Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Documentnr. Dossiernr. 11/03730/V/M/PO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING - het oprichten van een berging op de schutterswei te Strucht, Schin op Geul - Datum : 15 september 2011 Opdrachtgever : Schutterij Sint Mauritius Strucht Opdracht is verstrekt aan : Aelmans ROM Adres opdrachtnemer : Kerkstraat 2 / Kerkstraat BE Baexem / 6367 JE Voerendaal De opdracht is uitgevoerd door : mr. P.H.J. Soogelee

17

18 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING Ligging plangebied Beoogde planontwikkeling Ruimtelijke effecten BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE Rijksbeleid Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg Perspectieven Provinciale waarden Conclusie provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Vigerend bestemmingsplan MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN Bodem Geluid Milieuzonering Luchtkwaliteit Externe veiligheid OVERIGE RUIMTELIJKE ASPECTEN Archeologie Archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 1988) Archeologische verwachtingswaarden Kabels en leidingen Verkeer en parkeren Verkeersstructuur Parkeren Waterhuishouding Vierde Nota Waterhuishouding Provinciaal beleid... 18

19 5.4.3 Watertoets Waterschap Roer en Overmaas Natuur en landschap POL-herziening op onderdelen EHS Landschapsplan Flora en fauna Algemeen Natuurgegevens provincie Limburg Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat op de projectlocatie geen beschermde broedvogels zijn aangetroffen. Wel is in de nabijheid van de schutterswei een broedende kneu aangetroffen (2010) Gebiedsbescherming Conclusie flora en fauna Duurzaamheid UITVOERBAARHEID Planschade AFWEGING VAN BELANGEN EN CONCLUSIE... 23

20 1. INLEIDING Schutterij Sint Mauritius Strucht is voornemens een berging op te richten op de schutterswei te Strucht, gemeente Valkenburg aan de Geul. De berging dient ter vervanging van 2 oude schaftketen die momenteel als toiletvoorziening en berging dienen. Vanwege de slechte staat van de toiletwagens is de wens ontstaan een representatieve en duurzame berging te bouwen. Het vigerende bestemmingsplan staat de bouw van een dergelijke berging niet toe. De schutterswei heeft de bestemming Agrarisch met waarden. Ingevolge de bestemmingsplanregels mag op gronden met de bestemming agrarisch met waarden niet worden gebouwd. Realisatie van een berging is aldus alleen mogelijk door de uitgebreide procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan te volgen, of door een (postzegel)bestemmingsplan op te stellen. Figuur 1: uitsnede topografische kaart met aanduiding projectlocatie Aangezien de gemeente Valkenburg aan de Geul bezig is met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied, is van gemeentewege aangeboden om de mogelijkheid voor het oprichten van een berging op te nemen in het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Buitengebied. Dit is mogelijk door het toekennen van de bestemming Sport aan de schutterswei en door het opnemen van het benodigde bouwvlak op de verbeelding. Per brief van 13 mei 2011 heeft de gemeente aangegeven dat een bestemmingswijziging alleen mogelijk is na ontvangst van een voldoende concreet bouwplan, waaruit blijkt dat medewerking aan een bestemmingsherziening getuigt van een goede ruimtelijke ordening. De brief van de gemeente Valkenburg van 13 mei 2011, zaaknr. 190, is bijgevoegd in bijlage 1. Voorliggend document voorziet in een ruimtelijke onderbouwing voor de bestemmingsplanherziening en zal door de gemeente Valkenburg intern worden gebruikt bij de afweging voor het toekennen van een sportbestemming.

21 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 2.1 Ligging plangebied Het plangebied is gelegen aan het Geveldvoetpad te Strucht, Schin op Geul. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Schin op Geul, sectie C, nummer De omgeving van het plangebied kan worden omschreven als agrarisch/landelijk. Ten noorden van de projectlocatie ligt de N595 met de lintbebouwing van Strucht. Ten westen, oosten en zuiden van het plangebied ligt een glooiend agrarisch landschap, bestaande uit weilanden en kleinschalige landschapselementen, zoals graften en hoogstamfruitboomgaarden. Figuur x: luchtfoto met aanduiding plangebied 2.2 Beoogde planontwikkeling Schutterij Sint Mauritius wenst een berging te realiseren waar de volgende zaken in worden ondergebracht: - toiletvoorzieningen - bergruimte - opslag voor schietpalen - schuilgelegenheid De gevelaanzichten en plattegrond van de op te richten berging zijn weergegeven op de in bijlage 2 bijgevoegde (bouw)tekening. Vanwege de smalle ontsluiting van het perceel is het niet mogelijk de berging ter plekke van de huidige schaftketen op te richten. Aangezien tevens enige beschutting tegen de wind uit de richting van het Gerendal gewenst was en toeschouwers van onder de overkapping zicht

22 moeten hebben op de schietpalen, is besloten de berging aan de noordwestkant van het plangebied te projecteren. 2.3 Ruimtelijke effecten De bouw van een berging in het buitengebied gaat onmiskenbaar gepaard met ruimtelijke effecten. Vanwege diverse redenen worden de ruimtelijke effecten aanvaardbaar geacht. De bouw van de berging betekent dat de twee toiletwagens, die op de schutterswei staan gestald, worden verwijderd. Tevens wordt een berging, waarin buiten het schietseizoen schietpalen worden opgeslagen, verwijderd. De nieuw op te richten berging wordt landschappelijk ingepast. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld door tuin- en landschapsarchitect Guido Paumen. Door de landschappelijke inpassing wordt de berging aan het zicht onttrokken en wordt de schutterswei aangekleed met voor de streek typerende bomen en haagbeplanting. Verder dient opgemerkt te worden dat ter plekke van de schutterswei reeds een vergunde kogelvanger en schietbomen aanwezig zijn. Met name de stalen mast van de kogelvanger is duidelijk herkenbaar en aanwezig in het landschap. De ruimtelijke effecten van de op te richten berging zijn veel minder ingrijpend dan de effecten op het landschap van deze mast.

23 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het Rijksbeleid wordt besproken aan de hand van de Nota Ruimte. Voor de beschrijving van het provinciale beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het gemeentelijke beleid is ontleend aan het bestemmingsplan Buitengebied 1994 van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 3.1 Rijksbeleid Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Nota Ruimte omschreven beleidslijnen. De Nota Ruimte is de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de planologische kernbeslissing (PKB-procedure), formeel in werking getreden. De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting voor Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Daarnaast zijn in de Nota Ruimte ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP) opgenomen. De Nota Ruimte is derhalve een integraal product die uitspraken doet die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle inwoners van Nederland. Het Rijk heeft landelijk de beleidslijnen uitgezet, maar laat de verdere invulling over aan de provincies en gemeenten. Daarmee beoogt het Rijk starheid in de ontwikkelingen en een teveel aan regels te voorkomen. In de Nota Ruimte wordt gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Ontwikkelingsplanologie komt in de plaats van toelatingsplanologie. Het beleid van het Rijk is niet langer het signaleren van beperkingen maar juist het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Beperkingen stelt het Rijk alleen nog maar wanneer het nationaal belang in het geding is. De centrale aanpak van ontwikkelingsplanologie is een gebiedsgerichte aanpak, met als doel de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vanuit de verschillende deelbelangen te verbeteren. Op een bepaald gebied liggen vaak meerdere ruimteclaims, met ieder hun eigen doelstelling. Ten aanzien van bebouwing in het buitengebied, is in de Nota Ruimte aangegeven dat de mogelijkheden voor enerzijds hergebruik en anderzijds nieuwbouw in het buitengebied verruimd worden. In de Nota Ruimte staat aangegeven dat het doel hiervan het vergroten van het economisch draagvlak en de vitaliteit. Een belangrijk ruimtelijk afwegingspunt is de kwaliteit van het landschap.

24 In de Nota Ruimte staat over Zuid-Limburg de volgende beleidsuitspraak: het Heuvelland is aangeduid als nader te begrenzen nationaal landschap. De kernkwaliteiten van dit gebied zijn het schaalcontrast van zeer open naar besloten, het groene karakter en reliëf. In de Nota Ruimte staat verder beschreven dat er wordt ingezet op sterke steden en een vitaal platteland, waarbij ook expliciet gekozen is voor een ruimtelijk beleid dat bijdraagt aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland: - méér ruimte voor ondernemen, wonen en recreëren, en; - méér ruimte voor infrastructuur en water. Het behoud van landschapspatronen wordt gezien als een cultuuropgave. Er dient derhalve een halt te worden toegeroepen aan de aantasting van het landschap. De bestaande contrasten tussen stad en land dienen aantrekkelijker te worden gemaakt. Bij eventuele veranderingen dienen bestaande waarden te worden gerespecteerd. Tevens dient optimaal te worden bijgedragen aan de versterking van de vitaliteit van netwerken, steden en dorpen. Intensief ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt. In de nota wordt in dat kader gesteld, dat benutting van het bestaand bebouwd gebied de voorkeur geniet boven nieuwe uitbreiding. De bouw van een berging met een oppervlakte van nog geen 100 m² wordt niet gezien als een aantasting van het landschap. Twee landschapsontsierende schaftketen en de berging voor het opslaan van schietmasten worden verwijderd. Hiervoor in de plaats wordt één berging teruggebouwd. Tevens worden zowel de berging als de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de bestaande waarden van het gebied gerespecteerd. 3.2 Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009 en 2010 op onderdelen geactualiseerd. Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is opgenomen in het geactualiseerde POL Perspectieven Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden is het grondgebied van de provincie Limburg opgedeeld in verschillende perspectieven. Het onderhavige plangebied is gelegen in het perspectief P1: Ecologische hoofdstructuur.

25 Figuur x: uitsnede POL-perspectievenkaart toevoegen met aanduiding projectlocatie Ten aanzien van het perspectief P1 geeft de provincie het navolgende aan. De Ecologische hoofdstructuur (EHS, P1) omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een specifiek ecologische functie (SEF-beken). Erbinnen liggen bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, Natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of aangemeld) als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het gaat in alle gevallen om gebieden van nationale of Europese betekenis. De EHS maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke hoofdstructuur volgens de Nota Ruimte. Het provinciale beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen. Bescherming, ontwikkeling en verbetering van de (grensoverschrijdende) biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen via milieubescherming, natuurbeheer en herstel van natuurlijke watersystemen, zoals beken en (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, staat hier voorop. Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het nee, tenzij regime. Als dergelijke activiteiten toch worden toegestaan, moet compensatie plaatsvinden. Onder strikte condities kunnen voor knelpuntsituaties oplossingen worden gecreëerd mits dit tevens leidt tot een versterking van de ecologische structuur. De gebieden van de EHS dienen goed toegankelijk te zijn voor recreatief medegebruik en voorzien van (recreatieve) routestructuren binnen de ecologische randvoorwaarden. Het beheer is in handen van particulieren, landbouw, overheden zoals waterschappen en terreinbeherende beschermingsorganisaties. Naast behoud en ontwikkeling van natuurwaarden speelt in deze gebieden ook behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch. De schutterswei ligt in de Ecologische hoofdstructuur. Aangezien recreatief medegebruik is toegestaan, vormt dit geen probleem voor het behalen van de doelstellingen van de EHS. De bouw van een berging op de schutterswei betekent dat mogelijk de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden worden aangetast. Er treedt immers een beperkt oppervlakteverlies op. Aangezien de twee toiletwagens en de berging voor het opslaan van

26 schietmasten worden verwijderd, betekent dit dat het daadwerkelijke oppervlakteverlies kleiner is. Tevens wordt de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de natuurwaarden ter plekke van de projectlocatie versterkt. Gelet op deze compenserende maatregelen kan gesteld worden dat de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied niet worden aangetast Provinciale waarden Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de provincie Limburg. Hierna wordt ingegaan op de kristallen, groene en blauwe waarden. - Kristallen waarden Gelet op de POL-kaart kristallen waarden (4a) is onderhavig plangebied binnen dergelijke waarden gelegen. Figuur x: uitsnede POL-kaart kristallen waarden met aanduiding projectlocatie Ook op de POL-kaart Kristallen waarden is de projectlocatie aangeduid als Ecologische hoofdstructuur. Het beleid ten aanzien van de kristallen waarden is aldus gelijk aan het beleid zoals beschreven onder paragraaf Groene waarden Gelet op de POL-kaart groene waarden (4b) is onderhavig plangebied binnen dergelijke waarden gelegen. De projectlocatie ligt in het Natura-2000 gebied Geuldal. Het Natura 2000-gebied Geuldal is een verzameling van een groot aantal gevarieerde en soortenrijke natuurgebieden, die met elkaar worden verbonden door het Geuldal. Het is een doorsnede van Zuid-Limburg waarin alle kenmerkende landschappen aanwezig zijn. De totale oppervlakte van dit Natura-2000 gebied betreft hectare. De bouw van een berging met een oppervlakte van 100 m² in dit Natura-2000 gebied betekent dat een beperkt oppervlakteverlies optreedt. Aangezien de twee toiletwagens en de berging voor het opslaan van schietmasten worden verwijderd, betekent dit dat het

27 daadwerkelijke oppervlakteverlies kleiner is. Tevens wordt de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de natuurwaarden ter plekke van de projectlocatie versterkt. Figuur x: uitsnede POL-kaart groene waarden met aanduiding projectgebied - Blauwe waarden Gelet op de POL-kaart blauwe waarden (4c) is onderhavig plangebied binnen dergelijke waarden gelegen. Figuur x: uitsnede POL-kaart blauwe waarden met aanduiding projectlocatie Met VHR-gebieden worden de Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden bedoeld. Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden met hydrologisch gevoelige natuurwaarden zijn onderdeel van de EHS. Deze gebieden zijn (inter)nationaal van belang in het kader van de realisatie van Natura

28 2000 en vormen voor de Kaderrichtlijn Water een belangrijk ordenend kader: geen achteruitgang van de natte natuurwaarden en herstel in Deels vallen deze VHRgebieden samen met de prioritaire en kansrijke verdroogde natuurgebieden. Samen vormen ze de natte natuurparels die voorrang hebben bij herstel van de natte natuurwaarden. De begrenzing is indicatief en wordt door het Rijk exact begrensd. Vanwege de compenserende maatregelen in de vorm van een landschappelijke inpassing en het verwijderen van een drietal bestaande bergingen is reeds geconstateerd dat per saldo geen aantasting van de wezenlijke kenmerken van het gebied aan de orde is Conclusie provinciaal beleid Ondanks de ligging in de Ecologische hoofdstructuur vormt het realiseren van een berging op de schutterswei geen probleem voor de te realiseren doelstellingen binnen de EHS. De schutterswei ligt aan de rand van de EHS en wordt al sinds jaar en dag recreatief gebruikt. Dit heeft nooit problemen voor de aanwezige natuurwaarden opgeleverd en is in overeenstemming met het feit dat recreatief medegebruik in de EHS-gebieden is toegestaan. Na realisatie van de nieuwe berging worden tevens 3 bestaande bergingen op de schutterswei verwijderd. Ook wordt het plangebied landschappelijk ingepast volgens het in de bijlage opgenomen landschapsplan. Hierdoor nemen de natuurwaarde van de locatie toe en wordt voorkomen dat de berging als een storend element in het landschap zichtbaar is. 3.4 Gemeentelijk beleid Vigerend bestemmingsplan Momenteel is het bestemmingsplan Buitengebied 1994 van kracht ter plekke van de Schutterswei. Het perceel is in dit bestemmingsplan bestemd als Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde. Ingevolge artikel 9 van het bestemmingsplan is op gronden met deze bestemming bebouwing niet toegestaan, behoudens bouwwerken geen gebouw zijnde. Voor de berging zal aldus van het bestemmingsplan moeten worden afgeweken, of een (postzegel)bestemmingsplan worden opgesteld. De gemeente Valkenburg aan de Geul is op dit moment echter bezig een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen. In het voorontwerp van het bestemmingsplan is de locatie van de schutterswei opgenomen als agrarisch met waarden. Door in het nieuwe bestemmingsplan aan de locatie de bestemming Sport toe te kennen, worden geringe bouwmogelijkheden geschapen, waardoor een berging alsnog vergund kan worden.

29 4. MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met aspecten uit de omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de uitwerking die het project heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn in dit hoofdstuk de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid onderzocht. 4.1 Bodem De functiewijziging van agrarisch met waarden naar Sport maakt de bouw van beperkte opstallen, zoals de gewenste berging, mogelijk. Een bodemonderzoek is noodzakelijk voor bouwactiviteiten, maar alleen als dit verblijfsruimten betreft. Voor opslagruimten is geen bodemonderzoek noodzakelijk, omdat het niet nodig is dat in dergelijke ruimten een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd moet zijn. De berging die de schutterij wenst te realiseren zal bestaan uit een berging voor materialen en een dames- en herentoiletruimte. Het dak wordt groter, zodat de mogelijkheid bestaat buiten voornoemde ruimten te schuilen of materialen op te bergen. Ondanks dat niet alleen sprake is van opslag, is het aannemelijk dat ook in de overige ruimten geen 2 uur per dag mensen gaan verblijven. In samenspraak met de gemeente Valkenburg aan de Geul is dan ook besloten dat voor onderhavige ontwikkeling geen bodemonderzoek noodzakelijk is. Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen voor de beoogde planontwikkeling. 4.2 Geluid Voor het realiseren van een berging op de schutterswei te Strucht speelt het aspect geluid geen rol, omdat geen sprake is van een geluidsgevoelig object. Er worden immers geen verblijfsruimten gecreëerd. Het is immers aannemelijk dat mensen gedurende meer dan 2 uur per dag gebruik maken van de toiletruimten, berging en overkapping. Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen voor de beoogde planontwikkeling. 4.3 Milieuzonering Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Aangezien de op te richten berging op de schutterswei geen onderdeel vormt van een bedrijf of woning, speelt het aspect milieuzonering geen rol.

30 Het aspect milieuzonering vormt dan ook geen belemmering voor het project. 4.4 Luchtkwaliteit Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de luchtkwaliteitseisen op zijn genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex. artikel 5.16 Wm: - er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; - een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; - een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit; - een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een regionaal programma van maatregelen. Aangezien de berging wordt opgericht ter vervanging van drie reeds bestaande bergingen, leidt het project niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook zal het project niet leiden tot een dusdanig aantal toenemende verkeersbewegingen dat de grenswaarde van de luchtkwaliteit daarmee wordt overschreden. - Besluit gevoelige bestemmingen Dit besluit is gericht op de beperking van de vestiging in de nabijheid van provinciale en rijkswegen van gevoelige bestemmingen, zoals gebouwen voor kinderopvang, scholen, verzorgings- of verpleegtehuizen. Het besluit gevoelige bestemmingen is niet van toepassing op onderhavige ontwikkeling. Gelet op vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 4.5 Externe veiligheid In onderhavig geval is geen sprake van het realiseren van een zogenaamd kwetsbaar object. Aangezien geen kwetsbaar object wordt gerealiseerd, hoeft geen afweging te worden gemaakt of de planontwikkeling ertoe leidt dat er een onaanvaardbaar risico ontstaat in het kader van de externe veiligheid.

31 Ook indien een dergelijke afweging wel zou moeten worden gemaakt, biedt de risicokaart Limburg voldoende zekerheid dat de bouw van een berging op de schutterswei in het kader van externe veiligheid niet op overwegende bezwaren stuit. Van de provinciale weg N595 is een rapport opgesteld. Hieruit blijkt dat zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico geen belemmering vormen voor onderhavige ontwikkeling. - Conclusie externe veiligheid Als gevolg van het realiseren van een berging op de schutterswei in Strucht ontstaan er geen (extra) risico s in het kader van externe veiligheid. Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor onderhavig project.

32 5. OVERIGE RUIMTELIJKE ASPECTEN Naast de diverse milieutechnische aspecten, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, dient tevens te worden gekeken naar de overige ruimtelijke aspecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, natuur- en landschap, flora en fauna en duurzaamheid. 5.1 Archeologie Archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 1988) Archeologische waarden zijn bij wet beschermd. Daaromtrent zijn in de Monumentenwet 1988 onder hoofdstuk vijf ( Archeologische monumentenzorg ) bepalingen opgenomen die de gemeenteraad in acht moet nemen. Artikel 41a van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat de artikelen 39, 40 en 41 niet van toepassing zijn op projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m². De gemeenteraad kan een hiervan afwijkende andere oppervlakte vaststellen. De gemeente Valkenburg heeft de oppervlakte van 100 m² ongewijzigd overgenomen. In casu is sprake van een berging met een oppervlak van minder dan 100 m². Vorenstaande impliceert dat ten behoeve van voorliggend bouwplan geen archeologisch onderzoek behoeft te worden verricht, aangezien het oppervlak van de te realiseren uitbreiding kleiner is dan 100 m² Archeologische verwachtingswaarden Voor onderhavig plangebied is ten aanzien van het aspect archeologie de Archeologische monumenten- en trefkanskaart van de gemeente Valkenburg aan de Geul geraadpleegd. Figuur x: uitsnede Archeologische monumenten- en trefkanskaart van de gemeente Valkenburg aan de Geul met aanduiding plangebied

33 Uit bestudering van deze kaart blijkt dat ter plekke van het onderhavige plangebied sprake is van een hoge en een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Vanwege de ondergrens van 100 m² is een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Gelet op vorenstaande vormt het aspect archeologie geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 5.2 Kabels en leidingen Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones en/of belangen van derden op dit punt. Door het plangebied lopen tevens geen kabels en leidingen met betrekking tot nutsvoorzieningen. 5.3 Verkeer en parkeren Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt Verkeersstructuur De planontwikkeling heeft geen gevolgen voor de verkeersstructuur. De schutterswei is bereikbaar via een onverhard weggetje. Behalve leden van de schutterij maken ook enkele agrariërs en recreanten beperkt gebruik van deze weg. Bij schietoefeningen wordt het onverharde deel van de Heggeweg aan beide zijden afgesloten, omdat deze in het schootsveld van de schietmasten ligt Parkeren Bij schietoefeningen wordt gebruik gemaakt van de parkeerplaats bij café Weerts aan de Heggeweg. Voor schietoefeningen is de capaciteit van deze parkeerplaats voldoende. Verkeershinder treedt niet op, omdat het vervolg van de Heggeweg bij schietoefeningen wordt afgesloten. Voor feesten op de schutterswei is meer parkeercapaciteit noodzakelijk. Hiervoor zijn in het verleden afspraken gemaakt met agrariërs, die omringende weilanden als parkeerplaats openstellen. 5.4 Waterhuishouding In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze bij het project rekening is gehouden met de ruimtelijk relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Allereerst wordt ingegaan op het Rijks- en provinciale waterbeleid Vierde Nota Waterhuishouding In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland gericht moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het buitengebied stelt de Vierde Nota, dat met name aspecten als verdroging en beperking van

34 emissies van bestrijdingsmiddelen van belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het buitengebied voorop Provinciaal beleid De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding om infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied. Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die ecologische functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties Watertoets Waterschap Roer en Overmaas Onderhavige ontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas. Op de kaarten van de gemeente Valkenburg aan de Geul van het Waterschap Roer en Overmaas blijkt dat het plangebied is gelegen binnen een infiltratiegebied. Infiltratiegebieden betreffen veelal hoger gelegen gebieden waar het neerslagoverschot per saldo in de grond wegzakt, waardoor de grondwatervoorraad wordt aangevuld. In deze gebieden geldt dat er gestreefd dient te worden naar minimaal 60% afkoppeling van hemelwater van bestaande bebouwing en minimaal 80% afkoppeling van hemelwater bij nieuwe bebouwing. Op welke wijze wordt omgegaan met het afval- en hemelwater binnen het onderhavige plangebied wordt hierna uiteengezet. - Afvalwater Het afvalwater als gevolg van onderhavige planontwikkeling zal worden geloosd op de gemeentelijke riolering van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het afvoeren van afvalwater via de gemeentelijke riolering vereist en daarmee tevens de beste optie. - Hemelwater van onverhard en semi-verhard terrein Het hemelwater dat valt op de onverharde en semi-verharde terreindelen binnen het plangebied zal, zonodig na beperkte oppervlakkige afstroming, rechtstreeks infiltreren in de bodem. - Hemelwater (dak)verhardingen Het hemelwater dat valt op de nieuwe (dak)verharding zal oppervlakkig worden afgevoerd. Aangezien de berging op een weide wordt gerealiseerd, zorgt de grasbedekking en beperkte helling van het terrein voor infiltratie binnen het plangebied. Hierdoor wordt 100% afkoppeling

35 van hemelwater gerealiseerd, en dus ruimschoots voldaan aan de eisen die gelden in infiltratiegebieden. Van wateroverlast voor derden zal, gelet op de ligging en beperkte oppervlakte van de dakverharding, geen sprake zal zijn. - Conclusie Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 5.5 Natuur en landschap POL-herziening op onderdelen EHS Gelet op de kaart van de POL-herziening op onderdelen EHS blijkt onderhavig plangebied te zijn gelegen in één van de door de provincie te beschermen natuur- en landschapswaarden. Figuur x: uitsnede kaart POL-herziening op onderdelen EHS met aanduiding projectlocatie De schutterswei ligt binnen de (rode) begrenzing van de speciale begrenzingszone Vogel- en Habitatrichtlijn. Het gebied is echter niet nader aangeduid als, Bos- en natuurgebied, Nieuwe natuur of beheersgebied. Gelet op het gebruik als schutterswei, het verwijderen van de bestaande bergingen en de landschappelijke inpassing van de locatie zal het oprichten van een berging geen negatieve gevolgen hebben voor het gebied of de beschermde flora en fauna. Gesteld kan dan ook worden dat het aspect natuur en landschap geen belemmeringen oplevert voor onderhavige planontwikkeling Landschapsplan Met betrekking tot voorliggende planontwikkeling is een landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan is opgesteld op verzoek van de gemeente en bijgevoegd in bijlage 3. Het landschapsplan omvat de realisatie van een Elzenscherm achter de op te richten berging, een beukenhaag rondom de schutterswei en twee rijen essen in de perceelsgrens. Het

36 landschapsplan zorgt voor een toename van de natuurwaarden en een beperking van het zicht op de berging. 5.6 Flora en fauna Algemeen De schutterswei is gelegen direct achter de lintbebouwing van Strucht en afgerasterd met prikkeldraad. Alleen in de zuidwesthoek van het terrein is een Elzenscherm aanwezig. Vanwege het recreatieve gebruik wordt het gras kort gehouden. Op deze locatie zijn op dit moment geen beschermde flora en fauna te verwachten Natuurgegevens provincie Limburg De provincie Limburg heeft in 2008 de haar beschikbare natuurgegevens geactualiseerd. Figuur x: kaart natuurgegevens provincie Limburg met aanduiding projectlocatie Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat op de projectlocatie geen beschermde broedvogels zijn aangetroffen. Wel is in de nabijheid van de schutterswei een broedende kneu aangetroffen (2010). Voor wat betreft beschermde plantensoorten zijn geen meldingen bekend. De projectlocatie is aangeduid met het vegetatietype grasland. De graftvegetatie ten westen van de projectlocatie is omschreven als een graft met veel struiken en alleen Lage-kwaliteitindicerende soorten. Uiteraard geldt altijd dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en Faunawet van toepassing is. Dit houdt in, dat handelingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de

37 voorgenomen ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorkomende flora en fauna, achterwege moet blijven Gebiedsbescherming De projectlocatie ligt in het Natura-2000 gebied Geuldal. Het Natura 2000-gebied Geuldal is een verzameling van een groot aantal gevarieerde en soortenrijke natuurgebieden, die met elkaar worden verbonden door het Geuldal. Het is een doorsnede van Zuid-Limburg waarin alle kenmerkende landschappen aanwezig zijn. De totale oppervlakte van dit Natura-2000 gebied betreft hectare. De bouw van een berging met een oppervlakte van 90 m² in dit Natura-2000 gebied betekent dat een beperkt oppervlakteverlies optreedt. Aangezien de twee toiletwagens en de berging voor het opslaan van schietmasten worden verwijderd, betekent dit dat het daadwerkelijke oppervlakteverlies kleiner is. Tevens wordt de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de natuurwaarden ter plekke van de projectlocatie versterkt. Per saldo worden de natuurwaarden van de locatie dan ook niet aangetast Conclusie flora en fauna Gelet op de beschikbare gegevens en het gebruik van de projectlocatie als schutterswei is het onwaarschijnlijk dat er binnen de projectlocatie beschermde soorten voorkomen. Mochten er toch diersoorten voorkomen dan zullen dit algemene soorten zijn waarvoor de lichtste vorm van bescherming geldt (bosmuis, spitsmuis, veldmuis, etc.). De bouw van de berging zal, indien deze soorten zich in het plangebied bevinden, een schadelijk effect hebben daarop. Aangezien de activiteiten zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt een vrijstelling van de verboden opgenomen in artikel 8 t/m 12 van de Flora en faunawet. Voor de activiteit hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 5.7 Duurzaamheid Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen de verkaveling en ontsluiting. Duurzaamheid gaat ook om een zuinig ruimtegebruik, milieuvriendelijkheid, veilig verkeer en vervoer en natuur en rekening houden met het waterhuishoudingsysteem, omgevingsinvloeden, landschapsstructuren en landschapselementen. Dit betekent in de praktijk dat gelet moet worden op het materiaalgebruik, de vormgeving, gebruik van alternatieve energiebronnen, compact bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen (levensloopbestendig). Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de bebouwing. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met bouwmaterialen worden voorkomen dat er onnodig afval ontstaat. In onderhavig plan zijn met name de bouwkundige aspecten van belang. Deze zullen verder worden uitgewerkt in de aanvraag van de omgevingsvergunning.

38 6. UITVOERBAARHEID De uitvoerbaarheid van de planontwikkeling dient in relatie tot de gemeentelijke financiën te zijn gewaarborgd. Daarbij dient ook te worden onderzocht of en in hoeverre de voorgenomen afwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan aanleiding kunnen geven tot aanspraken om planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 6.1 Planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor de vergoeding van zogenoemde planschade. Deze schadevergoeding wordt (in beginsel) door het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente toegekend aan degene die als gevolg van een planontwikkeling schade lijdt. Artikel 6.4a Wro bepaalt dat de gemeente de mogelijkheid heeft om met een initiatiefnemer van een planontwikkeling een overeenkomst te sluiten. De strekking van dergelijke planschadeovereenkomst is dat de door derden geleden schade geheel (of gedeeltelijk) voor rekening komt van de initiatiefnemer, omdat de schade voortvloeit uit het op zijn of haar verzoek ten behoeve van een planontwikkeling wijzigen van het bestemmingsplan of verlenen van een omgevingsvergunning. De gemeente Valkenburg aan de Geul zal met de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst afsluiten.

39 7. AFWEGING VAN BELANGEN EN CONCLUSIE Het bouwen van een berging op de schutterswei van scutterij Sint Mauritius in Strucht is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente heeft echter kenbaar gemaakt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied ter plekke van de schutterswei de bestemming Sport op te nemen en een bouwvlak, waardoor de bouw van een berging ter plekke is toegestaan. Ten behoeve van de afwijkingsprocedure is aldus een ruimtelijke onderbouwing vereist. Voorliggend document voorziet daarin. Tegen de realisering van de bestemmingswijziging en het bouwplan bestaat vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar aangezien aan de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden wordt voldaan: het bouwplan is niet strijdig met het Rijks-, provinciale en regionale beleid; het bouwplan past binnen het gemeentelijke beleid en voldoet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden; door de realisering van het plan treden er geen conflicterende belangen op ten aanzien van bedrijven en woningen in de omgeving; de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid vormen geen beletsel voor de realisatie van het plan; het plan heeft geen negatieve invloed op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, flora en fauna en natuur en landschap; de financiële consequenties van het plan worden volledig gedragen door de initiatiefnemers. Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat de bestemmingswijziging van Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden naar de bestemming Sport,ter realisatie van het bijgevoegde bouwplan voor een berging, niet bezwaarlijk is. Ubachsberg, 15 september 2011 P.H.J. Soogelee

40 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG LIGGING Het plangebied betreft het terrein van Schutterij St. Mauritius uit Strucht. Het terrein is gesitueerd in het Geuldal, aan de voet van een lange, tamelijk flauwe helling, ten zuidwesten van de kern Strucht. In westelijke richting bevindt zich het Gerendal. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder. plangebied bebouwing en beplanting op erven van Strucht Kader Het ruimtelijk kader wordt gevormd door; - de bebouwing en beplanting op de erven van Strucht, - de recenter ten westen gerealiseerde boomgaard, - de beplanting op de ten westen gelegen graft, - de beplantings langs de ten oosten gelegen holle weg, de Heggeweg. boomgaard beplanting op de ten westen gelegen graft beplanting langs de holle Heggeweg Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

41 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG KADASTRALE CONTOUREN Het plangebied omvat het kadastraal perceel 1917 in de sectie C van de kadastrale gemeente Schin op Geul. plangebied kadastraal ligging in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

42 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG AANWEZIGE ELEMENTEN In het plangebied bevinden zich momenteel; - een tweetal schaftketen met voorzieningen, - een aantal rekken voor het opslaan van schietmasten in de winterperiode, - een drietal schietmasten, - een vaste schietstelling. Zie de aanduiding in de luchtfoto rechts en de foto hieronder. Opgaande beplanting De aangetroffen opgaande beplanting is beperkt tot een Elzenscherm in de zuidwesthoek van het terrein. Het scherm is aangeplant om de rekken voor het opslaan van schietmasten aan het zicht te onttrekken. Elzenscherm schaftketen met voorzieningen elzenscherm rekken voor het opslaan van schietmasten Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M een drietal schietmasten en een vaste schietstelling

43 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG D Het plangebied is verscholen gesitueerd; vanuit noordelijke richting wordt het zicht afgeschermd door de bebouwing van Strucht. De wegen in het ten oosten en zuiden gelegen weidegebied zijn grotendeels ingesneden waardoor weinig of geen zicht op het plangebied mogelijk is. Hoogstam en graften Aan de westkant kan het plangebied worden waargenomen vanaf de N595 en de Gerendalsweg. De recenter gerealiseerde boomgaard op het ten westen gelegen perceel beperkt over enkele jaren het zicht op het plangebied vanaf de Gerendalsweg; zie de bovenste foto. Het zicht vanaf de N595 wordt normaliter vrij sterk beperkt door de beplanting op de ten westen van het plangebied gelegen graft. Omdat deze recent is afgezet (teruggesnoeid) is tijdelijk wat meer inkijk mogelijk; zie de middelste foto. Vanaf het ten oosten van de Heggeweg gelegen voetpad wordt het zicht beperkt door de langs pad gelegen boomgaarden en graften. Zie de markering in de luchtfoto hieronder. zicht vanaf de Gerendalsweg met de recenter gerealiseerde boomgaard zicht vanaf de N595 op de ten westen gelegen graft en het achtergelegen plangebied zicht tussen de graften en de hoogstam door vanaf het ten oosten van de Heggerweg gelegen voetpad Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

44 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG BOUWPLAN Het bouwplan omvat de realisatie van een overkapping waaronder navolgende zaken zullen worden ondergebracht; - een ruimte voor de opslag van schietmasten, - een wintervaste berging en sanitaire voorzieningen, - een ruimte om tijdens regenweer te kunnen schuilen, Ten behoeve van de toegankelijkheid, de gewenste kijkrichting en de beschutting tegen de elementen is de overkapping aan de noordwestkant van het plangebied geprojecteerd; zie de situatietekening en de uitsnede van het door Stephan Groven getekende bouwplan hieronder. plattegrond en situatietekening Groven overkapping, met opslag, berging, sanitair en schuilgelegenheid Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

45 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG CONCEPT INPASSING Geen opslag van schietmasten meer scherm schaftketen verwijderen Onderdeel van het plan is dat de aanwezige schaftketen zullen worden verwijderd en geen schietmasten meer in de zuidwesthoek zullen worden opgeslagen. Elzenscherm, haag en bomenrij Zoals eerder beschreven zijn het plangebied en het te realiseren afdak verscholen gesitueerd. Het gebied wordt in beperkte mate waargenomen vanaf de N595 en de Gerendalsweg. Normaliter schermt de beplanting op de ten westen gelegen graft het plangebied vrij sterk af. Om deze afscherming ook te kunnen garanderen als de beplanting op de graft is afgezet wordt voorgesteld om; - het te realiseren afdak aan de westkant af te schermen met een scherm (een meer dan manshoge haag). - het plangebied aan de westkant in te ramen met een haag en een bomenrij. Haag en bomen Om het zicht op het te realiseren afdak vanaf de rand van Strucht, vanaf het ten oosten gelegen wandelpad en de ten zuiden gelegen weides te verfraaien wordt voorgesteld; - het plangebied aan de zuid- en oostkant in te ramen met een haag, - enkele bomen aan de oostkant aan te planten. Zie de markering in de luchtfoto rechts. hagen bomenrijen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

46 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG BEPLANTINGSPLAN - 1:500 S1 Elzenscherm Op grond van het voorafgaande omvat het beplantingsplan de realisatie van; S1 een Elzenscherm, H1 een Beukenhaag, B1 twee rijen Essen. Zie de plantekening rechts en de aanzichten hieronder. doorsnede-aanzicht noordoost/noordwest met Elzenscherm, Beukenhaag en Essen Infiltratie Het afdak zal gootloos worden uitgevoerd. Het vrijkomende hemelwater zal op eigen terrein infiltreren. H1 Beukenhaag B1 Essen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

47 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG PLANTLIJST Aan te planten soorten en aantallen, omvang bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd in de lijst rechts. In totaal zijn 13 meter scherm, 150 meter haag en 7 bomen aan te planten. Soortkeuze De soortkeuze is gebaseerd op lokale groeiplaatsfactoren en wensen met betrekking tot beeld en beheer. Met betrekking tot het scherm is gekozen voor de toepassing van traditioneel hiervoor gebruikte Els. Ten aanzien van de haag is gekozen voor de Beuk omdat deze als boom- en haagvormer wordt aangetroffen in de ten noorden van het plangebied gelegen tuinen en hierdoor een duidelijke relatie met de bebouwing van Strucht wordt geïndiceerd. Wat de bomenrijen betreft is het van belang dat deze geen overlast door vruchtval, overhangende takken op de naastgelegen weg, takbreuk etc. veroorzaakt wordt. Op grond hiervan is gekozen voor de windvaste, taaie en goed te snoeien, gebiedseigen Es. Omvang bij aanplant 80/100 60/80 14/16 Code S1 H1 B1 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 3 p/m 4 p/m st Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els 40 Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk 600 Fraxinus excelsior es 7 Juglans regia okkernoot Ligustrum vulgare liguster Pinus sylvestris grove den Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

48 Ruimtelijke onderbouwing Plaatsing schietmast met kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg Putweg in Houthem Definitief Datum: 14 maart

49 1. Inleiding De Beheerstichting Schutterslocatie Houthem-Valkenburg heeft bij de gemeente Valkenburg aan de Geul een plan ingediend om een schietmast met kogelvanger op een gedeelte van het sportcomplex De Kromme Steeg aan de Putweg in Houthem op te richten. Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke verplichting. Alle schutterijen in Nederland moeten op hun schietlocatie een kogelvanger aanbrengen. Zo n kogelvanger vangt de verschoten kogels op en voorkomt zo dat het lood in de bodem achterblijft. Voor bestaande schutterijen is in bepaalde gevallen tot uiterlijk 2012 een ontheffing voor het gebruik van een kogelvanger mogelijk. Zo kunnen schutterijen oplossingen en alternatieven in beeld brengen. In deze context hebben de schutterijen, St. Martinus Houthem St. Gerlach en De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg, onderzocht of door nauwere samenwerking voordelen zijn te behalen. Op dit moment heeft de schutterij St. Martinus Houthem een schietlocatie naast Chateau St. Gerlach, dicht tegen de Geul aan. Ten oosten van de tuin, die grenst aan een van de horecagebouwen van Chateau St. Gerlach, staan twee schietbomen die deze schutterij gebruikt. Schutterij De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg heeft de schietlocatie ten zuiden van de Plenkerstraat 59. Aan de achterkant van hotel Koningswinkelhof, achter de tuin/parkeerplaats van het hotel, staan de twee schietbomen van deze schutterij. Beide schietlocaties beschikken over twee schietbomen zonder kogelvangers. Het resultaat van het overleg van beide schutterijen is het besluit om een gezamenlijke schietlocatie te realiseren op het sportcomplex De Kromme Steeg in Houthem. Het voordeel van een gezamenlijke schietlocatie is een efficiëntere investering (de aanschaf van 1 in plaats van 2 kogelvangers) en een lagere milieubelasting door het gebruik van één kogelvanger op één locatie in plaats van twee. luchtfoto schietlocatie Plenkertstraat 59 luchtfoto schietlocatie St. Gerlach Het plaatsen van een kogelvanger is in strijd met de bestemming sportaccommodatie die op basis van het bestemmingsplan Buitengebied 1994 voor de locatie geldt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft op 6 maart 2012 naar aanleiding van de ingekomen zienswijze (in de zienswijzennota opgenomen onder nummer 33) besloten om mee te werken aan het realiseren van het plan door dit rechtstreeks mogelijk te maken in het nog vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied gemeente Valkenburg aan de Geul De gemeenteraad heeft op 2 april 2012 ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders en het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd vastgesteld. 2

50 Verbeelding Op het perceel, kadastraal bekend HHM00, sectie A, nummer 2874 (dat deel uitmaakt van het sportcomplex Houthem) een bouwvlak opnemen met een oppervlakte van ongeveer 15 x 25 meter met de aanduiding: Specifieke vorm van sport schietboom. Toelichting In bijlage 6 (Overige ruimtelijke ontwikkelingen) van de toelichting opnemen de ruimtelijke onderbouwing Plaatsing schietmast met kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg, Putweg in Houthem. Dit rapport voorziet in de ruimtelijke onderbouwing die noodzakelijk is om het bestemmingsplan gewijzigd te kunnen vaststellen. In deze ruimtelijke onderbouwing vindt toetsing plaats van het plan aan stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieuhygiënische, juridische en beleidsmatige randvoorwaarden. Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 bevat de omschrijving en situering en begrenzing van het plangebied. Hoofdstuk 3 bevat per beleidsveld het relevante rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 komen de verschillende uitgangspunten en (milieuhygiënische) randvoorwaarden aan bod. In hoofdstuk 5 vindt integrale beoordeling van het plan plaats en volgt de conclusie daarvan. Hoofdstuk 6 gaat in op de economische uitvoerbaarheid en hoofdstuk 7 tenslotte geeft uitleg over de procedure. 3

51 2. Situering en begrenzing plangebied 2.1 Bestaande situatie, ligging en begrenzing plangebied Het plangebied ligt op een perceeltje in de noord-oosthoek van het sportcomplex De Kromme Steeg aan de Putweg (ong.) in Houthem. Het gaat om het perceel, kadastraal bekend HHMOO sectie A, nummer 2874 dat deel uitmaakt van het sportcomplex. Het perceel vormt de hoekbegrenzing van het sportcomplex aan de noordoost kant. Aan de westkant van het perceel ligt het parkeerterrein. Aan de zuidkant begrenst een bossage, met daarachter de tennisvelden, het perceel. Het perceel is in eigendom van de gemeente Valkenburg aan de Geul en het is op dit moment (nog) in erfpacht bij de tennisclub Iason die van het sportcomplex gebruik maakt. Iason gebruikt het perceel op dit moment niet, het ligt braak. De tennisvereniging is, onder andere daardoor, bereid af te zien van de erfpacht en heeft schriftelijk aangegeven de privaatrechtelijke eigendomsverhoudingen in die zin te wijzigen. De Geul vormt aan de zuidkant de begrenzing van het sportcomplex. Aan de noordkant begrenst een agrarisch terrein het perceel en daaraan grenst de Krommesteeg. De Krommesteeg vormt, vanaf de Putweg, de toegangsweg tot het sportcomplex. Het complex is aan alle kanten omgeven door agrarische landbouwgronden. In de huidige situatie ligt het perceel braak. Het is toegestaan om het te gebruiken voor voorzieningen en/of gebouwen of andere bouwwerken voor sport en spel. luchtfoto toekomstige locatie schietmast Krommesteeg 4

52 2.2 Beschrijving van het plan Het is de bedoeling van de twee samenwerkende schutterijen om op het perceel een permanente schietmast te plaatsen met een opbouw kogelvanger. Deze kogelvanger wordt alleen tijdens schietoefeningen in positie gebracht. Dat gebeurt heel snel (binnen enkele minuten) met behulp van een elektrisch bedienbare lift. Gemiddeld 4 uur per week zijn er schietoefeningen tijdens het schietseizoen. Alleen dan zal de schietmast plus kogelvanger zijn totale hoogte bereiken, namelijk 18,3 meter. Als de kogelvanger niet is opgebouwd, is de hoogte van de permanente schietmast 15,7 meter. De kogelvanger, een bak van 4 bij 2 meter, hangt dan aan de voet van de schietmast. De kleur van de kogelvanger is donkergroen. Het perceel waarop de schietmast komt te staan is circa 15 bij 25 meter. In de westelijke kant ervan wordt verharding aangebracht over de volle breedte en lengte van het terrein. Hier is ruimte gereserveerd voor enkele zitbanken en demontabele oplegpalen. Ook is hier, in de uiterste noordwesthoek één van de twee toegangspoorten tot het schietterrein gepland. De verharding loopt naar het oosten toe smaller verder tot circa 4 meter van de perceelsgrens. Binnen deze verharding komt, op 7 meter van de oostelijke perceelsgrens, een betonnen voet waarop de mast wordt geplaatst. Daaromheen komt een hekwerk van 5 bij 5 meter met een hoogte van ca. 1 meter Aan de rand van het perceel, aan de noord- en oostkant, zijn een achttal, nieuw aan te planten, bomen gepland. Tussen het perceel, waarop de schietmast komt te staan, en de bestaande tennisvelden is een grasveld gepland met enkele zitjes. De bestaande bossage wordt gebruikt om het terrein een groene uitstraling te geven. Drie zijden van het terrein, inclusief het deel waar het grasveld met zitjes is gepland, wordt omzoomd door een meidoornhaag met daarachter een afrastering van circa 1,5 meter hoogte. De tweede toegangspoort is gepland aan de uiterste zuid-westkant van het terrein, grenzend aan de tennisvelden. 5

53 3. Beleidskader 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de verschillende (ruimtelijke) beleidsaspecten die relevant zijn voor het plan om een schietmast plus kogelvanger te plaatsen. Het gaat om het beleid van centrale en decentrale overheden zoals Rijk en Provincie. 3.2 rijksbeleid/ruimtelijk beleid De bemoeienis van de rijksoverheid is gericht op de nationale ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) die bestaat uit de belangrijkste gebieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelijking, water, natuur en landschap. Voor deze RHS gebieden heeft het Rijk beleid geformuleerd in de Nota Ruimte ( ). Nota Ruimte In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een doorkijk naar Deze nota geeft de hoofdlijnen van het (Rijks)beleid aan, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Een van de speerpunten van dat beleid is dat het Rijk zich richt op gebieden en netwerken die van nationaal belang zijn. Daarnaast geeft het Rijk meer ruimte aan lagere overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. Het motto Decentraal wat kan, centraal wat moet is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De nota bevat generieke regels om de algemene basiskwaliteit (de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen) te waarborgen. Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingbeleid, locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groen/blauwe functies, milieuwetgeving en veiligheid. Op economisch gebied verwacht het Rijk dat elke regio vestigingsmogelijkheden biedt voor bedrijven en voorzieningen om dorpen en steden te versterken. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen in en om bebouwde (stedelijke) gebieden. Daarnaast geeft de nota aan welke kwaliteiten voor de RHS worden nagestreefd. In de regel betekent dit meer dan de basiskwaliteit. Het Rijk zal uitsluitend beperkingen aan ontwikkelingen opleggen als het nationale belang, zoals de bundeling van verstedelijking en economische activiteiten, de borging van milieukwaliteit en externe veiligheid, de zorg voor regionale watersystemen en behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit, in het gedrang dreigt te komen. Het plan om een schietmast met kogelvanger op te richten vormt geen bedreiging van zo n nationaal belang. Het Rijksbeleid legt daarom geen nadere eisen op aan dit planinitiatief. Waterbeleid Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. De Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, speelt hierbij een belangrijke rol. De richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Dit betekent dat de rijksoverheid streeft naar een watersysteem dat zoveel mogelijk de natuurlijke situatie (zonder ingrepen van de mens) benadert. Het streven is onder andere gericht op het behouden en vergroten van de ruimte voor water, waar mogelijk vasthouden van water en verbetering van de waterkwaliteit. Waterbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. Ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, moeten een waterparagraaf bevatten. De waterparagraaf omvat tenminste (in relatie tot de waterhuishouding): motivering van de locatiekeuze, globale beschrijving van het watersysteem en eventueel een onderbouwd advies van de waterbeheerder over waterkwaliteit en waterberging. Het planinitiatief bevat de aanleg van verharding rondom schietmast plus kogelvanger dicht bij de Geul. Het gaat om een perceel van 330 m2, dat nu braak ligt, en dat voor circa ¾ deel verhard 6

54 wordt in een gebied in de invloedszone van een waterkering. Een onderbouwd advies van de waterbeheerder, Waterschap Roer en Overmaas, zal daarom deel uitmaken van de waterparagraaf (paragraaf 4,6). 3.3 Provinciaal beleid Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006), vastgesteld door de Provinciale Staten op 22 september 2006, geactualiseerd in juli 2008, december 2009 en januari 2011, is een integraal plan dat de bestaande plannen voor de fysieke omgeving integreert. Het gaat dan om plannen met de beleidsgebieden milieu, water, ruimte, mobiliteit, cultuur, welzijn en economie. Het POL is opgesteld in samenspraak met diverse publieke en maatschappelijke organisaties en vormt het beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling voor Limburg. Het POL is een streekplan, waterhuishoudingplan en een provinciaal milieuplan tegelijk en bevat hoofdkaders van het provinciaal verkeersplan en vervoersplan. Het vormt op hoofdlijnen ook een economisch beleidskader en een welzijnsplan voor zover het gaat om cultuur, sociale ontwikkelingen en fysieke aspecten van zorg. Bij de doorwerking van het POL in het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid gaat het om provinciale ruimtelijke belangen. Deze belangen zijn opgenomen in een Belangenstaat die ervoor dient om te bepalen of een provinciaal belang is betrokken bij een bestemmingsplan of een projectbesluit, zoals hier het geval is. Als er provinciale belangen spelen dan moet er over het plan vooroverleg met de provincie plaatsvinden. Perspectievenkaart Het POL heeft aan het grondgebied van de provincie Limburg verschillende soorten perspectieven toegekend. Deze geven voor een bepaald type gebied de gewenste ontwikkeling binnen dat gebied aan. Het plangebied ligt in een gebied dat deel uitmaakt van perspectief P1. Op de kaart is te zien dat het gaat op een uitloper van het EHS gebied dat grenst aan de oostkant van het sportcomplex De Kromme Steeg. Om onbekende redenen is het grootste gedeelte van het sportcomplex buiten de EHS, die ten westen van het sportcomplex doorloopt, gelaten, echter met uitzondering van de percelen waarop de tennisvelden liggen, het perceel waarop de parkeerplaats ligt en het hoekje daartussen waarop de schietmast moet komen. Huidige schietlocaties De huidige schietlocaties van beide schutterijen liggen op landschappelijk gevoelige plekken. De schietmasten van de schutterij St. Martinus staan in Houthem op de schietlocatie naast Chateau St. Gerlach, dichtbij de Geul. Ten oosten van een terras-tuin, die grenst aan een van de horecagebouwen van Chateau St. Gerlach, staan twee schietbomen van deze schutterij. Deze locatie ligt binnen het P3 gebied, ten oosten daarvan ligt een klein P2 gebiedje en daarachter, de plek waar op dit moment tijdens schietoefeningen de kogels terecht komen, de EHS, P1 gebied dus. Het gevolg hiervan is dat in dit gebied aantasting van landschappelijke en ecologische kenmerken en waarden plaatsvindt, een ongewenste situatie. Het opheffen van deze schietlocatie is vanuit het oogpunt van het behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden toe te juichen. De schietlocatie van schutterij De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg ligt net buiten het centrum van de kern Valkenburg, ten zuiden van Plenkerstraat 59. Aan de achterkant van hotel Koningswinkelhof, achter de tuin/parkeerplaats van het hotel, staan de twee schietbomen van deze schutterij. Deze locatie ligt in de EHS, P1 gebied. Het hotel met de bijbehorende parkeerplaats en het achterterrein liggen in P2 gebied. Verder is de hele omgeving EHS gebied. Dat betekent dat deze schietlocatie op een nog gevoeligere plaats ligt en dus een grote inbreuk maakt op de waarden die het provinciale beleid voor dit gebied nastreeft. Op de kaart hieronder zijn de toekomstige en de huidige schietlocaties (rood omcirkeld) te zien. De meest westelijk locatie is de planlocatie op het sporterrein de Kromme Steeg. Ten oosten daarvan ligt de huidige schietlocatie van schutterij St. Martinus, naast Chateau Sint Gerlach, in Houthem. Het meest naar het oosten ligt de schietlocatie van schutterij De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg, ten zuiden van de Plenkertstraat. 7

55 Uitsnede POL kaart 1 Perspectieven legenda POL kaart 1 EHS P1 De Ecologische hoofdstructuur (EHS, P1) omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een specifiek ecologische functie (SEF-beken) (zie POL-herziening op onderdelen EHS, 2005). Erbinnen liggen bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, Natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of aangemeld) als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het gaat in alle gevallen om gebieden van nationale of Europese betekenis. De EHS maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke hoofdstructuur volgens de Nota Ruimte. Binnen de EHS komen hier en daar op bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor variërend van infrastructuur, landbouwgronden tot militaire terreinen, woningen en toeristische voorzieningen e.d. Het provinciaal beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen, Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het nee, tenzij regime. Het toch toestaan van dergelijke activiteiten kan alleen als er natuurcompensatie plaatsvindt. Onder strikte condities 8

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp INLEIDING bebouwing en beplanting op ten westen, noorden en oosten gelegen percelen Het plangebied is gesitueerd in een oudere bebouwingscluster, ten zuiden van Weert en ten westen van de N292, de verbindingsweg

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B LIGGING lintbebouwing Bussereind recenter gebouwde kas Spoorlijn en A73 bossen Het plangebied is gesitueerd aan de sinds enkele jaren doodlopende Waterloseweg, nabij de spoorlijn Roermond-Nijmegen en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld LIGGING Het plangebied is gelegen in een jonger ontginningslandschap met diepe doorzichten, ten noordwesten van Haler. Ten oosten van de Lochterstraat bevindt zich ouder bouwland. bomenrijen en bosjes

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM LIGGING Bebouwing en beplanting van Grijzegrubben en Nierhoven Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van het gehucht Grijzegrubben, ten westen van de kern Nuth. Het is gesitueerd op de overgang

Nadere informatie

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone LIGGING opgaande beplanting en bos holle weg waterbuffer Het plangebied is gesitueerd aan de noordkant van het gehucht Bruisterbosch, in de gemeente Margraten. Het is grotendeels gesitueerd in de zo te

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is te kenschetsen als een jonge heideontginning. Rond

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812 Landschappelijke inpassing Niesweg 3 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Niesweg, ten zuidoosten van de kern Hegelsom. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE LIGGING bebouwing en beplanting van Geverik, het ten westen gelegen buurerf, de kern Kelmond Het plangebied is gesitueerd in het Kelmonder Veld, ten zuidwesten van de kern Kelmond in de gemeente Beek.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de Neerbeek, ten zuidwesten van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied ligging

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten noorden van Weert. Voor de ten zuidwesten van het plangebied gelegen zone tussen Laar en de noordelijke stadsrand van Weert is

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp LIGGING bungalowpark de Heelderpeel bossen agrarisch bedrijf de N273 Het plangebied is gesitueerd ten noordwesten van de Provinciale weg de N273 en nabij het dagstrand aan de noordoostelijke oever van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM LIGGING Bomenrij langs de Grensweg beplanting en bebouwing op buurerven bosje Het plangebied is gesitueerd nabij de rijksgrens, in een jong ontginningslandschap ten noordoosten van de kern Siebengewald.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3)

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Vensestraat aan de noordkant van de kern Ven-Zelderheide. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering HCM van Gennip Ulicoten Maaijkant 11, 5113 BG Ulicoten - PNR 5715AA /081214

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering HCM van Gennip Ulicoten Maaijkant 11, 5113 BG Ulicoten - PNR 5715AA /081214 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Maaijkant 11, ten noordoosten van de kern Ulicoten. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de uitsnede van de topografische kaart hieronder. plangebied plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwkavel Venderstraat 5 Venderstraat 5, Haler - PNR 6012RK /291014/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing bouwkavel Venderstraat 5 Venderstraat 5, Haler - PNR 6012RK /291014/ (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Haler, ten noordwesten van de kern Hunsel. In zuidelijke richting bevindt zich het Langven. Zie de markeringen in de uitsnede van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Boukoul in de gemeente Roermond. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan/bouwkavel WR Wortelen VOF Prinsenbaan 104a, 6104 BH Koningsbosch - PNR 6104BH104a

Landschappelijke inpassing bouwplan/bouwkavel WR Wortelen VOF Prinsenbaan 104a, 6104 BH Koningsbosch - PNR 6104BH104a LIGGING kern Koningsbosch een bosje en een singel langs de Molenweg bosje in het plangebied zelf Het plangebied is gesitueerd ten westen van de Prinsenbaan, ten noorden van de kern Koningsbosch. De context

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Beatrix Hout Herkenbosserweg 1A, 6063 NL Vlodrop - PNR 6063NL1a (print op A3)

Landschappelijke inpassing Beatrix Hout Herkenbosserweg 1A, 6063 NL Vlodrop - PNR 6063NL1a (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen aan de Herkenbosserweg, ten noordoosten van de kern Herkenbosch in de gemeente Roerdalen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ LIGGING EN RUIMTELIJK KADER Het plangebied betreft het erf van het melkrundveebedrijf Habra dairy Farm. Het plangebied is gesitueerd aan de Garststraat, ten oosten van de kern Haren in de gemeente Oss.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel J. Buijckx Klokkestraat 1, 5131 RD Alphen (N-B) - PNR 5131RD

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel J. Buijckx Klokkestraat 1, 5131 RD Alphen (N-B) - PNR 5131RD LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan een verbindingsweg tussen twee oudere bebouwingslinten, Terover en Hondseind, ten zuidoosten van de kern Alphen. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke

Nadere informatie

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212 LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een jong ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich de waterloop De Raam en het Wijffelterbroek.

Nadere informatie

INLEIDING. teeltondersteunende voorzieningen kassen A73

INLEIDING. teeltondersteunende voorzieningen kassen A73 INLEIDING teeltondersteunende voorzieningen kassen A73 Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Horst, ten westen van de A73; zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder. Het plangebied

Nadere informatie

Nederweert en Eind tekenen de horizon

Nederweert en Eind tekenen de horizon LIGGING afscherming door bebouwing en groen van buurerven Nederweert en Eind tekenen de horizon Het plangebied is gesitueerd in een van oudsher door een sterke verdichting gekenmerkt gebied. Rond 1850

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Dorpsstraat AA Cadier en Keer - PNR 6267AA

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Dorpsstraat AA Cadier en Keer - PNR 6267AA LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dorpsstraat, ten westen van de N278 in de kern Cadier en Keer. Het plangebied maakt deel uit van een oudere lintbebouwing. De aangrenzend gelegen landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Eijking Dijkerheideweg ongenummerd, Horst - PNR 5961NC /220513

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Eijking Dijkerheideweg ongenummerd, Horst - PNR 5961NC /220513 Hegelsom De Reulsberg LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de Reulsberg, ten oosten van de kern Hegelsom in de gemeente Horst aan de Maas. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH /121213

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH /121213 LIGGING locatie 8 is gesitueerd in het lager gelegen jonger ontginningslandschap van het Broek, De plangebieden zijn gesitueerd aan de Hoogstraat 8 en 17 in de gemeente Uden. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV

Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV Beplantingsplan vleeskuikenhouderij Struiken 3a Maasbree Drissen CV 1 april 2015 Beplantingsplan Vleeskuikenhouderij Drissen CV Adres: Struiken 3a Initiatiefnemer: Drissen CV Datum: 1 april 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering VEULENSEWATERWEG 11' Veulensewaterweg 11, 5814 AK Veulen - PNR 5814AK / (print op A3)

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering VEULENSEWATERWEG 11' Veulensewaterweg 11, 5814 AK Veulen - PNR 5814AK / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen ten zuiden van Veulen, ten oosten van de Midden Peelweg en noorden van de bossen van de Laagheide en recreatiepark het Meerdal. Zie de markeringen in de uitsnede van de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE LIGGING Harmelen de A12 Reijerscop Het plangebied is gesitueerd ten zuiden van de A12, ten zuidoosten van de kern Harmelen en ten westen van de lintbebouwing Reijerscop. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / LIGGING rand van het ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Krekelsbos 1 Krekelsbos 1, 6343 RL Klimmen - PNR 6343RL /221112

Landschappelijke inpassing Krekelsbos 1 Krekelsbos 1, 6343 RL Klimmen - PNR 6343RL /221112 LIGGING Het plangebied betreft het rundveebedrijf van Maatschap Waelen. Het is gesitueerd in het buitengebied ten noordoosten van de kern Schin op Geul. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kinderdagverblijf Tante Pollewop Houtgraven 9, 6086 PB Neer - PNR 6086PB

Landschappelijke inpassing Kinderdagverblijf Tante Pollewop Houtgraven 9, 6086 PB Neer - PNR 6086PB LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Houtgraven, ten noorden van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. ligging plangebied plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen bouwplan Van der Linden Poultry products BV Haambergweg 11, 5986 NX Beringe PNR 5986NH

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen bouwplan Van der Linden Poultry products BV Haambergweg 11, 5986 NX Beringe PNR 5986NH LIGGING Het plangebied is gelegen aan de Haambergweg, ten zuidwesten van de kern Beringe; zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de markering in de luchtfoto rechts. plangebied plangebied

Nadere informatie

Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu

Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP8-120811 LIGGING

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Siebengewaldseweg 101, 5854 PB Bergen - PNR 5854PB /150415/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Siebengewaldseweg 101, 5854 PB Bergen - PNR 5854PB /150415/ (print op A3) LIGGING Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Het plangebied is gelegen aan de Siebengewaldseweg, nabij het gehucht Smal, ten noorden van de kern Bergen. Zie de markeringen in de uitsnede

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering bouwplan / bouwkavel Mts Debougnoux Crapoel 2a, Gulpen - PNR 6271NW2a (print op A3)

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering bouwplan / bouwkavel Mts Debougnoux Crapoel 2a, Gulpen - PNR 6271NW2a (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen op het plateau van de Gulperberg, nabij het gehucht Crapoel, ten zuidoosten van Gulpen. Ten noordwesten en westen van het plangebied bevinden zich bossen op de helling

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor ruimte woningen B. Bruls Locatie A, Printhagenstraat ongenummerd, te Beek PNR 6191PR3-LOC.

Landschappelijke inpassing Ruimte voor ruimte woningen B. Bruls Locatie A, Printhagenstraat ongenummerd, te Beek PNR 6191PR3-LOC. Locatie A, Printhagenstraat ongenummerd, te Beek PNR 6191PR3-LOC.A-011010 LIGGING Het plangebied betreft een onbebouwd perceel gelegen aan de Printhagenstraat, een oudere lintbebouwing in het gehucht Klein

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014 LIGGING Tungelroysche beek Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. In noordelijke richting bevindt zich de Tungelroysche Beek, ten zuiden van het plangebied bevindt zich

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie uitbreiding/bouwplan Vaalserhof Lemierserberg 35-37, 6291 NM Vaals - PNR 6291NM35/ / agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie uitbreiding/bouwplan Vaalserhof Lemierserberg 35-37, 6291 NM Vaals - PNR 6291NM35/ / agp LIGGING de N278 de Zieversbeek en de Selzerbeek plangebied Het plangebied is gesitueerd ten noordoosten van de N278 tussen de kernen Lemiers en Vaals. In noordoostelijke richting bevindt zich het dal van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Houtbroek 3a Houtbroek 3a, 6039 RL Stramproy - PNR 6039RL3a

Landschappelijke inpassing Houtbroek 3a Houtbroek 3a, 6039 RL Stramproy - PNR 6039RL3a LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Vliet, nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Stramproy. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de uitsnede van de topografische kaart hieronder.

Nadere informatie

REGELS BIJLAGE 8 INPASSINGSPLAN DOOLEGGERSBAAN 12

REGELS BIJLAGE 8 INPASSINGSPLAN DOOLEGGERSBAAN 12 REGELS BIJLAGE 8 INPASSINGSPLAN DOOLEGGERSBAAN 12 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is

Nadere informatie

Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke

Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke Ligging. Het terrein Flester Vinke ligt op de overgang van een oud ontginningslandschap bij Stramproy, naar jongere ontginningen in het westen

Nadere informatie

clusters aan de Groenestraat

clusters aan de Groenestraat LIGGING Het plangebied is gelegen aan de verbindingsweg tussen de kernen Reijmerstok en Banholt. De landschappelijke context van de Groenestraat is te kenschetsen als licht golvend plateau. Langs de Groenestraat

Nadere informatie

LIGGING. de nieuwe locatie aan de Bergerweg

LIGGING. de nieuwe locatie aan de Bergerweg LIGGING Fruitbedrijf Berben is gevestigd in een beeldbepalende historische hoeve gelegen aan de Bergerweg 1, in de kern Linne. In het kader van de recentere ontwikkelingen van het wegennet en daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Koekoek-Straathof BV Koekoek 4-4a, 5853 EG Siebengewald - PNR 5853EG4.4a / (print op A3)

Landschappelijke inpassing bouwplan Koekoek-Straathof BV Koekoek 4-4a, 5853 EG Siebengewald - PNR 5853EG4.4a / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen in een Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) nabij de landsgrens en de Nieuwe weg, ten noordwesten van de kern Siebengewald. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

LIGGING. plangebied. Laar

LIGGING. plangebied. Laar LIGGING Het plangebied is gelegen nabij de A2, ten noordoosten van de kern Laar. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied A2 plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan E.J.M. Crombag Keutenberg 8, 6305 PP Schin op Geul PNR 6305PP

Landschappelijke inpassing bouwplan E.J.M. Crombag Keutenberg 8, 6305 PP Schin op Geul PNR 6305PP LIGGING Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van het gehucht Keutenberg, ten zuidoosten van de kern Schin op Geul. In oostelijke richting bevinden zich hellingbossen en het lager gelegen Geuldal.

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herbouw Maastrichterweg 2 Maastrichterweg 2, Slenaken - PNR 6277NC /280213/260313

Landschappelijke inpassing Herbouw Maastrichterweg 2 Maastrichterweg 2, Slenaken - PNR 6277NC /280213/260313 LIGGING Het plangebied is gelegen in het heuvelland, ten zuidoosten van het gehucht Schilberg, ten zuidwesten van de kern Slenaken. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts Frederix Vosseveen 20, 5808 BW Oirlo - PNR 5808BW /121213

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts Frederix Vosseveen 20, 5808 BW Oirlo - PNR 5808BW /121213 LIGGING Wansumse ven N270 Wanssum Het plangebied is gesitueerd nabij het Wanssumse ven, ten zuiden van de N270, ten zuidwesten van de kern Wanssum. Zie de markering in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland 1 colofon titel landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland inhoudsopgave 1 context 3 datum concept 28.01.2016 gewijzigd 29.12.2016 2 voorzijde 4 3 achterzijde 5 4 plan 6

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Beplantingsplan 2 Te behouden beplanting Kootwijkerdijk 12 te behouden zomereiken te behouden gewone esdoorn te

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Kruisstraat 66, Stramproy. Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet

Landschappelijk inpassingsplan. Kruisstraat 66, Stramproy. Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en compensatie Bedrijfsverplaatsing Hermans Leropperweg ongenummerd, St. Odilienberg - PNR 6049AD

Landschappelijke inpassing en compensatie Bedrijfsverplaatsing Hermans Leropperweg ongenummerd, St. Odilienberg - PNR 6049AD LIGGING Het fruitteelt bedrijf Hermans uit Herten wordt op de huidige locatie verdrongen door de stedelijke ontwikkeling van Roermond. Het adviesburo MRO heeft recent een locatieonderzoek voor bedrijfsverplaatsing

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Theetuin Tungelroy Hulsweg 2, 6005 PL Tungelroy - PNR 6005PL /270312

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Theetuin Tungelroy Hulsweg 2, 6005 PL Tungelroy - PNR 6005PL /270312 LIGGING Bossen en opgaande beplanting van het Laagbroek Het plangebied is gesitueerd aan de Tungelroyse beek, nabij het Laagbroek en het Heijkersbroek, ten westen van de kern Ell, ten oosten van de kern

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Paradijs 49, Elsendorp

Landschappelijk inpassingsplan. Paradijs 49, Elsendorp Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief

s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief reggedal Enter s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief o v e r z i c h t Bos: Vogelkers - Essenbos (VE) 3 Eiken - Essenbos (EE) 4 Singels

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van

Landschapsplan in het kader van Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. M. Kleeven Blaktweg 12 5962 NH Melderslo 06-13167416 Locatie woning: Swolgensedijk Melderslo Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio Ing. R. Janssen Juli

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Leievallei De omschrijving van de Leievallei beperkt zich tot de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 32 Leiemeers. Beekvalleien Alle beekvalleien die in

Nadere informatie

Inpassingsplan. Maaseikerweg 155 Weert

Inpassingsplan. Maaseikerweg 155 Weert Inpassingsplan Maaseikerweg 155 Weert Inpassingsplan Maaseikerweg 155 Weert Rapportnummer: 12-27283-B-M-GP Dossiernummer: M20631.01 Naam opdrachtgever: Princen Beheer BV Adres opdrachtgever: Maaseikerweg

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis.

Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis. Richtlijnen landschappelijke inpassing gemeente Sluis Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis. Gemeente Sluis, januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Bouwverordening betreffende beplanting

Bouwverordening betreffende beplanting Bouwverordening betreffende beplanting Gemeenteraadsbesluit van 7 juli 1998 Goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 16 november 1998 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van aanleg van kleine landschapselementen.

Gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van aanleg van kleine landschapselementen. Provincie Antwerpen Gemeente L I N T Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad Zitting van 30 december 2002 Agenda: Gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van aanleg van kleine landschapselementen.

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Landschappelijk Inpassingsplan

Landschappelijk Inpassingsplan Landschappelijk Inpassingsplan Minister Cremerstraat 5 Zeijen Project: Landschappelijke Inpassing Minister Cremerstraat 5 Zeijen Gemeente: Tynaarlo Contactinformatie: Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur

Nadere informatie