STUDIE 55 BEROEPSPROFIEL. assistent in de psychologie (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 55 BEROEPSPROFIEL. assistent in de psychologie (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 55 BEROEPSPROFIEL assistent in de psychologie (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL assistent in de psychologie (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : assistent in de psychologie Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/7 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD INHOUD 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens 1 2 SITUERING VAN HET BEROEP IN DE SECTOR Sector Beroepencluster Exacte benaming van het beroep 2 3 BEROEPSPROFIEL Kernachtige beschrijving beroepsactiviteiten Beroepscontext Psychopedagogisch werkveld Klinisch-psychologisch werkveld Organisatie-, consumenten en arbeidspsychologie 7 4 VEREISTE OPLEIDING EN BEROEPSERVARING 9 5 SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Typefunctie diagnose Inleiding Deelfunctie en taken Contextgegevens Typefunctie hulpverlening Inleiding Deelfuncties en taken Contextgegevens 14 6 ONDERSTEUNENDE KENNIS Theoretische kennis Algemeen Gedragswetenschappen Methodologische vorming Beroepspraktijk 16 7 BEROEPSHOUDINGEN Specifiek Algemeen 18 8 BIBLIOGRAFIE 20 9 MEDEWERKERS 22 BIJLAGE: Historiek 30

4 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Beroep : Assistent in de Psychologie (voortaan afgekort : AIP)

5 2 2 SITUERING VAN HET BEROEP IN DE SECTOR 2.1 Sector De AIP is actief in de brede sector van dienstverlening aan individuen, groepen en organisaties. Het psychisch welzijn van de mens staat centraal in die dienstverlening. Deskundigheid in gedragsstudie en -beoordeling is altijd de basis en het argument voor het engageren van een psychologisch geschoolde (de gegradueerde en/of de licentiaat). Vanuit die invalshoek wordt de AIP ingeschakeld in de werkvelden waar sprake is van toegepaste psychologie, nl. in het schoolpsychologisch werk, in het orthopedagogisch werkveld, op het terrein van de klinische psychologie en in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie en de consumentenpsychologie. Bovengenoemde werkvelden situeren zich zowel in de profit- als in de nonprofitsector. Deze werkvelden worden verder toegelicht en geconcretiseerd in 3.2 Beroepscontext. 2.2 Beroepencluster Naargelang de concrete diensten, organisaties, settings en voorzieningen binnen de diverse werkvelden wordt de AIP ingeschakeld als: adviseur, begeleider, bemiddelaar, consulent, consultant, coördinator, counselor, onderzoeksmedewerker, personeelsmedewerker, personeelsverantwoordelijke, preventiewerker, projectmedewerker, psychopedagogisch werker, recruterings- en selectiemedewerker, trainer, vormer Exacte benaming van het beroep Assistent in de Psychologie (AIP). 1 Hiervoor baseren we ons op een recente advertentieanalyse (STAES, 1995) en op de Socio-Economische Kaart van het werkveld van de Assistent in de Psychologie (SOCIO-ECONOMISCHE, 1995).

6 3 3 BEROEPSPROFIEL 3.1 Kernachtige beschrijving beroepsactiviteiten De AIP is een deskundige in de psychodiagnostiek en de psychologische hulpverlening. Het psychodiagnostisch handelen is gericht op hulpverlening naar individuen, groepen en/of organisaties. De AIP werkt in overleg met collega s uit de eigen discipline en/of andere disciplines, meestal in een multidisciplinaire setting. De Bruyn (1988) omschrijft psychodiagnostiek als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon en zijn situatie met het oog op het nemen van beslissingen. Deze beslissingen kunnen gericht zijn op het optimaliseren van een psychosociale toestand van een persoon en zijn omgeving of op het optimaliseren van het functioneren van een organisatie. Deskundigheid in psychodiagnostisch handelen kan in België alleen verworven worden via de academische opleiding tot psycholoog en via de graduaatsopleiding tot assistent in de psychologie (uit Standpunten, Commissie Tests van de BFP 1 ). Onder psychologische hulpverlening verstaan we de activiteiten begeleiding, behandeling en preventie die aansluiten op de diagnose en gericht zijn op het psychische van een persoon en uitgevoerd worden door een deskundige (Buysen, 1984). 3.2 Beroepscontext Wat de beroepscontext betreft, maken we een opsplitsing in de verschillende werkvelden waar de AIP werkzaam is, m.n.: Psychopedagogisch werkveld Schoolpsychologisch Orthopedagogisch Klinisch-psychologisch werkveld Organisatie-, consumenten en arbeidspsychologisch werkveld Arbeids- en organisatiepsychologisch Consumentenpsychologisch Psychopedagogisch werkveld Schoolpsychologisch werkveld Organisatievorm 1 Psycho-Medisch-Sociale centra 2 Diensten voor Studieadvies 1 Belgische Federatie van Psychologen

7 4 3 Deeltijds onderwijs : Onderwijs voor sociale promotie, Schriftelijk Onderwijs, Tweede Kansonderwijs, Centrale Examencommissie, Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en Middenstandsopleiding. Milieu en werkomstandigheden 4 In de PMS-Centra verricht de AIP zijn taak in de eerstelijnszorg. Hij wordt er ingeschakeld in de individuele hulpverlening aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Ten aanzien van deze doelgroep richt hij zich op drie domeinen van het functioneren van leerlingen, nl. studiekeuze, leren en studeren en de socioemotionele ontwikkeling. Hij informeert en geeft advies aan cliënten die met betrekking tot deze drie domeinen vragen stellen. In geval van moeilijkheden verricht hij psychopedagogisch onderzoek naar de onderliggende factoren en werkt hij samen met de cliënt een begeleidingsstrategie uit die hij opvolgt. Eventueel verwijst hij door naar diensten uit de welzijns- en gezondheidssector en werkt met deze diensten samen in het belang van de cliënt. In het kader van zorgverbreding binnen de school werkt hij ondersteunend naar leerkrachten en directies. Hij werkt mee aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van projecten en preventieve programma s die opgezet worden in functie van de drie begeleidingsdomeinen. Het eerstelijnskarakter van de hulpverlening vereist dat de AIP gemakkelijk te bereiken is zowel op het centrum als in de scholen die hij begeleidt. Gezien het multidisciplinair karakter van de hulpverlening werkt de AIP in teamverband samen met psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers en paramedische werkers. Binnen de wettelijk vastgelegde personeelsformatie bekleedt de AIP de functie van psychopedagogisch werker. Door de herprofilering van de PMS-centra 1 zullen een aantal taken door de school worden overgenomen. De taak van het PMS-centrum wordt complementair aan de taak van de school. De klemtoon van het PMS-werk zal komen te liggen op het beantwoorden van individuele hulpvragen van ouders, leerlingen, leerkrachten of derden. Dit heeft een verschuiving van meer collectief werk naar meer individueel werk en van eerstelijnshulp naar tweedelijnshulp voor gevolg. 5 Diensten voor Studieadvies zijn verbonden aan een hogeschool of universiteit. Deze instellingen beslissen autonoom over het personeel en de hulpmiddelen die zij ter beschikking stellen van dergelijke dienst. De belangrijkste taken voor de AIP binnen deze diensten zijn : het informeren van kandidaat-studenten over het onderwijsaanbod en de inhoud van de opleidingsprogramma s, de beroepsuitwegen e.d. het opvangen, ondersteunen en begeleiden van studenten met studieproblemen en/of persoonlijke problemen. 6 In het deeltijds onderwijs begeleidt de AIP studenten van diverse leeftijden en opleidingsniveaus. De dienstverlening in het schoolpsychologisch werkveld is multi- en interdisciplinair. Zowel de psychopedagogische, de medische als de sociale discipline benaderen de gesignaleerde problemen vanuit hun eigen invalshoek. In het teamoverleg worden de bevindingen samengelegd en komt men tot een diepgaande en verfijnde benadering van de problematiek van de cliënt. 1 Aanvullend advies betreffende de herprofilering van de PMS-centra, VLOR, 19 december 1995.

8 Orthopedagogisch werkveld Organisatievorm 1 Gehandicaptenzorg Residentieel medisch-pedagogische instituten centra voor observatie, oriëntering en medische-psychologische-pedagogische behandeling tehuizen voor werkende meerderjarigen tehuizen voor niet-werkende meerderjarigen (bezigheidstehuizen en nursingtehuizen) tehuizen voor kort verblijf Semi-residentieel medisch-pedagogische instituten dagcentra Ambulant diensten voor plaatsing in gezinnen thuisbegeleidingsdiensten centra voor ontwikkelingsstoornissen diensten voor zelfstandig wonen diensten voor begeleid wonen nazorgdiensten vormingsdiensten revalidatiecentra 2 Bijzondere Jeugdbijstand Residentieel begeleidingstehuizen gezinstehuizen onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra gemeenschapsinstellingen Semi-residentieel dagcentra Ambulant diensten voor plaatsing in gezinnen diensten begeleid zelfstandig wonen thuisbegeleidingsdiensten 3 Kind en Gezin centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning... Milieu en werkomstandigheden De orthopedagogische hulpverlening in de gehandicaptenzorg richt zich tot minderen meerderjarigen met belemmerde kansen tot ontplooiing en sociale integratie ten gevolge van een aantasting van de mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden.

9 6 In de context van Bijzondere Jeugdbijstand en Kind en Gezin werkt de AIP met minderjarigen en hun ouder(s) bij wie de problematische opvoedingssituatie een bijzondere psychopedagogische ondersteuning en begeleiding vereist. In deze diverse settings of contexten neemt de AIP een eigen plaats in binnen het orthopedagogische team, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een multi- en interdisciplinair team. De evolutie naar ambulant en gezinsgericht werken brengt de AIP ook nauw in contact met het gezin/de omgeving Klinisch-psychologisch werkveld Organisatievorm De psychologische hulpverlening voor de cliënt/patiënt van de AIP in dit werkveld kan gedifferentieerd worden volgens het niveau van de hulpverlening en de aard van de voorzieningen. In de hulpverlening onderscheidt men een eerste, tweede en derde lijn. 1 De eerste lijn omvat: opvang en korte crisisinterventies (crisisinterventiecentra, JAC, gezinsconsultaties,...) 2 Op de tweede lijn staat behandeling centraal (ambulant of kort residentieel: DGGZ, PAAZ, observatiecentra, psychotherapie bij vrij gevestigden,...) 3 De derde lijn staat voor behandeling en revalidatie van chronische problematieken in residentiële settings (psychiatrische ziekenhuizen, therapeutische gemeenschappen,...) De Voorzieningen worden ingedeeld in algemene en categoriale 1 Algemeen: toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en probleemsoorten (DGGZ, PAAZ,...) 2 Categoriaal: gespecialiseerd in de behandeling van bepaalde categorieën cliënten/patiënten, hetzij van een bepaalde leeftijd, hetzij met specifieke problemen (psychosen, verslaving,... ) Overzicht van diensten/centra diensten voor geestelijke gezondheidszorg (DGGZ) diensten klinische psychologie in algemene ziekenhuizen psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) algemene psychiatrische ziekenhuizen (APZ) centra voor verslavingszorg centra voor psychogeriatrie diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-dienst) kinderklinieken observatie- en behandelingscentra voor kinderen therapeutische gemeenschappen (TG) initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten centra voor hematologie en oncologie palliatieve eenheden of palliatieve supportteams vertrouwensartsencentra bijzondere jeugdbijstand : gemeenschapsinstellingen, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra forensisch welzijnswerk : slachtofferzorg, oriëntatie- en behandelingseenheden in strafinrichtingen...

10 7 Milieu en werkomstandigheden De AIP werkt in een multidisciplinair teamverband. De taken die hij in hoofdzaak verricht maken deel uit van het diagnostisch en begeleidend/ psychotherapeutisch handelen t.o.v. de cliënt/patiënt. Ook bij preventie en projectmatig wetenschappelijk onderzoek wordt de AIP betrokken Organisatie-, consumenten- en arbeidspsychologie Arbeids- en organisatiepsychologisch werkveld Organisatievorm personeelsdiensten van grote en middelgrote organisaties (zowel profit als nonprofit) diensten voor vorming en opleiding (privé, VDAB) wervings-, selectie-, en adviesbureaus uitzendkantoren outplacementdiensten deze verschillende diensten hebben ook een tegenhanger van overheidswege via de VDAB, o.a. : begeleidingsdiensten, T-interim, consult, jobclubs, weerwerkcentra, centra voor beroepsopleiding en oriëntatiecentra.... Milieu en werkomstandigheden Zowel in de profit- als in de non-profitsector, zowel in grote ondernemingen als in K.M.O. s en/of kleine bedrijven/organisaties, bekleedt de AIP een eigen plaats. Vanuit psychologische referentiekaders, met deskundigheid op het terrein van de psychodiagnostiek en de psychologische hulpverlening, gebruikmakend van wetenschappelijk gefundeerde technieken en onderzoeksmethoden, voert de AIP taken uit binnen de topics van personeelsbeleid, m.n.: personeelsvoorziening, indiensttreding, personeelsontwikkeling, evaluatie van personeel, loopbaanbegeleiding, uitdiensttreding en organisatieontwikkeling. Afhankelijk van de organisatie kan de cliënt van de AIP, zowel een werkgever als een arbeidsbemiddelaar zijn, zowel werknemer/personeelslid, sollicitant, werkzoekende, outplacementkandidaat zijn. In bepaalde diensten en centra wordt de juridische omkadering duidelijk afgelijnd naar psychologisch geschoolden. Zie het decreet van 3/3/1993 op de wervings- en selectiebureaus. De omkadering in de VDAB voorziet tewerkstelling van de AIP in de volgende functies : assistent psychotechnicus, beroepsconsulent, informatieconsulent, werkzoekendenconsulent, sollicitatieconsulent, cursistenconsulent Consumentenpsychologisch werkveld Organisatievorm externe onderzoeks- en adviesbureaus zoals marktonderzoeksbureaus, adviesbureaus voor marketing en/of communicatie. in bedrijven in de marketing-, verkoops-, PR-, promotieafdeling, e.a. Milieu en werkomstandigheden Binnen dit domein zal de AIP voornamelijk marktonderzoek uitvoeren en/of ondersteunen. Gebruikmakend van psychologische referentiekaders en specifieke onderzoeksmethoden zal de AIP markten analyseren, consumentengedrag en -behoeften onderzoeken ten behoeve van het ontwikkelen van marketingstrategieën en -acties, het ontwerpen van produkten (produktonderzoek) en reclames (communicatieonderzoek) en het evalueren van marketingacties.

11 8 De AIP wordt ingeschakeld in de verschillende fasen van een marktonderzoek, en dit zowel bij kwalitatief als kwantitatief onderzoek: bepalen van het onderzoeksdesign, bepalen en trekken van de steekproef, opstellen van de vragenlijst (kwantitatief onderzoek) of het uitwerken van de onderhoudsgids (kwalitatief onderzoek), het verwerven van de gegevens (interview of observatie), het verwerken van de gegevens (o.a met behulp van statistische softwarepakketten), het evalueren van de bekomen informatie, het rapporteren.

12 9 4 VEREISTE OPLEIDING EN BEROEPSERVARING Om toegang te krijgen tot beroepsuitoefening is vereist dat men de basisopleiding Gegradueerde Assistent in de Psychologie 1 gevolgd heeft. Wij situeren deze opleiding op Europees niveau 4 (zie bijlage 2, handleiding DVO, p46). 1 Dit is de benaming van het diploma (cfr. decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, 13/06/1994)

13 10 5 SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Vertrekkend vanuit de Kernachtige beschrijving van de beroepsactiviteiten (zie 3.1) stellen we dat de deskundigheid van de AIP op vlak van psychodiagnostiek en psychologische hulpverlening het sterkst aansluit bij de typefuncties diagnose en hulpverlening 1. Beide typefuncties zijn wel te onderscheiden maar niet van elkaar te scheiden. In de psychologische praktijk tekent zich een wisselwerking af tussen diagnostiek en hulpverlening. De psychodiagnostiek is meestal het meest uitgebouwd vóór de hulpverlening en levert als dusdanig wezenlijke aanknopingspunten voor het hulpverleningsbeleid. Tussenkomsten van psychodiagnostiek blijven echter aangewezen zowel tijdens de hulpverlening (verder uitklaren, als tussentijdse evaluatie en ter herschikking van het veranderingsproces) als onmiddellijk na de hulpverlening of in een follow-up periode (evaluatie van het hulpverleningseffect in functie van de gestelde doeleinden). Ervaring met psychologische onderzoeksmethoden, basiskennis van statistiek en vertrouwdheid met informatica bij diagnostisch onderzoek en verwerking van onderzoeksresultaten maken van de AIP een veel gevraagd wetenschappelijk medewerker aan onderzoeks-, vormings- en opleidingsprojecten. Daarom vermelden we ook research onder de beroepsactiviteiten maar niet als aparte typefunctie. 5.1 Typefunctie diagnose Inleiding De AIP doet zowel aan begeleidingsgerichte en behandelingsgerichte, als aan selectiediagnostiek (Van Aarle, 1990). Begeleidingsgerichte diagnostiek vertrekt van een vraag om advies en is gericht op een streven naar optimalisering en ontplooiing, bijvoorbeeld in het kader van studie- en beroepskeuze- en loopbaanbegeleiding. Behandelingsgerichte diagnostiek gaat expliciet uit van een klacht over een in psychosociaal opzicht ongewenste situatie of van een verzoek om hulp. Conclusies en adviezen die door de diagnosticus, i.c. de AIP, geformuleerd worden vormen de basis voor het opstellen van een behandelingsplan. Bij wervings- en recruteringswerkzaamheden past een derde gerichtheid: selectiediagnostiek. Deze is te omschrijven als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie over kandidaat-werknemers en de arbeidsomgeving inclusief de functie-eisen met het oog op het optimaliseren van het functioneren van de organisatie. De typefunctie diagnose splitsen we op in 5 deelfuncties: Analyse van de vraag- en de probleemstelling Onderzoek 1 Zie beschrijving typefuncties in de handleiding van de DVO, bijlage 3, p52-55.

14 11 Diagnosestelling Adviesformulering Rapportering Deze vijf deelfuncties verwijzen naar de stappen in het diagnostisch proces dat gebaseerd is op de empirische cyclus van wetenschappelijk onderzoek (Van Aarlen, 1990). Psychodiagnostiek komt immers net als wetenschappelijk onderzoek neer op toetsing van hypothesen en systematische gegevensverzameling (Veldkamp, 1988) Deelfuncties en taken Binnen de deelfuncties onderscheiden we volgende taken Analyse van vraag- en probleemstelling Oriëntatie op de vraagstelling onderzoek van de betekenis van de vraagstelling voor de cliënt informatie inwinnen door het inventariseren van de uitspraken, die door de client of door zijn omgeving over het gedrag van de cliënt of zijn omgeving worden gedaan of door het raadplegen van andere (reeds bestaande) informatiebronnen, bv. dossiers, rapporten, verslagen van andere diensten,... Probleemidentificatie Definiëring van het probleem door de diagnosticus, i.c. de AIP, waarbij deze achtereenvolgens de probleemgedragingen van de cliënt of diens omgeving in concrete, feitelijke gedragstermen inventariseert; ze op grond van theoretische of empirische kennis organiseert in disfunctionele gedragsclusters en een probleemhiërarchie opstelt; ernst en gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van de problematische gedragingen inschat en ze benoemt. Hypotheseformulering Genereren van onderling onafhankelijke hypothesen om het geïdentificeerde probleem te verklaren Onderzoek toetsen van hypothesen door het kiezen van instrumenten zoals de psychologische test, gespreksmethode, observatietechniek, die de in de hypothesen gevatte causale of ondersteunende factoren operationaliseren formuleren van de verwachte resultaten onder het geldig zijn van de hypothese uitvoeren van onderzoek (observatie, diagnostisch gesprek, testafname, scoring en interpretatie,...) Diagnosestelling terugkoppelen van de gevonden resultaten naar de verwachte resultaten accepteren van de hypothese selecteren en integreren van de geaccepteerde hypothese(n) als de diagnose Adviesformulering evalueren van aanbevelingen voor interventie, remediëring of therapie, in functie van de begeleidings- en behandelingsmogelijkheden in het kader van werving en selectie gaat het om het bepalen van het meest geschikte type van arbeid voor de potentiële werknemer of het formuleren van een loopbaanplan rekening houdend met de noden van de organisatie en externe factoren (bv. arbeidsmarktvooruitzichten)

15 12 adviesgesprek : bespreking van de onderzoeksresultaten en bespreking van het interventieplan Rapportering Schriftelijk en/of mondelinge weergave en verantwoording van alle stappen van het diagnostisch handelingsproces Contextgegevens Volgende contextgegevens gelden voor alle deelfuncties binnen de typefunctie diagnose. Werkomstandigheden (Zie 3.2 Beroepscontext) Hulpmiddelen Psychologische tests, vragenlijsten en schalen gericht op: onderzoek naar cognitieve mogelijkheden, leervoorwaarden, schools niveau, belangstelling, studievaardigheid, beleving sociale context, deterioratieonderzoek, functie- en neuropsychologisch onderzoek, ontwikkelingspsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek van pathologische klachten en specifieke probleemgebieden (angst, depressie, dwang, pijnbeleving, coping...), onderzoek van specifieke geschiktheden Observatietechnieken: systematische observatie (o.a. via observatieschema s) van het functioneren van de cliënt tijdens interview, testing, spel, training en therapie observatie in natuurlijke en gestandaardiseerde settings (o.a. via gedragstaken) van sociale interacties en communicatieprocessen bij partner-, gezins- en andere groepssystemen observatie van probleemgedrag (o.a. via schalen en methoden van gedragsmatige zelfrapportering), pathologie en sociale redzaamheid, assessment van managementvaardigheden en andere functiegeschiktheden Gesprekstechnieken : Informatievragend: intakegesprek, diagnostisch interview, sollicitatiegesprek, diepteen consultatie-interview Informatieverstrekkend: adviesgesprek, beoordelingsgesprek, slecht-nieuwsgesprek veranderend of beïnvloedend: consultatiegesprek, functioneringsgesprek, supervisiegesprek, psychotherapeutisch gesprek, onderhandelingsgesprek rapporterings- en presentatietechnieken Graad van verantwoordelijkheid De AIP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het takenpakket en moet zich daarvoor ook tegenover collega s kunnen verantwoorden. Verwachte resultaten Onderliggende vraag van cliënt wordt uitgedrukt in een diagnose. Deze diagnose leidt tot een beslissing betreffende behandeling of begeleiding. Zoals gesteld in de kernachtige beschrijving van de beroepsactiviteiten (zie 3.1) plaatsen we onder deze typefunctie alle activiteiten van de psychologische hulpverlening, m.n. behandeling, begeleiding en preventie.

16 Typefunctie hulpverlening Inleiding Als deelfuncties onderscheiden we : Informatieverzameling Informatieverstrekking Psychologische advisering Interventie Preventie We merken op dat in tegenstelling tot de deelfuncties bij de typefunctie diagnose de opsomming van de deelfuncties bij hulpverlening geen chronologische volgorde weergeeft Deelfuncties en taken Informatieverzameling verzamelen van gegevens via psychodiagnostisch onderzoek en gesprekken met collega s uit diverse disciplines en betrokkenen om de factoren te achterhalen die het gedrag van de cliënt verklaren raadplegen van databanken, documentatie betreffende opleidingen, opleidingsprogramma s, instituten, diensten uit de betreffende sector Informatieverstrekking geven van informatie aan de cliënt in functie van de vraagstelling. opstellen van brochures, artikels. geven van informatiesessies en -avonden (zie ook Preventie, ) Psychologische advisering bespreken van de onderzoeksresultaten en de contextgegevens met de cliënt/ organisatie om inzicht te geven in de probleemsituatie adviseren van mogelijke oplossingen: samen met de cliënt de bekomen informatie en de begeleiding afwegen en zoeken naar haalbare oplossingen bespreken van mogelijke begeleidingsstrategieën ondersteunen in functie van de gewenste (gedrags)veranderingen. uitvoeren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de begeleiding Interventie opzetten, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van interventies de interventies omvatten o.a. crisisinterventie, training, individuele en groepsgesprekken, counseling, gestructureerde therapie en systeemgerichte interventie toepassingsgebieden: sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, stresshantering, leiding geven, schoolse vaardigheden en neuropsychologische functies Preventie verrichten van preventieve diagnostiek: opsporen van risicogedrag, risicogroepen en risicosituaties sensibiliseren van significante betrokkenen (beleid, leerkrachten, ouders, partners, e.a.)

17 14 signaleren van problemen aan hulpverlenende instanties opstellen van informatieprogramma s organisatie van informatieactiviteiten (voordrachten, voorlichting, training, vorming...) Contextgegevens Werkomstandigheden Zie 3.2 Beroepscontext Hulpmiddelen zie hulpmiddelen bij typefunctie diagnose: observatietechnieken gesprekstechnieken rapporterings- en presentatietechnieken softwareprogramma s, documentatie, brochures van allerlei opleidingen, opleidingsprogramma s en instituten; overzichten en gegevens van diensten uit de sector welzijnszorg en gezondheidszorg informatie vanuit het beleid (ministeriële omzendbrieven, staatsblad,...) naslagwerken, inventarissen, catalogi van uitgeverijen betreffende het psychodiagnostisch instrumentarium vaktijdschriften, literatuur Graad van verantwoordelijkheid De AIP werkt in teamverband samen met andere AIP s, psychologen, (ortho) pedagoog, maatschappelijk werker, paramedisch werker en administratief bediende onder leiding van een directeur. In het kader van de hulpverlening aan cliënten werkt hij autonoom en draagt hij de verantwoordelijkheid t.a.v. de onderzoeken, adviezen en interventies die hij verricht. Verwachte resultaten De cliënt kan zelf met de gegeven informatie de nodige beslissingen nemen. In het kader van een individuele problematiek ervaart de cliënt een groeiend inzicht in zijn problematiek. Door middel van de bijkomende begeleiding krijgt hij vat op eigen functioneren. Betrokkenen doen frequenter beroep op de dienstverlening en signaleren sneller problemen.

18 15 6 ONDERSTEUNENDE KENNIS De deskundigheid van de AIP op het vlak van psychodiagnostiek en hulpverlening steunt op theoretische kennis, methodologische vorming en beroepspraktijk. 6.1 Theoretische kennis Algemeen De veelheid aan werkdomeinen en probleemstellingen en de interdisciplinaire samenwerking vereisen een ruime algemene kennis. Onderstaande vakken beogen het bijbrengen van cultuurhistorische en socio-economische achtergronden en het aanbrengen van ethisch-filosofische reflecties. Filosofie Recht Economie Sociologie Sociale wetgeving Deontologie Gedragswetenschappen Een theoretisch-wetenschappelijke studie van de gedragswetenschappen garandeert wetenschappelijk inzicht in het menselijk gedrag en het psychisch functioneren. Algemene Psychologie Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie Persoonlijkheidspsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Industriële psychologie Commerciële psychologie Neuropsychologie Onderwijspsychologie Erfelijkheidsleer Neurofysiologie Orthopedagogiek Gezondheidspsychologie Psychopathologie Pedagogie

19 Methodologische vorming Kennis van wetenschappelijk verantwoorde psychologische onderzoeksmethodes is fundamenteel voor de beroepsuitoefening. Voor probleemanalyse en -oplossing is vaardigheid in het selecteren en toepassen van adequate psychologische methodes en technieken noodzakelijk. Even belangrijk is vaardigheid in het interpreteren van ingewonnen informatie en het rapporteren aan cliënten en/of collega s. Volgende vakken en daarbij horende initiaties zijn noodzakelijk voor een deskundige beroepsaanpak en -houding : Psychodiagnostiek Differentiële en interventiegerichte diagnostiek Psychometrische technieken Projectieve technieken Observatie- en beoordelingstechnieken Functiediagnostiek Diagnostisch handelen Rapporteren Psychologische statistiek Informatica Psychotherapeutische methodes Gesprekstechnieken Psychologisch advies en begeleiding Functietraining en remediëring Gehandicapten- en patiëntenzorg Personeelsbeleid en Personeelstechnieken Marktonderzoek Marketingbeleid Ergonomie Training Organisatieontwikkeling 6.3 Beroepspraktijk Aansluitend bij de methodologische vorming dienen studenten oefeningen te maken in verband met technieken en vaardigheden die hen in de cursussen concreet werden voorgesteld: bv. statistiek, psychometrische technieken, observatiemethodes, e.a. In het kader van projectwerk en stage nemen studenten contact op via bezoeken met vertegenwoordigers van instellingen en organisaties. De stage neemt een essentiële plaats in binnen het programma. De stage bevordert enerzijds een adequate beroepshouding door confrontatie met de werkvelden. Anderzijds wordt hierdoor de integratie van theorie en praktijk maximaal gerealiseerd.

20 17 7 BEROEPSHOUDINGEN De deontologische code van de Belgische Federatie van Psychologen is richtinggevend voor het professioneel handelen van psychologen. Uiteraard gelden die beroepsethische richtlijnen ook voor de assistent in de psychologie. Uit de DVO-handleiding weerhouden we de basishoudingen die specifiek en onontbeerlijk zijn voor de typefuncties diagnose en hulpverlening en daarnaast de meer algemene beroepshoudingen die noodzakelijk zijn voor iedereen die werkzaam is binnen de dienstverlening aan individuen, groepen en/of organisaties. 7.1 Specifiek Accuratesse correct en nauwkeurig testinstrumenten afnemen, verwerken en meedelen gegevens van interventies stipt bijhouden in dossiers afspraken met cliënten en medewerkers stipt nakomen opvangen en hanteren van processignalen bij verdieping (sensitieve procesdiagnostische kennis) Beslissingsvermogen op basis van de bekomen gegevens alternatieve oplossingen formuleren en deze beoordelen op hun haalbaarheid snel en efficiënt het belang van de informatie inschatten die de cliënt verschaft standpunten innemen en het kunnen realiseren van een subtiel en wisselend evenwicht tussen afstand en nabijheid, tussen observatie en participatie grenzen stellen Contactbereidheid is sociaal vaardig en legt vlot contact met cliënten, opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen stelt zich beschikbaar en ontvankelijk op Dienstverlenende ingesteldheid is gericht op het welzijn van de cliënt en zoekt samen met de cliënt naar realiseerbare oplossingen snel en efficiënt signalen kunnen opvangen om te kunnen interveniëren is gevoelig voor nieuwe probleemgebieden die zich bij cliënten manifesteren Empathie moet belangstelling hebben voor de problemen van de cliënten moet zich kunnen inleven in hun gevoelens en hun visie Flexibiliteit duidelijk rekening houden met cliënt en zijn systeem inspelen op het niveau van de cliënt gemakkelijk kunnen overschakelen van de problematiek van de ene cliënt naar de problematiek van een andere

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent Studiegebied : sociaal-agogisch werk Opleiding : sociaal werk Graad : maatschappelijk assistent Optie

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Psychologie. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Psychologie aan de Vlaamse universiteiten

De onderwijsvisitatie Psychologie. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Psychologie aan de Vlaamse universiteiten De onderwijsvisitatie Psychologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Psychologie aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be Brussel - september 2012 Bachelor of Science in de

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Leerplan HBO OPLEIDING. Assistent in de Psychologie. BO SA 001 Modulair. Studiegebied Sociaal-agogisch werk

Leerplan HBO OPLEIDING. Assistent in de Psychologie. BO SA 001 Modulair. Studiegebied Sociaal-agogisch werk VSKO Leerplan HBO OPLEIDING Assistent in de Psychologie BO SA 001 Modulair Studiegebied Sociaal-agogisch werk Goedkeuringscode 30 maart 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1943/N/V10 Leerplan Assistent in

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Graduaatsopleiding Assistent in de psychologie

Graduaatsopleiding Assistent in de psychologie De onderwijsvisitatie Graduaatsopleiding Assistent in de psychologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de graduaatsopleiding Assistent in de psychologie aan de CVO Provincie Antwerpen. www.vluhr.be Brussel

Nadere informatie

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Opleidingsplan GZ-Psycholoog Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Versie maart 2014 Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Drs. Anneke Bakker, Opleidingscoördinator, Amsterdam Prof. dr. Theo K. Bouman, Hoofdopleider

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING Tolk voor doven HOKTSP Modulair Categorie SOCIAAL Vervangt leerplannummer 04-05/1439/N

Nadere informatie

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Eindrapportage Katja van Vliet Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier April 2009 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding eleiding maatschappelijk werk in verpleeghuizen thuisbegeleiding eerstelijns psycho eerstelijns psychologische zorg sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aatschappelijk werk in verpleeghuizen Transparant

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Opleidingsplan Psychotherapeut. Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut

Opleidingsplan Psychotherapeut. Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Opleidingsplan Psychotherapeut Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Vastgesteld juli 2013 Werkgroep Modernisering Opleiding Psychotherapeut Dhr. dr. S. Colijn Mw. H. Hoekstra Mw. drs. J. M.

Nadere informatie

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Sociaal-Agogisch Werk Bachelor in de Gezinswetenschappen Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Academiejaar 2014-2015 www.hubrussel.be/gezin www.hig.be Studeren aan

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie