Gezonde scepsis. Informatieaanbod op internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezonde scepsis. Informatieaanbod op internet"

Transcriptie

1 Gezonde scepsis Informatieaanbod op internet Niet tot reclame wordt gerekend: informatie over volksgezondheid of menselijke ziekten, voor zover die geen verwijzing - zelfs niet indirect - naar een geneesmiddel bevat CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.a

2 Colofon Auteurs Sandra van Nuland dr. Martine van Eijk, arts drs. Ruud Coolen van Brakel DTP Ellen Wiggemansen juli 2009 Gezonde scepsis heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Gezonde scepsis is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze uitgave is verkregen. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder vooraf verkregen toestemming. Gezonde scepsis is een initiatief van DGV, IGZ, ministerie van VWS en NZA. Gezonde scepsis is organisatorisch ondergebracht bij DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik. Postbus GB Utrecht Gezonde scepsis

3 Inhoud Samenvatting 1 Conclusies en aanbevelingen 1.1 Conclusies 1.2 Aanbevelingen Duidelijkheid afzender Noemen van geneesmiddelen Preventieve toetsing Toezicht Publiekscampagne Onderzoek 2 Reclame versus Informatie 2.1 Geneesmiddelenwet 2.2 Gedragscode Geneesmiddelenreclame CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie' CGR-richtlijnen 'Internet' 2.3 Jurisprudentie 2.4 Conclusie 3 Informatieaanbod op internet 3.1 De praktijk naast de wet 3.2 Features op websites Productsites Eigenaar farmaceutische industrie Banner/advertentie Geneesmiddeleninformatie Productinformatie Productlogo Productnaam Betrokken organisaties/sponsors Vermelding afzender Zelftest Vragenlijst voor (huis)arts Forum Online advies Bekende Nederlander/arts etc Filmpje/animatie V&A Bijsluiter, IB-tekst Link naar website professionals Download brochure / informatie Betrokken adviseurs Vergoedingen-/prijsinformatie Overige 3.3 Onderzochte websites 3.4 Websites van de farmaceutische industrie 3.5 Internetuitgever Informatieaanbod op internet 3

4 Methode 4.1 Selectie aandachtsgebieden 4.2 Zoekmethode 4.3 Selectie websites 4.4 Beoordeling per website 4.5 Websites naast de Geneesmiddelenwet en CGR-richtlijnen 4.6 Websites van de industrie Bijlagen 1 Indextabel per website en feature onderdeel 2 Overzicht van alle websites volgens indextabel 3 Geneesmiddelenwet Hoofdstuk 1 en 9 4 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie' 5 CGR-richtlijnen 'Internet' 4 Informatieaanbod op internet

5 Samenvatting Dit rapport geeft inzicht in het informatieaanbod op internet gericht op het publiek over volksgezondheid of menselijke ziekten en medicijnen. Het is geschreven in opdracht van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Doel is het informatieaanbod in kaart te brengen. Hiermee geeft het inzicht in de wijze waarop de farmaceutische sector internet inzet om het geneesmiddelengebruik te beïnvloeden. Daarnaast biedt het aanwijzingen om, waar nodig of wenselijk, deze invloed te reduceren. Dit rapport betreft een eerste onderzoek naar het aanbod van Nederlandse websites over aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen. Om het publiek te beïnvloeden, maakt de farmaceutische industrie gebruik van vele marketinginstrumenten waaronder publieksvoorlichting in de vorm van symptoomreclame. Bij symptoomreclame gaat het om het onder de aandacht brengen van medische klachten (symptomen) bij het algemene publiek. Wanneer een geneesmiddelenfabrikant een geneesmiddel voor een bepaalde aandoening beschikbaar of in ontwikkeling heeft, is symptoomreclame één van de marketingmethoden om hier publieke aandacht voor te vragen. Dit is toegestaan binnen de huidige regelgeving en jurisprudentie mits de fabrikant daarbij het geneesmiddel niet noemt. Het Gerechtshof Arnhem heeft in 2003 hierover een uitspraak gedaan, naar aanleiding van een campagne over schimmelnagels. 1 Internet is door de vele mogelijkheden en het grote bereik hiervoor uitermate geschikt en registratiehouders maken hiervan gebruik. Op internet is een groot aanbod van websites over gezondheidsklachten, aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen te vinden. Het aanbod varieert van websites van algemene aard zoals gezondheidspleinen, startpagina's, patiëntenverenigingen en Wikipedia tot aan websites over gezondheidsklachten en geneesmiddelen én productwebsites. In dit onderzoek viel op dat de websites voor de gediagnosticeerde patiënten voornamelijk afkomstig zijn van patiëntenverenigingen. Voor websites bedoeld voor mensen met een klacht ofwel potentiële patiënten of die verwijzen naar een geneesmiddel zijn voornamelijk farmaceutische bedrijven verantwoordelijk, direct of door sponsoring. Reclame maken voor receptgeneesmiddelen richting publiek is in Nederland verboden. Onder reclame wordt volgens de wetgeving verstaan: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe. 2 1 Brief nr 183 van de Minister aan Tweede Kamer 2 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 1, artikel 1.sub xx Informatieaanbod op internet 5

6 Naast de Geneesmiddelenwet waarin dit is vastgelegd, zijn hiervoor ook Zelfreguleringsnormen binnen de Gedragscode Geneesmiddelenreclame in de vorm van CGR-richtlijnen ontwikkeld door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad (KOAG/KAG). Strikt genomen is informatie reclame zodra (in)direct naar een geneesmiddel wordt verwezen. 3 Behalve als het gaat om informatie van algemene en technische aard die relevant is voor het gebruik van het middel, waarbij de (merk)naam genoemd kan worden. 4 Er zijn duidelijke regels over wat verboden is bij het maken van geneesmiddelenreclame voor niet receptplichtige (OTC) geneesmiddelen. Websites waarop reclame wordt gemaakt voor OTC geneesmiddelen worden preventief getoetst door het KOAG/KAG. Websites met informatie over receptgeneesmiddelen worden niet preventief getoetst. Alleen in het geval van een klacht bij de CGR of de IGZ wordt gekeken of een website aan de wet en CGR-richtlijnen voldoet en zonodig wordt hiertegen opgetreden. Zonder klacht ontbreekt elke vorm van controle. In dit rapport wordt besproken op welke manier de farmaceutische industrie communiceert via internet en in welke mate dit duidelijk is voor de lezer. Daarbij staan verschillende vragen centraal. Welke informatie bieden de websites? Op welke manier doen ze dit? Hoe verhoudt zich alles tot de wet- en regelgeving? En: voldoet de huidige wet- en regelgeving? In dit onderzoek is er voor gekozen de meest populaire zoekmachine Google te gebruiken. In totaal zijn 41 websites uitgebreid geanalyseerd. Er is bij de analyse onder andere gekeken naar de afzender en de zichtbaarheid hiervan, aanwezigheid van productnamen en/of informatie, of (in)direct verwezen wordt naar een geneesmiddel, wat de website aanbiedt en of de website als informatie te beschouwen is of als reclame. De onderzochte websites binnen de onderzoekscriteria zijn naast de Geneesmiddelenwet en CGR-richtlijnen gelegd. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de websites van registratiehouders op één of meerdere punten niet aan de wet of CGR-richtlijnen voldoen. Van de 41 geanalyseerde websites zijn er 32 direct van of gesponsord door registratiehouders met betrekking tot UR-geneesmiddelen. Van de 32 websites zijn er 23 in strijd met de CGR-richtlijnen en/of Geneesmiddelenwet. Voor beantwoording van deze vragen is naar vijf medische aandachtsgebieden gekeken: cholesterol, diabetes, maagzuur, depressie en astma/copd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande wet- en regelgeving en de CGR- en KOAG/KAG-richtlijnen over communicatie rond geneesmiddelen. Een uitgebreide analyse en beschrijving van de resultaten is te vinden in hoofdstuk 3. Bijlage 1 geeft een overzichtstabel van alle onderzochte websites en op welke punten zij in strijd zijn met de CGR-richtlijnen en/of Geneesmiddelenwet. Bijlage 2 onderbouwt de bevindingen per website. In hoofdstuk 4 wordt uitleg gegeven over de onderzoeksaanpak, de gekozen onderwerpen en websites. 3 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.a 4 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.c 6 Informatieaanbod op internet

7 1 Conclusies en aanbevelingen 1.1 Conclusies Op internet is een groot aanbod van websites over gezondheidsklachten, aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen te vinden. Het aanbod varieert van websites van algemene aard zoals gezondheidspleinen, startpagina's, patiëntenverenigingen en Wikipedia tot aan websites over gezondheidsklachten en geneesmiddelen én productwebsites. Websites waarop niet naar een geneesmiddel of huisarts wordt geleid, lijken als afzenders voornamelijk patiëntenverenigingen, internetuitgevers, particulieren, ziekenhuizen of alternatieve genezers te hebben. Bij websites over een specifiek geneesmiddel of voor mensen met een klacht ofwel 'potentiële patiënten' is de afzender meestal een farmaceutisch bedrijf. Van de 41 onderzochte websites zijn er 34 direct van of gesponsord door registratiehouders. 2 van deze websites gaan over OTC-geneesmiddelen. Van de 32 websites betreft UR-geneesmiddelen zijn 23 in strijd met de CGR-richtlijnen en/of Geneesmiddelenwet. Bij 7 websites is geen betrokkenheid van registratiehouders gevonden. 4 hiervan voldoen niet aan de voorwaarden. Onder reclame wordt volgens de wetgeving verstaan: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe. 5 De huidige wet- en regelgeving en de bestaande CGRrichtlijnen kunnen deze beïnvloeding niet voorkomen. De Geneesmiddelenwet geeft aan dat reclame maken voor receptgeneesmiddelen (UR) richting publiek verboden is. Ook de CGR-richtlijnen 'Internet' en 'Onderscheid reclame en informatie' voorkomen niet dat de patiënt regelmatig naar de huisarts wordt verwezen. Zelftesten en het vernoemen van geneesmiddelen als oplossing bevorderen het geneesmiddelengebruik. Er lijkt onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen websites voor gediagnosticeerde patiënten en websites voor potentiële patiënten uit het algemene publiek. Een website voor de gediagnosticeerde patiënt biedt over het algemeen informatie over de aandoening of ziekte en relevante leefstijlinformatie. Op de website zie je vooral algemene geneesmiddeleninformatie en geen productinformatie. Dit lijken vooral vraaggestuurde, informatieve, servicegerichte websites. Websites voor potentiële patiënten lijken erop gericht informatie te verstrekken over een aandoening om personen met een klacht naar de huisarts te leiden. Websites over klachten zoals en productwebsites zoals zoeken de grens op tussen informatie en reclame. 5 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 1, artikel 1.xx Informatieaanbod op internet 7

8 Deze websites geven informatie over een gezondheidsklacht of ziekte in combinatie met productinformatie en een verwijzing - direct of indirect - naar een geneesmiddel. In dit geval is het meer reclame dan informatie. 6 Er zijn duidelijke regels over wat verboden is bij het maken van geneesmiddelenreclame voor niet receptplichtige (OTC) geneesmiddelen. Websites waarop reclame wordt gemaakt voor OTC geneesmiddelen worden preventief getoetst door het KOAG/KAG. Websites met informatie over receptgeneesmiddelen worden niet preventief getoetst. Alleen in het geval van een klacht bij de CGR of de IGZ wordt gekeken of een website aan de wet en CGR-richtlijnen voldoet en zonodig wordt hiertegen opgetreden. Zonder klacht ontbreekt elke vorm van controle. Mensen zijn gevoelig voor de meest aantrekkelijke boodschap die het snelst een oplossing biedt. Internet heeft hiervoor vele mogelijkheden, waardoor het voor marketingdoeleinden uitermate geschikt is. Hiervan maken registratiehouders gebruik. Korte, heldere boodschappen, tips en printbare vragenlijsten voor de huisarts zijn hier een voorbeeld van. Maar ook zelftests, waarmee je in een minuut advies krijgt of een diagnose. Al deze zaken dienen het doel van afzenders. Namelijk het communiceren over geneesmiddelen en het zo stimuleren van een actieve vraag bij (potentiële) geneesmiddelconsumenten. Voor de bezoekers is het niet altijd helder wie verantwoordelijk is voor de website. Het is onduidelijk in hoeverre de naam van een farmaceutisch bedrijf voor het publiek herkenbaar is als de naam van een geneesmiddelenfabrikant. De inhoud lijkt onafhankelijk, mede door de manier waarop informatie wordt aangeboden. Ondanks het verbod op reclame voor receptgeneesmiddelen en het bevorderen van het geneesmiddelengebruik wordt de consument door deze informatie naar de huisarts geleid voor een (vraag om een) receptgeneesmiddel. De geneesmiddeleninformatie zoals deze nu op internet gegeven wordt door farmaceuten, lijkt te leiden tot medicijngebruik en mogelijk overconsumptie. Ten slotte: ondanks het huidige toezicht van de IGZ en de zelfregulering van de CGR, zien we dat in de praktijk meerdere malen de wet overtreden wordt. De websites vallen niet onder de noemer informatie maar zijn te kenschetsen als reclame en daarom niet toegestaan. 7 De gevolgen, voor de registratiehouder of beheerder van de website, van het overtreden van de Geneesmiddelenwet of CGR-gedragscode, zijn tot nu toe niet verdergegaan dan een waarschuwing en het uit de lucht halen of aanpassen van de website. 6 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.a 7 Hoofdstuk 3.1 De praktijk naast de wet 8 Informatieaanbod op internet

9 1.2 Aanbevelingen Duidelijkheid afzender Het moet voor de bezoekers duidelijk zijn wie de afzender is van websites over aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen. Het is interessant om te onderzoeken in hoeverre de lezer weet dat hij te maken heeft met een farmaceutisch bedrijf, wanneer enkel de bedrijfsnaam van de fabrikant te zien is. Het zou voor de lezer minstens helder moeten zijn door wie hij geïnformeerd wordt en wat de aard van de werkzaamheden is van de afzender of de sponsor. Een mogelijkheid is een duidelijke melding bij het bezoeken van de website dat het hier gaat om een website van de fabrikant van het geneesmiddel Noemen van geneesmiddelen Terughoudendheid is geboden bij het noemen van receptgeneesmiddelen op informatieve websites. De grens tussen informatie en reclame is snel bereikt. Productwebsites met als kennelijke doelgroep de gebruiker zijn voor iedere internetbezoeker bereikbaar. Dit is in de huidige vorm onwenselijk Preventieve toetsing Voor OTC-geneesmiddelen mag reclame worden gemaakt. Ook op internet. De websites worden preventief getoetst door het KOAG/KAG. Preventieve toetsing van informatieve websites en zeker wanneer receptgeneesmiddelen genoemd worden, is sterk aan te bevelen. Dit geldt dus ook voor websites die financieel mogelijk worden gemaakt door registratiehouders, maar een andere afzender hebben Toezicht Strikter en actiever toezicht op het naleven van de wetgeving en CGRrichtlijnen is gewenst. Het is zaak te voorkomen dat websites die in strijd zijn met de wet of CGR-richtlijnen online zijn op internet. Alleen op deze manier is te vermijden dat beïnvloeding van geneesmiddelengebruik plaatsvindt via internet Publiekscampagne Het verdient aanbeveling een publiekscampagne te ontwikkelen, zodat de consument beter geïnformeerd raakt over de manieren waarop internet kan worden ingezet als marketinginstrument voor receptgeneesmiddelen. Hoe herken je als consument reclame die verpakt is als informatie? Hoe ga je hiermee om? De werktitel van de campagne zou kunnen zijn: Wie wordt hier beter van? Onderzoek Internet en de nieuwe media ontwikkelen zich in een razend tempo. Hierdoor ontstaan nieuwe marketingmogelijkheden voor registratiehouders. Voorkomen moet worden dat ruimte ontstaat voor registratiehouders om geneesmiddelengebruik (in)direct te bevorderen. Die ruimte kan ontstaan door het ontbreken van wetgeving, CGR-richtlijnen en jurisprudentie. Verder onderzoek van het aanbod en de activiteiten van de farmaceutische industrie op internet is aan te bevelen. Door de snelle ontwikkelingen en het dynamische karakter van nieuwe internetmogelijkheden en gerelateerde media is het raadzaam deze continu te monitoren. Informatieaanbod op internet 9

10 Ook is onderzoek gewenst naar de mate waarin informatieve websites, met of zonder vermelding van geneesmiddelen, het geneesmiddelengebruik bevorderen. Tijdens ons onderzoek zijn meer dan tachtig websites van de farmaceutische industrie verzameld die buiten de aandachtsgebieden van dit onderzoek vielen, maar wel receptgeneesmiddelen betreffen. Het verdient aanbeveling deze websites nader te onderzoeken en te beoordelen op het naleven van de wetgeving en CGR-richtlijnen. 10 Informatieaanbod op internet

11 2 Reclame versus Informatie Informatie die leidt naar één specifiek receptgeneesmiddel is reclame en dus niet toegestaan 2.1 Geneesmiddelenwet De Geneesmiddelenwet verbiedt het maken van reclame voor URgeneesmiddelen gericht op het publiek. Onder reclame wordt volgens de wetgeving verstaan: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe. 8 Met publieksreclame wordt bedoeld: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren is bestemd. 9 Reclame maken voor URgeneesmiddelen is uitsluitend toegestaan richting beroepsbeoefenaren. Het geven van informatie of communiceren over gezondheid of ziekten bij de mens valt volgens de Geneesmiddelenwet niet onder reclame. 10 Er mag echter niet direct of indirect verwezen worden naar een geneesmiddel Gedragscode Geneesmiddelenreclame De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft een gedragscode opgesteld die gaat over reclame voor geneesmiddelen in de ruimste zin des woords. Daarnaast stelt deze normen voor een aantal activiteiten die te maken hebben met een verantwoorde gang van zaken bij de omgang tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaars en informatie richting het publiek. Binnen de Gedragscode Geneesmiddelenreclame zijn CGRrichtlijnen over reclame en informatie voor receptgeneesmiddelen op internet opgesteld en een nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen. Hierna aan te duiden als CGR-richtlijnen 'Internet' en CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie' CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie' De richtlijnen van de CGR en het KOAG/KAG zijn nagenoeg identiek. Deze geven in tegenstelling tot de Geneesmiddelenwet een specifieke omschrijving van het verschil tussen reclame en informatie. De richtlijnen geven als definitie: "reclame kenmerkt zich door het aanprijzende karakter van de uiting". 12 Niet onder reclame valt: informatie over volksgezondheid, therapeutische klassen, indicatiegebied of menselijke ziekten, voor zover die geen verwijzing, zelfs niet indirect naar een geneesmiddel bevat. 13 Informatie over een geneesmiddel waarbij de (merk)naam van het middel genoemd kan worden, is alleen toegestaan als het gaat om "informatie van algemene en technische aard die relevant is voor het gebruik van het betreffende middel" Geneesmiddelenwet hoofdstuk 1, artikel 1.xx 9 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 1, artikel 1.ijij 10 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 9, artikel 83.d 11 Arrest Hof Arnhem / CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 1 13 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.a 14 CGR-richtlijnen Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.c Informatieaanbod op internet 11

12 2.2.2 CGR-richtlijnen 'Internet' Voor internet gelden in ieder geval dezelfde regels als voor reclame en informatie in andere vormen. De CGR heeft specifiek voor internet aanvullende richtlijnen ontwikkeld. Hierin wordt gesteld dat: Elke site ten minste duidelijk de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de site moet vermelden. De medische en wetenschappelijke informatie de actuele stand van zaken moet weergeven. Als geneesmiddeleninformatie wordt gegeven, een bijsluiter IB-tekst of link hier naartoe aanwezig moet zijn. Een website gericht op het publiek geen link mag bevatten naar een website uitsluitend gericht op beroepsbeoefenaren Jurisprudentie Er is minimale jurisprudentie over informatieaanbod op internet over volksgezondheid of menselijke ziekten en medicijnen. In de zaak K (Boehringer Ingelheim BV-Searle) van 24 maart 2000 wordt gesteld dat geen link aanwezig mag zijn naar een website voor beroepsbeoefenaars op een website gericht op het publiek. Ook mag geen link naar een buitenlandse website aanwezig zijn die reclame bevat. In de zaak K (NVKP- SPMSD) van 29 juni 2007 over beschermjedochter.nl wordt duidelijk dat het geen reclame betreft omdat nergens een geneesmiddel wordt genoemd. De website is daarmee toegestaan. Dat het geen reclame is wanneer niet (in)direct verwezen wordt naar een geneesmiddel, is besloten door het gerechtshof te Arnhem in de zaak over de schimmelnagels op 15 mei Door het noemen van geneesmiddelen en vooral als informatie leidt naar een specifiek middel, is al snel sprake van reclame. In het geval van K (Kant- Pfizer) van 7 januari 2005 over erectieplein.nl is het geheel wel als reclame bestempeld, ook al worden meerdere geneesmiddelen genoemd. De website leidt naar één geneesmiddel omdat dit vaker wordt genoemd, minder bijwerkingen worden gemeld bij dat middel dan bij de andere geneesmiddelen en hierover meer informatie wordt gegeven. Het anonieme advies A van het GCR op 3 februari 2003 was negatief. Het betrof een op te zetten website over een geneesmiddel bedoeld voor mensen die het middel reeds gebruikten. Op de website zou komen: een bijsluiter/gebruiksaanwijzing, uitleg over het geneesmiddel, telefonische hulplijn Q&A en de mogelijkheid tot het stellen van vragen die beantwoord zouden worden door medewerkers van de medische afdeling van de fabrikant en bij de telefoonservice. Ook een link naar informatie voor beroepsbeoefenaars was voorzien. De CGR stelt dat bezwaren kleven aan deze opzet omdat niet gewaarborgd is dat het alleen gaat om informatie van algemene en technische aard. Ook stellen ze dat de grens tussen reclame en voorlichting niet eenvoudig te bepalen is en daarom terughoudendheid is geboden bij dit medium. Ook is het niet wenselijk dat (medische) vragen door medewerkers van de medische afdeling worden beantwoord. Dit is de taak van een arts of apotheker. 15 CGR-richtlijnen 'Internet' 12 Informatieaanbod op internet

13 Ook testimonials van patiënten zijn onwenselijk, zoals in het geval van KOAG/KAG 6 december 2007 GSK over rotavirus, ook al betreft het geen reclame. Testimonials roepen angst op en spelen onnodig in op de emoties van ouders. 2.4 Conclusie Uit de wetgeving, CGR-richtlijnen en jurisprudentie kunnen we concluderen dat: Een website niet het gebruik van een geneesmiddel mag bevorderen want "elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het gebruik van een geneesmiddel te bevorderen is reclame". Een website niet mag verwijzen of leiden naar een geneesmiddel omdat "het om reclame gaat als direct of indirect verwezen wordt naar een geneesmiddel". Aanprijzende, algemene informatie niet technisch van aard zoals een bijsluiter, testimonials over een geneesmiddel of vermelding van een geneesmiddel als behandeling niet toegestaan zijn omdat "URgeneesmiddeleninformatie richting het publiek alleen toegestaan is indien het gaat om informatie van technische aard die relevant is voor het gebruik". Er geen link of gedeelte op de website mag zijn dat bedoeld is voor beroepsbeoefenaars omdat "niet verwezen mag worden naar een vrij toegankelijke website voor beroepsbeoefenaren". Het vermelden van de afzender duidelijk moet zijn en niet alleen in de disclaimer en ook niet onder de noemer van infocentrum want "de verantwoordelijke voor de website moet duidelijk zijn". Geneesmiddeleninformatie overeen moet komen met de IB tekst en dit direct te controleren moet zijn zodat "een bijsluiter of IB-tekst aanwezig moet zijn of een link er naartoe". Informatieaanbod op internet 13

14 3 Informatieaanbod op internet Het merendeel van de websites is in strijd met de wetgeving en CGRrichtlijnen. 16 Internet bevat gezondheidsinformatie op websites van Wikipedia, ziekenhuizen, universiteiten, patiëntenorganisaties en particulieren. Daarnaast heeft de farmaceutische industrie websites of treedt op als sponsor van websites. De verantwoordelijke voor een website is wisselend herkenbaar. Regelmatig is het even zoeken voordat duidelijk is wie de eigenaar van de website is. Als informatiezoeker kun je via diverse wegen op een website terechtkomen, zoals via een aankondiging van een website in folders, op posters, tv en radio. Via links op een website of via een zoekmachine. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de meest populaire zoekmachine Google om informatie te vinden. Afhankelijk van de zoekterm zijn hits per onderwerp te zien. Websites van ziekenhuizen en patiëntenverenigingen zien er qua opzet en informatieaanbod doorgaans anders uit dan een website waar de farmaceutische industrie direct bij betrokken of verantwoordelijk voor is. Er is hierbij ook onderscheid te maken tussen websites gericht op de gediagnosticeerde patiënten en op de potentiële patiënten ofwel personen met een klacht of gezondheidsrisico. Een website voor de gediagnosticeerde patiënt, voornamelijk afkomstig van een patiëntenvereniging, biedt over het algemeen informatie over de aandoening of ziekte en relevante leefstijlinformatie. Op deze website zie je meestal algemene geneesmiddeleninformatie, maar geen productnamen of - informatie. Bij websites voor potentiële patiënten en productwebsites, hoofdzakelijk afkomstig van een farmaceut, zie je informatie over een specifieke aandoening in combinatie met een of meerdere geneesmiddelen of productinformatie en productnamen. Deze websites lijken er op gericht de personen met een klacht naar de huisarts te leiden door de aanwezigheid van bepaalde features, zoals bijvoorbeeld een zelftest waaruit het advies komt naar de huisarts te gaan. Buiten gezondheidsinformatie wordt ook (in)direct verwezen naar een geneesmiddel door patiëntenervaringen of een pagina over het geneesmiddel als oplossing voor een aandoening. Als we de Geneesmiddelenwet en de richtlijnen strikt nemen, zien we in de praktijk - alleen al door de verwijzingen naar specifieke geneesmiddelen op veel van deze websites - dat het hier gaat om reclame De praktijk naast de wet Als we de Geneesmiddelenwet en de richtlijnen strikt nemen, kunnen we de conclusie trekken dat 27 van de 41 onderzochte websites, waarvan 23 (in)direct van de farmaceutische industrie op minstens één van onderstaande punten niet overeenkomen met de wet en regelgeving Tabel 2. Onderzochte websites 17 Hoofdstuk 3.5 De praktijk naast de wet 18 Bijlage 1. Indextabel per website en feature onderdeel 14 Informatieaanbod op internet

15 1. Reclame is: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe Onder reclame valt niet: informatie betreffende gezondheid of ziekten bij de mens Geen reclame is informatie betreffende volksgezondheid, therapeutische klassen, indicatiegebied of menselijke ziekten, voor zover die geen verwijzing - zelfs niet indirect - naar een geneesmiddel bevat Een link in een op publiek gerichte site naar een ander internetadres is niet toegestaan als deze andere site uitsluitend is bestemd voor beroepsbeoefenaren Informatie over een geneesmiddel is alleen toegestaan als het gaat om "informatie van algemene en technische aard die relevant is voor het gebruik van het betreffende middel, waarbij de (merk)naam van het betreffende middel genoemd kan worden" Publieksreclame is voorts verboden indien daarin wordt aangegeven dat op verstrekking van het geneesmiddel aanspraak bestaat krachtens de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen Elke site moet tenminste duidelijk vermelden: de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de site Daarnaast moet de site de volledige, onbewerkte weergave van de verkorte bijsluitertekst bevatten dan wel moet er een directe link worden opgenomen naar die informatie, die de lezer aanmoedigt daarvan kennis te nemen. 26 Paragraaf 3.2 laat per onderdeel van een website zien welke van deze punten van toepassing zijn. Er is onder andere te zien dat websites zowel direct als indirect verwijzen naar een geneesmiddel en namen van producten vermelden in combinatie met gezondheidsklachten, of deze zelfs als oplossing voor een gezondheidsklacht noemen. Deze informatie is niet te kenschetsen als "relevant voor het gebruik". Op regelmatige basis wordt verwezen naar de vergoedingenstatus en naar vrij toegankelijke websites voor uitsluitend beroepsbeoefenaren, wat volgens de CGRrichtlijnen 'Internet' niet is toegestaan. Bijlage 1 geeft een overzicht per website. Vanaf volgt uitleg per onderzocht feature en in hoeverre die in strijd is met de wet en richtlijnen en of het laakbaar is. Als sprake is van productsites, aanwezigheid van productnamen, informatie of logo s aanwezig zijn, wordt in bijlage 2 onderbouwd waarom het wel of niet in strijd is met de wet en/of richtlijnen. 19 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 1, artikel 1.xx 20 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 9, artikel 83.d 21 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.a 22 CGR-richtlijnen 'Internet', artikel 10.b 23 CGR-richtlijnen 'Onderscheid reclame en informatie', artikel 2.c 24 Geneesmiddelenwet hoofdstuk 9, artikel 89.g 25 CGR-richtlijnen 'Internet', artikel 3 26 CGR-richtlijnen 'Internet', artikel 7 Informatieaanbod op internet 15

Gezonde scepsis. Social media als communicatieinstrument. industrie

Gezonde scepsis. Social media als communicatieinstrument. industrie Gezonde scepsis Social media als communicatieinstrument voor de farmaceutische industrie Colofon Auteurs Sandra van Nuland Martine van Eijk november 2010 Gezonde scepsis heeft de grootst mogelijke zorg

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens - oktober 2005 2 Reïntegratie van zieke werknemers

Nadere informatie

Informed consent: de geïnformeerde patie nt

Informed consent: de geïnformeerde patie nt Informed consent: de geïnformeerde patie nt Een beschrijvend onderzoek naar preoperatieve patiëntenfolders. Cathy Verhulst, 3037460 Juli 2014 Begeleider: Henk Pander Maat Masterscriptie voor Communicatiestudies

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Screening en de rol van de overheid

Screening en de rol van de overheid Screening en de rol van de overheid Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 2008 Raad voor de

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff Kwaliteit in beeld Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Voorwoord Patiëntenorganisaties en Prinses Beatrix

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

In dit nummer. Van het bestuur Dr. F. Lekkerkerker. Beëindiging STEG/METC Mw. I. Nelemans-Woudstra. Reactie IRB op artikel Mw. Dr. A.

In dit nummer. Van het bestuur Dr. F. Lekkerkerker. Beëindiging STEG/METC Mw. I. Nelemans-Woudstra. Reactie IRB op artikel Mw. Dr. A. Jaargang 14 Nummer 2 september 2010 In dit nummer Redactie-adres: NVMETC Joyce von Oerthel Postbus 904 7400 AX Deventer Mobiel: 06 40361951 E-mail: nvmetc@home.nl Site: www.nvmetc.nl Van het bestuur Dr.

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Kans of risico voor de zorg Kwaliteitsafspraken bij DBC-contractering

Kans of risico voor de zorg Kwaliteitsafspraken bij DBC-contractering Kans of risico voor de zorg Kwaliteitsafspraken bij DBC-contractering Kans of risico voor de zorg Kwaliteitsafspraken bij DBC-contractering Drs. M.F. Wesseling Mr. dr. J. Legemaate KNMG Beleid en Advisering

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie