ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. Docent Mr W. Römelingh. Datum 18 april Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. Docent Mr W. Römelingh. Datum 18 april 2008. Plaats Haagrecht Advocaten. Punten 2 PO Juridisch"

Transcriptie

1 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Docent Mr W. Römelingh Datum 18 april 2008 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

2 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie

3 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Van kantoorgenoot op kantoorgenoot Model Blanco Meer dan echtscheidingen Meer dan gemeenschappelijke verzoeken

5 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Literatuur Asser-De Boer enkele nummers Pitlo-Van der Burght-Doek enkele nummers Van Mourik-Verstappen hoofdstuk Themanummer EchtscheidingBulletin 2001 nummer 7/8

6 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Rechtspraak LJN Tekst LJN Ind NJ Tekst NJ Ess Convenant Echtscheidingsconvenant Scheidingsconvenant

7 ECHTSCHEIDINGSCONVENANT 1:100 BW overeenkomst ontbinding gemeenschap 1:158 BW alimentatieovereenkomst 3:166 BW gemeenschap 7:900 BW bewijsovereenkomst 7:900 BW vaststellingsovereenkomst 815 Rv (nieuw) ouderschapsplan 819 Rv (oud en nieuw) onderling getroffen regeling 4 en 5 WVP overeenkomst met oog op scheiding 101 IB 2001 verplichtingen uit familierecht

8 PROGRAMMA Aard, vorm en functie Rol advocaat Uitleg echtscheidingsconvenant Inhoud echtscheidingsconvenant - Hoofdstuk Kinderen - Hoofdstuk Levensonderhoud - Hoofdstuk Vermogen - Hoofdstuk Procedure Ouderschapsplan Check List

9 AARD, VORM EN FUNCTIE Aard overeenkomst Onbenoemd/Algemeen Benoemd/Bijzonder Standaardovereenkomsten 6:214 BW Gemengd 6:215 BW

10 AARD, VORM EN FUNCTIE Vorm overeenkomst 1:100 BW schriftelijke vorm 1:158 BW vormvrij 1:159 BW schriftelijke vorm 4 en 5 WVP schriftelijke vorm Handtekening advocaat niet vereist

11 AARD, VORM EN FUNCTIE Functie overeenkomst - Deel 1 Regeling partijen spreken af Verdeling wordt toebedeeld aan Vaststelling partijen stellen vast Voorlichting partijen zijn er mee bekend Bewijs bestemd om tot bewijs te dienen

12 AARD, VORM EN FUNCTIE Functie overeenkomst - Deel 2 Schriftelijke volmacht (3:71 BW) Akte van levering (3:94 en 3:95 BW) Opdrachtbevestiging advocaat Geschillenregeling advocatuur

13 ROL ADVOCAAT Rechtbank Breda 24/01/2007 LJN AZ7006 Notaris Regelen echtscheiding Notitie/Rapport accountant "Kladje" met uitgangspunten en vragen

14 ROL ADVOCAAT Klacht vrouw Partneralimentatie niet doorgerekend Pensioenrechten niet verdeeld

15 ROL ADVOCAAT Verweer notaris Vastleggen gemaakte afspraken Accountant had voorwerk verricht Vrouw deed boekhouding onderneming Vrouw had regelmatig contact met accountant

16 ROL ADVOCAAT Notaris had moeten vragen naar: - vroegere inkomsten - (mogelijkheden) toekomstige inkomsten - beschikbare werk- en zorgtijd - te verwachten beloning - inkomsten uit vermogen Notaris had partijen moeten wijzen op relatie tussen alimentatie en welstand

17 ROL ADVOCAAT Notaris had moeten beseffen dat partijen geen juridische kennis hadden Notaris had moeten vergewissen of wilsvorming niet beïnvloed was door emoties echtscheiding Tot slot vermeldt rechtbank ambtshalve dat kinderalimentatie geen onderwerp is waar ouders vrij over kunnen beschikken

18 ROL ADVOCAAT Geschillencommissie Advocatuur 15/11/2006 Advocatenblad 2007 nummer 6 Taakopvatting advocaat-scheidings-bemiddelaar

19 ROL ADVOCAAT Klacht partijen Partijen eens over alimentatie (vrouw aan man), maar advocaat bleef aandringen op hogere alimentatie (vrouw aan man) Onnodig berekeningen/kosten gemaakt EUR 2.250,99 onbetaald EUR 500 emotionele schade

20 ROL ADVOCAAT Verweer advocaat Alimentatie was niet volgens Trema Normen Berekening zou rechter moeten overtuigen

21 ROL ADVOCAAT Gemeenschappelijk verzoek Overtuiging rechter niet nodig Onderlinge afspraak voldoende Noodzaak tot bescherming man niet gebleken Man en vrouw voldoende opgeleid en mondig Bleek onder andere tijdens zitting commissie

22 ROL ADVOCAAT Uitgangspunt Vaststelling inkomen/vermogen Bekend met afwijking wettelijke regeling Bekend met afstand Laat ruimte voor wijziging Niet-wijziging niet zomaar gebruiken Artikel 1:159 BW

23 UITLEG ECHTSCHEIDINGSCONVENANT HR 13/03/1981 NJ 1981, 635 (Ermes/Haviltex) Bij de uitleg van het beding komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het kan daarbij van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen mag worden verwacht.

24 UITLEG ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Hof 's-gravenhage 27/04/2005 LJN AT5232 1e concept advocaat vrouw aan man Brief man aan advocaat vrouw "Partijen verplichten zich grote veranderingen in draagkracht te melden en daarna in onderling overleg de alimentatie aan te passen."

25 UITLEG ECHTSCHEIDINGSCONVENANT 2e concept advocaat vrouw aan man "De alimenatie kan slechts wijziging ondergaan op grond van een ingrijpende wijziging van omstandigheden bij partijen, zodat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding kunnen worden gehouden. Partijen verplichten zich zodanige (wijzigingen van) omstandigheden aan elkaar te melden. Partijen zullen vervolgens in onderling overleg treden om de alimentatie aan te passen."

26 UITLEG ECHTSCHEIDINGSCONVENANT "Naar aanleiding van uw brief treft u aan het aangepaste convenant waarin, naar ik hoop, met uw wensen voldoende rekening is gehouden." Het beroep van de man op dwaling slaagt, zodat het hof het omstreden beding in het convenant vernietigt.

27 UITLEG ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Hof 's-gravenhage 05/04/2006 LJN AV8732 E.M. van Hilten-Kostense J.G. Schnoor Parteralimentatie en inkomsten Een wordt wel geïndexeerd Ander wordt niet geïndexeerd

28 UITLEG ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Echtscheidingsconvenant tot stand gekomen onder leiding van beide advocaten Mede bezien wijze waarop echtscheidingsconvenant tot stand is gekomen, is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval de vrouw aan de letterlijke tekst kan worden gehouden van het echtscheidingsconvenant.

29 INHOUD ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Partijen --- Inleiding --- Kinderen Levensonderhoud Vermogen Procedure

30 INHOUD ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Inleiding - Huwelijk - Nationaliteiten - Kinderen - Duurzaam ontwricht - Rechtskeuze en forumkeuze Stilzwijgende forumkeuze (270 lid 2 Rv) Soms waarschuwing

31 HOOFDSTUK KINDEREN Gezag Woonplaats Omgang

32 HOOFDSTUK LEVENSONDERHOUD Uitgangspunt Kinderalimentatie Levensonderhoud en studie Kinderbijslag en uitkeringen Studiespaarrekening/verzekering Partneralimentatie Pensioenrechten

33 HOOFDSTUK LEVENSONDERHOUD Uitgangspunt Vuistregel(s) kinderalimentatie Tussen EUR 150 en EUR 300 Bij 1 kind 17% netto-gezinsbudget Bij 2 kinderen 25% netto-gezinsbudget Bij 3 kinderen 32% netto-gezinsbudget Netto inkomen man + Netto-inkomen vrouw

34 HOOFDSTUK LEVENSONDERHOUD Zijn er pensioenrechten? Wat stellen pensioenrechten voor? Over welke periode verdelen? Onderscheid pensioenrechten Pensioenrechten - Standaard - Conversie - Anders (meestal afstand)

35 HOOFDSTUK LEVENSONDERHOUD Volmacht Waarschuwing

36 HOOFDSTUK VERMOGEN Uitgangspunt Woning Nieuwe woning Inboedel Onderneming/ZZP'er Nalatenschappen (Probleem) schulden Overig/Kwijting

37 HOOFDSTUK VERMOGEN Huwelijksvoorwaarden/Echtscheidingsconvenant 1:100 BW overeenkomst ontbinding gemeenschap Echtgenoten hebben gelijk aandeel gemeenschap, tenzij anders is bepaald in huwelijksvoorwaarden of anders is overeengekomen (in convenant)

38 HOOFDSTUK VERMOGEN Alles delen Niets delen Beperkt delen Vaak wordt niet gedeeld: - Voorafgaand huwelijk - Schenkingen en nalatenschappen Vaak wordt wel gedeeld: - Inkomsten gedurende huwelijk arbeid - Inkomsten gedurende huwelijk vermogen

39 HOOFDSTUK VERMOGEN Werking verrekenbeding Extern Goederenrecht Alles gescheiden Intern Verbintenissenrecht Alles delen Man spaart EUR op spaarrekening Vrouw koopt woning van EUR Uitgangspunt

40 HOOFDSTUK VERMOGEN Woning Rechtbank Zutphen 02/06/2005 LJN AT6630 Convenant: Door de verdeling wordt de man overbedeeld. Ter beïndiging of voorkoming van geschillen stellen partijen de overbedeling vast op EUR Vrouw: Benadeeld voor meer dan een kwart

41 HOOFDSTUK VERMOGEN Rechtbank: Doordat de vrouw zich op deze wijze heeft gebonden aan vaststelling van het bedrag van de overbedeling, kan zij zich niet met succes beroepen op benadeling voor meer dan een kwart.

42 HOOFDSTUK VERMOGEN Hof 's-gravenhage LJN BB8279 Echtscheidingsconvenant Vast staat dat advocaat zich in een apart gesprek met de vrouw, zonder dat de man daarbij aanwezig was, ervan vergewist heeft dat zij wist dat de regeling scheef was en dat zij niets meer wilde dan wat op papier stond.

43 HOOFDSTUK VERMOGEN Als gevolg van het feit dat de waarde van de onroerende zaak en de boot niet is getaxeerd, kan evenwel niet worden aangenomen dat de vrouw (en de advocaat) zich bewust was (waren) van de aanspraken waarvan zij afstand deed. Daar komt bij dat enkel mondeling overleg niet volstaat. De advocaat behoort ook per brief uiteen te zetten om welke bedragen het concreet gaat, zodat de vrouw een en ander thuis kan nalezen en daar in alle rust over kan nadenken.

44 HOOFDSTUK VERMOGEN Th.W.H.E. Schmitz M.A.F. Tan-de Sonnaville en A.G. Beets

45 HOOFDSTUK VERMOGEN Toebedeling Verplichtingen Vaststelling overwaarde Deskundige wel/niet raadplegen Waar recht op? - Waar afstand van? - Waarom afstand? Waarschuwing

46 HOOFDSTUK VERMOGEN Nieuwe woning Inboedel Onderneming/ZZP'er - Overdracht (alle) aandelen - Overdracht (alle) activa en passiva

47 HOOFDSTUK VERMOGEN Onroerende zaken > notariële akte Roerende zaken > bezitsverschaffing Vorderingen/debiteuren > onderhandse akte + mededeling Schulden/crediteuren > onderhandse akte + mededeling + instemming Contractsovername(s)

48 HOOFDSTUK VERMOGEN Nalatenschappen (Probleem) schulden

49 HOOFDSTUK VERMOGEN Overig/Kwijting Hof 's-hertogenbosch 16/10/2007 LJN BB7964 Huwelijksvoorwaarden Echtscheidingsconvenant Partijen verlenen elkaar kwijting "Over en weer niets meer te vorderen" Niet alles wordt in convenant genoemd/geregeld

50 HOOFDSTUK VERMOGEN Rest volgens regeling huwelijksvoorwaarden? Rest volgens regeling convenant?

51 HOOFDSTUK PROCEDURE Verkrijging en verlies goederen Ontstaan en tenietgaan verbintenissen Afstand hoger beroep Bemiddeling Bewijs/Ondertekening

52 HOOFDSTUK PROCEDURE Verkrijging en verlies goederen Ontstaan en tenietgaan verbintenissen Afstand hoger beroep Bemiddeling

53 HOOFDSTUK PROCEDURE Bewijs/Ondertekening Hof 's-gravenhage 14/01/2004 LJN AO1807 1e concept Bespreking 2e concept Onderbreking Verzoekschrift man Verweerschrift vrouw

54 HOOFDSTUK PROCEDURE Een echtscheidingsconvenant kan tijdens een huwelijk slechts worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het huwelijk wordt ontbonden. Door intrekking van de echtscheidingsprocedure kan aan de opschortende voorwaarde niet meer worden voldaan

55 HOOFDSTUK PROCEDURE Woning EUR Bankrekening EUR e concept 2e concept Partijen hebben zaken buiten echtscheidingsconvenant gelaten. Advocaat aanvaardt daar geen aansprakelijkheid voor.

56 HOOFDSTUK PROCEDURE Hof 's-gravenhage 20/07/2005 LJN AT9542 H.C. Grootveld en Bewindvoerder Inhoud convenant en allonge in strijd met de openbare orde nu deze gericht zijn op het ontduiken van belasting. Hof overweegt ten overvloede dat het hof het ontoelaatbaar acht dat een advocaat zijn medewerking verleent aan het opstellen van het convenant en de allonge.

57 HOOFDSTUK PROCEDURE Benadeeld voor meer dan een kwart? De aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (3:196 BW) verbonden vervaltermijn (3:200 BW) staat niet in de weg aan een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW).

58 HOOFDSTUK PROCEDURE Naam 9 BW gewezen echtgenoot Huwelijk Vrouw voert achternaam man Echtscheiding Vrouw blijft achternaam man voeren Toegestaan, tenzij nieuw huwelijk of verzoek man

59 HOOFDSTUK PROCEDURE Voorwaarden verzoek Echtscheiding Geen afstammelingen (in leven) Gegronde redenen 9 lid 2 BW verzoek man tegen vrouw 9 lid 3 BW verzoek vrouw tegen man

60 HOOFDSTUK PROCEDURE Hof Leeuwarden 20/01/1971 NJ Muziekschool Man directeur Twee piano leraressen Een eerste vrouw Twee tweede vrouw Verwarring Geestelijke hinder

61 HOOFDSTUK PROCEDURE Muziekschool kleine gemeenschap. Bezwaren niet zodanig ernstig dat door wet erkende belang om naam vroegere echtgenoot te voeren moet wijken.

62 OUDERSCHAPSPLAN 815 Rv Verzoekschrift bevat ouderschapsplan Ouderschapsplan omvat afspraken over: - verdeling zorg- en opvoedingstaken - recht en verplichting omgang - wijze informatieverschaffing - wijze raadpleging gewichtige aangelegenheden - kosten zorg en opvoeding

63 OUDERSCHAPSPLAN Verzoekschrift vermeldt over welke punten: - wel overeenstemming bestaat - niet overeenstemming bestaat (en gronden daarvoor) Verzoekschrift vermeldt wijze waarop kinderen zijn betrokken bij opstellen ouderschapsplan

64 CHECK LIST o Schrijfwijze namen o Data (met name lopende kalenderjaar) o Bedragen o 1 kind ("het kind" en/of "per kind") o 2 kinderen ("de kinderen" "een kind" "per kind") o Wordt bij een kind geboorteplaats vermeld? o Wordt bij een kind geboortedatum vermeld? o Wordt woon- en verblijfplaats vermeld? o Voorafgaand het huwelijk geboren? o Is een kind reeds meerderjarig? o Is een gezagsvoorziening opgenomen?

65 o Komt een passage dubbel voor? o Dekt een (artikel)kop de (artikel)inhoud? o Zijn de artikelen doorlopend genummerd? o Wordt er correct ingesprongen?

66 AFSLUITING College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

67 AFSLUITING Artikel 12 Sv Verdiepingscursus straf(proces)recht Vrijdag 23 mei 2008 van tot uur Alimentatierekenen Gekraakt Verdiepingscursus personen- en familierecht Vrijdag 20 juni 2008 van tot uur

D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt;

D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden:..., wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw', en..., wonende te..., hierna te noemen 'de man'; Nemen het volgende in aanmerking: A. Partijen zijn op... te...,

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief Ons tarief is inclusief adviesgesprekken op kantoor, uitgebreide alimentatieberekening en verdere begeleiding. Compleet scheiden voor een vast en laag tarief Scheiden Een scheiding is een van de meest

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Mudawwanah

Landelijke Werkgroep Mudawwanah Landelijke Werkgroep Mudawwanah Informatie over Marokkaans en Nederlands familierecht Concept ivm herdruk Deel familierecht 1. Het huwelijk in Marokko en Nederland 1.1 De keuze van een partner 1.2 Trouwen

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10.

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10. Inhoud kop Samenlevingsvormen 2 Verschillen 2 Checklist notaris 6 Algehele gemeenschap van goederen 7 Huwelijkse voorwaarden 8 Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

IPR-echtscheiding, Nevenvoorzieningen, Verrekening huishoudelijke kosten, Rechtsverwerking, Verrekening Duits pensioen

IPR-echtscheiding, Nevenvoorzieningen, Verrekening huishoudelijke kosten, Rechtsverwerking, Verrekening Duits pensioen JPF 2013/147 Gerechtshof Arnhem 20 december 2012, 200.103.600; 200.103.607; 200.103.610; ECLI:NL:GHARN:2012:BZ0618. ( mr. Lieber mr. Smeeïng-van Hees mr. Hillen ) [Verzoekster] te [woonplaats], verder

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Relatieve gevolgen van verknochtheid

Relatieve gevolgen van verknochtheid Relatieve gevolgen van verknochtheid PROF. MR. GREGOR VAN DER BURGHT 1 Bij de bepaling van de omvang van een nalatenschap is de analyse van de inhoud van de huwelijksgemeenschap een daaraan voorafgaande

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1987-1991)(*)

OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1987-1991)(*) -------[ l-_.! '1- OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1987-1991)(*) door DE AFDELINGEN BURGERLIJK RECHT EN JEUGDRECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT

Nadere informatie

Het periodiek verrekenbedïng heeft tot veel rechtspraak en uitvoerige beschouwingen en disputen in de literatuur geleid. Het

Het periodiek verrekenbedïng heeft tot veel rechtspraak en uitvoerige beschouwingen en disputen in de literatuur geleid. Het het Printversie tekst generiek - OpMaat pagina 1 van 7 Publicatie Jaargang 14 Publicatiedatum 01-03-2013 FW: fiscaal Tijdschrift Vermogen Afleveringnummer 3 - Artikelnummer 15 Titel Het niet nagekomen

Nadere informatie

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-20 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\FAMILIE\HUWELIJK\KNB BROCHURE HUW GERP VOORWAARDEN.DOC HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Schaap Kindercoaching Praktijkadres: Amstellaan 2b, 1442 RX Purmerend hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010

JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010 JZ Journaal ASR Juridische Zaken december 2010 Voorwoord In dit laatste JZ Journaal van 2010 besteden wij uitgebreid aandacht aan het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht en de gevolgen daarvan voor verzekeringen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Is Nederland toe aan een partneralimentatieregeling voor ex-samenwoners?

Is Nederland toe aan een partneralimentatieregeling voor ex-samenwoners? Is Nederland toe aan een partneralimentatieregeling voor ex-samenwoners? Door: Kicky van Bavel ANR: 361503 Vak: Personen- en familierecht Begeleiders: Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek Mr. R. de Jong Afstudeerdatum:

Nadere informatie