Het vakgebied van de Arbeids- & gezondheidspsycholoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het vakgebied van de Arbeids- & gezondheidspsycholoog"

Transcriptie

1 EET & WEET 7 juni 2012 Psychisch verzuim en de rol van de Arbeid & Gezondheidspsycholoog

2 Het vakgebied van de Arbeids- & gezondheidspsycholoog Rond 1990 is vanuit de psychologie steeds meer aandacht gekomen voor het veld van gezondheid en welzijn in bedrijven en organisaties. In 1990 vond de eerste internationale conferentie Work and Wellbeing plaats in Washington. In Nederland werd al in 1987 de commissie klinische A&O psychologie van het NIP opgericht, nu de sectie Arbeid & Gezondheid. Vanuit de klinische psychologie en de arbeids- en organisatiepsychologie is dit nieuwe werkveld ontstaan door een toename van de problemen op het gebied van arbeid en gezondheid. Zo is het ziekteverzuim de laatste tientallen jaren bijvoorbeeld explosief toegenomen, evenals de arbeidsongeschiktheid door psychische klachten. Oorzaken daarvan vinden we in de veranderingen in arbeid, in sociaal-culturele veranderingen en ook de ontwikkelingen omtrent wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (ARBO wet) en sociale zekerheid (WAO, Ziektewet) vormen een factor in de toenemende belangstelling voor de A&G psychologie. Veranderingen in arbeid Verhoging werktempo. Volgens het CBS is het werktempo in Nederland van 1977 tot 1997 elk jaar met 1,5 % gestegen. In een vrij recent onderzoek binnen de EU gaf 58% van de werknemers aan in een te hoog tempo te moeten werken. Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer mentaal werk en minder fysiek werk. Het werken met informatie en mensen geeft meer mentale en emotionele belasting. Organisatieveranderingen. Globalisering, informatisering, flexibilisering, invoering 24-uurs economie vragen om een continue aanpassing aan steeds wisselende omstandigheden. Onzekerheid zorgt voor spanning. Nieuwe managementconcepten. Zelfstandig werkende teams, resultaatgericht management vragen om andere aansturing en meer verantwoordelijkheid. Dit kan een extra mentale druk als gevolg hebben. Meer inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit van werknemers verwacht tegenover minder royale immateriële beloning, zoals loopbaanmogelijkheden, vaste aanstelling, extra s. Sociaal culturele veranderingen Arbeidsparticipatie: meer vrouwen (25% 54% van de vrouwen werkt minimaal 12 u p/w) waardoor verhoogde instroom arbeidsongeschikten wegens psychische klachten. Meer oudere werknemers (vergrijzing), meer allochtonen. Explosieve groei van de dienstensector (zorg, onderwijs, overheid, banken, verzekeringen, consultancy). Contact met klanten, cliënten, leerlingen, burgers zorgt voor emotionele belasting. Psychologisering. Meer aandacht voor ervaringen, gevoelens en mentale toestand heeft impact op het ziektebegrip. Hoge verwachtingen en eisen ten aanzien van werk zorgen voor hogere kans op desillusie

3 Individualisering. Veel traditionele sociale verbanden en sociale steun zijn weggevallen. Verdwijnen professionele autoriteit, meer gevraagd van sociale vaardigheden van leidinggevenden, artsen, etc. Ontwikkelingen in maatschappij en wetgeving Invoering Arbowet in Volgens deze wet is iedere werkgever verplicht om te zorgen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Sinds invoering Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in 1967 is aantal arbeidsongeschikten explosief toegenomen (in 2004: 13% vd beroepsbevolking) en ook het relatieve aandeel vanwege psychische aandoeningen (2004: 32%). Bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn vaak psychosociale factoren in het spel. Hierdoor aandacht gericht op psychosociale arbeidsrisico s. Per 1 jan 2006 Wet werk en inkomen (WIA). Arboconvenanten worden in diverse branche gesloten: afspraken sinds 1998 tussen 3 sociale partners (werkgeversorganisatie, werknemersorganisatie en ministerie sociale zaken en werkgelegenheid) over arbeidsrisico s. Hoge maatschappelijke kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: uitkeringen, medische zorg, productieverlies, vervangingskosten. In 2001 schatting: 12,7 miljard euro. Werkgerelateerde psychische aandoeningen niet alleen probleem voor individu en organisatie, ook voor de samenleving. In 2002 invoering Wet verbetering poortwachter met als doel indammen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Arbeid- en gezondheidspsychologie is een psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van een optimale afstemming tussen persoon en organisatie. A&G psychologie is dus zowel een wetenschapsgebied waarin welzijn en gezondheid op het werk wordt bestudeerd, als een praktijkveld waarin dit praktisch wordt bevorderd. Welzijn heeft betrekking op individueel welbevinden en op objectiveerbare kenmerken van de arbeid die individueel welbevinden bevorderen. Gezondheid houdt zowel lichamelijke en geestelijke gezondheid in als gezond gedrag (bijv ongezond gedrag zoals agressie, pesten, gebruik van alcohol). Geestelijke gezondheid wordt in de A&G psychologie onderscheiden in 4 aspecten: 1. affectief welbevinden (je prettig voelen op het werk) 2. competentie (in staat zijn je werk goed te doen) 3. autonomie (eigen keuzes in je werk kunnen maken) 4. aspiratie (iets in je werk willen bereiken/ gemotiveerd zijn) Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de doelen van de organisatie. A&G psychologen streven naar een optimale afstemming tussen de belangen van werknemers en die van de organisatie. Tenslotte houdt de A&G psychologie zich bezig met de wederzijdse beïnvloeding van het werk met andere levensgebieden, zoals vrije tijd en thuissituatie. De A&G psycholoog knoopt verschillende perspectieven aan elkaar: wil men iets aan de stress in een organisatie doen, dan zal niet alleen naar de psychologische, fysiologische

4 en persoonseigenschappen van de werknemer gekeken moeten worden, maar ook naar de concrete taken die hij verricht, naar de functie, de relaties met collega s en leidinggevenden en naar de cultuur van het bedrijf. A&G psychologie heeft meerdere functies: Signaleren (diagnostiek): systematisch identificeren van allerlei soorten van problemen, op individueel, team- of organisatieniveau. Primaire preventie: problemen voorkomen door bijvoorbeeld invoeren van functioneringsgesprekken Secundaire preventie: beperken van de schade door tijdig en adequaat optreden bij eerste symptomen van verminderde gezondheid of welzijn, door bijvoorbeeld trainingen op het gebied van stressmanagement. Behandeling (tertiaire preventie): vermijden dat de problemen nog groter worden en zorgen dat ze afnemen, door bijvoorbeeld coaching, counseling of psychotherapie. Arbeidsreïntegratie: herplaatsen van werknemers die uitgevallen zijn wegens ziekte of beperkingen. Op het terrein van de A&G psychologie bestaat er grote belangstelling voor psychosociale werkkenmerken als determinanten van de gezondheid en het welbevinden van werknemers. Werkkenmerken als werkdruk en gebrek aan autonomie hangen samen met burnout en arbeidsontevredenheid, wat weer kan leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De combinatie van werkdruk en voldoende regelmogelijkheden geeft juiste energie en veerkracht, maakt groei en ontwikkeling mogelijk. Inzicht in de psychologische processen die hieraan ten grondslag liggen is daarom van groot belang.

5 Wanneer leiden interne en externe risicofactoren daadwerkelijk tot psychisch verzuim? 3 psychosociale modellen: 1. Belastbaarheidsmodel: evenwicht Verschillende gebeurtenissen kunnen zorgen voor belastingsverschijnselen bij een medewerker en wanneer deze langer aanhouden en de medewerker niet in staat is de belasting te verwerken tot overbelasting. Dan is er sprake van belastingschade: gezondheidsschade en verzuim. De mate waarin een medewerker belasting kan verwerken noemen we belastbaarheid. Dit heeft te maken met iemands persoonlijkheid en ervaring (coping) in het omgaan met lastige situaties. 2 manieren om hieraan te werken: belasting verminderen door maatregelen te treffen en belastbaarheid vergroten door op de persoon gerichte maatregelen. Preventie: herkennen van dit type (perfectionistisch, loyaal en plichtsgetrouw) en gedrag bespreken. 2. Demand control model van Karasek Eisen die aan iemand worden gesteld in verhouding met de regelmogelijkheden die diegene heeft om ze te realiseren. - Hoge taakeisen en een grote regelmogelijkheid leiden tot activiteit - Hoge taakeisen en geringe regelmogelijkheid leiden tot werkstress - Lage taakeisen en grote regelmogelijkheid leiden tot verveling - Lage taakeisen en geringe regelmogelijkheid leiden tot passiviteit. Een grotere taaklast hoeft dus geen grotere belasting te betekenen. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie helpt de regelmogelijkheden van medewerkers te vergroten. Dreigt overbelasting van een medewerker? Zorg voor regelmogelijkheden zoals flexibele werktijden, thuis werken, zelf prioriteren, minder procedures.

6 3. Het WEB model van Bakker, Demerouti en Schaufeli Dit model maakt onderscheid in werkstressoren (taakeisen) en energiebronnen (motivatie). Werkstressoren Werktempo Veeleisende klanten Werkinhoud Veranderingen Procedures Energiebronnen Regelmogelijkheden/autonomie Sociale steun Genoten opleiding/salaris Ontwikkelingsmogelijkheden Invloed op besluitvorming De balans tussen de werkstressoren en energiebronnen geven aan in hoeverre iemand belastbaar is. Een organisatie kan algemene energiebronnen zoals sociale steun, ontwikkelmogelijkheden en invloed op besluitvorming bevorderen. Op individueel niveau kan gekeken worden wat voor elke medewerker specifieke energiebronnen en energievreters zijn. Aanvullend is de gedachte dat de taakeisen en energiebronnen op 3 niveaus liggen: fysiek, cognitief en emotioneel en hierin moet balans zijn. Hoge cognitieve taakeisen en gebrek aan cognitieve hulpbronnen zullen leiden tot cognitieve stressreacties.

7 Gezonde arbeidskracht en stagnatie: signaleren en revitaliseren Psychisch verzuim is een containerbegrip, oftewel in de praktijk moeilijk te duiden én moeilijk te herkennen. Er is vaak langdurige tijd sprake van onbalans tussen belasting (kan zowel werk als privé gerelateerd zijn) en belastbaarheid (verslechte draagkracht). In veel organisaties wordt aandacht besteed aan verzuim, tegenwoordig ook steeds meer aan psychisch verzuim. Psychisch verzuim drukt voor 20% op de verzuimpercentages. Door een goed verzuimbeleid en management kan psychisch verzuim steeds verder teruggedrongen worden. Maar waar we uiteindelijk heen willen is van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid, waar de focus op preventie kan komen te liggen. Wat is stagnatie? Een stagnatie in iemands functioneren wordt vaak pas laat zichtbaar, soms tè laat. Bijvoorbeeld als er zich door reorganisatie, of simpelweg door de komst van een nieuwe chef, een breekpunt heeft voorgedaan. Al langer sluimerende symptomen van een te hoge werkdruk of bijvoorbeeld een tekort aan flexibiliteit kunnen dan van zo'n breekpunt gemakkelijk een 'point of no return' maken. Tijdige onderkenning van beginnende stagnatie zou in veel gevallen minder vergaande oplossingen mogelijk gemaakt hebben, waarbij iemands kwaliteiten en inzet voor de organisatie behouden hadden kunnen blijven of zelfs geoptimaliseerd hadden kunnen worden. Een stagnerende medewerker heeft ooit op de goede plek gezeten of goed gefunctioneerd, of althans hebben geleken. Het hele probleem van stagnatie en de daarmee gepaard gaande stress is dus te herformuleren in termen van leren, ontwikkelen en omgaan met verandering. - De fit tussen persoon (capaciteiten) en functie(-eisen) is aan verandering onderhevig. De draagkracht kan veranderen, kennis/aanpak is verouderd, bij nader inzien te weinig ervaring. Er zijn een aantal interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op de psychosociale arbeidsbelasting. We benoemen de belangrijkste. Bedrijfscultuur: Wanneer er iemand aangenomen wordt is het van belang dat er kritisch gekeken wordt of iemand bij de functie past, genoeg aanpassingsvermogen beheerst en past binnen de cultuur van de organisatie (bedrijfscultuur en typische rituelen). Daarnaast kunnen er in een organisatie ook bepaalde waarden heersen als flexibiliteit, tolerantie voor afwijkend gedrag, autonomie, mate van respect voor de hiërarchie. Allemaal bedrijfscultureel afhankelijke factoren waar een (nieuwe) medewerker mee om moet kunnen gaan. Obsoletie: veroudering van bepaald gedrag, fysiek, houding/attitude, bepaalde kennis/kunde. Kennis en kunde is meetbaar en trekt daardoor sneller de aandacht, persoonlijke factoren geven echter veelal de doorslag. Vrijwel altijd worden obsoletieproblemen zichtbaar bij patroonverbrekingen, bijvoorbeeld als gevolg van

8 reorganisatie en fusie, invoering nieuwe technologie of simpelweg de komst van een nieuwe manager. Soms is iemands aanpak, de benadering van het werk en van collega s of directe chef, bij zulke veranderingen op slag gedateerd. Omgeving: - Technische veranderingen (automatisering) - Veranderingen in de organisatie (reorganisatie/fusie, groei van onderneming) - Culturele veranderingen (andere leiders/stijl, automatisering, jongere generatie) Individueel: - Veroudering van kennis en vaardigheden (consequentie van loopbaan en ontwikkeling = eenzijdig) - Persoonlijkheid/attitude: flexibiliteit, verwachtingspatroon, motivatie, persoonlijkheid, levens- en werkhouding Levens- en loopbaanperspectief Inzicht in de fit functie-persoon en veranderingen is lang niet altijd voldoende om te begrijpen waarom iemand stagneert. Het komt voor dat eerder besproken factoren lijken mee te werken, terwijl er toch iets mis gaat. Iemands capaciteiten zijn bijvoorbeeld in orde, zijn gedrag past bij zijn functie en binnen de bedrijfscultuur, van obsoletie is geen sprake en de loopbaanontwikkeling binnen de organisatie voltrekt zich min of meer vlekkeloos. Toch treedt er een vorm van stagnatie op, is het niet in de ogen van de werkomgeving, dan wel in de beleving van de betrokkene zelf. Hij zou wel (iets) anders willen, maar weet niet wàt. Hij merkt dat hij 'niet lekker in zijn vel zit', is uitgekeken op zijn job, valt op de een of andere manier uit de boot, maakt misschien een onverwachte stap in zijn carrière of verliest te veel energie. Misschien is niet zozeer de fit alswel de fut eruit. Stress hanteren en loslaten Stress en stagnatie zijn nauw met elkaar verweven. Het verband tussen beide ligt echter nogal eens anders dan wel wordt verondersteld. Reden om speciale aandacht aan het onderwerp 'stress' te besteden. Er is wat te zeggen voor de opvatting dat aanhoudende werkstress zowel voort kan komen uit inadequaat functioneren als daar een bron van kan zijn, afhankelijk van waar de schoen wringt. Wordt de werkstress echter langdurig, dan belandt iemand in de fase van disfunctioneren. Hapert er iets aan de fit functie-persoon, dan vormen stressverschijnselen hiervan de symptomen, in plaats van het omgekeerde, zoals vaak wordt gedacht. Iemand wordt (te) gespannen doordat er onder invloed van persoonlijke omstandigheden of omgevingsfactoren een negatieve verandering is gekomen in die fit. Het is niet zo dat gespannenheid op zich, als een soort onafhankelijke factor 'out of nowhere', de fit verandert. Stagnatie: een werknemer is in mindere mate capabel om de overeengekomen taken volgens de erkende functiemaatstaven te vervullen. Oftewel op de een of andere manier is iemands kennis of aanpak niet toereikend, of bij nader inzien blijkt dat hij niet beschikt over de ervaring die nodig is voor de functie waarnaar hij recentelijk is gepromoveerd. Hierbij is zowel de fit van de functie belangrijk maar ook de culturele integratie die een bedrijf aan iemand kan bieden ter ondersteuning.

9 Vicieuze cirkel arbeidsbelasting: verwachting grotere belastbaarheid vanuit de organisatie (op welk profiel staat tegenwoordig niet dat iemand moet voldoen aan stressbestendigheid ) aanwezigheid van stressoren (hoge werkdruk, veeleisende baas), stressniveau wordt in veel organisaties de heersende norm Stressbestendigheid is echter ook op te vatten als een zekere belastbaarheid die berust op: (a) psychische en fysieke stabiliteit (b) het beschikken over effectieve gedragsmogelijkheden (coping behavior en het beïnvloeden van de eigen situatie) (c) het vermogen tot omspanning, het loslaten van eenmaal opgedane stress. De termen 'stress' en 'stressor' staan voor alles wat ons (in de eerste plaats lichamelijk) uit balans haalt, en 'stressbestendigheid' verwijst naar het vermogen steeds weer bijtijds terug te keren tot een toestand van welbevinden en evenwicht. Wat er nodig is, is een managementvisie die inspringt op verandering, ontwikkeling en mobiliteit bij werknemers van jong tot oud. Kernvraag daarbij is: "Hoe houden we de mensen in de stemming om hun beste krachten voor de organisatie in te zetten?" Het antwoord daarop moet echter niet alleen van de organisatie, maar ook van de werknemer zelf komen. Iedere medewerker, en zeker de 40-plusser, zou tot een persoonlijke loopbaanstrategie met een ontwikkelingsplan en een leerplan moeten komen en daartoe van de organisatie alle steun moeten krijgen, tot voordeel van beiden. Wat maakt dat er een kloof kan ontstaan tussen wat iemand kan en wat er van hem of haar verwacht wordt? Oftewel hoe kan het dat iemand vastloopt in het werk. Deze oorzaak kan niet alleen bij de persoon worden gezocht, de hele situatie moet nader worden bekeken. Schaufeli ( 95): Vastgelopen medewerkers zijn vaak plichtsgetrouwe werknemers, perfectionistisch, kunnen geen nee zeggen en hanteren vaak een hoge professionele standaard, kortgezegd de ideale werknemer. Stagnatie is sluipend en begint vaak bijna onzichtbaar. Een proces waarin er sprake is van vloeiende overgangen.

10 Stadia van stagnatie Manieren van functioneren Fase 1 Gezond functioneren. Van gezond functioneren naar minder adequaat functioneren, stille stagnatie. Dit wordt disfunctioneren als de stagnatie langere tijd aanhoudt. Tussen de fase van inadequaat functioneren en disfunctioneren spreken we van stagnatie. Van stagnatie spreken we wanneer iemands functioneren geleidelijk aan inadequater wordt en de kant van disfunctioneren op, maar de desbetreffende persoon koerst nog niet af op afhaken of ziekteverzuim. In fase 1 is er nog geen sprake van klachten, in deze fase is er sprake van gezonde psychische arbeidskracht. Fase 2 Inadequaat functioneren ook wel stille stagnatie en Fase 3 Disfunctioneren Wat het signaleren van stagnatie vanuit de organisatie moeilijk maakt is de vaagheid aan klachten. Elk individu ervaart andere klachten. Wat voor de één stressvol is, is voor de ander een heerlijke flow. De veelheid aan klachten/signalen en de individuele belastbaarheid speelt een belangrijke rol in het herkennen van de stadia van stagnatie, makkelijk is het nooit. Ieder heeft weer zijn eigen bewoordingen van de klachten, dit lijkt makkelijk tot misverstanden en de houding waarbij men hoopt dat het vanzelf wel weer overgaat. Valkuil van de leidinggevende of HR-adviseur is het gesprek hierover uit de weg gaan, en achteraf concluderen dat hij/zij het wel aan zag komen. De medewerker treft hierin zeker zijn eigen verantwoordelijkheid maar de drempel om te komen praten over klachten wordt lager gemaakt door de HR-adviseur (= preventief).

11 Het gebied tussen inadequaat functioneren en disfunctioneren kenmerkt zich voornamelijk door functioneringsveranderingen in fase 2 en in fase 3 is er sprake van functioneringsproblemen. Het gebied tussen stille stagnatie en disfunctioneren kenmerkt zich bij een medewerker door verschillende gedragsmatige signalen: - geeft noot/zelden suggesties - manifesteert zich weinig, laat zich nauwelijks zien - heeft weerstand tegen verandering - hanteert een vast patroon in de werkuitvoering - komt niet op iets terug - is moeilijk te controleren - is weinig alert - is weinig op de toekomst gericht - solliciteert niet intern - vertoont overlevingsgedrag - is vaker dan anders recalcitrant - is niet/nauwelijks bereid tot scholing - mijdt risico s (vb kans op fouten maken) - geeft bij gemaakte fouten geen signalen - is weinig betrokken Fase 4 langdurige ziekte/afhaken In fase 4 is er sprake van uitval als gevolg van psychische klachten. De periode hiervoor kenmerkt zich doordat er bij de medewerker een beeld wordt opgeroepen van overleven in plaats van leven. Men tracht zich, zo goed en zo kwaad als het kan, te handhaven. Van initiatieven, groei of ontwikkeling is geen sprake meer, er wordt alleen nog op de winkel gepast. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van weinig motiverende werkomstandigheden of al te overdonderende veranderingen, maar ook dan komt het erop neer dat iemand stagneert in zijn functioneren.

12 Oorzaken van stagnatie Interne én externe factoren Constante beïnvloeding, iemands persoonlijkheid bepaalt voor een groot deel hoe hij omgaat met de omstandigheden die hij in zijn werk, prive en sociale contacten tegenkomt. Omgekeerd hebben persoonlijke kenmerken ook hun invloed op de omstandigheden. Interne factoren - persoonlijkheidskenmerken Big Five: hoe gaan medewerkers om met problemen? Extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid, neuroticisme, intellectuele autonomie. Vriendelijkheid, extraversie en neuroticisme hebben een voorspellende waarde over de manier waarop medewerkers met conflicten omgaan. Extraverter? Kiezen ze vaker voor overleg en leggen sneller contact. Onvriendelijk of neurotisch? Dan neigen ze eerder tot forceren Rol van HR: medewerker bewust maken van het gedrag en de invloed van dat gedrag op de stress die hij in de praktijk ervaart. Mogelijkheid bieden om steun te geven. - tekort schietend aanpassingsvermogen, afnemende capaciteiten Obsoletie individuele achtergronden: o veroudering van kennis en vaardigheden o persoonlijkheid: niet mee veranderen of verkeerde richting op veranderen o levens en werkhouding o fit en verandering van functie - individuele adaptatie: o Copingstijl: hoe reageren we op stress? Gedrag wordt bepaald door de relatie tussen de manier waarop we tegen een probleem aankijken en de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Externe coping is het gedrag waarmee we zaken aansturen en interne coping is wat we denken en wat we voelen. In de praktijk betekent dat de manier waarop iemand tegen een probleem aankijkt en de mogelijkheden die hij ziet om het probleem op te lossen. Verschillende stijlen: 1. Actief benaderen: het probleem van alle kanten bekijken 2. Afleiding zoeken: iets anders gaan doen omdat het probleem onoplosbaar lijkt 3. Vermijden 4. Steun zoeken/hulp vragen 5. Passief opstellen: probleem gaat met je op de loop, piekeren, zelfverwijt. 6. Emotionele reactie: spanning afreageren, kwaad worden, ander de schuld geven 7. Relativeren: geruststellend gaan denken Teveel 2, 3, 5 en 6 brengt te weinig structurele oplossingen waardoor iemand op langere termijn vastloopt in zijn eigen werkzaamheden.

13 HR kan met deze stijl confronteren en ondersteuning bieden. Verandering dient meestal gedaan te worden door een psycholoog. Externe factoren (omstandigheden rondom de persoon) - Privéfactoren: spanningen in de privé situatie als relatieproblemen, zorg voor nabestaanden, chronisch ziek kind. - Werkgerelateerde stressfactoren: stressoren in de organisatie veroorzaken onrust, onzekerheid, onvrede. o Aankomende fusie of reorganisatie waardoor ontslag dreigt of werkdruk toeneemt o culturele veranderingen (nieuwe leidinggevende stijlen, andere manier van samenwerking door automatisering, verandering van jongere generatie medewerkers o Ontbreken aan loopbaanperspectief wanneer iemand jarenlang op dezelfde functie zit. Zekerheid en vertrouwen veranderen hierdoor in twijfel en onrust o Agressief gedrag van klanten veroorzaakt spanning o verschuiving van fysieke naar mentale belasting; technische veranderingen (automatisering) - Sociale factoren: conflicten, verstoorde relaties en liefdes kunnen spanningen en zelfs uitval veroorzaken. Interventies per stadium Per stadia zijn er verschillende interventies mogelijk om zowel preventief als curatief een positief effect te bewerkstelligen. Interventies gericht op individueel niveau zijn veelal curatief, waarbij interventies gericht op collectief niveau preventief worden ingezet. Preventieve interventies bij gezond functioneren: - Medewerker: langdurige overbelasting voorkomen door de belastbaarheid te vergroten (persoon gerichte maatregelen als opleiding, training en interventies gericht op het verbeteren van het persoonlijk functioneren) en de belasting te verkleinen (maatregelen in de organisatie van het werk: taakverdeling, nieuwe technieken en hulpmiddelen). Tijdschrijven of bijhouden dagboek geven inzicht in feitelijke belasting. - Leidinggevende: structureel functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en ontwikkelplannen (stimuleren en motiveren). Lastige gesprekken durven voeren, confronteren. - Leidinggevende/HR: signaleren van overbelasting en persoonlijkheidskenmerken als perfectionistisch, loyaal en plichtsgetrouw ( de ideale werknemer ) - HR: Kernkwadrantenmodel (wat zijn iemands kwaliteiten en valkuilen?) - HR: voorlichting geven over spanningsklachten (in gesprek gaan over signalen, oorzaken, verwachting naar leidinggevende, verantwoordelijkheid werknemer)

14 Psychologische interventies - Coaching: op het gebied van zelfversterking, persoonlijke ontwikkeling, copingvaardigheden - Loopbaanbegeleiding: Nadat de persoonlijke interesses, vaardigheden en motivaties in kaart gebracht zijn, leert men realistische plannen te maken en doelen te stellen én ze ook daadwerkelijk te bereiken. Vrijwel altijd kan de werknemer daarna met hernieuwde energie weer aan de slag- soms in de eigen organisatie en soms daar buiten. Loopbaanbegeleiding is voornamelijk nuttig door hen die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière, maar nog twijfelen welke weg in te slaan. Werknemers die niet langer tevreden zijn met zichzelf en/of hun werk en antwoord zoeken op vragen als: Fundamentele zijnsvraag: `Welke kant wil ik op in mijn leven?, `Welke betekenis heeft werk in mijn leven? Vraag naar zelfbeeld: `Heb ik wel het maximale bereikt?, `Ben ik eventueel geschikt voor ander werk? Vraag naar ontplooiing: `Wat kan ik nog meer bereiken?, `Welke vaardigheden wil en kan ik kwijt in werk? Vraag met betrekking tot een gedwongen wisseling van baan:`nu ik mijn eigen werk niet meer kan uitvoeren, wat kan ik dan wel? - Stressmanagementtraining: de Mind Improvement module Stress Surveillance is een online coachingsprogramma gericht op stressmanagement, oftewel effectief met stress om leren gaan. In een aantal stappen, gedurende 8 weken, krijgt u zicht op wat voor uw stressfactoren zijn en wat de oorzaak hiervan is. Stress uit zich in vele verschillende vormen en uit zich bij iedereen anders, kort gezegd bestaan de symptomen en klachten van stress uit lichamelijke reacties (hoofdpijn, zweten, slapeloosheid, ), psychische klachten (piekeren, prikkelbaar, somber) en gedragsmatige reacties (meer roken, concentratieproblemen, klagen). Eigenlijk zijn er vele manieren waarop stress zich kan uiten en zijn er ook vele oorzaken van stress te benoemen. Iedereen heeft weleens last van stress maar wanneer verschillende symptomen van stress de overhand nemen in het dagelijks functioneren is het tijd om in actie te komen. Interventies gericht op verbetering van de werkomstandigheden en de organisatie van het werk gedaan door de HR-specialist: 1. Worden er waar mogelijk - maatregelen getroffen die medewerkers meer sturingsmogelijkheden geven over hun werk? - Kunnen we flexibele werktijden/pauzes invoeren? - Kunnen we de medewerkers betrekken bij de besluitvoering 2. Hoe kunnen we het werk uitdagender maken? - Creëren lerende werkomgeving - Vergroten opleidingsmogelijkheden - Verbeteren introductieprogramma - Functie inhoud naar een hoger plan tillen door nieuwe taken en uitdagingen op te dragen

15 3. Is de beloning nog op orde? - salaris - carrière perspectief - persoonlijke waardering 4. Wat doen we om een gezonde levensstijl van onze medewerkers te bevorderen? 5. Is er een werksfeer van vertrouwen? 6. Maatregelen ten aanzien van geweld/agressie op de werkvloer? 7. Vermijden gevaarlijke situaties? 8. Tijdelijke aanpassing van functie? Interventies bij inadequaat functioneren: - Medewerker: in gesprek gaan met LG over de belasting en signalen die hij/zij ervaart - Leidinggevende: alert zijn op onbalans, signaleren van veranderingen, bewaken van het evenwicht. - HR: regelmatig vragen wat een medewerker nodig heeft middels een open gesprek 360 graden feedback Belangrijkste vraag: wat heb je van mij nodig om goed of nog beter te kunnen functioneren. Psychologische interventies - Coaching: Effectief functioneren in het werk en jezelf kunnen ontwikkelen leveren de meeste voldoening en de beste resultaten op. In de praktijk blijkt dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Iemand leeft in de waan van de dag of weet niet hoe hij/zij het anders moet aanpakken. Coaching biedt je de mogelijkheid om bij jezelf stil te staan, bewust te worden van je gedrag en nieuwe manieren te vinden waarbij zelfversterking centraal staat. Naast individuele coaching bestaat er de mogelijkheid om via groepstraining te werken aan zelfvertrouwen, work-life balance en stressmanagement. - Psychologische interventie: Samen met de psycholoog wordt er bekeken waar iemand dreigt vast te lopen, welke knelpunten kunnen we signaleren. Hierbij bekijken we niet alleen het evenwicht tussen belastbaarheid en belasting, we gaan eveneens aan de slag om deze te versterken. Het uiteindelijke doel van psychologische begeleiding in deze fase van stagnatie is revitalisering. - Tijdens een Ontwikkel Assessment wordt advies gegeven over hoe de ontwikkeling van een medewerker in gang kan worden gezet. Het gaat in hoofdzaak om toekomstgerichte sterkte-zwakte analyse. We inventariseren zogenoemde soft skills: communicatie, leiderschap, samenwerken, initiatief etc. De doelstelling is het achterhalen van de kans op succesvol functioneren in de functie op basis van een competentieprofiel. Iedereen reageert op zijn eigen manier, er wordt individueel gekeken.

16 Interventies bij disfunctioneren: - LG: Gesprek over signalen, herkennen en bespreken van observatie van psychische gezondheidsproblemen: o Fysiek: rugklachten, hoofdpijn, vermoeidheid o Psychisch: prikkelbaar, sombere stemming, emotioneel, angstig, besluiteloos, concentratie. o Gedrag: minder functioneren, minder omgang met collega s, problemen met klanten, frequent verzuim of te laat komen? o Combinatie van bovenstaande - Afspraken maken omtrent interventies: Interventies gericht op verbetering van de werkomstandigheden en de organisatie van het werk: verminderen belasting Interventies gericht op verbetering van de privé omstandigheden: verminderen belasting Interventies gericht op verbetering van het persoonlijk functioneren: vergroten belastbaarheid. - Vanuit de organisatie professionele psychologische begeleiding inschakelen wanneer de problemen ernstiger en specifieker zijn waarbij functieherstel en/of werkplezier en leven centraal staat. Psychologische interventies - Arbeids & Re-integratie Assessment. De ARAC is een onderzoeksinstrument dat bij dreigend uitval of re-integratie eerste spoor zich richt op de draagkracht en belastbaarheid van een medewerker in diens werksituatie. De oorzaak van stagnatie in het functioneren of uitval wordt onderzocht waardoor er gericht advies gegeven kan worden voor de juiste aanpak van preventie of re-integratie. Dit onderzoek is geschikt om een haalbaarheidsinschatting van herstel, een prognose te geven voor werknemers die veelvuldig of langdurig verzuimen of werknemers bij wie de belastbaarheid in de huidige functie ter discussie staat. Middels dit onderzoek wordt de oorzaak, aard en ernst van de klachten in de huidige situatie in kaart gebracht. Hierin wordt zowel de privé als de arbeidssituatie meegenomen waardoor er een compleet overzicht gegeven kan worden. Het Arbeids & Re-integratie Assessment geeft inzicht op de volgende gebieden: 1. Haalbaarheidsinschatting met betrekking tot re-integratie in eigen functie 2. Psychische belastbaarheid en draagkracht ten aanzien van werkzaamheden eigen functie 3. Advies met betrekking tot preventie en re-integratie (begeleiding medewerker, verandering organisatie e.d.)

17 - Psychologische interventie gericht op vermindering huidige klachten. Psychologische begeleiding wordt in deze fase van stagnatie ingezet op klachtvermindering. Centraal staat de oorzaak van bepaalde (fysieke en psychische) klachten waarbij we de vicieuze cirkel van de instandhoudende factoren aanpakken. We krijgen zicht krijgen op het kernprobleem en gaan middels een actieve benadering samen met de medewerker aan de slag om op korte termijn de draagkracht te versterken en stimuleren hierin om functionele verandering door te voeren. Psychologische interventies bij psychisch verzuim/uitval: - een brede probleem oriëntatie en versimpelde diagnostiek (stressgerelateerde stoornis (aanpassingsstoornis ofwel (chronische) overspanning versus depressie, angst of overige psychiatrie) - een activerende aanpak - met tijdcontingente procesevaluatie - cognitieve gedragstherapeutische interventies (de bedrijfsarts als coach/counselor): - stress-weerbaarheids training gericht op controle herstel - geleidelijke werkhervatting (graded-activity) - oplossend vermogen versterkend - werkgerichte interventies m.b.t. frequent contact met leidinggevende, graduele terugkeer in werk en werkaanpassingen Namens de collega s van Dijk & Van de Eet & Weet 2012 Psychisch Verzuim! Emmerik dank voor jullie aanwezigheid bij Dijk & Van Emmerik Derkinderenstraat 24 (7de verdieping) 1062 DB Amsterdam t

De psychologie van arbeid en gezondheid

De psychologie van arbeid en gezondheid j1 De psychologie van arbeid en gezondheid Wilmar Schaufeli j 1.1 Inleiding De arbeid- en gezondheidspsychologie (A&G-psychologie) is een van de jongste en meest dynamische loten aan de stam van de psychologie.

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

Een Psychologisch Reïntegratiemodel

Een Psychologisch Reïntegratiemodel Een Psychologisch Reïntegratiemodel Wim Lancée Rita Doral I Inhoudsopgave I Inhoudsopgave 2 II Inleiding 4 II.1 Het psychologisch reïntegratiemodel 5 1 Welzijn 6 1.1 Theorie 6 1.2 Praktische toepassing

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT Een onderzoek naar de ervaringen van werknemers die verzuim(d)en vanwege overspanning- of burnoutklachten tijdens hun re-integratietraject Rianne Klinkert

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Arbo-catalogus Kunsteducatie Werkdruk & Arbeidsinhoud Fysieke belasting Geluid

Arbo-catalogus Kunsteducatie Werkdruk & Arbeidsinhoud Fysieke belasting Geluid Arbo-catalogus Kunsteducatie Werkdruk & Arbeidsinhoud Fysieke belasting Geluid Colofon Deze Arbocatalogus is een uitgave van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) in samenwerking met het Sociaal

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

De Vitale Organisatie

De Vitale Organisatie outline De Vitale Organisatie Van Vitaliteit Management naar Duurzame Inzetbaarheid @ Copyright 2011, Oudstanding Groep B.V. www.oudstanding.nl Overname uit deze uitgave is toegestaan mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

overbelasting werkdruk stress traumatisch psychische belasting voorkómen signalen risico s aanpakken Werkpakket psychische belasting ambulancezorg

overbelasting werkdruk stress traumatisch psychische belasting voorkómen signalen risico s aanpakken Werkpakket psychische belasting ambulancezorg signalen stress traumatisch overbelasting voorkómen werkdruk psychische belasting risico s aanpakken Colofon SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038 422 26 47 helpdesk@sovam.nl www.sovam.nl

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT COLOFON November 2014 Drs. Aukje

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Leidraad voor het voeren van gesprekken over verzuim. Leidraad voor het voeren van gesprekken over verzuim

Leidraad voor het voeren van gesprekken over verzuim. Leidraad voor het voeren van gesprekken over verzuim Verzuimgesprekken Leidraad voor het voeren van gesprekken over verzuim Leidraad voor het voeren van gesprekken over verzuim Inhoud 1. Inleiding 2 2. Integrale aanpak van verzuim en re-integratie 4 3. Rollen

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

DUURZAAM VITAAL Aan de slag met werkstress

DUURZAAM VITAAL Aan de slag met werkstress Saskia de Bel DUURZAAM VITAAL Aan de slag met werkstress COLOFON DIT IS EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA), www.mijnbca.nl en drs. Saskia de Bel, psycholoog voor werk & welzijn,

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

OUDERE WERKNEMERS Een overzicht van maatregelen om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te behouden Literatuuronderzoek

OUDERE WERKNEMERS Een overzicht van maatregelen om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te behouden Literatuuronderzoek OUDERE WERKNEMERS Een overzicht van maatregelen om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te behouden Literatuuronderzoek Simone Aarendonk Augustus 2003 Universiteit van Amsterdam Doctoraalscriptie

Nadere informatie

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk Eindrapport van het Project Stressmanagement Opdrachtgever Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. R.H. Bakker dr.

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie