STUDIE 55 BEROEPSPROFIEL. assistent in de psychologie (m/v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 55 BEROEPSPROFIEL. assistent in de psychologie (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 55 BEROEPSPROFIEL assistent in de psychologie (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL assistent in de psychologie (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : assistent in de psychologie Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/7 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD INHOUD 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens 1 2 SITUERING VAN HET BEROEP IN DE SECTOR Sector Beroepencluster Exacte benaming van het beroep 2 3 BEROEPSPROFIEL Kernachtige beschrijving beroepsactiviteiten Beroepscontext Psychopedagogisch werkveld Klinisch-psychologisch werkveld Organisatie-, consumenten en arbeidspsychologie 7 4 VEREISTE OPLEIDING EN BEROEPSERVARING 9 5 SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Typefunctie diagnose Inleiding Deelfunctie en taken Contextgegevens Typefunctie hulpverlening Inleiding Deelfuncties en taken Contextgegevens 14 6 ONDERSTEUNENDE KENNIS Theoretische kennis Algemeen Gedragswetenschappen Methodologische vorming Beroepspraktijk 16 7 BEROEPSHOUDINGEN Specifiek Algemeen 18 8 BIBLIOGRAFIE 20 9 MEDEWERKERS 22 BIJLAGE: Historiek 30

4 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Beroep : Assistent in de Psychologie (voortaan afgekort : AIP)

5 2 2 SITUERING VAN HET BEROEP IN DE SECTOR 2.1 Sector De AIP is actief in de brede sector van dienstverlening aan individuen, groepen en organisaties. Het psychisch welzijn van de mens staat centraal in die dienstverlening. Deskundigheid in gedragsstudie en -beoordeling is altijd de basis en het argument voor het engageren van een psychologisch geschoolde (de gegradueerde en/of de licentiaat). Vanuit die invalshoek wordt de AIP ingeschakeld in de werkvelden waar sprake is van toegepaste psychologie, nl. in het schoolpsychologisch werk, in het orthopedagogisch werkveld, op het terrein van de klinische psychologie en in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie en de consumentenpsychologie. Bovengenoemde werkvelden situeren zich zowel in de profit- als in de nonprofitsector. Deze werkvelden worden verder toegelicht en geconcretiseerd in 3.2 Beroepscontext. 2.2 Beroepencluster Naargelang de concrete diensten, organisaties, settings en voorzieningen binnen de diverse werkvelden wordt de AIP ingeschakeld als: adviseur, begeleider, bemiddelaar, consulent, consultant, coördinator, counselor, onderzoeksmedewerker, personeelsmedewerker, personeelsverantwoordelijke, preventiewerker, projectmedewerker, psychopedagogisch werker, recruterings- en selectiemedewerker, trainer, vormer Exacte benaming van het beroep Assistent in de Psychologie (AIP). 1 Hiervoor baseren we ons op een recente advertentieanalyse (STAES, 1995) en op de Socio-Economische Kaart van het werkveld van de Assistent in de Psychologie (SOCIO-ECONOMISCHE, 1995).

6 3 3 BEROEPSPROFIEL 3.1 Kernachtige beschrijving beroepsactiviteiten De AIP is een deskundige in de psychodiagnostiek en de psychologische hulpverlening. Het psychodiagnostisch handelen is gericht op hulpverlening naar individuen, groepen en/of organisaties. De AIP werkt in overleg met collega s uit de eigen discipline en/of andere disciplines, meestal in een multidisciplinaire setting. De Bruyn (1988) omschrijft psychodiagnostiek als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon en zijn situatie met het oog op het nemen van beslissingen. Deze beslissingen kunnen gericht zijn op het optimaliseren van een psychosociale toestand van een persoon en zijn omgeving of op het optimaliseren van het functioneren van een organisatie. Deskundigheid in psychodiagnostisch handelen kan in België alleen verworven worden via de academische opleiding tot psycholoog en via de graduaatsopleiding tot assistent in de psychologie (uit Standpunten, Commissie Tests van de BFP 1 ). Onder psychologische hulpverlening verstaan we de activiteiten begeleiding, behandeling en preventie die aansluiten op de diagnose en gericht zijn op het psychische van een persoon en uitgevoerd worden door een deskundige (Buysen, 1984). 3.2 Beroepscontext Wat de beroepscontext betreft, maken we een opsplitsing in de verschillende werkvelden waar de AIP werkzaam is, m.n.: Psychopedagogisch werkveld Schoolpsychologisch Orthopedagogisch Klinisch-psychologisch werkveld Organisatie-, consumenten en arbeidspsychologisch werkveld Arbeids- en organisatiepsychologisch Consumentenpsychologisch Psychopedagogisch werkveld Schoolpsychologisch werkveld Organisatievorm 1 Psycho-Medisch-Sociale centra 2 Diensten voor Studieadvies 1 Belgische Federatie van Psychologen

7 4 3 Deeltijds onderwijs : Onderwijs voor sociale promotie, Schriftelijk Onderwijs, Tweede Kansonderwijs, Centrale Examencommissie, Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en Middenstandsopleiding. Milieu en werkomstandigheden 4 In de PMS-Centra verricht de AIP zijn taak in de eerstelijnszorg. Hij wordt er ingeschakeld in de individuele hulpverlening aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Ten aanzien van deze doelgroep richt hij zich op drie domeinen van het functioneren van leerlingen, nl. studiekeuze, leren en studeren en de socioemotionele ontwikkeling. Hij informeert en geeft advies aan cliënten die met betrekking tot deze drie domeinen vragen stellen. In geval van moeilijkheden verricht hij psychopedagogisch onderzoek naar de onderliggende factoren en werkt hij samen met de cliënt een begeleidingsstrategie uit die hij opvolgt. Eventueel verwijst hij door naar diensten uit de welzijns- en gezondheidssector en werkt met deze diensten samen in het belang van de cliënt. In het kader van zorgverbreding binnen de school werkt hij ondersteunend naar leerkrachten en directies. Hij werkt mee aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van projecten en preventieve programma s die opgezet worden in functie van de drie begeleidingsdomeinen. Het eerstelijnskarakter van de hulpverlening vereist dat de AIP gemakkelijk te bereiken is zowel op het centrum als in de scholen die hij begeleidt. Gezien het multidisciplinair karakter van de hulpverlening werkt de AIP in teamverband samen met psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers en paramedische werkers. Binnen de wettelijk vastgelegde personeelsformatie bekleedt de AIP de functie van psychopedagogisch werker. Door de herprofilering van de PMS-centra 1 zullen een aantal taken door de school worden overgenomen. De taak van het PMS-centrum wordt complementair aan de taak van de school. De klemtoon van het PMS-werk zal komen te liggen op het beantwoorden van individuele hulpvragen van ouders, leerlingen, leerkrachten of derden. Dit heeft een verschuiving van meer collectief werk naar meer individueel werk en van eerstelijnshulp naar tweedelijnshulp voor gevolg. 5 Diensten voor Studieadvies zijn verbonden aan een hogeschool of universiteit. Deze instellingen beslissen autonoom over het personeel en de hulpmiddelen die zij ter beschikking stellen van dergelijke dienst. De belangrijkste taken voor de AIP binnen deze diensten zijn : het informeren van kandidaat-studenten over het onderwijsaanbod en de inhoud van de opleidingsprogramma s, de beroepsuitwegen e.d. het opvangen, ondersteunen en begeleiden van studenten met studieproblemen en/of persoonlijke problemen. 6 In het deeltijds onderwijs begeleidt de AIP studenten van diverse leeftijden en opleidingsniveaus. De dienstverlening in het schoolpsychologisch werkveld is multi- en interdisciplinair. Zowel de psychopedagogische, de medische als de sociale discipline benaderen de gesignaleerde problemen vanuit hun eigen invalshoek. In het teamoverleg worden de bevindingen samengelegd en komt men tot een diepgaande en verfijnde benadering van de problematiek van de cliënt. 1 Aanvullend advies betreffende de herprofilering van de PMS-centra, VLOR, 19 december 1995.

8 Orthopedagogisch werkveld Organisatievorm 1 Gehandicaptenzorg Residentieel medisch-pedagogische instituten centra voor observatie, oriëntering en medische-psychologische-pedagogische behandeling tehuizen voor werkende meerderjarigen tehuizen voor niet-werkende meerderjarigen (bezigheidstehuizen en nursingtehuizen) tehuizen voor kort verblijf Semi-residentieel medisch-pedagogische instituten dagcentra Ambulant diensten voor plaatsing in gezinnen thuisbegeleidingsdiensten centra voor ontwikkelingsstoornissen diensten voor zelfstandig wonen diensten voor begeleid wonen nazorgdiensten vormingsdiensten revalidatiecentra 2 Bijzondere Jeugdbijstand Residentieel begeleidingstehuizen gezinstehuizen onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra gemeenschapsinstellingen Semi-residentieel dagcentra Ambulant diensten voor plaatsing in gezinnen diensten begeleid zelfstandig wonen thuisbegeleidingsdiensten 3 Kind en Gezin centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning... Milieu en werkomstandigheden De orthopedagogische hulpverlening in de gehandicaptenzorg richt zich tot minderen meerderjarigen met belemmerde kansen tot ontplooiing en sociale integratie ten gevolge van een aantasting van de mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden.

9 6 In de context van Bijzondere Jeugdbijstand en Kind en Gezin werkt de AIP met minderjarigen en hun ouder(s) bij wie de problematische opvoedingssituatie een bijzondere psychopedagogische ondersteuning en begeleiding vereist. In deze diverse settings of contexten neemt de AIP een eigen plaats in binnen het orthopedagogische team, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een multi- en interdisciplinair team. De evolutie naar ambulant en gezinsgericht werken brengt de AIP ook nauw in contact met het gezin/de omgeving Klinisch-psychologisch werkveld Organisatievorm De psychologische hulpverlening voor de cliënt/patiënt van de AIP in dit werkveld kan gedifferentieerd worden volgens het niveau van de hulpverlening en de aard van de voorzieningen. In de hulpverlening onderscheidt men een eerste, tweede en derde lijn. 1 De eerste lijn omvat: opvang en korte crisisinterventies (crisisinterventiecentra, JAC, gezinsconsultaties,...) 2 Op de tweede lijn staat behandeling centraal (ambulant of kort residentieel: DGGZ, PAAZ, observatiecentra, psychotherapie bij vrij gevestigden,...) 3 De derde lijn staat voor behandeling en revalidatie van chronische problematieken in residentiële settings (psychiatrische ziekenhuizen, therapeutische gemeenschappen,...) De Voorzieningen worden ingedeeld in algemene en categoriale 1 Algemeen: toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en probleemsoorten (DGGZ, PAAZ,...) 2 Categoriaal: gespecialiseerd in de behandeling van bepaalde categorieën cliënten/patiënten, hetzij van een bepaalde leeftijd, hetzij met specifieke problemen (psychosen, verslaving,... ) Overzicht van diensten/centra diensten voor geestelijke gezondheidszorg (DGGZ) diensten klinische psychologie in algemene ziekenhuizen psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) algemene psychiatrische ziekenhuizen (APZ) centra voor verslavingszorg centra voor psychogeriatrie diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-dienst) kinderklinieken observatie- en behandelingscentra voor kinderen therapeutische gemeenschappen (TG) initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten centra voor hematologie en oncologie palliatieve eenheden of palliatieve supportteams vertrouwensartsencentra bijzondere jeugdbijstand : gemeenschapsinstellingen, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra forensisch welzijnswerk : slachtofferzorg, oriëntatie- en behandelingseenheden in strafinrichtingen...

10 7 Milieu en werkomstandigheden De AIP werkt in een multidisciplinair teamverband. De taken die hij in hoofdzaak verricht maken deel uit van het diagnostisch en begeleidend/ psychotherapeutisch handelen t.o.v. de cliënt/patiënt. Ook bij preventie en projectmatig wetenschappelijk onderzoek wordt de AIP betrokken Organisatie-, consumenten- en arbeidspsychologie Arbeids- en organisatiepsychologisch werkveld Organisatievorm personeelsdiensten van grote en middelgrote organisaties (zowel profit als nonprofit) diensten voor vorming en opleiding (privé, VDAB) wervings-, selectie-, en adviesbureaus uitzendkantoren outplacementdiensten deze verschillende diensten hebben ook een tegenhanger van overheidswege via de VDAB, o.a. : begeleidingsdiensten, T-interim, consult, jobclubs, weerwerkcentra, centra voor beroepsopleiding en oriëntatiecentra.... Milieu en werkomstandigheden Zowel in de profit- als in de non-profitsector, zowel in grote ondernemingen als in K.M.O. s en/of kleine bedrijven/organisaties, bekleedt de AIP een eigen plaats. Vanuit psychologische referentiekaders, met deskundigheid op het terrein van de psychodiagnostiek en de psychologische hulpverlening, gebruikmakend van wetenschappelijk gefundeerde technieken en onderzoeksmethoden, voert de AIP taken uit binnen de topics van personeelsbeleid, m.n.: personeelsvoorziening, indiensttreding, personeelsontwikkeling, evaluatie van personeel, loopbaanbegeleiding, uitdiensttreding en organisatieontwikkeling. Afhankelijk van de organisatie kan de cliënt van de AIP, zowel een werkgever als een arbeidsbemiddelaar zijn, zowel werknemer/personeelslid, sollicitant, werkzoekende, outplacementkandidaat zijn. In bepaalde diensten en centra wordt de juridische omkadering duidelijk afgelijnd naar psychologisch geschoolden. Zie het decreet van 3/3/1993 op de wervings- en selectiebureaus. De omkadering in de VDAB voorziet tewerkstelling van de AIP in de volgende functies : assistent psychotechnicus, beroepsconsulent, informatieconsulent, werkzoekendenconsulent, sollicitatieconsulent, cursistenconsulent Consumentenpsychologisch werkveld Organisatievorm externe onderzoeks- en adviesbureaus zoals marktonderzoeksbureaus, adviesbureaus voor marketing en/of communicatie. in bedrijven in de marketing-, verkoops-, PR-, promotieafdeling, e.a. Milieu en werkomstandigheden Binnen dit domein zal de AIP voornamelijk marktonderzoek uitvoeren en/of ondersteunen. Gebruikmakend van psychologische referentiekaders en specifieke onderzoeksmethoden zal de AIP markten analyseren, consumentengedrag en -behoeften onderzoeken ten behoeve van het ontwikkelen van marketingstrategieën en -acties, het ontwerpen van produkten (produktonderzoek) en reclames (communicatieonderzoek) en het evalueren van marketingacties.

11 8 De AIP wordt ingeschakeld in de verschillende fasen van een marktonderzoek, en dit zowel bij kwalitatief als kwantitatief onderzoek: bepalen van het onderzoeksdesign, bepalen en trekken van de steekproef, opstellen van de vragenlijst (kwantitatief onderzoek) of het uitwerken van de onderhoudsgids (kwalitatief onderzoek), het verwerven van de gegevens (interview of observatie), het verwerken van de gegevens (o.a met behulp van statistische softwarepakketten), het evalueren van de bekomen informatie, het rapporteren.

12 9 4 VEREISTE OPLEIDING EN BEROEPSERVARING Om toegang te krijgen tot beroepsuitoefening is vereist dat men de basisopleiding Gegradueerde Assistent in de Psychologie 1 gevolgd heeft. Wij situeren deze opleiding op Europees niveau 4 (zie bijlage 2, handleiding DVO, p46). 1 Dit is de benaming van het diploma (cfr. decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, 13/06/1994)

13 10 5 SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Vertrekkend vanuit de Kernachtige beschrijving van de beroepsactiviteiten (zie 3.1) stellen we dat de deskundigheid van de AIP op vlak van psychodiagnostiek en psychologische hulpverlening het sterkst aansluit bij de typefuncties diagnose en hulpverlening 1. Beide typefuncties zijn wel te onderscheiden maar niet van elkaar te scheiden. In de psychologische praktijk tekent zich een wisselwerking af tussen diagnostiek en hulpverlening. De psychodiagnostiek is meestal het meest uitgebouwd vóór de hulpverlening en levert als dusdanig wezenlijke aanknopingspunten voor het hulpverleningsbeleid. Tussenkomsten van psychodiagnostiek blijven echter aangewezen zowel tijdens de hulpverlening (verder uitklaren, als tussentijdse evaluatie en ter herschikking van het veranderingsproces) als onmiddellijk na de hulpverlening of in een follow-up periode (evaluatie van het hulpverleningseffect in functie van de gestelde doeleinden). Ervaring met psychologische onderzoeksmethoden, basiskennis van statistiek en vertrouwdheid met informatica bij diagnostisch onderzoek en verwerking van onderzoeksresultaten maken van de AIP een veel gevraagd wetenschappelijk medewerker aan onderzoeks-, vormings- en opleidingsprojecten. Daarom vermelden we ook research onder de beroepsactiviteiten maar niet als aparte typefunctie. 5.1 Typefunctie diagnose Inleiding De AIP doet zowel aan begeleidingsgerichte en behandelingsgerichte, als aan selectiediagnostiek (Van Aarle, 1990). Begeleidingsgerichte diagnostiek vertrekt van een vraag om advies en is gericht op een streven naar optimalisering en ontplooiing, bijvoorbeeld in het kader van studie- en beroepskeuze- en loopbaanbegeleiding. Behandelingsgerichte diagnostiek gaat expliciet uit van een klacht over een in psychosociaal opzicht ongewenste situatie of van een verzoek om hulp. Conclusies en adviezen die door de diagnosticus, i.c. de AIP, geformuleerd worden vormen de basis voor het opstellen van een behandelingsplan. Bij wervings- en recruteringswerkzaamheden past een derde gerichtheid: selectiediagnostiek. Deze is te omschrijven als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie over kandidaat-werknemers en de arbeidsomgeving inclusief de functie-eisen met het oog op het optimaliseren van het functioneren van de organisatie. De typefunctie diagnose splitsen we op in 5 deelfuncties: Analyse van de vraag- en de probleemstelling Onderzoek 1 Zie beschrijving typefuncties in de handleiding van de DVO, bijlage 3, p52-55.

14 11 Diagnosestelling Adviesformulering Rapportering Deze vijf deelfuncties verwijzen naar de stappen in het diagnostisch proces dat gebaseerd is op de empirische cyclus van wetenschappelijk onderzoek (Van Aarlen, 1990). Psychodiagnostiek komt immers net als wetenschappelijk onderzoek neer op toetsing van hypothesen en systematische gegevensverzameling (Veldkamp, 1988) Deelfuncties en taken Binnen de deelfuncties onderscheiden we volgende taken Analyse van vraag- en probleemstelling Oriëntatie op de vraagstelling onderzoek van de betekenis van de vraagstelling voor de cliënt informatie inwinnen door het inventariseren van de uitspraken, die door de client of door zijn omgeving over het gedrag van de cliënt of zijn omgeving worden gedaan of door het raadplegen van andere (reeds bestaande) informatiebronnen, bv. dossiers, rapporten, verslagen van andere diensten,... Probleemidentificatie Definiëring van het probleem door de diagnosticus, i.c. de AIP, waarbij deze achtereenvolgens de probleemgedragingen van de cliënt of diens omgeving in concrete, feitelijke gedragstermen inventariseert; ze op grond van theoretische of empirische kennis organiseert in disfunctionele gedragsclusters en een probleemhiërarchie opstelt; ernst en gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van de problematische gedragingen inschat en ze benoemt. Hypotheseformulering Genereren van onderling onafhankelijke hypothesen om het geïdentificeerde probleem te verklaren Onderzoek toetsen van hypothesen door het kiezen van instrumenten zoals de psychologische test, gespreksmethode, observatietechniek, die de in de hypothesen gevatte causale of ondersteunende factoren operationaliseren formuleren van de verwachte resultaten onder het geldig zijn van de hypothese uitvoeren van onderzoek (observatie, diagnostisch gesprek, testafname, scoring en interpretatie,...) Diagnosestelling terugkoppelen van de gevonden resultaten naar de verwachte resultaten accepteren van de hypothese selecteren en integreren van de geaccepteerde hypothese(n) als de diagnose Adviesformulering evalueren van aanbevelingen voor interventie, remediëring of therapie, in functie van de begeleidings- en behandelingsmogelijkheden in het kader van werving en selectie gaat het om het bepalen van het meest geschikte type van arbeid voor de potentiële werknemer of het formuleren van een loopbaanplan rekening houdend met de noden van de organisatie en externe factoren (bv. arbeidsmarktvooruitzichten)

15 12 adviesgesprek : bespreking van de onderzoeksresultaten en bespreking van het interventieplan Rapportering Schriftelijk en/of mondelinge weergave en verantwoording van alle stappen van het diagnostisch handelingsproces Contextgegevens Volgende contextgegevens gelden voor alle deelfuncties binnen de typefunctie diagnose. Werkomstandigheden (Zie 3.2 Beroepscontext) Hulpmiddelen Psychologische tests, vragenlijsten en schalen gericht op: onderzoek naar cognitieve mogelijkheden, leervoorwaarden, schools niveau, belangstelling, studievaardigheid, beleving sociale context, deterioratieonderzoek, functie- en neuropsychologisch onderzoek, ontwikkelingspsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek van pathologische klachten en specifieke probleemgebieden (angst, depressie, dwang, pijnbeleving, coping...), onderzoek van specifieke geschiktheden Observatietechnieken: systematische observatie (o.a. via observatieschema s) van het functioneren van de cliënt tijdens interview, testing, spel, training en therapie observatie in natuurlijke en gestandaardiseerde settings (o.a. via gedragstaken) van sociale interacties en communicatieprocessen bij partner-, gezins- en andere groepssystemen observatie van probleemgedrag (o.a. via schalen en methoden van gedragsmatige zelfrapportering), pathologie en sociale redzaamheid, assessment van managementvaardigheden en andere functiegeschiktheden Gesprekstechnieken : Informatievragend: intakegesprek, diagnostisch interview, sollicitatiegesprek, diepteen consultatie-interview Informatieverstrekkend: adviesgesprek, beoordelingsgesprek, slecht-nieuwsgesprek veranderend of beïnvloedend: consultatiegesprek, functioneringsgesprek, supervisiegesprek, psychotherapeutisch gesprek, onderhandelingsgesprek rapporterings- en presentatietechnieken Graad van verantwoordelijkheid De AIP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het takenpakket en moet zich daarvoor ook tegenover collega s kunnen verantwoorden. Verwachte resultaten Onderliggende vraag van cliënt wordt uitgedrukt in een diagnose. Deze diagnose leidt tot een beslissing betreffende behandeling of begeleiding. Zoals gesteld in de kernachtige beschrijving van de beroepsactiviteiten (zie 3.1) plaatsen we onder deze typefunctie alle activiteiten van de psychologische hulpverlening, m.n. behandeling, begeleiding en preventie.

16 Typefunctie hulpverlening Inleiding Als deelfuncties onderscheiden we : Informatieverzameling Informatieverstrekking Psychologische advisering Interventie Preventie We merken op dat in tegenstelling tot de deelfuncties bij de typefunctie diagnose de opsomming van de deelfuncties bij hulpverlening geen chronologische volgorde weergeeft Deelfuncties en taken Informatieverzameling verzamelen van gegevens via psychodiagnostisch onderzoek en gesprekken met collega s uit diverse disciplines en betrokkenen om de factoren te achterhalen die het gedrag van de cliënt verklaren raadplegen van databanken, documentatie betreffende opleidingen, opleidingsprogramma s, instituten, diensten uit de betreffende sector Informatieverstrekking geven van informatie aan de cliënt in functie van de vraagstelling. opstellen van brochures, artikels. geven van informatiesessies en -avonden (zie ook Preventie, ) Psychologische advisering bespreken van de onderzoeksresultaten en de contextgegevens met de cliënt/ organisatie om inzicht te geven in de probleemsituatie adviseren van mogelijke oplossingen: samen met de cliënt de bekomen informatie en de begeleiding afwegen en zoeken naar haalbare oplossingen bespreken van mogelijke begeleidingsstrategieën ondersteunen in functie van de gewenste (gedrags)veranderingen. uitvoeren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de begeleiding Interventie opzetten, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van interventies de interventies omvatten o.a. crisisinterventie, training, individuele en groepsgesprekken, counseling, gestructureerde therapie en systeemgerichte interventie toepassingsgebieden: sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, stresshantering, leiding geven, schoolse vaardigheden en neuropsychologische functies Preventie verrichten van preventieve diagnostiek: opsporen van risicogedrag, risicogroepen en risicosituaties sensibiliseren van significante betrokkenen (beleid, leerkrachten, ouders, partners, e.a.)

17 14 signaleren van problemen aan hulpverlenende instanties opstellen van informatieprogramma s organisatie van informatieactiviteiten (voordrachten, voorlichting, training, vorming...) Contextgegevens Werkomstandigheden Zie 3.2 Beroepscontext Hulpmiddelen zie hulpmiddelen bij typefunctie diagnose: observatietechnieken gesprekstechnieken rapporterings- en presentatietechnieken softwareprogramma s, documentatie, brochures van allerlei opleidingen, opleidingsprogramma s en instituten; overzichten en gegevens van diensten uit de sector welzijnszorg en gezondheidszorg informatie vanuit het beleid (ministeriële omzendbrieven, staatsblad,...) naslagwerken, inventarissen, catalogi van uitgeverijen betreffende het psychodiagnostisch instrumentarium vaktijdschriften, literatuur Graad van verantwoordelijkheid De AIP werkt in teamverband samen met andere AIP s, psychologen, (ortho) pedagoog, maatschappelijk werker, paramedisch werker en administratief bediende onder leiding van een directeur. In het kader van de hulpverlening aan cliënten werkt hij autonoom en draagt hij de verantwoordelijkheid t.a.v. de onderzoeken, adviezen en interventies die hij verricht. Verwachte resultaten De cliënt kan zelf met de gegeven informatie de nodige beslissingen nemen. In het kader van een individuele problematiek ervaart de cliënt een groeiend inzicht in zijn problematiek. Door middel van de bijkomende begeleiding krijgt hij vat op eigen functioneren. Betrokkenen doen frequenter beroep op de dienstverlening en signaleren sneller problemen.

18 15 6 ONDERSTEUNENDE KENNIS De deskundigheid van de AIP op het vlak van psychodiagnostiek en hulpverlening steunt op theoretische kennis, methodologische vorming en beroepspraktijk. 6.1 Theoretische kennis Algemeen De veelheid aan werkdomeinen en probleemstellingen en de interdisciplinaire samenwerking vereisen een ruime algemene kennis. Onderstaande vakken beogen het bijbrengen van cultuurhistorische en socio-economische achtergronden en het aanbrengen van ethisch-filosofische reflecties. Filosofie Recht Economie Sociologie Sociale wetgeving Deontologie Gedragswetenschappen Een theoretisch-wetenschappelijke studie van de gedragswetenschappen garandeert wetenschappelijk inzicht in het menselijk gedrag en het psychisch functioneren. Algemene Psychologie Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie Persoonlijkheidspsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Industriële psychologie Commerciële psychologie Neuropsychologie Onderwijspsychologie Erfelijkheidsleer Neurofysiologie Orthopedagogiek Gezondheidspsychologie Psychopathologie Pedagogie

19 Methodologische vorming Kennis van wetenschappelijk verantwoorde psychologische onderzoeksmethodes is fundamenteel voor de beroepsuitoefening. Voor probleemanalyse en -oplossing is vaardigheid in het selecteren en toepassen van adequate psychologische methodes en technieken noodzakelijk. Even belangrijk is vaardigheid in het interpreteren van ingewonnen informatie en het rapporteren aan cliënten en/of collega s. Volgende vakken en daarbij horende initiaties zijn noodzakelijk voor een deskundige beroepsaanpak en -houding : Psychodiagnostiek Differentiële en interventiegerichte diagnostiek Psychometrische technieken Projectieve technieken Observatie- en beoordelingstechnieken Functiediagnostiek Diagnostisch handelen Rapporteren Psychologische statistiek Informatica Psychotherapeutische methodes Gesprekstechnieken Psychologisch advies en begeleiding Functietraining en remediëring Gehandicapten- en patiëntenzorg Personeelsbeleid en Personeelstechnieken Marktonderzoek Marketingbeleid Ergonomie Training Organisatieontwikkeling 6.3 Beroepspraktijk Aansluitend bij de methodologische vorming dienen studenten oefeningen te maken in verband met technieken en vaardigheden die hen in de cursussen concreet werden voorgesteld: bv. statistiek, psychometrische technieken, observatiemethodes, e.a. In het kader van projectwerk en stage nemen studenten contact op via bezoeken met vertegenwoordigers van instellingen en organisaties. De stage neemt een essentiële plaats in binnen het programma. De stage bevordert enerzijds een adequate beroepshouding door confrontatie met de werkvelden. Anderzijds wordt hierdoor de integratie van theorie en praktijk maximaal gerealiseerd.

20 17 7 BEROEPSHOUDINGEN De deontologische code van de Belgische Federatie van Psychologen is richtinggevend voor het professioneel handelen van psychologen. Uiteraard gelden die beroepsethische richtlijnen ook voor de assistent in de psychologie. Uit de DVO-handleiding weerhouden we de basishoudingen die specifiek en onontbeerlijk zijn voor de typefuncties diagnose en hulpverlening en daarnaast de meer algemene beroepshoudingen die noodzakelijk zijn voor iedereen die werkzaam is binnen de dienstverlening aan individuen, groepen en/of organisaties. 7.1 Specifiek Accuratesse correct en nauwkeurig testinstrumenten afnemen, verwerken en meedelen gegevens van interventies stipt bijhouden in dossiers afspraken met cliënten en medewerkers stipt nakomen opvangen en hanteren van processignalen bij verdieping (sensitieve procesdiagnostische kennis) Beslissingsvermogen op basis van de bekomen gegevens alternatieve oplossingen formuleren en deze beoordelen op hun haalbaarheid snel en efficiënt het belang van de informatie inschatten die de cliënt verschaft standpunten innemen en het kunnen realiseren van een subtiel en wisselend evenwicht tussen afstand en nabijheid, tussen observatie en participatie grenzen stellen Contactbereidheid is sociaal vaardig en legt vlot contact met cliënten, opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen stelt zich beschikbaar en ontvankelijk op Dienstverlenende ingesteldheid is gericht op het welzijn van de cliënt en zoekt samen met de cliënt naar realiseerbare oplossingen snel en efficiënt signalen kunnen opvangen om te kunnen interveniëren is gevoelig voor nieuwe probleemgebieden die zich bij cliënten manifesteren Empathie moet belangstelling hebben voor de problemen van de cliënten moet zich kunnen inleven in hun gevoelens en hun visie Flexibiliteit duidelijk rekening houden met cliënt en zijn systeem inspelen op het niveau van de cliënt gemakkelijk kunnen overschakelen van de problematiek van de ene cliënt naar de problematiek van een andere

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling Je functie Als klinisch neuropsycholoog werk je binnen de doelgroep organische psychiatrie. Je voert zowel diagnostische, therapeutische als wetenschappelijke activiteiten uit. Je brengt het (neuro)psychologisch

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

Bedoeling van dit werkcollege:

Bedoeling van dit werkcollege: PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK Veld Klinische en Gezondheidspsychologie Oktober 2005 Cécile Vandeputte- v.d. Vijver Bedoeling van dit werkcollege: Bespreking van de stappen van het psychodiagnostisch proces

Nadere informatie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie Belgische Federatie van Psychologen 26 juni 2002 Consensusnota klinische psychologie 26 juni 2002 Consensusnota van de Belgische klinische psychologen betreffende de uitoefening van de klinische psychologie,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden Maatschappelijk werk Specialisatie Audiologie Inhoud Wat is maatschappelijk werk Doelstelling maatschappelijk werk Kennis maatschappelijk werk Specialisatie Werkwijze maatschappelijk werk Welke technieken

Nadere informatie

ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V)

ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V) Meer info over Revalidatie Carpe Diem Terug naar alle zoekresultaten Deel Mail Print Revalidatie Carpe Diem in KALMTHOUT zoekt ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V) Zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk

Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk In kader van het ERNAH-onderzoeksproject is er een studie gevoerd over de competenties en vaardigheden die orthopedagogen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Ben je

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of

Nadere informatie

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen De Klinisch Linguïst Specialist in Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen Copyright Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) April 2000 Secretariaat: Vereniging voor Klinische Linguïstiek

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke.

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. In de Bijzondere Jeugdzorg van Ter Loke zijn we op zoek naar een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. t Vlierke is een begeleidingstehuis in Turnhout voor

Nadere informatie

Klinische psychodiagnostiek

Klinische psychodiagnostiek Een Vlaamse Interuniversitaire Samenwerking Dossier vernieuwing PEV klinische psychodiagnostiek optie volwassenen PERMANENTE VORMING met de: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Functieomschrijving begeleider ambulant centrum

Functieomschrijving begeleider ambulant centrum De Kiem v.z.w., Therapeutisch Programma voor Druggebruikers en hun omgeving zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v): Ambulant begeleider (19u) te Ronse Opdracht: Vereisten: Individuele begeleiding

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Waar leiden wij toe op?

Waar leiden wij toe op? Waar leiden wij toe op? Presentatie klinische vakken PWO netwerkdag 19 maart 2016 Nicole Krol Edward van Aarle Melou Jansen Nicole van As Wim de Munck Waar leiden wij toe op? In hoeverre sluit onze opleiding

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Ben je

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Een nieuw wettelijk kader voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen en voor de uitoefening van de psychotherapie

Een nieuw wettelijk kader voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen en voor de uitoefening van de psychotherapie Een nieuw wettelijk kader voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen en voor de uitoefening van de psychotherapie Impact voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen in de gezondheidszorg. N.

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Psychologencommissie. Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de gezondheidszorg

Psychologencommissie. Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of patiënten* van

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Suïcidepogers opvangen

Suïcidepogers opvangen Suïcidepogers opvangen Lessen uit de praktijk www.zorgvoorsuïcidepogers.be Rita.vanhove@dagg-cgg.be Samen zorgen voor suïcidepogers Wat is cruciaal in de zorg voor suïcidepogers? Samen zorgen voor suïcidepogers

Nadere informatie

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van een psychologische dienst. Een autonome dienst in het algemeen ziekenhuis. Ann Verhaert, AZ Sint Jan Brugge Erkende bedden

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2016-07-29 Numac : 2016024159 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2016. - Wet tot wijziging van

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Nadere informatie

Begeleider in de kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep 37701 Rubriek: Personenzorg 9/06/2011 Begeleider in de kinderopvang Kerntaken De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby s, peuters, kleuters

Nadere informatie

Bijlage 1:Begrippenlijst

Bijlage 1:Begrippenlijst Bijlage 1:Begrippenlijst In het kader van het project protocollering diagnostiek is het nuttig een aantal termen te definiëren zodat deze op een uniforme wijze kunnen worden gehanteerd. Deze termen worden

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP)

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) Omschrijvingen: Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) MBO- of MBO + -niveau: Deze

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Specifieke doelgroepen DA

Specifieke doelgroepen DA Keuzedeel mbo Specifieke doelgroepen DA gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0101 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op:

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Master in de psychologie

Master in de psychologie LEUVEN t Master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

KLINISCH PSYCHOLOOG ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN. Plaats in de organisatie. Doel van de functie. Taakinhoud/Functie-inhoud/Resultaatsgebieden

KLINISCH PSYCHOLOOG ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN. Plaats in de organisatie. Doel van de functie. Taakinhoud/Functie-inhoud/Resultaatsgebieden Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 11 86 000 Fax + 11 86 001 www.mariaziekenhuis.be info@mznl.be KLINISCH PSYCHOLOOG ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats in de organisatie Op strategisch

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL. logopedist (m/v)

STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL. logopedist (m/v) STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL logopedist (m/v) BEROEPSPROFIEL logopedist sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie beroep : logopedist (m/v) Werkgroep beroepsprofielen

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Doelgroep: Professionals met een diploma in gezondheidszorg of een diploma uit het sociaal-agogisch studiegebied. Hiernaast verwachten we dat

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Onderzoek onder VGCt leden en in de markt bij klanten voor /aanbieders van gedragstrainingen Onderzoeksrapport : 18 mei 2012 door Maaike Leistra,

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie