De meerwaarde van een handicap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meerwaarde van een handicap"

Transcriptie

1 Na de Nederlandse versie van De meerwaarde volgt een Spaanse vertaling. De meerwaarde van een handicap Asociación Discapacitados Fisicos de Lepe ADIFLE Vereniging van fysiek gehandicapten, afdeling Lepe. Fysieke handicaps betreffen lichamelijke en zintuiglijke (doof, blind) gebreken. De Vereniging is een afdeling van de regionale koepel CANF COCEMFE te Huelva die de meest uiteenlopende sociale voorzieningen behartigt, faciliteert en organiseert. De koepel valt onder het grootstedelijk beleid. ADIFLE Lepe heeft op dit moment ongeveer vijftig leden, merendeels lichamelijk gehandicapten, enkele blinden en een dove vrouw. De Vereniging heeft een bestuur, werkgroepen en naast stedelijke subsidies een netwerk voor sponsoring, vooral door de plaatselijke middenstand. Naar goed Spaans gebruik is de vereniging één grote familie met ook veel mantelzorg en ondersteuning. De Verkennerij Lepe zorgt op vrijwillige basis voor alle vervoer en direct noodzakelijke dienstverlening. Jaarlijks is er een manifestatie, dit jaar alweer voor de achtste keer. De feestavond was op zaterdag 8 maart in het Theater te Lepe. Naast bestuur, leden, sponsors, genodigden en optredende artiesten (zo n twintig) waren er een kleine honderd bezoekers, veelal familie, vrienden, buurtgenoten, bekenden. De uitvoering begon om 21:00 uur en duurde met een korte pauze tot maar liefst 24:00 uur. Eerst werd er met foto s en collages een uitgebreid jaaroverzicht getoond. Daarin valt op dat ADIFLE zowel naar binnen gericht is (centripetaal) als sterk naar buiten kijkt (centrifugaal); met een kruisbestuiving van beide. Waar mogelijk wordt meegedaan met bestaande voorzieningen, waar nodig vinden eigen activiteiten plaats, zoals een eigen Romeria, met eigen vaandels en feestcommissie. ADIFLE is, zoals de meeste Spaanse verenigingen, katholiek maar staat open voor alle gezindten. Er zijn wel specifiek katholieke momenten, zoals eucharistieviering. En al spoedig traden de eerste artiesten op. De avond stond in het teken van zang en dans, in het bijzonder flamencozang en de karakteristieke flamenco-uitvoering. Dan versmelt alles en iedereen; het publiek is niet passief luisterend maar neemt deel. Je hoort aan de kreten in het applaus welke flamenco-uitingen het meest écht zijn en waardering oogsten. Dan leven ook de artiesten op. Hier gaat het om. Hiervoor is de avond georganiseerd. Van hun kant is hun bijdrage geheel gratis. Vooraan, dicht bij het podium, staan de rolstoelgebruikers, een zevental. Verspreid in de zaal zitten overige leden, omgeven door hun sociale groep. Voor de dove vrouw is een doventolk aanwezig die voor haar al vele jaren de avond bij haar binnenbrengt. Want wie doof is tracht door kijken en visualisering een overzicht van het geheel te krijgen. De doventolk is daarbij haar richtsnoer. Deze doet meer dan vertalen, zij geeft weer wat er gebeurt en brengt de sfeer over. En juist dat, sfeer proeven, is voor de dove het meest moeilijke om vat op te krijgen, gevoel bij te krijgen. In het dovenonderwijs wordt hier veel aandacht aan gegeven. Het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aldus van het grootste belang geacht. Voor wie blind is, zijn geluiden (het auditieve), maar ook geuren en contacten (het tactiele) van doorslaggevende betekenis. Zoals de dove zich vooral richt op de extern waarneembare wereld zónder geluid, verinnerlijkt de blinde de wereld om zich heen tot een eigen inkijkje, een binnenwaartse blik: het eigen beeld van wat

2 er gebeurt en daarmee van de werkelijkheid, de specifiek eigen werkelijkheid. Een doof iemand zit doorgaans vrij statisch te kijken, is zich focussend aanwezig, een blind iemand kan opgaan in het ritme van de uitvoering, neemt vanzelfsprekender deel aan de uitvoering. Dat geeft andere belevingsplaatjes én uitingen. De dove applaudisseert doorgaans in het algemeen, de blinde direct vanuit eigen emoties. De mobiel lichamelijk gehandicapte voegt zich doorgaans in de bestaande situatie maar heeft het eigen gezag nodig om niet in de marge te raken of over het hoofd gezien te worden, vooral als het dwerggroei betreft. In de goede zin gebruiken zij menig keer hun handicap om al duwend eerder bij de koffiehoek te komen. Een hoofdstuk apart zijn de rolstoelgebruikers. Zij hebben vaste paden, gebruikelijke looppaden. Zij komen niet in het stoelengedeelte waar een belangrijk deel van de sociale gebeurtenissen zich afspelen. Door hun rolstoel zijn zij in zekere zin sociaal geïsoleerd, zijn aangewezen op elkaar. Vandaar rituelen met ook iets van schijngevechten om de plek die soms hiërarchisch bepaald is of bevochten moet worden. De rolstoelgebruiker heeft een minder goed zichtbaar achterland. Als zij een elektrische rolstoel hebben, zie je hen veel rondjes draaien om hun wereld van alle kanten en zijden te bekijken. De vaste rolstoelgebruiker die van duwhulp afhankelijk is moet het goeddeels hebben van wat zich recht voor hen uit voordoet, wat zichtbaar is in de lijn van de duwrichting. Tenzij de duwhulp hier weet van heeft. In ADIFLE is ook het bekende onderscheid aanwezig: de handicap vanaf de geboorte of kort daarna én de verworven (opgelopen) handicap op latere leeftijd, soms jong, soms in de bloei van het leven. Vooral dan is handicapaanvaarding een serieuze zaak en wordt er veel van de getroffenen gevraagd, van de directe familie en vrienden; en van de begeleiding. Deze persoonlijke en sociale aanvaardingsopdracht is een van de stille krachten die in ADIFLE werkzaam zijn. Daar wordt op allerlei wijzen veel aandacht aan gegeven, intern gericht maar zeker ook extern gericht, zoals in excursies verzorgen, trainingen geven, persoonlijke coaching. Trouwens, die voortdurende wisselwerking binnen-buiten, bredere participatie en eigen dingen doen, de eigen groepering en integratie enzovoort, is de rode draad in de vereniging, bij de begeleiders en beleidsmakers. Daarbij ondersteunt de middenstand niet alleen financieel, ook met vrijwilligers; zij maken stages mogelijk. En wat vooral opviel, de artiesten richtten zich in eerste instantie op de ADIFLEleden. Dat was heel bijzonder om mee te maken; ontroerend zelfs. Ook het publiek ervoer de avond allereerst als voor de ADIFLE-leden; als een sociale manifestatie. En tussen de rolstoelgebruikers zat Co Ouwendijk: kalm, zich hier veilig voelend, waardig, aanvaard in een goede, eigen omgeving. Dat alles straalden zijn houding en blik uit. En Jet redderde daar omheen. Zij vertelde dat zij naast algemene activiteiten en manifestaties iedere week deelnemen aan een middagbijeenkomst met gesprekken, dingen doen, plannen maken, tot afspraken komen. Hún wereld van dat moment, even los van alles, van alle drukte, van Residencia la Cigüeña. Op mijn vraag waarom er zo weinig LC-bezoekers aanwezig waren, slechts zeven, reageerde zij onthutsend duidelijk: Ze houden daar niet van ziektes en gebreken. Simon Buschman Residencia La Cigüeña, Islantilla, maart 2014 /

3 El valor de una discapacidad La Asociación Discapacitados Físicos de Lepe -ADIFLE Discapacidades físicas se consideran carencias en el funcionamiento del cuerpo y de los sentidos. La asociación forma parte de cúpula regional CANF COCEMFE en Huelva, que proporciona, facilita y organiza una escala de prestaciones sociales. Esta cúpula forma parte de la política para capitales de provincia. ADIFLE Lepe tiene en la actualidad unos cincuenta miembros, mayoritariamente discapacitados físicos, algunas personas ciegas y una señora sorda. La asociación tiene una junta directiva, grupos de trabajo y cuenta, aparte de subvenciones del ayuntamiento, con una red de patrocinadores, principalmente negocios locales. Como buena costumbre española la asociación funciona como una gran familia con asistencia voluntaria y el apoyo de gente cercana. Los scouts de Lepe proporcionan de forma voluntaria todo el transporte y los servicios necesarios. Cada año se organiza un evento, este año fue la octava edición. Se organizó una noche festiva el sábado 8 de marzo en el Teatro Municipal de Lepe. Aparte de la junta directiva, los socios, patrocinadores, invitados, artistas actuantes (unos veinte), asistieron unas cien personas, mayormente familiares, amigos, vecinos y conocidos. El programa empezó a las horas y duró con una breve pausa hasta la medianoche. La noche empezó con una muestra de fotos y collages formando un resumen anual de los acontecimientos. Destaca que ADIFLE tiene un enfoque tanto interno (centrípeto) como externo (centrífugo). Con una especie de fertilización cruzada entre ambos. Dentro de lo posible la asociación participa en actividades existentes, y si es necesario organiza actividades propias, como una romería con estandartes propios y un grupo de trabajo que organiza eventos. ADIFLE, como la mayoría de las asociaciones españolas, es una asociación católica pero está abierta a todas las religiones etc. Aunque hay algunas tradiciones católicas específicas, como la celebración de la eucaristía. A continuación actuaban los primeros artistas. La noche está bajo el auspicio del cante y el baile, especialmente el cante flamenco y una muestra característica de baile flamenco. Entonces, todo y todos se fusionan; el público no escucha de forma pasiva, sino que participa activamente. En las exclamaciones y el aplauso se nota qué expresiones del flamenco son las más auténticas y las que más agradan al público. Los artistas se vienen arriba, y de eso se trata. Para eso se organiza la fiesta. Los artistas actúan de forma solidaria, sin recibir remuneración. Cerca del escenario están situados los usuarios de sillas de ruedas, unos siete, Repartidos por la sala están sentados los demás socios, acompañados por su gente de confianza. Para la señora sorda hay una intérprete de lengua de signos que todos los años le transmite los acontecimientos de la noche. Porque para los sordos mirar y visualizar es su forma de intentar absorber el espectáculo y la interprete es su guía en este proceso. No sólo interpreta, también explica lo que pasa y transmite el ambiente de la noche. Porque probar el ambiente es para los sordos lo más difícil. En la enseñanza para sordos recibe mucha atención este aspecto. Poner énfasis en el desarrollo social y emocional se considera muy importante.

4 Para los ciegos son los sonidos (lo auditivo) y también los olores y contactos (lo táctil) de una importancia vital. Igual que el sordo se orienta en un mundo exterior sin sonido, el ciego absorbe el mundo a su alrededor a través de una visión propia, una mirada interior: una imagen propia de lo que ocurre y de la realidad, su propia realidad. Una persona sorda mira normalmente de una forma estática, presente a través de su enfoque. Un ciego puede seguir el ritmo del espectáculo y participa de esta forma en él. Esto resulta en otra forma de vivirlo y expresarse. El sordo normalmente aplaude en general, el ciego lo hace desde sus emociones. La persona con una discapacidad físico móvil se incorpora normalmente más en el entorno, pero necesita fuerza para no quedarse al margen de la situación o permanecer ignorado, especialmente cuando se trata de enanismo. En sentido positivo pueden utilizar su discapacidad para colarse y llegar a la máquina de café antes que los demás. Los usuarios de sillas de ruedas son otra historia. Tienen caminos fijos, van por rutas especiales. No se aventuran en la zona de los asientos, donde se desarrollan gran parte de los acontecimientos sociales. A causa de la silla de ruedas están de alguna forma aislados, y dependen más el uno del otro. Por eso a veces se simulan luchas por los sitios determinados por jerarquía. Los usuarios de silla de ruedas tienen un contacto más limitado con el entorno que los rodea, y quienes tienen silla eléctrica se ven haciendo giros para observar su mundo desde todos los ángulos. El usuario de silla de rueda fija, que depende de ayuda, muchas veces solo ve lo que pasa delante de él, lo que se ve desde su punto de observación. A menos que su ayudante sepa ayudarle en este sentido. En ADIFLE se nota la distinción conocida entre la discapacidad desde el nacimiento (o justo después) y la discapacidad incurrida posteriormente, a veces siendo joven, a veces ya en la flor de la vida. Especialmente en estos casos, la aceptación de la discapacidad es un tema complicado y demanda mucho de la persona en cuestión, su familia directa, los amigos y los acompañantes. La misión de lograr la aceptación personal y social es una de las prioridades que tiene ADIFLE. Esto se manifiesta de muchas maneras. Tanto de forma interna como de forma externa, con la organización de excursiones, sesiones de entrenamiento y coaching personal. Resumiendo, esta continua interacción interior-exterior, mayor participación, autorrealización, integración etc. forman los puntos claves para la asociación, los acompañantes y la junta directiva. En este ámbito, los comercios locales no solo apoyan con ayuda financiera, también proporcionan voluntarios. Además, ofrecen plazas de prácticas. Lo que destacó durante la noche fue que los artistas se centraran principalmente en los socios. Fue una experiencia muy especial, incluso conmovedora. También para el público en general fue una noche dedicada principalmente a los socios de ADIFLE, como una manifestación social. Entre los socios en silla de ruedas estaba Co Ouwendijk: tranquilo, sintiéndose seguro, digno y aceptado en este entorno bueno y propio. Todo esto se reflejaba en su postura y su mirada. Y Jet organizaba cosas a su alrededor. Ella contó que aparte de las actividades generales de la asociación, participan cada semana en los encuentros donde se realizan charlas y actividades, hacen planes, etc. Durante esos momentos, ese es su mundo, desconectados de todo, del bullicio y también de

5 la Residencia La Cigüeña. A mi pregunta: Por qué había asistido tan poca gente de La Cigüeña?, solo siete, contesta con clara consternación: Allí no les gustan las enfermedades y carencias. Simon Buschman Residencia La Cigüeña, Islantilla, marzo 2014 /

SPAANS LES 8 Español

SPAANS LES 8 Español pagina:1 8-1 Inleiding Een eenvoudig briefje. Daar maakt u in deze les kennis mee. Aan het eind van deze cursus moet u zelf zo'n briefje kunnen schrijven! En dat gaat vast en zeker lukken! Veel succes!

Nadere informatie

SPAANS LES 5 Español

SPAANS LES 5 Español pagina:1 5-1 Inleiding In deze les gaat het voor een belangrijk deel over het weer: U leest een weerbericht uit de bekende krant EL MUNDO. U leert een groot aantal uitdrukkingen over het weer. Maar ook

Nadere informatie

Examen VWO. Spaans. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 13.30 16.00 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Spaans. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 13.30 16.00 uur. Vragenboekje Spaans Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 13.30 16.00 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Spaans-Nederlands

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Spaans-Nederlands Gelukwensen : Huwelijk Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gelukwensen aan een vers Felicitaciones y los

Nadere informatie

10. In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? 10. veel mensen 10. En Holanda vive mucha o poca gente? 10. mucha gente

10. In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? 10. veel mensen 10. En Holanda vive mucha o poca gente? 10. mucha gente Buena suerte! 1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 1. Europa 1. En qué lugar del mundo está Holanda? 1. Europa 2. Welk land ligt ten zuiden van Nederland? 2. België 2. Qué país está al sur de

Nadere informatie

Schloss Neuschwanstein Füssen

Schloss Neuschwanstein Füssen Schloss Neuschwanstein Füssen 1 90 Knick-Puzzleteile vorknicken Pre-bend hinged puzzle pieces Pré-plier les pièces de puzzles avec un pli Piegare le tessere del puzzle con scanalatura Doblar las piezas

Nadere informatie

SPAANS HERHALINGLES 1 Español

SPAANS HERHALINGLES 1 Español pagina:1 H1-1 Inleiding De eerste herhalingsles. Lees de lessen 1 t/m 5 nog eens rustig door. Niet allemaal achter elkaar! Maak daarna deze herhalingsles. Veel succes! H1-2 Vertaal: Yo soy el pan = Yo

Nadere informatie

Jongens en Guillaume, aan tafel!

Jongens en Guillaume, aan tafel! Guillaume Gallienne Jongens en Guillaume, aan tafel! Uit het Frans vertaald door Eef Gratama DE GEUS De vertaalde citaten op pagina 71 en 72 zijn ontleend aan Pluk toch vooral vandaag de rozen van het

Nadere informatie

SPAANS LES 13 Español

SPAANS LES 13 Español pagina:1 13-1 De laatste les van deel 1. Ja dit is de laatste theorieles. Er volgt nog één les, een herhalingsles. In deze laatste theorieles van het eerste deel van deze cursus komen nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

SPAANS LES 7 Español

SPAANS LES 7 Español pagina:1 7-1 Inleiding We beginnen deze keer met een artikeltje uit de Spaanse krant (elmundo). Verder leren we een nieuwe tijd en de namen van de dagen van de week. Veel succes! 7-2 Uit de Spaanse krant

Nadere informatie

SPAANS LES 12 Español

SPAANS LES 12 Español pagina:1 12-1 Bijna de laatste les! In deze les maken we een begin aan het lezen van een tekst uit de Bijbel. Een uiterst leerzame tekst met veel werkwoorden in diverse tijden. Verder maakt u hier ook

Nadere informatie

SPAANS LES 3 Español

SPAANS LES 3 Español pagina:1 3-1 Inleiding In deze les gaat u de eerste tekst lezen! Maar eerst gaat u zich verder verdiepen in bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. 3-2 Zinnetjes voor een dialoog Spaans: Buenos días,

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.00 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor

Nadere informatie

Nederlands in 4 weken week 1 jsp-taligen.indd 1 16-06-2010 09:26:18

Nederlands in 4 weken week 1 jsp-taligen.indd 1 16-06-2010 09:26:18 Nederlands in 4 weken week 1 jsp-taligen.indd 1 16-06-2010 09:26:18 Nederlands in 4 weken voor Spaanstaligen door Martine Reijnders Nederlandse bewerking door Heleen Lindijer, Hanny Pel (Intertaal), José

Nadere informatie

Caminos nieuw 1. Instaptoets

Caminos nieuw 1. Instaptoets Caminos nieuw 1 Instaptoets Caminos nieuw 1 Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan worden bepaald over hoeveel kennis van de Spaanse taal een cursist reeds beschikt. De toets kan worden gebruikt

Nadere informatie

Cómo se escribe tu nombre en español? Tienes hermanos? Cómo se llaman?

Cómo se escribe tu nombre en español? Tienes hermanos? Cómo se llaman? HOLA Y BIENVENIDOS! Wat heb je nog onthouden van Apúntate! 1? Maak deze opdrachten om daarachter te komen! COMUNICARSE 1 a Haz preguntas a tu compañero/-a. Él / Ella contesta. Qué tal? Cómo se escribe

Nadere informatie

Examen HAVO 2013. Spaans. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Spaans. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Spaans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

oferta De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm brazo Ik kan vandaag niet zo goed schrijven, want ik heb pijn in mijn a.

oferta De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm brazo Ik kan vandaag niet zo goed schrijven, want ik heb pijn in mijn a. Woordenlijst bij hoofdstuk 3 (Spaans) de agenda agenda Ik schrijf de afspraak in mijn a. de aanbieding oferta De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm brazo Ik kan vandaag niet zo

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Spaans tevens oud programma Spaans 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Nadere informatie

SPAANS HERHALINGLES 3 Español

SPAANS HERHALINGLES 3 Español pagina:1 H3-1 Inleiding Ook van deze herhaling kunt weer veel leren. Bekijk de werkwoordsvormen goed. Zorg dat alle zinnen (zelfstandig) kunt vertalen. Als extra service vindt u nog een aantal extra oefeningen.

Nadere informatie

Nederlands leren? Maak er werk van! Doe mee in Leeuwarden!

Nederlands leren? Maak er werk van! Doe mee in Leeuwarden! Nederlands leren? Maak er werk van! Doe mee in Leeuwarden! > In deze folder vertellen we u hoe u kunt inburgeren in Leeuwarden. Iedereen doet mee! De gemeente Leeuwarden wil dat iedereen in Leeuwarden

Nadere informatie

SPAANS LES 4 Español

SPAANS LES 4 Español pagina:1 4-1 Inleiding In deze vindt u heel wat bouwstenen voor een dialoog. Die vindt u niet alleen in de beide dialogen maar ook onder het kopje vraagwoorden. Veel succes! 4-2 Zinnen voor een dialoog

Nadere informatie

EL HORARIO DE LOS CHICOS

EL HORARIO DE LOS CHICOS EL HORARIO DE LOS CHICOS ACÉRCATE! cd 2 9 COMPRENDER 1 Bekijk het rooster en luister naar de cd. Zoek de woorden op die je niet kent. 1 E L H O R A R I O D E L A C L A S E 1 DE ESO LUNES 09:10 10:05 Ciencias

Nadere informatie

Una escuela para. sus hijos TODO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BRUSELAS PARA NUEVOS INMIGRANTES. spaans

Una escuela para. sus hijos TODO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BRUSELAS PARA NUEVOS INMIGRANTES. spaans Una escuela para sus hijos TODO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BRUSELAS PARA NUEVOS INMIGRANTES spaans CONTENIDOS I 1 1 INFORMACIÓN GENERAL 2 2 SU HIJO ENTRA EN LA CATEGORÍA DE NUEVO INMIGRANTE? 5 3 EDUCACIÓN PARA

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Spaans 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Spaans 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Examen HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Examen HVO Vragenboekje Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 15 mei 13.30 16.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen;

Nadere informatie

Quisiera una habitación

Quisiera una habitación 9 Quisiera una habitación 1 Escucha y rellena 23 Escucha el fragmento Quisiera una habitación y rellena el resumen con las palabras que faltan. Luister naar de tekst Quisiera una habitación en vul de samenvatting

Nadere informatie

EJEMPLO de FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2013 Llenado en base a los datos de una persona ficticia.

EJEMPLO de FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2013 Llenado en base a los datos de una persona ficticia. EJEMPLO de FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2013 Llenado en base a los datos de una persona ficticia. Preparado por Rudi Plantinga, consultor de impuestos de la firma Russo van der Waal. Traducido

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2

Examen HAVO. Spaans 1,2 Spaans 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 2 juni 13.30 16.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.

Nadere informatie

Me llamo. Clase: Instituto:

Me llamo. Clase: Instituto: hola Y BienVenidos! Hola y bienvenidos! Yo Me llamo Clase: Instituto: Profesor / Profesora: cd A jugar Luister naar de cd en schrijf steeds het nummer van de vraag bij het juiste antwoord. Als je de letters

Nadere informatie

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M08/2/ABDUT/SP1/DUT/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2008 DUTCH / NÉERLANDAIS / NEERLANDÉS B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba

Nadere informatie

Celebrarán en Bélgica con tequila aniversario de la Independencia de México

Celebrarán en Bélgica con tequila aniversario de la Independencia de México Celebrarán en Bélgica con tequila aniversario de la Independencia de México Viernes 11 de septiembre (13:32 hrs.) El corazón de Europa reunirá lo mejor de la gastronomía y el folclore mexicano Asistirán

Nadere informatie

Het tellen van de lettergrepen in het Spaans, het ritme en het rijm.

Het tellen van de lettergrepen in het Spaans, het ritme en het rijm. Poëzie-analyse. (Análisis de poesía.) Het tellen van de lettergrepen in het Spaans, het ritme en het rijm. Het tellen van lettergrepen (El cómputo silábico). We onderscheiden grammaticale lettergrepen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor

Nadere informatie

SPAANS LES 2 Español

SPAANS LES 2 Español pagina:1 2-1 Inleiding U leert weer veel in deze les. U leert hoe u woorden in het meervoud kunt zetten, u leert weer heel wat over werkwoorden en u leert de telwoorden van 1 t/m 10. Veel succes! 2-2 Zinnetjes

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Nadere informatie

España: País y Cultura Página 1

España: País y Cultura Página 1 España: País y Cultura Página 1 España: País y Cultura Página 2 Bijlage 21 Startdocument Schoolproject Een plan van aanpak gebruik je om de gemaakte afspraken (in het contractformulier, zie bijlage 20)

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Spaans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Wonen. In deze les leert u

Wonen. In deze les leert u 2 Wonen In deze les leert u woorden en zinnen rond het onderwerp wonen: un sofá estupendo de regels voor klemtoon en geschreven accent de meervoudsvormen van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: cama

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74011

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Oficina de Acogida de Amberes

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Oficina de Acogida de Amberes Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Oficina de Acogida de Amberes Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen?

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 SPAANS CSE GL EN TL SPAANS VBO-MAVO-D 300030-576-519c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

PAUTAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN Y DEL CURRICULUM VITAE EN LOS PAÍSES BAJOS

PAUTAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN Y DEL CURRICULUM VITAE EN LOS PAÍSES BAJOS PAUTAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN Y DEL CURRICULUM VITAE EN LOS PAÍSES BAJOS Un C.V. (Curriculum Vitae), acompañado de una carta de presentación, es, generalmente, el primer

Nadere informatie

Apuesta equipo de futbol de Bélgica por talento mexicano

Apuesta equipo de futbol de Bélgica por talento mexicano DEPORTES - Fútbol Internacional. 28/06/2009 Apuesta equipo de futbol de Bélgica por talento mexicano BRUSELAS, Bélgica.- Un grupo de ocho futbolistas mexicanos más un entrenador asistente es la apuesta

Nadere informatie

Dos cervezas por favor. Donde está el supermercado? Ga je op vakantie naar Spanje maar weet je niet wat deze zinnen betekenen?

Dos cervezas por favor. Donde está el supermercado? Ga je op vakantie naar Spanje maar weet je niet wat deze zinnen betekenen? Minicursus Spaans Dos cervezas por favor. Donde está el supermercado? Ga je op vakantie naar Spanje maar weet je niet wat deze zinnen betekenen? Het NTI trakteert je op een leuke, gratis minicursus Spaans.

Nadere informatie

Mi cole. aan deze pagina een persoonlijk tintje! Hier kun je schrijven, tekenen, plakken, SETENTA Y SIETE

Mi cole. aan deze pagina een persoonlijk tintje! Hier kun je schrijven, tekenen, plakken, SETENTA Y SIETE 2 Geef Mi cole aan deze pagina een persoonlijk tintje! Hier kun je schrijven, tekenen, plakken, SETENTA Y SIETE 77 1 Wat is er raar in dit klaslokaal? Schrijf het op. Hay cinco profesores. 2 A. Welke schoolvakken

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.00 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 SPAANS CSE GL EN TL SPAANS VBO-MAVO-D Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig kandidaten in op de optisch leesbare formulieren

Nadere informatie

Ven a centroamérica! acércate!

Ven a centroamérica! acércate! Ven a centroamérica! cd 1 42 acércate! 1 3 2 quetzales elena: Esteban, sabes el nombre de una capital de Centroamérica? esteban: Un nombre? Los sé todos! sara: A quién le toca? javi: Me toca a mí. esteban:

Nadere informatie

Madrid, ciudad inolvidable..

Madrid, ciudad inolvidable.. jaargang 2 nummer 5 Madrid, ciudad inolvidable.. El 11 de marzo, una fecha que estará en nuestra memoria para siepre, como también el 11 de septiembre. 11 M, como la llaman en España, la once del día en

Nadere informatie

CÓMO SE TRADUCEN LOS REALIA? Traducción anotada de la noticia de prensa: Ébola: Respuestas a las dudas más frecuentes

CÓMO SE TRADUCEN LOS REALIA? Traducción anotada de la noticia de prensa: Ébola: Respuestas a las dudas más frecuentes CÓMO SE TRADUCEN LOS REALIA? Traducción anotada de la noticia de prensa: Ébola: Respuestas a las dudas más frecuentes L.G van den End 3550273 Begeleider: Sergio Baauw Gekoppeld aan cursus Spaans Vertalen

Nadere informatie

Studentenfiches Floida Tangoa Noteno

Studentenfiches Floida Tangoa Noteno Studentenfiches Floida Tangoa Noteno + Geboortedatum: 15 oktober 1991 Etnische afkomst: Kichwa Talenkennis: Kichwa, Spaans Geboorteplaats: Nueva Esperanza, Manuel Clavero disctrict, Alto Putumayo Interessegebieden:

Nadere informatie

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) Brigada Europea José Martí 2008 Convocatoria

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) Brigada Europea José Martí 2008 Convocatoria Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) Brigada Europea José Martí 2008 Convocatoria Beste vrienden en vriendinnen: Ook dit jaar heeft het Cubaans Instituut voor de Vriendschap van de Volkeren

Nadere informatie

Het belang en het gemak van het Spaanse werkwoord

Het belang en het gemak van het Spaanse werkwoord Het belang en het gemak van het Spaanse werkwoord Door: Victor Sánchez Vaak starten Nederlanders heel enthousiast aan een cursus Spaans. Mijn ervaring heeft geleerd dat men vroeg of laat tegen de grammatica

Nadere informatie

Instaptoets. Opgaven. 1. En un viaje. 4. En un hotel. Hola, cómo? Ernesto, y tú? Perdón, ustedes francés? No, sólo inglés.

Instaptoets. Opgaven. 1. En un viaje. 4. En un hotel. Hola, cómo? Ernesto, y tú? Perdón, ustedes francés? No, sólo inglés. Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan worden bepaald over hoeveel kennis van de Spaanse taal een cursist reeds beschikt. De toets kan worden gebruikt om te bepalen in welke groep of op welk

Nadere informatie

Examen VWO. Spaans Spaans. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Spaans Spaans. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur tevens oud programma Spaans Spaans ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit

Nadere informatie

La Imagen de España en los Periódicos Neerlandeses

La Imagen de España en los Periódicos Neerlandeses La Imagen de España en los Periódicos Neerlandeses Un estudio comparativo que analiza los puntos de partida de la política exterior del Gobierno Español y la representación de ellos en los periódicos neerlandeses

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2.

Correctievoorschrift HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 02 Tijdvak 2 200028 CV8 Begin 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt

Nadere informatie

SPANJE S 100 MOOISTE WIJNEN IN NEDERLAND

SPANJE S 100 MOOISTE WIJNEN IN NEDERLAND SPANJE S 100 MOOISTE WIJNEN IN NEDERLAND DEELNAME-UITNODIGING SPAANS WIJNCONCOURS 2012 1. WIJNCONCOURS SPANJE S 100 MOOISTE WIJNEN IN NEDERLAND - DEFINITIE ICEX/Vinos de España organiseert in samenwerking

Nadere informatie

SPAANS LES 10 Español

SPAANS LES 10 Español pagina:1 10-1 Inleiding De les begint met een dialoog in een restaurant. Verder leert vertellen hoe iemand er uit ziet. En ook nu weer een artikeltje uit de Spaanse krant. Veel succes! 10-2 En un restaurante

Nadere informatie

Examen VWO. Spaans (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen VWO. Spaans (nieuwe stijl en oude stijl) Spaans (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen;

Nadere informatie

Eindwerkstuk bachelor Spaanse taal en cultuur (200200214) Gekoppeld aan de cursus: SPAANS VERTALEN 2 (200400229)

Eindwerkstuk bachelor Spaanse taal en cultuur (200200214) Gekoppeld aan de cursus: SPAANS VERTALEN 2 (200400229) Eindwerkstuk bachelor Spaanse taal en cultuur (200200214) Gekoppeld aan de cursus: SPAANS VERTALEN 2 (200400229) Naam: R.R. van Meurs Studentnummer: 3342816 Begeleider: Dhr. S. Baauw Ingeleverd: Juni 2011

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Nederlands - Español www.naarnederland.nl De examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid zijn in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Spaans CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Spaans CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur Spaans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen.

Nadere informatie

Les presentamos... la primera edición

Les presentamos... la primera edición jaargang 1 nummer 1 Les presentamos... la primera edición Ya desde hace meses pensaba en establecer un periódico escolar de una manera u otra, para esparcir toda la información que pueda ser interesante

Nadere informatie

Carolina, heb je gehoord van de Camino de Santiago de Compostela?

Carolina, heb je gehoord van de Camino de Santiago de Compostela? INLEIDING Willem: Carolina, heb je gehoord van de Camino de Santiago de Compostela? Carolina: Nee, wat is dat? Het klinkt spannend! Willem: Het is een oude pelgrimsroute in Spanje, waar je elke dag loopt

Nadere informatie

1OEFENINGEN bij WERKWOORDEN (boek CAMINOS 1, PAG.133 e.v.)

1OEFENINGEN bij WERKWOORDEN (boek CAMINOS 1, PAG.133 e.v.) 1OEFENINGEN bij WERKWOORDEN (boek CAMINOS 1, PAG.133 e.v.) 7.1.1 Regelmatige vormen A. Vul de juiste vorm van het werkwoord in: Dónde...? (vivir, tú) Dónde...? (trabajar, tú) Yo no...muy bien español.

Nadere informatie

Madrid, ciudad soñada

Madrid, ciudad soñada Jaargang 6 nr. 2 NOV. 2009 Madrid, ciudad soñada De vuelta de Madrid, una de mis ciudades favoritas de España, han empezado las vacaciones de otoño y tengo una semana sin clases. No significa que no haya

Nadere informatie

Spaanse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Spaanse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2014 Spaanse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 26 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1005-w-14-1-o 1 Havo Spaanse taal elementair

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO POPO POPO. Van de Redactie

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO POPO POPO. Van de Redactie MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO VOLUME 43, NUMMER 4 POPO POPO APRIL 2006 CONTENIDO: Van de Redactie We maken ons op voor het oranjebal, zonder enige twijfel het belangrijkste jaarlijkse

Nadere informatie

Spaans leren als verbreding voor de jonge leerling.

Spaans leren als verbreding voor de jonge leerling. Juan y Rosa están de vacaciones Leerboek 1 Spaans leren als verbreding voor de jonge leerling. Juan y Rosa están de vacaciones Libro de texto (leerboek) deel 1 Spaans voor het basisonderwijs. Auteur: Antoinette

Nadere informatie

Cultureel Programma Programa Cultural. januari / maart 2011 enero / marzo 2011

Cultureel Programma Programa Cultural. januari / maart 2011 enero / marzo 2011 Cultureel Programma Programa Cultural januari / maart 2011 enero / marzo 2011 Belangrijke mededelingen Avisos importantes Let op Cultureel programma 2011 Vraag onze digitale nieuwsbrief aan via: cultutr@cervantes.es

Nadere informatie

Examen VWO. Spaans (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen VWO. Spaans (nieuwe stijl en oude stijl) Spaans (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 12.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen;

Nadere informatie

Qué Guay! Manual, parte 2

Qué Guay! Manual, parte 2 HANDLEIDING DEEL 2 hoofdstuk 1 t/m 3 en de repaso TIP: Laat de leerlingen woordenlijsten maken in wrts.nl. Ze kunnen er dan leuke oefeningen mee maken en de woordjes goed leren! Extra actividades: hier

Nadere informatie

DYSLEXIE. Op het Stanislascollege Westplantsoen

DYSLEXIE. Op het Stanislascollege Westplantsoen DYSLEXIE Op het Stanislascollege Westplantsoen Januari 2014 1.1. Voorwoord dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of het accuraat en/of

Nadere informatie

Speciality Foods in Suriname (Part II)

Speciality Foods in Suriname (Part II) Speciality Foods in Suriname (Part II) Pierre Van Zichem Chamber of Commerce & Industry Suriname Relaciones Intrarregionales Encuentro sobre Consorcios de Exportación para el Caribe Piura y Lima, Perú

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105474

Nadere informatie

Argentina Bolivia Cuba Salsa! Chile Durango España flamenco Guatemala Honduras Ibiza jugo zumo

Argentina Bolivia Cuba Salsa! Chile Durango España flamenco Guatemala Honduras Ibiza jugo zumo Ficha de trabajo 1 El Alfabeto A B C CH D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Argentina Bolivia Cuba Salsa! Chile Durango España flamenco Guatemala Honduras Ibiza jugo zumo La Paz Cómo te

Nadere informatie

Quiere globalizar? No sea internacional, sino local...

Quiere globalizar? No sea internacional, sino local... Quiere globalizar? No sea internacional, sino local... La traducción de páginas web Una exposición sobre sitios multilingües en la red, los métodos de traducción para páginas web y una comparación entre

Nadere informatie

Imágenes de España entre 1777 y 1886 en relatos de viaje holandeses

Imágenes de España entre 1777 y 1886 en relatos de viaje holandeses Imágenes de España entre 1777 y 1886 en relatos de viaje holandeses N.H.C. van Overvest 0331341 Tesina Comunicación Intercultural Universidad de Utrecht Lengua y Cultura Hispánicas Directora de tesina:

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2

Examen HAVO. Spaans 1,2 Spaans 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 4 juni 13.30 16.00 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.

Nadere informatie

ALE AND AERTSSEN KRANEN WORK TOGETHER TO COMPLETE OPTARA PROJECT

ALE AND AERTSSEN KRANEN WORK TOGETHER TO COMPLETE OPTARA PROJECT PRESS RELEASE 17 July 2015 ALE AND AERTSSEN KRANEN WORK TOGETHER TO COMPLETE OPTARA PROJECT ALE and Aertssen Kranen have completed their scope for the Optara project, a nine month project involving the

Nadere informatie

Catálogo de partículas modales del neerlandés Emile Slager 2012

Catálogo de partículas modales del neerlandés Emile Slager 2012 Catálogo de partículas modales del neerlandés Emile Slager 2012 En neerlandés, como en alemán, muchos adverbios pueden figurar en la oración como elementos átonos que sirven para conferir cierto sentido

Nadere informatie

La conciencia del Nobel

La conciencia del Nobel Tekst 8 La conciencia del Nobel Autoexilio. GABRIEL GARCIA MARQUEZ, escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura; ha decidido no regresar a Colombia hasta que el presidente Ernesto Samper abandone el

Nadere informatie

SPAANS LES 11 Español

SPAANS LES 11 Español pagina:1 11-1 Weer een nieuwe tijd! In les 9 en 10 kwam de verledentijd aan de orde. De tijd (imperfecto) die u toen geleerd hebt, wordt gebruikt om te vertellen hoe iets eruit zag, hoe iets was, en bij

Nadere informatie

35 e jaargang, nr. 134, oktober 2015. voorzitterbcu@gmail.com. secretariaatbcu@home.nl. bcufactuur@hotmail.com. leden-bcu@hotmail.

35 e jaargang, nr. 134, oktober 2015. voorzitterbcu@gmail.com. secretariaatbcu@home.nl. bcufactuur@hotmail.com. leden-bcu@hotmail. 9 Bestuur 35 e jaargang, nr. 134, oktober 2015 Voorzitter: Bas de Ruysscher voorzitterbcu@gmail.com Secretariaat Judith Vriens secretariaatbcu@home.nl Penningmeester Jos van Kempen bcufactuur@hotmail.com

Nadere informatie

Jaargang 5 nr. 2 Enero 2009

Jaargang 5 nr. 2 Enero 2009 Jaargang 5 nr. 2 Enero 2009 Qué año Qué viaje Casa de las conchas Tuvimos varias excursiones en la ciudad misma y, claro, por la mañana tuvimos curso. Habia varios niveles y las profesores eran muy amables!

Nadere informatie

Huwelijk Cathy & Belisario

Huwelijk Cathy & Belisario Huwelijk Cathy & Belisario Tenbos - 1 september 2012-16u Iedereen die binnenkomt een kaarsje geven om vooraan te plaatsen in de stenen rond het altaar en aan te steken Instrumentale muziek om binnen te

Nadere informatie

Mokum Markt Metropool

Mokum Markt Metropool International edition M D E K R A N T V A N A M S T E R D A M M A R K T M E T R O P O O L Neem mee! Free! Gratis! AMSTERDAM is al eeuwenlang van alle markten thuis! Voor elck wat wils. Elke dag van de

Nadere informatie

Fragmento. Mujeres con cerebro. Herman Brusselmans. Género: Ficción Título original: Vrouwen met een IQ Copyright 1995 Herman Brusselmans

Fragmento. Mujeres con cerebro. Herman Brusselmans. Género: Ficción Título original: Vrouwen met een IQ Copyright 1995 Herman Brusselmans Fragmento Mujeres con cerebro Herman Brusselmans Género: Ficción Título original: Vrouwen met een IQ Copyright 1995 Herman Brusselmans g Editorial: Prometheus Herengracht 507, 1017 BV Amsterdam, Países

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Spaans. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Spaans. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Spaans deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Nadere informatie

www.spaansvooriedereen.nl

www.spaansvooriedereen.nl www.spaansvooriedereen.nl Jaargang 5 nr.1 Abril 2008 verano... vacaciones...! Villajoyok regel Ya a la carrera la penúltima edición de nuestro periódico escolar. Casi empiezan las vacaciones, pero no os

Nadere informatie

Minigramática página 1

Minigramática página 1 Minigramática página 1 Algemeen... 3 Taalterminologie... 3 Woordenboekenverdriet... 3 Speciale tekens in een tekstverwerker... 4 Accenten en nadruk... 5 Tweeklanken: lettergrepen met I en U... 5 Onderwerpsvoornaamwoorden...

Nadere informatie

6.5-De werkwoorden ser en estar

6.5-De werkwoorden ser en estar 6.5-De werkwoorden ser en estar Het werkwoord "zijn" kent in het Spaans twee versies: ser en estar. ser estar 1e persoon enkelvoud: soy 1e persoon enkelvoud: estoy 2e persoon enkelvoud: eres 2e persoon

Nadere informatie