De meerwaarde van een handicap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meerwaarde van een handicap"

Transcriptie

1 Na de Nederlandse versie van De meerwaarde volgt een Spaanse vertaling. De meerwaarde van een handicap Asociación Discapacitados Fisicos de Lepe ADIFLE Vereniging van fysiek gehandicapten, afdeling Lepe. Fysieke handicaps betreffen lichamelijke en zintuiglijke (doof, blind) gebreken. De Vereniging is een afdeling van de regionale koepel CANF COCEMFE te Huelva die de meest uiteenlopende sociale voorzieningen behartigt, faciliteert en organiseert. De koepel valt onder het grootstedelijk beleid. ADIFLE Lepe heeft op dit moment ongeveer vijftig leden, merendeels lichamelijk gehandicapten, enkele blinden en een dove vrouw. De Vereniging heeft een bestuur, werkgroepen en naast stedelijke subsidies een netwerk voor sponsoring, vooral door de plaatselijke middenstand. Naar goed Spaans gebruik is de vereniging één grote familie met ook veel mantelzorg en ondersteuning. De Verkennerij Lepe zorgt op vrijwillige basis voor alle vervoer en direct noodzakelijke dienstverlening. Jaarlijks is er een manifestatie, dit jaar alweer voor de achtste keer. De feestavond was op zaterdag 8 maart in het Theater te Lepe. Naast bestuur, leden, sponsors, genodigden en optredende artiesten (zo n twintig) waren er een kleine honderd bezoekers, veelal familie, vrienden, buurtgenoten, bekenden. De uitvoering begon om 21:00 uur en duurde met een korte pauze tot maar liefst 24:00 uur. Eerst werd er met foto s en collages een uitgebreid jaaroverzicht getoond. Daarin valt op dat ADIFLE zowel naar binnen gericht is (centripetaal) als sterk naar buiten kijkt (centrifugaal); met een kruisbestuiving van beide. Waar mogelijk wordt meegedaan met bestaande voorzieningen, waar nodig vinden eigen activiteiten plaats, zoals een eigen Romeria, met eigen vaandels en feestcommissie. ADIFLE is, zoals de meeste Spaanse verenigingen, katholiek maar staat open voor alle gezindten. Er zijn wel specifiek katholieke momenten, zoals eucharistieviering. En al spoedig traden de eerste artiesten op. De avond stond in het teken van zang en dans, in het bijzonder flamencozang en de karakteristieke flamenco-uitvoering. Dan versmelt alles en iedereen; het publiek is niet passief luisterend maar neemt deel. Je hoort aan de kreten in het applaus welke flamenco-uitingen het meest écht zijn en waardering oogsten. Dan leven ook de artiesten op. Hier gaat het om. Hiervoor is de avond georganiseerd. Van hun kant is hun bijdrage geheel gratis. Vooraan, dicht bij het podium, staan de rolstoelgebruikers, een zevental. Verspreid in de zaal zitten overige leden, omgeven door hun sociale groep. Voor de dove vrouw is een doventolk aanwezig die voor haar al vele jaren de avond bij haar binnenbrengt. Want wie doof is tracht door kijken en visualisering een overzicht van het geheel te krijgen. De doventolk is daarbij haar richtsnoer. Deze doet meer dan vertalen, zij geeft weer wat er gebeurt en brengt de sfeer over. En juist dat, sfeer proeven, is voor de dove het meest moeilijke om vat op te krijgen, gevoel bij te krijgen. In het dovenonderwijs wordt hier veel aandacht aan gegeven. Het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aldus van het grootste belang geacht. Voor wie blind is, zijn geluiden (het auditieve), maar ook geuren en contacten (het tactiele) van doorslaggevende betekenis. Zoals de dove zich vooral richt op de extern waarneembare wereld zónder geluid, verinnerlijkt de blinde de wereld om zich heen tot een eigen inkijkje, een binnenwaartse blik: het eigen beeld van wat

2 er gebeurt en daarmee van de werkelijkheid, de specifiek eigen werkelijkheid. Een doof iemand zit doorgaans vrij statisch te kijken, is zich focussend aanwezig, een blind iemand kan opgaan in het ritme van de uitvoering, neemt vanzelfsprekender deel aan de uitvoering. Dat geeft andere belevingsplaatjes én uitingen. De dove applaudisseert doorgaans in het algemeen, de blinde direct vanuit eigen emoties. De mobiel lichamelijk gehandicapte voegt zich doorgaans in de bestaande situatie maar heeft het eigen gezag nodig om niet in de marge te raken of over het hoofd gezien te worden, vooral als het dwerggroei betreft. In de goede zin gebruiken zij menig keer hun handicap om al duwend eerder bij de koffiehoek te komen. Een hoofdstuk apart zijn de rolstoelgebruikers. Zij hebben vaste paden, gebruikelijke looppaden. Zij komen niet in het stoelengedeelte waar een belangrijk deel van de sociale gebeurtenissen zich afspelen. Door hun rolstoel zijn zij in zekere zin sociaal geïsoleerd, zijn aangewezen op elkaar. Vandaar rituelen met ook iets van schijngevechten om de plek die soms hiërarchisch bepaald is of bevochten moet worden. De rolstoelgebruiker heeft een minder goed zichtbaar achterland. Als zij een elektrische rolstoel hebben, zie je hen veel rondjes draaien om hun wereld van alle kanten en zijden te bekijken. De vaste rolstoelgebruiker die van duwhulp afhankelijk is moet het goeddeels hebben van wat zich recht voor hen uit voordoet, wat zichtbaar is in de lijn van de duwrichting. Tenzij de duwhulp hier weet van heeft. In ADIFLE is ook het bekende onderscheid aanwezig: de handicap vanaf de geboorte of kort daarna én de verworven (opgelopen) handicap op latere leeftijd, soms jong, soms in de bloei van het leven. Vooral dan is handicapaanvaarding een serieuze zaak en wordt er veel van de getroffenen gevraagd, van de directe familie en vrienden; en van de begeleiding. Deze persoonlijke en sociale aanvaardingsopdracht is een van de stille krachten die in ADIFLE werkzaam zijn. Daar wordt op allerlei wijzen veel aandacht aan gegeven, intern gericht maar zeker ook extern gericht, zoals in excursies verzorgen, trainingen geven, persoonlijke coaching. Trouwens, die voortdurende wisselwerking binnen-buiten, bredere participatie en eigen dingen doen, de eigen groepering en integratie enzovoort, is de rode draad in de vereniging, bij de begeleiders en beleidsmakers. Daarbij ondersteunt de middenstand niet alleen financieel, ook met vrijwilligers; zij maken stages mogelijk. En wat vooral opviel, de artiesten richtten zich in eerste instantie op de ADIFLEleden. Dat was heel bijzonder om mee te maken; ontroerend zelfs. Ook het publiek ervoer de avond allereerst als voor de ADIFLE-leden; als een sociale manifestatie. En tussen de rolstoelgebruikers zat Co Ouwendijk: kalm, zich hier veilig voelend, waardig, aanvaard in een goede, eigen omgeving. Dat alles straalden zijn houding en blik uit. En Jet redderde daar omheen. Zij vertelde dat zij naast algemene activiteiten en manifestaties iedere week deelnemen aan een middagbijeenkomst met gesprekken, dingen doen, plannen maken, tot afspraken komen. Hún wereld van dat moment, even los van alles, van alle drukte, van Residencia la Cigüeña. Op mijn vraag waarom er zo weinig LC-bezoekers aanwezig waren, slechts zeven, reageerde zij onthutsend duidelijk: Ze houden daar niet van ziektes en gebreken. Simon Buschman Residencia La Cigüeña, Islantilla, maart 2014 /

3 El valor de una discapacidad La Asociación Discapacitados Físicos de Lepe -ADIFLE Discapacidades físicas se consideran carencias en el funcionamiento del cuerpo y de los sentidos. La asociación forma parte de cúpula regional CANF COCEMFE en Huelva, que proporciona, facilita y organiza una escala de prestaciones sociales. Esta cúpula forma parte de la política para capitales de provincia. ADIFLE Lepe tiene en la actualidad unos cincuenta miembros, mayoritariamente discapacitados físicos, algunas personas ciegas y una señora sorda. La asociación tiene una junta directiva, grupos de trabajo y cuenta, aparte de subvenciones del ayuntamiento, con una red de patrocinadores, principalmente negocios locales. Como buena costumbre española la asociación funciona como una gran familia con asistencia voluntaria y el apoyo de gente cercana. Los scouts de Lepe proporcionan de forma voluntaria todo el transporte y los servicios necesarios. Cada año se organiza un evento, este año fue la octava edición. Se organizó una noche festiva el sábado 8 de marzo en el Teatro Municipal de Lepe. Aparte de la junta directiva, los socios, patrocinadores, invitados, artistas actuantes (unos veinte), asistieron unas cien personas, mayormente familiares, amigos, vecinos y conocidos. El programa empezó a las horas y duró con una breve pausa hasta la medianoche. La noche empezó con una muestra de fotos y collages formando un resumen anual de los acontecimientos. Destaca que ADIFLE tiene un enfoque tanto interno (centrípeto) como externo (centrífugo). Con una especie de fertilización cruzada entre ambos. Dentro de lo posible la asociación participa en actividades existentes, y si es necesario organiza actividades propias, como una romería con estandartes propios y un grupo de trabajo que organiza eventos. ADIFLE, como la mayoría de las asociaciones españolas, es una asociación católica pero está abierta a todas las religiones etc. Aunque hay algunas tradiciones católicas específicas, como la celebración de la eucaristía. A continuación actuaban los primeros artistas. La noche está bajo el auspicio del cante y el baile, especialmente el cante flamenco y una muestra característica de baile flamenco. Entonces, todo y todos se fusionan; el público no escucha de forma pasiva, sino que participa activamente. En las exclamaciones y el aplauso se nota qué expresiones del flamenco son las más auténticas y las que más agradan al público. Los artistas se vienen arriba, y de eso se trata. Para eso se organiza la fiesta. Los artistas actúan de forma solidaria, sin recibir remuneración. Cerca del escenario están situados los usuarios de sillas de ruedas, unos siete, Repartidos por la sala están sentados los demás socios, acompañados por su gente de confianza. Para la señora sorda hay una intérprete de lengua de signos que todos los años le transmite los acontecimientos de la noche. Porque para los sordos mirar y visualizar es su forma de intentar absorber el espectáculo y la interprete es su guía en este proceso. No sólo interpreta, también explica lo que pasa y transmite el ambiente de la noche. Porque probar el ambiente es para los sordos lo más difícil. En la enseñanza para sordos recibe mucha atención este aspecto. Poner énfasis en el desarrollo social y emocional se considera muy importante.

4 Para los ciegos son los sonidos (lo auditivo) y también los olores y contactos (lo táctil) de una importancia vital. Igual que el sordo se orienta en un mundo exterior sin sonido, el ciego absorbe el mundo a su alrededor a través de una visión propia, una mirada interior: una imagen propia de lo que ocurre y de la realidad, su propia realidad. Una persona sorda mira normalmente de una forma estática, presente a través de su enfoque. Un ciego puede seguir el ritmo del espectáculo y participa de esta forma en él. Esto resulta en otra forma de vivirlo y expresarse. El sordo normalmente aplaude en general, el ciego lo hace desde sus emociones. La persona con una discapacidad físico móvil se incorpora normalmente más en el entorno, pero necesita fuerza para no quedarse al margen de la situación o permanecer ignorado, especialmente cuando se trata de enanismo. En sentido positivo pueden utilizar su discapacidad para colarse y llegar a la máquina de café antes que los demás. Los usuarios de sillas de ruedas son otra historia. Tienen caminos fijos, van por rutas especiales. No se aventuran en la zona de los asientos, donde se desarrollan gran parte de los acontecimientos sociales. A causa de la silla de ruedas están de alguna forma aislados, y dependen más el uno del otro. Por eso a veces se simulan luchas por los sitios determinados por jerarquía. Los usuarios de silla de ruedas tienen un contacto más limitado con el entorno que los rodea, y quienes tienen silla eléctrica se ven haciendo giros para observar su mundo desde todos los ángulos. El usuario de silla de rueda fija, que depende de ayuda, muchas veces solo ve lo que pasa delante de él, lo que se ve desde su punto de observación. A menos que su ayudante sepa ayudarle en este sentido. En ADIFLE se nota la distinción conocida entre la discapacidad desde el nacimiento (o justo después) y la discapacidad incurrida posteriormente, a veces siendo joven, a veces ya en la flor de la vida. Especialmente en estos casos, la aceptación de la discapacidad es un tema complicado y demanda mucho de la persona en cuestión, su familia directa, los amigos y los acompañantes. La misión de lograr la aceptación personal y social es una de las prioridades que tiene ADIFLE. Esto se manifiesta de muchas maneras. Tanto de forma interna como de forma externa, con la organización de excursiones, sesiones de entrenamiento y coaching personal. Resumiendo, esta continua interacción interior-exterior, mayor participación, autorrealización, integración etc. forman los puntos claves para la asociación, los acompañantes y la junta directiva. En este ámbito, los comercios locales no solo apoyan con ayuda financiera, también proporcionan voluntarios. Además, ofrecen plazas de prácticas. Lo que destacó durante la noche fue que los artistas se centraran principalmente en los socios. Fue una experiencia muy especial, incluso conmovedora. También para el público en general fue una noche dedicada principalmente a los socios de ADIFLE, como una manifestación social. Entre los socios en silla de ruedas estaba Co Ouwendijk: tranquilo, sintiéndose seguro, digno y aceptado en este entorno bueno y propio. Todo esto se reflejaba en su postura y su mirada. Y Jet organizaba cosas a su alrededor. Ella contó que aparte de las actividades generales de la asociación, participan cada semana en los encuentros donde se realizan charlas y actividades, hacen planes, etc. Durante esos momentos, ese es su mundo, desconectados de todo, del bullicio y también de

5 la Residencia La Cigüeña. A mi pregunta: Por qué había asistido tan poca gente de La Cigüeña?, solo siete, contesta con clara consternación: Allí no les gustan las enfermedades y carencias. Simon Buschman Residencia La Cigüeña, Islantilla, marzo 2014 /

Madrid? naar of vanuit 16 FOTO S KONINGINNEFEEST 2010 22 KUNSTTIPS NUMMER ZES. wilt u adverteren IN ons volgende nummer? Kijk op: www.nvmadrid.

Madrid? naar of vanuit 16 FOTO S KONINGINNEFEEST 2010 22 KUNSTTIPS NUMMER ZES. wilt u adverteren IN ons volgende nummer? Kijk op: www.nvmadrid. Kuiper, de internationale verhuizer, verzorgt ruim 80 jaar nationale en internationale verhuizingen. In de zestiger jaren was Kuiper de eerste Verhuizen naar of vanuit Madrid? Kuiper verzorgt meerdere

Nadere informatie

Quiere globalizar? No sea internacional, sino local...

Quiere globalizar? No sea internacional, sino local... Quiere globalizar? No sea internacional, sino local... La traducción de páginas web Una exposición sobre sitios multilingües en la red, los métodos de traducción para páginas web y una comparación entre

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Nadere informatie

CABO DE HORNOS / KAAP HOORN

CABO DE HORNOS / KAAP HOORN CABO DE HORNOS / KAAP HOORN Diálogos con miras a los 400 años de su descubrimiento. Rotterdam, Octubre 2011 Dialogen met het oog op 400 jaar van de ontdekking. Rotterdam. Oktober 2011 ÍNDICE INHOUD 02

Nadere informatie

Catálogo de partículas modales del neerlandés Emile Slager 2012

Catálogo de partículas modales del neerlandés Emile Slager 2012 Catálogo de partículas modales del neerlandés Emile Slager 2012 En neerlandés, como en alemán, muchos adverbios pueden figurar en la oración como elementos átonos que sirven para conferir cierto sentido

Nadere informatie

VOCABULARIO. Aanwijzingen bij de woordenlijst per les

VOCABULARIO. Aanwijzingen bij de woordenlijst per les Nueva Edición 1 Aanwijzingen bij de woordenlijst per les Hier vindt u de nieuwe woorden en uitdrukkingen van elke les. De woorden staan in de volgorde waarin ze voorkomen in de lessen. Ze zijn vanuit de

Nadere informatie

Mokum Markt Metropool

Mokum Markt Metropool International edition M D E K R A N T V A N A M S T E R D A M M A R K T M E T R O P O O L Neem mee! Free! Gratis! J a a r g a n g 2 W W W. M O K U M M A R K T M E T R O P O O L. N L U i t g a v e : KO

Nadere informatie

wegwijzer 2 dagbesteding & vrije tijd

wegwijzer 2 dagbesteding & vrije tijd wegwijzer 2 dagbesteding & vrije tijd 1 wegwijzers zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking De wegwijzers van KansPlus/VraagRaak geven inzicht in de zorg en ondersteuning voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2

Examen HAVO. Spaans 1,2 Spaans 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 2 juni 13.30 16.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.

Nadere informatie

Caminos nieuw 1. Instaptoets

Caminos nieuw 1. Instaptoets Caminos nieuw 1 Instaptoets Caminos nieuw 1 Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan worden bepaald over hoeveel kennis van de Spaanse taal een cursist reeds beschikt. De toets kan worden gebruikt

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Bijlagen bij Observerend leren bij spreekvaardigheid Spaans in vwo 4: Overzicht door focus

Bijlagen bij Observerend leren bij spreekvaardigheid Spaans in vwo 4: Overzicht door focus Bijlagen bij Observerend leren bij spreekvaardigheid Spaans in vwo 4: Overzicht door focus Bijlagen Ontwerp& Onderzoek Inhoudsopgave Pagina Bijlage 1. Vragenlijst nulmeting 3 Bijlage 2. Leerdoelen lessenreeks

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1 Ton van der Pennen Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB 1 Deze monografie is een uitsnede en bewerking van hoofdstuk 5 van het boek

Nadere informatie

laat zien wie je bent

laat zien wie je bent laat zien wie je bent Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal T 053 537 56 66 gereia@zorggroepsintmaarten.nl laat zien wie je bent Welkom. Laat zien wie je bent. 03 Welkom Gereia in Oldenzaal Gereia is

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

ASI ES 1. Copyright 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

ASI ES 1. Copyright 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. ASI ES 1 ASI ES 1 Docentenhandleiding Marc van der Linden Kees van Esch Anna Escofet Tweede druk, eerste oplage, 2007 Wolters-Noordhoff Vormgeving en opmaak: Ivonne Hermens, Eindhoven 2007 Wolters-Noordhoff

Nadere informatie

Wie ben jij zonder baan?

Wie ben jij zonder baan? Valkuil: het 'stapelen' van verlieservaringen Transitiecirkel bij verlies Eric van Lierop & Nannette Mees Wie ben jij zonder baan? Eric van Lierop & Nannette Mees Ontslag staat in de top tien van traumatische

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Deamateurkunstenaarlaatzichzien

Deamateurkunstenaarlaatzichzien Deamateurkunstenaarlaatzichzien Beeldvandekenmerkenvanamateurfotografen,-schildersen-schrijvers Utrecht,december2011 EstiHendriksen,DianaChin-a-Fat,AnnekeMengerink,DavidTonnaerenHans Heimans Colofon Onderzoek

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Delegatierapport 2012. vrijwilligerswerk

Delegatierapport 2012. vrijwilligerswerk Delegatierapport 2012 vrijwilligerswerk Voorwoord In het najaar van 2012, van 2 tot en met 9 november 2012, is een delegatie uit Tilburg naar de zusterstad Minamiashigara vertrokken om meer te weten te

Nadere informatie

Je doelgroep ontmoet je op Socy s

Je doelgroep ontmoet je op Socy s Je doelgroep ontmoet je op Socy s Socy advertising. Adverteren met hoog rendement www.socys.com Adverteren krijgt een nieuwe dimensie bij Socy s In deze brochure leggen we haarfijn uit wat Socy s is, hoe

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie