De meerwaarde van een handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meerwaarde van een handicap"

Transcriptie

1 Na de Nederlandse versie van De meerwaarde volgt een Spaanse vertaling. De meerwaarde van een handicap Asociación Discapacitados Fisicos de Lepe ADIFLE Vereniging van fysiek gehandicapten, afdeling Lepe. Fysieke handicaps betreffen lichamelijke en zintuiglijke (doof, blind) gebreken. De Vereniging is een afdeling van de regionale koepel CANF COCEMFE te Huelva die de meest uiteenlopende sociale voorzieningen behartigt, faciliteert en organiseert. De koepel valt onder het grootstedelijk beleid. ADIFLE Lepe heeft op dit moment ongeveer vijftig leden, merendeels lichamelijk gehandicapten, enkele blinden en een dove vrouw. De Vereniging heeft een bestuur, werkgroepen en naast stedelijke subsidies een netwerk voor sponsoring, vooral door de plaatselijke middenstand. Naar goed Spaans gebruik is de vereniging één grote familie met ook veel mantelzorg en ondersteuning. De Verkennerij Lepe zorgt op vrijwillige basis voor alle vervoer en direct noodzakelijke dienstverlening. Jaarlijks is er een manifestatie, dit jaar alweer voor de achtste keer. De feestavond was op zaterdag 8 maart in het Theater te Lepe. Naast bestuur, leden, sponsors, genodigden en optredende artiesten (zo n twintig) waren er een kleine honderd bezoekers, veelal familie, vrienden, buurtgenoten, bekenden. De uitvoering begon om 21:00 uur en duurde met een korte pauze tot maar liefst 24:00 uur. Eerst werd er met foto s en collages een uitgebreid jaaroverzicht getoond. Daarin valt op dat ADIFLE zowel naar binnen gericht is (centripetaal) als sterk naar buiten kijkt (centrifugaal); met een kruisbestuiving van beide. Waar mogelijk wordt meegedaan met bestaande voorzieningen, waar nodig vinden eigen activiteiten plaats, zoals een eigen Romeria, met eigen vaandels en feestcommissie. ADIFLE is, zoals de meeste Spaanse verenigingen, katholiek maar staat open voor alle gezindten. Er zijn wel specifiek katholieke momenten, zoals eucharistieviering. En al spoedig traden de eerste artiesten op. De avond stond in het teken van zang en dans, in het bijzonder flamencozang en de karakteristieke flamenco-uitvoering. Dan versmelt alles en iedereen; het publiek is niet passief luisterend maar neemt deel. Je hoort aan de kreten in het applaus welke flamenco-uitingen het meest écht zijn en waardering oogsten. Dan leven ook de artiesten op. Hier gaat het om. Hiervoor is de avond georganiseerd. Van hun kant is hun bijdrage geheel gratis. Vooraan, dicht bij het podium, staan de rolstoelgebruikers, een zevental. Verspreid in de zaal zitten overige leden, omgeven door hun sociale groep. Voor de dove vrouw is een doventolk aanwezig die voor haar al vele jaren de avond bij haar binnenbrengt. Want wie doof is tracht door kijken en visualisering een overzicht van het geheel te krijgen. De doventolk is daarbij haar richtsnoer. Deze doet meer dan vertalen, zij geeft weer wat er gebeurt en brengt de sfeer over. En juist dat, sfeer proeven, is voor de dove het meest moeilijke om vat op te krijgen, gevoel bij te krijgen. In het dovenonderwijs wordt hier veel aandacht aan gegeven. Het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aldus van het grootste belang geacht. Voor wie blind is, zijn geluiden (het auditieve), maar ook geuren en contacten (het tactiele) van doorslaggevende betekenis. Zoals de dove zich vooral richt op de extern waarneembare wereld zónder geluid, verinnerlijkt de blinde de wereld om zich heen tot een eigen inkijkje, een binnenwaartse blik: het eigen beeld van wat

2 er gebeurt en daarmee van de werkelijkheid, de specifiek eigen werkelijkheid. Een doof iemand zit doorgaans vrij statisch te kijken, is zich focussend aanwezig, een blind iemand kan opgaan in het ritme van de uitvoering, neemt vanzelfsprekender deel aan de uitvoering. Dat geeft andere belevingsplaatjes én uitingen. De dove applaudisseert doorgaans in het algemeen, de blinde direct vanuit eigen emoties. De mobiel lichamelijk gehandicapte voegt zich doorgaans in de bestaande situatie maar heeft het eigen gezag nodig om niet in de marge te raken of over het hoofd gezien te worden, vooral als het dwerggroei betreft. In de goede zin gebruiken zij menig keer hun handicap om al duwend eerder bij de koffiehoek te komen. Een hoofdstuk apart zijn de rolstoelgebruikers. Zij hebben vaste paden, gebruikelijke looppaden. Zij komen niet in het stoelengedeelte waar een belangrijk deel van de sociale gebeurtenissen zich afspelen. Door hun rolstoel zijn zij in zekere zin sociaal geïsoleerd, zijn aangewezen op elkaar. Vandaar rituelen met ook iets van schijngevechten om de plek die soms hiërarchisch bepaald is of bevochten moet worden. De rolstoelgebruiker heeft een minder goed zichtbaar achterland. Als zij een elektrische rolstoel hebben, zie je hen veel rondjes draaien om hun wereld van alle kanten en zijden te bekijken. De vaste rolstoelgebruiker die van duwhulp afhankelijk is moet het goeddeels hebben van wat zich recht voor hen uit voordoet, wat zichtbaar is in de lijn van de duwrichting. Tenzij de duwhulp hier weet van heeft. In ADIFLE is ook het bekende onderscheid aanwezig: de handicap vanaf de geboorte of kort daarna én de verworven (opgelopen) handicap op latere leeftijd, soms jong, soms in de bloei van het leven. Vooral dan is handicapaanvaarding een serieuze zaak en wordt er veel van de getroffenen gevraagd, van de directe familie en vrienden; en van de begeleiding. Deze persoonlijke en sociale aanvaardingsopdracht is een van de stille krachten die in ADIFLE werkzaam zijn. Daar wordt op allerlei wijzen veel aandacht aan gegeven, intern gericht maar zeker ook extern gericht, zoals in excursies verzorgen, trainingen geven, persoonlijke coaching. Trouwens, die voortdurende wisselwerking binnen-buiten, bredere participatie en eigen dingen doen, de eigen groepering en integratie enzovoort, is de rode draad in de vereniging, bij de begeleiders en beleidsmakers. Daarbij ondersteunt de middenstand niet alleen financieel, ook met vrijwilligers; zij maken stages mogelijk. En wat vooral opviel, de artiesten richtten zich in eerste instantie op de ADIFLEleden. Dat was heel bijzonder om mee te maken; ontroerend zelfs. Ook het publiek ervoer de avond allereerst als voor de ADIFLE-leden; als een sociale manifestatie. En tussen de rolstoelgebruikers zat Co Ouwendijk: kalm, zich hier veilig voelend, waardig, aanvaard in een goede, eigen omgeving. Dat alles straalden zijn houding en blik uit. En Jet redderde daar omheen. Zij vertelde dat zij naast algemene activiteiten en manifestaties iedere week deelnemen aan een middagbijeenkomst met gesprekken, dingen doen, plannen maken, tot afspraken komen. Hún wereld van dat moment, even los van alles, van alle drukte, van Residencia la Cigüeña. Op mijn vraag waarom er zo weinig LC-bezoekers aanwezig waren, slechts zeven, reageerde zij onthutsend duidelijk: Ze houden daar niet van ziektes en gebreken. Simon Buschman Residencia La Cigüeña, Islantilla, maart 2014 /

3 El valor de una discapacidad La Asociación Discapacitados Físicos de Lepe -ADIFLE Discapacidades físicas se consideran carencias en el funcionamiento del cuerpo y de los sentidos. La asociación forma parte de cúpula regional CANF COCEMFE en Huelva, que proporciona, facilita y organiza una escala de prestaciones sociales. Esta cúpula forma parte de la política para capitales de provincia. ADIFLE Lepe tiene en la actualidad unos cincuenta miembros, mayoritariamente discapacitados físicos, algunas personas ciegas y una señora sorda. La asociación tiene una junta directiva, grupos de trabajo y cuenta, aparte de subvenciones del ayuntamiento, con una red de patrocinadores, principalmente negocios locales. Como buena costumbre española la asociación funciona como una gran familia con asistencia voluntaria y el apoyo de gente cercana. Los scouts de Lepe proporcionan de forma voluntaria todo el transporte y los servicios necesarios. Cada año se organiza un evento, este año fue la octava edición. Se organizó una noche festiva el sábado 8 de marzo en el Teatro Municipal de Lepe. Aparte de la junta directiva, los socios, patrocinadores, invitados, artistas actuantes (unos veinte), asistieron unas cien personas, mayormente familiares, amigos, vecinos y conocidos. El programa empezó a las horas y duró con una breve pausa hasta la medianoche. La noche empezó con una muestra de fotos y collages formando un resumen anual de los acontecimientos. Destaca que ADIFLE tiene un enfoque tanto interno (centrípeto) como externo (centrífugo). Con una especie de fertilización cruzada entre ambos. Dentro de lo posible la asociación participa en actividades existentes, y si es necesario organiza actividades propias, como una romería con estandartes propios y un grupo de trabajo que organiza eventos. ADIFLE, como la mayoría de las asociaciones españolas, es una asociación católica pero está abierta a todas las religiones etc. Aunque hay algunas tradiciones católicas específicas, como la celebración de la eucaristía. A continuación actuaban los primeros artistas. La noche está bajo el auspicio del cante y el baile, especialmente el cante flamenco y una muestra característica de baile flamenco. Entonces, todo y todos se fusionan; el público no escucha de forma pasiva, sino que participa activamente. En las exclamaciones y el aplauso se nota qué expresiones del flamenco son las más auténticas y las que más agradan al público. Los artistas se vienen arriba, y de eso se trata. Para eso se organiza la fiesta. Los artistas actúan de forma solidaria, sin recibir remuneración. Cerca del escenario están situados los usuarios de sillas de ruedas, unos siete, Repartidos por la sala están sentados los demás socios, acompañados por su gente de confianza. Para la señora sorda hay una intérprete de lengua de signos que todos los años le transmite los acontecimientos de la noche. Porque para los sordos mirar y visualizar es su forma de intentar absorber el espectáculo y la interprete es su guía en este proceso. No sólo interpreta, también explica lo que pasa y transmite el ambiente de la noche. Porque probar el ambiente es para los sordos lo más difícil. En la enseñanza para sordos recibe mucha atención este aspecto. Poner énfasis en el desarrollo social y emocional se considera muy importante.

4 Para los ciegos son los sonidos (lo auditivo) y también los olores y contactos (lo táctil) de una importancia vital. Igual que el sordo se orienta en un mundo exterior sin sonido, el ciego absorbe el mundo a su alrededor a través de una visión propia, una mirada interior: una imagen propia de lo que ocurre y de la realidad, su propia realidad. Una persona sorda mira normalmente de una forma estática, presente a través de su enfoque. Un ciego puede seguir el ritmo del espectáculo y participa de esta forma en él. Esto resulta en otra forma de vivirlo y expresarse. El sordo normalmente aplaude en general, el ciego lo hace desde sus emociones. La persona con una discapacidad físico móvil se incorpora normalmente más en el entorno, pero necesita fuerza para no quedarse al margen de la situación o permanecer ignorado, especialmente cuando se trata de enanismo. En sentido positivo pueden utilizar su discapacidad para colarse y llegar a la máquina de café antes que los demás. Los usuarios de sillas de ruedas son otra historia. Tienen caminos fijos, van por rutas especiales. No se aventuran en la zona de los asientos, donde se desarrollan gran parte de los acontecimientos sociales. A causa de la silla de ruedas están de alguna forma aislados, y dependen más el uno del otro. Por eso a veces se simulan luchas por los sitios determinados por jerarquía. Los usuarios de silla de ruedas tienen un contacto más limitado con el entorno que los rodea, y quienes tienen silla eléctrica se ven haciendo giros para observar su mundo desde todos los ángulos. El usuario de silla de rueda fija, que depende de ayuda, muchas veces solo ve lo que pasa delante de él, lo que se ve desde su punto de observación. A menos que su ayudante sepa ayudarle en este sentido. En ADIFLE se nota la distinción conocida entre la discapacidad desde el nacimiento (o justo después) y la discapacidad incurrida posteriormente, a veces siendo joven, a veces ya en la flor de la vida. Especialmente en estos casos, la aceptación de la discapacidad es un tema complicado y demanda mucho de la persona en cuestión, su familia directa, los amigos y los acompañantes. La misión de lograr la aceptación personal y social es una de las prioridades que tiene ADIFLE. Esto se manifiesta de muchas maneras. Tanto de forma interna como de forma externa, con la organización de excursiones, sesiones de entrenamiento y coaching personal. Resumiendo, esta continua interacción interior-exterior, mayor participación, autorrealización, integración etc. forman los puntos claves para la asociación, los acompañantes y la junta directiva. En este ámbito, los comercios locales no solo apoyan con ayuda financiera, también proporcionan voluntarios. Además, ofrecen plazas de prácticas. Lo que destacó durante la noche fue que los artistas se centraran principalmente en los socios. Fue una experiencia muy especial, incluso conmovedora. También para el público en general fue una noche dedicada principalmente a los socios de ADIFLE, como una manifestación social. Entre los socios en silla de ruedas estaba Co Ouwendijk: tranquilo, sintiéndose seguro, digno y aceptado en este entorno bueno y propio. Todo esto se reflejaba en su postura y su mirada. Y Jet organizaba cosas a su alrededor. Ella contó que aparte de las actividades generales de la asociación, participan cada semana en los encuentros donde se realizan charlas y actividades, hacen planes, etc. Durante esos momentos, ese es su mundo, desconectados de todo, del bullicio y también de

5 la Residencia La Cigüeña. A mi pregunta: Por qué había asistido tan poca gente de La Cigüeña?, solo siete, contesta con clara consternación: Allí no les gustan las enfermedades y carencias. Simon Buschman Residencia La Cigüeña, Islantilla, marzo 2014 /

Serie Crímenes al sol. Pasión mortal

Serie Crímenes al sol. Pasión mortal Leesboekjes Spaans Serie Crímenes al sol Pasión mortal Pasión mortal Auteur Mónica Hagedorn Castro-Peláez Illustraties Bartolomé Seguí Redactie Olga Balboa Nederlandse bewerking Yonina Pullens (Intertaal)

Nadere informatie

Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing

Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing - 1 - Español...8 Nederlands...9-2 - Español 1. Indicaciones de seguridad X X Peligro de deslumbramiento y lesiones! Nunca mire directamente al sol ni a ninguna

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Me gustaría matricularme en la universidad. Aangeven dat u zich wilt inschrijven

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Me gustaría matricularme en la universidad. Aangeven dat u zich wilt inschrijven - Universiteit Me gustaría matricularme en la universidad. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Me quiero matricular. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus en un grado en un posgrado en

Nadere informatie

Uitwerking Tareas Spaans 3. Qué has hecho hoy?

Uitwerking Tareas Spaans 3. Qué has hecho hoy? Uitwerking Tareas Spaans 3 Capítulo 1 p. 12 Qué has hecho hoy? 1. [Vraag hoe het met gaat] Hola, cómo estás? 2. [Vraag waarom] Por qué? 3. [Vraag wat gedaan heeft] Qué has hecho? 1. [Reageer, zeg dat je

Nadere informatie

Op het potje Al bacín

Op het potje Al bacín Op het potje Al bacín Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten

Nadere informatie

SPAANS LES 8 Español

SPAANS LES 8 Español pagina:1 8-1 Inleiding Een eenvoudig briefje. Daar maakt u in deze les kennis mee. Aan het eind van deze cursus moet u zelf zo'n briefje kunnen schrijven! En dat gaat vast en zeker lukken! Veel succes!

Nadere informatie

SPAANS LES 5 Español

SPAANS LES 5 Español pagina:1 5-1 Inleiding In deze les gaat het voor een belangrijk deel over het weer: U leest een weerbericht uit de bekende krant EL MUNDO. U leert een groot aantal uitdrukkingen over het weer. Maar ook

Nadere informatie

Sí, claro! 1.1. Instaptoets. Opgaven. 4. En un hotel. 1. En un viaje. Perdón, ustedes francés? No, sólo inglés. Hola, cómo? Ernesto, y tú?

Sí, claro! 1.1. Instaptoets. Opgaven. 4. En un hotel. 1. En un viaje. Perdón, ustedes francés? No, sólo inglés. Hola, cómo? Ernesto, y tú? Sí, claro! 1.1 Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan worden bepaald over hoeveel kennis van de Spaanse taal een cursist reeds beschikt. De toets kan worden gebruikt om te bepalen in welke groep

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Me gustaría matricularme en la universidad. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Me quiero matricular. Verklaren dat u graag wilt inschrijven

Nadere informatie

Examen VWO. Spaans. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 13.30 16.00 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Spaans. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 13.30 16.00 uur. Vragenboekje Spaans Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 13.30 16.00 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Nadere informatie

Keuzevak Spaans voor beginners 1 - Extra oefeningen

Keuzevak Spaans voor beginners 1 - Extra oefeningen Keuzevak Spaans voor beginners 1 - Extra oefeningen Met deze oefeningen kun je je voorbereiden op het tentamen Spaans voor beginners 1. De uitwerkingen staan op www.keuzevakspaans.com. Het echte tentamen

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren... Algemene inleiding van het werkstuk En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Om deze vraag te kunnen

Nadere informatie

Als kinderen ruzie maken Cuando los niños riñen

Als kinderen ruzie maken Cuando los niños riñen Ruzie maken Reñir Als kinderen ruzie maken Cuando los niños riñen Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Chièze aan Huygens 30 augustus B -

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Chièze aan Huygens 30 augustus B - SÉBASTIEN CHIÈZE (MADRID) AAN CONSTANTIJN HUYGENS [DEN HAAG] 30 AUGUSTUS 1673 6910B Antwoord op Huygens brief van 11 augustus 1673 (6910). Samenvatting: Chièze stuurt tonos (liederen) en belooft meer,

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Spaans-Nederlands

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Spaans-Nederlands Gelukwensen : Huwelijk Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gelukwensen aan een vers Felicitaciones y los

Nadere informatie

lombricita De jongste mag beginnen en een passend kaartje aan het openingskaartje leggen. Als je niet kan moet je een kaartje uit de pot pakken.

lombricita De jongste mag beginnen en een passend kaartje aan het openingskaartje leggen. Als je niet kan moet je een kaartje uit de pot pakken. Dominospel / memory Het dominospel van Soy Don Toro speel je per hoofdstuk. Vanaf opdracht 3.1b begin je te spelen omdat je dan het Spaans hebt leren lezen. Knip alle kaartjes van de betreffende hoofdstukken

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 241

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 241 10 (1994) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 241 A. TITEL Verdrag inzake duurzame ontwikkeling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica; Noordwijk,

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Om de weg naar je accommodatie vragen En dónde puedo encontrar?... een kamer te huur?... una habitación para rentar?... een hostel?... un hostal?... een hotel?... un hotel?...

Nadere informatie

Schloss Neuschwanstein Füssen

Schloss Neuschwanstein Füssen Schloss Neuschwanstein Füssen 1 90 Knick-Puzzleteile vorknicken Pre-bend hinged puzzle pieces Pré-plier les pièces de puzzles avec un pli Piegare le tessere del puzzle con scanalatura Doblar las piezas

Nadere informatie

10. In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? 10. veel mensen 10. En Holanda vive mucha o poca gente? 10. mucha gente

10. In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? 10. veel mensen 10. En Holanda vive mucha o poca gente? 10. mucha gente Buena suerte! 1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 1. Europa 1. En qué lugar del mundo está Holanda? 1. Europa 2. Welk land ligt ten zuiden van Nederland? 2. België 2. Qué país está al sur de

Nadere informatie

SPAANS HERHALINGLES 1 Español

SPAANS HERHALINGLES 1 Español pagina:1 H1-1 Inleiding De eerste herhalingsles. Lees de lessen 1 t/m 5 nog eens rustig door. Niet allemaal achter elkaar! Maak daarna deze herhalingsles. Veel succes! H1-2 Vertaal: Yo soy el pan = Yo

Nadere informatie

4. Waaraan moet een voorbereidingstekst voor gespreksvaardigheid voldoen?

4. Waaraan moet een voorbereidingstekst voor gespreksvaardigheid voldoen? Het ERK en het mondeling college-examen Hand-out workshop 13 Conny Eisinga 1. Waarom ERK? 2. Welke niveaus? 3. Waaraan moet een goede (mondelinge) toets voldoen? 4. Waaraan moet een voorbereidingstekst

Nadere informatie

SPAANS HERHALINGLES 2 Español

SPAANS HERHALINGLES 2 Español pagina:1 H2-1 Inleiding We herhalen de lessen 6 t/m 10. Lees eerst de betreffende lessen door. H2-2 Vertaal: El buen pastor su vida da por las ovejas La vaca muge La conozco Os ven María tiene los libros

Nadere informatie

Sí, claro! 1.2. Instaptoets. Opgaven. 1. Dos amigos miran el plano de Sevilla. 4. En la oficina de turismo.

Sí, claro! 1.2. Instaptoets. Opgaven. 1. Dos amigos miran el plano de Sevilla. 4. En la oficina de turismo. Sí, claro! 1.2 Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan worden bepaald over hoeveel kennis van de Spaanse taal een cursist reeds beschikt. De toets kan worden gebruikt om te bepalen in welke groep

Nadere informatie

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Waar kan ik het formulier voor vinden? Pedir un formulario Wanneer werd uw [document] afgegeven? Pedir la fecha de expedición de un documento Waar werd uw [document] afgegeven? Pedir el lugar

Nadere informatie

Magie en musica kleur en zweet. Zingen, lachen en huilen: ze vermengen meng hun dromen meng pijn en vreugde houd van het leven!

Magie en musica kleur en zweet. Zingen, lachen en huilen: ze vermengen meng hun dromen meng pijn en vreugde houd van het leven! Magie en musica kleur en zweet. Zingen, lachen en huilen: ze vermengen meng hun dromen meng pijn en vreugde houd van het leven! Vrouwen die dromen: lipstick in rood fel liefde en dans kleur en carnaval

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Vragen waar men een formulier kan vinden Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Vragen wanneer een document is afgegeven Cuál es

Nadere informatie

Eindexamen Spaans vwo 2001-II

Eindexamen Spaans vwo 2001-II Tekst 9 TERCERA ENTREGA DEL CAPITÁN ALATRISTE, www. - 1 - Tekst 10 fotografía Cámaras de usar y reciclar Son baratas, su óptica es precisa y las puede manejar hasta un niño. La forma más sencilla de hacer

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Spaans Geachte heer President Distinguido Sr. Presidente: Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke

Nadere informatie

Jongens en Guillaume, aan tafel!

Jongens en Guillaume, aan tafel! Guillaume Gallienne Jongens en Guillaume, aan tafel! Uit het Frans vertaald door Eef Gratama DE GEUS De vertaalde citaten op pagina 71 en 72 zijn ontleend aan Pluk toch vooral vandaag de rozen van het

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.00 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_. Een reservering doen Una mesa para _[número de personas]_, por favor. Om een tafel vragen Aceptan tarjetas de crédito?

Nadere informatie

TRADUCCION. Artesanía mexicana como foco de atención 25/09/2010

TRADUCCION. Artesanía mexicana como foco de atención 25/09/2010 Mexicaanse volkskunst in de kijker - 25/09/2010 Geraardsbergen - Geraardsbergen kreeg een wel heel artistiek geschenk van de Mexicaanse ambassadeur. De hoge ome schonk drie 'alebrijes' aan de stad, dat

Nadere informatie

El horario de los chicos

El horario de los chicos El horario de los chicos Acércate! 1 Qué asignatura es? Welk schoolvak wordt er met de plaatjes bedoeld? Schrijf de Spaanse naam op. 1 4 2 5 3 6 cd 21 2 Gema explica su horario. Escucha y completa. Gema

Nadere informatie

SPAANS LES 6 Español

SPAANS LES 6 Español pagina:1 6-1 Inleiding Deze keer een klein gedeelte uit de Bijbel, twee dialoogjes en wat grammatica. De opmerking dat de antwoorden aan het eind van de les staan, laten we in het vervolg weg. Veel succes!

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Spaans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13:30-15:30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Spaans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13:30-15:30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13:30-15:30 uur Spaans CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_. Een reservering doen Una mesa para _[número de personas]_, por favor. Om een tafel vragen Aceptan tarjetas de crédito?

Nadere informatie

Cómo se escribe tu nombre en español? Tienes hermanos? Cómo se llaman?

Cómo se escribe tu nombre en español? Tienes hermanos? Cómo se llaman? HOLA Y BIENVENIDOS! Wat heb je nog onthouden van Apúntate! 1? Maak deze opdrachten om daarachter te komen! COMUNICARSE 1 a Haz preguntas a tu compañero/-a. Él / Ella contesta. Qué tal? Cómo se escribe

Nadere informatie

spiegel koppeling Ontspanningsinstructie -

spiegel koppeling Ontspanningsinstructie - spiegel koppeling Ontspanningsinstructie - Dit boek en CD-ROM gaan in op spierontspanning, ademhaling en ademtherapie, lichaamshouding en - bewustwording en mentale ontspanning. Ruim vijftig oefenvoorbeelden

Nadere informatie

SPAANS LES 13 Español

SPAANS LES 13 Español pagina:1 13-1 De laatste les van deel 1. Ja dit is de laatste theorieles. Er volgt nog één les, een herhalingsles. In deze laatste theorieles van het eerste deel van deze cursus komen nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Caminos nieuw 1. Instaptoets

Caminos nieuw 1. Instaptoets Caminos nieuw 1 Instaptoets Caminos nieuw 1 Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan worden bepaald over hoeveel kennis van de Spaanse taal een cursist reeds beschikt. De toets kan worden gebruikt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PSYCHIATRIE OVER de GRENS (POG)

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PSYCHIATRIE OVER de GRENS (POG) JAARVERSLAG 2016 STICHTING PSYCHIATRIE OVER de GRENS (POG) I. Inleiding en samenvatting Stichting Psychiatrie over de grens is eind 2015 opgericht. Al vanaf 2005 werd de organisatie: Cuenta Conmigo in

Nadere informatie

SPAANS LES 12 Español

SPAANS LES 12 Español pagina:1 12-1 Bijna de laatste les! In deze les maken we een begin aan het lezen van een tekst uit de Bijbel. Een uiterst leerzame tekst met veel werkwoorden in diverse tijden. Verder maakt u hier ook

Nadere informatie

Montage DoubleTronics module op de Buell XB12X Ulysses

Montage DoubleTronics module op de Buell XB12X Ulysses ULYSSES 1125CR Montage DoubleTronics module op de Buell XB12X Ulysses Verwijder het kuipje en demonteer de koplamp (2 schroeven in de zijsteunen en 1 schroef aan de onderzijde in het spatbord. Neem de

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Podría ayudarme? Om hulp vragen Habla inglés? Vragen of iemand Engels spreekt Habla_[idioma]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt No hablo_[idioma]_. Duidelijk maken

Nadere informatie

SPAANS LES 7 Español

SPAANS LES 7 Español pagina:1 7-1 Inleiding We beginnen deze keer met een artikeltje uit de Spaanse krant (elmundo). Verder leren we een nieuwe tijd en de namen van de dagen van de week. Veel succes! 7-2 Uit de Spaanse krant

Nadere informatie

SPAANS LES 3 Español

SPAANS LES 3 Español pagina:1 3-1 Inleiding In deze les gaat u de eerste tekst lezen! Maar eerst gaat u zich verder verdiepen in bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. 3-2 Zinnetjes voor een dialoog Spaans: Buenos días,

Nadere informatie

Activiteiten deelnemers Concours VdE 2010. Proeverij mousserende wijnen BBQ met wijn en muziek Strandfeest Bezoekers

Activiteiten deelnemers Concours VdE 2010. Proeverij mousserende wijnen BBQ met wijn en muziek Strandfeest Bezoekers INFORMATIE ACTIVITEITEN DEELNEMERS CONCOURS VDE 2010 1. Bubbles on the Beach Datum 29/08/2010 16.00 18.00 uur 18.00 20.00 uur 20.00 24.00 uur Proeverij mousserende wijnen BBQ met wijn en muziek Strandfeest

Nadere informatie

Aan de slag met de pop-up bibliotheek!

Aan de slag met de pop-up bibliotheek! Aan de slag met de pop-up bibliotheek! Van concept naar implementatie 1 Elvira Caneda Cabrera 1 Veel dank aan het VOGIN-fonds en collega s uit de Bibliotheek voor jullie steun & belangstelling 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Examen HAVO 2013. Spaans. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Spaans. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Spaans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Nederlands in 4 weken week 1 jsp-taligen.indd 1 16-06-2010 09:26:18

Nederlands in 4 weken week 1 jsp-taligen.indd 1 16-06-2010 09:26:18 Nederlands in 4 weken week 1 jsp-taligen.indd 1 16-06-2010 09:26:18 Nederlands in 4 weken voor Spaanstaligen door Martine Reijnders Nederlandse bewerking door Heleen Lindijer, Hanny Pel (Intertaal), José

Nadere informatie

oferta De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm brazo Ik kan vandaag niet zo goed schrijven, want ik heb pijn in mijn a.

oferta De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm brazo Ik kan vandaag niet zo goed schrijven, want ik heb pijn in mijn a. Woordenlijst bij hoofdstuk 3 (Spaans) de agenda agenda Ik schrijf de afspraak in mijn a. de aanbieding oferta De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm brazo Ik kan vandaag niet zo

Nadere informatie

SPAANS HERHALINGLES 3 Español

SPAANS HERHALINGLES 3 Español pagina:1 H3-1 Inleiding Ook van deze herhaling kunt weer veel leren. Bekijk de werkwoordsvormen goed. Zorg dat alle zinnen (zelfstandig) kunt vertalen. Als extra service vindt u nog een aantal extra oefeningen.

Nadere informatie

EL HORARIO DE LOS CHICOS

EL HORARIO DE LOS CHICOS EL HORARIO DE LOS CHICOS ACÉRCATE! cd 2 9 COMPRENDER 1 Bekijk het rooster en luister naar de cd. Zoek de woorden op die je niet kent. 1 E L H O R A R I O D E L A C L A S E 1 DE ESO LUNES 09:10 10:05 Ciencias

Nadere informatie

Nederlands leren? Maak er werk van! Doe mee in Leeuwarden!

Nederlands leren? Maak er werk van! Doe mee in Leeuwarden! Nederlands leren? Maak er werk van! Doe mee in Leeuwarden! > In deze folder vertellen we u hoe u kunt inburgeren in Leeuwarden. Iedereen doet mee! De gemeente Leeuwarden wil dat iedereen in Leeuwarden

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Nederlands-Spaans

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Nederlands-Spaans Gelukwensen : Huwelijk Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Gelukwensen aan een vers Gefeliciteerd en de

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. Basisschool Het Molenven. In dit nummer: 25 februari 2016 2015-2016

Wiekendje. Vanuit het MT. Basisschool Het Molenven. In dit nummer: 25 februari 2016 2015-2016 Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 25 februari 2016 2015-2016 Interessante informatie: 17 maart: Rapport 2 groep 3 t./m 8 Vanaf

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen - Huwelijk Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. aan een vers getrouwd paar Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. voor een vers getrouwd paar

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen - Huwelijk Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. aan een vers getrouwd paar Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. voor een vers getrouwd paar

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen - Huwelijk Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. aan een vers getrouwd paar Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk. voor een vers getrouwd paar Felicitaciones.

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Waar kan ik het formulier voor vinden? Vragen waar men een formulier kan vinden Wanneer werd uw [document] afgegeven? Vragen wanneer een document is afgegeven Waar werd uw [document] afgegeven?

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Waar kan ik het formulier voor vinden? Vragen waar men een formulier kan vinden Wanneer werd uw [document] afgegeven? Vragen wanneer een document is afgegeven Waar werd uw [document] afgegeven?

Nadere informatie

Una escuela para. sus hijos TODO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BRUSELAS PARA NUEVOS INMIGRANTES. spaans

Una escuela para. sus hijos TODO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BRUSELAS PARA NUEVOS INMIGRANTES. spaans Una escuela para sus hijos TODO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BRUSELAS PARA NUEVOS INMIGRANTES spaans CONTENIDOS I 1 1 INFORMACIÓN GENERAL 2 2 SU HIJO ENTRA EN LA CATEGORÍA DE NUEVO INMIGRANTE? 5 3 EDUCACIÓN PARA

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

SPAANS LES 4 Español

SPAANS LES 4 Español pagina:1 4-1 Inleiding In deze vindt u heel wat bouwstenen voor een dialoog. Die vindt u niet alleen in de beide dialogen maar ook onder het kopje vraagwoorden. Veel succes! 4-2 Zinnen voor een dialoog

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Podría ayudarme? Om hulp vragen Habla inglés? Vragen of iemand Engels spreekt Habla_[idioma]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt No hablo_[idioma]_. Duidelijk maken

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Spaans CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur Spaans CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Spaans

Woordenlijst Nederlands Spaans Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Spaans Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Bienvenidos - Cuaderno de ejercicios

Bienvenidos - Cuaderno de ejercicios unidad 1 En el aeropuerto Zoek bij elke vraag het bijpassende antwoord. Luister naar de cd van het tekstboek, Oefening 1 van Unidad 1, en let op de uitspraak van de /k/-klank in de woorden equipaje en

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Spaans 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Spaans 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Serie de publicaciones - Serie-overzicht

Serie de publicaciones - Serie-overzicht 1 Serie de publicaciones - Serie-overzicht Minicursus voor Spaanstaligen Niveau 1/ Mini curso para hispanohablantes Nivel 1 Formaat pdf / Formato pdf Toegang tot luisteroefeningen en antwoorden op de website

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Spaans voor zelfstudie

Spaans voor zelfstudie Prisma Taaltraining Spaans voor zelfstudie drs. Gisa Muniz INHOUD Voorwoord 9 Uitspraak 11 Les 1 Tekst 1 14 Begroetingen 14 Mensen ontmoeten 15 Zich voorstellen 16 Vragen hoe iemand heet 16 Zeggen waar

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Spaans tevens oud programma Spaans 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2

Examen HAVO. Spaans 1,2 Spaans 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 2 juni 13.30 16.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.

Nadere informatie

A leer! Periode 2. Leesopdrachten Spaans mavo 4

A leer! Periode 2. Leesopdrachten Spaans mavo 4 A leer! Periode 2 Leesopdrachten Spaans mavo 4 Examen 2004 Tekst 1 2 Tekst 2 3 Examen 2005 Tekst 1 Tekst 2 4 Tekst 3 5 Tekst 4 6 Examen 2006 Tekst 1 7 Tekst 2 8 Tekst 3 9 Tekst 4 Tekst 5 10 Examen 2007

Nadere informatie

inlichtingenformulier basisregistratie personen

inlichtingenformulier basisregistratie personen gemeente datum nummer Eerste inschrijving vanuit het buitenland fecha de primer establecimiento, procedente del extranjero Hervestiging vanuit het buitenland fecha de nuevo establecimiento, procedente

Nadere informatie

Energie - vandaag en morgen

Energie - vandaag en morgen Energie - vandaag en morgen Información general Resumen Middelbare scholieren (15-16 jaar) leren in een lerende centrale leeromgeving over energiegebruik, fossiele energie en hernieuwbare energiebronnen.

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Examen HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Examen HVO Vragenboekje Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 15 mei 13.30 16.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen;

Nadere informatie

SPAANS LES 2 Español

SPAANS LES 2 Español pagina:1 2-1 Inleiding U leert weer veel in deze les. U leert hoe u woorden in het meervoud kunt zetten, u leert weer heel wat over werkwoorden en u leert de telwoorden van 1 t/m 10. Veel succes! 2-2 Zinnetjes

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Distinguido Señor: Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Distinguida Señora: Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Distinguidos Señores: Geachte

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Distinguido Señor: Distinguida Señora: Geachte heer, mevrouw Distinguidos

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 4 juni uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 4 juni uur Spaans (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 4 juni 13.30 16.00 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het

Nadere informatie

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 donderdag 20 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Spaans. tijdvak 1 donderdag 20 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Spaans tevens oud programma Spaans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles. Nieuwsbrief Editie: januari 2016

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles. Nieuwsbrief Editie: januari 2016 1 Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles Nieuwsbrief Editie: januari 2016 Mail adres: wg.roncesvalles@santiago.nl www.santiago.nl/werkgroep.roncesvalles.php In Memoriam Patxi onze steun en toeverlaat in de

Nadere informatie

Celebrarán en Bélgica con tequila aniversario de la Independencia de México

Celebrarán en Bélgica con tequila aniversario de la Independencia de México Celebrarán en Bélgica con tequila aniversario de la Independencia de México Viernes 11 de septiembre (13:32 hrs.) El corazón de Europa reunirá lo mejor de la gastronomía y el folclore mexicano Asistirán

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteunend materiaal página 4. Inhoud + checklist páginas 2-3. Opdracht página 1. Información personal páginas 6-13

Inhoudsopgave. Ondersteunend materiaal página 4. Inhoud + checklist páginas 2-3. Opdracht página 1. Información personal páginas 6-13 Inhoudsopgave Opdracht página 1 Inhoud + checklist páginas 2-3 Ondersteunend materiaal página 4 Información personal páginas 6-13 La familia página 14 El colegio página 15 Las palabras 1-100 página 16

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Sr. Juan Pérez Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Sr. Juan Pérez Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam

Nadere informatie

España: País y Cultura Página 1

España: País y Cultura Página 1 España: País y Cultura Página 1 España: País y Cultura Página 2 Bijlage 21 Startdocument Schoolproject Een plan van aanpak gebruik je om de gemaakte afspraken (in het contractformulier, zie bijlage 20)

Nadere informatie

Leren luisteren Aprender a obedecer

Leren luisteren Aprender a obedecer Leren luisteren Aprender a obedecer Luisteren, hoe leren kinderen dat? Obedecer, cómo lo aprenden los niños? Kinderen hebben grenzen en regels nodig. Ze zorgen voor duidelijkheid en veiligheid en ze leren

Nadere informatie

SAMEN KOKEN, SAMEN LEVEN in de Baarsjes

SAMEN KOKEN, SAMEN LEVEN in de Baarsjes SAMEN KOKEN, SAMEN LEVEN in de Baarsjes DE BUURT Voornamelijk door individualisme is de afstand tussen generaties groter geworden: de meeste ouderen en jongeren leven langs elkaar heen en er is nauwelijks

Nadere informatie

Madrid, ciudad inolvidable..

Madrid, ciudad inolvidable.. jaargang 2 nummer 5 Madrid, ciudad inolvidable.. El 11 de marzo, una fecha que estará en nuestra memoria para siepre, como también el 11 de septiembre. 11 M, como la llaman en España, la once del día en

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Spaans CSE BB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-10.30 uur Spaans CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Nadere informatie