VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/ SOESTERBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 PVDA SOEST/ SOESTERBERG"

Transcriptie

1 IEDEREEN DOET MEE VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA SOEST/ SOESTERBERG 1

2 ONS TEAM 1. HERMAN POSTHUMA 60 jaar. Psycholoog. Huidige fractievoorzitter.wil graag het linkse geluid laten horen. Wil de afstand tussen rijk en arm verkleinen. 2.OSMAN SUNA 30 jaar. Medisch nucleair werker in het St. Antonius Ziekenhuis. Vice fractie voorzitter, heeft een duidelijke woningbouw visie op Soest. Is niet bang voor het tegengeluid 3.MUHAMMET BASKAYA 27 jaar. HBO management werkzaam in Leusden. Heeft financiële kundigheid en zet zich in voor de problematiek rondom jongeren. 4.MADELON DE GRAAFF 55 jaar. Remedial Teacher Maatschappelijk betrokken, met name voor gehandicapten en ouderen. Speciale deskundigheid WMO. 5.AB HOOIJER 56 jaar. Docent voortgezet speciaal onderwijs. Zet zich in voor onderwijs, sport, economie en verkeer. Wil tegen gaan dat jongeren uit de boot vallen. 6.AHMED ALI 24 jaar. International Business Management. Thans landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten in de PvdA. Wil Soest een nog socialer gezicht geven en zich inzetten voor jongerenvoorzieningen. 2

3 7.HANS REDEKER 55 jaar. Jurist gezondheidszorg. Wil wonen, werk en een goed leefklimaat in Soest verder uitbouwen. 8.HAN VAN MARWIJK 53 jaar. Advocaat en mediator. Thans vz. PvdA Soest. Specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Aandacht voor de sociaal zwakkeren bevorderen. 9.JAN WILLEM NUISMER 51 jaar. Arbeid/ organisatiepsycholoog. Met name ouderen verdienen ondersteuning en aandacht. 10.ELS BRIENESSE 62 jaar. Verpleegkundige, nu telefoniste/receptioniste in Tergooi ziekenhuis. Schuwt discussie niet. Aandacht voor culturele zaken en sport. 11.GERRIT STEKELENBURG 67 jaar. Schoolhoofd, thans met pensioen. Is al 40 jaar betrokken bij zijn dorp. Wil nog meemaken dat Soesterberg een pracht dorp wordt. 12.PAUL LEMMEN 64 jaar. Socioloog, thans Wethouder. Gaat voor een tweede termijn. Durft zijn nek uit te steken. Is toekomst gericht en een rationeel denker. 3

4 Eén ding is wel zeker. Soest en Soesterberg (hierna gemeente Soest) verdienen een degelijk en progressief gemeentebestuur dat opkomt voor de belangen van alle mensen. De Partij van de Arbeid wil zich daar sterk voor maken. EERLIJK DELEN De PvdA is een partij voor iedereen. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun leven en hun bestaansmiddelen. Mensen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden verdienen alle steun. De PvdA staat voor eerlijk delen, ook in de gemeente Soest. Wie niet mee kan, moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet. Niemand mag aan de kant komen te staan. Of nog erger, in een isolement terecht te komen. De gemeente Soest moet mensen in nood bijstaan. Mensen die in schulden raken worden snel en goed geholpen. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten. Mensen moeten niet vergeefs aankloppen bij het Loket Schulden. De gemeente breidt de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Er komt één gemeentelijk WMOloket, waar mensen met vragen over huishoudelijke hulp, mantelzorg of woningaanpassing direct een antwoord krijgen. De sociale dienst geeft duidelijke voorlichting over bijstand, bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen, zodat iedereen op de hoogte is van de regelingen die voor hen bedoeld zijn. Als het gaat om schrijnende gevallen gaat, breken PvdAbestuurders zonodig door de bureaucratische barrières heen. Niemand mag de dupe worden van het systeem. Mensen die een beroep moeten doen op hulp in de huishouding krijgen snel hulp en zijn verzekerd van een vaste kracht. Wachtlijsten zijn niet aan de orde. Mantelzorgers worden niet aan zichzelf overgeleverd. Waar nodig, worden zij ondersteund. Alle openbare gebouwen zijn toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Dit geldt ook voor straten, stoepen en bushaltes. Eenzaamheid is voor sommige ouderen een groot probleem. De gemeente moet zich samen met de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) inzetten om de contacten in de wijken en in de zorgcentra te verbeteren. Risicogroepen, zoals verslaafden en mensen met een psychische problematiek, worden niet in de steek gelaten. In het WMO-beleid moet plaats zijn voor extra aandacht voor deze groep. Het maatjesproject en de dagactiviteiten in De Schoof zijn een goede start. 4

5 JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST Onze kinderen hebben de toekomst. Eigenlijk zijn zij de toekomst van de gemeente Soest. Zolang ze thuis zijn en naar school gaan, moeten ze verzekerd zijn van een beschermde omgeving. De gemeente moet zich sterk maken dat alle jongeren met een diploma van school gaan en vervolgens ook werk krijgen. Maar naast inspanning moet er ook plaats zijn voor ontspanning. Jongeren zullen ook voldoende mogelijkheden moeten hebben om te sporten, om uit te gaan en om van culturele activiteiten te genieten. Jongeren die in de knel komen en voor zichzelf en de gemeenschap een risico opleveren moeten worden geholpen om hun leven op de rails te krijgen. In geval van probleemgezinnen kan er geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Jongeren die problemen veroorzaken moeten worden aangepakt. Elke jongere gaat met een diploma van school. Extra aandacht is nodig voor kinderen met een achterstand. Scholen worden gesteund om het schoolverzuim terug te dringen. De leerplichtambtenaren moeten daar handelend in optreden. Jonge kinderen die dat nodig hebben kunnen gebruik maken van voorschoolse activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Een goede samenwerking is noodzakelijk tussen kinderopvang, peuterspeelplaatsen en basisonderwijs. Er komen voldoende uitgaansmogelijkheden voor jongeren. De komst van het Grand café aan de Van Weedestraat is een mooie uitbreiding. De PvdA zal ook een initiatief voor een bioscoop in Soest ondersteunen. Het is nodig dat jongeren gezond uitgaan zonder drank- en drugsproblemen. Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar wordt stevig aangepakt. Jongeren moeten mee kunnen doen met culturele activiteiten. Een gevarieerd cultureel aanbod is van belang. En om jonge leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur moet de gemeente het Jeugdcultuurfonds voortzetten en de drempels voor de muziekschool verlagen. De gemeente helpt jongeren om werk te vinden. Samen met scholen en lokale ondernemers worden zoveel mogelijk stageplaatsen gerealiseerd, ook voor jongeren met een beperking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door extra stageplaatsen aan te bieden. In de gemeente Soest gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de slag om risicojongeren op te sporen en op maat hulp te bieden aan ouders en kinderen; het Centrum coördineert de lokale hulpverlening. 5

6 Voor probleemgezinnen moet er een gebundelde aanpak komen. Niet hordes hulpverleners over de vloer, maar gerichte hulp door professionals. En als hulp steevast wordt geweigerd, dient tijdig te worden ingegrepen. GOED ONDERWIJS, WANT DAAR BEGINT HET MEE! In onze samenleving is goed onderwijs belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Bijblijven en bewegen is het motto. Daarom moet de gemeente blijven inzetten op allerlei vormen van onderwijs binnen onze gemeente. Voldoende voor en naschoolse opvang voor alle kinderen realiseren en deze betaalbaar houden voor ouders. De mogelijkheden voor continu-onderwijs uitbreiden, zodat werkende ouders werk en zorg voor hun kinderen beter kunnen combineren. Stimuleren van initiatieven op het gebied van voorschoolse voorzieningen en huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties. Vroegtijdig signaleren van taalachterstanden en stimuleren van taalonderwijs bij kinderdagverblijven. Ouders daar in een vroeg stadium bij betrekken. Ouderinitiatieven in de richting van gemengde scholen worden ondersteund. De gemeente maakt bindende afspraken met schoolbesturen. Succesvolle jongeren als mentor inschakelen voor jongeren die in ons onderwijssysteem dreigen af te haken. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de inburgering-cursus. De inburgeringambtenaren moeten goed op de hoogte zijn van beleid en wetgeving. Inburgeraars moeten de gelegenheid krijgen om mee te praten over de ontwikkeling en uitvoering van het inburgeringbeleid. IEDERE INWONER MOET IN DE GEMEENTE SOEST KUNNEN BLIJVEN WONEN De woningmarkt raakt op slot. Er wordt in de gemeente Soest te weinig gebouwd voor de eigen behoefte. En als er wordt gebouwd is het te weinig in de betaalbare sector. Vooral voor jongeren moeten er betaalbare woningen komen, maar ook voor ouderen en alleenverdieners. 6

7 Jongeren jagen we niet weg uit de gemeente Soest. Er moet (vooral op gemeentegrond) jongerenhuisvesting gerealiseerd worden. Per wijk moet er meer verscheidenheid van woonsoorten komen, vooral in Soesterberg. Vasthouden aan de regel dat 40% van alle woningen in de sociale sector gebouwd moet worden, want dit is de komende periode noodzakelijk voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De 40%-regel zonder uitzondering toepassen op alle woningbouwprojecten. Plannen in Soesterberg voor Apollo- Noord en de vliegbasis moeten snel worden uitgevoerd. Het Masterplan moet zorgvuldig maar snel resulteren in zichtbare projecten. Vernieuwing van Smitsveen is nog steeds nodig, zonder dat de bewoners er nadelige gevolgen van ondervinden. In overleg met de inwoners de bouwgrenzen aan de randen van Soest verleggen, dit om de nodige woningbehoefte te realiseren. Dit moet gebeuren zonder dat de Eng en belangrijke natuurgebieden worden aangetast. We moeten niet doorslaan en niet elk weiland tot waardevol natuurgebied verheffen. De doorstroming in de woningmarkt op gang brengen door samen met de woningcorporaties een aantal regelingen, zoals Sociale Koop, op te zetten. Hierdoor wordt het makkelijker voor mensen met een laag inkomen om een woning te kopen. Mensen die samen gaan wonen en ieder een betaalbare woning achterlaten voorrang geven bij woningtoewijzing. Dit betekent dat er weer één extra woning op de markt komt. In samenwerking met woningcorporaties illegaal onderhuur tegengaan en aanpakken. Alternatieve woonvormen voor jongeren creëren, zoals wonen boven de winkel of friends-living 1. Starterleningen in de gemeente Soest invoeren, zodat jongeren de kans krijgen om zelf te kunnen kopen. Deze woningen voor de doelgroep behouden door een antispeculatiebeding erop van toepassing te verklaren. Betaalbare woningbouw voor ouderen is ook een knelpunt in de gemeente Soest. Het bieden van nieuwe kansen voor ouderen op het oude Molenschot terrein is een begin. Ook op andere lege plekken, vooral in de buurt van winkelcentrum, moet er voor deze doelgroep betaalbare woningbouw worden gecreëerd. Woningen voor ouderen situeren dicht bij de voorzieningen. De Inspecteur Schreuderlaan is een zeer geschikte plek hiervoor. Het oude Opel Nefkens - terrein aan de Birkstraat bestemmen voor jongerenwoningen. 1 Het delen van een huis met een groepje vrienden. 7

8 SOEST BLIJFT BEREIKBAAR Het wordt steeds drukker op de weg. Soest heeft relatief het hoogste autobezit in de provincie. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties, overlast en verkeersopstoppingen. De PvdA wil Soest bereikbaar houden. We zien een toename van het gebruik van de fiets. De fiets moet de ruimte krijgen zonder de auto te pesten. Wat door de PvdA deze raadsperiode in gang is gezet dient ook de volgende raadsperiode te worden voortgezet. Doorgaan met het beleid om het fietsen te stimuleren. Nieuwe doorgaande fietsroutes moeten worden aangelegd en bestaande fietspaden moeten worden verbeterd. Het NS-station Soest Zuid wordt uitgebouwd tot Soest Centraal, een echt OV-knooppunt, waar voetgangers, fietsers en automobilisten gemakkelijk kunnen overstappen op de trein en de bus. Een bewaakte fietsenstalling wordt een onderdeel daarvan. Inwoners die voor het woonwerkverkeer gebruik maken van het OV moeten hun fiets gratis kunnen stallen in de bewaakte fietsenstalling. De vele miljoenen euro s die het project VERDER overheeft voor de bereikbaarheid van Soest inzetten voor fietsvriendelijke en OVoplossingen. Daarnaast investeren om de doorstroming op de hoofdverbinding naar Amersfoort te verbeteren, van de Koningsweg via een spoortunnel naar de Birkstraat. De maatregelen in Soest afstemmen op die van de gemeente Amersfoort. Er moet een snelle OV-verbinding komen met het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort. Het opheffen van afsluitingen van wegen stopt niet bij het opheffen van de afsluiting van het Weteringpad; ook andere afsluitingen moeten worden opgeheven, als de verkeersveiligheid dat toelaat. De PvdA blijft ijveren voor de Buitenbrink, de logische verbinding tussen de rotondes aan de Stadhouderslaan en de Dalweg. Daarmee krijgt de Van Weedestraat de kans om uit te groeien tot hèt autoluwe hoofdwinkelcentrum van Soest. De verkeersveiligheid kan beter. In de wijken is er meer aandacht nodig voor fietsveilige routes en voor 30- kilometer zones, waar de automobilisten zich ook echt aan de snelheidslimiet houden. Om scholen verkeersveilig te maken is het behalen van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel een vereiste. Oudere wijken, zoals De Eng en het Hart, hebben te weinig parkeergelegenheid; daar moet de gemeente extra parkeerplaatsen aanleggen. Alle bussen en bushaltes moeten toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke beperking. Investeren in oplaadpunten voor elektrische auto s. 8

9 SOESTERBERG GAAT VOOR Na een jarenlange achterstand is Soesterberg nu echt aan de beurt. Het dorp verdient een positieve impuls. Wij steunen het Masterplan dat Soesterberg in staat stelt voor de lange (20 jaar) termijn uit te groeien naar een dorp van 9000 inwoners. Er moet echter nog meer gebeuren. Haast maken met de vernieuwing en uitbreiding van het dorp, om te beginnen met de sloop van het appartementencomplex op het Dorpsplein. Nieuwbouw plegen om de leefbaarheid van Soesterberg ook voor de toekomst te verzekeren. In overleg met de bewoners een visie opstellen om de kwaliteit van de woningen in de oude kom van het dorp te verbeteren. Een woningbouwplan in diverse huur- en koopklassen realiseren voor senioren; hierdoor wordt aan deze inwonersgroep een betere kans gegeven om ook in de toekomst in Soesterberg te blijven wonen. Het brengt ook de doorstroming op gang. Een plek waar evenementen zowel binnen als buiten kunnen plaatsvinden. Een verplaatsing van bedrijven naar de Richelleweg aan de A28. Tevens het bedrijventerrein op de hoek van Richelleweg en Amersfoortsestraat herstructureren. Om het dorp weer een geheel te laten worden moet een goede verkeersontsluiting gerealiseerd worden. Haast maken met een verdiepte ligging van de N237. Er is ook een volwaardige kruising aan de westzijde nodig, zodat het dorp beter bereikbaar wordt voor het verkeer van Soesterberg Noord en de nieuwbouwwijk van Abrona. Zorgen voor een OV-verbinding met het station in Den Dolder. Een verbetering van de geluidswal langs de A28 om daarmee de hinder van geluid en fijnstof te verminderen. Een kwalitatief goede uitwerking van het ruimtelijke plan van de vliegbasis; voor de woningbouw vooral duurzaamheid centraal stellen. Een kwaliteitsimpuls voor de Rademakerstraat als winkelstraat is hoogst noodzakelijk. 9

10 EINDELIJK EEN ECHT WINKELCENTRUM VOOR SOEST EN SOESTERBERG De afgelopen 30 jaar is steeds gepraat over de vernieuwing van de Van Weedestraat. Je doet in de gemeente Soest boodschappen, maar je komt niet aan plezierig winkelen toe door de beperkte mogelijkheden. Veel plannen zijn elkaar opgevolgd om er een echt winkelgebied van te maken. Het huidige college, waar ook de PvdA deel van uitmaakt, heeft de durf getoond om er ook echt wat aan te gaan doen. Zoals wij de kiezer hadden beloofd wordt nu eindelijk de Van Weedestraat het hoofdwinkelcentrum van Soest. In Soesterberg heeft het Masterplan voor de Rademakerstraat een verfraaiing op het oog, zodat deze straat er ook als een mooie winkelstraat gaat uitzien. Al deze besluiten moeten de komende raadsperiode uitgevoerd worden, zodat de gemeente Soest over 4 jaar over echte winkelcentra beschikken. Afsluiten van de Van Weedestraat voor gemotoriseerd verkeer. Eerst het eerste deel, de Winkelpromenade Soestdijk, en op termijn de andere kant tot aan de spoorweg. Het winkel- en verblijfsklimaat in de Van Weedestraat verbeteren door een meer gevarieerd aanbod van winkels en een ruimhartig terrasbeleid. Een inhaalslag op de Rademakerstraat in Soesterberg doorvoeren, zodat de inwoners niet meer naar Den Dolder of Zeist hoeven te gaan voor hun boodschappen. Het toekomstige hart van het dorp verbinden met de opengestelde vliegbasis. Inzetten op het vernieuwen van winkelcentrum Soest-Zuid en het uitbreiden van winkelcentrum Smitshof tot bovenwijks winkelgebied. 10

11 EEN DUURZAAM SOEST De gemeente Soest wil zich duurzaam ontwikkelen. Geen afwachtende houding, maar een actieve opstelling. Zoals het uitvoering geven aan een eigen klimaatplan. Daarvoor is het nodig initiatieven te nemen die leiden tot duurzame, klimaat- en energiebesparende maatregelen binnen het gemeentehuis en bij de lokaal gevestigde bedrijven. Burgers stimuleren om dergelijke initiatieven te ondernemen. Geen verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en zorgen voor recycling en hergebruik. De gemeentelijke organisatie moet zoveel mogelijk gebruik maken van elektrische auto s. Bij de openbare verlichting overgaan op LEDverlichtng om daarmee een voorbeeld te geven aan de inwoners en het bedrijfsleven. Bouwprojecten en renovaties worden voortaan duurzaam en klimaatvriendelijk uitgevoerd. Bij de verbetering van de bestaande wijken moet een gemengde woningvoorraad worden nagestreefd met voldoende gemeenschappelijke buitenruimte, voldoende groen, speelgelegenheid en plekken om elkaar te ontmoeten. Duurzaamheid als voorwaarde opnemen in bouwplannen. Terughoudend omgaan met kapvergunningen van bomen; er blijft een plicht tot herplanten nodig, waar wel tot kappen wordt overgegaan. VEILIGHEID MOET JE VOELEN Met veiligheid denken wij gelijk aan de politie, die zichtbaar zorg draagt voor een veilig bestaan. Hieraan kunnen burgers zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Om de samenhang en de veiligheid in de buurt te bevorderen is het wijk- en buurtgericht werken van groot belang. De wijkbewonerteams en wijkcoördinatoren kunnen een belangrijke functie vervullen in preventieve zin. Sociale samenhang moet bijdragen aan het veiligheidsgevoel in een wijk. De wijkagent moet zichtbaar in de wijk zijn. De PvdA gaat voor meer politie op straat (vooral in de avonduren) in de plaats van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA s) of politiesurveillanten. Samen met de politie een strengere aanpak van diefstal en vernielingen doorvoeren. De gemeente moet actief het wijk - en buurtgericht werken ondersteunen. 11

12 Actief aanpakken van de overlast door jongeren. Voor een effectief optreden ook de jongerencoach blijven subsidiëren. Meer aandacht voor de overlast in winkelcentra. Groenonderhoud verbeteren om sociaal onveilige situaties te voorkomen. EEN INNOVATIEVE ECONOMIE De gemeente Soest moet haar centrale ligging benutten door bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken. De bedrijven in de gemeente Soest zullen daarmee banen kunnen creëren die elders in de gemeente verloren zijn gegaan. De PvdA wil een innovatieve economie, waarbij de kansen meer benut worden. Beide dorpen hebben een prachtige omgeving waar het goed wonen is en de mensen volop kunnen recreëren. Vooral de recreatie en het toerisme bieden meer kansen. De gemeente zet in op een samenhangend economisch beleid. Innovatie is een leidend beginsel. De gemeente moet meer gebruik maken van hoogwaardige bedrijvigheid en van de kansen die het toerisme biedt. De gemeente moet voor een goed vestigingsklimaat zorgen, Soester bedrijven behouden en streven naar herlocatie van middelgrote en grote bedrijven in de woonwijken naar nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen. Een goede ontwikkeling van de leefbaarheid en de bedrijvigheid in Soest. Soesterberg dient optimaal te kunnen profiteren van de ontwikkeling van de vliegbasis en het defensie museum. Door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan de Richelleweg moeten bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid worden aangetrokken. Daarbij de eis stellen om ondergronds te parkeren. De gemeente moet een duurzame bedrijvigheid stimuleren, ondermeer door duurzaamheid een prominente plaats te geven in de bouwvoorschriften en in het vestigingsbeleid. De gemeente ondersteunt en stimuleert de aanleg van glasvezelkabel. Jaarlijks zijn er honderdduizenden mensen die de gemeente Soest bezoeken. In het economische beleid meer inspelen op onze prachtige omgeving. Meer inzetten op verblijfsrecreatie en horecagelegenheden, gecombineerd met fiets- en wandelmogelijkheden. 12

13 WERK HEEFT PRIORITEIT Werk stelt mensen in staat een inkomen te verwerven en draagt bij aan de eigenwaarde van mensen. Werk brengt mensen in contact met de samenleving en maakt hen onafhankelijk, maar stelt hen ook in staat zich te ontwikkelen en om solidair te zijn met mensen in een kwetsbare positie. Mensen die hun baan verliezen dienen we zo snel mogelijk aan een andere baan te helpen. De gemeente dient meer te gaan doen aan de herscholing en herplaatsing van mensen die hun baan verliezen en een beroep op een uitkering moeten doen. Voor jongeren dienen in samenspraak met het bedrijfsleven stageplaatsen te worden gezocht en met het Uitstroom- en Activeringscentrum (UAC) dienen prestatieafspraken te worden gemaakt. De gemeente werkt met het bedrijfsleven samen om werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Waar mogelijk worden geplande bouw- en wegen-projecten versneld uitgevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden uit de gemeente Soest. De gemeente moet in samenwerking met de Kamer van Koophandel mensen die zelfstandig ondernemer willen worden stimuleren en ondersteunen, desgevraagd met starters- en microkredieten. Mensen met een uitkering helpen bij het vinden van een betaalde baan. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het aannemen van mensen met een beperking of een achterstandspositie. Jongeren onder de 27 jaar zijn aan het werk of volgen onderwijs of een combinatie daarvan. Jongeren die een uitkering aanvragen worden direct in een leer-werktraject geplaatst. De gemeente subsidieert kinderopvang om ook alleenstaande ouders in staat te stellen een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Misbruik van uitkeringen wordt gestraft. Controle en handhaving moeten streng zijn. 13

14 GOED VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Het is van het grootste belang alle mensen mee te laten doen aan de samenleving, hun talenten en zelfrespect te ontwikkelen en waar mogelijk economische zelfstandigheid te realiseren. Mensen met beperkingen vragen in dit verband soms om een specifieke aanpak om zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. De WMO gaat uit van de zelfredzame mens. Daarom streeft de PvdA naar solidariteit en dient het compensatiebeginsel, waar de WMO van uit gaat, doeltreffend gehanteerd te worden met oog voor de persoon die een hulpvraag heeft. Als het gaat om voorzieningen, huishoudelijke hulp, opvoedingsvragen, mantelzorg en vervoersmogelijkheden, staat niet het budget of het verstrekkingenboek, maar de mens en zijn of haar hulpvraag voorop. Voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, dient de openbare ruimte toegankelijk te zijn; dit betreft dus straten, winkelcentra en openbare gebouwen, zoals sportzalen. De polikliniek aan de Dalweg moet een nieuwe bestemming als gezondheidscentrum krijgen. SPORT VERBINDT Sport is noodzakelijk en leuk om te doen. Sport verbindt en draagt bij tot onderling respect. Het is van belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarvoor geen drempel vormen. Sportverenigingen vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is van belang dat de gemeente die verenigingen de helpende hand biedt. Een goede sport-infrastructuur en betaalbaar gebruik van sportaccommodaties is een vereiste. De gemeente kan ook helpen om verbindingen te leggen tussen sport en bijvoorbeeld scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk. De sportparken moeten een dag-indag-uit bruisend activiteitencentrum worden, bijvoorbeeld door buitenschoolse opvang in sportkantines te stimuleren. Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met en plezier te beleven aan sport. Er is sprake van een grote diversiteit aan sporten. Voor deelname moet het inkomen van de ouders geen belemmering zijn. 14

15 Voortzetting van het Jeugdsportfonds is noodzakelijk. De combinatiefunctionarissen zorgen er voor dat er een betere verbinding komt tussen scholen en sport(verenigingen). De gemeente moet inwoners die te weinig aan sport doen, zoals ouderen en nieuwe Nederlanders, stimuleren om te gaan sporten. De vakdocenten lichamelijke opvoeding moeten terug in de school. De sporthal Beukendal is vanwege ouderdom aan vervanging toe. Wij gaan voor een nieuwe sporthal op of nabij sportpark Bosstraat. KUNST EN CULTUUR INSPIREREN Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een levendig Soest. Ze dragen bij aan het creëren van een aangename leefomgeving. De PvdA is voorstander van een gevarieerd cultureel aanbod. De vele amateurverenigingen en de meer professionele instellingen als Idea, Cabrio en Artishock spelen daar een belangrijke rol in. De gemeente zoekt naar geschikte accommodaties voor jongeren om zich (cultureel) uit te leven. De gemeente ondersteunt activiteiten en evenementen voor iedereen, zoals het Cultuurfestival, de Koninginnenacht, de Oude Ambachtenmarkt, het internationale Kinderfeest op 23 april en de vele sportevenementen, zoals de Sylvestercross. Om alle kinderen, ook van ouders met een kleine portemonnee, kennis te laten maken met het rijke culturele veld wordt deelname aan het Jeugdcultuurfonds voortgezet. De bibliotheek moet zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van jongeren. Idea zal dan ook meer moeten investeren in digitale media, het aanbieden van cursussen en evenementen voor jongeren. De gemeente stimuleert en subsidieert zonodig initiatieven van inwoners die gericht zijn op buurtfeesten of evenementen die Soest en Soesterberg leefbaar en levendig houden. Voor Soesterberg komt op korte termijn zicht op een nieuw cultureel centrum waar kunst en cultuur, zoals muziek, zang, toneel, kunsteducatie en tentoonstellingen een vaste plaats krijgen. Voor de bibliotheek en welzijnsvoorzieningen is daar ook een plek voor. De marechausseekazerne zou een geschikte locatie zijn 15

16 FINANCIËLE UITDAGINGEN De gemeente Soest staat voor grote financiële uitdagingen. De PvdA wil de gemeente levendig en leefbaar houden, maar het moet ook betaalbaar blijven. De opbrengsten uit grondexploitatie zijn drastisch teruggelopen. Om het voorzieningenniveau op peil te houden dienen er keuzes gemaakt te worden. Nodig is een lange termijn beleid over financiën, waaruit duidelijk wordt hoe de gemeente denkt haar inkomsten en uitgaven voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar in balans te houden. De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen. Inwoners die aantoonbaar hun lokale belastingen niet op kunnen brengen, dienen hiervoor kwijtschelding te krijgen. Voor grote projecten, zoals een mogelijke tunnel bij station Soest- Zuid, moet de gemeente optimaal gebruik maken van provinciale, rijksen Europese subsidies. Vanwege de grote financiële risico s voor de gemeente dient de aanleg van het ecoduct over de Amersfoortse- Straat in Soesterberg te worden heroverwogen. COLOFON Het verkiezingsprogramma is op 30 november 2009 vastgesteld door de leden van de PvdA afdeling Soest/ Soesterberg. Bestuur Han van Marwijk, voorzitter Gerrit Stekelenburg,secretaris Cees Verkerk, penningmeester Jan Willem Nuismer Frans Bos Inlichtingen Vragen en reacties per Tel

Iedereen Doet Mee. Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014. Ons Team

Iedereen Doet Mee. Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014. Ons Team Iedereen Doet Mee Pvda Soest/ Soesterberg Verkiezingsprogramma 2010-2014 Ons Team 1. HERMAN POSTHUMA 60 jaar. Psycholoog. Huidige fractievoorzitter. Wil graag het linkse geluid laten horen. Wil de afstand

Nadere informatie

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009 KOMPAS De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Nummer 14 November 2009 1 2 Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest Soest, 9 november 2009 Beste partijgenoten, Op 3 maart 2010 vinden

Nadere informatie

Werk aan de winkel. PvdA Soest/Soesterberg: Verkiezingsprogramma PvdA Soest/Soesterberg Raadsperiode 2014-2018. November 2013

Werk aan de winkel. PvdA Soest/Soesterberg: Verkiezingsprogramma PvdA Soest/Soesterberg Raadsperiode 2014-2018. November 2013 PvdA Soest/Soesterberg: Werk aan de winkel Verkiezingsprogramma PvdA Soest/Soesterberg Raadsperiode 2014-2018 November 2013 Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdrgA Soest/Soesterberg 1 VOORWOORD Gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente

Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 1 Nieuwjaarstoespraak Soester Zakenkring Dames en heren, Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Soest. En ook vanavond hoop ik met diegene die ik nog niet

Nadere informatie

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen

Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Voorzieningenkaart Verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst Voorzieningenkaart Geffen Op 12 november kwam de werkgroep voorzieningenkaart Geffen opnieuw bij elkaar om met elkaar te praten over de toekomst

Nadere informatie

Meedoen in Landsmeer

Meedoen in Landsmeer afdeling Landsmeer www.landsmeer.pvda.nl Meedoen in Landsmeer Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meedoen door te kiezen is uw recht, maar ook in uw belang. Er valt gelukkig iets te kiezen.

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

vliegbasis. DE VVD Soest/Soesterberg koestert dit en wil het promoten via landelijke en lokale media.

vliegbasis. DE VVD Soest/Soesterberg koestert dit en wil het promoten via landelijke en lokale media. Uittreksels van de verkiezingsprogramma s van de nu zittende raadsfracties van de gemeente Soest. De programma s zijn selectief bekeken op de aandacht die erin aan Soesterberg wordt gegeven. De onderstaande

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Medemblik. Voor elke kern

Medemblik. Voor elke kern Voor elke kern Abbekerk Andijk Benningbroek Hauwert Lambertschaag Midwoud Nibbixwoud Onderdijk Oostwoud Opperdoes Sijbekarspel Twisk Wervershoof Wognum Zwaagdijk-Oost - Zwaagdijk-West CDA Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

HOP staat voor een stabiel en duurzaam financieel beleid met een duidelijke begroting.

HOP staat voor een stabiel en duurzaam financieel beleid met een duidelijke begroting. De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij streeft naar onafhankelijke politiek voor Heerhugowaarders. Wij staan garant voor positieve, bruikbare en nuttige besluiten. Door goed te luisteren naar inwoners

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij!

Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij! ChristenUnie Papendrecht Verkiezingsprogramma 2010 2014 Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij! Inleiding Het programma dat voor u ligt is een samenvatting van de kernpunten waar de ChristenUnie zich

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie