DAG VOOR DE UITBANNING VAN DE ARMOEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAG VOOR DE UITBANNING VAN DE ARMOEDE"

Transcriptie

1 17 oktober

2 Dag voor de uitbanning van de armoede Armoedebestrijding is hét speerpunt in het ontwikkelingsbeleid van regeringen en NGO s. Via de UNDP, de United Nations Development Programme, probeert men tot één gezamenlijk beleid te komen. Daarvoor worden onder meer jaarlijks Poverty Reports uitgegeven, waarin per land is aangegeven hoe de feitelijke stand van zaken is, hoe succesvol uitgezet beleid al dan niet is en welke bijstellingen nodig zijn om de armoede (nog) effectiever te bestrijden. De aandacht van het grote publiek probeert men te krijgen via de jaarlijkse Dag tegen de Uitbanning van de Armoede, op 17 oktober. Doelgroep Leerlingen van de basisvorming in voortgezet onderwijs (12-15 jaar). Vakken en kerndoelen Aardrijkskunde Domein G: internationale ontwikkelingen 22 De leerlingen kunnen in de wereld belangrijke deelgebieden onderscheiden op grond van sociaal-geografische kenmerken, zoals bevolking, economische activiteiten, welvaart en levensomstandigheden, politiek en cultuur. 23 De leerlingen kunnen aan de hand van een ontwikkelingsland kenmerken van het ontwikkelingsvraagstuk beschrijven en verklaren. In dat verband kunnen zij: - het (voort)bestaan van kenmerken van het ontwikkelingsvraagstuk verklaren met interne en externe factoren 24 De leerlingen kunnen voor kenmerken van het ontwikkelingsvraagstuk oplossingsalternatieven aandragen. STICHTING KENNISNET / CMO INTRODUCTIE - II

3 Economie Domein B: consumptie De leerlingen kunnen met het oog op hun rol als consument: 5 de eigen positie als consument vergelijken met posities van andere mensen; Zij kunnen daarbij een relatie leggen met informatie over inkomensverschillen in Nederland. 7 een gegeven concrete (voorgenomen) koopbeslissing beoordelen. Daarbij maken zij onder meer gebruik van de volgende aspecten: - behoeften en prioriteiten - budgettaire mogelijkheden t.a.v. kopen, sparen en lenen, en de gevolgen daarvan Doelstellingen De leerling kent de relativiteit van de begrippen arm en rijk De leerling kent verschillende manieren om armoede te meten De leerling is op de hoogte van het voorkomen van armoede in Nederland De leerling weet dat mensen niet passief in hun lot berusten, maar actief en creatief naar manieren zoeken om hun maatschappelije positie te verbeteren De leerling kan twee manieren noemen om armoede e bestrijden De leerling kan het verschil tussen ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking onder woorden brengen Dank Wij danken de volgende instellingen en personen voor het ter beschikking stellen van illustratiemateriaal: ATD-Vierde Wereld, Maria van der Kam, Novib, Harry de Ridder, R.A. Taylor en M/MC Photoshare. "One or more photos courtesy of M/MC Photoshare at STICHTING KENNISNET / CMO INTRODUCTIE - III

4 STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1

5 Wat is armoede? 1. We verdelen de klas in groepen. De helft van de groepen schrijft 10 minuten lang op wat er allemaal bij je opkomt als je aan het begrip arm denkt. De andere helft van de groepen schrijft alles op wat hen te binnen schiet bij het begrip rijk. Probeer jullie associaties te groeperen, d.w.z. dat je bij elkaar zet, wat bij elkaar hoort. Een voorbeeld: als je aan Amsterdam denkt, denkt de een aan het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum (groep: musea), de ander denkt aan het roken van hasj en coffeeshops (groep: drugs), weer een ander aan de Bijlmer of de Jordaan (groep: wijken of stadsdelen). Zo kunnen jullie ook je eigen associaties in groepen verdelen. 2. Geef een eigen definitie van armoede. Wanneer is iemand volgens jullie arm? 3. Bedenk zoveel mogelijk spreekwoorden en gezegden die met armoede of rijkdom te maken hebben. STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 2

6 Armoede is relatief Geld maakt niet gelukkig, is een spreekwoord. Dat zal wel zo zijn, maar het is wel gemakkelijk als je hebt. Sommige mensen hebben veel geld. Omdat ze het van hun ouders geërfd hebben bijvoorbeeld, of omdat ze een goedlopend bedrijf hebben of een hoog salaris krijgen voor het werk dat ze doen. Anderen moeten het met veel minder doen. De verschillen in inkomen kunnen groot zijn. Er zijn miljonairs die tienduizenden euro s per maand verdienen. Maar iemand in de bijstand heeft niet meer dan zo n vijfhonderd euro per maand te besteden. Rijkdom en armoede kunnen ook per land verschillen. Een Nederlandse miljonair kan in Amerika tot de middenmoot van de rijke mensen behoren. Iemand die hier van een uitkering leeft, is in sommige delen van Afrika juist rijk. Met een bijstandsuitkering kun je in Nederland een dak boven je hoofd betalen en drie keer per dag eten, maar elke dag biefstuk is er niet bij. En als je wasmachine kapot gaat, is er vaak geen geld voor een nieuwe. Met diezelfde bijstandsuitkering zou je in Malawi in West-Afrika rijk zijn. Met vijfhonderd euro per maand kun je je daar een luxe huis veroorloven, gemakkelijk eten en kleren kopen en autorijden. Het is simpelweg niet mogelijk om de inkomsten van mensen in verschillende landen zomaar met elkaar te vergelijken. 1. Als je inkomsten van mensen in verschillende landen niet zomaar met elkaar kunt vergelijken, hoe meet je dan of iemand arm is of niet? STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 3

7 Hoe meet je armoede? De hoogte van het inkomen alleen zegt dus niet zoveel. Als je tien euro per dag verdient, en een brood kost 10 cent, dan valt dat nog wel mee. Maar als je tien euro verdient en een brood kost 1 euro, dan verdien je niet genoeg om een normaal leven te kunnen leiden, d.w.z. dat je waarschijnlijk niet genoeg hebt om de huur, gas, water, elektriciteit, eten en kleren te kunnen kopen. Armoede hangt dus samen met je inkomen én met de hoogte van de prijzen in het land waar je woont. Met een duur woord noemt men het laatste het prijspeil. Of je wel of niet een normaal leven kunt leiden, dáár trekt men de grens tussen arm en niet arm. Het woordenboek zegt het ook zo: de armoedegrens is het minimale bedrag dat iemand als inkomen moet hebben om normaal te kunnen leven. Om de zaken in de wereld toch met elkaar te kunnen vergelijken heeft men ook een absoluut minimumbedrag afgesproken dat iemand moet verdienen om niet als arm te worden beschouwd. Die grens ligt op 1 dollar per dag, ongeveer evenveel als 1 euro. Deze grens van 1 dollar of 1 euro noemen we de absolute armoedegrens. Hoe laag het prijspeil in een land ook is, nergens ter wereld kun je van minder dan 1 dollar/euro per dag normaal rondkomen. Tussen de 1 op de 4 en 1 op de 5 mensen in de wereld leeft in absolute armoede. De armoede is de afgelopen vijftig jaar wereldwijd teruggelopen. In 1949 leed 49% van de bevolking in ontwikkelingslanden aan ondervoeding. Nu is dat nog maar 18%. In 1961 kregen mensen in arme landen gemiddeld 1932 calorieën binnen. Daar kun je net van in leven blijven. Nu is dat opgelopen tot 2650 calorieën. Maar hoe sterk de welvaart ook is gestegen, de wereldbevolking steeg nog harder. In veel landen (met name in Afrika) is de afgelopen vijf jaar het aantal armen dan ook weer gestegen, zo is te lezen in een rapport van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De Wereldbank omschrijft armoede als honger, als gebrek aan onderdak, ziek zijn en niet naar een dokter kunnen, niet naar school kunnen en niet kunnen lezen en schrijven, geen baan hebben. Als je geen brood kunt kopen, leid je honger. Als je geen huis kunt betalen, moet je op straat slapen. Als je geen medicijnen kunt betalen, word je niet beter. Als je geen schoolgeld kunt betalen, kunnen je kinderen niet naar school. Als je geen baan hebt, verdien je geen geld om iets te kunnen kopen. Al de dingen hierboven hebben met geld, met inkomen te maken. We hebben op de vorige pagina gezegd dat de welvaart op de wereld de afgelopen vijftig jaar is toegenomen. Dat kunnen we meten door naar het BNP van landen te kijken. BNP staat voor Bruto Nationaal Product. Dit is de geldwaarde van alle goederen en diensten die in één jaar tijd door een land worden geproduceerd. Om het BNP van verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt het bedrag gedeeld door het aantal inwoners van het land. Zo ontstaat het BNP per hoofd van de bevolking. Het is het inkomen in een land dat iedere persoon gemiddeld per jaar heeft. 1. Geef aan wat voor jou normaal kunnen leven is. Wat kun je dan wel en wat niet? 2. De welvaart in de wereld (BNP per hoofd) is toegenomen. Tegelijkertijd is ook het aantal armen gegroeid. Rara, hoe kan dat? STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 4

8 Het antwoord op de opdracht op de vorige pagina ligt in de inkomensverdeling. Niet iedereen in een land verdient evenveel. Er zijn mensen die veel geld verdienen (bijvoorbeeld een chirurg, piloot of minister); er zijn ook mensen die minder verdienen (bijvoorbeeld een caissière, schoonmaker of thuishulp). Als iedereen precies evenveel verdient, dan zeggen we dat de inkomensverdeling eerlijk is (dat komt in de praktijk echter niet voor). Als er veel mensen zijn die flink minder of juist flink meer verdienen dan het gemiddelde BNP per hoofd van de bevolking, dan spreken we over een scheve inkomensverdeling. We kunnen dat toelichten aan de hand van de inkomensverdeling in Nederland en Brazilië. Arm en rijk in één land: Portugal We verdelen de bevolking in 5 groepen van ieder 20%, op grond van hun inkomens. Groep 1 is de armste groep, groep 2 de op één na armste groep, groep 3 zit in het midden (niet echt arm en niet echt rijk), groep 4 is de op één na rijkste groep en groep 5 is de bovenlaag, de rijkste groep. Nederland Brazilië 1 7% 2½% 2 13% 5½% 3 18% 11% 4 24% 18½% 5 38% 62½% 3. Hoeveel procent van het totale inkomen hebben de twee armste groepen in Nederland? En in Brazilië? 4. Hoeveel procent van het totale inkomen hebben de twee rijkste groepen in Nederland? En in Brazilië? 5. Wat zegt dat over de inkomensverdeling in beide landen? 6. Geef aan welke groepen in een land volgens jou het meest te leiden hebben van een scheve inkomensverdeling in een land. Een andere manier om naar armoede en rijkdom te kijken is door aan te geven hoeveel procent van hun inkomen mensen aan eten en andere basisbehoeften (dat wat nodig is om te kunnen overleven) moeten besteden. In India bijvoorbeeld wordt meer dan de helft van het budget aan eten uitgegeven. Aan alle basisbehoeften samen optellen zelfs meer dan 80%. In Nederland is dit 56%. Veel Indiërs hebben een budget dat lager is dan het gemiddelde BNP per hoofd van de bevolking. Vaak geven ze hun hele budget uit aan basisbehoeften of is het budget niet toereikend (en lijden ze honger). 7. Wat moet je allemaal achterwege laten als 80% van jullie gezinsbudget aan basisbehoeften uitgegeven zou moeten worden? STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 5

9 We hebben nu al verschillende manieren om armoede te meten de revue laten passeren. De meest gebruikte methode is het BNP. Maar dat zegt niets over het aantal armen in een land, zoals we gezien hebben. De afdeling van de Verenigde Naties die zich met armoede bezighoudt (United Nations Development Program, het OntwikkelingsProgramma van de VN) heeft daarom een eigen meetlat ontworpen, de Index voor Menselijke Ontwikkeling (Human Development Index). Voor elk land worden drie dingen gemeten: 1. Hoeveel verdienen de inwoners gemiddeld? 2. Hoe oud worden de mensen gemiddeld? 3. Hoeveel mensen hebben op school leren lezen en schrijven? Deze gegevens worden met een wiskundige formule opgeteld. De UNDP stelt vervolgens een ranglijst op van landen waar het leven goed (aan de top van de lijst) of juist waar het leven slecht (onderaan de HDI-lijst) is. Dat leidt soms tot verrassende verschillen met het BNP. Human Development Index: index van de menselijke ontwikkeling Je ziet achter elk land drie kolommen: A staat voor de gemiddelde levensverwachting in het land B staat voor het percentage van de mensen boven de 15 jaar dat kan lezen en schrijven C staat voor het BNP per hoofd van de bevolking in dollars A B C Albanië 72,9 83, Algerije 69,2 65, Angola 47,0 42, Antigua en Barbuda 76,0 95, Argentinië 73,1 96, Armenië 70,7 98, Azerbeidzjan 70,1 99, Australië 78,3 99, Bahama s 74,0 95, Bahrein 73,1 86, Bangladesh 58,6 40, Barbados 76,5 97, België 77,3 99, Belize 74,9 92, Benin 53,5 37,7 867 Bhutan 61,2 42, Bolivia 61,8 84, Botswana 46,2 75, Brazilië 67,0 84, Brunei Darussalem 75,7 90, Bulgarije 71,3 98, Burkina Faso 44,7 22,2 870 Burundi 42,7 45,8 570 Cambodja 53,5 65, Canada 79,1 99, Centraal Afrikaanse Republiek 44,8 44, Chili 75,1 95, China 78,6 92, A B C Colombia 70,7 91, Comoren 59,2 58, Costa Rica 76,2 95, China 70,1 82, Cuba 75,8 96, Cyprus 77,9 96, Denemarken 75,7 99, Djibouti 50,8 62, Dominica 76,0 94, Dominicaanse Republiek 70,9 82, Duitsland 77,3 99, Ecuador 69,7 90, Egypte 66,7 53, El Salvador 69,4 77, Equatoriaal Guinee 50,4 81, Eritrea 51,1 51,7 833 Estland 69,0 99, Ethiopië 43,4 36,3 574 Fiji 72,9 92, Filippijnen 68,6 94, Finland 77,0 99, Frankrijk 78,2 99, Gabon 52,4 63, Gambia 47,4 34, Georgië 72,9 99, Ghana 60,4 69, Grenada 72,0 96, Griekenland 78,2 96, STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 6

10 A B C Groot-Brittannië 77,3 99, Guatemala 64,4 67, Guinee 46,9 36, Guinee-Bissau 44,9 36,7 616 Guyana 64,8 98, Haïti 54,0 47, Honduras 69,6 73, Hongarije 71,1 99, Ierland 76,6 99, India 62,9 55, Indonesië 65,6 85, Irak 63,8 53, Iran 69,5 74, Israël 77,9 95, Italië 78,3 98, Ivoorkust 46,9 44, Jamaica 75,0 86, Japan 80,0 99, Jemen 58,5 44,1 719 Jordanië 70,4 88, Kaapverdië 69,2 72, Kameroen 54,5 73, Kazakstan 67,9 99, Kenia 51,3 80,5 980 Koeweit 76,1 80, Kongo (Brazzaville) 48,9 78,4 995 Kongo (Kinshasha) 51,2 58,9 822 Korea 72,6 97, Kroatië 72,8 98, Kyrgizië 68,0 97, Laos 53,7 46, Lesotho 55,2 82, Letland 68,7 99, Libanon 70,1 85, Libië 70,2 78, Litouwen 70,2 99, Luxemburg 76,8 99, Macedonië 73,2 94, Madagascar 57,9 64,9 756 Maladiven 65,0 96, Malawi 39,5 58,2 523 Maleisië 72,2 86, Mali 53,7 38,2 681 Malta 77,3 91, Marokko 67,0 47, Mauritanië 53,9 41, Mauritius 71,6 83, Mexico 72,3 90, Moldavië 67,8 98, Mongolië 66,2 83, Mozambique 43,8 42,3 782 Myanmar (Birma) 60,6 84, Nederland 78,0 99, Nepal 57,8 39, Nieuw-Zeeland 77,1 99, Niger 48,9 14,7 739 Nigeria 50,1 61,1 795 Noorwegen 78,3 99, Oeganda 40,7 65, A B C Oekraïne 69,1 99, Oezbekistan 67,8 88, Oman 71,1 68, Oostenrijk 77,1 99, Pakistan 64,4 44, Panama 73,8 91, Papua Nieuw Guinea 58,3 63, Paraguay 69,8 92, Peru 68,6 89, Polen 72,7 99, Portugal 75,5 91, Qatar 71,9 80, Roemenië 70,2 97, Ruanda 40,6 64,0 660 Rusland 66,7 99, Salomon Eilanden 71,9 62, São Tomé en Principe 64,0 57, Saudi-Arabië 71,7 75, Senegal 52,7 35, Seychellen 71,0 84, Sierra Leone 37,9 31,0 458 Singapore 77,3 91, Sint Kitts en Nevis 70,0 90, Sint Lucia 70,0 82, Sint Vincent en de Grenadinen 73,0 82, Slovenië 74,6 99, Slowakije 73,1 99, Soedan 55,4 55, Spanje 78,1 97, Sri Lanka 73,3 91, Suriname 70,3 93, Syrië 69,2 72, Swaziland 60,7 78, Tadjikistan 67,5 99, Tanzania 47,9 73,6 480 Thailand 68,9 95, Togo 49,0 55, Trinidad and Tobago 74,0 93, Tsjaad 47,5 39,4 856 Tsjechië 74,1 99, Tunesië 69,8 68, Turkije 69,3 84, Turkmenistan 65,7 98, Uruguay 74,1 97, Venezuela 72,6 92, Verenigde Arabische Emiraten 75,0 74, Verenigde Staten 76,8 99, Vanuatu 67,7 64, Vietnam 67,8 92, West-Samoa 71,7 79, Wit-Rusland 68,1 99, IJsland 79,1 99, Zambia 40,5 76,3 719 Zimbabwe 43,5 87, Zuid-Afrika 53,2 84, Zweden 78,7 99, Zwitserland 78,7 99, STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 7

11 8. In welk werelddeel liggen de meeste arme landen? 9. In welk land is het BNP het hoogst? En in welk land het laagst? 10. In welk land is de levensverwachting het hoogst? En in welk land het laagst? 11. In welk land is het aantal mensen van boven de 15 dat kan lezen en schrijven het laagst? 12. Koeweit staat op nummer 5 van de BNP-lijst. Zal dit land lager of hoger op de HDI-lijst staan? Leg uit waarom. 13. Zuid-Afrika is het land met het grootste verschil tussen de BNP- en HDI-lijst. Op de BNP-lijst staat het land 49 e, op de HDI-lijst 103 e. Verklaar het verschil. Wereldkaart in Lissabon waar toeristen overheen kunnen lopen STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 8

12 De vierde wereld Er is ook armoede in Nederland. Aan het woord is de woordvoerder van ATD-Vierde Wereld. De Internationale Beweging ATD-Vierde Wereld ontstond in 1957 onder de naam Aide a Toute Detresse (Hulp voor alle Noodlijdenden, ATD). In 1972 werd de Nederlandse afdeling opgericht onder de naam ATD-Vierde Wereld. Met vierde wereld wordt de armoede in de eerste wereld (het rijke Westen) bedoeld. Want ondanks het feit dat we in het Westen het gemiddeld niet slecht hebben (de eerste 25 landen van de HDI-lijst liggen allemaal in West-Europa of Noord-Amerika met uitzondering van Japan dat op de 9 e plaat staat, direct na Nederland op de 8 e plaats), zijn er mensen die ook bij ons buiten de boot vallen. Logo van ATD-Vierde Wereld 1. Noem enkele groepen in Nederland die volgens jou tot de Vierde Wereld gerekend kunnen worden. Irene is een bijstandsmoeder. Een bijstandsmoeder is een alleenstaande vrouw zonder werk die de zorg heeft voor een of meer jonge kinderen. Vooral de groep bijstandsmoeders loopt het grootste risico tot de bedelstaf te raken. Door de combinatie van hoge lasten (hoge uitgaven voor wonen, eten, drinken, kleding, medische zorg, schoolgeld en vrije-tijdsbesteding) en lage inkomsten gaat het vaak mis. Ik ben in 1990 gescheiden. Mijn man werd verliefd op een andere vrouw en liet mij alleen achter met twee kinderen, Herman en Nina. Toen ze nog klein waren en niet naar school gingen, kon ik niet gaan werken. Zo kwam ik in de bijstand terecht. Toen ze naar de basisschool gingen, kon ik nergens meer aan de slag komen. Ik volg nu via het Arbeidsbureau een computercursus, in de hoop dat ik daarna weer wel aan de slag kan. Herman is bijna 14 en Nina is 12. Dat ik in de bijstand zit, is vooral voor hen moeilijk. Hun vriendjes hebben dit of dat en dat willen ze dan ook dolgraag hebben. Ja, en dat kunnen wij ons niet veroorloven. Met een bijstandsuitkering kun je geen gekke dingen doen. Ik zou best wel eens graag een keer een dolle bui willen hebben en iets leuks voor mezelf of voor de kinderen willen kopen, maar dat gaat niet. Ik moet elk dubbeltje twee keer omdraaien. In het begin bezuinigde ik vooral op kleine dingen. Ik kocht bijvoorbeeld geen bloemen meer en ik schafte het koekje bij de koffie af. We aten ook niet meer elke dag vlees. Ondanks die bezuinigingen bleef het moeilijk. Toen heb ik ook de krant en de televisiegids de deur uit gedaan en ik heb ik mijn brand- en inboedelverzekering opgezegd. Het meest vervelende vind ik dat ik geen spaargeld heb. Twee jaar geleden ging mijn wasmachine kapot. Ik had hem al twee keer zelf gemaakt, maar hij was echt versleten. Ik heb toen bij Wehkamp een nieuwe gekocht, daar kun je op krediet kopen. Maar ik betaal nu nog elke maand vijftig euro om die schuld af te lossen. 2. Hoeveel geld heeft het gezin van Irene over na aftrek van alle vaste lasten? Hoeveel is dat per dag en per persoon per dag? 3. Maak een boodschappenlijstje van de dingen die jij zoal nodig hebt op een dag. Hoe kom jij uit met het geld dat Irene s gezin te besteden heeft? Inkomen per maand: 900,- Uitgaven: 435,- huur 200,- gas, water en licht 135,- verzekeringen en telefoon 50,- afbetalen 50,- STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 9

13 Op eigen kracht 1. Je wilt graag nieuwe skates kopen, maar je hebt nog te weinig geld. Bedenk zoveel mogelijk manieren om aan (meer) geld te komen. Mensen die in moeilijke omstandigheden leven, ondergaan hun lot vaak niet passief, maar gaan actief en creatief op zoek naar mogelijkheden om te overleven, met een duur woord overlevingsstrategieën genoemd. De maatregelen die ze kunnen nemen, kun je als volgt groeperen: A. Bezuinigen Bezuinigen op voedsel (bijvoorbeeld geen vlees meer eten) Bezuinigen op gezondheidszorg (geen medicijnen kopen, ook al ben je ziek) Bezuinigen op huisvesting Bezuinigen op kleding en schoeisel Bezuinigen op onderwijs (kinderen van school halen) Bezuinigen op recreatie Bezuinigen op vervoer (lopen kost niets) B. Zorgen voor meer inkomsten Hulp vragen van familie en vrienden Meer banen tegelijk nemen/zelf een baan creëren/lange dagen maken Hulp van overheid of andere instanties Inschakelen van alle gezinsleden Verkopen van waardevolle spullen en voorraden (bijvoorbeeld sieraden, vee, graan) Zelfvoorziening (moestuin, zelf kleren maken, zoveel mogelijk alles zelf doen) Geld lenen (bij bekenden, geldschieters, officiële instanties) C. Overige oplossingen Gebruik maken van wat de natuur te bieden heeft Migratie (naar de stad, naar het buitenland) Criminele/illegale activiteiten 2. Welke van de hierboven genoemde overlevingsstrategieën druisen in tegen het Verdrag inzake de Rechten van het Kind? 3. Waarom kun je kinderarbeid niet zo maar verbieden? Jonge krantenverkoopsters in Nicaragua STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 10

14 Armoedebestrijding 1. Het is beter iemand die honger heeft te leren vissen, dan een vis geven, is een bekende uitspraak. Leg uit hoe dat zit. 2. Welke twee manieren om armoede te bestrijden, kun je uit die uitspraak afleiden? Een krottenwijkje Juist. Je kunt iemand die arm is geld geven, maar dat is al snel op. Geef je die persoon of die groep mensen dan gewoon weer geld? Beter is het om te investeren in de mogelijkheden waarmee mensen hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren. Je kunt daarbij denken aan het stichten van een schooltje zodat mensen een diploma kunnen halen en later een beter betaalde baan kunnen krijgen. Je kunt denken aan het lenen van geld zodat mensen een bedrijfje kunnen opzetten en hun eigen boterham kunnen verdienen. We geven een voorbeeld: op Zanzibar, een eiland voor de kust van Oost-Afrika dat deel uitmaakt van Tanzania, maken voormalige werklozen driewielers voor gehandicapten. De driewielers worden met de hand aangedreven. Het ministerie van Defensie heeft de medewerkers de benodigde technische training gegeven. Met de onderdelen van oude fietsen en oude waterleidingbuizen zetten de medewerkers de driewielers in elkaar. Het mes snijdt aan drie kanten. De staat hoeft de werklozen niet meer te onderhouden, de medewerkers verdienen hun eigen inkomen en de gehandicapten kunnen zich beter verplaatsen. 3. Waarom spreken we tegenwoordig niet meer over ontwikkelingshulp, maar over ontwikkelingssamenwerking? Wat heeft dat te maken met de titel van het vorige werkblad, Op eigen kracht, en met de manier waarop regeringen en instellingen armoedebestrijding aanpakken? 4. In welke gevallen is ontwikkelingshulp toch nodig? De fietsenmakers op Zanzibar STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 11

15 STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 1

16 Vooraf U kunt het beste de werkbladen niet ineens aanbieden. Bied de werkblad 1-4 steeds afzonderlijk aan en behandel elk werkblad afzonderlijk voordat u het volgende werkblad aanbiedt. De werkbladen 5-7 kunt u tezamen aanbieden en behandelen. Werkblad 8 biedt u vervolgens weer apart aan. Bij werkblad 9 kunt u het beste eerst de eerste opdracht mondeling voorlezen en leerlingen over het antwoord laten nadenken en opschrijven, alvorens het werkblad zelf uit te reiken. Bij werkblad 10 kunt u het beste eerst mondeling opdrachten 1 en 2 zelf voorlezen alvorens De reden voor het bovenstaande is dat de werkbladen voortborduren op de antwoorden van het vorige werkblad of (bij werkbladen 9) op het antwoord van de eerste opdracht of (bij werkblad 10) op de antwoorden van de eerste twee opdrachten. Wat is armoede? Op het eerste werkblad gaan we in op wat de leerlingen zelf onder arm en rijk verstaan. 1. Als de leerlingen spontaan niet op veel associaties komen, kunt u hen op weg helpen met de volgende suggesties: Wanneer is iemand arm? Waar vind je armen? Wat kun je allemaal niet doen als je arm bent, enz. Hetzelfde geldt voor rijk: Wanneer is iemand rijk? Waar vind je rijken? Wat kun je allemaal doen als je rijk bent, enz Enkele voorbeelden: Zo arm als Job/de straat/de mieren Armoede is de moeder van alle kunsten Armoede is geen schande Armoede met ere kan niemand deren Arm in de stal is armoede overal Stille armoede Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje Zo rijk als Croesus Klein gewin brengt rijkdom in Hoe rijker hoe gieriger, hoe armer hoe plezieriger Er woont daar veel rijkdom In het geld zwemmen Bulken van het geld Het geld groeit mij niet op de rug Tot over de oren/aan de ellebogen in het geld zitten Met zijn geld geen raad weten Voor geld en goede woorden kan men overal terechtkomen Geld stinkt niet Armoede is relatief De titel zegt het al: armoede is een relatief begrip. In de ene situatie ben je rijk, in de andere niet. 1. De inkomsten zijn maar één kant van de medaille; de andere kant is wat je met je inkomen kunt doen, of met andere woorden: wat kun je met je geld wel of niet kopen? STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 2

17 Hoe meet je armoede? We kijken achtereenvolgens naar de 1) absolute armoedegrens, 2) het BNP, 3) de scheve inkomensverdeling, 4) de mate waarin mensen hun geld moeten uitgeven aan basisbehoeften en 5) de HDI (Human Development Index) De welvaart, BNP per hoofd van de bevolking, is een gemiddelde. Dat zegt niets over de verschillen tussen arm en rijk binnen een land. 3. De twee armste groepen (40%) in Nederland hebben samen 20%. De twee armste groepen (40%) in Brazilië hebben samen 8%. 4. De twee rijkste groepen (40%) in Nederland hebben samen 62%. De twee rijkst groepen (40%) in Brazilië hebben samen 81%. 5. De cijfers tonen aan dat de inkomensverdeling in Brazilië veel schever is dan die in Nederland. 6. Vrouwen, kinderen, gehandicapten, etnische minderheden; in Brazilië komt daar nog het element van racisme bij. In advertenties wordt openlijk gevraagd om mensen met een lichte huidkleur Afrika. 35 van de 53 landen hebben een BNP per hoofd van de bevolking dat onder de dollar ligt. 9. Het hoogste BNP per hoofd van de bevolking: Luxemburg met dollar. Het laagste BNP per hoofd van de bevolking: Sierra Leone met 458 dollar. 10. De levensverwachting is het hoogst in Japan met 80 jaar gemiddeld. De levensverwachting is het laagst in Sierra Leone met 37,9 jaar gemiddeld. 11. De alfabetiseringsgraad is het laagst in Niger met 14,7%. Dat wil zeggen dat daar maar 1 op de 7 volwassenen kan lezen en schrijven! 12. Koeweit staat 31 plaatsen lager op de HDI-lijst dan op de BNP-lijst. Reden daarvoor is het relatief lage percentage mensen dat kan lezen en schrijven (80,9%). 13. Zuid-Afrika staat laag op de HDI-lijst vanwege de lage levensverwachting: 53,2 jaar gemiddeld (ter vergelijking: op 102 staat Moldavië met een levensverwachting van 67,8 jaar gemiddeld en op 104 staat El Salvador met een gemiddelde levensverwachting van 69,4 jaar). De levensverwachting in Zuid- Afrika wordt flink naar beneden getrokken door het grote aantal aids-doden elk jaar, het grootste aantal van de wereld. BNP top tien 1 Luxemburg 2 Verenigde Staten 3 Noorwegen 4 Zwitserland 5 Koeweit 6 IJsland 7 Denemarken 8 Singapore 9 Canada 10 Japan (15 Nederland) HDI top tien* 1 Canada 2 Noorwegen 3 Verenigde Staten 4 Australië 5 IJsland 6 Zweden 7 België 8 Nederland 9 Japan 10 Groot-Brittannië * In het cijfer voor onderwijs telt men gewogen ook het aantal studenten mee. Daardoor ontstaat er een enigszins vertekend beeld, omdat Luxemburg geen volwaardige eigen universiteit heeft en studenten in het buitenland studeren. STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 3

18 HDI- top tien van onderaf gezien: 165 Mali 166 Centraal Afrikaanse Republiek 167 Tsjaad 168 Mozambique 169 Guinee-Bissau 170 Burundi 171 Ethiopië 172 Burkina Faso 173 Niger 174 Sierra Leone Niger heeft de laagste alfabetiseringsgraad, Sierra Leone de laagste gemiddelde levensverwachting en het laagste BNP per hoofd van de bevolking. De Vierde Wereld Dit werkblad gaat in op de armoede in het Westen en in Nederland in het bijzonder. 1. Bijstandsmoeders, zwervers. Armoede komt relatief ook veel meer voor onder allochtonen en mensen met een lage opleiding ,-; dat is per dag zo n 15,- en per persoon per dag zo n 5,-. 3. Let er vooral op dat de leerlingen het eten en drinken niet vergeten. Als ze de kosten die hun ouders voor de boodschappen maken echt zouden berekenen, dan zouden ze waarschijnlijk absoluut niet uitkomen met het budget van Irene. Op eigen kracht Arm zijn betekent niet dat je passief in je lot berust. Mensen doen er alles aan om toch rond te komen De meeste bezuinigingsmaatregelen gaan in tegen de uitgangspunten van het Kinderrechtenverdrag (zoals recht op onderwijs, een dak boven je hoofd, recht op goede levensomstandigheden enz.) Het inschakelen van alle gezinsleden zorgt voor kinderarbeid en verhindert doorgaans het recht op onderwijs. 3. Kinderarbeid zomaar verbieden kan leiden tot meer armoede binnen het gezin. Je zult eerst de ouders alternatieven voor een normaal inkomen moeten aandragen. STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 2

19 Armoedebestrijding Armoedebestrijding is een speerpunt van regeringen en NGO s. Maar dan wel op de goede manier: door initiatieven van mensen te ondersteunen die hun eigen lot willen verbeteren. 1. Als je iemand een vis geeft, is zijn honger gestild. Maar daarna krijgt hij weer honger. Als je iemand leert vissen, kan hij zelf en vaker voor zijn eigen eten zorgen. 2. a) iemand geld geven b) iemand ondersteunen in de mogelijkheden om zijn maatschappelijke positie te verbeteren. 3. Hulp is een eenzijdige relatie; hulp impliceert dat wij weten wat goed voor de ander is. Samenwerking gaat uit van wederkerigheid en sluit aan bij de eigen kracht en het investeren in positieverbetering. 4. Hulp is nodig in noodgevallen, bijvoorbeeld na een ramp als droogte of overstroming. We spreken dan ook van noodhulp. Links Openingspagina van de UNDP met tal van links naar documenten over armoede Linkspagina naar armoedebestrijding wereldwijd De Wereldbank legt haar beleid tav armoedebestrijding uit Het IMF legt haar beleid tav armoedebestrijding uit Engelstalige quiz van de Wereldbank voor jongeren over armoede Internationale Samenwerking online: armoedebestrijding van de Wereldbank nader belicht Armoede, ontwikkeling en mondialisering Armoedebestrijding volgens Max van den Berg Armoede in Nederland STICHTING KENNISNET/ CMO HANDLEIDING - 3

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys.

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys. Eurotherm: Internationaleverkoopenservice AUSTRALIE Melbourne InvensysProcessSystems AustraliaPty.Ltd. T (+610)85629800 F (+610)85629801 E info.eurotherm.au@invensys.com OOSTENRIJK Wenen EurothermGmbH

Nadere informatie

De tarieven van Belgacom

De tarieven van Belgacom De tarieven van Belgacom Versie Value Pack Excellium 2.0 De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Value Pack Excellium Nationaal Piekuur Daluur

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep De tarieven van De prijzen in de tabel hieronder worden in euro/min en in euro/oproep weergegeven, excl. btw. Classic Nationaal Piekuur Daluur Connectiekosten Nationaal* naar een vast toestel 0,0479 0,0240

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43 .7 Prognoses 43 Bevolking.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49 Bevolking.7 Prognoses 49.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Mozaïek Programmabrochure ronde 2009

Mozaïek Programmabrochure ronde 2009 Mozaïek Programmabrochure ronde 2009 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3 Richtlijnen voor aanvragers 5 3.1 Wie kan aanvragen 5 3.2 Wat kan aangevraagd

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies Zakelijke VoIP Aansluitingen Per maand Virtuele PBX omgeving gratis Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55 Hunt groepen Intern nummerplan Telefoonboek Wachtmuziek Wachtrij Keuzemenu

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.09.2004 COM(2004) 588 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de toepassing van bijlage X bij het statuut (Verordening (Euratom,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Wilde Ganzen

Inventaris van het archief van de Stichting Wilde Ganzen 510 Inventaris van het archief van de Stichting Wilde Ganzen (1957-1990) Samengesteld door Th. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) L 81/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 539/2001 VAN DE RAAD van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Datum 29 januari 2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Internationaal

Nadere informatie

Managed Mobile tarieven

Managed Mobile tarieven Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9950 23 mei 2012 Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en siel van 11 mei 2012. nr. ZW2012-0000254258, tot

Nadere informatie

Mobile Connect tarieven

Mobile Connect tarieven Mobile Connect tarieven Mobile Connect verbindt het brede gamma aan faciliteiten van uw telefooncentrale met het gebruiksgemak van mobiele telefonie. Dankzij deze connectie komen alle faciliteiten waaraan

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Tariefpreferentiële Overeenkomsten van toepassing per land/regio

Tariefpreferentiële Overeenkomsten van toepassing per land/regio Tariefpreferentiële Overeenkomsten van per land/regio Land Overeenkomst Nodrawback? Uitzondering No-drawback? Besluit 2009/330/EG van de Albanië Raad van 15 september 2008, Protocol 4(Pb. EU 2009, L 107).

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Landenlijst 2015. Februari 2015 1

Landenlijst 2015. Februari 2015 1 Landenlijst 2015 Toelichting Binnenkomst In de Vreemdelingenwet is bepaald dat immigranten die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven gescreend moeten won op tuberculose (tbc). Uitgezonderd

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen

Belangrijkste bevindingen Landmine Monitor-Rapport 2003: naar een mijnenvrije wereld Belangrijkste bevindingen Uit de overvloedige informatie in het Landmine Monitor Report 2003 blijkt overduidelijk dat het Verdrag voor een Verbod

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. VoiceTronics Mobile tarieven VoiceTronics Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van VoiceTronics, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. VoiceTronics

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) 2013 1. Wie moet het formulier 276 R gebruiken? Het formulier 276 R moet worden gebruikt

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie