Handboek Medezeggenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Medezeggenschap"

Transcriptie

1 Handboek Medezeggenschap

2

3 FNV Bouw Afdeling ABB Redactie: Greet Aker Niko Manshanden Met medewerking van : Yde van der Burgh, Rob van Gemert, Eric-Jan Leeuw, Bernet van Leeuwen, Leon Leisink, Marike Schooneveld en Janneke Waage. Handboek Medezeggenschap kluwer, alphen aan den rijn 2009

4 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) onvolkomenheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN NUR Kluwer, Alphen aan den Rijn Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan: Kluwer, Postbus 4, 2400 MA Alphen aan den Rijn / Kluwer, Postbus 23, 7440 GA Deventer.

5 Inhoud Voorwoord Deel 1 Arbeidsverhoudingen Medezeggenschap 1.1 Doel en taak van de OR 1.2 Soorten OR en 1.3 Rechten van de OR Initiatiefrecht (art. 23 WOR) Adviesrecht (art. 25 WOR) Instemmingsrecht (art. 27 WOR) Adviesrecht benoeming bestuurder (art. 30 WOR) Zorgrecht of stimuleringsrecht (art. 28 WOR) Informatierecht (art. 31) De OR in andere wetten 1.4 Faciliteiten 1.5 Ondernemingsovereenkomst 1.6 Procedures 1.7 In beroep gaan 1.8 OR-verkiezingen 1.9 De achterban 1.10 Rechtsbescherming OR-leden 1.11 Geheimhouding 1.12 OR en commissies 1.13 OR-jaarverslag 1.14 Medezeggenschap door de jaren heen 1.15 De personeelsvertegenwoordiging 1.16 Europese medezeggenschap 1.17 OR en vakbond Werkoverleg 2.1 Waarom werkoverleg?

6 Toolboxmeetings en kwaliteitsoverleg Werknemersparticipatie OR en werkoverleg Deel 2 Arbeidsvoorwaarden Wat zijn arbeidsvoorwaarden? 3.1 Soorten arbeidsvoorwaarden 3.2 OR en arbeidsvoorwaarden 3.3 Cao 3.4 OR en cao De Cao Bouwnijverheid De Cao-Woondiensten Andere cao s van FNV Bouw 3.5 OR, arbeidsvoorwaarden en achterban Werktijden 4.1 De Arbeidstijdenwet 4.2 Werk- en rusttijden 4.3 Jaarroosters 4.4 Consignatiediensten 4.5 Roostervrij en ATV 4.6 Vakantie en verlof 4.7 Tijdspaarfonds 4.8 Overwerk 4.9 OR en arbeidstijden Arbeid en zorg 5.1 Zorg, zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg 5.2 Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof 5.3 Kort en langdurig zorgverlof 5.4 Ouderschapsverlof 5.5 Levensloopregeling Kostenvergoedingen 6.1 Reisuren en reiskosten woon-werkverkeer 6.2 Onkostenvergoedingen, kleding en gereedschap 6.3 OR en onkostenvergoedingen Pensioenen

7 Ouderdomspensioen De Algemene Ouderdomswet (AOW, de eerste pijler) De pensioenuitkering vanuit de bedrijfstak (tweede pijler) Individuele aanvullingen (de derde pijler) Pensioen op bijzondere momenten Pensioenbegrippen Vroegpensioen Werken na de pensionering Verhoging AOW-leeftijd OR en pensioen Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden 8.1 Onderhandelen 8.2 Uitgangspunten van onderhandelen Inhoudelijke vasthoudendheid Een constructieve en prettige sfeer Verschil in macht hanteren Flexibiliteit ontwikkelen De achterban 8.3 Fasen van onderhandelen 8.4 Valkuilen bij onderhandelen Deel 3 Arbeidsorganisatie Reorganisatie 9.1 Wat is een arbeidsorganisatie? 9.2 Vormen van reorganisatie Inkrimping Efficiency-operatie Fusies en overname van ondernemingen Uitbesteding, verzelfstandiging of management buy-out Sluiting bedrijf of bedrijfssonderdeel Surseance van betaling Dreigend faillissement Faillissement 9.3 Het reorganisatieproces 9.4 Wetgeving en reorganisatie

8 10 Flexibilisering 10.1 Uitbesteding en onderaanneming 10.2 Collegiale in- en uitleen 10.3 Uitzendkrachten 10.4 Zelfstandige zonder personeel (zzp ers) 10.5 Contractanten 10.6 Werken in het buitenland 10.7 Buitenlandse werknemers in Nederland 10.8 OR en flexibilisering Kwaliteitszorg en certificering 11.1 Internationale Organisatie voor Standardisatie (ISO) 11.2 De VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) 11.3 Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) 11.4 Werknemersbelangen en kwaliteitszorg Strategisch beleid 12.1 Strategisch beleid: vooruit kijken 12.2 De OR en het strategisch beleid Financieel beleid 13.1 De jaarrekening Jaarverslag Balans Geconsolideerde jaarrekening Resultatenrekening 13.2 De onderneming en het financieel beleid Oprichting van een holding Een keten van werkmaatschappijen Geldstromen 13.3 De OR en het financieel beleid Personeelsbeleid 14.1 Aanname en ontslag 14.2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 14.3 Scholingsbeleid 14.4 Vakopleiding 14.5 Functioneringsgesprekken 14.6 Beoordelingsgesprekken 14.7 Loopbaanbeleid 14.8 Functiewaardering

9 14.9 Doelgroepenbeleid 221 Deel 4 Arbeidsomstandigheden Arbobeleid 15.1 De Arbeidsomstandighedenwet Typering Arbowet 15.3 Verplichtingen werkgever en werknemer 15.4 Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 15.5 De arbobeleidscyclus 15.6 Arbeidsinspectie 15.7 Preventiemedewerker en arbocoördinator 15.8 Arbodienstverlening 15.9 Voorlichting OR en arbobeleid VGW-commissie en arbocommissie Praktijkonderwerpen 16.1 Gezondheid en werk 16.2 Arbeidsinhoud 16.3 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Werkdruk Agressie op de werkplek 16.4 Lichamelijke belasting 16.5 Chemische arbeidsbelasting 16.6 Verf, lijm, teer en bitumen 16.7 Stof en vezels 16.8 Lawaai, trillingen, verlichting en klimaat Lawaai Trillingen Verlichting Klimaat 16.9 De werkplek Veiligheid en werk Deel 5 Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim 17.1 Wat is arbeidsongeschiktheid? 17.2 WIA: IVA en WGA

10 Collectieve ongevallen- en ziektekostenverzekering Ziekteverzuimbeleid Gedragsregels, controlevoorschriften en sancties bij ziekte Herverzekeren eigen risico Ziekteverzuimregistratie en privacy Re-integratie OR en arbeidsongeschiktheid Deel 6 OR-gereedschapkist Hulpmiddelen 18.1 Argumenten instellen OR 18.2 Pamflet oproep instellen OR 18.3 Wat als de directie niet wil meewerken? 18.4 Stappenplan OR-verkiezingen 18.5 Stappenplan PVT-verkiezingen 18.6 Voorbeeldbrief aan vakbonden 18.7 Bereidverklaringsformulier 18.8 Lijst werknemers naar vakbonden 18.9 Bewijs van ontvangst kandidaatstelling Voorbeeldbrief uitslag OR-verkiezingen naar vakbonden Functiebeschrijving voorzitter OR Functiebeschrijving secretaris OR Tips voor afspraken Overleg Voorbeeldbrief adviesaanvraag Voorbeeldbrief advies Checklist adviesaanvraag reorganisatie Checklist instemmingsaanvraag Communicatievormen met de achterban OR-platform Rekenvoorbeeld: OR bespaart het bedrijf kosten Reglementen 19.1 Wat zegt de WOR? 19.2 Voorbeeld OR-reglement 19.3 Voorbeeld PVT-reglement 19.4 Instellingsbesluit OR-commissies

11 Deel 7 Bijlagen Bijlage 1 Wet op de ondernemingsraden Bijlage 2 Adressen en internet Bijlage 3 Afkortingen

12

13 Voorwoord Voor je ligt het Handboek Medezeggenschap van FNV Bouw. Dit handboek levert belangrijk gereedschap voor ondernemingsraadsleden, kaderleden en anderen rond de medezeggenschap. Het kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de medezeggenschap en de organisatie van het OR-werk. In duidelijke bewoordingen leggen we uit waar de onderwerpen in een onderneming uit bestaan. En hoe de ondernemingsraad (OR) daar het beste mee om kan gaan. Dit handboek bevat, naast informatie over de vele onderwerpen die de OR op zijn bordje krijgt, ook checklisten. De indeling is als volgt: Het handboek bestaat uit de delen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid, oftewel de vijf A s van arbeid. Het boek heeft per hoofdstuk zoveel mogelijk een vaste opbouw, bestaande uit: beschrijving van het onderwerp, wet- en regelgeving, aandachtspunten en invloedsmogelijkheden voor OR/PVT. Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. OR-leden en de bestuurder geven zowel samen als ieder vanuit de eigen invalshoek vorm en inhoud aan medezeggenschap. FNV Bouw vindt dat medezeggenschap bijdraagt aan een goed werkklimaat in de bedrijven. Er liggen veel kansen en mogelijkheden voor werknemers om invloed uit te oefenen op het bedrijfsbeleid. De kwaliteit van medezeggenschap is van grote waarde voor de betrokkenheid van werknemers en de kwaliteit van de producten en diensten van een bedrijf of instelling. In sommige bedrijven bestaat (nog) geen OR. Ook werknemers in deze bedrijven kunnen, net als ondernemingsraadsleden, aan de slag met dit handboek. Het biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van werknemersinitiatieven en kan een bijdrage leveren aan moderne bedrijfsvoering. Investeren in medezeggenschap blijft nodig, zowel voor ondernemers als voor werknemers. De wetgever gaat er vaak 13

14 handboek medezeggenschap van uit dat in de bedrijven medezeggenschap al is geregeld. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen. Daarom blijft FNV Bouw investeren in medezeggenschap en de kwaliteit daarvan. Dit handboek is daar een voorbeeld van. Veel dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit handboek. Ten slotte wensen we alle ondernemingsraadsleden veel succes bij hun belangrijke werk. John Kerstens voorzitter FNV Bouw 14

15 deel 1 arbeidsverhoudingen

16

17 1 Medezeggenschap 1.1 Doel en taak van de OR Het doel van de ondernemingsraad (of het doel van medezeggenschap) is democratisering van de onderneming. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat zo geformuleerd (art. 2 lid 1): De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en tegenover deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven. Het instellen van een ondernemingsraad (hierna: OR) moet het overleg tussen ondernemer en het personeel bevorderen, omdat dat belangrijk is voor het goed functioneren van de onderneming. De OR is een vertegenwoordiging van het personeel in het bedrijf en wordt ook door het personeel gekozen. Taken ondernemingsraad De OR heeft als hoofdtaak medezeggenschap. Medezeggenschap bestaat uit twee belangrijke taken: 1. personeel vertegenwoordigen (= het personeelsbelang naar voren brengen); 2. bijdragen aan het functioneren van de onderneming als geheel. Volgens de WOR heeft de OR dus een tweeledige taak, namelijk: de OR dient gericht te zijn op het belang van de onderneming op langere termijn en op belangenbehartiging van het personeel. 17

18 handboek medezeggenschap Belangenafweging Soms kan deze tweeledige taak de OR in spagaat brengen. Neem een adviesaanvraag over een inkrimping. Er vervallen arbeidsplaatsen en er moeten mensen ontslagen worden. Het bedrijf moet wel inkrimpen, omdat bijvoorbeeld de orders teruglopen. De OR moet beide belangen tegen elkaar afwegen en dat is in praktijk een lastige zaak. In tijden van tegenspoed dient de OR soms ook mee te gaan in minder leuke beslissingen. Bij een inkrimping vervallen arbeidsplaatsen. Waar een OR niet in mee moet gaan zijn extreme topbeloningen, onevenredig hoge uitkeringen aan aandeelhouders terwijl de winst niet wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming, en prestatie-uitkeringen aan het management terwijl niet helder is wat zij daarvoor presteren. Ook verkoop van de onderneming aan hedgefunds en aandeelhouders die op kortetermijnwinsten uit zijn, is niet in het (langetermijn-)belang van de onderneming. De OR kan dus wel degelijk, vanuit de taak van de WOR, een goede taakafbakening maken. 1.2 Soorten OR en Vanuit WOR verplicht De meeste ondernemingen en instellingen zijn vanuit de WOR verplicht tot een vorm van medezeggenschap, zoals door een OR. De omvang van de onderneming in samenhang met de WOR, bepalen de vorm van de OR. In de WOR staat dat het aantal zetels afhankelijk is van het aantal werknemers in de onderneming. Vanuit de praktijk en de WOR zijn verschillende soorten OR en mogelijk. Allen hebben hetzelfde doel, namelijk invloed op het bedrijfsbeleid en belangenbehartiging van de werknemers. De verschillende soorten OR en zijn ontstaan omdat de situatie per onderneming verschilt. Er zijn kleine en grote zelfstandige bedrijven, holdings met kleine bedrijven en concerns met verschillende werkmaatschappijen en divisies. Let op dat de belangrijkste kenmerken altijd aanwezig zijn in welke vorm van medezeggenschap dan ook. Een OR/PVT is: 1. democratisch: iedereen heeft het recht zich verkiesbaar te stellen; de OR-leden komen gezamenlijk tot besluiten; 2. een afspiegeling van het bedrijf: 18

19 hoofdstuk 1. medezeggenschap alle lagen en groepen van het personeel moeten vertegenwoordigd zijn; 3. onafhankelijk: de OR kan de ondernemer juridisch binden. Voor de medezeggenschap zijn verschillende benamingen in omloop. Ondernemingsraad (OR) Het meest voorkomende medezeggenschapsorgaan is de OR. Een onderneming met meer dan vijftig werknemers is verplicht een OR in te stellen (art. 2 WOR). Het komt ook voor dat in een cao (bijvoorbeeld de cao Woondiensten) is afgesproken dat vanaf tien werknemers een OR verplicht is. Gemeenschappelijke OR (G-OR) In een groep van (kleine) ondernemingen, bijvoorbeeld in een holding, kun je ook voor een andere constructie kiezen. Een groep ondernemingen die met elkaar een geheel vormen kan, op grond van artikel 3 WOR, een G-OR oprichten. Als de bedrijven in de holding groter zijn, komt het voor dat men per bedrijf onderdeelcommissies (OC, art. 15 WOR) instelt om ook aan de basis medezeggenschap mogelijk te maken. Een holding met alleen een OR of een G-OR bij de top (voor strategisch beleid) heeft dan geen medezeggenschap voor praktische of operationele zaken, zoals regelingen rond werktijden. Groepsondernemingsraad (GOR) In een concern met meerdere bedrijven en divisies komt het voor dat er per divisie een zogeheten groepsondernemingsraad (GOR, art. 33 lid 2 WOR) wordt ingesteld. Deze GOR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de werkmaatschappijen in de betreffende divisie. Als er voor de onderliggende werkmaatschappijen een OR of OC is ingesteld, dan behartigt die de belangen en zaken die spelen in de individuele werkmaatschappijen. Zijn er geen onderliggende OR en of OC s, dan komen de zaken van de werkmaatschappij ter behartiging op de agenda van de GOR. Soms wordt een GOR ook wel divisieondernemingsraad (DOR) genoemd. In de sectoren bouw en meubel- en houtindustrie zijn concerns soms meer regionaal georganiseerd. De medezeggenschap volgt dan het regiomodel en voor een regio doet dan een regio-or, de ROR de medezeggenschap. In de verschillende bedrijfstakken 19

20 handboek medezeggenschap zijn uiteenlopende benamingen in omloop die op hetzelfde neerkomen. Centrale ondernemingsraad (COR) Een centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad voor een groep van bedrijven, een holding of een concern. De COR overlegt en behartigt de belangen rond het gemeenschappelijk beleid van de betrokken ondernemingen (art. 33 lid 1 WOR). Dit wordt ook wel de top van het medezeggenschapsgebouw genoemd waarbij de COR dan ook overlegt met de top van de bedrijfsleiding bij een concern, bijvoorbeeld de raad van bestuur. Medezeggenschapsgebouw Bij een concern met aan de basis een OR, daartussen een GOR en bovenin een COR, spreken we van een drielagenmedezeggenschapsstructuur. Sommige concerns hebben twee lagen, waarbij dan de GOR er tussenuit is gehaald. Het kan ook zijn dat er sprake is van een COR-OR-OC-model. In dat geval zijn er geen OR en aan de basis, maar OC s. Volgens de WOR hebben de OC s minder bevoegdheden dan de OR. Onderdeelcommissie (OC) Op grond van artikel 15 lid 3 WOR kan een OR voor onderdelen van de onderneming een onderdeelcommissie (OC) oprichten. Dat kan een deel van het bedrijf zijn, een werkmaatschappij of een business unit. Een OC neemt voor dat deel van de onderneming de rol van OR aan, met de in het instellingsbesluit vastgelegde bevoegdheden, faciliteiten en afgrenzing van het OR-werk. Een OC kan geen beroepsprocedures voeren. In praktijk komt het voor dat, bijvoorbeeld in concernverband, op werkmaatschappijniveau een OC wordt opgericht. FNV Bouw is daar geen voorstander van en ziet aan de basis het liefst volwaardige medezeggenschap via de ondernemingsraad. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Sinds een wetswijziging in 1998 is het voor de bedrijven met tussen tien en vijftig werknemers mogelijk een personeelsvertegenwoordiging in te stellen (art. 35c WOR). De PVT heeft minder rechten dan de OR. Personeelsvergadering (PV) Op grond van artikel 35b WOR is een bedrijf met tussen de tien en vijftig werknemers verplicht een personeelsvergadering (PV) in te 20

21 hoofdstuk 1. medezeggenschap stellen, als er niet al een OR of PVT is. De personeelsvergadering is een vergadering van de directeur met het voltallige personeel. Die moet minimaal twee keer per jaar plaatsvinden. In die vergadering informeert de directeur het personeel over de ontwikkelingen in de onderneming en de algemene gang van zaken. Ook vraagt hij in de personeelsvergadering advies over voorgenomen besluiten met belangrijke personele gevolgen. Werknemers kunnen alle aangelegenheden de onderneming betreffen op de agenda laten zetten. Het gaat om gezamenlijke inspraak van de werknemers op het beleid van de ondernemer. 1.3 Rechten van de OR Om medezeggenschap uit te kunnen oefenen heeft de OR belangrijke wettelijke bevoegdheden of, in gewone taal, rechten. De WOR maakt onderscheid tussen twee soorten bevoegdheden, namelijk de algemene bevoegdheden en de bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden gaan over de faciliteiten die de OR nodig heeft om te kunnen functioneren. In artikelen 6 t/m 24 WOR staan zaken en regelingen rond verkiezingen, vergaderingen, uren en kosten, deskundigen, scholing, rechtsbescherming, contact met de achterban, commissies, geheimhouding, overleg en procedures. De bijzondere bevoegdheden vormen het echte gereedschap van de OR. Die zijn in hoofdzaak te verdelen in twee onderwerpen, namelijk economische- en sociale onderwerpen. Zo is er sprake van het: initiatiefrecht (art. 23 lid 2 WOR); adviesrecht (art. 25 WOR); instemmingsrecht (art. 27 WOR); zorgrecht ofwel stimuleringsrecht (art. 28 WOR); adviesrecht benoeming ofwel ontslag bestuurder (directeur) (art. 30 WOR); informatierecht (art. 31 WOR). Algemene bevoegdheden initiatiefrecht (art. 23 wor) Het initiatiefrecht wordt niet zo vaak gebruikt, maar kan wel een goed gereedschap zijn. De OR kan zelf initiatieven nemen en over actuele onderwerpen voorstellen doen. Daarmee kan de OR de direc- 21

22 handboek medezeggenschap tie vragen dit uit te werken. De directie mag een voorstel van de OR niet zomaar naast zich neerleggen. Voorstel aan directie Hoe pakt de OR dit aan? De OR doet een voorstel aan de directie (om een bepaalde regeling in te voeren, af te schaffen of te wijzigen). Een voorstel kan overal over gaan. De directie moet er minstens eenmaal met de OR over praten en besluit dan wat zij ermee gaat doen. Dat vertelt de directie vervolgens aan de OR. Er is geen beroepsrecht voor de OR. Het initiatiefrecht is niet zo n sterk recht. De manier waarop de OR het initiatiefrecht aanpakt, is belangrijk. Met name draagvlak organiseren en draagkracht organiseren, kunnen het verschil maken. Een uitgewerkt initiatiefvoorstel kan de volgende opbouw hebben: een voorwoord waarin je de aanleiding van het initiatiefvoorstel schrijft; de wettelijke grondslag; het voorstel van de OR; de eventuele relatie met (toekomstige) advies- en instemmingsaanvragen; de toetsingscriteria voor de OR bij het realiseren van het initiatief; de aanpak om het voorstel te bespreken. Door een schriftelijk voorstel dwingt de OR de directeur tot een gemotiveerd besluit over een onderwerp waar hij zelf nog niet mee bezig is. Dat kan over van alles gaan. Het gaat erom mee te denken over zaken waar de achterban tegenaan loopt en wat er speelt in de onderneming. De OR moet in het voorstel goed aansluiten op de ideeën en prioriteiten van het management adviesrecht (art. 25 wor) De OR heeft het recht om de ondernemer advies te geven over ingrijpende economische en organisatorische besluiten. Bijvoorbeeld bij een fusie, reorganisatie of bij belangrijke investeringen. Alle zogenoemde economische kanten van het ondernemen, vallen onder het adviesrecht en niet onder het instemmingsrecht. Grofweg komt het er op neer dat de economische kant van de bedrijfsvoering onder adviesrecht valt en de sociale kant van het ondernemen onder het 22

23 hoofdstuk 1. medezeggenschap instemmingsrecht. De volgende onderwerpen vallen onder het adviesrecht: verkoop van (delen van) de onderneming of een fusie; samenwerken, afstoten zeggenschap, financiële deelneming; beëindigen belangrijk deel van de werkzaamheden; belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming; belangrijke wijziging in de organisatie en een wijziging in de verdeling van bevoegdheden van de leiding (bijvoorbeeld directiestructuur en directiestatuut); reorganisatie; verhuizen van de onderneming; groepsgewijs werven of inlenen van personeel; belangrijke investeringen; aantrekken en verstrekken van belangrijke kredieten; invoering/wijziging belangrijke nieuwe technologieën; belangrijke milieubeschermde maatregelen; regelingen voor het financieel zelf dragen als onderneming van langdurige arbeidsongeschiktheid en ziektewet; verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een extern bureau over voorgaande onderwerpen. Zie voor meer informatie de WOR, toelichtingen en jurisprudentie. Aandachtspunten In praktijk is het vaak de vraag waar een actueel onderwerp nu onder valt: onder het initiatiefrecht of onder het adviesrecht. Soms is een directeur van mening dat een bepaald onderwerp niet onder het adviesrecht valt. Het eerste argument van de directeur is dan dat desbetreffend onderwerp niet valt onder het hiervoor genoemde rijtje. Het tweede argument, en dat komt vaker voor, is dat een directeur het onderwerp onbelangrijk vindt. Dat het slechts een klein deel van de onderneming betreft of hoort bij de dagelijkse werkzaamheden (het productieproces, going concern) in de onderneming. De OR daarentegen vindt vaak dat desbetreffend onderwerp wel belangrijk is en dus onder het adviesrecht valt. Besluiten die tot de normale gang van zaken van de onderneming behoren, zijn onbelangrijk in het kader van het adviesrecht en dus niet adviesplichtig. Maar belangrijkheid hangt niet alleen af van de grootte; dat kan per situatie verschillen. Het gaat om de gevolgen die 23

24 handboek medezeggenschap het kan hebben voor het personeel. Op een kleine afdeling kan een klein besluit grote gevolgen hebben. Hier is voldoende jurisprudentie over en over het algemeen heeft de OR dan adviesrecht. Beter is het dit mogelijk gesteggel met de directeur te overstijgen door (van te voren) goede afspraken te maken. Het begrip advies Een ander aandachtspunt is het begrip adviesrecht en advies geven. Het begrip advies van de WOR is iets anders dan het woord advies in het gewone taalgebruik. Het is een juridisch begrip met een dwangmatig karakter. Als een OR een advies geeft aan de directie is dat niet vrijblijvend, maar moet de directeur dit opvolgen. Volgt hij het advies van de OR niet op, dan mag hij zijn voorgenomen besluit niet uitvoeren en volgen verdere procedurele en mogelijk juridische stappen. Zie daarvoor de artikelen 25 en 26 WOR instemmingsrecht (art. 27 wor) Naast het adviesrecht, is er het instemmingsrecht. Zonder instemming van de OR mag de ondernemer geen plannen doorvoeren op het gebied van sociaal beleid en personeelsbeleid of arbeidsomstandigheden. Dat is dus de menskant van het ondernemen. De OR heeft instemmingsrecht als het gaat om regelingen rond roostervrije dagen, vakantieregeling, veiligheid en gezondheid van werknemers, het verzuimbeleid en andere zaken. De volgende onderwerpen vallen onder het instemmingsrecht: pensioenverzekering, winstdelingsregeling en spaarregeling; werktijd- en vakantieregeling; belonings- en functiewaarderingssysteem; regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratiebeleid; aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid; personeelsopleiding; personeelsbeoordeling; bedrijfsmaatschappelijk werk; werkoverleg; behandeling van klachten; bescherming van persoonsgegevens (privacy); controle- en registratiesystemen (camera s, prikklok, black box enzovoorts). Dus een personeelsvolgsysteem. 24

25 hoofdstuk 1. medezeggenschap Aandachtspunten Ten eerste vervalt het instemmingsrecht als het onderwerp in (wettelijke) regelgeving geregeld is, bijvoorbeeld in een cao (art. 27 lid 3 WOR). Dan is dat een kwestie tussen vakbonden en werkgeversorganisaties van desbetreffende sector. In de sector bouw geldt dat bijvoorbeeld voor de reisurenregeling. Dus als een onderwerp inhoudelijk in de cao is geregeld, heeft een OR er niets meer over te zeggen maar kan de directie dus ook niet van de cao afwijken. Als de cao de directie bepaalde beslissingsruimte geeft, ook al is dat minimaal, dan heeft de OR over die nadere invulling weer wel instemmingsrecht. Ook als de overheid al een oplossing voor een knelpunt beschreven heeft in een wet, in de Arbeidsomstandighedenwet bijvoorbeeld, vervalt het instemmingsrecht. Ten tweede bediscussiëren OR en bestuurder soms of een bepaald actueel of modern onderwerp wel of niet onder het instemmingsrecht valt. Denk aan wanneer een onderneming functioneringsgesprekken gaat invoeren en zegt dat dit hetzelfde is als een beoordelingsysteem. Dat valt toch onder het instemmingsrecht. Of wanneer de directie zegt dat het om een proef, experiment of pilot gaat. Jurisprudentie wijst uit dat dit ook instemmingsplichtig is, juist ook omdat na een jaar er vaak weinig aan een regeling te veranderen is. Ten derde gaat het bij de onderwerpen van het instemmingsrecht om een regeling. Een regeling is een afspraak of procedure hoe in een onderneming met een bepaald onderwerp wordt omgegaan. Ten vierde geldt het instemmingsrecht ook als het gaat om een wijziging van een bestaande regeling. Of om het goed op schrift stellen (vaststellen) van een in de praktijk gegroeide werkwijze. Instemmingsrecht vervalt Het begrip instemming is een scherper en dwingender begrip dan advies. Stemt een OR niet in, dan mag een directeur zijn voorgenomen besluit rond een bepaalde regeling niet uitvoeren. Het instemmingsrecht is te zien als een ja of nee van de OR. In praktijk omkleedt een OR zijn instemming wel met voorwaarden en afspraken. Schrijf dus altijd een goede brief. Dwingend karakter adviesrecht benoeming bestuurder (art. 30 wor) Over het aanstellen en ontslaan van een of meerdere directeuren heeft een OR ook wat te zeggen. Dan geldt ook het adviesrecht, maar dan van artikel 30 WOR. Dit is minder vergaand dan dat van artikel 25 WOR. In de praktijk is artikel 30 WOR een moeizaam stuk 25

26 handboek medezeggenschap gereedschap, juist omdat veel OR en worden gepasseerd of niet worden ingeschakeld in de benoemingsprocedure nieuwe directeur. Of de oude directeur is al ontslagen, terwijl de wet zegt dat de OR in de gelegenheid gesteld moet worden om advies uit te brengen. Een ander nadeel is dat dit adviesrecht geen beroepsrecht heeft, zodat de OR misschien wel mag meepraten en meedenken, maar niet mag meebeslissen omdat de kaarten al geschud zijn zorgrecht of stimuleringsrecht (art. 28 wor) Een ander recht of andere taak is het stimuleringsrecht. Via dit recht controleert de OR naleving van de cao en de voorschriften rond arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden. Verder bevordert de OR het werkoverleg, en zaken rond doelgroepen en milieuzorg. In de praktijk gebruiken OR en dit recht weinig. Vragen rond de cao komen over het algemeen wel in de OR- of overlegvergadering aan de orde. Zaken rond bijvoorbeeld het werkoverleg of het beleid rond doelgroepen als vrouwen, jongeren en migranten minder. Het lijkt alsof artikel 28 WOR minder op het netvlies van een OR-lid staat informatierecht (art. 31) Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft de OR informatie nodig. Daarom kun je het informatierecht zien als de basis voor al het ORwerk. Zonder medeweten is het moeilijk meebeslissen. Zo moet de directie de financiële jaarcijfers en andere belangrijke economische informatie aan de OR geven. Ook over het sociaal beleid moet de directie gegevens verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan de ziekteverzuimcijfers. Dit informatierecht staat omschreven in artikel 31 WOR. Het informatierecht bestaat tegenwoordig uit vijf onderdelen en is te zien als een hoofdstuk op zich. Algemene informatie Het algemeen informatierecht (art. 31 WOR, algemeen) gaat over alle bedrijfsinformatie die de OR voor de medezeggenschap nodig heeft. Het informatierecht geeft aan welke bedrijfsinformatie precies naar de OR moet en wat bij de start van de zittingsperiode verstrekt moet worden (art. 31 lid 2 WOR). Interessant is ook dat een ondernemer verplicht is alle informatie aan de OR te verstrekken waar de OR om vraagt. Het is aan de OR zelf om te bepalen wat hij wil hebben, als het maar relevant is voor de vervulling van zijn taak (art. 31 lid 1 WOR). Daar kan dus heel veel onder vallen. 26

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

Aan de slag met OR-platforms

Aan de slag met OR-platforms Aan de slag met OR-platforms FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 8 1. Waarom een OR-platform? Inhoud FNV

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRAAD EN FLEX. Rol en taken van de OR bij flexibilisering. Medezeggenschap 10

ONDERNEMINGSRAAD EN FLEX. Rol en taken van de OR bij flexibilisering. Medezeggenschap 10 ONDERNEMINGSRAAD EN FLEX Rol en taken van de OR bij flexibilisering Medezeggenschap 10 INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS FLEX? 03 1.1. Inleiding 03 1.2. Soorten flex 03 2. FLEX IN DE SECTOREN VAN FNV BOUW 04 2.1

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK

Nadere informatie

Straks geen GBIO en WOR-heffing meer

Straks geen GBIO en WOR-heffing meer JAARGANG 7 > NUMMER 7/8 > JULI/AUGUSTUS 2010 Ga terug naar start 5 Ontslag? Wacht even! 7 Vlinders in de buik 10 Er is meer dan de WOR 16 Vanuit gewoon lid opeens verkozen worden tot voorzitter kan wat

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP

VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP WINSTPUNTEN, VALKUILEN EN MINIMUMEISEN September 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING 4 A. WINSTPUNTEN VAN VERNIEUWING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP 6 1. Medezeggenschap voor

Nadere informatie

De netwerken van de OR

De netwerken van de OR De netwerken van de OR De netwerken van de OR In 2011 hielden FNV Bouw en het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit van Nijmegen een onderzoek naar de netwerken van de OR. Dit onderzoek bestond

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST arbeidsomstandigheden APOTHEKEN 2011 Inhoudsopgave Preambule 7 Inleiding 8 1 Werkingssfeer en definities 9 Artikel 1 Werkingssfeer 9 Artikel 2 Definities 9 2 Algemene randvoorwaarden

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw MEDEZEGGENSCHAP Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw P.F. van der Heijden, F.B.J. Grapperhaus, G.J.J. Heerma van Voss, L. Timmerman en E. Verhulp Notitie Juni 2012 Medezeggenschap: Ontwikkelingen

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten?

Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten? Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten? Prof. mr. L.C.J. Sprengers 1. Inleiding De relatie ondernemingsraad (OR) en vakbond kent vele facetten die de afgelopen decennia

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

2013 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELDE BELANGEN

2013 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELDE BELANGEN 2013 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS EN DE OR Theorie rondetafelgesprek praktijk VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELDE BELANGEN Voorwoord 3 voorwoord TWEE ORGANEN, ÉÉN DOEL Een gezond bedrijf

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Telewerken. Een product van De Unie

Telewerken. Een product van De Unie Telewerken Een product van De Unie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 1 Telewerken in opkomst 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Wat is telewerken? 6 2 Voordelen en aandachtspunten 8 2.1 Wat zijn de voordelen van telewerken?

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie