Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 2 INHOUD Samenvatting 1. Inleiding 2. Gegevens en conclusies uit onderzoek 2.1 De registratie van het ziekteverzuim 2.2 Arbeidsongeschiktheid in het onderwijs 2.3 Oorzaken van verzuim en AOG 3. Regelgeving en uitvoering in de praktijk 4. Maatregelen ter preventie 4.1 Primaire preventie in de school VUT/ADV/DOP Het Formatiebudgetsysteetn (FBS) Loopbaanbegeleiding Verzuimbeleid in de school Sabbatical leave 4.2 Financiële betrokkenheid 42.1 Financiële pnkkels werkgevers Financiële prikkels werknemers 4.3 Herplaatsing 431 Ontslagbescherming arbeidsongeschikten Passende arbeid, scholmg, bemiddelmg 4.4 Organisatie professionele begeleiding, Bedrijfsgezondheidszorg Literatuur pagina F ISSN SDU uitgeverij 's Gravenhage 1990 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

2 SAMENVATTING Inleiding In de nota wordt een samenhangend pakket maatregelen gepresen teerd die er toe moeten leiden dat het beroep op de verzuim en arbeids ongeschiktheidsregelingen in het onderwijs wordt teruggedrongen. De nota vormt een actieplan voor de uitwerking van maatregelen voor onderwijs in het kader van het volumebeleid dat de regering voor het bedrijfsleven en de overheid nastreeft. De voorgestelde maatregelen zijn bedoeld als aanvulling op de algemene maatregelen ten aanzien van het overheidspersoneel waartoe de Ministerraad heeft besloten en die in augustus aan het CGOA werden gepresenteerd. Gegevens en conclusies uit onderzoek De nota begint met een cijfermatige presentatie en analyse van de ontwikkelingen van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid en de achtergronden daarvan. Enkele saillante bevindingen zijn: - de verzuimtoename van 4,7% in 1976 naar 7,2% in 1989; - 80% van alle verzuim wordt gegenereerd door 13,5% van het personeel; - de ontwikkeling van het verzuim van ouderen vanaf 55 jaar (wanneer ADV, DOP en VUT effekt sorteren) daalt sterk en blijft 50% a 60% achter bij de verwachte ontwikkeling; - het arbeidsongeschiktheidsrisico (AOG) is in het onderwijs ca. 13 per gemiddeld per jaar tegen 11 per personeelsleden bij de overheid; - het beeld van een stabiel AOG-niveau is geflatteerd door het saldo van een stijging van de arbeidsongeschiktheid bij het onderwijspersoneel van 30 tot 50 jaar en een dramatische daling bij het personeel met recht op ADV, DOP, VUT; - een sterke volumestijging dreigt te ontstaan als gevolg van de voort gaande vergrijzing in de groepen van middelbare leeftijd, in combinatie met een versterkend effekt indien de huidige vormen van ADV, DOP en VUT verdwijnen. Uit het onderzoek naar de oorzaken van het verzuim en de arbeidson geschiktheid in het onderwijs blijkt dat er veel verschillende, elkaar versterkende oorzaken zijn aan te geven die gelegen zijn in zowel persoonlijke omstandigheden als in de schoolorganisatie en de arbeids omstandigheden. Als sterk op de voorgrond tredende faktoren moeten echter worden genoemd de hoge taakbelasting als gevolg van problemen met de klas, conflicten met de schoolleiding en de collega's en de drukke werksituatie die met name optreedt door een ongelijke taakverdeling. Tevens zijn er signalen van onvoldoende ontwikkeld management en personeelsbeleid in de scholen. Belemmerende faktoren voor verbetering van de situatie zijn gelegen in de regelgeving (formatie en rechtspositie), in het bekostigingsstelsel (ontbreken van financiële prikkels), in de kleinschaligheid van de instel lingen (flexibiliteit van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie) en het ontbreken van deskundige begeleiding en advisering. Gezien de ernst van de situatie en de diversiteit van de oorzaken wordt een complex van maatregelen noodzakelijk geacht, verdeeld over werkgevers, werknemers en uitkerings-/begeleidende instanties. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

3 Maatregelen 1. Primaire preventie in de school 1.1. Vut/Adv/Dop Voorgesteld wordt ook voor de toekomst een beleid gericht op taakvermindering van oudere onderwijsgevenden in stand te houden (seniorenbeleid) Het Formatiebugetsysteem Dit systeem verandert de financiële relatie tussen het departement en de instellingen in het primair en secundair onderwijs en leidt tot een aanzienlijke vergroting van de autonomie en de financiële verantwoorde lijkheid. De mogelijkheden van de scholen voor het voeren van een op de scholen toegesneden formatie en personeelsbeleid zullen sterk toenemen. Het formatiebudgetsysteem zal van grote betekenis zijn voor het ontwikkelen van een taakverdelings en taakbelastingsbeleid in de scholen en de versterking van het management Loopbaanbegeleiding Ondanks de beoogde verbeteringen in de arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden kunnen docenten vastlopen in hun loopbaan en gaan dysfunktioneren. Een alerte reactie van de omgeving kan verzuim e.d. voorkomen. Ter zake zal een cursus worden ontwikkeld bestemd voor schoolleiders e.a. ten einde hen tijdig en adequaat te leren reageren op signalen van dysfunktioneren i.v.m. de loopbaan of andere omstandig heden Verzuimbeleid in de school Het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden is gevraagd offerte uit te brengen voor het ontwikkelen van op scholen toegesneden methoden en instrumenten waarmee de scholen in staat worden gesteld concreet preventiebeleid in de school te kunnen opzetten en uitvoeren Sabbatical leave De ook in de Biza-maatregelen aangegeven suggestie terzake van tijdelijk verlof zal verder worden onderzocht op haalbaarheid en modaliteit in het onderwijs. 2. Financiële betrokkenheid van scholen bij volumebeleid 2.1. Financiële prikkels werkgevers In dit kader wordt, aansluitend op de voorstellen die gedaan zijn in het kader van het Formatiebudgetsysteem, voorgesteld te komen tot een Vervangingsfonds ter dekking van de kosten van vervanging van zieke onderwijsgevenden. Werkgever en werknemers in het onderwijs dienen in het bestuur van dit fonds vertegenwoordigd te zijn. Doordat schoolbe sturen er belang bij hebben dat de aan het fonds af te dragen premie zo laag mogelijk zal blijven ontstaat er een financiële prikkel bij de scholen om verzuimbeleid te voeren. Deze prikkel kan nog worden versterkt door het eventueel batig saldo van het Fonds jaarlijks in de vorm van premie restitutie uit te keren aan de scholen die beduidend lager hebben gedeclareerd dan het gemiddelde. Voorts wordt gedacht aan een bonus Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

4 regeling voor werkgevers die geheel of gedeeltelijk herplaatsbaar verklaarde arbeidsongeschikten van andere werkgevers in dienst nemen. Deze bonus zou kunnen worden gefinancierd uit de besparing op de herplaatsingswachtgelden. Als verplichting met een financiële sanctie wordt ten slotte voorgesteld een verplichting voor schoolbesturen om binnen drie maanden na een ziekmelding een onderzoek te doen plaats vinden gericht op mogelijke maatregelen ter herstel of ter voorkoming van blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid kan - in die sectoren van het onderwijs waar lump sum financiering plaatsvindt - ook gedacht worden aan een bonus-malussysteem, wanneer dit bij de overheid in het algemeen gebeurt Financiële prikkels voor werknemers Voorgesteld wordt de inventarisatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de verschillende vormen die thans in het bedrijfsleven worden toegepast af te wachten. Op grond van deze inventarisatie zal ik mij nader beraden. 3. Herplaatsing van arbeidsongeschikt verklaard personeel 3.1. Versterkte ontslagbescherming Voorgesteld wordt een versterkte ontslagbescherming in te voeren voor arbeidsongeschikt verklaard personeel waarvoor restcapaciteit is vastgesteld. Hoe de schadeloosstelling voor de verloren arbeidsprodukti viteit moet plaatsvinden, is nader onderwerp van studie. Deze dient vooraf te gaan aan de besluitvorming over eventuele invoering van de maatregel. Invalshoek bij de studie is dat de voordelen van deze maatregel ook moeten neerslaan bij degene(n) die deze voordelen genereren. Ontslag zou uitsluitend kunnen worden toegestaan ingeval door een onafhankelijke partij is vastgesteld dat de werkgever niet in staat is andere passende arbeid aan te bieden Passende arbeid, scholing, bemiddeling Ook ten aanzien van herplaatsbaar verklaarde onderwijsgevenden is een herbezinning nodig t.a.v. de criteria die gelden voor het begrip passende arbeid. Voorts kunnen effecten worden verwacht van de voorstellen die in het kader van het wachtgeldbeleid zijn gedaan. In dit verband wordt er naar gestreefd de mogelijkheden van het ABP om regelingen te treffen voor arbeidsplaatsaanpassing, scholing, het verlenen van faciliteiten ten behoeve van passende arbeid verder te ontplooien. 4. Organisatie van de professionele begeleiding 4.1. Verzekeringsgeneeskundige begeleiding (controle op verzuim, keuringen, het geven van werkadviezen en prognoses aan de school, adviseren over maatregelen voor herstel en reïntegratie) zoals die als organieke functie voor het bedrijfsleven wordt uitgeoefend door de bedrijfsverenigingen ontbreekt in het onderwijs. Opvulling van deze lacune is noodzakelijk. Het is de vraag of deze functie kan worden gecombineerd met de functies van de bedrijfsgezondheidszorg. Overwogen kan worden de verzekeringsgeneeskundige taken op te dragen aan het op te richten Vervangingsfonds Instelling van bedrijfsgezondheidszorg voor het primair en secundair onderwijs wordt noodzakelljk geacht maar de organisatie en werkwijze Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

5 van de zorg dienen zodanig te worden gekozen dat een volumebe perkend effekt op voorhand aannemelijk is. Het accent zal daarbij moeten liggen op taken gericht op collectieve preventie op schoolniveau. Nagegaan zal worden in hoeverre een arrangement tot stand kan worden gebracht waarbij de voordelen van de instelling van bedrijfsgezond heidszorg ook neerslaan bij degene(n) die deze voordelen tot stand brengen c.q. financieren. Deze punten vinden hun vertaling in par. 4.2 en 4.4. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

6 NOTA INZAKE PREVENTIE VAN ZIEKTEVERZUIM EN ARBEIDS ONGESCHIKTHEID IN HET ONDERWIJS 1. Inleiding Sedert 1975 wordt, overigens naar aanleiding van vragen van de Kamer, op steekproefbasis het ziekteverzuim van onderwijspersoneel geregistreerd. Tevens werden sindsdien diverse achtergrondstudies verricht naar de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (in het vervolg: AOG) met het doel aangrijpingspunten te vinden voor op preventie gericht beleid. Het onderzoek had drie belangrijke ontwikke lingen tot gevolg. - Het Experiment met Bedrijfsgezondheidszorg voor Onderwijsper soneel. Dit is speciaal gericht op het verkrijgen van informatie omtrent de aan de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg te stellen organisato rische voorwaarden voor doeltreffend preventief beleid in samenwerking met bestuur, directie en werknemers. - Het onderzoek Taak en Organisatie in het voortgezet onderwijs (OTO). Dit onderzoek diende een nader inzicht te geven in de taak en organisatieproblemen mede in relatie tot ziekteverzuim en stress of taakbelasting. - De taakverminderingsmaatregelen ADV, VUT, DOP. Deze werden, mede in het kader van een werkgelegenheidsbeleid, speciaal voor ouderen getroffen met het doel hun taak te verlichten. Indien deze taak in het geheel te zwaar wordt gevonden, wordt zelfs de kans geboden geheel uit te treden, op een andere, plezieriger manier dan door een arbeidsongeschiktheidsprocedure. Tijdens de UCV van 24 oktober 1988 werd de motie Leijnse c.s. aangenomen met het verzoek aan de regering de Kamer te informeren over maatregelen die zij in het kader van de preventie van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid van onderwijsgevenden denkt te nemen. De motie kwam op een moment dat juist aan een eerste concept werd gewerkt van een preventienotitie als sluitstuk van de hiervoor vermelde onderzoeken. Als gevolg van de val van het Kabinet in 1989 werd het werk aan de notitie uitgesteld. Vervolgens werd besloten te wachten op de resultaten van het Experiment Bedrijfsgezondheidszorg voor Onder wijspersoneel zodat een beleidsreactie hierop in de notitie kon worden opgenomen. Deze notitie vormt dus in eerste instantie het antwoord op de motie Leijnse met inbegrip van de beleidsconclusies die aan het Experiment Bedrijfsgezondheidszorg worden verbonden. Een afzonderlijke ontwikkeling vormt het volumebeleid van de regering dat vanaf 1989 wordt voorbereid. Het Kabinet heeft in de regeringsver klaring aangegeven ernst te willen maken met het terugdringen van het volume van de arbeidsongeschiktheid. Het Kabinet heeft zich ten doel gesteld om zo snel mogelijk te komen tot stabilisatie van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. In dit verband werden aanbeve lingen voor concrete maatregelen gevraagd en gekregen van de Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en overheid. De uitgebrachte voorstellen zijn primair gericht op het bedrijfsleven. Het Kabinet heeft zich echter voorgenomen met voortvarendheid (in beginsel dezelfde) maatregelen te treffen voor het overheidspersoneel en daarmee de G en G-sector en de marktsector met des te meer overtui gingskracht te benaderen. Het wordt zowel vanuit sociaal als vanuit financieel oogpunt van groot belang geacht dat ook voor de onderwijs sector effectieve maatregelen worden ontwikkeld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Ter illustratie van de orde van grootte van de sociale en financiële problemen dienen de volgende cijfers: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

7 - «rendementsverlies» als gevolg van ziekteverzuim (7,5%) in het primair en secundair onderwijs: ca. f 1 miljard - kosten van vervanging bij ziekte: ca. f 500 miljoen - jaarlijkse instroom AOG: ca personeelsleden - kosten van uitkeringen bij AOG: ca. f 800 miljoen. In dit bedrag is een groot deel inbegrepen afkomstig van de AAF dat de AAW-uitkeringen verricht ten behoeve van alle ingezetenen in Nederland. Elk preventief effekt van het volumebeleid zal gezien boven staande bedragen leiden tot besparingen die vooral ten gunste komen van het ABP en het AAF. Behalve de reactie op de motie Leijnse vormt deze notitie ook de concrete invulling voor onderwijs van het volumebeleid dat de regering nastreeft. Aan het volumebeleid in het onderwijs moeten mijns inziens drie randvoorwaarden worden gesteld: a. de maatregelen mogen het voorzieningenniveau in het onderwijs niet aantasten, b. de maatregelen mogen niet leiden tot afwenteling op andere voorzieningen, zoals b.v. de arbeidsongeschiktheidsregeling voor ABP-ambtenaren, c. het uitgangspunt dat de overheid de «onvermijdbare kosten» voor instandhouding van scholen vergoedt aan de schoolbesturen kan niet doorbroken worden. De indeling en de hoofdlijnen van het hoofdstuk «Maatregelen» sluit aan bij het Kabinetsstandpunt dat naar aanleiding van de interimrap portage van de Tripartite Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschikt heidsregelingen werd uitgebracht en bij de gedachtevorming van het ABP over volumebeleid waarover ambtelijk overleg heeft plaatsge vonden. In het volgende hoofdstuk wordt eerst een cijfermatig inzicht verschaft in de ontwikkelingen in de omvang van het ziekteverzuim en de arbeids ongeschiktheid van onderwijsgevenden. In het tweede gedeelte wordt ingegaan op de uit onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim en invalidering verkregen inzichten. Deze bieden aanknopingspunten voor preventief beleid. 2. Gegevens en conclusies uit onderzoek 2.1. De registratie van het ziekteverzuim Vanaf 1975 wordt in opdracht van de minister van Onderwijs en Wetenschappen door de Werkgroep Arbeidsvraagstukken en Welzijn van de Rijksuniversiteit te Leiden het verzuim geregistreerd van het onder wijspersoneel in het primair en secundair onderwijs (incl. HBO). Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd bij een representatieve steekproef van ca. 500 scholen en ca personeelsleden. Dit project heeft tot doel een nauwkeurig en betrouwbaar beeld te geven van de omvang en aard van het ziekteverzuim, gedifferentieerd naar diverse school, functie en persoonskenmerken. Het registratieproject is statistisch van aard, d.w.z. dat uitsluitend wordt gevraagd naar objectieve, cijfermatige gegevens en dat geen vragen worden gesteld waarmee oorzaken van verzuim kunnen worden aangetoond. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het ziekteverzuim van het onderwijzend personeel sedert het begin van de registratie. Tweede Kamer, vergaderjaar ,21 834, nr. 2

8 Tabel 1' De ontwikkeling van het ziekteverzuim vanaf jaar zv% freq gzd ,7% 5.0% 6,4% 7,3% 7,2% ,0 12,8 13,6 15,5 14,8 1 zv%: het procentueel aantal ziektedagen van het totale aantal mandagen in de registratie periode freq.: verzuimfrequentie, het aantal ziekmeldingen per 100 manjaren gzd: gemiddelde ziekteduur per geval in kalenderdagen Het ziekteverzuimpercentage (zv%) is afhankelijk van het aantal ziektege vallen (freq) en de duur van het verzuim per geval (gzd). De gegevens laten zien dat het verzuim in de loop der jaren fors toeneemt door zowel het stijgen van de frequentie als van het gemiddeld aantal dagen per geval. Zowel frequent als langdurig verzuim is geconcentreerd bij slechts een kleine groep personeelsleden: in 1989 was 13,5% van het personeel verantwoordelijk voor 80% van alle verzuim. Deze kleine groep is meer dan 10% van het jaar afwezig. In 1980 ging het nog om 10% van het personeel. Het personeel dat 10% of meer van het jaar verzuimt is in de laatste tien jaar dus met 35% toegenomen. Voor een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen wordt verwezen naar de rapporten die elk jaar worden gepubliceerd en aan het parlement ter beschikking worden gesteld(1). In het kader van deze notitie is echter interessant te bezien hoe de ontwikkeling van het verzuim is geweest van de oudere onderwijsgevenden. Er werden immers diverse werkgelegen heidsmaatregelen getroffen die speciaal voor de ouderen mede tot doel hebben hun taak te verlichten en ziekteverzuim te voorkomen. In de volgende tabel worden de relevante gegevens gepresenteerd voor enkele leeftijdscategorieën. Tabel 2 De ontwikkeling van het ziekteverzuim naar leeftijd Leeftijd Ziekteverzuimpercentage in: <29 jaar jaar jaar jaar 1 >55 jaar' 2,9% 3,2% 3,8% 7,0% 14,3% 3,6% 4,6% 5,4% 7,2% 13,9% 4,5% 5,6% 6,4% 10,3% 16,7% 4,8% 6,5% 7,5% 13,2% 12,6% 5,1% 6,3% 7,5% 10,9% 11,2% 1 In 1976: jaar resp. > 60 jaar Er is een consequente rechtlijnige relatie tussen leeftijd en verzuim. Met uitzondering van de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder is het verzuim sedert 1976 in alle leeftijdscategorieën met zo'n 55 a 100% toegenomen. Onder personeel in de leeftijd van 55 jaar en ouder daalde het verzuim daarentegen flink t.o.v Het verzuimniveau van het oudere personeel blijft daarmee ca. 50%-60% achter bij de verwachte ontwikkeling. Het is dus heel opmerkelijk dat in een situatie van stijgend verzuim, het verzuim van ouderen zelfs daalt beneden het niveau van 13 jaar eerder. Derhalve mag worden verondersteld dat ADV en VUT-maatregelen in het onderwijs de afgelopen jaren inderdaad het beoogde preventieve effect hebben uitgeoefend op het ziekteverzuim van het oudere personeel. Het gaat hierbij overigens om een tweeledig effekt, nl. om een absolute afname van het volume doordat de betrek kingsomvang van het ouder personeel afneemt (en er dus geen sprake meer is van verzuim) en om een meer relatieve afname van het verzuim doordat het overblijvend personeel minder ziek is. Het aandeel van het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

9 ouder personeel in het verzuimvolume in het onderwijs is derhalve zowel in relatieve als in absolute zin sterk afgenomen. Doordat het verzuim echter in de veel omvangrijker, andere leeftijdsgroepen steeg, nam desondanks het gemiddeld verzuimpercentage toe. Complementair hieraan moet worden verwacht dat elke vermindering van de ADV, VUT en DOP-kansen gepaard zal gaan met grote uitverdieneffekten. Medio verscheen een rapport van een in opdracht van de minister van Onderwijs en Wetenschappen verrichte vergelijkende analyse over de jaren 1986 en 1987 tussen het ziekteverzuim in het onderwijs, de kwartaire sector en het bedrijfsleven (2). Na beschrijving van de vergelijkbaarheidsproblemen als gevolg van verschillen tussen die sectoren in registratiemethode, opleiding, arbeidsomstandigheden, representativiteit van gegevens en de desbetreffende door de onder zoekers gekozen oplossingen wordt in dat rapport opgemerkt: «De (hoger opgeleiden in de) kwartaire en profit-sector vormen een duidelijk lager verzuimende groep dan de overige sectoren.» (d.w.z. dan in de sectoren onderwijs, gezinszorg en gezondheidszorg). De volgende tabel uit het desbetreffend rapport illustreert deze conclusie. Tabel 3 Het ziekteverzuim van het onderwijzend personeel vergeleken met andere beroepsgroepen Onderwijs 6,2% Gezinszorg 6,7% GMD-sector 6,1% Kwartaire sector 4,4% Profitsector 3,1% ' V% is het percentage verzuimde werkdagen van het totaal beschikbaar aantal werkdagen per jaar. Mede op grond hiervan moet ik aannemen dat de ontwikkelingen van het verzuim in het onderwijs niet afgedaan kunnen worden als deeluit makend van een algemeen maatschappelijk verschijnsel. De oorzaken van het verzuim moeten daarom worden gezocht in de kenmerken van de onderwijsomgeving. Hierop wordt nader ingegaan in Arbeidsongeschiktheid in het onderwijs De toe of afname van het aantal arbeidsongeschikten in een beroeps sector is mede afhankelijk van de toe of afname van het personeelsbe stand. In het verleden heeft wel eens een misverstand geheerst dat de afkeuringsfrequentie van het onderwijspersoneel sterk toenam. Men gaf zich echter geen rekenschap van het effekt van het toen nog groeiende personeelsbestand. Voor een beoordeling van het afkeuringsniveau en de ontwikkeling van dat niveau in de tijd is daarom niet het aantal afgekeurden van wezenlijk belang maar het afkeuringsrisico. Dit is het aantal afgekeurden gedeeld door het aantal personeelsleden in het personeelsbestand uitgedrukt in een percentage of promillage. Tabel 4 geeft een vergelijkend overzicht van de arbeidsongeschiktheidsrisico's tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2

10 Tabel 4 Ontwikkeling van blijvende arbeidsongeschiktheid in het primair en secundair onderwijs versus overheid en bedrijfsleven Onderwijs (3) Overheid (4) Bedrijf jaar pers. bestand aantal AOG AOG risico aantal AOG AOG risico WAO risico ,23% 1,17% 1.03% 1,22% 1,26% 1,28% ,1% 1,1% 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,39% 1,43% 1,38% 1,37% 1,46% Ten opzichte van 1984 is het afkeuringsrisico van onderwijspersoneel vrijwel gelijk gebleven in Het afkeuringsrisico van het overheids personeel (incl. onderwijs) beweegt zich op een stabiel niveau van 1,1%, d.i. 11 per personeelsleden. (Naar verluidt was in de jaren '85 en '86 sprake van administratieve achterstand bij het ABP). Deze cijfers geven echter een geflatteerd beeld van de feitelijke ontwikkelingen. De ontwikkelmg van de arbeidsongeschiktheid op een bijna stabiel niveau komt per saldo tot stand door een gigantische daling van de aantallen afgekeurde oudere personeelsleden en een verontrustende stijging van het risico onder het jongere personeel. De volgende tabel toont dit aan de hand van indexcijfers. Bij het overheidspersoneel als geheel (niet weergegeven) is eenzelfde richting in de ontwikkeling van het arbeidson geschiktheidsrisico aanwijsbaar met dien verstande dat de ongunstige ontwikkeling bij het jongere personeel veel gematigder is. Tabel 5 De ontwikkeling van het afkeuringsrisico van het onderwijspersoneel naar leeftijd. Leeftijd <30 jaar jaar jaar jaar >54 jaar De cijfers laten een dramatische stijging zien van het risico (aantal per 1 000) in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar. De daling van het AOG-risico van ouderen moet worden toegeschreven aan het gezamenlijk ADV, VUT en DOP-effekt, consistent met de bevindingen bij ziekteverzuim. Ook hier geldt derhalve dat vermindering van de kansen op taakvermindering en uittreden gepaard zullen gaan met een stijging van het beroep op de arbeidongeschiktheidsregelingen. De vooruitzichten voor de ontwikkeling van de AOG-aantallen zijn weinig florissant. Dit heeft te maken met de nog steeds toenemende aantallen onderwijspersoneelsleden in de middelbare leeftijdsgroepen, de vergrijzing respektievelijk de ontgroening. De volgende tabel laat zien hoe de leeftijdopbouw zich sinds 1982 heeft ontwikkeld. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

11 Tabel 6 Leeftijdsopbouw onderwijzend personeel vanaf leeftijd <30 jaar jaar jaar jaar 55 en ouder 31% 35% 22% 6% 6% 28% 37% 23% 7% 6% 17% 39% 30% 8% 5% 15% 38% 35% 10% 4% Op grond van de tabel moet dan ook worden aangenomen dat niet alleen voor personeel in de leeftijd van 40 tot 55 jaar (zie vorige tabel) de kans op arbeidsongeschiktheid is toegenomen maar dat onafhankelijk daarvan in de komende jaren tevens het volume - uitgedrukt in absolute aantallen AOG - zal stijgen als gevolg van de «grijze golf». In dit verband dient de betekenis van het begrip «stabilisatie» in de doelstelling van het kabinet nader te worden bezien. Stabilisatie van het leeftijdsspecifieke risico van AOG vergt gezien de leeftijdsopbouw van het personeelsbe stand aanzienlijk minder verstrekkende maatregelen dan stabilisatie van het gemiddelde risico. Een sterke toename van het arbeidsongeschikt heidsvolume lijkt zelfs onafwendbaar. Er is dan ook alle reden om met een grote beleidsinspanning het tij te keren Oorzaken van verzuim en nrbeidsongeschiktheid De vraag naar de oorzaken van het toenemend (langdurig) ziekte verzuim in het onderwijs is niet eenvoudig te beantwoorden. In opdracht van de minister van Onderwijs en Wetenschappen werden sedert 1975 diverse onderzoeken verricht naar de achtergronden van het langdurige verzuim en de arbeidsongeschiktheid van het onderwijspersoneel (5). Dit onderzoek werd vooral gericht op de personeelskenmerken, de arbeids organisatie en de arbeidsomstandigheden in de scholen. Hoewel met de onderzoeksresultaten veel bekend is geworden over de oorzaken van het langdung ziekteverzuim in het onderwijs is toch geen eenvoudige verklaring te geven voor het hoge niveau. Mede op grond van publikaties is te constateren dat de interpretaties van de oorzaken van ziekteverzuim variëren met de aard van het onderzoek dat naar het verzuim wordt ingesteld en met de onderzoekers of met het uiteenlopend perspectief van de instanties die met het verzuim van onderwijspersoneel te maken hebben. Zo wijt de vakbondsvertegenwoordiger het hoge verzuim aan te lage salarissen en te weinig personeel, de socioloog geeft de schuld aan de slechte organisatie van de arbeid en het gebrekkige personeelsbeleid in de school (6), de psycholoog neemt de midleven-crisis en burn-outver schijnselen als oorzaak (7) en de bedrijfsarts vermeldt vele lichamelijke een psychische klachten die optreden als gevolg van op elkaar inwer kende privé, functie en werksituatiekenmerken. Kennelijk geven zij geen van alle een volledige verklaring. Er moet dus in het algemeen worden geconcludeerd dat het ziekteverzuim in het onderwijs wordt veroorzaakt door een groot aantal op elkaar inwerkende factoren die te maken hebben met zowel persoonskenmerken als schoolorganisatie en arbeids omstandigheden. In het bijzonder werd op grond van het voormelde onderzoek (5) in het begin van de jaren tachtig in de Bijzondere Commissie de conclusie door de minister verdedigd dat een belangrijk deel van de verzuim en invalideringsproblemen kan ontstaan door het niet optimaal functioneren van schoolorganisaties, door ongelijke lasten verdeling onder leraren en door conflictueuze teamsituaties (8). Deze conclusie vormde destijds mede de aanleiding voor twee beleidsvoorbe reidende onderzoeken gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden voor verbetering van die situatie. Het zijn het Experiment Bedrijfsgezondheidszorg voor Onderwijspersoneel en het onderzoek «De Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 11

12 Taak en Organisatie van leraren in het voortgezet onderwijs» (OTO) die beide omstreeks 1984/1985 werden voorbereid en aanbesteed. Het experiment Bedrijfsgezondheidszorg Het experiment dat volgens de planning aan het eind van het schooljaar afliep, werd verricht naar aanleiding van onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim en invalidering (5), (8). De resultaten van dat onderzoek leidden tot de gedachte dat de complexe en veelal zeer situatiegebonden verzuimproblemen het best op decen traal, d.w.z. op schoolniveau zouden kunnen worden aangepakt, daar waar de problemen ontstaan. Door de vaak persoonlijke kennis van zijn clientèle, van de werkplek en de werkomstandigheden in de individuele scholen werd de dienstverlening van de bedrijfsgezondheidszorg bij uitstek geschikt geacht om op maat hulp te verlenen. Gezien de vaak psychisch en sociaal geïndiceerde problematiek in de scholen werd een experimenteel model van dienstverlening gekozen dat door opname in het behandelingsteam van een bedrijfspsycholoog en een maatschap pelijk werker afwijkt van het traditionele, medische model. Het experiment werd gerealiseerd in de drie proefregio's Doetinchem en omgeving, Eindhoven en Tilburg, en met de medewerking van zeven bedrijfsgezondheidsdiensten. Aan het experiment namen gedurende de drie schooljaren van 1986 tot en met personeelsleden deel van 400 scholen in het basis en voortgezet onderwijs, ongeveer 90% van de regiopopulatie. Tijdens het spreekuur van de bedrijfsgezondheidsdienst werd onder meer opgetekend wat de oorzaken waren van de klachten. Het resultaat wordt in het volgende overzicht gepresenteerd (14). Waar ligt de oorzaak van de klachten/problemen? - fysische/chemische arbeidsomstandigheden 1% - ergonomische factoren 1% - niet passende taakinhoud, overbelasting 38% - schoolgebonden psycho-sociale factoren 39% - veranderende maatschappelijke factoren 17% - onderwijsbeleid overheid 18% - lichamelijke factoren 35% - intra-psychische of psychiatrische factoren 47% - privé omstandigheden 21% De percentages leiden tot de conclusie dat vaak twee of meer oorzaken aanleiding zijn van ziekteverzuim en verminderde arbeidsge schiktheid en dat het experimentele werkmodel aansluit op de proble matiek, gezien de hoge percentages met psychisch-sociale indicaties. In het volgende wordt meer informatie gegeven over de aard en werking van de hier weergegeven factoren in de schoolsituatie. Conclusies met betrekking tot de instelling en inrichting van BGZ naar aanleiding van het experiment komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Het onderzoek Taak en Organisatie VO (OTO) Van het OTO werd onder meer verwacht dat de resultaten een nader inzicht zouden geven in de achtergronden van ziekteverzuim inzoverre deze zouden worden veroorzaakt door de arbeidssituatie. De resultaten van eerder, specifiek op verzuim gericht onderzoek wezen immers in die richting (5). Het OTO heeft inmiddels de eerdere vermoedens bevestigd. Op grond van de bevindingen in het OTO, alsmede de eerder vermelde ziekteverzuimcijfers, ben ik van mening dat de taak van de leraar in veel gevallen een te hoge belasting vormt om tot op later leeftijd goed te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 12

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 834 Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19 132 Versterking management onderwijsinstellingen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Ontvangen 4 juli 1986 Procedure 1 Op 18 februari 1985

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Inhoudsopgave MvT Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Inhoudsopgave MvT Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 1 Inhoudsopgave MvT Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 1. Inleiding 2. De aanbevelingen van de Commissie Donner en de SER 2.1 Het advies van de Commissie Donner 2.1.1 Activering van arbeidsgeschiktheid

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociaal en cultureel rapport 1974

Sociaal en cultureel rapport 1974 bron. Sociaal en Cultureel Planbureau, Staatsuitgeverij, Den Haag 1975 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_soc002soci01_01/colofon.htm 2008 dbnl 7 Voorwoord Wie zich verdiept in het beleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284

Rapport. Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284 Rapport Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284 2 Klacht I. Verzoeker klaagt over de wijze waarop Gak Nederland BV, (thans: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), kantoor Zwolle, zich in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter Opdrachtgever IWI Wet verbetering poortwachter Doel en vraagstelling Onderzoek Wet verlenging loondoorbetaling Startdatum 1 januari 2006 Einddatum 17 november 2006 Categorie Toezicht en functioneren van

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs

Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs Een terugblik en doorkijk naar de toekomst Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Silvia Bunt B2961 Leiden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID Advies van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid Den Haag, 30 mei 2001 Secretariaat Aarts, de Jong, Wilms en Goudriaan Public Economics

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 241 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet

30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Positie vangnetters

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie