2YHUKHWYRRUVSHOOHQYDQZHUNSUHVWDWLHVKHWJHQHJHHUGHEHODQJYDQ LQWHOOLJHQWLH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2YHUKHWYRRUVSHOOHQYDQZHUNSUHVWDWLHVKHWJHQHJHHUGHEHODQJYDQ LQWHOOLJHQWLH"

Transcriptie

1 1 2YHUKHWYRRUVSHOOHQYDQZHUNSUHVWDWLHVKHWJHQHJHHUGHEHODQJYDQ LQWHOOLJHQWLH 'RRU:LP%ORHPHUVHQ+HQNYDQGHU0ROHQ Het hier weergegeven artikel is met toestemming overgenomen uit: Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development, mei $OVLQGVMDDULVEHNHQGGDWLQWHOOLJHQWLHGHEHODQJULMNVWHIDFWRULVDOVKHWJDDWRPKHW YHUNODUHQYDQPHQVHOLMNJHGUDJ7RFKZLOKHWEHGULMIVOHYHQQLHWPDVVDDODDQGH LQWHOOLJHQWLHWHVWWHUZLMOLQWHOOLJHQWLHYHUUHZHJGHEHODQJULMNVWHYRRUVSHOOHUYRUPWYRRU DUEHLGVSUHVWDWLHV+RHNDQGDW"*HEUHNDDQLQWHOOLJHQWLHPLVVFKLHQ"/H]HQ SHUVRQHHOVPDQDJHUVJHHQSV\FKRORJLVFKHYDNEODGHQ"/LJWGHRRU]DDNLQGH DUEHLGVPDUNW",QGLWDUWLNHOGRHQZHHHQSRJLQJRPKHWHHQHQDQGHUWHYHUKHOGHUHQHQ WRWHHQRS]HWYRRUSHUVRQHHOVVHOHFWLHWHNRPHQGLHUHFKWGRHWDDQKHWEHODQJYDQ DOJHPHQHLQWHOOLJHQWLH Stelt u zich het volgende voor: een HRM-manager bij een grote multinational wordt benaderd met het verzoek de bankrekening van zijn organisatie voor een eenmalige transactie ter beschikking te stellen van een niet nader te noemen Nigeriaanse zakenman. Deze zakenman heeft zogenaamd de beschikking over een kapitaal van 50 miljoen dollar, maar hij kan het geld in Nigeria niet opnemen en heeft een buitenlandse rekening nodig voor de transactie. De manager wordt benaderd om (even) de bedrijfsrekening ter beschikking te stellen en hij/zijn bedrijf zal hiervoor 10 miljoen dollar ontvangen. Wel blijkt dat hij eerst nog even dollar moet betalen, als teken van goede wil en betrouwbaarheid. Een uur later zit de manager achter zijn bureau in gepeins verzonken en komt er een salesmanager van een groot wervings- en selectiebureau langs. Deze stelt hem het volgende voor: uit onderzoek blijkt dat de multinational een nogal verouderde en onbetrouwbare selectieprocedure hanteert. De salesmanager kan hem een up to date intelligentietest leveren, die bij licentiegebruik nog geen 25 euro per kandidaat kost. De salesmanager rekent voor dat bij gebruik van deze test de winst voor het bedrijf ZRUOGZLGH (inhuren van kandidaten die slimmer zijn en dus beter presteren) al snel enige miljoenen guldens op jaarbasis kan bedragen (conservatieve schatting). Wat zal de manager in kwestie doen denkt u? Voor welk voorstel gaat hij? Als we de krantenberichten mogen geloven dan heeft de Nigeriaanse zakenman met zijn kompanen inmiddels enige tientallen miljoenen dollars verdiend. Er zijn genoeg sukkels die enige (tien)duizenden dollars betalen omdat ze op basis van een flutverhaal enige miljoenen dollars retour verwachten. De salesmanager van het W&S-bureau heeft echter de hoop op massaal gebruik van zijn IQ-test maar laten varen. Hoewel zijn verhaal al tientallen keren onderbouwd en bewezen is middels deugdelijk empirisch onderzoek

2 2 wil het bedrijfsleven er niet aan (zie bijvoorbeeld Latham & Whyte (1997); Hazer & Highhouse, (1994); Schmidt & Hunter, (1998; 2004)). De moraal van dit verhaal? Managers gaan eerder in zee met oplichters dan met iemand met een goed onderbouwd empirisch verhaal. Hoe harder de wetenschappelijke feiten, hoe groter de weerstand. Of zouden managers gemiddeld genomen te dom zijn om het verhaal achter de werking van de intelligentietest te begrijpen? Bovenstaande geeft in kort bestek weer wat Deary (2000) heeft gekenschetst als het tragikomische gegeven dat, ondanks de brede wetenschappelijk-empirische onderbouwing, algemene intelligentie op maatschappelijk niveau de publiciteitsslag heeft verloren. Doel van dit artikel is de stand van zaken te schetsen omtrent voorspellers van arbeidsprestaties. We richten ons daarbij vooral op de rol van intelligentie. We geven een overzicht van de empirische literatuur en we zullen hieruit conclusies trekken. Vervolgens kijken we naar de selectiepraktijk van alledag: hoe ziet deze er uit? Welke selectiemethoden worden gebruikt, en waardoor komt het dat gebruik van de intelligentietest in de praktijk steeds op weerstand stuit? We besluiten met enige conclusies en een advies ten aanzien van het inrichten van selectieprocedures. 9RRUVSHOOHUVYDQDUEHLGVSUHVWDWLHVHHQRYHU]LFKW Regelmatig wordt er in de vakliteratuur een overzicht gegeven van de waarde van in de praktijk gebruikte instrumenten en procedures die arbeidsprestaties voorspellen. De gevolgde werkwijze hierbij is relatief eenvoudig. Door van te voren gegevens over sollicitanten te verkrijgen, kunnen deze in een rangorde geplaatst worden, bijvoorbeeld wie heeft de hoogste score op een intelligentietest, een assessment center, een interview etc. Als een afgenomen instrument een maximaal voorspellende waarde ten opzichte van arbeidsprestaties zou hebben, dan is de verkregen rangorde op de instrumentscores (de voorspeller) hetzelfde als op arbeidsprestaties (het criterium). We zeggen dan dat de voorspeller een predictieve validiteit heeft van 1: de voorspelling is perfect. In de praktijk is een perfect voorspellende waarde niet haalbaar. Meestal worden instrumenten met voorspellende waarden gevonden tussen de.20 en de.50. Zo n instrument voorspelt niet perfect, maar is toch redelijk in staat om goede van slechte kandidaten te onderscheiden. Hoe wordt nu berekend hoeveel het gebruik van een bepaald selectie-instrument een bedrijf kan opleveren? Stel dat alle kandidaten voor een functie ongeveer gelijk zouden presteren, dan maakt het niet uit hoe je selecteert en wie er wordt aangenomen: iedereen levert dezelfde prestatie op. De validiteit in dat geval is dus nul. Maar als er grote verschillen tussen de prestaties van kandidaten zijn, dan loont het om de best presterende kandidaat/kandidaten aan te stellen. Als dat ook feitelijk gebeurt in de selectieprocedure, dan is de validiteit van het gehanteerde selectie-instrument dus positief. In de praktijk blijkt dat laatste het geval te zijn. Uit onderzoek van Schmidt & Hunter (1998) blijkt dat de verschillen in prestatie van werknemers groot tot zeer groot kunnen zijn en wel 40 tot 80% van het gemiddelde salaris kunnen bedragen. In het bijzonder de complexiteit van de functie is van invloed op de verschillen in prestatie, uitgedrukt in geld. Bedenk bijvoorbeeld wat het kost als een politicus een verkeerde beslissing neemt ten aanzien van de Betuwelijn tegenover een docent die een student een zes in plaats van een vijf toekent voor een tentamen

3 3 Uit recent onderzoek van Schmidt & Hunter (2004) blijkt dat de beroepsmarkt, althans in de VS, kan worden ingedeeld in vijf klassen van complexiteit. In de klasse met de hoogste complexiteit (bijvoorbeeld accountant) (omvat 15% van de werkenden) is de predictieve validiteit van intelligentie.58, in de klasse met de laagste complexiteit (bijvoorbeeld taxichauffeur) (2.4%) is de validiteit.23. Verreweg de meeste werknemers (63%) zitten in klasse 3 (bijvoorbeeld middle manager). De predictieve validiteit van intelligentie voor hun prestaties bedraagt.51. Laten we even een concreet voorbeeld nemen: Stel dat het gemiddelde jaarsalaris in een bepaalde functie ¼LV,HPDQGGLHHHQ standaarddeviatie boven het gemiddelde presteert, presteert dan in geld dus minimaal 40% van = euro meer dan een gemiddelde werknemer (er van uitgaande dat prestaties normaal verdeeld zijn) (Schmidt & Hunter, 1998, 2004). Voor organisaties is het dus van belang om vooral kandidaten aan te nemen die boven het gemiddelde presteren, dat levert geld op. En die kandidaten krijg je door selectie-instrumenten te gebruiken met een zo hoog mogelijke predictieve validiteit. Bedenk hierbij dat de opbrengsten van een selectieprocedure recht evenredig zijn met de predictieve validiteit van de gebruikte procedure. Bedenk ook dat het om tientallen werknemers kan gaan die meerdere jaren in dienst blijven. ³%LMJHHQHQNHODQGHUVHOHFWLHLQVWUXPHQWLVHU]RYHHOHPSLULVFKEHZLMVYRRUGH YRRUVSHOOHQGHZDDUGHWHQRS]LFKWHYDQDUEHLGVSUHVWDWLHVDOVYRRUGHLQWHOOLJHQWLHWHVW+HW JDDWRPGXL]HQGHQVWXGLHV. Wat is nu die predictieve validiteit van de verschillende selectie-instrumenten? Schmidt & Hunter geven in 3V\FKRORJLFDO%XOOHWLQ van februari 1998 een mooi overzicht van de beste voorspellers voor arbeidsprestaties. Bovendien geven zij ook weer in hoeverre de validiteit van een voorspelling wordt verhoogd door toevoeging van een tweede voorspeller (zie Tabel 1). Dit is niet onbelangrijk, want als bijvoorbeeld een simpel persoonlijkheidsvragenlijstje de validiteit van een voorspelling met 20% zou verhogen, dan verdient het aanbeveling om dit lijstje bij sollicitanten te gaan afnemen. 7DEHO'HWRHJHYRHJGHYDOLGLWHLWYDQVHOHFWLHLQVWUXPHQWHQ (naar Schmidt & Hunter, 1998, p.265) 9RRUVSHOOHUYRRU 3UHVWDWLHVLQZHUNWUDLQLQJHQ 9DOLGLWHLW Intelligentietest Arbeidsproeven.54 24% Gestructureerd Interview.51 24% Tests voor functiekennis.48 14% Integriteitsvragenlijsten.41 27% Ongestructureerd Interview.38 8% Assessment Center Methode.37 4% Collega-beoordelingen.36 14% Biografische gegevens.35 2% 7RHJHYRHJGHYDOLGLWHLWQDDVW JHEUXLNLQWHOOLJHQWLHWHVW

4 4 Consciëntieusheidsvragenlijsten.31 18% Referenties.26 12% Genoten jaren opleiding.10 2% Interesse.10 2% Jaren werkervaring.18 6% Leeftijd % Hoewel de intelligentietest niet de hoogste predictieve validiteit heeft (die waarde is voorbehouden aan arbeidsproeven), neemt de intelligentietest volgens Schmidt & Hunter (1998) toch een speciale plaats in. Zij geven daarvoor vier argumenten: 1) Van alle instrumenten en procedures die zowel voor instroom als voor ervaren werknemers gebruikt kunnen worden, heeft de intelligentietest de hoogste validiteit en de laagste kosten. Arbeidsproeven bijvoorbeeld kunnen alleen gebruikt worden bij ervaren werknemers en zijn veel duurder. Dat laatste geldt ook voor assessments. 2) Bij geen enkel ander selectie-instrument is er zoveel empirisch bewijs voor de voorspellende waarde ten opzichte van arbeidsprestaties als voor de intelligentietest. Het gaat om duizenden studies. 3) Algemene intelligentie is de beste voorspeller van werkgerelateerde kennis en vaardigheden, van het zich eigen maken van functiekennis, en van prestaties in trainingsprogramma s. 4) De theoretische onderbouwing voor de werking van algemene intelligentie is sterker dan voor enig ander personeelsselectie-instrument. Het is veel duidelijker wat gemeten wordt met een algemene intelligentietest dan met bijvoorbeeld een interview of met een assessment center methode. Om de speciale waarde van algemene intelligentie nog eens te illustreren hebben Schmidt & Hunter ook berekend wat de toegevoegde waarde is van een selectieinstrument, zou dit instrument worden afgenomen in combinatie met een intelligentietest (kolom 2 in Tabel 1). Of een voorspeller, naast intelligentie, nog iets kan toevoegen hangt af van de validiteit van de betrokken voorspeller en diens relatie met intelligentietestscores. Hoe meer onafhankelijk een voorspeller is van intelligentie, des te meer hij kan bijdragen aan het verhogen van de (samengestelde) validiteit. Zo hebben biografische gegevens en de assessment center methode een vrij hoge validiteit, maar ze voegen bijna niets toe aan het gebruik van een intelligentietest, omdat ze voornamelijk iets zeggen over de intelligentie van de betrokkene. Hetzelfde geldt voor collegabeoordelingen en ongestructureerde interviews. Assessments voorspellen bovendien promotiekansen beter dan arbeidsprestaties. ³6OHFKWKHLGHQOXLKHLG]LMQEOLMNEDDURQDIKDQNHOLMNYDQLHPDQGVLQWHOOLJHQWLH De conclusie uit Tabel 1 is overduidelijk: als het gaat om het voorspellen van arbeidsprestaties dan staat de intelligentietest bovenaan. Naast een intelligentietest zou een selectieprocedure eveneens een consciëntieusheidsvragenlijst en een integriteitsvragenlijst moeten bevatten. Eventueel een gestructureerd interview, al worden

5 5 daardoor de kosten van de procedure aanzienlijk verhoogd. Maar gezien het belang van face to face contact verdient het aanbeveling om als er dan toch geïnterviewd gaat worden, dit vooral gestructureerd te doen. De rest is om des keizers baard. Opvallend is bijvoorbeeld dat de voorspellende waarde van het aantal jaren werkervaring gemiddeld erg beperkt is. Uit meer recent onderzoek van Schmidt & Hunter (2004) blijkt dat de voorspellende waarde van het aantal jaren werkervaring voor de hoogte van arbeidsprestaties geleidelijk afneemt. Tot drie jaar is de voorspellende waarde van ervaring nog.49, maar na 12 jaar en meer nog maar.15. De voorspellende waarde van intelligentie blijft echter constant hoog, deze stijgt zelfs van.35 in de eerste drie jaar, naar.59 voor 12 jaar en meer. Dit gegeven is geheel in overeenstemming met het feit dat de inhoud van een baan regelmatig verandert en steeds complexer wordt. Gestructureerde interviews blijken goede voorspellers, het verschil met ongestructureerde interviews zit vooral in de toegevoegde waarde naast het gebruik van intelligentietests. Blijkbaar zijn mensen als beoordelaar/interviewer redelijk goed in het voorspellen van iemands arbeidsprestatie, zij het dat die voorspelling vaak voor een belangrijk deel iets zegt over de intelligentie van de betrokkene. Een andere, niet onbelangrijke conclusie uit Tabel 1 is dat persoonlijkheid, zij het in beperkte mate, weer terug is op de selectieagenda. Het gaat dan om vrij specifieke persoonlijkheidsaspecten die samenhangen met arbeidsprestaties: consciëntieusheid, dus zeg maar motivatie en doorzetten (gewoon je werk doen) en integriteit. Vooral dit laatste is een actueel punt, gezien de enorme schadebedragen die gemoeid zijn met fraude in het bedrijfsleven. Gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten (en eventueel referenties) die op motivatie en integriteit focussen lijkt dan ook geen overbodige luxe. Bovendien is de toegevoegde waarde van deze twee persoonlijkheidsaspecten naast intelligentie hoog te noemen. Slechtheid en luiheid zijn blijkbaar onafhankelijk van iemands intelligentie. Hoe komt het dat intelligentie zo n dominerende rol speelt als het gaat om het voorspellen van iemands werkprestaties? In onderstaande paragraaf gaan we dieper op die vraag in. :DDURPLVLQWHOOLJHQWLH]REHODQJULMNYRRUDUEHLGVSUHVWDWLHV" Net als er mensen zijn die geloven dat de aarde plat is, zo zijn er ook nog steeds mensen die weigeren te accepteren dat algemene intelligentie (J) de belangrijkste factor is voor arbeids- en opleidingsprestaties. In september 2003 namen wij deel aan een door het Instituut voor Psychologie van de Erasmusuniversiteit georganiseerd symposium over de waarde van intelligentietests. Vooraf bleek dat een klein gedeelte van de aanwezigen geloofde dat intelligentie inderdaad de belangrijkste factor was voor arbeidsprestaties. Nadat een zestal sprekers hun zaak ten gunste of ten nadele van intelligentie bepleit had, bleken de toehoorders nauwelijks van mening veranderd. Men wilde niet aan de droge feiten. Welnu, wat zijn de feiten? Spearman ontdekte begin vorige eeuw dat wanneer mensen een groot aantal totaal verschillende intelligentietests maken (dus varianten van plaatjes, cijfers, woorden, geheugen etc.) de scores op deze tests voor het grootste gedeelte door een gemeenschappelijke factor verklaard worden. Met andere woorden: ogenschijnlijk totaal verschillende intelligentieopdrachten blijken bij nader inzien grotendeels hetzelfde te meten. Spearman noemde deze factor J (van general intelligence). Het is goed om ons te

6 6 realiseren dat J dus (voorlopig nog) een zuiver statistisch gegeven is. De factor J is officieel niet hetzelfde als IQ, want een J-score ontstaat door een grote verzameling verschillende intelligentietests te factoranalyseren. Een IQ-test kan men zien als een soort huis tuin en keukenuitvoering van J (de correlatie tussen beide is groter dan.90). DeJ maat blijkt bij nader inzien zo ongeveer met alle belangrijke zaken in het leven van mensen samen te hangen: schoolprestaties, inkomen, gezondheid, en last but not least: arbeidsprestaties. Een verklaring hiervoor is dat het bij alles in het leven gaat om (de kwaliteit en snelheid van) informatieverwerking. Gottfredson (2002) heeft J dan ook wel omschreven als het vermogen om te kunnen omgaan met complexiteit. Hoe complexer de situatie, hoe groter het beroep op J. Vergelijk het beroep op J bijvoorbeeld in een situatie waarin je rijdt op een recht stuk weg zonder tegenliggers (zeer lage complexiteit) met een situatie waarin je in het spitsuur in een drukke stad rijdt (hoge complexiteit). Het mag duidelijk zijn dat in het laatste geval het beroep op het analyseren, afwegen, het snel verwerken van informatie, het koppelen van nieuwe informatie aan reeds bestaande gegevens en het snel kunnen inschatten en oplossen van problemen veel zwaarder is dan in het eerste geval (Van der Maesen de Sombreff, 2003). ³6LPSHOJH]HJGKRHRXGHUZHZRUGHQGHVWHPHHUZRUGHQZHDIKDQNHOLMNYDQ RQ]HJHQHWLVFKRYHUJHOHYHUGHJIDFWRU Op dit moment zoekt men naar een (biologische) fundering van J. Er is een redelijke correlatie met hersenomvang (correleert.40). De redenering is niet zozeer dat dat komt vanwege een groter aantal hersencellen (neuronen), maar vanwege een toename van het aantal complexe verbindingen in de hersenen, zodat informatie sneller en beter verwerkt kan worden (zie bijv. Garlick, 2002). Ook zenuwgeleiding speelt een rol, dit is vooral van belang voor de snelheid van het doorgeven van informatie. Mensen met een hoge J-score reageren ook sneller op stimuli, vooral bij complexe stimuli. Dat sneller reageren komt vooral door een kortere beslissingstijd om de informatie te verwerken, de reactietijd (de motorische handeling) is onafhankelijk van J J is in grote mate erfelijk, en de erfelijkheidscoëfficiënt neemt toe als men ouder wordt: van 40% op jeugdige leeftijd tot ongeveer 80% tijdens de volwassenheid. Nog een frappant gegeven is dat economische, psychologische en sociale verschillen WXVVHQ gezinnen nauwelijks invloed hebben op J van kinderen in deze gezinnen. Op latere leeftijd verdwijnen eventuele gezinsinvloeden op J zelfs geheel. Simpel gezegd: hoe ouder we worden, des te meer worden we afhankelijk van onze genetisch overgeleverde J factor. Dat klinkt vrij deterministisch en het is een gezonde menselijke eigenschap om tegen zo n determinisme in het geweer te komen. We willen graag in de illusie leven dat we heer en meester zijn over ons eigen leven, net zoals de personeelsmanager heer en meester wil blijven over de selectiebeslissing en deze niet uit handen wil geven door een intelligentietest te laten beslissen. Het feit dat J in grote mate verschillen in school- en arbeidsprestaties verklaart, komt simpelweg doordat beide situaties sterk een beroep doen op ons informatieverwerkend vermogen. Kinderen met een hoge J-score leren tot wel vijf keer zo snel als kinderen met een lage J-score. Over het verschil in arbeidsprestaties bij verschillende J-niveaus is hierboven al het nodige gezegd. Aangezien bijna elk artikel over het bedrijfsleven wel de obligate opmerking bevat dat de wereld steeds complexer

7 7 wordt en veranderingen steeds sneller gaan, is de logische conclusie in dit geval dat J steeds belangrijker zal worden om mee te kunnen komen in de samenleving en in het werk. Een hoge J score betekent dat men snel relevante kennis kan opnemen, veel sneller dan mensen met een lage J score. Waar het bij arbeidsprestaties vooral om gaat is het hebben van relevante functiekennis: hoe moet ik mijn werk goed doen? Er loopt echter een directe lijn van intelligentie naar het vergaren van relevante functiekennis: mensen met een hoge J score leren sneller en beter. Figuur 1 illustreert de verbanden tussen intelligentie, functiekennis, ervaring, persoonlijkheid en werkprestaties. )LJXXU,QYORHGVIDFWRUHQRSDUEHLGVSUHVWDWLHVQDDU6FKPLGW +XQWHU 'HGLNWHYDQHHQSLMOLVLQGLFDWLHIYRRUGHVWHUNWHYDQGHUHODWLH &')( "!$# % $UEHLGV SUHVWDWLHV $OJHPHQH,QWHOOLJHQWLHJ 3URFHV 3HUVRRQOLMNKHLG -motivatie -zorgvuldigheid -integriteit Figuur 1 laat zien dat J (algemene intelligentie) de belangrijkste factor voor arbeidsprestaties is. De invloed van algemene intelligentie is tweeledig: direct en indirect via functiekennis. Functiekennis is in feite niets anders dan een uitkomstproduct van algemene intelligentie dat ontstaat wanneer iemand zijn intelligentie toepast op een real world situatie. In die zin is het een soort (toegepaste) praktische intelligentie, maar het is uitdrukkelijk een uitkomstproduct en geen losstaand vermogen op zich, zoals Sternberg bijvoorbeeld claimt (Sternberg et al, 2000; zie ook Gottfredson, 2003). Persoonlijkheid is met specifieke aspecten ook van invloed op functiekennis en arbeidsprestaties. De rol van ervaring is niet geheel duidelijk, er is een invloed op functiekennis maar directe invloed op arbeidsprestaties varieert. De feiten zijn duidelijk: als het gaat om het leveren van prestaties op school en in het werk is g de belangrijkste factor. Uit Tabel 1 en Figuur 1 blijkt verder dat motivatie, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en integriteit een toegevoegde waarde hebben. Daarmee zijn dus ook de ingrediënten voor een ideale selectieprocedure geschetst. Echter, de alledaagse en bedrijfsmatige receptie van J staat, zoals al eerder betoogd is, zo ongeveer haaks op de wetenschappelijke status van J. Hoe valt dit te verklaren?

8 8 'HVWDWXVYDQJLQGHVHOHFWLHSUDNWLMN De gemiddelde selectieprocedure omvat brievenselectie, enige interviews, misschien een intelligentietest en wat persoonlijkheidsvragenlijsten, en eventueel een assessment. De intelligentietest speelt dus maar een zeer beperkte rol in dit geheel. Hoe komt het dat het belang van intelligentie, dat evident is, in de praktijk op zoveel weerstand stuit? ³(HQGHUGHIDFWRULVGHKDDVWSDWKRORJLVFKHQHLJLQJYDQKHWEHGULMIVOHYHQRP]LFK WHYHUOLH]HQLQDOOHUOHLWUHQGVGLHGRRUPDQDJHPHQWJRHURHVZRUGHQDDQJHSUDDW We bespreken hieronder een zestal verklarende factoren. Een eerste factor is de arbeidsmarkt. Bij een schaarse markt (weinig aanbod, veel vraag) valt er voor organisaties weinig te kiezen. Men moet dan alle moeite doen om geschikte kandidaten aan te trekken, en met een intelligentietest trek je meestal niet echt veel kandidaten aan. Die prefereren een interview of een uitgebreid assessment, eventueel met een 3233HUVRRQOLMN2QWZLNNHO3ODQ als spin off. De boodschap Uw IQ is gezien uw opleiding (VWO) aan de lage kant (90-110) dient dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden. Een tweede factor, hiermee samenhangend, is het willen aantrekken van kwalitatief goede kandidaten. Deze kandidaten hebben een zekere machtspositie en kunnen tot op zekere hoogte zelf de selectieprocedure bepalen. Meestal gaat het dan over oriënterende gesprekken en niet over een intelligentietest. Mooiste voorbeeld hiervan zijn politieke functies: daarvoor word je gevraagd en zeker niet op intelligentie getest. Wel of niet testen wordt vooral door opportunistische argumenten bepaald en niet door zakelijkrationele afwegingen. Het meeste getest wordt er in het middenkader, zeg salarissen tussen de ¼HQ¼GHIXQFWLHJDDWHUJHQVRYHULVGXVHHQ]RJHQDDPG psychologisch onderzoek of liever assessment waard, en de kandidaat heeft mededingers en moet zich dus wel schikken naar een algemene procedure). Een derde factor is de haast pathologische neiging van het bedrijfsleven om zich te verliezen in allerlei trends die door managementgoeroes worden aangepraat. De opkomst van het assessment center en van bijvoorbeeld emotionele intelligentie zijn hier goede voorbeelden van. Niks schoolse testjes, leuke esoterische kernkwadranten en spirituele dingen willen we doen. Uit selectie-oogpunt voegen deze trends weinig of niets toe, ze kosten bovenal veel geld. BNN weet zelfs de afname van een intelligentietest tot een nationale happening te maken. Een vierde factor is een gebrek aan valide kennis met betrekking tot feiten op het terrein van personeelsselectie bij personeelsmanagers. Men laat zich graag een nieuwe, dure trend aanpraten, zeker als collega-bedrijven het ook doen. Er bij willen horen lijkt belangrijker dan valide kennis opbouwen omtrent het vakgebied. Van der Maesen de Sombreff legde vorig jaar een honderdtal managers de vraag voor: welk selectieinstrument voorspelt het beste het succes van mensen in hun werk? Van de deelnemende managers gaf 83% aan dat dat de persoonlijkheidstest was, 9% koos voor de intelligentietest en 7,5 % koos voor referenties. Van der Maesen de Sombreff citeert ook Rynes, Colbert & Brown (2002), die aangeven dat personeelsmanagers de academische vakliteratuur niet lezen, terwijl academici er niet toe komen om te publiceren in de meer

9 9 populaire managementbladen. Zo blijft er een kloof tussen kennis en praktijk op het gebied van personeelsselectie. Een vijfde factor is dat met intelligentietests (voor selectiebureaus althans) niet veel te verdienen valt. Wervings- en selectiebureaus hebben er alle baat bij om bijvoorbeeld een duur assessment te verkopen. Dat de intelligentietest daarbinnen als enige hout snijdt (dus u was ook voor ¼SHUNDQGLGDDWNODDUJHZHHVWGDDUUHSW niemand over. Voor uw ¼NULMJWXHFKWHUZHOHHQLQJHERQGHQFRPSHWHQWLHSURILHOPHW POP-adviezen voor een follow uptraining van de kandidaat. Een zesde factor is dat personeelsmanagers en selecteurs hun subjectieve zekerheid belangrijker vinden dan objectieve gegevens. Een intelligentietest geeft vrij harde gegevens over de mate van complexiteit (functieniveau) die een kandidaat aankan. Bijna elke zichzelf resphfwhuhqghvhohfwhxu]dohfkwhu]lmqrikddu³)lqjhuvslw]hqjhi KO in de strijd willen gooien vanaf ¼SHUXXU+HWNDQWRFKQLHW]R]LMQGDWGHIXQFWLHYDQ selecteur en personeelsmanager in feite overtollig is. Nu moet gezegd worden dat de validiteit van interviews lang niet slecht is (zie Tabel 1), maar alleen het gestructureerde interview voegt nog iets toe aan het gebruik van een intelligentietest. Bovendien is een interview afgenomen door twee personeelsfunctionarissen een stuk duurder dan afname van een intelligentietest. ³1HJHUHQYDQKHWEHODQJYDQLQWHOOLJHQWLHOHLGWWRWVFKDGHYRRURUJDQLVDWLHV LQGLYLGXHQHQGHVDPHQOHYLQJ Al met al geven bovenstaande argumenten een weinig rooskleurig beeld van de selectiepraktijk als het gaat om een rationele inrichting, gericht op het verkrijgen van maximaal voorspellende validiteit. Latham & Whyte (1997) presenteerden het verhaal over validiteit en rendement aan een aantal PZ-managers en vroegen hen of ze nu in de toekomst ook instrumenten met de hoogste predictieve validiteit zouden gaan gebruiken. Helaas niet dus. Economische en rationele argumenten blijken niet overtuigend. Is er een uitweg mogelijk uit deze schijnbare impasse? We doen tot besluit een poging tot een oplossing, bestaande uit het schetsen van een acceptabele selectieprocedure, gericht op maximale voorspellende validiteit. (HQDFFHSWDEHOHVHOHFWLHSURFHGXUHYRRURSWLPDDOUHQGHPHQW Wij zijn van mening, gezien bovenstaande argumenten, dat in de eerste plaats een intelligentietest of een equivalent daarvan, in principe bij alle selectiebeslissingen een rol moet spelen. Het belang van intelligentie is eenvoudigweg te groot om genegeerd te worden bij selectiebeslissingen. Negeren van (het belang van) intelligentie leidt tot schade voor organisaties, individuen en de samenleving. In sommige gevallen kan intelligentie expliciet via een algemene intelligentietest in kaart gebracht worden, en in veel gevallen impliciet, via het in kaart brengen van relevante functiekennis tijdens een gestructureerd interview. Als een kandidaat al eerder getest is op intelligentie dan kan ook bestaande rapportage worden gebruikt. Daarnaast is informatie over doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en integriteit van belang. Deze kan verkregen worden via het afnemen van vragenlijsten, via een gestructureerd interview en eventueel ook via referenties. De meerwaarde van menselijke tussenkomst

10 10 ligt ons inziens vooral in het YRUPJHYHQ en XLWYRHUHQ van de selectieprocedure, dus in het verzekeren van de acceptabiliteit, objectiviteit en fairness. Daarin rust ook het ethisch aspect, het gaat tenslotte om menselijke beslissingen over mensen. Dat betekent dat de inkleding van de procedure in hoge mate menselijk moet zijn, ideaalgesproken een afspiegeling van de bedrijfscultuur, waarin men open en respectvol met elkaar omgaat, maar waarin men wel op prestaties wordt afgerekend. Concreet: openheid, uitleg, ruimte om te oefenen met testopgaven en zich voor te bereiden (Bloemers, 2003) en inzicht in functie-eisen. Door van te voren kandidaten goed te informeren over de inhoud en procedure zal er onzes inziens een proces van zelfselectie bij kandidaten optreden. Men kan hierin zelf nog een stap verder gaan (Hofstee, 2001) door kandidaten ]HOI te laten beslissen of zij, op kosten van de organisatie, een psychologisch onderzoek willen inzetten bij hun sollicitatieprocedure. Het idee achter deze radicale omkering van de selectiesituatie is gebaseerd op de assumptie dat niemand er baat bij heeft als mensen op een verkeerde plek terecht komen, en dat opportunistische kandidaten eerder door de mand vallen omdat ze per definitie JHHQ intelligentie- en integriteitsonderzoek willen ondergaan. De selecteur kan zijn toegevoegde waarde halen uit het feit dat hij met de acceptabiliteit en transparantie van zijn procedure voldoende goede kandidaten weet aan te trekken. Naast het onweerlegbare belang van intelligentietests heeft de selecteur als menselijke factor in het selectieproces altijd nog een laatste troef in handen, namelijk het opsporen van relevante gedragspatronen door verschillende informatiebronnen over de kandidaat te vergelijken, en het signaleren van emergente kwaliteiten. Was het niet Cronbach, die zei dat testscores als beslissend gezien moesten worden, tenzij de kandidaat ooit een opmerkelijke en bijzondere prestatie had geleverd (het hebben van een patent op naam in dit geval). Referenties hebben een toegevoegde validiteit van 12%, gestructureerde interviews zelfs van 24%. We zijn dus zelf heel redelijk in staat om arbeidsprestaties van mensen te voorspellen, ook al doen we dat voor minimaal 75% als een verpersoonlijking van de intelligentietest. Die 25% toegevoegde waarde kan echter heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij het signaleren van psychopathische trekjes. In een test zijn die gemakkelijk te omzeilen, in een gesprek met een psychologisch goed geschoolde selecteur veel minder. Het interview behoudt in onze ogen dus zijn waarde, zij het gestructureerd van opzet en inhoudelijk vooral gericht op het in kaart brengen van consciëntieusheids- en integriteitaspecten. Concluderend: het wordt tijd dat personeelsmanagers rekening gaan houden met de feiten, en dat zij als het gaat om het optimaal vervullen van vacatures terugkeren naar het primaat van de algemene intelligentie(test). Verder zal de selecteur als persoon vooral een bijdrage kunnen leveren als procedureel vormgever en (eind)verantwoordelijke voor de selectieprocedure. Inhoudelijk blijft de selecteur belangrijk ten behoeve van de soms noodzakelijke finetuning van persoonlijkheidsaspecten. Van primair belang blijft echter in onze ogen de algemene intelligentie (J) van de kandidaat. /LWHUDWXXU Bloemers, W. (2003). +HW3V\FKRORJLVFK2QGHU]RHNHHQRHIHQERHN. Baarn, Ambo.

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie B.A.C. Groen De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit Twente Enschede, 27 mei 2006 Begeleiders Prof. dr. K. Sanders

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handleiding bij de CW-N en CW-I

Handleiding bij de CW-N en CW-I Handleiding bij de CW-N en CW-I (Carrièrewaardenvragenlijst normatief en ipsatief) Ixly 2008 Auteurs Drs. Heleanne Rusthoven Drs. Diddo van Zand Drs. Ilse Beemsterboer Ixly Alle rechten voorbehouden. Voorwoord

Nadere informatie

Een onderzoek naar de predictieve, incrementele en indruksvaliditeit van de webcamtest

Een onderzoek naar de predictieve, incrementele en indruksvaliditeit van de webcamtest De Webcamtest Een onderzoek naar de predictieve, incrementele en indruksvaliditeit van de webcamtest Masterthesis Augustus 2008 Door: Marit Op de Beek Studentnummer: 288172 Begeleiding: Janneke Oostrom

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Intelligentie. Profielwerkstuk

Intelligentie. Profielwerkstuk Intelligentie Profielwerkstuk Maudy van Klaveren 11 Grift april 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 Intelligentie wat en hoe 7 Het begrip 7 Verschillende definities 7 G-factor 8 Meerdere soorten

Nadere informatie

Hoogbegaafde medewerkers: sleutel tot innovatie? Frans Corten Noks Nauta Sieuwke Ronner

Hoogbegaafde medewerkers: sleutel tot innovatie? Frans Corten Noks Nauta Sieuwke Ronner Hoogbegaafde medewerkers: sleutel tot innovatie? Frans Corten Noks Nauta Sieuwke Ronner Academic Paper op het Internationale HRD-congres 2006 "The learning society for sustainable development" Amsterdam,

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

hebben ouderen de toekomst?

hebben ouderen de toekomst? 8472-KANT-TF literatuuronderzoe 11-09-2002 17:18 Pagina 1 hebben ouderen de toekomst? Een literatuuroverzicht ouderen en arbeid Pauline Dorhout, Henriëtte Maassen van den Brink*, Wim Groot SCHOLAR, Faculteit

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Investeren in bedrijfstrainingen op basis van een strategie

Investeren in bedrijfstrainingen op basis van een strategie Investeren in bedrijfstrainingen 1 Investeren in bedrijfstrainingen op basis van een strategie dr. P. van der Maesen de Sombreff, Vakgroep Personeelwetenschappen, KUB Dit artikel beschrijft een aantal

Nadere informatie

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek Onderzoeksrapport door OPP November 2007 Heel de wereld is natuurlijk geen schouwtoneel, maar het is niet gemakkelijk aan

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente Integraal Personeelsbeleid (IPB) op roc s: De relatie tussen self-efficacy en locus of control enerzijds en de attitude van medewerkers ten aanzien van IPB anderzijds. Ellen van de Maat - 0133043 23 februari

Nadere informatie

De opkomst en ondergang van de Rendementsuniversiteit Groningen

De opkomst en ondergang van de Rendementsuniversiteit Groningen 1 De opkomst en ondergang van de Rendementsuniversiteit Groningen Een notitie over een universiteit in strijd met haar rendementen, maar vooral een notitie over een universiteit in strijd met haar onderwijs

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland

De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland De invloed van inkomen op vrijwilligerswerk in Nederland Yvonne Aarts 3128172 Merel Barreveld 3130576 Universiteit Utrecht Begeleider: René Bekkers 26-06- 09 - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wetenschappelijke

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Q1000 Omgaan met veranderingen. Gebruikershandleiding

Q1000 Omgaan met veranderingen. Gebruikershandleiding Q1000 Omgaan met veranderingen Gebruikershandleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Q1000 omgaan met veranderingen: gebruiksdoel... 3 1.2 In het kort... 3 1.3 Toepassingsgebieden... 5 1.4 Mogelijkheden en

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor JAARGANG 17 NUMMER 4 MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan column XFactor de kwestie Waar werk jij als actuaris het liefst en waarom?

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie