BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013"

Transcriptie

1 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking

2 Inhoud 1. Inleiding Leegstand en leegstandsregister Wat is leegstand? Leegstandsregister Uitzonderingen? Hoe vaststellen? Zakelijk gerechtigde Procedure Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister?... 8 Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting Waarom een belasting? Wanneer? Wie betaalt de belasting? Hoeveel bedraagt de belasting? Aanslagbiljet Vrijstellingen Persoonsgebonden vrijstellingen Objectgebonden vrijstellingen Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet...13 Informatie Relevante documenten Adressen /16

3 1. Inleiding Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij leegstand? Dan vind je in deze brochure meer informatie over de gevolgen van leegstand en de mogelijkheden om dit op te lossen. Leegstand heeft verschillende nadelen (o.a.): Je verliest als eigenaar huurgelden; Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning. Daarnaast wordt men in de gemeente ook geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Daarom wil de stad Aarschot langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande woningen ondersteunen om leegstand op te lossen. De medewerkers van het intergemeentelijk woonproject H-Aar-Scherp (Huisvesting Aarschot & Scherpenheuvel-Zichem) staan in voor het inventariseren van de leegstaande woningen en gebouwen in Aarschot. 2. Leegstand en leegstandsregister 2.1. Wat is leegstand? Een woning 1 is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt. Een gebouw 2 is leegstaand als gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw. De bestemming (meergezinswoning, handelshuis ) blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen Leegstandsregister Deze leegstaande woningen en gebouwen worden opgenomen in het leegstandsregister. 1 Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. 2 Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1º, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 3/16

4 2.3. Uitzonderingen? Een nieuwe woning of een nieuw gebouw wordt pas als leegstaand beschouwd indien die woning of dat gebouw binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet in gebruik is genomen voor zijn normale doel. Een gebouw dat is opgenomen op de inventarislijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten (Vlaams Gewest) kan niet als leegstaand gebouw geïnventariseerd worden. Er is met andere woorden geen (dubbele) opname in beide inventarissen mogelijk. Een woning die door de Vlaamse overheid als ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, kan evenmin worden geïnventariseerd als leegstaande woning. Een gebouw dat geïnventariseerd is als verwaarloosd kan dan weer wel als leegstaand geïnventariseerd worden Hoe vaststellen? Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties o.a. geen inschrijving in het bevolkingsregister, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen of dermate laag verbruik van gas en/of elektriciteit dat een gebruik volgens functie uitgesloten kan worden, uitpuilende brievenbus Let op : Dit zijn maar enkele mogelijke aanwijzingen van leegstand. De volledige lijst vind je in het gemeentelijk reglement indicaties leegstand dat terug te vinden is op de gemeentelijke website (zie ook 4.1) Zakelijk gerechtigde In deze brochure spreken we soms over de eigenaar van een woning of gebouw, maar wettelijk is de houder van het zakelijk recht verantwoordelijk. De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over : - de volle eigendom; - het recht van opstal (huis is jouw eigendom, maar iemand anders bezit de grond); - het erfpacht; - het vruchtgebruik Procedure Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand. Daarnaast bevat de zending een fotodossier en een beschrijvend verslag met een motivering voor de opname van je leegstaand(e) woning/gebouw in het leegstandsregister. 4/16

5 2.7. Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? 1. De stad heeft sinds een gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen (zie ook 4.1). Dit betekent dat je wordt belast op het langdurig leegstaan van jouw onroerend goed. 2. Op woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het recht van voorkoop (volgens de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 85 tot en met 89 van de Vlaamse Wooncode). Dit wil zeggen dat wanneer je je huis verkoopt, het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of de gemeente het recht hebben om je woning of gebouw aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Zij krijgen voorrang op de verkoop. Alle woningen waarop het recht van voorkoop van toepassing is vindt u hier: 3. Op de woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het sociaal beheersrecht (volgens de bepalingen zoals opgenomen in het artikel 90 van de Vlaamse Wooncode). Een pand in sociaal beheer wordt door de gemeente voor minstens negen jaar aan de eigenaar onttrokken. De gemeente renoveert het pand en verhuurt het vervolgens tegen een sociaal tarief tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend. 4. Voor de woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, de zogenaamde mama-papa-lening. Bij zo n lening leen je geld bij familie of vrienden om de woning te verbouwen. De persoon die je geld leent kan genieten van een belastingvermindering. 5. Bij de aankoop van woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een vermindering van de heffingsgrondslag ( euro) voor de registratierechten. Dat komt neer op een fiscaal voordeel van euro (of euro als het klein beschrijf van toepassing is). Bijkomende voorwaarden zijn wel dat de woning gerenoveerd wordt en dat iemand binnen twee jaar na de registratie van de aankoopakte de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats. Dit kan de koper zijn, maar evengoed een huurder Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze administratieve akte waarin de vaststellingen opgenomen zijn. Je moet duidelijk aantonen dat de woning nog steeds aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 5/16

6 tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de opname, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning bewoond is of het gebouw niet leegstaat). Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht of niet tijdig beslist, zal jouw pand niet worden geïnventariseerd als leegstaand voor dit jaar Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? 1. Door de woning of het gebouw, al dan niet zelf, terug te bewonen of te gebruiken (zie ook 2.9.2). Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kan doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Je kan hieromtrent steeds contact opnemen met de medewerker van het woonloket (voor contactgegevens zie 0 Adressen). 2. Door de woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) Wil of kan je niet zelf jouw woning terug bewonen dan kan je een beroep doen op de diensten van een SVK. Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. In onze gemeente is het SVK Spit actief. Je woning verhuren aan een SVK biedt je als eigenaar stevige voordelen : a) Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een 9-jarig huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren; 6/16

7 b) Alle huurdersverplichtingen, zoals bijvoorbeeld een degelijk onderhoud en het afsluiten van een brandverzekering worden nauwgezet opgevolgd; c) Permanente en stipte betaling van de huur, ook al staat het pand leeg; d) Bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een periode van 9 jaar; e) De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten; f) Geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid; g) Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven. Indien je woning toe is aan een opknapbeurt, zijn er tal van ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden : h) Federale belastingvermindering voor eigenaars-verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan 1 of meerdere woningen die ze verhuren aan een SVK (9 jaar x 5% = in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten); i) Daarnaast is het ook mogelijk (indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden) om een beroep te doen op de steun van Vlaanderen (verbeteringspremie, renovatiepremie), de provincie Vlaams-Brabant (renteloze lening tot euro), de netbeheerder ; j) De overblijvende kosten voor renovatie worden ingehouden op het huurgeld gedurende negen jaar (en wordt zo renteloos gespreid over negen jaar) Voor meer informatie hieromtrent mag je steeds contact opnemen met het woonloket of het SVK in jouw gemeente (voor contactgegevens zie 4.2). Door de woning te verkopen 3. Je kan de woning of het gebouw verkopen indien het je bijvoorbeeld aan financiële middelen ontbreekt, indien je de energie niet meer kan opbrengen voor de noodzakelijke verbouwingswerken De overdrager van het zakelijk recht (verkoper) moet de verkrijger (koper) ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens : - naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; - datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; - nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als je bewijst dat de woning al zes maanden (terug) bewoond is. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, als je bewijst dat het gebouw de laatste zes maanden voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de bestemming aangewend is (vergunning). Je vraagt een schrapping aan via een aangetekende zending, met bewijsstukken, die je richt aan het College van burgemeester en schepenen. De datum van schrapping 7/16

8 wordt de eerste dag dat de woning terug bewoond is of dat het gebouw terug in gebruik is Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van dit schrijven, om beroep in te dienen tegen de beslissing tot weigering van schrapping. Je moet duidelijk aantonen dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het stadhuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de weigering tot schrapping, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning of het gebouw niet leegstaat); Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht, zal jouw pand geschrapt worden uit het leegstandsregister. De beheerder van het leegstandsregister (H-Aar- Scherp) vermeldt als datum van de schrapping de eerste dag van aanwending overeenkomstig de functie. 8/16

9 3. Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting 3.1. Waarom een belasting? De stad Aarschot wil langdurige leegstand tegengaan. Dit brengt immers verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. De gemeente hoopt hierdoor ook het aantal kwalitatieve en betaalbare woningen op de woningmarkt uit te breiden. De belasting heeft dus een dubbele bedoeling en betreft leegstaande woningen en leegstaande gebouwen. In de eerste plaats is het doel dus leegstaande woningen en gebouwen opnieuw activeren en niet extra gemeentelijke inkomsten realiseren Wanneer? De belasting is verschuldigd als het pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister en dient betaald te worden aan de gemeente Wie betaalt de belasting? De belasting moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. Meestal is dit de volle eigenaar, maar soms kan het ook gaan om een vruchtgebruiker, erfpachter of een houder van een recht van opstal. Als het zakelijk recht verdeeld is over meerdere personen zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld 3. Indien de woning verkocht wordt is de verkoper verplicht om de koper op de hoogte te brengen van de opname in de inventaris. Hij bezorgt de gegevens van de nieuwe eigenaar per aangetekend schrijven eveneens aan de gemeente. Indien hij dit niet doet, blijft hij en niet de nieuwe eigenaar belastingplichtig (zie ook 2.9.1). Bij overdracht van het zakelijk recht blijft de anciënniteit van de woning of het gebouw die het heeft opgebouwd in het gemeentelijk leegstandsregister, behouden. Dit wil dus ook zeggen dat een eventuele nieuwe zakelijk gerechtigde onmiddellijk tegen een hoger tarief belast wordt. 3 Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen (hier de zakelijk gerechtigden) gezamenlijk een schuld (hier een leegstandsbelasting) aangaan, de schuldeiser (hier de gemeente) het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel. Degene die wordt aangesproken voor het geheel heeft overigens wel recht op terugvordering, dat wil zeggen hij kan het deel waarvoor hij "teveel" is aangesproken bij die medeschuldenaren (hier de andere zakelijk gerechtigden) opeisen. 9/16

10 3.4. Hoeveel bedraagt de belasting? Je betaalt (basisbedragen) : euro voor een gebouw of ééngezinswoning; euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet 4 ; euro voor elke andere woning, kamer of studentenkamer. De belasting dient jaarlijks betaald te worden, zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt. De belasting is verschuldigd op de verjaardag van de inventarisatiedatum. Het bedrag van de belasting wordt elk jaar hoger : zo wordt langdurige leegstand steeds zwaarder bestraft. De belasting stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand in het leegstandsregister opgenomen blijft, weliswaar tot het maximum is bereikt. De tweede heffing voor een woonhuis of volledig gebouw, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor een individuele kamer of studentenkamer, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 200 euro, de derde heffing 300 euro en de vierde heffing tenslotte 400 euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks 400 euro, totdat de individuele kamer of studentenkamer uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor elke overige woongelegenheid, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 800 euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt Aanslagbiljet Indien je een belasting dient te betalen ontvang je een gemeentelijk aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de belasting. De belasting dient betaald te worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 4 Kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : - WC; - Bad of douche; - Kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 10/16

11 3.6. Vrijstellingen In een aantal situaties kan de eigenaar van het gebouw of de woning vrijgesteld worden van betaling van de belasting. Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning wel geïnventariseerd. Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de belasting alsnog betaald te worden. Een vrijstelling vraag je, als zakelijk gerechtigde, zelf aan. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs en dit voor de datum waarop de opname in de inventaris is verjaard. Je aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld : verblijf in rusthuis, stedenbouwkundige vergunning ). Indien je aanvraag later verstuurd is, gaat de vrijstelling in vanaf de datum van aanvraag en zal je dus belast worden. Binnen de drie maanden na indiening van je aanvraag word je door het College van burgemeester en schepenen in kennis gesteld van het al dan niet toestaan van de aangevraagde vrijstelling Persoonsgebonden vrijstellingen 1. De belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning, kan een vrijstelling voor drie jaar krijgen. 2. De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening of een instelling erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap verblijft of voor minstens één jaar werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Deze vrijstelling geldt maximum 3 jaar volgend op de datum van opname in de voorziening. De belastingplichtige kan een persoonsgebonden vrijstelling slechts éénmaal aanvragen en dit voor slechts één woning. Voor de vrijstellingen onder punt 2 moet een bewijs van verblijf voorgelegd worden dat geleverd wordt door de voorziening of instelling waar de belastingplichtige verblijft. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend. 11/16

12 Objectgebonden vrijstellingen Indien de woning of gebouw : 1. Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan. 2. Geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 3. Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een erkende ramp. Deze vrijstelling is geldig gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging. 4. Gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling is geldig gedurende een termijn van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Een verlenging van 1 jaar is éénmaal mogelijk, mits indiening van een renovatiedossier zoals omschreven in punt Wordt gerenoveerd zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning is vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat minstens volgende elementen bevat: a) een plan of tekening en enkele foto s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte; b) een plan of tekening van de toestand na renovatie als deze verschillend is van a; c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken die worden uitgevoerd; d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes en / of facturen van reeds uitgevoerde werken; e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren. De bevoegde overheid kan de aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om 1 jaar te duren en / of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens 1 jaar. De aanvraag voor een eerste en tweede verlenging dient te gebeuren voor het verstrijken van de lopende vrijstelling. De aanvrager voegt bij de verlengingsaanvraag: 1) één of meer facturen van maximum 1 jaar oud die betrekking heeft of hebben op de uitgevoerde renovatiewerken; 2) in geval van punt e. van bovenstaande paragraaf niet meer realiseerbaar is: een verantwoording waaruit blijkt dat de werken niet konden worden afgerond en een aangepast tijdsschema. 6) Wordt gehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, 2 van de Vlaamse Wooncode. 7) Krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 8) Deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op 12/16

13 een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; 9) Wordt gebruikt als noodwoning van het OCMW of van de gemeente. 10) In eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij en zij hiervoor een door de VMSW goedgekeurd voorontwerp kan voorleggen. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Als je aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt, dan heft de gemeente een leegstandsbelasting op je leegstaande woning of gebouw zodra die 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister. Als je niet akkoord bent met de weigering van je aanvraag tot vrijstelling op de leegstandsbelasting, kan je bij ontvangst van het aanslagbiljet nog altijd hiertegen in beroep gaan (zie 3.7) Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Alle eerder door Wonen Vlaanderen toegestane vrijstellingen en schorsingen gelden niet meer. De zakelijk gerechtigde kan wel een nieuwe vrijstelling aanvragen in het kader van het huidige gemeentelijke belastingreglement Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet Als je niet akkoord gaat met de aanslag, kan je hiertegen in beroep gaan. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag. Je brief bevat minimaal de volgende gegevens : 1) Je naam en adres (als indiener of houder van het zakelijk recht); 2) De referentie of het kohierartikel van het aanslagbiljet waarop je beroep betrekking heeft; 3) Een motivering waarom je niet akkoord bent met de aanslag, vergezeld van één of meer bewijsstukken; 4) De brief is ondertekend. Binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van je bezwaarschrift stuurt de gemeente je een ontvangstmelding van het bezwaarschrift. 13/16

14 Je kan vragen om je motivering en dossier persoonlijk toe te lichten (hoorzitting). Je wordt dan 15 dagen voordien uitgenodigd via een brief. Je krijgt eveneens de uren en dagen waarop je jouw dossier mag raadplegen. Minimum zeven dagen voor de hoorzitting moet je jouw aanwezigheid schriftelijk meedelen. Het College doet een uitspraak op basis van een geargumenteerde beslissing binnen de zes maanden na de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. Je wordt per aangetekende zending op de hoogte gebracht van deze beslissing. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de vervolging en de eisbaarheid van de belasting niet. 14/16

15 4. Informatie 4.1. Relevante documenten 1) Gemeentelijk reglement indicaties leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _reglement_inventarisatie_leegstand_aat.pdf) 2) Modelbrief beroep tegen opname in het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/ _beroep_tegen_opname_in_het_leegsta ndsregister_aat.pdf) 3) Modelbrief aanvraag schrapping uit het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/schrappingsaanvraag_h-aar-scherp_1.pdf) 4) Gemeentelijk belastingreglement leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _heffingsreglement_leegstand_aat.pdf) 5) Modelbrief aanvraag vrijstelling leegstandsbelasting (http://www.aarschot.be/files/ _aanvraag_vrijstelling_leegstandsbelasti ng_aat.pdf) 6) Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/gpb/regelgeving/gc%20grond%20en%20 pandendecreet_v_2010_07_19.pdf) 7) Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/beleidsthema/gpb/leegstandsregister/lee gstandsregister2009.pdf) 8) Decreet van 19 augustus 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/wonen/vwc-grond-panden-versie pdf) 15/16

16 4.2. Adressen Stad Aarschot Ten Drossaarde Aarschot, SVK SPIT Ijzerenmolenstraat Leuven, H-Aar-Scherp Vragen rond leegstand Technisch adviseur : Andere vragen rond wonen Woonconsulent : /16

Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen

Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen Infobrochure leegstand Gemeente Nijlen 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 1.1 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 1.2 Zijn er uitzonderingen?... 4 1.3 Begrip zakelijk gerechtigde...

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herselt

Infobrochure leegstand Herselt Infobrochure leegstand Herselt 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt leegstand

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Herenthout

Infobrochure leegstand Herenthout Infobrochure leegstand Herenthout 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

Infobrochure leegstand Kasterlee

Infobrochure leegstand Kasterlee Infobrochure leegstand Kasterlee 1 Inleiding... 3 1 Leegstandsregister... 4 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 4 Zijn er uitzonderingen?... 4 Begrip zakelijk gerechtigde... 5 Hoe wordt

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Oud-Heverlee Brochure Leegstand

Oud-Heverlee Brochure Leegstand Oud-Heverlee Brochure Leegstand Juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1 Wat?... 3 2.2 Vaststelling?... 4 2.3 Zakelijk gerechtigde?... 4 2.4 Gevolgen van

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/06/2010 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23/04/2013 1. Definities Artikel 1 - De definities van

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1 IGEMO in opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 1 register, belasting, vrijstelling, schrapping en beroep 20 oktober 2010 2 3 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen

LEEGSTAND Opsporen en verhelpen LEEGSTAND Opsporen en verhelpen Stadsregio Turnhout in opdracht van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout Inhoud Vooraf... 1 1 Leegstand en het leegstandsregister... 2 1.1 Wat is leegstand en het leegstandsregister?...

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 en aangepast in zitting van 24 februari 2014. Gecoördineerde

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019.

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012. GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1:

In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 1: In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 1: register, belasting, vrijstelling, schrapping en beroep 18 december 2014 2 Deze brochure geeft een

Nadere informatie

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen FINANCIËLE DIENST Christophe Debilloëz 484 besluit GEMEENTERAAD - punt vergadering 21.12.2010 Ref nr : TITEL Agendapunt : Vaststellen belasting op leegstand van gebouwen en woningen Toelichting Vaststelling

Nadere informatie

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen 1 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 in het bijzonder; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg GEMEENTEBESTUUR 3070 KORTENBERG Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 02.12.2013 Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting

STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting STEDELIJKE HEFFING op leegstand, verwaarlozing en verkrotting 1 INHOUD Vooraf p. 4 Wat wordt belast: woningen en gebouwen / 3 lijsten p. 5 De inventaris ongeschikt / onbewoonbaar / onveilig p. 6 De inventaris

Nadere informatie

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand.

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen (1.713.113(1)) 1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. De Gemeenteraad, Gelet

Nadere informatie

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de . Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers,

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren; Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Reglement gemeentebelasting op leegstaande

Nadere informatie

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen.

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 1 administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van

Nadere informatie

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 1. Administratie: de stedelijke administratieve eenheid die door het stadsbestuur

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 INHOUD INHOUD... 2 1. Definities en doelstellingen... 3 Artikel 1. Algemene definities... 3 Artikel 2. Doelstellingen... 4 Artikel 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de administratieve

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 gh REGLEMENT INVENTARIS VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Begripsomschrijving Artikel 1 Inventaris van verwaarloosde

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities

ARTIKEL 1: Definities Administratieve verordening voor de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen

Nadere informatie

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2012 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 februari 2013 Aanwezig : Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester;

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND

BELASTING OP LEEGSTAND Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be BELASTING OP LEEGSTAND Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1. Definities

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1. Definities Belasting op woningen en/of gebouwen en/of (studenten)kamers die beschouwd worden als leegstand in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ (= Genk, As, Opglabbeek,

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2010 Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN DEEL 1 : ALGEMEEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 19.12.2013. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND STADSBESTUUR BLANKENBERGE BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2013 Aanwezig : de heer L. De Meyere voorzitter-gemeenteraadslid,

Nadere informatie

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE.

UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Vlaanderen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE. Vlaanderen is wonen UW WONING WERD ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARD. WAT NU? Toelichtingsbrochure ongeschiktheid onbewoonbaarheid AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?...

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd;

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna het Kamerdecreet genoemd; Gelet

Nadere informatie

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? Toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid Inhoudstafel Wat is een woning? 3 Hoe verloopt de procedure ongeschiktheid/ onbewoonbaarheid?

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 gh REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement gelden

Nadere informatie

Gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt

Gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt Belastingsreglement op de gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt, als verwaarloosd of bouwvallig, als ongeschikt of onbewoonbaar: vaststellen Gebouwen en/of woningen

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE OPMAAK VAN HET LEEGSTANDREGISTER Art. 1. 1. De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk, evenals de andere definities van artikel

Nadere informatie

VERWAARLOZING VOOR UW PAND WERD VERWAARLOZING VASTGESTELD. WAT NU? AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN

VERWAARLOZING VOOR UW PAND WERD VERWAARLOZING VASTGESTELD. WAT NU? AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN VOOR UW PAND WERD VERWAARLOZING VERWAARLOZING VASTGESTELD. WAT NU? Toelichtingsbrochure verwaarlozing van woningen en gebouwen AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Wat is een woning?... 3 Wat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van maandag 16 december 2013 Aanwezigen : De Pooter Sonja voorzitter Hofmans Lode burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand,

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN: INVOERING

BELASTING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN: INVOERING BELASTING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN: INVOERING Artikel 1 - Heffingstermijn Voor een termijn van vijf jaar, die aanvangt op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2019, wordt

Nadere informatie

Reglement belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - goedkeuring

Reglement belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - goedkeuring UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 12/10/15 Aanwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Uw pand wordt opgenomen in de inventaris van leegstaande, onafgewerkte, verwaarloosde, bouwvallige, ongeschikte, onbewoonbare of onveilige bedrijfsruimten, gebouwen of woningen. In

Nadere informatie

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 2. Regelgeving

IGEMO in opdracht van de gemeenten. Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Leegstand. Deel 2. Regelgeving IGEMO in opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver Leegstand Deel 2 Regelgeving 30 juli 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DECREET GROND- EN PANDENBELEID... 4 Artikel

Nadere informatie

contactpersoon dossier ons kenmerk telefoonnummer Paul Knoops 121 089/81.01.01 secretaris Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 4 van de Grondwet;

contactpersoon dossier ons kenmerk telefoonnummer Paul Knoops 121 089/81.01.01 secretaris Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 4 van de Grondwet; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad openbare zitting van 19 december 2012 aanwezig : Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter; Ilse Wevers, Peter Schreurs, Tonnie Claessens, Anneleen Beckers

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 15 juli 2013

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 15 juli 2013 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 15 juli 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere,

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Voorwerp: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.

Voorwerp: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. STAD HARELBEKE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 12.07.2010 Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad Rita Beyaert, burgemeester; Luc Callewaert,

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Deel I. Leegstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. Het Decreet stelt de minimumaanslag vast.

Deel I. Leegstand. Gemeenten hebben de mogelijkheid een leegstandsheffing in te voeren. Het Decreet stelt de minimumaanslag vast. WOONKWALITEIT 124 Deel I. Leegstand Leegstand opsporen is een vorm van preventie. Leegstand kan immers een voorstadium zijn van verwaarlozing en verkrotting of een middel om te speculeren op vastgoedprijzen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIE LEEGSTAND

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIE LEEGSTAND LEEGSTAND HOOFDSTUK 1 - DEFINITIE LEEGSTAND Artikel 1: Definitie De definities van leegstand (art. 2.2.6 van het decreet) moeten worden overgenomen. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer meer

Nadere informatie

ons kenmerk contactpersoon datum Vicky Roegiers 1 april 2015

ons kenmerk contactpersoon datum Vicky Roegiers 1 april 2015 WOONWIJZER Meetjesland AANGETEKEND Van Driessche Marie Poolse-Winglaan 19 9051 SINT-DENIJS-WESTREM Wooncentrum Meetjesland Moeie 16a 9900 Eeklo T 09 378 61 70 info(awooncentrummeetjesland.be Uw kenmerk

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD, BOUWVALLIG OF LEEGSTAAND. Vergadering van 17 december 2013. De gemeenteraad

Nadere informatie

indien zij na het slopen van het bedrijfsgebouw als een afzonderlijke volwaardige woning kan worden beschouwd die voldoet aan de bouwfysische

indien zij na het slopen van het bedrijfsgebouw als een afzonderlijke volwaardige woning kan worden beschouwd die voldoet aan de bouwfysische Reglement inzake inventarisatie van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of onveilig. Artikel 1 Terminologie

Nadere informatie

Door de houder(s) van het zakelijk recht.

Door de houder(s) van het zakelijk recht. aanvraag voor vrijstelling waarvoor is dit formulier? Dit is een aanvraagformulier voor vrijstelling van betaling van de belasting voor leegstand, verwaarlozing/bouwvalligheid van woningen/gebouwen en

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Vlaams Brabant Halle Vilvoorde 1760 Roosdaal UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Arrondissement Gemeente Vlaams Brabant Halle Vilvoorde 1760 Roosdaal UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente Vlaams Brabant Halle Vilvoorde 1760 Roosdaal UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 20 december 2012 FIN / ES Aanwezig:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 25 februari 2010 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

AGENDA: REGLEMENT VOOR DE OPNAME VAN PANDEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER. DE GEMEENTERAAD,

AGENDA: REGLEMENT VOOR DE OPNAME VAN PANDEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER. DE GEMEENTERAAD, GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 december 2013 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE,

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 januari 2013 Aanwezig: Agenda: De gemeenteraad, Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 GEMEENTE 9550 H E R Z E L E PROVINCIE OOST-VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 Aanwezig: Johan Van Tittelboom, Burgemeester; Noël De Smet, Jan

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet.

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet. Gemeente KRUISHOUTEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 10 mei 2010 Aanwezig : MM Paul Tant, Voorzitter van de Gemeenteraad, Joop Verzele, Burgemeester, Rita Vande Moortele, Robrecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 11/03/2014 Aanwezig : Youro Casier, Burgemeester; Belinda Beauprez, Bert Verhaeghe,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD van: 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN INVOERING

REGLEMENT OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN INVOERING Uittreksel uit het verslagboek van de G E M E E N T E R A A D JE/lvds Zitting van 30 augustus 2010 Aanwezig Patrick Vermeulen voorzitter Luc De Ryck Wim Van Rossen, Hugo Maes, Freddy Verbeke, Franky De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

STAD LEUVEN. Openbare zitting van 20 december 2011. Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Aanwezig:

STAD LEUVEN. Openbare zitting van 20 december 2011. Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Aanwezig: STAD LEUVEN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare zitting van 20 december 2011 Aanwezig: de heer Tobback, burgemeester-voorzitter; de heren Devlies, Brepoels, Robbeets en Vansina,

Nadere informatie

WOONBELEID - Reglement inzake de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister - aanpassen.

WOONBELEID - Reglement inzake de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister - aanpassen. Provincie : Oost-Vlaanderen Gemeente : Sint-Lievens-Houtem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 26 DECEMBER 2012 Aanwezig : Lieven Latoir, burgemeester-voorzitter. Jo Vermeulen, Sofie Boeykens, Tim

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT GEMEENTE 2235 H U L S H O U T ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012 Aanwezig: Geert Daems: burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit

Werken aan woonkwaliteit Dienst Wonen 1 Werken aan woonkwaliteit De dienst wonen wil de woonkwaliteit van de woningen en (studenten)kamers in Leuven verbeteren. Iedereen heeft tenslotte recht op een goede woning. Klachten in verband

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Aanvraag conformiteitsattest

Aanvraag conformiteitsattest Aanvraag conformiteitsattest Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die u verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie