PROJECTPLAN DEELPROJECT STUDENTONDERNEMINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN DEELPROJECT STUDENTONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN DEELPROJECT STUDENTONDERNEMINGEN Versie 14

2 VOORWOORD. De mogelijkheden die worden geboden door het concept De Netwerkschool beschouwen wij als een kans het hedendaagse beroepsonderwijs in al zijn facetten fundamenteel anders te organiseren. Wij gaan de krachten die bepalend zijn voor de loopbaan van onze werknemer in opleiding (WIO) binnen en buiten ons ROC doelmatiger en beter benutten, door ze veel nadrukkelijker en explicieter met elkaar te verbinden. Met de deelprojecten: Project Student Bedrijf Project Flexibele inzet personeel Project VMBO-MBO-HBO Met de aandachtspunten binnen elk deelproject voor: Flexibiliteit naar student Duurzaamheid Zichtbaar in de regio Rekening houdend met de 10 IJkpunten van Netwerkschool 2

3 1.0 Projectnaam STUDENTBEDRIJF 2.0 Scope 3.0 Uitgangspunten 4.0 Plan van aanpak 5.0 Fasering/planning 6.0 Budget/kosten projectomschrijving projectstructuur en deelnemers ureninzet per deelnemer projectborging (externe begeleiding) projectdoelstelling projectresultaten randvoorwaarden aannames relaties met andere projecten ontwikkelingen werkwijze controls communicatieplan beschrijven nazorg aanvang project deadlines tijdsbalk / kritiek pad beschikbaar/verwacht budget investeringsanalyse 7.0 Risico s en tegenmaatregelen 8.0 Benodigde middelen 9.0 Rapportage 3

4 1. Projectnaam : Netwerkschool Twente deelproject Studentbedrijf 1.1. Projectomschrijving Netwerkschool algemeen De Netwerkschool heeft als doel kwalitatief beter middelbaar onderwijs te gaan bieden voor dezelfde of zelfs minder kosten. In vergelijking met het huidige onderwijs. Het is een model ontworpen dat door vijf mbo-onderwijsinstellingen in Nederland de komende jaren in praktijk zal worden gebracht. Namens het ROC van Twente doet de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra hieraan mee. Meer betrokkenheid van bedrijven, ouders en oud-studenten Om deze opleiding kwalitatief beter, efficiënter en uitdagender aan te bieden, wil de Netwerkschool nauwere banden aangaan met het bedrijfsleven. Door meer bedrijfsprojecten uit te voeren en door vaker mensen uit bedrijven uit te nodigen om vakkennis over te brengen. Maar ook ouders en bijvoorbeeld oud-studenten zullen meer betrokken worden om mee te denken met de opleiding en hieraan ook mede uitvoering te geven. Slimmer en flexibeler organiseren Ook op andere wijze kan het onderwijs slimmer en flexibeler worden georganiseerd. Zo kan de productiviteit worden verbeterd door efficiënter en effectiever gebruik te maken van ICT. Bijvoorbeeld voor het leren zelf, maar ook voor het toetsen, volgen en begeleiden van de student en voor de organisatie van het leerproces. Vraag van de markt maatgevend Uitgangspunt bij de opleiding is de vraag van de markt: het werk dat bouw- en infragerelateerde bedrijven in onze regio verrichten. Het enige criterium voor studiesucces is het vinden van een passende baan of een passende vervolgopleiding op hbo-niveau DEELPROJECT STUDENTBEDRIJF. We beschrijven dit deelproject vanuit drie invalshoeken, te weten: - de student wordt werknemer in opleiding (hierna wordt dit benoemd als WIO) - de docent wordt coach - niet het curriculum maar de vragen/opdrachten van regionale bedrijven/instellingen zijn uitgangspunt Voor de studentbedrijven, waar de werknemer in opleiding (WIO) is gepositioneerd, is er een database waarin allerlei vragen en opdrachten uit de branche (ook maatschappij) (in de vorm van een projectenbank) zijn opgeslagen, waarmee een WIO aan de slag kan. De acquisitie van werk voor de studentbedrijven heet een plek in de organisatie van de Netwerkschool. De 4

5 WIO, de coach en een vertegenwoordiger van een bedrijf bepalen aan de hand van de gekozen vraag/opdracht de werkprocessen en taken. Door de afgeleide werkprocessen en taken te relateren aan de drie C s (content, context en capaciteiten) krijgen deze een weloverwogen en passende plaats in de (school)loopbaan van de WIO. Voor een uitgebreidere uitleg over de rol van de drie C s, zie het visiedocument van de Netwerkschool Twente In onze visie van de netwerkschool is dus de vraag/opdracht van de markt /maatschappij leidend. Deze vraag wordt via de drie C s vertaald in een leervraag voor de WIO en is daarmee het vertrekpunt voor leeractiviteiten. Door de sterke en structurele verbondenheid van de coach met de actuele beroepspraktijk binnen de studentenonderneming blijft hij op zijn vakgebied uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Doordat de coach zich door oa stages van WIO s begeeft in het bedrijfsleven ontstaat een actueel netwerk. Vanuit dit netwerk komt kennisdeling tot stand dmv gastcolleges, begeleiding van studenten, praktische uitwisseling van informatie. Het structureel en continu samenwerken met de collega s uit het bedrijfsleven geeft een nieuwe impuls aan het docentschap, door werknemers uit de branche in te zetten voor vakkennis. Uitwisseling van diensten tussen onderwijs en bedrijfsleven draagt bij aan een goede verbondenheid. Rol van het studentbedrijf in de Netwerkschool Wij willen ondernemende studenten afleveren; In studentbedrijven worden studenten coöperatiever; Door het samen laten gaan van opleiden en praktijk (binnen en buiten) wordt de leeromgeving professioneler; Winstdeling is mogelijk projectstructuur en deelnemers Naam Rol Ontwikkeling In uren per week Marcel Oude Avenhuis Wietze Raven Leon Abbink Relatiebeheerder, docent en deelprojectleider Docent, coach en deelprojectlid Teamcoördinator, coach en deelprojectlid Bert Timmerman Beleidsadviseur 3 Bert Breukers Bedrijfsadviseur (extern vanuit Regionale Organisatie voor Zelfstandige ondernemers) Uitvoering in uren per week

6 Studentbedrijf Functie Uren per week Instelling Namen Niets Meeweten Meedenken Meebeslissen Bouwtalent/HBO Jobscore Janet Welmer/Robert Herman x Bedrijvenforum Bezetting Leden (link naar studiegids) x 1.3. Ureninzet per deelnemer - zie overzicht, externen zijn niet meegenomen 1.4. Ureninzet per deelnemer - zie overzicht bij punt Projectborging (o.a. externe begeleiding) De stuurgroep van Netwerkschool Twente is verantwoordelijk voor het project. Het ROZ (Bert Breukers) ROZ uitleg is als organisatie = kwaliteitsdeskundige betrokken bij de ontwikkeling van dit deelproject. De nieuwe werkwijze en resultaten worden vastgelegd in protocollen, modellen en werkafspraken in samenhang met de deelnemende bedrijven. 6

7 2. Scope 2.1 Projectdoelstelling Het realiseren van NWS Studentbedrijven "NWS Studentbedrijven is een bedrijfsinitiatief van Netwerkschool, waarbij vragen/opdrachten van buiten de opleiding worden verworven door zowel bedrijven,docenten en studenten, vervolgens wordt de dienst c.q. product geleverd. Betaling/beloning van het product is in principe het uitgangspunt. Voor voorbeelden van deze vragen/opdrachten zie onze website/ flyer. Er wordt uitgegaan van 3 fasen: In de 1 e fase van het studententraject in NWS zijn het veelal opdrachten vanuit een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Oogpunt). Concurrentie is daardoor nvt. In deze 1 e fase is de docent zowel coördinator, begeleider, coach en deskundige. In de 2e fase komen zo mogelijk de studenten met de opdrachten uit de markt. De rol van de docent / school bij een NWS Studentbedrijf is een coördinerende. In deze 2e fase is naast de docent een rol weggelegd voor een ZZP-ers of bedrijven die de deskundigheid inbrengen, daarnaast zijn zij ook de begeleider én de back-up voor de realisatie van het product. In fase 3 zorgen de student(en) zelf voor de verdeling van de (management)taken, regelen de calculatie, alsmede de inkoop, marketing, verkoop, enz.. In deze fase krijgt een student (groepje studenten) de gelegenheid kennis te maken met het ondernemerschap Het doel is gedurende een bepaalde tijd en met beperkt eigen risico zo zelfstandig mogelijk een bedrijfsinitiatief te runnen. Dit alles onder het motto "learning by doing". De 3 fasen zijn verder uitgewerkt in de studiegids en het visiedocument van de Netwerkschool Twente. (Link) We werken samen met andere afdelingen in mbo colleges. Integraal kenmerk: het ontwikkelen/bevorderen van competenties, attitudes en vakvaardigheden op hun vakgebied, maar ook op het gebied van ondernemerschap. Kwaliteit van de opdrachten bepalen in grote mate de kwaliteit van de output. Daarom is het borgen van die kwaliteit een onderdeel in het studentbedrijf. Acquisitie is in de organisatie van de Netwerkschool Twente geïntegreerd. 7

8 2.2 Projectresultaten 1. Een tool beschikbaar te hebben en te gebruiken waarmee de docent inzicht heeft in klant, gewenst product, inzet, middelen, studiepunten, opbrengst, enz. Een tool om te monitoren. De tool is in Excel nu beschikbaar. De Tool wordt nog geïntegreerd in Trajectplanner 2. Daarnaast is er een digitale projectenbank waar vraag en aanbod gereguleerd wordt. De digitale projectenbank is gerealiseerd in Excel. De Tool wordt nog geïntegreerd in Trajectplanner 3. Opdrachten worden in trajectplanner gezet en producten worden gedocumenteerd ingeleverd via trajectplanner. Dit staat als actie geagendeerd bij de werkgroep Trajectplanner, wordt in het voorjaar van 2013 gerealiseerd. 4. In elke fase zit elke student minimaal 1x in een studentbedrijf. Wordt in de nieuwe studiegids voor 2013/14 opgenomen Om het Knelpunt op te lossen van voldoende projecten in fase 2 zijn en worden acties ondernomen: o Participatie bij de Slingerbeurs Hengelo. o MVO activiteiten; koppeling aan vrijwilligersdag. o Marktanalyse en "vraag" boven tafel krijgen, extra lesprogramma van ROZ rondom netwerken en acquireren is gemaakt en wordt opgenomen in het lesprogramma. (Aan het begin van fase 2 studenten leren netwerken. In volgende fase komt dit terug. Ook docenten nemen deel.) 5. Einddoel is dat de student een project kan draaien waarbij een bedrijf, zzp-er én docent alleen nog op de achtergrond staan. In de studiegids voor 2013/14 is dit beschreven. 6. Projecten in de 3e fase te hebben waarbij studenten een deel van werkprocessen verwezenlijken en afronden. In de studiegids voor 2013/14 is dit beschreven. 7. A) Studenten hebben ondernemersvaardigheden ontwikkeld (facturatie, calculatie, offertes maken, bewaking, facturenmap realiseren, procedure ontwikkelen, systeem van web-based boekhouden, enz.). B) Behaalde competenties worden in de betreffende portfolio gezet via trajectplanner. Module (Masterclass) Ondernemerschap is ontwikkeld en geïmplementeerd. 8. Studenten hebben leren netwerken en samenwerken. (Zie ook punt 4) (project duurzaamheid zie E-zine; veldtocht Pioneering; Jaarbijeenkomst Pioneering; studenten nemen zelf acties naar gastcolleges; inzet ROZ d.m.v. training netwerken is opgenomen in fase 2 en 3; E-zine koppelen naar Website) 8

9 9. Er is een website en flyer waarin/op uitgelegd wordt welke vragen/opdrachten mogelijk zijn binnen een studentbedrijf NWS. Student Bedrijven worden als model van NWS toevoegen op de Website. 10. Aan de samenwerking met derden (zzp-er, zelfstandig ondernemer, deskundige) ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag. Met de jurist van ROC zijn samenwerkingsovereenkomst als model besproken (zie bijlage) 11. Inkoopvoorwaarden Model is besproken en beschikbaar (zie bijlage) 12. Opdrachtbevestiging Model is besproken en beschikbaar (zie bijlage) 13. A) Aparte boekhouding concept, 2 modellen zijn nu beschikbaar B) Aparte boekhouding definitief, keuze voor 1 model is gemaakt en hier wordt ervaring mee opgedaan Zie ook voor de bijlagen: Bijlagen deelproject Student Bedrijf 9

10 3. Uitgangspunten 3.1 Randvoorwaarden Iedereen die voor NWS kiest, neemt deel aan een Studentbedrijven De Netwerkschool Twente kent 3 fasen van een studentbedrijf. Waarin zelfstandigheid en complexiteit groeit per fase. Op basis van de vraag/opdracht uit de markt wordt de samenstelling van de Studentbedrijven vastgesteld. Cocreatie (netwerk en samenwerking) en innovatie zijn basisvoorwaarden voor een studentbedrijven Het beoordelen van de WIO s vindt op dezelfde wijze plaats als bij de werknemers van een bedrijf gebeurt, namelijk via de methodiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op basis van een digitaal portfolio dat door de WIO zelf samen wordt bijgehouden. Op grond van deze gesprekken kan worden geconcludeerd dat bepaalde basisvaardigheden bijgespijkerd moeten worden (bijvoorbeeld rekenen of taal). Hiervoor zijn via de digitale omgeving modules beschikbaar. Nadat de module is behaald ontvangt de WIO hiervoor een bewijs, dat hij in zijn portfolio opneemt. Er is een systeem van studiepunten dat gebruikt wordt voor het waarderen van de resultaten die behaald zijn in het studentbedrijf. Er kunnen structurele leeronderdelen uit de opleiding los gekoppeld worden en vervangen worden door realistische opdrachten. Bij het uitwisselen van traditionele onderwijsprojecten met taken in het studentbedrijf moet er een goede borging en organisatie zijn. Om zo een verantwoording te krijgen naar het kwalificatiedossier (leerroute) Docenten en/of bedrijfsleven begeleiden de studentbedrijven. Docenten dienen aantoonbaar affiniteit en kwaliteit te hebben om studentbedrijven te begeleiden. 3.2 Aannames Prognose, dat wat er bij komt - Aanname kan doorgroeien tot een voorwaarde: Fase 1 - Projecten mogen geld kosten zonder direct geld op te brengen. Fase 2 - Projecten dienen breakeven te draaien. Fase 3 - Projecten moeten winst opleveren. Alle projecten die uitgevoerd worden binnen de Netwerkschool Twente dienen gezamenlijk een positief exploitatiesaldo te hebben. 10

11 - Binnen een studentbedrijf zijn de leereffecten (kennis, vaardigheden en houding) gelijkwaardig of groter dan bij interne schoolprojecten. - Studentbedrijven werken positief op de organisatie en haar werknemers in het onderwijs. Kennis, actualiteit en veranderende organisaties komen via studentbedrijven eerder en directer binnen. - Bedrijven en instellingen legitimeren en ondersteunen het studentbedrijf binnen de Netwerkschool - Ondernemendheid en ondernemerschap wordt gestimuleerd in kernteam (uitstraling vanuit het kernteam naar flexibele schil en studenten) 3.3 Relaties met andere projecten ondernemerslab Twente technische teams van de toekomst 3.4 Ontwikkelingen en aandachspunten Onderwijstijd IIVO vs studentbedrijf iivo = in instelling verzorgd onderwijs Onderwijstijd BPV vs studentbedrijf bpv = beroepspraktijkvorming Onderwijstijd BBO vs studentbedrijf bbo = buitenschoolse beroepsorientatie Aandachtspunten: - De organisatie van studentbedrijven is een ROC aangelegenheid. - Deadlines bij projecten vragen flexibiliteit (tijd, geld, middelen) van studenten, bedrijf, school en opdrachtgever. - Ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs. - Uitbreiding van de onderwijstijd vraagt om nieuwe en inspirerende werkvormen. Studentenbedrijven dragen hieraan positief bij. - Perspectieven van andere partijen 11

12 4. Plan van aanpak 4.1 werkwijze 1. Wekelijks overleg met Marcel Oude Avenhuis Bert Timmerman Bert Breukers en Leon Abbink 2. Onderwerpen tijdens het wekelijkse overleg - Bespreken voortgang - Afspraken maken over korte termijn werkzaamheden - Planning doornemen en middenlange-en lange termijn werkzaamheden vast stellen 3. Onderzoek naar: de (on)mogelijkheden van een entiteit voor de realisatie van student bedrijven. de positie van Student Bedrijven, loskoppelen van MBO colleges de noodzakelijke verzekeringen: aanvullende verzekeringen zijn nodig (o.a. CAR, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst t.a.v. inzet derden, verantwoordelijkheid naar te leveren product / prestatie. Afspraken in de samenwerkingsovereenkomst maken over te leveren diensten door externen marktconform werken, marktconforme prijzen. afspraken rondom concurrentie omgaan met winst / verlies ondernemersvaardigheden opnemen in het traject en evt afronden met een extra certificaat (EBC*L). effecten / gevolgen tussentijdse beëindiging traject door studenten betrokkenheid bedrijven bespreken bedrijvenforum 4. relatie tussen de deelprojecten en de 10 IJkpunten van Netwerkschool Ambities op onderstaande gebieden: 1 Positief exploitatiesaldo 2 Beter onderwijs voor hetzelfde budget 3 Wettelijke kaders: 4 Bedrijfsmatige cultuur en werkwijze 5 Flexibiliteit en maatwerk 6 Studentondernemingen 7 Hele jaar open 8 Maximale betrokkenheid regio en bedrijfsleven 9 Variatie in arbeidscontracten 10 ICT fundament 12

13 4.2 Controls Balans tussen interne en externe projecten vinden opdat alle leerstof die een student nodig heeft wordt gerealiseerd. Bij de intake van de opdrachten wordt vastgesteld o Kwaliteit o Voldoende leeronderdelen o Hiaten t.o.v. bestaand intern project o Samenstelling van studentbedrijf Het ontwikkelen van deze projectenbank draagt een risico met zich mee. Van wie is de projectenbank? Wie houdt de projectenbank actueel? studenten en docent Kwaliteitsborging (ondergrens) door een check op de aangeboden vragen/opdrachten door een onafhankelijke groep. Onderwijs is daarin leading. 4.3 Communicatieplan Naar: Kernteam - 1 x per 3 weken overleg over voortgang en ontwikkeling Stuurgroep - 1 x per 6 weken rapportage middels highlightmodel MBO colleges via de directeur Studenten - via studentenraad en blikjesdagen Netwerkcafé 1 x per jaar Bouwbedrijven 1x per 6 weken Ouders via ouderraad Overheden - Extra: Nieuwsbrief, Social media, website 4.4 Beschrijven nazorg Evaluatiemomenten - 2 daagse elk jaar in februari - 1 studiedag voor de zomervakantie In ontwikkeling - Monitoren van de processen - Blikjesdagen 13

14 5. Fasering / planning 5.1 Aanvang project 1 september Deadlines Tool ontwikkelen X 2 Digitale projectenbank X 3 Opdrachten in trajectplanner X 4 Bezetting studentbedrijf X 5a Organisatie van x studentbedrijf 5b Optimaliseren studentbedrijf x 6 Koppeling curriculum aan studentbedrijf 7a Ondernemersmodule geïntegreerd in studentbedrijf 7b Ondernemersmodule in trajectplanner 8 Netwerken en samenwerk als vast onderdeel in studentbedrijf 9 Website/flyer beschikbaar x x X X X 10 Samenwerkingsovereenkomst x 11 Inkoopvoorwaarden X 12 Opdrachtbevestiging x 13a Aparte boekhouding concept x 13b Aparte boekhouding definitief x 5.3 Tijdsbalk / kritiek pad Kritieke pad is in wording. De deadlines vormen het kritieke pad. Door ontwikkelingen binnen de Netwerkschool Studentbedrijf kunnen gaandeweg keuzes worden heroverwogen. 14

15 6. Budget / kosten 6.1 Beschikbaar/verwacht budget Aanname december 2012 Budget Uren intern Uren extern Investering Investeringskosten Tarief Tarief Totaal 1 Tool ontwikkelen ,- 2 Digitale projectenbank 7500,- 3 Opdrachten in trajectplanner ,- 4 Bezetting studentbedrijf (dagelijkse werkzaamheden Netwerkschool) 5 Organisatie van studentbedrijf 6 Koppeling curriculum aan 40 studentbedrijf 7a Ondernemersmodule ,- geïntegreerd in studentbedrijf 7b Ondernemersmodule in trajectplanner 8 Netwerken en samenwerken als vast onderdeel in studentbedrijf 9 Website/flyer beschikbaar ,- 10 Samenwerkingsovereenkomst Inkoopvoorwaarden Opdrachtbevestiging 40 13a Aparte boekhouding concept 40 13a Aparte boekhouding definitief Investeringsanalyse Zie

16 7. Risico s en tegenmaatregelen Een risico is het hebben van onvoldoende passende projecten (opdrachten) Tegenmaatregel is een lesprogramma, netwerken en acquireren voor studenten in fase 2 en 3 8. Benodigde middelen De (on)mogelijkheden van een entiteit voor de realisatie van student bedrijven. De positie van student bedrijven, loskoppelen van mbo colleges De noodzakelijke verzekeringen: aanvullende verzekeringen (o.a. Car, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering) Voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst t.a.v. Inzet derden, verantwoordelijkheid naar te leveren product / prestatie. Afspraken in de samenwerkingsovereenkomst maken over te leveren diensten door externen Marktconform werken, marktconforme prijzen. Afspraken rondom concurrentie Omgaan met winst / verlies Ondernemersvaardigheden opnemen in het traject en evt. Afronden met een extra certificaat (ebc*l). Effecten / gevolgen tussentijdse beëindiging traject door studenten Betrokkenheid bedrijven bespreken bedrijvenforum 9. Rapportage In de staande organisatie (team NWS) dient Plan-Do-Check-Act een vast gegeven te zijn (activiteitenlijst). 16

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Begeleidingsplan Noordzeelant

Begeleidingsplan Noordzeelant Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon E-mail Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 Zoomvliet College Jaarverslag Jaarverslag 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 2. Directieverslag pag 3 2a Strategie en realisatie speerpunten pag 3 2b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam Ieder Kind Wint - Zorg voor de toekomst, beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam, 16 december 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject. Summa Engineering. TU/e Campus Eindhoven

Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject. Summa Engineering. TU/e Campus Eindhoven Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject Tekstuele aanpassing nav sg vergadering 08-12-2015 Pagina 1 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 Vraag: Hoe is de instelling omgegaan met de besteding van de toegekende

Nadere informatie