Jaarverslag RIBW Groep Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. RIBW Groep Overijssel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 RIBW Groep Overijssel april 2014

2 Inhoudsopgave UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR WERKGEBIED MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN KERNACTIVITEITEN Publieke activiteiten KERNGEGEVENS 13 3 GOVERNANCE BESTURINGSFILOSOFIE RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT Jaaroverzicht Werkwijze Honorering Samenstelling Raad van Toezicht BEDRIJFSVOERING Planning- en controlcyclus Risicobeheer CLIËNTENRAAD JAAROVERZICHT Adviezenoverzicht CCR Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.6 ONDERNEMINGSRAAD Adviesaanvragen Initiatieven 27 Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 2 van 55

3 3.6.3 BaM 28 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID RESULTATEN Resultaten voor de cliënten Resultaten voor de medewerkers Resultaten voor de inhoud Resultaten voor het netwerk Resultaten voor de organisatie KWALITEIT EN VEILIGHEID Algemeen kwaliteitsbeleid KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Klachten VEILIGHEID Cliëntveiligheid Veiligheid binnen de organisatie Medewerkersveiligheid KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk SAMENLEVING Wijkgericht werken BELANGHEBBENDEN Overijssel Gebied Noord West Overijssel Gebied Midden Overijssel Gebied Oost Overijssel FINANCIEEL BELEID 54 Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 3 van 55

4 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december U leest hierin de resultaten van dit jaar vormt het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe beleidsplan en daarmee startte ook de realisatie van de veranderingen. De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de gemeenten en de gevolgen daarvan voor onze organisatie stonden centraal. In 2013 werd ook duidelijk dat de Beschermd Wonen functie bij de gemeenten wordt ondergebracht. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 4 van 55

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: RIBW Groep Overijssel Adres: Dokter Klinkertweg 2 Postcode: 8025 BS Plaats: Zwolle Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur De twee werkmaatschappijen, RIBW IJssel Vecht en RIBW Twente, zijn per 1 januari 2013 opgeheven en opgegaan in RIBW Groep Overijssel. De organisatie is als volgt opgebouwd: Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 5 van 55

6 De Raad van Bestuur geeft meer richtinggevend leiding, mede door sterk feeling te houden met de organisatie en met het omgevingsveld. Formeel is de Raad van Bestuur in een directe lijn verbonden met de wijkteams en maakt met hen ook resultaatsafspraken. Om de wijkteams te coachen en te ondersteunen zijn er teamadviseurs geïntroduceerd, om de scope van de Raad van Bestuur niet te breed te maken. Door de introductie van relatiemanagers wordt een deel van de werkbelasting met betrekking tot relatiebeheer bij de Raad van Bestuur opgevangen. Relatiebeheer is een hulpmiddel om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. In 2013 startte de zelforganisatie. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Teamadviseurs ondersteunen en coachen hen hierin. Ze worden gefaciliteerd door de servicegerichte, ondersteunende diensten. De hiërarchische structuur is hiermee komen te vervallen. De besluitvorming binnen de organisatie vindt plaats op teamniveau, want elk team is een besluitvormend orgaan op dat niveau. Op organisatieniveau is de Raad van Bestuur het besluitvormend orgaan. Uiteraard toetst de Raad van Toezicht de besluiten op dat niveau en conform de Governancecode. De Raad van Bestuur laat zich leiden door het Strategisch Beleidsplan. Dit Strategisch Beleidsplan vertaalt de Raad van Bestuur in een jaarlijkse kaderbrief. Hierin staan zaken op RIBW-Groep Overijssel niveau, die voor dat jaar uitgangspunt zijn Ondersteunende diensten In het concept van zelforganiserende teams vervullen de ondersteunende diensten een belangrijke functie vanuit hun faciliterende rol. Binnen RIBW Groep Overijssel zijn er de volgende ondersteunende diensten: Dienst HRM, Dienst Informatievoorziening en Facilitaire aangelegenheden en Dienst Ontwikkeling. Deze diensten faciliteren het primaire proces, waarbij het primair proces leidend is. De ondersteunende diensten ontwikkelen een concept van klantgerichte dienstverlening, waarbij de vraag van de klant (dus de teams binnen de organisatie) het uitgangspunt is. De medewerkers binnen deze diensten zijn ook zelf organiserend. Elke dienst (samenstelling van meerdere activiteiten/afdelingen) is intern servicegericht en heeft een servicemanager die zelf een deel van de taken binnen de dienst op zich neemt (als persoonsgebonden activiteit). De servicemanager is ook teamadviseur binnen (een deel van) de dienst. Onderling maken ondersteunende diensten waar nodig koppelingen. Om te voorkomen dat teams in het primaire proces te veel aanspreekpunten op centraal niveau krijgen. De structuur van de diensten en taakgebieden is als volgt: Dienst HRM (personeelsaangelegenheden en organisatieontwikkeling) - Personeelsadministratie (waaronder personeelsfunctionarissen) - Opleidingen en stages - Salarisadministratie - Arbobeleid gezondheid en welzijn - Organisatieontwikkeling (inrichting organisatiestructuur).de taak van organisatieontwikkeling ligt bij de servicemanager HRM, die tevens teamadviseur is van deze dienst. Dienst Informatievoorziening en Facilitaire zaken (I en F) - Informatie & Automatisering ICT. inclusief applicatiebeheer, data warehouse, help- en Servicedesk) - Cliëntservicebureau (Frontoffice) en cliëntenadministratie (Backoffice) - Huisvesting: huisvestingszaken (waaronder Arbo met betrekking tot veiligheid), centrale receptie, inkoop materiële middelen - Contractenbeheer (waaronder beheer verzekeringen) Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 6 van 55

7 De taak van Informatievoorziening (ICT-beleid en informatiebeleid) ligt bij de servicemanager I en F, die tevens teamadviseur is voor een deel van de dienst. Dienst Ontwikkeling (Innovatie, Marketing, Kwaliteitszorg en Communicatie) - Innovaties - Marketing, ondersteuning van relatiebeheer - Kwaliteitszorg: methodiekontwikkeling waaronder herstel (inclusief methodiekondersteuning) zorgarrangementen zorg gerelateerde wet- en regelgeving kwaliteitssysteem -incidentenmelding en klacht- en complimentafhandeling Uitvoering communicatie en PR-beleid - Voorlichting cliënten De taak van innovatie en marketing ligt bij servicemanager Ontwikkeling, die tevens teamadviseur is van de dienst. De uitvoering van de communicatie en het PR-beleid valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Overige diensten en taken (rechtstreeks gekoppeld aan Raad van Bestuur): - Bestuurssecretariaat - Business control, waaronder zorgverkoop, aanbesteding, subsidies, financiële zaken (ook afsluiten van daaraan gelieerde contracten) - Ondersteuner(s) Centrale Cliënten Raad - Cliëntvertrouwenspersoon - Klachtencommissie Voor RIBW Groep Overijssel is medezeggenschap, voor zowel medewerkers als cliënten, op alle niveaus in de organisatie belangrijk. De formele medezeggenschap voldoet aan de geldende wet- en regelgeving: de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet op de Ondernemingsraad. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 7 van 55

8 2.3 Werkgebied We hebben de provincie ingedeeld in drie deelwerkgebieden: Zuidoost Overijssel: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Noordwest Overijssel: Dalfsen, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Binnen dit gebied neemt De Herberg een nog nader te bepalen positie in. Midden Overijssel: Almelo, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 8 van 55

9 2.4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Dit is het eerste jaar dat we in ons jaardocument stilstaan bij de wijze waarop wij als RIBW Groep Overijssel invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen over duurzaamheid (planet). Maar ook over people en profit. In dit hoofdstuk geven wij op hoofdlijnen weer wat onze inspanningen in 2013 op dit terrein zijn geweest. Planet In dit kader hebben realiseerden wij en zetten wij in 2013 de volgende zaken in gang: We deden een energiebesparingsproject, waarbij wij cliënten ondersteunden in het zuinig omgaan met energie. Hierbij sneed het mes aan twee kanten. Aan de ene kant een feitelijke besparing op energie en aan de andere kant het kostenbewust maken van onze cliënten. Dit laatste is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel heel belangrijk. Veel van onze cliënten komen rond van een minimuminkomen; We besloten om bij nieuwe aanschaffingen voor het eigen wagenpark uit te gaan van auto s die een A-label hebben. Eén auto (25%) heeft dit label. Profit RIBW Groep Overijssel is als zorgaanbieder een stichting en heeft geen winstoogmerk. Banken zien zorginstellingen steeds meer als gewoon bedrijf die een gezonde financiële positie moeten hebben. Dit laatste wordt steeds belangrijker, omdat de reguliere bedrijfsrisico s als gevolg van overheidsbeleid fors toenemen. RIBW Groep Overijssel heeft gelukkig een gezonde financiële balans. Toen in 2013 duidelijk werd dat zorgkantoren de overproductie niet meer vergoeden, kozen wij ervoor één jaar uit te trekken voor de afbouw. Op deze wijze is er voor de cliënten en ketenpartners sprake van een zachte landing. Naar verwachting kost deze keuze ruim 2,3 miljoen. Nu blijkt dat de keuze in de afgelopen jaren om de reserves daartoe te benutten een goede is geweest. Maatschappelijk geld wordt zo goed benut. People Als zorgaanbieder werken wij met mensen en voor mensen. Het is logisch dat onze focus hierop is gericht, in het kader van onze kerntaak maar ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2013 resulteerde dit in de volgende zaken: Het leer/werkrestaurant Vidiveni Het is belangrijk dat cliënten zich kunnen ontwikkelen. Leren en werken is daarbij een belangrijke drager. In 2013 openden wij in Zwolle een restaurant. Samen met het Deltion College geven wij cliënten hier de gelegenheid het praktijkgedeelte van hun horecaopleiding te doen. Deze activiteit is niet alleen succesvol vanwege het aantal deelnemers, maar ook vanwege de kostendekkende exploitatie. Vidiveni kreeg daarnaast een vermelding in de Lekker een top-500 notering, als het geen leer-/werkbedrijf was; Een nieuw werkconcept Van wijk naar werken De afgelopen jaren zette RIBW Groep Overijssel fors in op diverse werkprojecten. Daarbij zochten wij de samenwerking met andere zorgaanbieders en de sociale werkvoorziening. In 2013 investeerden wij in het ontwikkelen van het bijbehorende beleidsmatige concept: van wijk naar werken. In dit concept verbinden wij het herstel van onze cliënt met de mogelijkheid door te stromen naar werk gerelateerde activiteiten en betaald werk. Daarbij bestaat er in onze optiek een relatie tussen de WMO en de nieuwe participatiewet, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn; Een nieuwe vorm van medezeggenschap op lokaal niveau: Partnerberaden. Werken met zelforganiserende teams, die zelf verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van cliënten, vraagt om een andere wijze van medezeggenschap op lokaal niveau. Daarom kozen wij ervoor te werken met Partnerberaden. Cliënten vormen op lokaal niveau de Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 9 van 55

10 Partnerberaden. Zij voeren lokaal overleg met de teams, over alle zaken die relevant zijn. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is co-creatie. RIBW Groep Overijssel ondersteunt deze ontwikkeling door het tijdelijk aanstellen van coaches. Samen met cliënten geven zij handen en voeten aan deze Partnerberaden; Inzet ervaringsdeskundigheid Binnen de GGZ werken veel aanbieders met ervaringsdeskundigen. Dit zijn (ex)cliënten die vanuit hun eigen ervaring een wezenlijke bijdrage bieden aan het herstel van cliënten. RIBW Groep Overijssel heeft een team Friendly Visiting, dat bestaat uit ervaringsdeskundigen. Zij richten met name op cliënten die op de wachtlijst staan. Het doel hiervan is om cliënten direct ondersteuning te bieden. Het effect ervan is dat een groot deel van de cliënten vervolgens minder begeleiding heeft. Daarnaast hebben wij ervaringsdeskundigen werken bij het team Herstel, het uitzendbureau voor cliënten KIK en als coach voor de partnerberaden. In totaal werkten er in ervaringsdeskundigen (6,4 fte) bij ons. In 2013 bereiden wij, samen met cliënten en de Ondernemingsraad, een nieuw beleid voor op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit beleid stelden wij begin 2014 vast; Werken met vrijwilligers Wij werken veel met vrijwilligers. In 2013 waren er bijna 100 vrijwilligers actief. Met de overgang naar de WMO verwachten wij dat dit aantal de komende jaren toeneemt; Lof der oppervlakkigheid In 2013 legde Femmianne Bredewold (Christelijke Hogeschool Zwolle) de laatste hand aan haar proefschrift. Haar proefschrift ging in op wat de samenleving mag verwachten van het begrip wederkerigheid in de wijk, in relatie tot mensen met een beperking. Samen met FRION (een instelling voor verstandelijk gehandicapten) maakte RIBW Groep dit promotieonderzoek mede mogelijk. Uit het promotieonderzoek komt een aantal belangrijke constateringen naar voren. Vooral mensen die in hun eigen omgeving mensen met een beperking kennen en mensen die in de zorg werken, geven invulling aan het begrip wederkerigheid. Daarbij gaat het om vormen van wederkerigheid als een praatje op straat, een kopje koffie en af en toe het doen van een klusje. Wederkerigheid houdt op wanneer het om zorg gaat. Samen met FRION zal RIBW in 2014 de mogelijkheden onderzoeken om vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Gelet op alle huidige ontwikkelingen en de impact hiervan op de organisatie zullen we het maatschappelijk verantwoord ondernemen eerst vanaf 2016 verder ontwikkelen. Daartoe zullen we niet alleen aangeven wat we in dit kader hebben gedaan, maar hier ook beleid op formuleren. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 10 van 55

11 2.5 Kernactiviteiten De kernactiviteiten komen tot uitdrukking in de missie van RIBW Groep Overijssel: RIBW groep Overijssel is een innoverende netwerkorganisatie die, in het gebied Oost Nederland, mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen methodisch en deskundig ondersteunt in hun dagelijks leven opdat zij daaraan zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Hierbij gaan wij steeds uit van de wens en de mogelijkheden van de cliënt en bieden wij de ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Omdat het merendeel van de mensen ook behandeling ontvangt en om de ketenzorg te optimaliseren werkt RIBW Groep Overijssel intensief samen met de GGZ-behandelinstellingen Dimence en Mediant Publieke activiteiten Voortvloeiend uit de missie voert RIBW Groep Overijssel de volgende kerntaken uit: Beschermd Wonen (BW) In Almelo, Dalfsen, Deventer, Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Kampen, Losser, Nijverdal,, Ommen, Oldenzaal, Raalte, Steenwijk, Twenterand, Zwolle Ambulante Woonbegeleiding (AWB) In alle gemeenten van de provincie Overijssel Overbruggingshuis In Haaksbergen en Zwolle Werken & leren, welzijn In de hele provincie RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding op het gebied van wonen, werken en welzijn aan mensen met een GGZ beperking. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: Ziektebeelden: Jong volwassenen met psychiatrische problematiek Volwassenen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum Mensen met verslavingsproblematiek Mensen met de ziektebeelden Korsakov, Borderline, Schizofrenie, depressies, persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek, ADHD Mensen met een dubbel diagnose (bijvoorbeeld verslaving i.c.m. psychiatrische problematiek) Ook ondersteunen wij Justitiële cliënten en ouders met een psychische beperking. Voorziening: Maatschappelijke opvang de Herberg is een dak- en thuislozenopvang in Zwolle.Voor de dagelijkse gang van zaken in De Herberg heeft stichting de Herberg een samenwerkingsovereenkomst met RIBW Groep Overijssel gesloten voor begeleiding en zorg. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 11 van 55

12 In 2013 voerde RIBW Groep Overijssel geen private activiteiten uit. Wel exploiteerde de RIBW Groep Overijssel het restaurant Vidiveni in Zwolle. Dit is een leer-/werkbedrijf waarin cliënten vanuit het Deltioncollege een horecaopleiding volgen en zich zo kunnen voorbereiden op het werken in de reguliere maatschappij. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 12 van 55

13 2.6 Kerngegevens Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten in begeleiding op 31 december 2013 Beschermd wonen 751* Ambulant 1407* Capaciteit Aantal beschikbare bedden op 31 december Personeel aantal medewerkers en fte is inclusief leerlingen, Raad van Bestuur en oproepkrachten (exclusief Raad van Toezicht, externe medewerkers, vrijwilligers en stagiairs) Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december ,5 Productie Verzorgingsdagen beschermd wonen 2013 ZZP 1 t/m Kind en jeugd VPT 1 t/m Aantal ambulante uren in Aantal uren dagactiviteiten in Opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in Wettelijk budget aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten (inclusief subsidies) * alleen AWBZ/PGB cliënten Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 13 van 55

14 3 Governance 3.1 Besturingsfilosofie In 2013 voerde RIBW Groep Overijssel het organisatieconcept van zelforganisatie en wijkgericht in. Dit had gevolgen: voor de wijze waarop de organisatie omgaat met het zicht hebben en houden op kwaliteit van begeleiding en de kosten hiervan. Om het sturen op kwaliteit en kosten te borgen, voerde RIBW Groep Overijssel een dashboard en een financiële maandrapportage op teamniveau in. Het blijkt dat teams hier steeds meer en beter gebruik van maken. Voor hun dagelijkse praktijk, maar ook in het kader van verantwoording. Ook na de invoering van zelforganisatie constateren wij dat de organisatie in control is door gebruik te maken van adequate tools, waar medewerkers ook graag mee werken. De organisatie staat er financieel gezien gezond voor. De eerste reacties van cliënten en medewerkers over de zelforganisatie en het wijkgericht werken zijn positief. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek naar de medewerkers-tevredenheid (najaar 2013). Niet alleen blijft de algemene tevredenheid nagenoeg op hetzelfde peil, de betrokken- en bevlogenheid bij de organisatie en het werk nam toe. Dit zal zich de komende jaren uitbetalen in een betere begeleiding en een hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid. Een andere belangrijke constatering is dat de missie, visie en kernwaarden van de organisatie niet alleen breed bekend zijn, maar ook daadwerkelijk in de praktijk vorm krijgen. Binnen RIBW Groep Overijssel hanteren wij de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht werkt met drie subcommissies: de Remuneratie- en Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 14 van 55

15 3.2 Raad van Bestuur Het jaar 2013 stond in het teken van de invoering van het concept van zelforganisatie en wijkgericht werken. De twee managementlagen die nog bestonden tussen de Raad van Bestuur en de teams zijn geschrapt. Voor de relaties met de buitenwereld kunnen teams een beroep doen op relatiemanagers. De teams worden in- en voor hun ontwikkeling naar zelforganisatie en wijkgericht werken gecoacht door teamadviseurs. In 2013 beschikten iedere drie tot vier teams over een teamadviseur en iedere ± 20 teams over een relatiemanager. Om goed contact te houden met de teams hield de Raad van Bestuur ieder kwartaal, vaak ook in aanwezigheid van de controller, kwartaalgesprekken. Hierin spraken zij over de tussentijdse resultaten, de ontwikkelingen, de moeilijkheden en de ontwikkelingen in de overgang van RIBWfinanciering van zorgkantoren naar gemeenten. Daarnaast zorgde de Raad van Bestuur voor korte lijnen met de teams. Zij beantwoorden mails vaak binnen 24 uur en teams kunnen rechtstreeks bellen met de Raad van Bestuur. Zowel teams als Raad van Bestuur ervaren dit als erg prettig en nuttig. De ontwikkeling naar zelforganisatie en wijkgericht werken was een terugkerend thema op de agenda s van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Met de invoering van het nieuwe organisatieconcept wordt ook gekeken naar de wijze waarop de medezeggenschap lokaal vorm krijgt. Onderwerpen worden daar besproken, waar medewerkers en cliënten invloed hebben. Op teamniveau dus. Deze nieuwe vorm van medezeggenschap ontwikkelt zich tijdens de periode van het Strategisch Beleid verder. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht periodiek over interne en externe ontwikkelingen en besprak thema s zoals organisatieontwikkeling en risicobeheer. In 2013 werd duidelijk dat het kabinet ervoor koos de hele financiering, dus ook de financiering van het Beschermd Wonen, onder te brengen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hierdoor kregen de gesprekken met samenwerkingsrelaties op lokaal niveau gestart in 2012 een andere dimensie. Want samenwerking met collega s is noodzakelijk om de cliënten goed te begeleiden. Gelukkig dragen anderen deze gedachte ook. In 2013 muteerde de Raad van Bestuur. De heer Bart Verpalen nam na ruim 25 jaar in maart 2013 afscheid. Per 1 juli 2013 volgde de heer Aart van Walstijn hem op. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M/V E. Gritter Voorzitter Raad van Bestuur Bestuurslid RIBW Alliantie M (onbezoldigd) Voorzitter WSW-adviesraad (onbezoldigd) Lid dagelijks bestuur van Platform Wonen, Zorg en Welzijn te Zwolle (onbezoldigd) B. Verpalen Lid Raad van Bestuur Voorzitter Cinementaal (onbezoldigd) M (t/m 28/2/2013) Bestuurslid Werkgeversvereniging (onbezoldigd) Lid RIBW Alliantie (onbezoldigd) Lid Adviesraad Saxion Hogeschool (onbezoldigd) Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 15 van 55

16 A. van Walstijn Lid Raad van Bestuur (per 1/7/2013) Lid Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep (bezoldigd) M Bestuurslid St. Joseffonds (q.q.) Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie de Noorderbrug (bezoldigd) Lid Raad van Advies TIASNimbas voor de opleiding MPM en MME (onbezoldigd) Tabel: samenstelling Raad van Bestuur Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 16 van 55

17 3.3 Raad van Toezicht Jaaroverzicht In 2013 veranderde er veel. Voor cliënten op de eerste plaats. Zij werden geconfronteerd met veranderende wetgeving, die vooral na 2014 diep ingrijpt op hun leven. Vooruitlopend daarop maakten veel cliënten plannen zich daarop voor te bereiden. Maar ook voor de medewerkers. Zij kregen in de zelforganiserende teams direct te maken met die veranderde wetgeving, de gevolgen die dat voor hun cliënten heeft en hoe zij daar als team op in moeten spelen. Voor een Raad van Toezicht is het niet altijd eenvoudig om in die hectische omgeving op het goede moment op de juiste onderwerpen in te spelen. Mede daarom ging de Raad van Toezicht niet alleen reactief op de door de Raad van Bestuur voorgestelde agendaonderwerpen in, maar bepaalden ze ook hun eigen agenda. In 2013 besteedde de Raad van Toezicht veel tijd aan het werven en selecteren van een nieuw lid voor de Raad van Bestuur en een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht (per ). In 2013 lukte het om hiervoor goede kandidaten te benoemen. De Raad van Toezicht heeft het hele jaar gefunctioneerd met vier leden en met een waarnemend voorzitter. In het eerste jaar van de juridisch gefuseerde organisatie keurden we voor het laatst twee afzonderlijke jaarrekeningen goed voor RIBW Twente en RIBW IJssel Vecht. Voortaan is er één jaarrekening voor RIBW Groep Overijssel. De overhead is altijd een punt van aandacht voor de Raad van Toezicht. Door de verplatting van de organisatie in 2013 is dit terug te zien in de percentuele verhouding van de overhead op het totaal budget: van 17% in 2012 naar 16% in De Raad van Toezicht vindt dat de Raad van Bestuur prima functioneerde in de periode dat de vacature voor lid van Raad van Bestuur open stond. Het jaarplan is goed uitgevoerd en de Raad van Bestuur stuurde adequaat bij, bij dreigende financiële tegenvallers. Soms ging dat gepaard met het niet verlengen van arbeidscontracten en andere personele keuzes. Dit had ook gevolgen voor cliënten, die hierdoor soms andere begeleiders kregen. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: Auditcommissie. De auditcommissie voerde gesprekken met de Raad van Bestuur en de accountant. De Auditcommissie is vier keer samen gekomen. De hoofdonderwerpenwaren: jaarstukken, halfjaarcijfers, managementletter en begroting. Andere thema s waren vastgoed, risicomanagement en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De Remuneratiecommissie. Jaarlijks hoort deze commissie een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur te voeren. Dit gesprek vond echter begin 2014 plaats, in verband met de benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid sprak in 2013 over een op te stellen integraal en toetsbaar plan voor het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de organisatie. Dit werkt de Commissie verder uit in 2014, volgens afspraak met de Raad van Bestuur. Het aspect veiligheid valt onder deze Commissie na afspraken met de Raad van Toezicht. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 2013 eenmaal bijeen. Deze frequentie gaat de komende jaren omhoog. Daarnaast sprak de Commissie met de Centrale Cliëntenraad. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid stond tijdens het jaarlijks overleg met de Cliëntenraad onder andere stil bij de hierboven genoemde ontwikkelingen: de zelforganisatie van teams, de personeelstop, de ambulantisering van de zorg en de gevolgen voor cliënten en een goede woonplek voor cliënten Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 17 van 55

18 Overleg met cliëntenraad en ondernemingsraad De voltallige Raad van Toezicht heeft meegedaan aan het eerste deel van het Strategisch Beraad, waaraan ook de cliëntenraad en ondernemingsraad meededen. Dit traject moet in 2014 leiden tot een integrale en gedragen visie op de toekomst. Daarnaast begonnen in 2013 de Partnerberaden, waarin cliënten en teams samen overleggen over relevante onderwerpen. Deze vorm van medezeggenschap sluit beter aan bij de zelforganiserende teams, omdat de teams directe feedback krijgen van cliënten. Verder kwamen de samenwerkingsverbanden op gemeentelijk niveau aan de orde Werkwijze De leden van de Raad van Toezicht legden in 2013 geen werkbezoeken af, maar deden wel mee aan de eerste fase van het Strategisch Beraad. In een aparte bijeenkomst stond de Raad van Toezicht stil bij het thema netwerken en spraken zij over de ketenpartners van RIBW Groep Overijssel. De Raad van Toezicht had vier reguliere vergaderingen in In deze vergaderingen besprak de Raad, naast de uitgebreide informatie vanuit de Raad van Bestuur over het functioneren van de organisatie, over de onderwerpen: Werving van een nieuw lid Raad van Bestuur Werving van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht De juridische fusie Huisvesting Risicomanagement in het kader van wijziging financiering AWBZ/WMO; Brandveiligheid Kwaliteit Treasury Jaarrekening 2012 en jaardocument 2012 Accountantsverslag 2012 Kaderbrief 2014 Jaarplan 2014 en begroting 2014 Managementletter 2013 Op 13 maart 2013 besprak de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. Vooraf gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur aan dat de Raad van Toezicht in zijn ogen goed functioneert. Hij herkent dat de Raad van Toezicht betere markeermomenten kan aanbrengen (zie hieronder). Daarnaast stonden ze stil bij de procedure rond werving en selectie van het nieuwe lid voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voerde vanaf het begin graag een eigen agenda en reageerde niet alleen op de voorgestelde onderwerpen van de Raad van Bestuur. In de Auditcommissie verloopt het overleg soms op het scherpst van de snede, maar altijd gericht op het resultaat. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is nog in ontwikkeling en wil naar rapportages waarin risico s herkenbaar worden gemonitord, die ook in de Raad van Toezicht vergaderingen aan de orde komen. De Raad van Toezicht wil nadrukkelijker toezien op stakeholdermanagement en maatschappelijke verantwoording. De Raad van Toezicht werkt vanuit de wens bij te dragen aan maatschappelijk nut. In de huidige tijd waar deze voorzieningen onder druk staan, is het belangrijk op te komen voor cliënten, voor een betere samenleving en meer rechtvaardigheid. Bijzondere aandacht schonken ze in de evaluatie aan het feit dat één van de leden van de Raad een kind in begeleiding heeft bij RIBW Groep Overijssel en dat daarover geen belangenverstrengeling ontstaat. De afspraken werken goed. De beoordeling van de Raad van Bestuur is net over de jaarwisseling 2014 gepland. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 18 van 55

19 3.3.3 Honorering Raad van Toezicht De Raad van Toezicht baseerde de eigen bezoldiging op de NVTZ-regeling. De Raad schaalde zichzelf een trede lager in dan mogelijk is, op grond van de NVTZ-regeling. Het vacatiegeld in 2013 bedroeg voor de waarnemend voorzitter Voor de overige leden De bezoldiging is gebaseerd op de uitgangspunten van de NVTZ-regeling. Raad van Bestuur Bij de vaststelling van de beloning van de Raad van Bestuur paste de Raad van Toezicht de functie zwaartesystematiek van de beloningscode (BBZ) toe. De in de beloningscode (BBZ) gepresenteerde definities en de daarbij gepresenteerde referentiescores voor de verschillende sectoren in de zorg, vormden het uitgangspunt voor de score. De totaalscore zette de Raad van Toezicht af, conform de beloningscode (BBZ), tegen de omvang van de omzet van RIBW Groep Overijssel. Op dezelfde wijze is de beloning voor het nieuwe lid van de Raad van Bestuur vastgesteld Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit. Naam Bestuursfunctie Hoofd- en nevenfuncties M/V B.J.M. Jansen Vicevoorzitter Hoofdfunctie: Raadsgriffier bij de gemeente Voorst. Nevenfuncties via Agnes en Partners BV: - lid Raad van Toezicht Markenheem zorggroep Doetinchem (bezoldigd) - lid van het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universitair Fonds (onbezoldigd) - lid Raad van Commissarissen van Vivare, woningbouwcorporatie te Arnhem (bezoldigd) J.K. Hoepel Lid Hoofdfunctie: managing partner Adviesgroep Zorg bij Twynstra Gudde adviseurs en managers te Amersfoort. Nevenfuncties: - lid Raad van Toezicht Zorggroep Charim te Veenendaal (bezoldigd) R. Witting Lid Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur. Nevenfuncties: - lid Raad van Commissarissen van Area NV, Emmen (bezoldigd) - lid Raad van Toezicht van de Onderwijs Groep Amersfoort (bezoldigd) - lid van de Commissie van Toezicht op de politiecellen Twente/Gelderland-Midden/Gelderland NO, te Apeldoorn (vacatiegeld) - Voorzitter Raat van Toezicht Stichting Bruggerbosch, te Enschede (bezoldigd) - voorzitter bestuur Fuldauerstichting te Hengelo (bezoldigd) A.G. van Kalsbeek Lid Hoofdfunctie: directeur Reinaerde te Utrecht tot 1 september 2013 (bezoldigd) Directeur Noorderbreedte BV te Leeuwarden per 1 V M M V Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 19 van 55

20 september Noorderbreedte BV maakt onderdeel uit van Zorgpartners Friesland (bezoldigd) Nevenfuncties: - lid Adviescommissie Jeugd van de VGN tot 1 september 2013 (onbezoldigd) Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 20 van 55

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatie 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2009

Maatschappelijk verslag 2009 Maatschappelijk verslag 2009 Amsterdam, mei 2010 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ribw arnhem & veluwe vallei

Jaardocument 2010. ribw arnhem & veluwe vallei Jaardocument 21 ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 6 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie