Technologiestichting STW. Utilisatierapport 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technologiestichting STW. Utilisatierapport 2004"

Transcriptie

1 Technologiestichting STW Utilisatierapport

2

3 Inhoud Utilisatierapport Kees Vijlbrief over innovatiebeleid en STW 8 Program officers faciliteren en brengen mensen bij elkaar 16 Statistiek Twee momenten van evaluatie De methode; hoe meten we de utilisatie Projecten gestart in 1993 Projecten gestart in Indeling projecten 1993 Projecten 1993 per instelling _ interview PROF.DR.IR. RENÉ DE BORST _ DCT.2930 _ interview DR. JOOST VAN DER MULLEN _ ETN.2965 _ interview PROF.DR. ABRAHAM BROUWER _ WBI.2823 Lijst gebruikers bij STW-projecten Indeling projecten 1998 Projecten 1998 per instelling _ interview DR. ERIK KELDER _ DST.4854 _ interview PROF.DR.IR. PAUL VAN DEN BOSCH _ EEL.4614 _ interview DR. GERRIT MELLES _ GGN.4399 Lijst gebruikers bij STW-projecten Uitleg BPI-meetmethode binnenkant achterzijde omslag

4 4 STW-bureau utilisatierapport 2004

5 Utilisatierapport Voor u ligt het utilisatierapport 2004 van de Technologiestichting STW. STW heeft twee manieren van rapporteren. Zij rapporteert jaarlijks over haar beleid, activiteiten en gehonoreerde projecten in het jaarverslag. In het utilisatierapport legt zij verantwoording af over de bereikte (meetbare) resultaten van door STW gesteunde projecten. Bovendien worden in het utilisatierapport per project aantallen octrooien en contracten weergegeven. Ook wordt aangeduid hoe sterk de betrokkenheid van het bedrijfsleven is, in hoeverre er een bruikbaar product uit het onderzoek is voortgekomen en hoeveel inkomsten er eventueel zijn. Twee momenten van evaluatie De interimrapportage: een evaluatie van de projecten die in 1998 van start zijn gegaan Hier worden de projecten bekeken die zes jaar geleden van start zijn gegaan en recent zijn afgesloten. De gebruiker die verder wil gaan met de resultaten van het onderzoek zal in bijna alle gevallen in aansluiting op de onderzoeksfase nog een ontwikkelingstraject moeten uitvoeren, de markt onderzoeken, een productielijn opzetten enzovoorts, kortom alles wat nodig is om te komen tot een commercieel product. De utilisatierapportage: een afgerond oordeel over de projecten die in 1993 van start zijn gegaan Tien tot elf jaar na de start van universitair onderzoek is een veel beter alhoewel nog altijd niet volledig inzicht in de daadwerkelijke toepassing en commercialisering mogelijk. In dit rapport worden daarom ook die projecten bekeken die in 1993 van start zijn gegaan en waarover nu een min of meer afgerond oordeel gegeven kan worden met betrekking tot de utilisatie. De methode: hoe meten we de utilisatie Het zal duidelijk zijn, dat het meten van de mate van utlisatie niet eenvoudig is. Zo kan een verbeterde procesbeschrijving voor een gebruiker financieel zeer aantrekkelijk zijn, zonder dat er sprake is van een concreet product. Anderzijds kan de realisatie van een daadwerkelijk product gebaseerd op een werkend prototype worden afgebroken omdat markteconomische aspecten een rol spelen. Om een beeld te geven van de resultaten van een onderzoeksproject heeft STW in de afgelopen jaren een meetmethode geïntroduceerd, die gebaseerd is op drie meer of minder onafhankelijke variabelen (BPI: Betrokkenheid, Product en Inkomsten). Elk van deze variabelen is onderverdeeld in een oplopende vierpuntswaardering (0, A, B en C). De definities van deze classificering vind u in het hoofdstuk Statistiek (pagina 23) en op de binnenkant achterzijde omslag. In het algemeen zit er een grote tijdspanne tussen de start van een project en het moment waarop de resultaten daadwerkelijk tot een bruikbaar resultaat leiden. STW is alleen betrokken bij het eerste deel van dit lange traject, de onderzoeksfase die doorgaans vier tot zes jaar beslaat. De evaluatie vindt plaats op twee momenten: direct na afloop van een project, de interimrapportage, in dit rapport de projecten die in 1998 van start gingen en vijf jaar later een eindrapportage, de utilisatierapportage, hier de projecten die in 1993 van start gingen. Interviews Verder is in het rapport een interview opgenomen met Kees Vijlbrief, voorheen directeur-generaal innovatie beleid bij het Ministerie van EZ. Hij gaat in op de rol van STW in het innovatiebeleid van Nederland. Hij zegt: STW is een motor voor innovatie gebleken. Ze heeft bewezen een organisatie te zijn die onderzoek kan managen en die de brugfunctie tussen wetenschap en bedrijfsleven uitstekend kan vervullen. Maar ook: Elke tijd heeft een eigen type brugfunctie nodig en STW kan daarin het schoolvoorbeeld blijven als ze met haar omgeving mee verandert.

6 6 Utilatierapport 2004 utilisatierapport 2004 aantal gestarte projecten aantal overeenkomsten projecten gestart in 1994 tot en met 1998 hebben tot en met 2003 het volgende opgeleverd: figuur 1 figuur aantal overeenkomst octrooi inkomsten (in M3) , , , , aantal gestarte projecten aantal overeenkomsten Een ander interview met Nico Boots, al achttien jaar program officer bij STW, geeft inzage in zijn dagelijkse werkzaamheden. De program officer als facilitator en intermediair tussen wetenschap en bedrijf. Overige interviews van projectleiders en/of onderzoekers over het verloop en resultaat van een project staan tussen de opgenomen projecten gestart in 1993 en 1998 (pagina 29 en verder) Samenvatting cijfers Over de hele linie zien we een stijging van de output. Het aantal overeenkomsten en het aantal octrooien is toegenomen (figuur 2 en 3) en de inkomsten uit de projecten gestart in 1998 (figuur 4) zijn fors gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande jaren. De cijfers geven inzicht in de situatie direct na beëndiging van een project. Het ontwikkelingstraject moet dan vaak nog beginnen. Het is dan ook heel goed denkbaar dat het aantal overeenkomsten en met name de inkomsten de komende jaren nog fors zullen toenemen

7 utilatierapport figuur 3 aantal octrooien 1993 Zestig procent van de projecten die in 1993 zijn gestart, heeft tot nu toe geleid tot een actieve relatie met een of meer gebruikers (figuur 5 op pagina 26). Vierenzeventig procent heeft een concreet product opgeleverd, en 29,5 procent heeft cash of in kind inkomsten opgeleverd. Van de projecten die gestart zijn in 1993 hebben er 30 een vervolgonderzoek gesubsidieerd gekregen. aantal octrooien figuur 4 inkomsten 1998 Negenenzestig procent van de projecten die in 1998 zijn gestart, heeft tot nu toe geleid tot een actieve relatie met een of meer gebruikers (figuur 6 op pagina 27). Ruim zeventig procent heeft een concreet product opgeleverd, en 25 procent heeft cash of in kind inkomsten opgeleverd. Voor deze projecten die onlangs beëindigd zijn, is het in veel gevallen nog te vroeg om van uitgekristalliseerde kennisexploitatie te spreken. Een uitzondering daarop vormt de betrokkenheid, die 69 procent bedraagt. inkomsten (in M3) De figuren 7 en 8 geven de BPI-code die de projecten uit 1993 en 1998 hebben gekregen weer. Een uitleg van deze figuren treft u aan op pagina 28. Al met al geeft het rapport inzicht in de werkzaamheden van STW en de mate waarin de doelstelling van utilisatie is bereikt. Wij wensen u veel leesplezier!

8 8 KEES VIJLBRIEF OVER INNOVATIEBELEID EN STW utilisatierapport 2004

9 STW is een motor voor innovatie gebleken 9

10 10 KEES VIJLBRIEF OVER INNOVATIEBELEID EN STW STW is een motor voor innovatie gebleken Hoe kan je wetenschappelijk onderzoek dienstbaar maken aan het innoverend vermogen van het Nederlands bedrijfsleven? Die vraag hield menigeen bezig, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Kees Vijlbrief, die de afgelopen zeven jaar directeur Innovatiebeleid bij EZ was en in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk was voor STW, markeert de Innovatienota uit 1979 als startpunt van het innovatiebeleid van de overheid. Sinds enkele maanden is Vijlbrief directeur Management Development en plaatsvervangend directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met hem en zijn oud-collega Jaap Broersen van EZ, blikt STW terug en vooruit op verleden en toekomst van een intensieve relatie. De Innovatienota heeft volgens Vijlbrief twee producten voortgebracht die tot op de dag van vandaag succesvol zijn: de innovatiegerichte onderzoekprogramma s (IOP s) en STW. Beide dienden ervoor de onderzoekswereld meer en meer in de richting van het bedrijfsleven te doen bewegen. Het bedrijfleven was van het begin af betrokken bij het bestuur van STW, zegt Vijlbrief. Wetenschap en bedrijfsleven stonden in die tijd heel ver uit elkaar. NWO had niet direct een instrument voor handen om ze dichter bij elkaar te brengen. Daar is met de oprichting van STW verandering in gekomen. De utilisatie komt bij STW al in een heel vroeg stadium aan de orde en dus kijken ook wetenschappers al snel naar het bedrijfsleven. Van project naar programma Een ander succesvol initiatief op het gebied van het innovatiebeleid is de oprichting van de Technologische Top Instituten (TTI s) onder het ministerschap van Hans Wijers geweest. Ook hierin dacht én financierde het bedrijfsleven mee. De TTI s zijn net als de IOP s een voorbeeld van een programmatische benadering. Bedrijven en kennisinstellingen maken samen een onderzoeksprogramma, waarbinnen projectvoorstellen moeten passen. Vijlbrief toont zich hier voorstander van, maar zegt ook: Laten we het kind niet met het badwater weggooien. Het Open Technologieprogramma van STW is buitengewoon relevant. De grote verscheidenheid aan onderzoeksprojecten vervult een verkenningsfunctie. In de resultaten van al die onderzoeken binnen een bepaald wetenschappelijk terrein zie je op een goed moment een bepaalde samenhang ontstaan. Dan is de tijd rijp om een

11 STW is een motor voor innovatie gebleken 11 programmatische benadering te kiezen, ook voor STW. Het grote voordeel van de programmatische benadering is dat het leidt tot snellere resultaten. Goed voorbeeld is het STW-programma Progress (Programme for Research on Embedded Systems and Software ). Kennisexploitatie Een aspect waarin STW volgens Vijlbrief ook een pioniersrol heeft gespeeld, is in het nadenken over het intellectuele eigendom van wetenschappelijke bevindingen. De wetenschappelijke ambitie om kennis te delen via publicaties is goed te combineren met het belang om kennis te beschermen omwille van eventuele utilisatie. Dit moet dan alleen wel goed begeleid worden, zegt hij. Het is onderzoeksmanagement in het algemeen waarin STW zich heeft bekwaamd en waarmee zij veel patenten heeft verworven en doorverkocht. Daarmee verdient zij zelf ook middelen die weer aan de wetenschap kunnen worden besteed. Met beschermde kennis hebben al heel veel jonge promovendi kans gezien een eigen bedrijf te beginnen. De Universiteit Twente liep hierin lang voorop. Zij dankt er zelfs haar bijnaam Ondernemende Universiteit aan. Vijlbrief: Inmiddels doen Twente, Eindhoven en Delft nauwelijks meer voor elkaar onder als het gaat om het stimuleren van Technostarters, zoals we de jonge bedrijven noemen die op basis van verse wetenschappelijke kennis ontstaan. Die drie gaan nu ook nauw samenwerken. Daarnaast zie je tegenwoordig zelfs in de R&D-omgeving van grote bedrijven ruimte ontstaan voor startende technologiebedrijven. Kijk maar naar Philips, dat op zijn campus jonge starters faciliteert. Uiteraard heeft het daarbij in het achterhoofd dat het in de verre toekomst misschien wel een belang bij deze bedrijven kan hebben. Prima toch? Die bedrijven krijgen zo wel een kans. Zaaikapitaal voor Technostarters Als het om starters met nieuwe kennis gaat, is een veelgehoorde klacht dat de overbrugging van het vinden van het proof of principle tot de uiteindelijke toepassing teveel tijd en geld vraagt voor een jong en meestal nog klein bedrijf. Vijlbrief knikt begrijpend. Daar ligt inderdaad een hobbel voor het midden- en kleinbedrijf (MKB, red.). Veel startende ondernemers hebben dan ook nog eens de handicap dat zij in de eerste plaats technologiegedreven zijn en minder commercieel. Zij doen er verstandig aan hierin te voorzien door ook anderen bij hun bedrijf te betrekken. Het MKB wil ook gebruik maken van innovaties, maar heeft een lange en kostbare weg te gaan. De vraag daarbij is hoe ver de overheid moet gaan om hierin toch mogelijkheden te bieden zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Wij zijn indertijd gekomen met het begrip zaaikapitaal, waarmee we Technostarters willen ondersteunen. Per jaar besteden we daar ongeveer 25 miljoen euro aan. Toch zullen uiteindelijk ook Technostarters met behulp van risicodragend kapitaal de ontwikkeling van vinding tot product moeten realiseren. Lissabon-ambities Ruim twintig jaar innovatiebeleid heeft onder meer opgeleverd dat Nederland in Europees verband aardig kan meekomen. We zijn minder afhankelijk van de R&D van de paar bekende grote ondernemingen en de afstand tussen kennisvraag en kennisaanbod is duidelijk verkleind. Met de TTI s hebben we zelfs een lichte voorsprong gehad op andere landen, meent Vijlbrief. In het algemeen verschilt het innovatiebeleid in landen van de Europese Unie niet zo erg. We hebben echter een achterstand op de VS en op het Verre Oosten en die is zorgwekkend. Broersen, bij EZ nog steeds nauw betrokken bij het beleid ten aanzien van STW, vult aan: De afstand tot de VS neemt zelfs toe. De netwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen zijn daar veel sterker waardoor onderzoek

12 12 KEES VIJLBRIEF OVER INNOVATIEBELEID EN STW utilisatierapport 2004 gerichter is en nieuwe vindingen sneller een kans krijgen. Op wetenschappelijk niveau lopen we niet achter, maar in de benutting wel. Dat noemen we de Europese paradox. In 2001 hebben de EU-landen in Lissabon de ambities geformuleerd om die achterstand in te lopen. In Lissabon hebben de lidstaten het streven uitgesproken in 2010 de innovatiefste regio ter wereld te worden. Dit zou onder meer moeten lukken door de publiek-private R&D-samenwerking te intensiveren en dan natuurlijk niet alleen binnen de grenzen van de lidstaten, maar vooral ook over de grenzen heen. Innovatieplatform als ijsbreker Nadat de Lissabon-ambities waren geformuleerd, stond het innovatiebeleid in Nederland een tijdje niet erg hoog op de politieke agenda. In Balkenende I zagen we maar weinig terug van het innovatiebeleid. Uiteraard werd het wel met woorden beleden, maar daar bleef het een beetje bij, zegt Vijlbrief die blij is met de ommezwaai die Balkenende II in dit verband heeft gemaakt. De kenniseconomie werd een politiek issue. De oprichting van het Innovatieplatform met de rechtstreekse betrokkenheid van de minister-president is daarvan een belangrijk teken. Het Innovatieplatform moet een ijsbrekerfunctie in het Nederlandse innovatiesysteem gaan vervullen. Het stempel van de minister-president op het Innovatieplatform werkt agenderend. De noodzaak om economische structuurversterking te bereiken met innovatiebeleid staat nu dus weer hoog op de agenda. Behalve voor de bewustwording is het Innovatieplatform ook van belang om concrete maatregelen te nemen. Kijk naar de verminderde belangstelling voor exacte vakken op scholen in Nederland. Daar zul je op korte en op langere termijn op moeten reageren. Zo kan het betekenen dat je kennismigranten tot Nederland toelaat om de huidige tekorten aan wetenschappers op te vangen. Dat impliceert een ruimere opening van de grenzen voor gespecialiseerde, hoogopgeleide buitenlandse werknemers. Tegelijkertijd kun je denken aan een wervingscampagne voor het volgen van exacte vakken op school om op de langere termijn te voorzien in eigen specialisten. Uiteindelijk zul je een goed evenwicht moeten vinden tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers aan onze universiteiten. STW moet óók willen veranderen Gevraagd naar de rol van STW in het totale innovatiebeleid, gaat Vijlbrief er nog eens goed voor zitten. STW is een motor voor innovatie gebleken. Het heeft bewezen een organisatie te zijn, die onderzoek kan managen en die de brugfunctie tussen wetenschap en bedrijfsleven uitstekend kan vervullen. Overigens heeft EZ het belang van STW nooit onder stoelen of banken gestoken. In tijden van bezuinigingen bij NWO hebben wij gezegd: nee, wij halen geen cent van onze bijdrage af, want het werk van STW is ons te belangrijk. (De subsidieverhouding tussen de twee financiers van STW is in principe vast: NWO zestig procent en EZ veertig procent, red.) Vijlbrief vindt wel dat STW met haar tijd moet meegaan. In het verleden merkte hij wel eens dat het extra discussie vroeg om STW zelf daarvan te overtuigen. Hoezeer met name Kees le Pair als eerste directeur de projectmatige aanpak heeft verdedigd, hij heeft ook laten zien dat STW een programmatische benadering kan invullen, zegt hij. Dat heeft veel discussie opgeleverd omdat de directie de verworvenheden van STW als geen ander verdedigde. Die programmatische kant zal zij meer en meer op gaan, verwacht ik, zonder afbreuk te doen aan het OTP dat zijn signalerende functie moet behouden. Verder heeft STW een zodanige ervaring in het onderzoeksmanagement opgebouwd, dat zij deze expertise ten dienste zou moeten stellen aan aanpalende onderzoeksterreinen. Denk daarbij aan de Bsik (ICES/KIS3)-ronde, waarmee uit aardgasgelden recentelijk voor 800 miljoen euro in kennisontwikkeling is geïnvesteerd. STW speelt een belangrijke rol in NanoNed, het nationale nanotechnologie-initiatief dat vanuit Bsik (ICES/KIS3)

13 STW is een motor voor innovatie gebleken 13 wordt gefinancierd. Of het Genomics-programma, waarin STW al heel goed meedraait. Binnen NWO heeft STW een zekere voorsprong op het gebied van onderzoeksmanagement en die zou zij moeten benutten. Elke tijd heeft een eigen type brugfunctie nodig en STW kan daarin het schoolvoorbeeld blijven als ze met haar omgeving verandert. Dat betekent dus ook dat STW als organisatie de dynamiek zal moeten vertonen om mee te veranderen in een veranderende omgeving. Ik weet dat ze daar in het verleden moeite mee heeft gehad, maar STW heeft ook aangetoond dat ze hiertoe in staat is. De gedrevenheid van de mensen die er werken, is er groot genoeg voor. Zoveel staat vast.

14 14 DR. GERRIT MELLES: Vereenvoudigde hoornvliestransplantatie spaart geld, tijd en... hoornvlies project: GGN.4399 (pagina 104; interview pagina 106 t/m 108)

15 GGN

16 16 utilisatierapport 2004 NICO BOOTS

17 EEN ONMISBARE SCHAKEL IN EEN STW-PROJECT 17 Program officers faciliteren en brengen mensen bij elkaar Een dag uit het leven van een program officer van STW zou geen recht doen aan de beschrijving van het belang van deze functie voor de voortgang van wetenschappelijk onderzoek onder de vlag van STW. Nico Boots, al achttien jaar program officer, gaat in op zijn rol voor, tijdens en na een STW-project. Onderzoekers die overwegen een aanvraag in te dienen, kunnen als ze dat willen, voorlichting krijgen over wat STW van een aanvraag verwacht, zegt Boots. Dit is vooral van belang voor die onderzoekers die nog geen ervaring hebben met STW. Veel onderzoeksleiders aan universiteiten hebben die ervaring wel. Dan is voorlichting niet nodig of hoeft niet zo uitgebreid te zijn. De onderzoeksplannen moeten niet alleen de wetenschappelijke toets der kritiek kunnen doorstaan, maar even belangrijk is dat aanvragers duidelijk maken dat de resultaten van zo n onderzoek ergens een gebruiker vinden. Daarom raad ik onderzoekers als zij ons vooraf raadplegen altijd aan contact op te nemen met mogelijke gebruikers. Bedrijven zijn altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden, kennen de markt en weten of een toepassing wel haalbaar is. Bovendien hebben ze een beter inzicht in de patentsituatie op het onderzoeksterrein. Ze kunnen beter inschatten of er kansen liggen, of dat toepassing mogelijk belemmerd wordt door een patentpositie van anderen. Het komt regelmatig voor dat een bedrijf gepatenteerde kennis wil inbrengen, of dat de onderzoeker zelf al eerder octrooien heeft ingediend en die met een STW-project wil onderbouwen. Je kunt je voorstellen dat dan altijd het risico bestaat dat de resultaten van het STW-onderzoek gaan vallen onder de beschermende werking van het betreffende patent. Ik zal de aanvragers er dan altijd op wijzen dat STW een freedom to operate wil hebben. Dat wil zeggen, dat we zelf over de rechten op die kennis willen beschikken. Niet om als STW een patentportefeuille op te bouwen, maar om er zeker van te zijn dat kopers van kennis uit onze projecten in staat zijn die kennis daadwerkelijk toe te passen. Die vrijheid van handelen is nog om een andere reden van belang. Een participant die het patent houdt, moet zich realiseren dat hij voor het commercieel gebruik van kennis uit het STW-project een vergoeding verschuldigd is. Zelfs als het patent alle vindingen uit het project zal dekken. Als je daarover van tevoren goede afspraken maakt, is er meestal geen probleem. Dit vergroot bovendien de kans op uiteindelijke toepassing van de resultaten.

18 18 EEN ONMISBARE SCHAKEL IN EEN STW-PROJECT utilisatierapport 2004 Publiceren versus beschermen: kwestie van timing Een ander aandachtspunt, ook bij ervaren onderzoekers, is hoe zij met nieuwe kennis omgaan. Aan universiteiten heerst de cultuur van publiceren en communiceren van onderzoeksresultaten. Volkomen begrijpelijk, de reputatie van wetenschappers wordt immers veelal gemeten aan het aantal publicaties dat zij op hun naam hebben staan. STW wil dit niet in de weg staan, maar wel medezeggenschap hebben over de timing van publiceren en communiceren. Zeker wanneer het om kennis gaat die te patenteren is. Voor al dit soort zaken is het belangrijk vooraf goede afspraken te maken. Dan is de kans op verrassingen tijdens het onderzoek in elk geval een stuk kleiner en kun je elkaar aanspreken op het moment dat er toch iets gebeurt wat niet de bedoeling was, aldus Boots. Het uitlokken van specifieke onderzoeksvoorstellen op vooraf afgebakende gebieden valt niet onder de voorlichtende rol van de program officer. Boots: Het initiatief ligt altijd bij de wetenschappers. Ons Open Technologieprogramma (OTP) is een bottom-up programma en heeft geen aparte budgetten voor afzonderlijke vakgebieden. Het is dus volledig aan de wetenschappers zelf om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheden. Van voorlichter naar begeleider Is een onderzoeker eenmaal zo ver dat hij een onderzoeksvoorstel indient, dan verandert de voorlichtende rol van de program officer in een meer begeleidende rol. Soms begint dit al wat eerder als een onderzoeker geen voorstel maar een concept aanlevert. Boots is daar niet zo n voorstander van. Het is een beetje afhankelijk van de program officer, maar persoonlijk vind ik dat een onderzoeker beter direct met een heus voorstel kan komen. Dat werkt sneller. Wij hebben ons ertoe verplicht het dan binnen twee weken te bekijken om vast te stellen of het in die vorm geschikt is om naar de referenten te sturen. We kijken niet alleen of het voldoet aan de gebruikelijke eisen met betrekking tot format en budget. Het is ook van belang dat het voorstel voldoende heldere en toegankelijke informatie bevat, niet alleen voor de referenten maar ook voor onze juryleden. Als dat naar onze mening ontbreekt, doen de indieners zichzelf te kort en geven we ze de kans om het verhaal aan te passen. Een voorstel gaat naar vijf referenten die zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de toepassingsmogelijkheden kritisch beoordelen. Zij kijken of het voorstel origineel genoeg is, of er doeltreffende onderzoekmethodes worden gehanteerd, of de juiste infrastructuur aanwezig is om het onderzoek uit te voeren en of de begroting realistisch is. Kan het onderzoek met het aantal onderzoekers dat wordt aangevraagd, wel worden uitgevoerd? Verder kijken de reviewers naar de past performance van de indiener. Ook beoordelen zij de vraag of het voorstel puur academisch is of dat er tevens een helder utilisatieplan aan ten grondslag ligt. De ervaring leert dat het utilisatieplan sterker is als de indiener het bedrijfsleven heeft geraadpleegd voor hij zijn voorstel indient. Onafhankelijke jury De program officer stuurt het voorstel, inclusief de open aanmerkingen van de referenten, naar de STW-jury. Deze bestaat uit twaalf mensen uit de wereld van wetenschap en industrie. Zij geven onafhankelijk van elkaar punten aan een voorstel. De wetenschappelijke kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden krijgen elk een cijfer. De voorstellen met de beste score komen uiteindelijk voor financiering in aanmerking. Boots: De juryleden zijn experts op hun eigen terrein. Dit betekent dat zij geen specialist zijn in het vakgebied van de indiener van het voorstel. Het overtuigen van deze mensen vereist een bepaalde manier van formuleren. Je zou kunnen zeggen dat een voorstel begrijpelijk moet zijn voor de geïnteresseerde lezer van de wetenschapsbijlage van kranten in Nederland. De informatie moet dus toegankelijk zijn. Wie zich teveel laat meevoeren in details, moet er rekening mee houden dat de juryleden de draad kwijtraken.

19 program officers faciliteren en brengen mensen bij elkaar 19 Is een project eenmaal gehonoreerd, dan loopt de program officer het hele traject nog eens na met de indiener. Zijn alle voorwaarden voor de start van het onderzoek aanwezig, hoe is het met bestaande patenten in het onderzoeksgebied geregeld, aan wie komen eventuele patenten, voortvloeiend uit het onderzoek, toe? Ook zal een program officer vooraf duidelijke afspraken willen maken met mogelijke medefinanciers. Als een bedrijf meebetaalt aan een onderzoek, mensen ter beschikking stelt of instrumentarium levert, wil dit nog niet zeggen dat het ook recht heeft op de kennis. Boots: Dit is een misverstand dat nog wel eens voorkomt. Participatie aan een onderzoek leidt niet per definitie tot eigendom van de resultaten. Alleen als er vooraf afspraken over zijn gemaakt en er sprake is van een substantiële bijdrage, kan dit het geval zijn. Gebruikerscommissie In de startfase van het onderzoek heeft de program officer in hoofdzaak contact met de projectleider van het onderzoek. Na ongeveer een half jaar, als de eerste resultaten beginnen los te komen, wordt het tijd de gebruikerscommissie definitief samen te stellen en uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst. De gebruikerscommissie bewaakt de wetenschappelijke voortgang en adviseert over de toepassingsmogelijkheden. Het is dan ook een ideaal platform voor wetenschap en bedrijfsleven om elkaar te ontmoeten, vindt Boots. Tijdens een eerste bijeenkomst is het een kwestie van elkaar leren kennen, het beleid van STW uitleggen, de vorderingen van het onderzoek bespreken en de utilisatiemogelijkheden bespreken. In de vergaderingen van de commissie valt ook het besluit om resultaten te patenteren. In deze fase krijg je opnieuw te maken met die moeilijke afweging. De wetenschapper wil graag publiceren, terwijl er de noodzaak is hier zorgvuldig mee te zijn vanuit het oogpunt van kennisbescherming. Die bescherming is zo belangrijk omdat zij de toepassing dichterbij kan brengen. De meeste gebruikerscommissies komen twee keer per jaar bijeen en leveren een inhoudelijke bijdrage aan de voortgang van het onderzoek. Pas als de bijeenkomsten niet meer worden bezocht, begin ik mij zorgen te maken, zegt Boots, die in zo n situatie uiteraard wel kan stimuleren dat de bijeenkomsten alsnog doorgaan, maar geen feitelijk middel tot zijn beschikking heeft om dit af te dwingen. Uiteindelijk is het aan de commissieleden en onderzoekers zelf om van de gebruikerscommissie een succes te maken. Van proof of principle naar utilisatie Het belang van utilisatie zit bij Boots diep, evenals bij de andere vijftien program officers van STW. Zelfs als een onderzoek twee publicaties in Nature en een Nobelprijs oplevert, beschouwt hij het onderzoek als deels mislukt als er geen toepassingsmogelijkheid uit is voortgekomen. Al zouden we dan wel heel trots zijn, erkent hij glimlachend. Overigens heeft Boots wel oog voor het gat dat soms gaapt tussen het vinden van het proof of principle en de ontwikkeling van een product, een stuk software, instrument of geneesmiddel. STW kan en mag geen venture capitalist zijn, zegt hij. Vaak is er echter wel een partij nodig die risicodragend kapitaal in een bepaalde ontwikkeling wil investeren om tot de uiteindelijke utilisatie te komen. Wij spannen ons daar, evenals de onderzoeksleider, wel voor in. Probleem is dat je meestal de meest geschikte kandidaten hiervoor al hebt uitgenodigd in de gebruikerscommissie. In dat verband merkt Boots op dat hij zijn werk nog beter zou kunnen doen als hij de gelegenheid en vooral de tijd zou hebben om desnoods in het buitenland op zoek te gaan naar een markt voor toepassingen die in Nederland geen gebruiker vinden. Afrekenen op resultaten STW-onderzoeken zijn altijd projecten met een duidelijk begin en einde. STW kent geen systeem van langjarige financiering van onderzoeksgroepen. Dat wil niet zeggen dat STW een langdurig commitment schuwt. Er zijn voor-

20 20 EEN ONMISBARE SCHAKEL IN EEN STW-PROJECT utilisatierapport 2004 beelden te over van groepen waar een onderzoekslijn al meer dan tien jaar door STW wordt gesteund. Cruciaal is alleen dat zo n groep zich telkens moet bewijzen en met voorstellen moet komen die kunnen competeren met ander onderzoek. Een voortzetting onder STW-vlag is daarom niet vanzelfsprekend. Boots: We rekenen onderzoekers in zekere zin af op hun resultaten. We verlangen een eindverslag waarin niet alleen de wetenschappelijke maar ook de toepassingsmogelijkheden uitvoerig zijn beschreven. Het eindverslag kan overigens ook een rol spelen in de past performance die referenten in ogenschouw nemen bij de beoordeling van nieuwe onderzoeksvoorstellen. Bij elk vervolg is een nieuw onderzoeksvoorstel vereist dat ook weer de hele procedure moet doorlopen. Net als bij de andere NWO-gebieden is een deel van het STW-onderzoek in programma s ondergebracht. Dat zijn soms programma s die STW samen met andere financiers mogelijk maakt. Bij STW leiden ook vervolgprojecten en combinaties van individuele, maar samenhangende projecten, tot STW-programma s. Als die mogelijkheid zich voordoet, is het aan de program officers om de betrokken projectleiders en bedrijven in zo n overkoepelend programma te organiseren. In elke fase van een STW-project speelt een program officer dus een vitale rol. Hij faciliteert, stelt kritische vragen om onderzoekers op het beoogde pad te houden, neemt initiatieven om utilisatie dichterbij te brengen en draagt bij aan kennisbescherming waar nodig. Vanwege zijn betrokkenheid bij een onderzoek van begin tot einde kan hij zelfs in de gebruikerscommissie mee discussiëren over obstakels of dilemma s in het onderzoek. Hij is met andere woorden een belangrijke schakel in het proces.

Technologiestichting STW. Jaarverslag 2003

Technologiestichting STW. Jaarverslag 2003 Technologiestichting STW Jaarverslag 2003 Inhoud 3 Jaarverslag Technologiestichting STW Jaaroverzicht _ Het Innovatieplatform _ EZ en OCW _ Veranderende kennisinfrastructuur _ Overheidsinvesteringen in

Nadere informatie

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

Investeren in innovatie

Investeren in innovatie Investeren in innovatie Knelpunten en oplossingen voor het MKB Erie Tanja Kenniscentrum D66 Den Haag, januari 2004 Inhoudsopgave INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 1: HET MKB EN INNOVATIE... 7 1.1 WAT IS HET MIDDEN-

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Doelmatig en doeltreffend

Doelmatig en doeltreffend Doelmatig en doeltreffend Controle door de gemeenteraad in het duale stelsel H.D. Albeda Stichting Rekenschap November 2004 Versie 1.1 Controle door de gemeenteraad in het duale stelsel Stichting Rekenschap

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie