Een kijkje in het brein van de ouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kijkje in het brein van de ouder"

Transcriptie

1 Eenkijkjeinhetbreinvandeouder WATHetWaarborgfondsKinderopvangdeedinjanuari2010landelijkonderzoekonder451ouders naardeperceptievanoudersoverkinderopvang.inhoeverreinformerenzezichoverdeopvangvan hunkind,watbepaalthunkeuzevooreenbepaaldekinderopvangorganisatieenwatwetenze eigenlijkoverdeorganisatie? WAAROMDoelvanhetonderzoekwaskinderopvangondernemersinzichttegevenopbasisvan welkeinformatieouderseenkinderopvangorganisatiekiezenenwatzewetenvande kinderopvangorganisatievanhunkeuze(prijs,kwaliteit,systeem,informatie).ondernemerskunnen deresultatengebruikenomhuninformatievoorzieningteverbeteren. WIEGjaltJellesma,voorzittervanBOinK,deBelangenverenigingvanOudersindeKinderopvangen peuterspeelzalen,geeftzijnongezoutenmeningophetonderzoek. EenkwartvandeoudersbijdeheledagopvangeneenvijfdebijdeBSOgeeftaanminderopvanguren aftenemendancontractueelisovereengekomen.hetgaatomongeveer20uurpermaandbijdehele dagopvangen12uurbijdebso. Jellesma: Dezeuitkomstverbaastme,ikdenknamelijkdatníemandallecontracturenafneemt. Organisatiesvragenooknietdewerkelijkeuurprijsmaarblijvenzodichtmogelijkbijdedoorde overheidvastgesteldemaximumvergoeding.vandaardatoudersvaakminderurenafnemendanin hetcontractstaat.zodekkenorganisatiesdekosten.oudersbetalenvoorurendiezenietkunnen afnemen.zebetalenbijvoorbeeld4,5uur,terwijlhunzoonofdochtermaarvandrietotzesopde BSOis.Metvakantiepakkettenishetnetzo. Uitgaven Bijnadehelftvandeouders(44%)vindtdekostenvoorheledagopvangtehoog.Ongeveer35% vindtdekostenvoorbsotehoog.tegelijkertijdweet36%vandeoudersnietwatzeuitgevenaan heledagopvang.ditpercentagelooptbij2ofmeerkinderenverderop.dehelftvandeoudersweet nietwatdebsohenkost.demeesteouderswetenoverigenswelwaterindeprijsisinbegrepen. Jellesma: Deopbouwvandeuurprijsvooroudersistotaalondoorzichtig.Ondernemershoudende uurprijskunstmatiglaag,zodatoudersmaximaalprofiterenvanoverheidssubsidies.allesbovende maximumvastgesteldeuurprijs(ditjaarisdebsoverlaagdnaar 5,82)moetenoudersnamelijkzelf betalen.erzijnondernemersdiedaarbovenzitten,watvooroudersmeteenlaaginkomenbetekent dathuneigenbijdragein2010isverdubbeld. Enerzijdsisindehuidigeprijsvanallesmeegenomen,zoalssportenallerleiactiviteiten.Prima,maar dieactiviteitenstuwendeuurprijsop.daarbijvragenaldieextraactiviteitennietompedagogische kwaliteiten,waardoorpedagogischekennisnaardeachtergrondverdwijnt.eenmiddaggewoon lolhebbenindebso,daarhebjewélpedagogischekwaliteitvoornodig!maarzoietsgebeurtbijna nietmeer." Kwaliteit 65%Vandeoudersvindtdekwaliteitvandekinderopvangen/ofBSOvanzijnofhaarkinderen (zeer)goed.voordemeerderheidvandeoudersbepaaltdetevredenheidvanhunkinddekwaliteit vandekinderopvang.daarnavolgteenveiligeengezondeomgevingendekwaliteitvandeleidsters. 20%Vandeoudersheeftweleenseenklachtingediendbijdekinderopvangorganisatieoverde kinderopvangorganisatie.vanalleklachtenisvolgenshenongeveertweederde(63%)

2 goedafgehandeld.tochheeftslechts45%vandeklachtendaadwerkelijkvoorverbeteringvande kwaliteitvandeopvanggezorgd,aldusdeklagers. Jellesma: Alsoudersklagen,ishetvrijwelaltijdserieus,maardeklachtwordtnietaltijdserieus genomen.vaakvoeltdeleidingzichpersoonlijkaangevallen. Zijdoenhetwerkmetheelhunhart, hoekunjedaarnuoverklagen? Oudersdaarentegenmoetenechtrealistischerworden.Zebrengen hunkinddrieofvierdagennaareencrèche;iemandandersvoedtindietijdhunkindop.danwilje tochdathetgoedis? Oriëntatie Ruim70%vandeoudersverdieptzich(zeer)goedindekeuzevankinderopvangen/ofBSObijhet jongstekind.10%vandeoudersheeftzichnauwelijksverdiept.demeesteoudersputtenuiteigen ervaringofdievanfamilieenvriendenbijdekeuzevoorkinderopvang.daarnaastraadpleegtmen vaakdekinderopvangorganisatieszelfenookweldescholen.ouderszijnmetnamegeïnteresseerd indekwaliteitendesfeervaneenkinderopvang.daarnaastzoektmeninformatieoverdekostenen deafstandtotthuis. Jellesma: OuderskiezenvooralvoorkinderopvangindebuurtofinhetgevalvanBSObijdeschool. Zoveelkeusiserdanniet.EnookalstijgthetaantalBSO snogsteeds,hetgaattraageninde randstadwordendewachtlijstennietkleiner.deinformatiedieoudershebbenomhunkeuzeopte baseren,isbeperkt.datvrouwenvooralkiezenopsfeerenintuïtie,islogisch.watmoetenzeanders? Deplekendesfeerblijvenbelangrijk.Oudersgebruikenweinigrationeleargumentenbijhunkeuze. Eriswelinformatiemateriaal,maardatisvooralwervend.Daarhebjenietzoveelaan.Welzieikdat ereengoedeontwikkelinggaandeis.organisatiesrichtenzichsteedsmeeropkwaliteitenopde ontwikkelingvanhetkind.daarvoorispedagogischinzichtnodig.deaandachtdaarvoorneemttoe. MetBOinKzijnwebezigeen kinderopvangkaart temakenmetmeerinhoudelijkeinformatie waaropouderszichkunnenbaserenendaarnaasteenzovolledigmogelijkoverzichtvandekosten. Diewordennamelijksteedsonduidelijker.Opongeveer15puntenkunnenouders kinderopvangorganisatiesmetelkaarvergelijken,eensoortbenchmarking.omtekomentoteen basiskwaliteitwaarelkekinderopvangaanmoetvoldoen.ouderswetennamelijknauwelijkswaarze naarmoetenvragenalszedeeerstekeerkinderopvangkiezen.waarmoetjeopletten?metde kinderopvangkaartgevenwehuneenhandvat. Opdekinderopvangkaartziejestraksnietalleendeprijzenmaarvooralookwatjeervoorkrijgt. Hetiseenzeerambitieusprojectenzodynamischalsdesectorzelf.Ondernemerswordenstraks actiefdooronsbenaderdenhebbendemogelijkheidzelfhungegevensintevoeren.in2010wordt dekinderopvangkaartgelanceerd,maarhetzalzekereenpaarjaardurenvoordatwevolledige dekkinghebben.ookzullendecriteriavandekaartongetwijfeldmetdekinderopvangmee veranderen. Reactiesvanondernemersoverhetouderonderzoek: PeterNotten,directeurKoreinKinderpleininEindhoven DeresultatenzijnherkenbaarenkomenredelijkovereenmethoewehetbijKoreinKinderplein ervaren.oudersgevenaanweiniginzichttehebbenindeinvloedvandecentraleoudercommissieop hetbeleidvankoreinkinderplein,maarerisookvrijwelgeendaadwerkelijkeinteresse.het afgelopenjaargaf17%vandedagopvangoudersen21%vandebso ouderseenklantreactie;dat kanzoweleenklachtalseencomplimentzijn.voordeafhandelingvandeklachtkrijgenwevande ouderseenvoldoende.deouderszijnoverhetalgemeenheeltevredenoverhuninvloed.het vertrouwenindemedewerkersenhunpersoonlijkebetrokkenheidisgroot.

3 InekeBrouwers,directeurKindercentrumSchateilandinWageningen Deresultatenvanhetonderzoekmetbetrekkingtotdeklachten,oudercommissieen ouderbetrokkenheidkomengoedovereenmetdesituatiebijkindercentrumschateiland. KindercentrumSchateilandheefteeninterneenexterneklachtenprocedure.Doordatweeenplatte organisatiezijn,wordendeklachtenmeestaldirectinternafgehandeld.dezemaandkrijgenalle oudersviaeennieuwsflitsderesultatenteruggekoppeldvandeklachteninternenexternover2009. Samenmetdeoudercommissiehebbenwein2009verschillendeaanpassingengedaanomde oudercommissiebeteronderdeaandachttebrengendooreenklanttevredenheidsonderzoekte doen,oudersbeterteinformerenvianieuwsflitsenendewebsitetepromoten.

4 VraagaanLoukHeijnders MarcvanLeent,vandeKopgroepMaatschappelijkVastgoedvraagtaanLoukHeijnders, directeurvanhetservicecentrumscholenbouw: Hoekandemarktbeterwordenbenutvooreenoptimaleprijskwaliteitverhoudingvanmaatschappelijkevoorzieningen? Deprijskwaliteitverhoudingissterkteverbeterendoorhetmakenvaneenefficiencyslag.Enerzijds doortoekomstbestendigertebouwen,anderzijdsdoordehuisvestingsketenteverbeteren.nu bouwenwevolgensdelaatsteonderwijsvisiepandendiebijopleveringalnietmeerbruikbaarzijn. Terwijleengebouwhonderdjaarmeemoetkunnen.Eenmaatschappelijkevoorzieningisgeen product,maareenproces.opdrachtgevers gemeentenenschoolbesturen wordennooit professionelebouwers,zezijnopgeleidvooronderwijs.hetbouwtrajectmoetjedusuitbesteden. Opgeknipt Indattrajectvaltechterwelwatteverbeteren.Dehuisvestingsketenisopgekniptinallerlei disciplines:dearchitectheefteenidee,deontwerperwerktdatideeuit,detekenaarzetdie uitwerkingoppapier,debouwervertaaltdebouw tekeningnaaruitvoering,etcetera.elkeknip levertverliesaanefficiencyop;misschienwelvijftigtotzestigprocent.betrokkenenwerkennietof nauwelijkssamen,ofvechtenelkaardetentuit.dezeopgekniptewerkwijzeistraditioneel,het gebeurtin98procentvandegevallenzo. Partnership Eenoplossingiséénopdrachtnemeraantestellendieervoorzorgtdatallepartijenaanéén gezamenlijkprojectwerken.nogefficiënteriseenopdrachtnemerdiemeerdereprojectendoet, zodatpartijenopelkaaringespeeldraken.danontstaateenleercurvewaarvandeopdrachtgeverkan profiteren.nógeenstapverderis partnerships :partnersdiealtijdmetelkaarwerken.indatgeval zijnproductie processengeïntegreerd.dieintegratiezouinderealisatieenhetbeheervan maatschappelijkevoorzieningenooktoegepastmoetenworden.bijautofabrikantenisdataljaren geledengebeurd,indebouwishetnogeenuitdaging. Flexibiliteit Omeenvoorbeeldtegevenvanefficiency:debouwvaneengaragevanzesbijdriemeterkost25 duizendeuro.voortienduizendeurohebjetegenwoordigeenautometairco,dieooknogrijdt!die lageprijsismogelijkdoorzo noptimaalgeïntegreerdproductieproces.hoeminderprofessioneelde aanpak,hoetraditionelerendusduurderdebouw.eenpandwordtgoedkopernaarmatehetlanger meegaat.daarvoormoetjeflexibiliteitinbouwen:eengoedestedenbouwkundigeinpassing,goede lay outentechnischekwaliteit.enjemoetovermaatdurvencreëren,dusgroteenhogeruimtes waarmeemeermogelijkis. Latengemeentessameneencoöperatievormenenindiehoedanigheidoptredenals(gedelegeerd) opdrachtgevervaneenmaatschappelijkevoorziening.eengrotegemeentezoudezerolalleenopzich kunnennemen.randvoorwaardeisdanweldatdegemeentebeleidsneutraalwordtaangestuurd dooreenorganisatievoorontwikkelingenbeheervanvastgoed,zoalsderijksgebouwendienst. LoukHeijnderssteltzijnvraagaanRenevanHartenvandePO Raad: Vindtudatdehuidige bredescholen voldoendezijnafgestemdopdesamenwerkingtussen gebruikers? IndevolgendeNUL12zijnantwoord.

5 Opinie MinisterPechtold: InDelftiserhetplanom24 uurskinderopvangtecreërenbinnendebredeschool, metavond ennachtdienst Denoodzaakvangoedeentoegankelijkekinderopvangkannietvaakgenoegbenadruktworden.Nu degemeenteraadsverkiezingeneropzitten,ishetaanlokaled66 ersdetaakteonderhandelenover hetvormenvaneencollege.daarbijzald66haarlokalestandpuntenproberenteverwezenlijken, zekerwaarhetdekinderopvangbetreft. OplokaalniveaukandeuitvoeringvanD66 beleidoverdekinderopvangvariëren.datwordt namelijkvooralbeïnvloeddoordebevolkingssamenstelling.inhilversumbijvoorbeeld,waard66de grootstepartijisgeworden,isdeinstroomvanjongegezinnenuitdenabijgelegenstedenbehoorlijk groot.dewachtlijstenvoordekinderopvangwordenlangerenlanger.datvergtduseenaanpassing vanhethuidigeopvangaanbodend66pleitdaardanookvoormeerlocatiesvoornaschoolseopvang. Bredescholen Maardatnietalleen.OokwilD66dekomstvannieuwebredescholenstimuleren.Juistbredescholen biedenonderwijsenopvangaanopéénplekenzijndaarmeeeenuitkomstvoorwerkendeoudersdie nietaltijdinstaatzijnhunkindnaschoolnaardekinderopvangtebrengen.indelftwaarwe eveneensdegrootstepartijzijngeworden,heeftd66zelfshetplanom24 uurskinderopvangte creërenbinnendebredeschool,metavond ennachtdienst.delokaleafdelinginleidenwildatde schoolpleinenzoingerichtworden,datkinderenooknaschooltijdhiervangebruikkunnenmaken. Toegankelijkekinderopvang Deconcreteaanbevelingenwillen,heellogisch,nogweleensvariërenwaarhetdelokalepolitiek betreft.echter,hetuitgangspuntvand66isinallegemeentenhetzelfde:toegankelijkekinderopvang. Delangewachtlijstenzijnveelmenseneendoorninhetoog.Hetiszaakdatdeopvanggoed bereikbaaris.datbevordertdearbeidsparticipatie,leidttoteconomischezelfstandigheidvan vrouwenenmaaktdatbijvoorbeeldstudieenzorgbetergecombineerdkunnenworden. Metgoedekinderopvangneemjenietalleendebarrièreswegvoormensenomdeeltenemenaande arbeidsmarkt,maarschepjeookderuimtevoorzelfontplooiing.

6 Geldlenen? Uwcreditratingbepaaltderente Alsualsondernemergeldwiltlenen,steltdebankuwcreditrating(uitvalkans)vastop basisvanzijneigenratio senwegingsfactoren.hoehogerdecreditrating,hoehogerde rente.ookdemeningdiedebankheeftoveruwpersoonlijkekwaliteitenals ondernemerwordenmeegewogenindeberekeningvanuwscore.zorgdatuweetwat vaninvloedis,ishetadviesvancorvandriel,registeraccountant,enfritzwitt, directeururaratingagencyb.v. FritzWittisdirecteurvandeURARatingAgencyB.V.DeURA,deoudsteengrootsteratingagency voorhetmkbineuropa,voorzietaccountantsenfinanciëleadviseursvanratingsystemenvoorhet adviserenvanhuncliënten. CorvanDrielisRegisterAccountantenalsonafhankelijkfinancieeladviseurgespecialiseerdinde zorgviasanitasnovum.hijisafgestudeerdalscreditratingadvisoropnyenrodebusiness University. Totmedio2008wasgeldlenenvoorinvesteringenindekinderopvanggeengrootprobleem.Daarna zijndefinancieringsmogelijkhedeninhoogtempoverslechterd.ditwordtnietveroorzaaktdoordat devooruitzichtenvoordekinderopvangbranchezijnverslechterd.integendeel.erzijnnogsteeds grotewachtlijsten,detarievenzijnscherpmaarvoldoendeomgoederendemententerealiseren.wat iserwelaandehand?waaromisfinancieringzoveelmoeilijkergeworden? Creditrating Eendeelvanhetprobleemisgelegeninhetfeitdatveelbankendoordemondialekredietcrisis moeitehebbenmethetaantrekkenvanvoldoende(langlopend)kapitaal.hierkuntualsondernemer nietveelaandoen.diteffectisoverigensalweerietsaanhetafnemenis. EenanderdeelwordtveroorzaaktdoordeinvoeringvandenieuwebankenrichtlijnBASELIIper1 januari2008.onderdezerichtlijnzijnbankeninnederlandverplichtomvooralhunklanteneen creditratingoptestellen.deuitkomstdaarvanwordtdoordebankuitgedruktineencreditrating score.isdiescoreslecht,dankuntugeengeldlenen.isdescorematig,danisgeldlenenmogelijk, maarmoetueenrelatiefhogerentebetalenenzullenerextraaanvullendezekerhedengevraagd worden.heteffectvanbaseliizalnietafnemen,maarindetoekomstjuiststerkerworden. Score Deberekeningvanuwcreditratingscoregebeurtopbasisvanuwhistorische,financiëlegegevens (meestaluwjaarrekening).opbasishiervanwordenereenaantalverhoudingsgetallenberekend.u kuntdanbijvoorbeelddenkenaandesolvabiliteitvanuwonderneming(heteigenvermogenals percentagevanhetbalanstotaal).ofbijvoorbeeldaanderentabiliteit(nettowinstalspercentagevan deomzetofvanheteigenvermogen).iederebankheeftzijneigenratio senwegingsfactorenvoorde berekeningvandeuiteindelijkescore.ookdemeningdiedebankheeftoveruwpersoonlijke kwaliteitenalsondernemerwordenmeegewogenindeberekeningvanuwscore.

7 Rente Dezescorewordtdoordebankomgerekendnaardeuitvalkans:dekansdatuhetkomendejaarniet aanuwbetalingsverplichtingkuntvoldoen.hoehogerdeuitvalkans,hoehogerderentedieumoet betalen.isdeuitvalkanstehoog,dankrijgtugeenlening. Voordebepalingvanhetuiteindelijkerentetariefendeaanvullendeconditieswaaronderumag lenen,houdtdebankookrekeningmetdeomvangvandegesteldezekerheden.voldoendeen waardevastezekerheden,zoalsonroerendgoedofeengoedeeffectenportefeuille,hebbeneenfors verlagendeffectophetrisico.eenborgstellingvanhetwaarborgfondskinderopvangheefthetzelfde effect. Behoefte UithetWaarborgfonds Ondernemerspanelblijktdat46%vandekinderopvangondernemersvan planisditboekjaartegaaninvesteren.omtegemoettekunnenkomenaandezegroteinvesteringsbehoeftebiedtdezekerheidvaneenborgstellingvanhetwaarborgfonds(mede)uitkomstbijhet verkrijgenvanfinanciering.hetwaarborgfondshanteertnetalsdebankeeninterncreditrating systeem.hetfondshoudtdevingeraandepolsdooraanallegeborgdeklanteneencreditrating scoretoetekennen.hiermeehoudtzehetrisicoprofielvanhaargeborgdeklantenportefeuillein beeld. Optimaal Alsueenfinancieringnodigheeft,ishetbelangrijkomuwcreditratingscoretekennenengoedinde gatentehouden.uwaccountantoffinancieeladviseurkanuhierbijhelpen.viahemofhaarkuntu eenindicatieveratingvanuwondernemingkrijgen,zodatudiegezamenlijkkuntproberente optimaliseren.zijzijnookinstaatomeengoedeinschattingtedoenvandewaardevanuw zekerheden.hiermeeverstevigtuuwonderhandelingspositiebijbanken. Heeftuextrazekerheidnodigofwiltuuwinvesteringsplanlatendoorlichten,dankloptuaanbijhet Waarborgfonds.UkuntmetderelatiemanagervanhetWaarborgfondsvangedachtenwisselenover uwcreditratingscoreendemogelijkhedenomdieteverbeteren. TIPS: 1Zorgcontinuvooractuelefinanciëleinformatie 2Kendesterktesenzwaktesvanuworganisatie 3Actualiseerjaarlijksuwmarkt enconcurrentieanalyse 4Inventariseeruwrisico'senbeheerzeproactief 5Zorgvoorzoveelmogelijkcontinuïteitenstabiliteit 6Inventariseeruwzekerheden

8 Bestpractice BSOineenbus? KinderopvangineenheuseConnexxion bus.eenmooivoorbeeldvaninnovatieve kinderopvang.demobielekomkidsexpressbiedtmeermogelijkhedentotactiviteiten enuitstapjes,envergroottegelijkertijddecapaciteitvandekinderopvang.directeur YdeDragstraoverdit waanzinnige plan,datnogwerktookenheeleenvoudig navolgingkankrijgen. RadiuslietoppapiermetbehulpvansubsidieeendubbeldekkerombouwentotBSO,vergelijkbaar metdekinderkaravaanvanmundo.nadeelwasdatjeergeenkindereninmochtvervoeren.dat brachtmijophetideeeenrijdendebsotestarten,naastonzebestaandebso locatie.eengewone buszouertekleinvoorzijn,dachtik.maarhettoevalwildatikeendirecteurvanconnexxionsprak. Hijhadeenpaargeledebussen harmonicabussen ongebruikteneventueeltekoopstaan.de puzzelstukjesvielenophunplek. Intienwekeniszo nbusklaar.voornegentigduizendeurokoopjeereen.brandstofkost57cent perkilometer,dechauffeur28europeruur.deverzekeringisgratisdankzijreclameopdebusende wegenbelastingkostjaarlijks990euro.opdezemaniercreëerjemetweinigmiddelenineenpaar maandeneenbsovoortwintigkindplaatsen,voorvijfdagenperweek.enwieweetwaternogmeer meegedaankanwordenindeweekends. WijvindendatkinderenopdeBSOmoetendoenwatzenormaalooknaschooldoen.Dankzijdeze mobielekinderopvangkunnenkinderendiegebruikmakenvandebsoinschiedamvoortaan bijvoorbeeldgaanpaardrijden,naarzwemles,hetstrandofdevoetbalclub.oflekkergenietenvan hetvriesweer.deeersteritwasop13januariengingdanooknaardeijsbaan. DebusisdehuiskamervandeBSOenvoldoetdaarmeeaandeeisenindeWetKinderopvang.Op hetcentrum,waardekinderennormaalgesprokenwordenopgevangen,ontstaatruimtedieingevuld kanwordenvanuitdewachtlijsten.hierdoorontstaateenuitbreidingvandecapaciteit.een medewerkervanonzeorganisatieplantdebusinvoordiverseactiviteiten.ookverhurenwedebus aananderescholenvoorincidenteelvervoer. Hetproceswasvooraldankzijallepartnersontzettendleuk.Decamperbouwerende interieurontwerperhaddenerheelveelplezierin.hetvielnietaltijdmee,maardaarwarenweop ingesteld.zohaddeinterieurbouwerheelnetjesdestoppenkastweggewerktachtereenschotje.dat kannatuurlijkniet.eneenboilermoetwordenafgetaptbijvorst.omdattevoorkomen,hebbenwe eenextrakachelgeplaatstomdebusvorstvrijtehouden.ditsoortdingenhebbenweéénvooréén getackeld. Indebeginfase,zo nhalfjaargeleden,warenmensenvooralverbaasd:bsoineenbus?dieistoch veeltekleinvoorkinderopvang?hoedoejedatmeteenkeukenentoilet?hetisallemaalgeregeld. Hetontbreektdebusaanniets.Tweetoiletten,eenknutseltafel,stoelenentafeltjes,eenkeukenen eenloungegedeelteachterinmetkussensenzitzakken. Achterindebusiseenheelgezelligeloungeruimtegemaaktwaarkinderenlekkerkunnenhangen enontspannen.veiligheidsgordelszijnnietnodigvanderijksdienstvoorhetwegverkeer.debusis veiliggenoeg.weladviseerdendediensthetloungegedeelteuitveiligheidaftesluitentijdenshet rijden.tijdensderittenzittenallekinderendaaromvoorin.

9 OokdeGGDkwamlangsenheeftdebusgeïnspecteerdengoedgekeurd.Zijcontroleerdenonder anderedeprotocollen,zoals:debusstoptaltijdaandestoepkant,dedeurenzijntijdenshetrijden altijddicht,eenmedewerkerstaptaltijdalseersteuit,etcetera.wehoudenonsdaaraan.maarde oudershebbendekeuze.alszehetvoorhunkindnietveiligvinden,moetenzegeengebruikvanons maken.zosimpelishet. DebetrouwbaarheidvandebusdankenweaanConnexxion.Zijregelendeapkenallecontroles.Een perfecteservice;debusmoetinuitstekendestaatzijn.metstickersheeftdebusz neigenkomkids Express uiterlijkgekregen.hetonderhoudenalleanderetechnischeproblemenwordendoor Connexxiongeregeld.OokdechauffeurwordtgeleverddoorConnexxion.Hetiseenstoerebus,waar kinderengraagmeevervoerdworden.

Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer

Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer Vetopdebotten Veelondernemersindekinderopvangmakenbeperktgebruikvanfinancieringdoor derden,zoblijktuitdiverseonderzoeken.zekernuinvesteringssubsidiesinde kinderopvangnietmeeraandeordezijn,kanhetjuistverstandigzijngebruiktemaken

Nadere informatie

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt?

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt? Heeftduurzaamondernemendekinderopvangbereikt? Stinkende,tekleineklaslokalenmetteweinigventilatie.Hetmeestrecente onderzoeksrapportvandepo raad,eenfrisalternatief,oordeeltnietergpositiefover hetbinnenklimaatvanschoolgebouwenenkinderopvanglocatiesinnederland.nul12

Nadere informatie

CREATIVITEIT VERBINDT

CREATIVITEIT VERBINDT Mocca CultuureduactieAmsterdam2011(13april) 1 CREATIVITEITVERBINDT [Ditisde intergrale,ruwetekstweergave vandevoordrachtvandavidvanderkooij, gehoudentijdensdebijeenkomstcultuureducatieamsterdam2011 13april.

Nadere informatie

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang?

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang? Valternogteondernemenindekinderopvang? UitonderzoekvanhetWaarborgfonds ondernemerspanelvaneindjanuari2009blijktdatbijnaveertig procentvandeondernemerservaartdatbanken strenger zijnenstrikterevoorwaardenaanfinanciering

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling?

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Mara Yerkes Institute for Social Science Research The University of Queensland m.yerkes@uq.edu.au Een essentiële functie van de verzorgingsstaat

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BEOORDELINGS- & ONTWIKKELINGSGESPREK Wetenschappelijk Personeel

BIJLAGE 1 BEOORDELINGS- & ONTWIKKELINGSGESPREK Wetenschappelijk Personeel BIJLAGE 1 BEOORDELINGS- & ONTWIKKELINGSGESPREK Wetenschappelijk Personeel NAAM BEOORDELAAR : NAAM BEOORDEELDE : FACULTEIT/ FUNCTIE : DATUM : BEOORDELINGSPERIODE : Score mogelijkheden Onacceptabel Basis

Nadere informatie

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Lessen over fruit en groente: geef leerlingen iets extra s mee! Uw school doet mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Na

Nadere informatie

SMART GROUP. Uitleg Smart Futuring proof meting

SMART GROUP. Uitleg Smart Futuring proof meting SMART GROUP Uitleg Smart Futuring proof meting Uitleg Smart Futuring proof meting Over de scores De scores van bijna 100 gemeten oriëntaties worden gebruikt om te komen tot: de score affiniteit op competenties,

Nadere informatie

98% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over Reizigersvaccinaties en advisering!

98% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over Reizigersvaccinaties en advisering! 98% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over Reizigersvaccinaties en advisering! Colofon Werkgroep Klanttevredenheid Reizigersvaccinaties en advisering GGD Fryslân November 2014 November 2014

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter?

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter? Wat is SPAM eigenlijk? Spam is de verzamelnaam van ongevraagde e-mailberichten met reclameboodschappen. De grens tussen spam en gewone e-mail is moeilijk te trekken. Niet iedere ongevraagde e-mail en niet

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 28/01/2015 Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen in

Nadere informatie

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer 2 & 3 december 2011 AmsterdAm rai HÉt JAArLIJKse VAKeVeNemeNt VOOr KLeINscHALIG PersONeNVerVOer taxi expo 2011 is dé vakbeurs voor alle nationale

Nadere informatie

Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs. Handboek nr. 2in serie. www.epathways.eu

Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs. Handboek nr. 2in serie. www.epathways.eu Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs Handboek nr. 2in serie www.epathways.eu Wat is de Flipped Classroom? De flipped classroom (letterlijk vertaald: het omgedraaide klaslokaal) kreeg zijn naam

Nadere informatie

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter?

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter? Wat is SPAM eigenlijk? Spam is de verzamelnaam van ongevraagde e-mailberichten met reclameboodschappen. De grens tussen spam en gewone e-mail is moeilijk te trekken. Niet iedere ongevraagde e-mail en niet

Nadere informatie

SNS Stabielrente. Productwijzer

SNS Stabielrente. Productwijzer Productwijzer U wilt renteschommelingen dempen en flexibiliteit Het bestaat: langdurige zekerheid tegen stabiele rente. Stel, u wilt een hypotheekrente waarmee forse renteschommelingen worden gedempt.

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014

Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014 Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014 In de PDF- en de epub-versie van het boek is iedere hyperlink gewoon aanklikbaar. Voor de lezers van de paperback-versie is het aanklikken van hyperlinks echter

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

s Nachts actief voor uw succes

s Nachts actief voor uw succes s Nachts actief voor uw succes 00209_TNT_Innight_Image_NL.indd 1 23-07-2008 18:27:31 bis Vóór uw werkdag begint zijn uw zendingen al geleverd Terwijl anderen slapen, zijn wij voor u onderweg. Elke nacht

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Welkom. Wilbert Leenders

Welkom. Wilbert Leenders Welkom Wilbert Leenders Agenda T&M Systems BV Inleiding Spraak kwaliteit MOS/ E-model / R -factor PESQ/ POLQA Implementatie voorbeeld Conclusie Intrusieve spraak kwaliteit metingen voor moderne telecom

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps Juni 2009 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.856.746 Aantal bezoeken 742.866 Unieke bezoekers

Nadere informatie

Internetopdracht huren of kopen?

Internetopdracht huren of kopen? Internetopdracht huren of kopen? Voor deze opdracht heb je Internet nodig. Zet je antwoorden in een word document, Sla je werk (regelmatig) op. Veel mensen moeten minstens één keer in hun leven een keuze

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen

Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen Nationaal Kwaliteitscongres 2007 drs. ing. Ouke J. Pijl Hogeschool Utrecht 2Reflect Arnhem 2 3 Programma Hogeschool Utrecht Project Professioneel Partnership

Nadere informatie

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van Notulen vergadering oudercommissie Bijdehandjes, locatie het Kinderhuisje te Bennekom. Dinsdag 12 mei 2015 Voorzitter: Carolien van de Wakker Notulist: Susanne Zeggelaar 1 2 Aanwezig: Rianne van de Brink,

Nadere informatie

Permanente en generieke zorgplicht vanuit VGA model. W. Fred van Raaij, Economische Psychologie Amsterdam: ACIS, 21 september 2012

Permanente en generieke zorgplicht vanuit VGA model. W. Fred van Raaij, Economische Psychologie Amsterdam: ACIS, 21 september 2012 Permanente en generieke zorgplicht vanuit VGA model W. Fred van Raaij, Economische Psychologie Amsterdam: ACIS, 21 september 2012 Agenda Consumententrends Trends in marketing Klantrelaties Zorgplicht Virtual

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps April 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 6.771.581 Aantal bezoeken 1.207.368 Unieke bezoekers

Nadere informatie

OFFSHORING - HET OVERBRUGGEN VAN AFSTAND, TIJD EN CULTUURVERSCHILLEN. Paul Tjia GPI Consultancy. SPIder Conferentie Gorinchem 22 september 2005

OFFSHORING - HET OVERBRUGGEN VAN AFSTAND, TIJD EN CULTUURVERSCHILLEN. Paul Tjia GPI Consultancy. SPIder Conferentie Gorinchem 22 september 2005 OFFSHORING - HET OVERBRUGGEN VAN AFSTAND, TIJD EN CULTUURVERSCHILLEN Paul Tjia GPI Consultancy SPIder Conferentie Gorinchem 22 september 2005 2 TREND 1: VEEL AANDACHT IN DE PERS (HYPE?) TREND 2: GROEIEND

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Hoe organiseer ik, als opdrachtgever, een langdurig energieprestatiecontract en hoe ervaart de markt dit?

Hoe organiseer ik, als opdrachtgever, een langdurig energieprestatiecontract en hoe ervaart de markt dit? Hoe organiseer ik, als opdrachtgever, een langdurig energieprestatiecontract en hoe ervaart de markt dit? Marc Hopman, Ruben Zonnevijlle & Laura Schutte AT Osborne, Cofely & Erasmus Universiteit Hoe organiseer

Nadere informatie

INSTELLEN EMAILACCOUNT IN MS OUTLOOK EXPRESS GEBRUIKERS HANDLEIDING

INSTELLEN EMAILACCOUNT IN MS OUTLOOK EXPRESS GEBRUIKERS HANDLEIDING INSTELLEN EMAILACCOUNT IN MS OUTLOOK EXPRESS GEBRUIKERS HANDLEIDING 2008-2010 2Com2 internet & communicatie 2Com2 heeft deze informatie met zorg samengesteld om u als gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen.

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra)

Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra) Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra) 1 Mars geeft je energie en NIVEA is verzorgend. Grote merken willen graag dat jij ze onthoudt op hun manier.

Nadere informatie

AUTISME EN CONFLICTHANTERING. Anneke E. Eenhoorn

AUTISME EN CONFLICTHANTERING. Anneke E. Eenhoorn AUTISME EN CONFLICTHANTERING Anneke E. Eenhoorn UITGANGSPUNT UITGANGSPUNT DRIE VOORBEELDEN Rosa van 8 jaar. Na een ogenschijnlijk gewone dag op school, haalt ze fel uit Mike van 11 jaar. Na een kleine

Nadere informatie

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB Investeren & Financieren Wilfred Kok AA/RB 1 KIA EIA MIA Vamil 2 KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) Investering aftrek niet meer dan 2.300 geen 2.301 t/m 55.745 28% 55.746 t/m 103.231 15.609 103.232

Nadere informatie

Online werken met het Hebreeuwse werkwoord

Online werken met het Hebreeuwse werkwoord Pilot 2: Hebreeuws Pilot naam: Online werken met het Hebreeuwse werkwoord Instelling: Tilburg University Vak naam: Bijbelwetenschappen, Hebreeuws Studenten aantal: 25 in de cursus plus een wisselend aantal

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?

Prijs omhoog of kwaliteit omlaag? Prijsomhoogofkwaliteitomlaag? Deoverheidverlaagtper1januari2010hetfiscaalmaximumtariefvoorbuitenschoolse opvang(bso)van 6,10naar 5,82.Watbetekentdatvoorondernemersinde kinderopvang? AlsondernemerhebikdieBSOnodig,vooreenbeetjearmslag

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Een nieuw bankbiljet ontwerpen toegepaste kunst

Een nieuw bankbiljet ontwerpen toegepaste kunst Een nieuw bankbiljet ontwerpen toegepaste kunst Wat heb je nodig? teken- en aquarelkleurpotloden papier (A4) Wat ga je doen? Je gaat een nieuw europees bankbiljet ontwerpen. Kleding, mp3, computer, geld:

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

U betaalt rente voor uw hypotheek. Hoe komt deze rente tot stand?

U betaalt rente voor uw hypotheek. Hoe komt deze rente tot stand? U betaalt rente voor uw hypotheek. Hoe komt deze rente tot stand? 1 Inhoud Wat is een hypotheek precies? 3 Goed om even te weten. 6 2 Wat is een hypotheek precies? U heeft een hypotheek. Dat is een geldlening.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Partnership en duurzame samenwerking

Partnership en duurzame samenwerking Siemens Healthcare Partnership en duurzame samenwerking Kees Smaling CEO Siemens Healthcare Nederland Restricted Siemens 2013 All rights reserved. Partnership is een hot Page 2 Managed Equipment Service

Nadere informatie

Mogelijkheden financiering accommodatie. Emiel Krijt, beleidsadviseur NOC*NSF

Mogelijkheden financiering accommodatie. Emiel Krijt, beleidsadviseur NOC*NSF Mogelijkheden financiering accommodatie Emiel Krijt, beleidsadviseur NOC*NSF Wat is de investering? Kostenraming bouwwerk Aangevuld met overige kosten zoals: Rente tijdens de bouw Architect CAR verzekering

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen Joke Simons & Yunsy Krols 1 INTERCULTURELE COMPETENTIE: WAT? 2 Metaforen 3 Competentie = K + V + A + A + (Fantini, 2000) 4 Onderwijs

Nadere informatie

Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop-

Nadere informatie

AAN LEERLINGEN e-pathways CPD Handboek

AAN LEERLINGEN e-pathways CPD Handboek FEEDBACK GEVEN AAN LEERLINGEN e-pathways CPD Handboek www.epathways.eu Handboek nr. 6 in serie Wat is feedback? Feedback van hun leraren is de belangrijkste manier waarop leerlingen informatie krijgen

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps Januari 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.773.956 Aantal bezoeken 913.139 Unieke bezoekers

Nadere informatie

De Loopbaanuniversiteit

De Loopbaanuniversiteit De Loopbaanuniversiteit Business Development Group September 2010 Business Development Group De Loopbaanrotonde Wilfried Vander Meeren Antoinette Deusings Vitaliteit voor organisatie en individu Producten

Nadere informatie

VASTE MAANDLASTEN EN VRIJHEID VAN KEUZE

VASTE MAANDLASTEN EN VRIJHEID VAN KEUZE KEUKEN FINANCIERING Met Smart Finance regel je bij DanKüchen je keuken financiering, gewoon zoals jij dat wilt. Je kunt bij ons direct genieten van je nieuwe keuken en later pas betalen. Kom je net iets

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL Aanvraag om verlening van een subsidie c.q laagrentende lening tot fundering en cascoherstel, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieverordening Funderingsherstel

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden D U O - P R E S E N T A T I E D O R E N A G U L P E R S, R O M P E L B E R G & R U I T E R J O O P V A N D U R E N, H S Z U Y D F M, U T W E N T E Aanleiding

Nadere informatie

Pensioenen. Datum: januari/februari 2013

Pensioenen. Datum: januari/februari 2013 Pensioenen Datum: januari/februari 2013 2 Wat staat ons te wachten in 2013? 1. Verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd 2. Korten/afstempelen van pensioen 3. Update pensioenakkoord 4. Regeerakkoord

Nadere informatie

Personeelsbezetting Nieuwe stijl. U bent aan zet.

Personeelsbezetting Nieuwe stijl. U bent aan zet. Personeelsbezetting Nieuwe stijl. U bent aan zet. De zorgmarkt verandert en hiermee ook de zorgvraag. Om aan deze telkens veranderende vraag te kunnen voldoen, is een flexibele personeelsbezetting het

Nadere informatie

Niet harder maar slimmer werken

Niet harder maar slimmer werken Niet harder maar slimmer werken Aan de slag met innovatieve arbeidsorganisatie WEST4WORK, 3 november 2015 Lieven Eeckelaert 1 Iedereen heeft het recht om met goesting te werken Sales Director Klanten Sales

Nadere informatie

Selectieprocedure ketensamenwerking: de praktijk

Selectieprocedure ketensamenwerking: de praktijk Training advies ketensamenwerking (woning-)bouwsector ferrywilgenburg@me.com / 06-10012950 Selectieprocedure ketensamenwerking: de praktijk 2 voorbeelden, tips en tops 9 oktober 2015 @FerryWilgenburg Training

Nadere informatie

Nutsbasisschool De Zevensprong BEGROTING OUDERRAAD

Nutsbasisschool De Zevensprong BEGROTING OUDERRAAD Nutsbasisschool De Zevensprong BEGROTING OUDERRAAD 2012/2013 Inleiding In voorgaande jaren hebben we de begroting aan het begin van het schooljaar zowel in bedragen als inhoud concreet ingevuld. Een groot

Nadere informatie

Dyslexiedocument OBS Binnenstad Inhoudsopgave

Dyslexiedocument OBS Binnenstad Inhoudsopgave DyslexiedocumentOBSBinnenstad Inhoudsopgave 1. ZorgroutedyslexieOBSBinnenstad 2. Compenserendeendispenserendemaatregelenbijdyslexie 3. InstellingenDyslexie 4. Kindkaart DyslexiedocumentOBSBinnenstad Pagina1

Nadere informatie

Een breuk is een getal dat kleiner is dan 1. Als je iets in tweeën, drieën, vieren enz. breekt, dan krijg je een breuk.

Een breuk is een getal dat kleiner is dan 1. Als je iets in tweeën, drieën, vieren enz. breekt, dan krijg je een breuk. Breuken Wat is een breuk Wat is een breuk? Een breuk is een getal dat kleiner is dan. Als je iets in tweeën, drieën, vieren enz. breekt, dan krijg je een breuk. Stel, je breekt één stukje krijt in tweeën,

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Plan van aanpak Gebiedsontwikkeling en ondersteuning BVO MVV. Rekenkamer Maastricht. September 2011. Rekenkamer Maastricht

Plan van aanpak Gebiedsontwikkeling en ondersteuning BVO MVV. Rekenkamer Maastricht. September 2011. Rekenkamer Maastricht Plan van aanpak Gebiedsontwikkeling en ondersteuning BVO MVV Rekenkamer Maastricht September 2011 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters De heer Mathijs G.M.M.W. Mennen RA (voorzitter)

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

4 Cijferreeksen tips om hoog te scoren op een capaciteitentest

4 Cijferreeksen tips om hoog te scoren op een capaciteitentest 4 Cijferreeksen tips om hoog te scoren op een capaciteitentest Als je de vier cijferreeksen tips die in deze pdf gegeven worden eigen maakt zul je gegarandeerd uitblinken op cijferreeksen in een capaciteitentest

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van onze stichting

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

Advies en verkoop versproducten

Advies en verkoop versproducten Advies en verkoop versproducten Een gastvrije en vriendelijke verkoper draagt veel bij aan de omzet in een winkel. Vriendelijk zijn kost geen cent. Een deskundige verkoper(ster), een vakspecialist, die

Nadere informatie

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Lessen over fruit en groente: geef leerlingen iets extra s mee! Uw school doet mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Na

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie

TALENT. MANAGEMENT e-pathways CPD Handboek. www.epathways.eu. Handboek nr. in serie

TALENT. MANAGEMENT e-pathways CPD Handboek. www.epathways.eu. Handboek nr. in serie TALENT MANAGEMENT e-pathways CPD Handboek www.epathways.eu Handboek nr. 16 in serie Wat is talent management? Een van de belangrijkste leiderschapstaak in een school is om ervoor te zorgen dat de personeelsgemeenschap

Nadere informatie

Research Centre for Education and the Labour Market. De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs. Rolf van der Velden

Research Centre for Education and the Labour Market. De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs. Rolf van der Velden De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs Rolf van der Velden Misvattingen (1) Het maakt niet wat je studeert, het gaat erom dat je studeert. Werkgevers kiezen altijd degene met

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie