E R B A N D. Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E R B A N D. Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT"

Transcriptie

1 K Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. 2 E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 27 e jaargang oktober 2006 Oikocredit Piet van der Brugge Op de gemeentemorgen in april j.l. is op indrukwekkende wijze, via een vertoonde dvd, het prachtige werk van deze organisatie in beeld gebracht. Besloten is hierna dit project, naast de vier bestaande sociale projecten, toe te voegen. In de kerkband van juni 2006 zijn alle projecten kort toegelicht; nu een wat uitgebreider bericht over Oikocredit. De geestelijke vader van microkrediet is Muhammad Yunus, een hoogleraar economie uit Bangladesh. Hij onderwees zijn studenten economische theorieën, maar als hij naar huis ging zag hij broodmagere en stervende mensen als gevolg van een grote hongersnood. Het dagelijks leven stond ver af van de theorie waar hij zich dagelijks mee bezighield! Dat bracht bij hem een omkeer teweeg. Via zijn ontwerp zijn inmiddels wereldwijd honderdduizenden mensen van de armoede bevrijd. Bankdirecteuren lachten hem destijds uit. Geld lenen aan de armen? Dat nooit! Yunus zette door en stichtte zijn eigen bank. Nu leven alleen al in Bangladesh, dankzij Yunus, vijf miljoen mensen boven de armoedegrens. De terugbetaalratio is 99 procent! Via studie kwam hij er destijds achter, dat veel mensen in steeds grotere problemen kwamen omdat zij geld leenden bij woekeraars. Met hulp van zijn studenten spoorde hij probleemgevallen en woekeraars op. Privé loste hij veel kleine schulden af en startte hij met de nu gebleken succesvolle en eerlijke microfinanciering. Eén van zijn stellingen was ook, dat microkrediet in eerste instantie niet om geld gaat, maar om het inzicht dat iemand het vertrouwen waard is. Krediet is een instrument voor zelfontplooing. Ruim 96 procent van de klanten is vrouw. Zij voelen zich

2 3 verantwoordelijk voor hun kinderen, terwijl de mannen zich ( helaas!) willen vermaken. Om steeds maar weer instanties als banken te overtuigen maakte hij met hen de afspraak binnen één jaar duizend bedelaars, de allerarmsten, leningen te verstrekken en een zaakje te beginnen. Hij heeft ook deze proef ruimschoots doorstaan. Inmiddels is de organisatie wereldwijd zeer professioneel opgezet. Regiomanagers zijn aangesteld en via regiokantoren worden klanten zorgvuldig gescreend, bedrijfsplannen worden opgezet en de klanten worden zonodig begeleid. Kerken staan al dertig jaar aan de basis van Oikocredit. Sinds Oikocredit in 1975 op initiatief van de Wereldraad van Kerken is opgericht is er veel veranderd in de wereld en in de organisatie. Daarom heeft Oikocredit haar dertigjarig bestaan en het Internationale jaar 2005 van Microkrediet aangegrepen om kerken wereldwijd op te roepen extra aandacht en ondersteuning te vragen voor dit project. Onze kroonprinses Maxima heeft als ambassadrice haar uiterste best gedaan Microfinanciering onder onze aandacht te brengen. Oiko verwijst naar het Oudgriekse woord oikos dat huis, gemeenschap en wereld betekent. Wij vinden dit terug in de woorden oecumene, economie en ecologie: essentiële begrippen binnen het werk van Oikocredit. Credit verwijst naar krediet, maar ook naar het Latijnse woord credere, dat geloven betekent. Dat is ook de kern van het werk van Oikocredit: geloven dat achtergestelde mensen in staat zijn hun leven een positieve wending te geven. Als er maar iemand is die hun krediet geeft. Vandaar lieve mensen: een zinvolle toevoeging aan onze sociale projecten! Bij de dag leven Kees den Breejen Vaak dragen wij in ons leven een koffer vol zorgen met ons mee. Grote zorgen en kleine zorgen. Als zware stenen zitten ze in de koffer en we slepen die koffer rond tot we niet meer kunnen. Heel menselijk. Maar het is fnuikend. Zorgen mag je bij God neerleggen. Alle grote en kleine stenen mogen we uit de koffer halen en in ons gebed bij God brengen. ''Weest niet bezorgd'', schrijft de apostel Paulus aan de vervolgde gemeente in Filippi, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God''. Een goed moment om iets aan die koffer vol zorgen te doen, is 's morgens vroeg. Dan ligt de dag nog voor je en kan je de nieuwe dag aan God 4 opdragen.hij is immers onze Vader. We mogen zelfs Abba (papa) tegen Hem zeggen, zegt Jezus. God verlangt naar een vertrouwelijke omgang met ons. Daarom is ''stille tijd houden'' een onmisbaar onderdeel van het geloof. Hoe vaak staat er niet van Jezus geschreven, dat Hij naar een eenzame plaats ging om tot God te bidden? Lees eens in Marcus 1 : Wat een drukke dag vol zorgen had Jezus achter de rug! En wat staat er over de volgende morgen? En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar''. Wanneer Jezus het dagelijks gebed al zo nodig had, zouden wij er dan buiten kunnen? Soms heeft een mens een opstapje nodig om te kunnen bidden (zie daarover svp het artikel in het septembernummer van Kerkband: middelen om je geloof te versterken ). Want we zijn te gejaagd, zitten vol zorgen, zijn direct afgeleid. Een stukje lezen uit een psalm, een dagboek enz. kan dan helpen. Jezus zal ongetwijfeld de joodse geloofsbelijdenis (het Sjema Jisraël; Deut.6 : 4 en 5) hebben uitgesproken, (de voorloper van) het zgn :Achttiengebed hebben gebeden en andere joodse gebeden hebben gereciteerd. Maar Hij zal ongetwijfeld ook zijn zorgen en angsten, die als loodzware stenen op Hem drukten, aan Zijn Vader hebben toevertrouwd. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar?één die in alle dingen, net als wij, is beproefd geweest, maar zonder te zondigen. Laten we daarom vrijmoedig tot God gaan om van Hem barmhartigheid en genade te ontvangen, nu we die zo hard nodig hebben. Bidden in geloof, dat God ons hoort en ziet. Niet alle gebeden kunnen door God verhoord worden. Er is meer aan de hand tussen hemel en aarde dan wij beseffen, We leven in een kapotte wereld en in een verstoorde natuur. Maar ons gebed om Zijn Geest van kracht en troost wordt door God altijd verhoord. Je krijgt moed en kracht voor één dag tegelijk. Je kunt niet met de kracht die je voor vandaag krijgt, de zorgen van morgen, of volgende week of volgend jaar dragen. 's Morgens gaat de zon op en 's avonds gaat de zon onder. Dat heeft God expres zo gedaan. De tijd in stukjes ingedeeld. Per dag leren leven. Terug naar het voorbeeld van de zorgenkoffer. We openen dus onze koffer en halen alle stenen eruit (de grote en de kleine) en leggen ze voor God neer. Daarna zeggen we : Amen. Alleen, wat doen we haast altijd daarna? We pakken alle stenen weer op en stoppen ze weer terug in onze koffer en sjouwen er opnieuw de hele dag mee rond.

3 5 Waar het nu omgaat is dat we proberen deze stenen voor deze dag bij God te laten. Is een hele dag te veel, probeer dan een halve dag. Maar laat ze bij je Vader in de hemel. Hij zal op Zijn wijze zorgen en je moed en kracht geven voor de nieuwe dag. Anders kom je trouwens aan je eigenlijke werk voor die dag nauwelijks toe. (Dit voorbeeld van de zorgenkoffer heb ik van iemand, die in een concentratiekamp heeft gezeten. Het is dus geen zoetsappig advies). Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad zegt Jezus in de Bergrede. Maar vele dagen hebben gelukkig ook een eigen goed. Daarom zegt Paulus zie het citaat hierboven -...laten je wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Danken tilt je boven jezelf en je narigheid uit. In danken ligt zegen. Een vrome jood begint de dag met meerdere beracha's (beracha betekent lofprijzing). Bijvoorbeeld: geloofd zijt Gij, God, Die het licht geschapen heeft.want het is niet vanzelfsprekend dat er licht is. Geloofd zijt Gij God, Die het graan uit de aarde hebt laten ontspruiten!. Want het is niet vanzelfsprekend dat er brood is. Ik geloof dat er in het totaal wel zo'n 120 beracha's over de dag kunnen worden uitgesproken. Wel een beetje veel, lijkt me. Maar waar het omgaat, is dat we niet te gauw allerlei dingen als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Ook niet de hulp van vrienden of bekenden, die God misschien op onze weg stuurt. Tel uw zegeningen! Tot slot een klein ouderwets gedichtje, waarvan ik hoop dat het ook u in moeilijke ogenblikken tot zegen mag zijn. Iets om uit te knippen? Het is voldoende voor één dag Het is genoeg, dat elke dag te bidden en te zorgen; zijn last is toegemeten wat heden u ontmoeten mag: Die heden zorgt, zal stellig u de Heer is er ook morgen. ook morgen niet vergeten Zie daarom niet zo ver vooruit Zijn trouw is elke morgen nieuw; met zuchten en met zorgen. 't was gist'ren zo en heden Wie heden op zijn God vertrouwt, Wie op die trouw zich gans verlaat, ziet 's Heren hulp ook morgen. kan moedig voorwaarts treden En wordt aan 't eind, in groot verdriet, de laatste band gebroken, belijden wij: Uw kracht, o Heer, Uw troost heeft niet ontbroken. (auteur onbekend) Open huis (een korte impressie) 6 Op woensdag 20 september was er een open huis in de pastorie. Vroeger misschien alleen een inloopochtend met koffie en wat erbij, nu wat meer inhoudelijk, hoewel het samenkomen een sterk bindende factor heeft. Deze morgen was het onderwerp christendom en islam. Velen waren gekomen, 28 in getal, een groep die even groot was als op de eerste zondag in september in de kerk. Waarom velen gekomen waren? Het is hen niet op de persoon af gevraagd, maar als ik op mijn eigen gevoelens afga dan kan ik een klein beetje angst voor de toekomst, niet geheel naar de achtergrond verdringen. Voor mij staat al Een gedeelte vaan de groep jarenlang vast, dat gepland of niet gepland, de islamitische wereld een steeds belangrijker plaats in onze westerse maatschappij gaat innemen met alle consequenties die dat gevolg zal hebben. Een verandering van binnenuit. Steeds meer moslims die tot West-Europa worden toegelaten, een grotere bevolkingsaanwas dan die van de West-Europeanen, beroep doen op de gelijkheid van iedereen, terecht, maar tegelijk hun eigen identiteit niet willen prijsgeven, niet willen integreren, als dat al mogelijk is. Een steeds grotere invloed krijgen in het politieke bestel.( Het schijnt al zo te zijn dat er zoveel moslims in ons politieke bestel zitten dat ze daar gezien de samenstelling van de Nederlandse bevolking, al oververtegenwoordigd zijn.) Als naast deze sluipende inname van West-Europa ook nog eens een oorlog op allerlei fronten wordt gevoerd met als doel een wereldoverheersing, dan begrijp u misschien de bange gevoelens die mij en mogelijk vele anderen die op die morgen aanwezig waren, bekruipen. Hoe groot de angst voor moslims is blijkt ook wel uit het feit dat in de korte tijd

4 7 tussen deze informatieve morgen en het verschijnen van deze kerkband er twee gebeurtenissen plaatsvonden, die de pers hebben gehaald en waarvan velen gruwden: Ten eerste: de Deutsche Oper, dat is het Berlijnse operahuis, heeft de uitvoering van Mozarts Idomeneo geschrapt. In haar enscenering kwamen afgehakte hoofden voor van Poseidon, Boeddha, Jezus en Mohammed. Uit angst voor bedreigingen vanuit de islamitische wereld en ongeregeldheden tijdens de voorstelling werd op voorhand besloten de uitvoering niet te laten plaatsvinden. (De Duitse minister van Binnenlandse zaken noemde deze beslissing zelfs krankzinnig en onaanvaardbaar) Ten tweede: in de Franse krant Le Figaro verscheen een kritisch artikel van de hand van Robert Redeker, een filosoof aan een instituut in Toulouse. In zijn verhaal gaat hij in op de intimidaties vanuit de islamitische wereld en wat de vrij wereld daar tegen moet doen. De krant waarin het artikel verscheen werd verboden in Tunesië en Egypte. Binnen veertien dagen werden er bedreigingen geuit aan zijn huis- en adres. Er verscheen informatie op internet met o.a. de plattegrond van waar hij woonde en opschriften die aangaven dat hij een kopje kleiner moest worden gemaakt. Het is duidelijk dat we hier alert op moeten reageren, en of dat bereikt wordt met praten en begrip tonen, is nog maar de vraag. Onze huidige predikant, Kees en Breejen en Machteld, zijn echtgenote, hadden de morgen uitstekend voorbereid. We werden geboeid door de inleiding die Kees hield met explicaties over de islam. Te beginnen met Mohammed, 570 geboren(overleden in 632), die met z n eerste openbaring in 610, zijn uitwijking van Mekka naar Medina in 622, ervoor zorgt dat in 630 Mekka de islam aanvaard. Vervolgens toelichting van de 5 zuilen waarop de islam rust: de belijdenis (er is geen God buiten God en Mohammed is zijn gezant), het rituele gebed 5 maal per dag, geven aan de armen, vasten tijdens de ramadan en de bedevaart naar Mekka. In de islam is de godsnaam Allah en het boek, de Koran is aan één schrijver in klassiek Arabisch geopenbaard door Allah via de engel Gabriël. In dit boek komen vele verhalen en profeten voor die ook in de Bijbel worden aangegeven. De Koran heeft behalve religieuze teksten ook bestuurlijke teksten. Vandaar ook dat in de verschillende Arabische landen de uitvoering van deze teksten verschillend kunnen zijn. Elk land kan zijn eigen interpretatie hanteren waardoor er bijvoorbeeld verschillende soorten strafrecht zijn ontstaan. 8 Aan het einde van het college gaf Kees ons nog de volgende tekst mee van de apostolische geloofsbelijdenis. Deze neem ik hier over. NB. Het onderstreepte wordt in de islam niet geaccepteerd. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ter derde dage weer opgestaan van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof de heilige, algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. N.B. * Het verschil tussen islam en christendom ligt meer in wat de islam ontkent dan wat de islam bevestigd. * Grootste struikelblok is de Drie-eenheid * Overeenstemming: - God is Schepper van het heelal - Jezus is geboren uit de maagd Maria en is naar de hemel - er is een Heilige Geest - God kan de zonden van de mens vergeven - eeuwig leven als de mens gehoorzaam is aan Gods wil. Na afloop werd er nog wat nagepraat en een glaasje fris geschonken. Omdat velen Machteld hielpen bij het inschenken, uitserveren en de onvermijdelijke afwas, bleef er na afloop alleen een verzameling stoelen over die uitnodigend klaar stonden voor het volgende hoorcollege (over een maand). We mochten die niet meer opruimen, mogelijk dat ze bleven staan. We danken Machteld en Kees heel hartelijk voor hun inzet. Uit de kerkenraad Wim van der Velde Dit keer een samenvatting uit de kerkenraadsvergaderingen van september en oktober. Voor september was een belangrijk punt: de herverkiezing van Cor Pors. Cor had er 4 jaar opzitten als kerkenraadslid. De vraag van de kerkenraad of zij hem opnieuw mochten voordragen, werd door Cor spontaan bevestigend beantwoord. Afgelopen zondag 1 oktober werd Cor opnieuw bevestigd door ds. Kees den Breejen. Naast het ja van Cor was er ook het ja van de gemeente. Ook als kerkenraadslid is het goed zo het

5 9 ja van de gemeente te horen als ondersteuning van je taak. Na de dienst kon een ieder Cor een hand geven en de begeleiding van de handdruk was òf gefeliciteerd òf sterkte. Ondanks dat er in de kerkenraad ook behoorlijk wat gelachen wordt, zal de wens sterkte, Cor goed gedaan hebben. Voor ons als gemeente waren de felicitaties dat we met Cor weer voor 4 jaar zo n capabel kerkenraadslid hebben. Een punt dat de kerkenraad zorgen baart is de staat van onderhoud van de pastorie. Er komt heel wat bij kijken om e.e.a. in goede staat te brengen en te houden. De vraag die ons als goede rentmeesters bezighoudt is of in de toekomst de pastorie aangehouden moet worden. Is het wenselijker een appartement te huren of te kopen? Afgegaan op de eerste indruk acht men het aanhouden van de pastorie in verband met de inloopochtenden en de kerkenraadsvergaderingen wel zeer prettig. Een aantal wijze mannen zal e.e.a. in kaart brengen en ons verslag doen. Wat een poosje door omstandigheden is blijven liggen is artikel 11 van de kerkorde. De naar ons gevoel onvolledigheid van dit artikel speelt ons soms parten. In een Kerkband van vorig jaar hebben we dat ook al eens aangehaald. Voor de volledigheid, de huidige formulering ziet er als volgt uit: Een besluit van de kerkenraad is rechtsgeldig indien -het niet strijdig is met enige bepaling van deze gemeenteorde en - de absolute meerderheid van alle kerkenraadsleden zich voor het besluit heeft verklaard. De wens van de kerkenraad is dit artikel als volgt aan te passen: Een besluit van de kerkenraad is rechtsgeldig, indien -ten minste de helft van de kerkenraadsleden aanwezig is. Bij een oneven aantal kerkenraadsleden naar boven afronden. -het niet strijdig is met enige bepaling van deze gemeenteorde -bij geagendeerde agendapunten de absolute meerderheid(= 2/3 naar boven afgerond ) van alle kerkenraadsleden zich voor het besluit heeft verklaard. -bij afwezigheid van een kerkenraadslid kan deze schriftelijk of per volmacht zijn/haar stem uitbrengen waarbij een kerkenraadslid slechts gevolmachtigde kan zijn van 1 afwezig kerkenraadslid. De scriba ontvangt een kopie van de verstrekte volmacht. -bij niet geagendeerde punten moet dit besluit eenstemmig worden genomen door alle aanwezige kerkenraadsleden. 10 Ondanks dat het nog even duurt voordat deze aanpassing aan u op de gemeentevergadering wordt voorgelegd, wordt uw schriftelijke reactie aan de scriba nu al op prijs gesteld. Opknapbeurt Sinds een jaar zeggen we tegen elkaar de kerk moet eens nodig een verfje krijgen. Vorig jaar heeft het appartementencomplex waartoe onze kerk behoort een verfje gekregen, waardoor deze van kleur veranderde. (Als u het laatste jaar de kerk niet bezocht hebt, kunt u altijd nog de foto s bewonderen die van de nieuwe buitenkant zijn gemaakt op onze weblog : De beschadigingen aan de wand kwamen toch wel steeds duidelijker naar voren; nieuwe luidsprekers aan de wanden op andere plaatsen dan waar de vorige hingen, elektriciteitsleiding die op de muur was geplakt en die los kwam, maar daarmee wel de stuclaag meetrok, zwarte vlekken/strepen op de muur van het opstapelen van stoelen met Kerst (daar was ikzelf ook debet aan, excuses), vegen van schoenen tegen de muur, stucwerk dat door vocht was losgekomen etc. etc. Kortom het was na 8 jaar nodig met de kwast en de roller aan de gang te gaan. Een oproep vanaf de kansel om zich op te geven om te helpen, had niet, of misschien juist wel het beoogde effect: er melde zich niemand. Het kwam dus neer op de gehele kerkenraad + Henk de Jong. Maar wie schetste onze verbazing toen er toch nóg iemand verscheen, iemand die we in het geheel niet hadden verwacht, iemand die tijdens de maanden september en oktober een belangrijke plaats inneemt tijdens de eredienst: inderdaad, onze predikant Kees den Breejen. Op zijn fiets met een zakje Cor bespeelt hier de verfbak van iets voorbij de koffie wilde hij zich graag bij het groepje schilders voegen. Zo waren we met z n achten. Om half tien, de afgesproken tijd, was de groep compleet. Stoelen naar het midden van de kerk, kleden uitgespreid, enkele onderdelen van de kerk los geschroefd, en beginnen maar. Enkelen met een vaste hand deden de randjes, afplakken was dan niet nodig, anderen hanteerde de roller. In goede harmonie werden de wanden van de kerk en het kamertje van de nieuwe laag voorzien. De koffie om elf uur en het koekje smaakten voortreffelijk. Toen we half twee de kerk achter ons dichtdeden waren we tevreden. Het

6 11 moet opvallen als je kerk binnenkomt dat er iets is veranderd, en als je het niet ziet, zal je het na zes dagen mogelijk nog wel kunnen ruiken. Bedankt Voor alle medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van Adri,wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. De vele telefoontjes, kaarten, wat er over hem gezegd en geschreven is en de bezoekjes waar, bij het weggaan Adri dan altijd zei, bedankt voor je bezoek, doen zo goed in verdrietige en moeilijke tijden. Ook de hartelijkheid die ik heb ondervonden tijdens mijn verblijf in Dénia, vooral het er weer zo bij horen in de kerk, hebben mij veel steun gegeven. Het is fijn te weten dat er zoveel vrienden om je heen staan. Ik hoop jullie allen het volgend jaar ook weer te ontmoeten. Hartelijke groeten Sina Verhulst-van Rooijen Betalingen Het onderstaande stukje geldt alleen voor diegenen die de kerkband per post ontvangen. Hoewel ik geen penningmeester ben, probeer ik toch op de kleintjes te letten. Het kleintje is in dit geval de kerkband. En voor dit laatste geschrift ben ik wel verantwoordelijk. Vorig jaar heb ik geprobeerd er voor te zorgen dat de kerkband op tijd werd betaald. En nu betekent het dat de betaling van de kerkband voor 2006 eind december binnen moet zijn. We hebben jaren geleden, in 2002, vastgesteld dat de prijs hiervoor 12,50 zou moeten zijn. Is uw bijdrage meer dan dit bedrag, dan is de kerkband natuurlijk gratis. Vanaf de kerkband van november verschijnt er weer een rode stip op uw toegestuurde kerkband als we van u nog geen bijdrage hebben ontvangen. Het toesturen van de kerkband stopt, als u op 31 december 2006 nog niet heeft betaald, maar wordt natuurlijk direct weer hervat als we uw bijdrage, die 12 natuurlijk meer mag zijn dan die 12,50, graag zelfs, hebben ontvangen. Concert door Coral Clasica Jáviense Autumn Gold Popular Favourits. In de Grote kerk te Pedreguer op vrijdag 17 november a.s. In de kerk San Bartholome te Jávea op zondag 19 november a.s. Dirigent is Gordon Lawson Begeleid door orgel (Jozef Giner) Kaartverkoop aan de kerk à 12, in de voorverkoop 10. Inlichtingen Gerti van der Velde tel Gelukgewenst In de onderstaande rubriek worden de personen genoemd die de komende maanden 75 jaar of ouder worden. Mochten er omissies zijn of foutieve vermeldingen worden gedaan, wilt u dit mij dan meedelen? De kerkelijke gemeente van Dénia feliciteert de volgende personen: november 2006 Mevrouw Kruijk Moge zij in gezondheid haar verjaardag vieren. Advertentie(herhaald): In de afgelopen weken en maanden ben ik door verschillende personen benaderd met de vraag of ik iemand weet op wiens huis zij zouden kunnen passen in de winterperiode. Weet u iemand die oppassers zoekt of zoekt u juist iemand die op uw huis zou moeten passen in de winterperiode voor 1 of meerdere maanden, bel me dan even en ik geef uw telefoonnummer door aan de vragenden. Mijn telefoonnummer:

7 Mededelingen: 13 Hieronder vindt u de datum waarop en het doel waarvoor tijdens de komende kerkdiensten wordt gecollecteerd. Sociale projecten zijn: 15 okt kerk en diaconie 1 Dominicaanse Republiek 22 okt kerk en sociale projecten 2 Ooghulp wereldwijd 29 okt kerk en onderhoud 3 Lilianefonds 5 nov kerk en sociale projecten 4 Kindertehuis India 12 nov kerk en diaconie 5 Oikocredit De eerstvolgende kerkband wordt waarschijnlijk uitgereikt op zondag 12 november a.s. In de maand oktober gaat Ds. Mr. E.K. den Breejen uit Enschede voor in onze kerkdiensten. En in de maanden november en december hoopt voor te gaan Ds. J. Lugtigheid uit Markelo. Open huis, Datum: woensdag 18 oktober Plaats: pastorie Onderwerp: Rembrandt en de Bijbel Begin met koffie: uur en om 11 uur volgt de inleiding. Indien u in Nederland in het vervolg de kerkband per zou willen ontvangen, kunt u dit aan mij kenbaar maken via het sturen van een aan Ik zal er voor zorgen dat u een exemplaar van de kerkband rond de tweede zondag van de maand in uw elektronische brievenbus ontvangt. De kerkband wordt vanuit Spanje verstuurd. Wilt u mij in kennis stellen van mutaties (zie achterzijde van deze Kerkband)? De volgende kerkenraadsvergadering wordt D.V. gehouden op woensdag 6 november Mocht u onderwerpen in deze vergadering behandeld willen zien dan kunt u verzoek daartoe, met redenen omkleed, richten aan de scriba. Internet Postadres: Kerkgebouw : Kerkdienst: Pastorie: Nederlandse interkerkelijke gemeente te Dénia Iglesia evangélica holandesa 14 Reg. No SE/A C.I.F. Q D Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Dénia. Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis Guarner 9, Dénia. 38º NB en 0º OL Iedere zondag om uur. Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Dénia. Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. tel Kerkenraad: Voorzitter, Calle de Sagitario 4, Jávea. tel / Vice voorzitters: Bram Gerth ( ) en Cor Pors ( ) Scriba: Wim van der Velde, Avenida del Puerto 22, Jardines del Mar, bloque II, 2D Jávea. tel ( en in Ned ) Financiën: Piet van der Brugge tel. Ned Bankrelatie in Spanje: B.B.V.A. te Jávea. Rekeningnummer: T.n.v. Iglesia evangélica Holandesa Bankrelatie in Nederland: Postbanknummer in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia. Of IBAN: NL02PGTD BIC PGTB NL 21 in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia. Huismeester: Anneke Koedijk. tel (wnd) Organisten: Chris Ooms. tel Cor Pors. tel Hulp in nood: Willy Bakker. tel Martine Gerth. tel Kerkband:. Calle de Sagitario 4, Jávea. tel /

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

K E R B A N D. Handen

K E R B A N D. Handen K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 25 e jaargang januari 2004 Handen Handen kunnen zoveel zeggen, handen spreken eigen taal. Wat de handen ons vertellen, dat begrijpen

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

K E R B A N D. Voorwoord

K E R B A N D. Voorwoord K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 28 e jaargang februari 2007 Voorwoord 2 Op zo n 1600 km ten zuiden van Dénia mochten we deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 31 mei 2015 Aanvang:19.00 uur Thema: Een stem over de volle breedte Voorganger: ds. C.W. Smit uit Kampen Organist: Jannie Janssen- Vasse M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek o.l.v.

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014 Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. M.B. Visser in kerkgebouw Open Poort te Boskoop op zondagmiddag 16 november 2014 Voorganger: ds. M.B. Visser Organist: Arjen de Pagter Naast de organist wordt voor

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Orde voor de dienst van Witte Donderdag

Orde voor de dienst van Witte Donderdag Orde voor de dienst van Witte Donderdag 2 april 2015 19.00 uur in de Bethelkerk Viering van Schrift en Tafel Voorgangers: ds. Gertine Blom en ds. Tineke Zijlstra Organist: Ad Stolk Orgelspel Voorbereiding

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

K E R B A N D. ederlandse interkerkelijke gemeente. Kerst 2002

K E R B A N D. ederlandse interkerkelijke gemeente. Kerst 2002 K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 23 e jaargang december 2002 Kerst 2002 2 John Timmer Over iets meer dan een week gedenken wij weer het grote mysterie van Christus'

Nadere informatie

K E R B A N D. Voorwoord

K E R B A N D. Voorwoord K E R K B A N D Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zijn altijd grotere en kleinere mensen dan jezelf L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

K E B A N. Met een uitgebreid verhaal over het LILIANEFONDS. Om in dienst te staan van het ware geluk

K E B A N. Met een uitgebreid verhaal over het LILIANEFONDS. Om in dienst te staan van het ware geluk 2 K E Met een uitgebreid verhaal over het LILIANEFONDS L ARCA DE NOÉ Overleden Op 7 oktober kreeg ik bericht dat op 27 september jl. ds. J. Wilschut op 80-jarige leeftijd is overleden. Deze predikant heeft

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

Preek over Marcus 16 vers 9 tot 20 (openbare geloofsbelijdenis)

Preek over Marcus 16 vers 9 tot 20 (openbare geloofsbelijdenis) Preek over Marcus 16 vers 9 tot 20 (openbare geloofsbelijdenis) Gemeente van Jezus Christus, gasten, [dia 1 titel] We volgen in de preek de tekst en we maken zo gaandeweg de balans op van wat we hebben

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof.

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof. Islam 1. Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is Islam? 3. Het dagelijkse leven 4. Enkele rituelen 5. De dood 6. Feesten 7. Bibliografie 2. Wat is Islam? De Islam is één van de vijf wereldgodsdiensten. Hij is niet

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

K E R S T B A KLEIN MAGNIFICAT. Grote goedheid, God ben jij midden onder mensen, want je maakt de armen vrij en vervult hun wensen.

K E R S T B A KLEIN MAGNIFICAT. Grote goedheid, God ben jij midden onder mensen, want je maakt de armen vrij en vervult hun wensen. 2 K E R S T B A KLEIN MAGNIFICAT Grote goedheid, God ben jij midden onder mensen, want je maakt de armen vrij en vervult hun wensen. Langzaam, zeker, komt jouw tijd: alle wegen omgeleid. Wie vooraan wou

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over Fijn dat u deze dienst bij ons was. De volgende Kom- en Prijs -dienst is 31 mei 2015. De voorganger is dan onze wijkpredikant Ds. Jac. Jongejan. Wij hopen u/jullie dan weer te ontmoeten! Jong en oud is

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Liturgie voor de Belijdenisdienst

Liturgie voor de Belijdenisdienst Liturgie voor de Belijdenisdienst op zondag 17 mei in kerkcentrum De Ark Met medewerking van: ds. Wim Terlouw Siemone Middel, orgel Praiseband o.l.v. Tim Breel Welkom Aanvangslied: 675 : 1 Geest van hierboven,

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Preek over zondag 46 (Jezus leert ons bidden tot God de Vader) Gemeente van Jezus Christus, gasten en luisteraars,

Preek over zondag 46 (Jezus leert ons bidden tot God de Vader) Gemeente van Jezus Christus, gasten en luisteraars, Preek over zondag 46 (Jezus leert ons bidden tot God de Vader) Gemeente van Jezus Christus, gasten en luisteraars, De vorige keer heb ik bidden vergeleken met stemmen. Ik nam toen een stemfluitje mee.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

K E R B A N D. Terugblik op de dienst van 8 januari 2006,

K E R B A N D. Terugblik op de dienst van 8 januari 2006, K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 27 e jaargang januari 2006 Terugblik op de dienst van 8 januari 2006, 2 Everart Warnink Wellicht vindt een enkele van u het prettig

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Deltacursus. Onderdelen van de cursus

Deltacursus. Onderdelen van de cursus Deltacursus Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) Boeken over de Bijbel zijn er vele. Boeken over

Nadere informatie

Geloven, een woord met verschillende betekenissen

Geloven, een woord met verschillende betekenissen 1. Wat is geloven? Ze spreken elkaar regelmatig op het schoolplein. Twee vrouwen, de een christen, de ander niet. Ze delen wat er gebeurt in hun leven, op hun werk, met de kinderen en drinken af en toe

Nadere informatie

Bemoediging en groet De tafelkaarsen worden aangestoken en de Bijbel wordt geopend

Bemoediging en groet De tafelkaarsen worden aangestoken en de Bijbel wordt geopend Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 25 januari 2015 om 9:30 uur Voorganger: Ds. W.L. Terlouw Organist: Harry Haasjes Welkom Aanvangslied: Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal, ik

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Terneuzen Opstandingskerk LITURGIE. voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur

Protestantse gemeente te Terneuzen Opstandingskerk LITURGIE. voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur LITURGIE voor de feestelijke kerkdienst op zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur Bediening van de Heilige Doop aan Jeanique Siarah Jacobse Voorganger: ds. Hans Becker Organist: Kia Wijnstra Muzikale medewerking

Nadere informatie

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur Week an gebed oor de eenheid Zondag 17 januari 2016 Remonstrantse kerk 10.30 uur Marc Chagall, Mozes geeft de wet aan het olk, litho, 1966 RUST EN ORGELSPEL Na binnenkomst cortège orgelspel Welkom en

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

K E R B A N. . Gebed van een kleine jongen. 2 Op zondag 31 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 ur.

K E R B A N. . Gebed van een kleine jongen. 2 Op zondag 31 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 ur. K E R K B A N L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente 2 Op zondag 31 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 ur.. Gebed van een kleine jongen Lieve Here God, ik hoop dat

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

K E R B A N D. De eeuw van mijn tante. Goede werken maken een mens niet goed, maar een goed mens doet goede werken.

K E R B A N D. De eeuw van mijn tante. Goede werken maken een mens niet goed, maar een goed mens doet goede werken. K E R K B A N D Goede werken maken een mens niet goed, maar een goed mens doet goede werken. ( Maarten Luther) L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente enia 31 e jaargang mei 2010 De eeuw van

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

VOORBEREIDING ORGELSPEL WELKOM EN MEDEDELINGEN door de ouderling van dienst STILTE ZINGEN: PSALM 103: 1, 5

VOORBEREIDING ORGELSPEL WELKOM EN MEDEDELINGEN door de ouderling van dienst STILTE ZINGEN: PSALM 103: 1, 5 BIDDEN TOT ALLAH Deze week sprak de synode over twee belangrijke nota s. Spreken over God is de reactie op het boek van ds. Klaas Hendrikse, die zoiets zei als: God bestaat niet, God gebeurt. Maar is Hendrikse

Nadere informatie