Het curriculum samengevat:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het curriculum samengevat:"

Transcriptie

1 Het curriculum samengevat: Verplichte basismodulen: Basismodule Arbeid, Organisatie en Beleid 10 ECTS, sem.1, blok 1 en 2 Interdisciplinaire module arbeidsstudies 10 ECTS, sem.2 of gehele jaar (afhankelijk van aantal deelnemers) tijd in overleg Specialisatie: een keuze van tenminste 20 studiepunten uit: Verzorgd door Sociologie, FMG Organisatie, beleid en management (10 ECTS; 2e sem., ingangseis Basismodule A&O,) Organisatieadviesprocessen (10 ECTS; 2e sem., ingangseis Basismodule A&O) HRM (10 ECTS; 2e sem., ingangseis Basismodule A&O) Verzorgd door de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Strategisch management (5 ECTS, 1e sem) Organisatie-inrichting (5 ECTS, 1e sem) Economie van organisatie en management (ingangseis Basisvak Strategisch Management; 10 ECTS, 2e sem) HRM (ingangseis beide bovenstaande basisvakken, 5 ECTS, 2e sem) Verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Arbeidsrecht (5 ECTS, 1e sem) Heffingen sociale zekerheid (5 ECTS, 1e sem) Verzorgd door Arbeids- en organisatiepsychologie, FMG (tenminste totaal 10 ECTS; ingangseis: minstens 90 ECTS behaald) Dit onderdeel kan pas in het 1e sem. derde jaar G&S ( ) gevolgd worden. Basiscursus 1: Organisatie- en Arbeids- en Gezondheidspsychologie: Organisatiepsychologie I (2,9 ECTS, 1e sem) Organisatiepsychologie II (4,3 ECTS, 1e sem) Arbeids- en Gezondheidspsychologie II (2,9, 1e sem) Basiscursus II: Personeels- en Arbeids- en Gezondheidspsychologie Personeelspsychologie 1 (4,3 ECTS, 1e sem) Personeelspsychologie II (2,9 ECTS, 1e sem) Arbeids- en Gezondheidspsychologie I (2,9 ECTS, 1e sem) Scriptie 20 studiepunten De locatie waar in Amsterdam de diverse colleges en werkgroepen plaatsvinden, variëren naar organiserend onderwijsinstituut: in de Binnenstad (Sociologie-AIM en Rechtsgeleerdheid) of in het Roeterseilandcomplex e.o.(aias, Economie en Psychologie). Informatie over de precieze zalen en eventuele aanvullingen en wijzigingen zijn t.z.t. te vinden in de digitale UvA onderwijsgids (via en/of de studiegidsen/websites van de FMG opleidingen

2 (www.fmg.uva.nl/onderwijs). De hierna volgende modulebeschrijvingen zijn nadrukkelijk onder voorbehoud. Met name de precieze onderwijstijden dien je eind augustus en eind januari, dus voor aanvang van de colleges per semester, te controleren. Op de website van de betreffende vind je de actuele roosters, en eventuele andere wijzigingen. Basisvakken domein Verplichte onderdelen voor alle domeinstudenten Basismodule Arbeid, Organisatie & Beleid: Inleiding Arbeids- & Organisatiesociologie Vakcode 30G1 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Geen Periode(n) Semester 1 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) dr. J.J. De Deken en dr. J.P. Bruggeman Inlichtingen dr. J.P. Bruggeman Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 26 juli tot 20 augustus 2004, plusvoor 25 juni G&S vakformulierinhoud De sociologische studie van arbeid en organisatie vraagt aandacht voor de zeer uiteenlopende manieren waarop arbeid georganiseerd kan zijn en organisaties ingericht kunnen worden. De nadruk ligt op de samenhang tussen arbeidsprocessen op microniveau, de organisatie als sociale eenheid op mesoniveau en de samenleving en haar instituties (arbeidsmarkt, verzorgingsstaat) op macroniveau. De principiële vragen waarmee we ons zullen bezig houden zijn: Waarom zijn er organisaties? Hoe werkt de arbeidsmarkt? Wie controleert de arbeid? Wie controleert de controleur? Hoe kunnen leden het beleid en de leiding van hun organisatie beïnvloeden? Wanneer werken organisaties beter dan markten? Wat zijn de gevolgen van technologische innovaties voor de structuur van organisaties? Onder welke omstandigheden zijn organisaties in staat van hun fouten te leren? Wat is flexibilisering en wat betekent dit voor mens en organisaties? Waarom werken mensen niet voor zichzelf maar voor organisaties? Voor goede antwoorden op deze vragen hebben we theorie nodig. Theorieën richten de aandacht op een kernvraag waarop een antwoord een steekhoudende verklaring gezocht wordt. Daartoe moeten we begrippen vormen en een analysekader ontwerpen. In dit programma zullen we enkele van deze kernvragen, theorieën, begrippen en analysekaders behandelen.enerzijds behandelt deze module de belangrijkste mijlpalen in de arbeids- en organisatiesociologie. Wat zijn de belangrijkste historische trends op het vlak van arbeid en organisatie? Anderzijds gaan we systematisch te werk en volgen we de sociaal-wetenschappelijke theorie van arbeidsrelaties, arbeidsmarkten en organisaties. Welke bijdragen levert de sociologie op dat vlak? Hoe verhouden die zich tot inzichten uit de economie en de psychologie? Aanmelden Via Studieweb ( van 26 juli tot 20 augustus Hoorcollege en werkgroep Onderwijstijden hoorcollege: maandag uur; werkgroep: maandag uur of dinsdag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind augustus te vinden op de roostersite Sociologie, via

3 Michael J. Handel (2003), The Sociology of Organizations. London: Sage een nog nader te bepalen boek over arbeidssociologie een kleine reader teksten uit de digitale bibibliotheek Opdrachten, tussentoets en tentamen Toetsdata tussentoets: vrijdag 29 oktober 2004; tentamen: donderdag 20 januari 2005; herkansing: maandag 27 juni. Basismodule Interdisciplinaire Arbeidsstudies Vakcode ID001 Admin.code AIAS Studielast 10 Periode(n) Semester 1 en 2 Onderwijsinstituut IIS/Aias Verzorgd door AIAS Docent prof.dr. P.T. de Beer Aanmelden: uiterlijk 17 juni inleveren G&S vakformulier; per volgt in de week van 20 juni nadere informatie voor degenen die zich aangemeld hebben Leerdoel Kennismaking met de basiskenmerken van arbeidseconomie, arbeidsrecht, arbeidssociologie en arbeidspsychologie. Met de behandeling van enkele thema s wordt beoogd dat studenten in staat zullen zijn naast de betekenis van de afzonderlijke discipline ook de meerwaarde en de verschillen van de interdisciplinaire aanpak te begrijpen. Door de probleemgestuurde benadering worden zij bovendien getraind in het opzetten van en werken in een interdisciplinair samengestelde groep. Inhoud De interdisciplinaire module Arbeidsstudies belicht de inzet en de betekenis van de factor arbeid vanuit verschillende invalshoeken. De module bestaat uit een korte oriëntatiefase en drie probleemgerichte thema's die interdisciplinair worden belicht. In de oriëntatiefase worden de basiskenmerken van de vakken arbeidseconomie, arbeidsrecht, arbeidspsychologie en arbeidssociologie gepresenteerd. Hierin wordt ook kort aandacht besteed aan methodologische aspecten en methoden en technieken. De tweede fase van het onderwijs kent een probleemgestuurde aanpak. In totaal worden er drie thema's besproken. Deze thema's worden behandeld in een relatief kort tijdbestek van vier à vijf bijeenkomsten per thema. Per bijeenkomst geven soms twee docenten van twee verschillende disciplines onderwijs. Deze vorm van "teamteaching" heeft als voordeel dat de disciplines geleidelijk aan met elkaar in gesprek raken. Iedere casus wordt afgerond met een werkstuk van maximaal 5-10 pagina's, dat in de groep wordt gepresenteerd en geëvalueerd. Deze korte papers worden veelal in duo s verricht, waarbij studenten met verschillende disciplinaire achtergronden samenwerken om van elkaar te leren. De geselecteerde onderwerpen betreffen, bij voorbeeld: 1. Flexibilisering van de arbeid; numerieke en functionele aspecten, vraag en aanbod 2. Internationalisering van onderneming en beleid de gevolgen van globalisering en Europese integratie

4 3. Individualisering en solidariteit: de toekomst van de verzorgingsstaat Per thema geven afwisselend economen, juristen, psychologen en sociologen en soms beleidsfunctionarissen - in onderlinge wisselwerking een verklaring van de empirische ontwikkelingen. Werkgroep, aanwezigheid verplicht Onderwijstijden: in overleg wordt een geschikt tijdstip vastgesteld. Per- ontvang je bericht over de eerste bijeenkomst Studiemateriaal Per onderdeel een reader die bij aanvang van de werkgroepblokken te koop zal zijn. Kosten Totaal ± 50,- Papers en presentaties Bijzonderheden Per thema geven afwisselend economen, juristen, psychologen en sociologen en soms beleidsfunctionarissen - in onderlinge wisselwerking een verklaring van de empirische ontwikkelingen. De bijeenkomsten worden geleid door een vaste inleider, voor de diverse onderdelen zijn docenten van de verschillende vakgebieden aangetrokken, alsmede gastdocenten vanuit de praktijk. Afhankelijk van het aantal studenten dat zich inschrijft voor dit vak, wordt in juni bekend gemaakt of het van start gaat in september 2004 (sem. 1) of pas in februari 2005 (sem. 2). Specialisatie Sociologie In totaal maximaal 20 ECTS te kiezen. Alle genoemde modulen worden alleen in het tweede semester aangeboden; ingangseis voor inschrijving is steeds dat de basismodule afgerond dient te zijn. Nadere informatie (o.a. precieze locatie en zaal) vanaf eind augustus (sem.1) en in januari (sem.2): Verdiepingsmodule: Organisatie, Beleid en Management (OBM) Vakcode 31G103 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Basismodule AO&B/A-module Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) Dr. A.W. Slootman Inlichtingen dr. A.W. Slootman Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 20 december 2004 tot en met 21 januari 2005, plus daarvoor G&S vakformulier Leerdoel 1) Op het gebied van organisatie zullen studenten leren hoe de organisaties functioneren. 2) Op het gebied van organizational behavior zullen studenten leren op welke wijze groepen werken (vormen van samenwerking alswel competitie en strijd). 3) Op het gebied van management en leidinggeven zullen studenten leren hoe leidinggeven als handelingsproces is te analyseren. 4) Op het gebied van innovatie en

5 organisatieverandering zullen studenten leren hoe dit soort processen zijn te managen. 5) Op het gebied van machtsprocessen zullen studenten leren op welke wijze macht werkt. Inhoud In het eerste deel wordt ingegaan op het functioneren van zowel marktorganisaties als organisaties bij de (semi)overheid. Daarna wordt bekeken op welke wijze ze zijn gestructureerd en hoe structuren arbeidsgedrag bepalen, maar ook op welke wijze individuen en collectieven zich aan regels en structuren (kunnen) onttrekken. Ook wordt aandacht besteed aan beleid en besluitvormingsprocessen en de wijze waarop deze tot stand komen. In een tweede deel worden thema s uit de organizational behaverior -literatuur behandeld, zoals samenwerking en conflict, groepsprocessen, arbeidsmotivatie en onderlinge sanctionering, attitude, emoties en cognitie, gehoorzaamheid en volgzaamheid, satisfactie en commitment en dergelijke. In het derde deel besteden we aandacht aan management- en leiderschapsvraagstukken. Het besturen en beheren van organisaties behoort tot de kerntaak van het management. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het managementvraagstuk en daarbij wordt tevens ingegaan op de vraag op welke wijze informatisering managementtaken, denken besluitvormingsprocessen kan ondersteunen. Het leiderschapsvraagstuk zal worden behandeld aan de hand van een interactief handelingstheoretisch leiderschapsmodel, waarbij vooral de onderlinge interactie tussen leider en volgers van belang is. Ook komen binnen dat model allerlei psychologische aspecten, zowel aan de leiderschapskant als aan de volgerszijde, aan de orde. In onze moderne tijd van verandering is het voor leiders meer van belang om motivaties, percepties en grondwaarden te veranderen dan om alleen maar gedrag en gedachten te beïnvloeden (transformationeel en charismatisch leiderschap). In het vierde deel wordt de dynamiek van de organisatie bekeken. De turbulentie in de organisatieomgeving is dermate groot dat organisaties voortdurend moeten veranderen, innoveren, fuseren en losse samenwerkingsverbanden moeten aangaan. Organisatieverandering is een moeilijk proces dat in circa 75% van de gevallen faalt. Hoe innovatie-implementatie moet worden aangepakt, komt in dit deel ook aan de orde. college en werkgroep Onderwijstijden maandag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind december te vinden op de roostersite Sociologie, via nader bekend te maken, zie t.z.t. semestergids werkstukken, tussentoets met essayvragen en tentamen met essayvragen Toetsdata tussentoets: woensdag 30 maart 2005; tentamen: maandag 13 juni 2005; herkansing: maandag 29 augustus Bijzonderheden - Deze module kan gevolgd worden binnen de specialisatie Arbeid, Organisatie & Beleid. - Door studenten die eerder dan het studiejaar met de opleiding sociologie gestart zijn kan de verdiepingsmodule OBM gevolgd worden als vervanging van de B-module of C-module AO&B of dienen als keuzemodule.ao&b. Verdiepingsmodule: Organisatieadviesprocessen (OAP)

6 Vakcode 31G104 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Voor studenten AO&B/A&O minimaal A-module/Basismodule AO&B gehaald hebben. Voor andere studenten: een vergelijkbare hoeveelheid organisatietheorie. Neem hierover vóór de inschrijvingsperiode contact op met de docent, dhr. R. Hulst, Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 20 december 2004 tot en met 21 januari 2005, voor daarvoor G&S vakformulier Leerdoel - Organisatievraagstukken kunnen beschrijven en diagnostiseren; - Een samenhangend ontwerp van maatregelen kunnen ontwikkelen dat tot verbetering van een gediagnostiseerde toestand leidt; - Kunnen aangeven welke benaderingen geschikt zijn voor het doorvoeren van een voorgesteld ontwerp; - Veranderingen kunnen ontwerpen en de werking van veranderingen kunnen evalueren en bespreken; - Een projectvoorstel kunnen maken voor een adviesproject; - Bij dit alles eerder bestudeerde organisatietheorieën kunnen inzetten. Inhoud Dit programma biedt een introductie in het organisatieadvieswerk. Het programma is bedoeld voor gevorderde studenten Arbeid, Organisatie & Beleid/Arbeid & Organisatie of studenten met een vergelijkbare achtergrond. Er wordt aandacht besteed aan strategische kwesties, adviesbenaderingen, faseringen in het adviestraject en cases in de profit- en de non-profitsector. Bij de invulling van het programma is gekozen voor een combinatie van thema's, werkterreinen en benaderingen. Tussendoor zijn er colleges, waarin aandacht wordt besteed aan theorieën over organisatiestrategie, organisatieontwerp, organisatieverandering, veranderingsprocessen, besluitvorming en samenwerking. Werkcollege Onderwijstijden Semester 2: woensdag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind december te vinden op de roostersite Sociologie, via De literatuur wordt in december 2003 bekendgemaakt, zie t.z.t. de semestergids en blackboard. Opdrachten, Werkstuk Bijzonderheden Studiepunten: 10 ECTS; niveau: 3; - Het programma bestaat uit drie onderdelen. Er zijn colleges met aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van en reflectie op het advieswerk. In de tweede plaats zijn er bijeenkomsten met gastdocenten, waarin de praktijk van het advieswerk centraal staat. In de derde plaats zijn er werkgroepbijeenkomsten met aandacht voor de ambachtelijke kant van het vak, voor begeleiding en bespreking van opdrachten en voor onderlinge ondersteuning van studenten. - Door studenten die eerder dan het studiejaar met de opleiding sociologie gestart zijn kan de module Organisatieadviesprocessen als vervanging van de B-module of C-module AO&B gevolgd worden of als keuzemodule AO&B.

7 Verdiepingsmodule: Human Resources Management (HRM) Vakcode 31G101 Admin. Code SOCA Studielast 10 Ingangseis Basismodule/A-module AO&B of V&B of propedeuse sociale wetenschap Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) drs. R.J.A.M. Hulst Inlichtingen drs. R.J.A.M. Hulst Aanmelden: Via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) van 20 december 2004 tot en met 21 januari 2005, voor daarvoor G&S vakformulier Inhoud Human resources management is de belangrijkste vorm van modern personeelsmanagement. HRM benadrukt een dubbele integratie: de integratie van personeelsmanagement met het strategisch beleid van organisaties en de integratie van de verschillende onderdelen van personeelsmanagement met elkaar. In de literatuur is soms nog sprake van normatieve beschouwingen over de wenselijkheid en aard van HRM, maar in de praktijk wordt HRM veel toegepast, zij het soms beperkt en inconsequent. Maar juist ook de beperkte toepassingen van HRM leiden soms tot opmerkelijke successen. De colleges behandelen de verschillende benaderingswijzen en bieden een overzicht over de deelgebieden: strategisch personeelsbeleid, functieanalyse, personeelsplanning, werving, selectie, introductie, opleiding en training, loopbaanontwikkeling, beoordelen, belonen, beloningssystemen, variabele beloning, benefits, motiveren, stuur- en kengetallen, financiële aspecten, Arbo-zorg, sociotechniek, diversiteitsbeleid en het multiculturele personeelsbestand, en de internationale dimensie aan HRM. Werkcollege Onderwijstijden donderdag uur; de precieze locatie en zaal is vanaf eind december te vinden op de roostersite Sociologie, via L.R. Gomez-Mejia (2004), Managing Human resources, London: Prentice Hall International Fourth edition. De overige literatuur wordt in december 2004 bekend gemaakt, zie t.z.t. de semestergids en Blackboard. De overige literatuur bestaat gedeeltelijk uit een keuzeboek op de terreinen opleiden en ontwikkelen, selectie, beoordelen en de financiële aspecten van HRM. Voor studenten Verzorging & Beleid is er de mogelijkheid van een keuzeboek over HRM in de zorgsector. opdrachten en schriftelijk tentamen Bijzonderheden: Deze module kan gevolgd worden binnen de specialisatie Arbeidsorganisatie & Beleid of Verzorging & Beleid. - De colleges in het eerste blok bieden een eerste kennismaking met zowel HRM als met de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Ook komen enkele sterke en bijzondere punten uit het specifiek Nederlandse personeelmanagement en de Nederlandse arbeidsverhoudingen aan bod. De onderzoekstraditie die in Nederland is gegroeid onder de naam 'kwaliteit van de arbeid' staat eveneens op het program. De verschillende aspecten aan dit begrip en de verschillende stromingen die er onder vallen, worden behandeld, evenals de

8 gedeeltelijke integratie van deze onderzoekstraditie met HRM. AO&B of V&B. Specialisatie Economie Let op: De eerste twee vakken die beide in het eerste semester worden aangeboden, zijn noodzakelijk om toegelaten te worden tot de volgende twee in het tweede semester. Aanmelden voor vakken bij de Economische Faculteit (FEE) gebeurt op een speciale manier. Studenten dienen zich voor de modulen in semester 1 voor 1 juli persoonlijk als bijvakker aan te melden bij de onderwijsadministratie FEE: Openingstijden: tot uur en op donderdagavond tijdens collegeperiodes van tot uur, Roetersstraat 11, kamer E.115 (eerste verdieping in gebouw E).Telefoon: Daarna kun je je voor 15 augustus elektronisch voor elk FEE vak aanmelden via het FEE web: Voor modulen voor het tweede semester geldt dezelfde procedure, maar dan in december. Vanzelfsprekend vul je ook voor deze vakkan een G&S vakformulier in aan de G&S balie. Actuele informatie over onderstaande modulen is t.z.t. beschikbaar in de digitale UvA Onderwijsgids (via en de website (roosters en zalen). Strategisch management Semester 1 en 2 Blok I (dag) en IV (dag en avond) European credits 5 Vakcode 6019 Afdeling Business Studies Coördinator drs. E. Dirksen (kr. E5.38, tel ; spreekuur op afspraak) Aanbevolen voorkennis propedeusevak Marketing Werkvorm tijdens de eerste weken 2 uur hoorcollege en tijdens de laatste weken 2 uur casus college Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen In het vak Strategisch Management krijgen studenten kennis van de uitgangspunten van strategische analyses in samenhang met (markt)omgevingsfactoren en van de belangrijkste methoden en bronnen van organisatieonderzoek. Ze zijn dan in staat om op het niveau van een product/marktcombinatie de externe omgeving van een organisatie op hoofdlijnen te analyseren en om in een praktische situatie (case) strategische problematiek te onderkennen en hiervan een eenvoudige analyse te

9 maken, alsook om functioneringsproblemen (structureel ) binnen een organisatie te onderkennen en te analyseren. Inhoud Centraal staat het strategisch functioneren van (bedrijfs)organisaties en de relaties met de interne organisatie en het management. Aan de orde komen zowel het uitvoeren van strategische analyses op basis van theoretische modellen (bijvoorbeeld omgevingsanalyses, SWOT en kerncompetenties) als het analyseren van de processen van strategische besluitvorming en -implementatie binnen organisaties. Bij dit laatste komen ook aspecten van organisatiestructuur, samenhang tussen activiteiten, en organisatiecultuur aan de orde. Tentamen Schriftelijk, open vragen (2,5 uur). Literatuur Johnson, G. & Scholes, K., 2002, Exploring Corporate Strategy. New York. 6th edition (text and cases, ca. 65,-). - Reader met aanvullende literatuur (verkrijgbaar bij het secretariaat, kr. E-5.22). Organisatie-inrichting Semester 1 Blok I (dag) European credits 5 Vakcode 6025 Afdeling Business Studies Coördinator Prof. dr. H.P.M. Jägers (kamer E2.12, tel , spreekuur na afspraak) Vereiste voorkennis Geen Aanbevolen voorkennis Werkvorm 3 uur werkcollege per week op basis van vooraf te bestuderen literatuur Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen De student(e) krijgt inzicht in de relevante aspecten die een rol spelen bij de inrichting (ontwerpen) van organisaties en leert naar organisatorische ontwerpvraagstukken te kijken vanuit theoretische concepten. De student(e) is in staat te verklaren op welke gronden organisaties hun effectiviteit kunnen bereiken. Met de kennis van dit vak krijgt de student(e) een goed inzicht in het functioneren van organisaties en in de onderlinge verbanden tussen belangrijke aspecten van organisatie-inrichting. Inhoud Organisaties worden belicht in de dynamiek met hun omgeving en de wijze waarop zij daarop reageren of inspelen in hun keuzen voor een bepaalde ordening van hun activiteiten. Het vraagstuk van organisatie-inrichting in de bedrijfskunde heeft daarom een directe relatie met inzichten uit strategisch management. Ingegaan wordt op het ontwerpen van organisaties, zowel op de fundamenten ervan als op het proces van het organisatieontwerp. Aandacht is er derhalve voor de principes die aan een goed ontwerpproces ten grondslag liggen en de elementen die hierbij een belangrijke rol spelen. Vraagstukken van strategische oriëntaties, vernieuwingen (innovaties), human resources komen daarmee ook aan de orde. De onderwerpen die in de colleges worden behandeld zijn: visies op organiseren en ontwerpen; het kader voor

10 organisatieontwerp; het proces van organisatieontwerp; samenhangende aspecten rond inrichting; de plaats en het belang van innovaties en human resources; trends in organisatie-inrichting. Tentamen 1.actieve participatie in de werkcolleges (20% van het cijfer) 2. het schrijven van drie papers (80% van het cijfer). Literatuur - hoofdstukken uit Goold, M and A. Campbell (2002), Designing Effective Organizations, Jossey Bass, San Francisco (prijs 37,00) - reader Organisatie-inrichting verkrijgbaar bij de Sefa Economie van organisatie en management 1 Semester 2 Blok III/IV (dag en avond) European credits 10 Vakcode 7121 Afdeling Algemene Economie Coördinator dr. R. Sloof (kr E10.06, tel , spreekuur di u.) Docenten Mirjam van Praag en Randolph Sloof Vereiste voorkennis basisvak Industriële organisatie, of basisvak Strategisch management, of basisvak Micro-economie, of basisvak Financiering Werkvorm 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege per week gedurende 10 weken, onderbroken door weken met zelfwerkzaamheid (in teamverband). N.B. Het hoorcollege wordt in het Engels gegeven. Bij voldoende deelnemers zullen twee werkgroepen worden gevormd; een van de twee werkgroepen zal dan in het Nederlands worden gegeven. Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen Kennismaking met verschillende theorieen en kernbegrippen binnen de economische organisatietheorie. Het in een geïntegreerd kader kunnen toepassen van deze moderne economisch-theoretische begrippen op alledaagse organisatorische fenomenen in bedrijven. Het accent van de toepassingen ligt op human resource management (motivatie, promotie en beloning van werknemers en managers) en op corporate control. Inhoud Het fundamentele probleem dat door de economische organisatietheorie bestudeerd wordt betreft de coördinatie en motivatie van mensen die deel uitmaken van een organisatie, met als doel de verhoging van stakeholder value (onder andere aandeelhouders en werknemers). In deze cursus gaan we nader op deze problematiek in. Wat betreft coordinatie van activiteiten wordt o.a. ingegaan op de vraag wanneer het prijsmechanisme beter werkt en wanneer een manager een transactie beter intern kan uitvoeren. Bij de bespreking van motivatieproblemen binnen organisaties worden eerst toepasbare concepten als contracten, informatie, efficiency, eigendom en incentives geintroduceerd. Deze concepten vormen het hart van het economischtheoretische denkkader dat in de rest van de colleges wordt toegepast. Een tweetal toepassingen komt aan bod. Ten eerste wordt de werkgever-werknemer relatie

11 geanalyseerd. Compensatie-, evaluatie- en promotiestrategieën voor zowel werknemers als executives worden inzichtelijk gemaakt. Ten tweede wordt de economische organisatietheorie toegepast op corporate control en corporate governance. Tentamen Schriftelijk (open vragen, 3 uur, 70%) + werkstuk/case en actieve participatie tijdens de werkcolleges (30%). Literatuur Onder voorbehoud: - Hendrikse, G., Economics and Management of Organizations, McGraw-Hill (ca. 400 pag; ca. 59,-). ISBN Geselecteerde artikelen. Opmerkingen - Dit vak heeft raakvlakken met vakken in de richtingen organisatie, micro-economie, arbeidseconomie en corporate finance. Dit vak kan dus ook goed gevolgd worden door studenten Algemene Economie. - Het vak Economie, organisatie & management 1 benadrukt de ontwikkeling van een analytisch denkkader waarmee economische theorie toegepast kan worden op organisatorische vraagstukken. Een goed kwantitatief-analytisch inzicht wordt verwacht. Human Resources Management (HRM) Semester 2 Blok III (dag) European credits 5 Vakcode 7132 Afdeling Business Studies Coördinator Prof. dr. W.L. Buitelaar (kamer E-5.35, tel , spreekuur: na afspraak via secretariaat, tel ) Docenten Prof. dr. W.L. Buitelaar Vereiste voorkennis Strategisch Management (bv) plus Organisatie Inrichting (bv) Aanbevolen voorkennis Management Research 1 en Project 1 Werkvorm hoor-/werkcollege van 2 uur per week; aanwezigheid verplicht! Aanmelden: zie informatie hierover aan het begin van deze specialisatie track. Leerdoelen Het programma heeft de volgende doelstellingen: - inzicht in de strategische dilemma's van human resources management (HRM) en in de verschillende manieren om deze te benaderen; - inzicht in de samenhang tussen de HRM-strategische, culturele, structurele en functionele kenmerken van organisaties; - kennis van de relevante actuele benaderingen van HRM; - inzicht in de interne dynamiek van de arbeidsverhoudingen op organisatieniveau, alsmede de samenhang daarvan met de externe dynamiek van arbeidsverhoudingen op meso- en macroniveau; - vermogen eigen standpunten goed te onderbouwen en mondeling (presentaties, discussies) en schriftelijk overtuigend te formuleren Inhoud Het verbredingsvak HRM is een vervolg op zowel het vak Strategisch Management

12 als het vak Organisatieinrichting. Centraal staan de strategische en operationele plaats van HRM en de rol die deze discipline heeft in een organisatie, zowel op staf- als op lijnniveau. HRM wordt gethematiseerd als een belangrijke concurrentiefactor van een (lerende) organisatie, waarbij HRM is op te vatten als een kennismakelaar tussen de competenties van medewerk(st)ers en de kernactiviteiten van een organisatie. Speciale aandacht wordt daarbij geschonken aan de structurering van de arbeidsrelaties in termen van het psychologisch contract en medezeggenschap. Beoogd wordt een verdieping van strategisch denken en het vergroten van het actieve toepassingsvermogen van deze kennis. Tentamen Schriftelijk tentamen met essayvragen (3 uur). Het tentamen bepaalt 75 % van het judicium. De overige 25 % bestaat uit presentatie, actieve deelname en opdrachten. Literatuur - J.N. Baron & D.M. Kreps (1999), Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers. New York/Toronto: Wiley. (ISBN ; 568 blz.; prijs: ca. 55,00). - Reader met aanvullende literatuur (verkrijgbaar bij het secretariaat, kr. E-5.22). Specialisatie Rechten 10 ECTS; eerste semester Nadere informatie (dag en tijd; zaal Oudemanhuispoort etc.): en de digitale UvA onderwijsgids via Arbeidsrecht Vakcode B1100 Admin. Code FDRA Studielast 5 Ingangseis Aanbevolen: Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht. Periode(n) Semester 1 blok 1 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Rechtsgeleerd Onderwijs Aanmelden: G&S vakformulier voor 25 juni, plus Studieweb voor 13 augustus Inhoud Het grootste deel van de werkende Nederlanders verricht zijn werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst. Omdat de werknemer zich veelal in een zwakkere positie bevindt dan de werkgever, heeft het arbeidsrecht een beschermingsfunctie. Deze functie komt het duidelijkst tot uiting in het ontslagrecht. De bescherming van de werknemer blijkt de laatste jaren ook uit het feit dat de werkgever rekening moet houden met de privésituatie van de werknemer. Hierbij is te denken aan de nieuwe verlofvormen die de wetgever heeft geïntroduceerd. Daarnaast heeft het arbeidsrecht een ordeningsfunctie. Om goede arbeidsverhoudingen binnen een bedrijfstak of een onderneming te waarborgen, zal het gewenst zijn werknemers in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Hierop ziet onder meer het CAO-recht. Het medezeggenschapsrecht beoogt ook de goede arbeidsverhoudingen te stimuleren door werknemers zeggenschap te geven over het wel en wee binnen hun onderneming. Ten slotte wordt aandacht geschonken aan de situatie dat de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden verricht. In die situatie voorziet de socialezekerheidswetgeving. Op de colleges zullen hoofdlijnen van het arbeidsrecht worden geschetst, waarbij zal

Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009

Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009 AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009 AIAS University of Amsterdam Minor Arbeid - 2008-2009 Coördinator: prof dr P.T. de Beer, AIAS, Plantage Muidergracht

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 2009-2010 AFDELING PSYCHOLOGIE. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 2009-2010 AFDELING PSYCHOLOGIE. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 2009-2010 AFDELING PSYCHOLOGIE Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Heymansgebouw Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids EMFC Studiegids Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014 1

Studiegids EMFC Studiegids Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014 1 Studiegids Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen 2013-2014 1 Colofon Uitgave Bestuur Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen Vormgeving dr. J.A.

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Psychologie Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Psychologie Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Psychologie Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een digitale leeromgeving 06 Tentamen 07 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Studiegids Psychologie 2003-2004 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie

Studiegids Psychologie 2003-2004 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie Studiegids Psychologie 2003-2004 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden Cursussen 2003-2004 Page 1 of 4 e-studiegids Flicu!1:eit üer Sociale W'"fP"

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law Studiegids 2013-2014 Erasmus School of Law 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Additionele beoordeling Bachelor Business Administration/Bedrijfskund e, Erasmus Universiteit Rotterdam

Additionele beoordeling Bachelor Business Administration/Bedrijfskund e, Erasmus Universiteit Rotterdam Additionele beoordeling Bachelor Business Administration/Bedrijfskund e, Erasmus Universiteit Rotterdam Dit rapport sluit aan op het rapport van de VSNU-visitatiecommissie Bedrijfswetenschappen van november

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie