PROJECTPLAN DEELPROJECT STUDENTONDERNEMINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN DEELPROJECT STUDENTONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN DEELPROJECT STUDENTONDERNEMINGEN Versie 14

2 VOORWOORD. De mogelijkheden die worden geboden door het concept De Netwerkschool beschouwen wij als een kans het hedendaagse beroepsonderwijs in al zijn facetten fundamenteel anders te organiseren. Wij gaan de krachten die bepalend zijn voor de loopbaan van onze werknemer in opleiding (WIO) binnen en buiten ons ROC doelmatiger en beter benutten, door ze veel nadrukkelijker en explicieter met elkaar te verbinden. Met de deelprojecten: Project Student Bedrijf Project Flexibele inzet personeel Project VMBO-MBO-HBO Met de aandachtspunten binnen elk deelproject voor: Flexibiliteit naar student Duurzaamheid Zichtbaar in de regio Rekening houdend met de 10 IJkpunten van Netwerkschool 2

3 1.0 Projectnaam STUDENTBEDRIJF 2.0 Scope 3.0 Uitgangspunten 4.0 Plan van aanpak 5.0 Fasering/planning 6.0 Budget/kosten projectomschrijving projectstructuur en deelnemers ureninzet per deelnemer projectborging (externe begeleiding) projectdoelstelling projectresultaten randvoorwaarden aannames relaties met andere projecten ontwikkelingen werkwijze controls communicatieplan beschrijven nazorg aanvang project deadlines tijdsbalk / kritiek pad beschikbaar/verwacht budget investeringsanalyse 7.0 Risico s en tegenmaatregelen 8.0 Benodigde middelen 9.0 Rapportage 3

4 1. Projectnaam : Netwerkschool Twente deelproject Studentbedrijf 1.1. Projectomschrijving Netwerkschool algemeen De Netwerkschool heeft als doel kwalitatief beter middelbaar onderwijs te gaan bieden voor dezelfde of zelfs minder kosten. In vergelijking met het huidige onderwijs. Het is een model ontworpen dat door vijf mbo-onderwijsinstellingen in Nederland de komende jaren in praktijk zal worden gebracht. Namens het ROC van Twente doet de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra hieraan mee. Meer betrokkenheid van bedrijven, ouders en oud-studenten Om deze opleiding kwalitatief beter, efficiënter en uitdagender aan te bieden, wil de Netwerkschool nauwere banden aangaan met het bedrijfsleven. Door meer bedrijfsprojecten uit te voeren en door vaker mensen uit bedrijven uit te nodigen om vakkennis over te brengen. Maar ook ouders en bijvoorbeeld oud-studenten zullen meer betrokken worden om mee te denken met de opleiding en hieraan ook mede uitvoering te geven. Slimmer en flexibeler organiseren Ook op andere wijze kan het onderwijs slimmer en flexibeler worden georganiseerd. Zo kan de productiviteit worden verbeterd door efficiënter en effectiever gebruik te maken van ICT. Bijvoorbeeld voor het leren zelf, maar ook voor het toetsen, volgen en begeleiden van de student en voor de organisatie van het leerproces. Vraag van de markt maatgevend Uitgangspunt bij de opleiding is de vraag van de markt: het werk dat bouw- en infragerelateerde bedrijven in onze regio verrichten. Het enige criterium voor studiesucces is het vinden van een passende baan of een passende vervolgopleiding op hbo-niveau DEELPROJECT STUDENTBEDRIJF. We beschrijven dit deelproject vanuit drie invalshoeken, te weten: - de student wordt werknemer in opleiding (hierna wordt dit benoemd als WIO) - de docent wordt coach - niet het curriculum maar de vragen/opdrachten van regionale bedrijven/instellingen zijn uitgangspunt Voor de studentbedrijven, waar de werknemer in opleiding (WIO) is gepositioneerd, is er een database waarin allerlei vragen en opdrachten uit de branche (ook maatschappij) (in de vorm van een projectenbank) zijn opgeslagen, waarmee een WIO aan de slag kan. De acquisitie van werk voor de studentbedrijven heet een plek in de organisatie van de Netwerkschool. De 4

5 WIO, de coach en een vertegenwoordiger van een bedrijf bepalen aan de hand van de gekozen vraag/opdracht de werkprocessen en taken. Door de afgeleide werkprocessen en taken te relateren aan de drie C s (content, context en capaciteiten) krijgen deze een weloverwogen en passende plaats in de (school)loopbaan van de WIO. Voor een uitgebreidere uitleg over de rol van de drie C s, zie het visiedocument van de Netwerkschool Twente In onze visie van de netwerkschool is dus de vraag/opdracht van de markt /maatschappij leidend. Deze vraag wordt via de drie C s vertaald in een leervraag voor de WIO en is daarmee het vertrekpunt voor leeractiviteiten. Door de sterke en structurele verbondenheid van de coach met de actuele beroepspraktijk binnen de studentenonderneming blijft hij op zijn vakgebied uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Doordat de coach zich door oa stages van WIO s begeeft in het bedrijfsleven ontstaat een actueel netwerk. Vanuit dit netwerk komt kennisdeling tot stand dmv gastcolleges, begeleiding van studenten, praktische uitwisseling van informatie. Het structureel en continu samenwerken met de collega s uit het bedrijfsleven geeft een nieuwe impuls aan het docentschap, door werknemers uit de branche in te zetten voor vakkennis. Uitwisseling van diensten tussen onderwijs en bedrijfsleven draagt bij aan een goede verbondenheid. Rol van het studentbedrijf in de Netwerkschool Wij willen ondernemende studenten afleveren; In studentbedrijven worden studenten coöperatiever; Door het samen laten gaan van opleiden en praktijk (binnen en buiten) wordt de leeromgeving professioneler; Winstdeling is mogelijk projectstructuur en deelnemers Naam Rol Ontwikkeling In uren per week Marcel Oude Avenhuis Wietze Raven Leon Abbink Relatiebeheerder, docent en deelprojectleider Docent, coach en deelprojectlid Teamcoördinator, coach en deelprojectlid Bert Timmerman Beleidsadviseur 3 Bert Breukers Bedrijfsadviseur (extern vanuit Regionale Organisatie voor Zelfstandige ondernemers) Uitvoering in uren per week

6 Studentbedrijf Functie Uren per week Instelling Namen Niets Meeweten Meedenken Meebeslissen Bouwtalent/HBO Jobscore Janet Welmer/Robert Herman x Bedrijvenforum Bezetting Leden (link naar studiegids) x 1.3. Ureninzet per deelnemer - zie overzicht, externen zijn niet meegenomen 1.4. Ureninzet per deelnemer - zie overzicht bij punt Projectborging (o.a. externe begeleiding) De stuurgroep van Netwerkschool Twente is verantwoordelijk voor het project. Het ROZ (Bert Breukers) ROZ uitleg is als organisatie = kwaliteitsdeskundige betrokken bij de ontwikkeling van dit deelproject. De nieuwe werkwijze en resultaten worden vastgelegd in protocollen, modellen en werkafspraken in samenhang met de deelnemende bedrijven. 6

7 2. Scope 2.1 Projectdoelstelling Het realiseren van NWS Studentbedrijven "NWS Studentbedrijven is een bedrijfsinitiatief van Netwerkschool, waarbij vragen/opdrachten van buiten de opleiding worden verworven door zowel bedrijven,docenten en studenten, vervolgens wordt de dienst c.q. product geleverd. Betaling/beloning van het product is in principe het uitgangspunt. Voor voorbeelden van deze vragen/opdrachten zie onze website/ flyer. Er wordt uitgegaan van 3 fasen: In de 1 e fase van het studententraject in NWS zijn het veelal opdrachten vanuit een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Oogpunt). Concurrentie is daardoor nvt. In deze 1 e fase is de docent zowel coördinator, begeleider, coach en deskundige. In de 2e fase komen zo mogelijk de studenten met de opdrachten uit de markt. De rol van de docent / school bij een NWS Studentbedrijf is een coördinerende. In deze 2e fase is naast de docent een rol weggelegd voor een ZZP-ers of bedrijven die de deskundigheid inbrengen, daarnaast zijn zij ook de begeleider én de back-up voor de realisatie van het product. In fase 3 zorgen de student(en) zelf voor de verdeling van de (management)taken, regelen de calculatie, alsmede de inkoop, marketing, verkoop, enz.. In deze fase krijgt een student (groepje studenten) de gelegenheid kennis te maken met het ondernemerschap Het doel is gedurende een bepaalde tijd en met beperkt eigen risico zo zelfstandig mogelijk een bedrijfsinitiatief te runnen. Dit alles onder het motto "learning by doing". De 3 fasen zijn verder uitgewerkt in de studiegids en het visiedocument van de Netwerkschool Twente. (Link) We werken samen met andere afdelingen in mbo colleges. Integraal kenmerk: het ontwikkelen/bevorderen van competenties, attitudes en vakvaardigheden op hun vakgebied, maar ook op het gebied van ondernemerschap. Kwaliteit van de opdrachten bepalen in grote mate de kwaliteit van de output. Daarom is het borgen van die kwaliteit een onderdeel in het studentbedrijf. Acquisitie is in de organisatie van de Netwerkschool Twente geïntegreerd. 7

8 2.2 Projectresultaten 1. Een tool beschikbaar te hebben en te gebruiken waarmee de docent inzicht heeft in klant, gewenst product, inzet, middelen, studiepunten, opbrengst, enz. Een tool om te monitoren. De tool is in Excel nu beschikbaar. De Tool wordt nog geïntegreerd in Trajectplanner 2. Daarnaast is er een digitale projectenbank waar vraag en aanbod gereguleerd wordt. De digitale projectenbank is gerealiseerd in Excel. De Tool wordt nog geïntegreerd in Trajectplanner 3. Opdrachten worden in trajectplanner gezet en producten worden gedocumenteerd ingeleverd via trajectplanner. Dit staat als actie geagendeerd bij de werkgroep Trajectplanner, wordt in het voorjaar van 2013 gerealiseerd. 4. In elke fase zit elke student minimaal 1x in een studentbedrijf. Wordt in de nieuwe studiegids voor 2013/14 opgenomen Om het Knelpunt op te lossen van voldoende projecten in fase 2 zijn en worden acties ondernomen: o Participatie bij de Slingerbeurs Hengelo. o MVO activiteiten; koppeling aan vrijwilligersdag. o Marktanalyse en "vraag" boven tafel krijgen, extra lesprogramma van ROZ rondom netwerken en acquireren is gemaakt en wordt opgenomen in het lesprogramma. (Aan het begin van fase 2 studenten leren netwerken. In volgende fase komt dit terug. Ook docenten nemen deel.) 5. Einddoel is dat de student een project kan draaien waarbij een bedrijf, zzp-er én docent alleen nog op de achtergrond staan. In de studiegids voor 2013/14 is dit beschreven. 6. Projecten in de 3e fase te hebben waarbij studenten een deel van werkprocessen verwezenlijken en afronden. In de studiegids voor 2013/14 is dit beschreven. 7. A) Studenten hebben ondernemersvaardigheden ontwikkeld (facturatie, calculatie, offertes maken, bewaking, facturenmap realiseren, procedure ontwikkelen, systeem van web-based boekhouden, enz.). B) Behaalde competenties worden in de betreffende portfolio gezet via trajectplanner. Module (Masterclass) Ondernemerschap is ontwikkeld en geïmplementeerd. 8. Studenten hebben leren netwerken en samenwerken. (Zie ook punt 4) (project duurzaamheid zie E-zine; veldtocht Pioneering; Jaarbijeenkomst Pioneering; studenten nemen zelf acties naar gastcolleges; inzet ROZ d.m.v. training netwerken is opgenomen in fase 2 en 3; E-zine koppelen naar Website) 8

9 9. Er is een website en flyer waarin/op uitgelegd wordt welke vragen/opdrachten mogelijk zijn binnen een studentbedrijf NWS. Student Bedrijven worden als model van NWS toevoegen op de Website. 10. Aan de samenwerking met derden (zzp-er, zelfstandig ondernemer, deskundige) ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag. Met de jurist van ROC zijn samenwerkingsovereenkomst als model besproken (zie bijlage) 11. Inkoopvoorwaarden Model is besproken en beschikbaar (zie bijlage) 12. Opdrachtbevestiging Model is besproken en beschikbaar (zie bijlage) 13. A) Aparte boekhouding concept, 2 modellen zijn nu beschikbaar B) Aparte boekhouding definitief, keuze voor 1 model is gemaakt en hier wordt ervaring mee opgedaan Zie ook voor de bijlagen: Bijlagen deelproject Student Bedrijf 9

10 3. Uitgangspunten 3.1 Randvoorwaarden Iedereen die voor NWS kiest, neemt deel aan een Studentbedrijven De Netwerkschool Twente kent 3 fasen van een studentbedrijf. Waarin zelfstandigheid en complexiteit groeit per fase. Op basis van de vraag/opdracht uit de markt wordt de samenstelling van de Studentbedrijven vastgesteld. Cocreatie (netwerk en samenwerking) en innovatie zijn basisvoorwaarden voor een studentbedrijven Het beoordelen van de WIO s vindt op dezelfde wijze plaats als bij de werknemers van een bedrijf gebeurt, namelijk via de methodiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op basis van een digitaal portfolio dat door de WIO zelf samen wordt bijgehouden. Op grond van deze gesprekken kan worden geconcludeerd dat bepaalde basisvaardigheden bijgespijkerd moeten worden (bijvoorbeeld rekenen of taal). Hiervoor zijn via de digitale omgeving modules beschikbaar. Nadat de module is behaald ontvangt de WIO hiervoor een bewijs, dat hij in zijn portfolio opneemt. Er is een systeem van studiepunten dat gebruikt wordt voor het waarderen van de resultaten die behaald zijn in het studentbedrijf. Er kunnen structurele leeronderdelen uit de opleiding los gekoppeld worden en vervangen worden door realistische opdrachten. Bij het uitwisselen van traditionele onderwijsprojecten met taken in het studentbedrijf moet er een goede borging en organisatie zijn. Om zo een verantwoording te krijgen naar het kwalificatiedossier (leerroute) Docenten en/of bedrijfsleven begeleiden de studentbedrijven. Docenten dienen aantoonbaar affiniteit en kwaliteit te hebben om studentbedrijven te begeleiden. 3.2 Aannames Prognose, dat wat er bij komt - Aanname kan doorgroeien tot een voorwaarde: Fase 1 - Projecten mogen geld kosten zonder direct geld op te brengen. Fase 2 - Projecten dienen breakeven te draaien. Fase 3 - Projecten moeten winst opleveren. Alle projecten die uitgevoerd worden binnen de Netwerkschool Twente dienen gezamenlijk een positief exploitatiesaldo te hebben. 10

11 - Binnen een studentbedrijf zijn de leereffecten (kennis, vaardigheden en houding) gelijkwaardig of groter dan bij interne schoolprojecten. - Studentbedrijven werken positief op de organisatie en haar werknemers in het onderwijs. Kennis, actualiteit en veranderende organisaties komen via studentbedrijven eerder en directer binnen. - Bedrijven en instellingen legitimeren en ondersteunen het studentbedrijf binnen de Netwerkschool - Ondernemendheid en ondernemerschap wordt gestimuleerd in kernteam (uitstraling vanuit het kernteam naar flexibele schil en studenten) 3.3 Relaties met andere projecten ondernemerslab Twente technische teams van de toekomst 3.4 Ontwikkelingen en aandachspunten Onderwijstijd IIVO vs studentbedrijf iivo = in instelling verzorgd onderwijs Onderwijstijd BPV vs studentbedrijf bpv = beroepspraktijkvorming Onderwijstijd BBO vs studentbedrijf bbo = buitenschoolse beroepsorientatie Aandachtspunten: - De organisatie van studentbedrijven is een ROC aangelegenheid. - Deadlines bij projecten vragen flexibiliteit (tijd, geld, middelen) van studenten, bedrijf, school en opdrachtgever. - Ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs. - Uitbreiding van de onderwijstijd vraagt om nieuwe en inspirerende werkvormen. Studentenbedrijven dragen hieraan positief bij. - Perspectieven van andere partijen 11

12 4. Plan van aanpak 4.1 werkwijze 1. Wekelijks overleg met Marcel Oude Avenhuis Bert Timmerman Bert Breukers en Leon Abbink 2. Onderwerpen tijdens het wekelijkse overleg - Bespreken voortgang - Afspraken maken over korte termijn werkzaamheden - Planning doornemen en middenlange-en lange termijn werkzaamheden vast stellen 3. Onderzoek naar: de (on)mogelijkheden van een entiteit voor de realisatie van student bedrijven. de positie van Student Bedrijven, loskoppelen van MBO colleges de noodzakelijke verzekeringen: aanvullende verzekeringen zijn nodig (o.a. CAR, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst t.a.v. inzet derden, verantwoordelijkheid naar te leveren product / prestatie. Afspraken in de samenwerkingsovereenkomst maken over te leveren diensten door externen marktconform werken, marktconforme prijzen. afspraken rondom concurrentie omgaan met winst / verlies ondernemersvaardigheden opnemen in het traject en evt afronden met een extra certificaat (EBC*L). effecten / gevolgen tussentijdse beëindiging traject door studenten betrokkenheid bedrijven bespreken bedrijvenforum 4. relatie tussen de deelprojecten en de 10 IJkpunten van Netwerkschool Ambities op onderstaande gebieden: 1 Positief exploitatiesaldo 2 Beter onderwijs voor hetzelfde budget 3 Wettelijke kaders: 4 Bedrijfsmatige cultuur en werkwijze 5 Flexibiliteit en maatwerk 6 Studentondernemingen 7 Hele jaar open 8 Maximale betrokkenheid regio en bedrijfsleven 9 Variatie in arbeidscontracten 10 ICT fundament 12

13 4.2 Controls Balans tussen interne en externe projecten vinden opdat alle leerstof die een student nodig heeft wordt gerealiseerd. Bij de intake van de opdrachten wordt vastgesteld o Kwaliteit o Voldoende leeronderdelen o Hiaten t.o.v. bestaand intern project o Samenstelling van studentbedrijf Het ontwikkelen van deze projectenbank draagt een risico met zich mee. Van wie is de projectenbank? Wie houdt de projectenbank actueel? studenten en docent Kwaliteitsborging (ondergrens) door een check op de aangeboden vragen/opdrachten door een onafhankelijke groep. Onderwijs is daarin leading. 4.3 Communicatieplan Naar: Kernteam - 1 x per 3 weken overleg over voortgang en ontwikkeling Stuurgroep - 1 x per 6 weken rapportage middels highlightmodel MBO colleges via de directeur Studenten - via studentenraad en blikjesdagen Netwerkcafé 1 x per jaar Bouwbedrijven 1x per 6 weken Ouders via ouderraad Overheden - Extra: Nieuwsbrief, Social media, website 4.4 Beschrijven nazorg Evaluatiemomenten - 2 daagse elk jaar in februari - 1 studiedag voor de zomervakantie In ontwikkeling - Monitoren van de processen - Blikjesdagen 13

14 5. Fasering / planning 5.1 Aanvang project 1 september Deadlines Tool ontwikkelen X 2 Digitale projectenbank X 3 Opdrachten in trajectplanner X 4 Bezetting studentbedrijf X 5a Organisatie van x studentbedrijf 5b Optimaliseren studentbedrijf x 6 Koppeling curriculum aan studentbedrijf 7a Ondernemersmodule geïntegreerd in studentbedrijf 7b Ondernemersmodule in trajectplanner 8 Netwerken en samenwerk als vast onderdeel in studentbedrijf 9 Website/flyer beschikbaar x x X X X 10 Samenwerkingsovereenkomst x 11 Inkoopvoorwaarden X 12 Opdrachtbevestiging x 13a Aparte boekhouding concept x 13b Aparte boekhouding definitief x 5.3 Tijdsbalk / kritiek pad Kritieke pad is in wording. De deadlines vormen het kritieke pad. Door ontwikkelingen binnen de Netwerkschool Studentbedrijf kunnen gaandeweg keuzes worden heroverwogen. 14

15 6. Budget / kosten 6.1 Beschikbaar/verwacht budget Aanname december 2012 Budget Uren intern Uren extern Investering Investeringskosten Tarief Tarief Totaal 1 Tool ontwikkelen ,- 2 Digitale projectenbank 7500,- 3 Opdrachten in trajectplanner ,- 4 Bezetting studentbedrijf (dagelijkse werkzaamheden Netwerkschool) 5 Organisatie van studentbedrijf 6 Koppeling curriculum aan 40 studentbedrijf 7a Ondernemersmodule ,- geïntegreerd in studentbedrijf 7b Ondernemersmodule in trajectplanner 8 Netwerken en samenwerken als vast onderdeel in studentbedrijf 9 Website/flyer beschikbaar ,- 10 Samenwerkingsovereenkomst Inkoopvoorwaarden Opdrachtbevestiging 40 13a Aparte boekhouding concept 40 13a Aparte boekhouding definitief Investeringsanalyse Zie

16 7. Risico s en tegenmaatregelen Een risico is het hebben van onvoldoende passende projecten (opdrachten) Tegenmaatregel is een lesprogramma, netwerken en acquireren voor studenten in fase 2 en 3 8. Benodigde middelen De (on)mogelijkheden van een entiteit voor de realisatie van student bedrijven. De positie van student bedrijven, loskoppelen van mbo colleges De noodzakelijke verzekeringen: aanvullende verzekeringen (o.a. Car, aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering) Voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst t.a.v. Inzet derden, verantwoordelijkheid naar te leveren product / prestatie. Afspraken in de samenwerkingsovereenkomst maken over te leveren diensten door externen Marktconform werken, marktconforme prijzen. Afspraken rondom concurrentie Omgaan met winst / verlies Ondernemersvaardigheden opnemen in het traject en evt. Afronden met een extra certificaat (ebc*l). Effecten / gevolgen tussentijdse beëindiging traject door studenten Betrokkenheid bedrijven bespreken bedrijvenforum 9. Rapportage In de staande organisatie (team NWS) dient Plan-Do-Check-Act een vast gegeven te zijn (activiteitenlijst). 16

Project: Netwerkschool. Met de deelprojecten Project Student Bedrijf Project Flexibele inzet personeel Project VMBO-MBO-HBO

Project: Netwerkschool. Met de deelprojecten Project Student Bedrijf Project Flexibele inzet personeel Project VMBO-MBO-HBO Projectplan Project: Netwerkschool Met de deelprojecten Project Student Bedrijf Project Flexibele inzet personeel Project VMBO-MBO-HBO Met de aandachtspunten binnen elk deelproject voor: 1. Flexibiliteit

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1

Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Visie op de Netwerkschool met de Cultuurkaart SintLucas In september is de Cultuurkaart voor de Netwerkschool SintLucas opgesteld in 3 verschillende sessies met teamleden,

Nadere informatie

Ambitie Stand van zaken september 2012 Doelen schooljaar 12-13 Opmerkingen

Ambitie Stand van zaken september 2012 Doelen schooljaar 12-13 Opmerkingen AMBITIES EN VOORTGANG VAN DE NETWERKSCHOOL SUMMA ENGINEERING Positief exploitatiesaldo Na afronding experiment moet met normale bekostiging het onderwijs gerund kunnen worden. Wanneer de kosten hoger uitvallen,

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015)

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) Op verzoek van de externe stuurgroep van de Netwerkschool ROC Nijmegen brachten het opleidingsteam, de projectgroep en de werkgroep van deze

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS

OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS Werkgroep & Flexibilisering 4 5 projecten inrichten Ruimte / driestromen Samenwerkingsverbanden starten

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Studentondernemingen Opzet studentonderneming 3 e jaars

Studentondernemingen Opzet studentonderneming 3 e jaars Studentondernemingen Opzet studentonderneming 3 e jaars Uitgangspunten werken met ondernemingen: - Opzetten van, leiden van en werken in eigen onderneming - Samenwerking met bedrijfsleven. - Realistische

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Masterclass Ondernemerschap

Masterclass Ondernemerschap Masterclass Ondernemerschap Op weg naar een ondernemende baan! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Samenvatting Beroepsonderwijs

Samenvatting Beroepsonderwijs Samenvatting Beroepsonderwijs Periode: januari december 2009 Opdrachtgever: FNV Horecabond Uitgevoerd door: SOHRC Timo van Doremalen Met medewerking van: Drs. Schelte Beltman Heleen Veenhof Auteursrecht

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo!

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo! Ondernemen in de bouw doe je zo! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Welkom op de Netwerkschool!

Welkom op de Netwerkschool! Welkom op de Netwerkschool! Inhoud 1 Cultuur... 2 Cultuurkaart... 2 2 Visie... 2 Visie... 2 3 Contact... 3 3.1 Kernteam... 3 3.2 Vakspecialisten... 3 3.3 Studentenraad... 4 3.4 Ouders... 5 3.5 Bedrijvencommissie...

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever Joop Muller Carela Opleidingsbeleid: een definitie het aanbieden van binnen het organisatiebeleid passende voorziening op het gebied van

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Communicatieplan project Gaan!

Communicatieplan project Gaan! Communicatieplan project Gaan! Team Communicatie, Tom Schooltink 11 januari 2012, versie 0.1 Inleiding Veranderen kan niet zonder communiceren. Daarom is er voor alle verandertrajecten een plan voor de

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness BEDRIJFSCODE Versie 1.0 Datum:15-01- 10 Algemene morele verklaring Het Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness groeit en steeds meer verenigingen en stichtingen komen met ons in aanraking en geven opdrachten

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie