E R B A N D. Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E R B A N D. Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT"

Transcriptie

1 K Met een uitgebreid verhaal over OIKOCREDIT Op zondag 29 oktober gaat de klok een uur terug. nl. van 3.00 uur naar 2.00 uur. 2 E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 27 e jaargang oktober 2006 Oikocredit Piet van der Brugge Op de gemeentemorgen in april j.l. is op indrukwekkende wijze, via een vertoonde dvd, het prachtige werk van deze organisatie in beeld gebracht. Besloten is hierna dit project, naast de vier bestaande sociale projecten, toe te voegen. In de kerkband van juni 2006 zijn alle projecten kort toegelicht; nu een wat uitgebreider bericht over Oikocredit. De geestelijke vader van microkrediet is Muhammad Yunus, een hoogleraar economie uit Bangladesh. Hij onderwees zijn studenten economische theorieën, maar als hij naar huis ging zag hij broodmagere en stervende mensen als gevolg van een grote hongersnood. Het dagelijks leven stond ver af van de theorie waar hij zich dagelijks mee bezighield! Dat bracht bij hem een omkeer teweeg. Via zijn ontwerp zijn inmiddels wereldwijd honderdduizenden mensen van de armoede bevrijd. Bankdirecteuren lachten hem destijds uit. Geld lenen aan de armen? Dat nooit! Yunus zette door en stichtte zijn eigen bank. Nu leven alleen al in Bangladesh, dankzij Yunus, vijf miljoen mensen boven de armoedegrens. De terugbetaalratio is 99 procent! Via studie kwam hij er destijds achter, dat veel mensen in steeds grotere problemen kwamen omdat zij geld leenden bij woekeraars. Met hulp van zijn studenten spoorde hij probleemgevallen en woekeraars op. Privé loste hij veel kleine schulden af en startte hij met de nu gebleken succesvolle en eerlijke microfinanciering. Eén van zijn stellingen was ook, dat microkrediet in eerste instantie niet om geld gaat, maar om het inzicht dat iemand het vertrouwen waard is. Krediet is een instrument voor zelfontplooing. Ruim 96 procent van de klanten is vrouw. Zij voelen zich

2 3 verantwoordelijk voor hun kinderen, terwijl de mannen zich ( helaas!) willen vermaken. Om steeds maar weer instanties als banken te overtuigen maakte hij met hen de afspraak binnen één jaar duizend bedelaars, de allerarmsten, leningen te verstrekken en een zaakje te beginnen. Hij heeft ook deze proef ruimschoots doorstaan. Inmiddels is de organisatie wereldwijd zeer professioneel opgezet. Regiomanagers zijn aangesteld en via regiokantoren worden klanten zorgvuldig gescreend, bedrijfsplannen worden opgezet en de klanten worden zonodig begeleid. Kerken staan al dertig jaar aan de basis van Oikocredit. Sinds Oikocredit in 1975 op initiatief van de Wereldraad van Kerken is opgericht is er veel veranderd in de wereld en in de organisatie. Daarom heeft Oikocredit haar dertigjarig bestaan en het Internationale jaar 2005 van Microkrediet aangegrepen om kerken wereldwijd op te roepen extra aandacht en ondersteuning te vragen voor dit project. Onze kroonprinses Maxima heeft als ambassadrice haar uiterste best gedaan Microfinanciering onder onze aandacht te brengen. Oiko verwijst naar het Oudgriekse woord oikos dat huis, gemeenschap en wereld betekent. Wij vinden dit terug in de woorden oecumene, economie en ecologie: essentiële begrippen binnen het werk van Oikocredit. Credit verwijst naar krediet, maar ook naar het Latijnse woord credere, dat geloven betekent. Dat is ook de kern van het werk van Oikocredit: geloven dat achtergestelde mensen in staat zijn hun leven een positieve wending te geven. Als er maar iemand is die hun krediet geeft. Vandaar lieve mensen: een zinvolle toevoeging aan onze sociale projecten! Bij de dag leven Kees den Breejen Vaak dragen wij in ons leven een koffer vol zorgen met ons mee. Grote zorgen en kleine zorgen. Als zware stenen zitten ze in de koffer en we slepen die koffer rond tot we niet meer kunnen. Heel menselijk. Maar het is fnuikend. Zorgen mag je bij God neerleggen. Alle grote en kleine stenen mogen we uit de koffer halen en in ons gebed bij God brengen. ''Weest niet bezorgd'', schrijft de apostel Paulus aan de vervolgde gemeente in Filippi, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God''. Een goed moment om iets aan die koffer vol zorgen te doen, is 's morgens vroeg. Dan ligt de dag nog voor je en kan je de nieuwe dag aan God 4 opdragen.hij is immers onze Vader. We mogen zelfs Abba (papa) tegen Hem zeggen, zegt Jezus. God verlangt naar een vertrouwelijke omgang met ons. Daarom is ''stille tijd houden'' een onmisbaar onderdeel van het geloof. Hoe vaak staat er niet van Jezus geschreven, dat Hij naar een eenzame plaats ging om tot God te bidden? Lees eens in Marcus 1 : Wat een drukke dag vol zorgen had Jezus achter de rug! En wat staat er over de volgende morgen? En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar''. Wanneer Jezus het dagelijks gebed al zo nodig had, zouden wij er dan buiten kunnen? Soms heeft een mens een opstapje nodig om te kunnen bidden (zie daarover svp het artikel in het septembernummer van Kerkband: middelen om je geloof te versterken ). Want we zijn te gejaagd, zitten vol zorgen, zijn direct afgeleid. Een stukje lezen uit een psalm, een dagboek enz. kan dan helpen. Jezus zal ongetwijfeld de joodse geloofsbelijdenis (het Sjema Jisraël; Deut.6 : 4 en 5) hebben uitgesproken, (de voorloper van) het zgn :Achttiengebed hebben gebeden en andere joodse gebeden hebben gereciteerd. Maar Hij zal ongetwijfeld ook zijn zorgen en angsten, die als loodzware stenen op Hem drukten, aan Zijn Vader hebben toevertrouwd. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar?één die in alle dingen, net als wij, is beproefd geweest, maar zonder te zondigen. Laten we daarom vrijmoedig tot God gaan om van Hem barmhartigheid en genade te ontvangen, nu we die zo hard nodig hebben. Bidden in geloof, dat God ons hoort en ziet. Niet alle gebeden kunnen door God verhoord worden. Er is meer aan de hand tussen hemel en aarde dan wij beseffen, We leven in een kapotte wereld en in een verstoorde natuur. Maar ons gebed om Zijn Geest van kracht en troost wordt door God altijd verhoord. Je krijgt moed en kracht voor één dag tegelijk. Je kunt niet met de kracht die je voor vandaag krijgt, de zorgen van morgen, of volgende week of volgend jaar dragen. 's Morgens gaat de zon op en 's avonds gaat de zon onder. Dat heeft God expres zo gedaan. De tijd in stukjes ingedeeld. Per dag leren leven. Terug naar het voorbeeld van de zorgenkoffer. We openen dus onze koffer en halen alle stenen eruit (de grote en de kleine) en leggen ze voor God neer. Daarna zeggen we : Amen. Alleen, wat doen we haast altijd daarna? We pakken alle stenen weer op en stoppen ze weer terug in onze koffer en sjouwen er opnieuw de hele dag mee rond.

3 5 Waar het nu omgaat is dat we proberen deze stenen voor deze dag bij God te laten. Is een hele dag te veel, probeer dan een halve dag. Maar laat ze bij je Vader in de hemel. Hij zal op Zijn wijze zorgen en je moed en kracht geven voor de nieuwe dag. Anders kom je trouwens aan je eigenlijke werk voor die dag nauwelijks toe. (Dit voorbeeld van de zorgenkoffer heb ik van iemand, die in een concentratiekamp heeft gezeten. Het is dus geen zoetsappig advies). Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad zegt Jezus in de Bergrede. Maar vele dagen hebben gelukkig ook een eigen goed. Daarom zegt Paulus zie het citaat hierboven -...laten je wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Danken tilt je boven jezelf en je narigheid uit. In danken ligt zegen. Een vrome jood begint de dag met meerdere beracha's (beracha betekent lofprijzing). Bijvoorbeeld: geloofd zijt Gij, God, Die het licht geschapen heeft.want het is niet vanzelfsprekend dat er licht is. Geloofd zijt Gij God, Die het graan uit de aarde hebt laten ontspruiten!. Want het is niet vanzelfsprekend dat er brood is. Ik geloof dat er in het totaal wel zo'n 120 beracha's over de dag kunnen worden uitgesproken. Wel een beetje veel, lijkt me. Maar waar het omgaat, is dat we niet te gauw allerlei dingen als vanzelfsprekend moeten beschouwen. Ook niet de hulp van vrienden of bekenden, die God misschien op onze weg stuurt. Tel uw zegeningen! Tot slot een klein ouderwets gedichtje, waarvan ik hoop dat het ook u in moeilijke ogenblikken tot zegen mag zijn. Iets om uit te knippen? Het is voldoende voor één dag Het is genoeg, dat elke dag te bidden en te zorgen; zijn last is toegemeten wat heden u ontmoeten mag: Die heden zorgt, zal stellig u de Heer is er ook morgen. ook morgen niet vergeten Zie daarom niet zo ver vooruit Zijn trouw is elke morgen nieuw; met zuchten en met zorgen. 't was gist'ren zo en heden Wie heden op zijn God vertrouwt, Wie op die trouw zich gans verlaat, ziet 's Heren hulp ook morgen. kan moedig voorwaarts treden En wordt aan 't eind, in groot verdriet, de laatste band gebroken, belijden wij: Uw kracht, o Heer, Uw troost heeft niet ontbroken. (auteur onbekend) Open huis (een korte impressie) 6 Op woensdag 20 september was er een open huis in de pastorie. Vroeger misschien alleen een inloopochtend met koffie en wat erbij, nu wat meer inhoudelijk, hoewel het samenkomen een sterk bindende factor heeft. Deze morgen was het onderwerp christendom en islam. Velen waren gekomen, 28 in getal, een groep die even groot was als op de eerste zondag in september in de kerk. Waarom velen gekomen waren? Het is hen niet op de persoon af gevraagd, maar als ik op mijn eigen gevoelens afga dan kan ik een klein beetje angst voor de toekomst, niet geheel naar de achtergrond verdringen. Voor mij staat al Een gedeelte vaan de groep jarenlang vast, dat gepland of niet gepland, de islamitische wereld een steeds belangrijker plaats in onze westerse maatschappij gaat innemen met alle consequenties die dat gevolg zal hebben. Een verandering van binnenuit. Steeds meer moslims die tot West-Europa worden toegelaten, een grotere bevolkingsaanwas dan die van de West-Europeanen, beroep doen op de gelijkheid van iedereen, terecht, maar tegelijk hun eigen identiteit niet willen prijsgeven, niet willen integreren, als dat al mogelijk is. Een steeds grotere invloed krijgen in het politieke bestel.( Het schijnt al zo te zijn dat er zoveel moslims in ons politieke bestel zitten dat ze daar gezien de samenstelling van de Nederlandse bevolking, al oververtegenwoordigd zijn.) Als naast deze sluipende inname van West-Europa ook nog eens een oorlog op allerlei fronten wordt gevoerd met als doel een wereldoverheersing, dan begrijp u misschien de bange gevoelens die mij en mogelijk vele anderen die op die morgen aanwezig waren, bekruipen. Hoe groot de angst voor moslims is blijkt ook wel uit het feit dat in de korte tijd

4 7 tussen deze informatieve morgen en het verschijnen van deze kerkband er twee gebeurtenissen plaatsvonden, die de pers hebben gehaald en waarvan velen gruwden: Ten eerste: de Deutsche Oper, dat is het Berlijnse operahuis, heeft de uitvoering van Mozarts Idomeneo geschrapt. In haar enscenering kwamen afgehakte hoofden voor van Poseidon, Boeddha, Jezus en Mohammed. Uit angst voor bedreigingen vanuit de islamitische wereld en ongeregeldheden tijdens de voorstelling werd op voorhand besloten de uitvoering niet te laten plaatsvinden. (De Duitse minister van Binnenlandse zaken noemde deze beslissing zelfs krankzinnig en onaanvaardbaar) Ten tweede: in de Franse krant Le Figaro verscheen een kritisch artikel van de hand van Robert Redeker, een filosoof aan een instituut in Toulouse. In zijn verhaal gaat hij in op de intimidaties vanuit de islamitische wereld en wat de vrij wereld daar tegen moet doen. De krant waarin het artikel verscheen werd verboden in Tunesië en Egypte. Binnen veertien dagen werden er bedreigingen geuit aan zijn huis- en adres. Er verscheen informatie op internet met o.a. de plattegrond van waar hij woonde en opschriften die aangaven dat hij een kopje kleiner moest worden gemaakt. Het is duidelijk dat we hier alert op moeten reageren, en of dat bereikt wordt met praten en begrip tonen, is nog maar de vraag. Onze huidige predikant, Kees en Breejen en Machteld, zijn echtgenote, hadden de morgen uitstekend voorbereid. We werden geboeid door de inleiding die Kees hield met explicaties over de islam. Te beginnen met Mohammed, 570 geboren(overleden in 632), die met z n eerste openbaring in 610, zijn uitwijking van Mekka naar Medina in 622, ervoor zorgt dat in 630 Mekka de islam aanvaard. Vervolgens toelichting van de 5 zuilen waarop de islam rust: de belijdenis (er is geen God buiten God en Mohammed is zijn gezant), het rituele gebed 5 maal per dag, geven aan de armen, vasten tijdens de ramadan en de bedevaart naar Mekka. In de islam is de godsnaam Allah en het boek, de Koran is aan één schrijver in klassiek Arabisch geopenbaard door Allah via de engel Gabriël. In dit boek komen vele verhalen en profeten voor die ook in de Bijbel worden aangegeven. De Koran heeft behalve religieuze teksten ook bestuurlijke teksten. Vandaar ook dat in de verschillende Arabische landen de uitvoering van deze teksten verschillend kunnen zijn. Elk land kan zijn eigen interpretatie hanteren waardoor er bijvoorbeeld verschillende soorten strafrecht zijn ontstaan. 8 Aan het einde van het college gaf Kees ons nog de volgende tekst mee van de apostolische geloofsbelijdenis. Deze neem ik hier over. NB. Het onderstreepte wordt in de islam niet geaccepteerd. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ter derde dage weer opgestaan van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof de heilige, algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. N.B. * Het verschil tussen islam en christendom ligt meer in wat de islam ontkent dan wat de islam bevestigd. * Grootste struikelblok is de Drie-eenheid * Overeenstemming: - God is Schepper van het heelal - Jezus is geboren uit de maagd Maria en is naar de hemel - er is een Heilige Geest - God kan de zonden van de mens vergeven - eeuwig leven als de mens gehoorzaam is aan Gods wil. Na afloop werd er nog wat nagepraat en een glaasje fris geschonken. Omdat velen Machteld hielpen bij het inschenken, uitserveren en de onvermijdelijke afwas, bleef er na afloop alleen een verzameling stoelen over die uitnodigend klaar stonden voor het volgende hoorcollege (over een maand). We mochten die niet meer opruimen, mogelijk dat ze bleven staan. We danken Machteld en Kees heel hartelijk voor hun inzet. Uit de kerkenraad Wim van der Velde Dit keer een samenvatting uit de kerkenraadsvergaderingen van september en oktober. Voor september was een belangrijk punt: de herverkiezing van Cor Pors. Cor had er 4 jaar opzitten als kerkenraadslid. De vraag van de kerkenraad of zij hem opnieuw mochten voordragen, werd door Cor spontaan bevestigend beantwoord. Afgelopen zondag 1 oktober werd Cor opnieuw bevestigd door ds. Kees den Breejen. Naast het ja van Cor was er ook het ja van de gemeente. Ook als kerkenraadslid is het goed zo het

5 9 ja van de gemeente te horen als ondersteuning van je taak. Na de dienst kon een ieder Cor een hand geven en de begeleiding van de handdruk was òf gefeliciteerd òf sterkte. Ondanks dat er in de kerkenraad ook behoorlijk wat gelachen wordt, zal de wens sterkte, Cor goed gedaan hebben. Voor ons als gemeente waren de felicitaties dat we met Cor weer voor 4 jaar zo n capabel kerkenraadslid hebben. Een punt dat de kerkenraad zorgen baart is de staat van onderhoud van de pastorie. Er komt heel wat bij kijken om e.e.a. in goede staat te brengen en te houden. De vraag die ons als goede rentmeesters bezighoudt is of in de toekomst de pastorie aangehouden moet worden. Is het wenselijker een appartement te huren of te kopen? Afgegaan op de eerste indruk acht men het aanhouden van de pastorie in verband met de inloopochtenden en de kerkenraadsvergaderingen wel zeer prettig. Een aantal wijze mannen zal e.e.a. in kaart brengen en ons verslag doen. Wat een poosje door omstandigheden is blijven liggen is artikel 11 van de kerkorde. De naar ons gevoel onvolledigheid van dit artikel speelt ons soms parten. In een Kerkband van vorig jaar hebben we dat ook al eens aangehaald. Voor de volledigheid, de huidige formulering ziet er als volgt uit: Een besluit van de kerkenraad is rechtsgeldig indien -het niet strijdig is met enige bepaling van deze gemeenteorde en - de absolute meerderheid van alle kerkenraadsleden zich voor het besluit heeft verklaard. De wens van de kerkenraad is dit artikel als volgt aan te passen: Een besluit van de kerkenraad is rechtsgeldig, indien -ten minste de helft van de kerkenraadsleden aanwezig is. Bij een oneven aantal kerkenraadsleden naar boven afronden. -het niet strijdig is met enige bepaling van deze gemeenteorde -bij geagendeerde agendapunten de absolute meerderheid(= 2/3 naar boven afgerond ) van alle kerkenraadsleden zich voor het besluit heeft verklaard. -bij afwezigheid van een kerkenraadslid kan deze schriftelijk of per volmacht zijn/haar stem uitbrengen waarbij een kerkenraadslid slechts gevolmachtigde kan zijn van 1 afwezig kerkenraadslid. De scriba ontvangt een kopie van de verstrekte volmacht. -bij niet geagendeerde punten moet dit besluit eenstemmig worden genomen door alle aanwezige kerkenraadsleden. 10 Ondanks dat het nog even duurt voordat deze aanpassing aan u op de gemeentevergadering wordt voorgelegd, wordt uw schriftelijke reactie aan de scriba nu al op prijs gesteld. Opknapbeurt Sinds een jaar zeggen we tegen elkaar de kerk moet eens nodig een verfje krijgen. Vorig jaar heeft het appartementencomplex waartoe onze kerk behoort een verfje gekregen, waardoor deze van kleur veranderde. (Als u het laatste jaar de kerk niet bezocht hebt, kunt u altijd nog de foto s bewonderen die van de nieuwe buitenkant zijn gemaakt op onze weblog : De beschadigingen aan de wand kwamen toch wel steeds duidelijker naar voren; nieuwe luidsprekers aan de wanden op andere plaatsen dan waar de vorige hingen, elektriciteitsleiding die op de muur was geplakt en die los kwam, maar daarmee wel de stuclaag meetrok, zwarte vlekken/strepen op de muur van het opstapelen van stoelen met Kerst (daar was ikzelf ook debet aan, excuses), vegen van schoenen tegen de muur, stucwerk dat door vocht was losgekomen etc. etc. Kortom het was na 8 jaar nodig met de kwast en de roller aan de gang te gaan. Een oproep vanaf de kansel om zich op te geven om te helpen, had niet, of misschien juist wel het beoogde effect: er melde zich niemand. Het kwam dus neer op de gehele kerkenraad + Henk de Jong. Maar wie schetste onze verbazing toen er toch nóg iemand verscheen, iemand die we in het geheel niet hadden verwacht, iemand die tijdens de maanden september en oktober een belangrijke plaats inneemt tijdens de eredienst: inderdaad, onze predikant Kees den Breejen. Op zijn fiets met een zakje Cor bespeelt hier de verfbak van iets voorbij de koffie wilde hij zich graag bij het groepje schilders voegen. Zo waren we met z n achten. Om half tien, de afgesproken tijd, was de groep compleet. Stoelen naar het midden van de kerk, kleden uitgespreid, enkele onderdelen van de kerk los geschroefd, en beginnen maar. Enkelen met een vaste hand deden de randjes, afplakken was dan niet nodig, anderen hanteerde de roller. In goede harmonie werden de wanden van de kerk en het kamertje van de nieuwe laag voorzien. De koffie om elf uur en het koekje smaakten voortreffelijk. Toen we half twee de kerk achter ons dichtdeden waren we tevreden. Het

6 11 moet opvallen als je kerk binnenkomt dat er iets is veranderd, en als je het niet ziet, zal je het na zes dagen mogelijk nog wel kunnen ruiken. Bedankt Voor alle medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van Adri,wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. De vele telefoontjes, kaarten, wat er over hem gezegd en geschreven is en de bezoekjes waar, bij het weggaan Adri dan altijd zei, bedankt voor je bezoek, doen zo goed in verdrietige en moeilijke tijden. Ook de hartelijkheid die ik heb ondervonden tijdens mijn verblijf in Dénia, vooral het er weer zo bij horen in de kerk, hebben mij veel steun gegeven. Het is fijn te weten dat er zoveel vrienden om je heen staan. Ik hoop jullie allen het volgend jaar ook weer te ontmoeten. Hartelijke groeten Sina Verhulst-van Rooijen Betalingen Het onderstaande stukje geldt alleen voor diegenen die de kerkband per post ontvangen. Hoewel ik geen penningmeester ben, probeer ik toch op de kleintjes te letten. Het kleintje is in dit geval de kerkband. En voor dit laatste geschrift ben ik wel verantwoordelijk. Vorig jaar heb ik geprobeerd er voor te zorgen dat de kerkband op tijd werd betaald. En nu betekent het dat de betaling van de kerkband voor 2006 eind december binnen moet zijn. We hebben jaren geleden, in 2002, vastgesteld dat de prijs hiervoor 12,50 zou moeten zijn. Is uw bijdrage meer dan dit bedrag, dan is de kerkband natuurlijk gratis. Vanaf de kerkband van november verschijnt er weer een rode stip op uw toegestuurde kerkband als we van u nog geen bijdrage hebben ontvangen. Het toesturen van de kerkband stopt, als u op 31 december 2006 nog niet heeft betaald, maar wordt natuurlijk direct weer hervat als we uw bijdrage, die 12 natuurlijk meer mag zijn dan die 12,50, graag zelfs, hebben ontvangen. Concert door Coral Clasica Jáviense Autumn Gold Popular Favourits. In de Grote kerk te Pedreguer op vrijdag 17 november a.s. In de kerk San Bartholome te Jávea op zondag 19 november a.s. Dirigent is Gordon Lawson Begeleid door orgel (Jozef Giner) Kaartverkoop aan de kerk à 12, in de voorverkoop 10. Inlichtingen Gerti van der Velde tel Gelukgewenst In de onderstaande rubriek worden de personen genoemd die de komende maanden 75 jaar of ouder worden. Mochten er omissies zijn of foutieve vermeldingen worden gedaan, wilt u dit mij dan meedelen? De kerkelijke gemeente van Dénia feliciteert de volgende personen: november 2006 Mevrouw Kruijk Moge zij in gezondheid haar verjaardag vieren. Advertentie(herhaald): In de afgelopen weken en maanden ben ik door verschillende personen benaderd met de vraag of ik iemand weet op wiens huis zij zouden kunnen passen in de winterperiode. Weet u iemand die oppassers zoekt of zoekt u juist iemand die op uw huis zou moeten passen in de winterperiode voor 1 of meerdere maanden, bel me dan even en ik geef uw telefoonnummer door aan de vragenden. Mijn telefoonnummer:

7 Mededelingen: 13 Hieronder vindt u de datum waarop en het doel waarvoor tijdens de komende kerkdiensten wordt gecollecteerd. Sociale projecten zijn: 15 okt kerk en diaconie 1 Dominicaanse Republiek 22 okt kerk en sociale projecten 2 Ooghulp wereldwijd 29 okt kerk en onderhoud 3 Lilianefonds 5 nov kerk en sociale projecten 4 Kindertehuis India 12 nov kerk en diaconie 5 Oikocredit De eerstvolgende kerkband wordt waarschijnlijk uitgereikt op zondag 12 november a.s. In de maand oktober gaat Ds. Mr. E.K. den Breejen uit Enschede voor in onze kerkdiensten. En in de maanden november en december hoopt voor te gaan Ds. J. Lugtigheid uit Markelo. Open huis, Datum: woensdag 18 oktober Plaats: pastorie Onderwerp: Rembrandt en de Bijbel Begin met koffie: uur en om 11 uur volgt de inleiding. Indien u in Nederland in het vervolg de kerkband per zou willen ontvangen, kunt u dit aan mij kenbaar maken via het sturen van een aan Ik zal er voor zorgen dat u een exemplaar van de kerkband rond de tweede zondag van de maand in uw elektronische brievenbus ontvangt. De kerkband wordt vanuit Spanje verstuurd. Wilt u mij in kennis stellen van mutaties (zie achterzijde van deze Kerkband)? De volgende kerkenraadsvergadering wordt D.V. gehouden op woensdag 6 november Mocht u onderwerpen in deze vergadering behandeld willen zien dan kunt u verzoek daartoe, met redenen omkleed, richten aan de scriba. Internet Postadres: Kerkgebouw : Kerkdienst: Pastorie: Nederlandse interkerkelijke gemeente te Dénia Iglesia evangélica holandesa 14 Reg. No SE/A C.I.F. Q D Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Dénia. Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis Guarner 9, Dénia. 38º NB en 0º OL Iedere zondag om uur. Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Dénia. Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. tel Kerkenraad: Voorzitter, Calle de Sagitario 4, Jávea. tel / Vice voorzitters: Bram Gerth ( ) en Cor Pors ( ) Scriba: Wim van der Velde, Avenida del Puerto 22, Jardines del Mar, bloque II, 2D Jávea. tel ( en in Ned ) Financiën: Piet van der Brugge tel. Ned Bankrelatie in Spanje: B.B.V.A. te Jávea. Rekeningnummer: T.n.v. Iglesia evangélica Holandesa Bankrelatie in Nederland: Postbanknummer in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia. Of IBAN: NL02PGTD BIC PGTB NL 21 in Geldrop, t.n.v. Kerkvoogdij Ned.interk. gem. te Dénia. Huismeester: Anneke Koedijk. tel (wnd) Organisten: Chris Ooms. tel Cor Pors. tel Hulp in nood: Willy Bakker. tel Martine Gerth. tel Kerkband:. Calle de Sagitario 4, Jávea. tel /

K E R B A N D. Overleden

K E R B A N D. Overleden K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 28 e jaargang maart 2007 Overleden 2 Margreeth en Kees van Rijn Op 18 Januari 2007, de dag van de grote storm, overleed Sietske Jongejan

Nadere informatie

KERKBAND. Pinksteren ( ingebracht door D. Rozema)

KERKBAND. Pinksteren ( ingebracht door D. Rozema) KERKBAND. L ARCA DE NOÉ 2 Pinksteren ( ingebracht door D. Rozema) Er is een nieuw begin aangebroken, die door de Geest is gebracht. Dit begin laat ons naar mensen luisteren die wij anders niet konden verstaan.

Nadere informatie

K E R B A N D. De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Ds. Bert Oosthoek.

K E R B A N D. De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Ds. Bert Oosthoek. K E R K B A N D I De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente enia 33 e jaargang mei 2012 Ds. Bert Oosthoek. 2 Of ik er goed

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Herkende u ze: de bekende geluiden uit uw lagere schooltijd; de musicus, die zijn dagelijkse oefeningen doorneemt; het orkest, dat

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede COLOFON QUO VADIS Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks. Predikant : Dominee R.C. Boogaard Zandlaan 16, 6717 LP Ede Tel. (0318) 43 86 00 Scriba

Nadere informatie

Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia.

Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia. Opening winterwerk 20142015 Opening winterwerk 2014-2015 De brug Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia Belangrijke informatie Hervormde Gemeente te Woubrugge:

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Levenslicht LEVENDE KERSTSTAL MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013

Levenslicht LEVENDE KERSTSTAL MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013 Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013 LEVENDE KERSTSTAL Dit jaar kwam de vraag of er op het kerkplein een levende kerststal mocht staan. Dit hebben

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven Jezus zegt: Ik ben de Weg nummer 48, December 2013 jaargang 15 blad voor onderling verkeer INHOUD COLOFON... 1 VAN DE REDACTIE...

Nadere informatie

WOORD&DAAD. Rkk N. Stel dat het verhaal van de bruiloft te Kana geen journalistiek ALS DE WIJN OP IS. 5 februari 2013, 41ste jaargang, nummer 1

WOORD&DAAD. Rkk N. Stel dat het verhaal van de bruiloft te Kana geen journalistiek ALS DE WIJN OP IS. 5 februari 2013, 41ste jaargang, nummer 1 5 februari 2013, 41ste jaargang, nummer 1 WOORD&DAAD Rkk N Uitgave van: R.K. Parochie St.-Petrus Banden, Son - Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel Ze hebben geen wijn Joh. 2:3b ALS DE

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie