EINDVERSLAG Nummer: 7 Datum : 9 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDVERSLAG Nummer: 7 Datum : 9 juni 2015"

Transcriptie

1 EINDVERSLAG Nummer: 7 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : Dutch Geoconsultancy Ltd. Faillissementsnummer : C/17/14/31 F Datum uitspraak : 4 februari 2014 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C : mr. J. Smit Activiteiten onderneming : detachering geoconsultants (geofysici) op locatie (wereldwijd) van (mogelijke) oliewingebieden in opdracht van oliemaatschappijen Omzetgegevens : ,30 (2013) Personeel gemiddeld aantal : eigen personeel : 4 consultants (ZZP) : 10 Verslagperiode : 4 mei 2015 tot en met 9 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode : 3 uren en 20 minuten Bestede uren Totaal : 202 uren en 43 minuten 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Dutch Geoconsultancy Ltd.: bestuurder E.J. Bouwer bestuurder R. de Schepper (sinds januari 2014) 1.2. Winst en verlies : verlies: ,80 (2013) 1.3 Balanstotaal : , Lopende procedures : niet van toepassing. 1.5 Verzekeringen : diverse bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekeringen: opgezegd. 1.6 Huur : kantoorunits Lavendelheide 8-e te Drachten: opgezegd 1.7 Oorzaak faillissement : er is sprake van een jarenlange verlieslatende bedrijfsexploitatie. De voorlopige indruk is, dat dit werd veroorzaakt door het ontbreken van structuur in de kosten beheersing. Stelselmatig zijn jaarlijks zeer hoge kosten gemaakt betreffende fee s aan buitenlandse agenten, reis- en relatiebezoeken in met name Zuid-Oost Azië, contactpersonen aldaar en nadere vergoedingen. Deze jaarlijkse verliezen hebben zich opgestapeld tot aanzienlijke financieringstekorten.

2 In 2013 heeft een aanvullende financiering plaatsgevonden door een investeringsmaatschappij. Deze heeft begin 2014 de financieringsfaciliteiten feitelijk beëindigd. Op 4 februari jl. volgde daarop het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : vier, inclusief directie. Daarnaast zeven consultants op contractbasis (ZZP). 2.2 Aantal in jaar voor faill. : idem. 2.3 Datum ontslagaanzegging : 5 februari Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : kantoorinventaris bestaande uit diverse bureau s, stoelen, pc s, kasten, conferentietafel c.a. 3.6 Verkoopopbrengst : 1.050, Boedelbijdrage : n.v.t. 3.8 bodemvoorrecht fiscus : ja. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : er waren enige lopende opdrachten op locaties in het buitenland voor buitenlandse opdrachtgevers. Deze zijn eigener beweging door de opdrachtgevers beëindigd. Continuering van deze opdrachten was overigens in de ontstane faillissementssituatie feitelijk niet mogelijk Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t.

3 Andere Activa 3.12 Beschrijving : 2 bedrijfsauto s Peugeot 107 (verpand Wanted B.V.) Verkoopopbrengst : 6.716,53. Opbrengst pandhouder. Boedelvergoeding 10% 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage : 600,00. : uitzoeken en correspondentie m.b.t. verpanding debiteuren, cessie, medewerking invordering. Thans afgerond. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ABN Amro Bank ,68 minus $ ,89 Wanted BV (private financiering) , Leasecontracten : niet gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : ABN Amro: pandrechten debiteuren Wanted BV: pandrechten debiteuren (tweede pandrecht), onderhanden werk, inventaris, bedrijfsmiddelen, goodwill, BTW-vordering, handelsnaam. 5.4 Separatistenpositie : ABN Amro en Wanted BV. 5.5 Boedelbijdragen : zie hierboven 3.13 en Eigendomsvoorbehoud : niet gebleken. 5.7 Reclamerechten : niet gebleken. 5.8 Retentierechten : er zijn aanspraken op retentierechten gemaakt. Deze zijn weerlegd. De aanspraken zijn prijsgegeven. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. : n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving : n.v.t. 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst :

4 6.6 Boedelbijdrage : : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. Echter was de volledige administratie, geen blaadje papier meer, bij faillissementsuitspraak verwijderd uit de kantoorruimtes van de gefailleerde. Leeg en bezemschoon, behoudens kantoormeubilair. De administratie is dus niet voor onmiddellijke raadpleging beschikbaar. Wel wordt desgevraagde informatie uit/over de administratie steeds op korte termijn verstrekt, zij het uitsluitend door middel van uitdraaien uit het boekhoudsysteem. Verwikkelingen verslag 5 Verwikkelingen verslag 6 : De boekhouding is ten kantore van de curator afgegeven. 7.2 Depot Jaarrekeningen : aan de deponeringsverplichting lijkt te zijn voldaan. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : aan de stortingsverplichting, voor zover van toepassing (Engelse Ltd.) is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : thans geen oordeel: is in onderzoek. Verwikkelingen verslag 3 : in onderzoek Verwikkelingen verslag 4 : Het faillissement van Dutch Geo Consultancy Ltd. is uitgesproken op verzoek van aandeelhouder en financier Wanted B.V. met anderen, kort nadat één van de bestuurder van Wanted B.V. tevens bestuurder (ook formeel) van Dutch Geo Consultancy Ltd. was geworden en in de aan de faillissementsuitspraak voorafgaande maand aldus ook feitelijk heeft gehandeld en bestuurd. De faillissementsaanvrage is toegelicht met de motivering dat voorkomen diende te worden dat de onbetaalde verplichtingen nog verder zouden oplopen. Zoals in het vorige verslag onder 10.2 is vermeld, noopt een gang van zaken zoals in casu een curator tot toetsing aan de aldaar genoemde rechtsregels c.q. wetsartikelen. De uitkomsten daarvan zijn arbitrair, althans geenszins door de curator als absolute waarheid te geven. De standpunten c.q. verweren van Wanted B.V. c.s. zijn evenzo valide. Verwikkelingen verslag 5 : de gerezen geschillen hebben geleid tot het opstellen van een dagvaarding. Daarna is overleg gekomen. Dit leek te gaan leiden tot overeenstemming, maar tot een door partijen getekende vaststellingsovereenkomst is het niet gekomen. Mogelijk is alsnog overeenstemming te bereiken. Anders wordt de dagvaarding uitgebracht.

5 Verwikkelingen verslag 6 : er is alsnog overeenstemming bereikt en afgewikkeld. 7.6 Paulianeus handelen : thans geen oordeel: is in onderzoek. Verwikkelingen verslag 3 : in onderzoek Verwikkelingen verslag 4 : zie hierboven 7.5 Verwikkelingen verslag 5 Verwikkelingen verslag 6 : idem. : contacten Bouwer, contacten advocaat Bouwer, uitzoeken betalingen, nader m.b.t. boekhouding, correspondentie consultants, afgifte boekhouding, correspondentie en contacten m.b.t. bewaring boekhouding, uitzoeken, contacten en afwikkeling Kasbank, correspondentie mr. De Schepper, nadere mails consultants, diversen m.b.t. levering aandelen Ltd, diversen m.b.t. art. 69 Fw. Thans afgerond. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Zie aangehechte crediteurenlijst. 8.2 Pref. Vord. Van de fiscus : idem. 8.3 Pref. Vord. Van het UWV : idem. 8.4 Andere pref. Crediteuren : idem. 8.5 Aantal conc. crediteuren : idem. 8.6 bedrag conc. crediteuren : idem. 8.7 Verwachte wijze afwik. : nog niet bekend. : diversen UWV, aanvullen crediteurenlijst, mailing consultants, correspondentie consultants, nihilaangifte. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Het zou aan de rechter zijn om te oordelen over hetgeen hiervoor onder 7.5 is vermeld. Daartoe heeft voornemen bestaan. De proceskansen voor de boedel zijn onzeker. Uitsluitend een volledige toewijzing van de vordering zou uiteindelijk voor de crediteuren enige uitdeling op hun vorderingen mogelijk maken. Bij gedeeltelijke toewijzing zal het resultaat opgaan aan de proceskosten in de faillissementsafwikkeling, dus zonder adequate baten voor de crediteuren. Bij afwijzing uiteraard al helemaal. Afgezien van de vraag of er inderdaad rechtsregels zijn geschonden is er dus ook een kosten/baten afweging.

6 Het voeren van een procedure is op grond van het vorenstaande niet aanstonds de juiste weg. Overigens is Wanted B.V. verreweg de grootste schuldeiser van Dutch Geo Consultancy Ltd. en zal dit ook blijven. Verwikkelingen verslag 5 : er is een dagvaarding opgesteld. Daarna is overleg ontstaan. Dit heeft (nog) niet geresulteerd in een schikking. Wellicht wordt dus toch nog daadwerkelijk gedagvaard. Verwikkelingen verslag 6 : er is een regeling in der minne getroffen. Deze is nagekomen. Afgewikkeld. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. : concept overeenkomst, nadere concept overeenkomst, diversen Justis, diversen nadere garantstellingsregeling en Kasbank, afwikkeling, afwikkeling overeenstemming, bijkomende correspondentie, correspondentie rechter-commissaris. Thans afgewikkeld 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend Plan van aanpak : er is in dezen een spanningsveld in de dubbele hoedanigheid van externe private financier en ineens alle zeggenschap verkrijgende nieuwe bestuurder van de gefailleerde, met het feitelijke gegeven, dat al na korte tijd een faillissement is bewerkstelligd. Een dergelijke toch wel enigszins uitzonderlijke situatie roept vragen op. Het is prematuur om nu al (voorlopige) oordelen te geven. Dit vereist eerst nadere uitwerking van de gedane constateringen. Verwikkelingen verslag 3 Verwikkelingen verslag 4 : Er hebben voorafgaand aan een leidend tot faillissement (rechts)handelingen plaatsgevonden, die elk voor zich en in samenhang getoetst en bezien moeten worden in het licht van de artt. 2:9 BW, 2:239 BW, 2:248 BW, 6:162 BW, alsmede de artt. 42 e.v. Fw. Dit is in onderzoek : Er vindt overleg plaats ter vermijding van een eventuele procedure en ter voorkoming van kosten, onzekere procesafloop en (wellicht) een jarenlange afwikkeling. Verwikkelingen verslag 5 : Zie hierboven rubriek 9.

7 Verwikkelingen verslag 6 : De geschillen zijn geregeld en afgewikkeld. Er zijn geen te verrichten werkzaamheden meer. Het faillissement kan worden beëindigd. De rechtbank is verzocht het salaris en de kosten vast te stellen. Daarna zal het faillissement worden opgeheven Indiening volgend verslag : N.v.t. : verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris. Drachten, 9 juni 2015 T.E.A. Detmar Curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 Gegevens onderneming : Haak Holding B.V. Faillissementsnummer : 12/253 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum : 17 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum : 17 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum : 17 maart 2015 Gegevens onderneming : Haak Product Handling B.V. Faillissementsnummer : 12/255 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap GeoMar BV Faillissementsnummer : 10/631 F Datum uitspraak : 16 november 2010 Curator : mr. P.J.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie