BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013"

Transcriptie

1 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking

2 Inhoud 1. Inleiding Leegstand en leegstandsregister Wat is leegstand? Leegstandsregister Uitzonderingen? Hoe vaststellen? Zakelijk gerechtigde Procedure Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister?... 8 Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting Waarom een belasting? Wanneer? Wie betaalt de belasting? Hoeveel bedraagt de belasting? Aanslagbiljet Vrijstellingen Persoonsgebonden vrijstellingen Objectgebonden vrijstellingen Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet...13 Informatie Relevante documenten Adressen /16

3 1. Inleiding Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij leegstand? Dan vind je in deze brochure meer informatie over de gevolgen van leegstand en de mogelijkheden om dit op te lossen. Leegstand heeft verschillende nadelen (o.a.): Je verliest als eigenaar huurgelden; Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning. Daarnaast wordt men in de gemeente ook geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Daarom wil de stad Aarschot langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande woningen ondersteunen om leegstand op te lossen. De medewerkers van het intergemeentelijk woonproject H-Aar-Scherp (Huisvesting Aarschot & Scherpenheuvel-Zichem) staan in voor het inventariseren van de leegstaande woningen en gebouwen in Aarschot. 2. Leegstand en leegstandsregister 2.1. Wat is leegstand? Een woning 1 is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt. Een gebouw 2 is leegstaand als gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw. De bestemming (meergezinswoning, handelshuis ) blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen Leegstandsregister Deze leegstaande woningen en gebouwen worden opgenomen in het leegstandsregister. 1 Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. 2 Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1º, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 3/16

4 2.3. Uitzonderingen? Een nieuwe woning of een nieuw gebouw wordt pas als leegstaand beschouwd indien die woning of dat gebouw binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet in gebruik is genomen voor zijn normale doel. Een gebouw dat is opgenomen op de inventarislijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten (Vlaams Gewest) kan niet als leegstaand gebouw geïnventariseerd worden. Er is met andere woorden geen (dubbele) opname in beide inventarissen mogelijk. Een woning die door de Vlaamse overheid als ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, kan evenmin worden geïnventariseerd als leegstaande woning. Een gebouw dat geïnventariseerd is als verwaarloosd kan dan weer wel als leegstaand geïnventariseerd worden Hoe vaststellen? Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties o.a. geen inschrijving in het bevolkingsregister, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen of dermate laag verbruik van gas en/of elektriciteit dat een gebruik volgens functie uitgesloten kan worden, uitpuilende brievenbus Let op : Dit zijn maar enkele mogelijke aanwijzingen van leegstand. De volledige lijst vind je in het gemeentelijk reglement indicaties leegstand dat terug te vinden is op de gemeentelijke website (zie ook 4.1) Zakelijk gerechtigde In deze brochure spreken we soms over de eigenaar van een woning of gebouw, maar wettelijk is de houder van het zakelijk recht verantwoordelijk. De houder van het zakelijk recht is de persoon die beschikt over : - de volle eigendom; - het recht van opstal (huis is jouw eigendom, maar iemand anders bezit de grond); - het erfpacht; - het vruchtgebruik Procedure Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand. Daarnaast bevat de zending een fotodossier en een beschrijvend verslag met een motivering voor de opname van je leegstaand(e) woning/gebouw in het leegstandsregister. 4/16

5 2.7. Gevolgen van de opname in het leegstandsregister? 1. De stad heeft sinds een gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen (zie ook 4.1). Dit betekent dat je wordt belast op het langdurig leegstaan van jouw onroerend goed. 2. Op woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het recht van voorkoop (volgens de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 85 tot en met 89 van de Vlaamse Wooncode). Dit wil zeggen dat wanneer je je huis verkoopt, het OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of de gemeente het recht hebben om je woning of gebouw aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Zij krijgen voorrang op de verkoop. Alle woningen waarop het recht van voorkoop van toepassing is vindt u hier: 3. Op de woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt het sociaal beheersrecht (volgens de bepalingen zoals opgenomen in het artikel 90 van de Vlaamse Wooncode). Een pand in sociaal beheer wordt door de gemeente voor minstens negen jaar aan de eigenaar onttrokken. De gemeente renoveert het pand en verhuurt het vervolgens tegen een sociaal tarief tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend. 4. Voor de woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, de zogenaamde mama-papa-lening. Bij zo n lening leen je geld bij familie of vrienden om de woning te verbouwen. De persoon die je geld leent kan genieten van een belastingvermindering. 5. Bij de aankoop van woningen en gebouwen die minder dan vier jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een vermindering van de heffingsgrondslag ( euro) voor de registratierechten. Dat komt neer op een fiscaal voordeel van euro (of euro als het klein beschrijf van toepassing is). Bijkomende voorwaarden zijn wel dat de woning gerenoveerd wordt en dat iemand binnen twee jaar na de registratie van de aankoopakte de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats. Dit kan de koper zijn, maar evengoed een huurder Hoe ga ik in beroep tegen opname in het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze administratieve akte waarin de vaststellingen opgenomen zijn. Je moet duidelijk aantonen dat de woning nog steeds aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 5/16

6 tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de opname, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning bewoond is of het gebouw niet leegstaat). Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht of niet tijdig beslist, zal jouw pand niet worden geïnventariseerd als leegstaand voor dit jaar Hoe leegstand voorkomen en oplossen? Hoe voorkom ik dat mijn woning in het leegstandsregister komt te staan? 1. Door de woning of het gebouw, al dan niet zelf, terug te bewonen of te gebruiken (zie ook 2.9.2). Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kan doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Je kan hieromtrent steeds contact opnemen met de medewerker van het woonloket (voor contactgegevens zie 0 Adressen). 2. Door de woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) Wil of kan je niet zelf jouw woning terug bewonen dan kan je een beroep doen op de diensten van een SVK. Een SVK huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. In onze gemeente is het SVK Spit actief. Je woning verhuren aan een SVK biedt je als eigenaar stevige voordelen : a) Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een 9-jarig huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren; 6/16

7 b) Alle huurdersverplichtingen, zoals bijvoorbeeld een degelijk onderhoud en het afsluiten van een brandverzekering worden nauwgezet opgevolgd; c) Permanente en stipte betaling van de huur, ook al staat het pand leeg; d) Bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een periode van 9 jaar; e) De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten; f) Geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid; g) Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven. Indien je woning toe is aan een opknapbeurt, zijn er tal van ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden : h) Federale belastingvermindering voor eigenaars-verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan 1 of meerdere woningen die ze verhuren aan een SVK (9 jaar x 5% = in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten); i) Daarnaast is het ook mogelijk (indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden) om een beroep te doen op de steun van Vlaanderen (verbeteringspremie, renovatiepremie), de provincie Vlaams-Brabant (renteloze lening tot euro), de netbeheerder ; j) De overblijvende kosten voor renovatie worden ingehouden op het huurgeld gedurende negen jaar (en wordt zo renteloos gespreid over negen jaar) Voor meer informatie hieromtrent mag je steeds contact opnemen met het woonloket of het SVK in jouw gemeente (voor contactgegevens zie 4.2). Door de woning te verkopen 3. Je kan de woning of het gebouw verkopen indien het je bijvoorbeeld aan financiële middelen ontbreekt, indien je de energie niet meer kan opbrengen voor de noodzakelijke verbouwingswerken De overdrager van het zakelijk recht (verkoper) moet de verkrijger (koper) ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens : - naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; - datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; - nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw Hoe vraag ik een schrapping uit het leegstandsregister aan? Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als je bewijst dat de woning al zes maanden (terug) bewoond is. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, als je bewijst dat het gebouw de laatste zes maanden voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de bestemming aangewend is (vergunning). Je vraagt een schrapping aan via een aangetekende zending, met bewijsstukken, die je richt aan het College van burgemeester en schepenen. De datum van schrapping 7/16

8 wordt de eerste dag dat de woning terug bewoond is of dat het gebouw terug in gebruik is Hoe ga ik in beroep tegen een weigering tot schrapping uit het leegstandsregister? U heeft 30 dagen de tijd, ingaand de dag na betekening van dit schrijven, om beroep in te dienen tegen de beslissing tot weigering van schrapping. Je moet duidelijk aantonen dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt voor huisvesting of dat het gebouw gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden, voor meer dan de helft van totale oppervlakte, gebruikt wordt volgens de bestemming. Om je verzet kracht bij te zetten kan je best bewijsstukken verzamelen (bijvoorbeeld foto s, huurcontracten, vergunningen, andere documenten ). Je richt jouw beroep aan het College van burgemeester en schepenen. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of afgegeven op het stadhuis tegen ontvangstbewijs. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat - stagiair. College van burgemeester en schepenen Ten Drossaerde Aarschot Het beroepschrift wordt gedateerd en gehandtekend en bevat minimaal (om ontvankelijk te zijn) de volgende gegevens : - De identiteit (naam en adres) van de indiener (houder zakelijk recht) van het beroepschrift; - Het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of van het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; - Een motivering waarom je niet akkoord bent met de weigering tot schrapping, vergezeld van één of meer bewijsstukken (die aantonen dat de woning of het gebouw niet leegstaat); Je krijgt een ontvangstbewijs van jouw ingediende beroepschrift. In dit bewijs staat ook opgenomen of je beroep ontvankelijk is, d.w.z. in aanmerking komt voor behandeling binnen de beroepsprocedure. Indien je beroep ontvankelijk verklaard werd, zal er binnen de 90 dagen, ingaand de dag na deze van betekening van het beroepschrift, door het College van burgemeester en schepenen een beslissing over jouw beroep genomen worden. Indien het jouw beroep gegrond acht, zal jouw pand geschrapt worden uit het leegstandsregister. De beheerder van het leegstandsregister (H-Aar- Scherp) vermeldt als datum van de schrapping de eerste dag van aanwending overeenkomstig de functie. 8/16

9 3. Gevolgen van de inventarisatie : jaarlijkse belasting 3.1. Waarom een belasting? De stad Aarschot wil langdurige leegstand tegengaan. Dit brengt immers verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. De gemeente hoopt hierdoor ook het aantal kwalitatieve en betaalbare woningen op de woningmarkt uit te breiden. De belasting heeft dus een dubbele bedoeling en betreft leegstaande woningen en leegstaande gebouwen. In de eerste plaats is het doel dus leegstaande woningen en gebouwen opnieuw activeren en niet extra gemeentelijke inkomsten realiseren Wanneer? De belasting is verschuldigd als het pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister en dient betaald te worden aan de gemeente Wie betaalt de belasting? De belasting moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. Meestal is dit de volle eigenaar, maar soms kan het ook gaan om een vruchtgebruiker, erfpachter of een houder van een recht van opstal. Als het zakelijk recht verdeeld is over meerdere personen zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld 3. Indien de woning verkocht wordt is de verkoper verplicht om de koper op de hoogte te brengen van de opname in de inventaris. Hij bezorgt de gegevens van de nieuwe eigenaar per aangetekend schrijven eveneens aan de gemeente. Indien hij dit niet doet, blijft hij en niet de nieuwe eigenaar belastingplichtig (zie ook 2.9.1). Bij overdracht van het zakelijk recht blijft de anciënniteit van de woning of het gebouw die het heeft opgebouwd in het gemeentelijk leegstandsregister, behouden. Dit wil dus ook zeggen dat een eventuele nieuwe zakelijk gerechtigde onmiddellijk tegen een hoger tarief belast wordt. 3 Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen (hier de zakelijk gerechtigden) gezamenlijk een schuld (hier een leegstandsbelasting) aangaan, de schuldeiser (hier de gemeente) het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel. Degene die wordt aangesproken voor het geheel heeft overigens wel recht op terugvordering, dat wil zeggen hij kan het deel waarvoor hij "teveel" is aangesproken bij die medeschuldenaren (hier de andere zakelijk gerechtigden) opeisen. 9/16

10 3.4. Hoeveel bedraagt de belasting? Je betaalt (basisbedragen) : euro voor een gebouw of ééngezinswoning; euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet 4 ; euro voor elke andere woning, kamer of studentenkamer. De belasting dient jaarlijks betaald te worden, zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt. De belasting is verschuldigd op de verjaardag van de inventarisatiedatum. Het bedrag van de belasting wordt elk jaar hoger : zo wordt langdurige leegstand steeds zwaarder bestraft. De belasting stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand in het leegstandsregister opgenomen blijft, weliswaar tot het maximum is bereikt. De tweede heffing voor een woonhuis of volledig gebouw, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor een individuele kamer of studentenkamer, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 200 euro, de derde heffing 300 euro en de vierde heffing tenslotte 400 euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks 400 euro, totdat de individuele kamer of studentenkamer uit de inventaris wordt geschrapt. De tweede heffing voor elke overige woongelegenheid, nadat deze 24 maanden in de inventaris is opgenomen, bedraagt tweemaal het basisbedrag of 800 euro, de derde heffing euro en de vierde heffing tenslotte euro. De daaropvolgende heffingen betaalt de eigenaar jaarlijks euro, totdat de woning of het gebouw uit de inventaris wordt geschrapt Aanslagbiljet Indien je een belasting dient te betalen ontvang je een gemeentelijk aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de belasting. De belasting dient betaald te worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 4 Kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : - WC; - Bad of douche; - Kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 10/16

11 3.6. Vrijstellingen In een aantal situaties kan de eigenaar van het gebouw of de woning vrijgesteld worden van betaling van de belasting. Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning wel geïnventariseerd. Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de belasting alsnog betaald te worden. Een vrijstelling vraag je, als zakelijk gerechtigde, zelf aan. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs en dit voor de datum waarop de opname in de inventaris is verjaard. Je aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld : verblijf in rusthuis, stedenbouwkundige vergunning ). Indien je aanvraag later verstuurd is, gaat de vrijstelling in vanaf de datum van aanvraag en zal je dus belast worden. Binnen de drie maanden na indiening van je aanvraag word je door het College van burgemeester en schepenen in kennis gesteld van het al dan niet toestaan van de aangevraagde vrijstelling Persoonsgebonden vrijstellingen 1. De belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning, kan een vrijstelling voor drie jaar krijgen. 2. De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening of een instelling erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap verblijft of voor minstens één jaar werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Deze vrijstelling geldt maximum 3 jaar volgend op de datum van opname in de voorziening. De belastingplichtige kan een persoonsgebonden vrijstelling slechts éénmaal aanvragen en dit voor slechts één woning. Voor de vrijstellingen onder punt 2 moet een bewijs van verblijf voorgelegd worden dat geleverd wordt door de voorziening of instelling waar de belastingplichtige verblijft. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend. 11/16

12 Objectgebonden vrijstellingen Indien de woning of gebouw : 1. Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan. 2. Geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 3. Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een erkende ramp. Deze vrijstelling is geldig gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging. 4. Gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling is geldig gedurende een termijn van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Een verlenging van 1 jaar is éénmaal mogelijk, mits indiening van een renovatiedossier zoals omschreven in punt Wordt gerenoveerd zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning is vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat minstens volgende elementen bevat: a) een plan of tekening en enkele foto s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte; b) een plan of tekening van de toestand na renovatie als deze verschillend is van a; c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken die worden uitgevoerd; d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes en / of facturen van reeds uitgevoerde werken; e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren. De bevoegde overheid kan de aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om 1 jaar te duren en / of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens 1 jaar. De aanvraag voor een eerste en tweede verlenging dient te gebeuren voor het verstrijken van de lopende vrijstelling. De aanvrager voegt bij de verlengingsaanvraag: 1) één of meer facturen van maximum 1 jaar oud die betrekking heeft of hebben op de uitgevoerde renovatiewerken; 2) in geval van punt e. van bovenstaande paragraaf niet meer realiseerbaar is: een verantwoording waaruit blijkt dat de werken niet konden worden afgerond en een aangepast tijdsschema. 6) Wordt gehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, 2 van de Vlaamse Wooncode. 7) Krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 8) Deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op 12/16

13 een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; 9) Wordt gebruikt als noodwoning van het OCMW of van de gemeente. 10) In eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij en zij hiervoor een door de VMSW goedgekeurd voorontwerp kan voorleggen. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister : de anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling; wat betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen geen aanvraag tot vrijstelling ingediend Wat als mijn aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt? Als je aanvraag tot vrijstelling geweigerd wordt, dan heft de gemeente een leegstandsbelasting op je leegstaande woning of gebouw zodra die 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister. Als je niet akkoord bent met de weigering van je aanvraag tot vrijstelling op de leegstandsbelasting, kan je bij ontvangst van het aanslagbiljet nog altijd hiertegen in beroep gaan (zie 3.7) Wat met de in het verleden door Vlaanderen verleende vrijstellingen en schorsingen? Alle eerder door Wonen Vlaanderen toegestane vrijstellingen en schorsingen gelden niet meer. De zakelijk gerechtigde kan wel een nieuwe vrijstelling aanvragen in het kader van het huidige gemeentelijke belastingreglement Bezwaarschrift tegen aanslagbiljet Als je niet akkoord gaat met de aanslag, kan je hiertegen in beroep gaan. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag. Je brief bevat minimaal de volgende gegevens : 1) Je naam en adres (als indiener of houder van het zakelijk recht); 2) De referentie of het kohierartikel van het aanslagbiljet waarop je beroep betrekking heeft; 3) Een motivering waarom je niet akkoord bent met de aanslag, vergezeld van één of meer bewijsstukken; 4) De brief is ondertekend. Binnen de vijftien kalenderdagen na indiening van je bezwaarschrift stuurt de gemeente je een ontvangstmelding van het bezwaarschrift. 13/16

14 Je kan vragen om je motivering en dossier persoonlijk toe te lichten (hoorzitting). Je wordt dan 15 dagen voordien uitgenodigd via een brief. Je krijgt eveneens de uren en dagen waarop je jouw dossier mag raadplegen. Minimum zeven dagen voor de hoorzitting moet je jouw aanwezigheid schriftelijk meedelen. Het College doet een uitspraak op basis van een geargumenteerde beslissing binnen de zes maanden na de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. Je wordt per aangetekende zending op de hoogte gebracht van deze beslissing. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de vervolging en de eisbaarheid van de belasting niet. 14/16

15 4. Informatie 4.1. Relevante documenten 1) Gemeentelijk reglement indicaties leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _reglement_inventarisatie_leegstand_aat.pdf) 2) Modelbrief beroep tegen opname in het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/ _beroep_tegen_opname_in_het_leegsta ndsregister_aat.pdf) 3) Modelbrief aanvraag schrapping uit het leegstandsregister (http://www.aarschot.be/files/schrappingsaanvraag_h-aar-scherp_1.pdf) 4) Gemeentelijk belastingreglement leegstand (http://www.aarschot.be/files/ _heffingsreglement_leegstand_aat.pdf) 5) Modelbrief aanvraag vrijstelling leegstandsbelasting (http://www.aarschot.be/files/ _aanvraag_vrijstelling_leegstandsbelasti ng_aat.pdf) 6) Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/gpb/regelgeving/gc%20grond%20en%20 pandendecreet_v_2010_07_19.pdf) 7) Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/beleidsthema/gpb/leegstandsregister/lee gstandsregister2009.pdf) 8) Decreet van 19 augustus 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (http://www.rwo.be/portals/100/pdf/wonen/vwc-grond-panden-versie pdf) 15/16

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

WONINGKWALITEIT. Voorwaarden, normen en gevolgen. In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver

WONINGKWALITEIT. Voorwaarden, normen en gevolgen. In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver WONINGKWALITEIT Voorwaarden, normen en gevolgen In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 1 2 Beste lezer, Aan welke kwaliteitsnormen moet een

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Door de houder(s) van het zakelijk recht.

Door de houder(s) van het zakelijk recht. aanvraag voor vrijstelling waarvoor is dit formulier? Dit is een aanvraagformulier voor vrijstelling van betaling van de belasting voor leegstand, verwaarlozing/bouwvalligheid van woningen/gebouwen en

Nadere informatie

Aanpak leegstand en verloedering

Aanpak leegstand en verloedering Aanpak leegstand en verloedering Leegstand en verloedering hebben een negatieve invloed op de beeldvorming van een stad, op gevoelens van veiligheid en het vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven.

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie