Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari"

Transcriptie

1 Nummer 11, December 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Aangeboden cursussen - Conferentie passend onderwijs - Voortgang passend onderwijs - Uit het OPDC SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/ Speciaal Voortgezet Onderwijs Waterland of afgekort; SWV VO/SVO Waterland is van en voor alle VO scholen en leerlingen in Waterland. Het SWV VO/SVO heeft als taak scholen te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met (complexe) hulpvragen. Da Vinci SG Nelson Mandela Clusius ***Agenda*** Cursus: 2e cursus Autisme Woensdag 20-3, Woensdag 3-4, Woensdag 10-4 Woensdag 17-4, Woensdag 24-4 Aanvullende cursus: Omgaan met verschillen (alleen voor diegenen die de cursus activerend leren hebben gevolgd): Woensdag 30 januari Woensdag 13 februari Cursus: Internaliserend gedrag Maandag 4 maart Donderdag 21 maart Donderdag 28 maart Donderdag 4 april Donderdag 11 april De Triade SG W.J. Bladergroen J. van Egmond Lyceum Altra Cursus: Omgaan met verschillen Maandag 22 april Maandag 6 mei Maandag 27 mei Maandag 3 juni Maandag 17 juni llege SG Antoni Gaudi Don Bosco v Beroepsonderwij s Tijd: uur Incl. luxe broodjes lunch en soep De scholen in het Samenwerkingsverband Waterland Opgeven voor een Cursus!? Dit kan bij Hellen Lansen Alle cursussen worden gehouden in: Hotel v/d Valk Purmerend Purmerenderweg DN Zuidoost Beemster gratis parkeergelegenheid

2 Grote opkomst conferentie passend onderwijs Afgelopen 26 november 2012 vond de door het samenwerkingsverband georganiseerde conferentie Werken aan passend Onderwijs voor bestuurders, schoolleiders, zorgcoordinatoren en managers/bestuurders van jeugdzorgorganistaties en gemeenten plaats. Meer dan 100 mensen namen deel. Waren tijdens conferenties vorige jaren vooral zorgcoordinatoren en docenten van scholen aan zet, dit keer werd aan de bestuurders en beleidsmakers gevraagd zelf aan de hand van leerlingdossiers na te denken over welke school voor de betreffende leerling het beste aanbod zou kunnen bieden en welke ondersteuning de jeugdzorgpartners daarbij zouden moeten (kunnen) bieden. Door zelf te ervaren voor welke dillema s men komt te staan bij het kiezen voor en creeren van een zo goed mogelijke onderwijsplek, voor de meest kwetsbare leerlingen in ons onderwijs, werd voor de deelnemers duidelijker wat zij straks van de mensen die het moeten doen, vragen om onze missie Passend onderwijs (zoveel mogelijk thuisnabij) voor alle leerlingen te verwezenlij ken. In het vervolg op deze conferentie gaan de schoolleiders en managers van ketenpartners uit jeugdzorg en gemeenten met elkaar in werkgroepen aan de slag met het ontwerpen van ondersteuningsarrangementen. In augustus 2014 moet het onderwijs in afstemming met jeugdzorg en gemeenten een aanbod dat passend is voor al onze leerlingen verwezenlijken. Ondersteuningsplannen wettelijk verplicht De ondersteuningsmogelijkheden van een school moeten vanaf augustus 2014 worden weergegeven in een, door elke school afzonderlijk te maken ondersteuningsschoolplan. Nieuwsbrief VO-SVO Waterland De scholen moeten daarnaast samen in een gezamenlijk meerjaren ondersteuningsplan samenwerkingsverband vastleggen wat de ondersteuning is waar leerlingen, ouders en docenten op alle scholen altijd op kunnen rekenen (het zogenaamde basisondersteuningsprofiel) en wat er daarnaast voor ondersteuningsarrangementen mogelijk zijn binnen de gehele regio voor leerlingen die naast de basisondersteuning van de scholen nog andere ondersteuning nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld een time-out voorziening zijn of ondersteuning van een schoolpsycholoog tot en met een plaatsing in speciaal voortgezet onderwijs. Op de meeste scholen is men al gestart met de interne discussie over wat de school aan ondersteunin gsaanbod wil verwerkelijken. De ene school is daarbij ambitieuzer dan de ander. Scholen die zich beperken tot zo minimaal aanbod moeten voor hun leerlingen straks meer gebruik maken van voorzieningen op andere scholen of van het samenwerkingsverband dan scholen die zelf veel ondersteuning in huis organiseren. Inbreng van docenten, ouders en leerlingen is in deze discussie belangrijk. Medezeggenschap Medezeggenschap per school Elke school bespreekt het ondersteuningschoolplan met de medezeggenschapsraad. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat docenten, ouders en leerlingen betrokken worden. (Voorlopige) Ondersteuningsplan raad Samenwerkingsverband Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (alle schoolbesturen inclusief VSO en AB diensten) moet voorgelegd worden aan een (wettelijk verplicht) in te stellen ondersteuningsplan raad. In deze raad mogen 2

3 ouders, leerlingen en medewerkers van scholen deelnemen die daarvoor de instemming van de MR van de betreffende scholen hebben. De leden voor deze nieuwe raad hoeven dus niet lid te zijn van een MR! Om de leden zo goed mogelijk te informeren over de voortgang is besloten om alle MR-en van scholen, via de schoolbesturen, uit te nodigen alvast voorlopige deelnemers aan te wijzen. Belangrijk!Belangrijk! Belangrijk! Voorlichtingsbijeenkomst (voorlopige) ondersteuningsplan raad Op 10 januari 2010 wordt voor de vertegenwoordigers van de MR- en, Docenten, ouders en leerlingen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De wetswijzigingen passend onderwijs en de rol en taken van de toekomstige ondersteuningsplan raad worden toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in de W.J. Bladergroen school, aanvang uur tot uiterlijk uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht (ivm catering) en kan per mail: Belangrijk!Belangrijk! Belangrijk! Nieuwsbrief VO-SVO Waterland Informatie passend onderwijs: Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op eerder gedane moties en toezeggingen in de Tweede en Eerste Kamer bij de behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dekker gaat onder meer in op het tegengaan van bureaucratie, een landelijke arbitragevoorziening, medezeggenschap en de kwaliteitswet. De Kafkabrigade tegen bureaucratie Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs in de Tweede Kamer heeft voormalig minister Van Bijsterveldt toegezegd om in overleg met de sectororganisaties een voorstel uit te werken om onnodige bureaucratie bij de inrichting van de samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te voorkomen. De Kafkabrigade heeft een voorstel uitgewerkt om aan de toezegging tegemoet te komen. Deze organisatie wil overheden en publieke organisaties beter laten functioneren door onnodige bureaucratie aan te pakken. Intussen zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In de eerste fase ontwikkelt de Kafkabrigade een werkwijze met een aantal samenwerkingsverbanden (SWV s) die al een eind op weg zijn. In de tweede fase ontwikkelt de Kafkabrigade op basis van de uitkomsten een methode om snel en eenvoudig bij de andere SWV s te meten of er sprake is van onnodige bureaucratie. Belangrijke voorwaarde bij de aanpak is dat deze de SWV s ondersteunt en stimuleert om hun SWV efficiënt in te richten. Daarom ontwikkelt de Kafkabrigade een toolbox met tips & trics die de ze hierbij kunnen gebruiken. 3

4 Instellen arbitragevoorziening De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen over het instellen van een permanente landelijke arbitragevoorziening om geschillen te beslechten tussen scholen en het samenwerkingsverband. Deze voorziening gaat op korte termijn in, zodat scholen en samenwerkingsverband deze al voorafgaand aan de bestuurlijke inrichting kunnen gebruiken. Daarnaast maken de PO-Raad en de VO-raad een modelpassage voor de statuten van de samenwerkingsverbanden. Hierin leggen ze vast dat eventuele geschillen aan de arbitragevoorziening worden voorgelegd. Medezeggenschap Om de medezeggenschap tijdens de invoering van passend onderwijs te bevorderen, werken de ouderorganisaties, het LAKS en de vakorganisaties aan het opzetten van een steunpunt medezeggenschap. Verder heeft de Eerste Kamer gevraagd om MR en meer vrijheid te geven bij hun keuze voor de leden van de ondersteuningsplanraad. Inmiddels is een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat leden van de ondersteuningsplanraad (personeel, ouders en leerlingen) niet lid hoeven te zijn van een van de medezeggenschapsraden van de aaneengesloten scholen. Personele gevolgen De sectororganisaties, vakorganisaties en het ministerie van OCW hebben een principeakkoord bereikt over de personele gevolgen van de nieuwe wet. Uitgangspunt is dat de expertise van het personeel in het nieuwe stelsel zo veel mogelijk te behouden en ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. De afspraak biedt een landelijk kader en moet op het niveau van het samenwerkingsverband voor maatwerk zorgen. Het voorstel ligt op dit moment bij de verschillende achterbannen. Kwaliteitswet Ook gaat de brief in op de Wet kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Deze treedt voor het grootste deel per 1 augustus 2013 in werking. Enkele onderdelen worden zo snel mogelijk van kracht: de mogelijkheid voor scholen voor meervoudig gehandicapten die zeer moeilijk leren om het speciaal onderwijs (so) uit te breiden met voortgezet speciaal onderwijs (vso) de invoering van cluster overstijgende verbrede toelating van leerlingen de mogelijkheid voor vso-scholen om een aanwijzing als vo-exameninstelling aan te vragen de mogelijkheid voor vso-leerlingen om examen af te leggen via een vavoinstelling Verder heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezichtkader expertisecentra vernieuwd, met afzonderlijke waarderingskaders voor het so en het vso. De inspectie baseert haar beoordeling vanaf dit schooljaar in principe al mede op gebruik van het ontwikkelingsperspectief. Tot 1 augustus 2013 kunnen scholen ervoor kiezen dat de inspectie haar oordeel nog mede baseert op het handelingsplan. Ondersteuning voor gemeenten en schoolbesturen De stelselwijzigingen voor passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Om inhoudelijk veranderingen door te voeren, is het belangrijk om samen te werken. Gemeenten en schoolbesturen krijgen concrete hulp bij de invoering van het passend onderwijs. Hiervoor hebben de POraad, de VO-raad, de VNG en de ministeries van VWS en OCW een gezamenlijke werkagenda opgesteld voor de schooljaren en Op overeenstemming gericht overleg Elk samenwerkingsverband moet per 1 mei 2014 een ondersteuningsplan hebben ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. In dit plan geven de besturen van de samenwerkingsverbanden aan hoe zij de financiële middelen die zij ontvangen voor ondersteuning van leerlingen gaan inzetten. Dit ondersteuningsplan moet in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) zijn besproken met de gemeenten die in het samenwerkingsverband liggen. In de wet staat dat gemeenten en het samenwerkingsverband hiervoor een procedure moeten ontwikkelen. Ook moeten zij een geschillencommissie aanstellen, voor het geval dat de partijen er samen niet uitkomen.

5 ADHD medicatie en inname op school door Kim Snoek Orthopedagoog Medicatietrouw en overwegingen Iedereen neemt wel eens medicijnen, al is het maar een keertje een paracetamol tegen de hoofdpijn. De een ziet wel heil in het slikken van medicatie, de ander vindt het troep. Medicatie inname bij leerlingen met de stoornis ADHD (aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit)) lijkt in veel gevallen (zeker niet in alle gevallen!) te leiden tot een (tijdelijke) gedragsverbetering, in de zin van dat het bestaande onrust onderdrukt en de aandacht en concentratie verbeterd. Ondanks dit gegeven hebben veel ouders en leerlingen met deze stoornis, logischerwijs, veel weerstand tegen medicatiegebruik. Wanneer er uiteindelijk dan toch tot medicatie wordt overgegaan, is medicatietrouw (correct gebruikt van medicatie) zeer belangrijk, maar vooral bij pubers nog wel eens een heikel punt. Want wat denken de klasgenoten er bijvoorbeeld van als de medicatie op school moet worden ingenomen? En ineens zijn er al die bijwerkingen die helemaal niet gewenst zijn. En als medicatiegebruik leidt tot een gedragsverbetering, leidt het dan ook niet tot een persoonlijkheidsverandering? Dit zijn vragen en overwegingen die bij zowel de ouders als de leerling zelf kunnen spelen bij medicatiegebruik. Daarnaast speelt dat bepaalde medicatie op vaste momenten op de dag moet worden ingenomen en voor leerlingen met ADHD is dit, veelal vanzelfsprekend, een lastige taak. Vaak voorgeschreven medicatiesoorten en ondersteuning bij het gebruik op school Ritalin is waarschijnlijk de meest bekende naam in (ADHD) medicatieland en valt net als Concerta onder de methylfenidaat medicatie. Ritalin moet op vaste tijdstippen een aantal keer per dag worden ingenomen; Concerta hoeft slechts één keer per dag te worden geslikt. Ritalin is sneller uitgewerkt dan Concerta. Echter, beide hebben verder dezelfde bijwerkingen (o.a. (in)slaapproblemen, verminderde eetlust, misselijkheid, angsten). Ook Strattera is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij leerling met ADHD. Strattera hoeft ook maar eenmaal per dag te worden ingenomen en wordt bijvoorbeeld voorgeschreven als er niet goed gereageerd wordt op een vorm van methylfenidaat. Het effect van deze vorm van medicatie wordt echter pas na een aantal weken waargenomen. Hoewel er betreffende medicatiegebruik een belangrijke taak ligt in de thuissituatie, lijkt ondersteuning hierbij op school vrijwel even belangrijk. Daarbij is het van belang dat docenten, in het bijzonder mentoren, op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van hun leerlingen, evenals van het soort medicatie en de (bij)werkingen. Dit maakt dat (gedrags)verandering en verbetering evenals eventuele problemen op tijd kunnen worden gesignaleerd en besproken met ouders en leerling. Goed contact hierover tussen ouders en mentoren en het samen maken van een plan (wanneer moet de medicatie bijvoorbeeld worden ingenomen?) lijkt een belangrijke eerste stap. Met de leerling en ouders kan ook besproken worden of het noodzakelijk is dat de mentor/docent zicht houdt op de inname en het eetpatroon van de leerling. Bespreek het medicatiegebruik van een leerling eventueel in de klas, maar houdt het onderwerp luchtig. Dit kan er voor zorgen dat het een geaccepteerd onderwerp wordt en de leerling zonder schaamte of een gevoel van anders-zijn, de medicatie in kan nemen. Wanneer een leerling (plotseling) veel ongewenst gedrag laat zien en het is bekend dat hij/zij medicatie gebruikt, bedenk dan ook dat het gedrag hieraan ten grondslag kan liggen en maak dit bespreekbaar. Er kan nog lang gediscussieerd worden over medicatiegebruik. Belangrijk blijft het altijd om nooit met welke vorm van medicatie ook zelf te rommelen. Wat echter het allerbelangrijkste blijft is dat de leerling zelf gebaat is bij het medicatiegebruik en er niet meer lasten dan lusten van ondervindt! Bron: Kaldenbach, Y. (2006). Medicatietrouw bij kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek: Een bittere pil? Balans Magazine, p Op schoolniveau is er veel aandacht voor Passend Onderwijs en zal menig studiemiddag in het teken van deze ontwikkeling staan de komende tijd. Passend Onderwijs: Geen kind tussen wal en schip Voor meer informatie, Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!! Kijk ook eens op de website:

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2012 Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Uitgelicht Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO-SVO Waterland

Nieuwsbrief VO-SVO Waterland Nieuwsbrief VO-VO Waterland chooljaar 2012-2013 Nummer 12 - maart 2013 Inhoud Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Cursussen - Internetconsultatie

Nadere informatie

*AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA. PRE MASTER SEN Handelingsgericht werken aan leer en gedragsproblemen: Nummer 6. december 2011

*AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA. PRE MASTER SEN Handelingsgericht werken aan leer en gedragsproblemen: Nummer 6. december 2011 Nummer 6. december 2011 *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA Inhoud NIEUWSBRIEF In deze e nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Cursussen voor de docenten - Wetsvoorstel Passend

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRE MASTER SEN. Nummer 7, februari 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF:

SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRE MASTER SEN. Nummer 7, februari 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF: Nummer 7, februari 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF: In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Nieuwe cursus: activerend leren - Steunpunt Autisme Noord-Holland - Vraag en

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2013 Vernieuwd: website en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uitgelicht Voorwoord staatssecretaris Sander Dekker Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Matchpoint. Symposia Dyslexie en ADD/ODD/ASS *MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA* Nummer 4, juli 2011

Matchpoint. Symposia Dyslexie en ADD/ODD/ASS *MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA* Nummer 4, juli 2011 Nummer 4, juli 2011 *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA* INHOUD Nieuwsbrief In deze 4 e nieuwsbrief van het samenwerkingsverband komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Agenda - Mededeling - Matchpoint -

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Schooljaar

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Schooljaar Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Schooljaar 2013-2014 Januari 2014 Inhoud Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - - - - Scholing Stand van zaken in het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 497 Passend onderwijs Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs April 2013 Nieuwe kengetallen samenwerkingsverbanden Uitgelicht Nieuwe kengetallen samenwerkingsverbanden De nieuwe kengetallen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs staan op de website. De kengetallen

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

NIEUWE TRAININGEN: *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA

NIEUWE TRAININGEN: *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA Nummer 8. mei 2012 Inhoud NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Nieuwe training door AMK Amsterdam en KORZILIUS&DEJONG - Geen bezuinigingen op passend

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M.

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Philips, P.A.H.M. Datum vergadering

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22041 31 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juli 2013, nr. JOZ/524032,

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 497 Passend onderwijs Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tekst: Marije Bosdriesz

Tekst: Marije Bosdriesz Partnerschap tussen ouders, school en hulpverleners vergroot de kansen van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met Passend onderwijs en de Jeugdwet krijgt dat partnerschap een nieuwe impuls. Integraal

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

*MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING

*MEDEDELING *MEDEDELING *MEDEDELING Nummer 3. mei 2011 *AGENDA*AGENDA*AGENDA*AGENDA Inhoud NIEUWSBRIEF In deze derde nieuwsbrief van het samenwerkingsverband: - Passend Onderwijs één jaar uitgesteld - Conferentie Passend Onderwijs was een

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Er wordt aanvullende wetgeving aangekondigd. (inmiddels is er een Algemene maatregel van bestuur gepubliceerd als internetconsultatie)

Er wordt aanvullende wetgeving aangekondigd. (inmiddels is er een Algemene maatregel van bestuur gepubliceerd als internetconsultatie) Kamerbrief van staatssecretaris S. Dekker aan de Eerste Kamer d.d. 26 februari 2013. Bijlagen bij de brief: voortgangsrapportage, rapport leerlingenvervoer van Sardes en onderzoek inspectie naar expertisebekostiging.

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Juli 2012 Uitgelicht Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen,

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A.

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A. BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A. Plaats : Goes Bestuursnummer : 21690 Samenwerkingsverband : VO2902 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD?

Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD? Kinderen met ADHD Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is de oorzaak van ADHD? 1 Wat zijn de verschijnselen van ADHD? 1 Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld? 2 Behandeling van ADHD

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2012 Vernieuwd: informatiepunt passend onderwijs Uitgelicht Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs In december 2011 zijn de minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, de VO-raad,

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Derde voortgangsrapportage december 2013

Passend onderwijs Derde voortgangsrapportage december 2013 Passend onderwijs Derde voortgangsrapportage december 2013 1. Inleiding Dit is de derde voortgangsrapportage passend onderwijs. De eerdere versies van deze rapportage zijn in januari en juni van dit jaar

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers Handreiking steunpunt Ouders, schoolondersteuningsprofiel en Floor Kaspers December 2013 Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder schoolondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017 Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus 2017 Lunteren 5 oktober 2017 We willen: Zicht krijgen op de uitwerking van het beleid van het swv tot op het niveau van de leerling Weten

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Communicatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PO 2203 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK EN OMSTREKEN Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : t.z.t. Bestuursnummer : 21460 Samenwerkingsverband : PO2203 Onderzoek

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO De belangrijkste zaken uit het ondersteuningsplan 2014-2018 in heldere taal met verwijzingen naar uitgebreide versie. 17

Nadere informatie