Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Bijlage 6: Overige nieuwe ontwikkelingen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Documentnr. Dossiernr. 11/03730/V/M/PO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING - het oprichten van een berging op de schutterswei te Strucht, Schin op Geul - Datum : 15 september 2011 Opdrachtgever : Schutterij Sint Mauritius Strucht Opdracht is verstrekt aan : Aelmans ROM Adres opdrachtnemer : Kerkstraat 2 / Kerkstraat BE Baexem / 6367 JE Voerendaal De opdracht is uitgevoerd door : mr. P.H.J. Soogelee

17

18 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING Ligging plangebied Beoogde planontwikkeling Ruimtelijke effecten BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE Rijksbeleid Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg Perspectieven Provinciale waarden Conclusie provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Vigerend bestemmingsplan MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN Bodem Geluid Milieuzonering Luchtkwaliteit Externe veiligheid OVERIGE RUIMTELIJKE ASPECTEN Archeologie Archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 1988) Archeologische verwachtingswaarden Kabels en leidingen Verkeer en parkeren Verkeersstructuur Parkeren Waterhuishouding Vierde Nota Waterhuishouding Provinciaal beleid... 18

19 5.4.3 Watertoets Waterschap Roer en Overmaas Natuur en landschap POL-herziening op onderdelen EHS Landschapsplan Flora en fauna Algemeen Natuurgegevens provincie Limburg Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat op de projectlocatie geen beschermde broedvogels zijn aangetroffen. Wel is in de nabijheid van de schutterswei een broedende kneu aangetroffen (2010) Gebiedsbescherming Conclusie flora en fauna Duurzaamheid UITVOERBAARHEID Planschade AFWEGING VAN BELANGEN EN CONCLUSIE... 23

20 1. INLEIDING Schutterij Sint Mauritius Strucht is voornemens een berging op te richten op de schutterswei te Strucht, gemeente Valkenburg aan de Geul. De berging dient ter vervanging van 2 oude schaftketen die momenteel als toiletvoorziening en berging dienen. Vanwege de slechte staat van de toiletwagens is de wens ontstaan een representatieve en duurzame berging te bouwen. Het vigerende bestemmingsplan staat de bouw van een dergelijke berging niet toe. De schutterswei heeft de bestemming Agrarisch met waarden. Ingevolge de bestemmingsplanregels mag op gronden met de bestemming agrarisch met waarden niet worden gebouwd. Realisatie van een berging is aldus alleen mogelijk door de uitgebreide procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan te volgen, of door een (postzegel)bestemmingsplan op te stellen. Figuur 1: uitsnede topografische kaart met aanduiding projectlocatie Aangezien de gemeente Valkenburg aan de Geul bezig is met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied, is van gemeentewege aangeboden om de mogelijkheid voor het oprichten van een berging op te nemen in het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Buitengebied. Dit is mogelijk door het toekennen van de bestemming Sport aan de schutterswei en door het opnemen van het benodigde bouwvlak op de verbeelding. Per brief van 13 mei 2011 heeft de gemeente aangegeven dat een bestemmingswijziging alleen mogelijk is na ontvangst van een voldoende concreet bouwplan, waaruit blijkt dat medewerking aan een bestemmingsherziening getuigt van een goede ruimtelijke ordening. De brief van de gemeente Valkenburg van 13 mei 2011, zaaknr. 190, is bijgevoegd in bijlage 1. Voorliggend document voorziet in een ruimtelijke onderbouwing voor de bestemmingsplanherziening en zal door de gemeente Valkenburg intern worden gebruikt bij de afweging voor het toekennen van een sportbestemming.

21 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 2.1 Ligging plangebied Het plangebied is gelegen aan het Geveldvoetpad te Strucht, Schin op Geul. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Schin op Geul, sectie C, nummer De omgeving van het plangebied kan worden omschreven als agrarisch/landelijk. Ten noorden van de projectlocatie ligt de N595 met de lintbebouwing van Strucht. Ten westen, oosten en zuiden van het plangebied ligt een glooiend agrarisch landschap, bestaande uit weilanden en kleinschalige landschapselementen, zoals graften en hoogstamfruitboomgaarden. Figuur x: luchtfoto met aanduiding plangebied 2.2 Beoogde planontwikkeling Schutterij Sint Mauritius wenst een berging te realiseren waar de volgende zaken in worden ondergebracht: - toiletvoorzieningen - bergruimte - opslag voor schietpalen - schuilgelegenheid De gevelaanzichten en plattegrond van de op te richten berging zijn weergegeven op de in bijlage 2 bijgevoegde (bouw)tekening. Vanwege de smalle ontsluiting van het perceel is het niet mogelijk de berging ter plekke van de huidige schaftketen op te richten. Aangezien tevens enige beschutting tegen de wind uit de richting van het Gerendal gewenst was en toeschouwers van onder de overkapping zicht

22 moeten hebben op de schietpalen, is besloten de berging aan de noordwestkant van het plangebied te projecteren. 2.3 Ruimtelijke effecten De bouw van een berging in het buitengebied gaat onmiskenbaar gepaard met ruimtelijke effecten. Vanwege diverse redenen worden de ruimtelijke effecten aanvaardbaar geacht. De bouw van de berging betekent dat de twee toiletwagens, die op de schutterswei staan gestald, worden verwijderd. Tevens wordt een berging, waarin buiten het schietseizoen schietpalen worden opgeslagen, verwijderd. De nieuw op te richten berging wordt landschappelijk ingepast. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld door tuin- en landschapsarchitect Guido Paumen. Door de landschappelijke inpassing wordt de berging aan het zicht onttrokken en wordt de schutterswei aangekleed met voor de streek typerende bomen en haagbeplanting. Verder dient opgemerkt te worden dat ter plekke van de schutterswei reeds een vergunde kogelvanger en schietbomen aanwezig zijn. Met name de stalen mast van de kogelvanger is duidelijk herkenbaar en aanwezig in het landschap. De ruimtelijke effecten van de op te richten berging zijn veel minder ingrijpend dan de effecten op het landschap van deze mast.

23 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het Rijksbeleid wordt besproken aan de hand van de Nota Ruimte. Voor de beschrijving van het provinciale beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het gemeentelijke beleid is ontleend aan het bestemmingsplan Buitengebied 1994 van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 3.1 Rijksbeleid Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Nota Ruimte omschreven beleidslijnen. De Nota Ruimte is de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de planologische kernbeslissing (PKB-procedure), formeel in werking getreden. De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting voor Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Daarnaast zijn in de Nota Ruimte ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP) opgenomen. De Nota Ruimte is derhalve een integraal product die uitspraken doet die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle inwoners van Nederland. Het Rijk heeft landelijk de beleidslijnen uitgezet, maar laat de verdere invulling over aan de provincies en gemeenten. Daarmee beoogt het Rijk starheid in de ontwikkelingen en een teveel aan regels te voorkomen. In de Nota Ruimte wordt gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Ontwikkelingsplanologie komt in de plaats van toelatingsplanologie. Het beleid van het Rijk is niet langer het signaleren van beperkingen maar juist het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Beperkingen stelt het Rijk alleen nog maar wanneer het nationaal belang in het geding is. De centrale aanpak van ontwikkelingsplanologie is een gebiedsgerichte aanpak, met als doel de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vanuit de verschillende deelbelangen te verbeteren. Op een bepaald gebied liggen vaak meerdere ruimteclaims, met ieder hun eigen doelstelling. Ten aanzien van bebouwing in het buitengebied, is in de Nota Ruimte aangegeven dat de mogelijkheden voor enerzijds hergebruik en anderzijds nieuwbouw in het buitengebied verruimd worden. In de Nota Ruimte staat aangegeven dat het doel hiervan het vergroten van het economisch draagvlak en de vitaliteit. Een belangrijk ruimtelijk afwegingspunt is de kwaliteit van het landschap.

24 In de Nota Ruimte staat over Zuid-Limburg de volgende beleidsuitspraak: het Heuvelland is aangeduid als nader te begrenzen nationaal landschap. De kernkwaliteiten van dit gebied zijn het schaalcontrast van zeer open naar besloten, het groene karakter en reliëf. In de Nota Ruimte staat verder beschreven dat er wordt ingezet op sterke steden en een vitaal platteland, waarbij ook expliciet gekozen is voor een ruimtelijk beleid dat bijdraagt aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland: - méér ruimte voor ondernemen, wonen en recreëren, en; - méér ruimte voor infrastructuur en water. Het behoud van landschapspatronen wordt gezien als een cultuuropgave. Er dient derhalve een halt te worden toegeroepen aan de aantasting van het landschap. De bestaande contrasten tussen stad en land dienen aantrekkelijker te worden gemaakt. Bij eventuele veranderingen dienen bestaande waarden te worden gerespecteerd. Tevens dient optimaal te worden bijgedragen aan de versterking van de vitaliteit van netwerken, steden en dorpen. Intensief ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt. In de nota wordt in dat kader gesteld, dat benutting van het bestaand bebouwd gebied de voorkeur geniet boven nieuwe uitbreiding. De bouw van een berging met een oppervlakte van nog geen 100 m² wordt niet gezien als een aantasting van het landschap. Twee landschapsontsierende schaftketen en de berging voor het opslaan van schietmasten worden verwijderd. Hiervoor in de plaats wordt één berging teruggebouwd. Tevens worden zowel de berging als de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de bestaande waarden van het gebied gerespecteerd. 3.2 Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009 en 2010 op onderdelen geactualiseerd. Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is opgenomen in het geactualiseerde POL Perspectieven Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden is het grondgebied van de provincie Limburg opgedeeld in verschillende perspectieven. Het onderhavige plangebied is gelegen in het perspectief P1: Ecologische hoofdstructuur.

25 Figuur x: uitsnede POL-perspectievenkaart toevoegen met aanduiding projectlocatie Ten aanzien van het perspectief P1 geeft de provincie het navolgende aan. De Ecologische hoofdstructuur (EHS, P1) omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een specifiek ecologische functie (SEF-beken). Erbinnen liggen bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, Natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of aangemeld) als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het gaat in alle gevallen om gebieden van nationale of Europese betekenis. De EHS maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke hoofdstructuur volgens de Nota Ruimte. Het provinciale beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen. Bescherming, ontwikkeling en verbetering van de (grensoverschrijdende) biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen via milieubescherming, natuurbeheer en herstel van natuurlijke watersystemen, zoals beken en (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, staat hier voorop. Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het nee, tenzij regime. Als dergelijke activiteiten toch worden toegestaan, moet compensatie plaatsvinden. Onder strikte condities kunnen voor knelpuntsituaties oplossingen worden gecreëerd mits dit tevens leidt tot een versterking van de ecologische structuur. De gebieden van de EHS dienen goed toegankelijk te zijn voor recreatief medegebruik en voorzien van (recreatieve) routestructuren binnen de ecologische randvoorwaarden. Het beheer is in handen van particulieren, landbouw, overheden zoals waterschappen en terreinbeherende beschermingsorganisaties. Naast behoud en ontwikkeling van natuurwaarden speelt in deze gebieden ook behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch. De schutterswei ligt in de Ecologische hoofdstructuur. Aangezien recreatief medegebruik is toegestaan, vormt dit geen probleem voor het behalen van de doelstellingen van de EHS. De bouw van een berging op de schutterswei betekent dat mogelijk de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden worden aangetast. Er treedt immers een beperkt oppervlakteverlies op. Aangezien de twee toiletwagens en de berging voor het opslaan van

26 schietmasten worden verwijderd, betekent dit dat het daadwerkelijke oppervlakteverlies kleiner is. Tevens wordt de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de natuurwaarden ter plekke van de projectlocatie versterkt. Gelet op deze compenserende maatregelen kan gesteld worden dat de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied niet worden aangetast Provinciale waarden Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de provincie Limburg. Hierna wordt ingegaan op de kristallen, groene en blauwe waarden. - Kristallen waarden Gelet op de POL-kaart kristallen waarden (4a) is onderhavig plangebied binnen dergelijke waarden gelegen. Figuur x: uitsnede POL-kaart kristallen waarden met aanduiding projectlocatie Ook op de POL-kaart Kristallen waarden is de projectlocatie aangeduid als Ecologische hoofdstructuur. Het beleid ten aanzien van de kristallen waarden is aldus gelijk aan het beleid zoals beschreven onder paragraaf Groene waarden Gelet op de POL-kaart groene waarden (4b) is onderhavig plangebied binnen dergelijke waarden gelegen. De projectlocatie ligt in het Natura-2000 gebied Geuldal. Het Natura 2000-gebied Geuldal is een verzameling van een groot aantal gevarieerde en soortenrijke natuurgebieden, die met elkaar worden verbonden door het Geuldal. Het is een doorsnede van Zuid-Limburg waarin alle kenmerkende landschappen aanwezig zijn. De totale oppervlakte van dit Natura-2000 gebied betreft hectare. De bouw van een berging met een oppervlakte van 100 m² in dit Natura-2000 gebied betekent dat een beperkt oppervlakteverlies optreedt. Aangezien de twee toiletwagens en de berging voor het opslaan van schietmasten worden verwijderd, betekent dit dat het

27 daadwerkelijke oppervlakteverlies kleiner is. Tevens wordt de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de natuurwaarden ter plekke van de projectlocatie versterkt. Figuur x: uitsnede POL-kaart groene waarden met aanduiding projectgebied - Blauwe waarden Gelet op de POL-kaart blauwe waarden (4c) is onderhavig plangebied binnen dergelijke waarden gelegen. Figuur x: uitsnede POL-kaart blauwe waarden met aanduiding projectlocatie Met VHR-gebieden worden de Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden bedoeld. Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden met hydrologisch gevoelige natuurwaarden zijn onderdeel van de EHS. Deze gebieden zijn (inter)nationaal van belang in het kader van de realisatie van Natura

28 2000 en vormen voor de Kaderrichtlijn Water een belangrijk ordenend kader: geen achteruitgang van de natte natuurwaarden en herstel in Deels vallen deze VHRgebieden samen met de prioritaire en kansrijke verdroogde natuurgebieden. Samen vormen ze de natte natuurparels die voorrang hebben bij herstel van de natte natuurwaarden. De begrenzing is indicatief en wordt door het Rijk exact begrensd. Vanwege de compenserende maatregelen in de vorm van een landschappelijke inpassing en het verwijderen van een drietal bestaande bergingen is reeds geconstateerd dat per saldo geen aantasting van de wezenlijke kenmerken van het gebied aan de orde is Conclusie provinciaal beleid Ondanks de ligging in de Ecologische hoofdstructuur vormt het realiseren van een berging op de schutterswei geen probleem voor de te realiseren doelstellingen binnen de EHS. De schutterswei ligt aan de rand van de EHS en wordt al sinds jaar en dag recreatief gebruikt. Dit heeft nooit problemen voor de aanwezige natuurwaarden opgeleverd en is in overeenstemming met het feit dat recreatief medegebruik in de EHS-gebieden is toegestaan. Na realisatie van de nieuwe berging worden tevens 3 bestaande bergingen op de schutterswei verwijderd. Ook wordt het plangebied landschappelijk ingepast volgens het in de bijlage opgenomen landschapsplan. Hierdoor nemen de natuurwaarde van de locatie toe en wordt voorkomen dat de berging als een storend element in het landschap zichtbaar is. 3.4 Gemeentelijk beleid Vigerend bestemmingsplan Momenteel is het bestemmingsplan Buitengebied 1994 van kracht ter plekke van de Schutterswei. Het perceel is in dit bestemmingsplan bestemd als Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde. Ingevolge artikel 9 van het bestemmingsplan is op gronden met deze bestemming bebouwing niet toegestaan, behoudens bouwwerken geen gebouw zijnde. Voor de berging zal aldus van het bestemmingsplan moeten worden afgeweken, of een (postzegel)bestemmingsplan worden opgesteld. De gemeente Valkenburg aan de Geul is op dit moment echter bezig een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen. In het voorontwerp van het bestemmingsplan is de locatie van de schutterswei opgenomen als agrarisch met waarden. Door in het nieuwe bestemmingsplan aan de locatie de bestemming Sport toe te kennen, worden geringe bouwmogelijkheden geschapen, waardoor een berging alsnog vergund kan worden.

29 4. MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met aspecten uit de omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de uitwerking die het project heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn in dit hoofdstuk de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid onderzocht. 4.1 Bodem De functiewijziging van agrarisch met waarden naar Sport maakt de bouw van beperkte opstallen, zoals de gewenste berging, mogelijk. Een bodemonderzoek is noodzakelijk voor bouwactiviteiten, maar alleen als dit verblijfsruimten betreft. Voor opslagruimten is geen bodemonderzoek noodzakelijk, omdat het niet nodig is dat in dergelijke ruimten een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd moet zijn. De berging die de schutterij wenst te realiseren zal bestaan uit een berging voor materialen en een dames- en herentoiletruimte. Het dak wordt groter, zodat de mogelijkheid bestaat buiten voornoemde ruimten te schuilen of materialen op te bergen. Ondanks dat niet alleen sprake is van opslag, is het aannemelijk dat ook in de overige ruimten geen 2 uur per dag mensen gaan verblijven. In samenspraak met de gemeente Valkenburg aan de Geul is dan ook besloten dat voor onderhavige ontwikkeling geen bodemonderzoek noodzakelijk is. Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen voor de beoogde planontwikkeling. 4.2 Geluid Voor het realiseren van een berging op de schutterswei te Strucht speelt het aspect geluid geen rol, omdat geen sprake is van een geluidsgevoelig object. Er worden immers geen verblijfsruimten gecreëerd. Het is immers aannemelijk dat mensen gedurende meer dan 2 uur per dag gebruik maken van de toiletruimten, berging en overkapping. Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen voor de beoogde planontwikkeling. 4.3 Milieuzonering Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Aangezien de op te richten berging op de schutterswei geen onderdeel vormt van een bedrijf of woning, speelt het aspect milieuzonering geen rol.

30 Het aspect milieuzonering vormt dan ook geen belemmering voor het project. 4.4 Luchtkwaliteit Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de luchtkwaliteitseisen op zijn genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex. artikel 5.16 Wm: - er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; - een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; - een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit; - een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een regionaal programma van maatregelen. Aangezien de berging wordt opgericht ter vervanging van drie reeds bestaande bergingen, leidt het project niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook zal het project niet leiden tot een dusdanig aantal toenemende verkeersbewegingen dat de grenswaarde van de luchtkwaliteit daarmee wordt overschreden. - Besluit gevoelige bestemmingen Dit besluit is gericht op de beperking van de vestiging in de nabijheid van provinciale en rijkswegen van gevoelige bestemmingen, zoals gebouwen voor kinderopvang, scholen, verzorgings- of verpleegtehuizen. Het besluit gevoelige bestemmingen is niet van toepassing op onderhavige ontwikkeling. Gelet op vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 4.5 Externe veiligheid In onderhavig geval is geen sprake van het realiseren van een zogenaamd kwetsbaar object. Aangezien geen kwetsbaar object wordt gerealiseerd, hoeft geen afweging te worden gemaakt of de planontwikkeling ertoe leidt dat er een onaanvaardbaar risico ontstaat in het kader van de externe veiligheid.

31 Ook indien een dergelijke afweging wel zou moeten worden gemaakt, biedt de risicokaart Limburg voldoende zekerheid dat de bouw van een berging op de schutterswei in het kader van externe veiligheid niet op overwegende bezwaren stuit. Van de provinciale weg N595 is een rapport opgesteld. Hieruit blijkt dat zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico geen belemmering vormen voor onderhavige ontwikkeling. - Conclusie externe veiligheid Als gevolg van het realiseren van een berging op de schutterswei in Strucht ontstaan er geen (extra) risico s in het kader van externe veiligheid. Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor onderhavig project.

32 5. OVERIGE RUIMTELIJKE ASPECTEN Naast de diverse milieutechnische aspecten, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, dient tevens te worden gekeken naar de overige ruimtelijke aspecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, natuur- en landschap, flora en fauna en duurzaamheid. 5.1 Archeologie Archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 1988) Archeologische waarden zijn bij wet beschermd. Daaromtrent zijn in de Monumentenwet 1988 onder hoofdstuk vijf ( Archeologische monumentenzorg ) bepalingen opgenomen die de gemeenteraad in acht moet nemen. Artikel 41a van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat de artikelen 39, 40 en 41 niet van toepassing zijn op projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m². De gemeenteraad kan een hiervan afwijkende andere oppervlakte vaststellen. De gemeente Valkenburg heeft de oppervlakte van 100 m² ongewijzigd overgenomen. In casu is sprake van een berging met een oppervlak van minder dan 100 m². Vorenstaande impliceert dat ten behoeve van voorliggend bouwplan geen archeologisch onderzoek behoeft te worden verricht, aangezien het oppervlak van de te realiseren uitbreiding kleiner is dan 100 m² Archeologische verwachtingswaarden Voor onderhavig plangebied is ten aanzien van het aspect archeologie de Archeologische monumenten- en trefkanskaart van de gemeente Valkenburg aan de Geul geraadpleegd. Figuur x: uitsnede Archeologische monumenten- en trefkanskaart van de gemeente Valkenburg aan de Geul met aanduiding plangebied

33 Uit bestudering van deze kaart blijkt dat ter plekke van het onderhavige plangebied sprake is van een hoge en een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Vanwege de ondergrens van 100 m² is een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Gelet op vorenstaande vormt het aspect archeologie geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 5.2 Kabels en leidingen Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones en/of belangen van derden op dit punt. Door het plangebied lopen tevens geen kabels en leidingen met betrekking tot nutsvoorzieningen. 5.3 Verkeer en parkeren Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt Verkeersstructuur De planontwikkeling heeft geen gevolgen voor de verkeersstructuur. De schutterswei is bereikbaar via een onverhard weggetje. Behalve leden van de schutterij maken ook enkele agrariërs en recreanten beperkt gebruik van deze weg. Bij schietoefeningen wordt het onverharde deel van de Heggeweg aan beide zijden afgesloten, omdat deze in het schootsveld van de schietmasten ligt Parkeren Bij schietoefeningen wordt gebruik gemaakt van de parkeerplaats bij café Weerts aan de Heggeweg. Voor schietoefeningen is de capaciteit van deze parkeerplaats voldoende. Verkeershinder treedt niet op, omdat het vervolg van de Heggeweg bij schietoefeningen wordt afgesloten. Voor feesten op de schutterswei is meer parkeercapaciteit noodzakelijk. Hiervoor zijn in het verleden afspraken gemaakt met agrariërs, die omringende weilanden als parkeerplaats openstellen. 5.4 Waterhuishouding In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze bij het project rekening is gehouden met de ruimtelijk relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Allereerst wordt ingegaan op het Rijks- en provinciale waterbeleid Vierde Nota Waterhuishouding In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland gericht moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het buitengebied stelt de Vierde Nota, dat met name aspecten als verdroging en beperking van

34 emissies van bestrijdingsmiddelen van belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het buitengebied voorop Provinciaal beleid De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding om infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied. Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die ecologische functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties Watertoets Waterschap Roer en Overmaas Onderhavige ontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas. Op de kaarten van de gemeente Valkenburg aan de Geul van het Waterschap Roer en Overmaas blijkt dat het plangebied is gelegen binnen een infiltratiegebied. Infiltratiegebieden betreffen veelal hoger gelegen gebieden waar het neerslagoverschot per saldo in de grond wegzakt, waardoor de grondwatervoorraad wordt aangevuld. In deze gebieden geldt dat er gestreefd dient te worden naar minimaal 60% afkoppeling van hemelwater van bestaande bebouwing en minimaal 80% afkoppeling van hemelwater bij nieuwe bebouwing. Op welke wijze wordt omgegaan met het afval- en hemelwater binnen het onderhavige plangebied wordt hierna uiteengezet. - Afvalwater Het afvalwater als gevolg van onderhavige planontwikkeling zal worden geloosd op de gemeentelijke riolering van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het afvoeren van afvalwater via de gemeentelijke riolering vereist en daarmee tevens de beste optie. - Hemelwater van onverhard en semi-verhard terrein Het hemelwater dat valt op de onverharde en semi-verharde terreindelen binnen het plangebied zal, zonodig na beperkte oppervlakkige afstroming, rechtstreeks infiltreren in de bodem. - Hemelwater (dak)verhardingen Het hemelwater dat valt op de nieuwe (dak)verharding zal oppervlakkig worden afgevoerd. Aangezien de berging op een weide wordt gerealiseerd, zorgt de grasbedekking en beperkte helling van het terrein voor infiltratie binnen het plangebied. Hierdoor wordt 100% afkoppeling

35 van hemelwater gerealiseerd, en dus ruimschoots voldaan aan de eisen die gelden in infiltratiegebieden. Van wateroverlast voor derden zal, gelet op de ligging en beperkte oppervlakte van de dakverharding, geen sprake zal zijn. - Conclusie Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 5.5 Natuur en landschap POL-herziening op onderdelen EHS Gelet op de kaart van de POL-herziening op onderdelen EHS blijkt onderhavig plangebied te zijn gelegen in één van de door de provincie te beschermen natuur- en landschapswaarden. Figuur x: uitsnede kaart POL-herziening op onderdelen EHS met aanduiding projectlocatie De schutterswei ligt binnen de (rode) begrenzing van de speciale begrenzingszone Vogel- en Habitatrichtlijn. Het gebied is echter niet nader aangeduid als, Bos- en natuurgebied, Nieuwe natuur of beheersgebied. Gelet op het gebruik als schutterswei, het verwijderen van de bestaande bergingen en de landschappelijke inpassing van de locatie zal het oprichten van een berging geen negatieve gevolgen hebben voor het gebied of de beschermde flora en fauna. Gesteld kan dan ook worden dat het aspect natuur en landschap geen belemmeringen oplevert voor onderhavige planontwikkeling Landschapsplan Met betrekking tot voorliggende planontwikkeling is een landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan is opgesteld op verzoek van de gemeente en bijgevoegd in bijlage 3. Het landschapsplan omvat de realisatie van een Elzenscherm achter de op te richten berging, een beukenhaag rondom de schutterswei en twee rijen essen in de perceelsgrens. Het

36 landschapsplan zorgt voor een toename van de natuurwaarden en een beperking van het zicht op de berging. 5.6 Flora en fauna Algemeen De schutterswei is gelegen direct achter de lintbebouwing van Strucht en afgerasterd met prikkeldraad. Alleen in de zuidwesthoek van het terrein is een Elzenscherm aanwezig. Vanwege het recreatieve gebruik wordt het gras kort gehouden. Op deze locatie zijn op dit moment geen beschermde flora en fauna te verwachten Natuurgegevens provincie Limburg De provincie Limburg heeft in 2008 de haar beschikbare natuurgegevens geactualiseerd. Figuur x: kaart natuurgegevens provincie Limburg met aanduiding projectlocatie Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat op de projectlocatie geen beschermde broedvogels zijn aangetroffen. Wel is in de nabijheid van de schutterswei een broedende kneu aangetroffen (2010). Voor wat betreft beschermde plantensoorten zijn geen meldingen bekend. De projectlocatie is aangeduid met het vegetatietype grasland. De graftvegetatie ten westen van de projectlocatie is omschreven als een graft met veel struiken en alleen Lage-kwaliteitindicerende soorten. Uiteraard geldt altijd dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en Faunawet van toepassing is. Dit houdt in, dat handelingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de

37 voorgenomen ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorkomende flora en fauna, achterwege moet blijven Gebiedsbescherming De projectlocatie ligt in het Natura-2000 gebied Geuldal. Het Natura 2000-gebied Geuldal is een verzameling van een groot aantal gevarieerde en soortenrijke natuurgebieden, die met elkaar worden verbonden door het Geuldal. Het is een doorsnede van Zuid-Limburg waarin alle kenmerkende landschappen aanwezig zijn. De totale oppervlakte van dit Natura-2000 gebied betreft hectare. De bouw van een berging met een oppervlakte van 90 m² in dit Natura-2000 gebied betekent dat een beperkt oppervlakteverlies optreedt. Aangezien de twee toiletwagens en de berging voor het opslaan van schietmasten worden verwijderd, betekent dit dat het daadwerkelijke oppervlakteverlies kleiner is. Tevens wordt de schutterswei landschappelijk ingepast. Door de uitvoering van het landschapsplan van landschapsarchitect Guido Paumen worden de natuurwaarden ter plekke van de projectlocatie versterkt. Per saldo worden de natuurwaarden van de locatie dan ook niet aangetast Conclusie flora en fauna Gelet op de beschikbare gegevens en het gebruik van de projectlocatie als schutterswei is het onwaarschijnlijk dat er binnen de projectlocatie beschermde soorten voorkomen. Mochten er toch diersoorten voorkomen dan zullen dit algemene soorten zijn waarvoor de lichtste vorm van bescherming geldt (bosmuis, spitsmuis, veldmuis, etc.). De bouw van de berging zal, indien deze soorten zich in het plangebied bevinden, een schadelijk effect hebben daarop. Aangezien de activiteiten zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt een vrijstelling van de verboden opgenomen in artikel 8 t/m 12 van de Flora en faunawet. Voor de activiteit hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 5.7 Duurzaamheid Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen de verkaveling en ontsluiting. Duurzaamheid gaat ook om een zuinig ruimtegebruik, milieuvriendelijkheid, veilig verkeer en vervoer en natuur en rekening houden met het waterhuishoudingsysteem, omgevingsinvloeden, landschapsstructuren en landschapselementen. Dit betekent in de praktijk dat gelet moet worden op het materiaalgebruik, de vormgeving, gebruik van alternatieve energiebronnen, compact bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen (levensloopbestendig). Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de bebouwing. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met bouwmaterialen worden voorkomen dat er onnodig afval ontstaat. In onderhavig plan zijn met name de bouwkundige aspecten van belang. Deze zullen verder worden uitgewerkt in de aanvraag van de omgevingsvergunning.

38 6. UITVOERBAARHEID De uitvoerbaarheid van de planontwikkeling dient in relatie tot de gemeentelijke financiën te zijn gewaarborgd. Daarbij dient ook te worden onderzocht of en in hoeverre de voorgenomen afwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan aanleiding kunnen geven tot aanspraken om planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 6.1 Planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor de vergoeding van zogenoemde planschade. Deze schadevergoeding wordt (in beginsel) door het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente toegekend aan degene die als gevolg van een planontwikkeling schade lijdt. Artikel 6.4a Wro bepaalt dat de gemeente de mogelijkheid heeft om met een initiatiefnemer van een planontwikkeling een overeenkomst te sluiten. De strekking van dergelijke planschadeovereenkomst is dat de door derden geleden schade geheel (of gedeeltelijk) voor rekening komt van de initiatiefnemer, omdat de schade voortvloeit uit het op zijn of haar verzoek ten behoeve van een planontwikkeling wijzigen van het bestemmingsplan of verlenen van een omgevingsvergunning. De gemeente Valkenburg aan de Geul zal met de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst afsluiten.

39 7. AFWEGING VAN BELANGEN EN CONCLUSIE Het bouwen van een berging op de schutterswei van scutterij Sint Mauritius in Strucht is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente heeft echter kenbaar gemaakt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied ter plekke van de schutterswei de bestemming Sport op te nemen en een bouwvlak, waardoor de bouw van een berging ter plekke is toegestaan. Ten behoeve van de afwijkingsprocedure is aldus een ruimtelijke onderbouwing vereist. Voorliggend document voorziet daarin. Tegen de realisering van de bestemmingswijziging en het bouwplan bestaat vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar aangezien aan de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden wordt voldaan: het bouwplan is niet strijdig met het Rijks-, provinciale en regionale beleid; het bouwplan past binnen het gemeentelijke beleid en voldoet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden; door de realisering van het plan treden er geen conflicterende belangen op ten aanzien van bedrijven en woningen in de omgeving; de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid vormen geen beletsel voor de realisatie van het plan; het plan heeft geen negatieve invloed op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, flora en fauna en natuur en landschap; de financiële consequenties van het plan worden volledig gedragen door de initiatiefnemers. Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat de bestemmingswijziging van Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden naar de bestemming Sport,ter realisatie van het bijgevoegde bouwplan voor een berging, niet bezwaarlijk is. Ubachsberg, 15 september 2011 P.H.J. Soogelee

40 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG LIGGING Het plangebied betreft het terrein van Schutterij St. Mauritius uit Strucht. Het terrein is gesitueerd in het Geuldal, aan de voet van een lange, tamelijk flauwe helling, ten zuidwesten van de kern Strucht. In westelijke richting bevindt zich het Gerendal. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder. plangebied bebouwing en beplanting op erven van Strucht Kader Het ruimtelijk kader wordt gevormd door; - de bebouwing en beplanting op de erven van Strucht, - de recenter ten westen gerealiseerde boomgaard, - de beplanting op de ten westen gelegen graft, - de beplantings langs de ten oosten gelegen holle weg, de Heggeweg. boomgaard beplanting op de ten westen gelegen graft beplanting langs de holle Heggeweg Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

41 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG KADASTRALE CONTOUREN Het plangebied omvat het kadastraal perceel 1917 in de sectie C van de kadastrale gemeente Schin op Geul. plangebied kadastraal ligging in het veld Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

42 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG AANWEZIGE ELEMENTEN In het plangebied bevinden zich momenteel; - een tweetal schaftketen met voorzieningen, - een aantal rekken voor het opslaan van schietmasten in de winterperiode, - een drietal schietmasten, - een vaste schietstelling. Zie de aanduiding in de luchtfoto rechts en de foto hieronder. Opgaande beplanting De aangetroffen opgaande beplanting is beperkt tot een Elzenscherm in de zuidwesthoek van het terrein. Het scherm is aangeplant om de rekken voor het opslaan van schietmasten aan het zicht te onttrekken. Elzenscherm schaftketen met voorzieningen elzenscherm rekken voor het opslaan van schietmasten Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M een drietal schietmasten en een vaste schietstelling

43 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG D Het plangebied is verscholen gesitueerd; vanuit noordelijke richting wordt het zicht afgeschermd door de bebouwing van Strucht. De wegen in het ten oosten en zuiden gelegen weidegebied zijn grotendeels ingesneden waardoor weinig of geen zicht op het plangebied mogelijk is. Hoogstam en graften Aan de westkant kan het plangebied worden waargenomen vanaf de N595 en de Gerendalsweg. De recenter gerealiseerde boomgaard op het ten westen gelegen perceel beperkt over enkele jaren het zicht op het plangebied vanaf de Gerendalsweg; zie de bovenste foto. Het zicht vanaf de N595 wordt normaliter vrij sterk beperkt door de beplanting op de ten westen van het plangebied gelegen graft. Omdat deze recent is afgezet (teruggesnoeid) is tijdelijk wat meer inkijk mogelijk; zie de middelste foto. Vanaf het ten oosten van de Heggeweg gelegen voetpad wordt het zicht beperkt door de langs pad gelegen boomgaarden en graften. Zie de markering in de luchtfoto hieronder. zicht vanaf de Gerendalsweg met de recenter gerealiseerde boomgaard zicht vanaf de N595 op de ten westen gelegen graft en het achtergelegen plangebied zicht tussen de graften en de hoogstam door vanaf het ten oosten van de Heggerweg gelegen voetpad Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

44 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG BOUWPLAN Het bouwplan omvat de realisatie van een overkapping waaronder navolgende zaken zullen worden ondergebracht; - een ruimte voor de opslag van schietmasten, - een wintervaste berging en sanitaire voorzieningen, - een ruimte om tijdens regenweer te kunnen schuilen, Ten behoeve van de toegankelijkheid, de gewenste kijkrichting en de beschutting tegen de elementen is de overkapping aan de noordwestkant van het plangebied geprojecteerd; zie de situatietekening en de uitsnede van het door Stephan Groven getekende bouwplan hieronder. plattegrond en situatietekening Groven overkapping, met opslag, berging, sanitair en schuilgelegenheid Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

45 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG CONCEPT INPASSING Geen opslag van schietmasten meer scherm schaftketen verwijderen Onderdeel van het plan is dat de aanwezige schaftketen zullen worden verwijderd en geen schietmasten meer in de zuidwesthoek zullen worden opgeslagen. Elzenscherm, haag en bomenrij Zoals eerder beschreven zijn het plangebied en het te realiseren afdak verscholen gesitueerd. Het gebied wordt in beperkte mate waargenomen vanaf de N595 en de Gerendalsweg. Normaliter schermt de beplanting op de ten westen gelegen graft het plangebied vrij sterk af. Om deze afscherming ook te kunnen garanderen als de beplanting op de graft is afgezet wordt voorgesteld om; - het te realiseren afdak aan de westkant af te schermen met een scherm (een meer dan manshoge haag). - het plangebied aan de westkant in te ramen met een haag en een bomenrij. Haag en bomen Om het zicht op het te realiseren afdak vanaf de rand van Strucht, vanaf het ten oosten gelegen wandelpad en de ten zuiden gelegen weides te verfraaien wordt voorgesteld; - het plangebied aan de zuid- en oostkant in te ramen met een haag, - enkele bomen aan de oostkant aan te planten. Zie de markering in de luchtfoto rechts. hagen bomenrijen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

46 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG BEPLANTINGSPLAN - 1:500 S1 Elzenscherm Op grond van het voorafgaande omvat het beplantingsplan de realisatie van; S1 een Elzenscherm, H1 een Beukenhaag, B1 twee rijen Essen. Zie de plantekening rechts en de aanzichten hieronder. doorsnede-aanzicht noordoost/noordwest met Elzenscherm, Beukenhaag en Essen Infiltratie Het afdak zal gootloos worden uitgevoerd. Het vrijkomende hemelwater zal op eigen terrein infiltreren. H1 Beukenhaag B1 Essen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

47 Landschappelijke inpassing Terrein Schutterij St. Mauritius Strucht Strucht ongenummerd, PNR 6305AG PLANTLIJST Aan te planten soorten en aantallen, omvang bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd in de lijst rechts. In totaal zijn 13 meter scherm, 150 meter haag en 7 bomen aan te planten. Soortkeuze De soortkeuze is gebaseerd op lokale groeiplaatsfactoren en wensen met betrekking tot beeld en beheer. Met betrekking tot het scherm is gekozen voor de toepassing van traditioneel hiervoor gebruikte Els. Ten aanzien van de haag is gekozen voor de Beuk omdat deze als boom- en haagvormer wordt aangetroffen in de ten noorden van het plangebied gelegen tuinen en hierdoor een duidelijke relatie met de bebouwing van Strucht wordt geïndiceerd. Wat de bomenrijen betreft is het van belang dat deze geen overlast door vruchtval, overhangende takken op de naastgelegen weg, takbreuk etc. veroorzaakt wordt. Op grond hiervan is gekozen voor de windvaste, taaie en goed te snoeien, gebiedseigen Es. Omvang bij aanplant 80/100 60/80 14/16 Code S1 H1 B1 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 3 p/m 4 p/m st Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els 40 Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii drents krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk 600 Fraxinus excelsior es 7 Juglans regia okkernoot Ligustrum vulgare liguster Pinus sylvestris grove den Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus nigra zwarte populier Populus tremula ratepopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium hedelfinger zwarte kers Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt, Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond, T F M

48 Ruimtelijke onderbouwing Plaatsing schietmast met kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg Putweg in Houthem Definitief Datum: 14 maart

49 1. Inleiding De Beheerstichting Schutterslocatie Houthem-Valkenburg heeft bij de gemeente Valkenburg aan de Geul een plan ingediend om een schietmast met kogelvanger op een gedeelte van het sportcomplex De Kromme Steeg aan de Putweg in Houthem op te richten. Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijke verplichting. Alle schutterijen in Nederland moeten op hun schietlocatie een kogelvanger aanbrengen. Zo n kogelvanger vangt de verschoten kogels op en voorkomt zo dat het lood in de bodem achterblijft. Voor bestaande schutterijen is in bepaalde gevallen tot uiterlijk 2012 een ontheffing voor het gebruik van een kogelvanger mogelijk. Zo kunnen schutterijen oplossingen en alternatieven in beeld brengen. In deze context hebben de schutterijen, St. Martinus Houthem St. Gerlach en De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg, onderzocht of door nauwere samenwerking voordelen zijn te behalen. Op dit moment heeft de schutterij St. Martinus Houthem een schietlocatie naast Chateau St. Gerlach, dicht tegen de Geul aan. Ten oosten van de tuin, die grenst aan een van de horecagebouwen van Chateau St. Gerlach, staan twee schietbomen die deze schutterij gebruikt. Schutterij De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg heeft de schietlocatie ten zuiden van de Plenkerstraat 59. Aan de achterkant van hotel Koningswinkelhof, achter de tuin/parkeerplaats van het hotel, staan de twee schietbomen van deze schutterij. Beide schietlocaties beschikken over twee schietbomen zonder kogelvangers. Het resultaat van het overleg van beide schutterijen is het besluit om een gezamenlijke schietlocatie te realiseren op het sportcomplex De Kromme Steeg in Houthem. Het voordeel van een gezamenlijke schietlocatie is een efficiëntere investering (de aanschaf van 1 in plaats van 2 kogelvangers) en een lagere milieubelasting door het gebruik van één kogelvanger op één locatie in plaats van twee. luchtfoto schietlocatie Plenkertstraat 59 luchtfoto schietlocatie St. Gerlach Het plaatsen van een kogelvanger is in strijd met de bestemming sportaccommodatie die op basis van het bestemmingsplan Buitengebied 1994 voor de locatie geldt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft op 6 maart 2012 naar aanleiding van de ingekomen zienswijze (in de zienswijzennota opgenomen onder nummer 33) besloten om mee te werken aan het realiseren van het plan door dit rechtstreeks mogelijk te maken in het nog vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied gemeente Valkenburg aan de Geul De gemeenteraad heeft op 2 april 2012 ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders en het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd vastgesteld. 2

50 Verbeelding Op het perceel, kadastraal bekend HHM00, sectie A, nummer 2874 (dat deel uitmaakt van het sportcomplex Houthem) een bouwvlak opnemen met een oppervlakte van ongeveer 15 x 25 meter met de aanduiding: Specifieke vorm van sport schietboom. Toelichting In bijlage 6 (Overige ruimtelijke ontwikkelingen) van de toelichting opnemen de ruimtelijke onderbouwing Plaatsing schietmast met kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg, Putweg in Houthem. Dit rapport voorziet in de ruimtelijke onderbouwing die noodzakelijk is om het bestemmingsplan gewijzigd te kunnen vaststellen. In deze ruimtelijke onderbouwing vindt toetsing plaats van het plan aan stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieuhygiënische, juridische en beleidsmatige randvoorwaarden. Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 bevat de omschrijving en situering en begrenzing van het plangebied. Hoofdstuk 3 bevat per beleidsveld het relevante rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 komen de verschillende uitgangspunten en (milieuhygiënische) randvoorwaarden aan bod. In hoofdstuk 5 vindt integrale beoordeling van het plan plaats en volgt de conclusie daarvan. Hoofdstuk 6 gaat in op de economische uitvoerbaarheid en hoofdstuk 7 tenslotte geeft uitleg over de procedure. 3

51 2. Situering en begrenzing plangebied 2.1 Bestaande situatie, ligging en begrenzing plangebied Het plangebied ligt op een perceeltje in de noord-oosthoek van het sportcomplex De Kromme Steeg aan de Putweg (ong.) in Houthem. Het gaat om het perceel, kadastraal bekend HHMOO sectie A, nummer 2874 dat deel uitmaakt van het sportcomplex. Het perceel vormt de hoekbegrenzing van het sportcomplex aan de noordoost kant. Aan de westkant van het perceel ligt het parkeerterrein. Aan de zuidkant begrenst een bossage, met daarachter de tennisvelden, het perceel. Het perceel is in eigendom van de gemeente Valkenburg aan de Geul en het is op dit moment (nog) in erfpacht bij de tennisclub Iason die van het sportcomplex gebruik maakt. Iason gebruikt het perceel op dit moment niet, het ligt braak. De tennisvereniging is, onder andere daardoor, bereid af te zien van de erfpacht en heeft schriftelijk aangegeven de privaatrechtelijke eigendomsverhoudingen in die zin te wijzigen. De Geul vormt aan de zuidkant de begrenzing van het sportcomplex. Aan de noordkant begrenst een agrarisch terrein het perceel en daaraan grenst de Krommesteeg. De Krommesteeg vormt, vanaf de Putweg, de toegangsweg tot het sportcomplex. Het complex is aan alle kanten omgeven door agrarische landbouwgronden. In de huidige situatie ligt het perceel braak. Het is toegestaan om het te gebruiken voor voorzieningen en/of gebouwen of andere bouwwerken voor sport en spel. luchtfoto toekomstige locatie schietmast Krommesteeg 4

52 2.2 Beschrijving van het plan Het is de bedoeling van de twee samenwerkende schutterijen om op het perceel een permanente schietmast te plaatsen met een opbouw kogelvanger. Deze kogelvanger wordt alleen tijdens schietoefeningen in positie gebracht. Dat gebeurt heel snel (binnen enkele minuten) met behulp van een elektrisch bedienbare lift. Gemiddeld 4 uur per week zijn er schietoefeningen tijdens het schietseizoen. Alleen dan zal de schietmast plus kogelvanger zijn totale hoogte bereiken, namelijk 18,3 meter. Als de kogelvanger niet is opgebouwd, is de hoogte van de permanente schietmast 15,7 meter. De kogelvanger, een bak van 4 bij 2 meter, hangt dan aan de voet van de schietmast. De kleur van de kogelvanger is donkergroen. Het perceel waarop de schietmast komt te staan is circa 15 bij 25 meter. In de westelijke kant ervan wordt verharding aangebracht over de volle breedte en lengte van het terrein. Hier is ruimte gereserveerd voor enkele zitbanken en demontabele oplegpalen. Ook is hier, in de uiterste noordwesthoek één van de twee toegangspoorten tot het schietterrein gepland. De verharding loopt naar het oosten toe smaller verder tot circa 4 meter van de perceelsgrens. Binnen deze verharding komt, op 7 meter van de oostelijke perceelsgrens, een betonnen voet waarop de mast wordt geplaatst. Daaromheen komt een hekwerk van 5 bij 5 meter met een hoogte van ca. 1 meter Aan de rand van het perceel, aan de noord- en oostkant, zijn een achttal, nieuw aan te planten, bomen gepland. Tussen het perceel, waarop de schietmast komt te staan, en de bestaande tennisvelden is een grasveld gepland met enkele zitjes. De bestaande bossage wordt gebruikt om het terrein een groene uitstraling te geven. Drie zijden van het terrein, inclusief het deel waar het grasveld met zitjes is gepland, wordt omzoomd door een meidoornhaag met daarachter een afrastering van circa 1,5 meter hoogte. De tweede toegangspoort is gepland aan de uiterste zuid-westkant van het terrein, grenzend aan de tennisvelden. 5

53 3. Beleidskader 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt de verschillende (ruimtelijke) beleidsaspecten die relevant zijn voor het plan om een schietmast plus kogelvanger te plaatsen. Het gaat om het beleid van centrale en decentrale overheden zoals Rijk en Provincie. 3.2 rijksbeleid/ruimtelijk beleid De bemoeienis van de rijksoverheid is gericht op de nationale ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) die bestaat uit de belangrijkste gebieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelijking, water, natuur en landschap. Voor deze RHS gebieden heeft het Rijk beleid geformuleerd in de Nota Ruimte ( ). Nota Ruimte In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een doorkijk naar Deze nota geeft de hoofdlijnen van het (Rijks)beleid aan, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Een van de speerpunten van dat beleid is dat het Rijk zich richt op gebieden en netwerken die van nationaal belang zijn. Daarnaast geeft het Rijk meer ruimte aan lagere overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. Het motto Decentraal wat kan, centraal wat moet is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De nota bevat generieke regels om de algemene basiskwaliteit (de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen) te waarborgen. Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingbeleid, locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groen/blauwe functies, milieuwetgeving en veiligheid. Op economisch gebied verwacht het Rijk dat elke regio vestigingsmogelijkheden biedt voor bedrijven en voorzieningen om dorpen en steden te versterken. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen in en om bebouwde (stedelijke) gebieden. Daarnaast geeft de nota aan welke kwaliteiten voor de RHS worden nagestreefd. In de regel betekent dit meer dan de basiskwaliteit. Het Rijk zal uitsluitend beperkingen aan ontwikkelingen opleggen als het nationale belang, zoals de bundeling van verstedelijking en economische activiteiten, de borging van milieukwaliteit en externe veiligheid, de zorg voor regionale watersystemen en behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit, in het gedrang dreigt te komen. Het plan om een schietmast met kogelvanger op te richten vormt geen bedreiging van zo n nationaal belang. Het Rijksbeleid legt daarom geen nadere eisen op aan dit planinitiatief. Waterbeleid Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. De Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, speelt hierbij een belangrijke rol. De richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Dit betekent dat de rijksoverheid streeft naar een watersysteem dat zoveel mogelijk de natuurlijke situatie (zonder ingrepen van de mens) benadert. Het streven is onder andere gericht op het behouden en vergroten van de ruimte voor water, waar mogelijk vasthouden van water en verbetering van de waterkwaliteit. Waterbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. Ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, moeten een waterparagraaf bevatten. De waterparagraaf omvat tenminste (in relatie tot de waterhuishouding): motivering van de locatiekeuze, globale beschrijving van het watersysteem en eventueel een onderbouwd advies van de waterbeheerder over waterkwaliteit en waterberging. Het planinitiatief bevat de aanleg van verharding rondom schietmast plus kogelvanger dicht bij de Geul. Het gaat om een perceel van 330 m2, dat nu braak ligt, en dat voor circa ¾ deel verhard 6

54 wordt in een gebied in de invloedszone van een waterkering. Een onderbouwd advies van de waterbeheerder, Waterschap Roer en Overmaas, zal daarom deel uitmaken van de waterparagraaf (paragraaf 4,6). 3.3 Provinciaal beleid Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006), vastgesteld door de Provinciale Staten op 22 september 2006, geactualiseerd in juli 2008, december 2009 en januari 2011, is een integraal plan dat de bestaande plannen voor de fysieke omgeving integreert. Het gaat dan om plannen met de beleidsgebieden milieu, water, ruimte, mobiliteit, cultuur, welzijn en economie. Het POL is opgesteld in samenspraak met diverse publieke en maatschappelijke organisaties en vormt het beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling voor Limburg. Het POL is een streekplan, waterhuishoudingplan en een provinciaal milieuplan tegelijk en bevat hoofdkaders van het provinciaal verkeersplan en vervoersplan. Het vormt op hoofdlijnen ook een economisch beleidskader en een welzijnsplan voor zover het gaat om cultuur, sociale ontwikkelingen en fysieke aspecten van zorg. Bij de doorwerking van het POL in het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid gaat het om provinciale ruimtelijke belangen. Deze belangen zijn opgenomen in een Belangenstaat die ervoor dient om te bepalen of een provinciaal belang is betrokken bij een bestemmingsplan of een projectbesluit, zoals hier het geval is. Als er provinciale belangen spelen dan moet er over het plan vooroverleg met de provincie plaatsvinden. Perspectievenkaart Het POL heeft aan het grondgebied van de provincie Limburg verschillende soorten perspectieven toegekend. Deze geven voor een bepaald type gebied de gewenste ontwikkeling binnen dat gebied aan. Het plangebied ligt in een gebied dat deel uitmaakt van perspectief P1. Op de kaart is te zien dat het gaat op een uitloper van het EHS gebied dat grenst aan de oostkant van het sportcomplex De Kromme Steeg. Om onbekende redenen is het grootste gedeelte van het sportcomplex buiten de EHS, die ten westen van het sportcomplex doorloopt, gelaten, echter met uitzondering van de percelen waarop de tennisvelden liggen, het perceel waarop de parkeerplaats ligt en het hoekje daartussen waarop de schietmast moet komen. Huidige schietlocaties De huidige schietlocaties van beide schutterijen liggen op landschappelijk gevoelige plekken. De schietmasten van de schutterij St. Martinus staan in Houthem op de schietlocatie naast Chateau St. Gerlach, dichtbij de Geul. Ten oosten van een terras-tuin, die grenst aan een van de horecagebouwen van Chateau St. Gerlach, staan twee schietbomen van deze schutterij. Deze locatie ligt binnen het P3 gebied, ten oosten daarvan ligt een klein P2 gebiedje en daarachter, de plek waar op dit moment tijdens schietoefeningen de kogels terecht komen, de EHS, P1 gebied dus. Het gevolg hiervan is dat in dit gebied aantasting van landschappelijke en ecologische kenmerken en waarden plaatsvindt, een ongewenste situatie. Het opheffen van deze schietlocatie is vanuit het oogpunt van het behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden toe te juichen. De schietlocatie van schutterij De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg ligt net buiten het centrum van de kern Valkenburg, ten zuiden van Plenkerstraat 59. Aan de achterkant van hotel Koningswinkelhof, achter de tuin/parkeerplaats van het hotel, staan de twee schietbomen van deze schutterij. Deze locatie ligt in de EHS, P1 gebied. Het hotel met de bijbehorende parkeerplaats en het achterterrein liggen in P2 gebied. Verder is de hele omgeving EHS gebied. Dat betekent dat deze schietlocatie op een nog gevoeligere plaats ligt en dus een grote inbreuk maakt op de waarden die het provinciale beleid voor dit gebied nastreeft. Op de kaart hieronder zijn de toekomstige en de huidige schietlocaties (rood omcirkeld) te zien. De meest westelijk locatie is de planlocatie op het sporterrein de Kromme Steeg. Ten oosten daarvan ligt de huidige schietlocatie van schutterij St. Martinus, naast Chateau Sint Gerlach, in Houthem. Het meest naar het oosten ligt de schietlocatie van schutterij De Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg, ten zuiden van de Plenkertstraat. 7

55 Uitsnede POL kaart 1 Perspectieven legenda POL kaart 1 EHS P1 De Ecologische hoofdstructuur (EHS, P1) omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een specifiek ecologische functie (SEF-beken) (zie POL-herziening op onderdelen EHS, 2005). Erbinnen liggen bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, Natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of aangemeld) als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het gaat in alle gevallen om gebieden van nationale of Europese betekenis. De EHS maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke hoofdstructuur volgens de Nota Ruimte. Binnen de EHS komen hier en daar op bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor variërend van infrastructuur, landbouwgronden tot militaire terreinen, woningen en toeristische voorzieningen e.d. Het provinciaal beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen, Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het nee, tenzij regime. Het toch toestaan van dergelijke activiteiten kan alleen als er natuurcompensatie plaatsvindt. Onder strikte condities 8

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812 Landschappelijke inpassing Niesweg 3 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Niesweg, ten zuidoosten van de kern Hegelsom. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Boukoul in de gemeente Roermond. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212 LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een jong ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich de waterloop De Raam en het Wijffelterbroek.

Nadere informatie

Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu

Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu Bijlage 5: Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Hoeve Holzwick Beekstraat 8, 6301 PP Valkenburg - PNR 6301PP8-120811 LIGGING

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014

Landschappelijke inpassing Dierenasiel de Beestenboel Wijffelterbroekdijk 65, Weert - PNR 6006RT14-020914/061014 LIGGING Tungelroysche beek Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. In noordelijke richting bevindt zich de Tungelroysche Beek, ten zuiden van het plangebied bevindt zich

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Kruisstraat 66, Stramproy. Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet

Landschappelijk inpassingsplan. Kruisstraat 66, Stramproy. Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Bouwverordening betreffende beplanting

Bouwverordening betreffende beplanting Bouwverordening betreffende beplanting Gemeenteraadsbesluit van 7 juli 1998 Goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 16 november 1998 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis.

Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis. Richtlijnen landschappelijke inpassing gemeente Sluis Notitie voor de landschappelijke inpassing van bedrijven in het buitengebied van de gemeente Sluis. Gemeente Sluis, januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN

DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Binnen de perken

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP Artikel 1 Onderhavig reglement definitief vast te stellen als stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige

Nadere informatie

A. HAAG. A.1 Type laag geschoren

A. HAAG. A.1 Type laag geschoren 1 Bijlage 1.a Lijst van struiken A. HAAG Algemeen : - een haag wordt op minimim 50 cm van de perceelsgrens geplant - een haag op de scheidingslijn valt onder de verantwoordelijkheid van beide eigenaars.

Nadere informatie

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier KLE Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost"

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 3 oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015)

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Art. 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6 Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning T.b.v. de aanleg van tijdelijke verkeersvoorzieningen in Watergang versie 1.1 1 april 2011 Inleiding De gemeente moet groot onderhoud uitvoeren aan

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften april 2013

stedenbouwkundige voorschriften april 2013 RUP Speelbos Mierennest stedenbouwkundige voorschriften april 2013 1 Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Stad Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint Niklaas Contactpersoon:

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik :

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik : Omschrijving + gebruik : Deze e soorten zijn in hoge mate aangepast aan ons klimaat en omgeving. Naast het feit dat ze belangrijk zijn voor vele organismen, zijn de aangeprezen soorten zeer vorstresistent,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Projectafwijkingsbesluit Stobbenkamp 78 Ootmarsum Verbouw woning Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Ligging projectgebied 1.3. Planologisch regiem 2. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw garage op perceel aan de Brouwersdyk te Workum ZELDENRUST VROM-Advies & Projectmanagement 2013-02-08 Versie 1 2013-02-08 Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw garage op

Nadere informatie

Nijmegen Kanaalhavens - 2 (Lichtmasten CTN)

Nijmegen Kanaalhavens - 2 (Lichtmasten CTN) Nijmegen Kanaalhavens - 2 (Lichtmasten CTN) Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing - 9 - Hoofdstuk 1 Inleiding - 9-1.1 Doel van het plan - 10 - Hoofdstuk 2 Sectoraal beleid - 11-2.1 Inleiding - 11-2.2

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP garage Walter Peeters - Herentals stedenbouwkundige voorschriften Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad van Antwerpen van 25/09/2008. De Provinciegriffier,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk

Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Inrichtingsplan natuurcompensatie Natuur- en recreatiepark Drakenrijk Gemeente Beesel Definitief NIBA NV Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 mei 2013 Verantwoording Titel : Inrichtingsplan natuurcompensatie

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Heide 6 en 14c te Roggel. Gemeente Leudal

Ruimtelijke onderbouwing. Heide 6 en 14c te Roggel. Gemeente Leudal Ruimtelijke onderbouwing Heide 6 en 14c te Roggel Gemeente Leudal Ruimtelijke onderbouwing Heide 6 en 14c te Roggel Gemeente Leudal Onderdeel: Rapportnummer: Ruimtelijke onderbouwing 13-25041-B-A-GP Dossiernummer:

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 3 Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Eigenaar van het perceel

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL december 2013 1 Inhoudsopgave pag. nr. 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 4 3. Plangebied 3.1 Situering plangebied 5 3.2 Vigerend bestemmingsplan

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s W e d d e r s t r a a t 1 8 9 5 4 1 E E V e e l e April 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Erfbeplanting rond nieuwe schuur Familie Buijsse - Waterlandkerkje

Erfbeplanting rond nieuwe schuur Familie Buijsse - Waterlandkerkje 111 1 222 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Plan van de opdrachtgever 4 Ligging - Topografische kaart 5 Bouwplan 6 Planvoorstel 7 Plan en omgeving 8 Toelichting bij erfbeplantingsplan 9 Soortenlijst 12 Bijlage

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand Vo GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand vaststelling 15 nov 2012 in werking 16 jan 2013 onherroepelijk 16 jan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n Toelichting landschappelijke inpassing bedrijf Douma Staal, Sneek Inleiding Landschapsbeheer Friesland is gevraagd een ontwerp op te stellen voor de landschappelijke

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Juni 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie