CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland"

Transcriptie

1 Lokaal CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland Short Sea Circle Line Regionaal Nationaal Havengebied Havengebied - Learning by Doing -

2 Samenvatting Circle Lines: Duurzaam goederentransport in Randstad en achterland De kern van het nieuwe systeem bestaat uit cirkelvormige pendeldiensten (Circle Lines) tussen overslagpunten waar lading verzameld, gebundeld en overgeslagen wordt. De (dagelijkse) pendeldiensten tussen de overslagpunten worden onderhouden met binnenvaart, trein en kustvaart. Het deur-tot-deur transport tussen overslagpunt en eindgebruiker vindt grotendeels met vrachtwagens plaats. Het resultaat is een vervoerssamenwerking waarbij truck, schip en trein samenwerken als één intercitydienst met een vaste dienstregeling en met vaste transporttarieven. Door lading te bundelen dalen zowel de vervoerskosten als de milieuircle Lines is een nieuw logistiek bedrijfsmodel dat is Copgezet om containertransport tussen zeehavens en bedrijven in het achterland duurzaam te maken. Circle Lines hanteert een compleet nieuwe aanpak waarbij alle partijen in de logistieke keten samen een deur-tot-deur transportketen exploiteren. Elke Circle Line is een samenwerking van bedrijven met een operationele taak in de keten, waaronder containerterminals in zee- en binnenhavens, transporteurs (wegtransporteurs, binnenvaartschippers en railbedrijf), een IT-supportorganisatie (Portnet/Miscobiva) en een grote verlader. Een verlader met een grote ladingstroom is van belang omdat die zorgt voor een basislading waarmee de Circle Line kan starten. effecten aanzienlijk. Door het digitaliseren van alle transportdocumenten ontstaan extra kostenreducties. Circle Lines is een neutraal vervoerssysteem dat niet verbonden is aan een bepaalde containerterminal of een bepaalde rederij. Circle Lines levert een antwoord op de problemen in de Randstad met toenemende files en afnemende betrouwbaarheid in de bereikbaarheid van zeehavens en bedrijven. De ladingbundeling binnen Circle Lines levert bovendien zo veel extra transportcapaciteit op dat de verwachte verdubbeling in het wegvervoer grotendeels met bestaande schepen, vrachtwagens en infrastructuur kan worden opgevangen. Circle Lines is gebaseerd op pilots die al in verschillende landen in Europa in praktijk zijn ingevoerd in onderdelen van de logistieke keten. Vernieuwend is dat het samenwerkingsverband niet stuurt op verbeteringen bij individuele deelnemers maar op het eindresultaat van de gehele keten. Praktijkervaringen wijzen op kostenbesparingen tot 50 % en CO -reductie s van 0 tot 80 %. Door 00 % digitalisering van transportdocumenten komt meer informatie beschikbaar dan gebruikelijk waardoor verdere duurzame vernieuwingen in ketenverband mogelijk zijn. De Londense metro is een zeer succesvol logistiek hub and spokes systeem. Het is een netwerk van Circle Lines met vaste tijden en vaste tarieven. Jaarlijks verplaatst het miljard mensen. Metrovervoer is goedkoper en betrouwbaarder dan punt-punt-transport per taxi.

3 Inhoud Samenvatting Inhoud en voorwoord Analyse transportketen Goederenvervoer over de weg heeft zijn grenzen bereikt Achterlanddistributie kan schaalvergroting zeeschepen niet bijbenen 3 Wetgever legt modal shift op met nieuwe wet- en regelgeving 4 Bedrijven zoeken voordelen van ketensamenwerking 5 Extra vervoerscapaciteit scheppen met bestaande middelen 6 Achterlanddistributie kent geen systeemaanpak Multimodale best practices 7 Succesvolle pilots om lading van weg naar water te verplaatsen 8 Lessen uit de praktijk en bestuurlijke best practices Bedrijfsmodel Circle Lines 9 Circle Lines: Duurzaam goederenvervoer in Randstad en achterland 0 Waarom zijn Circle Lines goedkoper dan punt-punt-verbindingen? Organisatie en financiering van Circle Lines Circle Line Tools voor training & ketenmanagement 3 Elke verlader kan deelnemen aan Circle Lines Voorwoord Circle Lines biedt mogelijkheden om de transportketen daadwerkelijk te verduurzamen. Zowel bedrijven, burgers als de overheid hebben daar baat bij. Dit inspiratieboek laat zien hoe het nieuwe Circe Lines bedrijfsmodel werkt en hoe het verschilt van de huidige praktijk. Alle ideeën en analyses zijn het resultaat van het project Pieken in Bereikbaarheid waarin het Circle Lines concept is ontwikkeld en getest. Voor alle duidelijkheid: Circle Lines is geen theoretisch plan maar een werkend systeem, gebaseerd op initiatieven van grote verladers en containerterminals, dat op verschillende plaatsen in Europa in praktijk draait. Voor een grote doorbraak is echter meer transportvolume en meer samenwerking nodig. Door nieuwe Circle Lines op te zetten en ze met bestaande Circle Lines te verbinden kan één duurzaam Europees transportnetwerk worden gevormd. Met deze brochure willen we innovatieve, vooruitstrevende bedrijven inspireren om samen met regionale en lokale overheden een innovatief hub- en spokes-transportsysteem, zoals Circle Lines, daadwerkelijk te laten slagen. Doet u mee? Herman Journée, Haven Amsterdam Strategische Ontwikkeling Projectleider Pieken in Bereikbaarheid CIRCLE LINES

4 Projectpartners Duurzaamheid en innovatie in haven en achterlandtransport wordt voor de zeehaven steeds belangrijker. Wij zetten de komende jaren sterk in op een actieve rol in de logistieke keten in samenwerking met alle betrokken partijen. Koen Overtoom Haven Amsterdam Commercieel Directeur Stichting Logistics Platform Circle lines wordt ondergebracht in de Stichting Logistics Platform. Dit is een bestaand neutraal samenwerkingsverband van grote verladers. De Stichting is enkele jaren geleden opgezet om operationele praktijkverbeteringen in de achterlandlogistiek van zeehavens en bedrijfsterreinen te ontwikkelen en in te voeren. Het uiteindelijke doel is om duurzame bereikbaarheid van havens en bedrijfsterreinen in praktijk te realiseren. We werken de komende jaren door aan een betere doorstroming van de containerbinnenvaart. En het kabinet blijft, samen met u, werken aan de acties uit het advies van het Topteam Logistiek. Zo moet de beladingsgraad in het Nederlandse goederenvervoer omhoog van 45 % naar 65 %. Melanie Schultz van Haegen Minister van Infrastructuur en Milieu Connekt Congres The Lean en Green Connektion (november 0)

5 Paul Ham ECT, Europe Container Terminals General Manager Business Development Bij een ECT extended-gate is de poort van de deep-sea terminal feitelijk verschoven naar het achterland. Het transport tussen de deep-sea terminal en de extended-gate kan met verschillende modaliteiten plaatsvinden: hoogfrequent, betrouwbaar, veilig en documentloos. Analyse transportketen Analyse transportketen Inland connectivity will play an increasingly important role. A neutral Hinterland Operator would be needed. Martin Poulsen Vice President APMT Greenport conference Hamburg 0 CIRCLE LINES 3

6 analyse transportketen Goederenvervoer over de weg heeft zijn grenzen bereikt Bestaand wegennetwerk kan een verdubbeling van het wegverkeer niet aan et goederenvervoer in Nederland is sinds de jaren Hzestig enorm gegroeid. De capaciteit van de wegen is in die jaren echter veel minder gegroeid. Dagelijkse files en stilstand op wegen zijn het gevolg. De logistieke centra van Nederland, vooral in de stedelijke havengebieden, worden steeds slechter bereikbaar. Door de files neemt de betrouwbaarheid van de reistijd af, terwijl de transportkosten stijgen. Verdubbeling goederenstroom komende 0 jaar De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Ook tijdens de economische crisis blijft de overslag van containers in Rotterdam groeien. Deze groei zal een extra impuls krijgen door de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte (03/04) en de komst van megacontainerschepen. Ook de Amsterdamse haven (vierde zeehaven van Europa) en de luchthaven Schiphol (derde in Europa) rekenen op een forse toename van het goederenvervoer. De verwachting is dat door economische groei en globalisering de omvang van het goederenvervoer via Nederland naar Noordwest Europa de komende twintig jaar zal verdubbelen. Hoe kunnen de havens, de luchthaven en bedrijfsterreinen in Nederland bereikbaar worden gehouden, terwijl in de stad en de havengebieden de wegen steeds voller raken? Alle containers met bestemming Schiphol e.o. (waar circa 60 Europese distributiecentra staan) worden over de weg aanen afgevoerd. 7 % Groei van wegvervoer zeer beperkt Het Nederlandse wegennet kan een verdubbeling van het wegverkeer niet aan. Er zijn ook geen plannen om de wegen zodanig uit te breiden dat ze zo n verdubbeling kunnen opvangen. In de stedelijke havengebieden van de Randstad is bovendien geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van nieuwe wegen. Tenslotte accepteren burgers en wetgever geen verdere milieuimpact voor stedelijke gebieden. Groei is alleen toegestaan als de milieubelasting niet verder toeneemt, ofwel groei met minder CO -uitstoot, minder brandstofverbruik en minder lawaai. Bijna één op de vijf vrachtwagens (7 %) vervoert afval. 7 % % Eén op de negen vrachtwagens vervoert bloemen en planten. 4

7 77 % van al het goederenvervoer gaat nu over de weg Elke dag moet ook het grootste deel van alle zeecontainers dat in de Nederlandse havens aankomt of vertrekt, via de volle wegen van de Randstad worden aan- en afgevoerd. * = in Europa. Bron: Eurostat, Artikel EC - Transport Modal Breakdown /4/ * Onvoorspelbaar wegvervoer geeft problemen Onvoorspelbare aflevertijden van goederen die over de weg worden vervoerd veroorzaken problemen bij bedrijven in en om de Randstad. Onbetrouwbaar wegvervoer leidt tot onbetrouwbare productieplanningen en problemen met het nakomen van leveringsverplichtingen aan klanten V E R WA C H T I N G weg spoor binnenvaart pijpleiding index: 000 = 00 ton.km bron : AVV PROGNOSE GOEDERENVERVOER IN NEDERLAND Vrijwel alle bouwmaterialen worden over de weg aangevoerd. Alle bedrijven in Almere en Lelystad voeren al hun containers aan en af over de weg. C O N G E S T I E Extra inwoner veroorzaakt extra container op de weg Almere heeft geen binnenhaven, zodat alle goederen over de weg worden aanen afgevoerd. Het huidige inwoneraantal van moet verdubbelen naar mensen in 030. Met de vuistregel dat elke inwoner per jaar container voor aan- en afvoer veroorzaakt, leidt dit dagelijks tot een extra file van 4 km lengte (dit zijn 400 extra vrachtwagens per dag). Ook op dit moment heeft Almere al grote problemen met de bereikbaarheid. CIRCLE LINES 5

8 analyse transportketen Achterlanddistributie kan schaalvergroting zeeschepen niet bijbenen Megacontainerschepen veroorzaken piekaanbod in goederentransport naar achterland Containerzeeschepen worden steeds groter n het internationaal transport van containers is een Irevolutie aan de gang. De nieuwste containerschepen (capaciteit TEU) zijn drie keer zo groot als de schepen (6 000 TEU) die tot voor kort de grootste ter wereld waren. De transportkosten per container van deze megaschepen zijn lager, ze verbruiken minder brandstof en stoten minder CO uit (ordegrootte reductie 50 %). Triple-E class: TEU 50 % minder CO dan gemiddeld op Azië-Europa-route 35 % minder brandstof per container dan 3 00 TEU schepen Schaalvergroting containerschepen vereist schaalvergroting distributiesysteem Omdat de nieuwe generatie containerschepen maar in enkele havens in Europa kan aanleggen (waaronder Rotterdam) ontstaat er op die locaties een enorm piekaanbod van goederen, die verder vervoerd moeten worden. Het logistieke distributiesysteem naar het achterland zal moeten meegroeien met de dimensie van de schepen. Aangezien het onmogelijk is om al die goederen via de weg af te voeren, moet extra vervoerscapaciteit worden gevonden. Achterlanddistributie gefragmenteerd Er is geen organisatie die alle goederentransport van haven naar het achterland regisseert. IT-systemen voor het achterland staan nog in de kinderschoenen. De logistieke sector is organisatorisch zeer gefragmenteerd met veel bedrijven en bedrijfjes die logistieke verbindingen organiseren, vooral op punt-punt-basis. Door deze fragmentatie vinden er veel onnodige handelingen plaats. Partijen verzetten zich tegen ordening. Doordat alle spelers zeer kortlopende contracten met elkaar afsluiten (containerterminals huren binnenvaartschepen in voor bijv. drie maanden, vrachtwagens worden op dagbasis ingehuurd) is er geen ruimte voor langetermijnvisie en innovatie. Het huidige logistieke systeem barst uit zijn voegen en is kwetsbaar voor storingen. Zodra er ergens een probleem optreedt (zoals recente treinbotsingen op de Betuwelijn of een gezonken schip bij Lorelei) loopt het systeem vast. DAILY MAERSK Innovatief initiatief in ongeorganiseerd achterlandtransport Als uitzondering op de regel hebben sommige internationale rederijen eigen transportlijnen opgezet voor hun klanten om deur-tot-deur transport te regelen. Zo startte Maersk eind 0 met een unieke logistieke systeemaanpak: Daily Maersk. Een dagelijkse Foto: Maersk containerverbinding tussen vier Aziatische en drie Europese havens (waaronder Rotterdam). Ruim 70 schepen vervoeren jaarlijks meer dan een miljoen containers. Maersk garandeert dat zij de containers op de afgesproken datum en tijd bij de klant aflevert. 6

9 3 GROOTSTE SCHIP TER WERELD DAGELIJKS IN ROTTERDAM Piekaanbod van containers TEU 03 TEU congestie TEU SCHAALGROOTTE CONTAINERSCHEPEN Klein binnenvaartschip 4 tot 80 containers BINNENVAARTSCHEPEN 63m 0m KUSTVAARDER 35m 35m 00m ONTWIKKELING CONTAINERZEESCHEPEN 90 m Grootste binnenvaartschip 400 containers Er zijn nog maar een paar van deze schepen gebouwd. 300 m 3 TEU 00 TEU 470 TEU 000 TEU 500 TEU 4000 TEU Kempenaar Klasse standaardcontainerschip containerschip Jowi-klasse Kustvaarder omgebouwde vrachtschepen Panamax Klasse m 8000 TEU Post Panamax Plus TEU 400 m 8000 TEU LENGTE (m) Triple E-Klasse Rotterdam Maasvlakte II 00 TEU 00 TEU Achterlandtransport is een verzameling losse punt-punt-verbindingen Containers Schepen zijn alleen geschikt voor vier tot vijf havens in Europa Containers Schepen zijn alleen geschikt voor enkele havens in Europa, waaronder Rotterdam. TEU TwentyFeetEquivalentUnit is een standaardmaat van containers: TEU is een container van 6,06 m lang (= 0-voet),,44 m breed en,6 m hoog. TEU zijn twee 0-voets of één grote 40-voets container. CIRCLE LINES 7

10 analyse transportketen Wetgever legt modal shift op met nieuwe wet- en regelgeving Europese Commissie wil duurzaam en concurrerend multimodaal goederenvervoer EU Witboek Transport: forse CO -reductie n maart 0 heeft de EC een nieuw beleid gepresenteerd Idat moet leiden tot duurzaam en concurrerend goederenvervoer. De EC zal de benodigde veranderingen stimuleren met financiële programma s (bijv. TEN-T) en afdwingen via wet- en regelgeving. De Europese strategie is ambitieus: Een groot deel van het goederenvervoer over de weg (afstanden > 500 km) moet verschuiven naar water of spoor: 30 % in 030, 50 % in 050. De uitstoot van het goederenvervoer moet in 030 zijn gereduceerd tot 60 % van de huidige uitstoot. Wetgever en burger wil ketensamenwerking Transport is wereldwijd één van de grootste veroorzakers van CO. De transportketen moet aan de consument laten zien hoe zij haar prestaties verbetert. Het is niet langer voldoende dat een individueel bedrijf de eigen bijdrage optimaliseert. Ook burgers eisen dat in de complete keten hetzelfde hoge kwaliteitsniveau wordt doorgevoerd: EU7 VERDELING GOEDERENVERVOER PRAKTIJK EU-REGELS % 70 % 50 % % incl. trein 30 % 50 % bron: Eurostat, Artikel EC - Transport Modal Breakdown /4/ B E S T A A N D E R E G E L Milieuzone Gemeentes weren (vervuilende) vrachtwagens. In de ochtend- en avondspits worden vrachtwagens niet meer toegelaten bij bedrijven. Sommige stadscentra zijn door het instellen van speciale milieuzones helemaal niet meer toegankelijk voor vrachtwagens zonder speciale ontheffing. N I E U W E R E G E L Minder wegverkeer bij uitbreiding Bedrijven krijgen geen milieuvergunningen voor bedrijfsuitbreiding als dat tot een toename van goederenvervoer over de weg leidt. De EC eist dat het wegvervoer met 30 % daalt. Security/douane Goederen met een AEO-certificaat worden minder vaak gecontroleerd door de douane en krijgen dan voorrang. Alleen bedrijven met 00 % gedigitaliseerde documenten in de hele keten worden gecertificeerd. Voedselveiligheid Kwaliteit is alleen gegarandeerd als het kwaliteitsmanagement voor de hele logistieke keten geldt: van zaadje in de grond tot eindproduct in de winkel. Milieu-impact Alle bedrijven in de transportketen moeten hun impact laten zien. Alleen als de ketenimpact aan de eisen voldoet, geeft de overheid een milieuvergunning af. Fluisterboot in stadscentrum Goederenvervoer zonder lawaai en vervuiling. 8

11 3 EC wil minder meer verandering: vrachtwagens, binnenvaart N I E U W E R E G E L S T W E E D E M A A S V L A K T E Verplichte verdeling weg-, trein- en binnenvaarttransport In 03 is de Tweede Maasvlakte in Rotterdam gereed. In de terreinverhuurcontracten met containerterminals zijn harde afspraken gemaakt hoe het transport naar het achterland afgehandeld wordt. Deze verplichte modal-split is mede gebaseerd op Europese richtlijnen voor CO -uitstoot en fijnstof. Goederenvervoer moet minder over de weg en meer via binnenvaart en spoor. Er geldt een limiet aan het aantal vrachtwagens dat jaarlijks containers mag halen en brengen bij een bedrijfsterrein. Containerterminals leggen deze verplichte modal-split op aan hun klanten. Bedrijven die meer vrachtwagens naar de terminal sturen dan hun quota toestaan, betalen per vrachtwagen een toeslag waardoor het wegtransport fors duurder zal worden. Een systeemaanpak is nodig om de benodigde modal-split te realiseren. Praktijk Maasvlakte I Contracten Maasvlakte II Modal split beïnvloedt vestigingsklimaat in steden Almere heeft geen inland-terminal. Een nieuw bedrijf dat zich wil vestigen in Almere moet alle lading met vrachtwagens vervoeren. Bij de verplichte modal split moet dit bedrijf voor elke vrachtwagen bijv. 00 euro extra aan de containerterminal in Rotterdam betalen (dit geldt nu al in speciale milieuzones). Hierdoor stijgt de prijs per m bedrijfsterrein waardoor het bedrijf zich waarschijnlijk niet in Almere zal vestigen. Foto: ECT 00 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 60 % 0 % 45 % 35 % CIRCLE LINES 9

12 analyse transportketen Bedrijven zoeken voordelen van ketensamenwerking Betrouwbare reistijd, lagere kosten en lagere milieu-impact dankzij kwaliteitsmanagement ehalve de wetgever eisen ook bedrijven Bvan elkaar dat in de complete logistieke keten dezelfde hoge kwaliteitsstandaard wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld een globale speler zoals IKEA besteedt haar goederenvervoer alleen uit aan duurzame vervoerders die jaarlijks aantoonbaar duurzamer worden. Alleen een ketenaanpak waarbij alle spelers in de keten samenwerken maakt het mogelijk om forse verbeteringen daadwerkelijk te realiseren. Kosteneffectiviteit is daarbij een voorwaarde voor succes, want ketenpartners willen alleen meedoen als de kosten omlaag gaan. Steeds meer bedrijven voeren in de hele keten kwaliteitsmanagementsystemen in om bijvoorbeeld de milieu-impact te monitoren (o.a. ISO 400). Consumenten willen dit weten omdat ze steeds vaker de voorkeur geven aan producten met een lage milieufootprint. A Losse ketenstappen B Marginale verbeteringen De logisitieke keten bestaat uit een Traditioneel optimaliseren alle partijen hun eigen opeenvolging van transportstappen. inbreng en bereiken daarmee kleine verbeteringen. C Inland terminal Haventerminal Binnenvaartschipper Bedrijfsterrein Wegtransporteur Bedrijf/ Verlader Structurele verbeteringen in de keten Er zijn echter veel grotere voordelen te behalen voor bedrijven, transporteurs, containerterminals en eigenaren van bedrijfsterreinen door de logistieke keten als geheel te optimaliseren. Sustainability is our generation s defining issue. Procter & Gamble bundelt lading met Nike om tot volle voertuigen te komen. Nike wil de energie- en CO -footprint van elk paar sportschoenen steeds verder te reduceren. Mark Parker, CEO Nike Nike Corporate Responsibility Report 009 Eén van de belangrijkste pijlers is het reduceren van de CO -uitstoot. Heineken ontwikkelt een groene visie op alle aspecten van haar bedrijfsvoering. Het verduurzamen van alle logistieke bewegingen speelt hierin een belangrijke rol. Fred Holvast, Heineken Nederland Directeur Customer Service & Logistics Klanten zoals Adidas willen van elke getransporteerde container weten wat de CO -voetafdruk is. Wij gaan vanaf nu bij selectie van havens voor aanloop door onze schepen, de CO -footprint van de haven meewegen. En we willen daarin jaarlijkse verbetering zien. Eivind Kolding, CEO Maersk TOC Conference Antwerpen 0 Foto: Maersk 0

13 4 VEELBELOVENDE RESULTATEN Betrouwbaarheid reistijd stijgt naar 98 % Het geïntegreerd concept binnenvaartschip inclusief vrachtwagen haalt in 98 % de beloofde aflevertijd. Volledig transport per truck haalt maar in 70 % van de gevallen de beloofde aflevertijd. CO -uitstoot per container daalt met 0-80 % Full Supply Hub Amsterdam congestie B E S T P R A C T I C E EXTENDED GATES Ketensamenwerking reduceert totale kosten en verhoogt betrouwbaarheid Traditioneel brengen vrachtwagens vanuit heel Nederland containers naar de terminals in de Rotterdamse haven. Door files kan de truck maar in 70% de beloofde aflevertijd waarmaken. Vier concurrerende containerterminals hebben samen met weg- en binnenvaarttransporteurs een pilot uitgevoerd met extended gates. Vrachtwagens leveren hun containers aan bij een vooruitgeschoven poort van de containerterminal buiten het congestiegebied van de Randstad. De containers worden gebundeld in binnenvaartschepen (of trein) en worden dagelijks naar Rotterdam of Amsterdam vervoerd. In Rotterdam of Amsterdam wordt de container direct overgezet op een zeeschip. Full Supply Hub Rotterdam Extended Gate Duisburg Extended Gate Antwerpen De grootste afstand wordt gevaren. De deur-tot-deur aan- en afvoer naar bedrijf is geïntegreerd en vindt per vrachtwagen plaats. Extended Gate Venlo CIRCLE LINES

14 analyse transportketen Extra vervoerscapaciteit scheppen met bestaande middelen Bestaand vervoer en bestaande infrastructuur beter benutten door beter te organiseren Gebruik onbenutte capaciteit n het huidige goederentransport Iblijft veel capaciteit onbenut. In Europa zijn vrachtwagens, treinen en binnenvaartschepen gemiddeld voor 43 % gevuld. Vrachtwagens staan stil om op lading te wachten, staan stil in de file of rijden retour zonder lading. Binnenvaartschepen varen half leeg om de vaste kosten te dekken. Er past gemiddeld meer dan twee keer zo veel lading in de vrachtwagens en schepen die nu rondrijden en varen. Goederen beter verdelen over weg, water en spoor De verwachting is dat de goederenstroom door Nederland de komende twintig jaar twee keer zo groot wordt. Het is onmogelijk om al die goederen over de weg te vervoeren. Om de verdubbeling op te vangen moet de totale goederenstroom beter worden verdeeld over de bestaande wegen, vaarwegen en spoor. De Nederlandse vaarwegen hebben ruim voldoende capaciteit om een groot deel van het huidige goederenvervoer over water te laten gaan en om toekomstige groei op te vangen. Ook is er extra transportcapaciteit beschikbaar door het aansluiten van bedrijfsterreinen op nieuwe spoorrails (uitvoeringsperiode 5 jaar). Door lading van verschillende partijen te bundelen kan de bestaande transportcapaciteit volledig worden benut zonder extra infrastructuur te bouwen. Zeetransport o.a. megacontainerschepen LADINGVOLUME 00 = 00 % 007 prognose LADINGVOLUME 007 prognose Verdubbeling ladingstroom Gebruik bestaande binnenvaartcapaciteit Er past veel extra lading in binnenvaartschepen die nu gemiddeld half leeg rondvaren. Containerterminal zeehaven OVERSLAGCAPACITEIT 00 vereiste uitbreiding OVERSLAG- CAPACITEIT 007 vereiste uitbreiding Verdubbeling overslagcapaciteit (o.a. Maasvlakte II) 30 % 60 % 0 % vereiste uitbreiding vereiste uitbreiding Transport naar achterland TRANSPORTCAPACITEIT NAAR ACHTERLAND 00 bestaande binnenvaartcapaciteit (onbenut in 007) binnenvaartcapaciteit gebruikt in 007 wegcapaciteit 007 (= wegcapaciteit 00?) spoorcapaciteit 007 beter benutten bestaande capaciteit d.m.v. systeemaanpak (onbenut in 007) Vereiste verdubbeling achterlandtransport TRANSPORT- CAPACITEIT NAAR ACHTERLAND 007 Benut bestaande capaciteit beter door middel van systeemaanpak Door beter te organiseren in ketenverband, d.w.z. door lading van verschillende partijen te bundelen, kan de bestaande transportcapaciteit worden benut zonder extra infrastructuur te bouwen. In dit systeem is een belangrijke rol weggelegd voor overslaglocaties tussen water-, spoor- en wegtransport.

15 beladingsgraad vrachtwagens en binnenvaartschepen epen gemiddeld 43% Door slimme samenwerking binnen de logistieke keten komt extra capaciteit beschikbaar en zijn grote kostenbesparingen mogelijk. Procter & Gamble Greenport logistics conference 0 M O D A L S P L I T I N Vrachtwagens blijven nodig Ook in de toekomst met de nieuwe modal-split blijven vrachtwagens hard nodig. Hoewel het aandeel wegtransport in het totale goederentransport procentueel afneemt, neemt het vervoerde goederenvolume over de weg toe (bij een verdubbeling van de goederenstroom). Groot verschil tussen nu en 030 zal zijn dat de vrachtwagens andere trajecten zullen rijden: geen lange afstanden van A naar B, maar veel korte ritten van klant naar ladingoverslagpunt waar de lading wordt overgezet op binnenvaart of spoor. 5 Goederenvolume 0 = 00 % Goederenvolume 030 = x 0 M O D A L S P L I T I N Veel binnenvaart nodig De goederenstroom in de Rotterdamse haven zal naar verwachting groeien van miljoen TEU in 008 naar 30 miljoen TEU in 030. Om 45 % (zie tabel rechts: verplichte modal split) van deze 30 miljoen TEU met binnenvaart te vervoeren (= 3,5 miljoen TEU) zijn elke dag tientallen binnenvaartschepen van 500 TEU nodig. Op dit moment zijn er pas een paar van deze grote schepen in de vaart genomen. 00 % 80 % 60 % 40 % 0 % 00 % 80 % 60 % 40 % 0 % 0 % 0 % 45 % 0 % 30 % 60 % 35 % x meer volume per trein 3 x meer volume binnenvaart 0 % meer volume over de weg CIRCLE LINES 3

16 analyse transportketen Achterlanddistributie kent geen collectieve systeemaanpak Goederentransport naar achterland bestaat uit aan elkaar geknoopte punt-punt-verbindingen Systeemaanpak bij zeescheepvaart en bij zeehaven-containerterminals e internationale goederentransportketen Dbestaat uit drie onderdelen: Internationaal containertransport over zee ZEETRANSPORT Internationaal containertransport OVERSLAG Overslag containers in de zeehaven-containerterminal ACHTERLANDTRANSPORT Transport tussen zeehaventerminal en bedrijven Overslag in de zeehaven-containerterminal Achterlandtransport naar bedrijven Door de logistieke keten als geheel te optimaliseren zijn grote voordelen te behalen. Bij het internationaal containertransport en de zeehavencontainerterminals is deze systeemaanpak in steeds grotere mate georganiseerd en toegepast, waardoor de transportkosten en de milieubelasting zijn gedaald. Er is een nieuw logistiek systeem voor achterlanddistributie nodig Voor goederentransport naar het achterland bestaat er op dit moment geen collectieve systeemaanpak. Het transport van containers tussen zeehavens en bedrijven in het achterland is grotendeels opgezet als een serie punt-punt-verbindingen die met tijdelijke contracten aan elkaar worden geknoopt tot een logistieke keten. Ook bestaat er geen algemeen IT-systeem om lading automatisch door te boeken van een containerterminal naar het achterland. De wegen staan vol, maar de binnenvaart heeft onvoldoende schaalgrootte om de benodigde modal shift van weg naar water te realiseren. Er is een nieuw logistiek achterlandsysteem nodig om de enorme vervoerscapaciteit van de binnenvaart te kunnen benutten. SYSTEEMAANPAK Lagere kosten zeetransport De systeemaanpak bij zeescheepvaart heeft tot een flinke daling van de ketenkosten geleid. De transportkosten per container met een megaschip (8 000 TEU) zijn 30 % lager dan met een gebruikelijk groot schip (6 000 TEU). Daarnaast zijn de administratieve ketenkosten en de milieueffecten fors lager. Wereldwijd zijn er circa tien rederijen die de bouw en exploitatie van de megaschepen kunnen financieren. SYSTEEMAANPAK Lagere kosten containeroverslag Ook containerterminals hebben met een efficiënte organisatie en vergaande automatisering grote kostenbesparingen gerealiseerd bij de overslag van containers van zee- naar achterlandtransport. Wereldwijd zijn er circa tien containerterminalbedrijven die de bulk van alle containeroverslag faciliteren. GEEN SYSTEEMAANPAK Hoge kosten achterlanddistributie De markt voor achterlanddistributie is zeer gefragmenteerd. Alleen al in Nederland zijn er heel veel kleine spelers (bedrijven met een paar vrachtwagens, schippers met een enkel binnenvaartschip). Tussenpersonen bemiddelen tussen verladers en transporteurs om het punt-punt-achterlandtransport te organiseren. Wel beginnen steeds meer bedrijven op individuele basis systemen in te voeren voor achterlandtransport. Deze systemen zijn echter niet onafhankelijk en werken niet sectorbreed waardoor de gerealiseerde verbeteringen en besparingen nog beperkt zijn. 4

17 6 Doordat transporteurs alleen eigen lading vervoeren, vindt er geen ladingbundeling plaats en blijven de transportkosten hoog. B A A B Punt-punt-transport van A naar B is te duur geworden, slecht voor het milieu en leidt tot suboptimalisatie Punt-punt-verbindingen worden meestal uitgevoerd door één wegtransporteur of één binnenvaartschipper. Elk logistiek bedrijf optimaliseert zijn vervoersprestatie voor de eigen punt-punt-verbinding. Maar de bereikte totaalsituatie is verre van optimaal. Doordat veel transporteurs hun eigen vracht vervoeren, vindt er veel minder ladingbundeling plaats dan mogelijk is. Twee transporteurs die elk met een half lege vrachtwagen van A naar B rijden, verdubbelen onnodig hun transportkosten. Bovendien veroorzaken ze files, tijdverlies en milieuvervuiling. Ook binnenvaartschepen varen vaak half leeg van A naar B waardoor het vervoer over water duur blijft en onvoldoende schaalgrootte bereikt. A A B A B A B B congestie Elk bedrijf huurt een individuele wegtransporteur of binnenvaartschipper in om lading tussen de containerterminal en het bedrijf te vervoeren. Foto: ECT Schaalvergroting distributiesysteem essentieel voor effectieve overslag Overslagbedrijf ECT eist een minimum aantal containers aan boord van schepen of treinen om toegang te krijgen tot de terminal. Ook het aantal vrachtwagens op het terrein wordt begrensd om opstopping te voorkomen. Kleine binnenvaartschepen, kleine treinen en veel vrachtwagens kosten per container relatief te veel tijd waardoor de overslag te lang duurt en de aan- en afvoer verstopt. Grote containerterminals in Rotterdam zullen in de toekomst geen kleine schepen meer in behandeling nemen. Het bundelen en verdelen van lading in regionale distributiepunten is dan essentieel. De Haven Amsterdam zet daar op in. CIRCLE LINES 5

18 Duurzaam maken van transport is een onderdeel van onze strategie. Dat gaat over kosten, milieu en samenwerken tussen mensen. Bundelen van lading met andere verladers zien wij als een goede mogelijkheid om ons transport duurzamer te maken, om hogere bezettingsgraden en een hogere frequentie van verbindingen te realiseren. Bert-Jan Westerik Tata Steel Europe Manager Outbound Logistics Duurzaamheid en betrouwbaarheid van afleveren in achterlandtransport kan alleen worden gehaald in een nauwe samenwerking tussen alle partners in zeehaven en achterlandvervoer. Daarbij is een goed onderling vertrouwen in elkaars kwaliteit allesbepalend voor het resultaat. Nutte Visser, MCS, Multimodaal Container Services Directeur Wij hebben goede ervaringen met ketensamenwerking met grote terminals en rederijen in Amsterdam en Rotterdam waarbij het laatste stukje aan- en afvoer per truck gaat in één systeem. Er wordt een hoge betrouwbaarheid gehaald in het afleveren van containers in de zeehavens als partijen samen kunnen werken in vertrouwen en in het leveren van een gelijke hoge kwaliteit. Daarmee kan vervoer op concurrerende wijze worden verplaatst van weg naar water. Bas Gort CTVrede-Steinweg Directeur 6

19 Anton van Hattem SCS Multiport BV Directeur Uitvoerder Circle Line Londen Regio Amsterdam Regio In de samenwerking in de logistieke keten in een logistiek hub-and-spoke-systeem volgens de Circle Lines aanpak, moet het niet uitmaken welk vervoermiddel je kiest als de afspraken qua kosten, betrouwbaarheid en milieu maar worden nagekomen. En dat lukt met Circle Lines. Daarbij zijn de transportdocumenten ook nog vrijwel 00 % digitaal. Dit levert zoveel digitale keteninformatie dat daarmee nieuwe added-value oplossingen ontstaan. Multimodale best practices Multimodale best practices Een modalshift is nodig en een mental shift is noodzakelijk want dit levert echt ander gedrag en dus kostenbesparingen op. Edwin Wenink FloraHolland Manager Supply Chain Development CIRCLE LINES 7

20 multimodale best practices Succesvolle pilots om lading van weg naar water te verplaatsen Achterlandpraktijk laat veel innovatieve successen zien r zijn grote voordelen te behalen door Ede logistieke keten als geheel te optimaliseren. Best practices laten zien dat met een systeemaanpak forse kostenbesparingen realiseerbaar zijn, ondermeer doordat de bezettingsgraden van de vervoermiddelen flink toenemen. Innovatieve bedrijven verkennen voordelen van ketenoptimalisatie In de afgelopen jaren hebben vooroplopende bedrijven in binnen- en buitenland het gebruik van binnenvaart verkend en is men begonnen met het bundelen van vervoersstromen. In Nederland zijn grote verladers (o.a. Procter & Gamble, Siemens, Philips, Shell, Corus, IBM, Cisco, Flora Holland en Friesland Campina) en logistieke dienstverleners (ECT/Hutchison, DPWorld en PSA) pilots gestart, waarbij op kleine schaal ketensystemen voor achterlandlogistiek zijn ingevoerd. Een aantal van die innovatieve oplossingen waarbij lading is gebundeld en van weg naar water verplaatst is, functioneert nu succesvol in praktijk. B E S T P R A C T I C E Green Lane concept Gedurende een jaar werden bij stuwadoor Ter Haak Groep in Amsterdam alle douaneafhandeling uitgevoerd. Er is getest welke tijd- en kosten-besparingen mogelijk zijn. B E S T P R A C T I C E Bier per binnenvaart Sinds 00 vervoert Heineken vrijwel al haar exportbier dat wordt gebrouwen in Zoeterwoude (via de binnenvaartterminal in Alphen aan de Rijn) per binnenvaartschip naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Heineken werkt samen met Zeeman voor het uitwisselen van schepen en containers. B E S T P R A C T I C E Fresh Corridor Het project Fresh Corridor is in 007 opgestart door producenten van versproducten en logistieke dienstverleners en richt zich o.a. op het stimuleren van containervervoer met groente en fruit via binnenvaart tussen de haven van Rotterdam, het Westland en inland-terminals in bijv. Tiel en Venlo. Overheden zijn betrokken om bijv. douane- en inspectieprocessen te stroomlijnen zodat het multimodale vervoer van de versproducten snel kan worden afgehandeld. Binnenvaart biedt zekerheid. Door congestie op de weg wordt ons logistieke proces steeds vaker in de war geschopt. Binnenvaart biedt veel meer zekerheid. Maar we doen het ook voor het milieu. Je hebt 50 vrachtwagens nodig om te vervoeren wat op één binnenschip past. Per jaar zijn dat ritten minder over het drukste tracé van Nederland. Harry Werkman, Heineken Logistiek manager export Heineken Duurzaamheid is onze drijfveer. Wij doen deze modal shift met het oog op de toekomst. Randvoorwaarde voor Philips was dat het nieuwe vervoer niet tot extra kosten zou leiden. Congestie blijven wij voor, met duurzaamheid als belangrijke incentive. Krzysztof Przesmycki, Philips Manager Global Commodity Strategy B E S T P R A C T I C E Exportcontainers over water Sinds 00 vervoert Philips Lighting alle exportcontainers vanuit haar distributiecentrum in Roosendaal per binnenvaart naar de Rotterdamse Maasvlakte. Het gaat om circa 600 containers per jaar. De modal shift is de uitkomst van een weg naar water -pilot van Maersk Line, het Havenbedrijf Rotterdam en Philips. De pilot bespaart km wegvervoer en voorkomt 00 ton CO -uitstoot. 8

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door: Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum 30-12-2013 Versie Eindrapportage 2 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal

Nadere informatie

Logistieke Agenda Brabant

Logistieke Agenda Brabant Logistieke Agenda Brabant S-HERTOGENBOSCH HELMOND BREDA TILBURG EINDHOVEN 1 45 Samenwerken aan Logistiek BrabantStad, een sterk internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk. BrabantStad

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Opgesteld door: Deltalinqs Gemeente Rotterdam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Provincie Zuid-Holland Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud 3 De markt 5 Feiten en cijfers 9 Trends, ontwikkelingen en risico s 9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Visiedocument. Elektrische mobiliteit in 2020. Volop kansen voor Nederland

Visiedocument. Elektrische mobiliteit in 2020. Volop kansen voor Nederland Visiedocument Elektrische mobiliteit in 2020 Volop kansen voor Nederland 2 Visiedocument Elektrische mobiliteit in 2020 Inhoudsopgave 3 Woord vooraf Ernst & Young 4 Woord vooraf Urgenda 5 Management samenvatting

Nadere informatie

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 4-2015

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 4-2015 24e JAARGANG NUMMER 4-2015 WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL Port of partnerships Grensverleggend waarde creëren De Amsterdamse haven voert al ruim zeven eeuwen goederen en stoffen in en uit vanuit en naar de hele

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:00 Pagina 1 Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:01 Pagina 2 INHOUD CONNEKT-binnenwerk

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK 2012/2013 Editorial Vrijheid, imago en duurzaamheid In mijn jeugd werd er al over duurzaamheid gepraat, alleen heette het toen gewoon milieu. Het

Nadere informatie

In het Spoor van de Mier. Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010

In het Spoor van de Mier. Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010 In het Spoor van de Mier Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010 COLOFON Flanders Smart Hub Medialaan 26 1800 Vilvoorde T: 02 300 58 02 info@flanderssmarthub.be www.flanderssmarthub.be

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan

Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan Plan van aanpak juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reminder: de opgave 4 3 Ontwikkelingen in de logistiek

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Jaarbericht Rijkswaterstaat

Jaarbericht Rijkswaterstaat Jaarbericht Rijkswaterstaat 2013 Jaarbericht Rijkswaterstaat 2013 Coverfoto: Steenkorven op de geluidswal langs de A12 bij De Meern. Inhoud Voorwoord 5 1. 2013 in vogelvlucht 6 2. Vlot en veilig verkeer

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie