Apocard Retard is aangewezen voor de behandeling van hartritmestoornissen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apocard Retard is aangewezen voor de behandeling van hartritmestoornissen."

Transcriptie

1 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER APOCARD Retard 100 mg, capsule met verlengde afgifte APOCARD Retard 150 mg, capsule met verlengde afgifte APOCARD Retard 200 mg, capsule met verlengde afgifte Flecaïnide-acetaat Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft U hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker als U aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan U voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als U. Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter 1. Wat is Apocard Retard en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat U moet weten voor dat U Apocard Retard inneemt? 3. Hoe wordt Apocard Retard ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart U Apocard Retard? 6. Aanvullende informatie. 1. WAT IS APOCARD RETARD EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Apocard Retard is aangewezen voor de behandeling van hartritmestoornissen. Het wordt in het bijzonder gebruikt: a. om herhaalde aanvallen te voorkomen van hartkloppingen die ontstaan in de voorkamers van het hart; b. om herhaalde aanvallen te voorkomen van voorkamerfibrillatie (onregelmatige samentrekking van de voorkamers); c. voor de behandeling en ter voorkoming van herhaalde aanvallen van hartkloppingen die ontstaan in de hartkamers. In dit geval zal een electrocardiogram (ECG) ter controle worden genomen. Vóór een behandeling te starten zal de dokter steeds een ECG nemen om Uw hartritmestoornis in een objectief verslag te kunnen omschrijven; bovendien moet U de hartkloppingen niet alleen voelen, maar U moet ze ook als hinderlijk ervaren. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U APOCARD RETARD INNEEMT Gebruik Apocard Retard niet als U de volgende aandoeningen hebt of heeft gehad: - een voorgeschiedenis van infarct, zelfs als dit lang geleden is, behalve wanneer het gaat om zeer ernstige aanvallen van hartkloppingen in de kamers; - een vergrote hartkamer; - een aandoening van de kransslagaders; - een verzwakking van de hartspier; - een verstoorde geleiding in het hart; - een overgevoeligheid (allergie) voor flecaïnide-acetaat of voor één van de andere bestanddelen van Apocard Retard. Gebruik Apocard Retard ook niet samen met een geneesmiddel met sultopride als werkzaam bestanddeel. Het gebruik van Apocard Retard is ook af te raden in combinatie met andere klasse I antiaritmica en betablokkers die gebruikt worden voor de behandeling van een verzwakking van de hartspier. Het is eveneens af te raden bij zwangerschap en borstvoeding. Wees extra voorzichtig met Apocard Retard Apocard Retard moet met omzichtigheid worden toegediend: - in geval U reeds last hebt van geleidingsstoornissen in het hart. Uw dokter zal oordelen of hij uw behandeling al dan niet moet aanpassen. Het kan daarvoor nodig zijn dat hij daarvoor een ECG opneemt; 1.

2 Bijsluiter APOCARD RETARD februari in geval van hartspierzwakte in het verleden; - in geval van een verstoorde kalium- of magnesiumconcentratie in het bloed. Indien U wordt behandeld met diuretica, corticosteroïden of een langdurige laxatieve therapie, kan de kaliumconcentratie in Uw bloed te laag zijn. - Bij oudere patiënten en/of patiënten met een onvoldoende werking van de nieren kan Uw dokter beslissen de dosis van het geneesmiddel te verlagen. - In geval van een onvoldoende werking van de lever is een voortdurende opvolging vereist. - Als u een pacemaker hebt, dient u te weten dat Apocard Retard de werking van de pacemaker kan beïnvloeden. Bij de aanvang van de behandeling met Apocard Retard zal uw dokter dan ook de pacemaker opnieuw regelen. - Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Gebruik van Apocard Retard in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. - Niettegenstaande Apocard Retard wordt gebruikt voor de behandeling van stoornissen van het hartritme, kan het, juist zoals de andere gelijkaardige geneesmiddelen, ook meer ernstige aanvallen van hartkloppingen veroorzaken. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de natuurlijke variaties van een ritmestoornis te onderscheiden van een verergering te wijten aan de inname van het geneesmiddel. Mocht u menen zulke effecten te ondervinden, neem dan contact op met uw dokter. Hij zal U zeggen wat U dient te doen. Onderbreek Uw behandeling echter nooit op eigen initiatief. Gebruik van Apocard Retard met andere geneesmiddelen Licht Uw arts of de apotheker in als U andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Hij kan zeggen of ze samen met Apocard Retard mogen worden genomen. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen die het metabolisme van flecaïnide-acetaat, de actieve stof van Apocard Retard, remmen. Niet toegestane combinatie Sultopride Apocard Retard mag niet worden ingenomen samen met een geneesmiddel met sultopride als actief bestanddeel omdat dan ernstige aanvallen van hartkloppingen in de hartkamer kunnen optreden. Af te raden combinaties Klasse I antiaritmica Apocard Retard mag niet worden toegediend samen met andere soortgelijke anti-aritmica van klasse I omdat dan meer bijwerkingen ter hoogte van het hart kunnen voorkomen. Bij een gelijktijdige inname van bètablokkers kan de werking van de hartspier worden geremd en vertraagt de hartslag. Bij een gelijktijdige toediening van verapamil neemt het risico toe op een plotse afname van de functie van het hart-en vaatstelsel. Combinaties met bijzondere voorzorgen voor gebruik Indien U geneesmiddelen zou moeten innemen, samen met Apocard Retard, met paroxetrine, fluoxetine of sertraline als actief bestandeel moet U dit specifiek melden aan uw dokter omdat dan de hoeveelheid flecaïnide-acetaat in Uw bloed kan stijgen. Als U geneesmiddelen inneemt met fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine als actief bestandeel moet U dit eveneens melden omdat het mogelijk is dat er dan te weinig flecainide acetaat in Uw bloed aanwezig is. Wanneer Apocard Retard samen wordt ingenomen met specifieke serotoninereceptorremmers of ritonavir stijgen de flecaïnidebloedspiegels. Indien U lijdt aan matige tot ernstige nierinsufficiëntie en gelijktijdig wordt behandeld met cimetidine, is een verlaging van de dosis Apocard Retard aangewezen. Uw dokter zal de juiste dosis bepalen aan de hand van de resultaten van een bloedanalyse. 2.

3 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 Indien U geneesmiddelen samen inneemt van het type cholinesteraseremmers (werkzame bestandelen: donepezil, rivastigmine, tacrine, pyridostigmine, neostigmine en galantamine) bestaat er kans dat uw hartritme sterk wordt vertraagd. Uw dokter zal u dan van nabij opvolgen. Bij combinatie met geneesmiddelen die de werking van de hartspier onderdrukken of die het hartritme kunnen vertragen (bètablokkers, amiodaron, digitalisderivaten, verapamil, diltiazem, mefloquine, guanfacine en clonidine) zal Uw dokter U van nabij opvolgen en zelfs een ECG opnemen. Dit is vooral nodig bij het begin van de behandeling en bij oudere patiënten. Apocard Retard kan het digoxinegehalte in het bloed doen toenemen. In dit geval zal Uw dokter het digoxinegehalte in het bloed meten en de dosering van Apocard Retard eventueel aanpassen. Andere klassen anti-aritmica Bij combinatie met andere klassen anti-aritmica zal Uw dokter u ook van nabij opvolgen en eventueel een ECG opnemen. Wanneer amiodaron wordt toegevoegd aan een behandeling met Apocard Retard, kan de hoeveelheid flecaïnide in het bloed tweemaal of meer toenemen. Daarom moeten bijwerkingen aan de arts worden gemeld, die desgevallend de voorgeschreven dosering Apocard Retard zal verlagen. Bij gelijktijdige toediening van de volgende typen geneesmiddelen kan de kans op aanvallen van hartkloppingen in de hartkamer toenemen : klasse III anti-aritmica (amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide, ), sommige antidepressiva (thioridazine, chlorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, amisulpride, tiapride, pimozide, haloperidol, droperidol, ), andere (bepridil, cisapride, diphemanil, erythromycine IV, halofantrine, mizolastine, pentamidine, sparfloxacine, mosifloxacine, ). Toegestane combinaties Apocard Retard kan worden gecombineerd met heparine en met in te nemen antistollingsmiddelen. Gebruik van Apocard Retard met voedsel en drank Apocard Retard mag vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. Zwangerschap en borstvoeding Het gebruik van Apocard Retard wordt afgeraden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Vraag Uw dokter of apotheker om advies voor dat U een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en gebruik van machines Als U last heeft van duizeligheid en gezichtsstoornissen bestuur dan geen voertuig en gebruik geen gereedschap en/of bedien geen machines. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Apocard Retard Geen gegevens bezorgd. 3. HOE WORDT APOCARD RETARD INGENOMEN? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij Uw arts U een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel Uw arts of Uw apotheker. Indien er geen verbetering optreedt, raadpleeg dan Uw arts opnieuw. Uw arts zal U vertellen hoe lang U Apocard Retard moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat dan de aanvallen van hartritmestoornissen kunnen terugkeren. Apocard Retard is uitsluitend aangewezen voor volwassenen. Apocard Retard wordt één maal per dag ingenomen. In te nemen hoeveelheid ter voorkoming van herhaalde aanvallen van hartkloppingen die ontstaan in de voorkamers van het hart of ter voorkoming van voorkamerfibrillatie (onregelmatige samentrekking van de voorkamers) De gebruikelijke startdosis bedraagt 100 mg/dag. 3.

4 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 Eventuele dosisverhogingen kunnen pas na 4 tot 5 dagen worden overwogen. De gemiddelde dosis bedraagt 200 mg/dag. De maximale dosis bedraagt 300 mg/dag. In te nemen hoeveelheid voor de behandeling en ter voorkoming van herhaalde aanvallen van hartkloppingen die ontstaan in de hartkamers De gebruikelijke dosis bedraagt 200 mg/dag. Eventuele dosisverhogingen kunnen pas na 4 tot 5 dagen worden overwogen. De maximale dosis bedraagt 300 mg/dag. Bij verzwakte patiënten: - oudere patiënten, - indien een onvoldoende werking van het hart of van de nieren kan verwacht worden, bedraagt de maximale startdosis 100 mg/24u; afhankelijk van de juiste toestand van de patiënt kan ze variëren van 50 tot 100 mg/24 u. De dosering kan worden verhoogd of verlaagd met stappen van 50 mg waarbij na iedere dosisbijstelling rekening dient te worden gehouden met een minimumtermijn van 4 tot 5 dagen die nodig is voor het bereiken van een nieuw evenwicht in het bloed. In dat geval zal Uw dokter U van nabij volgen, het geneesmiddel in het bloed bepalen en ook een ECG opnemen. Apocard Retard mag niet worden toegediend aan patiënten met een ernstige onvoldoende werking van de lever behalve als de voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke nadelige effecten. In dat geval gelden ook de hierboven vermelde waarschuwingen en advies. Wat U moet doen als U meer van Apocard Retard heeft ingenomen dan U zou mogen: Wanneer U te veel van Apocard Retard heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met Uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Afhankelijk van de situatie zal de arts eventueel een hartspier stimulerend middel of calcium toedienen, of de bloedsomloop of de ademhaling stimuleren of een tijdelijke pacemaker inplanten. Deze behandeling, die in het ziekenhuis zal gebeuren, zal er op gericht zijn om de ziekteverschijnselen tegen te gaan Wat U moet U doen wanneer U Apocard Retard vergeet te gebruiken: Indien u gewaar wordt dat U Uw pil vergeten bent de dag zelf dat u ze moest innemen, neem dan Uw pil in op het ogenblik dat U het zich herinnert. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Wanneer U zich niet meer kan herinneren of U al dan niet de Apocard Retard heeft ingenomen, mag U de volgende dosis pas s anderendaags op hetzelfde uur innemen. Als U stopt met het innemen van Apocard Retard : Aangezien Apocard Retard werd voorgeschreven voor de behandeling van hartritmestoornissen of om te voorkomen dat deze aanvallen terugkeren, bestaat de kans dat deze hartritmestoornissen op moeilijk te voorspellen momenten terug optreden. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN: Zoals andere geneesmiddelen, kan Apocard Retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 4.

5 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 Effecten ter hoogte van het hart en de bloedvaten Apocard Retard vermindert de samentrekking van de hartspier. Dit kan voornamelijk bij patiënten met een verminderde werking van de hartspier aanleiding geven tot opstoten van een ernstige onvoldoende werking van de hartspier en schok. Zoals andere anti-aritmica, kan Apocard Retard nieuwe ritmestoornissen veroorzaken of bestaande ritmestoornissen verergeren. Apocard Retard kan een bestaande hartgeleidingsstoornis verergeren of de hartgeleiding vertragen voornamelijk dan bij oudere patiënten met reeds bestaande hartgeleidingsstoornissen. Effecten ter hoogte van maag en ingewanden Er werden enkele gevallen gemeld van geelzucht. Spijsverteringsstoornissen kunnen voorkomen. In zeldzame gevallen traden misselijkheid en braken op. Het zijn symptomen van voorbijgaande aard en ze verdwijnen zelfs bij langdurig gebruik of na verlaging van de toegediende dosis. Effecten ter hoogte van de huid Er werden gevallen gemeld van allergische huidreacties, inclusief enkele zeldzame gevallen van ernstige netelroos. Er werden enkele geïsoleerde gevallen van lichtgevoeligheid gemeld. Effecten ter hoogte van het zenuwstelsel Duizeligheid, wankel gevoel, bevingen en soms wazig zien. Het zijn symptomen van voorbijgaande aard en ze verdwijnen na verlaging van de toegediende dosis. Hoofdpijn, algemene lichaamszwakte. Er werd slechts in zeldzame gevallen melding gemaakt van hallucinaties, depressie, verwardheid, bewegingsstoornissen en stuiptrekkingen. Bij een langdurige behandeling werden slechts enkele gevallen gemeld van stoornissen van de perifere zenuwen, onjuiste gevoelsgewaarwordingen en verstoorde spiercoördinatie. Effecten op de samenstelling van het bloed Af en toe werd melding gemaakt van een matige daling van de rode en witte bloedlichaampjes en van de bloedplaatjes. Effecten op het afweersysteem van het lichaam In een beperkt aantal gevallen werd een toename van bepaalde afweerstoffen gemeld, wat al dan niet gepaard ging met een algemene ontsteking. Varia Occasioneel werd melding gemaakt van afzettingen op het hoornvlies en van een longontsteking. 5. HOE BEWAART U APOCARD RETARD? Apocard Retard buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 C. Gebruik Apocard Retard niet meer na de vervaldatum op de verpakking achter exp De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Gebruik Apocard Retard niet meer, wanneer U ziet dat Apocard Retard vlekken of breuken vertoont. 5.

6 Bijsluiter APOCARD RETARD februari AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Apocard Retard : De werkzame stof is flecaïnide-acetaat. Andere bestanddelen zijn: microcristallijne cellulose. methacrylzuur-methylmethacrylaat (1:2) co-polymeer (Eudragit S100) macrogol 400 talk. Het omhulsel van de capsule bevat: Apocard 100 mg en 150 mg : gelatine titaandioxide ijzeroxidezwart. Apocard 200 mg : gelatine titaandioxyde ijzeroxidezwart - erythrosine Hoe ziet Apocard Retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking Capsule met verlengde afgifte. De capsules bevatten respectievelijk: 100 mg, 150 mg of 200 mg flecaïnide-acetaat. Verpakkingen van 60 capsules. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Meda Pharma n.v. Terhulpsesteenweg Brussel Fabrikant: 3M Health Care Limited - 3M House - 1, Morley Street Loughborough - Leics LE11 1EP - U.K. Registratienummers Apocard Retard 100 mg: BE Apocard Retard 150 mg: BE Apocard Retard 200 mg: BE Afleveringswijze : op medisch voorschrift. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/

7 Notice APOCARD RETARD février 2009 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Apocard Retard 100 mg, gélule à liberation prolongée Apocard Retard 150 mg, gélule à liberation prolongée Apocard Retard 200 mg, gélule à liberation prolongée Acétate de flécaïnide Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. - Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice 1. Qu est ce que l Apocard Retard et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l Apocard Retard? 3. Comment prendre l Apocard Retard? 4. Quels sont les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver l Apocard Retard? 6. Informations supplémentaires. 1. Qu est-ce que l Apocard Retard et dans quel cas est-il utilisé? L Apocard Retard est un médicament utilisé pour le traitement des anomalies du rythme cardiaque. Il est utilisé en particulier : a. pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des oreillettes du cœur ; b. pour éviter des récidives de fibrillation auriculaire (contraction désordonnée des oreillettes du cœur) c. pour le traitement et pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des ventricules du cœur. Dans ce cas des contrôles par ECG (électrocardiogramme) seront effectués. Avant de démarrer un traitement le médecin enregistrera toujours un ECG afin de pouvoir décrire votre arythmie dans un compte rendu objectif; en plus il est nécessaire que vous ne sentez pas seulement les battements cardiaques, mais qu elles soient en plus ressentis comme gênants. 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l Apocard Retard? N utilisez jamais l Apocard Retard : - si vous avez eu un infarctus, même ancien, sauf s il s agit de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des ventricules du coeur; - si votre ventricule s est élargi; - si vous avez une maladie des coronaires; - si vous souffrez d un affaiblissement de votre muscle cardiaque; - si vous avez des problèmes de conduction des impulsions cardiaques; - si vous êtes hypersensible (allergique) à l acétate de flécaïnide ou à l un des autres composants d Apocard Retard. N utilisez pas l Apocard Retard en même temps qu un médicament à base de sultopride. L utilisation de l Apocard Retard est déconseillée en combinaison avec d autres antiarythmiques de la classe I ou avec des béta-bloquants utilisés dans le traitement de l insuffisance cardiaque. Il est également déconseillé en cas de grossesse ou d allaitement. Faites attention avec l Apocard Retard L Apocard Retard doit être pris avec précaution: page 1 de 6

8 Notice APOCARD RETARD février si vous avez déjà eu des problèmes de conduction dans le coeur, votre médecin jugera s il est nécessaire d adapter votre traitement. Il est possible aussi qu il décide de vous faire un ECG; - si vous avez eu un problème d affaiblissement de votre muscle cardiaque dans le passé; - si vous avez des anomalies des taux de potassium ou de magnésium au niveau du sang. Un taux trop faible peut se manifester chez des patients qui reçoivent des produits diurétiques, des produits contenant des corticoïdes ou une thérapie laxative chronique ; - si vous êtes âgé ou si votre activité rénale est insuffisante, votre médecin peut décider de diminuer la quantité de médication à prendre; - si votre activité hépatique (du foie) est insuffisante, un suivi continu sera nécessaire ; - si vous êtes porteur d un pacemaker, il est important de savoir que l Apocard Retard peut modifier son efficacité. Par conséquent, votre médecin procédera à un nouveau réglage de votre pacemaker quand vous commencerez le traitement avec Apocard Retard; - si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «utilisation de l Apocard Retard en association avec d autres médicaments». - Bien que l Apocard Retard soit utilisé dans le traitement des troubles du rythme cardiaque, il est possible qu il puisse provoquer, comme les autres médicaments similaires, des battements cardiaques très accélérées. Il n est cependant pas toujours facile de distinguer les variations naturelles d une arythmie d une aggravation due à la prise du médicament. Si vous pensez ressentir de tels effets, contactez votre médecin. Il vous expliquera ce qu il y a lieu de faire. N arrêtez cependant jamais votre traitement de votre propre chef. Utilisation d autres médicaments Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. Il vous dira si vous pouvez les prendre avec l Apocard Retard. Ceci est particulièrement vrai pour des médicaments qui freinent le métabolisme de l acétate de flécaïnide, la substance active de l Apocard Retard. Combinaison non autorisée Sultopride L Apocard Retard ne peut pas être pris en combinaison avec un médicament à base de sultopride comme substance active parce que des battements cardiaques très accélérés pourraient se présenter au niveau du ventricule. Combinaisons déconseillées Antiarythmiques classe I L administration simultanée de l Apocard Retard avec d'autres médicaments similaires utilisés pour le traitement des arythmies cardiaques (classe I) n'est pas recommandée parce qu il est possible que les effets secondaires cardio-vasculaires n apparaissent plus fréquemment. Si vous prenez en même-temps des bêta-bloquants, le travail de votre muscle cardiaque peut être inhibé et votre cœur battra aussi plus lentement. En cas d administration simultanée avec le vérapamil, le risque d effondrement des performances cardio-vasculaires augmente. Combinaisons nécessitant des précautions particulières Si vous devez prendre des médicaments ensemble avec l Apocard Retard, contenant la paroxétrine, la fluoxétine ou la sertraline comme substance active, vous devez signaler cela à votre médecin parce que dans ce cas, la quantité d acétate de flécaïnide peut augmenter dans votre sang. Si vous prenez des médicaments à base de phénytoïne, de phénobarbital, de carbamazépine comme substance active, vous devez mentionner cela aussi parce qu alors, vous risquez d avoir trop peu d acétate de flécaïnide dans le sang. page 2 de 6

9 Notice APOCARD RETARD février 2009 Les taux sanguins de la flécaïnide augmenteront lorsque l Apocard Retard sera administré simultanément avec des inhibiteurs spécifiques des récepteurs de sérotonine ou avec le ritonavir. En cas de diminution moyenne ou grave du fonctionnement du rein, on recommande de diminuer la quantité d Apocard Retard si vous êtes traité en même temps avec la cimétidine. La quantité exacte sera déterminée suivant les taux sanguins. Si vous prenez en même temps des médicaments du type inhibiteurs de cholinesterase (substances actives : donezepil, rivastigmine, tacrine, pyridostigmine, neostigmine et galantamine), il peut arriver que votre rythme cardiaque soit fortement ralenti : votre médecin vous suivra alors de plus près. En cas d une combinaison avec des médicaments qui inhibent le fonctionnement du muscle cardiaque ou qui peuvent ralentir le rythme cardiaque (bêtabloquants, amiodarone, les dérivés de la digitaline, le vérapamil, le diltiazem, la mefloquine, la guanfacine et la clonidine) votre médecin vous suivra de près et enregistrera probablement un ECG. Ceci est surtout nécessaire au début du traitement et si vous êtes un patient âgé. L Apocard Retard peut faire augmenter le taux sanguin de la digoxine. Dans ce cas votre médecin fera vérifier la concentration sanguine de digoxine et il adaptera éventuellement le dosage. Autres classes d antiarythmiques : En cas d une combinaison avec d autres classes d antiarythmiques, votre médecin vous suivra de près et il enregistrera éventuellement un ECG. Lorsque l'amiodarone est ajoutée à un traitement à l Apocard Retard, les taux sanguins de celui-ci peuvent augmenter deux fois ou plus. Par conséquent, votre médecin vous demandera de lui signaler tous les effets secondaires et il vous demandera de diminuer la quantité d Apocard Retard à prendre. En cas de co-administration des types suivants de médicaments, la fréquence de battements cardiaques très accélérés dans les ventricules peut augmenter : les antiarythmiques de la classe III (l amiodarone, le sotalol, la dofétilide, l ibutilide, ), certains antidépresseurs (thioridazine, chlorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, amisulpiride, tiapride, pimozide, haloperidol, droperidol, ), d autres médicaments (bepridil, cisapride, diphenamil, erythromycine IV, halofantrine, mizolastine, pentamidine, sparfloxacine, mosifloxacine, ). Combinaisons autorisées L Apocard Retard peut être combiné avec l'héparine et avec des médicaments oraux agissant sur la coagulation du sang. Aliments et boissons L Apocard Retard peut être avalé avant, pendant ou après les repas. Grossesse et allaitement L utilisation de l Apocard Retard est déconseillée pendant la grossesse et la période d allaitement. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines L Apocard Retard peut entraîner des vertiges et une vue troublée. Si vous êtes gêné par l Apocard Retard, ne conduisez pas de véhicule, n utilisez pas d outil et/ou ne maniez pas de machine. Informations importantes concernant certains composants de l Apocard Retard Pas d objet. 3. Comment prendre l Apocard Retard? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si aucune amélioration n apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin. Votre médecin vous dira combien de temps vous page 3 de 6

10 Notice APOCARD RETARD février 2009 devrez utiliser l Apocard Retard. N arrêtez pas prématurément votre traitement car vos arythmies risqueraient de réapparaître. L Apocard Retard est réservé aux patients adultes. L Apocard Retard est pris une fois par jour. Quantité à prendre pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés au niveau des oreillettes du cœur ainsi que des récidives de fibrillation auriculaire (contraction désordonnée du cœur) La posologie initiale usuelle est de 100 mg par jour. Les augmentations éventuelles de posologie ne seront envisagées qu'après un délai de 4 à 5 jours. La posologie moyenne est de 200 mg par jour. La posologie maximale est de 300 mg par jour. Quantité à prendre pour le traitement et pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des ventricules du coeur La posologie usuelle est de 200 mg par jour. Les augmentations éventuelles de posologie ne seront envisagées qu'après un délai de 4 à 5 jours. La posologie maximale est de 300 mg par jour. Chez les patients fragilisés : - sujet âgé, - si on peut s attendre à une insuffisance cardiaque ou rénale, la dose initiale ne doit pas dépasser 100 mg par 24 heures : elle peut varier de 50 à 100 mg/24 heures en fonction de l'état du patient. La posologie peut être augmentée ou diminuée par paliers de 50 mg par jour en tenant compte qu'un délai de 4 à 5 jours minimum est nécessaire au rétablissement d'un nouvel état d'équilibre du taux plasmatique après chaque modification. Une surveillance clinique et électrocardiographique est nécessaire. Il est recommandé de procéder à de fréquentes évaluations du taux plasmatique L Apocard Retard ne sera pas administré aux patients présentant une insuffisance hépatique significative à moins que les avantages ne l emportent sur les risques éventuels. Dans ce cas, les mêmes réflexions et conseils indiqués plus haut sont de mise. Si vous avez pris plus d Apocard Retard que vous n auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop d Apocard Retard, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/ ). Suivant le cas, votre médecin administrera éventuellement un produit activant le muscle cardiaque, du calcium, ou il stimulera la circulation sanguine ou la respiration ou il implantera un pacemaker temporaire. Ce traitement, qui sera donné à l hôpital, visera surtout à bloquer les symptômes. Si vous oubliez de prendre l Apocard Retard : Si vous constatez que vous avez oublié de prendre votre médicament au jour le jour, prenez alors votre médicament au moment où vous vous en souvenez. Ne prenez jamais une double dose pour compenser la dose oubliée. Si vous doutez avoir pris l Apocard Retard oui ou non, vous devez attendre le lendemain pour la prise suivante à la même heure. Si vous arrêtez de prendre l Apocard Retard : Puisque l Apocard Retard vous a été prescrit pour le traitement de vos arythmies ou pour éviter que celles-ci ne réapparaissent, vous risquez de voir réapparaître des arythmies à des moments qui sont difficiles à prévoir. 4. Quels sont les effets indésirables éventuels Comme tous les médicaments, l Apocard Retard peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. page 4 de 6

11 Notice APOCARD RETARD février 2009 Effets au niveau du cœur et des vaisseaux L Apocard Retard diminue la contractilité du muscle cardiaque. Cela peut, surtout chez des patients avec une diminution de la fonction cardiaque, conduire à une diminution sévère du fonctionnement du muscle cardiaque ou à un état de choc. Comme tous les autres médicaments utilisés pour le traitement des arythmies cardiaques, l Apocard Retard peut aussi provoquer de nouveaux troubles du rythme ou aggraver des troubles existants. L Apocard Retard peut aggraver un problème existant de conduction cardiaque ou ralentir la conduction, surtout chez des patients âgés présentant déjà des problèmes de conduction cardiaque. Effets au niveau de l estomac et des intestins La jaunisse a été mentionnée dans quelques cas. Des problèmes digestifs peuvent se présenter. Les nausées et vomissements n ont été rapportés que rarement. Les symptômes sont passagers et disparaissent même lorsque le traitement est prolongé ou après une diminution de la posologie administrée. Effets au niveau de la peau Des réactions allergiques cutanées ont été signalées, y compris quelques cas rare d urticaire sévère. Il y a eu quelques cas isolés de sensibilité à la lumière. Effets en relation avec les nerfs Vertige, déséquilibre, tremblements et parfois vue troublée. Les symptômes sont passagers et disparaissent après une diminution de la quantité administrée. Maux de tête, faiblesse générale. On a rapporté rarement certains effets tels que des hallucinations, de la dépression, confusion, troubles dans les mouvements et des convulsions. Lors d une thérapie de longue durée on n a rapporté que quelques cas de troubles nerveux périphériques, de paresthésie et un manque de coordination dans les mouvements musculaires. Effets au niveau de la composition sanguine Occasionnellement il fut signalé une diminution modérée des globules rouges et blancs et des plaquettes. Effets sur le système immunitaire Dans quelques rares cas on a observé une augmentation de certains anticorps, ce qui allait de pair ou non avec une inflammation généralisée. Varia Occasionnellement furent signalées des dépositions cornéennes et une pneumonie. 5. Comment conserver l Apocard Retard? Tenir hors de la portée et de la vue des enfants Conserver à une température ne dépassant pas 25 C. N utilisez plus l Apocard Retard après la date de péremption figurant sur l emballage et le blister après la mention «exp». La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. N utilisez plus l Apocard Retard si vous constatez des signes d altération manifeste comme des taches ou des fractures. 6. Informations supplémentaires page 5 de 6

12 Notice APOCARD RETARD février 2009 Que contient l Apocard Retard : La substance active est l acétate de flécainide. Les autres composants sont: Cellulose microcristalline Copolymère 1:2 d acide méthacrylique et de méthyl méthacrylate (EUDRAGIT S100) Macrogol 400 Talc. L enveloppe de la gélule contient: Apocard 100 mg et 150 mg : Gelatine Dioxyde de titane Oxyde de fer noir Apocard 200 mg : Gelatine Dioxyde de titane Oxyde de fer noir - Erythrosine Qu est-ce que l Apocard Retard et contenu de l emballage extérieur Gélule à libération prolongée. Les gélules contiennent respectivement 100 mg, 150 mg ou 200 mg d acétate de flécaïnide. Boîtes de 60 gélules. Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché: Meda Pharma s.a. - Chaussée de la Hulpe Bruxelles Fabricant : 3M Health Care Limited - 3M House - 1, Morley Street Loughborough- Leics LE11 1EP - U.K. Numéro de l Autorisation de Mise sur le Marché : Apocard Retard 100 mg : BE Apocard Retard 150 mg : BE Apocard Retard 200 mg : BE Mode de délivrance : prescription médicale. La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est février La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2009 page 6 de 6

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen.

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER REDOMEX 10 mg & 25 mg filmomhulde tabletten REDOMEX DIFFUCAPS 25 mg, 50 mg & 75 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard (amitriptylinehydrochloride) Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantomed 40 mg Maagsapresistente tabletten Pantoprazol (als natriumsesquihydraat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten.

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten Natriumnaproxen Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

CELLTOP Bijsluiter 1/8

CELLTOP Bijsluiter 1/8 Bijsluiter 1/8 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol Publieksbijsluiter BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten Gestoden/Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER DOTAREM 1/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear.

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. Publieksbijsluiter Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT INFORMATION DESTINEE AU PATIENT L utilisation d eltrombopag pour le traitement de patients atteints d Aplasie Médullaire dans le cadre d un Programme médical d urgence (MNP) Proposition de participation

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. GILENYA 0,5 mg harde capsules Fingolimod

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. GILENYA 0,5 mg harde capsules Fingolimod Bijsluiter: informatie voor de gebruiker GILENYA 0,5 mg harde capsules Fingolimod Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cipramil 20 mg filmomhulde tabletten Cipramil 40 mg filmomhulde tabletten citalopram

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cipramil 20 mg filmomhulde tabletten Cipramil 40 mg filmomhulde tabletten citalopram BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cipramil 20 mg filmomhulde tabletten Cipramil 40 mg filmomhulde tabletten citalopram Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

NOBIRETIC 5 mg / 25 mg filmomhulde tabletten

NOBIRETIC 5 mg / 25 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOBIRETIC 5 mg / 25 mg filmomhulde tabletten Nebivolol / Hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg ranitidine hydrochloride

Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg ranitidine hydrochloride 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ranitidine Bruis 300 PCH, 300 mg ranitidine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

1. WAT IS EUCARDIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EUCARDIC INNEEMT 2 3. HOE WORDT EUCARDIC INGENOMEN?

1. WAT IS EUCARDIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EUCARDIC INNEEMT 2 3. HOE WORDT EUCARDIC INGENOMEN? Roche Nederland B.V. Patiëntenbijsluiter Eucardic 6,25 Eucardic 25 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten Ranitidinehydrochloride

Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten Ranitidinehydrochloride Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride)

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Cinnarizine 25 PCH, 25 mg Cinnarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

130208 Guyot XML workflow 5/6/2013 14:50 1/143 5-1917/1 5-1917/1. Opportunités et défis des thérapies innovantes

130208 Guyot XML workflow 5/6/2013 14:50 1/143 5-1917/1 5-1917/1. Opportunités et défis des thérapies innovantes 5-1917/1 5-1917/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 25 JANVIER 2013 25 JANUARI 2013 Opportunités et défis des thérapies innovantes Kansen en uitdagingen verbonden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Trazodone Teva 100 mg Tabletten Trazodone hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Trazodone Teva 100 mg Tabletten Trazodone hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Trazodone Teva 100 mg Tabletten Trazodone hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten Pagina 1 van 5 versie januari 2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten Pravastatine natrium Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie