In-depth study. Javascript & jquery. Naam: Peter Polman (106929) Datum: 25 juni 2014 Versie: 1.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In-depth study. Javascript & jquery. Naam: Peter Polman (106929) E-mail: info@peterpolman.nl Datum: 25 juni 2014 Versie: 1.2"

Transcriptie

1 In-depth study Javascript & jquery Naam: Peter Polman (106929) Datum: 25 juni 2014 Versie: 1.2

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Geschiedenis Language elements Statements Variables Data Types Operators Control structures Functions Objects Events The Document Object Model Legacy DOM Intermediate DOM DOM Level 1 DOM Level 2 DOM Level 3 DOM Level 4 The Browser Object Model Document Frames History Location Navigator Screen jquery Bestaansrecht jquery Syntax jquery Plugin Reflectie

3 Geschiedenis In 1995 werd JavaScript (voorheen LiveScript) ontwikkeld door Brendan Eich, werkzaam bij Netscape Communications. Op dat moment was Microsoft bezig met de ontwikkeling van JScript. Beide talen voorzien de browser van mogelijkheden tot client-side scripting en zijn event-driven. Dit betekent dat de scripts worden uitgevoerd op processorkracht van de client (de computer van de gebruiker) en dat het script gestuurd wordt door handelingen die de gebruiker uitvoert. De talen verschilden van elkaar en werden niet door alle browsers ondersteund. JavaScript werd begrepen door alle Mozilla based browsers en JScript enkel door Internet Explorer. Om die reden ontstond op dat moment vanuit beide partijen de behoefte tot standaardisatie. De vraag aan het W3C (World Wide Web Consortium) om JavaScript te standaardiseren kwam in eerste instantie vanuit Netscape. Het W3C wees dit af en daaropvolgend stapte Netscape naar ECMA (European Computer Manufacturers Association). Omdat de merknaam JavaScript eigendom was van Sun Microsystems besloot deze dat de nieuwe standaard ECMAScript zou worden. Een taal die door alle browsers geïnterpreteerd zou moeten kunnen worden. Netscape en Microsoft gingen beiden verder met de ontwikkeling van respectievelijk JavaScript en JScript, maar baseerden deze nu op de nieuwe standaard ECMAScript. ActionScript werd in augustus 2000 geïntroduceerd door Adobe en is ook een afgeleide van de ECMA standaard. De taal wordt tegenwoordig ondersteund door Adobe Flash en Adobe Flex en is de opvolger van Adobe s Actions uit 1999, een programmeertaal die nog werd gebruikt door Flash 4. Omdat webdevelopers hier vaak niet mee uit de voeten konden is er toenadering gezocht tot het meer herkenbare ECMAScript, waardoor programmeurs nu procedureel script of objectgeoriënteerde script konden gaan schrijven. In 2003 werd ActionScript 2.0 geïntroduceerd. De taal werd steeds meer object georiënteerd, maar werd nog altijd gecompileerd naar ActionScript 1.0. Met de komst van ActionScript 3.0 en Flash Player 9 in 2006 werd hier nog een grote wijziging in aangebracht door de Flash Player van twee Virual Machines te voorzien. VM1 wordt gebruikt voor de interpretatie van AS1.0 en AS2.0 en VM2 wordt gebruikt voor de interpretatie van AS3.0.

4 Language elements Statements Met een statement wordt het commando naar de browser bedoeld. document.getelementbyid("text").innerhtml = "Hello World"; In dit voorbeeld wordt de HTML binnen het HTML element met de identifier text veranderd naar de string Hello World. Een statement wordt altijd afgesloten met een semicolon. Variables Met een variable wordt de houder voor opslag van informatie bedoeld. var x = 5; var y = 6; var z = x + y; Op regel 1 van dit voorbeeld wordt het getal 5 gedefinieerd als Number en opgeslagen in de variable met de naam x. Data Types Met de definitie van een data type wordt het soort variable bepaald. De manier waarop JavaScript hier mee omgaat is dynamisch. Dit betekent dat het soort data in de variable kan verschillen. Met de global javascript function.typeof() kan het data type van een object worden achterhaald. Een global function kan vergelijken worden met een method, maar is dan niet gekoppeld aan één specifiek object en kan dus binnen verschillende objecten gebruikt worden. String Als een variable als string is gedefinieerd betekent dit dat het een serie aan karakters opslaat welke is gedefinieerd tussen de twee dubbele of enkele quotes ( of ). Number Als een variable als number is gedefinieerd betekent dit dat het een getal mét of zonder decimalen bevat. Getallen kunnen negatief zijn en ook een

5 wetenschappelijke notatie voor extra grote of kleine getallen wordt op de juiste manier geïnterpreteerd. Boolean Als een variable als boolean is gedefinieerd kan deze twee waarden bevatten. True of false. De standaardwaarde van een boolean is false. Array Als een variable als array is gedefinieerd kan deze meerdere objecten tegelijkertijd bevatten. Deze objecten kunnen verschillen van data type en op zichzelf ook weer een array bevatten. In dit laatste geval spreken we van een multidimensionale array. De gewenste data wordt opgeroepen aan de hand van de index van het item. Het array object heeft een aantal specifieke properties en methods. Properties bevatten eigenschappen van het array object, zo kennen we binnen de array de property.length, welke de lengte van de array teruggeeft. Deze wordt vaak gebruikt om het aantal iteraties binnen een loop te kunnen vaststellen. Wanneer we een method aanroepen voeren we een bepaalde actie binnen het object uit. Het array object kent de.indexof( value ) method. Deze method geeft het index number van een bepaald item in de array terug. Een ander veelvoorkomende method is.sort(). Met deze method kunnen we de waarden binnen een array sorteren op alfabetische of numerieke volgorde, zowel oplopend als aflopend. Om de reeks van waarden in de array aflopend te maken gebruiken we de.reverse() method. Object Zo n beetje alles binnen JavaScript kan een object zijn en zijn in principe niet anders dan variables. Zelf vind ik de metafoor dingen het meest treffend. In het hoofdstuk Objects zal hier nog dieper op ingegaan worden. Undefined & null Over het algemeen worden variables netjes gedefinieerd bij de initatie van het script. Wanneer dit niet het geval is en een variable on the fly wordt aangemaakt, om bijvoorbeeld tijdelijk een waarde op te slaan, kan het voorkomen dat de variable undefined of null value teruggeeft. Op beiden zit men meestal niet te wachten, maar het verschil is wel van wezenlijk belang tijdens het debuggen van een script. Null wordt in JavaScript namelijk gezien als een object. Het Document Object Model geeft over het algemeen null terug wanneer het een bepaald element bijvoorbeeld niet kan vinden. Wanneer dit in JavaScript het geval is

6 wordt er undefined teruggegeven. Er kan een situatie voorkomen waarin je zult moeten checken of een variable null of undefined is. var x; //undefined (x == undefined)//true (x == null) //true In het bovenstaand voorbeeld wordt de equality operator (==) gebruikt. Er vindt hier ook type conversion plaats. Dat wil zeggen dat de data types van x en null kunnen verschillen, maar dat deze bij een vergelijkbare waarde gelijk wordt getrokken en de expressie alsnog true is. var x; //undefined (x === undefined) //true (x === null) //false In bovenstaand voorbeeld wordt de identity operator (===) gebruikt. Er vindt hier geen type conversion meer plaats en de uitkomst van de expressie blijkt dus ook false te zijn. Dat wil zeggen dat de data types van x en null niet overeenkomen. Operators Een operator is een karakter(reeks) welke gebruikt worden binnen de expressie. Dit kan verschillende doelen hebben. Ze worden gebruikt om variables te definiëren, berekeningen uit te voeren of condities te vergelijken. Arithmic operators Met deze operators kan het script berekeningen uitvoeren. Een variable kan gedefinieerd worden, hier kunnen getallen bij opgeteld worden of juist vanaf getrokken worden. We kunnen binnen de expressie getallen met elkaar vermenigvuldigen of juist door elkaar delen. Ook kunnen we de modulus achterhalen. De modulus wordt gebruikt om het restgetal van een deling te achterhalen. Wanneer we bijvoorbeeld willen uitvinden hoe veel seconden er overblijven als we zo veel mogelijk volle minuten uit seconden willen halen, gebruiken we de modulus. s = % 60; //s = 40 Assignment operators Met deze operators worden variables gedefinieerd. Deze variables krijgen dankzij een assignment operator data van een bepaald type toegewezen.

7 x = 0; x = Hello world ; Ook zijn er combinaties van operators mogelijk om nieuwe operators te gebruiken. Het volgende voorbeeld laat zien hoe assignment operators worden gebruikt om expressie korter te schrijven. x += 5; //Hetzelfde als x = x + 5 Ditzelfde geldt ook voor het aftrekken, vermenigvuldigen, delen door en het gebruik van de modulus. Comparison operators Binnen expressies worden operators vaak gebruikt om bijvoorbeeld het verschil of de overeenkomst van twee variables te duiden. Dit noemen we comparison operators. Bij een succesvolle uitkomst, wordt true teruggegeven. Wanneer de uitkomst niet succesvol is (het expressies klopt niet), dan wordt false teruggeven. Variable x is gelijk aan de waarde in de expressie: var x = 6; (x == 6) //true (x === 6 ) //false Variable x is niet gelijk aan de waarde in de expressie: var x = 6; (x!= 6) //true (x!== 6) //true Variable x is groter dan de waarde in de expressie: var x = 6; (x > 8) //false Variable x is kleiner dan de waarde in de expressie: var x = 6; (x < 8) //true Variable x is groter of gelijk aan de waarde in de expressie: var x = 6; (x >= 8) //false Variable x is groter of kleiner dan de waarde in de expressie: var x = 6; (x <= 8) //true

8 Logical operators Expressies kunnen aan elkaar worden uitgebreid middels logical operators. We kennen &&, en!. Hieronder volgen voorbeelden die het gebruik verduidelijken: var x = 6; (x < 8 && x == 6) //true (x is kleiner dan 8 en x is 6) (x < 8 x == 8) //true (x is kleiner dan 8 of x is 8)!(x < 8) //false (x is niet kleiner dan 8) Conditional operators Conditional operators worden gebruikt om een bepaalde waarde aan een variable toe te kennen, afhankelijk van de uitkomst van de expressie. De conditie van de variable. var x = 0.33; x = (x < 0 )? x = -1 : x = 1; //x is groter dan 1 dus de waarde van x wordt 1 Control structures Control structures worden gebruikt om het script een bepaalde kant op te sturen binnen een stuk code of een functie. We kennen if, while, do..while, for en switch statements. Hier volgen een aantal voorbeelden. if statement Wanneer de expressie binnen het if statement true teruggeeft wordt een volgend statement uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt dit statement overgeslagen. var x = 6; var i = 0; if(x > 3){ i++; console.log(i); //i is 1 Deze constructie kan ook als volgt geschreven worden. Dit geldt voor alle soorten constructies behalve de switch. var x = 6; var i = 0; if(x > 3) i++;

9 Wanneer we aan de hand van een tweede mogelijke expressie ook iets willen uitvoeren dan kunnen we het statement uitbreiden met else if(expressie){. var x = 6; var i = 0; if(x > 3){ i++; else if(x < 3) { i--; Wanneer we aan de hand van alle andere mogelijke expressies ook iets willen uitvoeren dan kunnen we het statement uitbreiden met louter else {. var x = 6; var i = 0; if(x > 3){ i++; else if(x < 3) { i--; else { i = 0; While Het while statement wordt gebruikt om een stuk code uit te voeren zolang als de expressie true is. We kunnen break of continue gebruiken om bijvoorbeeld een if statement te implementeren wat checkt of de gebruikte variable een bepaalde waarde aanneemt die de loop moet stoppen of juist moet laten doorgaan met de volgende iteratie. while (i < 10){ i++; if(i >= 5) break; console.log(i); //Logt 1,2,3 en 4. Do while Dit statement is vergelijkbaar met het while statement, met als verschil dat het de code achter do in ieder geval één maal uitvoert en vervolgens de while loop ingaat. do { i++; while (i < 10);

10 For De for loop is wederom vergelijkbaar met de while loop, met als verschil we deze op 1 regel kunnen schrijven. De benodigde argumenten in dit statement zijn dan initialization, conditition en step. Ook binnen de for loop zijn break en continue te gebruiken om het script respectievelijk te stoppen of door te laten gaan met de eerstvolgende iteratie. for (var i = 0; i < 10; i++){ console.log(i); //Logt 0,1,2,3,4,5,6,7,9 Loops worden veelal gebruikt in samenwerking met arrays. De.length property komt dan goed van pas om de laatste iteratie te bepalen. Hieronder volgt een voorbeeld van deze toepassing. a = ["een","twee","drie"]; for (var i = 0; i < a.length; i++){ console.log(a[i]); //Logt een, twee, drie For in Naast de standaard for loop, die veelal wordt gebruikt om arrays uit te lezen, bestaat er ook de for in loop. Deze wordt toegepast om de waarden van objecten uit te lezen. Zie onderstaand voorbeeld voor een mogelijk toepassing. var object = {een : 1, twee : 2, drie : 3 for (value in object){ console.log(object[value]); //Logt 1, 2, 3 Switch Het switch statement evalueert een expressie en bepaalt aan de hand van het resultaat de flow binnen de control structure. De expressie wordt vergeleken met een de case label, welke enkel een constante waarde mag bevatten, en als deze true wordt bevonden wordt het bijbehorende statement uitgevoerd. switch(x){ case 1: console.log( x is 1 ); break;

11 case 2: console.log( x is 2 ); break default: console.log( x is iets anders dan 1 of 2 ); break; In de basis is het switch statement vergelijkbaar met het if statement. Qua performance wint de switch het echter van het if statement. Bij het if statement worden de condities namelijk op volgorde gecheckt terwijl een switch direct naar het betreffende case label springt en de code uitvoert. Functions Parameters Een functie is een blok specifieke code welke wordt uitgevoerd op het moment dat de functie wordt aangeroepen. Een functie kan bepaalde parameters met zich meedragen, deze vinden we tussen de haakjes (()). Local & Global variables Wanneer de functie bepaalde waardes ontvangt, hebben deze waarden een lokale scope. Dat wil zeggen dat ze enkel binnen de functie gebruikt kunnen worden. De variables die buiten de functie worden gedefinieerd noemen we global variables. Dat wil zeggen dat de variable binnen de volledige web pagina te gebruiken is. Local variables worden verwijderd wanneer de functie is uitgevoerd en de global variables worden verwijderd wanneer de web pagina wordt afgesloten. Syntax De syntax van een functie luidt als volgt: function custom_function(param1, param2) { return param1 * param2; x = custom_function(arg1, arg2); Return Dit statement geeft de caller, het statement wat de functie aanroept, van de functie een waarde terug en stopt de functie. Zie de toepassing van de bovenstaande functie in onderstaand voorbeeld. x = custom_function(3, 4); //x = 12

12 Objects Zoals we eerder bij het deelonderwerp objects in het hoofdstuk Language Elements behandelden, kan zo n beetje alles binnen JavaScript een object zijn. We gebruikten hier de metafoor dingen. Properties Deze dingen, ofwel objecten, hebben specifieke eigenschappen. Zo kan een object rood of groen zijn. We hebben het dan over de property color van het object. Deze kan opgevraagd worden door bijvoorbeeld de property object.color aan te roepen. Methods Naast dat deze objecten bepaalde eigenschappen hebben kunnen zij ook methods met zich meedragen. Methods zijn bepaalde acties die binnen het object uitgevoerd kunnen worden. Zoals bij het object array reeds beschreven kunnen deze methods iets doen met de waarden die het object bevat. Syntax Er zijn verschillende manieren om objecten te creëren, de meest eenvoudige is de object literal. Hiermee kunnen we binnen één statement het object zowel creeren als definiëren. De literal bevat een reeks van names en values door komma s gescheiden. var person = {firstname : "Peter",lastName : "Polman",age : 25; Een andere manier om het object te creëren en te definiëren luidt als volgt: var person = new Object(); person.firstname = "Peter"; person.lastname = "Polman"; person.age = 25; Accessing properties De eigenschappen van een object zijn op twee verschillende manieren te benaderen. De eerste luidt als volgt: firstname = person.firstname; We kunnen een eigenschap ook opvragen met een syntax die vergelijkbaar is met die van de array. In dit geval is het mogelijk om de key een variable van het type String te laten zijn. In tegenstelling tot arrays is het bij objecten niet mogelijk om een Number als key te gebruiken.

13 key = firstname ; firstname = person[key]; Accessing methods Een method is in principe niets anders dan een functie gedefinieerd als property binnen een object. Deze functie kan dus voorzien worden van parameters en andere properties binnen het object gebruiken. var object = { firstname : "Peter", lastname : "Polman", age : 25, fullname : function(){ return object.firstname + " " + object.lastname; In het bovenstaande voorbeeld kan de custom method.fullname() aangeroepen worden om zowel de voor- als achternaam te loggen. In dit geval dus Peter Polman. Events HTML Events zijn dingen die gebeuren met HTML elementen. JavaScript kan gebruikt worden om op deze events te reageren. Deze events zijn te verdelen in dingen die de browser doet, of dingen die de user doet. Handlers HTML elementen kunnen voorzien worden van JavaScript event handler attributes. De handler kan een call naar een functie maken of een stuk script uitvoeren. Als we een custom functie willen aanroepen op het moment dat er op een HTML element wordt geklikt, dan kunnen we dit als volgt schrijven. <button onclick= console.log(this.innerhtml) >Click me!</button> <!-- Logt Click me! --> Built-in events zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Mouse Events, Keyboard Events, Frame/Object Events en Form Events. Event Object Het event object bevat standaard een aantal constants, properties en methods. We zullen er hier per categorie een paar behandelen. Constants

14 Een event maakt een aantal fasen door, de constants in het object beschrijven deze fasen en luiden respectievelijk: CAPTURING_PHASE (1), BUBBLING_PHASE (2), AT_TARGET (3). Middels de property eventphase, kunnen een van deze drie waarden uitlezen. De numbers achter de names zullen dan teruggegeven worden. Properties Properties kunnen in een functie (getriggerd door een event) informatie over het event geven. Het argument event dient dan wel als parameter meegeven te worden. eventphase kennen we reeds, daarnaast kunnen we nog properties oproepen die iets over de targetting zeggen, zoals currenttarget en target. Dit kan handig zijn op het moment dat het target van de functie wisselt. De notatie luidt als volgt: <script> function custom_function(e){ return console.log(e.currenttarget.innerhtml); //Logt Click me! </script> <button onclick="custom_function(event)">click me!</button> Met de intrede van DOM level 3 zijn er naast de standaard built-in events een aantal nieuwe Keyboard Event properties toegevoegd, te weten: keyidentifier en keylocation. Deze nieuwe properties kunnen de locaties en identifiers van de toetsen op het toetsenbord worden uitgelezen, zodat het nu ook in de browser mogelijk is om meer toetsen dan de reeds toegankelijke alt, shift en de ctrl toets te gebruiken. Custom events (non built-in) Naast de built-in events bestaan er ook mogelijkheden om custom events aan te maken. Op de ouderwetse manier werd hier gebruik gemaakt van onder andere de in de voorgaande paragraaf genoemde method initevent(). var custom_event = new Event('build'); element.addeventlistener('build', function (e) { /* custom code */, false); element.dispatchevent(event); Methods

15 Een deprecated method is initevent(). We gebruiken tegenwoordig over het algemeen de method addeventlistener(), omdat deze het event zowel aanmaakt als koppelt en initieert. De method dispatchevent() wordt nog wel gebruikt om deze custom events te firen. preventdefault() is te vergelijken met stoppropagating(, aangezien zij beiden dienen om capturing en bubbling in goede banen te geleiden. preventdefault() voorkomt dat het event zijn default actie uit gaat voeren nadat het event is getriggerd. stoppropagating() voorkomt dat het event uberhaupt nog acties gaat uitvoeren aangaande de volgorde van de getriggerde events. In de volgende paragraaf wordt het fenomeen capturing & bubbling nader toegelicht. Capturing & Bubbling Er bestonden voor DOM level 2 twee verschillende event models. Dit kan ik het best uitleggen aan de hand van een voorbeeld waarin één element in een ander element zit en zij beiden een onclick handler met zich meedragen. Als je op het binnenste element zou klikken, welke event wordt dan als eerst getriggerd? Die van het omsluitende, of die van het binnenste element? element element Netscape en Microsoft hadden hiervoor beiden een verschillende benadering. Netscape stelt dat het event op het omsluitende element als eerste getriggerd zou moeten worden. Dit noemen we capturing element element2 \ / Event CAPTURING

16 Microsoft stelt dat het event op element2 als eerste getriggerd zou moeten worden en element 1 daarop volgt. Dit noemen we bubbling. / \ element element Event BUBBLING Eind 2000 stelde W3C hier een standaard voor in DOM Level 2. De oplossing was een compromis tussen beiden en laat zich als volgt verbeelden. / \ element element2 \ / W3C event model Ontwikkelaars hebben nu de vrijheid om te kiezen of ze willen capturen of bubblen door de derde parameter in de EventListener te voorzien van een boolean. element.addeventlistener( click, custom_function(), true); //set to capture element.addeventlistener( click, custom_function(), false); //set to bubble Middels de property bubbles kan worden uitgelezen of een event een bubbling event is of niet (true of false).

17 JSON The student can construct and explain a JSON string. JSON staat voor JavaScript Object Notation. Het is een syntax voor het opslaan en uitwisselen van data en een eenvoudiger alternatief voor XML. Omdat JSON identiek is aan de wijze waarop objecten binnen JavaScript worden genoteerd, hoeft er geen parsing plaats te vinden zoals bij het interpreteren van XML het geval is. Dit scheelt tijd en scoort daarmee performance punten. De syntax van JSON objecten is gelijk aan die van JavaScript objecten. Dit komt waarschijnlijk niet als verrassing, maar toch bestaat er nog een verschil. Binnen het JSON object kunnen namelijk geen functies worden opgenomen, daar het model enkel geschikt is voor de opslag van objecten..eval() en.parse() Eval wordt binnen JavaScript gebruikt om bepaalde programma s te compilen en uit te voeren. Deze functie is al heel erg krachtig, maar voor JSON is er een nog snellere functie beschikbaar. De parse() method is specifiek bedoeld voor JSON en dient door de browser ondersteund te worden. Wanneer dit niet het geval is zal worden teruggevallen op de eval() method..stringify() Stringify doet in weze het omgekeerde van de parse method. De stringify method interpreteert een JavaScript object en vertaalt dit naar een string. Deze string kan vervolgens ergens worden opgeslagen, om op een later moment door de parse() method weer uitgelezen te kunnen worden. var object = { firstname : "Peter", lastname : "Polman", age : 25 var objectstr = JSON.stringify(object); //Vervolgens kan de string ergens worden opgeslagen. var JSONObj = JSON.parse(objectStr); //Nadat de string weer geparsed is kan deze weer als object gebruikt worden binnen het script.

18 The Document Object Model Het Document Object Model is een Application Programming Interface (API). Het zorgt voor de structurele interpretatie en weergave van documenten en biedt mogelijkheid tot interactie. Deze structuur wordt de document tree genoemd en browsers kunnen deze informatie parsen om de uiteindelijke visuele weergave te produceren. Het DOM Level wordt gehanteerd om een verzameling aan specificaties van DOM objecten, methods en behaviours te beschrijven. Met een nieuw DOM level kunnen volledig nieuwe specificatie categorieën toegevoegd worden en daarnaast kunnen veranderingen enkel toevoegen of aanpassingen op bestaande specificaties zijn. Legacy DOM Het ontstaan van het DOM (DOM Level 0) is sterk gekoppeld aan het ontstaan van JavaScript en JScript. Op dit moment ontstond er een sterke behoefte aan het direct kunnen aanspreken van specifieke elementen binnen een document. Iets waar toentertijd nog geen onafhankelijke standaard voor was. Intermediate DOM Toen in 1997 Dynamic HTML werd ondersteund door de browsers van Netscape en Microsoft, werden er vanuit beide partijen verschillende uitbreidingen gedaan op de Legacy DOM. We spreken in deze periode van Intermediate DOM. Nog steeds waren deze uitbreidingen browser afhankelijk en na het uitbrengen van de standaard ECMAScript, ging het W3C zicht dan ook bezig houden met het opstellen van een standaard voor de interpretatie van deze scripts. DOM Level 1 In 1998 bracht het W3C DOM Level 1 uit. De DOM API is platform en taal onafhankelijk en browsers dienden gebruik te maken van deze API om op die manier de interpretatie van het script op verschillende browsers te kunnen bewerkstelligen. DOM Level 2 Eind 2000 werd level 2 geïntroduceerd. De getelementbyid functie werd toegevoegd om op een meer toegankelijke manier elementen aan te kunnen spreken. Evenals

19 het event model om interactie met de gebruiker naar een volgend niveau te kunnen brengen. Ook CSS werd vanaf dit level ondersteund door het DOM. DOM Level 3 In 2004 werd level 3 geïntroduceerd. Hiermee werd onder andere ondersteuning voor xpath toegevoegd, maar ook een interface om het serializen van XML bestanden mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat XML bestanden niet alleen ingeladen, maar ook opgeslagen kunnen worden. DOM Level 4 Aan level 4 wordt op dit moment gewerkt.

20 The Browser Object Model Het Browser Object Model stelt JavaScript in staat om met de browser te communiceren. Aangezien moderne browsers vergelijkbare JavaScript methods en properties hebben geïmplementeerd, worden deze gezien als de methods en properties van de BOM. Browser vendors zijn echter vrij in de wijze waarop het BOM wordt geïmplementeerd, in tegenstelling toto het door W3C gestandaardiseerde DOM. Het window object wordt door alle browsers ondersteund en heeft als belangrijkste property het HTML Document Object Model. Alle andere global objects, functies en variables worden gezien als members van de BOM. In principe hoeft het window object niet aangeroepen te worden en dat maakt dat de daarop volgende statements vergelijkbaar zijn. window.document.getelementbyid( element ).writein( blabla ); doet precies hetzelfde als: document.getelementbyid( element ).writein( blabla ); Aangaande bovenstaande tabel zien we dat er naast het DOM nog een aantal andere objecten beschikbaar zijn. Hier volgt een korte beschrijving en mogelijke toepassing van de overige objecten binnen het BOM. Door de objecten te loggen kun je een hoop informatie met betrekking tot de inhoud van deze objecten achterhalen. Document window.document bevat onder andere het HTML DOM. In het volgende hoofdstuk wordt de historie en structuur verder behandeld. Frames Bij het loggen van het window.frames object wordt het window object getoond. Aangezien frames inmiddels deprecated zijn wegens slecht functioneren op het moment dat bezoekers op de pagina kwamen via een zoekmachine (deze frame

21 documents werden los van elkaar geïndexeerd). Ook ontstonden er moeilijkheden op het moment dat pagina s gebookmarked of geprint werden. History window.history geeft toegang tot de history van de browser. Met de methods.back(),.forward() en.go() kun je hierbinnen navigeren. De.go() method dient vergezeld te worden van een parameter, zie het volgende voorbeeld: window.history.go(-2); Bovenstaand statement stuurt de bezoeker naar twee pagina s terug in de browser geschiedenis. Location window.location geeft informatie met betrekking tot je locatie binnen het web. Je kunt bijvoorbeeld de URL in je adresbalk opvragen met behulp van window.location.href. Daarnaast kun je het protocol checken, het eventuele port number en tot slot kun je deze informatie manipuleren met de.replace() method. var protocol = window.location.protocol; var hostname = window.location.hostname; var path = window.location.pathname; var port = window.location.port; var href = protocol + "//" + hostname + port + path; var hreforiginal = window.location.href; window.location.replace(href); //laadt de pagina met deze URL Buiten het bovenstaande kent dit object nog een aantal interessante properties. Zo geeft window.location.referrer je de URL van de voorgaande locatie van de bezoeker. Dit werkt echter alleen als de bezoeker via een link bij het document is gekomen. Wanneer de URL direct in de adresbalk wordt ingevoerd werkt dit niet. Dit kan ook voorkomen worden door de privacy settings van de browser op te voeren. Navigator window.navigator geeft je informatie met betrekking tot het platform waarop de browser draait. Vendor, useragent en version properties zijn hiermee bijvoorbeeld op te vragen. Ook de taalinstellingen kunnen van belang zijn. Op deze wijze kun je, aangaande de standaard instellingen van de bezoeker, achterhalen in welke taal hij

22 of zij de software het liefst voorgeschoteld krijgt. Achter de tweeletter code betreffende de taalinstelling staat nog een tweeletter landcode. var lang = window.navigator.language; //en-us Screen window.screen geeft je informatie over het scherm waarop de browser wordt gedraaid. Zo kunnen we de pixeldepth, height en width opvragen om bijvoorbeeld de uiteindelijke weergave van het document te beïnvloeden.

23 jquery Bestaansrecht In januari 2006 werd de cross-platform JavaScript library jquery gelanceerd. Het doel was om met behulp van deze library het client-side scripting te vereenvoudigen. Tegenwoordig gebruikt zo n 80% van de meest bezochte websites de library en is daarmee de meest populaire JavaScript library. jquery heeft zijn voor en nadelen ten opzichte van pure JavaScript. Deze zal ik hieronder uiteen zetten: Gebruiksvriendelijk De in 2006 gedefinieerde doelstelling duidt ook het grootste voordeel van jquery. De vereenvoudigde JavaScript syntax en enorme hoeveelheid voor gedefinieerde functies stellen de gebruiker in staat om met veel minder regels code een vergelijkbaar resultaat te bewerkstelligen. SEO Waar Flash tegenwoordig bijvoorbeeld op mobile Apple devices niet meer wordt ondersteund is jquery daar een waardige vervanger voor geworden. Bijkomend voordeel is dat, met het gebruik van jquery, de gemanipuleerde HTML in het DOM ook door zoekmachines geïndexeerd kan worden. Dit komt de pagerank van de pagina ten goede en zal de pagina hoger in de zoekmachine resultaten doen laten eindigen. Sterke open-source community Een grote en krachtige open-source community zorgt voor een constante optimalisatie van de library en bestaande plugins. Dit zorgt ervoor dat security en performance issues tijdig getackeld worden op het moment dat deze aan het licht komen. Veel documentatie en tutorials Doordat jquery inmiddels al een tijdje meegaat en het een sterke online community heeft ontwikkeld is de documentatie uiterst verzorgd en zijn er legio tutorials beschikbaar. jquery Syntax De basis jquery syntax luidt als volgt:

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 7a. JavaScript for Interactive Web Pages 1. Introductie 9. Leerkern 10. Samenvatting 19. Opdrachten 20.

Inhoud leereenheid 7a. JavaScript for Interactive Web Pages 1. Introductie 9. Leerkern 10. Samenvatting 19. Opdrachten 20. Inhoud leereenheid 7a JavaScript for Interactive Web Pages 1 Introductie 9 Leerkern 10 7.1 Key JavaScript Concepts 10 7.1.1 Client-Side Scripting 10 7.1.2 Event-Driven Programming 11 7.1.3 A JavaScript

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

In-depth: HTML5 & CSS3

In-depth: HTML5 & CSS3 In-depth: HTML5 & CSS3 Door: Peter Polman Domein: WEB E-mail: 106929@student.saxion.nl Datum: 28 januari 2013 Inhoudsopgave Geschiedenis van HTML5... 3 HTML5: Nieuwe Elementen... 5 Semantiek... 5 Media

Nadere informatie

Wat is de beste programmeertaal?

Wat is de beste programmeertaal? Wat is de beste programmeertaal? Profielwerkstuk Hoofdvak: Wiskunde Matthijs Melissen Stedelijk Gymnasium Breda Klas 6B December 2003 Begeleidend docent: dhr. Martens Inhoudsopgave Inleiding... 4 Syntaxis...5

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Een website gaan bouwen is niet alleen een leuke hobby. Je kunt er ook je werk van maken. Webdesigners zijn gewild, goede webdesigners hebben altijd werk. Elk

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Objectgericht ontwerpen

Objectgericht ontwerpen Associatie KULeuven Hogeschool voor Wetenschap & Kunst De Nayer instituut Industrieel ingenieur Opleiding Elektronica-ICT 3e academisch bachelorjaar Objectgericht ontwerpen Deel I Academiejaar 2009-10

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn VOORWOORD Na bijna zes jaar studeren is mijn studie Informatica bijna afgerond en kan ik terugkijken op de leukste en meest leerzame periode die

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie

BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie Hoe kunnen beheerders die gebruik maken van het Content Management Systeem van Content Power een beter inzicht krijgen in

Nadere informatie

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV TU Delft Bachelorproject IN3405 dbquery Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV Supervisor: Gerd GROSS Faculteit: EWI August 17, 2012 Voorwoord Om een bachelor Technische

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52 Inhoud leereenheid 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen Introductie 17 Leerkern 18 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen 18 1.1 Softwareontwikkeling 18 1.2 Wat is een goed programma? 24 1.3 Objectkeuze 28 2 UML-diagrammen

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

In de volgende pagina s zal u een uiteenzetting van mijn stageperiode bij Webdoos te lezen krijgen.

In de volgende pagina s zal u een uiteenzetting van mijn stageperiode bij Webdoos te lezen krijgen. VOORWOORD De stage, de laatste repetitie vooraleer je er op uitgestuurd wordt in de bedrijfswereld. Het is mijn kans om mijn kennis van informatica toe te passen en te vergroten, maar ook een ervaring

Nadere informatie

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 Technische universiteit Delft Bacheloreindproject Do The Math Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 dhr. ir. L.J. Metz dhr. ir. D. S. van der Meer dhr. H.G. Gross 19 maart 2013

Nadere informatie

Een webgebaseerd systeem voor het uitwisselen van zeldzame medische hersenscans

Een webgebaseerd systeem voor het uitwisselen van zeldzame medische hersenscans Een webgebaseerd systeem voor het uitwisselen van zeldzame medische hersenscans Dieter De Coninck, Wim Verhamme Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleiders: dr. Ewout Vansteenkiste, Philippe Serbruyns

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

TCP/ IP Tutorial. ftp://ftp.wildpackets.com/public/goodies/ipcalc321.exe

TCP/ IP Tutorial. ftp://ftp.wildpackets.com/public/goodies/ipcalc321.exe TCP/ IP Tutorial Deze tutorial zal een overzicht geven van de TCP/ IP stack in het algemeen en IP nummering in het bijzonder. Er zal worden ingegaan op zaken als classful en classless IP adressering, subnetting,

Nadere informatie

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties Masterthesis Master Thesis Informatica Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeerder: Mustafa Şen Studentnummer: 0138347 Afstudeernummer:

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 21 april 2008

Lab Webdesign: Javascript 21 april 2008 H9: EVENTS In dit hoofdstuk zullen we uitgebreid ingaan op events en de "event handlers" die we gebruiken om op gebeurtenissen te reageren. PROGRAMMEREN MET BEHULP VAN EVENTS Vroeger werkten programma's

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie