Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari"

Transcriptie

1 Nummer 11, December 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Aangeboden cursussen - Conferentie passend onderwijs - Voortgang passend onderwijs - Uit het OPDC SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/ Speciaal Voortgezet Onderwijs Waterland of afgekort; SWV VO/SVO Waterland is van en voor alle VO scholen en leerlingen in Waterland. Het SWV VO/SVO heeft als taak scholen te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met (complexe) hulpvragen. Da Vinci SG Nelson Mandela Clusius ***Agenda*** Cursus: 2e cursus Autisme Woensdag 20-3, Woensdag 3-4, Woensdag 10-4 Woensdag 17-4, Woensdag 24-4 Aanvullende cursus: Omgaan met verschillen (alleen voor diegenen die de cursus activerend leren hebben gevolgd): Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari Cursus: Internaliserend gedrag Maandag 4 maart Donderdag 21 maart Donderdag 28 maart Donderdag 4 april Donderdag 11 april De Triade SG W.J. Bladergroen J. van Egmond Lyceum Altra Cursus: Omgaan met verschillen Maandag 22 april Maandag 6 mei Maandag 27 mei Maandag 3 juni Maandag 17 juni llege SG Antoni Gaudi Don Bosco v Beroepsonderwij s Tijd: uur Incl. luxe broodjes lunch en soep De scholen in het Samenwerkingsverband Waterland Opgeven voor een Cursus!? Dit kan bij Hellen Lansen Alle cursussen worden gehouden in: Hotel v/d Valk Purmerend Purmerenderweg DN Zuidoost Beemster gratis parkeergelegenheid

2 Grote opkomst conferentie passend onderwijs Afgelopen 26 november 2012 vond de door het samenwerkingsverband georganiseerde conferentie Werken aan passend Onderwijs voor bestuurders, schoolleiders, zorgcoordinatoren en managers/bestuurders van jeugdzorgorganistaties en gemeenten plaats. Meer dan 100 mensen namen deel. Waren tijdens conferenties vorige jaren vooral zorgcoordinatoren en docenten van scholen aan zet, dit keer werd aan de bestuurders en beleidsmakers gevraagd zelf aan de hand van leerlingdossiers na te denken over welke school voor de betreffende leerling het beste aanbod zou kunnen bieden en welke ondersteuning de jeugdzorgpartners daarbij zouden moeten (kunnen) bieden. Door zelf te ervaren voor welke dillema s men komt te staan bij het kiezen voor en creeren van een zo goed mogelijke onderwijsplek, voor de meest kwetsbare leerlingen in ons onderwijs, werd voor de deelnemers duidelijker wat zij straks van de mensen die het moeten doen, vragen om onze missie Passend onderwijs (zoveel mogelijk thuisnabij) voor alle leerlingen te verwezenlij ken. In het vervolg op deze conferentie gaan de schoolleiders en managers van ketenpartners uit jeugdzorg en gemeenten met elkaar in werkgroepen aan de slag met het ontwerpen van ondersteuningsarrangementen. In augustus 2014 moet het onderwijs in afstemming met jeugdzorg en gemeenten een aanbod dat passend is voor al onze leerlingen verwezenlijken. Ondersteuningsplannen wettelijk verplicht De ondersteuningsmogelijkheden van een school moeten vanaf augustus 2014 worden weergegeven in een, door elke school afzonderlijk te maken ondersteuningsschoolplan. Nieuwsbrief VO-SVO Waterland De scholen moeten daarnaast samen in een gezamenlijk meerjaren ondersteuningsplan samenwerkingsverband vastleggen wat de ondersteuning is waar leerlingen, ouders en docenten op alle scholen altijd op kunnen rekenen (het zogenaamde basisondersteuningsprofiel) en wat er daarnaast voor ondersteuningsarrangementen mogelijk zijn binnen de gehele regio voor leerlingen die naast de basisondersteuning van de scholen nog andere ondersteuning nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld een time-out voorziening zijn of ondersteuning van een schoolpsycholoog tot en met een plaatsing in speciaal voortgezet onderwijs. Op de meeste scholen is men al gestart met de interne discussie over wat de school aan ondersteunin gsaanbod wil verwerkelijken. De ene school is daarbij ambitieuzer dan de ander. Scholen die zich beperken tot zo minimaal aanbod moeten voor hun leerlingen straks meer gebruik maken van voorzieningen op andere scholen of van het samenwerkingsverband dan scholen die zelf veel ondersteuning in huis organiseren. Inbreng van docenten, ouders en leerlingen is in deze discussie belangrijk. Medezeggenschap Medezeggenschap per school Elke school bespreekt het ondersteuningschoolplan met de medezeggenschapsraad. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat docenten, ouders en leerlingen betrokken worden. (Voorlopige) Ondersteuningsplan raad Samenwerkingsverband Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (alle schoolbesturen inclusief VSO en AB diensten) moet voorgelegd worden aan een (wettelijk verplicht) in te stellen ondersteuningsplan raad. In deze raad mogen 2

3 ouders, leerlingen en medewerkers van scholen deelnemen die daarvoor de instemming van de MR van de betreffende scholen hebben. De leden voor deze nieuwe raad hoeven dus niet lid te zijn van een MR! Om de leden zo goed mogelijk te informeren over de voortgang is besloten om alle MR-en van scholen, via de schoolbesturen, uit te nodigen alvast voorlopige deelnemers aan te wijzen. Belangrijk!Belangrijk! Belangrijk! Voorlichtingsbijeenkomst (voorlopige) ondersteuningsplan raad Op 10 januari 2010 wordt voor de vertegenwoordigers van de MR- en, Docenten, ouders en leerlingen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De wetswijzigingen passend onderwijs en de rol en taken van de toekomstige ondersteuningsplan raad worden toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in de W.J. Bladergroen school, aanvang uur tot uiterlijk uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht (ivm catering) en kan per mail: Belangrijk!Belangrijk! Belangrijk! Nieuwsbrief VO-SVO Waterland Informatie passend onderwijs: Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op eerder gedane moties en toezeggingen in de Tweede en Eerste Kamer bij de behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dekker gaat onder meer in op het tegengaan van bureaucratie, een landelijke arbitragevoorziening, medezeggenschap en de kwaliteitswet. De Kafkabrigade tegen bureaucratie Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs in de Tweede Kamer heeft voormalig minister Van Bijsterveldt toegezegd om in overleg met de sectororganisaties een voorstel uit te werken om onnodige bureaucratie bij de inrichting van de samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te voorkomen. De Kafkabrigade heeft een voorstel uitgewerkt om aan de toezegging tegemoet te komen. Deze organisatie wil overheden en publieke organisaties beter laten functioneren door onnodige bureaucratie aan te pakken. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In de eerste fase ontwikkelt de Kafkabrigade een werkwijze met een aantal samenwerkingsverbanden (SWV s) die al een eind op weg zijn. In de tweede fase ontwikkelt de Kafkabrigade op basis van de uitkomsten een methode om snel en eenvoudig bij de andere SWV s te meten of er sprake is van onnodige bureaucratie. Belangrijke voorwaarde bij de aanpak is dat deze de SWV s ondersteunt en stimuleert om hun SWV efficiënt in te richten. Daarom ontwikkelt de Kafkabrigade een toolbox met tips & trics die de ze hierbij kunnen gebruiken. 3

4 Instellen arbitragevoorziening De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen over het instellen van een permanente landelijke arbitragevoorziening om geschillen te beslechten tussen scholen en het samenwerkingsverband. Deze voorziening gaat op korte termijn in, zodat scholen en samenwerkingsverband deze al voorafgaand aan de bestuurlijke inrichting kunnen gebruiken. Daarnaast maken de PO-Raad en de VO-raad een modelpassage voor de statuten van de samenwerkingsverbanden. Hierin leggen ze vast dat eventuele geschillen aan de arbitragevoorziening worden voorgelegd. Medezeggenschap Om de medezeggenschap tijdens de invoering van passend onderwijs te bevorderen, werken de ouderorganisaties, het LAKS en de vakorganisaties aan het opzetten van een steunpunt medezeggenschap. Verder heeft de Eerste Kamer gevraagd om MR en meer vrijheid te geven bij hun keuze voor de leden van de ondersteuningsplanraad. Inmiddels is een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat leden van de ondersteuningsplanraad (personeel, ouders en leerlingen) niet lid hoeven te zijn van een van de medezeggenschapsraden van de aaneengesloten scholen. Personele gevolgen De sectororganisaties, vakorganisaties en het ministerie van OCW hebben een principeakkoord bereikt over de personele gevolgen van de nieuwe wet. Uitgangspunt is dat de expertise van het personeel in het nieuwe stelsel zo veel mogelijk te behouden en ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. De afspraak biedt een landelijk kader en moet op het niveau van het samenwerkingsverband voor maatwerk zorgen. Het voorstel ligt op dit moment bij de verschillende achterbannen. Kwaliteitswet Ook gaat de brief in op de Wet kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Deze treedt voor het grootste deel per 1 augustus 2013 in werking. Enkele onderdelen worden zo snel mogelijk van kracht: de mogelijkheid voor scholen voor meervoudig gehandicapten die zeer moeilijk leren om het speciaal onderwijs (so) uit te breiden met voortgezet speciaal onderwijs (vso) de invoering van cluster overstijgende verbrede toelating van leerlingen de mogelijkheid voor vso-scholen om een aanwijzing als vo-exameninstelling aan te vragen de mogelijkheid voor vso-leerlingen om examen af te leggen via een vavoinstelling Verder heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezichtkader expertisecentra vernieuwd, met afzonderlijke waarderingskaders voor het so en het vso. De inspectie baseert haar beoordeling vanaf dit schooljaar in principe al mede op gebruik van het ontwikkelingsperspectief. Tot 1 augustus 2013 kunnen scholen ervoor kiezen dat de inspectie haar oordeel nog mede baseert op het handelingsplan. Ondersteuning voor gemeenten en schoolbesturen De stelselwijzigingen voor passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Om inhoudelijk veranderingen door te voeren, is het belangrijk om samen te werken. Gemeenten en schoolbesturen krijgen concrete hulp bij de invoering van het passend onderwijs. Hiervoor hebben de POraad, de VO-raad, de VNG en de ministeries van VWS en OCW een gezamenlijke werkagenda opgesteld voor de schooljaren en Op overeenstemming gericht overleg Elk samenwerkingsverband moet per 1 mei 2014 een ondersteuningsplan hebben ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. In dit plan geven de besturen van de samenwerkingsverbanden aan hoe zij de financiële middelen die zij ontvangen voor ondersteuning van leerlingen gaan inzetten. Dit ondersteuningsplan moet in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) zijn besproken met de gemeenten die in het samenwerkingsverband liggen. In de wet staat dat gemeenten en het samenwerkingsverband hiervoor een procedure moeten ontwikkelen. Ook moeten zij een geschillencommissie aanstellen, voor het geval dat de partijen er samen niet uitkomen.

5 ADHD medicatie en inname op school door Kim Snoek Orthopedagoog Medicatietrouw en overwegingen Iedereen neemt wel eens medicijnen, al is het maar een keertje een paracetamol tegen de hoofdpijn. De een ziet wel heil in het slikken van medicatie, de ander vindt het troep. Medicatie inname bij leerlingen met de stoornis ADHD (aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit)) lijkt in veel gevallen (zeker niet in alle gevallen!) te leiden tot een (tijdelijke) gedragsverbetering, in de zin van dat het bestaande onrust onderdrukt en de aandacht en concentratie verbeterd. Ondanks dit gegeven hebben veel ouders en leerlingen met deze stoornis, logischerwijs, veel weerstand tegen medicatiegebruik. Wanneer er uiteindelijk dan toch tot medicatie wordt overgegaan, is medicatietrouw (correct gebruikt van medicatie) zeer belangrijk, maar vooral bij pubers nog wel eens een heikel punt. Want wat denken de klasgenoten er bijvoorbeeld van als de medicatie op school moet worden ingenomen? En ineens zijn er al die bijwerkingen die helemaal niet gewenst zijn. En als medicatiegebruik leidt tot een gedragsverbetering, leidt het dan ook niet tot een persoonlijkheidsverandering? Dit zijn vragen en overwegingen die bij zowel de ouders als de leerling zelf kunnen spelen bij medicatiegebruik. Daarnaast speelt dat bepaalde medicatie op vaste momenten op de dag moet worden ingenomen en voor leerlingen met ADHD is dit, veelal vanzelfsprekend, een lastige taak. Vaak voorgeschreven medicatiesoorten en ondersteuning bij het gebruik op school Ritalin is waarschijnlijk de meest bekende naam in (ADHD) medicatieland en valt net als Concerta onder de methylfenidaat medicatie. Ritalin moet op vaste tijdstippen een aantal keer per dag worden ingenomen; Concerta hoeft slechts één keer per dag te worden geslikt. Ritalin is sneller uitgewerkt dan Concerta. Echter, beide hebben verder dezelfde bijwerkingen (o.a. (in)slaapproblemen, verminderde eetlust, misselijkheid, angsten). Ook Strattera is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij leerling met ADHD. Strattera hoeft ook maar eenmaal per dag te worden ingenomen en wordt bijvoorbeeld voorgeschreven als er niet goed gereageerd wordt op een vorm van methylfenidaat. Het effect van deze vorm van medicatie wordt echter pas na een aantal weken waargenomen. Hoewel er betreffende medicatiegebruik een belangrijke taak ligt in de thuissituatie, lijkt ondersteuning hierbij op school vrijwel even belangrijk. Daarbij is het van belang dat docenten, in het bijzonder mentoren, op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van hun leerlingen, evenals van het soort medicatie en de (bij)werkingen. Dit maakt dat (gedrags)verandering en verbetering evenals eventuele problemen op tijd kunnen worden gesignaleerd en besproken met ouders en leerling. Goed contact hierover tussen ouders en mentoren en het samen maken van een plan (wanneer moet de medicatie bijvoorbeeld worden ingenomen?) lijkt een belangrijke eerste stap. Met de leerling en ouders kan ook besproken worden of het noodzakelijk is dat de mentor/docent zicht houdt op de inname en het eetpatroon van de leerling. Bespreek het medicatiegebruik van een leerling eventueel in de klas, maar houdt het onderwerp luchtig. Dit kan er voor zorgen dat het een geaccepteerd onderwerp wordt en de leerling zonder schaamte of een gevoel van anders-zijn, de medicatie in kan nemen. Wanneer een leerling (plotseling) veel ongewenst gedrag laat zien en het is bekend dat hij/zij medicatie gebruikt, bedenk dan ook dat het gedrag hieraan ten grondslag kan liggen en maak dit bespreekbaar. Er kan nog lang gediscussieerd worden over medicatiegebruik. Belangrijk blijft het altijd om nooit met welke vorm van medicatie ook zelf te rommelen. Wat echter het allerbelangrijkste blijft is dat de leerling zelf gebaat is bij het medicatiegebruik en er niet meer lasten dan lusten van ondervindt! Bron: Kaldenbach, Y. (2006). Medicatietrouw bij kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek: Een bittere pil? Balans Magazine, p Op schoolniveau is er veel aandacht voor Passend Onderwijs en zal menig studiemiddag in het teken van deze ontwikkeling staan de komende tijd. Passend Onderwijs: Geen kind tussen wal en schip Voor meer informatie, Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!! Kijk ook eens op de website:

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2012 Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Uitgelicht Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2013 Vernieuwd: website en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uitgelicht Voorwoord staatssecretaris Sander Dekker Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs April 2013 Nieuwe kengetallen samenwerkingsverbanden Uitgelicht Nieuwe kengetallen samenwerkingsverbanden De nieuwe kengetallen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs staan op de website. De kengetallen

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

*MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING

*MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING Nummer 3. mei 2011 *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA Inhoud NIEUWSBRIEF In deze derde nieuwsbrief van het samenwerkingsverband: - Passend Onderwijs één jaar uitgesteld - Conferentie Passend Onderwijs was een

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 21460 Samenwerkingsverband : PO2203 Onderzoek

Nadere informatie

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD?

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD? Kinderen met ADHD Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is de oorzaak van ADHD? 1 Wat zijn de verschijnselen van ADHD? 1 Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld? 2 Behandeling van ADHD

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Grote veranderingen met Passend Onderwijs? Ja en nee. Wat blijft? Nieuwsbrief

Passend Onderwijs. Grote veranderingen met Passend Onderwijs? Ja en nee. Wat blijft? Nieuwsbrief December 2013 1 December 2013 3e Nieuwsbrief Grote veranderingen met? Ja en nee. Wat blijft? De leerlingenstroom blijft nagenoeg gelijk. Er komen geen grote veranderingen in aantallen, dus ook niet in

Nadere informatie

Ondersteuningsplan VO Westland

Ondersteuningsplan VO Westland Ondersteuningsplan VO Westland Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en het checken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO De belangrijkste zaken uit het ondersteuningsplan 2014-2018 in heldere taal met verwijzingen naar uitgebreide versie. 17

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs

op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs historie Verklaring Salamanca 1994 Those with special educational needs must have

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren Plaats : Middelburg Administratienummer : VO2901 Bestuursnummer : 41323 Onderzoeksnummer : 277482 Datum onderzoek

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Maart 2013 De lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Uitgelicht De Lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Goede leraren zijn bepalend voor goed onderwijs. Daarom blijft het ministerie van OCW investeren

Nadere informatie

Passend onderwijs Derde voortgangsrapportage december 2013

Passend onderwijs Derde voortgangsrapportage december 2013 Passend onderwijs Derde voortgangsrapportage december 2013 1. Inleiding Dit is de derde voortgangsrapportage passend onderwijs. De eerdere versies van deze rapportage zijn in januari en juni van dit jaar

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014

Activiteitenplan 2013-2014 Activiteitenplan 2013-2014 Onderdeel van het ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen 2013-2017 Lucas Rurup Directeur Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland juni 2013 Doelstellingen

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Plan van aanpak passend onderwijs 2014 2020

Plan van aanpak passend onderwijs 2014 2020 Plan van aanpak passend onderwijs 2014 2020 18 juni 2014 Inleiding Met passend onderwijs wordt meer maatwerk voor leerlingen mogelijk. Meer en meer leerlingen krijgen zo een plek die uitgaat van hun mogelijkheden

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Passend onderwijs Vijfde voortgangsrapportage juni 2014

Passend onderwijs Vijfde voortgangsrapportage juni 2014 Passend onderwijs Vijfde voortgangsrapportage juni 2014 Samenvatting Op 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs van start. Daarmee wordt meer maatwerk voor leerlingen mogelijk. Passend onderwijs maakt samenwerking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer Plaats : Deventer Administratienummer : VO2303 Bestuursnummer : 21683 Onderzoeksnummer : 277518 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Utrecht, april 2014 1 INHOUD VOORWOORD. 3 INLEIDING.5 SAMENSTELLING ONDERSTEUNINGSPLANRAAD..6 JAARVERSLAG.7 2 VOORWOORD In dit voorwoord wil ik als voorzitter van

Nadere informatie

Passend onderwijs Zevende voortgangsrapportage juni 2015

Passend onderwijs Zevende voortgangsrapportage juni 2015 Passend onderwijs Zevende voortgangsrapportage juni 2015 Samenvatting Het eerste jaar passend onderwijs zit er bijna op. De start van passend onderwijs is goed verlopen. Dat was de conclusie van de zesde

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE Plaats : Almere Bestuursnummer : 21654 Samenwerkingsverband : VO2401 Onderzoek uitgevoerd op : 11 april 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Oktober 2012 Medezeggenschap en passend onderwijs Uitgelicht Medezeggenschap en passend onderwijs Leraren, ouders en leerlingen krijgen inspraak op de manier waarop de ondersteuning van leerlingen in een

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers COMMUNICATIEPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie 6. Evaluatie 1. Inleiding Bij de opdracht van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel voor het Openbaar Lyceum Zeist Februari 2014

Schoolondersteuningsprofiel voor het Openbaar Lyceum Zeist Februari 2014 Schoolondersteuningsprofiel voor het Openbaar Lyceum Zeist Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband VO 2 1.2 Schoolondersteuningsprofiel 2 1.3 Groeidocument

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Checklist Instemming ondersteuningsplan

Checklist Instemming ondersteuningsplan Checklist Instemming ondersteuningsplan Jan de Vos, Marieke Boon-Mens November 2013 Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het

Nadere informatie

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014 Passend onderwijs Walcheren { 21 januari 2014 Kennismaken en voorkennis activeren Informatie passend onderwijs Informatie VO Programma Huidige situatie 1. REC 1 Visio 2. REC 2 Auris 3. REC 3 Zeeland/ Korre

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs: Wat is het? Bert Beuving, beleidsmedewerker onderwijs. Heeft u een idee???

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs: Wat is het? Bert Beuving, beleidsmedewerker onderwijs. Heeft u een idee??? Passend Onderwijs vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders Wat is het? Kansen en bedreigingen? Bert Beuving, beleidsmedewerker onderwijs Veranderende rol ouders? Passend Onderwijs Wat is het?

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS BINNEN AMSTERDAM/DIEMEN INLEIDING OP DE LAATSTE STUDIEMIDDAG VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUID 18 MAART 2014

PASSEND ONDERWIJS BINNEN AMSTERDAM/DIEMEN INLEIDING OP DE LAATSTE STUDIEMIDDAG VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUID 18 MAART 2014 PASSEND ONDERWIJS BINNEN AMSTERDAM/DIEMEN INLEIDING OP DE LAATSTE STUDIEMIDDAG VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUID 18 MAART 2014 Lastig evenwicht Formele objectiviteit: rechtsgelijkheid, centrale criteria, eenduidige

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Februari 2013 AMvB passend onderwijs op internet voor advies Uitgelicht AMvB passend onderwijs op internet voor advies De Wet passend onderwijs moet passend onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Eigen wijs, wijzer, wijst

Eigen wijs, wijzer, wijst Eigen wijs, wijzer, wijst De stuurgroep start weer op na de zomer Het concept-activiteitenplan is klaar! IN DIT NUMMER DE VERENIGING Stuurgroep is weer gestart Maak gebruik van CNVO Onderwijsplein en MyPop!

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

Medezeggenschap en passend onderwijs voor niet MR-leden

Medezeggenschap en passend onderwijs voor niet MR-leden Handreiking steunpunt Medezeggenschap en passend onderwijs voor niet MR-leden Passend onderwijs: wat heb ik daarover te zeggen? De inspraak van ouders, leerlingen en personeel Nico Foppen Juni 2013 Inhoud

Nadere informatie

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Onderwijsgeschillen Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Leon t Hart Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS Eerste voortgangsrapportage februari 2013

PASSEND ONDERWIJS Eerste voortgangsrapportage februari 2013 PASSEND ONDERWIJS Eerste voortgangsrapportage februari 2013 Inleiding en leeswijzer Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage passend onderwijs, die inzicht biedt in de vorderingen van de invoering van

Nadere informatie

Landelijk samenwerkingsverband

Landelijk samenwerkingsverband Nieuwsbrief 5 Doelgroep De nieuwsbrieven zijn bestemd voor de besturen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen. Aan hen wordt gevraagd de informatie te delen met directies, personeelsleden

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

OPDC, nu en onderweg naar Passend onderwijs

OPDC, nu en onderweg naar Passend onderwijs OPDC, nu en onderweg naar Passend onderwijs juni 2013 OrthoPedagogisch Didactisch Centrum Expertisecentrum binnen de Purmerendse ScholenGroep voor de scholen van Samenwerkingsverband VO Waterland Het OPDC

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie