Een kijkje in het brein van de ouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kijkje in het brein van de ouder"

Transcriptie

1 Eenkijkjeinhetbreinvandeouder WATHetWaarborgfondsKinderopvangdeedinjanuari2010landelijkonderzoekonder451ouders naardeperceptievanoudersoverkinderopvang.inhoeverreinformerenzezichoverdeopvangvan hunkind,watbepaalthunkeuzevooreenbepaaldekinderopvangorganisatieenwatwetenze eigenlijkoverdeorganisatie? WAAROMDoelvanhetonderzoekwaskinderopvangondernemersinzichttegevenopbasisvan welkeinformatieouderseenkinderopvangorganisatiekiezenenwatzewetenvande kinderopvangorganisatievanhunkeuze(prijs,kwaliteit,systeem,informatie).ondernemerskunnen deresultatengebruikenomhuninformatievoorzieningteverbeteren. WIEGjaltJellesma,voorzittervanBOinK,deBelangenverenigingvanOudersindeKinderopvangen peuterspeelzalen,geeftzijnongezoutenmeningophetonderzoek. EenkwartvandeoudersbijdeheledagopvangeneenvijfdebijdeBSOgeeftaanminderopvanguren aftenemendancontractueelisovereengekomen.hetgaatomongeveer20uurpermaandbijdehele dagopvangen12uurbijdebso. Jellesma: Dezeuitkomstverbaastme,ikdenknamelijkdatníemandallecontracturenafneemt. Organisatiesvragenooknietdewerkelijkeuurprijsmaarblijvenzodichtmogelijkbijdedoorde overheidvastgesteldemaximumvergoeding.vandaardatoudersvaakminderurenafnemendanin hetcontractstaat.zodekkenorganisatiesdekosten.oudersbetalenvoorurendiezenietkunnen afnemen.zebetalenbijvoorbeeld4,5uur,terwijlhunzoonofdochtermaarvandrietotzesopde BSOis.Metvakantiepakkettenishetnetzo. Uitgaven Bijnadehelftvandeouders(44%)vindtdekostenvoorheledagopvangtehoog.Ongeveer35% vindtdekostenvoorbsotehoog.tegelijkertijdweet36%vandeoudersnietwatzeuitgevenaan heledagopvang.ditpercentagelooptbij2ofmeerkinderenverderop.dehelftvandeoudersweet nietwatdebsohenkost.demeesteouderswetenoverigenswelwaterindeprijsisinbegrepen. Jellesma: Deopbouwvandeuurprijsvooroudersistotaalondoorzichtig.Ondernemershoudende uurprijskunstmatiglaag,zodatoudersmaximaalprofiterenvanoverheidssubsidies.allesbovende maximumvastgesteldeuurprijs(ditjaarisdebsoverlaagdnaar 5,82)moetenoudersnamelijkzelf betalen.erzijnondernemersdiedaarbovenzitten,watvooroudersmeteenlaaginkomenbetekent dathuneigenbijdragein2010isverdubbeld. Enerzijdsisindehuidigeprijsvanallesmeegenomen,zoalssportenallerleiactiviteiten.Prima,maar dieactiviteitenstuwendeuurprijsop.daarbijvragenaldieextraactiviteitennietompedagogische kwaliteiten,waardoorpedagogischekennisnaardeachtergrondverdwijnt.eenmiddaggewoon lolhebbenindebso,daarhebjewélpedagogischekwaliteitvoornodig!maarzoietsgebeurtbijna nietmeer." Kwaliteit 65%Vandeoudersvindtdekwaliteitvandekinderopvangen/ofBSOvanzijnofhaarkinderen (zeer)goed.voordemeerderheidvandeoudersbepaaltdetevredenheidvanhunkinddekwaliteit vandekinderopvang.daarnavolgteenveiligeengezondeomgevingendekwaliteitvandeleidsters. 20%Vandeoudersheeftweleenseenklachtingediendbijdekinderopvangorganisatieoverde kinderopvangorganisatie.vanalleklachtenisvolgenshenongeveertweederde(63%)

2 goedafgehandeld.tochheeftslechts45%vandeklachtendaadwerkelijkvoorverbeteringvande kwaliteitvandeopvanggezorgd,aldusdeklagers. Jellesma: Alsoudersklagen,ishetvrijwelaltijdserieus,maardeklachtwordtnietaltijdserieus genomen.vaakvoeltdeleidingzichpersoonlijkaangevallen. Zijdoenhetwerkmetheelhunhart, hoekunjedaarnuoverklagen? Oudersdaarentegenmoetenechtrealistischerworden.Zebrengen hunkinddrieofvierdagennaareencrèche;iemandandersvoedtindietijdhunkindop.danwilje tochdathetgoedis? Oriëntatie Ruim70%vandeoudersverdieptzich(zeer)goedindekeuzevankinderopvangen/ofBSObijhet jongstekind.10%vandeoudersheeftzichnauwelijksverdiept.demeesteoudersputtenuiteigen ervaringofdievanfamilieenvriendenbijdekeuzevoorkinderopvang.daarnaastraadpleegtmen vaakdekinderopvangorganisatieszelfenookweldescholen.ouderszijnmetnamegeïnteresseerd indekwaliteitendesfeervaneenkinderopvang.daarnaastzoektmeninformatieoverdekostenen deafstandtotthuis. Jellesma: OuderskiezenvooralvoorkinderopvangindebuurtofinhetgevalvanBSObijdeschool. Zoveelkeusiserdanniet.EnookalstijgthetaantalBSO snogsteeds,hetgaattraageninde randstadwordendewachtlijstennietkleiner.deinformatiedieoudershebbenomhunkeuzeopte baseren,isbeperkt.datvrouwenvooralkiezenopsfeerenintuïtie,islogisch.watmoetenzeanders? Deplekendesfeerblijvenbelangrijk.Oudersgebruikenweinigrationeleargumentenbijhunkeuze. Eriswelinformatiemateriaal,maardatisvooralwervend.Daarhebjenietzoveelaan.Welzieikdat ereengoedeontwikkelinggaandeis.organisatiesrichtenzichsteedsmeeropkwaliteitenopde ontwikkelingvanhetkind.daarvoorispedagogischinzichtnodig.deaandachtdaarvoorneemttoe. MetBOinKzijnwebezigeen kinderopvangkaart temakenmetmeerinhoudelijkeinformatie waaropouderszichkunnenbaserenendaarnaasteenzovolledigmogelijkoverzichtvandekosten. Diewordennamelijksteedsonduidelijker.Opongeveer15puntenkunnenouders kinderopvangorganisatiesmetelkaarvergelijken,eensoortbenchmarking.omtekomentoteen basiskwaliteitwaarelkekinderopvangaanmoetvoldoen.ouderswetennamelijknauwelijkswaarze naarmoetenvragenalszedeeerstekeerkinderopvangkiezen.waarmoetjeopletten?metde kinderopvangkaartgevenwehuneenhandvat. Opdekinderopvangkaartziejestraksnietalleendeprijzenmaarvooralookwatjeervoorkrijgt. Hetiseenzeerambitieusprojectenzodynamischalsdesectorzelf.Ondernemerswordenstraks actiefdooronsbenaderdenhebbendemogelijkheidzelfhungegevensintevoeren.in2010wordt dekinderopvangkaartgelanceerd,maarhetzalzekereenpaarjaardurenvoordatwevolledige dekkinghebben.ookzullendecriteriavandekaartongetwijfeldmetdekinderopvangmee veranderen. Reactiesvanondernemersoverhetouderonderzoek: PeterNotten,directeurKoreinKinderpleininEindhoven DeresultatenzijnherkenbaarenkomenredelijkovereenmethoewehetbijKoreinKinderplein ervaren.oudersgevenaanweiniginzichttehebbenindeinvloedvandecentraleoudercommissieop hetbeleidvankoreinkinderplein,maarerisookvrijwelgeendaadwerkelijkeinteresse.het afgelopenjaargaf17%vandedagopvangoudersen21%vandebso ouderseenklantreactie;dat kanzoweleenklachtalseencomplimentzijn.voordeafhandelingvandeklachtkrijgenwevande ouderseenvoldoende.deouderszijnoverhetalgemeenheeltevredenoverhuninvloed.het vertrouwenindemedewerkersenhunpersoonlijkebetrokkenheidisgroot.

3 InekeBrouwers,directeurKindercentrumSchateilandinWageningen Deresultatenvanhetonderzoekmetbetrekkingtotdeklachten,oudercommissieen ouderbetrokkenheidkomengoedovereenmetdesituatiebijkindercentrumschateiland. KindercentrumSchateilandheefteeninterneenexterneklachtenprocedure.Doordatweeenplatte organisatiezijn,wordendeklachtenmeestaldirectinternafgehandeld.dezemaandkrijgenalle oudersviaeennieuwsflitsderesultatenteruggekoppeldvandeklachteninternenexternover2009. Samenmetdeoudercommissiehebbenwein2009verschillendeaanpassingengedaanomde oudercommissiebeteronderdeaandachttebrengendooreenklanttevredenheidsonderzoekte doen,oudersbeterteinformerenvianieuwsflitsenendewebsitetepromoten.

4 VraagaanLoukHeijnders MarcvanLeent,vandeKopgroepMaatschappelijkVastgoedvraagtaanLoukHeijnders, directeurvanhetservicecentrumscholenbouw: Hoekandemarktbeterwordenbenutvooreenoptimaleprijskwaliteitverhoudingvanmaatschappelijkevoorzieningen? Deprijskwaliteitverhoudingissterkteverbeterendoorhetmakenvaneenefficiencyslag.Enerzijds doortoekomstbestendigertebouwen,anderzijdsdoordehuisvestingsketenteverbeteren.nu bouwenwevolgensdelaatsteonderwijsvisiepandendiebijopleveringalnietmeerbruikbaarzijn. Terwijleengebouwhonderdjaarmeemoetkunnen.Eenmaatschappelijkevoorzieningisgeen product,maareenproces.opdrachtgevers gemeentenenschoolbesturen wordennooit professionelebouwers,zezijnopgeleidvooronderwijs.hetbouwtrajectmoetjedusuitbesteden. Opgeknipt Indattrajectvaltechterwelwatteverbeteren.Dehuisvestingsketenisopgekniptinallerlei disciplines:dearchitectheefteenidee,deontwerperwerktdatideeuit,detekenaarzetdie uitwerkingoppapier,debouwervertaaltdebouw tekeningnaaruitvoering,etcetera.elkeknip levertverliesaanefficiencyop;misschienwelvijftigtotzestigprocent.betrokkenenwerkennietof nauwelijkssamen,ofvechtenelkaardetentuit.dezeopgekniptewerkwijzeistraditioneel,het gebeurtin98procentvandegevallenzo. Partnership Eenoplossingiséénopdrachtnemeraantestellendieervoorzorgtdatallepartijenaanéén gezamenlijkprojectwerken.nogefficiënteriseenopdrachtnemerdiemeerdereprojectendoet, zodatpartijenopelkaaringespeeldraken.danontstaateenleercurvewaarvandeopdrachtgeverkan profiteren.nógeenstapverderis partnerships :partnersdiealtijdmetelkaarwerken.indatgeval zijnproductie processengeïntegreerd.dieintegratiezouinderealisatieenhetbeheervan maatschappelijkevoorzieningenooktoegepastmoetenworden.bijautofabrikantenisdataljaren geledengebeurd,indebouwishetnogeenuitdaging. Flexibiliteit Omeenvoorbeeldtegevenvanefficiency:debouwvaneengaragevanzesbijdriemeterkost25 duizendeuro.voortienduizendeurohebjetegenwoordigeenautometairco,dieooknogrijdt!die lageprijsismogelijkdoorzo noptimaalgeïntegreerdproductieproces.hoeminderprofessioneelde aanpak,hoetraditionelerendusduurderdebouw.eenpandwordtgoedkopernaarmatehetlanger meegaat.daarvoormoetjeflexibiliteitinbouwen:eengoedestedenbouwkundigeinpassing,goede lay outentechnischekwaliteit.enjemoetovermaatdurvencreëren,dusgroteenhogeruimtes waarmeemeermogelijkis. Latengemeentessameneencoöperatievormenenindiehoedanigheidoptredenals(gedelegeerd) opdrachtgevervaneenmaatschappelijkevoorziening.eengrotegemeentezoudezerolalleenopzich kunnennemen.randvoorwaardeisdanweldatdegemeentebeleidsneutraalwordtaangestuurd dooreenorganisatievoorontwikkelingenbeheervanvastgoed,zoalsderijksgebouwendienst. LoukHeijnderssteltzijnvraagaanRenevanHartenvandePO Raad: Vindtudatdehuidige bredescholen voldoendezijnafgestemdopdesamenwerkingtussen gebruikers? IndevolgendeNUL12zijnantwoord.

5 Opinie MinisterPechtold: InDelftiserhetplanom24 uurskinderopvangtecreërenbinnendebredeschool, metavond ennachtdienst Denoodzaakvangoedeentoegankelijkekinderopvangkannietvaakgenoegbenadruktworden.Nu degemeenteraadsverkiezingeneropzitten,ishetaanlokaled66 ersdetaakteonderhandelenover hetvormenvaneencollege.daarbijzald66haarlokalestandpuntenproberenteverwezenlijken, zekerwaarhetdekinderopvangbetreft. OplokaalniveaukandeuitvoeringvanD66 beleidoverdekinderopvangvariëren.datwordt namelijkvooralbeïnvloeddoordebevolkingssamenstelling.inhilversumbijvoorbeeld,waard66de grootstepartijisgeworden,isdeinstroomvanjongegezinnenuitdenabijgelegenstedenbehoorlijk groot.dewachtlijstenvoordekinderopvangwordenlangerenlanger.datvergtduseenaanpassing vanhethuidigeopvangaanbodend66pleitdaardanookvoormeerlocatiesvoornaschoolseopvang. Bredescholen Maardatnietalleen.OokwilD66dekomstvannieuwebredescholenstimuleren.Juistbredescholen biedenonderwijsenopvangaanopéénplekenzijndaarmeeeenuitkomstvoorwerkendeoudersdie nietaltijdinstaatzijnhunkindnaschoolnaardekinderopvangtebrengen.indelftwaarwe eveneensdegrootstepartijzijngeworden,heeftd66zelfshetplanom24 uurskinderopvangte creërenbinnendebredeschool,metavond ennachtdienst.delokaleafdelinginleidenwildatde schoolpleinenzoingerichtworden,datkinderenooknaschooltijdhiervangebruikkunnenmaken. Toegankelijkekinderopvang Deconcreteaanbevelingenwillen,heellogisch,nogweleensvariërenwaarhetdelokalepolitiek betreft.echter,hetuitgangspuntvand66isinallegemeentenhetzelfde:toegankelijkekinderopvang. Delangewachtlijstenzijnveelmenseneendoorninhetoog.Hetiszaakdatdeopvanggoed bereikbaaris.datbevordertdearbeidsparticipatie,leidttoteconomischezelfstandigheidvan vrouwenenmaaktdatbijvoorbeeldstudieenzorgbetergecombineerdkunnenworden. Metgoedekinderopvangneemjenietalleendebarrièreswegvoormensenomdeeltenemenaande arbeidsmarkt,maarschepjeookderuimtevoorzelfontplooiing.

6 Geldlenen? Uwcreditratingbepaaltderente Alsualsondernemergeldwiltlenen,steltdebankuwcreditrating(uitvalkans)vastop basisvanzijneigenratio senwegingsfactoren.hoehogerdecreditrating,hoehogerde rente.ookdemeningdiedebankheeftoveruwpersoonlijkekwaliteitenals ondernemerwordenmeegewogenindeberekeningvanuwscore.zorgdatuweetwat vaninvloedis,ishetadviesvancorvandriel,registeraccountant,enfritzwitt, directeururaratingagencyb.v. FritzWittisdirecteurvandeURARatingAgencyB.V.DeURA,deoudsteengrootsteratingagency voorhetmkbineuropa,voorzietaccountantsenfinanciëleadviseursvanratingsystemenvoorhet adviserenvanhuncliënten. CorvanDrielisRegisterAccountantenalsonafhankelijkfinancieeladviseurgespecialiseerdinde zorgviasanitasnovum.hijisafgestudeerdalscreditratingadvisoropnyenrodebusiness University. Totmedio2008wasgeldlenenvoorinvesteringenindekinderopvanggeengrootprobleem.Daarna zijndefinancieringsmogelijkhedeninhoogtempoverslechterd.ditwordtnietveroorzaaktdoordat devooruitzichtenvoordekinderopvangbranchezijnverslechterd.integendeel.erzijnnogsteeds grotewachtlijsten,detarievenzijnscherpmaarvoldoendeomgoederendemententerealiseren.wat iserwelaandehand?waaromisfinancieringzoveelmoeilijkergeworden? Creditrating Eendeelvanhetprobleemisgelegeninhetfeitdatveelbankendoordemondialekredietcrisis moeitehebbenmethetaantrekkenvanvoldoende(langlopend)kapitaal.hierkuntualsondernemer nietveelaandoen.diteffectisoverigensalweerietsaanhetafnemenis. EenanderdeelwordtveroorzaaktdoordeinvoeringvandenieuwebankenrichtlijnBASELIIper1 januari2008.onderdezerichtlijnzijnbankeninnederlandverplichtomvooralhunklanteneen creditratingoptestellen.deuitkomstdaarvanwordtdoordebankuitgedruktineencreditrating score.isdiescoreslecht,dankuntugeengeldlenen.isdescorematig,danisgeldlenenmogelijk, maarmoetueenrelatiefhogerentebetalenenzullenerextraaanvullendezekerhedengevraagd worden.heteffectvanbaseliizalnietafnemen,maarindetoekomstjuiststerkerworden. Score Deberekeningvanuwcreditratingscoregebeurtopbasisvanuwhistorische,financiëlegegevens (meestaluwjaarrekening).opbasishiervanwordenereenaantalverhoudingsgetallenberekend.u kuntdanbijvoorbeelddenkenaandesolvabiliteitvanuwonderneming(heteigenvermogenals percentagevanhetbalanstotaal).ofbijvoorbeeldaanderentabiliteit(nettowinstalspercentagevan deomzetofvanheteigenvermogen).iederebankheeftzijneigenratio senwegingsfactorenvoorde berekeningvandeuiteindelijkescore.ookdemeningdiedebankheeftoveruwpersoonlijke kwaliteitenalsondernemerwordenmeegewogenindeberekeningvanuwscore.

7 Rente Dezescorewordtdoordebankomgerekendnaardeuitvalkans:dekansdatuhetkomendejaarniet aanuwbetalingsverplichtingkuntvoldoen.hoehogerdeuitvalkans,hoehogerderentedieumoet betalen.isdeuitvalkanstehoog,dankrijgtugeenlening. Voordebepalingvanhetuiteindelijkerentetariefendeaanvullendeconditieswaaronderumag lenen,houdtdebankookrekeningmetdeomvangvandegesteldezekerheden.voldoendeen waardevastezekerheden,zoalsonroerendgoedofeengoedeeffectenportefeuille,hebbeneenfors verlagendeffectophetrisico.eenborgstellingvanhetwaarborgfondskinderopvangheefthetzelfde effect. Behoefte UithetWaarborgfonds Ondernemerspanelblijktdat46%vandekinderopvangondernemersvan planisditboekjaartegaaninvesteren.omtegemoettekunnenkomenaandezegroteinvesteringsbehoeftebiedtdezekerheidvaneenborgstellingvanhetwaarborgfonds(mede)uitkomstbijhet verkrijgenvanfinanciering.hetwaarborgfondshanteertnetalsdebankeeninterncreditrating systeem.hetfondshoudtdevingeraandepolsdooraanallegeborgdeklanteneencreditrating scoretoetekennen.hiermeehoudtzehetrisicoprofielvanhaargeborgdeklantenportefeuillein beeld. Optimaal Alsueenfinancieringnodigheeft,ishetbelangrijkomuwcreditratingscoretekennenengoedinde gatentehouden.uwaccountantoffinancieeladviseurkanuhierbijhelpen.viahemofhaarkuntu eenindicatieveratingvanuwondernemingkrijgen,zodatudiegezamenlijkkuntproberente optimaliseren.zijzijnookinstaatomeengoedeinschattingtedoenvandewaardevanuw zekerheden.hiermeeverstevigtuuwonderhandelingspositiebijbanken. Heeftuextrazekerheidnodigofwiltuuwinvesteringsplanlatendoorlichten,dankloptuaanbijhet Waarborgfonds.UkuntmetderelatiemanagervanhetWaarborgfondsvangedachtenwisselenover uwcreditratingscoreendemogelijkhedenomdieteverbeteren. TIPS: 1Zorgcontinuvooractuelefinanciëleinformatie 2Kendesterktesenzwaktesvanuworganisatie 3Actualiseerjaarlijksuwmarkt enconcurrentieanalyse 4Inventariseeruwrisico'senbeheerzeproactief 5Zorgvoorzoveelmogelijkcontinuïteitenstabiliteit 6Inventariseeruwzekerheden

8 Bestpractice BSOineenbus? KinderopvangineenheuseConnexxion bus.eenmooivoorbeeldvaninnovatieve kinderopvang.demobielekomkidsexpressbiedtmeermogelijkhedentotactiviteiten enuitstapjes,envergroottegelijkertijddecapaciteitvandekinderopvang.directeur YdeDragstraoverdit waanzinnige plan,datnogwerktookenheeleenvoudig navolgingkankrijgen. RadiuslietoppapiermetbehulpvansubsidieeendubbeldekkerombouwentotBSO,vergelijkbaar metdekinderkaravaanvanmundo.nadeelwasdatjeergeenkindereninmochtvervoeren.dat brachtmijophetideeeenrijdendebsotestarten,naastonzebestaandebso locatie.eengewone buszouertekleinvoorzijn,dachtik.maarhettoevalwildatikeendirecteurvanconnexxionsprak. Hijhadeenpaargeledebussen harmonicabussen ongebruikteneventueeltekoopstaan.de puzzelstukjesvielenophunplek. Intienwekeniszo nbusklaar.voornegentigduizendeurokoopjeereen.brandstofkost57cent perkilometer,dechauffeur28europeruur.deverzekeringisgratisdankzijreclameopdebusende wegenbelastingkostjaarlijks990euro.opdezemaniercreëerjemetweinigmiddelenineenpaar maandeneenbsovoortwintigkindplaatsen,voorvijfdagenperweek.enwieweetwaternogmeer meegedaankanwordenindeweekends. WijvindendatkinderenopdeBSOmoetendoenwatzenormaalooknaschooldoen.Dankzijdeze mobielekinderopvangkunnenkinderendiegebruikmakenvandebsoinschiedamvoortaan bijvoorbeeldgaanpaardrijden,naarzwemles,hetstrandofdevoetbalclub.oflekkergenietenvan hetvriesweer.deeersteritwasop13januariengingdanooknaardeijsbaan. DebusisdehuiskamervandeBSOenvoldoetdaarmeeaandeeisenindeWetKinderopvang.Op hetcentrum,waardekinderennormaalgesprokenwordenopgevangen,ontstaatruimtedieingevuld kanwordenvanuitdewachtlijsten.hierdoorontstaateenuitbreidingvandecapaciteit.een medewerkervanonzeorganisatieplantdebusinvoordiverseactiviteiten.ookverhurenwedebus aananderescholenvoorincidenteelvervoer. Hetproceswasvooraldankzijallepartnersontzettendleuk.Decamperbouwerende interieurontwerperhaddenerheelveelplezierin.hetvielnietaltijdmee,maardaarwarenweop ingesteld.zohaddeinterieurbouwerheelnetjesdestoppenkastweggewerktachtereenschotje.dat kannatuurlijkniet.eneenboilermoetwordenafgetaptbijvorst.omdattevoorkomen,hebbenwe eenextrakachelgeplaatstomdebusvorstvrijtehouden.ditsoortdingenhebbenweéénvooréén getackeld. Indebeginfase,zo nhalfjaargeleden,warenmensenvooralverbaasd:bsoineenbus?dieistoch veeltekleinvoorkinderopvang?hoedoejedatmeteenkeukenentoilet?hetisallemaalgeregeld. Hetontbreektdebusaanniets.Tweetoiletten,eenknutseltafel,stoelenentafeltjes,eenkeukenen eenloungegedeelteachterinmetkussensenzitzakken. Achterindebusiseenheelgezelligeloungeruimtegemaaktwaarkinderenlekkerkunnenhangen enontspannen.veiligheidsgordelszijnnietnodigvanderijksdienstvoorhetwegverkeer.debusis veiliggenoeg.weladviseerdendediensthetloungegedeelteuitveiligheidaftesluitentijdenshet rijden.tijdensderittenzittenallekinderendaaromvoorin.

9 OokdeGGDkwamlangsenheeftdebusgeïnspecteerdengoedgekeurd.Zijcontroleerdenonder anderedeprotocollen,zoals:debusstoptaltijdaandestoepkant,dedeurenzijntijdenshetrijden altijddicht,eenmedewerkerstaptaltijdalseersteuit,etcetera.wehoudenonsdaaraan.maarde oudershebbendekeuze.alszehetvoorhunkindnietveiligvinden,moetenzegeengebruikvanons maken.zosimpelishet. DebetrouwbaarheidvandebusdankenweaanConnexxion.Zijregelendeapkenallecontroles.Een perfecteservice;debusmoetinuitstekendestaatzijn.metstickersheeftdebusz neigenkomkids Express uiterlijkgekregen.hetonderhoudenalleanderetechnischeproblemenwordendoor Connexxiongeregeld.OokdechauffeurwordtgeleverddoorConnexxion.Hetiseenstoerebus,waar kinderengraagmeevervoerdworden.

Welkom. Wilbert Leenders

Welkom. Wilbert Leenders Welkom Wilbert Leenders Agenda T&M Systems BV Inleiding Spraak kwaliteit MOS/ E-model / R -factor PESQ/ POLQA Implementatie voorbeeld Conclusie Intrusieve spraak kwaliteit metingen voor moderne telecom

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie mini E-book

Emotionele Intelligentie mini E-book Emotionele Intelligentie mini E-book 15 doe- tips voor de ontwikkeling van je eigen EQ. Direct toe te passen in je eigen werksituatie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat 88,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Scharenborg Beltrum BV Versie januari 2014 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze

Nadere informatie

businesscase T-Mobile

businesscase T-Mobile businesscase T-Mobile T-Mobile, klantenservice in een turbulente markt Als ergens de hectiek van de telecommarkt merkbaar is, dan is het wel op het contactcenter van T-Mobile. Om mee te kunnen veren met

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Kennis over Markten. PIANOo congres 26 mei 2011, te Amersfoort. Roel van Pelt (RWS) Kees van Ommeren (Decisio)

Kennis over Markten. PIANOo congres 26 mei 2011, te Amersfoort. Roel van Pelt (RWS) Kees van Ommeren (Decisio) Kennis over Markten PIANOo congres 26 mei 2011, te Amersfoort Roel van Pelt (RWS) Kees van Ommeren (Decisio) Frank Rozemeijer (Solvint) Beleid RWS Rijkswaterstaat is een toonaangevende opdrachtgever Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

WILLEM EGGERTSTRAAT 6 PURMEREND

WILLEM EGGERTSTRAAT 6 PURMEREND WILLEM EGGERTSTRAAT 6 PURMEREND Willem Eggertstraat 6 te PURMEREND Vraagprijs 399.000 k.k. Vrijblijvende informatie over Willem Eggertstraat 6 PURMEREND In het centrum van Purmerend bieden wij dit beleggingspand

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Integrale automatisering van professionele dienstverlening

Integrale automatisering van professionele dienstverlening Integrale automatisering van professionele dienstverlening Professional Service Automation (PSA) is voor de professionele dienstverlening wat ERP is voor de handel en industrie: Integrale automatisering

Nadere informatie

Online-marketing. De laatste trends in pull marketing. Door Wim van der Mark

Online-marketing. De laatste trends in pull marketing. Door Wim van der Mark Online-marketing. De laatste trends in pull marketing Door Wim van der Mark Onderwerpen 1. Concrete tips om direct meer uit online marketing te halen Web 1.0 2. Suggesties om in te spelen op structureel

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

White paper. Evidence based assetmanagement

White paper. Evidence based assetmanagement White paper Evidence based assetmanagement 073-8512623 Watertoren, Hinthamereinde 73d, 5211 PM, s-hertogenbosch adviseurs in strategie, vastgoed en financiën www.republiq.org info@republiq.org Asset labs

Nadere informatie

Bodem+ in 2013. Bodem en ondergrond essentiële schakels voor een duurzaam ingerichte leefomgeving. Rijkswaterstaat. Dit is een uitgave van

Bodem+ in 2013. Bodem en ondergrond essentiële schakels voor een duurzaam ingerichte leefomgeving. Rijkswaterstaat. Dit is een uitgave van Bodem+ in 2013 Bodem en ondergrond essentiële schakels voor een duurzaam ingerichte leefomgeving Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument 2013/2014

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument 2013/2014 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument 2013/2014 Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstenwijzer Invest Finance Groep

Dienstenwijzer Invest Finance Groep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit document kunt u nalezen hoe wij werken en wat wij van

Nadere informatie