VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/ SOESTERBERG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 PVDA SOEST/ SOESTERBERG"

Transcriptie

1 IEDEREEN DOET MEE VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/ SOESTERBERG 1

2 ONS TEAM 1. HERMAN POSTHUMA 60 jaar. Psycholoog. Huidige fractievoorzitter.wil graag het linkse geluid laten horen. Wil de afstand tussen rijk en arm verkleinen. 2.OSMAN SUNA 30 jaar. Medisch nucleair werker in het St. Antonius Ziekenhuis. Vice fractie voorzitter, heeft een duidelijke woningbouw visie op Soest. Is niet bang voor het tegengeluid 3.MUHAMMET BASKAYA 27 jaar. HBO management werkzaam in Leusden. Heeft financiële kundigheid en zet zich in voor de problematiek rondom jongeren. 4.MADELON DE GRAAFF 55 jaar. Remedial Teacher Maatschappelijk betrokken, met name voor gehandicapten en ouderen. Speciale deskundigheid WMO. 5.AB HOOIJER 56 jaar. Docent voortgezet speciaal onderwijs. Zet zich in voor onderwijs, sport, economie en verkeer. Wil tegen gaan dat jongeren uit de boot vallen. 6.AHMED ALI 24 jaar. International Business Management. Thans landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten in de PvdA. Wil Soest een nog socialer gezicht geven en zich inzetten voor jongerenvoorzieningen. 2

3 7.HANS REDEKER 55 jaar. Jurist gezondheidszorg. Wil wonen, werk en een goed leefklimaat in Soest verder uitbouwen. 8.HAN VAN MARWIJK 53 jaar. Advocaat en mediator. Thans vz. PvdA Soest. Specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Aandacht voor de sociaal zwakkeren bevorderen. 9.JAN WILLEM NUISMER 51 jaar. Arbeid/ organisatiepsycholoog. Met name ouderen verdienen ondersteuning en aandacht. 10.ELS BRIENESSE 62 jaar. Verpleegkundige, nu telefoniste/receptioniste in Tergooi ziekenhuis. Schuwt discussie niet. Aandacht voor culturele zaken en sport. 11.GERRIT STEKELENBURG 67 jaar. Schoolhoofd, thans met pensioen. Is al 40 jaar betrokken bij zijn dorp. Wil nog meemaken dat Soesterberg een pracht dorp wordt. 12.PAUL LEMMEN 64 jaar. Socioloog, thans Wethouder. Gaat voor een tweede termijn. Durft zijn nek uit te steken. Is toekomst gericht en een rationeel denker. 3

4 Eén ding is wel zeker. Soest en Soesterberg (hierna gemeente Soest) verdienen een degelijk en progressief gemeentebestuur dat opkomt voor de belangen van alle mensen. De Partij van de Arbeid wil zich daar sterk voor maken. EERLIJK DELEN De PvdA is een partij voor iedereen. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun leven en hun bestaansmiddelen. Mensen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden verdienen alle steun. De PvdA staat voor eerlijk delen, ook in de gemeente Soest. Wie niet mee kan, moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Niemand mag aan de kant komen te staan. Of nog erger, in een isolement terecht te komen. De gemeente Soest moet mensen in nood bijstaan. Mensen die in schulden raken worden snel en goed geholpen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten. Mensen moeten niet vergeefs aankloppen bij het Loket Schulden. De gemeente breidt de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Er komt één gemeentelijk WMOloket, waar mensen met vragen over huishoudelijke hulp, mantelzorg of woningaanpassing direct een antwoord krijgen. De sociale dienst geeft duidelijke voorlichting over bijstand, bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen, zodat iedereen op de hoogte is van de regelingen die voor hen bedoeld zijn. Als het gaat om schrijnende gevallen gaat, breken PvdAbestuurders zonodig door de bureaucratische barrières heen. Niemand mag de dupe worden van het systeem. Mensen die een beroep moeten doen op hulp in de huishouding krijgen snel hulp en zijn verzekerd van een vaste kracht. Wachtlijsten zijn niet aan de orde. Mantelzorgers worden niet aan zichzelf overgeleverd. Waar nodig, worden zij ondersteund. Alle openbare gebouwen zijn toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Dit geldt ook voor straten, stoepen en bushaltes. Eenzaamheid is voor sommige ouderen een groot probleem. De gemeente moet zich samen met de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) inzetten om de contacten in de wijken en in de zorgcentra te verbeteren. Risicogroepen, zoals verslaafden en mensen met een psychische problematiek, worden niet in de steek gelaten. In het WMO-beleid moet plaats zijn voor extra aandacht voor deze groep. Het maatjesproject en de dagactiviteiten in De Schoof zijn een goede start. 4

5 JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST Onze kinderen hebben de toekomst. Eigenlijk zijn zij de toekomst van de gemeente Soest. Zolang ze thuis zijn en naar school gaan, moeten ze verzekerd zijn van een beschermde omgeving. De gemeente moet zich sterk maken dat alle jongeren met een diploma van school gaan en vervolgens ook werk krijgen. Maar naast inspanning moet er ook plaats zijn voor ontspanning. Jongeren zullen ook voldoende mogelijkheden moeten hebben om te sporten, om uit te gaan en om van culturele activiteiten te genieten. Jongeren die in de knel komen en voor zichzelf en de gemeenschap een risico opleveren moeten worden geholpen om hun leven op de rails te krijgen. In geval van probleemgezinnen kan er geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Jongeren die problemen veroorzaken moeten worden aangepakt. Elke jongere gaat met een diploma van school. Extra aandacht is nodig voor kinderen met een achterstand. Scholen worden gesteund om het schoolverzuim terug te dringen. De leerplichtambtenaren moeten daar handelend in optreden. Jonge kinderen die dat nodig hebben kunnen gebruik maken van voorschoolse activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Een goede samenwerking is noodzakelijk tussen kinderopvang, peuterspeelplaatsen en basisonderwijs. Er komen voldoende uitgaansmogelijkheden voor jongeren. De komst van het Grand café aan de Van Weedestraat is een mooie uitbreiding. De PvdA zal ook een initiatief voor een bioscoop in Soest ondersteunen. Het is nodig dat jongeren gezond uitgaan zonder drank- en drugsproblemen. Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar wordt stevig aangepakt. Jongeren moeten mee kunnen doen met culturele activiteiten. Een gevarieerd cultureel aanbod is van belang. En om jonge leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur moet de gemeente het Jeugdcultuurfonds voortzetten en de drempels voor de muziekschool verlagen. De gemeente helpt jongeren om werk te vinden. Samen met scholen en lokale ondernemers worden zoveel mogelijk stageplaatsen gerealiseerd, ook voor jongeren met een beperking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door extra stageplaatsen aan te bieden. In de gemeente Soest gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de slag om risicojongeren op te sporen en op maat hulp te bieden aan ouders en kinderen; het Centrum coördineert de lokale hulpverlening. 5

6 Voor probleemgezinnen moet er een gebundelde aanpak komen. Niet hordes hulpverleners over de vloer, maar gerichte hulp door professionals. En als hulp steevast wordt geweigerd, dient tijdig te worden ingegrepen. GOED ONDERWIJS, WANT DAAR BEGINT HET MEE! In onze samenleving is goed onderwijs belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Bijblijven en bewegen is het motto. Daarom moet de gemeente blijven inzetten op allerlei vormen van onderwijs binnen onze gemeente. Voldoende voor en naschoolse opvang voor alle kinderen realiseren en deze betaalbaar houden voor ouders. De mogelijkheden voor continu-onderwijs uitbreiden, zodat werkende ouders werk en zorg voor hun kinderen beter kunnen combineren. Stimuleren van initiatieven op het gebied van voorschoolse voorzieningen en huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties. Vroegtijdig signaleren van taalachterstanden en stimuleren van taalonderwijs bij kinderdagverblijven. Ouders daar in een vroeg stadium bij betrekken. Ouderinitiatieven in de richting van gemengde scholen worden ondersteund. De gemeente maakt bindende afspraken met schoolbesturen. Succesvolle jongeren als mentor inschakelen voor jongeren die in ons onderwijssysteem dreigen af te haken. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de inburgering-cursus. De inburgeringambtenaren moeten goed op de hoogte zijn van beleid en wetgeving. Inburgeraars moeten de gelegenheid krijgen om mee te praten over de ontwikkeling en uitvoering van het inburgeringbeleid. IEDERE INWONER MOET IN DE GEMEENTE SOEST KUNNEN BLIJVEN WONEN De woningmarkt raakt op slot. Er wordt in de gemeente Soest te weinig gebouwd voor de eigen behoefte. En als er wordt gebouwd is het te weinig in de betaalbare sector. Vooral voor jongeren moeten er betaalbare woningen komen, maar ook voor ouderen en alleenverdieners. 6

7 Jongeren jagen we niet weg uit de gemeente Soest. Er moet (vooral op gemeentegrond) jongerenhuisvesting gerealiseerd worden. Per wijk moet er meer verscheidenheid van woonsoorten komen, vooral in Soesterberg. Vasthouden aan de regel dat 40% van alle woningen in de sociale sector gebouwd moet worden, want dit is de komende periode noodzakelijk voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De 40%-regel zonder uitzondering toepassen op alle woningbouwprojecten. Plannen in Soesterberg voor Apollo- Noord en de vliegbasis moeten snel worden uitgevoerd. Het Masterplan moet zorgvuldig maar snel resulteren in zichtbare projecten. Vernieuwing van Smitsveen is nog steeds nodig, zonder dat de bewoners er nadelige gevolgen van ondervinden. In overleg met de inwoners de bouwgrenzen aan de randen van Soest verleggen, dit om de nodige woningbehoefte te realiseren. Dit moet gebeuren zonder dat de Eng en belangrijke natuurgebieden worden aangetast. We moeten niet doorslaan en niet elk weiland tot waardevol natuurgebied verheffen. De doorstroming in de woningmarkt op gang brengen door samen met de woningcorporaties een aantal regelingen, zoals Sociale Koop, op te zetten. Hierdoor wordt het makkelijker voor mensen met een laag inkomen om een woning te kopen. Mensen die samen gaan wonen en ieder een betaalbare woning achterlaten voorrang geven bij woningtoewijzing. Dit betekent dat er weer één extra woning op de markt komt. In samenwerking met woningcorporaties illegaal onderhuur tegengaan en aanpakken. Alternatieve woonvormen voor jongeren creëren, zoals wonen boven de winkel of friends-living 1. Starterleningen in de gemeente Soest invoeren, zodat jongeren de kans krijgen om zelf te kunnen kopen. Deze woningen voor de doelgroep behouden door een antispeculatiebeding erop van toepassing te verklaren. Betaalbare woningbouw voor ouderen is ook een knelpunt in de gemeente Soest. Het bieden van nieuwe kansen voor ouderen op het oude Molenschot terrein is een begin. Ook op andere lege plekken, vooral in de buurt van winkelcentrum, moet er voor deze doelgroep betaalbare woningbouw worden gecreëerd. Woningen voor ouderen situeren dicht bij de voorzieningen. De Inspecteur Schreuderlaan is een zeer geschikte plek hiervoor. Het oude Opel Nefkens - terrein aan de Birkstraat bestemmen voor jongerenwoningen. 1 Het delen van een huis met een groepje vrienden. 7

8 SOEST BLIJFT BEREIKBAAR Het wordt steeds drukker op de weg. Soest heeft relatief het hoogste autobezit in de provincie. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties, overlast en verkeersopstoppingen. De PvdA wil Soest bereikbaar houden. We zien een toename van het gebruik van de fiets. De fiets moet de ruimte krijgen zonder de auto te pesten. Wat door de PvdA deze raadsperiode in gang is gezet dient ook de volgende raadsperiode te worden voortgezet. Doorgaan met het beleid om het fietsen te stimuleren. Nieuwe doorgaande fietsroutes moeten worden aangelegd en bestaande fietspaden moeten worden verbeterd. Het NS-station Soest Zuid wordt uitgebouwd tot Soest Centraal, een echt OV-knooppunt, waar voetgangers, fietsers en automobilisten gemakkelijk kunnen overstappen op de trein en de bus. Een bewaakte fietsenstalling wordt een onderdeel daarvan. Inwoners die voor het woonwerkverkeer gebruik maken van het OV moeten hun fiets gratis kunnen stallen in de bewaakte fietsenstalling. De vele miljoenen euro s die het project VERDER overheeft voor de bereikbaarheid van Soest inzetten voor fietsvriendelijke en OVoplossingen. Daarnaast investeren om de doorstroming op de hoofdverbinding naar Amersfoort te verbeteren, van de Koningsweg via een spoortunnel naar de Birkstraat. De maatregelen in Soest afstemmen op die van de gemeente Amersfoort. Er moet een snelle OV-verbinding komen met het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort. Het opheffen van afsluitingen van wegen stopt niet bij het opheffen van de afsluiting van het Weteringpad; ook andere afsluitingen moeten worden opgeheven, als de verkeersveiligheid dat toelaat. De PvdA blijft ijveren voor de Buitenbrink, de logische verbinding tussen de rotondes aan de Stadhouderslaan en de Dalweg. Daarmee krijgt de Van Weedestraat de kans om uit te groeien tot hèt autoluwe hoofdwinkelcentrum van Soest. De verkeersveiligheid kan beter. In de wijken is er meer aandacht nodig voor fietsveilige routes en voor 30- kilometer zones, waar de automobilisten zich ook echt aan de snelheidslimiet houden. Om scholen verkeersveilig te maken is het behalen van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel een vereiste. Oudere wijken, zoals De Eng en het Hart, hebben te weinig parkeergelegenheid; daar moet de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen. Alle bussen en bushaltes moeten toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke beperking. Investeren in oplaadpunten voor elektrische auto s. 8

9 SOESTERBERG GAAT VOOR Na een jarenlange achterstand is Soesterberg nu echt aan de beurt. Het dorp verdient een positieve impuls. Wij steunen het Masterplan dat Soesterberg in staat stelt voor de lange (20 jaar) termijn uit te groeien naar een dorp van 9000 inwoners. Er moet echter nog meer gebeuren. Haast maken met de vernieuwing en uitbreiding van het dorp, om te beginnen met de sloop van het appartementencomplex op het Dorpsplein. Nieuwbouw plegen om de leefbaarheid van Soesterberg ook voor de toekomst te verzekeren. In overleg met de bewoners een visie opstellen om de kwaliteit van de woningen in de oude kom van het dorp te verbeteren. Een woningbouwplan in diverse huur- en koopklassen realiseren voor senioren; hierdoor wordt aan deze inwonersgroep een betere kans gegeven om ook in de toekomst in Soesterberg te blijven wonen. Het brengt ook de doorstroming op gang. Een plek waar evenementen zowel binnen als buiten kunnen plaatsvinden. Een verplaatsing van bedrijven naar de Richelleweg aan de A28. Tevens het bedrijventerrein op de hoek van Richelleweg en Amersfoortsestraat herstructureren. Om het dorp weer een geheel te laten worden moet een goede verkeersontsluiting gerealiseerd worden. Haast maken met een verdiepte ligging van de N237. Er is ook een volwaardige kruising aan de westzijde nodig, zodat het dorp beter bereikbaar wordt voor het verkeer van Soesterberg Noord en de nieuwbouwwijk van Abrona. Zorgen voor een OV-verbinding met het station in Den Dolder. Een verbetering van de geluidswal langs de A28 om daarmee de hinder van geluid en fijnstof te verminderen. Een kwalitatief goede uitwerking van het ruimtelijke plan van de vliegbasis; voor de woningbouw vooral duurzaamheid centraal stellen. Een kwaliteitsimpuls voor de Rademakerstraat als winkelstraat is hoogst noodzakelijk. 9

10 EINDELIJK EEN ECHT WINKELCENTRUM VOOR SOEST EN SOESTERBERG De afgelopen 30 jaar is steeds gepraat over de vernieuwing van de Van Weedestraat. Je doet in de gemeente Soest boodschappen, maar je komt niet aan plezierig winkelen toe door de beperkte mogelijkheden. Veel plannen zijn elkaar opgevolgd om er een echt winkelgebied van te maken. Het huidige college, waar ook de PvdA deel van uitmaakt, heeft de durf getoond om er ook echt wat aan te gaan doen. Zoals wij de kiezer hadden beloofd wordt nu eindelijk de Van Weedestraat het hoofdwinkelcentrum van Soest. In Soesterberg heeft het Masterplan voor de Rademakerstraat een verfraaiing op het oog, zodat deze straat er ook als een mooie winkelstraat gaat uitzien. Al deze besluiten moeten de komende raadsperiode uitgevoerd worden, zodat de gemeente Soest over 4 jaar over echte winkelcentra beschikken. Afsluiten van de Van Weedestraat voor gemotoriseerd verkeer. Eerst het eerste deel, de Winkelpromenade Soestdijk, en op termijn de andere kant tot aan de spoorweg. Het winkel- en verblijfsklimaat in de Van Weedestraat verbeteren door een meer gevarieerd aanbod van winkels en een ruimhartig terrasbeleid. Een inhaalslag op de Rademakerstraat in Soesterberg doorvoeren, zodat de inwoners niet meer naar Den Dolder of Zeist hoeven te gaan voor hun boodschappen. Het toekomstige hart van het dorp verbinden met de opengestelde vliegbasis. Inzetten op het vernieuwen van winkelcentrum Soest-Zuid en het uitbreiden van winkelcentrum Smitshof tot bovenwijks winkelgebied. 10

11 EEN DUURZAAM SOEST De gemeente Soest wil zich duurzaam ontwikkelen. Geen afwachtende houding, maar een actieve opstelling. Zoals het uitvoering geven aan een eigen klimaatplan. Daarvoor is het nodig initiatieven te nemen die leiden tot duurzame, klimaat- en energiebesparende maatregelen binnen het gemeentehuis en bij de lokaal gevestigde bedrijven. Burgers stimuleren om dergelijke initiatieven te ondernemen. Geen verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en zorgen voor recycling en hergebruik. De gemeentelijke organisatie moet zoveel mogelijk gebruik maken van elektrische auto s. Bij de openbare verlichting overgaan op LEDverlichtng om daarmee een voorbeeld te geven aan de inwoners en het bedrijfsleven. Bouwprojecten en renovaties worden voortaan duurzaam en klimaatvriendelijk uitgevoerd. Bij de verbetering van de bestaande wijken moet een gemengde woningvoorraad worden nagestreefd met voldoende gemeenschappelijke buitenruimte, voldoende groen, speelgelegenheid en plekken om elkaar te ontmoeten. Duurzaamheid als voorwaarde opnemen in bouwplannen. Terughoudend omgaan met kapvergunningen van bomen; er blijft een plicht tot herplanten nodig, waar wel tot kappen wordt overgegaan. VEILIGHEID MOET JE VOELEN Met veiligheid denken wij gelijk aan de politie, die zichtbaar zorg draagt voor een veilig bestaan. Hieraan kunnen burgers zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Om de samenhang en de veiligheid in de buurt te bevorderen is het wijk- en buurtgericht werken van groot belang. De wijkbewonerteams en wijkcoördinatoren kunnen een belangrijke functie vervullen in preventieve zin. Sociale samenhang moet bijdragen aan het veiligheidsgevoel in een wijk. De wijkagent moet zichtbaar in de wijk zijn. De PvdA gaat voor meer politie op straat (vooral in de avonduren) in de plaats van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA s) of politiesurveillanten. Samen met de politie een strengere aanpak van diefstal en vernielingen doorvoeren. De gemeente moet actief het wijk - en buurtgericht werken ondersteunen. 11

12 Actief aanpakken van de overlast door jongeren. Voor een effectief optreden ook de jongerencoach blijven subsidiëren. Meer aandacht voor de overlast in winkelcentra. Groenonderhoud verbeteren om sociaal onveilige situaties te voorkomen. EEN INNOVATIEVE ECONOMIE De gemeente Soest moet haar centrale ligging benutten door bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken. De bedrijven in de gemeente Soest zullen daarmee banen kunnen creëren die elders in de gemeente verloren zijn gegaan. De PvdA wil een innovatieve economie, waarbij de kansen meer benut worden. Beide dorpen hebben een prachtige omgeving waar het goed wonen is en de mensen volop kunnen recreëren. Vooral de recreatie en het toerisme bieden meer kansen. De gemeente zet in op een samenhangend economisch beleid. Innovatie is een leidend beginsel. De gemeente moet meer gebruik maken van hoogwaardige bedrijvigheid en van de kansen die het toerisme biedt. De gemeente moet voor een goed vestigingsklimaat zorgen, Soester bedrijven behouden en streven naar herlocatie van middelgrote en grote bedrijven in de woonwijken naar nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen. Een goede ontwikkeling van de leefbaarheid en de bedrijvigheid in Soest. Soesterberg dient optimaal te kunnen profiteren van de ontwikkeling van de vliegbasis en het defensie museum. Door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan de Richelleweg moeten bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid worden aangetrokken. Daarbij de eis stellen om ondergronds te parkeren. De gemeente moet een duurzame bedrijvigheid stimuleren, ondermeer door duurzaamheid een prominente plaats te geven in de bouwvoorschriften en in het vestigingsbeleid. De gemeente ondersteunt en stimuleert de aanleg van glasvezelkabel. Jaarlijks zijn er honderdduizenden mensen die de gemeente Soest bezoeken. In het economische beleid meer inspelen op onze prachtige omgeving. Meer inzetten op verblijfsrecreatie en horecagelegenheden, gecombineerd met fiets- en wandelmogelijkheden. 12

13 WERK HEEFT PRIORITEIT Werk stelt mensen in staat een inkomen te verwerven en draagt bij aan de eigenwaarde van mensen. Werk brengt mensen in contact met de samenleving en maakt hen onafhankelijk, maar stelt hen ook in staat zich te ontwikkelen en om solidair te zijn met mensen in een kwetsbare positie. Mensen die hun baan verliezen dienen we zo snel mogelijk aan een andere baan te helpen. De gemeente dient meer te gaan doen aan de herscholing en herplaatsing van mensen die hun baan verliezen en een beroep op een uitkering moeten doen. Voor jongeren dienen in samenspraak met het bedrijfsleven stageplaatsen te worden gezocht en met het Uitstroom- en Activeringscentrum (UAC) dienen prestatieafspraken te worden gemaakt. De gemeente werkt met het bedrijfsleven samen om werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Waar mogelijk worden geplande bouw- en wegen-projecten versneld uitgevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden uit de gemeente Soest. De gemeente moet in samenwerking met de Kamer van Koophandel mensen die zelfstandig ondernemer willen worden stimuleren en ondersteunen, desgevraagd met starters- en microkredieten. Mensen met een uitkering helpen bij het vinden van een betaalde baan. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het aannemen van mensen met een beperking of een achterstandspositie. Jongeren onder de 27 jaar zijn aan het werk of volgen onderwijs of een combinatie daarvan. Jongeren die een uitkering aanvragen worden direct in een leer-werktraject geplaatst. De gemeente subsidieert kinderopvang om ook alleenstaande ouders in staat te stellen een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Misbruik van uitkeringen wordt gestraft. Controle en handhaving moeten streng zijn. 13

14 GOED VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Het is van het grootste belang alle mensen mee te laten doen aan de samenleving, hun talenten en zelfrespect te ontwikkelen en waar mogelijk economische zelfstandigheid te realiseren. Mensen met beperkingen vragen in dit verband soms om een specifieke aanpak om zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. De WMO gaat uit van de zelfredzame mens. Daarom streeft de PvdA naar solidariteit en dient het compensatiebeginsel, waar de WMO van uit gaat, doeltreffend gehanteerd te worden met oog voor de persoon die een hulpvraag heeft. Als het gaat om voorzieningen, huishoudelijke hulp, opvoedingsvragen, mantelzorg en vervoersmogelijkheden, staat niet het budget of het verstrekkingenboek, maar de mens en zijn of haar hulpvraag voorop. Voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, dient de openbare ruimte toegankelijk te zijn; dit betreft dus straten, winkelcentra en openbare gebouwen, zoals sportzalen. De polikliniek aan de Dalweg moet een nieuwe bestemming als gezondheidscentrum krijgen. SPORT VERBINDT Sport is noodzakelijk en leuk om te doen. Sport verbindt en draagt bij tot onderling respect. Het is van belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarvoor geen drempel vormen. Sportverenigingen vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is van belang dat de gemeente die verenigingen de helpende hand biedt. Een goede sport-infrastructuur en betaalbaar gebruik van sportaccommodaties is een vereiste. De gemeente kan ook helpen om verbindingen te leggen tussen sport en bijvoorbeeld scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk. De sportparken moeten een dag-indag-uit bruisend activiteitencentrum worden, bijvoorbeeld door buitenschoolse opvang in sportkantines te stimuleren. Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met en plezier te beleven aan sport. Er is sprake van een grote diversiteit aan sporten. Voor deelname moet het inkomen van de ouders geen belemmering zijn. 14

15 Voortzetting van het Jeugdsportfonds is noodzakelijk. De combinatiefunctionarissen zorgen er voor dat er een betere verbinding komt tussen scholen en sport(verenigingen). De gemeente moet inwoners die te weinig aan sport doen, zoals ouderen en nieuwe Nederlanders, stimuleren om te gaan sporten. De vakdocenten lichamelijke opvoeding moeten terug in de school. De sporthal Beukendal is vanwege ouderdom aan vervanging toe. Wij gaan voor een nieuwe sporthal op of nabij sportpark Bosstraat. KUNST EN CULTUUR INSPIREREN Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een levendig Soest. Ze dragen bij aan het creëren van een aangename leefomgeving. De PvdA is voorstander van een gevarieerd cultureel aanbod. De vele amateurverenigingen en de meer professionele instellingen als Idea, Cabrio en Artishock spelen daar een belangrijke rol in. De gemeente zoekt naar geschikte accommodaties voor jongeren om zich (cultureel) uit te leven. De gemeente ondersteunt activiteiten en evenementen voor iedereen, zoals het Cultuurfestival, de Koninginnenacht, de Oude Ambachtenmarkt, het internationale Kinderfeest op 23 april en de vele sportevenementen, zoals de Sylvestercross. Om alle kinderen, ook van ouders met een kleine portemonnee, kennis te laten maken met het rijke culturele veld wordt deelname aan het Jeugdcultuurfonds voortgezet. De bibliotheek moet zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van jongeren. Idea zal dan ook meer moeten investeren in digitale media, het aanbieden van cursussen en evenementen voor jongeren. De gemeente stimuleert en subsidieert zonodig initiatieven van inwoners die gericht zijn op buurtfeesten of evenementen die Soest en Soesterberg leefbaar en levendig houden. Voor Soesterberg komt op korte termijn zicht op een nieuw cultureel centrum waar kunst en cultuur, zoals muziek, zang, toneel, kunsteducatie en tentoonstellingen een vaste plaats krijgen. Voor de bibliotheek en welzijnsvoorzieningen is daar ook een plek voor. De marechausseekazerne zou een geschikte locatie zijn 15

16 FINANCIËLE UITDAGINGEN De gemeente Soest staat voor grote financiële uitdagingen. De PvdA wil de gemeente levendig en leefbaar houden, maar het moet ook betaalbaar blijven. De opbrengsten uit grondexploitatie zijn drastisch teruggelopen. Om het voorzieningenniveau op peil te houden dienen er keuzes gemaakt te worden. Nodig is een lange termijn beleid over financiën, waaruit duidelijk wordt hoe de gemeente denkt haar inkomsten en uitgaven voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar in balans te houden. De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen. Inwoners die aantoonbaar hun lokale belastingen niet op kunnen brengen, dienen hiervoor kwijtschelding te krijgen. Voor grote projecten, zoals een mogelijke tunnel bij station Soest- Zuid, moet de gemeente optimaal gebruik maken van provinciale, rijksen Europese subsidies. Vanwege de grote financiële risico s voor de gemeente dient de aanleg van het ecoduct over de Amersfoortse- Straat in Soesterberg te worden heroverwogen. COLOFON Het verkiezingsprogramma is op 30 november 2009 vastgesteld door de leden van de PvdA afdeling Soest/ Soesterberg. Bestuur Han van Marwijk, voorzitter Gerrit Stekelenburg,secretaris Cees Verkerk, penningmeester Jan Willem Nuismer Frans Bos Inlichtingen Vragen en reacties per Tel

Iedereen Doet Mee. Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014. Ons Team

Iedereen Doet Mee. Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014. Ons Team Iedereen Doet Mee Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014 Ons Team 1. HERMAN POSTHUMA 60 jaar. Psycholoog. Huidige fractievoorzitter. Wil graag het linkse geluid laten horen. Wil de afstand

Nadere informatie

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009 KOMPAS De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Nummer 14 November 2009 1 2 Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest Soest, 9 november 2009 Beste partijgenoten, Op 3 maart 2010 vinden

Nadere informatie

Werk aan de winkel. PvdA Soest/Soesterberg: Verkiezingsprogramma PvdA Soest/Soesterberg Raadsperiode 2014-2018. November 2013

Werk aan de winkel. PvdA Soest/Soesterberg: Verkiezingsprogramma PvdA Soest/Soesterberg Raadsperiode 2014-2018. November 2013 PvdA Soest/Soesterberg: Werk aan de winkel Verkiezingsprogramma PvdA Soest/Soesterberg Raadsperiode 2014-2018 November 2013 Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdrgA Soest/Soesterberg 1 VOORWOORD Gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Meedoen in Landsmeer

Meedoen in Landsmeer afdeling Landsmeer www.landsmeer.pvda.nl Meedoen in Landsmeer Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meedoen door te kiezen is uw recht, maar ook in uw belang. Er valt gelukkig iets te kiezen.

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

vliegbasis. DE VVD Soest/Soesterberg koestert dit en wil het promoten via landelijke en lokale media.

vliegbasis. DE VVD Soest/Soesterberg koestert dit en wil het promoten via landelijke en lokale media. Uittreksels van de verkiezingsprogramma s van de nu zittende raadsfracties van de gemeente Soest. De programma s zijn selectief bekeken op de aandacht die erin aan Soesterberg wordt gegeven. De onderstaande

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

ACTIVITEITENCENTRUM BENTINCKSPARK. grenzen verleggen in recreatie, sport en onderwijs

ACTIVITEITENCENTRUM BENTINCKSPARK. grenzen verleggen in recreatie, sport en onderwijs ACTIVITEITENCENTRUM BENTINCKSPARK grenzen verleggen in recreatie, sport en onderwijs Uitdaging In het Bentinckspark, vlakbij het centrum van Hoogeveen, gebeuren verrassende dingen. Er komen nieuwe topsportvelden

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wij doen het voor u!

Wij doen het voor u! Onderbanken Lokaal & Liberaal Wij doen het voor u! Voorstellen voor een leefbaar Onderbanken Verkiezingsprogramma GR 2014-2018 Voorwoord Beste inwoner van Onderbanken, Terugkijkend op de afgelopen periode

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014

Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014 Hoekse Zaken Verkiezingsprogramma 2010-2014 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN HOEKSE ZAKEN 3 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 4 Aanspreekbare deelgemeente 4 Veiligheid 4 Organisatie en service 4 Communicatie 4 Leven

Nadere informatie

Verslag vijfde overleg over raadsprogramma en collegevorming op dinsdag 23 maart 2010

Verslag vijfde overleg over raadsprogramma en collegevorming op dinsdag 23 maart 2010 Griffie/700940 Verslag vijfde overleg over raadsprogramma en collegevorming op dinsdag 23 maart 2010 Aanwezig: Afwezig: de heer H.L. Witte (voorzitter), de heer M. van Vliet (griffier), de heer J.A. Baks,

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015

Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Musselkanaal Projectenagenda 2014-2015 Programma Projectenagenda Musselkanaal Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Musselkanaal. Het programma vloeit voort uit de dorpsvisie van

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Werk aan en naast de weg

Werk aan en naast de weg nieuwsbrief nr 10 september 2010 N237 Utrecht-Amersfoort Werk aan en naast de weg De afgelopen zomerperiode was een drukke tijd voor de provincie Utrecht en voor Rijkswaterstaat. Het werk aan A28, vanaf

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord

Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest) Voorwoord Soest, 15 mei 2011 Beste partijgenoten, Ik ben recentelijk namens de PvdA Soest naar een bijeenkomst geweest over

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West

Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade - West West wint aan ruimte, dat is de kern van de stadsdeelvisie 2020 voor Kerkrade-West. West krijgt meer ruimte om te wonen, te werken en te spelen. Meer ruimte voor plezier

Nadere informatie

Wat is er aan de Hand op zuid?

Wat is er aan de Hand op zuid? 1 Wat is er aan de Hand op zuid? 2 VOORUIT Op Zuid wonen tweehonderdduizend mensen: 166 verschillende nationaliteiten. Al die mensen hebben stuk voor stuk de wil en de potentie om iets van hun leven te

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Samen leven is samen doen

Samen leven is samen doen Samen leven is samen doen Nu Erwin van het CJG langs komt, begrijpt mijn moeder mij beter. Lucas * Hogere rekening De economie draait stroef. Ook de gemeente Heerenveen moet de broekriem aanhalen. De belangrijkste

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit!

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit! Raadsprogramma 2014-2018 Sliedrecht vooruit! 1 Raadsprogramma Gemeente Sliedrecht 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het raadsprogramma 2014-2018. Het is een programma op hoofdlijnen. Er is daarmee ruimte

Nadere informatie