Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland Naam school: Praktijkcollege de Schakel Adres: Nicolaas van der Laanstraat 25 Telefoon: Naam en functie van de invuller: Sander Jacobs, directeur Onderwijstypen: - Pro - Geen lwoo Aantal leerlingen bij benadering: 140 Visie op het pedagogisch-didactisch klimaat (korte samenvatting): De visie van Praktijkcollege de Schakel op leerlingenzorg is het creëren van veiligheid. Wanneer leerlingen zich veilig voelen, kan het ontwikkelings- en leerproces goed op gang komen. Ons uitgangspunt is dat wij vertrouwen hebben in onze leerlingen. Door contact op te bouwen met de leerling, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van de leerling ontstaat er een werkrelatie. Door middel van het bieden van een duidelijke structuur, voorspelbaarheid, consequent leerkrachtgedrag en een positieve benadering van leerlingen creëren we rust en veiligheid. Vanuit deze veiligheid is het streven dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden waarderen en vergroten. Wij nemen leerlingen serieus en proberen leerlingen verantwoordelijkheid te geven voor hun leer- en ontwikkelingsproces. Ondersteuning bieden doen we niet alleen. Het ontwikkelingsproces van leerlingen kan niet los worden gezien van het systeem waarin een leerling opgroeit. Dit systeem is het gezin waar het kind opgroeit, met hun culturele en religieuze achtergrond, met waarden en opvoedingsstijlen van ouders. In dit proces van begeleiden van leerlingen zijn dan ook altijd de ouders betrokken. De samenwerking tussen leerling, school, en ouders is de basis voor de ontwikkeling en begeleiding. Wij bieden, vanuit de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gezien, intern of in samenwerking met ketenpartners: 1. samenwerking met ouders en informatie naar de ouders bij zorgtoewijzing Er is sprake van educatief partnerschap met ouders. Ouders worden vroegtijdig betrokken na signalering en bij interventies. Ouders hebben ook informatieplicht; zij weten, bijv. uit de schoolgids, wat van hen verwacht wordt op het gebied van informatieverstrekking naar de school. Het uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school, met waardering voor elkaars deskundigheid. X de school betrekt ouders bij het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief /IOP (voorheen handelingsplan genoemd) van de leerling X een beschrijving in het schoolplan van wat de ouders van de school mogen verwachten X een beschrijving in het schoolplan van wat de school van ouders verwacht 1

2 X X eigen aanbod van de school: Huisbezoek aan de nieuwe leerlingen. Twee maal per jaar is er een thema/voorlichtingsavond voor ouders. 2. zorg voor een veilig schoolklimaat, zowel voor leerlingen als voor medewerkers De school waarborgt actief een sociaal en veilig klimaat. Daartoe zijn ten minste aanwezig: een verzuimprotocol, pestprotocol, vertrouwenspersoon, convenant veilige en leefbare school en meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. X gedragsafspraken voor de leerlingen X gedragsafspraken voor de medewerkers X een integraal (op elkaar afgestemd) verzuim-, veiligheids- en ondersteuningsbeleid X veiligheidscoördinator brugklasassistenten vignet de gezonde school X eigen aanbod van de school: Het mentoraat, Rookvrije school - De gezonde school 3. (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma s en methodieken, die gericht zijn op sociale veiligheid en cognitieve ontwikkeling en ondersteuning Er zijn aangepaste methoden en materialen beschikbaar gericht op zowel leren als gedrag. Zo is er voor leerlingen die dit nodig hebben sociale vaardigheidstraining of faalangstreductietraining beschikbaar. aparte lwoo-klassen X afspraken over de lesstructuur en het klassenmanagement X de school heeft rollen en verantwoordelijkheden van interne ondersteuners vastgelegd X de medewerkers kunnen ondersteuningsvragen vroegtijdig signaleren X expertise op het gebied van handelingsgericht werken X het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen) X expertise (kennis en aanpak) m.b.t. X AD(H)D/ ASS/ psychiatrische problematiek PBS (Positive Behaviour Support) 2

3 X teamaanpak op gedrag in de klassensituatie, zoals leefstijl en schrijfstraffen kennis over andere culturele achtergronden X elke leerling heeft een eigen eerste aanspreekpunt (mentor) X vertrouwenspersonen brugklasassistenten mediation mediation door leerlingen keuzebegeleiding huiswerkbegeleiding aandacht voor schoolse vaardigheden agendabeheer/ huiswerkvaardigheden/ tas inpakken enz. X aandacht voor sociaal-emotionele schoolvaardigheden samenwerken/ keuzes maken / op tijd komen enz. training voor kinderen van gescheiden ouders handschriftcursus cursus slimmer leren rouwverwerking binnenboordtraject kanjertraining school s cool X eigen aanbod van de school: Rots & Water eerste klas SOVA en SOVIB door MEE Sollicitatietraining Bromfietscertificaat Taal-, en rekencoördinator DO-iT Maatwerk betreffende zelfredzaamheid; vervoer, hygiëne etc. Assessment stagegeschiktheid Branche-gericht certificaten PRO-diplomering - de expertise op het gebied van handelingsgericht werken en het maken van ontwikkelingsperspectieven door regelmatige evaluatie van het IOP -kennis over culturele achtergronden 3

4 4. preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school (samen met ketenpartners) kan bieden De school geeft (samen met ketenpartners) inhoud aan preventieve en curatieve ondersteuning door middel van - interventies van schoolmaatschappelijk werk - integrale aanpak ziekteverzuim - adequate communicatie met de leerplichtambtenaar en uitvoering van het regionaal verzuimprotocol Een zorgcoördinator coördineert bovenstaande en andere activiteiten. De school neemt deel aan een met de ketenpartners gevormd multidisciplinair overleg (bijv. ZAT). Hierin wordt handelingsgericht samengewerkt met als doel de deelname van de leerling aan het reguliere onderwijs. X een schoolpsycholoog X intern zorgteam (doorhalen wat niet van toepassing is) een counselor X de school evalueert jaarlijks met de ketenpartners de inzet en opbrengst van de ondersteuning en begeleiding en het overleg X gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van schoolse vaardigheden/ werkhouding X gedrag X sociaal-emotionele ontwikkeling X voorlichting in de klas door ketenpartners X ondersteuning aan leerlingen met verslavingsproblematiek, namelijk Brijder of Mee X CJG-coach - Multi disciplinaire teams 5. differentiatie Docenten voldoen aan de competenties van SBL 1. Docenten maken n.a.v. de onderwijsbehoeften van de leerling zo nodig aanpassingen in hun lessen 1 die competenties zijn: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk, didactisch, organisatorisch competent, competent in het samenwerken met collega s en met de omgeving, competent in reflectie en ontwikkeling 4

5 op het gebied van o.a. - verschillende leerstijlen - meer of minder dan gemiddelde cognitieve mogelijkheden (verrijkingsstof, bijles enz.) - specifieke psychologische of sociaal-emotionele kenmerken - dyslexie en dyscalculie: de school heeft passende materialen en methodieken voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. In het dyslexie/dyscalculieprotocol is opgenomen hoe gesignaleerd en gediagnosticeerd wordt en tevens hoe wordt omgegaan met leerlingen met vastgestelde dyslexie of dyscalculie X deskundigheidsbevordering aan docenten hulplessen / remedial teaching motorische remedial teaching x Tafelkaarten/ voorgelezen toetsen/ anders, nl. Claro read flipping the classroom (online instructie) X eigen aanbod van de school: Geschoolde mentoren Interne stages Groepsstages Individuele coaching Pro-Roc traject Doorleerklassen meer theorie - Opbrengst gericht werken - Groepsplannen, werken op 3 niveaus 6. wijze van overdracht Bij leerlingen met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte en bij afstromende leerlingen vindt altijd een warme (=uitgebreide mondelinge) overdracht plaats. Hierbij gaat het om doorlopende leer- en zorglijnen, waarvan het IOP een onderdeel is. Het betreft zowel de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs als de overstap van de ene vo-school naar de andere vo-school en de doorstroom naar het mbo/ hbo/ wo. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden in kaart gebracht en vastgelegd op basis van schriftelijke informatie bij de aanmelding, aangevuld met mondelinge informatie bij de warme overdracht en informatie van ouders. X ouders worden tijdig betrokken bij de overdracht van leerlingen X lesobservatie op de school van herkomst bij speciale ondersteuningsbehoeften X eigen aanbod van de school: uitgebreide intake procedure zoals omschreven in het zorgplan 5

6 7. registratie in een leerlingvolgsysteem De school beschikt over een beveiligd digitaal systeem, waarin gegevens over de leerlingen beschikbaar zijn voor de medewerkers en (deels) voor de ouders. Het is een middel dat wordt ingezet om het handelingsgericht werken te ondersteunen, met als functies dossieropbouw en communicatie. In het leerlingvolgsysteem worden de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, ontwikkeling en vorderingen van de leerling, interventies en geboden ondersteuning, verzuim en incidenten en samenwerking met ouders vastgelegd. Docenten en andere professionals zorgen dat zij bekend zijn met de inhoud van het leerlingvolgsysteem. De school registreert de resultaten van ingezette acties en beoordeelt de effectiviteit en het rendement ervan. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden systematisch de uitstroom- en afstroomgegevens van de school bijgehouden. (digitale) inzage in het leerlingvolgsysteem voor ouders/verzorgers eigen aanbod van de school:. - Rooster, Verzuim en jaarplanner voor ouders in te zien - (Handelingsgerichte) OPP s Opmerking nu wordt magister vooral als uitgebreid logboek gebruikt. Wel worden de HP s en IOP s bij een leerling aangehangen net zo als de toetsen en de verzuimregistratie. 8. fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes Er zijn onderwijsprogramma s die waar nodig zijn afgestemd op leerlingen met fysieke beperkingen en langdurig zieke leerlingen, bijv. aangepaste roosters en het thuis aanleveren van werk. rolstoeltoegankelijkheid invalidentoilet lift X digitale leeromgeving X eigen aanbod van de school: Indien we mogelijkheid zien bieden we maatwerk. Een leerling moet zich wel zelfstandig kunnen verplaatsen tussen de verschillende lokalen. 6

7 - nieuwbouw 9. een protocol voor verpleegkundige en medische handelingen Er is vastgelegd welke verpleegkundige en medische handelingen mogelijk en onmogelijk zijn, bijv. medicijnverstrekking, diabetesinjecties. X ondersteuning aan leerlingen met een chronische ziekte,. ondersteuning aan leerlingen met beperkt zicht, namelijk ondersteuning aan leerlingen met beperkt gehoor, namelijk ondersteuning aan leerlingen met beperkte motoriek/ fysieke ontwikkeling, namelijk x eigen aanbod van de school: per leerling bekijken we wat mogelijk is en wat niet, aan de kwantiteit is een beperking -Protocol medische handelingen komt in het jaar

8 Trajectvoorziening: Hieronder volgt een korte beschrijving van de wijze waarop wij de trajectvoorziening op onze school vormgeven (volledige kaderplan: zie De leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen worden begeleid door de trajectbegeleider. De trajectbegeleiding is niet zozeer gericht op de begeleiding van de individuele leerling, maar op wat er nodig is om de leerling te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. Dit gaat altijd in samenwerking met de mentor, betrokken leerkrachten en ouders, soms ook met de klas. De leerkrachten worden handelingsbekwaam gemaakt in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door coaching op de werkvloer. Op de Schakel gaat dit vooral om leerlingen met externaliserend gedrag. De opzet is om tevens de ouderparticipatie te vergroten bij het preventief werken aan gedragsproblemen. Uitgangspunt is het bieden van vroegtijdige ondersteuning op school waardoor afstroom naar het VSO kan worden voorkomen. Trajectbegeleiding bestaat uit: De onderwijsbehoeften van leerlingen goed in kaart brengen dmv bijv. observaties, gesprekken leerkrachten, ouders en leerling. Vergroten van handelingsrepertoire van leerkrachten. Coachen van leerkrachten in de omgang met de speciale onderwijsbehoeften. Individuele ondersteuning van leerlingen en ouders. Ouders in een vroeg stadium betrekken bij de opstelling van de plannen. Training en studiebijeenkomsten voor docenten en mentoren. 8

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs en ondersteuning...

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Vmbo Amsterdam 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Vmbo Amsterdam 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Schoolondersteuningsprofiel. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoolondersteuningsprofiel CSG Willem de Zwijger Schoonhoven 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 11 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Groene Hart Praktijkschool

Schoolondersteuningsprofiel. Groene Hart Praktijkschool Schoolondersteuningsprofiel Groene Hart Praktijkschool 1 INLEIDING 2 SCHOOLGEGEVENS 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3 Onderwijsaanbod 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens school 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Onderwijsvisie 5 2.5 Visie op

Nadere informatie

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014 Schoolprofiel VSO De Hoge Brug 17 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene Informatie 1.2 Onderwijsaanbod 1.3 Typering van de school en de leerlingen 1.4 Bijzonder onderwijsaanbod 2 TOELATING

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Januari 2015 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Daltonschool Corlaer is een openbare school, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar met de uitgangspunten van het Daltononderwijs leert om te gaan met zelfstandigheid,

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PRISMA VSO ZMLK

Schoolondersteuningsprofiel PRISMA VSO ZMLK Schoolondersteuningsprofiel PRISMA VSO ZMLK 1 inleiding 3 2 schoolgegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 5 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 9 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school. CSG Groene Hart Topmavo

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school. CSG Groene Hart Topmavo Schoolondersteuningsprofiel Naam school CSG Groene Hart Topmavo Inhoud 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 5 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Inhoud REGIUS COLLEGE SCHAGEN... 3 1. DE ONDERSTEUNING OP HET REGIUS COLLEGE... 3 1.1 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Velddijk (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013 Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 1 Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

School Ondersteuningsplan College de Meer 2014-2015

School Ondersteuningsplan College de Meer 2014-2015 School Ondersteuningsplan College de Meer 2014-2015 1 Versie: 3 juli 2014 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens en kengetallen 5 Hoofdstuk 2: Beschrijving en profilering van de school 6 2.1: Algemene missie en

Nadere informatie

SO4 De Windroos. De schoolgids

SO4 De Windroos. De schoolgids SO4 De Windroos School voor speciaal onderwijs cluster 4 De schoolgids SO4 De Windroos Gildekamp 6012 6545 LX Nijmegen SO4 De Windroos Pastoor Kerstenstraat 38 5831 EW Boxmeer 1 Inhoudsopgave Welkom op

Nadere informatie