De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent"

Transcriptie

1 Informatieboekje De Klimop Unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Unit F - De Klimop Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website:

2 Dit boekje is bestemd voor ouders van kinderen die zijn opgenomen op De Klimop Waar in deze folder het woord hij is gebruikt, kan ook zij worden gelezen. In verband met de leesbaarheid is gekozen voor de hij-vorm. Waar in deze folder gesproken wordt van autistische stoornis wordt ook een autisme spectrum stoornis bedoeld, afgekort als ASS. Waar in deze folder gesproken wordt van ouders worden ook verzorgers en andere wettelijke vertegenwoordigers bedoeld. De Klimop Curium-LUMC Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: Voor meer informatie over Curium-LUMC, kijk op onze website:

3 raad. De leden van de raad gaan daarmee in overleg met de directie van Curium-LUMC. U kunt lid worden van de Cliëntenraad en op die manier invloed hebben op de gang van zaken binnen Curium-LUMC. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via: gsm: of via het directiesecretariaat van Curium-LUMC: Informatie over Curium-LUMC en de verschillende afdelingen kun je ook vinden op onze website: 4.6 Vragen? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met Ankie de Jong, zorgcoördinator. Telefoonnummer (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Curium LUMC en De Klimop 1.1 Intake 1.2 Behandelingsovereenkomst 1.3 Onderwijs Hoofdstuk 2 Het behandeltraject 2.1 Eerste fase 2.2 Tweede fase 2.3 Derde fase 2.4 Nazorg Hoofdstuk 3 Verblijf 3.1 Huisregels 3.2 Afwezigheid Hoofdstuk 4 Extra informatie 4.1 Financiën 4.2 Vragen over onderwijs 4.3 Contacten met ouders 4.4 Verzekering 4.5 Klachten en inspraak 4.6 Vragen

4 1. Curium LUMC Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. Curium-LUMC is bestuurlijk onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De kerntaken zijn: patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. De patiëntenzorg van Curium-LUMC richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een ernstig psychiatrisch probleem. Kinderen en jongeren kunnen bij Curium-LUMC terecht voor poliklinische behandeling, dagbehandeling of een behandeling in de kliniek. Uw zoon of dochter is aangemeld voor observatie en/of behandeling in De Klimop. Dit is een afdeling voor dag- en naschoolse behandeling voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De Klimop is bedoeld voor opname van jongeren uit de regio. Er zijn twaalf plaatsen. De duur van de opname is afhankelijk van de doelstellingen die behandelaars samen met ouders en jongere formuleren. Voor iedere jongere is dat verschillend. Een opname duurt gemiddeld anderhalf jaar. Doelstelling van de behandeling bij De Klimop Verminderen en/of reguleren van autistische symptomen. Verminderen en/of opheffen van bijkomende psychiatrische symptomen. Stagnerende ontwikkeling op het gebied van school, vrije tijd en werk opheffen en het vergroten van de vaardigheden op deze gebieden. Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden en vaardigheden die samenhangen met de zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. De mogelijkheid van het thuismilieu benutten voor een positieve ontwikkeling van de jongere en het gezin, rekening houdend met de mogelijkheden binnen het gezin. Overbrugging van een klinische plaatsing elders ter voorkoming van een terugval. Vervolg op klinische plaatsing in Curium-LUMC en ter voorbereiding op en ondersteuning bij thuisplaatsing. ouders kan er ook een ouderavond worden georganiseerd rond een thema. 4.4 Verzekering Wij raden u aan om een WA-gezinsverzekering af te sluiten, als u die niet heeft. Als uw kind schade toebrengt aan het gebouw of de inboedel van Curium-LUMC wordt deze bij u gedeclareerd. 4.5 Klachten en inspraak Klachten van jongeren kunnen in eerste instantie het beste besproken worden met de groepsleiding. Als de klacht daarmee niet opgelost kan worden, kunnen alle jongeren die in Curium-LUMC worden behandeld contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk persoon en hij/zij is niet in dienst bij Curium-LUMC. Zijn/haar belangrijkste taak is het geven van advies en hulp aan kinderen die in behandeling zijn, bijvoorbeeld bij klachten of vragen over de behandeling. Hij/zij geeft ook voorlichting over de rechtspositie. De patiëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van het opgenomen kind en is dus partijdig. De patiëntvertrouwenspersoon is van maandag t/m donderdag te bereiken: Wanneer ouders / verzorgers een klacht hebben, kunnen zij zelf contact opnemen met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie. Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten het LUMC en Curium-LUMC. Op onze website vindt u het reglement van de Klachtencommissie, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Cliëntenraad De Cliëntenraad van Curium-LUMC bestaat uit ouders van kinderen / jongeren die in Curium-LUMC behandeld worden of zijn behandeld. De raad behartigt de belangen van patiënten en ouders / verzorgers en heeft bijvoorbeeld het recht van advies en instemming, vergelijkbaar met de rechten van een ondernemingsraad. De Cliëntenraad is een vraagbaak voor de ouders / verzorgers van de patiënten. Ook als er problemen zijn kunt u deze voorleggen aan de

5 4. Extra informatie 4.1 Financiën De kosten van de dagbehandeling van uw zoon/dochter bij Curium- LUMC worden vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Hieronder valt ook de maaltijd. Dit geldt ook voor diagnostische onderzoeken, poliklinische afspraken en eventueel verblijf gedurende het eerste jaar. De reiskosten/taxikosten naar en van De Klimop vallen niet onder de behandelingskosten. Basisverzekering De meeste behandelingen vallen onder het basispakket van de ziektekostenverzekering en worden gewoon vergoed. Curium-LUMC stuurt de rekening naar uw verzekeringsmaatschappij. Deze betaalt de rekening aan Curium-LUMC. De Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt iedereen verplicht zich te verzekeren voor de Basisverzekering (dit is het basispakket van een ziektekostenverzekering), anders worden uw ziektekosten niet vergoed en wordt de rekening naar de cliënt gestuurd. Voor aanvullende vragen op dit gebied kunt u terecht bij de administratie van Curium-LUMC. 4.2 Vragen over onderwijs Over vragen op het gebied van onderwijs kunt u bij de behandelaars van De Klimop terecht. Overlegd kan worden over de mogelijkheid van afstemming tussen school en behandeling. Wanneer er geen vragen zijn betreffende de opleiding van de jongere, is het de bedoeling dat de jongere naar zijn eigen school blijft gaan. Met ouders en jongere wordt overlegd of en wanneer er met de school afspraken worden gemaakt. Het kan zijn dat voor verschillende onderzoeken op Curium-LUMC wordt gevraagd of uw kind van school mag verzuimen. 4.3 Contacten met ouders Ongeveer één maal per kwartaal ontvangt u de nieuwsbrief van De Klimop. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de zomervakantie, de dagen waarop De Klimop gesloten zal zijn en de laatste nieuwtjes. Ongeveer twee maal per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd op De Klimop. Deze zijn bedoeld om voorlichting te geven over de behandeling en ouders de gelegenheid te geven nader kennis te maken met elkaar en met de verschillende behandelaars. Op verzoek van 1.1 Intake bij De Klimop Huiskamer naschoolse dagbehandeling Als de verwijzer de jongere heeft aangemeld, worden ouders, jongere en verwijzer uitgenodigd voor een intake. Doel van de intake is: Kennismaking Geven en ontvangen van informatie Afspraken maken over samenwerken en afstemmen tijdens de behandeling De intake is bedoeld voor het uitwisselen van informatie en kennismaking met het multidisciplinaire team. U krijgt informatie over het behandelaanbod van De Klimop en wij vragen u informatie over de problemen die u en uw kind ondervinden in de verschillende milieus (thuis, school, vrije tijd). Tevens wordt u gevraagd te formuleren waaraan u en uw kind tijdens de behandeling willen werken (de hulpvraag). Het multidisciplinaire team bestaat uit: Kinder- en jeugdpsychiater: De Kinder- en jeugdpsychiater kan geconsulteerd worden voor kinderpsychiatrisch onderzoek en vragen rond medicatie. Arts-assistent:

6 De Arts-assistent werkt onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater. Ouderbegeleidster: De ouderbegeleidster begeleidt ouders bij het beantwoorden van de specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen die jongeren met een autisme spectrum stoornis hebben. Er is tevens aandacht voor wat een ASS voor de jongere en het gezin betekent. Sociotherapeuten: het team bestaat uit zes sociotherapeuten, die in wisselende diensten dagelijks uw kind behandelen, dat wil zeggen trainen en begeleiden volgens het competentiemodel. Vaktherapeuten: ESB (Educatieve therapie, School- en Beroepstoeleiding), PMT (Psychomotorische Therapie) en MT (Muziektherapie). Wel heeft u de mogelijkheid om aansluitend aan deze twee weken nog een week zomervakantie voor uw kind op te nemen. De zomervakantie met uw kind zal dan maximaal drie weken zijn. Uiteraard kunnen er gezins-/familie-/individuele omstandigheden zijn die vragen om een onderbreking. Hierover is altijd overleg mogelijk. Verzoeken tot onderbreking van de behandeling (ook zomervakantieweek) kunt u formeel indienen op een daarvoor bestemd 'afwezigheidformulier', dat te verkrijgen is bij de sociotherapeuten. In het behandelteam wordt vervolgens uw verzoek besproken, waarna contact met u wordt opgenomen. Bij de start van het intakegesprek zijn de behandelverantwoordelijke en de ouderbegeleidster aanwezig. Er wordt gesproken over de verwachtingen en vragen van ouders, jongere en verwijzer en wat in de behandeling geboden wordt. Vervolgens gaat de jongere met de behandelingscoördinator mee voor een gesprek over onder andere de hulpvraag en wat het programma van De Klimop inhoudt. Na het intakegesprek hebben ouders een kennismakingsgesprek met de behandelingscoördinator en een sociotherapeut. De sociotherapeut vertelt over de dagelijkse gang van zaken op de unit en over allerhande praktische zaken. Voor de naschoolse groep is een goede verdeling en afstemming met het schoolrooster belangrijk om overvraging van de jongere te voorkomen. Er zal met u gesproken worden over het aantal dagdelen waarop uw zoon/dochter op de unit zal (kunnen) zijn. Het minimale aantal dagdelen dat een jongere aanwezig moet zijn is drie. Tot slot krijgt u een rondleiding door de unit.

7 Roken Bij Curium-LUMC mag in principe niet gerookt worden. Alcohol Er mag geen alcohol gedronken worden. Drugs Soft- en harddrugs zijn verboden. Zowel het bezit, gebruik als de handel. Handelen Handel (iets verkopen of kopen), ruilen of van iemand geld lenen is niet toegestaan binnen Curium-LUMC. Huisdieren Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar Curium-LUMC. Schoonmaken De huishoudelijke dienst van Curium-LUMC maakt de wc s en badkamers op de afdelingen schoon. Op de afdeling moeten jongeren af en toe helpen met schoonmaken of andere taken. Er hangt een rooster en een lijst met taken zoals tafeldekken, afruimen en het opruimen van de huiskamer. Foto s maken en filmen Er mogen alleen foto s of filmpjes gemaakt worden van iemand als diegene dat goed vindt. Dit heeft te maken met de privacy. Bij kinderen onder de twaalf jaar wordt eerst aan de ouders toestemming gevraagd. 3.2 Afwezigheid beperken De gemiddelde duur van de behandeling van jongeren op De Klimop is anderhalf tot maximaal twee jaar. Om de jongere, ouders en gezin optimaal te laten profiteren van de behandeling stellen de behandelaars individuele behandelplannen op met - behandeldoelen. Belangrijk voor het bereiken van de gestelde individuele doelen is continuïteit. Dat wil zeggen dat de fasen in de behandeling, de programma's, de verschillende therapieën en de ouderbegeleiding zoveel mogelijk aaneengesloten plaatsvinden omdat ze zijn afgestemd op de duur van de behandeling. Het onderbreken van de behandeling, anders dan op de door de behandelaars geplande dagen, is ongewenst en willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat de behandeling in de schoolvakanties (herfst, kerst, voorjaar, zomer) gewoon doorgaat. In de zomervakantie is De Klimop twee aaneengesloten weken gesloten. 1.2 De behandelingsovereenkomst Als blijkt dat het behandelaanbod van De Klimop aansluit op de hulpvraag van ouders en jongere en er bij het multidisciplinaire team voldoende vertrouwen is voor een samenwerkingsrelatie met ouders en jongere, dan wordt in overleg met u de opnamedatum vastgesteld. Belangrijk is dat beide ouders met het gezag over de jongere, toestemming geven voor de behandeling. In de behandelingsovereenkomst, die door de behandelverantwoordelijke is opgesteld, staat het doel van de opname, de bereikte doelstelling(en) en de therapeutische middelen die ingezet worden om het doel te halen, en afspraken omtrent de interne rechtspositie. Bij opname vragen wij u en uw kind (> 12 jaar) de eerste behandelingsovereenkomst te tekenen. Vervolgens zal na iedere klinische bespreking of evaluatiebespreking de behandelingsovereenkomst worden aangepast en opnieuw, tijdens het adviesgesprek, door betrokkenen worden ondertekend. Ondertekenen van de behandelingsovereenkomst door u en uw kind (> 12 jaar) is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook van belang om de behandeling te laten slagen. 1.3 Onderwijs Als het goed gaat op school en er geen vragen zijn op didactisch gebied, is het de bedoeling dat uw zoon of dochter naar zijn of haar eigen school blijft gaan. Vervoerskosten naar en van De Klimop vallen niet onder de A(lgemene) W(et) B(ijzondere) Z(iektekosten). Indien aangetoond kan worden dat een jongere niet met openbaar vervoer of eigen vervoer kan reizen, kunt u bij de ziektekostenverzekeraar of bij de gemeente (leerlingenvervoer of via de WGZ) een vergoeding aanvragen. Ouders dienen zelf deze aanvraag te doen. De Klimop kan daarbij ondersteuning bieden in de vorm van verslaglegging of een medische verklaring.

8 2. Het behandeltraject De behandeling wordt in drie fases ingedeeld: 2.1 De eerste fase: wennen en leren kennen Er vindt observatie plaats en kennismaking met het programma. De duur van deze fase is drie tot vier maanden, afhankelijk van welke observaties er plaatsvinden. Deze fase is bedoeld om een werkrelatie op gang te brengen tussen jongere en behandelaars. In de observatieperiode kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden: Wat Wie (functie) Naam Kinderpsychiatrisch onderzoek Kinder- en jeugdpsychiater Tineke Bastiaans Medicatie Arts-assistent Jetteke Natté Onderzoek psychomotorische Psychomotorisch Saskia Appels therapie therapeut Onderzoek muziektherapie Muziektherapeut Sjoukje Henstra Onderzoek kinderarts Kinderarts Mireille van Diepen Psychodiagnostisch onderzoek (meestal) GZ-psycholoog Afdeling diagnostiek Onderzoek educatieve therapie (op indicatie) Educatief therapeut Afdeling educatieve therapie Oudergesprekken Ouderbegeleider Hettie van Haaften Observatie Behandelverantwoordelijke Eef Raedts In de groep wordt de jongere uitgebreid geobserveerd. Dit gebeurt aan de hand van specifieke observatiepunten. Elke jongere krijgt een mentor toegewezen. De mentor is aanspreekpunt voor de jongere en ouders. De mentor besteedt extra aandacht aan de jongere (o.a. mentorgesprekken). Contacten met ouders / verzorgers Ouders zijn voor ons een belangrijk aanspreekpunt in alle fasen van de behandeling. Voor het uitwisselen van informatie over thuis en de behandeling is er eenmaal per twee weken een gesprek (van 60 minuten) met de ouderbegeleider. Omgang met elkaar We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal geweld (schelden) en lichamelijk geweld zijn streng verboden. Ook seksueel contact wordt niet toegestaan. In de praktijk van de behandeling is er met een zekere regelmaat sprake van een confrontatie met agressie. Als er sprake is van geweldsincidenten zijn de behandelaars verplicht om middelen en maatregelen toe te passen in de vorm van separatie, afzondering of fysieke inperking. Deze middelen en maatregelen worden toegepast volgens het in de behandelingsovereenkomst afgesproken stappenplan. Veiligheid, het bieden van een veilig leefklimaat, is het belangrijkste aspect in de behandeling van de jongeren op De Klimop. Een veilig leefklimaat is een voorwaarde om uw kind te kunnen behandelen. Ongewenst gedrag, (dreigende) fysieke en/of verbale agressie worden niet getolereerd en door behandelaars aangepakt volgens de werkwijze aangeleerd in de T(raining) A(gressie). Wat houdt dit in: Met behulp van (dag)programma s, activiteiten, individuele aanpak en een voortdurende de-escalerende houding zal er getracht worden opkomende spanning en agressie te verminderen. Bij ongewenst gedrag (pesten, schelden, niet luisteren) zal een jongere gewaarschuwd worden, als het ongewenste gedrag niet stopt volgt een time out in de ontspanningskamer. Bij aanhoudende onrust of agressie kan ervoor gekozen worden om de jongere naar huis te sturen. Ouders worden geïnformeerd vóórdat de jongere vertrekt. Bent u niet te bereiken dan worden ouders zo spoedig mogelijk na het incident op de hoogte gesteld. Er zullen met ouders en jongere afspraken worden gemaakt over de terugkomst. Als blijkt dat deze maatregelen niet helpen kan er een schorsing volgen. De behandelaars maken de afweging of er na fysieke agressie een schorsing volgt. In deze afweging is het veiligheidsaspect doorslaggevend, naast of een schorsing een leereffect voor de jongere heeft. Zijn er geen afspraken gemaakt en is er sprake van gevaar voor de jongere en/of zijn/haar omgeving dan wordt gesproken van een noodsituatie waarin er gehandeld moet worden.

9 3. Verblijf in De Klimop 3.1 Huisregels Curium-LUMC heeft algemene huisregels. Deze huisregels zijn bedoeld om een goede gang van zaken op de unit te bevorderen. De onderstaande huisregels hebben betrekking op het verblijf in De Klimop. Etenstijden Op de daggroep wordt tussen de middag gezamenlijk geluncht. Jongeren hoeven geen brood hiervoor mee te nemen. Op de naschoolse groep wordt s avonds een warme maaltijd gekookt. Ook hiervoor hoeven de jongeren niets mee te nemen. Er zijn verspreid over de dag meerdere gezamenlijke drinkmomenten. Dagbesteding Overdag gaan de jongeren naar school of naar het Taakgericht Programma. Het Taakgericht programma is van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur s ochtends en 4 uur s middags. Voor kinderen tot 12 jaar duurt het programma tot 3 uur s middags. Woensdagmiddag is er geen Taakgericht Programma. In het eigen behandelingsplan staat de invulling van het Taakgericht Programma. Computer en televisie Er zijn regels over tv kijken en computeren. Jongeren mogen twee maal per dag een half uur computeren. Voor de computer op De Klimop gebruiken we eigen spelletjes. In het algemeen kunnen we stellen dat spellen waarin agressie voorkomt niet zijn toegestaan. Spellen van thuis meenemen mag alleen in overleg. Bij de keuze van tv-programma s geldt ook dat er niet wordt gekeken naar agressie of seksueel getinte scènes. Voor leesboeken en speelgoed gelden dezelfde regels. Tv kijken gebeurt vanaf uur. Gevaarlijke voorwerpen De kinderen / jongeren mogen geen voorwerpen bij zich hebben die voor hen zelf of voor een ander gevaarlijk kunnen zijn. Naast de gesprekken met de ouderbegeleider zal de mentor van uw kind gemiddeld een maal per twee weken telefonisch contact met u opnemen voor het uitwisselen van informatie. Evaluatie / voortgang van de behandeling Tot de structurele besprekingen van het team behoren de dagelijkse overdracht en wekelijkse jongerenbesprekingen. Wekelijks is er een teammiddag waar de jongeren worden besproken. De even weken zijn dat de jongeren van de daggroep, de oneven weken worden de jongeren van de naschoolse groep besproken. Per behandeldiscipline worden de doelen uitgewerkt en wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin doelen, werkwijze en houdingsaspecten staan. In de jongerenbespreking worden de dagrapportages en het plan van aanpak geëvalueerd. De vaktherapeuten zijn één maal per vier weken op de jongerenbespreking aanwezig. Aan het einde van de eerste fase is er de zogenaamde eerste klinische bespreking. Bij deze bijeenkomst zijn alle, bij uw zoon/dochter betrokken, behandelaars en de verwijzer (multidisciplinair team) aanwezig. Tijdens de bespreking wordt een competentieanalyse gemaakt, oftewel een sterkte/zwakte analyse. Dit is een analyse van de problematiek en de pathologie van de jongere in relatie tot het functioneren op de ontwikkelingstaken. Vanuit deze competentieanalyse wordt een keuze gemaakt waar de behandeling zich op gaat richten. Zo mogelijk zal binnen een week na de klinische bespreking het adviesgesprek plaatsvinden met ouders en eventueel verwijzer. Bij dit gesprek zijn behandelverantwoordelijke en ouderbegeleider aanwezig. Als ouders kunnen instemmen met het beleid, wordt aansluitend op dit gesprek, de jongere (in aanwezigheid van sociotherapeut) ingelicht over het advies. Soms is het nodig om met het advies aan de jongere te wachten, totdat ouders een keus hebben gemaakt. Waardevolle spullen Onder eigen verantwoordelijkheid mogen jongeren eigen spullen meenemen. De Klimop is echter niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of kapot gaan.

10 2.2 De tweede fase: groeien en bloeien Duur van deze fase is tien tot twaalf maanden (afhankelijk van de gestelde en behaalde doelen). In de tweede fase oefent de jongere leerdoelen met behulp van een individueel werkplan. Dit werkplan is opgesteld aan de hand van de behandeldoelen. Door middel van de dagelijkse structuur, het weekprogramma, trainingen en therapieën, leert de jongere de vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingstaken waarvoor hij/zij staat uit te voeren. Op deze wijze worden ontwikkeling en het vergroten van de autonomie weer op gang gebracht. bezig met het uitzetten van een nazorgtraject waarbij eventuele aanmelding bij vervolginstellingen tijdig op de agenda staan. 2.4 Nazorg In de eindfase van de behandeling wordt geïnventariseerd waar u en/of de jongere nog hulpvragen hebben. Indien bij de ontslagdatum nog geen zicht is op passende nazorg of eventuele plaatsing in een vervolginstelling zal er, ter ondersteuning, samen met u naar praktische oplossingen worden gezocht. De trainingen zijn: sociale vaardigheidstrainingen, psycho-educatie (Ik ben speciaal), psychomotorische therapie, muziektherapie en creatieve therapie en met name voor de jongeren van de daggroep E(ducatieve therapie) S(chool) en B(eroepstoeleiding). In de ouderbegeleiding wordt gewerkt aan het uitbreiden van aanwezige vaardigheden, aanleren van nieuwe vaardigheden binnen het gezin en taakverlichting, in de vorm van het eventueel uitbreiden van het aanwezige netwerk. Evaluatie / voortgang van de behandeling Iedere drie maanden is er een vervolgklinische bespreking. Bij deze bespreking zijn alle betrokken disciplines en verwijzer aanwezig. Gekeken wordt onder andere naar het tempo van de voortgang van de ontwikkeling van de jongere op alle gebieden. Zonodig worden behandeldoelen aangepast of nieuwe behandeldoelen geformuleerd voor de nieuwe behandelingsovereenkomst. Samenvattingen van de rapportage van de verschillende disciplines en de nieuw opgestelde behandelingsovereenkomst ontvangt u per post thuis, voordat het adviesgesprek plaatsvindt. Tijdens het adviesgesprek kan vervolgens overleg plaatsvinden over de inhoud van de rapportage. 2.3 De derde fase: zelf staan en gaan Deze fase duurt ongeveer drie maanden en is gericht op het naderend ontslag en mogelijk volgende stap in het hulpverleningstraject. Centraal in deze fase staat dat wat geleerd is in de tweede fase te gaan toepassen in nieuwe situaties en het vasthouden van wat is geleerd. Wellicht zullen zich in deze afrondingsfase nieuwe problemen gaan aandienen. Steeds zal het naderende einde van de behandeling onderwerp van gesprek zijn en er zal steeds weer geanticipeerd worden op de toekomst. Samen met de ouderbegeleider bent u in deze fase al

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers Sophia Kinderziekenhuis De kinderpsychiatrische kliniek Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers De kinderpsychiatrische kliniek Wanneer een kind wordt opgenomen in een kinderpsychiatrische kliniek

Nadere informatie

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass locatie nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Informatiegids 2015 2016

Informatiegids 2015 2016 Informatiegids 2015 2016 Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt. Booker T. Washington Informatiegids OZC Orion 2015-2016 2 VOORWOORD

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids 2012-2013 van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in de Koppeling en Altra College de Koppeling

Het behandeltraject van jongeren in de Koppeling en Altra College de Koppeling Het behandeltraject van jongeren in de Koppeling en Altra College de Koppeling Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Naar verbeteringen in de hulpverlening

Naar verbeteringen in de hulpverlening Naar verbeteringen in de hulpverlening Een calamiteit als leerproces Een gemeente in samenwerking met Integraal Toezicht Jeugdzaken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 7 1.1. Aanleiding... 7 1.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie