CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland"

Transcriptie

1 Lokaal CIRCLE LINES DUURZAAM GOEDERENTRANSPORT in Randstad en achterland Short Sea Circle Line Regionaal Nationaal Havengebied Havengebied - Learning by Doing -

2 Samenvatting Circle Lines: Duurzaam goederentransport in Randstad en achterland De kern van het nieuwe systeem bestaat uit cirkelvormige pendeldiensten (Circle Lines) tussen overslagpunten waar lading verzameld, gebundeld en overgeslagen wordt. De (dagelijkse) pendeldiensten tussen de overslagpunten worden onderhouden met binnenvaart, trein en kustvaart. Het deur-tot-deur transport tussen overslagpunt en eindgebruiker vindt grotendeels met vrachtwagens plaats. Het resultaat is een vervoerssamenwerking waarbij truck, schip en trein samenwerken als één intercitydienst met een vaste dienstregeling en met vaste transporttarieven. Door lading te bundelen dalen zowel de vervoerskosten als de milieuircle Lines is een nieuw logistiek bedrijfsmodel dat is Copgezet om containertransport tussen zeehavens en bedrijven in het achterland duurzaam te maken. Circle Lines hanteert een compleet nieuwe aanpak waarbij alle partijen in de logistieke keten samen een deur-tot-deur transportketen exploiteren. Elke Circle Line is een samenwerking van bedrijven met een operationele taak in de keten, waaronder containerterminals in zee- en binnenhavens, transporteurs (wegtransporteurs, binnenvaartschippers en railbedrijf), een IT-supportorganisatie (Portnet/Miscobiva) en een grote verlader. Een verlader met een grote ladingstroom is van belang omdat die zorgt voor een basislading waarmee de Circle Line kan starten. effecten aanzienlijk. Door het digitaliseren van alle transportdocumenten ontstaan extra kostenreducties. Circle Lines is een neutraal vervoerssysteem dat niet verbonden is aan een bepaalde containerterminal of een bepaalde rederij. Circle Lines levert een antwoord op de problemen in de Randstad met toenemende files en afnemende betrouwbaarheid in de bereikbaarheid van zeehavens en bedrijven. De ladingbundeling binnen Circle Lines levert bovendien zo veel extra transportcapaciteit op dat de verwachte verdubbeling in het wegvervoer grotendeels met bestaande schepen, vrachtwagens en infrastructuur kan worden opgevangen. Circle Lines is gebaseerd op pilots die al in verschillende landen in Europa in praktijk zijn ingevoerd in onderdelen van de logistieke keten. Vernieuwend is dat het samenwerkingsverband niet stuurt op verbeteringen bij individuele deelnemers maar op het eindresultaat van de gehele keten. Praktijkervaringen wijzen op kostenbesparingen tot 50 % en CO -reductie s van 0 tot 80 %. Door 00 % digitalisering van transportdocumenten komt meer informatie beschikbaar dan gebruikelijk waardoor verdere duurzame vernieuwingen in ketenverband mogelijk zijn. De Londense metro is een zeer succesvol logistiek hub and spokes systeem. Het is een netwerk van Circle Lines met vaste tijden en vaste tarieven. Jaarlijks verplaatst het miljard mensen. Metrovervoer is goedkoper en betrouwbaarder dan punt-punt-transport per taxi.

3 Inhoud Samenvatting Inhoud en voorwoord Analyse transportketen Goederenvervoer over de weg heeft zijn grenzen bereikt Achterlanddistributie kan schaalvergroting zeeschepen niet bijbenen 3 Wetgever legt modal shift op met nieuwe wet- en regelgeving 4 Bedrijven zoeken voordelen van ketensamenwerking 5 Extra vervoerscapaciteit scheppen met bestaande middelen 6 Achterlanddistributie kent geen systeemaanpak Multimodale best practices 7 Succesvolle pilots om lading van weg naar water te verplaatsen 8 Lessen uit de praktijk en bestuurlijke best practices Bedrijfsmodel Circle Lines 9 Circle Lines: Duurzaam goederenvervoer in Randstad en achterland 0 Waarom zijn Circle Lines goedkoper dan punt-punt-verbindingen? Organisatie en financiering van Circle Lines Circle Line Tools voor training & ketenmanagement 3 Elke verlader kan deelnemen aan Circle Lines Voorwoord Circle Lines biedt mogelijkheden om de transportketen daadwerkelijk te verduurzamen. Zowel bedrijven, burgers als de overheid hebben daar baat bij. Dit inspiratieboek laat zien hoe het nieuwe Circe Lines bedrijfsmodel werkt en hoe het verschilt van de huidige praktijk. Alle ideeën en analyses zijn het resultaat van het project Pieken in Bereikbaarheid waarin het Circle Lines concept is ontwikkeld en getest. Voor alle duidelijkheid: Circle Lines is geen theoretisch plan maar een werkend systeem, gebaseerd op initiatieven van grote verladers en containerterminals, dat op verschillende plaatsen in Europa in praktijk draait. Voor een grote doorbraak is echter meer transportvolume en meer samenwerking nodig. Door nieuwe Circle Lines op te zetten en ze met bestaande Circle Lines te verbinden kan één duurzaam Europees transportnetwerk worden gevormd. Met deze brochure willen we innovatieve, vooruitstrevende bedrijven inspireren om samen met regionale en lokale overheden een innovatief hub- en spokes-transportsysteem, zoals Circle Lines, daadwerkelijk te laten slagen. Doet u mee? Herman Journée, Haven Amsterdam Strategische Ontwikkeling Projectleider Pieken in Bereikbaarheid CIRCLE LINES

4 Projectpartners Duurzaamheid en innovatie in haven en achterlandtransport wordt voor de zeehaven steeds belangrijker. Wij zetten de komende jaren sterk in op een actieve rol in de logistieke keten in samenwerking met alle betrokken partijen. Koen Overtoom Haven Amsterdam Commercieel Directeur Stichting Logistics Platform Circle lines wordt ondergebracht in de Stichting Logistics Platform. Dit is een bestaand neutraal samenwerkingsverband van grote verladers. De Stichting is enkele jaren geleden opgezet om operationele praktijkverbeteringen in de achterlandlogistiek van zeehavens en bedrijfsterreinen te ontwikkelen en in te voeren. Het uiteindelijke doel is om duurzame bereikbaarheid van havens en bedrijfsterreinen in praktijk te realiseren. We werken de komende jaren door aan een betere doorstroming van de containerbinnenvaart. En het kabinet blijft, samen met u, werken aan de acties uit het advies van het Topteam Logistiek. Zo moet de beladingsgraad in het Nederlandse goederenvervoer omhoog van 45 % naar 65 %. Melanie Schultz van Haegen Minister van Infrastructuur en Milieu Connekt Congres The Lean en Green Connektion (november 0)

5 Paul Ham ECT, Europe Container Terminals General Manager Business Development Bij een ECT extended-gate is de poort van de deep-sea terminal feitelijk verschoven naar het achterland. Het transport tussen de deep-sea terminal en de extended-gate kan met verschillende modaliteiten plaatsvinden: hoogfrequent, betrouwbaar, veilig en documentloos. Analyse transportketen Analyse transportketen Inland connectivity will play an increasingly important role. A neutral Hinterland Operator would be needed. Martin Poulsen Vice President APMT Greenport conference Hamburg 0 CIRCLE LINES 3

6 analyse transportketen Goederenvervoer over de weg heeft zijn grenzen bereikt Bestaand wegennetwerk kan een verdubbeling van het wegverkeer niet aan et goederenvervoer in Nederland is sinds de jaren Hzestig enorm gegroeid. De capaciteit van de wegen is in die jaren echter veel minder gegroeid. Dagelijkse files en stilstand op wegen zijn het gevolg. De logistieke centra van Nederland, vooral in de stedelijke havengebieden, worden steeds slechter bereikbaar. Door de files neemt de betrouwbaarheid van de reistijd af, terwijl de transportkosten stijgen. Verdubbeling goederenstroom komende 0 jaar De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Ook tijdens de economische crisis blijft de overslag van containers in Rotterdam groeien. Deze groei zal een extra impuls krijgen door de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte (03/04) en de komst van megacontainerschepen. Ook de Amsterdamse haven (vierde zeehaven van Europa) en de luchthaven Schiphol (derde in Europa) rekenen op een forse toename van het goederenvervoer. De verwachting is dat door economische groei en globalisering de omvang van het goederenvervoer via Nederland naar Noordwest Europa de komende twintig jaar zal verdubbelen. Hoe kunnen de havens, de luchthaven en bedrijfsterreinen in Nederland bereikbaar worden gehouden, terwijl in de stad en de havengebieden de wegen steeds voller raken? Alle containers met bestemming Schiphol e.o. (waar circa 60 Europese distributiecentra staan) worden over de weg aanen afgevoerd. 7 % Groei van wegvervoer zeer beperkt Het Nederlandse wegennet kan een verdubbeling van het wegverkeer niet aan. Er zijn ook geen plannen om de wegen zodanig uit te breiden dat ze zo n verdubbeling kunnen opvangen. In de stedelijke havengebieden van de Randstad is bovendien geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van nieuwe wegen. Tenslotte accepteren burgers en wetgever geen verdere milieuimpact voor stedelijke gebieden. Groei is alleen toegestaan als de milieubelasting niet verder toeneemt, ofwel groei met minder CO -uitstoot, minder brandstofverbruik en minder lawaai. Bijna één op de vijf vrachtwagens (7 %) vervoert afval. 7 % % Eén op de negen vrachtwagens vervoert bloemen en planten. 4

7 77 % van al het goederenvervoer gaat nu over de weg Elke dag moet ook het grootste deel van alle zeecontainers dat in de Nederlandse havens aankomt of vertrekt, via de volle wegen van de Randstad worden aan- en afgevoerd. * = in Europa. Bron: Eurostat, Artikel EC - Transport Modal Breakdown /4/ * Onvoorspelbaar wegvervoer geeft problemen Onvoorspelbare aflevertijden van goederen die over de weg worden vervoerd veroorzaken problemen bij bedrijven in en om de Randstad. Onbetrouwbaar wegvervoer leidt tot onbetrouwbare productieplanningen en problemen met het nakomen van leveringsverplichtingen aan klanten V E R WA C H T I N G weg spoor binnenvaart pijpleiding index: 000 = 00 ton.km bron : AVV PROGNOSE GOEDERENVERVOER IN NEDERLAND Vrijwel alle bouwmaterialen worden over de weg aangevoerd. Alle bedrijven in Almere en Lelystad voeren al hun containers aan en af over de weg. C O N G E S T I E Extra inwoner veroorzaakt extra container op de weg Almere heeft geen binnenhaven, zodat alle goederen over de weg worden aanen afgevoerd. Het huidige inwoneraantal van moet verdubbelen naar mensen in 030. Met de vuistregel dat elke inwoner per jaar container voor aan- en afvoer veroorzaakt, leidt dit dagelijks tot een extra file van 4 km lengte (dit zijn 400 extra vrachtwagens per dag). Ook op dit moment heeft Almere al grote problemen met de bereikbaarheid. CIRCLE LINES 5

8 analyse transportketen Achterlanddistributie kan schaalvergroting zeeschepen niet bijbenen Megacontainerschepen veroorzaken piekaanbod in goederentransport naar achterland Containerzeeschepen worden steeds groter n het internationaal transport van containers is een Irevolutie aan de gang. De nieuwste containerschepen (capaciteit TEU) zijn drie keer zo groot als de schepen (6 000 TEU) die tot voor kort de grootste ter wereld waren. De transportkosten per container van deze megaschepen zijn lager, ze verbruiken minder brandstof en stoten minder CO uit (ordegrootte reductie 50 %). Triple-E class: TEU 50 % minder CO dan gemiddeld op Azië-Europa-route 35 % minder brandstof per container dan 3 00 TEU schepen Schaalvergroting containerschepen vereist schaalvergroting distributiesysteem Omdat de nieuwe generatie containerschepen maar in enkele havens in Europa kan aanleggen (waaronder Rotterdam) ontstaat er op die locaties een enorm piekaanbod van goederen, die verder vervoerd moeten worden. Het logistieke distributiesysteem naar het achterland zal moeten meegroeien met de dimensie van de schepen. Aangezien het onmogelijk is om al die goederen via de weg af te voeren, moet extra vervoerscapaciteit worden gevonden. Achterlanddistributie gefragmenteerd Er is geen organisatie die alle goederentransport van haven naar het achterland regisseert. IT-systemen voor het achterland staan nog in de kinderschoenen. De logistieke sector is organisatorisch zeer gefragmenteerd met veel bedrijven en bedrijfjes die logistieke verbindingen organiseren, vooral op punt-punt-basis. Door deze fragmentatie vinden er veel onnodige handelingen plaats. Partijen verzetten zich tegen ordening. Doordat alle spelers zeer kortlopende contracten met elkaar afsluiten (containerterminals huren binnenvaartschepen in voor bijv. drie maanden, vrachtwagens worden op dagbasis ingehuurd) is er geen ruimte voor langetermijnvisie en innovatie. Het huidige logistieke systeem barst uit zijn voegen en is kwetsbaar voor storingen. Zodra er ergens een probleem optreedt (zoals recente treinbotsingen op de Betuwelijn of een gezonken schip bij Lorelei) loopt het systeem vast. DAILY MAERSK Innovatief initiatief in ongeorganiseerd achterlandtransport Als uitzondering op de regel hebben sommige internationale rederijen eigen transportlijnen opgezet voor hun klanten om deur-tot-deur transport te regelen. Zo startte Maersk eind 0 met een unieke logistieke systeemaanpak: Daily Maersk. Een dagelijkse Foto: Maersk containerverbinding tussen vier Aziatische en drie Europese havens (waaronder Rotterdam). Ruim 70 schepen vervoeren jaarlijks meer dan een miljoen containers. Maersk garandeert dat zij de containers op de afgesproken datum en tijd bij de klant aflevert. 6

9 3 GROOTSTE SCHIP TER WERELD DAGELIJKS IN ROTTERDAM Piekaanbod van containers TEU 03 TEU congestie TEU SCHAALGROOTTE CONTAINERSCHEPEN Klein binnenvaartschip 4 tot 80 containers BINNENVAARTSCHEPEN 63m 0m KUSTVAARDER 35m 35m 00m ONTWIKKELING CONTAINERZEESCHEPEN 90 m Grootste binnenvaartschip 400 containers Er zijn nog maar een paar van deze schepen gebouwd. 300 m 3 TEU 00 TEU 470 TEU 000 TEU 500 TEU 4000 TEU Kempenaar Klasse standaardcontainerschip containerschip Jowi-klasse Kustvaarder omgebouwde vrachtschepen Panamax Klasse m 8000 TEU Post Panamax Plus TEU 400 m 8000 TEU LENGTE (m) Triple E-Klasse Rotterdam Maasvlakte II 00 TEU 00 TEU Achterlandtransport is een verzameling losse punt-punt-verbindingen Containers Schepen zijn alleen geschikt voor vier tot vijf havens in Europa Containers Schepen zijn alleen geschikt voor enkele havens in Europa, waaronder Rotterdam. TEU TwentyFeetEquivalentUnit is een standaardmaat van containers: TEU is een container van 6,06 m lang (= 0-voet),,44 m breed en,6 m hoog. TEU zijn twee 0-voets of één grote 40-voets container. CIRCLE LINES 7

10 analyse transportketen Wetgever legt modal shift op met nieuwe wet- en regelgeving Europese Commissie wil duurzaam en concurrerend multimodaal goederenvervoer EU Witboek Transport: forse CO -reductie n maart 0 heeft de EC een nieuw beleid gepresenteerd Idat moet leiden tot duurzaam en concurrerend goederenvervoer. De EC zal de benodigde veranderingen stimuleren met financiële programma s (bijv. TEN-T) en afdwingen via wet- en regelgeving. De Europese strategie is ambitieus: Een groot deel van het goederenvervoer over de weg (afstanden > 500 km) moet verschuiven naar water of spoor: 30 % in 030, 50 % in 050. De uitstoot van het goederenvervoer moet in 030 zijn gereduceerd tot 60 % van de huidige uitstoot. Wetgever en burger wil ketensamenwerking Transport is wereldwijd één van de grootste veroorzakers van CO. De transportketen moet aan de consument laten zien hoe zij haar prestaties verbetert. Het is niet langer voldoende dat een individueel bedrijf de eigen bijdrage optimaliseert. Ook burgers eisen dat in de complete keten hetzelfde hoge kwaliteitsniveau wordt doorgevoerd: EU7 VERDELING GOEDERENVERVOER PRAKTIJK EU-REGELS % 70 % 50 % % incl. trein 30 % 50 % bron: Eurostat, Artikel EC - Transport Modal Breakdown /4/ B E S T A A N D E R E G E L Milieuzone Gemeentes weren (vervuilende) vrachtwagens. In de ochtend- en avondspits worden vrachtwagens niet meer toegelaten bij bedrijven. Sommige stadscentra zijn door het instellen van speciale milieuzones helemaal niet meer toegankelijk voor vrachtwagens zonder speciale ontheffing. N I E U W E R E G E L Minder wegverkeer bij uitbreiding Bedrijven krijgen geen milieuvergunningen voor bedrijfsuitbreiding als dat tot een toename van goederenvervoer over de weg leidt. De EC eist dat het wegvervoer met 30 % daalt. Security/douane Goederen met een AEO-certificaat worden minder vaak gecontroleerd door de douane en krijgen dan voorrang. Alleen bedrijven met 00 % gedigitaliseerde documenten in de hele keten worden gecertificeerd. Voedselveiligheid Kwaliteit is alleen gegarandeerd als het kwaliteitsmanagement voor de hele logistieke keten geldt: van zaadje in de grond tot eindproduct in de winkel. Milieu-impact Alle bedrijven in de transportketen moeten hun impact laten zien. Alleen als de ketenimpact aan de eisen voldoet, geeft de overheid een milieuvergunning af. Fluisterboot in stadscentrum Goederenvervoer zonder lawaai en vervuiling. 8

11 3 EC wil minder meer verandering: vrachtwagens, binnenvaart N I E U W E R E G E L S T W E E D E M A A S V L A K T E Verplichte verdeling weg-, trein- en binnenvaarttransport In 03 is de Tweede Maasvlakte in Rotterdam gereed. In de terreinverhuurcontracten met containerterminals zijn harde afspraken gemaakt hoe het transport naar het achterland afgehandeld wordt. Deze verplichte modal-split is mede gebaseerd op Europese richtlijnen voor CO -uitstoot en fijnstof. Goederenvervoer moet minder over de weg en meer via binnenvaart en spoor. Er geldt een limiet aan het aantal vrachtwagens dat jaarlijks containers mag halen en brengen bij een bedrijfsterrein. Containerterminals leggen deze verplichte modal-split op aan hun klanten. Bedrijven die meer vrachtwagens naar de terminal sturen dan hun quota toestaan, betalen per vrachtwagen een toeslag waardoor het wegtransport fors duurder zal worden. Een systeemaanpak is nodig om de benodigde modal-split te realiseren. Praktijk Maasvlakte I Contracten Maasvlakte II Modal split beïnvloedt vestigingsklimaat in steden Almere heeft geen inland-terminal. Een nieuw bedrijf dat zich wil vestigen in Almere moet alle lading met vrachtwagens vervoeren. Bij de verplichte modal split moet dit bedrijf voor elke vrachtwagen bijv. 00 euro extra aan de containerterminal in Rotterdam betalen (dit geldt nu al in speciale milieuzones). Hierdoor stijgt de prijs per m bedrijfsterrein waardoor het bedrijf zich waarschijnlijk niet in Almere zal vestigen. Foto: ECT 00 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 60 % 0 % 45 % 35 % CIRCLE LINES 9

12 analyse transportketen Bedrijven zoeken voordelen van ketensamenwerking Betrouwbare reistijd, lagere kosten en lagere milieu-impact dankzij kwaliteitsmanagement ehalve de wetgever eisen ook bedrijven Bvan elkaar dat in de complete logistieke keten dezelfde hoge kwaliteitsstandaard wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld een globale speler zoals IKEA besteedt haar goederenvervoer alleen uit aan duurzame vervoerders die jaarlijks aantoonbaar duurzamer worden. Alleen een ketenaanpak waarbij alle spelers in de keten samenwerken maakt het mogelijk om forse verbeteringen daadwerkelijk te realiseren. Kosteneffectiviteit is daarbij een voorwaarde voor succes, want ketenpartners willen alleen meedoen als de kosten omlaag gaan. Steeds meer bedrijven voeren in de hele keten kwaliteitsmanagementsystemen in om bijvoorbeeld de milieu-impact te monitoren (o.a. ISO 400). Consumenten willen dit weten omdat ze steeds vaker de voorkeur geven aan producten met een lage milieufootprint. A Losse ketenstappen B Marginale verbeteringen De logisitieke keten bestaat uit een Traditioneel optimaliseren alle partijen hun eigen opeenvolging van transportstappen. inbreng en bereiken daarmee kleine verbeteringen. C Inland terminal Haventerminal Binnenvaartschipper Bedrijfsterrein Wegtransporteur Bedrijf/ Verlader Structurele verbeteringen in de keten Er zijn echter veel grotere voordelen te behalen voor bedrijven, transporteurs, containerterminals en eigenaren van bedrijfsterreinen door de logistieke keten als geheel te optimaliseren. Sustainability is our generation s defining issue. Procter & Gamble bundelt lading met Nike om tot volle voertuigen te komen. Nike wil de energie- en CO -footprint van elk paar sportschoenen steeds verder te reduceren. Mark Parker, CEO Nike Nike Corporate Responsibility Report 009 Eén van de belangrijkste pijlers is het reduceren van de CO -uitstoot. Heineken ontwikkelt een groene visie op alle aspecten van haar bedrijfsvoering. Het verduurzamen van alle logistieke bewegingen speelt hierin een belangrijke rol. Fred Holvast, Heineken Nederland Directeur Customer Service & Logistics Klanten zoals Adidas willen van elke getransporteerde container weten wat de CO -voetafdruk is. Wij gaan vanaf nu bij selectie van havens voor aanloop door onze schepen, de CO -footprint van de haven meewegen. En we willen daarin jaarlijkse verbetering zien. Eivind Kolding, CEO Maersk TOC Conference Antwerpen 0 Foto: Maersk 0

13 4 VEELBELOVENDE RESULTATEN Betrouwbaarheid reistijd stijgt naar 98 % Het geïntegreerd concept binnenvaartschip inclusief vrachtwagen haalt in 98 % de beloofde aflevertijd. Volledig transport per truck haalt maar in 70 % van de gevallen de beloofde aflevertijd. CO -uitstoot per container daalt met 0-80 % Full Supply Hub Amsterdam congestie B E S T P R A C T I C E EXTENDED GATES Ketensamenwerking reduceert totale kosten en verhoogt betrouwbaarheid Traditioneel brengen vrachtwagens vanuit heel Nederland containers naar de terminals in de Rotterdamse haven. Door files kan de truck maar in 70% de beloofde aflevertijd waarmaken. Vier concurrerende containerterminals hebben samen met weg- en binnenvaarttransporteurs een pilot uitgevoerd met extended gates. Vrachtwagens leveren hun containers aan bij een vooruitgeschoven poort van de containerterminal buiten het congestiegebied van de Randstad. De containers worden gebundeld in binnenvaartschepen (of trein) en worden dagelijks naar Rotterdam of Amsterdam vervoerd. In Rotterdam of Amsterdam wordt de container direct overgezet op een zeeschip. Full Supply Hub Rotterdam Extended Gate Duisburg Extended Gate Antwerpen De grootste afstand wordt gevaren. De deur-tot-deur aan- en afvoer naar bedrijf is geïntegreerd en vindt per vrachtwagen plaats. Extended Gate Venlo CIRCLE LINES

14 analyse transportketen Extra vervoerscapaciteit scheppen met bestaande middelen Bestaand vervoer en bestaande infrastructuur beter benutten door beter te organiseren Gebruik onbenutte capaciteit n het huidige goederentransport Iblijft veel capaciteit onbenut. In Europa zijn vrachtwagens, treinen en binnenvaartschepen gemiddeld voor 43 % gevuld. Vrachtwagens staan stil om op lading te wachten, staan stil in de file of rijden retour zonder lading. Binnenvaartschepen varen half leeg om de vaste kosten te dekken. Er past gemiddeld meer dan twee keer zo veel lading in de vrachtwagens en schepen die nu rondrijden en varen. Goederen beter verdelen over weg, water en spoor De verwachting is dat de goederenstroom door Nederland de komende twintig jaar twee keer zo groot wordt. Het is onmogelijk om al die goederen over de weg te vervoeren. Om de verdubbeling op te vangen moet de totale goederenstroom beter worden verdeeld over de bestaande wegen, vaarwegen en spoor. De Nederlandse vaarwegen hebben ruim voldoende capaciteit om een groot deel van het huidige goederenvervoer over water te laten gaan en om toekomstige groei op te vangen. Ook is er extra transportcapaciteit beschikbaar door het aansluiten van bedrijfsterreinen op nieuwe spoorrails (uitvoeringsperiode 5 jaar). Door lading van verschillende partijen te bundelen kan de bestaande transportcapaciteit volledig worden benut zonder extra infrastructuur te bouwen. Zeetransport o.a. megacontainerschepen LADINGVOLUME 00 = 00 % 007 prognose LADINGVOLUME 007 prognose Verdubbeling ladingstroom Gebruik bestaande binnenvaartcapaciteit Er past veel extra lading in binnenvaartschepen die nu gemiddeld half leeg rondvaren. Containerterminal zeehaven OVERSLAGCAPACITEIT 00 vereiste uitbreiding OVERSLAG- CAPACITEIT 007 vereiste uitbreiding Verdubbeling overslagcapaciteit (o.a. Maasvlakte II) 30 % 60 % 0 % vereiste uitbreiding vereiste uitbreiding Transport naar achterland TRANSPORTCAPACITEIT NAAR ACHTERLAND 00 bestaande binnenvaartcapaciteit (onbenut in 007) binnenvaartcapaciteit gebruikt in 007 wegcapaciteit 007 (= wegcapaciteit 00?) spoorcapaciteit 007 beter benutten bestaande capaciteit d.m.v. systeemaanpak (onbenut in 007) Vereiste verdubbeling achterlandtransport TRANSPORT- CAPACITEIT NAAR ACHTERLAND 007 Benut bestaande capaciteit beter door middel van systeemaanpak Door beter te organiseren in ketenverband, d.w.z. door lading van verschillende partijen te bundelen, kan de bestaande transportcapaciteit worden benut zonder extra infrastructuur te bouwen. In dit systeem is een belangrijke rol weggelegd voor overslaglocaties tussen water-, spoor- en wegtransport.

15 beladingsgraad vrachtwagens en binnenvaartschepen epen gemiddeld 43% Door slimme samenwerking binnen de logistieke keten komt extra capaciteit beschikbaar en zijn grote kostenbesparingen mogelijk. Procter & Gamble Greenport logistics conference 0 M O D A L S P L I T I N Vrachtwagens blijven nodig Ook in de toekomst met de nieuwe modal-split blijven vrachtwagens hard nodig. Hoewel het aandeel wegtransport in het totale goederentransport procentueel afneemt, neemt het vervoerde goederenvolume over de weg toe (bij een verdubbeling van de goederenstroom). Groot verschil tussen nu en 030 zal zijn dat de vrachtwagens andere trajecten zullen rijden: geen lange afstanden van A naar B, maar veel korte ritten van klant naar ladingoverslagpunt waar de lading wordt overgezet op binnenvaart of spoor. 5 Goederenvolume 0 = 00 % Goederenvolume 030 = x 0 M O D A L S P L I T I N Veel binnenvaart nodig De goederenstroom in de Rotterdamse haven zal naar verwachting groeien van miljoen TEU in 008 naar 30 miljoen TEU in 030. Om 45 % (zie tabel rechts: verplichte modal split) van deze 30 miljoen TEU met binnenvaart te vervoeren (= 3,5 miljoen TEU) zijn elke dag tientallen binnenvaartschepen van 500 TEU nodig. Op dit moment zijn er pas een paar van deze grote schepen in de vaart genomen. 00 % 80 % 60 % 40 % 0 % 00 % 80 % 60 % 40 % 0 % 0 % 0 % 45 % 0 % 30 % 60 % 35 % x meer volume per trein 3 x meer volume binnenvaart 0 % meer volume over de weg CIRCLE LINES 3

16 analyse transportketen Achterlanddistributie kent geen collectieve systeemaanpak Goederentransport naar achterland bestaat uit aan elkaar geknoopte punt-punt-verbindingen Systeemaanpak bij zeescheepvaart en bij zeehaven-containerterminals e internationale goederentransportketen Dbestaat uit drie onderdelen: Internationaal containertransport over zee ZEETRANSPORT Internationaal containertransport OVERSLAG Overslag containers in de zeehaven-containerterminal ACHTERLANDTRANSPORT Transport tussen zeehaventerminal en bedrijven Overslag in de zeehaven-containerterminal Achterlandtransport naar bedrijven Door de logistieke keten als geheel te optimaliseren zijn grote voordelen te behalen. Bij het internationaal containertransport en de zeehavencontainerterminals is deze systeemaanpak in steeds grotere mate georganiseerd en toegepast, waardoor de transportkosten en de milieubelasting zijn gedaald. Er is een nieuw logistiek systeem voor achterlanddistributie nodig Voor goederentransport naar het achterland bestaat er op dit moment geen collectieve systeemaanpak. Het transport van containers tussen zeehavens en bedrijven in het achterland is grotendeels opgezet als een serie punt-punt-verbindingen die met tijdelijke contracten aan elkaar worden geknoopt tot een logistieke keten. Ook bestaat er geen algemeen IT-systeem om lading automatisch door te boeken van een containerterminal naar het achterland. De wegen staan vol, maar de binnenvaart heeft onvoldoende schaalgrootte om de benodigde modal shift van weg naar water te realiseren. Er is een nieuw logistiek achterlandsysteem nodig om de enorme vervoerscapaciteit van de binnenvaart te kunnen benutten. SYSTEEMAANPAK Lagere kosten zeetransport De systeemaanpak bij zeescheepvaart heeft tot een flinke daling van de ketenkosten geleid. De transportkosten per container met een megaschip (8 000 TEU) zijn 30 % lager dan met een gebruikelijk groot schip (6 000 TEU). Daarnaast zijn de administratieve ketenkosten en de milieueffecten fors lager. Wereldwijd zijn er circa tien rederijen die de bouw en exploitatie van de megaschepen kunnen financieren. SYSTEEMAANPAK Lagere kosten containeroverslag Ook containerterminals hebben met een efficiënte organisatie en vergaande automatisering grote kostenbesparingen gerealiseerd bij de overslag van containers van zee- naar achterlandtransport. Wereldwijd zijn er circa tien containerterminalbedrijven die de bulk van alle containeroverslag faciliteren. GEEN SYSTEEMAANPAK Hoge kosten achterlanddistributie De markt voor achterlanddistributie is zeer gefragmenteerd. Alleen al in Nederland zijn er heel veel kleine spelers (bedrijven met een paar vrachtwagens, schippers met een enkel binnenvaartschip). Tussenpersonen bemiddelen tussen verladers en transporteurs om het punt-punt-achterlandtransport te organiseren. Wel beginnen steeds meer bedrijven op individuele basis systemen in te voeren voor achterlandtransport. Deze systemen zijn echter niet onafhankelijk en werken niet sectorbreed waardoor de gerealiseerde verbeteringen en besparingen nog beperkt zijn. 4

17 6 Doordat transporteurs alleen eigen lading vervoeren, vindt er geen ladingbundeling plaats en blijven de transportkosten hoog. B A A B Punt-punt-transport van A naar B is te duur geworden, slecht voor het milieu en leidt tot suboptimalisatie Punt-punt-verbindingen worden meestal uitgevoerd door één wegtransporteur of één binnenvaartschipper. Elk logistiek bedrijf optimaliseert zijn vervoersprestatie voor de eigen punt-punt-verbinding. Maar de bereikte totaalsituatie is verre van optimaal. Doordat veel transporteurs hun eigen vracht vervoeren, vindt er veel minder ladingbundeling plaats dan mogelijk is. Twee transporteurs die elk met een half lege vrachtwagen van A naar B rijden, verdubbelen onnodig hun transportkosten. Bovendien veroorzaken ze files, tijdverlies en milieuvervuiling. Ook binnenvaartschepen varen vaak half leeg van A naar B waardoor het vervoer over water duur blijft en onvoldoende schaalgrootte bereikt. A A B A B A B B congestie Elk bedrijf huurt een individuele wegtransporteur of binnenvaartschipper in om lading tussen de containerterminal en het bedrijf te vervoeren. Foto: ECT Schaalvergroting distributiesysteem essentieel voor effectieve overslag Overslagbedrijf ECT eist een minimum aantal containers aan boord van schepen of treinen om toegang te krijgen tot de terminal. Ook het aantal vrachtwagens op het terrein wordt begrensd om opstopping te voorkomen. Kleine binnenvaartschepen, kleine treinen en veel vrachtwagens kosten per container relatief te veel tijd waardoor de overslag te lang duurt en de aan- en afvoer verstopt. Grote containerterminals in Rotterdam zullen in de toekomst geen kleine schepen meer in behandeling nemen. Het bundelen en verdelen van lading in regionale distributiepunten is dan essentieel. De Haven Amsterdam zet daar op in. CIRCLE LINES 5

18 Duurzaam maken van transport is een onderdeel van onze strategie. Dat gaat over kosten, milieu en samenwerken tussen mensen. Bundelen van lading met andere verladers zien wij als een goede mogelijkheid om ons transport duurzamer te maken, om hogere bezettingsgraden en een hogere frequentie van verbindingen te realiseren. Bert-Jan Westerik Tata Steel Europe Manager Outbound Logistics Duurzaamheid en betrouwbaarheid van afleveren in achterlandtransport kan alleen worden gehaald in een nauwe samenwerking tussen alle partners in zeehaven en achterlandvervoer. Daarbij is een goed onderling vertrouwen in elkaars kwaliteit allesbepalend voor het resultaat. Nutte Visser, MCS, Multimodaal Container Services Directeur Wij hebben goede ervaringen met ketensamenwerking met grote terminals en rederijen in Amsterdam en Rotterdam waarbij het laatste stukje aan- en afvoer per truck gaat in één systeem. Er wordt een hoge betrouwbaarheid gehaald in het afleveren van containers in de zeehavens als partijen samen kunnen werken in vertrouwen en in het leveren van een gelijke hoge kwaliteit. Daarmee kan vervoer op concurrerende wijze worden verplaatst van weg naar water. Bas Gort CTVrede-Steinweg Directeur 6

19 Anton van Hattem SCS Multiport BV Directeur Uitvoerder Circle Line Londen Regio Amsterdam Regio In de samenwerking in de logistieke keten in een logistiek hub-and-spoke-systeem volgens de Circle Lines aanpak, moet het niet uitmaken welk vervoermiddel je kiest als de afspraken qua kosten, betrouwbaarheid en milieu maar worden nagekomen. En dat lukt met Circle Lines. Daarbij zijn de transportdocumenten ook nog vrijwel 00 % digitaal. Dit levert zoveel digitale keteninformatie dat daarmee nieuwe added-value oplossingen ontstaan. Multimodale best practices Multimodale best practices Een modalshift is nodig en een mental shift is noodzakelijk want dit levert echt ander gedrag en dus kostenbesparingen op. Edwin Wenink FloraHolland Manager Supply Chain Development CIRCLE LINES 7

20 multimodale best practices Succesvolle pilots om lading van weg naar water te verplaatsen Achterlandpraktijk laat veel innovatieve successen zien r zijn grote voordelen te behalen door Ede logistieke keten als geheel te optimaliseren. Best practices laten zien dat met een systeemaanpak forse kostenbesparingen realiseerbaar zijn, ondermeer doordat de bezettingsgraden van de vervoermiddelen flink toenemen. Innovatieve bedrijven verkennen voordelen van ketenoptimalisatie In de afgelopen jaren hebben vooroplopende bedrijven in binnen- en buitenland het gebruik van binnenvaart verkend en is men begonnen met het bundelen van vervoersstromen. In Nederland zijn grote verladers (o.a. Procter & Gamble, Siemens, Philips, Shell, Corus, IBM, Cisco, Flora Holland en Friesland Campina) en logistieke dienstverleners (ECT/Hutchison, DPWorld en PSA) pilots gestart, waarbij op kleine schaal ketensystemen voor achterlandlogistiek zijn ingevoerd. Een aantal van die innovatieve oplossingen waarbij lading is gebundeld en van weg naar water verplaatst is, functioneert nu succesvol in praktijk. B E S T P R A C T I C E Green Lane concept Gedurende een jaar werden bij stuwadoor Ter Haak Groep in Amsterdam alle douaneafhandeling uitgevoerd. Er is getest welke tijd- en kosten-besparingen mogelijk zijn. B E S T P R A C T I C E Bier per binnenvaart Sinds 00 vervoert Heineken vrijwel al haar exportbier dat wordt gebrouwen in Zoeterwoude (via de binnenvaartterminal in Alphen aan de Rijn) per binnenvaartschip naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Heineken werkt samen met Zeeman voor het uitwisselen van schepen en containers. B E S T P R A C T I C E Fresh Corridor Het project Fresh Corridor is in 007 opgestart door producenten van versproducten en logistieke dienstverleners en richt zich o.a. op het stimuleren van containervervoer met groente en fruit via binnenvaart tussen de haven van Rotterdam, het Westland en inland-terminals in bijv. Tiel en Venlo. Overheden zijn betrokken om bijv. douane- en inspectieprocessen te stroomlijnen zodat het multimodale vervoer van de versproducten snel kan worden afgehandeld. Binnenvaart biedt zekerheid. Door congestie op de weg wordt ons logistieke proces steeds vaker in de war geschopt. Binnenvaart biedt veel meer zekerheid. Maar we doen het ook voor het milieu. Je hebt 50 vrachtwagens nodig om te vervoeren wat op één binnenschip past. Per jaar zijn dat ritten minder over het drukste tracé van Nederland. Harry Werkman, Heineken Logistiek manager export Heineken Duurzaamheid is onze drijfveer. Wij doen deze modal shift met het oog op de toekomst. Randvoorwaarde voor Philips was dat het nieuwe vervoer niet tot extra kosten zou leiden. Congestie blijven wij voor, met duurzaamheid als belangrijke incentive. Krzysztof Przesmycki, Philips Manager Global Commodity Strategy B E S T P R A C T I C E Exportcontainers over water Sinds 00 vervoert Philips Lighting alle exportcontainers vanuit haar distributiecentrum in Roosendaal per binnenvaart naar de Rotterdamse Maasvlakte. Het gaat om circa 600 containers per jaar. De modal shift is de uitkomst van een weg naar water -pilot van Maersk Line, het Havenbedrijf Rotterdam en Philips. De pilot bespaart km wegvervoer en voorkomt 00 ton CO -uitstoot. 8

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Jaarcijfers 2011 Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Presentatie 1. Vierde haven van Europa 2. Havenvisie: slimme haven 3. Jaarcijfers

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Rhinecontainer. Delivering our promise.

Rhinecontainer. Delivering our promise. Rhinecontainer Rhinecontainer One of the leading barge operators Rhinecontainer is een vooruitstrevende, dynamische en groeiende onderneming. Sinds 1978 onderhouden wij regelmatige containerlijndiensten

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

* Maatwerk Voorlichting Binnenvaart gestart * Het team stelt zich voor * Best practices in de binnenvaart

* Maatwerk Voorlichting Binnenvaart gestart * Het team stelt zich voor * Best practices in de binnenvaart Verladersinfo * Maatwerk Voorlichting Binnenvaart gestart * Het team stelt zich voor * Best practices in de binnenvaart December 2010 Project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart Nederland heeft van nature

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting / werldo Management Samenvatting Inleiding en belangrijkste hoofdconclusies In deze studie naar de strategische toegevoegde waarde van het Port Community Systeem (PCS) van Portbase wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP:

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: - IN DE WESTERSCHELDE ZAL OOIT EEN STORMVLOEDKERING MOETEN KOMEN - HOE KAN ANTWERPEN DAAROP ANTICIPEREN? - WIJ HEBBEN DAAROP HET ANTWOORD EN

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Transportmodaliteit Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020. Definitie, kansen en perspectieven

Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020. Definitie, kansen en perspectieven Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020 Definitie, kansen en perspectieven Een stip op de horizon synchromodaal vervoer in 2020 Definitie, kansen en perspectieven 1 2 Inleiding Logistiek

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren?

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Bijdrage Egbert Guis aan Liber Amicorum Kees Ruijgrok Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Inleiding Nog altijd worden verreweg de meeste goederen op het continent vervoerd

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland GreenRail II Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland 7 december 2011 Centrale vraagstelling GreenRail II Ontwikkelen duurzame logistieke railverbinding tussen Nederland en Polen Is een werkbare

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart International Congress 20 jaar PBV Inhoud Binnenvaart in Vlaanderen Uitdagingen

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - MIDDENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per

Nadere informatie

Koploper in duurzame logistiek

Koploper in duurzame logistiek Koploper in duurzame logistiek De Wim Bosman Groep biedt geïntegreerde supply chain oplossingen die waarde toevoegen aan de totale keten. In deze oplossingen staan begrippen als samenwerking en continue

Nadere informatie

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Edwin van Hassel BLN 14 Mei 2014 Probleemstelling (1) Laadcapaciteit tankvloot erg veel toegenomen(+94% vanaf 2000

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust (HB 1576305) Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Seamless Connections In 2012

Seamless Connections In 2012 Seamless Connections In 2012 Versnellen, verbinden en versterken Mei 2012 12 September 2011 1. Doel Seamless Connections, versnelt, verbindt en versterkt de interne en onderlinge logistiek van de Metropoolregio

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Z48-b59 .* 0..... 0............ Git boek IerugDaorgrn op: I Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Ministerie

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

De kansen van goederenvervoer over water in de provincie Noord-Holland

De kansen van goederenvervoer over water in de provincie Noord-Holland De kansen van goederenvervoer over water in de provincie Noord-Holland Kees Verweij TNO, Business Unit Mobiliteit & Logistiek, Delft Congres Wegen om te Bevaren, Haarlem, 7 december 2006 Onderwerpen presentatie

Nadere informatie

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu EINDRAPPORTAGE Nijmegen/Den Haag, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en inhoud Monitor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 ACHTERGROND...3 1.3 PROBLEMATIEK...4 1.4 ONDERZOEKSDOELSTELLING...5

Nadere informatie

1. Algemeen. Notitie. Equivalent Unit). l:\doc\i\2009\056201\i2009056201n001-v002.docx 14-06-2011 1

1. Algemeen. Notitie. Equivalent Unit). l:\doc\i\2009\056201\i2009056201n001-v002.docx 14-06-2011 1 Notitie Project Rotterdam World Gateway Betreft Bijlage 1: niet-technische samenvatting Ons kenmerk I.2009.0562.01.N001 Versie 002 Datum 14 juni 2011 Verwerkt door KR SEN Contactpersoon ir. E.A. (Edward)

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen

Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen WWW.STC-BV.NL STC B.V. is een onderdeel van de STC-Group en voorziet in trainingen en opleidingen voor alle transportmodaliteiten en haven gerelateerde werkgebieden,

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

containers vol bier de wereld in

containers vol bier de wereld in I TÍanspoft containers vol bier de wereld in f GEEN GESJOUW en haven in de Verenigde l-staten, begin jaren 50 van de vorige eeuw: olievaten, balen katoen, manden sinaasappels en dierenhuiden worden in

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart

Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Kanshebber in de keten, Toekomstperspectief Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 HOOFDSTUK 1 Inleiding...6

Nadere informatie

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden van zand..tot klant Tom Horstink Archicom Consultants + Archineers + Managers Er speelt van alles En dit alles heeft met de

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

Krachten bundelen om vracht te bundelen

Krachten bundelen om vracht te bundelen Krachten bundelen om vracht te bundelen Voorwoord Aad Veenman, Topsector Logistiek Samen naar één sterk Europees Synchromodaal Netwerk De Topsector Logistiek heeft een grote ambitie: in 2020 wordt 850.000

Nadere informatie

"V,r, '27672. Monitoring Goederenvervoer Oost-Nederland 2003 OVERIJSSEL

V,r, '27672. Monitoring Goederenvervoer Oost-Nederland 2003 OVERIJSSEL "V,r, '27672 Monitoring Goederenvervoer Oost-Nederland 2003 OVERIJSSEL lnhoudsopgav^ibliotheeknr RWS Dir. Oost-Nederland v D I U LT A AT ervoer G oer HEID 3 Versterking netwerk goederenvervoer. BEDRIJVENTERREINEN

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Binnenvaart Visie Perspectief Branche-informatie Vooruitzicht 2016: gematigde groei in alle segmenten Het jaar 2015 is een goed jaar voor de binnenvaart. In alle vervoerscategorieën

Nadere informatie

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? drs. H.M. van Raalte, HVR Logistiek, Rotterdam Een globale kostenafweging tussen binnenvaart- en wegtransport: welke aspecten zijn van

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Bart Opsomer - Phidan NV Koen Valgaeren - VIM In samenwerking met 2 1 Inleiding 1. Praktijktest watergebonden distributie van gepalletiseerde bouwmaterialen

Nadere informatie

EXCEP TIONEEL TRANS PORT

EXCEP TIONEEL TRANS PORT GRENS VER LEGGEND Bolk Transport verlegt grenzen. Bijzonder transport, logistiek en distributie. Geen uitdaging is te groot. Op innovatieve en duurzame wijze. Persoonlijk, flexibel en vakkundig. Door goede

Nadere informatie

Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming

Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming De pure winst van In de ruim 30 jaar van haar bestaan heeft TRS zich ontwikkeld van locale serviceverlenende organisatie tot internationale producent

Nadere informatie

Ontwikkeling Bedrijventerrein Kerkewaard

Ontwikkeling Bedrijventerrein Kerkewaard Ontwikkeling Bedrijventerrein Kerkewaard oktober 2013 Ontwikkeling Bedrijventerrein Kerkewaard Van Uden: innovatieve duurzame logistieke diensten Van Uden Logistics is gespecialiseerd in de opslag en distributie

Nadere informatie

Corina den Besten Arnold Monshouwer

Corina den Besten Arnold Monshouwer Corina den Besten Arnold Monshouwer Wie zijn wij? Wie zijn wij? 1. Beter, eerder & sneller innoveren 2. Onafhankelijk klankbord voor MKB-ondernemers 3. Specialist in vernieuwing in alle bedrijfsaspecten

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

De haven van Antwerpen en het belang van goede hinterlandverbindingen

De haven van Antwerpen en het belang van goede hinterlandverbindingen De haven van Antwerpen en het belang van goede hinterlandverbindingen Het Albertkanaal heeft Europese ambities! Symposium Antwerpen - 25 juni 2012 Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Ondergronds Ruimtegebruik in havengebieden. 8 e van de Perre Symposium

Ondergronds Ruimtegebruik in havengebieden. 8 e van de Perre Symposium Ondergronds Ruimtegebruik in havengebieden 8 e van de Perre Symposium 1 Inleiding Onderzoek naar gebruik van ondergrond voor opslag en overslag (haventerreinen) transport in havens Vragen: wat is de positie

Nadere informatie

Factsheet Nieuwe grote zeesluis

Factsheet Nieuwe grote zeesluis Factsheet Nieuwe grote zeesluis Tal van Nederlandse en Europese consumenten en bedrijven maken dagelijks gebruik van goederen en grondstoffen die door het Amsterdamse sluizencomplex binnenkomen: energieproducten

Nadere informatie

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis De (kleine) waterweg Prof. Dr. Cathy Macharis Inhoud Context De kleine waterweg Uitdagingen 2 MOBI team MOBIlity, Logistics and Automotive Technology Research Centre 3 4 Context : de hele keten Origin

Nadere informatie

SYNCHROMODAAL TRANSPORT: EFFICIENT EN DUURZAAM TRANSPORT VIA NETWERKREGIE

SYNCHROMODAAL TRANSPORT: EFFICIENT EN DUURZAAM TRANSPORT VIA NETWERKREGIE SYNCHROMODAAL TRANSPORT: EFFICIENT EN DUURZAAM TRANSPORT VIA NETWERKREGIE C. A. Verweij, Buck Consultants International Inhoudsopgave 1. Beleidsomslag: veel meer aandacht voor concurrentiepositie sector

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

freight transport The future of De toekomst van het goederenvervoer and reliable European transport ECT s vision on sustainable

freight transport The future of De toekomst van het goederenvervoer and reliable European transport ECT s vision on sustainable The future of freight transport ECT s vision on sustainable and reliable European transport De toekomst van het goederenvervoer De visie van ECT op duurzaam en betrouwbaar Europees transport De toekomst

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL WELKOM IN DE WERELD VAN DHL DHL in Nederland De ruim 10.000 medewerkers van DHL in Nederland zijn vanuit meer dan 50 vestigingen en met meer dan 4.500 voertuigen alle Nederlanders van dienst, daarbij gebruik

Nadere informatie

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen Juni 2005 Onderwerp: De EU uitbreiding en shortsea shipping Shortsea Shipping omvat het transport van goederen en passagiers waarbij gebruik wordt gemaakt van de Europese kustwateren en oceanen, zonder

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Projectvoorstel Fresh Corridor

Projectvoorstel Fresh Corridor Projectvoorstel Fresh Corridor Algemene gegevens top-up Naam Transumo-project: Fresh Corridor Startdatum: 1 maart 2009 Einddatum (uiterlijk 1-10-2009): 1-10- 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 72k

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Kansen voor meer slimme containerbinnenvaart en de havengelden. eindrapport. Pagina 1

Kansen voor meer slimme containerbinnenvaart en de havengelden. eindrapport. Pagina 1 Kansen voor slimme containerbinnenvaart en de havengelden eindrapport Pagina 1 In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat werkten overheden, kennisinstituten,

Nadere informatie