Hl Kar<Xl J.v.WlIssenaerstr CG fle[kh) Ben de lqp!1e r:r EI Paul Eirdhovenseweg la 5524 l\n Sl'EIMSEL TorI Hinkelbrits Ai' BEST Kenri Leenkuylen VS GEUR:P Cees Lavalpad IL EI Geert,Jan velj)n. Mon1::ga'fteryln BG EI1UIJV'EJt Jan-Erie Kapelstraat BX.I'1'ERS8t (si Peter Groningenhof CS HEU«Hl aniel F. Luykenstraat JM EIMJtIOVE2.I Rob Ericalaan CA W1IAU\E Virginia Groningenhof CS 1tElJoDI) Paul Joh. Vemeerstr IQ! EllUIM!N Martin Kronehoefstr IC EIMJtKlIIEN Trwy Krooehoefstr IC EIlU(JIIaI Hans waleweinlaan Cl( GE:UR:P ' ' '

15 '''... Cl<a lierbert 5alviastraat 16 Lirden, v.d. ' Jan Cllrsteozweg 251 Mannetje, 't Jook Haldlerenl44ll 4,,y Leuvenlaan 21,teM Jaeobien Fransebaan 206 Mortel, van de Piet Liesselseweg 16 Mortel, van de Pete< Liessel 18 JM Heecjhtak.lter )4 C):)rd. van de ' Julian.sstr_t 29 O8do, van Ingrid Chalorilot 7 Osdl., van Marjolyn Gruttostr_t 18 ott.en!'}niel W. Prinzenstraat. ' 0''', Joim Kerkstraat 21 Pi_ Waterpoort 39 J... Renier8 Ston De Witt3tr_t 8..,..,' ''''y Bmderstraat 29 Rij_ijck,. ' (.)tcl.amenstraat 55 Rcoij, van,,, PinistèrelaM 18 Roy. OM Rob Crackstat.e 7. sondem '' Be raclml'l 22 sonde,. Elly Herlaer n.sc:tm idtwner Willy HolstrMt J.v.Capellelaan 158 Sd\oot;, van de Julien G.v.Swietensu. 76 Sd\utter J 'lweeliogenl.aan 6S Sessink Bonno WillEm'3u ,. Erwin lge aken 72 van Ton Gentiaanstraat 15 Staveren, van Hielre GentiaarostrMt 15 Stolrneijer KaalaJd<;er 26 -,,, JOIId\im Jan carsrenzweg 251 Tielanans - Hertoo:J J!IIl I ln 8 TieleMns Hennie Hertoo:J Jan t In 8 v_, 'ob.t lam 8 Veldhoven, OM llein Jan fleezermeg 256 F v.-.. WillED Erato 20.. Viemout!Woel Raelalltlaan 256 Vc::6serl, van de Lr::devijk De le 407 Vriens Willy GeI!tlerstrMt 28 Vries, de Oen HMg 59 wannijn Be NeereinclgeWe9 24 _' Tinelstraat 190 -=Ol Ton TinelstfMt 190 v.wenae1. de Joo:Je Joop BoerhMvrelaan 70 Meyer, de HM'Y Cherboul'91aan. 33 Wolterbeek Kenri Spieckenswe9 14a WOlterbeek,..u Spierkensrofeog 14. JM 5492 JP ST 0fDENU)E 5665 'til Gf 569\ ZV soo 5628 WE EI 5627 JJ FJ 5751 Kt. DflJRNE 5151 Kl. 0El.IfI:NE 5625 SW el 5616 AH EI 5627 U; EItI:lt()IMt 5667 N GaIlROP 5701 fw<i Hf:lloICN) 5735 II'l liarlf.:-fux'iu VI< GElDROP 5501 XT S062 te OlsrmwIJK 5644 EltOlJJEN '0 EltOlJllJEN 5655 HK er 5627 rn ElJOt:::lYaf 5653 KX EI BP EI 5642 UI EltOiCllm 5017 HB TILBURG 5632 At. EltOl:lll'N 5611 He EIIQVJl,}ö 5231 VW Of:{ OOSCH 6026 VU MAARHEEZE 6026 VJ IWIRH E 5625 sp; EI 5665 TH GEUHlP 5616 CB EI S6t6 ce El!lHl'JDl 5627 MI' EI 5643 EItI:lHCJIIm 5631 KR EltDDIE),I 5665 at QURP 5632 lm EItDDIE),I 5632 SK El 5555 AP AA 00S'l'ElBEERS 5654 (.\( EI 5654 LX EI 5644 BE EIMlIDIIEN 5627 EIIDD'JI:N 5491 RJ st.omehlooe 5491 RJ St.ClEDfBICX)E Q )47) G Bl G Cl Cl G

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Heleen slaat het boek dicht. Vanavond komt er niets van lezen, haar gedachten dwalen steeds af.

Heleen slaat het boek dicht. Vanavond komt er niets van lezen, haar gedachten dwalen steeds af. 1 Heleen van Rijnsburg zet de wekker op halfacht. Als ze nu nog een halfuurtje leest in bed, dan krijgt ze zeven uur slaap. Dat is precies genoeg. Zes uur is te kort en acht uur is te lang. Op het nachtkastje

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport.

Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport. Duiken Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport. De Geschiedenis Het begon allemaal dat mensen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand van heb. De vorige keer zei ik dat de nieuwe broek

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het mannetje van de maan door Nellie de Kok

Het mannetje van de maan door Nellie de Kok Het mannetje van de maan door Nellie de Kok 1 Het mannetje van de maan door Nellie de Kok Samenvatting Er is een mannetje naar beneden geklommen vanaf de maan. Het mannetje wilde net als iedereen een keer

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei

Schotland reis MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. 10 mei tot 15 mei MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license. Schotland reis 2009 10 mei tot 15 mei De week rust pakte even anders uit voor de achter gebleven bemanning, het was zo n bar weer

Nadere informatie

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00 11.00 uur NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C FUNCTIONEEL SCHRIJVEN Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 5 opdrachten.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

De drie sporten die bij de NOB horen, zijn: duiken, onderwaterhockey en vinzwemmen.

De drie sporten die bij de NOB horen, zijn: duiken, onderwaterhockey en vinzwemmen. Spreekbeurt De NOB De NOB is de. Dit is net zoals je bij voetbal de KNVB hebt, bij tennis de KNLTB en bij atletiek de KNAU. De regelt dus veel dingen voor mensen die onderwatersport beoefenen. De NOB is

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Italië week 2 vanaf

Italië week 2 vanaf !1 Italië week 2 vanaf 25-06-2015 Donderdag 25 Juni Het was het laatste nachtje op camping San Procolo. Wij trekken verder met de camper. We zien elkaar nog even in Porto San Giorgio op de markt. We drinken

Nadere informatie

Inhoud: 1. Waarom ik mijn spreekbeurt over duiken doe. 2. Geschiedenis. 3. Wat heb je nodig. 4.Wat kun je allemaal zien

Inhoud: 1. Waarom ik mijn spreekbeurt over duiken doe. 2. Geschiedenis. 3. Wat heb je nodig. 4.Wat kun je allemaal zien Inhoud: 1. Waarom ik mijn spreekbeurt over duiken doe 2. Geschiedenis 3. Wat heb je nodig 4.Wat kun je allemaal zien WAAROM Ik mijn spreekbeurt over duiken doe Ik heb dit onder werp gekozen omdat mijn

Nadere informatie

1 Schrijf het woord op.

1 Schrijf het woord op. spelling 9a Kies uit: zucht bocht richt vacht jacht tocht Je leert hoe je woorden met cht schrijft. nacht 1 Kleine Beer gaat op j. jacht 2 Hij maakt een t naar de rivier. nacht recht dicht bocht lucht

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. juni 2010 jaargang 3 nr.6

Nieuwsbrief. juni 2010 jaargang 3 nr.6 Nieuwsbrief juni 2010 jaargang 3 nr.6 Nieuwsbrief: Voor je ligt weer een nieuw exemplaar van de Minke-Dive nieuwsbrief. Wij hopen je met deze nieuwsbrief beter op de hoogte te houden van het reilen en

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Dagje naar zee. Yosei

Dagje naar zee. Yosei Zandvoort We gingen met school een schoolreisje doen. We gingen naar Zandvoort met de bus. Het was een uur rijden. Kwart over tien eindelijk we zijn er. Toen ging ik met mijn groepje opdrachten doen. Het

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

Per vliegtuig naar droomland

Per vliegtuig naar droomland Per vliegtuig naar droomland J.P.J.H. Clinge Doorenbos bron. Mulder & Zoon, Amsterdam ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001perv01_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.P.J.H.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds.

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds. 7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011 We spreken inmiddels al effe Zweeds. We zitten inmiddels boven de 55 e breedte graad. Donker wordt het niet meer en de langste dag moet nog komen. Het is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

IK WAS TOE AAN VAKANTIE

IK WAS TOE AAN VAKANTIE IK WAS TOE AAN VAKANTIE Al heel lang had ik steeds dezelfde droom, een mooie vakantiedroom. Ik had de laatste tijd veel te hard gewerkt. En dus op een ochtend O, sorry, heb ik me nog niet eens voorgesteld?

Nadere informatie

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt.

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt. Manon De muziek dreunt in haar hoofd, haar maag, haar buik. Manon neemt nog een slok uit het glas dat voor haar staat. Wat was het ook alweer? O ja, rum-cola natuurlijk. Een bacootje noemen de jongens

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Finca Son Sama Spanje Mallorca Llucmajor

Finca Son Sama Spanje Mallorca Llucmajor Finca Son Sama Spanje Mallorca Llucmajor 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Finca Son Sama - (Spanje Mallorca Llucmajor) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

Inschaling / cross-over van brevetten naar NOB / MOC

Inschaling / cross-over van brevetten naar NOB / MOC Inschaling / cross-over van brevetten naar NOB / MOC In de wereld zijn verschillende opleidingsinstellingen die officieel erkend worden. De twee grootste zijn PADI en CMAS/NOB, waarin de NOB de Nederlandse

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek.

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. Naam: 1 Zoek de eerste zin. at kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. 2 Zoek de eerste zin. E Nou, mijn broertje kan er wat van. En

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse!

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC heeft dit seizoen met slechts 2 overwinningen nog net de nacompetitie bereikt. Daarin werd het thuis opgenomen tegen PSV Dammen uit Eindhoven.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

1Wat is examenvrees eigenlijk?

1Wat is examenvrees eigenlijk? 8 1Wat is examenvrees eigenlijk? Lars is bang voor spinnen. Toen hij de foto op dit werkboek zag, kreeg hij kippenvel en ging hij anders ademhalen. Toen we Lars vroegen of de spin hem kon bijten, riep

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

1 Schrijf het woord op.

1 Schrijf het woord op. spelling 9a thema 6 les 2 Kies uit: zucht bocht richt vacht jacht tocht Je leert hoe je woorden met cht schrijft. nacht 1 Kleine Beer gaat op j4. jacht 2 Hij maakt een t naar de rivier. tocht 3 Bij de

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie