BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013"

Transcriptie

1 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking

2 Inhoud 1. Inleiding Leegstand en leegstandsregister Wat is leegstand? Leegstandsregister Uitzonderingen? Hoe vaststellen? Zakelijk gerechtigde Procedure Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister?... 8 Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting Waarom een belasting? Wanneer? Wie betaalt de belasting? Hoeveel bedraagt de belasting? Aanslagbiljet Vrijstellingen Persoonsgebonden vrijstellingen Objectgebonden vrijstellingen Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet...13 Informatie Relevante documenten Adressen /16

3 1. Inleiding Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij leegstand? Dan vind je in deze brochure meer informatie over de gevolgen van leegstand en de mogelijkheden om dit op te lossen. Leegstand heeft verschillende nadelen (o.a.): Je verliest als eigenaar huurgelden; Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning. Daarnaast wordt men in de gemeente ook geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Daarom wil de stad Aarschot langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande woningen ondersteunen om leegstand op te lossen. De medewerkers van het intergemeentelijk woonproject H-Aar-Scherp (Huisvesting Aarschot & Scherpenheuvel-Zichem) staan in voor het inventariseren van de leegstaande woningen en gebouwen in Aarschot. 2. Leegstand en leegstandsregister 2.1. Wat is leegstand? Een woning 1 is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt. Een gebouw 2 is leegstaand als gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw. De bestemming (meergezinswoning, handelshuis ) blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen Leegstandsregister Deze leegstaande woningen en gebouwen worden opgenomen in het leegstandsregister. 1 Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. 2 Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1º, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 3/16

4 2.3. Uitzonderingen? Een nieuwe woning of een nieuw gebouw wordt pas als leegstaand beschouwd indien die woning of dat gebouw binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet in gebruik is genomen voor zijn normale doel. Een gebouw dat is opgenomen op de inventarislijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten (Vlaams Gewest) kan niet als leegstaand gebouw geïnventariseerd worden. Er is met andere woorden geen (dubbele) opname in beide inventarissen mogelijk. Een woning die door de Vlaamse overheid als ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, kan evenmin worden geïnventariseerd als leegstaande woning. Een gebouw dat geïnventariseerd is als verwaarloosd kan dan weer wel als leegstaand geïnventariseerd worden Hoe vaststellen? Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties o.a. geen inschrijving in het bevolkingsregister, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen of dermate laag verbruik van gas en/of elektriciteit dat een gebruik volgens functie uitgesloten kan worden, uitpuilende brievenbus Let op : Dit zijn maar enkele mogelijke aanwijzingen van leegstand. De volledige lijst vind je in het gemeentelijk reglement indicaties leegstand dat terug te vinden is op de gemeentelijke website (zie ook 4.1) Zakelijk gerechtigde In deze brochure spreken we soms over de eigenaar van een woning of gebouw, maar wettelijk is de houder van het zakelijk recht verantwoordelijk. De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over : - de volle eigendom; - het recht van opstal (huis is jouw eigendom, maar iemand anders bezit de grond); - het erfpacht; - het vruchtgebruik Procedure Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand. Daarnaast bevat de zending een fotodossier en een beschrijvend verslag met een motivering voor de opname van je leegstaand(e) woning/gebouw in het leegstandsregister. 4/16

5 2.7. Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? 1. De stad heeft sinds een gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen (zie ook 4.1). Dit betekent dat je wordt belast op het langdurig leegstaan van jouw onroerend goed. 2. Op woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het recht van voorkoop (volgens de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 85 tot en met 89 van de Vlaamse Wooncode). Dit wil zeggen dat wanneer je je huis verkoopt, het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of de gemeente het recht hebben om je woning of gebouw aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Zij krijgen voorrang op de verkoop. Alle woningen waarop het recht van voorkoop van toepassing is vindt u hier: 3. Op de woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het sociaal beheersrecht (volgens de bepalingen zoals opgenomen in het artikel 90 van de Vlaamse Wooncode). Een pand in sociaal beheer wordt door de gemeente voor minstens negen jaar aan de eigenaar onttrokken. De gemeente renoveert het pand en verhuurt het vervolgens tegen een sociaal tarief tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend. 4. Voor de woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, de zogenaamde mama-papa-lening. Bij zo n lening leen je geld bij familie of vrienden om de woning te verbouwen. De persoon die je geld leent kan genieten van een belastingvermindering. 5. Bij de aankoop van woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een vermindering van de heffingsgrondslag ( euro) voor de registratierechten. Dat komt neer op een fiscaal voordeel van euro (of euro als het klein beschrijf van toepassing is). Bijkomende voorwaarden zijn wel dat de woning gerenoveerd wordt en dat iemand binnen twee jaar na de registratie van de aankoopakte de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats. Dit kan de koper zijn, maar evengoed een huurder Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze administratieve akte waarin de vaststellingen opgenomen zijn. Je moet duidelijk aantonen dat de woning nog steeds aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 5/16

6 tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de opname, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning bewoond is of het gebouw niet leegstaat). Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht of niet tijdig beslist, zal jouw pand niet worden geïnventariseerd als leegstaand voor dit jaar Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? 1. Door de woning of het gebouw, al dan niet zelf, terug te bewonen of te gebruiken (zie ook 2.9.2). Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kan doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Je kan hieromtrent steeds contact opnemen met de medewerker van het woonloket (voor contactgegevens zie 0 Adressen). 2. Door de woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) Wil of kan je niet zelf jouw woning terug bewonen dan kan je een beroep doen op de diensten van een SVK. Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. In onze gemeente is het SVK Spit actief. Je woning verhuren aan een SVK biedt je als eigenaar stevige voordelen : a) Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een 9-jarig huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren; 6/16

7 b) Alle huurdersverplichtingen, zoals bijvoorbeeld een degelijk onderhoud en het afsluiten van een brandverzekering worden nauwgezet opgevolgd; c) Permanente en stipte betaling van de huur, ook al staat het pand leeg; d) Bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een periode van 9 jaar; e) De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten; f) Geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid; g) Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven. Indien je woning toe is aan een opknapbeurt, zijn er tal van ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden : h) Federale belastingvermindering voor eigenaars-verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan 1 of meerdere woningen die ze verhuren aan een SVK (9 jaar x 5% = in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten); i) Daarnaast is het ook mogelijk (indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden) om een beroep te doen op de steun van Vlaanderen (verbeteringspremie, renovatiepremie), de provincie Vlaams-Brabant (renteloze lening tot euro), de netbeheerder ; j) De overblijvende kosten voor renovatie worden ingehouden op het huurgeld gedurende negen jaar (en wordt zo renteloos gespreid over negen jaar) Voor meer informatie hieromtrent mag je steeds contact opnemen met het woonloket of het SVK in jouw gemeente (voor contactgegevens zie 4.2). Door de woning te verkopen 3. Je kan de woning of het gebouw verkopen indien het je bijvoorbeeld aan financiële middelen ontbreekt, indien je de energie niet meer kan opbrengen voor de noodzakelijke verbouwingswerken De overdrager van het zakelijk recht (verkoper) moet de verkrijger (koper) ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens : - naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; - datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; - nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als je bewijst dat de woning al zes maanden (terug) bewoond is. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, als je bewijst dat het gebouw de laatste zes maanden voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de bestemming aangewend is (vergunning). Je vraagt een schrapping aan via een aangetekende zending, met bewijsstukken, die je richt aan het College van burgemeester en schepenen. De datum van schrapping 7/16

8 wordt de eerste dag dat de woning terug bewoond is of dat het gebouw terug in gebruik is Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van dit schrijven, om beroep in te dienen tegen de beslissing tot weigering van schrapping. Je moet duidelijk aantonen dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het stadhuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de weigering tot schrapping, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning of het gebouw niet leegstaat); Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht, zal jouw pand geschrapt worden uit het leegstandsregister. De beheerder van het leegstandsregister (H-Aar- Scherp) vermeldt als datum van de schrapping de eerste dag van aanwending overeenkomstig de functie. 8/16

9 3. Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting 3.1. Waarom een belasting? De stad Aarschot wil langdurige leegstand tegengaan. Dit brengt immers verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. De gemeente hoopt hierdoor ook het aantal kwalitatieve en betaalbare woningen op de woningmarkt uit te breiden. De belasting heeft dus een dubbele bedoeling en betreft leegstaande woningen en leegstaande gebouwen. In de eerste plaats is het doel dus leegstaande woningen en gebouwen opnieuw activeren en niet extra gemeentelijke inkomsten realiseren Wanneer? De belasting is verschuldigd als het pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister en dient betaald te worden aan de gemeente Wie betaalt de belasting? De belasting moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. Meestal is dit de volle eigenaar, maar soms kan het ook gaan om een vruchtgebruiker, erfpachter of een houder van een recht van opstal. Als het zakelijk recht verdeeld is over meerdere personen zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld 3. Indien de woning verkocht wordt is de verkoper verplicht om de koper op de hoogte te brengen van de opname in de inventaris. Hij bezorgt de gegevens van de nieuwe eigenaar per aangetekend schrijven eveneens aan de gemeente. Indien hij dit niet doet, blijft hij en niet de nieuwe eigenaar belastingplichtig (zie ook 2.9.1). Bij overdracht van het zakelijk recht blijft de anciënniteit van de woning of het gebouw die het heeft opgebouwd in het gemeentelijk leegstandsregister, behouden. Dit wil dus ook zeggen dat een eventuele nieuwe zakelijk gerechtigde onmiddellijk tegen een hoger tarief belast wordt. 3 Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen (hier de zakelijk gerechtigden) gezamenlijk een schuld (hier een leegstandsbelasting) aangaan, de schuldeiser (hier de gemeente) het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel. Degene die wordt aangesproken voor het geheel heeft overigens wel recht op terugvordering, dat wil zeggen hij kan het deel waarvoor hij "teveel" is aangesproken bij die medeschuldenaren (hier de andere zakelijk gerechtigden) opeisen. 9/16

10 3.4. Hoeveel bedraagt de belasting? Je betaalt (basisbedragen) : euro voor een gebouw of ééngezinswoning; euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet 4 ; euro voor elke andere woning, kamer of studentenkamer. De belasting dient jaarlijks betaald te worden, zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt. De belasting is verschuldigd op de verjaardag van de inventarisatiedatum. Het bedrag van de belasting wordt elk jaar hoger : zo wordt langdurige leegstand steeds zwaarder bestraft. De belasting stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand in het leegstandsregister opgenomen blijft, weliswaar tot het maximum is bereikt. De tweede heffing voor een woonhuis of volledig gebouw, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor een individuele kamer of studentenkamer, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 200 euro, de derde heffing 300 euro en de vierde heffing tenslotte 400 euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks 400 euro, totdat de individuele kamer of studentenkamer uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor elke overige woongelegenheid, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 800 euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt Aanslagbiljet Indien je een belasting dient te betalen ontvang je een gemeentelijk aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de belasting. De belasting dient betaald te worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 4 Kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : - WC; - Bad of douche; - Kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 10/16

11 3.6. Vrijstellingen In een aantal situaties kan de eigenaar van het gebouw of de woning vrijgesteld worden van betaling van de belasting. Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning wel geïnventariseerd. Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de belasting alsnog betaald te worden. Een vrijstelling vraag je, als zakelijk gerechtigde, zelf aan. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs en dit voor de datum waarop de opname in de inventaris is verjaard. Je aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld : verblijf in rusthuis, stedenbouwkundige vergunning ). Indien je aanvraag later verstuurd is, gaat de vrijstelling in vanaf de datum van aanvraag en zal je dus belast worden. Binnen de drie maanden na indiening van je aanvraag word je door het College van burgemeester en schepenen in kennis gesteld van het al dan niet toestaan van de aangevraagde vrijstelling Persoonsgebonden vrijstellingen 1. De belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning, kan een vrijstelling voor drie jaar krijgen. 2. De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening of een instelling erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap verblijft of voor minstens één jaar werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Deze vrijstelling geldt maximum 3 jaar volgend op de datum van opname in de voorziening. De belastingplichtige kan een persoonsgebonden vrijstelling slechts éénmaal aanvragen en dit voor slechts één woning. Voor de vrijstellingen onder punt 2 moet een bewijs van verblijf voorgelegd worden dat geleverd wordt door de voorziening of instelling waar de belastingplichtige verblijft. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend. 11/16

12 Objectgebonden vrijstellingen Indien de woning of gebouw : 1. Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan. 2. Geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 3. Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een erkende ramp. Deze vrijstelling is geldig gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging. 4. Gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling is geldig gedurende een termijn van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Een verlenging van 1 jaar is éénmaal mogelijk, mits indiening van een renovatiedossier zoals omschreven in punt Wordt gerenoveerd zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning is vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat minstens volgende elementen bevat: a) een plan of tekening en enkele foto s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte; b) een plan of tekening van de toestand na renovatie als deze verschillend is van a; c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken die worden uitgevoerd; d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes en / of facturen van reeds uitgevoerde werken; e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren. De bevoegde overheid kan de aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om 1 jaar te duren en / of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens 1 jaar. De aanvraag voor een eerste en tweede verlenging dient te gebeuren voor het verstrijken van de lopende vrijstelling. De aanvrager voegt bij de verlengingsaanvraag: 1) één of meer facturen van maximum 1 jaar oud die betrekking heeft of hebben op de uitgevoerde renovatiewerken; 2) in geval van punt e. van bovenstaande paragraaf niet meer realiseerbaar is: een verantwoording waaruit blijkt dat de werken niet konden worden afgerond en een aangepast tijdsschema. 6) Wordt gehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, 2 van de Vlaamse Wooncode. 7) Krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 8) Deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op 12/16

13 een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; 9) Wordt gebruikt als noodwoning van het OCMW of van de gemeente. 10) In eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij en zij hiervoor een door de VMSW goedgekeurd voorontwerp kan voorleggen. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Als je aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt, dan heft de gemeente een leegstandsbelasting op je leegstaande woning of gebouw zodra die 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister. Als je niet akkoord bent met de weigering van je aanvraag tot vrijstelling op de leegstandsbelasting, kan je bij ontvangst van het aanslagbiljet nog altijd hiertegen in beroep gaan (zie 3.7) Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Alle eerder door Wonen Vlaanderen toegestane vrijstellingen en schorsingen gelden niet meer. De zakelijk gerechtigde kan wel een nieuwe vrijstelling aanvragen in het kader van het huidige gemeentelijke belastingreglement Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet Als je niet akkoord gaat met de aanslag, kan je hiertegen in beroep gaan. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag. Je brief bevat minimaal de volgende gegevens : 1) Je naam en adres (als indiener of houder van het zakelijk recht); 2) De referentie of het kohierartikel van het aanslagbiljet waarop je beroep betrekking heeft; 3) Een motivering waarom je niet akkoord bent met de aanslag, vergezeld van één of meer bewijsstukken; 4) De brief is ondertekend. Binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van je bezwaarschrift stuurt de gemeente je een ontvangstmelding van het bezwaarschrift. 13/16

14 Je kan vragen om je motivering en dossier persoonlijk toe te lichten (hoorzitting). Je wordt dan 15 dagen voordien uitgenodigd via een brief. Je krijgt eveneens de uren en dagen waarop je jouw dossier mag raadplegen. Minimum zeven dagen voor de hoorzitting moet je jouw aanwezigheid schriftelijk meedelen. Het College doet een uitspraak op basis van een geargumenteerde beslissing binnen de zes maanden na de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. Je wordt per aangetekende zending op de hoogte gebracht van deze beslissing. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de vervolging en de eisbaarheid van de belasting niet. 14/16

15 4. Informatie 4.1. Relevante documenten 1) Gemeentelijk reglement indicaties leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _reglement_inventarisatie_leegstand_aat.pdf) 2) Modelbrief beroep tegen opname in het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/ _beroep_tegen_opname_in_het_leegsta ndsregister_aat.pdf) 3) Modelbrief aanvraag schrapping uit het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/schrappingsaanvraag_h-aar-scherp_1.pdf) 4) Gemeentelijk belastingreglement leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _heffingsreglement_leegstand_aat.pdf) 5) Modelbrief aanvraag vrijstelling leegstandsbelasting (http://www.aarschot.be/files/ _aanvraag_vrijstelling_leegstandsbelasti ng_aat.pdf) 6) Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/gpb/regelgeving/gc%20grond%20en%20 pandendecreet_v_2010_07_19.pdf) 7) Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/beleidsthema/gpb/leegstandsregister/lee gstandsregister2009.pdf) 8) Decreet van 19 augustus 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/wonen/vwc-grond-panden-versie pdf) 15/16

16 4.2. Adressen Stad Aarschot Ten Drossaarde Aarschot, SVK SPIT Ijzerenmolenstraat Leuven, H-Aar-Scherp Vragen rond leegstand Technisch adviseur : Andere vragen rond wonen Woonconsulent : /16

Infobrochure leegstand Herselt

Infobrochure leegstand Herselt Infobrochure leegstand Herselt 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt leegstand

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herenthout

Infobrochure leegstand Herenthout Infobrochure leegstand Herenthout 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1 IGEMO in opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 1 register, belasting, vrijstelling, schrapping en beroep 20 oktober 2010 2 3 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 en aangepast in zitting van 24 februari 2014. Gecoördineerde

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1:

In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1: In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 1: register, belasting, vrijstelling, schrapping en beroep 18 december 2014 2 Deze brochure geeft een

Nadere informatie

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen FINANCIËLE DIENST Christophe Debilloëz 484 besluit GEMEENTERAAD - punt vergadering 21.12.2010 Ref nr : TITEL Agendapunt : Vaststellen belasting op leegstand van gebouwen en woningen Toelichting Vaststelling

Nadere informatie

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen 1 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 in het bijzonder; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting

STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting 1 INHOUD Vooraf p. 4 Wat wordt belast: woningen en gebouwen / 3 lijsten p. 5 De inventaris ongeschikt / onbewoonbaar / onveilig p. 6 De inventaris

Nadere informatie

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand.

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen (1.713.113(1)) 1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. De Gemeenteraad, Gelet

Nadere informatie

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 1. Administratie: de stedelijke administratieve eenheid die door het stadsbestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen.

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 1 administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van

Nadere informatie

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de . Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 INHOUD INHOUD... 2 1. Definities en doelstellingen... 3 Artikel 1. Algemene definities... 3 Artikel 2. Doelstellingen... 4 Artikel 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 gh REGLEMENT INVENTARIS VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Begripsomschrijving Artikel 1 Inventaris van verwaarloosde

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 februari 2013 Aanwezig : Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester;

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND

BELASTING OP LEEGSTAND Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be BELASTING OP LEEGSTAND Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2010 Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN DEEL 1 : ALGEMEEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 19.12.2013. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2013 Aanwezig : de heer L. De Meyere voorzitter-gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd;

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd; Gelet

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE.

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE. Vlaanderen is wonen UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Toelichtingsbrochure ongeschiktheid onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?...

Nadere informatie

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Inhoudstafel Wat is een woning? 3 Hoe verloopt de procedure ongeschiktheid/ onbewoonbaarheid?

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER Art. 1. 1. De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk, evenals de andere definities van artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van maandag 16 december 2013 Aanwezigen : De Pooter Sonja voorzitter Hofmans Lode burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand,

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN: INVOERING

BELASTING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN: INVOERING BELASTING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN: INVOERING Artikel 1 - Heffingstermijn Voor een termijn van vijf jaar, die aanvangt op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2019, wordt

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Reglement belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - goedkeuring

Reglement belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - goedkeuring UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 12/10/15 Aanwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier,

Nadere informatie

contactpersoon dossier ons kenmerk telefoonnummer Paul Knoops 121 089/81.01.01 secretaris Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 4 van de Grondwet;

contactpersoon dossier ons kenmerk telefoonnummer Paul Knoops 121 089/81.01.01 secretaris Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 4 van de Grondwet; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad openbare zitting van 19 december 2012 aanwezig : Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter; Ilse Wevers, Peter Schreurs, Tonnie Claessens, Anneleen Beckers

Nadere informatie

Voorwerp: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.

Voorwerp: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. STAD HARELBEKE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 12.07.2010 Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad Rita Beyaert, burgemeester; Luc Callewaert,

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Door de houder(s) van het zakelijk recht.

Door de houder(s) van het zakelijk recht. aanvraag voor vrijstelling waarvoor is dit formulier? Dit is een aanvraagformulier voor vrijstelling van betaling van de belasting voor leegstand, verwaarlozing/bouwvalligheid van woningen/gebouwen en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 25 februari 2010 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 januari 2013 Aanwezig: Agenda: De gemeenteraad, Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre

Nadere informatie

AGENDA: REGLEMENT VOOR DE OPNAME VAN PANDEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER. DE GEMEENTERAAD,

AGENDA: REGLEMENT VOOR DE OPNAME VAN PANDEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER. DE GEMEENTERAAD, GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 december 2013 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE,

Nadere informatie

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet.

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet. Gemeente KRUISHOUTEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 10 mei 2010 Aanwezig : MM Paul Tant, Voorzitter van de Gemeenteraad, Joop Verzele, Burgemeester, Rita Vande Moortele, Robrecht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 GEMEENTE 9550 H E R Z E L E PROVINCIE OOST-VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 Aanwezig: Johan Van Tittelboom, Burgemeester; Noël De Smet, Jan

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

STAD LEUVEN. Openbare zitting van 20 december 2011. Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Aanwezig:

STAD LEUVEN. Openbare zitting van 20 december 2011. Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Aanwezig: STAD LEUVEN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare zitting van 20 december 2011 Aanwezig: de heer Tobback, burgemeester-voorzitter; de heren Devlies, Brepoels, Robbeets en Vansina,

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit

Werken aan woonkwaliteit Dienst Wonen 1 Werken aan woonkwaliteit De dienst wonen wil de woonkwaliteit van de woningen en (studenten)kamers in Leuven verbeteren. Iedereen heeft tenslotte recht op een goede woning. Klachten in verband

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT GEMEENTE 2235 H U L S H O U T ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012 Aanwezig: Geert Daems: burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

WOONBELEID - Reglement inzake de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister - aanpassen.

WOONBELEID - Reglement inzake de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister - aanpassen. Provincie : Oost-Vlaanderen Gemeente : Sint-Lievens-Houtem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 26 DECEMBER 2012 Aanwezig : Lieven Latoir, burgemeester-voorzitter. Jo Vermeulen, Sofie Boeykens, Tim

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 23 april 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 23 april 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr 484.112: Voorwerp : Wijziging belastingreglement op leegstand en verkrotting. punt 9 Zitting

Nadere informatie

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laatst gewijzigd op 25 april 20 14;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laatst gewijzigd op 25 april 20 14; GEMEENTERAAD zitting van 30/03/20 I 5 BESLISSING AGENDAPUNT NR. 8 aanwezig M.M. STAD MENEN ük~thy~t~,u;

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sanerings- en renovatiecontract

Sanerings- en renovatiecontract Sanerings- en renovatiecontract Wilt u een woning, studio, appartement of studentenkamer renoveren? Of wilt u een handelsruimte verbouwen tot een woning om ze nadien te verhuren? Dan kan de stad Antwerpen

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

WOONLENINGEN LEEGSTAND = VERSPILLING

WOONLENINGEN LEEGSTAND = VERSPILLING WOONLENINGEN LEEGSTAND = VERSPILLING BESTRIJDING VAN LEEGSTAND VAN WONINGEN EN GEBOUWEN IN GENT Wat is een woning? Elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de stedelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Goedkeuring te hechten aan de stedelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Woningkwaliteit. Woningkwaliteit. Woningkwaliteit

Woningkwaliteit. Woningkwaliteit. Woningkwaliteit Woningkwaliteit Johan Baeten Diensthoofd Wonen Vlaams-Brabant Woningkwaliteit Woningkwaliteit Recht op behoorlijk wonen (Grondwet, Vlaamse Wooncode) 1. Minimale kwaliteitsvereisten 2. Betaalbare prijs

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Om het bestaande woningenbestand te verbeteren en om het wonen in de stad Tielt te bevorderen, wordt binnen de perken

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 STADSBESTUUR BLANKENBERGE HJ/VK TOELAGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven,

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Reglement sanerings- en renovatiecontract

Reglement sanerings- en renovatiecontract Reglement sanerings- en renovatiecontract Artikel 1 Doelstelling van het sanerings- en renovatiecontract Doelstelling saneringscontract: De stad Antwerpen verleent ondersteuning bij saneringswerken van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie