De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent"

Transcriptie

1 Informatieboekje De Klimop Unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Unit F - De Klimop Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website:

2 Dit boekje is bestemd voor ouders van kinderen die zijn opgenomen op De Klimop Waar in deze folder het woord hij is gebruikt, kan ook zij worden gelezen. In verband met de leesbaarheid is gekozen voor de hij-vorm. Waar in deze folder gesproken wordt van autistische stoornis wordt ook een autisme spectrum stoornis bedoeld, afgekort als ASS. Waar in deze folder gesproken wordt van ouders worden ook verzorgers en andere wettelijke vertegenwoordigers bedoeld. De Klimop Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website:

3 raad. De leden van de raad gaan daarmee in overleg met de directie van Curium-LUMC. U kunt lid worden van de Cliëntenraad en op die manier invloed hebben op de gang van zaken binnen Curium-LUMC. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via: gsm: of via het directiesecretariaat van Curium-LUMC: Informatie over Curium-LUMC en de verschillende afdelingen kun je ook vinden op onze website: 4.6 Vragen? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met Ankie de Jong, zorgcoördinator. Telefoonnummer (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Curium LUMC en De Klimop 1.1 Intake 1.2 Behandelingsovereenkomst 1.3 Onderwijs Hoofdstuk 2 Het behandeltraject 2.1 Eerste fase 2.2 Tweede fase 2.3 Derde fase 2.4 Nazorg Hoofdstuk 3 Verblijf 3.1 Huisregels 3.2 Afwezigheid Hoofdstuk 4 Extra informatie 4.1 Financiën 4.2 Vragen over onderwijs 4.3 Contacten met ouders 4.4 Verzekering 4.5 Klachten en inspraak 4.6 Vragen

4 1. Curium LUMC Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. Curium-LUMC is bestuurlijk onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De kerntaken zijn: patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. De patiëntenzorg van Curium-LUMC richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een ernstig psychiatrisch probleem. Kinderen en jongeren kunnen bij Curium-LUMC terecht voor poliklinische behandeling, dagbehandeling of een behandeling in de kliniek. Uw zoon of dochter is aangemeld voor observatie en/of behandeling in De Klimop. Dit is een afdeling voor dag- en naschoolse behandeling voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De Klimop is bedoeld voor opname van jongeren uit de regio. Er zijn twaalf plaatsen. De duur van de opname is afhankelijk van de doelstellingen die behandelaars samen met ouders en jongere formuleren. Voor iedere jongere is dat verschillend. Een opname duurt gemiddeld anderhalf jaar. Doelstelling van de behandeling bij De Klimop Verminderen en/of reguleren van autistische symptomen. Verminderen en/of opheffen van bijkomende psychiatrische symptomen. Stagnerende ontwikkeling op het gebied van school, vrije tijd en werk opheffen en het vergroten van de vaardigheden op deze gebieden. Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden en vaardigheden die samenhangen met de zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. De mogelijkheid van het thuismilieu benutten voor een positieve ontwikkeling van de jongere en het gezin, rekening houdend met de mogelijkheden binnen het gezin. Overbrugging van een klinische plaatsing elders ter voorkoming van een terugval. Vervolg op klinische plaatsing in Curium-LUMC en ter voorbereiding op en ondersteuning bij thuisplaatsing. ouders kan er ook een ouderavond worden georganiseerd rond een thema. 4.4 Verzekering Wij raden u aan om een WA-gezinsverzekering af te sluiten, als u die niet heeft. Als uw kind schade toebrengt aan het gebouw of de inboedel van Curium-LUMC wordt deze bij u gedeclareerd. 4.5 Klachten en inspraak Klachten van jongeren kunnen in eerste instantie het beste besproken worden met de groepsleiding. Als de klacht daarmee niet opgelost kan worden, kunnen alle jongeren die in Curium-LUMC worden behandeld contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk persoon en hij/zij is niet in dienst bij Curium-LUMC. Zijn/haar belangrijkste taak is het geven van advies en hulp aan kinderen die in behandeling zijn, bijvoorbeeld bij klachten of vragen over de behandeling. Hij/zij geeft ook voorlichting over de rechtspositie. De patiëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van het opgenomen kind en is dus partijdig. De patiëntvertrouwenspersoon is van maandag t/m donderdag te bereiken: Wanneer ouders / verzorgers een klacht hebben, kunnen zij zelf contact opnemen met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie. Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten het LUMC en Curium-LUMC. Op onze website vindt u het reglement van de Klachtencommissie, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Cliëntenraad De Cliëntenraad van Curium-LUMC bestaat uit ouders van kinderen / jongeren die in Curium-LUMC behandeld worden of zijn behandeld. De raad behartigt de belangen van patiënten en ouders / verzorgers en heeft bijvoorbeeld het recht van advies en instemming, vergelijkbaar met de rechten van een ondernemingsraad. De Cliëntenraad is een vraagbaak voor de ouders / verzorgers van de patiënten. Ook als er problemen zijn kunt u deze voorleggen aan de

5 4. Extra informatie 4.1 Financiën De kosten van de dagbehandeling van uw zoon/dochter bij Curium- LUMC worden vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Hieronder valt ook de maaltijd. Dit geldt ook voor diagnostische onderzoeken, poliklinische afspraken en eventueel verblijf gedurende het eerste jaar. De reiskosten/taxikosten naar en van De Klimop vallen niet onder de behandelingskosten. Basisverzekering De meeste behandelingen vallen onder het basispakket van de ziektekostenverzekering en worden gewoon vergoed. Curium-LUMC stuurt de rekening naar uw verzekeringsmaatschappij. Deze betaalt de rekening aan Curium-LUMC. De Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt iedereen verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering (dit is het basispakket van een ziektekostenverzekering), anders worden uw ziektekosten niet vergoed en wordt de rekening naar de cliënt gestuurd. Voor aanvullende vragen op dit gebied kunt u terecht bij de administratie van Curium-LUMC. 4.2 Vragen over onderwijs Over vragen op het gebied van onderwijs kunt u bij de behandelaars van De Klimop terecht. Overlegd kan worden over de mogelijkheid van afstemming tussen school en behandeling. Wanneer er geen vragen zijn betreffende de opleiding van de jongere, is het de bedoeling dat de jongere naar zijn eigen school blijft gaan. Met ouders en jongere wordt overlegd of en wanneer er met de school afspraken worden gemaakt. Het kan zijn dat voor verschillende onderzoeken op Curium-LUMC wordt gevraagd of uw kind van school mag verzuimen. 4.3 Contacten met ouders Ongeveer één maal per kwartaal ontvangt u de nieuwsbrief van De Klimop. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de zomervakantie, de dagen waarop De Klimop gesloten zal zijn en de laatste nieuwtjes. Ongeveer twee maal per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd op De Klimop. Deze zijn bedoeld om voorlichting te geven over de behandeling en ouders de gelegenheid te geven nader kennis te maken met elkaar en met de verschillende behandelaars. Op verzoek van 1.1 Intake bij De Klimop Huiskamer naschoolse dagbehandeling Als de verwijzer de jongere heeft aangemeld, worden ouders, jongere en verwijzer uitgenodigd voor een intake. Doel van de intake is: Kennismaking Geven en ontvangen van informatie Afspraken maken over samenwerken en afstemmen tijdens de behandeling De intake is bedoeld voor het uitwisselen van informatie en kennismaking met het multidisciplinaire team. U krijgt informatie over het behandelaanbod van De Klimop en wij vragen u informatie over de problemen die u en uw kind ondervinden in de verschillende milieus (thuis, school, vrije tijd). Tevens wordt u gevraagd te formuleren waaraan u en uw kind tijdens de behandeling willen werken (de hulpvraag). Het multidisciplinaire team bestaat uit: Kinder- en jeugdpsychiater: De Kinder- en jeugdpsychiater kan geconsulteerd worden voor kinderpsychiatrisch onderzoek en vragen rond medicatie. Arts-assistent:

6 De Arts-assistent werkt onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater. Ouderbegeleidster: De ouderbegeleidster begeleidt ouders bij het beantwoorden van de specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen die jongeren met een autisme spectrum stoornis hebben. Er is tevens aandacht voor wat een ASS voor de jongere en het gezin betekent. Sociotherapeuten: het team bestaat uit zes sociotherapeuten, die in wisselende diensten dagelijks uw kind behandelen, dat wil zeggen trainen en begeleiden volgens het competentiemodel. Vaktherapeuten: ESB (Educatieve therapie, School- en Beroepstoeleiding), PMT (Psychomotorische Therapie) en MT (Muziektherapie). Wel heeft u de mogelijkheid om aansluitend aan deze twee weken nog een week zomervakantie voor uw kind op te nemen. De zomervakantie met uw kind zal dan maximaal drie weken zijn. Uiteraard kunnen er gezins-/familie-/individuele omstandigheden zijn die vragen om een onderbreking. Hierover is altijd overleg mogelijk. Verzoeken tot onderbreking van de behandeling (ook zomervakantieweek) kunt u formeel indienen op een daarvoor bestemd 'afwezigheidformulier', dat te verkrijgen is bij de sociotherapeuten. In het behandelteam wordt vervolgens uw verzoek besproken, waarna contact met u wordt opgenomen. Bij de start van het intakegesprek zijn de behandelverantwoordelijke en de ouderbegeleidster aanwezig. Er wordt gesproken over de verwachtingen en vragen van ouders, jongere en verwijzer en wat in de behandeling geboden wordt. Vervolgens gaat de jongere met de behandelingscoördinator mee voor een gesprek over onder andere de hulpvraag en wat het programma van De Klimop inhoudt. Na het intakegesprek hebben ouders een kennismakingsgesprek met de behandelingscoördinator en een sociotherapeut. De sociotherapeut vertelt over de dagelijkse gang van zaken op de unit en over allerhande praktische zaken. Voor de naschoolse groep is een goede verdeling en afstemming met het schoolrooster belangrijk om overvraging van de jongere te voorkomen. Er zal met u gesproken worden over het aantal dagdelen waarop uw zoon/dochter op de unit zal (kunnen) zijn. Het minimale aantal dagdelen dat een jongere aanwezig moet zijn is drie. Tot slot krijgt u een rondleiding door de unit.

7 Roken Bij Curium-LUMC mag in principe niet gerookt worden. Alcohol Er mag geen alcohol gedronken worden. Drugs Soft- en harddrugs zijn verboden. Zowel het bezit, gebruik als de handel. Handelen Handel (iets verkopen of kopen), ruilen of van iemand geld lenen is niet toegestaan binnen Curium-LUMC. Huisdieren Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar Curium-LUMC. Schoonmaken De huishoudelijke dienst van Curium-LUMC maakt de wc s en badkamers op de afdelingen schoon. Op de afdeling moeten jongeren af en toe helpen met schoonmaken of andere taken. Er hangt een rooster en een lijst met taken zoals tafeldekken, afruimen en het opruimen van de huiskamer. Foto s maken en filmen Er mogen alleen foto s of filmpjes gemaakt worden van iemand als diegene dat goed vindt. Dit heeft te maken met de privacy. Bij kinderen onder de twaalf jaar wordt eerst aan de ouders toestemming gevraagd. 3.2 Afwezigheid beperken De gemiddelde duur van de behandeling van jongeren op De Klimop is anderhalf tot maximaal twee jaar. Om de jongere, ouders en gezin optimaal te laten profiteren van de behandeling stellen de behandelaars individuele behandelplannen op met - behandeldoelen. Belangrijk voor het bereiken van de gestelde individuele doelen is continuïteit. Dat wil zeggen dat de fasen in de behandeling, de programma's, de verschillende therapieën en de ouderbegeleiding zoveel mogelijk aaneengesloten plaatsvinden omdat ze zijn afgestemd op de duur van de behandeling. Het onderbreken van de behandeling, anders dan op de door de behandelaars geplande dagen, is ongewenst en willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat de behandeling in de schoolvakanties (herfst, kerst, voorjaar, zomer) gewoon doorgaat. In de zomervakantie is De Klimop twee aaneengesloten weken gesloten. 1.2 De behandelingsovereenkomst Als blijkt dat het behandelaanbod van De Klimop aansluit op de hulpvraag van ouders en jongere en er bij het multidisciplinaire team voldoende vertrouwen is voor een samenwerkingsrelatie met ouders en jongere, dan wordt in overleg met u de opnamedatum vastgesteld. Belangrijk is dat beide ouders met het gezag over de jongere, toestemming geven voor de behandeling. In de behandelingsovereenkomst, die door de behandelverantwoordelijke is opgesteld, staat het doel van de opname, de bereikte doelstelling(en) en de therapeutische middelen die ingezet worden om het doel te halen, en afspraken omtrent de interne rechtspositie. Bij opname vragen wij u en uw kind (> 12 jaar) de eerste behandelingsovereenkomst te tekenen. Vervolgens zal na iedere klinische bespreking of evaluatiebespreking de behandelingsovereenkomst worden aangepast en opnieuw, tijdens het adviesgesprek, door betrokkenen worden ondertekend. Ondertekenen van de behandelingsovereenkomst door u en uw kind (> 12 jaar) is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook van belang om de behandeling te laten slagen. 1.3 Onderwijs Als het goed gaat op school en er geen vragen zijn op didactisch gebied, is het de bedoeling dat uw zoon of dochter naar zijn of haar eigen school blijft gaan. Vervoerskosten naar en van De Klimop vallen niet onder de A(lgemene) W(et) B(ijzondere) Z(iektekosten). Indien aangetoond kan worden dat een jongere niet met openbaar vervoer of eigen vervoer kan reizen, kunt u bij de ziektekostenverzekeraar of bij de gemeente (leerlingenvervoer of via de WGZ) een vergoeding aanvragen. Ouders dienen zelf deze aanvraag te doen. De Klimop kan daarbij ondersteuning bieden in de vorm van verslaglegging of een medische verklaring.

8 2. Het behandeltraject De behandeling wordt in drie fases ingedeeld: 2.1 De eerste fase: wennen en leren kennen Er vindt observatie plaats en kennismaking met het programma. De duur van deze fase is drie tot vier maanden, afhankelijk van welke observaties er plaatsvinden. Deze fase is bedoeld om een werkrelatie op gang te brengen tussen jongere en behandelaars. In de observatieperiode kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden: Wat Wie (functie) Naam Kinderpsychiatrisch onderzoek Kinder- en jeugdpsychiater Tineke Bastiaans Medicatie Arts-assistent Jetteke Natté Onderzoek psychomotorische Psychomotorisch Saskia Appels therapie therapeut Onderzoek muziektherapie Muziektherapeut Sjoukje Henstra Onderzoek kinderarts Kinderarts Mireille van Diepen Psychodiagnostisch onderzoek (meestal) GZ-psycholoog Afdeling diagnostiek Onderzoek educatieve therapie (op indicatie) Educatief therapeut Afdeling educatieve therapie Oudergesprekken Ouderbegeleider Hettie van Haaften Observatie Behandelverantwoordelijke Eef Raedts In de groep wordt de jongere uitgebreid geobserveerd. Dit gebeurt aan de hand van specifieke observatiepunten. Elke jongere krijgt een mentor toegewezen. De mentor is aanspreekpunt voor de jongere en ouders. De mentor besteedt extra aandacht aan de jongere (o.a. mentorgesprekken). Contacten met ouders / verzorgers Ouders zijn voor ons een belangrijk aanspreekpunt in alle fasen van de behandeling. Voor het uitwisselen van informatie over thuis en de behandeling is er eenmaal per twee weken een gesprek (van 60 minuten) met de ouderbegeleider. Omgang met elkaar We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal geweld (schelden) en lichamelijk geweld zijn streng verboden. Ook seksueel contact wordt niet toegestaan. In de praktijk van de behandeling is er met een zekere regelmaat sprake van een confrontatie met agressie. Als er sprake is van geweldsincidenten zijn de behandelaars verplicht om middelen en maatregelen toe te passen in de vorm van separatie, afzondering of fysieke inperking. Deze middelen en maatregelen worden toegepast volgens het in de behandelingsovereenkomst afgesproken stappenplan. Veiligheid, het bieden van een veilig leefklimaat, is het belangrijkste aspect in de behandeling van de jongeren op De Klimop. Een veilig leefklimaat is een voorwaarde om uw kind te kunnen behandelen. Ongewenst gedrag, (dreigende) fysieke en/of verbale agressie worden niet getolereerd en door behandelaars aangepakt volgens de werkwijze aangeleerd in de T(raining) A(gressie). Wat houdt dit in: Met behulp van (dag)programma s, activiteiten, individuele aanpak en een voortdurende de-escalerende houding zal er getracht worden opkomende spanning en agressie te verminderen. Bij ongewenst gedrag (pesten, schelden, niet luisteren) zal een jongere gewaarschuwd worden, als het ongewenste gedrag niet stopt volgt een time out in de ontspanningskamer. Bij aanhoudende onrust of agressie kan ervoor gekozen worden om de jongere naar huis te sturen. Ouders worden geïnformeerd vóórdat de jongere vertrekt. Bent u niet te bereiken dan worden ouders zo spoedig mogelijk na het incident op de hoogte gesteld. Er zullen met ouders en jongere afspraken worden gemaakt over de terugkomst. Als blijkt dat deze maatregelen niet helpen kan er een schorsing volgen. De behandelaars maken de afweging of er na fysieke agressie een schorsing volgt. In deze afweging is het veiligheidsaspect doorslaggevend, naast of een schorsing een leereffect voor de jongere heeft. Zijn er geen afspraken gemaakt en is er sprake van gevaar voor de jongere en/of zijn/haar omgeving dan wordt gesproken van een noodsituatie waarin er gehandeld moet worden.

9 3. Verblijf in De Klimop 3.1 Huisregels Curium-LUMC heeft algemene huisregels. Deze huisregels zijn bedoeld om een goede gang van zaken op de unit te bevorderen. De onderstaande huisregels hebben betrekking op het verblijf in De Klimop. Etenstijden Op de daggroep wordt tussen de middag gezamenlijk geluncht. Jongeren hoeven geen brood hiervoor mee te nemen. Op de naschoolse groep wordt s avonds een warme maaltijd gekookt. Ook hiervoor hoeven de jongeren niets mee te nemen. Er zijn verspreid over de dag meerdere gezamenlijke drinkmomenten. Dagbesteding Overdag gaan de jongeren naar school of naar het Taakgericht Programma. Het Taakgericht programma is van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur s ochtends en 4 uur s middags. Voor kinderen tot 12 jaar duurt het programma tot 3 uur s middags. Woensdagmiddag is er geen Taakgericht Programma. In het eigen behandelingsplan staat de invulling van het Taakgericht Programma. Computer en televisie Er zijn regels over tv kijken en computeren. Jongeren mogen twee maal per dag een half uur computeren. Voor de computer op De Klimop gebruiken we eigen spelletjes. In het algemeen kunnen we stellen dat spellen waarin agressie voorkomt niet zijn toegestaan. Spellen van thuis meenemen mag alleen in overleg. Bij de keuze van tv-programma s geldt ook dat er niet wordt gekeken naar agressie of seksueel getinte scènes. Voor leesboeken en speelgoed gelden dezelfde regels. Tv kijken gebeurt vanaf uur. Gevaarlijke voorwerpen De kinderen / jongeren mogen geen voorwerpen bij zich hebben die voor hen zelf of voor een ander gevaarlijk kunnen zijn. Naast de gesprekken met de ouderbegeleider zal de mentor van uw kind gemiddeld een maal per twee weken telefonisch contact met u opnemen voor het uitwisselen van informatie. Evaluatie / voortgang van de behandeling Tot de structurele besprekingen van het team behoren de dagelijkse overdracht en wekelijkse jongerenbesprekingen. Wekelijks is er een teammiddag waar de jongeren worden besproken. De even weken zijn dat de jongeren van de daggroep, de oneven weken worden de jongeren van de naschoolse groep besproken. Per behandeldiscipline worden de doelen uitgewerkt en wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin doelen, werkwijze en houdingsaspecten staan. In de jongerenbespreking worden de dagrapportages en het plan van aanpak geëvalueerd. De vaktherapeuten zijn één maal per vier weken op de jongerenbespreking aanwezig. Aan het einde van de eerste fase is er de zogenaamde eerste klinische bespreking. Bij deze bijeenkomst zijn alle, bij uw zoon/dochter betrokken, behandelaars en de verwijzer (multidisciplinair team) aanwezig. Tijdens de bespreking wordt een competentieanalyse gemaakt, oftewel een sterkte/zwakte analyse. Dit is een analyse van de problematiek en de pathologie van de jongere in relatie tot het functioneren op de ontwikkelingstaken. Vanuit deze competentieanalyse wordt een keuze gemaakt waar de behandeling zich op gaat richten. Zo mogelijk zal binnen een week na de klinische bespreking het adviesgesprek plaatsvinden met ouders en eventueel verwijzer. Bij dit gesprek zijn behandelverantwoordelijke en ouderbegeleider aanwezig. Als ouders kunnen instemmen met het beleid, wordt aansluitend op dit gesprek, de jongere (in aanwezigheid van sociotherapeut) ingelicht over het advies. Soms is het nodig om met het advies aan de jongere te wachten, totdat ouders een keus hebben gemaakt. Waardevolle spullen Onder eigen verantwoordelijkheid mogen jongeren eigen spullen meenemen. De Klimop is echter niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of kapot gaan.

10 2.2 De tweede fase: groeien en bloeien Duur van deze fase is tien tot twaalf maanden (afhankelijk van de gestelde en behaalde doelen). In de tweede fase oefent de jongere leerdoelen met behulp van een individueel werkplan. Dit werkplan is opgesteld aan de hand van de behandeldoelen. Door middel van de dagelijkse structuur, het weekprogramma, trainingen en therapieën, leert de jongere de vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingstaken waarvoor hij/zij staat uit te voeren. Op deze wijze worden ontwikkeling en het vergroten van de autonomie weer op gang gebracht. bezig met het uitzetten van een nazorgtraject waarbij eventuele aanmelding bij vervolginstellingen tijdig op de agenda staan. 2.4 Nazorg In de eindfase van de behandeling wordt geïnventariseerd waar u en/of de jongere nog hulpvragen hebben. Indien bij de ontslagdatum nog geen zicht is op passende nazorg of eventuele plaatsing in een vervolginstelling zal er, ter ondersteuning, samen met u naar praktische oplossingen worden gezocht. De trainingen zijn: sociale vaardigheidstrainingen, psycho-educatie (Ik ben speciaal), psychomotorische therapie, muziektherapie en creatieve therapie en met name voor de jongeren van de daggroep E(ducatieve therapie) S(chool) en B(eroepstoeleiding). In de ouderbegeleiding wordt gewerkt aan het uitbreiden van aanwezige vaardigheden, aanleren van nieuwe vaardigheden binnen het gezin en taakverlichting, in de vorm van het eventueel uitbreiden van het aanwezige netwerk. Evaluatie / voortgang van de behandeling Iedere drie maanden is er een vervolgklinische bespreking. Bij deze bespreking zijn alle betrokken disciplines en verwijzer aanwezig. Gekeken wordt onder andere naar het tempo van de voortgang van de ontwikkeling van de jongere op alle gebieden. Zonodig worden behandeldoelen aangepast of nieuwe behandeldoelen geformuleerd voor de nieuwe behandelingsovereenkomst. Samenvattingen van de rapportage van de verschillende disciplines en de nieuw opgestelde behandelingsovereenkomst ontvangt u per post thuis, voordat het adviesgesprek plaatsvindt. Tijdens het adviesgesprek kan vervolgens overleg plaatsvinden over de inhoud van de rapportage. 2.3 De derde fase: zelf staan en gaan Deze fase duurt ongeveer drie maanden en is gericht op het naderend ontslag en mogelijk volgende stap in het hulpverleningstraject. Centraal in deze fase staat dat wat geleerd is in de tweede fase te gaan toepassen in nieuwe situaties en het vasthouden van wat is geleerd. Wellicht zullen zich in deze afrondingsfase nieuwe problemen gaan aandienen. Steeds zal het naderende einde van de behandeling onderwerp van gesprek zijn en er zal steeds weer geanticipeerd worden op de toekomst. Samen met de ouderbegeleider bent u in deze fase al

Informatieboekje. De Klimop. Unit F. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

Informatieboekje. De Klimop. Unit F. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Informatieboekje De Klimop Unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Dit boekje is bestemd voor ouders van kinderen die zijn opgenomen op De Klimop Waar in deze folder het woord hij is gebruikt,

Nadere informatie

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Informatiefolder. Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC

Informatiefolder. Dagbehandeling Gouda Curium-LUMC 11. Adres en bereikbaarheid Curium-LUMC Dagbehandeling, locatie Gouda Jac. P. Thijsselaan 47 2803 RT Gouda 0182-569569 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Vanaf het station Gouda rijdt bus 6 richting

Nadere informatie

Informatieboekje Het Kompass Unit E

Informatieboekje Het Kompass Unit E Informatieboekje Het Kompass Unit E Observatie en kortdurende klinische behandeling van jongeren van 12 t/m 18 jaar Inhoudsopgave Inleiding 1. Informatie over Het Kompass Wat is Het Kompass? Wat is het

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Patiënteninformatie Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling U heeft een afspraak in Tergooi voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en Transit deeltijd en klinische behandeling Volwassenen en deeltijd en klinische behandeling Inhoud Wat is Transit? 3 - Welke problemen? 3 - Welke problemen niet? 4 De behandeling 5 - Ambulante behandeling

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Diagnostiek & Advies

Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Diagnostiek & Advies Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Diagnostiek & Advies Deze folder is met zorg samengesteld. Wij doen ons best u informatie te bieden die zo compleet, correct, toegankelijk en actueel mogelijk

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Dagbehandeling de Mast

Dagbehandeling de Mast Wat gebeurt er als je naar de dagbehandeling gaat bij Karakter Dagbehandeling de Mast Soms is het nodig dat je een tijdje bij Karakter dagbehandeling volgt. Dat kan op de groep de Mast. Heb je gehoord

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

Transit. Deeltijd- en klinische behandeling

Transit. Deeltijd- en klinische behandeling Transit Deeltijd- en klinische behandeling Inhoud Voor wie? Voor welke problemen? Voor welke problemen niet? Behandelingsmogelijkheden Deeltijdbehandeling Transit-kliniek Aanmelding en intake Doorstroming

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking TRAININGSCENTRUM WOLDYNE Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking Lijn5 Lijn5 is werkzaam in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- Holland. In Gelderland biedt Lijn5

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2 ouderenpsychiatrie Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 3 Behandeling 3 Programma 4 Team 5 Kosten 5 Aanmelding 5 Huisregels

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Wythmenerhof & Berkummerhof

Wythmenerhof & Berkummerhof Wythmenerhof & Berkummerhof Klinische Behandeling voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis Locatie Zwolle Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers een samenwerkingsverband van het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Een behandeling bij Ithaka richt zich op het herstel of verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jeugdige in zijn of haar eigen omgeving.

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Informatiefolder Korenveld voor patiënten

Informatiefolder Korenveld voor patiënten Informatiefolder Korenveld voor patiënten Altrecht Senior Altrecht Senior biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen van 60 jaar en ouder. Zij is één van de voortrekkers binnen de ouderenpsychiatrie

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

therapie in het dr. leo kannerhuis verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme

therapie in het dr. leo kannerhuis verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme therapie in het dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Patiënten Informatieboekje

Patiënten Informatieboekje Patiënten Informatieboekje Langdurige Psychiatrie Informatie Beukenhorst Inhoudsopgave Inleiding 2 Voor wie is Beukenhorst bedoeld? 3 1. Aanmelding 3 Wachtlijst 4 2. Behandelaanbod 4 Werkwijze 5 3. Beschrijving

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld Informatie voor cliënten en verwijzers *In deze brochure is gebruik gemaakt van informatie van Psychotherapeutisch Centrum

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta Wie zijn we? Wijzer is het centrum voor ambulante behandeling van Amsta (voorheen DkJ). Wijzer biedt expertise op het gebied van ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Bezoekadres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Telefoon: 020-590 81 00 Voor verwijzers 020-590 81 50 (tel. opnamesecretariaat)

Nadere informatie

Emerhese. behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS

Emerhese. behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS Emerhese behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) behandelcentrum voor volwassenen met ASS Emerhese, behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling ANOrexIA NervOsA ANOrexIA NervOsA Wat is anorexia nervosa? Mensen met anorexia eten zo weinig, dat ze extreem mager worden. Vaak zijn ze ernstig ondervoed. Maar al zijn ze vel over been, toch zien ze in

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten

Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten 2 INLEIDING Een naaste uit uw omgeving is aangemeld voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Altrecht Psychosomatiek. voorheen Eikenboom, centrum psychosomatiek

Altrecht Psychosomatiek. voorheen Eikenboom, centrum psychosomatiek Altrecht Psychosomatiek voorheen Eikenboom, centrum psychosomatiek Altrecht Psychosomatiek Altrecht Psychosomatiek biedt diagnostiek en advies, consultatie en behandeling aan cliënten met een combinatie

Nadere informatie

Informatieboekje kinderafdeling

Informatieboekje kinderafdeling Ithaka Informatieboekje kinderafdeling In je handen heb je een boekje met informatie over de kinderafdeling van Ithaka. Je bent hier niet alleen, er zijn nog ongeveer 20 andere kinderen op de afdeling.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pitstop. Informatiegids 2011-2012

Pitstop. Informatiegids 2011-2012 Informatiegids 20112012 INFORMATIEGIDS 20112012 INFORMATIEGIDS PITSTOP Leeuwarden Heerenveen cursusjaar 2011/2012 INFORMATIEGIDS 20112012 INHOUD Inleiding 1. Algemeen 2. Trajecten 3. Begeleiding 4. Instrumenten/hulpmiddelen

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je BOulImIa NerVOsa BOulImIa NerVOsa Wat is boulimia nervosa? Boulimia nervosa houdt in dat je regelmatig flinke eetbuien hebt waarbij je de controle lijkt te verliezen. Tegelijkertijd ben je bang voor overgewicht.

Nadere informatie

Zorgpad Jeugd Intake

Zorgpad Jeugd Intake Zorgpad Jeugd Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin Informatie over de kliniek intensieve behandeling Onderdeel van Arkin Inhoudsopgave Inleiding............................ 3 Doelstellingen......................... 3 Cliënten............................

Nadere informatie

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren Libra R&A Revalidatie Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten bij kinderen en jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren (of ouders/verzorgers), die in behandeling zijn bij

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Opname C3. Afdeling C3 Cauberg Ouderen

Opname C3. Afdeling C3 Cauberg Ouderen Opname C3 Afdeling C3 Cauberg Ouderen Opname C3 Introductie Opname in Wijerode kan nodig zijn als de psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat intensieve behandeling noodzakelijk is. Ook kan opname

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie