Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari"

Transcriptie

1 Nummer 11, December 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Aangeboden cursussen - Conferentie passend onderwijs - Voortgang passend onderwijs - Uit het OPDC SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/ Speciaal Voortgezet Onderwijs Waterland of afgekort; SWV VO/SVO Waterland is van en voor alle VO scholen en leerlingen in Waterland. Het SWV VO/SVO heeft als taak scholen te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met (complexe) hulpvragen. Da Vinci SG Nelson Mandela Clusius ***Agenda*** Cursus: 2e cursus Autisme Woensdag 20-3, Woensdag 3-4, Woensdag 10-4 Woensdag 17-4, Woensdag 24-4 Aanvullende cursus: Omgaan met verschillen (alleen voor diegenen die de cursus activerend leren hebben gevolgd): Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari Cursus: Internaliserend gedrag Maandag 4 maart Donderdag 21 maart Donderdag 28 maart Donderdag 4 april Donderdag 11 april De Triade SG W.J. Bladergroen J. van Egmond Lyceum Altra Cursus: Omgaan met verschillen Maandag 22 april Maandag 6 mei Maandag 27 mei Maandag 3 juni Maandag 17 juni llege SG Antoni Gaudi Don Bosco v Beroepsonderwij s Tijd: uur Incl. luxe broodjes lunch en soep De scholen in het Samenwerkingsverband Waterland Opgeven voor een Cursus!? Dit kan bij Hellen Lansen Alle cursussen worden gehouden in: Hotel v/d Valk Purmerend Purmerenderweg DN Zuidoost Beemster gratis parkeergelegenheid

2 Grote opkomst conferentie passend onderwijs Afgelopen 26 november 2012 vond de door het samenwerkingsverband georganiseerde conferentie Werken aan passend Onderwijs voor bestuurders, schoolleiders, zorgcoordinatoren en managers/bestuurders van jeugdzorgorganistaties en gemeenten plaats. Meer dan 100 mensen namen deel. Waren tijdens conferenties vorige jaren vooral zorgcoordinatoren en docenten van scholen aan zet, dit keer werd aan de bestuurders en beleidsmakers gevraagd zelf aan de hand van leerlingdossiers na te denken over welke school voor de betreffende leerling het beste aanbod zou kunnen bieden en welke ondersteuning de jeugdzorgpartners daarbij zouden moeten (kunnen) bieden. Door zelf te ervaren voor welke dillema s men komt te staan bij het kiezen voor en creeren van een zo goed mogelijke onderwijsplek, voor de meest kwetsbare leerlingen in ons onderwijs, werd voor de deelnemers duidelijker wat zij straks van de mensen die het moeten doen, vragen om onze missie Passend onderwijs (zoveel mogelijk thuisnabij) voor alle leerlingen te verwezenlij ken. In het vervolg op deze conferentie gaan de schoolleiders en managers van ketenpartners uit jeugdzorg en gemeenten met elkaar in werkgroepen aan de slag met het ontwerpen van ondersteuningsarrangementen. In augustus 2014 moet het onderwijs in afstemming met jeugdzorg en gemeenten een aanbod dat passend is voor al onze leerlingen verwezenlijken. Ondersteuningsplannen wettelijk verplicht De ondersteuningsmogelijkheden van een school moeten vanaf augustus 2014 worden weergegeven in een, door elke school afzonderlijk te maken ondersteuningsschoolplan. Nieuwsbrief VO-SVO Waterland De scholen moeten daarnaast samen in een gezamenlijk meerjaren ondersteuningsplan samenwerkingsverband vastleggen wat de ondersteuning is waar leerlingen, ouders en docenten op alle scholen altijd op kunnen rekenen (het zogenaamde basisondersteuningsprofiel) en wat er daarnaast voor ondersteuningsarrangementen mogelijk zijn binnen de gehele regio voor leerlingen die naast de basisondersteuning van de scholen nog andere ondersteuning nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld een time-out voorziening zijn of ondersteuning van een schoolpsycholoog tot en met een plaatsing in speciaal voortgezet onderwijs. Op de meeste scholen is men al gestart met de interne discussie over wat de school aan ondersteunin gsaanbod wil verwerkelijken. De ene school is daarbij ambitieuzer dan de ander. Scholen die zich beperken tot zo minimaal aanbod moeten voor hun leerlingen straks meer gebruik maken van voorzieningen op andere scholen of van het samenwerkingsverband dan scholen die zelf veel ondersteuning in huis organiseren. Inbreng van docenten, ouders en leerlingen is in deze discussie belangrijk. Medezeggenschap Medezeggenschap per school Elke school bespreekt het ondersteuningschoolplan met de medezeggenschapsraad. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat docenten, ouders en leerlingen betrokken worden. (Voorlopige) Ondersteuningsplan raad Samenwerkingsverband Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (alle schoolbesturen inclusief VSO en AB diensten) moet voorgelegd worden aan een (wettelijk verplicht) in te stellen ondersteuningsplan raad. In deze raad mogen 2

3 ouders, leerlingen en medewerkers van scholen deelnemen die daarvoor de instemming van de MR van de betreffende scholen hebben. De leden voor deze nieuwe raad hoeven dus niet lid te zijn van een MR! Om de leden zo goed mogelijk te informeren over de voortgang is besloten om alle MR-en van scholen, via de schoolbesturen, uit te nodigen alvast voorlopige deelnemers aan te wijzen. Belangrijk!Belangrijk! Belangrijk! Voorlichtingsbijeenkomst (voorlopige) ondersteuningsplan raad Op 10 januari 2010 wordt voor de vertegenwoordigers van de MR- en, Docenten, ouders en leerlingen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De wetswijzigingen passend onderwijs en de rol en taken van de toekomstige ondersteuningsplan raad worden toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in de W.J. Bladergroen school, aanvang uur tot uiterlijk uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht (ivm catering) en kan per mail: Belangrijk!Belangrijk! Belangrijk! Nieuwsbrief VO-SVO Waterland Informatie passend onderwijs: Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op eerder gedane moties en toezeggingen in de Tweede en Eerste Kamer bij de behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dekker gaat onder meer in op het tegengaan van bureaucratie, een landelijke arbitragevoorziening, medezeggenschap en de kwaliteitswet. De Kafkabrigade tegen bureaucratie Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs in de Tweede Kamer heeft voormalig minister Van Bijsterveldt toegezegd om in overleg met de sectororganisaties een voorstel uit te werken om onnodige bureaucratie bij de inrichting van de samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te voorkomen. De Kafkabrigade heeft een voorstel uitgewerkt om aan de toezegging tegemoet te komen. Deze organisatie wil overheden en publieke organisaties beter laten functioneren door onnodige bureaucratie aan te pakken. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In de eerste fase ontwikkelt de Kafkabrigade een werkwijze met een aantal samenwerkingsverbanden (SWV s) die al een eind op weg zijn. In de tweede fase ontwikkelt de Kafkabrigade op basis van de uitkomsten een methode om snel en eenvoudig bij de andere SWV s te meten of er sprake is van onnodige bureaucratie. Belangrijke voorwaarde bij de aanpak is dat deze de SWV s ondersteunt en stimuleert om hun SWV efficiënt in te richten. Daarom ontwikkelt de Kafkabrigade een toolbox met tips & trics die de ze hierbij kunnen gebruiken. 3

4 Instellen arbitragevoorziening De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen over het instellen van een permanente landelijke arbitragevoorziening om geschillen te beslechten tussen scholen en het samenwerkingsverband. Deze voorziening gaat op korte termijn in, zodat scholen en samenwerkingsverband deze al voorafgaand aan de bestuurlijke inrichting kunnen gebruiken. Daarnaast maken de PO-Raad en de VO-raad een modelpassage voor de statuten van de samenwerkingsverbanden. Hierin leggen ze vast dat eventuele geschillen aan de arbitragevoorziening worden voorgelegd. Medezeggenschap Om de medezeggenschap tijdens de invoering van passend onderwijs te bevorderen, werken de ouderorganisaties, het LAKS en de vakorganisaties aan het opzetten van een steunpunt medezeggenschap. Verder heeft de Eerste Kamer gevraagd om MR en meer vrijheid te geven bij hun keuze voor de leden van de ondersteuningsplanraad. Inmiddels is een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat leden van de ondersteuningsplanraad (personeel, ouders en leerlingen) niet lid hoeven te zijn van een van de medezeggenschapsraden van de aaneengesloten scholen. Personele gevolgen De sectororganisaties, vakorganisaties en het ministerie van OCW hebben een principeakkoord bereikt over de personele gevolgen van de nieuwe wet. Uitgangspunt is dat de expertise van het personeel in het nieuwe stelsel zo veel mogelijk te behouden en ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. De afspraak biedt een landelijk kader en moet op het niveau van het samenwerkingsverband voor maatwerk zorgen. Het voorstel ligt op dit moment bij de verschillende achterbannen. Kwaliteitswet Ook gaat de brief in op de Wet kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Deze treedt voor het grootste deel per 1 augustus 2013 in werking. Enkele onderdelen worden zo snel mogelijk van kracht: de mogelijkheid voor scholen voor meervoudig gehandicapten die zeer moeilijk leren om het speciaal onderwijs (so) uit te breiden met voortgezet speciaal onderwijs (vso) de invoering van cluster overstijgende verbrede toelating van leerlingen de mogelijkheid voor vso-scholen om een aanwijzing als vo-exameninstelling aan te vragen de mogelijkheid voor vso-leerlingen om examen af te leggen via een vavoinstelling Verder heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezichtkader expertisecentra vernieuwd, met afzonderlijke waarderingskaders voor het so en het vso. De inspectie baseert haar beoordeling vanaf dit schooljaar in principe al mede op gebruik van het ontwikkelingsperspectief. Tot 1 augustus 2013 kunnen scholen ervoor kiezen dat de inspectie haar oordeel nog mede baseert op het handelingsplan. Ondersteuning voor gemeenten en schoolbesturen De stelselwijzigingen voor passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Om inhoudelijk veranderingen door te voeren, is het belangrijk om samen te werken. Gemeenten en schoolbesturen krijgen concrete hulp bij de invoering van het passend onderwijs. Hiervoor hebben de POraad, de VO-raad, de VNG en de ministeries van VWS en OCW een gezamenlijke werkagenda opgesteld voor de schooljaren en Op overeenstemming gericht overleg Elk samenwerkingsverband moet per 1 mei 2014 een ondersteuningsplan hebben ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. In dit plan geven de besturen van de samenwerkingsverbanden aan hoe zij de financiële middelen die zij ontvangen voor ondersteuning van leerlingen gaan inzetten. Dit ondersteuningsplan moet in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) zijn besproken met de gemeenten die in het samenwerkingsverband liggen. In de wet staat dat gemeenten en het samenwerkingsverband hiervoor een procedure moeten ontwikkelen. Ook moeten zij een geschillencommissie aanstellen, voor het geval dat de partijen er samen niet uitkomen.

5 ADHD medicatie en inname op school door Kim Snoek Orthopedagoog Medicatietrouw en overwegingen Iedereen neemt wel eens medicijnen, al is het maar een keertje een paracetamol tegen de hoofdpijn. De een ziet wel heil in het slikken van medicatie, de ander vindt het troep. Medicatie inname bij leerlingen met de stoornis ADHD (aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit)) lijkt in veel gevallen (zeker niet in alle gevallen!) te leiden tot een (tijdelijke) gedragsverbetering, in de zin van dat het bestaande onrust onderdrukt en de aandacht en concentratie verbeterd. Ondanks dit gegeven hebben veel ouders en leerlingen met deze stoornis, logischerwijs, veel weerstand tegen medicatiegebruik. Wanneer er uiteindelijk dan toch tot medicatie wordt overgegaan, is medicatietrouw (correct gebruikt van medicatie) zeer belangrijk, maar vooral bij pubers nog wel eens een heikel punt. Want wat denken de klasgenoten er bijvoorbeeld van als de medicatie op school moet worden ingenomen? En ineens zijn er al die bijwerkingen die helemaal niet gewenst zijn. En als medicatiegebruik leidt tot een gedragsverbetering, leidt het dan ook niet tot een persoonlijkheidsverandering? Dit zijn vragen en overwegingen die bij zowel de ouders als de leerling zelf kunnen spelen bij medicatiegebruik. Daarnaast speelt dat bepaalde medicatie op vaste momenten op de dag moet worden ingenomen en voor leerlingen met ADHD is dit, veelal vanzelfsprekend, een lastige taak. Vaak voorgeschreven medicatiesoorten en ondersteuning bij het gebruik op school Ritalin is waarschijnlijk de meest bekende naam in (ADHD) medicatieland en valt net als Concerta onder de methylfenidaat medicatie. Ritalin moet op vaste tijdstippen een aantal keer per dag worden ingenomen; Concerta hoeft slechts één keer per dag te worden geslikt. Ritalin is sneller uitgewerkt dan Concerta. Echter, beide hebben verder dezelfde bijwerkingen (o.a. (in)slaapproblemen, verminderde eetlust, misselijkheid, angsten). Ook Strattera is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij leerling met ADHD. Strattera hoeft ook maar eenmaal per dag te worden ingenomen en wordt bijvoorbeeld voorgeschreven als er niet goed gereageerd wordt op een vorm van methylfenidaat. Het effect van deze vorm van medicatie wordt echter pas na een aantal weken waargenomen. Hoewel er betreffende medicatiegebruik een belangrijke taak ligt in de thuissituatie, lijkt ondersteuning hierbij op school vrijwel even belangrijk. Daarbij is het van belang dat docenten, in het bijzonder mentoren, op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van hun leerlingen, evenals van het soort medicatie en de (bij)werkingen. Dit maakt dat (gedrags)verandering en verbetering evenals eventuele problemen op tijd kunnen worden gesignaleerd en besproken met ouders en leerling. Goed contact hierover tussen ouders en mentoren en het samen maken van een plan (wanneer moet de medicatie bijvoorbeeld worden ingenomen?) lijkt een belangrijke eerste stap. Met de leerling en ouders kan ook besproken worden of het noodzakelijk is dat de mentor/docent zicht houdt op de inname en het eetpatroon van de leerling. Bespreek het medicatiegebruik van een leerling eventueel in de klas, maar houdt het onderwerp luchtig. Dit kan er voor zorgen dat het een geaccepteerd onderwerp wordt en de leerling zonder schaamte of een gevoel van anders-zijn, de medicatie in kan nemen. Wanneer een leerling (plotseling) veel ongewenst gedrag laat zien en het is bekend dat hij/zij medicatie gebruikt, bedenk dan ook dat het gedrag hieraan ten grondslag kan liggen en maak dit bespreekbaar. Er kan nog lang gediscussieerd worden over medicatiegebruik. Belangrijk blijft het altijd om nooit met welke vorm van medicatie ook zelf te rommelen. Wat echter het allerbelangrijkste blijft is dat de leerling zelf gebaat is bij het medicatiegebruik en er niet meer lasten dan lusten van ondervindt! Bron: Kaldenbach, Y. (2006). Medicatietrouw bij kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek: Een bittere pil? Balans Magazine, p Op schoolniveau is er veel aandacht voor Passend Onderwijs en zal menig studiemiddag in het teken van deze ontwikkeling staan de komende tijd. Passend Onderwijs: Geen kind tussen wal en schip Voor meer informatie, Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!! Kijk ook eens op de website:

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : 21668 Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Brielle Bestuursnummer : 21628 Samenwerkingsverband : PO2808 Onderzoek

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbrief 3 juli 2011. Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie

Nadere informatie

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken Persbericht: Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden,

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids. Met katern Passend onderwijs 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids. Met katern Passend onderwijs 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2012/2013 Kijk ook op www.avspifo.nl Advies & Coaching Met katern Passend onderwijs Colofon Inhoud

Nadere informatie

Plan van aanpak tegen pesten

Plan van aanpak tegen pesten Den Haag, 25 maart 2013 Plan van aanpak tegen pesten Met deze brief presenteren wij u ons plan van aanpak tegen pesten. Het is uniek dat een staatssecretaris en de Kinderombudsman samen een plan aan de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Rapportage. Onderwijsconsulenten Onderwijsconsulenten+ 1 augustus 2012 1 augustus 2013

Rapportage. Onderwijsconsulenten Onderwijsconsulenten+ 1 augustus 2012 1 augustus 2013 Rapportage Onderwijsconsulenten Onderwijsconsulenten+ 1 augustus 2012 1 augustus 2013 Den Haag, november 2013 Onderwijsconsulenten(+) en Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO) De Onderwijsconsulenten

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie