Arbeidsinhoud en Arbeidsverhoudingen bij Mensen Werkzaam binnen een Sociale Werkvoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsinhoud en Arbeidsverhoudingen bij Mensen Werkzaam binnen een Sociale Werkvoorziening"

Transcriptie

1 Arbeidsinhoud en Arbeidsverhoudingen bij Mensen Werkzaam binnen een Sociale Werkvoorziening Hester van t Blik ANR: Universiteit van Tilburg Faculteit Sociale Wetenschappen Departement van Psychologie en Maatschappij Onder begeleiding van Dr. P. T. van den Berg Augustus 2006

2 VOORWOORD De afgelopen maanden heb ik met plezier gewerkt aan de totstandkoming van dit verslag. Het onderzoek heb ik uitgevoerd bij de organisatie Werkpost Eindhoven waar ik gedurende 6 maanden stage heb gelopen en aansluitend nog een aantal maanden heb gewerkt. Ik heb daar een fijne tijd gehad en ontzettend veel geleerd. Onder goede begeleiding van Drs. Peer Bos heb ik daar mijn onderzoek kunnen uitvoeren. Ik ben Peer Bos dan ook erg dankbaar voor de goede begeleiding en de fijne samenwerking. Tijdens het schrijven van het verslag ben ik begeleid door Dr. Peter van den Berg, die mij een aantal keer op weg heeft geholpen en mijn scriptie heeft voorzien van nuttig commentaar. Vooral tijdens de laatste fase van het schrijven heb ik hier erg veel aan gehad. Ook het commentaar van dr. K. van Dam heeft voor een groot deel bijgedragen aan de scriptie zoals deze er nu uit ziet. Hierbij wil ik Peter van den Berg en Karen van Dam bedanken voor hun goede begeleiding. Nu rest mij nog mijn familie en vrienden te bedanken voor hun steun tijdens de afgelopen periode, waarbij in het bijzonder mijn ouders en Jeroen. Hester van t Blik, 23 augustus

3 SAMENVATTING De doelen van dit onderzoek zijn ten eerste twee betrouwbare vragenlijsten te construeren over arbeidsinhoud en (individuele) arbeidsverhoudingen en ten tweede de relatie tussen deze beide begrippen te onderzoeken binnen een populatie van mensen die werkzaam zijn bij een sociale werkvoorziening. Er zijn twee vragenlijsten geconstrueerd: de VAI en de VAV. Na een principale componentenanalyse blijkt dat bij arbeidsinhoud drie componenten (passend werk, werkafhankelijkheid en autonomie) te onderscheiden zijn en bij arbeidsverhoudingen twee componenten (tevredenheid met de leidinggevende en antisociaal gedrag op de werkvloer). De geconstrueerde schalen blijken betrouwbaar te zijn. De lijsten zijn ingevuld door 122 werknemers van drie verschillende sociale werkvoorzieningen. Er werd verwacht dat passend werk, werkafhankelijkheid en autonomie een significante relatie zouden hebben met de componenten tevredenheid met de leidinggevende en antisociaal gedrag op de werkvloer. Dit is voor een deel bevestigd: na regressieanalyse blijkt passend werk een significante relatie te hebben met tevredenheid met de leidinggevende (bèta =.39; p<.001). Autonomie en werkafhankelijkheid vertonen geen significante relatie met tevredenheid met de leidinggevende. De componenten van arbeidsinhoud (passend werk, autonomie en werkafhankelijkheid) blijken geen van allen een significante relatie te hebben met antisociaal gedrag op de werkvloer. Wel blijkt dat de sector detachering, een significante relatie vertoont met antisociaal gedrag op de werkvloer (bèta = -.25; p<.05). Er is in dit onderzoek een goed begin gemaakt met het ontwikkelen van een meetinstrument voor arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen, maar de vragenlijsten zijn nog te verbeteren. De gevonden resultaten kunnen nuttig zijn bij het lokaliseren van problemen van werknemers en oorzaken daarvan en zo bijdragen aan het plaatsingssucces van deze werknemers

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding onderzoek Doelen van het onderzoek Relevantie Arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud Tevredenheid met de leidinggevende Antisociaal gedrag op de werkvloer Passend werk Autonomie Werkafhankelijkheid Methode Respondenten Instrumenten De vragenlijst arbeidsverhoudingen (VAV) De vragenlijst arbeidsinhoud (VAI) Procedure Resultaten Pearson correlatieanalyse Multiple regressieanalyse Resultaten per hypothese Discussie Conclusies Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen. 41 Referenties Appendix A: De Groeiassessment scan Appendix B: Structuurmatrices van PCA over VAV en VAI

5 1. INLEIDING In dit onderzoek worden twee vragenlijsten geconstrueerd, één over arbeidsinhoud en één over arbeidsverhoudingen. Vervolgens wordt de onderlinge samenhang tussen deze begrippen onderzocht. 1.1 Aanleiding onderzoek Het huidige onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het promotieonderzoek van Bos en Van Hooff dat gericht is op het ontwikkelen van een model dat plaatsingssucces van mensen met een arbeidshandicap voorspelt: de groeiassessment scan (Bos en Van Hooff, 2003). Het doel van deze groeiassessment scan (GASC) is: het plaatsingssucces van de persoon met een arbeidshandicap vergroten door de persoon gedurende de gehele tijd te volgen. Met plaatsingssucces wordt niet alleen bedoeld dat een persoon op een werkplek geplaatst wordt, maar ook dat de persoon zijn baan gedurende lange tijd kan behouden. In de vereenvoudigde weergave van de GASC (appendix A) is te zien dat de persoon en het werk de twee belangrijkste aspecten zijn binnen het model. Om het eerder genoemde doel te realiseren is het noodzakelijk dat betrouwbare meetinstrumenten worden gebruikt om zowel het werk als de persoon in beeld brengen. Bos en Van Hooff hebben al een groot aantal betrouwbare meetinstrumenten gevonden/ontwikkeld om de kenmerken van de persoon in kaart te brengen, zoals: persoonlijkheidsvragenlijsten, worksamples, intelligentietesten en beroepsinteressetesten. Om het werk in kaart te brengen, zijn op het moment van onderzoek echter nog niet voldoende meetinstrumenten gevonden. Deze zullen dus nog ontwikkeld moeten worden. Het werk wordt door Bos en Van Hooff (2003) gedefinieerd aan de hand van de vier A s (Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden), - 4 -

6 zoals te zien is in appendix A. Uit de literatuur blijkt ook dat deze vier begrippen samen de kwaliteit van arbeid definiëren (Zanders, 1981; Torka, 2000). Het huidige onderzoek richt zich op de twee eerstgenoemde aspecten van werk, namelijk: arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Er is voor arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen gekozen omdat hier de meeste interesse voor was vanuit de opdrachtgever (het stagebedrijf van de onderzoeker, waar Bos werkzaam was ten tijde van het onderzoek) en vanuit de onderzoeker zelf. In de literatuur worden deze aspecten van werk ook belangrijk gevonden bij het plaatsen van mensen met een arbeidshandicap. Dielis (2000) geeft bijvoorbeeld aan dat werkaanpassingen, zoals taakaanpassingen (arbeidsinhoud) en het verbeteren van communicatie en ondersteuning van collega s en leidinggevende (arbeidsverhoudingen), geschikte re-integratiemiddelen zijn voor mensen met een arbeidshandicap. Als er dus gemeten kan worden op welk aspect van werk een werknemer tegen problemen aanloopt, kunnen er gerichte werkaanpassingen gedaan worden om de situatie te verbeteren. Dit draagt vervolgens weer bij aan het plaatsingssucces. Het is dus relevant om een meetinstrument te ontwikkelen waarmee arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen gemeten kunnen worden, omdat het kan helpen bij het lokaliseren van problemen op de werkvloer en dus bij het succesvol plaatsen van mensen op een werkplek. Als arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen gemeten kunnen worden, is het ook mogelijk de onderlinge relatie tussen de twee begrippen te onderzoeken. Dit is waar het huidige onderzoek zich op richt. 1.2 Doelen van het onderzoek Uit het feit dat er nog instrumenten ontwikkeld dienen te worden om arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen in kaart te brengen, komen de twee doelen van het huidige afstudeeronderzoek voort

7 Het eerste doel van dit onderzoek is het construeren van twee betrouwbare vragenlijsten, één over arbeidsinhoud en één over arbeidsverhoudingen. Om dit doel te realiseren hebben Bos en Van Hooff de begrippen arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud geoperationaliseerd, door middel van respectievelijk 14 en 18 aspecten. In opdracht van Bos en Van Hooff zijn op basis van alleen deze aspecten de items geformuleerd, die samen de twee vragenlijsten vormen. Deze vragenlijsten worden de VAV (Vragenlijst Arbeidsverhoudingen) en de VAI (Vragenlijst Arbeidsinhoud) genoemd. Als het bovenstaande doel bereikt is, bestaan er twee vragenlijsten waarvan verondersteld wordt dat ze arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen meten. Vervolgens kan hiermee de relatie tussen de twee begrippen onderzocht worden (ervan uitgaande dat de lijsten betrouwbaar zijn). Het tweede doel van het huidige onderzoek is dan ook: het onderzoeken van de relatie tussen arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen op basis van de operationalisatie van Bos en Van Hooff (2003). Om dit doel te bereiken worden de eerder genoemde vragenlijsten gebruikt. De vragenlijsten bestaan echter nog uit losstaande items waarvan vermoed wordt dat ze onder te verdelen zijn in groepen van items die inhoudelijk bij elkaar passen. Om te kijken of dit inderdaad het geval is, wordt een principale componentenanalyse uitgevoerd, waar in hoofdstuk 2 verder op ingegaan wordt. Aan de gevonden componenten wordt een inhoudelijk passende naam gegeven. De relatie tussen arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen kan vervolgens worden onderzocht aan de hand van de relaties tussen de componenten van de VAV en de componenten van de VAI. 1.3 Relevantie In paragraaf 1.1 is al aangegeven dat het relevant is om de arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen te kunnen meten. Problemen, die werknemers ervaren op de werkvloer, kunnen dan gelokaliseerd worden. Hierop kunnen werkaanpassingen afgestemd worden die - 6 -

8 belangrijk zijn bij het (re-)integreren van mensen met een arbeidshandicap (Dielis, 2000). Verder is het praktisch relevant om te weten of arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud met elkaar samenhangen, omdat men de problemen die iemand ervaart op deze gebieden dan niet alleen in kaart kan brengen, maar ook mogelijke oorzaken daarvoor kan vinden. Als iemand problemen ervaart met de sociale verhoudingen op het werk en daardoor niet goed functioneert, is het belangrijk om te weten waardoor dit komt. Als er een samenhang bestaat tussen arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen, kan het zijn dat deze ontevredenheid voortkomt uit werkkenmerken (zoals te weinig autonomie, te veel werkafhankelijkheid of een lage persoon-werk fit). Het helpt in dit geval waarschijnlijk beter om interventies te plegen op het gebied van arbeidsinhoud dan op het gebied van arbeidsverhoudingen waar in eerste instantie de problemen lijken te liggen. Als een werknemer slechte arbeidsverhoudingen ervaart, kan dit de motivatie en prestatie van deze persoon beïnvloeden. Het is dus van belang om te weten waardoor die slechte arbeidsverhoudingen beïnvloed worden, zodat men kan ingrijpen. Tot slot heeft het onderzoeken van de samenhang tussen arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud ook wetenschappelijke relevantie. Het zou namelijk het model van Hackman en Oldham (1976) kunnen uitbreiden. Zij geven in hun model aan dat werkkenmerken (arbeidsinhoud) verschillende aspecten van het werk beïnvloeden (zie paragraaf1.4.4), zoals werkmotivatie, prestatie en tevredenheid met het werk. Het vermoeden bestaat dat de arbeidsinhoud naast invloed op het gebied van het werk, ook invloed heeft op het sociale gebied. Dit zou een aanvulling kunnen zijn op het model van Hackman en Oldham (1974) zoals dat in paragraaf 1.5 beschreven wordt. In de onderstaande paragraaf worden de begrippen arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud toegelicht en wordt de onderzoeksvraagstelling geformuleerd

9 1.4 Arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud Het begrip arbeidsverhoudingen heeft zich ontwikkeld tot een zeer breed begrip. Volgens Tros, Albeda & Dercksen (2004) gaat het in de kern om de verhoudingen tussen werkgever en werknemer en, op collectief niveau, tussen werkgevers(verenigingen) en werknemers(verenigingen). Maar ook de overheid kan een rol spelen bij arbeidsverhoudingen. Het terrein van de arbeidsverhoudingen is dan te omschrijven als: de informele en formele regels over de positie van en interacties tussen werkgevers, werknemers en de overheid op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties (Tros et al., 2004). Dit betekent dat arbeidsverhoudingen op verschillende niveaus bekeken kan worden. Tros et al. (2004) geven aan dat voor de werknemer vooral de individuele verhoudingen en relaties op de werkvloer van belang zijn. De operationalisering van het begrip arbeidsverhoudingen door Bos en Van Hooff (2003), waar de vragenlijst die in het huidige onderzoek gebruikt wordt op gebaseerd is, betreft ook alleen het individuele niveau van arbeidsverhoudingen omdat dit niveau het meeste effect heeft op de werknemer. Aangezien het huidige onderzoek zich richt op de werknemer, wordt vanaf nu met arbeidsverhoudingen bedoeld: de arbeidsverhoudingen op individueel niveau, ofwel de sociale verhoudingen en relaties op de werkvloer. Zanders (1981) omschrijft arbeidsverhoudingen door middel van de volgende aspecten: Contacten en sociale relatie, Toezicht en controle, de mate waarin en de wijze waarop en Mate van inspraak, werkoverleg. Ook deze drie aspecten komen voor in de lijst met aspecten die Bos en Van Hooff (2003) gebruikt hebben om arbeidsverhoudingen te operationaliseren en worden dus verwerkt in de VAV. Om het begrip arbeidsinhoud te definiëren gebruikt Zanders (1981) twee aspecten, namelijk: De aard en het niveau van het werk, tot uiting komend in de kennis en vaardigheid (aangeduid door opleiding en ervaring) die ervoor worden vereist. en De uitdaging die het werk biedt betreffende verantwoordelijkheid, interessant werk, mogelijkheid tot ontplooiing - 8 -

10 en mate van zelfstandigheid. Deze definiërende aspecten komen ook weer terug in de operationalisering van Bos en Van Hooff (2003) en zijn terug te vinden in de VAI. Zoals eerder aangegeven, zijn er in samenwerking met Bos en Van Hooff vragenlijsten geconstrueerd over arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. De betrouwbaarheid van deze vragenlijsten is onderzocht en d.m.v. een principale componentenanalyse zijn de verschillende componenten/schalen binnen deze vragenlijsten bepaald (zie hoofdstuk 2). De Vragenlijst Arbeidsinhoud (VAI) bestaat uit drie schalen, die als volgt benoemd zijn: Passend Werk, Werkafhankelijkheid en Autonomie. De Vragenlijst Arbeidsverhoudingen (VAV) bestaat uit twee schalen, namelijk: Tevredenheid met de leidinggevende en Antisociaal gedrag op de werkvloer. Deze vijf schalen komen terug in de vraagstelling van het huidige onderzoek. Deze vraagstelling luidt als volgt: Onderzoeksvraagstelling: Wat is de samenhang tussen passend werk, werkafhankelijkheid en autonomie enerzijds en tevredenheid met de leidinggevende en antisociaal gedrag op de werkvloer anderzijds, bij mensen werkzaam binnen de sociale werkvoorziening? Hieronder worden de vijf begrippen uit de onderzoeksvraagstelling en de verwachte relaties daartussen elk apart besproken Tevredenheid met de leidinggevende De vragenlijst arbeidsverhoudingen (VAV) bestaat uit twee schalen. Tevredenheid met de leidinggevende is de eerste schaal. Met tevredenheid met de leidinggevende wordt de tevredenheid bedoeld van de werknemer over verschillende aspecten van de manier van leidinggeven en van de directe leidinggevende zelf. Deze aspecten zijn bijvoorbeeld de mate waarin de leidinggevende ondersteuning biedt, of de leidinggevende duidelijk is over wat er - 9 -

11 van de werknemer verwacht wordt, of de werknemer bij de leidinggevende terecht kan met problemen etc. Tevredenheid met de leidinggevende is een belangrijke factor met betrekking tot plaatsingssucces. Zoals eerder aangegeven houdt plaatsingssucces niet alleen in dat een persoon op een werkplek geplaatst wordt, maar ook dat deze persoon zijn baan behoudt. In een onderzoek naar tevredenheid met de leidinggevende vinden DeConick & Stilwell (2004) dat tevredenheid met de leidinggevende invloed heeft op de betrokkenheid van de werknemer bij de organisatie ( organisational commitment ). Daarnaast vinden zij dat tevredenheid met de leidinggevende invloed heeft op withdrawal cognitions, ofwel cognities met betrekking tot het zich terugtrekken of afstand nemen van de organisatie. Deze cognities kunnen vervolgens leiden tot de intentie om een nieuwe baan te gaan zoeken of de intentie om ontslag te nemen (DeConick & Stilwell, 2004). De verminderde organisational commitment en de withdrawal cognitions kunnen er dus toe leiden dat de werknemer zijn baan niet kan of wil behouden. Het is daarom van belang om te weten of een werknemer tevreden is met zijn leidinggevende en om te kijken waardoor tevredenheid met de leidinggevende beïnvloed kan worden. Dan kan namelijk de oorzaak aangepakt worden als iemand ontevreden blijkt te zijn met de leidinggevende, zodat de kans op het behouden van de baan groter wordt Antisociaal gedrag op de werkvloer Het label dat is gegeven aan de tweede schaal van de VAV is antisociaal gedrag op de werkvloer. Onder antisociaal gedrag wordt in het huidige onderzoek verstaan: de mate van onderlinge kritiek, de mate waarin er gepest en/of gediscrimineerd wordt en de mate waarin er sprake is van seksuele intimidatie. Het vermoeden bestaat dat antisociaal gedrag op de werkvloer ook een rol kan spelen bij het plaatsingssucces van een persoon. Dit blijkt uit resultaten van verschillende

12 onderzoeken naar de vormen van antisociaal gedrag. Agervold & Mikkelsen (2004) hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar pesten op het werk. Zij vinden in hun onderzoek dat gepeste werknemers significant meer symptomen van psychologische stress en mentale moeheid rapporteren dan werknemers die niet gepest worden. Hansen, Hogh, Persson, Karlson, Garde & Orbaek (2006) concluderen dat mensen die gepest worden meer symptomen van somatisatie, depressie en nerveusiteit ( anxiety ) ervaren. Daarnaast vinden zij dat werknemers die getuigen zijn van pesten op het werk meer last hebben van nerveusiteit en minder steun van hun leidinggevende rapporteren. Al deze gevolgen van pesten kunnen een negatief effect hebben op plaatsingssucces, omdat ze de kans op uitval van een werknemer vergroten. Discriminatie en seksuele intimidatie zijn twee andere soorten van antisociaal gedrag. Volgens O'Connell & Korabik (2000) zijn deze gedragingen op de werkvloer geassocieerd met hogere niveau s van ervaren stress en de intentie om over te stappen naar een andere baan. In sommige gevallen kan het gedrag leiden tot stress en een negatieve gemoedstoestand. De gevolgen van antisociaal gedrag op de werkvloer kunnen van invloed zijn op het plaatsingssucces van werknemers, doordat de kans groter is dat werknemers door deze gevolgen hun baan niet kunnen of willen behouden. Het is dus van belang om te weten wat er speelt op de werkvloer met betrekking tot antisociaal gedrag en waardoor dit gedrag beïnvloed wordt, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. In de volgende paragrafen zullen de drie schalen van de vragenlijst arbeidsinhoud beschreven worden en hun verwachte relaties met tevredenheid met de leidinggevende en antisociaal gedrag op de werkvloer

13 1.4.3 Passend werk De eerste schaal van de VAI meet de mate waarin het werk past bij de persoon. Deze schaal bevat drie items en wordt passend werk (PW) genoemd. Er wordt onderzocht of deze PW-schaal correleert met de twee schalen van arbeidsverhoudingen. De mate waarin het werk bij de persoon past, wordt ook wel eens person-job fit genoemd. Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson (2005) hebben een meta-analyse uitgevoerd over 172 studies met als onderwerp person-environment fit. Van deze studies hebben zij er 62 meegenomen in een meta-analyse over person-job fit. Edwards (1991) onderscheidt twee vormen van person-job fit (PJ fit). De eerste is de demands-ability fit waarin de werknemer zijn kennis, vaardigheden en bekwaamheden overeenkomen met wat het werk vereist. De tweede vorm van PJ fit komt voor als het werk de werknemer voorziet in zijn behoeften, verlangens en voorkeuren. Deze vorm van PJ fit wordt de needs-supplies fit of de suppliesvalues fit genoemd. In hun meta-analyse vinden Kristof-Brown et al. (2005) dat de resultaten van onderzoek met beide vormen van PJ fit weliswaar wat van elkaar verschillen, maar wel vergelijkbaar zijn. De resultaten van de meta-analyse zijn o.a. dat PJ fit een sterke positieve correlatie heeft met werktevredenheid (job satisfaction) en verbondenheid met de organisatie (organizational commitment) en dat PJ fit een sterke negatieve relatie heeft met het voornemen om ontslag te nemen (intent to quit). Voor het huidige onderzoek is echter ook een ander resultaat uit het onderzoek van Kristof- Brown et al. (2005) interessant. Zij vinden namelijk een positieve correlatie tussen PJ fit en tevredenheid met de leidinggevende (supervisor satisfaction) en tevredenheid met collega s (co-worker satisfaction). Dit zou voor het huidige onderzoek kunnen betekenen dat er een verband is tussen arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. De schaal passend werk van de VAI en de schaal tevredenheid met de leidinggevende van de VAV zouden dan positief met elkaar samenhangen

14 In eerder onderzoek heeft Holland (1985) het ook over de fit tussen een persoon en het werk. Holland zegt dat zowel mensen als organisaties een persoonlijkheid hebben en dat de fit tussen deze twee persoonlijkheden bepaald wordt door de overeenkomst tussen de interesses van de persoon en de mate waarin de omgeving de mogelijkheid geeft om activiteiten uit te voeren, die tegemoet komen aan deze interesses. Holland (1985) karakteriseert de omgeving en de persoon door middel van zes dimensies: de realistische, conventionele, ondernemende, sociale, artistieke en onderzoekende dimensies. Holland geeft aan dat de interessepatronen van mensen gezien kan worden als een hexagon (zie figuur 1). Figuur 1 Holland s model of the structure of interests. Mensen hebben vaak een hoofd-dimensie waar ze hoog op scoren. Mensen hebben dan meestal ook een hogere score op de interessegebieden die naast de hoofddimensie liggen en zullen waarschijnlijk minder interesse hebben in de dimensie die tegenover de hoofddimensie ligt in het hexagon. Nu kan het interessepatroon van de persoon gelinkt worden aan het patroon van de organisatie, en gekeken worden of er een goede fit is. Holland (1985) gaat ervan uit dat mensen tevredener en productiever zijn als er een goede fit is. Het zou zo kunnen

15 zijn dat als werknemers productiever en tevredener zijn, de relatie met de leidinggevende beter wordt. Als werknemers productiever worden als er sprake is van een goede fit, is de kans groot dat de leidinggevende tevredener is met de werknemer, hierdoor zal de relatie tussen de leidinggevende en de werknemer beter worden. Dit kan er vervolgens weer voor zorgen dat de werknemer op zijn/haar beurt ook tevredener is met de leidinggevende. Zoals Holland (1985) aangeeft, zijn werknemers over het algemeen tevredener als er sprake is van een goede fit. Deze algemene tevredenheid zou een oorzaak kunnen zijn voor een hogere tevredenheid met de leidinggevende. Deze redenen zijn, naast het onderzoek van Kristof- Brown et al. (2005), ook redenen om een positief verband te verwachten tussen passend werk en tevredenheid met de leidinggevende. Uit het bovenstaande volgt dan ook de eerste hypothese. Hypothese 1: Er bestaat een positieve samenhang tussen passend werk en tevredenheid met de leidinggevende bij mensen werkzaam binnen een sociale werkvoorziening. Hoewel er niets bekend is over de relatie tussen passend werk en antisociaal gedrag op de werkvloer, correleren de items van de schaal passend werk, volgens Kristof-Brown et al. (2005), wel positief met tevredenheid met collega s. Als de tevredenheid met de collega s afneemt, zal er meer sprake zijn van antisociaal gedrag. Als een werknemer tevreden is met zijn/haar collega s, zullen er minder redenen zijn voor antisociaal gedrag. Passend werk zou dan dus negatief samenhangen met antisociaal gedrag op de werkvloer. Ook Holland (1985) geeft aan dat een goede persoon-job fit leidt tot tevredenheid. Een slechte fit kan dus leiden tot ontevredenheid. Als mensen ontevreden zijn, zullen ze zich bijvoorbeeld sneller afreageren op anderen, waardoor er meer sprake zal zijn van antisociaal gedrag. Om bovenstaande

16 redenen wordt er een negatieve relatie tussen de schaal passend werk van de VAI en de schaal antisociaal gedrag van de VAV verondersteld. Dit leidt tot de tweede hypothese. Hypothese 2: Er bestaat een negatieve samenhang tussen passend werk en antisociaal gedrag op de werkvloer bij mensen werkzaam binnen een sociale werkvoorziening Autonomie In het huidige onderzoek wordt autonomie beschreven als de mate waarin de werknemer zelf zijn/ haar werk mag plannen en organiseren, zelfstandig beslissingen mag nemen m.b.t. het werk, zelf veranderingen door kan voeren in het werk en zelf de werkmethode kan kiezen. In het concept arbeidsinhoud, zoals dat in dit onderzoek geoperationaliseerd is, komt een aantal begrippen voor, dat ook genoemd wordt in het Job Characteristics Model (JCM) van Hackman en Oldham (1976). Autonomie is één van deze begrippen. Het JCM is een poging om de relatie tussen werkkenmerken en individuele reacties op het werk uit te breiden, te verfijnen en te systematiseren. Hackman en Oldham (1976) wilden met het JCM specifiek onderzoeken hoe het werk zelf en de sociale omgeving elkaar beïnvloeden. Dit is ook het doel van het huidige onderzoek. Het verband tussen arbeidsinhoud (werkkenmerken) en arbeidsverhoudingen (sociale omgeving) wordt namelijk onderzocht. In het model van Hackman en Oldham (1976) hebben de vijf werkkenmerken (ofwel core job dimensions ) skill variety, task identity, task significance, autonomie en feedback, invloed op drie psychologische toestanden (de critical psychological states ) van een werknemer (zie figuur 2). Deze drie psychologische toestanden zijn het ervaren belang van het werk ( experienced meaningfulness ), de ervaren verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van het werk en de kennis van de werkelijke resultaten van de werkactiviteiten

17 De drie psychologische toestanden zijn op hun beurt weer verbonden aan uitkomstvariabelen zoals werktevredenheid, interne werkmotivatie, werkkwaliteit en afwezigheid en verloop. CORE JOB DIMENSIONS CRITICAL PSYCHOLOGICAL STATES PERSONAL AND WORK OUTCOMES Skill Variety Task Identity Task Significance Autonomy Feedback Experienced Meaningfulness of the Work Experienced Responsibility for Outcomes of the Work Knowledge of the Actual Results of the Work Activities High Internal Work Motivation High Quality Work Performance High Satisfaction With the Work Low Absenteeism and Turnover EMPLOYEE GROWTH NEED STRENGTH Figuur 2 Het Job Caracteristics Model van Hackman en Oldham (1976). Volgens het JCM zou de kans dat het werk de interne werkmotivatie van de werknemer positief beïnvloedt, het grootst zijn als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a) het werk scoort hoog op minstens één van de drie werkkenmerken die tot experienced meaningfulness of the work leiden ( skill variety, task identity en task significance ), b) het werk scoort hoog op autonomie, en c) het werk scoort hoog op feedback (Hackman & Oldham, 1976). Het JCM is een veel gebruikt en besproken model in het veld van de organisatiepsychologie. Ook meer recent is er onderzoek naar het JCM gedaan. Behson, Eddy & Lorenzet (2000) bijvoorbeeld, hebben een meta-analyse uitgevoerd om het belang van de drie psychologische toestanden die in het model voorkomen, te onderzoeken. Zij geven in hun meta-analyse een overzicht van alle studies die het JCM in zijn geheel onderzocht hebben. Ze geven aan dat de meeste onderzoeken tegenwoordig een aangepast JCM gebruiken, het zogenaamde two-stage model, waarin de drie kritieke psychologische

18 toestanden worden weggelaten. Behson et al. (2000) vergelijken in hun meta-analyse het oorspronkelijke model van Hackman en Oldham (1976) met het aangepaste JCM waarin de kritieke psychologische toestanden worden weggelaten. De kwantitatieve resultaten van de meta-analyse suggereren dat het two-stage model beter past bij de gevonden data dan het oorspronkelijke (three-stage) model van Hackman en Oldham (1976). Behson et al. geven echter wel aan dat, ondanks deze kwantitatieve resultaten, verder onderzoek naar de twee modellen toch aangeeft dat de kritieke psychologische toestanden ( critical psychological states ) belangrijk zijn voor het JCM. Als voorbeeld geven zij dat de werkkenmerken skill variety en task significance niet direct verband houden met de uitkomstvariabelen, maar dat ze wel belangrijk kunnen zijn bij het veroorzaken van experienced meaningfulness of the work. Deze psychologische toestand is echter cruciaal voor het bepalen van de positieve uitkomstvariabelen (Behson et al., 2000). Een ander resultaat dat Behson et al. (2000) vinden, is dat in beide modellen autonomie (direct of indirect) een positief, significant verband heeft met de uitkomstvariabelen tevredenheid en motivatie. Dit resultaat is van belang in het huidige onderzoek. Als meer autonomie ervoor zorgt dat de werknemer tevredener is, zal deze algemene tevredenheid ervoor kunnen zorgen dat ook de tevredenheid met de leidinggevende groter wordt. Om de variabelen uit het JCM te meten, hebben Hackman en Oldham (1975) een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument is de Job Diagnostic Survey (JDS). Hiermee meten zij de variabelen uit figuur 2, maar ook nog een aantal additionele variabelen. Ze meten naast general satisfaction ook andere vormen van tevredenheid, waaronder tevredenheid met de leidinggevende en tevredenheid met gelijken en collega s ( sociale tevredenheid ). Hackman en Oldham (1975) hebben hun meetinstrument getest bij 658 werknemers, werkzaam in 62 verschillende banen in 7 organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat de JDS betrouwbaar en valide is. In het onderzoek worden ook de correlaties berekend tussen de

19 variabelen die met de JDS gemeten worden. Hackman en Oldham (1975) vinden een significant positieve correlatie tussen autonomie en tevredenheid met de leidinggevende. In de bovengenoemde meta-analyse van Behson et al. (2000), worden studies onderzocht die bijna allemaal hun metingen hebben gedaan met behulp van de JDS. Behson et al. (2000) spreken in hun resultaten over tevredenheid en interne tevredenheid. Als de verschillende onderzoeken uit hun meta-analyse de JDS hebben gebruikt, wat wel verwacht wordt, zal waarschijnlijk ook de tevredenheid met de leidinggevende hierin meegenomen zijn. Het feit dat Behson et al. (2000) een significante correlatie vinden tussen autonomie en tevredenheid en tussen autonomie en interne tevredenheid, en dat Hackman en Oldham (1975) een significante correlatie vinden tussen autonomie en tevredenheid met de leidinggevende, brengt ons bij de derde hypothese van het huidige onderzoek. Deze resultaten suggereren namelijk een verband tussen de tweede schaal van de vragenlijst arbeidsinhoud (autonomie) en de eerste schaal van de vragenlijst arbeidsverhoudingen (tevredenheid met de leidinggevende). Uit het bovenstaande kan de derde hypothese opgesteld worden. Hypothese 3: Er bestaat een positieve samenhang tussen autonomie en tevredenheid met de leidinggevende bij mensen werkzaam binnen een sociale werkvoorziening. Zoals eerder aangegeven, vinden Hackman en Oldham (1975) ook een significant positief verband tussen sociale tevredenheid en autonomie. De tweede schaal van de vragenlijst arbeidsverhoudingen hebben we antisociaal gedrag genoemd. Er wordt verondersteld dat antisociaal gedrag voor een afname van de sociale tevredenheid zorgt, op basis van onderzoek naar pesten. Pesten is een vorm van antisociaal gedrag uit de VAV. Agervold & Mikkelsen (2004) vinden dat pesten invloed heeft op het sociale klimaat van het werk en de sociale contacten. In lijn met deze resultaten vinden Hansen et al. (2006) dat

20 gepest worden, of getuigen zijn van pesten op het werk, invloed heeft op de ervaren sociale support van collega s en leidinggevenden. Deze factoren (het sociale klimaat, de sociale contacten en de sociale support) zullen op hun beurt weer invloed hebben op de sociale tevredenheid van de werknemer. Als er dus sprake is van veel antisociaal gedrag op de werkvloer, zal er minder sprake zijn van sociale tevredenheid. Als er echter weinig of geen antisociaal gedrag vertoond wordt, zal de sociale tevredenheid hoger zijn. Antisociaal gedrag en sociale tevredenheid hangen dus nauw samen. Ervan uitgaande dat antisociaal gedrag de sociale tevredenheid vermindert, en op basis van het significante positieve verband dat in de literatuur wordt gevonden tussen sociale tevredenheid en autonomie (Hackman & Oldham, 1975) en tussen pesten en sociale factoren op het werk (Agervold & Mikkelsen, 2004; Hansen et al., 2006), wordt er aangenomen dat er een negatief verband gevonden zal worden tussen autonomie en antisociaal gedrag op de werkvloer. Hypothese 4: Er bestaat een negatieve samenhang tussen autonomie en antisociaal gedrag op de werkvloer bij mensen werkzaam binnen een sociale werkvoorziening Werkafhankelijkheid De derde schaal van de vragenlijst arbeidsinhoud is werkafhankelijkheid. Deze schaal meet of de werknemer afhankelijk is van collega s in zijn werk en of collega s afhankelijk zijn van de werknemer. Arzu Wasti (2003) heeft onderzoek gedaan naar de culturele waarden individualisme en collectivisme op individueel niveau en de invloed hiervan op de verschillende aspecten van betrokkenheid bij een organisatie. Twee van deze aspecten zijn tevredenheid met de leidinggevende en tevredenheid met collega s. In het onderzoek wordt een onderscheid

Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit Twente.

Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit Twente. Bachelorthese Determinanten van affectieve betrokkenheid en innovatief gedrag: onderzoek naar de invloed van leiderschap, tevredenheid met HR praktijken en work-life balance Naam: Britta Lange Student

Nadere informatie

Zonnepanelen: waarom niet?

Zonnepanelen: waarom niet? Zonnepanelen: waarom niet? Een onderzoek naar factoren die de aanschaf van zonnepanelen beïnvloeden Ellen Tenbült Bachelorthesis Milieu-maatschappijwetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud

Nadere informatie

Voor de verandering: De bereidheid van werknemers om te veranderen, bekeken vanuit de relatie met de werkomgeving

Voor de verandering: De bereidheid van werknemers om te veranderen, bekeken vanuit de relatie met de werkomgeving Running head: VOOR DE VERANDERING Master Psychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie THESIS Voor de verandering: De bereidheid van werknemers om te veranderen, bekeken vanuit de relatie met de werkomgeving

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

De invloed van HRM-praktijken op de betrokkenheid van medewerkers in de zorg

De invloed van HRM-praktijken op de betrokkenheid van medewerkers in de zorg Afstudeerscriptie Master Zorgmanagement Juni 2010 HRM-praktijken en medewerkeruitkomsten De invloed van HRM-praktijken op de betrokkenheid van medewerkers in de zorg Naam: Suzanne Verheijden-Melssen Studentnummer:

Nadere informatie

Hoe persoonlijk zijn werkwaarden?

Hoe persoonlijk zijn werkwaarden? Departement Toegepaste psychologie Hoe persoonlijk zijn werkwaarden? Een exploratief onderzoek. Daniëlle Bruyninckx Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma van Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Handleiding bij de CW-N en CW-I

Handleiding bij de CW-N en CW-I Handleiding bij de CW-N en CW-I (Carrièrewaardenvragenlijst normatief en ipsatief) Ixly 2008 Auteurs Drs. Heleanne Rusthoven Drs. Diddo van Zand Drs. Ilse Beemsterboer Ixly Alle rechten voorbehouden. Voorwoord

Nadere informatie

Anticiperen op de toekomst. Onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers en factoren die daarmee samenhangen

Anticiperen op de toekomst. Onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers en factoren die daarmee samenhangen Anticiperen op de toekomst Onderzoek naar de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers en factoren die daarmee samenhangen Scriptie Strategisch Human Resource Management Simone Teerink September

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN. Academiejaar 2010-2011 EERSTE EXAMENPERIODE

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN. Academiejaar 2010-2011 EERSTE EXAMENPERIODE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 EERSTE EXAMENPERIODE BEVLOGEN WERKNEMERS BINNEN ORGANISATIES: DE ROL VAN FEEDBACK BIJ HET FACILITEREN VAN WORKFLOW. Masterproef

Nadere informatie

Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken

Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken Organisatie betrokkenheid en Zorgtaken Irene Plantinga 305387ip Master Arbeid, Organisatie & Management Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Begeleider Bram Peper 2 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

Ondersteuning bij verliesverwerking vanuit het oogpunt van de nabestaande

Ondersteuning bij verliesverwerking vanuit het oogpunt van de nabestaande Ondersteuning bij verliesverwerking vanuit het oogpunt van de nabestaande Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie Auteur: L.R.B. de Groot (3159493) In samenwerking met: A.J.H.A. Al (9941622) Supervisie:

Nadere informatie

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen job satisfaction en commitment en de invloed van vertrouwen en verticale communicatie hierop

Nadere informatie

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance?

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Een onderzoek naar de invloed van de stijl van leidinggeven van een directe of indirecte supervisor op de betrokkenheid van

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr.

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. Michel Dückers colofon uitgave Impact auteurs Drs. L.M. Hoijtink Dr. J.H.M.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants

Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants Accountants, hoe behoud je ze? Een kwantitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de vertrekintentie van accountants Naam: Simone Bonnier Studentnummer: 0143537 Universiteit Utrecht Opleiding:

Nadere informatie

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente Integraal Personeelsbeleid (IPB) op roc s: De relatie tussen self-efficacy en locus of control enerzijds en de attitude van medewerkers ten aanzien van IPB anderzijds. Ellen van de Maat - 0133043 23 februari

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie:

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Een onderzoek naar de predictieve validiteit van drie online vragenlijsten die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage 8 Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Kris Verbeeck

Nadere informatie

De relatie tussen leiderschap en cohesie

De relatie tussen leiderschap en cohesie Bachelor scriptie 2013-2014 De relatie tussen leiderschap en cohesie Anouk Schmidt Datum: Begeleider: 16 juni 2014 Dr. R.R.D. Oudejans 1 Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie