Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 WOORD VOORAF Via deze weg wil ik iedereen bedanken die hun medewerking verleend hebben aan het tot stand komen van deze scriptie. Allereerst wil ik de stageplaats Accare bedanken omdat ze me de kans geboden hebben om mijn stage bij het Universitair Centrum voor Kind- en Jeugdpsychiatrie te lopen. Speciale dank gaat hierbij uit naar de heer Harry Klingenberg, de heer Henk Rothe en mevrouw Kit Vanmechelen. Verder wil ik hierbij ook de leden van de systeemgroep bedanken voor hun collegialiteit, vriendelijkheid, steun en uitleg. Bedankt Laura, Iris, Joris, Pascale en Robert- Jan. Daarnaast wil ik ook nog alle andere medewerkers van Accare bedanken voor hun spontane hulp en de fijne werksfeer die ik tijdens mijn stage mocht ondervinden. Mijn welgemeende dank gaat uit naar de Hanzehogeschool in Groningen en de Hogeschool Limburg in Hasselt die me de mogelijkheid boden om deel te nemen aan het Socratesprogramma. Eveneens bedank ik mevrouw Gryt Pebesma voor haar persoonlijke supervisie tijdens mijn stage en de deskundige wijze waarop zij dit gedaan heeft. Daarnaast wil ik graag mijnheer André Verstraelen bedanken voor de begeleiding vanuit Hasselt. Ik dank de coördinator buitenlandse stage, mevrouw Ilse Vanderstukken, met het actief helpen zoeken en regelen van de buitenlandse stageplaats en de docenten van de Hogeschool Limburg Hasselt voor hun morele steun bij het volbrengen van mijn stage in Nederland. Ook dank ik de klas van het tweede jaar Maatschappelijk Werk & Dienstverlening van de Hanzehogeschool voor hun vriendschap. Daarnaast wil ik ook mijn docent van de Hanzehogeschool, Jelte Brandsma, bedanken voor zijn theoretische en praktische ondersteuning tijdens de methodieklessen. Ten slotte wil ik mijn ouders, broers, familie, vrienden en vriendin bedanken voor hun steun en het geloof dat ze in mij hadden voor deze buitenlandse stage. Bedankt mama, papa, Timothy, Jonathan, Jeremy, bomma en bompa, Joris en ouders, Wim, Kristel, Kimberley en vele anderen. Joachim Ramaekers Mei

2 INHOUDSOPGAVE 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN Afkortingen ADD ADHD CD DSM-IV GTS LOM MBD ODD PDDNOS PMT PPT UCKJP ZMLK Attention Deficit Disorder Attention Deficit-Hyperactivity Disorder Conduct Disorder, (antisociale) gedragsstoornis Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders het Syndroom van Gilles de la Tourette Onderwijs voor Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden, vorm van speciaal onderwijs Minimal Brain Damage Oppositional Defiant Disorder, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis Pervasieve ontwikkelingsstoornis Niet Anders Omschreven (met inbegrip van Atypisch autisme) (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (Including Atypical Autism)) Psychomotorische therapie Praktisch Pedagogische Thuishulp Universitair Centrum voor Kind- en Jeugdpsychiatrie Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, vorm van speciaal onderwijs Gespecialiseerde begrippen of vakjargon Co-morbiditeit Contra-indicatie Epidemiologisch Indicatie Multimodale therapie Psychofarmacologische behandeling Time-out Het tegelijkertijd voorkomen van twee of meerdere stoornissen Aanwijzing die een bepaalde behandelvorm in de weg staat Betrekking hebbend op een epidemie, d.i. een besmettelijke ziekte die zich zeer snel en op grote schaal verspreidt Aanwijzing voor het toepassen van een bepaalde behandelvorm Therapie waarbij verschillende behandelvormen gecombineerd worden Behandeling met medicatie Manier van straffen waarbij het kind even afgezonderd wordt 8

9 INLEIDING Mijn stage heb ik gelopen op Accare, de Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland. Ik heb participerende taken gekregen op de divisie van het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, meerbepaald op de kinderkliniek en de polikliniek. Daar ben ik meermaals in contact gekomen met ADHD en de verschillende behandelvormen. Waar ik in deze thesis op zoek wil naar gaan is de invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD. In het theoretisch gedeelte van mijn eindwerk geeft ik eerst een beeld van ADHD. Ik geef een omschrijving ADHD en beschrijf de kenmerken, vormen en oorzaken van ADHD. In het tweede hoofdstuk laat ik zien welke de veel voorkomende behandelvormen zijn voor ADHDkinderen die in het behandelingscircuit terecht komen. Hierin beschrijf ik eerst de drie meest voorkomende behandelvormen, namelijk medicatie, gedragstherapie en psycho-educatie. Vervolgens vermeld ik ook gezinstherapie, (video)hometraining en enkele andere behandelmogelijkheden. In het derde hoofdstuk geef ik de invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD. Eerst zullen de risico- en beschermingsfactoren in de omgeving van het kind aan bod komen die belangrijk zijn voor het verdere verloop van ADHD. Daarna zal besproken worden welke factoren in de omgeving de uitvoering van opvoedingsvaardigheden kunnen belemmeren. Ten slotte geef ik een overzicht van de indicaties en contra-indicaties bij enkele behandelvormen waarbij de ouders betrokken worden. Omgevingsfactoren bepalen of een bepaalde behandelvorm is aangewezen of niet. In het praktisch gedeelte geef ik allereerst een beschrijving van de stageplaats. Vervolgens beschrijf ik het diagnostische onderzoek. Daarna schets ik het behandelaanbod van de polikliniek. Hierbij heb ik ook aandacht voor het aanbod van de systeemgroep. Vervolgens geef ik in een casus weer hoe men in de kinderkliniek gedurende mijn stageperiode een kind met ADHD en zijn ouders begeleid heeft. Het praktisch gedeelte besluit ik ten slotte met een eigen visie op de casus, en dit gekoppeld aan de centrale vraagstelling van deze thesis, nl. de invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD. Uiteindelijk sluit ik deze thesis af met een algemeen besluit waarin ik ook enkele aanbevelingen doe voor beleid. 9

10 DEEL 1 THEORETISCH GEDEELTE DEEL 1 THEORETISCH GEDEELTE 10

11 Hoofdstuk 1: ADHD 1. Inleiding De centrale vraag in deze thesis is de invloed van omgevingsfactoren bij de behandeling van een kind met ADHD. Alvorens in te gaan op de behandelmogelijkheden en de invloed van omgevingsfactoren is het noodzakelijk eerst een duidelijk beeld te schetsen van wat ADHD is, welke de kenmerken, vormen en oorzaken van ADHD zijn. Ook de co-morbiditeit van ADHD met andere stoornissen komt aan bod omdat ADHD vaak in combinatie met andere stoornissen voorkomt. In dit hoofdstuk wordt eveneens nagegaan wie het risico loopt op het ontwikkelen van ADHD. Ten slotte wordt de diagnostiek beschreven. Een juiste diagnose stellen is namelijk noodzakelijk om te kunnen bepalen welke behandelvormen aangewezen zijn. 2. Begripsbepaling De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het syndroom wordt pas sinds 1988 algemeen aangenomen. Vroeger stond het ook bekend onder de naam MBD (Minimal Brain Damage/Dysfunction). Bij een EEG(Electro-Encefalo-Grafie)-onderzoek (onderzoek waarbij de hersenfunctie wordt onderzocht) bleek echter dat niet alle MBDkinderen een zichtbaar letsel hadden. Het psychiatrisch classificatiesysteem DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) van de APA (American Psychiatric Association) uit 1994 spreekt van ADHD als er, naar het oordeel van de arts/psychiater, sprake is van een zodanig disfunctioneren ten gevolge van symptomen op het gebied van aandachtstekort en/of hyperactiviteit/impulsiviteit dat het kind voldoet aan de criteria voor ADHD. 1 ADHD is in de DSM IV onderverdeeld bij de hoofdcategorie: stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden en bij de subcategorie: aandachtstekortstoornis en gedragsstoornissen. Tot voor enkele jaren werd ADHD gezien als een ontwikkelingsstoornis. Daarna werd het beschouwd als een gedragsstoornis. 1 BAERT, K., ADHD. Op één spoor? Uitgeverij Garant, Leuven Apeldoorn, 2002, p

12 3. Kenmerken van ADHD 3.1. DSM-IV kenmerken De DSM-IV hanteert als essentiële kenmerken voor ADHD de aanwezigheid van een niet bij de leeftijd passende (1) aandachtsstoornis, (2) hyperactiviteit en (3) impulsiviteit. Als criterium hanteert de DSM-IV dat tenminste zes van de negen in onderstaande lijst (met symptomen) samengevatte kenmerken voor aandachtsstoornis aanwezig dienen te zijn, en tenminste vier van de zes kenmerken voor hyperactiviteit-impulsiviteit. 1 Lijst van symptomen van ADHD volgens de DSM-IV: 2 a) Aandachtstekort a. slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten; b. heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden; c. lijkt vaak niet te luisteren als hij of zij direct aangesproken wordt; d. volgt vaak aanwijzingen niet op en slaag er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen); e. heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten; f. vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk); g. raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap); h. wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels; i. is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden. 1 VERHULST, F.C., Inleiding in de kinder-en jeugdpsychiatrie, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV, Assen, 2002, p DELFOS, M.F., Kinderen en gedragsproblemen, Swets & Zeitlinger, p

13 b) Hyperactiviteit-Impulsiviteit Hyperactiviteit a. beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn stoel; b. staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten; c. rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid en gejaagdheid); d. kan moeilijk rustig spelen of zich bezig houden met ontspannende activiteiten; e. is vaak in de weer of draaft maar door ; f. praat vaak aan een stuk door. Impulsiviteit g. gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn; h. heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten; i. verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes). Een symptoom wordt pas aanwezig geacht wanneer het gedrag interfereert met normaal functioneren en wanneer het niet passend is bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 1 Andere criteria vermeld in de DSM-IV zijn: de stoornis moet tenminste zes maanden bestaan, en moet begonnen zijn vóór het zevende levensjaar; de symptomen moeten in twee of meer contexten aanwezig zijn (bijvoorbeeld op school en thuis), en de stoornis moet klinisch significante problemen geven of belemmering in sociaal functioneren of in het functioneren op school of op het werk. 1 VERHULST, F.C., Inleiding in de kinder-en jeugdpsychiatrie, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV, Assen, 2002, p

14 3.2. Stoornissen van aandacht en concentratie Vrijwel alle ADHD-kinderen hebben grote moeite hun aandacht bij dingen te houden, om zich te concentreren. Ze worden steeds van datgene waar ze mee bezig zijn (spel, huiswerk, andere taken) afgeleid door dingen die om hen heen gebeuren. Sommige kinderen kunnen hun gedachten zelfs niet bij een onderwerp houden, ook al is er geen sprake van afleiding. 1 Deze aandachtsmoeilijkheden maken ADHD-kinderen vooral op school tot lastpakken. Leerkrachten klagen dan ook vaak over deze kinderen als: ze letten nooit op, ze zijn dikwijls verstrooid, ze zitten te dagdromen, ze zijn steeds afgeleid. Deze problemen op het gebied van concentratie worden dikwijls nog verergerd als een ADHD-kind moeite heeft om het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden. In de meeste situaties kunnen ADHD-kinderen zich moeilijk op een bepaalde taak concentreren. Maar als iets werkelijk hun aandacht te pakken heeft, is het soms heel moeilijk om hun aandacht op iets anders gericht te houden. Bij hun aandacht en concentratie gaat het als het ware om alles of niets, maar jammer genoeg uiteindelijk meestal om niets. Deze aandachts- en concentratiestoornissen vormen een zeer belangrijk onderdeel van het ADHD-syndroom. Volgens steeds meer onderzoekers vormen de aandachts- en concentratiestoornissen de kern van het hele ADHD-probleem. Interessant in dit verband is het feit dat de geneesmiddelen die het beste effect hebben op deze kinderen, vooral de aandacht en concentratie verbeteren Overbeweeglijkheid (Hyperactiviteit) De meeste ADHD-kinderen zijn overbeweeglijk. Dit veroorzaakt dikwijls ernstige problemen: ze zitten nooit stil, ze draven maar door, zelden zijn ze eens langere tijd rustig met hetzelfde bezig. Als ze echt heel flink hun best doen om op een stoel te blijven stilzitten, dan beweegt er nog van alles: vingers, voeten, gezicht Andere mensen worden er al zenuwachtig van als ze ernaar kijken. 1 COMPERNOLLE, T., DORELEIJERS, T., Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke en gedragsmoeilijke kinderen, Lannoo, Tielt, 2002, p

15 Bij oudere kinderen die met veel moeite geleerd hebben hun beweeglijkheid te beheersen, valt vooral de ingehouden rust op. Zo n kind lijkt voor een buitenstaander rustig, maar als je hem beter bekijkt en hem beter leert kennen, merk je dat het kind zelden of nooit echt ontspannen is. Ouders die kunnen vergelijken met andere kinderen, vertellen dikwijls dat hun kind al heel onrustig was gedurende de zwangerschap, als baby of als kleuter. Sommige ADHD-kinderen zijn vrijwel altijd, onder alle omstandigheden, overbeweeglijk. Andere ADHD-kinderen kunnen zich een tijdje, zelfs enkele dagen achtereen, rustig houden in een goed gestructureerde situatie (bijvoorbeeld bij een strenge leerkracht). Ze worden pas echt overbeweeglijk in minder geordende situaties (zoals bijvoorbeeld op het speelplein, op straat, ) 3.4. Impulsiviteit Sommige ADHD-kinderen kunnen moeilijk vooraf plannen of de gevolgen van hun daden overzien. Ze handelen dikwijls ondoordacht en impulsief. Ze doen iets zodra het in hun hoofd opkomt, bijvoorbeeld plotseling de straat oversteken, van de hoogste trede van de trap springen, hardop antwoorden in de klas zonder hun beurt af te wachten, enzovoorts. Deze impulsiviteit kan het gevolg zijn van het feit dat deze kinderen niet goed in stappen vooruit kunnen denken of het belangrijke niet van het onbelangrijke kunnen onderscheiden. Volgens enkele onderzoekers is de impulsiviteit het gevolg van een minimale afwijking in de hersenen dat zorgt voor het afremmen, het dempen ( inhibitie in de vaktaal) van de activiteiten. Deze afwijking is weliswaar een kleinigheid, maar net genoeg om te maken dat de remmen van een ADHD-kind dikwijls niet op tijd werken. Hij is dan ook letterlijk een ongeremd kind. Meestal zal hij handelen zonder eerst even na te denken over het voor en tegen en over de gevolgen van wat hij onderneemt. 1 1 COMPERNOLLE, T., DORELEIJERS, T., Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke en gedragsmoeilijke kinderen, Lannoo, Tielt, 2002, p

16 4. Vormen van ADHD Men onderscheid drie vormen van ADHD, waarbij de drie elementen (kenmerken) hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtstekort een rol spelen. Er is de vorm waarbij vooral hyperactiviteit en impulsiviteit spelen, de vorm waarbij voornamelijk sprake is van aandachtstekort en de combinatievorm, waarbij alle drie de elementen aanwezig zijn ADHD, Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, combinatievorm hyperactiviteitimpulsiviteit-aandachtstekort De meeste kinderen met ADHD vallen onder de combinatievorm en hebben last van de drie kenmerken tezamen. Kinderen met ADHD-combinatievorm hebben een chaotische gedragsstijl. Ze zijn extreem druk, impulsief en kunnen zich slecht concentreren. Ze zijn ongecontroleerd onrustig, omdat er wat mankeert aan hun stuurmanskunst. Het omzetten van informatie in handelingen verloopt niet correct. Het opnemen en verwerken van signalen en het vervolgens nemen van een besluit gaat bij deze kinderen over het algemeen nog goed. Bij het omzetten van een besluit in een handeling gaan ze echter vaak in de fout. Bij ongeveer eenderde van de kinderen is de hyperactiviteit al vanaf de babytijd duidelijk. Het zijn vaak de baby s die met een moeilijk temperament benoemd worden. Een tweede groep valt in de peuterspeelzaal (kleuterschool) of in de eerste groep (in het eerste jaar) van de basisschool op door druk en agressief gedrag, omdat ze de eisen die een groep aan ze stelt niet aankunnen. Ten slotte zijn er de kinderen die in groep drie van het basisonderwijs problemen gaan vertonen, wanneer er leertechnische eisen worden gesteld in de zin van leren lezen, schrijven en rekenen. Deze kinderen hebben leerproblemen en faalangst en naarmate de eisen hoger worden, nemen de problemen toe. Het diagnosticeren van ADHD wanneer kinderen baby tot en met kleuter zijn, is moeilijk omdat hyperactiviteit een normaal onderdeel vormt van de ontwikkeling bij jonge kinderen. 1 DELFOS, M.F., Kinderen en gedragsproblemen, Swets & Zeitlinger, p

17 Een groot deel van de hyperactieve kinderen wordt tijdens de puberteit rustiger, maar blijft zitten met onzekerheden en spanningen. Ze hebben gedurende die periode vaak last van depressieve stemmingen. Vaak kennen dergelijke kinderen tot in hun volwassenheid een innerlijke rusteloosheid, die voor een deel van de kinderen nooit meer over gaat. Voor 70 tot 80 procent geldt dat de ADHD in hun puberteit nog bestaat, zo stelt Buitelaar (1993). De criteria voor de diagnose ADHD-combinatievorm zijn, volgens de DSM-IV, het voldoen aan minstens zes symptomen van aandachtstekort en minstens zes symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit. De lijst van symptomen werd beschreven in paragraaf 3, punt 1. van dit hoofdstuk AD(H)D, Attention Deficit Disorder, aandachtstekort Bij AD(H)D-aandachtstekort, ook wel ADD genoemd, komt het kind niet druk en chaotisch over. Deze stoornis is over het algemeen alleen zichtbaar bij taken die concentratie vergen. Voor de diagnose ADHD-aandachtstekort moeten er minstens zes symptomen van aandachtstekort zijn en minder dan zes van hyperactiviteit-impulsiviteit ADHD, Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, hyperactiviteit-impulsiviteit Voor de vorm ADHD-hyperactiviteit-impulsiviteit geldt dat het kind geconcentreerd met taken om kan gaan, maar is het echter wel extreem druk en chaotisch. In gestructureerde situaties, waar concentratie gevergd wordt, is het kind vaak rustig en vallen de hyperactiviteit en impulsiviteit minder op. Dit geldt vaak voor de schoolsituatie. Voor de diagnose ADHD, hyperactiviteit-impulsiviteit moeten er minstens zes symptomen hiervan aanwezig zijn en minder dan zes van aandachtstekort. 17

18 5. Co-morbiditeit Aan de hand van de in paragraaf 3 genoemde officiële criteria kan bij een kind een doorsnee- ADHD worden opgespoord, maar de problematiek ligt meestal moeilijker en ingewikkelder. De meeste ADHD-kinderen hebben niet alleen last van enkele, maar van alle bovengenoemde verschijnselen. Bovendien doen zich meestal bij hen, behalve moeilijkheden met overbeweeglijkheid, impulsiviteit en concentratie, ook heel wat bijkomende problemen voor, zoals bewegingsstoornissen, emotionele problemen, leerstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblemen en gedragsstoornissen. 1 ADHD kan zich dus vaak manifesteren in combinatie en relatie met andere stoornissen. ADHD ers hebben vaak ook andere psychiatrische problemen. Men spreekt volgens Baert van co-morbiditeit indien een kind met ADHD tevens een andere psychiatrische stoornis heeft en wanneer het gaat om combinaties van stoornissen die op statistische gronden vaker voorkomen dan uit epidemiologische gegevens kan worden verwacht. 2 Co-morbiditeit is dus eenvoudig gezegd het tegelijkertijd voorkomen van twee of meerdere stoornissen. Er wordt nu achtereenvolgens kort ingegaan op de co-morbiditeit van ADHD met: 3 - pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS, Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise Specified); - oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD, Oppositional Defiant Disorder) en (antisociale) gedragsstoornis (CD, Conduct Disorder); - angststoornissen en depressie; - specifieke leerstoornissen; - het syndroom van Gilles de la Tourette. 1 COMPERNOLLE, T., DORELEIJERS, T., Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke en gedragsmoeilijke kinderen, Lannoo, Tielt, 2002, p BAERT, K., ADHD. Op één spoor? Uitgeverij Garant, Leuven Apeldoorn, 2002, p PATERNOTTE, A., Wacht even Kinderen met ADHD/ADD thuis en op school, landelijke vereniging Balans, Bilthoven, 1998, p

19 1. Pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS, Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise Specified) De oude term MBD (Minimal Brain Damage) was veel omvattender dan het begrip ADHD. Ook kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis werden tot de MBD-kinderen gerekend. Tegenwoordig noemen we deze stoornis PDD-NOS, wat staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Dit betekent dat de stoornis hoort bij de autistische stoornissen, maar dat het daarvan een restgroep is die niet nader wordt omschreven. De term zegt dus meer wat het níet is dan wat het wél is. Kinderen met PDD-NOS hebben problemen met het sociale snapvermogen. Zij kunnen niet begrijpen wat er in anderen omgaat, zodat ze hun gedrag daar ook niet op kunnen afstemmen. Deze kinderen kunnen zich soms heel druk gedragen, net als kinderen met ADHD. Er is dan ook overlapping tussen de twee stoornissen. Dat zorgt nogal eens voor verwarring bij het stellen van een diagnose. Gedrag dat door de ene deskundige ADHD wordt genoemd kan elders het etiket PDD-NOS krijgen. Er zijn echter duidelijke verschillen. Daarnaast kunnen de twee stoornissen samen voorkomen. 2. Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD, Oppositional Defiant Disorder) en (antisociale) gedragsstoornis (CD, Conduct Disorder) ODD komt bij ca. 50% van de kinderen met ADHD voor. Kinderen met ODD zijn vaak tegendraads. Ze hebben weinig geduld, zijn snel kwaad en voelen zich gauw beledigd. Ze zijn gauw geraakt door anderen, ergeren zich aan hen en geven hen de schuld van hun eigen fouten. Regels die door volwassenen worden opgesteld lappen ze aan hun laars, of ze gaan er eindeloos over in discussie. Kinderen met ODD vloeken dikwijls en gebruiken vaak grove taal. Kinderen met een Conduct Disorder (CD) zijn vaak opstandig en ongehoorzaam, net als kinderen met ODD. Het verschil is dat zij daarnaast ook gewelddadig gedrag vertonen: liegen, stelen, anderen opzettelijk (lichamelijk) kwetsen en benadelen, eigendommen van anderen vernielen, enz.. ODD komt bij ca. 25% van de kinderen met ADHD voor. 19

20 3. Angststoornissen en depressie Een derde groep stoornissen die frequent comorbide voorkomen bij kinderen met ADHD, zijn angststoornissen en depressie (ca.25%). De groep ADHD-kinderen met comorbide angststoornissen of stemmingsstoornissen (depressie, ) groeit vaker op in stressvolle gezinsomstandigheden. Hun moeders hebben vaker psychiatrische problemen. 1 Kinderen met angst- en stemmingsstoornissen zijn meer dan gemiddeld bang en/of verdrietig. Bij hen staan deze verschijnselen niet meer in verhouding tot de problemen. Angst- en stemmingsstoornissen worden lang niet altijd onderkend bij een kind Specifieke leerstoornissen Sommige kinderen hebben, ondanks een hoge of gemiddelde intelligentie, ernstige problemen met schoolse vakken zoals lezen of rekenen. Zijn deze stoornissen in ernstige mate aanwezig en zijn ze nauwelijks te beïnvloeden door remedial teaching, dan spreken we van leerstoornissen: dyslexie (bij leerstoornissen), dyscalculie (bij rekenstoornissen), dysorthografie (bij spellingstoornissen), dyspraxie (bij bewegingsstoornissen) of dysfasie (bij spraak-taalstoornissen). Leerstoornissen komen bij ca. 30% van de kinderen met ADHD voor. 5. Het syndroom van Gilles de la Tourette Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) wordt gekenmerkt door meerdere varianten van motorische en fonische tics. 10% van de kinderen met ADHD heeft last van tics. Bij ongeveer 60 tot 70% van de kinderen met GTS is sprake van problematiek die valt onder de categorie ADHD. 1 BAERT, K., ADHD. Op één spoor? Uitgeverij Garant, Leuven Apeldoorn, 2002, p PATERNOTTE, A., Wacht even Kinderen met ADHD/ADD thuis en op school, landelijke vereniging Balans, Bilthoven, 1998, p

21 6. Oorzaken van ADHD Sinds de jaren tachtig is het onderzoek omtrent de oorzaken van ADHD enorm toegenomen. De mogelijke oorzaken splitsen zich op in een viertal categorieën: 1 - ADHD op erfelijke basis; - ADHD: een echte aantoonbare hersenstoornis; - ADHD ten gevolge van allerhande voedingsallergieën en toxicologische problemen; - ADHD ten gevolge van opvoedingsproblemen en van verschillende negatieve omgevingsfactoren ADHD op erfelijke basis Omtrent de vraag of ADHD erfelijk is of niet zijn in het verleden reeds heel wat onderzoeken gedaan. Bij recent onderzoek heeft men door middel van groot opgezette studies van tweelingen kunnen bepalen dat het hyperkinetische-impulsieve gedrag bij kinderen voor 50 tot 92% erfelijkheidsgebonden is. Het lijkt er meer en meer op dat een combinatie van een klein aantal genen de erfelijke kwetsbaarheid voor ADHD bepaalt. Bij een vergelijking van monozygote en dizygote tweelingen werd een hogere overeenkomst voor ADHD gevonden. We kunnen zeggen dat ADHD familiaal voorkomt, maar deze bevinding differentieert niet tussen omgevings- en genetische effecten. 1 BAERT, K., ADHD. Op één spoor? Garant, Leuven Apeldoorn, 2002, p

22 6.2. ADHD: een echte aantoonbare hersenstoornis Meer dan honderd jaar hebben wetenschappers het vermoeden dat wat wij nu ADHD noemen, wordt veroorzaakt door een abnormale ontwikkeling van de hersenen of door een hersenletsel. Studies hebben aangetoond dat kinderen met ADHD-symptomen vaak een kleiner (dunner) corpus callosum hebben. Dit is een grote bundel zenuwvezels die de rechter en linker hersenhelft met elkaar verbindt en dient om informatie te kunnen uitwisselen. Andere studies hebben gesuggereerd dat er bij kinderen met ADHD een tekort is aan bepaalde neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen in de hersenen die een rol spelen bij de overdracht van informatie via zenuwcellen naar andere cellen. Voorlopig zijn er onvoldoende argumenten aanwezig om te stellen dat ADHD wordt veroorzaakt door een verminderde hoeveelheid van bepaalde chemische stoffen in de hersenen ADHD ten gevolge van allerhande voedingsallergieën en toxicologische problemen Prenatale blootstelling aan alcohol of nicotine (rokende moeders) doet de kans op ADHD en andere gedrags- en ontwikkelingsproblemen van het kind duidelijk toenemen. Er is wetenschappelijk bewijs dat een hoog loodgehalte in de lichamen van jonge kinderen in verband gebracht kan worden met een grotere kans op hyperactief en onoplettend gedrag. Lood is, net als nicotine en alcohol, giftig voor het hersenweefsel en wordt daarom vaak gezien als een mogelijke oorzaak van onoplettendheid, hyperactiviteit of (in een aantal gevallen) zelfs ADHD ADHD ten gevolge van opvoedingsproblemen en van negatieve omgevingsfactoren Inzake familiale en opvoedingsproblemen als oorzaak voor ADHD is er weinig onderzoek dat iets kan zeggen over een directe causale relatie. ADHD is vaak in verband gebracht met psychosociale risicofactoren en negatieve omgevingsfactoren zoals een lagere socioeconomische status en familiale problemen zoals instabiele gezinsrelaties en echtpaarconflicten. Deze associaties worden eveneens gevonden bij kinderpsychiatrische 22

23 stoornissen in het algemeen maar de associatie met gezinsproblemen impliceert niet noodzakelijk dat de psychosociale context verantwoordelijk is voor het ADHD-gedrag. Zeker is dat familiale factoren het verdere verloop van ADHD positief al dan niet negatief kunnen beïnvloeden, en dat heel wat van de familiale spanningen verdwijnen wanneer er een goede behandeling met medicatie loopt. Dit is dan eerder een argument om te stellen dat de spanningen een gevolg zijn van het hebben van een moeilijk opvoedbaar kind dan dat ze de oorzaak zijn. Zo blijkt dat familiale relaties normaliseren onder psychofarmacologische (medicamenteuze) behandeling van ADHD, zodat het lijkt dat ADHD in gezinnen eerder stress veroorzaakt dan omgekeerd. 7. Wie loopt het risico om ADHD te ontwikkelen? Zelfs voordat een kind wordt geboren, zijn er bij de ouders of binnen het gezin bepaalde eigenschappen die de kans op het krijgen van een kind met ADHD vergroten. Deze risicofactoren zullen bij een kind niet direct de oorzaak zijn van ADHD, maar de aanwezigheid ervan betekend wel dat een kind dat in dat gezin wordt geboren meer kans heeft om ADHD te hebben dan kinderen die worden geboren in een gezin zonder deze risicofactoren Kenmerken van de ouders en het gezin Onderzoeken hebben aangetoond dat ouders met ADHD op grond van erfelijkheidsfactoren een veel grotere kans hebben op het krijgen van kinderen met ADHD. In feite wordt de kans op het krijgen van een kind met ADHD door elke geschiedenis in ADHD in het gezin vergroot. Het hebben van een broer of zus met ADHD vergroot bijvoorbeeld de kans op nog een kind met ADHD in hetzelfde gezin over het algemeen met 25 tot 35 procent. Wetenschappers schatten dat dit risico bij meisjes ongeveer dertien tot zeventien procent is en bij jongens 27 tot 30 procent, en het geslacht van het broertje of zusje maakt dan niet uit. Het is niet precies duidelijk waarom ADHD bij jongens meer voorkomt 1 BARKLEY, R.A., Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners Swets & Zeitlinger,1997, p

24 dan bij meisjes. Dit kan aan de genetica liggen, het is mogelijk dat een bepaalde eigenschap zowel bij jongens als bij meisjes voorkomt maar dat het alleen bij jongens zichtbaar wordt. Maar wat het precies is, is nog niet helemaal duidelijk Kenmerken van de zwangerschap Diverse studies hebben aangetoond dat moeders die tijdens de zwangerschap of bevalling complicaties ondervonden, meer kans op een kind met ADHD hebben dan moeders zonder dergelijke complicaties. Het soort complicaties schijnt niet belangrijk te zijn, maar wel het totale aantal complicaties. Dergelijke complicaties kunnen ADHD veroorzaken, omdat ze de normale ontwikkeling in de hersenen van de foetus belemmeren. Er kan nog een derde factor bij betrokken zijn: ADHD bij de moeder. In dit geval kan de moeder slechter voorbereid zijn op de geboorte en kunnen er complicaties optreden Kenmerken van de eerste levensjaren Wetenschappers hebben bij kinderen die een verhoogd risico lopen op ADHD op latere leeftijd, kenmerken ontdekt die zij kunnen voorspellen. Men ontdekte ook dat een aantal kenmerken verband hielden met het risico op hyperactiviteit op latere leeftijd. Deze kenmerken zijn: Een vertraagde ontwikkeling van de motoriek Een kleiner hoofd bij de geboorte en bij 12 maanden Resten in de eerste ontlasting in het vruchtwater van de zwangerschap Tekenen en aantasting in de zenuwen na de geboorte Ademhalingsproblemen bij de geboorte Laag geboortegewicht 24

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

Heeft mijn kind AD(H)D?

Heeft mijn kind AD(H)D? Heeft mijn kind AD(H)D? Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft augustus 2014 Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren,

Nadere informatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft, Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren, verder te helpen of te informeren. Er

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie Cathelijne Wildervanck ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? Scriptum Psychologie HERZIENE 4E DRUK adhd: hoe haal je het uít je hoofd? C W ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? scriptum psychologie inhoud voorwoord

Nadere informatie

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen

in gesprek over: ADHD bij volwassenen in gesprek over: ADHD bij volwassenen Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst ADHD bij kinderen en volwassenen Als chaos het leven beheerst Van de hak op de tak Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren: het hoort bij kinderen. Ook volwassenen kunnen

Nadere informatie

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Lustrumuitgave In deze nieuwsbrief: Voortaan ook SPV en in het Netwerk 1 European Network Adult ADHD opgericht 2 Gedicht Tornado 2 Lustrum

Nadere informatie

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Informatie en tips voor ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en begeleiders Bij de titel: Niet altijd zichtbaar

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Succesvol studeren met ADHD

Succesvol studeren met ADHD Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met ADHD Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Esther 6 Studeren met ADHD in het algemeen 9 ADHD 9 Hoe herken je ADHD? 10 Hoe vaak komt

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren Hoofdstuk 20 Verstandelijke beperking Per 1 januari 2004 heeft de voormalige SPD, nu opererend onder de naam MEE, de capaciteit pleegzorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen overgedragen aan Pleegzorg

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie