BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013"

Transcriptie

1 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking

2 Inhoud 1. Inleiding Leegstand en leegstandsregister Wat is leegstand? Leegstandsregister Uitzonderingen? Hoe vaststellen? Zakelijk gerechtigde Procedure Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister?... 8 Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting Waarom een belasting? Wanneer? Wie betaalt de belasting? Hoeveel bedraagt de belasting? Aanslagbiljet Vrijstellingen Persoonsgebonden vrijstellingen Objectgebonden vrijstellingen Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet...13 Informatie Relevante documenten Adressen /16

3 1. Inleiding Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij leegstand? Dan vind je in deze brochure meer informatie over de gevolgen van leegstand en de mogelijkheden om dit op te lossen. Leegstand heeft verschillende nadelen (o.a.): Je verliest als eigenaar huurgelden; Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning. Daarnaast wordt men in de gemeente ook geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Daarom wil de stad Aarschot langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande woningen ondersteunen om leegstand op te lossen. De medewerkers van het intergemeentelijk woonproject H-Aar-Scherp (Huisvesting Aarschot & Scherpenheuvel-Zichem) staan in voor het inventariseren van de leegstaande woningen en gebouwen in Aarschot. 2. Leegstand en leegstandsregister 2.1. Wat is leegstand? Een woning 1 is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt. Een gebouw 2 is leegstaand als gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw. De bestemming (meergezinswoning, handelshuis ) blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen Leegstandsregister Deze leegstaande woningen en gebouwen worden opgenomen in het leegstandsregister. 1 Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. 2 Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1º, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 3/16

4 2.3. Uitzonderingen? Een nieuwe woning of een nieuw gebouw wordt pas als leegstaand beschouwd indien die woning of dat gebouw binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet in gebruik is genomen voor zijn normale doel. Een gebouw dat is opgenomen op de inventarislijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten (Vlaams Gewest) kan niet als leegstaand gebouw geïnventariseerd worden. Er is met andere woorden geen (dubbele) opname in beide inventarissen mogelijk. Een woning die door de Vlaamse overheid als ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, kan evenmin worden geïnventariseerd als leegstaande woning. Een gebouw dat geïnventariseerd is als verwaarloosd kan dan weer wel als leegstaand geïnventariseerd worden Hoe vaststellen? Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties o.a. geen inschrijving in het bevolkingsregister, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen of dermate laag verbruik van gas en/of elektriciteit dat een gebruik volgens functie uitgesloten kan worden, uitpuilende brievenbus Let op : Dit zijn maar enkele mogelijke aanwijzingen van leegstand. De volledige lijst vind je in het gemeentelijk reglement indicaties leegstand dat terug te vinden is op de gemeentelijke website (zie ook 4.1) Zakelijk gerechtigde In deze brochure spreken we soms over de eigenaar van een woning of gebouw, maar wettelijk is de houder van het zakelijk recht verantwoordelijk. De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over : - de volle eigendom; - het recht van opstal (huis is jouw eigendom, maar iemand anders bezit de grond); - het erfpacht; - het vruchtgebruik Procedure Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand. Daarnaast bevat de zending een fotodossier en een beschrijvend verslag met een motivering voor de opname van je leegstaand(e) woning/gebouw in het leegstandsregister. 4/16

5 2.7. Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? 1. De stad heeft sinds een gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen (zie ook 4.1). Dit betekent dat je wordt belast op het langdurig leegstaan van jouw onroerend goed. 2. Op woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het recht van voorkoop (volgens de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 85 tot en met 89 van de Vlaamse Wooncode). Dit wil zeggen dat wanneer je je huis verkoopt, het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of de gemeente het recht hebben om je woning of gebouw aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Zij krijgen voorrang op de verkoop. Alle woningen waarop het recht van voorkoop van toepassing is vindt u hier: 3. Op de woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het sociaal beheersrecht (volgens de bepalingen zoals opgenomen in het artikel 90 van de Vlaamse Wooncode). Een pand in sociaal beheer wordt door de gemeente voor minstens negen jaar aan de eigenaar onttrokken. De gemeente renoveert het pand en verhuurt het vervolgens tegen een sociaal tarief tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend. 4. Voor de woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, de zogenaamde mama-papa-lening. Bij zo n lening leen je geld bij familie of vrienden om de woning te verbouwen. De persoon die je geld leent kan genieten van een belastingvermindering. 5. Bij de aankoop van woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een vermindering van de heffingsgrondslag ( euro) voor de registratierechten. Dat komt neer op een fiscaal voordeel van euro (of euro als het klein beschrijf van toepassing is). Bijkomende voorwaarden zijn wel dat de woning gerenoveerd wordt en dat iemand binnen twee jaar na de registratie van de aankoopakte de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats. Dit kan de koper zijn, maar evengoed een huurder Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze administratieve akte waarin de vaststellingen opgenomen zijn. Je moet duidelijk aantonen dat de woning nog steeds aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 5/16

6 tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de opname, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning bewoond is of het gebouw niet leegstaat). Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht of niet tijdig beslist, zal jouw pand niet worden geïnventariseerd als leegstaand voor dit jaar Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? 1. Door de woning of het gebouw, al dan niet zelf, terug te bewonen of te gebruiken (zie ook 2.9.2). Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kan doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Je kan hieromtrent steeds contact opnemen met de medewerker van het woonloket (voor contactgegevens zie 0 Adressen). 2. Door de woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) Wil of kan je niet zelf jouw woning terug bewonen dan kan je een beroep doen op de diensten van een SVK. Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. In onze gemeente is het SVK Spit actief. Je woning verhuren aan een SVK biedt je als eigenaar stevige voordelen : a) Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een 9-jarig huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren; 6/16

7 b) Alle huurdersverplichtingen, zoals bijvoorbeeld een degelijk onderhoud en het afsluiten van een brandverzekering worden nauwgezet opgevolgd; c) Permanente en stipte betaling van de huur, ook al staat het pand leeg; d) Bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een periode van 9 jaar; e) De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten; f) Geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid; g) Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven. Indien je woning toe is aan een opknapbeurt, zijn er tal van ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden : h) Federale belastingvermindering voor eigenaars-verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan 1 of meerdere woningen die ze verhuren aan een SVK (9 jaar x 5% = in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten); i) Daarnaast is het ook mogelijk (indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden) om een beroep te doen op de steun van Vlaanderen (verbeteringspremie, renovatiepremie), de provincie Vlaams-Brabant (renteloze lening tot euro), de netbeheerder ; j) De overblijvende kosten voor renovatie worden ingehouden op het huurgeld gedurende negen jaar (en wordt zo renteloos gespreid over negen jaar) Voor meer informatie hieromtrent mag je steeds contact opnemen met het woonloket of het SVK in jouw gemeente (voor contactgegevens zie 4.2). Door de woning te verkopen 3. Je kan de woning of het gebouw verkopen indien het je bijvoorbeeld aan financiële middelen ontbreekt, indien je de energie niet meer kan opbrengen voor de noodzakelijke verbouwingswerken De overdrager van het zakelijk recht (verkoper) moet de verkrijger (koper) ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens : - naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; - datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; - nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als je bewijst dat de woning al zes maanden (terug) bewoond is. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, als je bewijst dat het gebouw de laatste zes maanden voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de bestemming aangewend is (vergunning). Je vraagt een schrapping aan via een aangetekende zending, met bewijsstukken, die je richt aan het College van burgemeester en schepenen. De datum van schrapping 7/16

8 wordt de eerste dag dat de woning terug bewoond is of dat het gebouw terug in gebruik is Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van dit schrijven, om beroep in te dienen tegen de beslissing tot weigering van schrapping. Je moet duidelijk aantonen dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het stadhuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de weigering tot schrapping, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning of het gebouw niet leegstaat); Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht, zal jouw pand geschrapt worden uit het leegstandsregister. De beheerder van het leegstandsregister (H-Aar- Scherp) vermeldt als datum van de schrapping de eerste dag van aanwending overeenkomstig de functie. 8/16

9 3. Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting 3.1. Waarom een belasting? De stad Aarschot wil langdurige leegstand tegengaan. Dit brengt immers verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. De gemeente hoopt hierdoor ook het aantal kwalitatieve en betaalbare woningen op de woningmarkt uit te breiden. De belasting heeft dus een dubbele bedoeling en betreft leegstaande woningen en leegstaande gebouwen. In de eerste plaats is het doel dus leegstaande woningen en gebouwen opnieuw activeren en niet extra gemeentelijke inkomsten realiseren Wanneer? De belasting is verschuldigd als het pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister en dient betaald te worden aan de gemeente Wie betaalt de belasting? De belasting moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. Meestal is dit de volle eigenaar, maar soms kan het ook gaan om een vruchtgebruiker, erfpachter of een houder van een recht van opstal. Als het zakelijk recht verdeeld is over meerdere personen zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld 3. Indien de woning verkocht wordt is de verkoper verplicht om de koper op de hoogte te brengen van de opname in de inventaris. Hij bezorgt de gegevens van de nieuwe eigenaar per aangetekend schrijven eveneens aan de gemeente. Indien hij dit niet doet, blijft hij en niet de nieuwe eigenaar belastingplichtig (zie ook 2.9.1). Bij overdracht van het zakelijk recht blijft de anciënniteit van de woning of het gebouw die het heeft opgebouwd in het gemeentelijk leegstandsregister, behouden. Dit wil dus ook zeggen dat een eventuele nieuwe zakelijk gerechtigde onmiddellijk tegen een hoger tarief belast wordt. 3 Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen (hier de zakelijk gerechtigden) gezamenlijk een schuld (hier een leegstandsbelasting) aangaan, de schuldeiser (hier de gemeente) het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel. Degene die wordt aangesproken voor het geheel heeft overigens wel recht op terugvordering, dat wil zeggen hij kan het deel waarvoor hij "teveel" is aangesproken bij die medeschuldenaren (hier de andere zakelijk gerechtigden) opeisen. 9/16

10 3.4. Hoeveel bedraagt de belasting? Je betaalt (basisbedragen) : euro voor een gebouw of ééngezinswoning; euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet 4 ; euro voor elke andere woning, kamer of studentenkamer. De belasting dient jaarlijks betaald te worden, zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt. De belasting is verschuldigd op de verjaardag van de inventarisatiedatum. Het bedrag van de belasting wordt elk jaar hoger : zo wordt langdurige leegstand steeds zwaarder bestraft. De belasting stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand in het leegstandsregister opgenomen blijft, weliswaar tot het maximum is bereikt. De tweede heffing voor een woonhuis of volledig gebouw, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor een individuele kamer of studentenkamer, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 200 euro, de derde heffing 300 euro en de vierde heffing tenslotte 400 euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks 400 euro, totdat de individuele kamer of studentenkamer uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor elke overige woongelegenheid, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 800 euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt Aanslagbiljet Indien je een belasting dient te betalen ontvang je een gemeentelijk aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de belasting. De belasting dient betaald te worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 4 Kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : - WC; - Bad of douche; - Kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 10/16

11 3.6. Vrijstellingen In een aantal situaties kan de eigenaar van het gebouw of de woning vrijgesteld worden van betaling van de belasting. Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning wel geïnventariseerd. Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de belasting alsnog betaald te worden. Een vrijstelling vraag je, als zakelijk gerechtigde, zelf aan. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs en dit voor de datum waarop de opname in de inventaris is verjaard. Je aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld : verblijf in rusthuis, stedenbouwkundige vergunning ). Indien je aanvraag later verstuurd is, gaat de vrijstelling in vanaf de datum van aanvraag en zal je dus belast worden. Binnen de drie maanden na indiening van je aanvraag word je door het College van burgemeester en schepenen in kennis gesteld van het al dan niet toestaan van de aangevraagde vrijstelling Persoonsgebonden vrijstellingen 1. De belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning, kan een vrijstelling voor drie jaar krijgen. 2. De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening of een instelling erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap verblijft of voor minstens één jaar werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Deze vrijstelling geldt maximum 3 jaar volgend op de datum van opname in de voorziening. De belastingplichtige kan een persoonsgebonden vrijstelling slechts éénmaal aanvragen en dit voor slechts één woning. Voor de vrijstellingen onder punt 2 moet een bewijs van verblijf voorgelegd worden dat geleverd wordt door de voorziening of instelling waar de belastingplichtige verblijft. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend. 11/16

12 Objectgebonden vrijstellingen Indien de woning of gebouw : 1. Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan. 2. Geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 3. Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een erkende ramp. Deze vrijstelling is geldig gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging. 4. Gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling is geldig gedurende een termijn van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Een verlenging van 1 jaar is éénmaal mogelijk, mits indiening van een renovatiedossier zoals omschreven in punt Wordt gerenoveerd zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning is vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat minstens volgende elementen bevat: a) een plan of tekening en enkele foto s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte; b) een plan of tekening van de toestand na renovatie als deze verschillend is van a; c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken die worden uitgevoerd; d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes en / of facturen van reeds uitgevoerde werken; e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren. De bevoegde overheid kan de aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om 1 jaar te duren en / of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens 1 jaar. De aanvraag voor een eerste en tweede verlenging dient te gebeuren voor het verstrijken van de lopende vrijstelling. De aanvrager voegt bij de verlengingsaanvraag: 1) één of meer facturen van maximum 1 jaar oud die betrekking heeft of hebben op de uitgevoerde renovatiewerken; 2) in geval van punt e. van bovenstaande paragraaf niet meer realiseerbaar is: een verantwoording waaruit blijkt dat de werken niet konden worden afgerond en een aangepast tijdsschema. 6) Wordt gehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, 2 van de Vlaamse Wooncode. 7) Krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 8) Deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op 12/16

13 een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; 9) Wordt gebruikt als noodwoning van het OCMW of van de gemeente. 10) In eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij en zij hiervoor een door de VMSW goedgekeurd voorontwerp kan voorleggen. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Als je aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt, dan heft de gemeente een leegstandsbelasting op je leegstaande woning of gebouw zodra die 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister. Als je niet akkoord bent met de weigering van je aanvraag tot vrijstelling op de leegstandsbelasting, kan je bij ontvangst van het aanslagbiljet nog altijd hiertegen in beroep gaan (zie 3.7) Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Alle eerder door Wonen Vlaanderen toegestane vrijstellingen en schorsingen gelden niet meer. De zakelijk gerechtigde kan wel een nieuwe vrijstelling aanvragen in het kader van het huidige gemeentelijke belastingreglement Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet Als je niet akkoord gaat met de aanslag, kan je hiertegen in beroep gaan. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag. Je brief bevat minimaal de volgende gegevens : 1) Je naam en adres (als indiener of houder van het zakelijk recht); 2) De referentie of het kohierartikel van het aanslagbiljet waarop je beroep betrekking heeft; 3) Een motivering waarom je niet akkoord bent met de aanslag, vergezeld van één of meer bewijsstukken; 4) De brief is ondertekend. Binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van je bezwaarschrift stuurt de gemeente je een ontvangstmelding van het bezwaarschrift. 13/16

14 Je kan vragen om je motivering en dossier persoonlijk toe te lichten (hoorzitting). Je wordt dan 15 dagen voordien uitgenodigd via een brief. Je krijgt eveneens de uren en dagen waarop je jouw dossier mag raadplegen. Minimum zeven dagen voor de hoorzitting moet je jouw aanwezigheid schriftelijk meedelen. Het College doet een uitspraak op basis van een geargumenteerde beslissing binnen de zes maanden na de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. Je wordt per aangetekende zending op de hoogte gebracht van deze beslissing. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de vervolging en de eisbaarheid van de belasting niet. 14/16

15 4. Informatie 4.1. Relevante documenten 1) Gemeentelijk reglement indicaties leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _reglement_inventarisatie_leegstand_aat.pdf) 2) Modelbrief beroep tegen opname in het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/ _beroep_tegen_opname_in_het_leegsta ndsregister_aat.pdf) 3) Modelbrief aanvraag schrapping uit het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/schrappingsaanvraag_h-aar-scherp_1.pdf) 4) Gemeentelijk belastingreglement leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _heffingsreglement_leegstand_aat.pdf) 5) Modelbrief aanvraag vrijstelling leegstandsbelasting (http://www.aarschot.be/files/ _aanvraag_vrijstelling_leegstandsbelasti ng_aat.pdf) 6) Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/gpb/regelgeving/gc%20grond%20en%20 pandendecreet_v_2010_07_19.pdf) 7) Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/beleidsthema/gpb/leegstandsregister/lee gstandsregister2009.pdf) 8) Decreet van 19 augustus 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/wonen/vwc-grond-panden-versie pdf) 15/16

16 4.2. Adressen Stad Aarschot Ten Drossaarde Aarschot, SVK SPIT Ijzerenmolenstraat Leuven, H-Aar-Scherp Vragen rond leegstand Technisch adviseur : Andere vragen rond wonen Woonconsulent : /16

BROCHURE LEEGSTAND Versie september 2016

BROCHURE LEEGSTAND Versie september 2016 Wonen aan de Demer BROCHURE LEEGSTAND Versie september 2016 samenwerking Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1. Wat is leegstand?... 3 2.2. Leegstandsregister... 3 2.3. Uitzonderingen?...

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen

Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 1.1 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 1.2 Zijn er uitzonderingen?... 4 1.3 Begrip zakelijk gerechtigde...

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herenthout

Infobrochure leegstand Herenthout Infobrochure leegstand Herenthout 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herselt

Infobrochure leegstand Herselt Infobrochure leegstand Herselt 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt leegstand

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Kasterlee

Infobrochure leegstand Kasterlee Infobrochure leegstand Kasterlee 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

Oud-Heverlee Brochure Leegstand

Oud-Heverlee Brochure Leegstand Oud-Heverlee Brochure Leegstand Juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1 Wat?... 3 2.2 Vaststelling?... 4 2.3 Zakelijk gerechtigde?... 4 2.4 Gevolgen van

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Langdurige leegstand van

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/06/2010 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23/04/2013 1. Definities Artikel 1 - De definities van

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1 IGEMO in opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 1 register, belasting, vrijstelling, schrapping en beroep 20 oktober 2010 2 3 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen LEEGSTAND Opsporen en verhelpen Stadsregio Turnhout in opdracht van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout Inhoud Vooraf... 1 1 Leegstand en het leegstandsregister... 2 1.1 Wat is leegstand en het leegstandsregister?...

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 9 juni 2016 Argumentatie Het is te vermijden dat het zakelijk

Nadere informatie

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 en aangepast in zitting van 24 februari 2014. Gecoördineerde

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019.

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012. GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Hoofdstuk I: Inleiding Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: De gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland In het kader van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid van 27 maart 2009 is een van de op te stellen registers, het register van leegstaande

Nadere informatie

Procedure van opname in de inventaris

Procedure van opname in de inventaris Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen FINANCIËLE DIENST Christophe Debilloëz 484 besluit GEMEENTERAAD - punt vergadering 21.12.2010 Ref nr : TITEL Agendapunt : Vaststellen belasting op leegstand van gebouwen en woningen Toelichting Vaststelling

Nadere informatie

In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1:

In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1: In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 1: register, belasting, vrijstelling, schrapping en beroep 18 december 2014 2 Deze brochure geeft een

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand

Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand Leegstandsreglement Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019 Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene

Nadere informatie

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen 1 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 in het bijzonder; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN Gemeente Zelzate GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Artikel 1: - Er wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 januari 2013

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN BELASTINGREGLEMENT OP ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN DEEL 1: ALGEMEEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

-Artikel 7, 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : besluit GEMEENTERAAD. Tom Verheijen

-Artikel 7, 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : besluit GEMEENTERAAD. Tom Verheijen FINANCIËLE DIENST Tom Verheijen 143.4 B - punt besluit GEMEENTERAAD vergadering 16.06.2014 Ref nr : TITEL Agendapunt : Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - aanpassing Toelichting Het belastingreglement

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Is uw woning opgenomen in het leegstandsregister? Hebt u vragen over leegstand of de leegstandsheffing? Een project van 3Wplus vzw in samenwerking met de gemeentebesturen van Asse,

Nadere informatie

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg GEMEENTEBESTUUR 3070 KORTENBERG Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 02.12.2013 Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet;

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities

GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen

Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen Het gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen

Nadere informatie

Inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen

Inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen BELASTINGREGLEMENT OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 29 juni 2016

Nadere informatie

STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting

STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting 1 INHOUD Vooraf p. 4 Wat wordt belast: woningen en gebouwen / 3 lijsten p. 5 De inventaris ongeschikt / onbewoonbaar / onveilig p. 6 De inventaris

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen.

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 1 administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van

Nadere informatie

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de . Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers,

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren; Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Reglement gemeentebelasting op leegstaande

Nadere informatie

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 1. Administratie: de stedelijke administratieve eenheid die door het stadsbestuur

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op woningen en/of gebouwen

Nadere informatie

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand.

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen (1.713.113(1)) 1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. De Gemeenteraad, Gelet

Nadere informatie

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de administratieve

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 maart 2017 (treedt in werking op 1 april 2017) Bekendgemaakt op 22 maart 2017

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 maart 2017 (treedt in werking op 1 april 2017) Bekendgemaakt op 22 maart 2017 Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 maart 2017 (treedt in werking op 1 april 2017) Bekendgemaakt op 22 maart 2017 Artikel 1 - Begripsomschrijving Inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen: register

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 INHOUD INHOUD... 2 1. Definities en doelstellingen... 3 Artikel 1. Algemene definities... 3 Artikel 2. Doelstellingen... 4 Artikel 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen

Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de gemeentelijke

Nadere informatie

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C.,

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen LEEGSTAND Opsporen en verhelpen Stadsregio Turnhout in opdracht van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout Inhoud Vooraf 1 1 Leegstand en het leegstandsregister 2 1.1 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 gh REGLEMENT INVENTARIS VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Begripsomschrijving Artikel 1 Inventaris van verwaarloosde

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities

ARTIKEL 1: Definities Administratieve verordening voor de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op woningen en/of gebouwen

Nadere informatie

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN pagina 1 van 9 REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: de

Nadere informatie

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2012 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

Belasting op de leegstand.

Belasting op de leegstand. Belasting op de leegstand. (Goedgekeurd door de gemeenteraad van Mesen in zitting van 30 december 2013) Artikel 1 : Definities. 1. administratie : de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016).

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016). BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016). Artikel 1 Algemene bepalingen. 1.1. Definities: De volgende begrippen worden gebruikt: 1. Administratie:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 november 2012. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; J. Van Hooydonck; A. Van Loon, C. De Rydt, R. Francken,

Nadere informatie

Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen ( (1))

Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen ( (1)) Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen (1.713.113(1)) Situering Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27-03-2010 (art. 2.2.6) legt elke gemeente op een register

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 februari 2013 Aanwezig : Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester;

Nadere informatie

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1. Definities

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1. Definities Belasting op woningen en/of gebouwen en/of (studenten)kamers die beschouwd worden als leegstand in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ (= Genk, As, Opglabbeek,

Nadere informatie

Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op

Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND

BELASTING OP LEEGSTAND Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be BELASTING OP LEEGSTAND Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen De gemeenteraad Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2010 Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 19.12.2013. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 15 december 2015 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks.

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks. WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019 Het gemeentelijk reglement inzake

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE Zitting van 30 oktober 2012 Tegenwoordig: de H.H. Vermeiren Freddy, burgemeester-voorzitter; De Vries Tom, Van der Velde Bart, Roofthooft

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN DEEL 1 : ALGEMEEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN DEEL 1: ALGEMEEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND STADSBESTUUR BLANKENBERGE BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december

Nadere informatie

Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen.

Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen. Belasting op de leegstaande woningen of gebouwen. Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse belasting gevestigd op leegstaande woningen en gebouwen die gedurende minstens

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 7 november 2016 Aanwezig: Voorzitter: Burgemeester: Schepenen: Raadsleden: Secretaris: Mia Peeters Hans Vandenberg Benny Reviers, Wouter Lenaerts,

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 oktober 2013

Nadere informatie

Inventarisbeheerder: de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Inventarisbeheerder: de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 maart 2017 (treedt in werking op 1 april 2017) Bekendgemaakt op 22 maart 2017 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd;

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd; Gelet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN VRIJDAG 17 DECEMBER 2010 Aanwezig : Vereycken Ann, voorzitter Vlaeymans Leo, burgemeester Totté Johan, Neyens Frans, Coemans

Nadere informatie

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE.

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE. Vlaanderen is wonen UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Toelichtingsbrochure ongeschiktheid onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?...

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2013 Aanwezig : de heer L. De Meyere voorzitter-gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Inhoudstafel Wat is een woning? 3 Hoe verloopt de procedure ongeschiktheid/ onbewoonbaarheid?

Nadere informatie