Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen"

Transcriptie

1 Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen Sociaal Juridische Dienstverlening Onder begeleiding van: Peter Baltus en Gert-Jan Stoeten Tekst verkorte versie: Bianca Domhof maart 2008

2 Samenvatting BoerenNatuur is een koepelorganisatie van 52 Agrarische Natuurverenigingen in Noord- Nederland. Ze bevordert de samenwerking tussen de verenigingen en behartigt hun belangen. BoerenNatuur wil ten behoeve van haar leden meer informatie over de inkoop van arbeid. Hierbij komen aan de orde van welke arbeidsvormen gebruik kan worden gemaakt en wat de verenigingen moeten regelen om het gebruik van de arbeidsvormen zo veilig mogelijk te maken. Bij verreweg de meeste verenigingen ontbreekt de kennis over de verschillende arbeidsvormen. Het is niet bekend wat ze daarvoor moeten regelen en welke eisen daaraan zijn verbonden. De verenigingen willen professionaliseren en BoerenNatuur speelt een belangrijke rol bij dit proces. Alleen ontbrak tot nu toe bij BoerenNatuur de specifieke kennis over het onderdeel arbeid. Om het gebruik van de arbeidsvormen te optimaliseren wordt aangegeven waar de verenigingen op moeten letten bij de keuze van een arbeidvorm. De zelfstandige zonder personeel is een flexibele arbeidsvorm. Zodra de opdracht is voltooid zijn er geen verplichtingen meer. Een ZZP er heeft de juiste verklaring arbeidsrelaties nodig, minimaal 3 opdrachtgevers per jaar, minimaal 1225 uur per jaar aan het werk als zelfstandige op jaarbasis en er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Het is afhankelijk van de verklaring arbeidsrelaties of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Dit is relevant omdat er anders loonheffingen en premies moeten worden ingehouden en afgedragen door de opdrachtgever. Het is van belang te kijken wie de opdrachtgever is en welke rol de vereniging in het geheel speelt. De vereniging kan optreden als intermediair of als opdrachtgever. Bij loondienst wordt er een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd afgesloten. Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst gelden er een aantal bepalingen. De verplichting tot het leveren van arbeid, loon betaling, aanwezig zijn van een gezagsverhouding en gedurende een zekere tijd. De werkgever is verantwoordelijk voor de werknemers op het gebied van aansprakelijkheid. En hij heeft een zorgplicht ten aanzien van de werknemers. De kosten bij loondienst zijn relatief hoog en de loonadministratie neemt veel tijd in beslag. De administratie kan uitbesteed worden, dit brengt alleen hoge kosten met zich mee. Verenigingen maken nu veel gebruik van vrijwilligers. Het zijn goedkope krachten, maar de risico s zijn veel groter. Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden, maar er zijn regels verbonden aan de hoogte van de vergoeding. Wanneer er niet aan de eisen van de Belastingdienst, omtrent de hoogte van de vergoeding, wordt voldaan kan dit gevolgen hebben voor zowel de vereniging als de vrijwilliger. Detacheerkrachten en uitzendkrachten zijn dure krachten. De inlener moet het uitzendbureau betalen. Het uitzendbureau zorgt voor de verloning van de uitzendkracht. Er moet sprake zijn van een overeenkomst met het uitzendbureau of detacheringsbureau. De werknemer moet ter beschikking worden gesteld door de werkgever aan een derde. En de werknemer moet onder leiding van de derde de werkzaamheden verrichten. Bij een payroll-constructie worden de administratieve verplichten uit handen van de opdrachtgever en opdrachtnemer genomen. De opdrachtgever zorgt zelf voor de werving en selectie en kan op ieder gewenst moment de arbeidskrachten oproepen. De opdrachtnemer is verzekerd voor de sociale voorzieningen. Vacatiekosten zijn bedoeld voor bestuursleden om gemaakte kosten te declareren en gemaakte uren voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen kunnen gedeclareerd worden. Hieraan zijn wel maximumbedragen verbonden en het is belangrijk dat er een urenverantwoording aanwezig is. Verkeerd gebruik van vacatiekosten kan betekenen dat in sommige gevallen een dienstbetrekking is ontstaan tussen het bestuurslid en de vereniging. De verenigingen zijn niet op de hoogte wie er aansprakelijk gesteld kan worden bij schade en of de verzekeringen voldoende dekkend zijn. Verder hebben de verenigingen niets geregeld om het gebied van arbeidsomstandigheden. Ze zien zichzelf niet als werkgever en beseffen niet dat ze verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun arbeidskrachten.

3 Op de huidige manier kunnen de verenigingen niet door blijven gaan. Op dit moment lopen ze al veel risico s en deze zullen alleen maar toenemen. Verenigingen moeten hun bestaande arbeidsvormen kritisch bekijken. Indien nodig moeten ze maatregelen nemen om de bestaande arbeidsvormen volgens de regels toe te passen. En eventueel een andere arbeidsvorm moeten kiezen. Een ZZP er is in veel opzichten een goed alternatief. De kosten zijn relatief laag, de risico s beperkt en hebben een hoge mate van flexibiliteit. Daarnaast zijn het vaak bekwame vakmensen. Bij het oprichten van een landschapsploeg kan de ANV t Onderholt als goed voorbeeld dienen. Zij werken alleen maar met ZZP ers en hebben bepaalde eisen gesteld aan de zelfstandigen in de landschapsploeg om de risico s voor zowel de vereniging als de ZZP ers te beperken. Om de verenigingen goed met arbeid om te laten gaan dient BoerenNatuur te zorgen voor goede informatievertrekking aan de verenigingen. BoerenNatuur doet er verstandig aan afspraken te maken met de Belastingdienst om een landschapsploeg mogelijk te maken. Daarnaast zou BoerenNatuur onderzoek kunnen gaan doen naar het opzetten van een pool voor ZZP ers en tevens de verenigingen op de hoogte te brengen van de aankomende payroll-service van LTO.

4 Inleiding en achtergrond. Voor de meeste verenigingen is het belangrijkste activiteit weidevogelbeheer. Verder houden ze zich onder anderen bezig met ganzenopvang en landschapsbeheer. Vaak maken de ANV s gebruik van mensen die op tijdelijke basis werkzaamheden voor de natuurverenigingen verrichten. De werkzaamheden vinden op allerlei verschillende bases plaats. De natuurverenigingen willen graag maximale flexibiliteit houden, omdat veel werk op projectbasis plaatsvindt. Verder zijn ANV s in principe vrijwilligersorganisaties zonder substantieel vermogen en lucratieve inkomsten om het apparaat draaiende te houden. Als gevolg daarvan zijn zij steeds opzoek naar de meest voordelige manier om arbeid in te kopen. Aanleiding onderzoek Dit onderzoek is gedaan in opdracht van BoerenNatuur, zodat BoerenNatuur informatie kan verstrekken over de inkoop van arbeid aan haar leden, de ANV s. Het is voor de verenigingen in hun streven naar verdere professionalisering belangrijk dat ze duidelijkheid krijgen hoe ze er ervoor staan. Verenigingen zorgen ervoor dat agrarisch ondernemen en natuur goed samen gaan. Daarbij moeten de verenigingen gebruik maken van arbeid. Door een juiste arbeidsvorm te kiezen kunnen de verenigingen door blijven gaan met behoud van het landschap en daarnaast agrarisch blijven ondernemen. In dit onderzoek komt de huidige situatie van de ANV s met betrekking tot de inkoop van arbeid aan de orde. Wat zijn de knelpunten, hoe worden die ervaren en hoe kan deze situatie worden geoptimaliseerd. Hierbij valt te denken aan de verschillende arbeidsvormen waar gebruik van kan worden gemaakt en wat een verenging moet regelen om het gebruik deze arbeidsvormen zo veilig mogelijk te maken. Zaken als aansprakelijkheid, arbeidsovereenkomsten en belastingtechnische aspecten komen hierbij aan de orde. Op dit moment bestaat het idee dat een zelfstandige zonder personeel (ZZP), een mogelijke oplossing kan bieden. Sommige ANV s werken formeel gezien al met ZZP ers, maar zijn hier zelf niet altijd van op de hoogte. ANV s zijn deels onbekend met het ZZP. Het is vaak niet voldoende duidelijk of er een gezagsverhouding is en of de ZZP er wel voldoende verzekerd is. Het is voor ANV s op dit moment niet transparant hoe een ZZP er op een zo veilig mogelijke manier ingezet kan worden. Doel en vraagstelling van het onderzoek Welke Welke arbeidsvormen arbeidsvormen passen passen het beste het beste binnen binnen de diverse de diverse arbeidsbehoeften arbeidsbehoeften van ANV s van en ANV s op en welke op welke manier? manier? Deelvragen - Hoe is de huidige situatie op het gebied van de arbeidsbehoefte met betrekking tot risico s, verzekeringen, veiligheid, overeenkomsten? - Wat zijn op dit moment de in de praktijk ervaren én de theoretische knelpunten op het gebied van de inkoop van arbeid binnen de ANV s. - Hoe kan het gebruik van ZZP ers, uitzendkrachten, (tijdelijk) loondienstverband, vacatiekosten, detachering en aanneming door ANV s geoptimaliseerd worden?

5 Theoretisch kader Met andere woorden, de uitwerking van de verschillende soorten van arbeid, waarvan een ANV gebruik zou kunnen maken. De gangbare regels en voorschriften komen aan de orde die van toepassing zijn op de verschillende arbeidsvormen. Toegespitst op de behoeften en omstandigheden van ANV s. Ook wordt duidelijk waar een ANV op moet letten bij de keuze van een arbeidsvorm. 1) Zelfstandigen Zonder Personeel Definitie Een zelfstandige zonder personeel (ZZP) laat zich het best omschrijven als een specialist die zich laat inhuren voor het verrichten van een bepaalde klus. Hij of zij neemt een bepaalde taak aan in een bepaalde tijd voor een bepaalde prijs. Hij of zij werkt voor meerdere opdrachtgevers. Is de opdracht klaar dan zijn er geen wederzijdse verplichtingen meer. 1 Andere benamingen die vaak worden gehanteerd voor een ZZP ers zijn bijvoorbeeld freelancer, zelfstandig ondernemer zonder personeel. Flexibiliteit Overeenkomsten In het Nederlands recht zijn drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid geformuleerd. Te weten de arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst. Een zelfstandige wordt in het arbeidsrecht aannemer of opdrachtnemer genoemd. 2 Zelfstandigen hebben niet zoals werknemers een arbeidsovereenkomst. Voor werkgever en werknemer liggen vele rechten en plichten vast. Voor zelfstandigen en hun opdrachtgever zijn in de wet veel minder rechten en plichten vastgelegd. Overeenkomsten zoals bij aanneming van werk en opdrachtovereenkomsten beschermen meer de opdrachtgever dan de zelfstandige. De zelfstandige kan zelf wel een contract opstellen waarin wordt vastgelegd hoe de betaling zal verlopen en de aansprakelijkheid is geregeld. De overeenkomst van opdracht verplicht beide partijen tot nakoming. Wanneer één van de partijen niet nakomt moet de andere partij hem, indien mogelijk, de gelegenheid bieden tot nakoming. Als het niet mogelijk is de overeenkomst na te komen, kan de andere partij de overeenkomst onder bepaalde voorwaarden ontbinden. In de overeenkomst of in de algemene voorwaarden kan hiervan worden afgeweken en kunnen partijen zelf afspraken maken over nakoming. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die gelden voor de overeenkomst die wordt afgesloten. De algemene voorwaarden kunnen inhouden: - leveringsvoorwaarden/ levertijd - regels met betrekking tot betaling - geldend recht en bevoegde rechtbank - garanties en exoneraties Volgens artikel 6:231 BW worden onder algemene voorwaarden verstaan bedingen, die door een partij (gebruiker) geregeld in overeenkomsten zijn gebruikt of waarvan om een andere reden mag worden verwacht dat zij in de toekomst geregeld door haar zullen worden gebruikt, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven. 3 De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en moeten aan de wederpartij worden voorgelegd. Of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Ze worden vooraf kenbaar gemaakt door overhandiging of door mee te worden gestuurd met een offerte of opdracht Aerts p Brahn p. 243

6 Ten alle tijden moeten de voorwaarden kunnen worden ingezien. Ze kunnen ook worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, de griffie van de rechtbank of op internet worden gezet.de meest veiligste optie is beide, ter hand stellen en deponeren. Zo zijn er meerdere mogelijkheden om de voorwaarden in te kunnen zien. Overeenkomst van opdracht Het inhuren van een ZZP er voor bepaalde werkzaamheden (zolang ze niet stoffelijk van aard zijn) een overeenkomst van opdracht. Maar een overeenkomst van opdracht hoeft niet altijd ZZP te zijn. Dit kan van belang zijn, als ze een keuze moeten maken tussen een ZZP er of een bedrijf, geen zelfstandige. Denk hierbij aan opdrachten die gegeven en verricht worden door bijvoorbeeld BV s of NV s. Ook het uitbesteden van administratieve werkzaamheden aan accountantsbureaus is een voorbeeld van de overeenkomst van opdracht. Zie hiervoor ook bijlage, voor het verschil tussen aanneming van werk en overeenkomst van opdracht. Risico s Aansprakelijkheid Als zelfstandige ben je zelf aansprakelijk voor eventuele fouten die tijdens de werkzaamheden worden gemaakt. De opdrachtgever kan de kosten verhalen op de zelfstandige. Wanneer de opdrachtgever aansprakelijk zou zijn voor fouten van een opdrachtnemer is er sprake van een gezagsverhouding. De risico s kunnen door de ZZP er worden afgedekt door zich te verzekeren met een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het kan zijn dat zowel de niet-ondergeschikte (ZZP er) als de opdrachtgever aansprakelijk is jegens een derde, als de niet-ondergeschikte een fout maakt. De benadeelde hoeft niet nog een keer na te gaan hoe de exacte arbeidsverhoudingen liggen en of er sprake is van een ondergeschikte dan wel een nietondergeschikte. Er is voor de benadeelde sprake van één onderneming. Arbeidsomstandigheden Werknemers vallen onder de werking van de Arbo-wet. De meeste zelfstandigen zijn hiervan uitgesloten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid en niet hun opdrachtgevers. De zelfstandige kan op basis van artikel 7:658 BW, over de zorgplicht van de werkgever, de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade die hij in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Uit jurisprudentie van Rechtbank s Hertogenbosch van 9 juli 2007 (LJN BA 9363) blijkt dat dit het geval is. In deze uitspraak gaat het om een ZZP die werkzaam is als lijmer. Deze ZZP er is ingehuurd door de onderaannemer om lijmwerkzaamheden te verrichten. Tijdens deze werkzaamheden is de lijmer ten val gekomen en ernstig gewond geraakt. Ter plaatse was de valbeveiliging verwijderd. Zowel de hoofd- en onderaannemer zijn van mening dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de geleden schade van de ZZP er. Het verweer van de hoofdaannemer is dat de verrichte werkzaamheden van de ZZP er niet zijn uitgevoerd in beroep of bedrijf omdat zij zelf geen lijmers in dienst had en niet tot haar kernactiviteiten behoren. De rechter is echter van mening dat deze werkzaamheden voor de bouw noodzakelijk zijn en dat van branchevreemde werkzaamheden geen sprake is. Het verweer van de onderaannemer is dat werkgeversaansprakelijkheid enkel van toepassing is op uitzendkrachten en inlenend personeel en niet op ZZP ers. Dit verweer gaat ook niet op. Volgens de rechter heeft werkgeversaansprakelijkheid een bredere strekking en geldt voor alle arbeidskrachten die op gelijke voet bij een bedrijf of beroep werkzaam zijn als werknemer. De voorzieningsrechter is dan ook van mening dat hoofd- en onderaannemer de zorgplicht hebben geschonden en beide aansprakelijk zijn voor de geleden schade van de ZZP er. Conclusie als opdrachtgever kan je aansprakelijk worden gesteld voor schade die een ZZP er lijdt. Hierbij moet in acht genomen worden dat de opdrachtgever een zorgplicht heeft ook voor een ZZP er en zorg draagt voor veilige arbeidsomstandigheden.

7 In artikel 16 lid 7 van de Arbo-wet staat dat met een algemene maatregel van bestuur geregeld kan worden: dat zelfstandigen zelf verplicht zijn richtlijnen na te leven voor zover deze betrekking hebben op werkzaamheden waaraan bijzondere gevaren zijn verbonden voor de veiligheid en gezondheid. In artikel 9.5 van de Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat de zelfstandige verplicht is tot het naleven van de voorschriften en verboden met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen, welke zijn opgenomen in het besluit. Maar artikel 10 van de Arbo-wet sluit de zelfstandigen van hun verantwoordelijkheid uit, op het gebied van het voorkomen van gevaar voor derden. Verzekeringen Verzekeringen voor zelfstandigen zijn onder te verdelen in persoonlijke verzekeringen, bedrijfsverzekeringen en oudedagsvoorziening. Onder persoonlijke verzekeringen vallen algemene wet bijzondere ziekten kosten, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallen verzekering en overlijdensrisico s. Er zal verder niet worden ingegaan op de persoonlijke verzekeringen, maar richten het op de bedrijfsverzekeringen. Een zelfstandige kan veel verzekeringen afsluiten, maar het is afhankelijk van de werkzaamheden en of de zelfstandige een eigen bedrijfspand heeft, welke verzekeringen je daadwerkelijk nodig hebt. Verzekeringen die voor alle ZZP er van belang zijn, zijn de bedrijfsen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In hoofdstuk.. zijn deze verzekeringen al omschreven. Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) Voor een opdrachtgever kan er onduidelijkheid ontstaan over de vraag of hij loonheffingen moet inhouden en afdragen over de inkomsten van zijn arbeidskracht. Hiervoor is de verklaring arbeidsrelaties geïntroduceerd. De verklaring wordt afgegeven op grond van artikel van de wet Inkomstenbelasting (wet IB). En wordt afgegeven door de Belastingdienst voor één jaar. De verklaring kan voor alle werkzaamheden van dezelfde soort worden aangevraagd. Het is geen verplichting maar de opdrachtgever kan wel om een VAR vragen. In de verklaring wordt zekerheid gegeven over de fiscale status van de inkomsten waarvoor de verklaring is aangevraagd. De fiscus geeft aan of er sprake is van een van de vier mogelijkheidheden: de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking/arbeidsovereenkomst (VAR-loon), de inkomsten behoren tot winst uit onderneming (VAR-wuo), de inkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) of de inkomsten komen voor rekening en risico van een vennootschap (VARdga). Met het Besluit wijziging beoordeling dienstbetrekking door het UWV en Belastingdienst stellen het UWV en de Belastingdienst gezamenlijk een beoordelingskader vast voor de beoordeling van een dienstbetrekking. Dit is met name bedoeld om de opdrachtgever een hulpmiddel aan te reiken bij de beoordeling van arbeidrelaties en duidelijkheid te scheppen over: - de wijze waarop het UWV en de Belastingdienst arbeidsrelaties toetsen - de rol die de VAR speelt bij de beoordeling over arbeidsrelaties - de inhouding en afdracht van loonheffingen Opdrachtgevers beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Vanaf 1 januari 2006 kan de opdrachtgever een standpunt vragen van de Belastingdienst en de opdrachtnemer kan dit bij het UWV. VAR loon uit dienstbetrekking (loon) Deze verklaring geeft aan dat de ZZP er waarschijnlijk de werkzaamheden in loondienstverband verricht en de opdrachtgever geen zekerheid heeft over de vraag of er loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Het is de taak van de opdrachtgever om te toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Is er twijfel

8 over het bestaan van een dienstbetrekking dan kan het besluit Beleidsregels, uitgebracht door de Belastingdienst en het UWV, duidelijkheid geven over de wijze waarop zij toetsen. VAR winst uit onderneming Als een VAR-wuo wordt afgegeven hoeft er geen loonheffing worden ingehouden en de afdracht van werknemerspremies is niet nodig. Deze verklaring geeft aan dat de opdrachtnemer zelfstandige of zelfstandig ondernemer is. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze verklaring. De opdrachtgever behoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen als: - de werkzaamheden die worden verricht moeten inhoudelijk overeenkomen met de omschrijving van het werk - de werkzaamheden vallen binnen de geldigheidsduur van de VAR - de opdrachtgever heeft de identiteit vastgesteld van de opdrachtnemer - de opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie VAR resultaat uit overige werkzaamheden Als de inkomsten volgens de fiscus niet aangemerkt worden als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap, vallen de inkomsten onder resultaat uit overige werkzaamheden. Net als bij de VAR-loon is het de taak van de opdrachtgever om vast te stellen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Mocht er sprake zijn van een dienstbetrekking dan zijn de normale regels van toepassing. Heeft de opdrachtgever onterecht vastgesteld dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan kunnen de Belastingdienst en het UWV toch van oordeel zijn dat er wel sprake is geweest van een dienstbetrekking en een inhoudingsplicht voor loonheffingen bestaat. Als er geen sprake van een dienstbetrekking, dan moet de zelfstandige zelf belasting betalen over hun inkomsten en de opdrachtgever facturen sturen voor hun verrichte werkzaamheden. VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap Bij deze verklaring heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De zelfstandige is in dienst van zijn eigen vennootschap en de inkomsten behoren tot de winst van de vennootschap. 4 Voor de VAR-dga gelden dezelfde voorwaarden als de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen als voor de VAR-wuo. Voor de beoordeling van de dienstbetrekking worden een aantal uitgangspunten gehanteerd: 1. Algemene uitgangspunten 2. Hoe verhoud zich de overeenkomst van opdracht tot de arbeidsovereenkomst? 3. De criteria van de privaatrechtelijke dienstbetrekking Ad. 1 De algemene uitgangspunten zijn gebaseerd op de rechtspraak van het CRvB, de HR en de Gerechtshoven. De beoordeling of er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking vindt plaats aan de hand van de feiten en omstandigheden. Daarbij worden de volgende zaken beoordeeld: - aanwezigheid van een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt per arbeidsverhouding beoordeeld - indien er meer partijen bij de arbeidsverhouding zijn betrokken (inlenen, bemiddeling) dient de verhouding van de opdrachtnemer en alle partijen te worden beoordeeld - de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst - de complete beoordeling als er daadwerkelijk gewerkt wordt in een bepaalde arbeidsrelatie 4 or_uwv_en_belastingdienst.html

9 Ad. 2 Als er in eerste instantie sprake is van een overeenkomst van opdracht moet er bij een arbeidsrelatie beoordeeld worden of er toch geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk Overeenkomsten wordt uitleg gegeven over het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Ad. 3 Wanneer er een privaatrechtelijk dienstverband is zijn de volgende criteria van belang: - verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten - verplichting tot betaling van loon - sprake van gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever Uitleg over deze criteria komen terug in hoofdstuk Overeenkomsten Voor de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR in 2005 diende de opdrachtgever nog te controleren of de zelfstandige niet mogelijk in dienstbetrekking was. Het UWV controleerde de arbeidsrelaties van de zelfstandigen uitvoerig en stelde regelmatig vast dat een zelfstandige, ondanks het feit dat deze beschikte over een VAR-wuo of VARdga, in dienstbetrekking was van de opdrachtgever. In deze situatie kreeg de opdrachtgever te maken met een naheffing voor en eventuele boete vanwege het niet betalen van de werknemersverzekeringen. Deze naheffing en boetes leidden ertoe dat opdrachtgevers huiveriger bleven zelfstandigen in te huren. Het gevolg was dat de VAR geen zekerheid vooraf bood en haar doel voorbij schoot. Om deze huiver bij de opdrachtgevers definitief weg te nemen werden in 2005 rechtsgevolgen verbonden aan de VAR. De Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR heeft tot gevolg dat opdrachtgevers die in het bezit zijn van een kopie van de VAR-wuo of VAR-dga van een zelfstandige en mits er geen sprake is van fraude niet nageheven kunnen worden voor de premies werknemersverzekeringen in de situatie dat de zelfstandige ondanks het bezit van een VAR in dienstbetrekking van de opdrachtgever blijkt te zijn. Mocht blijken dat een zelfstandige toch in dienstbetrekking werkt, dan krijgt hij het jaar daarop een ander type VAR, een VAR-row of VAR-loon, in plaats van een VAR-wuo uitgereikt. De risico s van het hebben van een incorrecte VAR zijn voor de rekening van de zelfstandige. De VAR beschermt de opdrachtgever meer dan zij de zelfstandige zekerheid biedt. 5 Belastingdienst en UWV De Belastingdienst heeft een aantal voorwaarden gesteld wanneer je het hebt over ZZP ers. De ZZP er moet op jaarbasis minstens 3 opdrachtgevers hebben, 1225 uur werken als zelfstandige en er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Dit laatste is vaak lastig te bepalen. Om te bepalen of er een gezagsverhouding is moet er rekening gehouden worden met de volgende punten: - gaat het om een arbeidsprestatie van incidenteel karakter - is de mate waarin de arbeid wordt verricht vooraf bepaald - wat is de wijze van betaling en het karakter van beloning - wat is de mate van zelfstandigheid ten aanzien van de werkzaamheden - wordt er loon doorbetaald bij ziekte, verlof ed. - aanwezigheid van andere werkzaamheden en de mate waarin die arbeid wordt verricht - worden er ondernemingsrisico s gedragen Deze punten kunnen de doorslag geven bij het vaststellen of er sprake is van een gezagsverhouding. 6 Werken voor een intermediair 5 Aerts p Nieuwenhuis p. 2674

10 Sinds de invoering van de VAR in 2002 worden de zelfstandigen die werken voor een bemiddelingsbureau, mits ze in het bezit zijn van een VAR-wuo of VAR-vennoot, door de Belastingdienst en het UWV gezien als zelfstandige ondernemers. De meeste geïnterviewde zelfstandige zorgverleners werken voor meerdere bemiddelingsbureaus en werven hun eigen cliënten. Het is niet verwonderlijk dat deze zelfstandigen een VAR-wuo hebben gekregen, maar deze wordt ook afgegeven aan zelfstandige zorgverleners die uitsluitend voor een bemiddelingsbureau werken. 7 VAR bij bemiddeling Werkt u via bemiddeling, dan geldt het volgende: - Er is geen duidelijke dienstbetrekking tussen u en het bemiddelingsbureau. Sommige bemiddelingsbureaus vragen namens of voor de klanten een kopie van een geldige VAR waarin staat dat u winst uit onderneming hebt of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap. - De klant is uw opdrachtgever (niet het bemiddelingsbureau). U kunt dus meerdere opdrachtgevers hebben, ook als u via één bemiddelingsbureau uw opdrachten krijgt. - Er kan sprake zijn van een dienstbetrekking tussen u en de klant (uw opdrachtgever). De klant moet daarom altijd nagaan of hij voor uw werk loonheffing moet inhouden. Hij hoeft geen loonheffing in te houden als u een VAR hebt waarin staat dat u winst uit onderneming hebt of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap. Voorwaarden zijn wel dat: - de klant uw identiteit heeft vastgesteld en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaart; - de klant een kopie bewaar van de VAR waarin staat dat u winst uit onderneming hebt of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap; - de verrichte werkzaamheden inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven; - de werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR. 8 Deze regels zijn bevestigd tijdens een gesprek met de Belastingdienst. Ze gelden voor het werken met een intermediair/bemiddelingsbureau. De Belastingdienst gaf daarbij nadrukkelijk als voorwaarde aan dat het risico bij de ZZP ers dient te liggen en niet bij het bemiddelingsbureau. Kosten Betaling De betaling bij zelfstandigen kan per uur worden vastgelegd. Ook kan een vastbedrag zijn afgesproken voor bepaalde werkzaamheden die binnen een termijn moeten zijn volbracht. Het uurloon van een ZZP er zal in overeenstemming zijn met collegae. Bij specialisme zal het uurloon hoger liggen, dan voor werkzaamheden die iedereen kan verrichten. Het uurloon ligt voor ZZP ers gemiddeld tussen de 25 en 30 per uur. De betaling zal in de meeste gevallen direct via de zelfstandige gaan. Afhankelijk van de VAR verklaring moet gekeken worden of de opdrachtgever sociale premies en loonheffingen moet afdragen. Een VAR verklaring is niet verplicht (wel aan te raden). Als een ZZP er geen VAR verklaring heeft, moet vastgesteld worden of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Indien de Belastingdienst / UWV vast stelt dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever sociale premies en loonheffingen afdragen. Btw-afdracht en nevenwerkzaamheden. Om de agrarische sector (en de bosbouw) zoveel mogelijk te ontlasten van de verplichtingen voor de btw, is de landbouwregeling ingesteld. 7 Aerts p Brochure De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst p. 8

11 Als een boer of tuinder onder de landbouwregeling valt, is hij ontheven van de verplichting een administratie bij te houden voor de prestaties die onder de landbouwregeling vallen. Voor overige activiteiten (nevenactiviteiten) blijft de verplichting gelden. Onder nevenactiviteiten worden de activiteiten verstaan die wezensvreemd zijn aan het landbouwbedrijf, zoals bijvoorbeeld de exploitatie van een camping of pension, het verhuren van onroerend goed, een bakkerij, een kruidenierswinkel en het handelen in aardappelen. Als er gebruik wordt gemaakt van de landbouwregeling, kan men met betrekking tot de afzonderlijke ondernemersactiviteiten die niet onder de regeling vallen wel de kleine ondernemersregeling toepassen. Ten aanzien van deze activiteiten moet er wel een afzonderlijke administratie gevoerd worden. Kleine-ondernemersregeling Voor sommige ondernemers is er een speciale regeling van toepassing: de kleineondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat er minder btw aan de Belastingdienst hoeft te worden af gedragen. In sommige gevallen hoeft er zelfs helemaal geen btw meer te worden betaald. In dat geval kan er ontheffing worden aanvragen van de administratieve verplichtingen voor de btw. Om in aanmerking te komen voor de kleine-ondernemersregeling moeten aan een aantal voorwaarden voldaan worden: - wanneer er na aftrek van voorbelasting, minder dan aan btw aan de Belastingdienst hoeft te worden betaald - de onderneming een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, vennootschap onder firma, en dergelijke) is. En er wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen voor de btw. - de onderneming in Nederland is gevestigd of hier een vaste inrichting heeft. (Deze voorwaarde geldt niet als de onderneming als buitenlandse onderneming uitsluitend prestaties in Nederland verricht.) - als de onderneming in aanmerking komt voor de kleine-ondernemersregeling, geldt voor de onderneming een vermindering van btw. Hoe de belastingvermindering berekend wordt, is afhankelijk van het bedrag dat er in een jaar aan de Belastingdienst moet worden voldaan Er zijn twee mogelijkheden: - de onderneming moet in een jaar of minder aan btw voldoen. - de onderneming moet in een jaar minder dan maar meer dan aan btw voldoen. De kleine-ondernemersregeling voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers, hieronder staat wanneer de kleine-ondernemingsregeling wel en niet toepasbaar is voor landbouwers, bosbouwers, veehouders, tuinbouwers of veehandelaren. Met betrekking tot de kleine-ondernemersregeling voor landbouwers geldt het volgende: De kleine-ondernemersregeling is niet van toepassing op prestaties van landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers, die onder de landbouwregeling vallen. Als de landbouwregeling wordt gebruikt, kan met betrekking tot de afzonderlijke ondernemersactiviteiten die niet onder die regeling vallen, bijvoorbeeld de exploitatie van een café of pension, de kleine-ondernemersregeling wel worden toegepast. Er moet dan voor deze activiteiten een afzonderlijke administratie worden gevoerd. Als de landbouwer heeft geopteerd om in de normale heffing te worden betrokken, kan er voor alle activiteiten de kleine-ondernemersregeling niet meer worden gebruikt. Kleine-ondernemersregeling voor veehandelaren Met betrekking tot de kleine-ondernemersregeling voor veehandelaren geldt het volgende: Als de veehandelsregeling wordt gebruikt, is de kleine-ondernemersregeling niet van toepassing. Als de veehandelsregeling wordt gebruikt, kan voor de afzonderlijke ondernemersactiviteiten die niet onder die regeling vallen de kleine-ondernemersregeling worden toegepast. Er zal dan voor deze activiteiten een afzonderlijke administratie gevoerd moeten worden. Intensieve veehouderij

12 De kleine-ondernemersregeling ook worden toegepast bij de intensieve veehouderij. 9 Kennis ZZP ers zijn vaak gespecialiseerde zelfstandigen. De vereniging heeft zelf de keuze vrijheid in het kiezen van een ZZP er. Ze kunnen een ZZP er kiezen voor gespecialiseerde arbeid waar veel specifieke kennis voor nodig is, maar ook voor een ZZP er die werkzaamheden verricht die iedereen kan verrichten. Als de ZZP er goed bevalt kan hij vaker worden ingezet voor een opdracht. Hierbij moet de vereniging wel in de gaten houden dat er geen dienstbetrekking ontstaat met de zelfstandige. ZZP ers kunnen ook boeren zijn die naast hun eigen bedrijf als zelfstandige werkzaamheden verrichten. De kennis op bijvoorbeeld het gebied van landschapsbeheer is aanwezig en de vereniging heeft zekerheid van een goed resultaat. Beoordelingscriteria - Heeft de ZZP er de juiste VAR verklaring? - Heeft de ZZP er minimaal 3 opdrachtgevers per jaar? - Werkt de ZZP er minimaal 1225 uur als zelfstandige op jaarbasis. - Is er sprake van een gezagsverhouding? Gezagsverhouding: - gaat het om een arbeidsprestatie van incidenteel karakter - is de mate waarin de arbeid wordt verricht vooraf bepaald - wat is de wijze van betaling en het karakter van beloning - wat is de mate van zelfstandigheid ten aanzien van de werkzaamheden - wordt er loon doorbetaald bij ziekte, verlof ed. - aanwezigheid van andere werkzaamheden en de mate waarin die arbeid wordt verricht - worden er ondernemingsrisico s gedragen (tijdelijk) Loondienstverband Definitie Onder loondienst wordt verstaan dat iemand arbeid voor een ander verricht, waarvoor loon wordt betaald. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat onder het begrip loon in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW (De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten). dient te worden verstaan: De vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid. 10 Flexibiliteit Overeenkomsten Als er een loondienstverband is, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Hieraan zijn voor zowel de werkgever als de werknemer rechten en plichten verbonden. Bij een arbeidsovereenkomst moeten er aan een aantal elementen zijn voldaan, namelijk: arbeid, loon, gezagsverhouding en gedurende zekere tijd. Wanneer deze kenmerken aanwezig zijn is er sprake van een arbeidsovereenkomst en gelden de bepalingen die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Arbeid: De werknemer is verplicht arbeid te leveren, de arbeid kan zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn. Dit kan ook inhouden dat iemand enkel aanwezig dient te zijn. Naast dat er arbeid wordt verricht, moet de arbeid ook verricht worden door een bepaalde werknemer. Als de werknemer de vrijheid heeft om zich te laten vervangen, ontbreekt de verplichting dat hij zelf zijn werkzaamheden moet uitoefenen. In dat geval is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst Plessen / Massuger, p

13 Loon: Het betalen van loon voor de verrichte werkzaamheden is de verplichting van de werkgever. De hoogte van het loon hoeft niet altijd uit de arbeidsovereenkomst te blijken, dit kan ook in de CAO bepaald worden. Wel moet er rekening gehouden worden met de Wet minimumloon. Gezagsverhouding: De werknemer heeft zich middels de arbeidsovereenkomst verbonden onder de zeggenschap van de werkgever. De werknemer moet aanwijzingen en instructies van de werkgever opvolgen en uitvoeren. Er moet sprake zijn van ondergeschiktheid, en dus van een gezagsverhouding. 11 Gedurende zekere tijd: Dit element is tot stand gekomen om onderscheid te maken in een overeenkomst voor slechts enkele diensten, opdrachten en een arbeidsovereenkomst. Afbakening arbeidsovereenkomst, opdracht en aanneming van werk. Het eerste lid bevat de definitie van de arbeidsovereenkomst, de definitie van de opdracht is te vinden in art. 7:400 BW en de definitie van aanneming van werk in art. 7A:1639 BW. Het kenmerkende verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een opdracht is, dat bij de laatste het element van de gezagsverhouding ontbreekt. Bij de aanneming van werk is essentieel dat een werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht. Ook hier speelt ondergeschiktheid geen rol. Overeenkomsten waarbij tegen beloning arbeid wordt verricht, kunnen door partijen vele benamingen worden meegegeven. Volgend het BW zullen zij moeten worden gecategoriseerd als arbeidsovereenkomst, dan wel opdracht, dan wel aanneming van werk. Meer soorten zijn er niet. Zie voor het verschil arbeidsovereenkomst en opdracht HR 14 november 1997 NJ 1998, 149, JAR 1997/263; Groen/Schoevers(Bijlage) 12 In sommige gevallen is het niet duidelijk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de wet is bepaald, dat wanneer een persoon voor een ander tegen beloning gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende minimaal 20 uren per maand arbeid verricht, wordt vermoed dat hij deze arbeid verricht op grond van een arbeidsovereenkomst. Dit rechtsvermoeden, voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst koppelt de bewijslast aan een bepaalde duurzaamheid (drie maanden) en een bepaalde omvang (20 uren per maand) van de arbeid. Wanneer er aan de criteria is voldaan, wordt er aangenomen dat: - er sprake is van een gezagsverhouding - degene waarvoor de arbeid wordt verricht, verplicht is tot het betalen van loon - wanneer de arbeid door een ander wordt verricht, dit gebeurd met toestemming van degene waarvoor de arbeid wordt verricht. Als aan al deze criteria wordt voldaan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. 13 Omzetting arbeidsovereenkomst Omzetting vindt plaats als de arbeidsverhouding van partijen aan bepaalde voorwaarden voldoet, te weten: - Partijen meerdere arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, terwijl er drie jaren zijn verstreken sinds het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst. - Partijen binnen een termijn van drie jaar drie arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, welke zij laten volgen door een vierde arbeidsovereenkomst. - Partijen één arbeidsovereenkomst sloten voor langer dan drie jaar, welke zij na een korte onderbreking voor bepaalde tijd laten volgen, dan wel direct laten volgen door een overeenkomst voor een duur van langer dan drie maanden. Voorgaande brengt met zich mee dat ondanks dat partijen denken dat zij weer een contract voor bepaalde tijd aangaan, er toch sprake kan zijn van een contract voor onbepaalde tijd. 11 Van Drongelen / Kramer p Nieuwenhuis p Van Drongelen / Kramer p

14 Krachtens de wet wordt de laatste overeenkomst voor bepaalde tijd, omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 14 Risico s Aansprakelijkheid werknemer/ondergeschikte In de wet is een artikel (artikel 6:170 BW) opgenomen over de aansprakelijkheid van ondergeschikte. In dit artikel wordt gesteld, dat degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult, aansprakelijk is voor fouten van zijn ondergeschikte. 15 Om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor de fouten van een ondergeschikte moeten er aan drie eisen worden voldaan. De werkgever heeft een zorgplicht en moet zorgen dat de werkomgeving en de materialen waarmee zijn ondergeschikten werken veilig zijn. Dit heeft ook betrekking op instructies die door de werkgever worden gegeven. De verplichtingen komen voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en andere regelingen betreffende arbeidsomstandigheden. Heeft de werkgever voldaan aan de hierboven genoemde zorgplicht is hij niet aansprakelijk voor de fouten van zijn ondergeschikte. In de uitoefening van werkzaamheden van de ondergeschikte en de fout die hij maakt moet een (functioneel) verband zitten. Is er geen sprake van een verband is de werkgever niet aansprakelijk. In de jurisprudentie wordt hier verschillend over gedacht. In uitspraken van de rechtbank worden verschillende redenen aangeven waarom de werkgever toch wel of toch niet aansprakelijk wordt gesteld voor fouten van de ondergeschikte. Functioneel verband dient ruim te worden opgevat en kan niet worden aangenomen als de daad geheel los staat van de opgedragen werkzaamheden. Arbeidsomstandigheden Zoals in de vorige paragraaf al is genoemd heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden schade lijdt. De Arbo-wet gaat over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en over terugkeer naar het werk na ziekte. Werkgever willen graag gezonde werknemers en werknemers zijn er zelf ook bij gebaat om zo lang en gezond mogelijk te kunnen werken. In de wet zijn voorschriften opgenomen om duidelijk te maken wat goede arbeidsomstandigheden zijn. De Arbeidsinspectie zorgt voor handhaving van deze voorschriften. De volgende zaken worden in de Arbo-wet aan de orde gesteld: Het werk moet zo georganiseerd zijn dat de veiligheid en de gezondheid niet in gevaar komt. Werkplekken moeten aangepast zijn aan de mogelijkheden van de mensen die er werken. Het werktempo moet door de werknemer beïnvloed kunnen worden. Als die niet mogelijk is moeten er voldoende pauzes en afwisselingen zijn. In onveilige situaties moet de werkgever voor voldoende veiligheidsmaatregelen zorgen. De werkgever is verantwoordelijk voor bescherming tegen agressie, geweld, pesterijen en seksuele intimidatie. 16 Dit soort zaken komt aan de orde in de afspraken die per organisatie opgesteld moeten worden. Een goed hulpmiddel hiervoor is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het maken van een RI&E is verplicht en het helpt inzicht te krijgen in de risico's die er zijn binnen de organisatie en wat daaraan te doen valt. Verzekeringen Werknemers zijn volledig sociaal verzekerd. Zoals uitkering bij ziekte, werkeloosheid en andere sociale verzekeringen. De risico s voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor risico van de werkgever. De werkgever kan zich hiervoor wel verzekeren Bodewes / van Vlijmen p

15 De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer. Heeft de werkgever voldaan aan zijn zorgplicht, is er sprake van opzet of bewuste roekeloosheid of ontbreekt het functionele verband tussen daad en opgedragen werkzaamheden is de werknemer zelf aansprakelijk voor de schade en moet zijn eigen verzekering aanspreken. Kosten Loonbetaling Indien sprake is van een echte of fictieve dienstbetrekking moet een loonadministratie worden aangelegd en is over de uitbetaalde vergoeding loonheffing verschuldigd. Bij loonadministratie moet aan de volgende punten worden gedacht: Salaris berekeningen, salarisverwerkingen, loonstroken, loonbelasting, jaaropgave, eerste dag melding, ziek melding Arbo-dienst, verlof-verzuimregeling, aanvraag uitkeringen ziektewet/ WW bij het UWV, opmaak van arbeidscontract, aanvraag werkverblijfsvergunning. Voor de loonkosten van iemand met een tijdelijk dienstverband, wordt gerekend met de loonsomfactor 1,74. Hierin zitten de werkgeverslasten bestaande uit werkloosheidspremie, verzekeringen, pensioen en dergelijke. De factor is ook inclusief accountant kosten en kort verzuim. Bij een contract voor onbepaalde tijd, daalt de loonsomfactor naar 1,53. dit komt door de werkloosheidspremie, die flink daalt bij een vastcontract. Het brutoloon wordt vermenigvuldigd met de loonsomfactor en zo worden de totale kosten voor de werkgever per werknemer berekend. Als je de salarisverwerking wilt uitbesteden aan een salarisadministratiekantoor liggen de kosten voor een basispakket rond de 9,50 en voor een volledig pakket rond de 12,50 per werknemer, per salarisstrook. Voor extra dienst wordt vaak een factuur gestuurd. 17 Kennis Als werkgever heb je zelf de mogelijkheid om mensen in dienst te nemen. De werving en selectieprocedure wordt door de werkgever zelf verricht. Je kunt mensen selecteren op hun kennis en ervaring. Beoordelingscriteria Bij loondienst staan een aantal criteria centraal. Aan deze criteria moet worden voldaan wil er sprake zijn van loondienstverband. - Wordt er loon betaald? - Zijn de werkzaamheden gedurende een zekere tijd? - Zelf verrichten arbeid? - Is er sprake van een gezagsverhouding? Gezagsverhouding - gaat het om een arbeidsprestatie van incidenteel karakter? - is de mate waarin de arbeid wordt verricht vooraf bepaald? - wat is de wijze van betaling en het karakter van beloning? - wat is de mate van zelfstandigheid ten aanzien van de werkzaamheden? - wordt er loon doorbetaald bij ziekte, verlof ed? - aanwezigheid van andere werkzaamheden en de mate waarin die arbeid wordt verricht? - worden er ondernemingsrisico s gedragen? Vrijwilligers Definitie Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Een vrijwilligers is iemand die 17

16 onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeven van anderen of de samenleving. 18 Flexibiliteit Overeenkomsten In de meeste gevallen is er bij vrijwilligers geen sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat er geen beloning tegenover de werkzaamheden bestaat. Dit houdt niet in dat er geen enkel dienstverband bestaat tussen de vrijwilliger en de vereniging. Sommige verenigingen sluiten een overeenkomst af met vrijwilligers, waar hun rechten en plichten in zijn opgenomen. Van de inhoud van de overeenkomst hangt af of er van ondergeschiktheid sprake is. Is er een verplichting van de vrijwilliger om aanwijzingen op te volgen zal er sneller ondergeschiktheid zijn. Wanneer er geen overeenkomst is, is dit moeilijker vast te stellen. De rechter toets dit aan de omstandigheden van het geval. 19 Risico s Aansprakelijkheid Vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging, maar kunnen niet beschouwd worden als werknemers. Ze behouden hun hoedanigheid als particulier. Afhankelijk van de situatie, is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor eventuele schade en moet de schade zelf vergoeden. De vereniging waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht kan ook aangesproken worden voor de gemaakte schade. De vrijwilliger kan betiteld worden als de persoon die in opdracht of onder regie van de verenging werkzaamheden uitvoert. De gedupeerde kan beide partijen aanspreken. De verzekeringsmaatschappijen of de rechter zal bepalen welke partij de schade moet vergoeden. De vereniging kan aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld, door niet voldoende deskundige of ervaren vrijwilligers aan te nemen voor de betreffende werkzaamheden, terwijl dit wel nodig was geweest. De vereniging handelt in strijdt met de zorgvuldigheidsnorm. Vanuit het oogpunt van de vrijwilliger is het niet wenselijk hem zelf te laten opdraaien voor de gemaakte schade. De vrijwilliger verricht zijn werkzaamheden belangeloos en zullen minder aantrekkelijk worden als hij zelf verantwoordelijk is voor de ontstane schade. Arbeidsomstandigheden De Arbo-wet geldt ook voor mensen die onbetaalde arbeid verrichten. Ze hebben net als werknemers in loondienst recht op goede en veilige arbeidsomstandigheden. Organisaties hebben een zorgplicht naar hun vrijwilligers toe. Maar vrijwilligers zijn volgens de Arbo-wet verplicht om gezond en veilig te werken. Uit het arrest van het Gerechtshof Arnhem LJN: AS2588 (bijlage), blijkt dat werkgevers ook een zorgplicht hebben naar vrijwilligers, maar vrijwilligers zelf ook de plicht hebben hun veiligheid in acht te nemen. De aansprakelijkheid ligt dus niet automatisch bij de werkgever. Verzekeringen Om de gevolgen van aansprakelijkheid te beperken kun je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de financiële risico s die verzekerden lopen, indien ze schade toebrengen aan derden. Er zijn twee verschillende verzekeringen die dekking geven. De AVP, aansprakelijkheid voor particulieren en de AVB, aansprakelijkheid voor bedrijven. De eerste geeft alleen een secundaire dekking. Dit houdt in dat eerste de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger wordt aangesproken, maar mocht deze niet toereikend zijn, niet uitkeren of wanneer de vrijwilliger niet verzekerd is kan de AVP pas dekking geven. 18 Grauwmeijer p Grauwmeijer p

17 In sommige gevallen is het verstandig een ongevallenverzekering af te sluiten. Deze is alleen van belang wanneer het uit de risico inventarisatie en evaluatie blijkt dat dit nodig is. 20 Een andere vorm van schade is vermogensschade. Deze kan ontstaan door gebrekkige advisering van vrijwilligers. Deze schade wordt niet gedekt door de AVP of de AVB. Hiervoor kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de vereniging worden afgesloten. Over het algemeen dekt deze verzekering de vermogenschade, zowel van de vereniging als van haar vrijwilligers. Een vereniging kan zelf overwegen of de kosten van de verzekering opwegen tegen het risico dat zij lopen. Het kan voor beide partijen een geruststellend idee zijn dat er een verzekering is. Voor de vrijwilliger kan het aantrekkelijker zijn de werkzaamheden vrijwillig voor de vereniging uit te voeren. 21 Kosten Betaling van vrijwilligers Vrijwilligers hebben doorgaans geen arbeidsovereenkomst, aangezien ze geen loon ontvangen en de meeste gevallen geen sprake is van een gezagsverhouding. De vrijwilligers mogen maximaal een bedrag van 150 per maand ontvangen en jaarlijks Het wordt gezien als een beloning die in geen verhouding staat met het werk wat ze verrichten. Wanneer deze bedragen hoger liggen, behalve als ze kosten hebben gemaakt van deze omvang, is er sprake van loon. De werkgever is dan inhoudingsplichtig en moet loonbelasting, volkspremies en werknemersverzekeringen inhouden. Wanneer de vrijwilliger meer krijgt dan de aangegeven bedragen en er geen sprake is van een (fictieve) arbeidsovereenkomst moet de werkgever het loon opgeven als opgaaf betaalde bedragen aan derden en sturen naar de Belastingdienst. 22 Wanneer het gaat om vergoeding van de reëel en werkelijk gemaakte kosten, moet dit wel aangetoond kunnen worden door middel van bonnetjes en registratie van kilometers. Alle gemaakte kosten krijgt de vrijwilliger vergoed. Belastingdienst/ UWV De Belastingdienst brengt de vergoeding van vrijwilligerswerk onder in drie situaties: 1. alleen vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten 2. geen hogere vergoeding dan 150 per maand en niet hoger dan 1500 per jaar 3. hogere vergoeding dan 150 per maand en hoger dan 1500 per jaar 1 In de eerste situatie ontvangt de vrijwilliger alleen een vergoeding van de gemaakte kosten en is de vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. De vergoeding kan zijn voor gemaakte reiskosten, voor papier, postzegels ed. Als de vrijwilliger met de auto reist, dan kan de vereniging daar een vergoeding voor geven. De vergoeding mag kostendekkend zijn, maar mag niet meer bedragen dan het grens bedrag van 0,19 per kilometer, die voor mensen in loondienst ook geldt. Deze regeling geldt niet als er een vergoeding wordt gegeven voor het verrichten van werkzaamheden. 2 In de tweede situatie ontvangt de vrijwilliger meer dan alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit kan inhouden dat de vrijwilliger een hogere vergoeding krijgt of een vergoeding voor de werkzaamheden zelf. Als de totale vergoeding niet meer bedraagt dan 150 per maand en niet hoger is dan 1500 per jaar, is de vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. De vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk is verricht, hoeft de vergoeding niet door te geven aan de Belastingdienst. 3 In de laatste situatie ontvangt de vrijwilliger meer dan 150 per maand of 1500 per jaar. In deze situatie kan de vergoeding (gedeeltelijk) belast zijn voor de loon- en inkomstenbelasting. De vereniging hoeft geen loonbelasting in te houden als de vergoeding wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit kan door het formulier Opgaaf van Grauwmeijer, p

18 uitbetaalde bedragen aan derden in te vullen. De vrijwilliger moet in de aangifte inkomstenbelasting de totale vergoeding opgeven als, opbrengsten uit overige werkzaamheden en de kosten die daarvoor zijn gemaakt, aftrekken. In sommige gevallen moet de vereniging wel loonbelasting inhouden voor de vergoedingen van de vrijwilligers. Als er loonbelasting wordt ingehouden gelden dezelfde regels voor de vrijwilligers als voor werknemers in loondienst. Als de vereniging loonbelasting inhoud, krijgt de vrijwilliger meestal een loonstrookje en een jaaropgave voor de loonbelasting. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting wordt het bedrag van de jaaropgave aangeven bij loon. In sommige gevallen is het mogelijk een vast bedrag af te trekken voor reiskosten met openbaarvervoer. Andere kosten zijn niet aftrekbaar. 23 Kennis Zoals uit de enquête naar voren is gekomen, wordt er door 80 procent van de verenigingen gebruik gemaakt van vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn nauw betrokken bij de vereniging en als het gaat om weidevogels, zijn het vaak mensen die de werkzaamheden verrichten uit pure liefhebberij. De helft van de vrijwilligers krijgt hiervoor een vergoeding. Als vereniging kun je er niet vanuit gaan dat vrijwilligers veel kennis hebben van de activiteiten die ze verrichten. Het gaat hierbij vaak om werkzaamheden die door iedereen verricht kan worden en waar weinig kennis voor nodig is. De kosten blijven laag, maar de kennis die daar tegenover staat ook. Beoordelingscriteria - Ze zijn onverplicht. - Gaat het om onbetaalde werkzaamheden? - Ten behoeve van anderen of de samenleving? - Is de vergoeding alleen voor de werkelijk gemaakte kosten? - Geen hogere vergoeding dan 150 per maand en hoger dan 1500 per jaar? Detachering & Uitzendkrachten Definitie Bij detachering verricht de werknemer werkzaamheden bij een ander dan zijn werkgever, op tijdelijke basis. Wanneer een werknemer door zijn werkgever in het kader van diens bedrijfsactiviteit ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder leiding en toezicht van deze werkzaam heden te verrichten is er sprake van uitzendbasis (artikel 7:690 BW). Verschil detachering en uitzenden Detacheringbureaus en uitzendbureaus onderscheiden zich met name van elkaar bij de werving en selectie. Een detacheringbureau richt zich vanaf het begin op het creëren van een vaste arbeidsrelatie, waarbij zij zich meer kritisch opstellen bij het werven van personeel, dat zonodig direct een interne opleiding gaat volgen. Bij een uitzendbureau is het de vraag of die vaste relatie ontstaat, wat zich echter wel kan voordoen, bijvoorbeeld na een overbruggingsperiode van ongeveer zes maanden. Uitzendbureaus kunnen een kritische selectie uitstellen tot de volgende vragen gaan spelen: is de medewerker ook geschikt als gedetacheerde kracht en zal er voldoende werk voor deze persoon zijn? Voorgaande betekent dat ook uitzendbureaus mensen in dienst hebben die werken op basis van detachering. Diegene staat dus ook vast op de loonlijst. Het gaat dan om een arbeidskracht die gedurende lange tijd voor het uitzendbureau heeft gewerkt, waarna de uitzendorganisatie met hem een detacheringovereenkomst is aangegaan. Detacheringbureaus kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om de overeenkomsten die zij aangaan, in een losse vorm te gieten, bijvoorbeeld gelijk als uitzendwerk. Dat detacheringbureaus dit vaak niet doen, is als volgt te verklaren. Een detacheringbureau neemt doorgaans personeel in dienst op een vrij hoog niveau, bijvoorbeeld HBO of wetenschappelijk niveau. Na een uitgebreide selectieprocedure volgt vaak een interne 23

19 opleiding. Deze investeringen wordt terugverdiend, door die medewerker uit te lenen aan opdrachtgevers die vragen naar goed opgeleide vakmensen. Opdrachtgevers willen op die vakmensen kunnen rekenen, bijvoorbeeld voor een project van een jaar. Dat het detacheringbureau arbeidskrachten meteen willen binden komt vooral doordat het niet eenvoudig is om aan vakmensen te komen. Daarbij speelt dat de kosten van werving, selectie en training hoog zijn. Zwaarwegend is ook, dat opdrachtgevers het niet zullen accepteren dat een ingeleende arbeidskracht halverwege een project opstapt. In de praktijk is er dus een groot verschil tussen een gedetacheerde kracht en een uitzendkracht bij het begin van de arbeidsrelatie. Arbeidsrechtelijk is er echter zowel bij detachering als bij uitzending sprake van een uitzendovereenkomst. Flexibiliteit Overeenkomsten Een gedetacheerde arbeidskracht begint met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke doorgaans niet eindigt als het uitlenen bij een opdrachtgever stopt. De overeenkomst wordt bijvoorbeeld voor een jaar gesloten tussen de gedetacheerde arbeidskracht en het detacheringsbureau. In de overeenkomst staat een detacheringsbeding, waarmee het detacheringsbureau het recht krijgt om een medewerker uit te lenen. Bij detachering is er sprake van een driehoeksverhouding. De opdrachtnemer sluit een overeenkomst met de opdrachtgever, hiermee wordt het detacheren van arbeidskrachten geregeld. Net als bij detachering is bij uitzendkrachten sprake van een driehoeksverhouding tussen de uitzendkracht, de opdrachtgever en het uitzendbureau. De opdrachtgever sluit een overeenkomst met het uitzendbureau, waarmee zij de uitzendkrachten ter beschikking stellen. Het uitzendbureau is verplicht aan de uitzendkracht kenbaar te maken welke arbeid onder welke omstandigheden verricht moet worden. De opdrachtgever is verplicht schriftelijk aan te geven wat de kenmerken zijn van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever is niet verplicht een uitzendkracht te accepteren, hij kan om een andere uitzendkracht vragen of zijn opdracht intrekken. In het begin heeft een uitzendkracht een los dienstverband met het uitzendbureau. Dit betekend dat hij geen recht heeft op werk en loon. De uitzendkracht kan een opdracht weigeren of binnen korte termijn hiermee stoppen. Hoe langer een uitzendkracht werkt voor een uitzendbureau zo nemen zijn rechten op loon en werk toe, maar ook de verplichting op het accepteren van werk. Een uitzendkracht kan ook geen werk weigeren als er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Hij moet op passend werk ingaan, anders is er sprake van wanprestatie. De uitzendkracht heeft een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. Het uitzendbureau is de werkgever, maar de uitzendkracht is werkzaam voor een derde. De duur van een arbeidsovereenkomst is voor losse uitzendkrachten voor zolang de opdracht duurt. Sinds maart 2004 is er een fasesysteem ingevoerd. Dit systeem betekent voor de uitzendkracht dat hij in verschillende fases werkzaam kan zijn en zullen zijn rechten in hogere fases toenemen. Deze regeling verschilt met de wettelijke regeling, waarbij voor de uitzendkrachten vergelijkbare rechten gelden na 26 weken uitzendwerk. 24 Risico s Aansprakelijkheid De opdrachtgever heeft dezelfde verplichting ten opzichte van de uitzendkracht en de detacheringskracht als voor zijn werknemers. Uitzendbureau en detacheringsbureau sluiten door middel van algemene voorwaarden aansprakelijkheid uit. In beginsel is zowel de inlenende werkgever als het uitzendbureau aansprakelijk voor de door de uitzendkracht onrechtmatig toegebrachte schade aan de derde (HR 16 april 1943, NJ 1943/352; Hof Leeuwarden 11 februari 2998, JOR 1999/112). Het uitzendbureau os pas dan niet aansprakelijk indien ondanks het voortduren van het dienstverband met de uitzendkracht 24

20 het geen enkele zeggenschap heeft over de werkzaamheden die de uitzendkracht verricht bij de inlenende werkgever (HR 7 januari 1983, NJ 1984/607). Het blijkt dat de inlenende werkgever aansprakelijk is voor de fout van de uitzendkracht indien deze werkgever de instructiebevoegdheid heeft over de betreffende uitzendkracht bij het uitvoeren van de werkzaamheden (HR 3 mei 1996, NJ 1996/ 642; HR 13 mei 1988, NJ 1989/896). Hiervan is al sprake indien de inlenende werkgever bevoegd is tot aanstelling c.q. ontslag. De inlenende werkgever kan in dat geval op basis van artikel 6:162 BW dan op basis van artikel 6:170 BW aansprakelijk worden gesteld. 25 Dit betekent niet dat in alle gevallen het uitzendbureau uitgesloten is van aansprakelijkheid. Het uitzendbureau moet dan ernstig tekort zijn geschoten in het nakomen van haar verplichtingen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de uitzendorganisatie een uitzendkracht blijft uitzenden, hoewel deze (meerdere keren) voor diefstal bij opdrachtgevers is aangehouden. De risico s voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor risico van het uitzendbureau. Arbeidsomstandigheden Er ligt bij de inlener de verplichting om maatregelen te treffen om de welzijn en de gezondheid van de ingeleende werknemer te kunnen waarborgen. Er gelden dezelfde verplichting als bij werknemers in loondienst. Verzekeringen Uitzendkrachten en detacheringskrachten, zijn net als werknemers volledig sociaal verzekerd. Kosten Betaling Het detacheringsbureau krijgt een vergoeding voor de arbeidskracht die bij de opdrachtgever werkzaam is. De arbeidskracht krijgt van het bureau betaald en deze zorgt voor inhouding en afdracht van sociale premies en loonbelasting. Bij uitzendkrachten ondertekent de opdrachtgever de urenbriefjes van de uitzendkracht. De briefjes zijn een basis voor de uiteindelijke vergoeding die de opdrachtgever aan het uitzendbureau betaald. Voor de opdrachtgever betekent het inschakelen van een uitzendbureau extra kosten. Het uitzendbureau regelt de werving en selectie, begeleiding en administratieve afhandeling. Uit het rapport De kosten van flexibiliteit van IBM Business Consulting Services in opdracht van de Algemene Bond Uitzendbureaus (ABU) blijkt dat ondanks het hogere uurtarief voor een uitzendkracht over het geheel genomen, het inhuren van een uitzendkracht aanvankelijk meestal voordeliger is dan iemand aanstellen met een contract voor bepaalde tijd. Maar op een gegeven moment (gemiddels na tien maanden) wordt een omslagpunt bereikt, waarna een contractant voordeliger is. De kosten voor een uitzendbureau zijn gemiddeld op basis van een factor 2,0 ten opzichte van het bruto basissalaris. Het bruto jaarsalaris is exclusief verschillende toeslagen, zoals 8% vakantiegeld, feestdagen en een compensatie voor eigen risico aan ziektedagen. De berekening bij een bruto maandsalaris van 1700,- is als volgt: {( 1700 per maand) * (3 maand of 13 weken)} / (40 uur per week) = 9,80 per uur. Maal factor 2,0 = 19,60 per uur exclusief omzetbelasting, of 23,32 inclusief omzetbelasting. Exclusief 8% vakantiegeld, feestdagen en compensatie. Payroll Voor de opdrachtgever kan het ook aantrekkelijk zijn zelf bepaalde taken op zich te nemen. Een voorbeeld hiervan is de payroll-constructie. Dit betekent dat het uitzendbureau de administratieve afhandeling doet en de opdrachtgever zelf arbeidskrachten werft, selecteert en begeleidt. De voordelen hiervan kunnen zijn dat de opdrachtgever zelf verlost is van de administratieve afhandeling. De opdrachtgever kan op ieder gewenst moment de 25 Bodewes / van Vlijmen p

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen.

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen. Arbeidsrecht in de praktijk Hoofdstuk 1: de arbeidsovereenkomst In dit hoofdstuk wordt de arbeidsovereenkomst besproken, en de verschillen met soortgelijke overeenkomsten, zoals de aanneming van werk en

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico?

Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico? Programma Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico? Vragen Wat is een ZZP-er? Zelfstandig Zonder Personeel

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Zonder zorgen over van VAR naar DBA drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Kwalificatie arbeidsverhouding Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Overeenkomst van opdracht Wanneer arbeidsovereenkomst Uniforme

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012

Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012 Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector NBBU februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verschil uitzendovereenkomst en overeenkomst van opdracht of aanneming van werk 3. Risico's samenwerking

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst)

De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst) De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst) De hieronder staande tekst is aan de brochure van de Belastingdienst ontleent. Karl van der Horst (VAR-register.nl/The Compliance Factory BV)

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Uw koor en de Fiscus

Uw koor en de Fiscus Uw koor en de Fiscus Waar u als bestuurslid aan moet denken als uw koor een dirigent m/v en/of begeleider m/v heeft. Gebruik maken van de artiestenregeling. Werkgever. Heeft u een dirigent m/v of begeleider

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst inhuur externe deskundigheid Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

14e Nationaal Hockeycongres

14e Nationaal Hockeycongres 14e Nationaal Hockeycongres Ton van Vuuren Utrecht, 28 januari 2012 Sport en de Belastingdienst a Landelijke doelgroep sport: - Betaaldvoetbalorganisaties - Sportbonden b Landelijke coördinatiegroep sport:

Nadere informatie