E R B A N D. Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E R B A N D. Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT"

Transcriptie

1 K Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. 2 E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 27 e jaargang oktober 2006 Oikocredit Piet van der Brugge Op de gemeentemorgen in april j.l. is op indrukwekkende wijze, via een vertoonde dvd, het prachtige werk van deze organisatie in beeld gebracht. Besloten is hierna dit project, naast de vier bestaande sociale projecten, toe te voegen. In de kerkband van juni 2006 zijn alle projecten kort toegelicht; nu een wat uitgebreider bericht over Oikocredit. De geestelijke vader van microkrediet is Muhammad Yunus, een hoogleraar economie uit Bangladesh. Hij onderwees zijn studenten economische theorieën, maar als hij naar huis ging zag hij broodmagere en stervende mensen als gevolg van een grote hongersnood. Het dagelijks leven stond ver af van de theorie waar hij zich dagelijks mee bezighield! Dat bracht bij hem een omkeer teweeg. Via zijn ontwerp zijn inmiddels wereldwijd honderdduizenden mensen van de armoede bevrijd. Bankdirecteuren lachten hem destijds uit. Geld lenen aan de armen? Dat nooit! Yunus zette door en stichtte zijn eigen bank. Nu leven alleen al in Bangladesh, dankzij Yunus, vijf miljoen mensen boven de armoedegrens. De terugbetaalratio is 99 procent! Via studie kwam hij er destijds achter, dat veel mensen in steeds grotere problemen kwamen omdat zij geld leenden bij woekeraars. Met hulp van zijn studenten spoorde hij probleemgevallen en woekeraars op. Privé loste hij veel kleine schulden af en startte hij met de nu gebleken succesvolle en eerlijke microfinanciering. Eén van zijn stellingen was ook, dat microkrediet in eerste instantie niet om geld gaat, maar om het inzicht dat iemand het vertrouwen waard is. Krediet is een instrument voor zelfontplooing. Ruim 96 procent van de klanten is vrouw. Zij voelen zich

2 3 verantwoordelijk voor hun kinderen, terwijl de mannen zich ( helaas!) willen vermaken. Om steeds maar weer instanties als banken te overtuigen maakte hij met hen de afspraak binnen één jaar duizend bedelaars, de allerarmsten, leningen te verstrekken en een zaakje te beginnen. Hij heeft ook deze proef ruimschoots doorstaan. Inmiddels is de organisatie wereldwijd zeer professioneel opgezet. Regiomanagers zijn aangesteld en via regiokantoren worden klanten zorgvuldig gescreend, bedrijfsplannen worden opgezet en de klanten worden zonodig begeleid. Kerken staan al dertig jaar aan de basis van Oikocredit. Sinds Oikocredit in 1975 op initiatief van de Wereldraad van Kerken is opgericht is er veel veranderd in de wereld en in de organisatie. Daarom heeft Oikocredit haar dertigjarig bestaan en het Internationale jaar 2005 van Microkrediet aangegrepen om kerken wereldwijd op te roepen extra aandacht en ondersteuning te vragen voor dit project. Onze kroonprinses Maxima heeft als ambassadrice haar uiterste best gedaan Microfinanciering onder onze aandacht te brengen. Oiko verwijst naar het Oudgriekse woord oikos dat huis, gemeenschap en wereld betekent. Wij vinden dit terug in de woorden oecumene, economie en ecologie: essentiële begrippen binnen het werk van Oikocredit. Credit verwijst naar krediet, maar ook naar het Latijnse woord credere, dat geloven betekent. Dat is ook de kern van het werk van Oikocredit: geloven dat achtergestelde mensen in staat zijn hun leven een positieve wending te geven. Als er maar iemand is die hun krediet geeft. Vandaar lieve mensen: een zinvolle toevoeging aan onze sociale projecten! Bij de dag leven Kees den Breejen Vaak dragen wij in ons leven een koffer vol zorgen met ons mee. Grote zorgen en kleine zorgen. Als zware stenen zitten ze in de koffer en we slepen die koffer rond tot we niet meer kunnen. Heel menselijk. Maar het is fnuikend. Zorgen mag je bij God neerleggen. Alle grote en kleine stenen mogen we uit de koffer halen en in ons gebed bij God brengen. ''Weest niet bezorgd'', schrijft de apostel Paulus aan de vervolgde gemeente in Filippi, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God''. Een goed moment om iets aan die koffer vol zorgen te doen, is 's morgens vroeg. Dan ligt de dag nog voor je en kan je de nieuwe dag aan God 4 opdragen.hij is immers onze Vader. We mogen zelfs Abba (papa) tegen Hem zeggen, zegt Jezus. God verlangt naar een vertrouwelijke omgang met ons. Daarom is ''stille tijd houden'' een onmisbaar onderdeel van het geloof. Hoe vaak staat er niet van Jezus geschreven, dat Hij naar een eenzame plaats ging om tot God te bidden? Lees eens in Marcus 1 : Wat een drukke dag vol zorgen had Jezus achter de rug! En wat staat er over de volgende morgen? En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar''. Wanneer Jezus het dagelijks gebed al zo nodig had, zouden wij er dan buiten kunnen? Soms heeft een mens een opstapje nodig om te kunnen bidden (zie daarover svp het artikel in het septembernummer van Kerkband: middelen om je geloof te versterken ). Want we zijn te gejaagd, zitten vol zorgen, zijn direct afgeleid. Een stukje lezen uit een psalm, een dagboek enz. kan dan helpen. Jezus zal ongetwijfeld de joodse geloofsbelijdenis (het Sjema Jisraël; Deut.6 : 4 en 5) hebben uitgesproken, (de voorloper van) het zgn :Achttiengebed hebben gebeden en andere joodse gebeden hebben gereciteerd. Maar Hij zal ongetwijfeld ook zijn zorgen en angsten, die als loodzware stenen op Hem drukten, aan Zijn Vader hebben toevertrouwd. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar?één die in alle dingen, net als wij, is beproefd geweest, maar zonder te zondigen. Laten we daarom vrijmoedig tot God gaan om van Hem barmhartigheid en genade te ontvangen, nu we die zo hard nodig hebben. Bidden in geloof, dat God ons hoort en ziet. Niet alle gebeden kunnen door God verhoord worden. Er is meer aan de hand tussen hemel en aarde dan wij beseffen, We leven in een kapotte wereld en in een verstoorde natuur. Maar ons gebed om Zijn Geest van kracht en troost wordt door God altijd verhoord. Je krijgt moed en kracht voor één dag tegelijk. Je kunt niet met de kracht die je voor vandaag krijgt, de zorgen van morgen, of volgende week of volgend jaar dragen. 's Morgens gaat de zon op en 's avonds gaat de zon onder. Dat heeft God expres zo gedaan. De tijd in stukjes ingedeeld. Per dag leren leven. Terug naar het voorbeeld van de zorgenkoffer. We openen dus onze koffer en halen alle stenen eruit (de grote en de kleine) en leggen ze voor God neer. Daarna zeggen we : Amen. Alleen, wat doen we haast altijd daarna? We pakken alle stenen weer op en stoppen ze weer terug in onze koffer en sjouwen er opnieuw de hele dag mee rond.

3 5 Waar het nu omgaat is dat we proberen deze stenen voor deze dag bij God te laten. Is een hele dag te veel, probeer dan een halve dag. Maar laat ze bij je Vader in de hemel. Hij zal op Zijn wijze zorgen en je moed en kracht geven voor de nieuwe dag. Anders kom je trouwens aan je eigenlijke werk voor die dag nauwelijks toe. (Dit voorbeeld van de zorgenkoffer heb ik van iemand, die in een concentratiekamp heeft gezeten. Het is dus geen zoetsappig advies). Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad zegt Jezus in de Bergrede. Maar vele dagen hebben gelukkig ook een eigen goed. Daarom zegt Paulus zie het citaat hierboven -...laten je wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Danken tilt je boven jezelf en je narigheid uit. In danken ligt zegen. Een vrome jood begint de dag met meerdere beracha's (beracha betekent lofprijzing). Bijvoorbeeld: geloofd zijt Gij, God, Die het licht geschapen heeft.want het is niet vanzelfsprekend dat er licht is. Geloofd zijt Gij God, Die het graan uit de aarde hebt laten ontspruiten!. Want het is niet vanzelfsprekend dat er brood is. Ik geloof dat er in het totaal wel zo'n 120 beracha's over de dag kunnen worden uitgesproken. Wel een beetje veel, lijkt me. Maar waar het omgaat, is dat we niet te gauw allerlei dingen als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Ook niet de hulp van vrienden of bekenden, die God misschien op onze weg stuurt. Tel uw zegeningen! Tot slot een klein ouderwets gedichtje, waarvan ik hoop dat het ook u in moeilijke ogenblikken tot zegen mag zijn. Iets om uit te knippen? Het is voldoende voor één dag Het is genoeg, dat elke dag te bidden en te zorgen; zijn last is toegemeten wat heden u ontmoeten mag: Die heden zorgt, zal stellig u de Heer is er ook morgen. ook morgen niet vergeten Zie daarom niet zo ver vooruit Zijn trouw is elke morgen nieuw; met zuchten en met zorgen. 't was gist'ren zo en heden Wie heden op zijn God vertrouwt, Wie op die trouw zich gans verlaat, ziet 's Heren hulp ook morgen. kan moedig voorwaarts treden En wordt aan 't eind, in groot verdriet, de laatste band gebroken, belijden wij: Uw kracht, o Heer, Uw troost heeft niet ontbroken. (auteur onbekend) Open huis (een korte impressie) 6 Op woensdag 20 september was er een open huis in de pastorie. Vroeger misschien alleen een inloopochtend met koffie en wat erbij, nu wat meer inhoudelijk, hoewel het samenkomen een sterk bindende factor heeft. Deze morgen was het onderwerp christendom en islam. Velen waren gekomen, 28 in getal, een groep die even groot was als op de eerste zondag in september in de kerk. Waarom velen gekomen waren? Het is hen niet op de persoon af gevraagd, maar als ik op mijn eigen gevoelens afga dan kan ik een klein beetje angst voor de toekomst, niet geheel naar de achtergrond verdringen. Voor mij staat al Een gedeelte vaan de groep jarenlang vast, dat gepland of niet gepland, de islamitische wereld een steeds belangrijker plaats in onze westerse maatschappij gaat innemen met alle consequenties die dat gevolg zal hebben. Een verandering van binnenuit. Steeds meer moslims die tot West-Europa worden toegelaten, een grotere bevolkingsaanwas dan die van de West-Europeanen, beroep doen op de gelijkheid van iedereen, terecht, maar tegelijk hun eigen identiteit niet willen prijsgeven, niet willen integreren, als dat al mogelijk is. Een steeds grotere invloed krijgen in het politieke bestel.( Het schijnt al zo te zijn dat er zoveel moslims in ons politieke bestel zitten dat ze daar gezien de samenstelling van de Nederlandse bevolking, al oververtegenwoordigd zijn.) Als naast deze sluipende inname van West-Europa ook nog eens een oorlog op allerlei fronten wordt gevoerd met als doel een wereldoverheersing, dan begrijp u misschien de bange gevoelens die mij en mogelijk vele anderen die op die morgen aanwezig waren, bekruipen. Hoe groot de angst voor moslims is blijkt ook wel uit het feit dat in de korte tijd

4 7 tussen deze informatieve morgen en het verschijnen van deze kerkband er twee gebeurtenissen plaatsvonden, die de pers hebben gehaald en waarvan velen gruwden: Ten eerste: de Deutsche Oper, dat is het Berlijnse operahuis, heeft de uitvoering van Mozarts Idomeneo geschrapt. In haar enscenering kwamen afgehakte hoofden voor van Poseidon, Boeddha, Jezus en Mohammed. Uit angst voor bedreigingen vanuit de islamitische wereld en ongeregeldheden tijdens de voorstelling werd op voorhand besloten de uitvoering niet te laten plaatsvinden. (De Duitse minister van Binnenlandse zaken noemde deze beslissing zelfs krankzinnig en onaanvaardbaar) Ten tweede: in de Franse krant Le Figaro verscheen een kritisch artikel van de hand van Robert Redeker, een filosoof aan een instituut in Toulouse. In zijn verhaal gaat hij in op de intimidaties vanuit de islamitische wereld en wat de vrij wereld daar tegen moet doen. De krant waarin het artikel verscheen werd verboden in Tunesië en Egypte. Binnen veertien dagen werden er bedreigingen geuit aan zijn huis- en adres. Er verscheen informatie op internet met o.a. de plattegrond van waar hij woonde en opschriften die aangaven dat hij een kopje kleiner moest worden gemaakt. Het is duidelijk dat we hier alert op moeten reageren, en of dat bereikt wordt met praten en begrip tonen, is nog maar de vraag. Onze huidige predikant, Kees en Breejen en Machteld, zijn echtgenote, hadden de morgen uitstekend voorbereid. We werden geboeid door de inleiding die Kees hield met explicaties over de islam. Te beginnen met Mohammed, 570 geboren(overleden in 632), die met z n eerste openbaring in 610, zijn uitwijking van Mekka naar Medina in 622, ervoor zorgt dat in 630 Mekka de islam aanvaard. Vervolgens toelichting van de 5 zuilen waarop de islam rust: de belijdenis (er is geen God buiten God en Mohammed is zijn gezant), het rituele gebed 5 maal per dag, geven aan de armen, vasten tijdens de ramadan en de bedevaart naar Mekka. In de islam is de godsnaam Allah en het boek, de Koran is aan één schrijver in klassiek Arabisch geopenbaard door Allah via de engel Gabriël. In dit boek komen vele verhalen en profeten voor die ook in de Bijbel worden aangegeven. De Koran heeft behalve religieuze teksten ook bestuurlijke teksten. Vandaar ook dat in de verschillende Arabische landen de uitvoering van deze teksten verschillend kunnen zijn. Elk land kan zijn eigen interpretatie hanteren waardoor er bijvoorbeeld verschillende soorten strafrecht zijn ontstaan. 8 Aan het einde van het college gaf Kees ons nog de volgende tekst mee van de apostolische geloofsbelijdenis. Deze neem ik hier over. NB. Het onderstreepte wordt in de islam niet geaccepteerd. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ter derde dage weer opgestaan van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof de heilige, algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. N.B. * Het verschil tussen islam en christendom ligt meer in wat de islam ontkent dan wat de islam bevestigd. * Grootste struikelblok is de Drie-eenheid * Overeenstemming: - God is Schepper van het heelal - Jezus is geboren uit de maagd Maria en is naar de hemel - er is een Heilige Geest - God kan de zonden van de mens vergeven - eeuwig leven als de mens gehoorzaam is aan Gods wil. Na afloop werd er nog wat nagepraat en een glaasje fris geschonken. Omdat velen Machteld hielpen bij het inschenken, uitserveren en de onvermijdelijke afwas, bleef er na afloop alleen een verzameling stoelen over die uitnodigend klaar stonden voor het volgende hoorcollege (over een maand). We mochten die niet meer opruimen, mogelijk dat ze bleven staan. We danken Machteld en Kees heel hartelijk voor hun inzet. Uit de kerkenraad Wim van der Velde Dit keer een samenvatting uit de kerkenraadsvergaderingen van september en oktober. Voor september was een belangrijk punt: de herverkiezing van Cor Pors. Cor had er 4 jaar opzitten als kerkenraadslid. De vraag van de kerkenraad of zij hem opnieuw mochten voordragen, werd door Cor spontaan bevestigend beantwoord. Afgelopen zondag 1 oktober werd Cor opnieuw bevestigd door ds. Kees den Breejen. Naast het ja van Cor was er ook het ja van de gemeente. Ook als kerkenraadslid is het goed zo het

5 9 ja van de gemeente te horen als ondersteuning van je taak. Na de dienst kon een ieder Cor een hand geven en de begeleiding van de handdruk was òf gefeliciteerd òf sterkte. Ondanks dat er in de kerkenraad ook behoorlijk wat gelachen wordt, zal de wens sterkte, Cor goed gedaan hebben. Voor ons als gemeente waren de felicitaties dat we met Cor weer voor 4 jaar zo n capabel kerkenraadslid hebben. Een punt dat de kerkenraad zorgen baart is de staat van onderhoud van de pastorie. Er komt heel wat bij kijken om e.e.a. in goede staat te brengen en te houden. De vraag die ons als goede rentmeesters bezighoudt is of in de toekomst de pastorie aangehouden moet worden. Is het wenselijker een appartement te huren of te kopen? Afgegaan op de eerste indruk acht men het aanhouden van de pastorie in verband met de inloopochtenden en de kerkenraadsvergaderingen wel zeer prettig. Een aantal wijze mannen zal e.e.a. in kaart brengen en ons verslag doen. Wat een poosje door omstandigheden is blijven liggen is artikel 11 van de kerkorde. De naar ons gevoel onvolledigheid van dit artikel speelt ons soms parten. In een Kerkband van vorig jaar hebben we dat ook al eens aangehaald. Voor de volledigheid, de huidige formulering ziet er als volgt uit: Een besluit van de kerkenraad is rechtsgeldig indien -het niet strijdig is met enige bepaling van deze gemeenteorde en - de absolute meerderheid van alle kerkenraadsleden zich voor het besluit heeft verklaard. De wens van de kerkenraad is dit artikel als volgt aan te passen: Een besluit van de kerkenraad is rechtsgeldig, indien -ten minste de helft van de kerkenraadsleden aanwezig is. Bij een oneven aantal kerkenraadsleden naar boven afronden. -het niet strijdig is met enige bepaling van deze gemeenteorde -bij geagendeerde agendapunten de absolute meerderheid(= 2/3 naar boven afgerond ) van alle kerkenraadsleden zich voor het besluit heeft verklaard. -bij afwezigheid van een kerkenraadslid kan deze schriftelijk of per volmacht zijn/haar stem uitbrengen waarbij een kerkenraadslid slechts gevolmachtigde kan zijn van 1 afwezig kerkenraadslid. De scriba ontvangt een kopie van de verstrekte volmacht. -bij niet geagendeerde punten moet dit besluit eenstemmig worden genomen door alle aanwezige kerkenraadsleden. 10 Ondanks dat het nog even duurt voordat deze aanpassing aan u op de gemeentevergadering wordt voorgelegd, wordt uw schriftelijke reactie aan de scriba nu al op prijs gesteld. Opknapbeurt Sinds een jaar zeggen we tegen elkaar de kerk moet eens nodig een verfje krijgen. Vorig jaar heeft het appartementencomplex waartoe onze kerk behoort een verfje gekregen, waardoor deze van kleur veranderde. (Als u het laatste jaar de kerk niet bezocht hebt, kunt u altijd nog de foto s bewonderen die van de nieuwe buitenkant zijn gemaakt op onze weblog : De beschadigingen aan de wand kwamen toch wel steeds duidelijker naar voren; nieuwe luidsprekers aan de wanden op andere plaatsen dan waar de vorige hingen, elektriciteitsleiding die op de muur was geplakt en die los kwam, maar daarmee wel de stuclaag meetrok, zwarte vlekken/strepen op de muur van het opstapelen van stoelen met Kerst (daar was ikzelf ook debet aan, excuses), vegen van schoenen tegen de muur, stucwerk dat door vocht was losgekomen etc. etc. Kortom het was na 8 jaar nodig met de kwast en de roller aan de gang te gaan. Een oproep vanaf de kansel om zich op te geven om te helpen, had niet, of misschien juist wel het beoogde effect: er melde zich niemand. Het kwam dus neer op de gehele kerkenraad + Henk de Jong. Maar wie schetste onze verbazing toen er toch nóg iemand verscheen, iemand die we in het geheel niet hadden verwacht, iemand die tijdens de maanden september en oktober een belangrijke plaats inneemt tijdens de eredienst: inderdaad, onze predikant Kees den Breejen. Op zijn fiets met een zakje Cor bespeelt hier de verfbak van iets voorbij de koffie wilde hij zich graag bij het groepje schilders voegen. Zo waren we met z n achten. Om half tien, de afgesproken tijd, was de groep compleet. Stoelen naar het midden van de kerk, kleden uitgespreid, enkele onderdelen van de kerk los geschroefd, en beginnen maar. Enkelen met een vaste hand deden de randjes, afplakken was dan niet nodig, anderen hanteerde de roller. In goede harmonie werden de wanden van de kerk en het kamertje van de nieuwe laag voorzien. De koffie om elf uur en het koekje smaakten voortreffelijk. Toen we half twee de kerk achter ons dichtdeden waren we tevreden. Het

6 11 moet opvallen als je kerk binnenkomt dat er iets is veranderd, en als je het niet ziet, zal je het na zes dagen mogelijk nog wel kunnen ruiken. Bedankt Voor alle medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van Adri,wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. De vele telefoontjes, kaarten, wat er over hem gezegd en geschreven is en de bezoekjes waar, bij het weggaan Adri dan altijd zei, bedankt voor je bezoek, doen zo goed in verdrietige en moeilijke tijden. Ook de hartelijkheid die ik heb ondervonden tijdens mijn verblijf in Dénia, vooral het er weer zo bij horen in de kerk, hebben mij veel steun gegeven. Het is fijn te weten dat er zoveel vrienden om je heen staan. Ik hoop jullie allen het volgend jaar ook weer te ontmoeten. Hartelijke groeten Sina Verhulst-van Rooijen Betalingen Het onderstaande stukje geldt alleen voor diegenen die de kerkband per post ontvangen. Hoewel ik geen penningmeester ben, probeer ik toch op de kleintjes te letten. Het kleintje is in dit geval de kerkband. En voor dit laatste geschrift ben ik wel verantwoordelijk. Vorig jaar heb ik geprobeerd er voor te zorgen dat de kerkband op tijd werd betaald. En nu betekent het dat de betaling van de kerkband voor 2006 eind december binnen moet zijn. We hebben jaren geleden, in 2002, vastgesteld dat de prijs hiervoor 12,50 zou moeten zijn. Is uw bijdrage meer dan dit bedrag, dan is de kerkband natuurlijk gratis. Vanaf de kerkband van november verschijnt er weer een rode stip op uw toegestuurde kerkband als we van u nog geen bijdrage hebben ontvangen. Het toesturen van de kerkband stopt, als u op 31 december 2006 nog niet heeft betaald, maar wordt natuurlijk direct weer hervat als we uw bijdrage, die 12 natuurlijk meer mag zijn dan die 12,50, graag zelfs, hebben ontvangen. Concert door Coral Clasica Jáviense Autumn Gold Popular Favourits. In de Grote kerk te Pedreguer op vrijdag 17 november a.s. In de kerk San Bartholome te Jávea op zondag 19 november a.s. Dirigent is Gordon Lawson Begeleid door orgel (Jozef Giner) Kaartverkoop aan de kerk à 12, in de voorverkoop 10. Inlichtingen Gerti van der Velde tel Gelukgewenst In de onderstaande rubriek worden de personen genoemd die de komende maanden 75 jaar of ouder worden. Mochten er omissies zijn of foutieve vermeldingen worden gedaan, wilt u dit mij dan meedelen? De kerkelijke gemeente van Dénia feliciteert de volgende personen: november 2006 Mevrouw Kruijk Moge zij in gezondheid haar verjaardag vieren. Advertentie(herhaald): In de afgelopen weken en maanden ben ik door verschillende personen benaderd met de vraag of ik iemand weet op wiens huis zij zouden kunnen passen in de winterperiode. Weet u iemand die oppassers zoekt of zoekt u juist iemand die op uw huis zou moeten passen in de winterperiode voor 1 of meerdere maanden, bel me dan even en ik geef uw telefoonnummer door aan de vragenden. Mijn telefoonnummer:

7 Mededelingen: 13 Hieronder vindt u de datum waarop en het doel waarvoor tijdens de komende kerkdiensten wordt gecollecteerd. Sociale projecten zijn: 15 okt kerk en diaconie 1 Dominicaanse Republiek 22 okt kerk en sociale projecten 2 Ooghulp wereldwijd 29 okt kerk en onderhoud 3 Lilianefonds 5 nov kerk en sociale projecten 4 Kindertehuis India 12 nov kerk en diaconie 5 Oikocredit De eerstvolgende kerkband wordt waarschijnlijk uitgereikt op zondag 12 november a.s. In de maand oktober gaat Ds. Mr. E.K. den Breejen uit Enschede voor in onze kerkdiensten. En in de maanden november en december hoopt voor te gaan Ds. J. Lugtigheid uit Markelo. Open huis, Datum: woensdag 18 oktober Plaats: pastorie Onderwerp: Rembrandt en de Bijbel Begin met koffie: uur en om 11 uur volgt de inleiding. Indien u in Nederland in het vervolg de kerkband per zou willen ontvangen, kunt u dit aan mij kenbaar maken via het sturen van een aan Ik zal er voor zorgen dat u een exemplaar van de kerkband rond de tweede zondag van de maand in uw elektronische brievenbus ontvangt. De kerkband wordt vanuit Spanje verstuurd. Wilt u mij in kennis stellen van mutaties (zie achterzijde van deze Kerkband)? De volgende kerkenraadsvergadering wordt D.V. gehouden op woensdag 6 november Mocht u onderwerpen in deze vergadering behandeld willen zien dan kunt u verzoek daartoe, met redenen omkleed, richten aan de scriba. Internet Postadres: Kerkgebouw : Kerkdienst: Pastorie: Nederlandse interkerkelijke gemeente te Dénia Iglesia evangélica holandesa 14 Reg. No SE/A C.I.F. Q D Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Dénia. Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis Guarner 9, Dénia. 38º NB en 0º OL Iedere zondag om uur. Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Dénia. Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. tel Kerkenraad: Voorzitter, Calle de Sagitario 4, Jávea. tel / Vice voorzitters: Bram Gerth ( ) en Cor Pors ( ) Scriba: Wim van der Velde, Avenida del Puerto 22, Jardines del Mar, bloque II, 2D Jávea. tel ( en in Ned ) Financiën: Piet van der Brugge tel. Ned Bankrelatie in Spanje: B.B.V.A. te Jávea. Rekeningnummer: T.n.v. Iglesia evangélica Holandesa Bankrelatie in Nederland: Postbanknummer in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia. Of IBAN: NL02PGTD BIC PGTB NL 21 in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia. Huismeester: Anneke Koedijk. tel (wnd) Organisten: Chris Ooms. tel Cor Pors. tel Hulp in nood: Willy Bakker. tel Martine Gerth. tel Kerkband:. Calle de Sagitario 4, Jávea. tel /

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29

Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29 Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29 Psalm 68 : 8 Psalm 92 : 7 en 8 Gezang 75 : 1, 2 en 6 Psalm 90 : 5 en 6 Gezang 179a Gezang 137 Votum en groet Onze

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Nadere informatie

beschrijving kerkdienst voor onze gasten

beschrijving kerkdienst voor onze gasten beschrijving kerkdienst voor onze gasten Gereformeerde Gemeente te Zeist Rehobothkerk, Joubertlaan 5 Predikant: J.J. van Eckeveld Vooraf: Je kunt van ons een Bijbel krijgen. Op de twee wandborden zie je

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 30 april 2017 Aanvang:19.00 uur Thema: JUBEL voor God onze sterkte Voorganger: ds. Th.J.S. van Staalduine uit Nijbroek M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek 1 Voor de dienst

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde III

Doop van kinderen Orde III Doop van kinderen Orde III Presentatie De voorganger leidt de doopbediening kort met eigen woorden in. Hij noemt daarbij de namen van de doopouders en de dopeling(en). Onderwijzing Jezus Christus heeft

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

zondag 30 november 2014

zondag 30 november 2014 Orgelspel zondag 30 november 2014 Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 461: 1 Stilte 1 Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tien melaatsen Zondag na Pinksteren 23 Zondag 9 oktober 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingsgezang

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

K E R B A N D. Handen

K E R B A N D. Handen K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 25 e jaargang januari 2004 Handen Handen kunnen zoveel zeggen, handen spreken eigen taal. Wat de handen ons vertellen, dat begrijpen

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst: Doop van Joël Bijlsma Voorganger: ds. Willem de Graaff Lezen : Johannes 16 : 29-17 : 11 Tekst : HC vraag en anwoord 69 en 70 Psalm 124 : 1, 2 en 3 Gezang 167 Gezang

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Kerkboekje voor onze gasten Als je nog (bijna) nooit eerder in een kerk bent geweest.

Kerkboekje voor onze gasten Als je nog (bijna) nooit eerder in een kerk bent geweest. Kerkboekje voor onze gasten Als je nog (bijna) nooit eerder in een kerk bent geweest. WELKOM IN DE KERK! Als het allemaal nieuw voor je is, kan het allemaal best vreemd en overweldigend zijn. Je kunt gerust

Nadere informatie

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5 Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Heeft u al zin in die overheerlijke oliebollen? Dit jaar bakken wij ze tbv Stichting Colours: geef

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

K E R B A N D. Voorwoord

K E R B A N D. Voorwoord K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 28 e jaargang februari 2007 Voorwoord 2 Op zo n 1600 km ten zuiden van Dénia mochten we deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven. Ps. 5: 1, 2 en 3 NB 1. Laat mij, mijn Koning tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: wacht uw teken! 2. Gij hebt een afschuw

Nadere informatie

G E G E. Dominicaanse. Oogzorg. Kindertehuis India. Lilianefonds. Oikocredit. Sociale projecten, Met onder andere. 27 e jaargang juni 2006

G E G E. Dominicaanse. Oogzorg. Kindertehuis India. Lilianefonds. Oikocredit. Sociale projecten, Met onder andere. 27 e jaargang juni 2006 G G V N Met onder andere Sociale projecten L ARCA D NOÉ Dénia Dominicaanse Oogzorg Kindertehuis India Lilianefonds Oikocredit ederlandse interkerkelijke gemeente 27 e jaargang juni 2006 Sociale projecten,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur.

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur. Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. G. De Goeijen Welkom Samen zingen: Psalm 16,1/3 (Liedboek

Nadere informatie

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : 3-10 Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 JAC 12-16 ORGANISEERD: VRIJDAG 07 NOVEMBER 19:30 Verzamelen in het Ichtus Hus Deelname 2,- (drinken

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Liturgie. voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van. Jacob Hoolsema. * 7 september april 2015

Liturgie. voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van. Jacob Hoolsema. * 7 september april 2015 Liturgie voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van Jacob Hoolsema * 7 september 1924 21 april 2015 op 25 april 2015 vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Tolberterstraat 24,

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 31 mei 2015 Aanvang:19.00 uur Thema: Een stem over de volle breedte Voorganger: ds. C.W. Smit uit Kampen Organist: Jannie Janssen- Vasse M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek o.l.v.

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Dienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de christenen

Dienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de christenen Dienst in het kader van de week van gebed om eenheid onder de christenen Voorganger: Organist: Pastor I. Tilma Mw. J. Verwoerd Vooraf: mededelingen door de ouderling I. Aanvang Openingslied Psalm 98, vers

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Orde voor de dienst van Witte Donderdag

Orde voor de dienst van Witte Donderdag Orde voor de dienst van Witte Donderdag 2 april 2015 19.00 uur in de Bethelkerk Viering van Schrift en Tafel Voorgangers: ds. Gertine Blom en ds. Tineke Zijlstra Organist: Ad Stolk Orgelspel Voorbereiding

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014 Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. M.B. Visser in kerkgebouw Open Poort te Boskoop op zondagmiddag 16 november 2014 Voorganger: ds. M.B. Visser Organist: Arjen de Pagter Naast de organist wordt voor

Nadere informatie

Zondag 22 mei Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam Veenoord. Kim Veneman en Tim Wesseling. In deze dienst zullen. Belijdenis doen van hun geloof

Zondag 22 mei Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam Veenoord. Kim Veneman en Tim Wesseling. In deze dienst zullen. Belijdenis doen van hun geloof Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam Veenoord Zondag 22 mei 2016 In deze dienst zullen Kim Veneman en Tim Wesseling Belijdenis doen van hun geloof Thema: Gods liefde in ons Voorganger: ds. Elly Wisselink

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt.

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt. zondag 8 juni 2014 Pinksteren Oosterlichtkerk waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt ds Jan Glazema, Gerard v.d. Berg, Ko Durieux, Rob Savert, Alma

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Doop van Saar Poll, Daniël Jacobus Alexander Vosjan en Stijn Arjan Vliegenthart Voorganger: ds. Iemke Epema Orgel: Rudie Altelaar Muzikale meditatie:

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE - OPENINGSRITEN - BEGROETING In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. VERWELKOMING OPENINGSLIED: OPENINGSGEBED NAAMGEVING Toen God op de laatste dag van de week

Nadere informatie

Daadwerkelijk luisteren naar Gods boodschap, In afhankelijkheid en vertrouwen voortdurend bidden Geestelijk en praktisch zorgen voor elkaar en

Daadwerkelijk luisteren naar Gods boodschap, In afhankelijkheid en vertrouwen voortdurend bidden Geestelijk en praktisch zorgen voor elkaar en Lezen : Efeze 1:1-14 & Zondag 12 Welkom en mededelingen Apostolische geloofsbelijdenis Evangelisch Liedboek 147 Lezen : Efeze 1:1-14 & Zondag 12 Inleiding onderwijs Kom tot Mij die vermoeid en belast zijn

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

K E R B A N D. El Arca de Noé. 26 e jaargang april 2005

K E R B A N D. El Arca de Noé. 26 e jaargang april 2005 K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 26 e jaargang april 2005 El Arca de Noé 2 Ds. Haije Wind. Martine, Annetje, Marèse, Zus en Ati hebben een prachtig wandkleed gemaakt

Nadere informatie

K E R B A N. In memoriam. Egbert Smith Bram Gerth

K E R B A N. In memoriam. Egbert Smith Bram Gerth In memoriam 2 K E R K B A N Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees lief voor jezelf. L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente

Nadere informatie

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug blok A - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Herhaling vorige week / Romeinen 6:23 19.20 Woordweb afscheid nemen 19.25 Lezen Handelingen

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Kinder-Dankdagdienst

Kinder-Dankdagdienst Kinder-Dankdagdienst Woensdag 2 november 2016 Met als thema Dankend bij Eén Psalm 65 Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema Muzikale begeleiding: Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg Welkom Votum en

Nadere informatie

E R B A N D. Kerstlied

E R B A N D. Kerstlied K Kerstlied voorgedragen door Bert Homburg tijdens de kerstdienst. 2 Anton van Duinkerken E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 26 e jaargang januari 2005 Nu zal het wel

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Gemeenschappelijke Ziekenzalving Gemeenschappelijke Ziekenzalving h.-hartziekenhuis Lier Welkom Pr.: Lieve mensen, van harte welkom in naam van onze hele ploeg! Ik wil ze graag aan u voorstellen In ons leven hebben wij dikwijls ervaren

Nadere informatie

K E R B A N. ederlandse interkerkelijke gemeente. Uit de pastorie OP WEG NAAR HET PAASFEEST

K E R B A N. ederlandse interkerkelijke gemeente. Uit de pastorie OP WEG NAAR HET PAASFEEST K E R K B A N L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente Uit de pastorie 2 Truus en Koos de Gier OP WEG NAAR HET PAASFEEST Pasen is, zoals u allemaal wel weet, het grote feest van de kerk. We zullen

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

K E R B A N D. 50 jaar getrouwd. Geniet van wat je hebt bereikt en van je plannen. 28 e jaargang oktober 2007

K E R B A N D. 50 jaar getrouwd. Geniet van wat je hebt bereikt en van je plannen. 28 e jaargang oktober 2007 K E R K B A N D Geniet van wat je hebt bereikt en van je plannen. L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 28 e jaargang oktober 2007 50 jaar getrouwd 2 Binnen een jaar mogen we het voor

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

in de Hoeksteen te Numansdorp

in de Hoeksteen te Numansdorp Voor de aangepaste Aangepaste zangdienst op zondag zangdienst 18 januari 2015 op om zondag 15.00 uur in de 18 Hoeksteen januari te Numansdorp 2015 om 15.00 uur in de Hoeksteen te Numansdorp Koor en band

Nadere informatie