HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008"

Transcriptie

1 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008

2 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale schaal. De halfwaardetijd van kennis wordt steeds korter. Dynamiek is een constante geworden. Dat is het kader waarbinnen het hoger economisch onderwijs (22 hogescholen, studenten) zijn opdracht gestalte geeft om meer (jonge) mensen hoger op te leiden, en dat in een continue interactie met ontwikkelingen in de samenleving en het werkveld. De samenleving verwacht van een afgestudeerde die de door hogescholen afgegeven graad bachelor of business administration bezit dat die graad op goede gronden is verleend en dat die graad inhoudelijk van een goed niveau is. Ook wordt verwacht dat een afgestudeerde met de graad bachelor of communications van een hogeschool in Noord-Nederland, in essentie dezelfde basiskennis en basiscompetenties bezit als een afgestudeerde met dezelfde graad van een hogeschool in Zuid- Nederland. Het is om die redenen dat hogescholen eigen in het werkveld gevalideerde landelijke opleidingsprofielen en landelijke domeincompetenties hebben (zie informatiebank opleidingscompetenties op Het hoger economisch onderwijs kent vijf clusters van opleidingen, vijf domeinen te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws 1. Voor die domeinen bestaan landelijke domeincompetenties. Daarop aanhakend is nu per domein een eerste landelijke Body of Knowledge & Skills (BoKS) opgesteld. In een BoKS wordt per competentie dieper ingegaan op achterliggende basiskennis- en deskundigheidsgebieden. De ambitie is het bieden van landelijke transparantie. Een BoKS fungeert als collectief referentiekader voor de betrokken hogescholen. Verschillen tussen hogescholen in met name de aard van de regionaal economische bedrijvigheid kunnen een logische reden zijn voor verschillen in de eigen invulling van een BoKS. Bij de totstandkoming ervan is Bureau Berenschot ingeschakeld niet alleen voor de begeleiding van het proces maar ook voor de inbreng van inhoudelijke expertise. Elke BoKS is opgesteld door de opleidingen zelf waarbij vertegenwoordigers van het werkveld zijn betrokken. Kennis- en deskundigheidsgebieden zijn voortdurend in ontwikkeling. Een BoKS is dan ook nooit af of compleet. Vandaar dat de titel nadrukkelijk de toevoeging versie 23 juni 2008 bevat. De kunst is een BoKS actueel te houden. De ambitie is rond een BoKS een kennisgemeenschap, een netwerk te vormen van zowel mensen uit de opleidingen (docenten, lectoren) als uit het werkveld. Gedacht wordt aan een wikipedia-achtige opzet via internet, mogelijk gefaciliteerd door SURF, het Nederlands computernetwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. Wij hopen dat deze eerste BOKS-versie inspiratie biedt voor een duurzame, inhoudelijke interactie tussen opleidingen en werkveld, gericht op de verdere ontwikkeling ervan. Namens het Sectoraal Adviescollege Hoger Economisch Onderwijs van de HBO-raad, Ineke van der Linden, voorzitter. 1 Tot Business Administration worden gerekend opleidingen als Management, Economie & Recht, Facility Management, International Business and Management Studies, Hotelonderwijs, Toerisme, Logistiek, Vastgoed & Makelaardij, Personeel & Arbeid; tot Commerce opleidingen als Commerciële Economie, Small Business & Retailmanagement; tot Communications opleidingen als Communicatie, Hogere Europese Beroepen, Media & Entertainment Management, Journalistiek; tot Economics opleidingen als Bedrijfseconomie, Accountancy, Fiscale Economie, Financial Services Management en tot Laws opleidingen als HBO Rechten, Sociaal-juridische Dienstverlening.

3 3 Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008 Domein Laws Het domein Laws bestaat uit twee opleidingen: HBO-Rechten (HBO-R) Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) De SJD opleiding bestaat al geruime tijd en heeft haar sporen verdiend. HBO-Rechten is een betrekkelijk nieuwe opleiding en bestaat sinds In 2006 kwamen de eerste HBO-Rechten afgestudeerden op de arbeidsmarkt. In dit document wordt bij de indeling een alfabetische volgorde tussen beide opleidingen gehanteerd. De opleidingen van het domein Laws worden aangeboden door 12 hogescholen in Nederland. Jaarlijks leveren zij binnen het domein zo n 1500 afgestudeerde studenten af, die de internationaal erkende titel Bachelor of Laws mogen dragen. De opleidingen HBO-Rechten binnen het domein Laws leiden onder andere op tot Gerechtssecretaris, Parketsecretaris, Paralegal, Professional support Lawyer, Juridisch medewerker, Projectmanager, Informatiemanager, Juridisch adviseur. De opleidingen SJD binnen het domein Laws leiden onder andere op tot Sociaal raadsman/-vrouw, Jeugd-reclasseringswerker, medewerker WMO, Coördinator jongerenbeleid, Ombudsman/-vrouw, Bewindvoerder schuldhulpverlening, Buurtregisseur (SJD). Deze functies komen in uiteenlopende organisaties voor: Advocatenkantoren, Notariskantoren, Rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, Bedrijfsleven, Rechtsbijstandverzekeraars, Centrale en decentrale overheid (HBO-R), en Jeugdreclassering, Sociaal Raadslieden, Raad voor de Kinderbescherming, Sociale zekerheid, Openbaar bestuur, Bedrijfsleven, Juridisch loket (SJD). Afgestudeerden van de opleidingen van het domein Laws spelen vooral een rol binnen organisaties met een primair juridisch proces, zoals juridische dienstverlening of in het publieke domein van rechterlijke macht en overheid, maar ook binnen andere organisaties waarin behoefte is aan juridische expertise. De HBO-jurist is een brede praktisch gerichte juridische professional die het recht in uiteenlopende situaties kan toepassen alsmede de toepassing van het recht weet te faciliteren. Belangrijke vertegenwoordigers uit het werkveld, zoals rechters, advocaten, deurwaarders en notarissen, geven aan dat er veel behoefte is aan juridisch geschoolde hbo'ers die het recht kunnen toepassen en aandacht hebben voor efficiëntie, zorgvuldigheid en kwaliteit. Zij verwachten een combinatie van: praktisch inzicht; efficiënt organiseren en ordenen zodat projecten en procedures goed verlopen; assertiviteit om teamleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden; zorgvuldigheid en deskundigheid in het omgaan met informatie en kennis van juridische (digitale) bronnen. Body of Knowledge & Skills De term Body of Knowledge & Skills (hierna: BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes van de beroepsbeoefenaar. Voor de domeinen binnen de sector HEO is deze BoKS verwoord in de zogenaamde domeincompetenties. Deze geven aan wat de bachelor of Laws moet kennen en kunnen om als professional succesvol in de beroepspraktijk te opereren: 1. Adviseren van klanten en opdrachtgevers bij juridische vragen en problemen. 2. Behartigen van de juridische belangen van klanten en opdrachtgevers, en het verlenen van rechtsbijstand. 3. Onderhandelen en bemiddelen in een geschil of conflict om tot een oplossing te komen.

4 4 4. Coördineren van werkprocessen binnen de organisatie en het daarbij bewaken van juridische en bestuurlijke procedures en termijnen. 5. Selecteren en analyseren van externe informatie op juridische en maatschappelijke relevantie. 6. Signaleren van effecten van (nieuwe) wet- en regelgeving voor klanten en voor de eigen organisatie, en voorstellen van verbeteringen in de werkprocessen of het beleid van de organisatie. 7. Beoordelen binnen de expertise die op bepaalde gebieden is verworven van uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek op hun toepasbaarheid en vertaalt ze in een advies voor implementatie. Elke afgestudeerde bachelor of Laws bezit al deze competenties, maar er zijn accentverschillen per opleiding. De kenniscomponent van de domeincompetenties bestaat uit drie elementen: 1. Basics: de basiskennis waarover elke afgestudeerde HBO Bachelor of Laws beschikt. 2. Verdiepende kennis waarover elke afgestudeerde HBO Bachelor of Laws beschikt. 3. De vaardigheden die bachelor of Laws beheersen. Hieronder wordt een impressie gegeven van de basics per domeincompetentie en van enkele belangrijke visies en trends. Competentie 1 Competentie 2 Competentie 3 Competentie 4 Competentie 5 Competentie 6 Competentie 7 Adviseren van klanten en opdrachtgevers bij juridische vragen en problemen. Behartigen van de juridische belangen van klanten en opdrachtgevers, en het verlenen van rechtsbijstand. Onderhandelen en bemiddelen in een geschil of conflict om tot een oplossing te komen. Coördineren van werkprocessen binnen de organisatie en het daarbij bewaken van juridische en bestuurlijke procedures en termijnen. Selecteren en analyseren van externe informatie op juridische en maatschappelijke relevantie. Signaleren van effecten van (nieuwe) wet- en regelgeving voor klanten en voor de eigen organisatie, en voorstellen van verbeteringen in de werkprocessen of het beleid van de organisatie. Beoordelen binnen de expertise die op bepaalde gebieden is verworven van uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek op hun toepasbaarheid en vertaalt ze in een advies voor implementatie.

5 5 Deskundigheidsgebied Basics Verdieping HBO-Rechten Verdieping SJD Staatsrecht Algemene beginselen van staatsvormen en het concept van Trias Politica, inrichting van het Nederlandse Koninkrijk en het land Nederland, wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende organen van Nederland, ministeriele verantwoordelijkheid, processen van wet- en regelgeving, concept van decentralisatie, mandaat en attributie, provincies, gemeenten en waterschappen, kiesrecht, mensenrechten. Wetten: Grondwet, Provinciewet, Gemeentewet, Waterschapswet. Bestuursrecht Bestuursorganen, bestuurshandelingen, legaliteitsbeginsel, Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, regelgeving, handhaving, Algemene begrippen aangaande Vluchtelingen, Asielprocedure algemene beginselen van behoorlijk bestuur, verkeer tussen burgers en bestuursorganen, besluitvorming, handhaving. Wetten: algemene wet bestuursrecht. mensenrechten, decentralisatie, bijzonder bestuursrecht: nationaliteit, ruimtelijke ordening, milieu, onderwijs, bijzondere voorzieningen, Wetten: Algemene wet bestuursrecht, Kieswet, Algemene wet gelijke behandeling, Rijkswet op het Nederlanderschap, Wet op de Ruimtelijke Ordening. Inburgering, Mensenrechten, immigratie- en Naturalisatie, Verblijf, Illegaliteit, Tewerkstelling, Terugkeer, Bezwaar en Beroep. Wetten: Vreemdelingenwet en Wet Arbeid Vreemdelingen. Bestuursprocesrecht Organen belast met bestuursprocesrecht, algemene begrippen beschikking, besluit, algemeen verbindend voorschrift, termijnen, procedures rond bezwaar, procedures van beroep, hoger beroep, marginale en integrale toetsing. Wetten: algemene wet bestuursrecht. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, regelgeving, handhaving, mensenrechten, decentralisatie, bijzonder bestuursrecht: nationaliteit, ruimtelijke ordening, milieu, onderwijs, bijzondere voorzieningen, Wetten: Algemene wet bestuursrecht, Kieswet, Algemene wet gelijke behandeling, Rijkswet op het Nederlanderschap, Wet op de Ruimtelijke Ordening. Privaatrecht Algemene begrippen als persoon, rechtspersoon, vermogen, vordering, goederenrecht, vermogensrechten en verbintenissen, overdracht en vestiging rechten, bronnen van verbintenis, overeenkomsten, nakoming en wanprestatie, onrechtmatige daad, uitgangspunten burgerlijk procesrecht. Wetten: Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, zaken, vermogensrechten, beperkte rechten, zekerheden: pand en hypotheek, verbintenissen uit de wet en overeenkomst, (risico)aansprakelijkheid, betaling, schadevergoeding, verrekening, gemeenschap, hoofdelijkheid, bijzondere overeenkomsten: koop, opdracht, vaststellingsovereenkomst, huur, arbeid, borgtocht, internationaal privaatrecht, geharmoniseerd privaatrecht: Weens Kooprecht, EG-Verbintenissenverdrag, EU-Richtlijnen, Algemene en bijzondere procedures, bewijs, beslag, executie, naamgeving, afstamming, verzorging, huwelijk, scheiding, alimentatie, huwelijks vermogen, erfrecht: nalatenschappen, beheer, verdeling. Wetten: Burgerlijk Wetboek, Boek 5, 6 en 7, Burgerlijk Wetboek Boek 1 en 4, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Algemene begrippen als woonruimte, bedrijfsruimte, verplichtingen huurder en verhuurder, overgang huur bij overdracht, opzegging, beëindiging, medehuur, huurbescherming, onderhoud, schadevergoeding, verandering van de ruimte, huurprijzen, registers. Wetten: Burgerlijk Wetboek Boek 7, Huurwet. Algemene begrippen als algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, Consumentenkoop van roerende zaken, Koop van onroerende zaken, Koop-/aannemingsovereenkomst, Reisovereenkomst, Borgtocht, Verzekeringsovereenkomst, Warenwet, Misleidende reclame, Handelspraktijken, Geschillencommissies, Europees consumentenrecht. Algemene begrippen als geneeskundige behandelingsovereenkomst, bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen, rechten en plichten van de patiënt, informatie en gegevensverstrekking, privacy, medisch dossier, beroepsgeheim, zwijgplicht, toestemming, behandeling, inzage dossier, seksueel misbruik, intimidatie, bezwaar, klachten, patiëntenvertrouwenspersoon. Wetten: WGBO, BOPZ en Wet BIG.

6 Deskundigheidsgebied Basics Verdieping HBO-Rechten Verdieping SJD Sociaalrecht Algemene begrippen als arbeid, loon, zeggenschap, Algemene begrippen inzake ziekte, loon, uitkering, re-integratie, medezeggenschap, sociaal vangnet, arbeidsovereenkomst, ontslag, ziekengeld, zwangerschap en bevalling, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen, flexibele arbeidsrelaties, collectief arbeidsrecht. Wetten: Burgerlijk Wetboek Titel 6.10, WW, WWB, WIA, AOW, WOR, WCAO. werkeloosheid, bijstand. Wetten: WW, Abw, WWB, WMO, WVG. Algemene begrippen inzake (het opstellen van) arbeidsvoorwaarden, non-discriminatie, gelijke behandeling, recht op deeltijdarbeid, zwangeren ouderschapsverlof, binden en boeien van werknemers, ontslagtrajecten, ontslagtrajecten bij arbeidsongeschiktheid, ontbindingsprocedure, CAO-recht, algemeen verbindend verklaring, medezeggenschapsrecht, stakingsrechtbescherming en ARBO wetgeving. 6 Strafrecht Algemene begrippen als dader, medepleger, overtreding, misdrijf, straffen en internationale aspecten, legaliteitsbeginsel, actoren in het strafrecht, schuld en opzet, elementen van art. 348 Sv, elementen van art. 350 Sv. Wetten: Wetboek van Strafrecht. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, bijzondere misdrijven, terrorisme, economische delicten, bijzondere opsporingsmethodes, uitlevering, overlevering, wederzijdse rechtshulp, bijzondere straffen, tbs, Wetten: Sr, Sv, Wet BOB, WED, MOT, Penitentiaire wetten, Reclasseringsregels, Uitleververdragen. Algemene begrippen in de praktijk en jurisprudentie, slachtofferhulp, reclassering, halt, bijzondere straffen, tbs, vrijheidbeperkende maatregelen, rechtshulp en criminologie. Wetten: Sr, Sv, Reclasseringsregels. Strafprocesrecht Algemene begrippen competentie, vervolging, cautie, verdachte, rechtsbijstand, dwangmiddelen, opsporingsbevoegdheden, fases in een strafprocedure, elementen van art. 348 Sv, elementen van art. 350 Sv. Wetten: Wetboek van Strafvordering. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, bijzondere misdrijven, terrorisme, economische delicten, bijzondere opsporingsmethodes, uitlevering, overlevering, wederzijdse rechtshulp, bijzondere straffen, tbs, Wetten: Sr, Sv, Wet BOB, WED, MOT, Penitentiaire wetten, Reclasseringsregels, Uitleververdragen. Bedrijfsrecht Basisbegrippen en bedrijfsvormen in de praktijk, rechtspersoonlijkheid, medezeggenschap, vertegenwoordiging, (doorbraak van) aansprakelijkheid, insolventie. Wetten: Burgerlijk Wetboek Boek 2, 7 en 8, Wetboek van Koophandel, Faillissementswet. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, rechtspersoonlijkheid, besluitvorming, personen- en kapitaalvennootschappen, aandelen, bestuur, medezeggenschap, corporate governance, vertegenwoordiging, (doorbraak van) aansprakelijkheid, (publiek) mededingingsrecht, handelstransacties, bescherming uitvindingen en onderscheidingstekens, verzekering, vervoer, insolventie, corporate litigation. Wetten: Burgerlijk Wetboek Boek 2, 7 en 8, Wetboek van Koophandel, Faillissementswet, Rijksoctrooiwet, Auteurswet, Merkenwet, Handelsnamenwet, Mededingingswet. Personen- en familierecht, Erfrecht Algemene begrippen als burgerlijke stand, gezag, afstamming, minderjarigheid, huwelijk, echtscheiding, levensonderhoud, huwelijksvermogensrecht, erfopvolging en vereffening. Wetten: Burgerlijk Wetboek Boek 2 en 4. Algemene begrippen inzake burgerlijke stand, gezag, afstamming, minderjarigheid, huwelijk, echtscheiding, levensonderhoud, huwelijksvermogensrecht, samenlevingscontracten, erfopvolging en vereffening, erkenning, adoptie, ouderlijke macht, voogdij, curatele, mentorschap, legitieme portie, beschermingsbewind, kinderbescherming en jeugdstrafrecht. Wetten: Burgerlijk Wetboek Boek 2, en 4. Internationaal recht Algemene beginselen van bronnen van recht, soevereiniteit, jurisdictie, verdragen, rechtsbescherming, individueel klachtrecht, vrede en veiligheid, sancties en geweld, internationale organisaties, mensenrechten en tribunalen. Wetten: Handvest Verenigde Naties, Weens Verdragenverdrag, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Internationaal privaatrecht. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, handhaving vrede en veiligheid, Interne Europese markt, mededinging, EU buitenlands beleid, EU strafrechtelijke beleid. Wetten: EU-Verdrag, EG-Verdrag, Capita Selecta Verordeningen & Richtlijnen, respectievelijk de tweede en derde pijler instrumenten. Europees recht Algemene beginselen van communautaire rechtsorde, subsidiariteit, organen van de EU en de EG, besluitvorming, rechtsbescherming, beleidsterreinen. De invloed van het Europees recht op het Nederlands recht komt bij de behandeling van de diverse rechtsgebieden aan de orde. Wetten: EU-Verdrag, EG-verdrag. Basisbegrippen in de praktijk en in de jurisprudentie, handhaving vrede en veiligheid, Interne Europese markt, mededinging, EU buitenlands beleid, EU strafrechtelijke beleid. Wetten: EU-Verdrag, EG-Verdrag, Capita Selecta Verordeningen & Richtlijnen, respectievelijk de tweede en derde pijler instrumenten. Algemene begrippen inzake wonen, zorg en inkomen.

7 7 Deskundigheidsgebied Ethiek Legal English Juridische informatiemethoden Bestuurlijke / organisatorische processen Basics Rechtsfilosofie, sensitiviteit voor kloof tussen recht en rechtvaardigheid, tussen recht hebben en recht krijgen, tussen recht en politiek, sensitiviteit voor kloof tussen feit en fictie, beroepsregels, public governance / corporate governance codes en regels, belangenverstrengeling en integriteit. Sensitiviteit voor probleem van juridisch jargon en vertaling, basisbeginselen Engels (Anglo-Amerikaans) recht, basisbegrippen Nederlands recht in het Engels. Rechtsbronnen ontsluiten, zoekmethodes, citeren, werkwijze van juridische portals. Bestuursmodellen, management, leiderschap, delegatie, mandaat, groepsdynamica, beleidsvorming bij overheid, lobby, belangen, corporate governance, zelfreguleringsinstrumenten, maatschappelijke organisaties, rechtspsychologie. Alle competenties Vaardigheden Basisvaardigheid Specifieke vaardigheden HBO-Rechten Presenteren Sociale- en communicatieve vaardigheden Specifieke vaardigheden SJD Professionele doelgroep- en resultaatgerichte gespreksvoering Vaardigheden op het terrein van Intake gesprek, motivering, verwijzen, advisering, rapporteren. Taalvaardigheid Adviseren Methodiek sociaal juridisch dienstverlening: Vaardigheden op het terrein van hulpverlening bij schulden (WSNP, minnelijk traject, schuldenregelingen, bewindvoering etc.), reïntegratie en trajectbegeleiding / case-management, uitkeringsverstrekking en opleggen boetes en maatregelen, signaleren en preventie alsmede het geven van voorlichting op deze terreinen. Solliciteren Conflicthantering Projectmanagement Belangenbehartiging (Proces)Vertegenwoordigen Onderhandelen en bemiddelen Reguleren Onderzoeksvaardigheden Juridisch auditten Dossiermanagement Kwaliteitsmanagement Informatiemanagement

8 8 4. Maatschappelijke trends Dominante maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het domein LL.B en zijn derhalve bepalend voor de keuze van de body of knowledge & Skills. We noemen er vier. Gesteld kan worden dat de samenleving juridiseert. Dat is geen beweging op zich, maar een uitvloeisel van enkele dominante maatschappelijke ontwikkelingen. Trefwoorden daarvan zijn: individualisering en internationalisering. (Groepen) individuen worden steeds mondiger. Winnen lijkt belangrijker dan gemeenschappelijkheid. Tegelijkertijd neemt vanuit de samenleving de roep om verantwoording toe. Profit- en non-profit organisaties dienen zich in toenemende mate te verantwoorden. Vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid meer, het moet gewonnen worden, onder andere door openheid van zaken ( transparantie ) over hoe wet- en regelgeving is nageleefd. In onderhandelingen is steeds meer behoefte aan zekerheid. Zaken worden vooraf tot in detail geregeld, geen risico of onduidelijkheid mag over het hoofd worden gezien. Het belang van conflictbeheersing en risicomanagement neemt dan ook toe. Dat geldt zeker in complexe situaties en in internationale context. Maar ook de verhoudingen in het maatschappelijke verkeer worden complexer: de vanzelfsprekendheid van zo zijn de regels heeft plaats gemaakt voor onzekerheid over wat nu wel en niet kan. Nieuwe regelgeving is daarbij aan de orde van de dag. Bovendien wordt de regelgeving ingewikkelder, onder andere door het in elkaar haken van nationale, Europese en internationale wetgeving. In alle maatschappelijke geledingen neemt de behoefte aan juridisch advies en juridische dienstverlening toe. Bij bedrijven wil men uit algemeen bedrijfsbelang er zeker van zijn dat men aan geldende regelgeving voldoet ( compliance ). Dit doet de vraag naar juridisch geschoolde medewerkers toenemen. Inmiddels is ook een tegenbeweging zichtbaar. Alles vooraf vastleggen en elk conflict via de rechter willen beslechten is ondoenlijk. Nieuwe vormen van samen tot een oplossing komen dienen zich aan. Mediation, in ruime zin opgevat als de inspanning om een kwestie buiten rechte voor de betrokken partijen tot een aanvaardbare oplossing te brengen, is in opkomst. Daarbij wordt in toenemende mate op basis van signalering van maatschappelijke gedragingen, gevolgen of weerstanden preventief geprobeerd conflicten en ongewenste verschijnselen van regelgeving te voorkomen. Een oplossingsgerichte pragmatische casemanager op HBO-niveau, gewend aan het omgaan met agressie en weerstand, in staat overzicht te houden in multiproblem situaties, met kennis van juridische posities en mogelijkheden, lijkt hierbij in toenemende mate een sleutelrol te gaan spelen. Parallel aan de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de juridische organisaties en afdelingen zelf. Belangrijke veranderingen hier zijn functiedifferentiatie en vergroting van doelmatigheid. Functiedifferentiatie is een algemeen herkenbare trend. Daarin past de vraag naar brede praktijkgerichte HBO-Juristen; de verwachting is dat deze vraag alleen maar zal toenemen. Vergroting van de doelmatigheid en beheersing van de kosten doen de vraag ontstaan naar medewerkers die juridische expertise combineren met expertise op het gebied van de administratieve organisatie en de daarbij behorende bedrijfsprocessen. Het onder mandaat afhandelen van zaken zoals men dat van oudsher in het openbaar bestuur kent is een voorbeeld van vergroting van doelmatigheid. HBO- Juristen kunnen in die behoefte voorzien. Kennisdeling en -ontwikkeling is van vitaal belang voor alle organisaties in onze samenleving. Het vindt in toenemende mate plaats in (multidisciplinaire) netwerken. Ondersteuning door ICT is daarbij onmisbaar. Maar ook bij de dagelijkse productie hangt het succes van de jurist in toenemende mate af van een innovatief gebruik van ICT. Het digitale dossier is er slechts een begin van. Bovendien wordt het recht steeds vaker geraadpleegd en geselecteerd via juridische databanken. Juristen worden daarom steeds vaker ingezet bij de totstandkoming en optimalisering van een juridisch informatiesysteem in de eigen organisatie. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar juridische medewerkers met kwaliteiten op dit terrein stijgt.

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Communications Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Communications Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Communications Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat

Nadere informatie

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Commerce Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Commerce Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Commerce Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

RECHT voor de zorg- en

RECHT voor de zorg- en RECHT voor de zorg- en welzijnsprofessional EDITIE 2015-2016 Hoofdredactie mr. Peter Simons Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Over de redactie: mr. Carin Graveland-Geijtenbeek (algemene inleiding)

Nadere informatie

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 De relaties tussen: A. Competenties Domein Economics B. Competentiegebieden Financial Services Management C. Generieke Competenties

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven:

In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: In totaal legden 59 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat is uw geboortedatum? Deze antwoorden werden gegeven: - 29/11/1968-11-11-1992 - 06-01-1991-13-05-1987 - 26-09-1992-1989 - 26 oktober

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEOORDELINGSRAPPORT. Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal. De Haagse Hogeschool

BEOORDELINGSRAPPORT. Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal. De Haagse Hogeschool BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten / Law voltijd/deeltijd/duaal De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd Bekijk de video van Thamar met Layar 2015 2016 HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Interactive Print Download

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie