Zaakbeschrijving 11. Prioriteiten bij project hutspot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaakbeschrijving 11. Prioriteiten bij project hutspot"

Transcriptie

1 Zaakbeschrijving 11 Prioriteiten bij project hutspot Algemeen Een onderdeel van een grote instelling in de geestelijke gezondheidszorg richt zijn activiteiten op rehabilitatie en reïntegratie van psychiatrische patiënten. Het is bijzonder zinvol om dit proces grotendeels te doen plaatsvinden in een realistische opzet van activiteiten, waarbij zo veel mogelijk gebruikgemaakt wordt van concrete mogelijkheden in de markt. De groep psychiatrische patiënten die voor een rehabilitatie en reïntegratie in aanmerking komt, is bijzonder heterogeen. De opleidingsniveaus binnen deze groep variëren van enkele jaren basisonderwijs tot en met een succesvol afgeronde universitaire opleiding. Daarnaast is er sprake van een verscheidenheid aan gevolgde therapeutische behandelingen voor de bij hen gediagnosticeerde psychopathologische verschijnselen. Aan het einde van hun behandeling worden psychiatrische patiënten betrekkelijk intensief begeleid in een aantal projecten dat deel uitmaakt van het rehabilitatie- en reïntegratieproces. Binnen deze projecten wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van regelmaat door het zich houden aan afgesproken werktijden, aan het structureren van activiteiten en aan het ontwikkelen van de in een samenwerkingsverband noodzakelijke sociale vaardigheden. Daarbij staat centraal wat deze patiënten kunnen en willen. De projecten vormen een hulpmiddel om het rehabilitatie- en reïntegratieproces te faciliteren. De patiënten die bij een project worden ingedeeld worden deelnemers genoemd. Zij ontvangen een gerichte training en begeleiding van projectbegeleiders. De begeleiding in projecten vindt in de regel plaats door projectbegeleiders die naast een vaktechnische scholing ook een sociaal agogische scholing hebben genoten. In een aantal gevallen hebben de projectbegeleiders uitsluitend een afgeronde opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op bachelorniveau. De projectbegeleiders kunnen ook in teams aan een project worden toegewezen. Onderling functioneren zij daarbij op gelijk niveau en er bestaat géén hiërarchie. Ieder is daarbij gelijk en er is géén eerstverantwoordelijke of een het team vertegenwoordigend aanspreekpunt voor de coördinerend leidinggevende aangewezen. Alle projectbegeleiders volgen jaarlijks de trainingen bedrijfshulpverlener (BHV) en reanimatie. Dit is noodzakelijk om bij calamiteiten op een verantwoorde manier op te kunnen treden. De financiering van de zorg in de projecten geschiedt door de zorgkantoren. Deze zorgkantoren stellen eisen aan de schriftelijke verantwoording voor de uitgevoerde zorg. Het ontbreken van de schriftelijke verantwoording leidt tot een korting op de te ontvangen vergoedingen. Door het ontvangen van kostendekkende inkomsten van derden kunnen in voorkomend geval de voor een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijke extra investeringen in serviesgoed, meubilair, keukenapparatuur, voedsel en ingrediënten worden gedaan. Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 1

2 Specifiek Een bijzonder succesvol project is Hutspot. Dit is een restaurant dat aangestuurd wordt door drie vrouwelijke projectbegeleiders. De projectbegeleiders hebben een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op bachelorniveau afgerond. Hun horeca-ervaring is beperkt. De deelnemers aan dit project worden getraind in het bereiden en uitserveren van eenvoudige avondmaaltijden, evenals het afruimen en afwassen na de maaltijden. Dagelijks worden de avondmaaltijden voor maximaal zestig gasten verzorgd. De gasten dienen zich één dag van tevoren aan te melden bij de projectbegeleiders. Elke maaltijd bestaat uit vier gangen en wordt tegen kostprijs verstrekt. De gasten worden gevormd door ex-psychiatrische patiënten die zelfstandig in de buurt wonen, alsmede personeel van de instelling en hun gasten. Voor de ex-psychiatrische patiënten vormen de maaltijden een belangrijk contactmoment met de instelling en met elkaar. De diversiteit onder de deelnemers aan dit project is betrekkelijk groot. De problematiek is dikwijls complex en ook de samenstelling van de groepen deelnemers vereist de nodige zorgvuldigheid. Een deel van de deelnemers is afkomstig uit de categorie psychiatrische patiënten, een ander deel uit de verslaafdenzorg. Voor het project is het van belang dat er enerzijds voldoende deelnemers kunnen participeren in de bereiding, het uitserveren en het afruimen en afwassen. Anderzijds is het van belang dat de kwaliteit van de verstrekte maaltijden zodanig is dat er voldoende betalende gasten blijven komen. Het project moet worden gezien als het middel dat de rehabilitatie en reïntegratie van patiënten mogelijk helpt maken. Het accent van de projectbegeleiders ligt op de begeleiding van de deelnemers. De projectbegeleiders ervaren echter een daarmee concurrerend belang van de kant van hun gasten. De binnen dit project onder begeleiding door de deelnemers te vervullen taken zijn: planning en samenstelling van het menu, inkoop, bereiding, uitserveren, afruimen, afwassen en afrekenen. Het aantal deelnemers kan per keer verschillen en is mede afhankelijk van de discipline die zij kunnen opbrengen om hun afspraken met hun projectbegeleiders na te komen. Aan dit project kleeft voor de projectbegeleiders een aantal risico s. In de keuken wordt met betrekkelijk gevaarlijk gereedschap gewerkt, wordt er gekookt en vindt verhitting van voedsel en dranken plaats, gelden er eisen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne en moet in het restaurant de kassa worden bediend. De projectbegeleider dient naast de vaktechnische begeleiding in de keuken en het restaurant ook psychosociale en pedagogische begeleiding in het kader van rehabilitatie en reïntegratie te verzorgen. Naast veel aandacht voor regelmaat en structuur wordt ook aandacht besteed aan conflicthantering en met elkaar in gesprek gaan. Van de projectbegeleiders wordt ook verwacht dat zij, naast hun begeleiding van de deelnemers, een betrekkelijk complexe administratieve verantwoording voeren. De administratie betreft enerzijds de verantwoording en vastlegging van begeleidingsuren, alsmede de vastlegging van de met de deelnemers gemaakte afspraken in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 2

3 De administratie betreft anderzijds de verantwoording voor de inkoop en verkoop van de maaltijden voor de gasten. Zij dienen daarbij ook aandacht te schenken aan geplande en vervolgens ook gerealiseerde uitvoering van de maaltijden. Probleemstelling De leiding van de organisatie constateert dat er door de projectbegeleiders onvoldoende wordt gedaan aan de administratieve verantwoording. De coördinerend leidinggevenden krijgen opdracht hieraan met spoed aandacht te schenken. Daarop vindt een overleg tussen de coördinerend leidinggevenden en de projectbegeleiders plaats waarin een aantal knelpunten wordt vastgesteld. Een belangrijk knelpunt is de prioriteitstelling voor de verschillende door de projectbegeleiders uit te voeren activiteiten. Manager Dagbesteding en Arbeid Coördinerend leidinggevende (Programma management) Hutspot Tuinverzorging Houtbewerking Schoonmaak Automatisering En Administratie Door de projectbegeleiders wordt gesteld dat zij zich er voldoende van bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor de administratieve verantwoording, maar dat zij door de verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden ontstane werkdruk onvoldoende tijd hebben om alles op een correcte wijze uit te voeren. Uit een nadere analyse blijkt dat de versnippering van hun tijd en de daarmee gepaard gaande afstemmingsproblemen er aan bijdragen dat de voor hen minst aantrekkelijke activiteiten binnen hun takenpakket een sluitpost vormen. Deze minst aantrekkelijke activiteiten worden benoemd als de bureaucratische administratieve beslommeringen. Binnen project Hutspot speelt dat de begeleiders klagen over het moeten bijdragen aan de afstemming tussen twee categorieën klanten. Deze twee categorieën worden door hen als concurrerend ervaren, waarbij zij zich overigens wel zo veel mogelijk trachten te richten op hun primaire taak: de begeleiding van de deelnemers. Enerzijds is er voor hen de groep interne klanten, gevormd door de deelnemers en de verslaglegging ten behoeve van leidinggevenden en zorgkantoren. Anderzijds is er voor hen de groep externe klanten, gevormd door de voor de maaltijden betalende gasten. De coördinerend leidinggevenden beschikken in de regel over relatief weinig kennis van de specifieke projectinhoud. Dit speelt ook waar het gaat om het uitvoeren van maaltijdbereiding Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 3

4 en met het omgaan met gasten in een gecreëerde horecaomgeving. Hierdoor voelen de projectleiders zich binnen de organisatie ondergewaardeerd. De coördinerend leidinggevenden richten zich voornamelijk op het programmamanagement over de verschillende projecten, de aansturing van projectbegeleiders op te behalen resultaten en de onderlinge afstemming tussen de projecten. De coördinerend leidinggevenden zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor de samengevoegde administratieve verslaglegging ten behoeve van de rapportages aan de zorgkantoren. De communicatie met de gasten is erg direct. Eventuele klachten over de maaltijden komen per definitie direct bij de projectbegeleiders terecht. Zij trachten deze klanten zo veel mogelijk ter wille te zijn en ontvangen van deze categorie klanten dan ook veel waardering voor hun inzet. De projectbegeleiders hebben hun coördinerend leidinggevende al enkele malen gemeld dat de werkdruk voor hen te hoog is. Zij klagen frequent over slaapproblemen, concentratieproblemen, hoge bloeddruk, vermoeidheid, huilbuien, hoofdpijn, nekpijn en lage rugklachten. Allen hebben zich het afgelopen jaar diverse keren gedurende kortere tijd ziek gemeld met klachten die duiden op overspannenheid. Het is waarschijnlijk dat hier sprake is van aan de arbeid gerelateerd ziekteverzuim. Een door de coördinerend leidinggevende geraadpleegde arbeids- en organisatiepsycholoog constateerde dat door een langdurig te hoog ervaren werkdruk het afbreukrisico voor zowel projectbegeleiders als de door hen te begeleiden cliënten relatief hoog was. Voor de projectbegeleiders was een situatie ontstaan die duidde op een werkgerelateerd neurastheen syndroom. Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 4

5 Opdracht (Personeelsmanagement) 1. Lees de zaakbeschrijving door en inventariseer de woorden en begrippen die je niet kent. 2. Zoek de betekenis op voor de door jou geïnventariseerde woorden en begrippen. 3. Lees de zaakbeschrijving vervolgens nogmaals aandachtig door. 4. Wat is volgens jou de kern van het gesignaleerde probleem? 5. Analyseer het probleem in termen van mogelijke oorzaken en gevolgen en bespreek het probleem in de groep. 6. Welk verband is er naar jouw mening aanwezig tussen het gesignaleerde probleem en de door jou bestudeerde leerstof? 7. Welke bronnen heb je, naast de bestudeerde leerstof, geraadpleegd om achtergrondinformatie over de gesignaleerde problematiek te verzamelen? 8. Wanneer je zelf voor een aanpak van dit probleem zou mogen kiezen, welke aanpak heeft dan naar jouw eigen mening, mede gebaseerd op de door jou bestudeerde leerstof en overige achtergrondinformatie, de voorkeur? Motiveer je antwoord. Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 5

Zaakbeschrijving 4. Prioriteiten stellen bij de technische dienst

Zaakbeschrijving 4. Prioriteiten stellen bij de technische dienst Zaakbeschrijving 4 Prioriteiten stellen bij de technische dienst Algemeen Binnen een snelgroeiende instelling voor de gezondheidszorg valt een aantal ondersteunende activiteiten onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zaakbeschrijving 10. De Salarisverwerker

Zaakbeschrijving 10. De Salarisverwerker Zaakbeschrijving 10 De Salarisverwerker Algemeen Bij het automatiseringsbedrijf De Salarisverwerker worden maandelijks de van klanten ontvangen salarisgegevens ingevoerd en verwerkt. De meeste klanten

Nadere informatie

Zaakbeschrijving 3. Last van hormonen?

Zaakbeschrijving 3. Last van hormonen? Zaakbeschrijving 3 Last van hormonen? Algemeen Binnen een middelgroot kantoor van een grote internationale financiële dienstverlener verrichten circa 300 medewerkers hun werkzaamheden. Veel van hun taken

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284

Rapport. Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284 Rapport Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284 2 Klacht I. Verzoeker klaagt over de wijze waarop Gak Nederland BV, (thans: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), kantoor Zwolle, zich in

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische instrumenten voor technisch leesonderwijs Bouwen en vasthouden Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging Ina Cijvat, Martine Dijk, Mariët Förrer Loes

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Opdrachtgever: Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV Auteurs: drs. M. Bosdriesz MEd,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer In opdracht

Nadere informatie

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding (Quick scan deeltijd werken medisch specialisten, P.J.M. Heiligers, L. Hingstman) worden gebruikt. Het rapport is

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet. Eindrapport over de stand per 1 september 2005

Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet. Eindrapport over de stand per 1 september 2005 Monitoring invoering van de Zorgverzekeringswet Eindrapport over de stand per 1 september 2005 15 september 2005 Inhoud Inleiding...... 3 Samenvattende conclusie... 6 1 Verzekeraars sturen op adequate

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie