Ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken die mij doorheen deze hele periode gesteund hebben.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken die mij doorheen deze hele periode gesteund hebben."

Transcriptie

1 Voorwoord De interesse voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek, voornamelijk kinderen met ADHD is er gekomen door de opleiding ergotherapie. In het 2 de jaar van de opleiding werd ons gezegd dat we een eindwerkvoorstel moesten indienen. Ik wist al snel dat ik met kinderen met ADHD wou gaan werken. Mijn docent kinderpsychiatrie, Frank Dejonghe, kwam met de vraag wat ik specifiek wou doen rond ADHD. Na lang zoeken vond ik dit antwoord in een droom die ik kreeg om via een spel kinderen op een speelse manier in te lichten over dit onderwerp. Een stageplaats vinden was niet eenvoudig. Ik ging te rade bij mijn docent om eventueel bij hem in De Korbeel mijn eindwerk te kunnen realiseren. Dit leek echter niet haalbaar, want het was op dat moment niet mogelijk om een ideale begeleider te vinden. Uiteindelijk kwam hij met een voorstel om misschien scholen te gaan raadplegen. Zo kwam ik terecht bij Leefschool De Vlieger (methodeonderwijs), waar ik de kans kreeg om dit project uit te werken Ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken die mij doorheen deze hele periode gesteund hebben. Eerst en vooral wil ik mijn promotoren bedanken, Ciska Willem en Frank Dejonghe, want zij hebben toch een zeer grote rol gespeeld in de verwezenlijking. Daarnaast wil ik zeker ook aan volgende mensen een woordje van dank uitdrukken: - het volledige team van De Vlieger voor de aanvaarding binnen het team, want ik voelde mij er echt welkom en een deel van het team; - alle leerlingen van De Vlieger omdat ze zo spontaan bleven; - Timi Goberecht voor haar bijdrage aan mijn eindwerk; - aan mijn vriend die mij ondanks alles is blijven steunen en waar ik altijd terecht kon als het even minder goed ging; - aan mijn ouders en de rest van de familie die mij bleven aanmoedigen. En tenslotte bedank ik alle mensen die mij verder ook hebben gesteund die hierboven niet werden vermeld.

2 Samenvatting Triv-AaDeeHaaDee: Psycho-educatief spel voor kinderen van 8 tot 10 jaar Het doel van mijn eindwerk is om tot een psycho-educatief spel te komen die ervoor zorgt dat de kinderen op een speelse, aangename manier kennis maken met ADHD. Alvorens aan een spel te kunnen beginnen moet eerst een theoretische achtergrond opgebouwd worden. Dit kan je vinden in mijn eerste deel van mijn eindwerk, namelijk het theoretische deel. In dit deel komen verschillende hoofdstukken aan bod. Deze hoofdstukken zijn ADHD, de ontwikkeling van het kind, ADHD in de lagere school, psycho-educatie, ergotherapeut versus zorgcoördinator en tenslotte tips in de omgang met ADHD. Deze hoofdstukken bestaan uit onderdelen zoals de definitie van ADHD, het voorkomen ervan, de diagnose, behandeling van ADHD en veel meer. Mijn praktische deel dat volgt op mijn theoretisch gedeelte bestaat uit de spelregels, de opdrachten van het spel, de meerkeuzevragen en het lesje. De bedoeling van het spel is om kennis te maken met ADHD, zodat ze kunnen begrijpen waarom hun klasgenootje met de diagnose ADHD zich zo gedraagt. Om dit te verwezenlijken wordt eerst een lesje gegeven om dan vervolgens het spel te kunnen spelen om als het ware hun kennis te testen en dit terug even op te frissen. In mijn praktisch gedeelte beschrijf ik ook mijn ervaringen met het lesje en het spel. Alsook kan je er observaties vinden van 2 kinderen met ADHD. Deze zijn observaties van in de klas en dergelijke.

3 Abstract Triv-AaDeeHaaDee: A psycho-educational game for children of 8 till 10 years old. The goal of my thesis is to produce a psycho-educational game to be ensuring that the children can have a fun and enjoyable introduction to ADHD. Before we start to build the game we need to build a theoretical background First. This can be found in my First part of my thesis, the theoretical part. In this section different chapters will be discussed. The chapters are: ADHD, the development of children, ADHD in the elementary school, psychoeducation, occupational therapist versus a care coordinator and at last but not least the tips in dealing with ADHD. These chapters contents components as the definition of ADHD, the diagnosis, the treatment and much more. Next to my theoretical part, there is also a practical part. This parts contents the game rules, the missions, the multiple choice questions and the lesson. The goal is to get more knowledge about what ADHD is, so that the other children can understand why their classmate diagnosed with ADHD is behaving like this. In order to achieve this its the meaning that First the lesson is given and then go on to play the game as a kind of test the knowledge and refresh the lesson. I also reflect on my lesson and the game. You can also find some observations of two children with ADHD. This are observations of them while they were in class.

4 DEEL 1 : THEORETISCH DEEL ADHD Wat is ADHD? Historiek Definitie Gedragskenmerken Types (Zitstil) Aanverwante Het verloop van ADHD Comorbiditeit Angststoornissen en depressie Leerproblemen Gedragsproblemen (moeilijk luisteren, vaak ruzie maken en agressief reageren) Autistiforme gedragingen Ticstoornis (Het syndroom van Gilles de la Tourette) Motorische stoornissen Prevalentie De oorzaken van ADHD Erfelijkheid Hersenafwijkingen De omgeving Negatieve omstandigheden voor of na de geboorte De gevolgen van ADHD Kind Schools vlak (Klas) Thuis (Gezin) De diagnose DSM IV TR Signalering Het onderzoek Behandelingen Psycho educatie Medicatie Therapieën Alternatieve behandelingen... 29

5 2 ONTWIKKELING VAN HET KIND Definitie van de ontwikkeling Gesell De ontwikkelingsfasen De pasgeborene (eerste 8 weken) De baby (2 maanden tot 1,5 jaar) De peuter (1,5 jaar tot 3 jaar) De kleuter (3 jaar tot 6 jaar) Het lagere schoolkind (6 jaar tot 12 jaar) PSYCHO EDUCATIE Wat is psycho educatie? Waarom psycho educatie? Wanneer psycho educatie geven? ADHD IN DE LAGERE SCHOOL Traditioneel onderwijs versus methodeonderwijs Methodeonderwijs: visie van de leefschool Traditioneel onderwijs: het basisonderwijs Aanpak in een lagere school Aanpak binnen De Vlieger ERGOTHERAPEUT VERSUS ZORGCOÖRDINATOR Ergotherapeut Zorgcoördinator Ergotherapeut als zorgcoördinator? TIPS BIJ HET OMGAAN MET ADHD Tips bij aandachtsproblemen Leuke kantjes van ADHD ALGEMEEN BESLUIT THEORETISCH DEEL... 44

6 DEEL 2 : PRAKTISCH DEEL SPELREGELS Doelgroep Aantal spelers Doel van het spel Inhoud van de zak Voor we beginnen met het spel Het spel De winnaar LESJE DIE VOORAF GAAT AAN HET SPEL Inleiding Wat is ADHD? Kenmerken: Types Vormen Verloop Co morbiditeit (=ADHD samen met nog een andere aandoening/ziekte) Prevalentie of voorkomen (hoe veel kinderen hebben ADHD) Oorzaken Gevolgen Diagnose Behandelingen... 52

7 9 VRAAGKAARTEN BIJ HET SPEL OPDRACHTKAARTEN BIJ HET SPEL BEVINDINGEN LESJE BEVINDINGEN SPEL OBSERVATIEVERSLAGEN ALGEMEEN BESLUIT PRAKTISCH DEEL ALGEMEEN BESLUIT BRONVERMELDING LIJST VAN BIJLAGEN BIJLAGEN... 76

8 8 Inleiding Mijn eindwerk bestaat uit 2 delen. Een eerste deel waarin de theorie wordt besproken rond ADHD en een tweede deel die de praktijk zal vormen, namelijk mijn spel. Het doel van mijn eindwerk is om kinderen op een aangename, speelse manier kennis te laten maken met ADHD. Om hierin te kunnen slagen vond ik het noodzakelijk dat ik vertrok vanuit een goed theoretisch kader. De bedoeling hiervan is een algemeen beeld creëren van waaruit ik mijn praktische kan opbouwen. Het eerste deel van mijn eindwerk is het theoretisch kader. Hierin wordt ADHD besproken, de ontwikkeling van het kind, ADHD in het lager onderwijs, psycho-educatie, de ergotherapeut versus de zorgcoördinator en tips in de omgang met ADHD. Het eerste hoofdstuk is een zeer ruim hoofdstuk en bestaat uit veel subhoofdstukken. Zo wordt niet alleen de definitie bekeken, maar wordt er ook gekeken naar de prevalentie, de diagnose, de behandeling en veel meer. Het hoofdstuk omtrent de ontwikkeling van het kind kon niet ontbreken omdat ADHD tijdens de ontwikkeling van het kind gaat opvallen. Vervolgens wordt er een hoofdstuk gewijd aan de aanpak binnen zowel het traditioneel onderwijs als binnen Leefschool De Vlieger. Zo kan een verschil worden opgemerkt. Het vierde hoofdstuk is ook zeker geen onbelangrijk hoofdstuk, want dit betreft de psycho-educatie, wat belangrijk is vermits ik een psycho-educatief spel maak. Verder wordt ook nog de ergotherapeut met de zorgcoördinator vergeleken zodat duidelijk wordt welke taken er gemeenschappelijk zijn en welke niet. Tenslotte worden nog tips meegegeven in de omgang met kinderen met ADHD. Het tweede deel is het praktisch deel. Dit bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de praktisch zaken omtrent het spel. Zo kun je hier de spelregels vinden, de opdrachten in het spel, de meerkeuzevragen en het lesje. In het tweede onderdeel vind je de observaties. Er zijn observaties te vinden van 2 kinderen met de diagnose ADHD gevolgd door een observatieverslag van tijdens het lesje en tenslotte een observatieverslag van tijdens het spelgebeuren. Als afsluiter zijn ook nog enkele bedenkingen te vinden met zowel positieve zaken als werkpunten rond het lesje en het spel.

9 9 Deel 1 : Theoretisch deel

10 10 1 ADHD Het eerste en grootste hoofdstuk betreft de theoretische achtergrond van ADHD. Het is belangrijk dat men weet wat ADHD is, vooraleer je er verder iets rond kan doen. Er zal niet enkel besproken worden wat de definitie is van ADHD, maar er zal ook gekeken worden naar de prevalentie of het voorkomen en de comorbiditeit of het samen voorkomen van ADHD met andere stoornissen. De diagnose zal ook aan bod komen, want zolang geen diagnose werd gesteld kan je niet werken rond ADHD. Dit hoofdstuk zal je wegwijs maken binnen de term ADHD. 1.1 Wat is ADHD? (Zitstil, explanations) Historiek De eerste term die werd gebruikt voor kinderen met hyperactiviteit en aandachtsstoornissen was MBD (Minimal Brain Damage). Hiermee wilden ze aantonen dat de problemen voortkomen van lichte hersenbeschadiging die werd opgelopen voor, tijdens of na de geboorte. De hersenbeschadiging was vaak niet aantoonbaar, waardoor men begon te twijfelen aan de neurologische oorsprong. Minimal Brain Damage werd vervangen door Minimal Brain Dysfunction. Deze term benadrukte dat het de hersenfuncties zijn die minder goed werken. Later werd dan voor het eerst gesproken over Attention Deficit Disorder with or without hyperactivity, nadien werd ook gesproken van ADHD Definitie ADHD is de afkorting van Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. In het Nederlands ook wel aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit genoemd. Het is een neurobiologische aandoening die ervoor zorgt dat er een probleem is met het verwerken van informatie in de hersenen. Het is een aangeboren aandoening en niet een gevolg van een slechte opvoeding. Het vraagt daarom een tijdige en vaak langdurige behandeling. Het is al aanwezig sinds de geboorte van het kind, maar de diagnose wordt vaak pas gesteld rond het 1 e leerjaar.

11 Gedragskenmerken Er zijn 3 hoofdkenmerken, namelijk hyperactiviteit, aandachtsstoornissen of concentratiestoornissen en impulsiviteit. Hyperactiviteit: Het overmatig bewegen, zowel grof- als fijnmotorisch. Het uit zich vaak in het niet kunnen stil zitten, constant bewegen, overal opkruipen, veel prutsen en wriemelen. De kinderen zijn ook vaak bruusk, druk en bruut. Het is niet enkel motorisch, maar ook taalvaardig dat ze hyperactief zijn. Ze praten druk en snel waardoor de buitenstaander soms niet kan volgen. Aandachtsstoornissen of concentratiestoornissen: De kinderen zijn snel en vaak afgeleid. Ze kunnen moeilijk de aandacht aanhouden en hebben moeite met het richten van hun aandacht. De oorzaak hiervan is dat ze de ontvangen prikkels niet genoeg kunnen filteren. De kinderen maken dan ook vaak aandachtsfouten, gaan onvoldoende gericht luisteren, zijn vergeetachtig en hebben moeite met het organiseren of stapsgewijs verwerken van een leeropdracht. Ze gaan ook slordig te werk en hebben geen oog voor details. Ze gaan ook vaak dingen verliezen en ze vermijden langdurige mentale inspanningen. Impulsiviteit: Je kan je niet goed beheersen en het lukt je niet om eerst na te denken en dan pas te handelen of te praten. De kinderen gaan al antwoorden nog vooraleer de volledige vraag is gesteld of de ganse opdracht is gelezen, waardoor ze vaak fout antwoorden. Ze hebben weinig geduld en kunnen dan ook moeilijk hun beurt afwachten. Ook iets uitstellen is moeilijk voor hen. Ze zullen ook ondoordacht te werk gaan, zowel in taalgebruik als in het handelen. Kinderen met ADHD hebben over het algemeen een normale intelligentie. Dit lijkt soms niet zo omdat ze, door de aandachtsstoornissen, slechter scoren op school. Hierdoor kan snel de conclusie van lage intelligentie worden getrokken, terwijl dit niet het geval is.

12 Types (Zitstil) Men kan 3 subtypes onderscheiden van ADHD: Het overwegend onoplettende type Kinderen van het overwegend onoplettende type zijn onaandachtig en besluiteloos. Dit wordt soms ook ADD genoemd, omdat de hyperactiviteit afwezig is. Dit type zou meer worden voorgeschreven aan meisjes. Ze komen eerder ongemotiveerd en passief over en hebben hoofdzakelijk aandachtsstoornissen. ADD staat voor Attention Deficit Disorder of in het Nederlands aandacht- en concentratiestoornissen. Er is dan enkel sprake van aandacht- en concentratiestoornissen en niet van hyperactiviteit en impulsiviteit. Kinderen met ADD zullen eerder hypoactief zijn. Omwille van de hypoactiviteit valt het ook veel minder op dan ADHD, want hier worden de kinderen niet als lastig ervaren, ondanks dat deze kinderen het ook heel moeilijk hebben. Ze kunnen hun gedachten er niet bij houden en dwalen snel af. Als ze een opdracht moeten uitvoeren gebeurt dit dan ook trager dan van de anderen. Het overwegend hyperactieve en impulsieve type Deze kinderen vertonen hyperactief en impulsief gedrag. Dit zien we het meeste bij jongens, meisjes zullen niet zo vaak hyperactief of impulsief zijn. Deze kinderen zijn bijna constant onrustig en reageren heel impulsief. Dit type wordt ook wel HD genoemd. Dit kennen we als Hyperactivity Disorder. Dit zijn kinderen die enkel hyperactief en impulsief zijn, maar waar er geen aandacht- en concentratiestoornissen zijn. Deze kinderen reageren snel, te snel zelfs. Zonder na te denken zeggen ze al het antwoord op de vraag die nog niet volledig is gesteld. Dit zien we ook bij kinderen met ADHD. Deze diagnose wordt zeer zelden gesteld, want het is zeer moeilijk om enkel het hyperactieve en impulsieve te zien in een kind. Het gecombineerde type Dit zijn de kinderen die zowel hyperactief zijn als onoplettend en impulsief. Dit wordt ook wel ADHD genoemd. Het zijn kinderen die aandachtsstoornissen hebben en die niet kunnen stilzitten, ze zullen ook impulsief reageren. De meeste kinderen behoren tot dit type. Dit type wordt ook terug meer gezien bij jongens dan bij meisjes.

13 Aanverwante ADHD-like Deze kinderen zullen dezelfde kenmerken vertonen als die van de kinderen met ADHD, maar slechts in één bepaalde omgeving. Zo worden deze kenmerken bijvoorbeeld enkel thuis gezien, of enkel op school. Deze kinderen hebben ook gedragsproblemen zoals de kinderen met ADHD, maar ze voldoen niet aan de criteria van de DSM-IV-TR. Deze vorm zorgt mogelijks voor overdiagnosticering of het te vaak stellen van de diagnose ADHD. Het is wel een vorm van druk, impulsief en onaandachtig gedrag die door gedragstherapie snel hersteld kan worden, medicatie zal hier veel minder effect hebben. 1.2 Het verloop van ADHD (Zitstil, Paternotte et al., 2006, Marc Willems, 2009) Het beeld van ADHD verandert naarmate de leeftijd. Sommigen zullen ermee leren leven en leren omgaan ermee, waardoor het minder het functioneren zal beïnvloeden. Anderen zullen er levenslang gevolgen van blijven ondervinden. De baby en peuter zullen zich hyperactief of te weinig actief gaan gedragen en zullen een moeilijk regelbaar eet- en slaappatroon hebben. De kleuter is zeer actief en druk en kan zich moeilijk lang met hetzelfde bezighouden. Er duiken ook soms ontwikkelingsproblemen op, opstandigheid en problemen met sociale aanpassingen. Bij de lagere schoolleeftijd zien we het meest typische beeld zoals je kan terugvinden in de DSM-IV-TR. Vanaf de puberteit en adolescentie zullen ze minder grofmotorisch actief zijn, maar eerder rusteloos. Er zullen ook organisatie- en planningsproblemen opdagen en ze hebben moeite met zelfstandig werken. Ook de aandachtsproblemen houden aan. Verder kunnen ook geassocieerde problemen de kop opsteken zoals onder andere emotionele en relationele problemen, agressief, antisociaal en delinquent gedrag, alcohol en drugproblemen, maar dan is er een minder zuiver beeld van ADHD aanwezig. Eens de volwassenheid is bereikt zullen vooral de aandachtsproblemen en de organisatieproblemen aanhouden. Ook innerlijke onrust is aanwezig. De volwassene heeft vaak al betere compensatiemogelijkheden gevonden, waardoor ze in het dagelijks functioneren minder last ondervinden van hun ADHD dan bij de lagere schoolleeftijd en de adolescenten.

14 Comorbiditeit (Barkley and Dam, 2006, Lambregts-Rommelse and Oosterlaan, 2009, Paternotte et al., 2006) Comorbiditeit wil zeggen dat behalve ADHD ook nog andere stoornissen aanwezig zijn. De meerderheid (ongeveer 70%) van de kinderen met ADHD hebben ook nog minstens één andere stoornis die gelijktijdig voorkomt met hun ADHD. Hierdoor wordt duidelijk dat ADHD zelden alleen voorkomt Angststoornissen en depressie 25% van de kinderen met ADHD hebben last van angststoornissen. Het gaat dan vaak over meisjes. Het zijn kinderen die meer dan gemiddeld bang en verdrietig zijn. Deze kinderen vallen ook doorgaans minder op dan de typische kinderen met ADHD. Ze krijgen te kampen met meer aandacht- en concentratieproblemen, hebben meer angst om naar school te gaan, hebben vaker last van stemmingsstoornissen en ook hun sociale vaardigheden verlopen moeilijk. Kinderen met ADHD gaan ook een zelfbeeld gaan ontwikkelen, net zoals andere kinderen doen, maar bij hen is het vaker een negatiever beeld. Vaak krijgen ze negatieve verhalen te horen. Ze zijn lastig, te druk, kunnen geen vrienden houden, enzovoort. Dit kan ervoor zorgen dat ze in een depressie terecht komen. Ook omgekeerd is het mogelijk dat kinderen ten gevolge van een depressieve stoornis, impulsief zijn en druk gedrag stellen, waardoor je denkt dat het ADHD is. Hiermee moet je opletten vooral in functie van therapie. Differentiaal diagnostiek is dan belangrijk. Dit wil zeggen dat er afgewogen wordt naar de correcte diagnose Leerproblemen Ongeveer 20 à 30% van de kinderen met ADHD hebben last van een leerstoornis. Bij sommige kinderen met ADHD zijn de leerstoornissen het gevolg van hun ADHD, bij anderen is het ook vaak het gevolg van een leerstoornis. Er zijn verschillende leerstoornissen. Zo hebben we dyslexie (leesstoornis), dyscalculie (rekenstoornis), dysorthografie (spellingsstoornis), dyfasie(spraak-taalstoornis), dyspraxie(bewegingsstoornis). Door het samen voorkomen van zowel de leerstoornissen als de aandachtsproblemen kan dit de problemen versterken, want als je je aandacht er niet kan bijhouden gaat het leren moeilijker verlopen. Deze kinderen krijgen ook vaak minder oefeningen af dan hun klasgenoten, waardoor ze ook minder punten behalen. Dit zorgt er op zijn beurt dan voor dat ze vaker een jaar moeten overdoen. Ook hier is het soms moeilijk, want ze kunnen het druk gedrag stellen en aandachtsproblemen hebben als gevolg van enkel een rekenstoornis. Dan is er geen sprake van ADHD, terwijl dit dan soms wel kan gedacht worden.

15 1.3.3 Gedragsproblemen (moeilijk luisteren, vaak ruzie maken en agressief reageren) Ongeveer 60% van de kinderen met ADHD lijdt ook aan gedragsstoornissen. Bij 45% kunnen ernstige gedragsstoornissen optreden en bij 65% wordt oppositioneel en opstandig gedrag vastgesteld. De gedragsproblemen zijn ook vaak het gevolg van onbegrip en onrechtvaardige behandelingen, het negatieve zelfbeeld dat ze opbouwen. Bij anderen is dit reeds van bij de geboorte aanwezig. Er zijn verschillen vormen van gedragsproblemen. Zo kennen we oppositioneel opstandig gedrag (ODD) en de antisociale gedragsstoornis, beter gekend als Conduct Disorder (CD). Deze kinderen zullen nog vaker als zeer storend en vervelend ervaren worden door hun omgeving. Wat dan opnieuw leidt tot het krijgen van een negatief zelfbeeld Autistiforme gedragingen Volgens DSM-IV-TR kunnen de diagnose ADHD en de diagnose autisme niet samen voorkomen, maar kunnen zich wel autistiforme gedragingen voordoen bij kinderen met ADHD. Zo hebben sommige kinderen met ADHD ook veel moeite met het maken van vrienden en het sociaal contact met leeftijdsgenoten verloopt vaak moeilijk. Er kunnen ook problemen worden vastgesteld in de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal (ze hebben moeite met de figuurlijke betekenissen van onze taal, alsook het houden van oogcontact is moeilijk). Net als bij autisme kunnen er ook moeilijkheden in de verbeelding voorkomen Ticstoornis (Het syndroom van Gilles de la Tourette) (Tourette, 2007) Tics komen vaak voor, niet enkel bij kinderen met ADHD. Zo heeft ruim één vijfde van de kinderen af en toe eens een tic. Het verschil bij kinderen met ADHD is dat de tics kunnen toenemen onder invloed van de medicatie die ze moeten nemen. Kinderen maken snelle, niet-ritmische bewegingen en geluiden. 50 à 70% van deze kinderen heeft ook ADHD. De tics kunnen ook voortkomen uit een ticstoornis zoals het syndroom van Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden. (minstens twee motorische en één vocale tic gedurende minstens één jaar).

16 Motorische stoornissen Kinderen met ADHD hebben ook vaak last van motorische stoornissen. Dit is zowel merkbaar in de fijne als de grove motoriek. Ze komen voor bij ongeveer 50% van de kinderen met ADHD. Het uit zich in het slordig schrijven, onhandigheid bij balspelen, dichtdoen van hun jas of het knopen van de veters die stroef verloopt. Bij 52% van de kinderen met ADHD is de kans op de ontwikkeling van een slechte motoriek groter dan bij de kinderen zonder ADHD. DCD (Developmental Coördination disorder) is een vaak gebruikte term hiervoor. Het is de aanwezigheid van een lagere spierspanning, een slechte houding of onhandigheid. Ook het organiseren en ordenen van eigen leven is een groot probleem bij die kinderen, het is niet enkel op motorisch vlak. 1.4 Prevalentie (Zitstil, De Backer, 2004) Ongeveer 1 op 20 kinderen lijdt aan ADHD. Praktisch gezien wil dit zeggen dat in iedere klas van het lager onderwijs ongeveer 1 kind met ADHD zit. Bij 30 à 50% van deze kinderen blijft ADHD op volwassen leeftijd bestaan. 3 à 5% van de schoolgaande kinderen heeft ADHD. Opvallend is hierbij dat er 3 tot 4 keer meer jongens zijn met de diagnose ADHD dan meisjes. Bij de meisjes zou er vaker sprake zijn van ADD. 1.5 De oorzaken van ADHD (Barkley and Dam, 2006, Paternotte et al., 2006, Marc Willems, 2009) Erfelijkheid 70 à 80% van de ADHD-symptomen zijn te wijten aan genetische factoren. Dit is evenveel als de erfelijke factor van de lichaamslengte. De genetische aanleg vertaalt zich in het anders functioneren van de hersenen. Kinderen die een ouder hebben met ADHD, zullen acht keer meer kans hebben om ook ADHD te krijgen dan een gemiddeld kind.

17 Hersenafwijkingen Dat ADHD wordt veroorzaakt doordat de hersenen iets anders functioneren is ondertussen al duidelijk. Zo is er wel gebleken dat het niet gaat om hersenbeschadiging, er zijn enkel verschillen te zien in de hersenen van een kind met ADHD, als die vergeleken worden met de hersenen van een kind zonder ADHD. Sommige gebieden blijken ook kleiner te zijn bij kinderen met ADHD dan bij hun leeftijdsgenoten. Dit wil echter niet zeggen dat kinderen waar deze gebieden kleiner blijken te zijn, ook effectief ADHD hebben. Onderzoekers trokken daaruit de conclusie dat ADHD een heel vroege verstoring is in de ontwikkeling van de hersenen. Ook bij taken zouden meerdere hersengebieden diffuus werken. In ons zenuwstelsel zijn er neurotransmitters, dit zijn chemische schakelaars die zorgen voor de verbindingen tussen de zenuwbanen en de hersenfuncties. Ons lichaam maakt ze voortdurend aan of breekt ze af. Maar bij personen met ADHD is daar een probleem. Bij hen verloopt dit proces vertraagd, wat op zijn beurt zorgt dat het prikkeltransport niet vlot verloopt. Dus zelfs de meest hyperactieve ADHD-ers hebben in hun hersenen een traagheidsprobleem. Dit kan zorgen voor perceptieproblemen, problemen in de gegevensverwerking, outputproblemen, start- en stopproblemen, basisattitudes worden verstoord (bijvoorbeeld kunnen wachten) en de bewegingsdrang kan niet beheerst worden. (De Inhibitie-theorie van Barkley) De omgeving Wordt opgevat in zijn breedste vorm, dat wil zeggen dat zowel de psychosociale (relaties), de fysieke (voeding, middelengebruik, stralingen) als de biologische (schedeltrauma, hersenvliesontsteking) omgeving wordt bekeken. Omgevingsfactoren kunnen geen ADHD veroorzaken, ze kunnen enkel de gevolgen beïnvloeden. Dit wil dus zeggen dat opvoeding en onderwijs geen ADHD kunnen veroorzaken Negatieve omstandigheden voor of na de geboorte Zo worden ook moeders die roken tijdens de zwangerschap als een risicofactor aanzien. Wat niet wil zeggen dat ieder kind van een moeder die rookt ADHD krijgt, maar er is wel een verhoogd risico.

18 De gevolgen van ADHD (Barkley and Dam, 2006, Paternotte et al., 2006) Kind Gevolgen voor: - ontwikkeling van positief zelfbeeld, - opdoen van positieve ervaringen, - voltooiing van een succesvolle schoolcarrière. Ze gaan zichzelf vaak als lastig en raar profileren, omdat ze dit vaak te horen krijgen van de anderen. Dit zorgt ervoor dat ze moeilijk een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Naargelang hun karakter zullen ze dan agressief gedrag vertonen of probleemgedrag stellen, of ze gaan zich terugtrekken en angstig of depressief gedrag vertonen. Ook op school gaan ze zich minder voelen omdat hun punten niet zo goed zijn als die van hun klasgenoten Schools vlak (Klas) ADHD staat ook bekend voor het nadelig beïnvloeden van de schoolse prestaties. De kinderen gaan vaak onder hun niveau presteren, waardoor blijven zitten en spijbelen vaker voorkomt.

19 Thuis (Gezin) Ouders kind met ADHD Zolang de diagnose ADHD niet wordt gesteld krijgen ze vaak te horen dat ze niet weten hoe ze met hun kind moeten omgaan, hoe ze hem moeten aanpakken. Dit zorgt voor twijfel bij de ouders, ze weten niet meer wat hun capaciteiten zijn als ouder. Ze zullen daardoor ook vaak schuldgevoelens krijgen. Eens ze de diagnose ADHD te horen krijgen is er mogelijks de opluchting, maar er komen ook snel nieuwe vragen. De diagnose ADHD wil jammer genoeg nog niet zeggen dat de anderen het begrijpen. Vaak krijgen ze dan nog het traditionele zinnetje te horen geef hem/haar maar eens een paar dagen aan mij. Een gevolg hiervan kan zijn dat de sociale contacten worden vermeden en er isolement dreigt voor te komen. Siblings 1 kind met ADHD Kinderen met ADHD maken doorgaans meer ruzie en verstoren vaker spelletjes. Ze schreeuwen ook meer en stellen vaker ongewenst gedrag of steken kattenkwaad uit. Dit zal ervoor zorgen dat er meer conflicten ontstaan bij broers en zussen waar een kind aanwezig is met ADHD dan bij broers en zussen waar geen kind met ADHD aanwezig is. Hoe jonger het kind met ADHD is, hoe meer conflicten zich gaan voordoen. Het kind met ADHD zal ook vaak meer aandacht krijgen van ouders wat bij de siblings kan gaan zorgen voor jaloezie. De broers en zussen zonder ADHD ervaren het kind met ADHD meestal ook als minder leuk en vermoeiend. Soms zullen er bij de siblings ook schuldgevoelens ontstaan, omdat ze beseffen dat ze zich ergeren aan hun broer met ADHD. Ze zullen ook beseffen dat de ouders meer aandacht geven aan het kind met ADHD wat kan lijden tot het stellen van gedrag waardoor ook zij meer aandacht zullen krijgen. Ouders- siblings De kinderen zonder ADHD voelen zich vaak achteruitgestoken ten opzichte van het kind met ADHD, omdat hij/zij meer aandacht krijgt. Dit zal er voor zorgen dat de ouders zich ook vaak schuldig gaan voelen omdat ook zij beseffen dat ze meer aandacht geven aan het kind met ADHD dan aan de rest van het gezin. 1 Siblings: verwanten in de zin van broers en/of zussen

20 De diagnose (Barkley and Dam, 2006, Koster van Groos and American Psychiatric, 2007) DSM-IV-TR (Koster van Groos and American Psychiatric, 2007) De internationale indeling kan men vinden in DSM-IV-TR (Diagnostical and Statistical Manual). APA (American Psychiatric Association) heeft de DSM-IV-TR opgesteld. Criteria voor de diagnose ADHD: A. Ofwel (1), ofwel (2): (1) Zes (of meer) van de volgende symptomen van aandachtstekort zijn gedurende ten minste zes maanden afwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau: Aandachtstekort (a) Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten (b) Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden (c) Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt (d) Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen) (e) Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten (f) Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk) (g) Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap) (h) Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels (i) Vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden (2) Zes (of meer) van de volgende symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau: Hyperactiviteit (a) Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel (b) Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten (c) Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid) (d) Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten (e) Is vaak in de weer of draait maar door (f) Praat vaak aan een stuk door

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft, Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren, verder te helpen of te informeren. Er

Nadere informatie

Heeft mijn kind AD(H)D?

Heeft mijn kind AD(H)D? Heeft mijn kind AD(H)D? Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft augustus 2014 Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren,

Nadere informatie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie Cathelijne Wildervanck ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? Scriptum Psychologie HERZIENE 4E DRUK adhd: hoe haal je het uít je hoofd? C W ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? scriptum psychologie inhoud voorwoord

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Informatie en tips voor ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en begeleiders Bij de titel: Niet altijd zichtbaar

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren Hoofdstuk 20 Verstandelijke beperking Per 1 januari 2004 heeft de voormalige SPD, nu opererend onder de naam MEE, de capaciteit pleegzorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen overgedragen aan Pleegzorg

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Scriptie Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Marja van der Ende Agaat 16 2691 SM s-gravenzande Tel. 0174-243123 Mob 06-43095590 e-mail: info@massage-therapie.nl Scriptiebegeleiding:

Nadere informatie

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

De teamleden van Traject 3 en de CET ergotherapeuten stimuleerden me ook met hun interesse en enthousiasme.

De teamleden van Traject 3 en de CET ergotherapeuten stimuleerden me ook met hun interesse en enthousiasme. Dankwoord Het maken van deze scriptie was geen gemakkelijke opdracht maar was voor mij een ware uitdaging. Het scriptie onderwerp boeide me echter zo zeer dat ik er het hele jaar met plezier aan gewerkt

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Bachelorproef. Communicatie met patiënten met het syndroom van Down in az groeninge. Mégane Joye. Interne begeleider Nadia De Schaut

Bachelorproef. Communicatie met patiënten met het syndroom van Down in az groeninge. Mégane Joye. Interne begeleider Nadia De Schaut Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Medical management assistant Academiejaar 2012-2013 Studente Mégane Joye Communicatie met patiënten

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Via deze weg wil ik enkele mensen bedanken die me hebben geholpen bij de voltooiing van mijn eindwerk.

WOORD VOORAF. Via deze weg wil ik enkele mensen bedanken die me hebben geholpen bij de voltooiing van mijn eindwerk. WOORD VOORAF Via deze weg wil ik enkele mensen bedanken die me hebben geholpen bij de voltooiing van mijn eindwerk. Ten eerste wil ik een dankwoord richten aan Mevr. Greet Jansen, mijn promotor en docent

Nadere informatie