VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/ SOESTERBERG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 PVDA SOEST/ SOESTERBERG"

Transcriptie

1 IEDEREEN DOET MEE VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/ SOESTERBERG 1

2 ONS TEAM 1. HERMAN POSTHUMA 60 jaar. Psycholoog. Huidige fractievoorzitter.wil graag het linkse geluid laten horen. Wil de afstand tussen rijk en arm verkleinen. 2.OSMAN SUNA 30 jaar. Medisch nucleair werker in het St. Antonius Ziekenhuis. Vice fractie voorzitter, heeft een duidelijke woningbouw visie op Soest. Is niet bang voor het tegengeluid 3.MUHAMMET BASKAYA 27 jaar. HBO management werkzaam in Leusden. Heeft financiële kundigheid en zet zich in voor de problematiek rondom jongeren. 4.MADELON DE GRAAFF 55 jaar. Remedial Teacher Maatschappelijk betrokken, met name voor gehandicapten en ouderen. Speciale deskundigheid WMO. 5.AB HOOIJER 56 jaar. Docent voortgezet speciaal onderwijs. Zet zich in voor onderwijs, sport, economie en verkeer. Wil tegen gaan dat jongeren uit de boot vallen. 6.AHMED ALI 24 jaar. International Business Management. Thans landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten in de PvdA. Wil Soest een nog socialer gezicht geven en zich inzetten voor jongerenvoorzieningen. 2

3 7.HANS REDEKER 55 jaar. Jurist gezondheidszorg. Wil wonen, werk en een goed leefklimaat in Soest verder uitbouwen. 8.HAN VAN MARWIJK 53 jaar. Advocaat en mediator. Thans vz. PvdA Soest. Specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Aandacht voor de sociaal zwakkeren bevorderen. 9.JAN WILLEM NUISMER 51 jaar. Arbeid/ organisatiepsycholoog. Met name ouderen verdienen ondersteuning en aandacht. 10.ELS BRIENESSE 62 jaar. Verpleegkundige, nu telefoniste/receptioniste in Tergooi ziekenhuis. Schuwt discussie niet. Aandacht voor culturele zaken en sport. 11.GERRIT STEKELENBURG 67 jaar. Schoolhoofd, thans met pensioen. Is al 40 jaar betrokken bij zijn dorp. Wil nog meemaken dat Soesterberg een pracht dorp wordt. 12.PAUL LEMMEN 64 jaar. Socioloog, thans Wethouder. Gaat voor een tweede termijn. Durft zijn nek uit te steken. Is toekomst gericht en een rationeel denker. 3

4 Eén ding is wel zeker. Soest en Soesterberg (hierna gemeente Soest) verdienen een degelijk en progressief gemeentebestuur dat opkomt voor de belangen van alle mensen. De Partij van de Arbeid wil zich daar sterk voor maken. EERLIJK DELEN De PvdA is een partij voor iedereen. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun leven en hun bestaansmiddelen. Mensen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden verdienen alle steun. De PvdA staat voor eerlijk delen, ook in de gemeente Soest. Wie niet mee kan, moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Niemand mag aan de kant komen te staan. Of nog erger, in een isolement terecht te komen. De gemeente Soest moet mensen in nood bijstaan. Mensen die in schulden raken worden snel en goed geholpen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten. Mensen moeten niet vergeefs aankloppen bij het Loket Schulden. De gemeente breidt de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Er komt één gemeentelijk WMOloket, waar mensen met vragen over huishoudelijke hulp, mantelzorg of woningaanpassing direct een antwoord krijgen. De sociale dienst geeft duidelijke voorlichting over bijstand, bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen, zodat iedereen op de hoogte is van de regelingen die voor hen bedoeld zijn. Als het gaat om schrijnende gevallen gaat, breken PvdAbestuurders zonodig door de bureaucratische barrières heen. Niemand mag de dupe worden van het systeem. Mensen die een beroep moeten doen op hulp in de huishouding krijgen snel hulp en zijn verzekerd van een vaste kracht. Wachtlijsten zijn niet aan de orde. Mantelzorgers worden niet aan zichzelf overgeleverd. Waar nodig, worden zij ondersteund. Alle openbare gebouwen zijn toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Dit geldt ook voor straten, stoepen en bushaltes. Eenzaamheid is voor sommige ouderen een groot probleem. De gemeente moet zich samen met de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) inzetten om de contacten in de wijken en in de zorgcentra te verbeteren. Risicogroepen, zoals verslaafden en mensen met een psychische problematiek, worden niet in de steek gelaten. In het WMO-beleid moet plaats zijn voor extra aandacht voor deze groep. Het maatjesproject en de dagactiviteiten in De Schoof zijn een goede start. 4

5 JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST Onze kinderen hebben de toekomst. Eigenlijk zijn zij de toekomst van de gemeente Soest. Zolang ze thuis zijn en naar school gaan, moeten ze verzekerd zijn van een beschermde omgeving. De gemeente moet zich sterk maken dat alle jongeren met een diploma van school gaan en vervolgens ook werk krijgen. Maar naast inspanning moet er ook plaats zijn voor ontspanning. Jongeren zullen ook voldoende mogelijkheden moeten hebben om te sporten, om uit te gaan en om van culturele activiteiten te genieten. Jongeren die in de knel komen en voor zichzelf en de gemeenschap een risico opleveren moeten worden geholpen om hun leven op de rails te krijgen. In geval van probleemgezinnen kan er geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Jongeren die problemen veroorzaken moeten worden aangepakt. Elke jongere gaat met een diploma van school. Extra aandacht is nodig voor kinderen met een achterstand. Scholen worden gesteund om het schoolverzuim terug te dringen. De leerplichtambtenaren moeten daar handelend in optreden. Jonge kinderen die dat nodig hebben kunnen gebruik maken van voorschoolse activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Een goede samenwerking is noodzakelijk tussen kinderopvang, peuterspeelplaatsen en basisonderwijs. Er komen voldoende uitgaansmogelijkheden voor jongeren. De komst van het Grand café aan de Van Weedestraat is een mooie uitbreiding. De PvdA zal ook een initiatief voor een bioscoop in Soest ondersteunen. Het is nodig dat jongeren gezond uitgaan zonder drank- en drugsproblemen. Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar wordt stevig aangepakt. Jongeren moeten mee kunnen doen met culturele activiteiten. Een gevarieerd cultureel aanbod is van belang. En om jonge leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur moet de gemeente het Jeugdcultuurfonds voortzetten en de drempels voor de muziekschool verlagen. De gemeente helpt jongeren om werk te vinden. Samen met scholen en lokale ondernemers worden zoveel mogelijk stageplaatsen gerealiseerd, ook voor jongeren met een beperking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door extra stageplaatsen aan te bieden. In de gemeente Soest gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de slag om risicojongeren op te sporen en op maat hulp te bieden aan ouders en kinderen; het Centrum coördineert de lokale hulpverlening. 5

6 Voor probleemgezinnen moet er een gebundelde aanpak komen. Niet hordes hulpverleners over de vloer, maar gerichte hulp door professionals. En als hulp steevast wordt geweigerd, dient tijdig te worden ingegrepen. GOED ONDERWIJS, WANT DAAR BEGINT HET MEE! In onze samenleving is goed onderwijs belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Bijblijven en bewegen is het motto. Daarom moet de gemeente blijven inzetten op allerlei vormen van onderwijs binnen onze gemeente. Voldoende voor en naschoolse opvang voor alle kinderen realiseren en deze betaalbaar houden voor ouders. De mogelijkheden voor continu-onderwijs uitbreiden, zodat werkende ouders werk en zorg voor hun kinderen beter kunnen combineren. Stimuleren van initiatieven op het gebied van voorschoolse voorzieningen en huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties. Vroegtijdig signaleren van taalachterstanden en stimuleren van taalonderwijs bij kinderdagverblijven. Ouders daar in een vroeg stadium bij betrekken. Ouderinitiatieven in de richting van gemengde scholen worden ondersteund. De gemeente maakt bindende afspraken met schoolbesturen. Succesvolle jongeren als mentor inschakelen voor jongeren die in ons onderwijssysteem dreigen af te haken. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de inburgering-cursus. De inburgeringambtenaren moeten goed op de hoogte zijn van beleid en wetgeving. Inburgeraars moeten de gelegenheid krijgen om mee te praten over de ontwikkeling en uitvoering van het inburgeringbeleid. IEDERE INWONER MOET IN DE GEMEENTE SOEST KUNNEN BLIJVEN WONEN De woningmarkt raakt op slot. Er wordt in de gemeente Soest te weinig gebouwd voor de eigen behoefte. En als er wordt gebouwd is het te weinig in de betaalbare sector. Vooral voor jongeren moeten er betaalbare woningen komen, maar ook voor ouderen en alleenverdieners. 6

7 Jongeren jagen we niet weg uit de gemeente Soest. Er moet (vooral op gemeentegrond) jongerenhuisvesting gerealiseerd worden. Per wijk moet er meer verscheidenheid van woonsoorten komen, vooral in Soesterberg. Vasthouden aan de regel dat 40% van alle woningen in de sociale sector gebouwd moet worden, want dit is de komende periode noodzakelijk voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De 40%-regel zonder uitzondering toepassen op alle woningbouwprojecten. Plannen in Soesterberg voor Apollo- Noord en de vliegbasis moeten snel worden uitgevoerd. Het Masterplan moet zorgvuldig maar snel resulteren in zichtbare projecten. Vernieuwing van Smitsveen is nog steeds nodig, zonder dat de bewoners er nadelige gevolgen van ondervinden. In overleg met de inwoners de bouwgrenzen aan de randen van Soest verleggen, dit om de nodige woningbehoefte te realiseren. Dit moet gebeuren zonder dat de Eng en belangrijke natuurgebieden worden aangetast. We moeten niet doorslaan en niet elk weiland tot waardevol natuurgebied verheffen. De doorstroming in de woningmarkt op gang brengen door samen met de woningcorporaties een aantal regelingen, zoals Sociale Koop, op te zetten. Hierdoor wordt het makkelijker voor mensen met een laag inkomen om een woning te kopen. Mensen die samen gaan wonen en ieder een betaalbare woning achterlaten voorrang geven bij woningtoewijzing. Dit betekent dat er weer één extra woning op de markt komt. In samenwerking met woningcorporaties illegaal onderhuur tegengaan en aanpakken. Alternatieve woonvormen voor jongeren creëren, zoals wonen boven de winkel of friends-living 1. Starterleningen in de gemeente Soest invoeren, zodat jongeren de kans krijgen om zelf te kunnen kopen. Deze woningen voor de doelgroep behouden door een antispeculatiebeding erop van toepassing te verklaren. Betaalbare woningbouw voor ouderen is ook een knelpunt in de gemeente Soest. Het bieden van nieuwe kansen voor ouderen op het oude Molenschot terrein is een begin. Ook op andere lege plekken, vooral in de buurt van winkelcentrum, moet er voor deze doelgroep betaalbare woningbouw worden gecreëerd. Woningen voor ouderen situeren dicht bij de voorzieningen. De Inspecteur Schreuderlaan is een zeer geschikte plek hiervoor. Het oude Opel Nefkens - terrein aan de Birkstraat bestemmen voor jongerenwoningen. 1 Het delen van een huis met een groepje vrienden. 7

8 SOEST BLIJFT BEREIKBAAR Het wordt steeds drukker op de weg. Soest heeft relatief het hoogste autobezit in de provincie. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties, overlast en verkeersopstoppingen. De PvdA wil Soest bereikbaar houden. We zien een toename van het gebruik van de fiets. De fiets moet de ruimte krijgen zonder de auto te pesten. Wat door de PvdA deze raadsperiode in gang is gezet dient ook de volgende raadsperiode te worden voortgezet. Doorgaan met het beleid om het fietsen te stimuleren. Nieuwe doorgaande fietsroutes moeten worden aangelegd en bestaande fietspaden moeten worden verbeterd. Het NS-station Soest Zuid wordt uitgebouwd tot Soest Centraal, een echt OV-knooppunt, waar voetgangers, fietsers en automobilisten gemakkelijk kunnen overstappen op de trein en de bus. Een bewaakte fietsenstalling wordt een onderdeel daarvan. Inwoners die voor het woonwerkverkeer gebruik maken van het OV moeten hun fiets gratis kunnen stallen in de bewaakte fietsenstalling. De vele miljoenen euro s die het project VERDER overheeft voor de bereikbaarheid van Soest inzetten voor fietsvriendelijke en OVoplossingen. Daarnaast investeren om de doorstroming op de hoofdverbinding naar Amersfoort te verbeteren, van de Koningsweg via een spoortunnel naar de Birkstraat. De maatregelen in Soest afstemmen op die van de gemeente Amersfoort. Er moet een snelle OV-verbinding komen met het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort. Het opheffen van afsluitingen van wegen stopt niet bij het opheffen van de afsluiting van het Weteringpad; ook andere afsluitingen moeten worden opgeheven, als de verkeersveiligheid dat toelaat. De PvdA blijft ijveren voor de Buitenbrink, de logische verbinding tussen de rotondes aan de Stadhouderslaan en de Dalweg. Daarmee krijgt de Van Weedestraat de kans om uit te groeien tot hèt autoluwe hoofdwinkelcentrum van Soest. De verkeersveiligheid kan beter. In de wijken is er meer aandacht nodig voor fietsveilige routes en voor 30- kilometer zones, waar de automobilisten zich ook echt aan de snelheidslimiet houden. Om scholen verkeersveilig te maken is het behalen van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel een vereiste. Oudere wijken, zoals De Eng en het Hart, hebben te weinig parkeergelegenheid; daar moet de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen. Alle bussen en bushaltes moeten toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke beperking. Investeren in oplaadpunten voor elektrische auto s. 8

9 SOESTERBERG GAAT VOOR Na een jarenlange achterstand is Soesterberg nu echt aan de beurt. Het dorp verdient een positieve impuls. Wij steunen het Masterplan dat Soesterberg in staat stelt voor de lange (20 jaar) termijn uit te groeien naar een dorp van 9000 inwoners. Er moet echter nog meer gebeuren. Haast maken met de vernieuwing en uitbreiding van het dorp, om te beginnen met de sloop van het appartementencomplex op het Dorpsplein. Nieuwbouw plegen om de leefbaarheid van Soesterberg ook voor de toekomst te verzekeren. In overleg met de bewoners een visie opstellen om de kwaliteit van de woningen in de oude kom van het dorp te verbeteren. Een woningbouwplan in diverse huur- en koopklassen realiseren voor senioren; hierdoor wordt aan deze inwonersgroep een betere kans gegeven om ook in de toekomst in Soesterberg te blijven wonen. Het brengt ook de doorstroming op gang. Een plek waar evenementen zowel binnen als buiten kunnen plaatsvinden. Een verplaatsing van bedrijven naar de Richelleweg aan de A28. Tevens het bedrijventerrein op de hoek van Richelleweg en Amersfoortsestraat herstructureren. Om het dorp weer een geheel te laten worden moet een goede verkeersontsluiting gerealiseerd worden. Haast maken met een verdiepte ligging van de N237. Er is ook een volwaardige kruising aan de westzijde nodig, zodat het dorp beter bereikbaar wordt voor het verkeer van Soesterberg Noord en de nieuwbouwwijk van Abrona. Zorgen voor een OV-verbinding met het station in Den Dolder. Een verbetering van de geluidswal langs de A28 om daarmee de hinder van geluid en fijnstof te verminderen. Een kwalitatief goede uitwerking van het ruimtelijke plan van de vliegbasis; voor de woningbouw vooral duurzaamheid centraal stellen. Een kwaliteitsimpuls voor de Rademakerstraat als winkelstraat is hoogst noodzakelijk. 9

10 EINDELIJK EEN ECHT WINKELCENTRUM VOOR SOEST EN SOESTERBERG De afgelopen 30 jaar is steeds gepraat over de vernieuwing van de Van Weedestraat. Je doet in de gemeente Soest boodschappen, maar je komt niet aan plezierig winkelen toe door de beperkte mogelijkheden. Veel plannen zijn elkaar opgevolgd om er een echt winkelgebied van te maken. Het huidige college, waar ook de PvdA deel van uitmaakt, heeft de durf getoond om er ook echt wat aan te gaan doen. Zoals wij de kiezer hadden beloofd wordt nu eindelijk de Van Weedestraat het hoofdwinkelcentrum van Soest. In Soesterberg heeft het Masterplan voor de Rademakerstraat een verfraaiing op het oog, zodat deze straat er ook als een mooie winkelstraat gaat uitzien. Al deze besluiten moeten de komende raadsperiode uitgevoerd worden, zodat de gemeente Soest over 4 jaar over echte winkelcentra beschikken. Afsluiten van de Van Weedestraat voor gemotoriseerd verkeer. Eerst het eerste deel, de Winkelpromenade Soestdijk, en op termijn de andere kant tot aan de spoorweg. Het winkel- en verblijfsklimaat in de Van Weedestraat verbeteren door een meer gevarieerd aanbod van winkels en een ruimhartig terrasbeleid. Een inhaalslag op de Rademakerstraat in Soesterberg doorvoeren, zodat de inwoners niet meer naar Den Dolder of Zeist hoeven te gaan voor hun boodschappen. Het toekomstige hart van het dorp verbinden met de opengestelde vliegbasis. Inzetten op het vernieuwen van winkelcentrum Soest-Zuid en het uitbreiden van winkelcentrum Smitshof tot bovenwijks winkelgebied. 10

11 EEN DUURZAAM SOEST De gemeente Soest wil zich duurzaam ontwikkelen. Geen afwachtende houding, maar een actieve opstelling. Zoals het uitvoering geven aan een eigen klimaatplan. Daarvoor is het nodig initiatieven te nemen die leiden tot duurzame, klimaat- en energiebesparende maatregelen binnen het gemeentehuis en bij de lokaal gevestigde bedrijven. Burgers stimuleren om dergelijke initiatieven te ondernemen. Geen verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en zorgen voor recycling en hergebruik. De gemeentelijke organisatie moet zoveel mogelijk gebruik maken van elektrische auto s. Bij de openbare verlichting overgaan op LEDverlichtng om daarmee een voorbeeld te geven aan de inwoners en het bedrijfsleven. Bouwprojecten en renovaties worden voortaan duurzaam en klimaatvriendelijk uitgevoerd. Bij de verbetering van de bestaande wijken moet een gemengde woningvoorraad worden nagestreefd met voldoende gemeenschappelijke buitenruimte, voldoende groen, speelgelegenheid en plekken om elkaar te ontmoeten. Duurzaamheid als voorwaarde opnemen in bouwplannen. Terughoudend omgaan met kapvergunningen van bomen; er blijft een plicht tot herplanten nodig, waar wel tot kappen wordt overgegaan. VEILIGHEID MOET JE VOELEN Met veiligheid denken wij gelijk aan de politie, die zichtbaar zorg draagt voor een veilig bestaan. Hieraan kunnen burgers zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Om de samenhang en de veiligheid in de buurt te bevorderen is het wijk- en buurtgericht werken van groot belang. De wijkbewonerteams en wijkcoördinatoren kunnen een belangrijke functie vervullen in preventieve zin. Sociale samenhang moet bijdragen aan het veiligheidsgevoel in een wijk. De wijkagent moet zichtbaar in de wijk zijn. De PvdA gaat voor meer politie op straat (vooral in de avonduren) in de plaats van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA s) of politiesurveillanten. Samen met de politie een strengere aanpak van diefstal en vernielingen doorvoeren. De gemeente moet actief het wijk - en buurtgericht werken ondersteunen. 11

12 Actief aanpakken van de overlast door jongeren. Voor een effectief optreden ook de jongerencoach blijven subsidiëren. Meer aandacht voor de overlast in winkelcentra. Groenonderhoud verbeteren om sociaal onveilige situaties te voorkomen. EEN INNOVATIEVE ECONOMIE De gemeente Soest moet haar centrale ligging benutten door bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken. De bedrijven in de gemeente Soest zullen daarmee banen kunnen creëren die elders in de gemeente verloren zijn gegaan. De PvdA wil een innovatieve economie, waarbij de kansen meer benut worden. Beide dorpen hebben een prachtige omgeving waar het goed wonen is en de mensen volop kunnen recreëren. Vooral de recreatie en het toerisme bieden meer kansen. De gemeente zet in op een samenhangend economisch beleid. Innovatie is een leidend beginsel. De gemeente moet meer gebruik maken van hoogwaardige bedrijvigheid en van de kansen die het toerisme biedt. De gemeente moet voor een goed vestigingsklimaat zorgen, Soester bedrijven behouden en streven naar herlocatie van middelgrote en grote bedrijven in de woonwijken naar nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen. Een goede ontwikkeling van de leefbaarheid en de bedrijvigheid in Soest. Soesterberg dient optimaal te kunnen profiteren van de ontwikkeling van de vliegbasis en het defensie museum. Door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan de Richelleweg moeten bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid worden aangetrokken. Daarbij de eis stellen om ondergronds te parkeren. De gemeente moet een duurzame bedrijvigheid stimuleren, ondermeer door duurzaamheid een prominente plaats te geven in de bouwvoorschriften en in het vestigingsbeleid. De gemeente ondersteunt en stimuleert de aanleg van glasvezelkabel. Jaarlijks zijn er honderdduizenden mensen die de gemeente Soest bezoeken. In het economische beleid meer inspelen op onze prachtige omgeving. Meer inzetten op verblijfsrecreatie en horecagelegenheden, gecombineerd met fiets- en wandelmogelijkheden. 12

13 WERK HEEFT PRIORITEIT Werk stelt mensen in staat een inkomen te verwerven en draagt bij aan de eigenwaarde van mensen. Werk brengt mensen in contact met de samenleving en maakt hen onafhankelijk, maar stelt hen ook in staat zich te ontwikkelen en om solidair te zijn met mensen in een kwetsbare positie. Mensen die hun baan verliezen dienen we zo snel mogelijk aan een andere baan te helpen. De gemeente dient meer te gaan doen aan de herscholing en herplaatsing van mensen die hun baan verliezen en een beroep op een uitkering moeten doen. Voor jongeren dienen in samenspraak met het bedrijfsleven stageplaatsen te worden gezocht en met het Uitstroom- en Activeringscentrum (UAC) dienen prestatieafspraken te worden gemaakt. De gemeente werkt met het bedrijfsleven samen om werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Waar mogelijk worden geplande bouw- en wegen-projecten versneld uitgevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden uit de gemeente Soest. De gemeente moet in samenwerking met de Kamer van Koophandel mensen die zelfstandig ondernemer willen worden stimuleren en ondersteunen, desgevraagd met starters- en microkredieten. Mensen met een uitkering helpen bij het vinden van een betaalde baan. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het aannemen van mensen met een beperking of een achterstandspositie. Jongeren onder de 27 jaar zijn aan het werk of volgen onderwijs of een combinatie daarvan. Jongeren die een uitkering aanvragen worden direct in een leer-werktraject geplaatst. De gemeente subsidieert kinderopvang om ook alleenstaande ouders in staat te stellen een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Misbruik van uitkeringen wordt gestraft. Controle en handhaving moeten streng zijn. 13

14 GOED VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Het is van het grootste belang alle mensen mee te laten doen aan de samenleving, hun talenten en zelfrespect te ontwikkelen en waar mogelijk economische zelfstandigheid te realiseren. Mensen met beperkingen vragen in dit verband soms om een specifieke aanpak om zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. De WMO gaat uit van de zelfredzame mens. Daarom streeft de PvdA naar solidariteit en dient het compensatiebeginsel, waar de WMO van uit gaat, doeltreffend gehanteerd te worden met oog voor de persoon die een hulpvraag heeft. Als het gaat om voorzieningen, huishoudelijke hulp, opvoedingsvragen, mantelzorg en vervoersmogelijkheden, staat niet het budget of het verstrekkingenboek, maar de mens en zijn of haar hulpvraag voorop. Voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, dient de openbare ruimte toegankelijk te zijn; dit betreft dus straten, winkelcentra en openbare gebouwen, zoals sportzalen. De polikliniek aan de Dalweg moet een nieuwe bestemming als gezondheidscentrum krijgen. SPORT VERBINDT Sport is noodzakelijk en leuk om te doen. Sport verbindt en draagt bij tot onderling respect. Het is van belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarvoor geen drempel vormen. Sportverenigingen vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is van belang dat de gemeente die verenigingen de helpende hand biedt. Een goede sport-infrastructuur en betaalbaar gebruik van sportaccommodaties is een vereiste. De gemeente kan ook helpen om verbindingen te leggen tussen sport en bijvoorbeeld scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk. De sportparken moeten een dag-indag-uit bruisend activiteitencentrum worden, bijvoorbeeld door buitenschoolse opvang in sportkantines te stimuleren. Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met en plezier te beleven aan sport. Er is sprake van een grote diversiteit aan sporten. Voor deelname moet het inkomen van de ouders geen belemmering zijn. 14

15 Voortzetting van het Jeugdsportfonds is noodzakelijk. De combinatiefunctionarissen zorgen er voor dat er een betere verbinding komt tussen scholen en sport(verenigingen). De gemeente moet inwoners die te weinig aan sport doen, zoals ouderen en nieuwe Nederlanders, stimuleren om te gaan sporten. De vakdocenten lichamelijke opvoeding moeten terug in de school. De sporthal Beukendal is vanwege ouderdom aan vervanging toe. Wij gaan voor een nieuwe sporthal op of nabij sportpark Bosstraat. KUNST EN CULTUUR INSPIREREN Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een levendig Soest. Ze dragen bij aan het creëren van een aangename leefomgeving. De PvdA is voorstander van een gevarieerd cultureel aanbod. De vele amateurverenigingen en de meer professionele instellingen als Idea, Cabrio en Artishock spelen daar een belangrijke rol in. De gemeente zoekt naar geschikte accommodaties voor jongeren om zich (cultureel) uit te leven. De gemeente ondersteunt activiteiten en evenementen voor iedereen, zoals het Cultuurfestival, de Koninginnenacht, de Oude Ambachtenmarkt, het internationale Kinderfeest op 23 april en de vele sportevenementen, zoals de Sylvestercross. Om alle kinderen, ook van ouders met een kleine portemonnee, kennis te laten maken met het rijke culturele veld wordt deelname aan het Jeugdcultuurfonds voortgezet. De bibliotheek moet zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van jongeren. Idea zal dan ook meer moeten investeren in digitale media, het aanbieden van cursussen en evenementen voor jongeren. De gemeente stimuleert en subsidieert zonodig initiatieven van inwoners die gericht zijn op buurtfeesten of evenementen die Soest en Soesterberg leefbaar en levendig houden. Voor Soesterberg komt op korte termijn zicht op een nieuw cultureel centrum waar kunst en cultuur, zoals muziek, zang, toneel, kunsteducatie en tentoonstellingen een vaste plaats krijgen. Voor de bibliotheek en welzijnsvoorzieningen is daar ook een plek voor. De marechausseekazerne zou een geschikte locatie zijn 15

16 FINANCIËLE UITDAGINGEN De gemeente Soest staat voor grote financiële uitdagingen. De PvdA wil de gemeente levendig en leefbaar houden, maar het moet ook betaalbaar blijven. De opbrengsten uit grondexploitatie zijn drastisch teruggelopen. Om het voorzieningenniveau op peil te houden dienen er keuzes gemaakt te worden. Nodig is een lange termijn beleid over financiën, waaruit duidelijk wordt hoe de gemeente denkt haar inkomsten en uitgaven voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar in balans te houden. De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen. Inwoners die aantoonbaar hun lokale belastingen niet op kunnen brengen, dienen hiervoor kwijtschelding te krijgen. Voor grote projecten, zoals een mogelijke tunnel bij station Soest- Zuid, moet de gemeente optimaal gebruik maken van provinciale, rijksen Europese subsidies. Vanwege de grote financiële risico s voor de gemeente dient de aanleg van het ecoduct over de Amersfoortse- Straat in Soesterberg te worden heroverwogen. COLOFON Het verkiezingsprogramma is op 30 november 2009 vastgesteld door de leden van de PvdA afdeling Soest/ Soesterberg. Bestuur Han van Marwijk, voorzitter Gerrit Stekelenburg,secretaris Cees Verkerk, penningmeester Jan Willem Nuismer Frans Bos Inlichtingen Vragen en reacties per Tel

Iedereen Doet Mee. Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014. Ons Team

Iedereen Doet Mee. Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014. Ons Team Iedereen Doet Mee Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014 Ons Team 1. HERMAN POSTHUMA 60 jaar. Psycholoog. Huidige fractievoorzitter. Wil graag het linkse geluid laten horen. Wil de afstand

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Inhoudsopgave programmabegroting 2011

Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 2 Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Voorwoord...3 Leeswijzer...5 Deel 1 Beleidsbegroting 2011 1 Inleiding op de programma s... 13 2 Toelichting op de Programma s Programma

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie