Een kijkje in het brein van de ouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kijkje in het brein van de ouder"

Transcriptie

1 Eenkijkjeinhetbreinvandeouder WATHetWaarborgfondsKinderopvangdeedinjanuari2010landelijkonderzoekonder451ouders naardeperceptievanoudersoverkinderopvang.inhoeverreinformerenzezichoverdeopvangvan hunkind,watbepaalthunkeuzevooreenbepaaldekinderopvangorganisatieenwatwetenze eigenlijkoverdeorganisatie? WAAROMDoelvanhetonderzoekwaskinderopvangondernemersinzichttegevenopbasisvan welkeinformatieouderseenkinderopvangorganisatiekiezenenwatzewetenvande kinderopvangorganisatievanhunkeuze(prijs,kwaliteit,systeem,informatie).ondernemerskunnen deresultatengebruikenomhuninformatievoorzieningteverbeteren. WIEGjaltJellesma,voorzittervanBOinK,deBelangenverenigingvanOudersindeKinderopvangen peuterspeelzalen,geeftzijnongezoutenmeningophetonderzoek. EenkwartvandeoudersbijdeheledagopvangeneenvijfdebijdeBSOgeeftaanminderopvanguren aftenemendancontractueelisovereengekomen.hetgaatomongeveer20uurpermaandbijdehele dagopvangen12uurbijdebso. Jellesma: Dezeuitkomstverbaastme,ikdenknamelijkdatníemandallecontracturenafneemt. Organisatiesvragenooknietdewerkelijkeuurprijsmaarblijvenzodichtmogelijkbijdedoorde overheidvastgesteldemaximumvergoeding.vandaardatoudersvaakminderurenafnemendanin hetcontractstaat.zodekkenorganisatiesdekosten.oudersbetalenvoorurendiezenietkunnen afnemen.zebetalenbijvoorbeeld4,5uur,terwijlhunzoonofdochtermaarvandrietotzesopde BSOis.Metvakantiepakkettenishetnetzo. Uitgaven Bijnadehelftvandeouders(44%)vindtdekostenvoorheledagopvangtehoog.Ongeveer35% vindtdekostenvoorbsotehoog.tegelijkertijdweet36%vandeoudersnietwatzeuitgevenaan heledagopvang.ditpercentagelooptbij2ofmeerkinderenverderop.dehelftvandeoudersweet nietwatdebsohenkost.demeesteouderswetenoverigenswelwaterindeprijsisinbegrepen. Jellesma: Deopbouwvandeuurprijsvooroudersistotaalondoorzichtig.Ondernemershoudende uurprijskunstmatiglaag,zodatoudersmaximaalprofiterenvanoverheidssubsidies.allesbovende maximumvastgesteldeuurprijs(ditjaarisdebsoverlaagdnaar 5,82)moetenoudersnamelijkzelf betalen.erzijnondernemersdiedaarbovenzitten,watvooroudersmeteenlaaginkomenbetekent dathuneigenbijdragein2010isverdubbeld. Enerzijdsisindehuidigeprijsvanallesmeegenomen,zoalssportenallerleiactiviteiten.Prima,maar dieactiviteitenstuwendeuurprijsop.daarbijvragenaldieextraactiviteitennietompedagogische kwaliteiten,waardoorpedagogischekennisnaardeachtergrondverdwijnt.eenmiddaggewoon lolhebbenindebso,daarhebjewélpedagogischekwaliteitvoornodig!maarzoietsgebeurtbijna nietmeer." Kwaliteit 65%Vandeoudersvindtdekwaliteitvandekinderopvangen/ofBSOvanzijnofhaarkinderen (zeer)goed.voordemeerderheidvandeoudersbepaaltdetevredenheidvanhunkinddekwaliteit vandekinderopvang.daarnavolgteenveiligeengezondeomgevingendekwaliteitvandeleidsters. 20%Vandeoudersheeftweleenseenklachtingediendbijdekinderopvangorganisatieoverde kinderopvangorganisatie.vanalleklachtenisvolgenshenongeveertweederde(63%)

2 goedafgehandeld.tochheeftslechts45%vandeklachtendaadwerkelijkvoorverbeteringvande kwaliteitvandeopvanggezorgd,aldusdeklagers. Jellesma: Alsoudersklagen,ishetvrijwelaltijdserieus,maardeklachtwordtnietaltijdserieus genomen.vaakvoeltdeleidingzichpersoonlijkaangevallen. Zijdoenhetwerkmetheelhunhart, hoekunjedaarnuoverklagen? Oudersdaarentegenmoetenechtrealistischerworden.Zebrengen hunkinddrieofvierdagennaareencrèche;iemandandersvoedtindietijdhunkindop.danwilje tochdathetgoedis? Oriëntatie Ruim70%vandeoudersverdieptzich(zeer)goedindekeuzevankinderopvangen/ofBSObijhet jongstekind.10%vandeoudersheeftzichnauwelijksverdiept.demeesteoudersputtenuiteigen ervaringofdievanfamilieenvriendenbijdekeuzevoorkinderopvang.daarnaastraadpleegtmen vaakdekinderopvangorganisatieszelfenookweldescholen.ouderszijnmetnamegeïnteresseerd indekwaliteitendesfeervaneenkinderopvang.daarnaastzoektmeninformatieoverdekostenen deafstandtotthuis. Jellesma: OuderskiezenvooralvoorkinderopvangindebuurtofinhetgevalvanBSObijdeschool. Zoveelkeusiserdanniet.EnookalstijgthetaantalBSO snogsteeds,hetgaattraageninde randstadwordendewachtlijstennietkleiner.deinformatiedieoudershebbenomhunkeuzeopte baseren,isbeperkt.datvrouwenvooralkiezenopsfeerenintuïtie,islogisch.watmoetenzeanders? Deplekendesfeerblijvenbelangrijk.Oudersgebruikenweinigrationeleargumentenbijhunkeuze. Eriswelinformatiemateriaal,maardatisvooralwervend.Daarhebjenietzoveelaan.Welzieikdat ereengoedeontwikkelinggaandeis.organisatiesrichtenzichsteedsmeeropkwaliteitenopde ontwikkelingvanhetkind.daarvoorispedagogischinzichtnodig.deaandachtdaarvoorneemttoe. MetBOinKzijnwebezigeen kinderopvangkaart temakenmetmeerinhoudelijkeinformatie waaropouderszichkunnenbaserenendaarnaasteenzovolledigmogelijkoverzichtvandekosten. Diewordennamelijksteedsonduidelijker.Opongeveer15puntenkunnenouders kinderopvangorganisatiesmetelkaarvergelijken,eensoortbenchmarking.omtekomentoteen basiskwaliteitwaarelkekinderopvangaanmoetvoldoen.ouderswetennamelijknauwelijkswaarze naarmoetenvragenalszedeeerstekeerkinderopvangkiezen.waarmoetjeopletten?metde kinderopvangkaartgevenwehuneenhandvat. Opdekinderopvangkaartziejestraksnietalleendeprijzenmaarvooralookwatjeervoorkrijgt. Hetiseenzeerambitieusprojectenzodynamischalsdesectorzelf.Ondernemerswordenstraks actiefdooronsbenaderdenhebbendemogelijkheidzelfhungegevensintevoeren.in2010wordt dekinderopvangkaartgelanceerd,maarhetzalzekereenpaarjaardurenvoordatwevolledige dekkinghebben.ookzullendecriteriavandekaartongetwijfeldmetdekinderopvangmee veranderen. Reactiesvanondernemersoverhetouderonderzoek: PeterNotten,directeurKoreinKinderpleininEindhoven DeresultatenzijnherkenbaarenkomenredelijkovereenmethoewehetbijKoreinKinderplein ervaren.oudersgevenaanweiniginzichttehebbenindeinvloedvandecentraleoudercommissieop hetbeleidvankoreinkinderplein,maarerisookvrijwelgeendaadwerkelijkeinteresse.het afgelopenjaargaf17%vandedagopvangoudersen21%vandebso ouderseenklantreactie;dat kanzoweleenklachtalseencomplimentzijn.voordeafhandelingvandeklachtkrijgenwevande ouderseenvoldoende.deouderszijnoverhetalgemeenheeltevredenoverhuninvloed.het vertrouwenindemedewerkersenhunpersoonlijkebetrokkenheidisgroot.

3 InekeBrouwers,directeurKindercentrumSchateilandinWageningen Deresultatenvanhetonderzoekmetbetrekkingtotdeklachten,oudercommissieen ouderbetrokkenheidkomengoedovereenmetdesituatiebijkindercentrumschateiland. KindercentrumSchateilandheefteeninterneenexterneklachtenprocedure.Doordatweeenplatte organisatiezijn,wordendeklachtenmeestaldirectinternafgehandeld.dezemaandkrijgenalle oudersviaeennieuwsflitsderesultatenteruggekoppeldvandeklachteninternenexternover2009. Samenmetdeoudercommissiehebbenwein2009verschillendeaanpassingengedaanomde oudercommissiebeteronderdeaandachttebrengendooreenklanttevredenheidsonderzoekte doen,oudersbeterteinformerenvianieuwsflitsenendewebsitetepromoten.

4 VraagaanLoukHeijnders MarcvanLeent,vandeKopgroepMaatschappelijkVastgoedvraagtaanLoukHeijnders, directeurvanhetservicecentrumscholenbouw: Hoekandemarktbeterwordenbenutvooreenoptimaleprijskwaliteitverhoudingvanmaatschappelijkevoorzieningen? Deprijskwaliteitverhoudingissterkteverbeterendoorhetmakenvaneenefficiencyslag.Enerzijds doortoekomstbestendigertebouwen,anderzijdsdoordehuisvestingsketenteverbeteren.nu bouwenwevolgensdelaatsteonderwijsvisiepandendiebijopleveringalnietmeerbruikbaarzijn. Terwijleengebouwhonderdjaarmeemoetkunnen.Eenmaatschappelijkevoorzieningisgeen product,maareenproces.opdrachtgevers gemeentenenschoolbesturen wordennooit professionelebouwers,zezijnopgeleidvooronderwijs.hetbouwtrajectmoetjedusuitbesteden. Opgeknipt Indattrajectvaltechterwelwatteverbeteren.Dehuisvestingsketenisopgekniptinallerlei disciplines:dearchitectheefteenidee,deontwerperwerktdatideeuit,detekenaarzetdie uitwerkingoppapier,debouwervertaaltdebouw tekeningnaaruitvoering,etcetera.elkeknip levertverliesaanefficiencyop;misschienwelvijftigtotzestigprocent.betrokkenenwerkennietof nauwelijkssamen,ofvechtenelkaardetentuit.dezeopgekniptewerkwijzeistraditioneel,het gebeurtin98procentvandegevallenzo. Partnership Eenoplossingiséénopdrachtnemeraantestellendieervoorzorgtdatallepartijenaanéén gezamenlijkprojectwerken.nogefficiënteriseenopdrachtnemerdiemeerdereprojectendoet, zodatpartijenopelkaaringespeeldraken.danontstaateenleercurvewaarvandeopdrachtgeverkan profiteren.nógeenstapverderis partnerships :partnersdiealtijdmetelkaarwerken.indatgeval zijnproductie processengeïntegreerd.dieintegratiezouinderealisatieenhetbeheervan maatschappelijkevoorzieningenooktoegepastmoetenworden.bijautofabrikantenisdataljaren geledengebeurd,indebouwishetnogeenuitdaging. Flexibiliteit Omeenvoorbeeldtegevenvanefficiency:debouwvaneengaragevanzesbijdriemeterkost25 duizendeuro.voortienduizendeurohebjetegenwoordigeenautometairco,dieooknogrijdt!die lageprijsismogelijkdoorzo noptimaalgeïntegreerdproductieproces.hoeminderprofessioneelde aanpak,hoetraditionelerendusduurderdebouw.eenpandwordtgoedkopernaarmatehetlanger meegaat.daarvoormoetjeflexibiliteitinbouwen:eengoedestedenbouwkundigeinpassing,goede lay outentechnischekwaliteit.enjemoetovermaatdurvencreëren,dusgroteenhogeruimtes waarmeemeermogelijkis. Latengemeentessameneencoöperatievormenenindiehoedanigheidoptredenals(gedelegeerd) opdrachtgevervaneenmaatschappelijkevoorziening.eengrotegemeentezoudezerolalleenopzich kunnennemen.randvoorwaardeisdanweldatdegemeentebeleidsneutraalwordtaangestuurd dooreenorganisatievoorontwikkelingenbeheervanvastgoed,zoalsderijksgebouwendienst. LoukHeijnderssteltzijnvraagaanRenevanHartenvandePO Raad: Vindtudatdehuidige bredescholen voldoendezijnafgestemdopdesamenwerkingtussen gebruikers? IndevolgendeNUL12zijnantwoord.

5 Opinie MinisterPechtold: InDelftiserhetplanom24 uurskinderopvangtecreërenbinnendebredeschool, metavond ennachtdienst Denoodzaakvangoedeentoegankelijkekinderopvangkannietvaakgenoegbenadruktworden.Nu degemeenteraadsverkiezingeneropzitten,ishetaanlokaled66 ersdetaakteonderhandelenover hetvormenvaneencollege.daarbijzald66haarlokalestandpuntenproberenteverwezenlijken, zekerwaarhetdekinderopvangbetreft. OplokaalniveaukandeuitvoeringvanD66 beleidoverdekinderopvangvariëren.datwordt namelijkvooralbeïnvloeddoordebevolkingssamenstelling.inhilversumbijvoorbeeld,waard66de grootstepartijisgeworden,isdeinstroomvanjongegezinnenuitdenabijgelegenstedenbehoorlijk groot.dewachtlijstenvoordekinderopvangwordenlangerenlanger.datvergtduseenaanpassing vanhethuidigeopvangaanbodend66pleitdaardanookvoormeerlocatiesvoornaschoolseopvang. Bredescholen Maardatnietalleen.OokwilD66dekomstvannieuwebredescholenstimuleren.Juistbredescholen biedenonderwijsenopvangaanopéénplekenzijndaarmeeeenuitkomstvoorwerkendeoudersdie nietaltijdinstaatzijnhunkindnaschoolnaardekinderopvangtebrengen.indelftwaarwe eveneensdegrootstepartijzijngeworden,heeftd66zelfshetplanom24 uurskinderopvangte creërenbinnendebredeschool,metavond ennachtdienst.delokaleafdelinginleidenwildatde schoolpleinenzoingerichtworden,datkinderenooknaschooltijdhiervangebruikkunnenmaken. Toegankelijkekinderopvang Deconcreteaanbevelingenwillen,heellogisch,nogweleensvariërenwaarhetdelokalepolitiek betreft.echter,hetuitgangspuntvand66isinallegemeentenhetzelfde:toegankelijkekinderopvang. Delangewachtlijstenzijnveelmenseneendoorninhetoog.Hetiszaakdatdeopvanggoed bereikbaaris.datbevordertdearbeidsparticipatie,leidttoteconomischezelfstandigheidvan vrouwenenmaaktdatbijvoorbeeldstudieenzorgbetergecombineerdkunnenworden. Metgoedekinderopvangneemjenietalleendebarrièreswegvoormensenomdeeltenemenaande arbeidsmarkt,maarschepjeookderuimtevoorzelfontplooiing.

6 Geldlenen? Uwcreditratingbepaaltderente Alsualsondernemergeldwiltlenen,steltdebankuwcreditrating(uitvalkans)vastop basisvanzijneigenratio senwegingsfactoren.hoehogerdecreditrating,hoehogerde rente.ookdemeningdiedebankheeftoveruwpersoonlijkekwaliteitenals ondernemerwordenmeegewogenindeberekeningvanuwscore.zorgdatuweetwat vaninvloedis,ishetadviesvancorvandriel,registeraccountant,enfritzwitt, directeururaratingagencyb.v. FritzWittisdirecteurvandeURARatingAgencyB.V.DeURA,deoudsteengrootsteratingagency voorhetmkbineuropa,voorzietaccountantsenfinanciëleadviseursvanratingsystemenvoorhet adviserenvanhuncliënten. CorvanDrielisRegisterAccountantenalsonafhankelijkfinancieeladviseurgespecialiseerdinde zorgviasanitasnovum.hijisafgestudeerdalscreditratingadvisoropnyenrodebusiness University. Totmedio2008wasgeldlenenvoorinvesteringenindekinderopvanggeengrootprobleem.Daarna zijndefinancieringsmogelijkhedeninhoogtempoverslechterd.ditwordtnietveroorzaaktdoordat devooruitzichtenvoordekinderopvangbranchezijnverslechterd.integendeel.erzijnnogsteeds grotewachtlijsten,detarievenzijnscherpmaarvoldoendeomgoederendemententerealiseren.wat iserwelaandehand?waaromisfinancieringzoveelmoeilijkergeworden? Creditrating Eendeelvanhetprobleemisgelegeninhetfeitdatveelbankendoordemondialekredietcrisis moeitehebbenmethetaantrekkenvanvoldoende(langlopend)kapitaal.hierkuntualsondernemer nietveelaandoen.diteffectisoverigensalweerietsaanhetafnemenis. EenanderdeelwordtveroorzaaktdoordeinvoeringvandenieuwebankenrichtlijnBASELIIper1 januari2008.onderdezerichtlijnzijnbankeninnederlandverplichtomvooralhunklanteneen creditratingoptestellen.deuitkomstdaarvanwordtdoordebankuitgedruktineencreditrating score.isdiescoreslecht,dankuntugeengeldlenen.isdescorematig,danisgeldlenenmogelijk, maarmoetueenrelatiefhogerentebetalenenzullenerextraaanvullendezekerhedengevraagd worden.heteffectvanbaseliizalnietafnemen,maarindetoekomstjuiststerkerworden. Score Deberekeningvanuwcreditratingscoregebeurtopbasisvanuwhistorische,financiëlegegevens (meestaluwjaarrekening).opbasishiervanwordenereenaantalverhoudingsgetallenberekend.u kuntdanbijvoorbeelddenkenaandesolvabiliteitvanuwonderneming(heteigenvermogenals percentagevanhetbalanstotaal).ofbijvoorbeeldaanderentabiliteit(nettowinstalspercentagevan deomzetofvanheteigenvermogen).iederebankheeftzijneigenratio senwegingsfactorenvoorde berekeningvandeuiteindelijkescore.ookdemeningdiedebankheeftoveruwpersoonlijke kwaliteitenalsondernemerwordenmeegewogenindeberekeningvanuwscore.

7 Rente Dezescorewordtdoordebankomgerekendnaardeuitvalkans:dekansdatuhetkomendejaarniet aanuwbetalingsverplichtingkuntvoldoen.hoehogerdeuitvalkans,hoehogerderentedieumoet betalen.isdeuitvalkanstehoog,dankrijgtugeenlening. Voordebepalingvanhetuiteindelijkerentetariefendeaanvullendeconditieswaaronderumag lenen,houdtdebankookrekeningmetdeomvangvandegesteldezekerheden.voldoendeen waardevastezekerheden,zoalsonroerendgoedofeengoedeeffectenportefeuille,hebbeneenfors verlagendeffectophetrisico.eenborgstellingvanhetwaarborgfondskinderopvangheefthetzelfde effect. Behoefte UithetWaarborgfonds Ondernemerspanelblijktdat46%vandekinderopvangondernemersvan planisditboekjaartegaaninvesteren.omtegemoettekunnenkomenaandezegroteinvesteringsbehoeftebiedtdezekerheidvaneenborgstellingvanhetwaarborgfonds(mede)uitkomstbijhet verkrijgenvanfinanciering.hetwaarborgfondshanteertnetalsdebankeeninterncreditrating systeem.hetfondshoudtdevingeraandepolsdooraanallegeborgdeklanteneencreditrating scoretoetekennen.hiermeehoudtzehetrisicoprofielvanhaargeborgdeklantenportefeuillein beeld. Optimaal Alsueenfinancieringnodigheeft,ishetbelangrijkomuwcreditratingscoretekennenengoedinde gatentehouden.uwaccountantoffinancieeladviseurkanuhierbijhelpen.viahemofhaarkuntu eenindicatieveratingvanuwondernemingkrijgen,zodatudiegezamenlijkkuntproberente optimaliseren.zijzijnookinstaatomeengoedeinschattingtedoenvandewaardevanuw zekerheden.hiermeeverstevigtuuwonderhandelingspositiebijbanken. Heeftuextrazekerheidnodigofwiltuuwinvesteringsplanlatendoorlichten,dankloptuaanbijhet Waarborgfonds.UkuntmetderelatiemanagervanhetWaarborgfondsvangedachtenwisselenover uwcreditratingscoreendemogelijkhedenomdieteverbeteren. TIPS: 1Zorgcontinuvooractuelefinanciëleinformatie 2Kendesterktesenzwaktesvanuworganisatie 3Actualiseerjaarlijksuwmarkt enconcurrentieanalyse 4Inventariseeruwrisico'senbeheerzeproactief 5Zorgvoorzoveelmogelijkcontinuïteitenstabiliteit 6Inventariseeruwzekerheden

8 Bestpractice BSOineenbus? KinderopvangineenheuseConnexxion bus.eenmooivoorbeeldvaninnovatieve kinderopvang.demobielekomkidsexpressbiedtmeermogelijkhedentotactiviteiten enuitstapjes,envergroottegelijkertijddecapaciteitvandekinderopvang.directeur YdeDragstraoverdit waanzinnige plan,datnogwerktookenheeleenvoudig navolgingkankrijgen. RadiuslietoppapiermetbehulpvansubsidieeendubbeldekkerombouwentotBSO,vergelijkbaar metdekinderkaravaanvanmundo.nadeelwasdatjeergeenkindereninmochtvervoeren.dat brachtmijophetideeeenrijdendebsotestarten,naastonzebestaandebso locatie.eengewone buszouertekleinvoorzijn,dachtik.maarhettoevalwildatikeendirecteurvanconnexxionsprak. Hijhadeenpaargeledebussen harmonicabussen ongebruikteneventueeltekoopstaan.de puzzelstukjesvielenophunplek. Intienwekeniszo nbusklaar.voornegentigduizendeurokoopjeereen.brandstofkost57cent perkilometer,dechauffeur28europeruur.deverzekeringisgratisdankzijreclameopdebusende wegenbelastingkostjaarlijks990euro.opdezemaniercreëerjemetweinigmiddelenineenpaar maandeneenbsovoortwintigkindplaatsen,voorvijfdagenperweek.enwieweetwaternogmeer meegedaankanwordenindeweekends. WijvindendatkinderenopdeBSOmoetendoenwatzenormaalooknaschooldoen.Dankzijdeze mobielekinderopvangkunnenkinderendiegebruikmakenvandebsoinschiedamvoortaan bijvoorbeeldgaanpaardrijden,naarzwemles,hetstrandofdevoetbalclub.oflekkergenietenvan hetvriesweer.deeersteritwasop13januariengingdanooknaardeijsbaan. DebusisdehuiskamervandeBSOenvoldoetdaarmeeaandeeisenindeWetKinderopvang.Op hetcentrum,waardekinderennormaalgesprokenwordenopgevangen,ontstaatruimtedieingevuld kanwordenvanuitdewachtlijsten.hierdoorontstaateenuitbreidingvandecapaciteit.een medewerkervanonzeorganisatieplantdebusinvoordiverseactiviteiten.ookverhurenwedebus aananderescholenvoorincidenteelvervoer. Hetproceswasvooraldankzijallepartnersontzettendleuk.Decamperbouwerende interieurontwerperhaddenerheelveelplezierin.hetvielnietaltijdmee,maardaarwarenweop ingesteld.zohaddeinterieurbouwerheelnetjesdestoppenkastweggewerktachtereenschotje.dat kannatuurlijkniet.eneenboilermoetwordenafgetaptbijvorst.omdattevoorkomen,hebbenwe eenextrakachelgeplaatstomdebusvorstvrijtehouden.ditsoortdingenhebbenweéénvooréén getackeld. Indebeginfase,zo nhalfjaargeleden,warenmensenvooralverbaasd:bsoineenbus?dieistoch veeltekleinvoorkinderopvang?hoedoejedatmeteenkeukenentoilet?hetisallemaalgeregeld. Hetontbreektdebusaanniets.Tweetoiletten,eenknutseltafel,stoelenentafeltjes,eenkeukenen eenloungegedeelteachterinmetkussensenzitzakken. Achterindebusiseenheelgezelligeloungeruimtegemaaktwaarkinderenlekkerkunnenhangen enontspannen.veiligheidsgordelszijnnietnodigvanderijksdienstvoorhetwegverkeer.debusis veiliggenoeg.weladviseerdendediensthetloungegedeelteuitveiligheidaftesluitentijdenshet rijden.tijdensderittenzittenallekinderendaaromvoorin.

9 OokdeGGDkwamlangsenheeftdebusgeïnspecteerdengoedgekeurd.Zijcontroleerdenonder anderedeprotocollen,zoals:debusstoptaltijdaandestoepkant,dedeurenzijntijdenshetrijden altijddicht,eenmedewerkerstaptaltijdalseersteuit,etcetera.wehoudenonsdaaraan.maarde oudershebbendekeuze.alszehetvoorhunkindnietveiligvinden,moetenzegeengebruikvanons maken.zosimpelishet. DebetrouwbaarheidvandebusdankenweaanConnexxion.Zijregelendeapkenallecontroles.Een perfecteservice;debusmoetinuitstekendestaatzijn.metstickersheeftdebusz neigenkomkids Express uiterlijkgekregen.hetonderhoudenalleanderetechnischeproblemenwordendoor Connexxiongeregeld.OokdechauffeurwordtgeleverddoorConnexxion.Hetiseenstoerebus,waar kinderengraagmeevervoerdworden.

Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer

Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer Vetopdebotten Veelondernemersindekinderopvangmakenbeperktgebruikvanfinancieringdoor derden,zoblijktuitdiverseonderzoeken.zekernuinvesteringssubsidiesinde kinderopvangnietmeeraandeordezijn,kanhetjuistverstandigzijngebruiktemaken

Nadere informatie

De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval

De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval Deblikop2015 Hoeontwikkeltdekinderopvangmarktzichenwelkefinancierings en investeringuitdagingenstaanopstapel?datwasdekernvraagtijdensdebesloten werkconferentiehalfoktober,georganiseerddoorhetwaarborgfondskinderopvang.

Nadere informatie

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt?

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt? Heeftduurzaamondernemendekinderopvangbereikt? Stinkende,tekleineklaslokalenmetteweinigventilatie.Hetmeestrecente onderzoeksrapportvandepo raad,eenfrisalternatief,oordeeltnietergpositiefover hetbinnenklimaatvanschoolgebouwenenkinderopvanglocatiesinnederland.nul12

Nadere informatie

CHECKLIST. Zoals je ziet, hebben de pagina s die bovenaan staan het keyword vooraan in de title tag geplaatst.

CHECKLIST. Zoals je ziet, hebben de pagina s die bovenaan staan het keyword vooraan in de title tag geplaatst. ON-PAGE SEO CHECKLIST 1 ZET JE KEYWORD VOORAAN IN DE TITLE TAGS Zoals je ziet, hebben de pagina s die bovenaan staan het keyword vooraan in de title tag geplaatst. Voorbeeld: stel dat je een title tag

Nadere informatie

CREATIVITEIT VERBINDT

CREATIVITEIT VERBINDT Mocca CultuureduactieAmsterdam2011(13april) 1 CREATIVITEITVERBINDT [Ditisde intergrale,ruwetekstweergave vandevoordrachtvandavidvanderkooij, gehoudentijdensdebijeenkomstcultuureducatieamsterdam2011 13april.

Nadere informatie

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang?

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang? Valternogteondernemenindekinderopvang? UitonderzoekvanhetWaarborgfonds ondernemerspanelvaneindjanuari2009blijktdatbijnaveertig procentvandeondernemerservaartdatbanken strenger zijnenstrikterevoorwaardenaanfinanciering

Nadere informatie

INSTELLEN EMAILACCOUNT IN MS OUTLOOK EXPRESS GEBRUIKERS HANDLEIDING

INSTELLEN EMAILACCOUNT IN MS OUTLOOK EXPRESS GEBRUIKERS HANDLEIDING INSTELLEN EMAILACCOUNT IN MS OUTLOOK EXPRESS GEBRUIKERS HANDLEIDING 2008-2010 2Com2 internet & communicatie 2Com2 heeft deze informatie met zorg samengesteld om u als gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen.

Nadere informatie

Welkom. Wilbert Leenders

Welkom. Wilbert Leenders Welkom Wilbert Leenders Agenda T&M Systems BV Inleiding Spraak kwaliteit MOS/ E-model / R -factor PESQ/ POLQA Implementatie voorbeeld Conclusie Intrusieve spraak kwaliteit metingen voor moderne telecom

Nadere informatie

Stand maandag poule. J Rouwhorst

Stand maandag poule. J Rouwhorst Datum Naam 140 Wedstr. Car.Bols Car.bols Beurten Moyenne H Score Car.bols Punten Punten 5,50 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 #DEEL/0! 0 0 120 Wedstr. Car.Bols Car.bols Beurten Moyenne H Score Car.bols Punten Punten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008 AlgemeneVoorwaardenV.1.0Oktober2008 AlgemeneVoorwaarden Artikel1.Definities Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder gebruiker NagtzaamConsultancy,enonder opdrachtgever dewederpartijvandegebruikerofteweldeklant/leverancier.tezamenwordengebruiker

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

exploitatie niet in aanmerking komt voor betaalpakketkorting.

exploitatie niet in aanmerking komt voor betaalpakketkorting. Appartementnummer 1 EXPLOITATIEOVERZICHT Koopsom 340.496 Verhuuropbrengsten 16.100 17.710 19.481 21.039 22.091 22.533 22.984 23.444 23.913 24.391 Afwerking t.b.v. verhuur (zie opties) 35.000 Verhuurbemiddeling

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

OFFSHORING - HET OVERBRUGGEN VAN AFSTAND, TIJD EN CULTUURVERSCHILLEN. Paul Tjia GPI Consultancy. SPIder Conferentie Gorinchem 22 september 2005

OFFSHORING - HET OVERBRUGGEN VAN AFSTAND, TIJD EN CULTUURVERSCHILLEN. Paul Tjia GPI Consultancy. SPIder Conferentie Gorinchem 22 september 2005 OFFSHORING - HET OVERBRUGGEN VAN AFSTAND, TIJD EN CULTUURVERSCHILLEN Paul Tjia GPI Consultancy SPIder Conferentie Gorinchem 22 september 2005 2 TREND 1: VEEL AANDACHT IN DE PERS (HYPE?) TREND 2: GROEIEND

Nadere informatie

E-health attitudelijst

E-health attitudelijst E-health attitudelijst Therapeuten versie Instructie Op de volgende pagina s wordt een aantal uitspraken gegeven die betrekking hebben op het gebruik computers en het werken met e-health in de geestelijke

Nadere informatie

Van Contract tot Controle Ronde 2. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle Ronde 2. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Ronde 2 Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Regiobijeenkomsten oktober en november 2016 Het programma I-Sociaal Domein Ondersteuning

Nadere informatie

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot Bestemd: voor leerkrachten/docenten PO, VO en MBO Beste KlasseContact-gebruiker/-gebruikster, Enkele maanden geleden is bij u in de klas een KPN Klasgenoot

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE

FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE E T N A L U B M A H C S I S N FORE E R A F E I T A U L A V E O C I S RI G IN R O C S N E T N U P S T H C A D UITLEG EN AAN FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE Doel Vaststellen recidiverisico en

Nadere informatie

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling?

Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Welfare vs Workfare: op weg naar maatschappelijke tweedeling? Mara Yerkes Institute for Social Science Research The University of Queensland m.yerkes@uq.edu.au Een essentiële functie van de verzorgingsstaat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BEOORDELINGS- & ONTWIKKELINGSGESPREK Wetenschappelijk Personeel

BIJLAGE 1 BEOORDELINGS- & ONTWIKKELINGSGESPREK Wetenschappelijk Personeel BIJLAGE 1 BEOORDELINGS- & ONTWIKKELINGSGESPREK Wetenschappelijk Personeel NAAM BEOORDELAAR : NAAM BEOORDEELDE : FACULTEIT/ FUNCTIE : DATUM : BEOORDELINGSPERIODE : Score mogelijkheden Onacceptabel Basis

Nadere informatie

boos, gekwetst, opgelucht, spijt, teleurgesteld, verdrietig, vrolijk

boos, gekwetst, opgelucht, spijt, teleurgesteld, verdrietig, vrolijk groepsfase performing VOORBEREIDING Lesdoel Nodig Kwink van de Week Een sterke groep Ik weet wat ruzie is. - Velletjes papier in verschillende kleuren (bij Oriëntatie) - Downloads: De Grote Kink met de

Nadere informatie

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen Frits Verhees & Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Verhees, F. & Verweij, S. (2016). DBFM: Medicijn met Bijwerkingen:

Nadere informatie

Sandra's studenten rapport

Sandra's studenten rapport Sandra's studenten rapport Gebruiker ID 0048A Naam Lisette van Putten Leeftijd 27 Geslacht Vrouw Afname datum 14 Jul 2015 16:18 (looptijd: 0:33:42) IQ score 102.86 De Comet is een non verbale intelligentietest

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

SMART GROUP. Uitleg Smart Futuring proof meting

SMART GROUP. Uitleg Smart Futuring proof meting SMART GROUP Uitleg Smart Futuring proof meting Uitleg Smart Futuring proof meting Over de scores De scores van bijna 100 gemeten oriëntaties worden gebruikt om te komen tot: de score affiniteit op competenties,

Nadere informatie

SMART GROUP. Uitleg Smart Futuring proof meting

SMART GROUP. Uitleg Smart Futuring proof meting SMART GROUP Uitleg Smart Futuring proof meting Uitleg Smart Futuring proof meting Over de scores De scores van bijna 100 gemeten oriëntaties worden gebruikt om te komen tot: de score affiniteit op competenties,

Nadere informatie

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Lessen over fruit en groente: geef leerlingen iets extra s mee! Uw school doet mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Na

Nadere informatie

Stageopdracht gehandicaptenzorg. Hanne Caems

Stageopdracht gehandicaptenzorg. Hanne Caems Stageopdracht gehandicaptenzorg Hanne Caems Inhoudsopgave 1 Beknopte voorstelling 2 Ontwikkelingsdomeinen 3 Begrippenlijst 4 Literatuurlijst Inleiding Als stage opdracht moet je een cliënt kort voorstellen

Nadere informatie

Gebruiker: Karin S. Wiegman Valuta: EUR,Periode: 0-2008 t/m 12-2008 Datum: 07-11-2009. 31 - afschr.machines cum. 917,75 366,75 2.312,00 2.

Gebruiker: Karin S. Wiegman Valuta: EUR,Periode: 0-2008 t/m 12-2008 Datum: 07-11-2009. 31 - afschr.machines cum. 917,75 366,75 2.312,00 2. Balans Gebruiker: Karin S. Wiegman Valuta: EUR,: 0-2008 t/m 12-2008 Pagina 1/2 MATERIELE VASTE AKTIVA MATERIELE VASTE AKTIVA Machines en installaties 30 - machines en installaties Debet 3.229,75 Credit

Nadere informatie

FAQs ViClean. 1. Productinformatie

FAQs ViClean. 1. Productinformatie 1. Productinformatie 2. Eerste stappen 3. Bediening 4. Stroom 5. Milieuvriendelijkheid 6. door de gebruiker gedefinieerde instellingen 7. Verzorging en hygiëne 8. Garantie 9. vervangingsonderdelen en accessoires

Nadere informatie

De Verkort Schrift Methode

De Verkort Schrift Methode De Verkort Schrift Methode Datum : 18 december 2006 Status : Concept Versie : 0.2 Auteur : D. Venema Razendsnel notuleren door toepassing van verkortingsprincipes Basistraining VSM Methode Dhr. drs. D.Venema

Nadere informatie

PEOPLE CHANGE GROUP. Het geheim achter een goede outsourcing ligt in betere deal structures en supplier rela0onship management.

PEOPLE CHANGE GROUP. Het geheim achter een goede outsourcing ligt in betere deal structures en supplier rela0onship management. Het geheim achter een goede outsourcing ligt in betere deal structures en supplier rela0onship management. Outsourcing deals zijn langlopende dynamische business rela0es waarvan een onderneming sterk a9ankelijk

Nadere informatie

Zelftests, en veel meer. 1 juni 2017

Zelftests, en veel meer. 1 juni 2017 Zelftests, en veel meer 1 juni 2017 1994 zichtbaarheid van het gebruik door media-aandacht, veranderende gebruikspatronen en de toegenomen maatschappelijke bespreekbaarheid. vragen aan hulpverlening en

Nadere informatie

98% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over Reizigersvaccinaties en advisering!

98% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over Reizigersvaccinaties en advisering! 98% van de klanten is tevreden tot zeer tevreden over Reizigersvaccinaties en advisering! Colofon Werkgroep Klanttevredenheid Reizigersvaccinaties en advisering GGD Fryslân November 2014 November 2014

Nadere informatie

businesscase T-Mobile

businesscase T-Mobile businesscase T-Mobile T-Mobile, klantenservice in een turbulente markt Als ergens de hectiek van de telecommarkt merkbaar is, dan is het wel op het contactcenter van T-Mobile. Om mee te kunnen veren met

Nadere informatie

Toeleveranciers voor Exposanten

Toeleveranciers voor Exposanten Uw e-mail adres: Sitemap Copyright Disclaimer Algemene voorwaarden Standbouw Concepten Tips voor Beurs Exposanten op Uw e-mail adres: Sitemap Copyright Disclaimer Algemene voorwaarden Standbouw Concepten

Nadere informatie

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter?

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter? Wat is SPAM eigenlijk? Spam is de verzamelnaam van ongevraagde e-mailberichten met reclameboodschappen. De grens tussen spam en gewone e-mail is moeilijk te trekken. Niet iedere ongevraagde e-mail en niet

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt.

Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt. Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt. 1 Windows Live Mail (WLM) wordt vanaf januari 2017

Nadere informatie

Handleiding Oefenbank Examentraining Docent

Handleiding Oefenbank Examentraining Docent Handleiding Oefenbank Examentraining Docent Datum: 20-12-2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Selecteren van een vak/schooltype... 2 Navigeren... 2 Zoeken... 3 Een reader maken... 3 Een artikel

Nadere informatie

Nieuwe functionaliteiten Antalink V5.1.2

Nieuwe functionaliteiten Antalink V5.1.2 Nieuwe functionaliteiten Antalink V5.1.2 Vanaf vandaag zal u enkele nieuwe functionaliteiten kunnen zien op Antalink. Hieronder vindt u een korte beschrijving: 1. Vermelding van de bijkomende kosten in

Nadere informatie

E-factuur Handel instellen

E-factuur Handel instellen Inleiding Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen factuursoort totaal of Instellen

Nadere informatie

Zeven Fontys Hogescholen naar online. Implementatie van online competentiemanagement bij Fontys

Zeven Fontys Hogescholen naar online. Implementatie van online competentiemanagement bij Fontys Zeven Fontys Hogescholen naar online competenties Implementatie van online competentiemanagement bij Fontys 1 Wat gaan we doen? 1: Wat is Scorion (Roel Smabers, Parantion) 2: Van papier naar online, de

Nadere informatie

Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs. Handboek nr. 2in serie. www.epathways.eu

Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs. Handboek nr. 2in serie. www.epathways.eu Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs Handboek nr. 2in serie www.epathways.eu Wat is de Flipped Classroom? De flipped classroom (letterlijk vertaald: het omgedraaide klaslokaal) kreeg zijn naam

Nadere informatie

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer 2 & 3 december 2011 AmsterdAm rai HÉt JAArLIJKse VAKeVeNemeNt VOOr KLeINscHALIG PersONeNVerVOer taxi expo 2011 is dé vakbeurs voor alle nationale

Nadere informatie

rond. Behalve een paar kleuters op fietsjes is er niemand te bekennen. Saaie boel hier, zeg! Hij wist het wel: er valt in dit dorp niks te beleven.

rond. Behalve een paar kleuters op fietsjes is er niemand te bekennen. Saaie boel hier, zeg! Hij wist het wel: er valt in dit dorp niks te beleven. Pech voor Tim Ja mensen, dit gaat spannend worden! Tim doet net alsof hij sportverslaggever en voetballer tegelijk is en rent met de bal aan zijn voet door de tuin van het huis waar hij pas woont. Let

Nadere informatie

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter?

Wat is SPAM eigenlijk? Hoe werkt het spamfilter? Wat is SPAM eigenlijk? Spam is de verzamelnaam van ongevraagde e-mailberichten met reclameboodschappen. De grens tussen spam en gewone e-mail is moeilijk te trekken. Niet iedere ongevraagde e-mail en niet

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit

Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Rapport Persoonlijke Flexibiliteit Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 28/01/2015 Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen in

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014 Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 1 Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

Praktijkschool à la Carte. Handleiding voor de leerling

Praktijkschool à la Carte. Handleiding voor de leerling Praktijkschool à la Carte Handleiding voor de leerling Beste leerling, Voor je ligt de handleiding voor Praktijkschool à la Carte. We leggen je uit wat dit is, en hoe je hiermee kunt werken. Wat is Praktijkschool

Nadere informatie

menno rubbens, cepezedprojects

menno rubbens, cepezedprojects menno rubbens, directeur / oprichter cepezed projects b.v. develop / design / build economie EUR bouwkunde TUD / bouwinformatica oosterhuis associates architectenbureau cepezed cepezed projects trends

Nadere informatie

SNS Stabielrente. Productwijzer

SNS Stabielrente. Productwijzer Productwijzer U wilt renteschommelingen dempen en flexibiliteit Het bestaat: langdurige zekerheid tegen stabiele rente. Stel, u wilt een hypotheekrente waarmee forse renteschommelingen worden gedempt.

Nadere informatie

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Link film Gouden Kikker 11 juni 2013 Workshop Kennisdag Grip op Kwaliteit 10 november 2015 Johan Carlier projectmanager nieuwbouw ABC-school De Zonneparel

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van onze stichting

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014

Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014 Alle voetnoten SEO voor Webprofessionals 2014 In de PDF- en de epub-versie van het boek is iedere hyperlink gewoon aanklikbaar. Voor de lezers van de paperback-versie is het aanklikken van hyperlinks echter

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Installatie Excel Controller voor Exact Online

Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

PayPal. Handleiding Versie

PayPal. Handleiding Versie PayPal Handleiding Versie 2.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 5 2. Aanmelden PayPal 6 2.1 Mijn rekening 6 2.2 API-toegang 7 2.3 API-toegangsrechten

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

PayPal. Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen

PayPal. Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen PayPal Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen Over PayPal 148M actieve gebruikers $ 6.6 miljard omzet (+20%YoY) 52% internationale betalingen $1 van elke $6 die online wordt besteed, gaat via

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Pupillencursus Scheidsrechter zijn, is dat leuk?

Pupillencursus Scheidsrechter zijn, is dat leuk? Pupillencursus 2013 Scheidsrechter zijn, is dat leuk? Kenmerken van de F pupil Ø 7 tegen 7 (of 8 tegen 8 of 9 tegen 9) Ø Kinderen zijn snel afgeleid Ø Ze hebben weinig gevoel om dingen samen te doen Ø

Nadere informatie

Carin Baeten / Hannabeth Hafmans ( begeleiding script)

Carin Baeten / Hannabeth Hafmans ( begeleiding script) CE Ondernemerschap Auteursteam Chantal Vos ( projectleider) Carin Baeten / Hannabeth Hafmans ( begeleiding script) Gonnie de Boer (Citaverde College) Maike Vlassak ( Citaverde College) Mathieu Tacken (Citaverde

Nadere informatie

s Nachts actief voor uw succes

s Nachts actief voor uw succes s Nachts actief voor uw succes 00209_TNT_Innight_Image_NL.indd 1 23-07-2008 18:27:31 bis Vóór uw werkdag begint zijn uw zendingen al geleverd Terwijl anderen slapen, zijn wij voor u onderweg. Elke nacht

Nadere informatie

Stageopdracht: Kind en gezin, CLB. Werkgroep vanuit stageteam

Stageopdracht: Kind en gezin, CLB. Werkgroep vanuit stageteam Stageopdracht: Kind en gezin, CLB Werkgroep vanuit stageteam Inhoudsopgave 1 Beknopte voorstelling 2 Ontwikkelingsdomeinen 3 Begrippenlijst 4 Literatuurlijst Inleiding Als stage opdracht moet je een

Nadere informatie

Q-global Handleiding AWMA-2 NL

Q-global Handleiding AWMA-2 NL Q-global Handleiding AWMA-2 NL Inhoud AANMELDEN... 3 Q-GLOBAL ACCOUNT ACTIVEREN... 3 UITLEGSCHERM... 3 STARTPAGINA... 4 AANMAKEN NIEUWE CLIËNT... 4 INVULLEN GEGEVENS... 5 GEGEVENS NIEUWE CLIËNT AANPASSEN...

Nadere informatie

Studentenhandleiding Peerwise

Studentenhandleiding Peerwise Studentenhandleiding Peerwise Inleiding In deze handleiding wordt uitgelegd wat Peerwise is, hoe je als student een account aanmaakt en hoe je vervolgens aan de slag gaat met het werken in Peerwise. Wat

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Van document naar website Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps Juni 2009 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.856.746 Aantal bezoeken 742.866 Unieke bezoekers

Nadere informatie

ONGUARD TRAININGEN. OnGuard Training

ONGUARD TRAININGEN. OnGuard Training ONGUARD TRAININGEN Ons team van ervaren OnGuard consultants biedt jou alles dat nodig is om het beste resultaat te bereiken met jouw software: OnGuard Implementatie, OnGuard Consultancy en OnGuard Trainingen.

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

HARTING Systems Presentatierekken

HARTING Systems Presentatierekken HARTING Systems Presentatierekken People Power Partnership Presentatierekken Presentatierekken SMOKYTHEK UT Het omvangrijke assortiment zoetwaren, scheermesjes, batterijen, beltegoed en andere kleine impulsartikelen

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

Voorstellingsronde. Programma. Programma. Universal Design. Universal Design. Vorming Gidsen en begeleiden van personen met een handicap

Voorstellingsronde. Programma. Programma. Universal Design. Universal Design. Vorming Gidsen en begeleiden van personen met een handicap Vorming Gidsen en begeleiden van personen met een handicap Voorstellingsronde Wie ben je? Wat doe je? Wat zijn je verwachtingen? Vragen? Stel ze! W. Slenders - In opdracht van Toerisme Vlaanderen Januari

Nadere informatie

Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen

Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen Nationaal Kwaliteitscongres 2007 drs. ing. Ouke J. Pijl Hogeschool Utrecht 2Reflect Arnhem 2 3 Programma Hogeschool Utrecht Project Professioneel Partnership

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps April 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 6.771.581 Aantal bezoeken 1.207.368 Unieke bezoekers

Nadere informatie

Persconferentie 18 juni 2013

Persconferentie 18 juni 2013 Programma persconferentie 15.00 uur Welkom door Robert Bouten - PR Fooddrome 15.10 uur Droom en uitgangspunten Fooddrome door PLUS ondernemer Geert Benders 15.30 uur Partnership Fooddrome en PLUS Retail

Nadere informatie

NHG 60%MW 80%MW 80%MW

NHG 60%MW 80%MW 80%MW Hypotheekrente Voordeelrente voor nieuwe verstrekkingen * ING Hypotheekrente 1 jaar 3,40% 3,60% 3,80% 4,10% 1 jaar 3,80% 4,00% 4,20% 4,50% 1 jaar Oriëntatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 jaar Oriëntatie

Nadere informatie

Internetopdracht huren of kopen?

Internetopdracht huren of kopen? Internetopdracht huren of kopen? Voor deze opdracht heb je Internet nodig. Zet je antwoorden in een word document, Sla je werk (regelmatig) op. Veel mensen moeten minstens één keer in hun leven een keuze

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Een werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector maart 2012, uitgevoerd door: - Marian Maaskant Stichting Pergamijn Maastricht University / Gouverneur

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2016 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. & beleggingsproces 3. Belangrijkste gebeurtenissen 2015 4. Resultaten

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

Klantreizen en partnerships. Matthijs Wouters Rotterdam, 21 april 2015

Klantreizen en partnerships. Matthijs Wouters Rotterdam, 21 april 2015 Klantreizen en partnerships Matthijs Wouters Rotterdam, 21 april 2015 Arval Nederland in Nederland 200 werknemers 30.000 auto s sinds 1989 (145 fte) in beheer 5,4% marktaandeel 4e positie in de markt 9

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie